├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mărfuri

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

din 21 octombrie 2009

privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de m─ârfuri

(reformare)

(Text cu relevant─â pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit─âtii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],

dup─â consultarea Comitetului Regiunilor,

hot─ârând în conformitate cu procedura prev─âzut─â la articolul 251 din tratat [2],

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului din 26 martie 1992 privind accesul pe piata transportului rutier de m─ârfuri în cadrul Comunit─âtii c─âtre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaz─â teritoriul unuia sau mai multor state membre [3], Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 de stabilire a conditiilor în care transportatorii nerezidenti pot s─â opereze servicii de transporturi rutiere nationale de marf─â în interiorul unui stat membru [4] si Directiva 2006/94/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de m─ârfuri [5] trebuie s─â fac─â obiectul mai multor modific─âri de fond. Din motive de claritate si simplificare, actele juridice respective ar trebui s─â fie reformate si încorporate într-un singur regulament.

(2) Instituirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, stabilirea unor norme comune aplicabile accesului la piata transportului rutier international de m─ârfuri pe teritoriul Comunit─âtii, precum si definirea conditiilor în care operatorii de transport rutier de m─ârfuri nerezidenti pot s─â presteze servicii de transport în interiorul unui stat membru. Normele respective trebuie stabilite astfel încât s─â contribuie la buna functionare a pietei interne a transporturilor.

(3) Prezentul regulament ar trebui s─â se aplice tuturor transporturilor internationale pe teritoriul Comunit─âtii, în scopul de a garanta un cadru coerent pentru transportul rutier international de m─ârfuri. Transporturile efectuate dinspre statele membre c─âtre t─âri terte continu─â în mare parte s─â fie reglementate de acorduri bilaterale între statele membre si respectivele t─âri terte. în consecint─â, prezentul regulament nu ar trebui s─â se aplice sectiunii deplas─ârii efectuate pe teritoriul statului membru de înc─ârcare sau de desc─ârcare, cât─â vreme nu au fost înc─â încheiate acordurile necesare dintre Comunitate si t─ârile terte respective. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui s─â se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.

(4) Instituirea unei politici comune de transport implic─â eliminarea tuturor restrictiilor impuse furnizorului serviciilor în cauz─â în temeiul nationalit─âtii sau al faptului c─â este stabilit într-un alt stat membru decât cel în care urmeaz─â s─â fie prestate serviciile respective.

(5) Pentru a se realiza acest lucru de o manier─â flexibil─â si fluent─â, pân─â la armonizarea complet─â a pietei transporturilor rutiere, ar trebui s─â se prevad─â un regim tranzitoriu de cabotaj.

(6) Finalizarea progresiv─â a pietei unice europene ar trebui s─â conduc─â la eliminarea barierelor în calea accesului la pietele interne ale statelor membre. Cu toate acestea, ar trebui s─â se ia în considerare eficacitatea controalelor si evolutia conditiilor de munc─â aferente acestei profesii, precum si armonizarea normelor în ceea ce priveste, printre altele, aplicarea si tarifele de utilizare a drumurilor, precum si legislatia în domeniul social si al sigurantei. Comisia ar trebui s─â monitorizeze cu atentie situatia pietei, precum si armonizarea mentionat─â anterior si s─â propun─â, dac─â este cazul, continuarea deschiderii pietelor interne de transport rutier, inclusiv în ceea ce priveste cabotajul.

(7) în conformitate cu Directiva 2006/94/CE, anumite tipuri de transporturi sunt scutite de licent─â comunitar─â si de orice alt─â autorizatie de transport. în cadrul organiz─ârii pietei prev─âzute de prezentul regulament, ar trebui s─â fie mentinut un sistem de exceptare de la licenta comunitar─â si de la orice alt─â autorizatie de transport pentru unele dintre acele tipuri de transport, datorit─â naturii lor speciale.

(8) în conformitate cu Directiva 2006/94/CE, transportul de m─ârfuri cu ajutorul vehiculelor cu masa total─â maxim─â autorizat─â cuprins─â între 3,5 tone si 6 tone a fost exceptat de la obligativitatea unei licente comunitare. Cu toate acestea, normele comunitare în domeniul transportului rutier de m─ârfuri se aplic─â, în general, vehiculelor cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone. Din acest motiv, ar trebui ca dispozitiile prezentului regulament s─â fie aliniate la domeniul general de aplicare a normelor comunitare privind transportul rutier si ar trebui s─â prevad─â scutiri numai pentru vehiculele cu masa total─â maxim─â autorizat─â de pân─â la 3,5 tone.

(9) Transportul rutier international de m─ârfuri ar trebui s─â fie conditionat de detinerea unei licente comunitare. Ar trebui s─â se impun─â operatorilor de transport rutier de m─ârfuri p─âstrarea unei copii conforme a licentei comunitare la bordul fiec─âruia dintre vehicule, în vederea facilit─ârii si eficientiz─ârii controalelor efectuate de autorit─âtile de aplicare, în special în cazul controalelor efectuate în afara statului membru de stabilire. în acest scop, este necesar s─â se stabileasc─â instructiuni mai detaliate cu privire la formatul si la alte caracteristici ale licentei comunitare si ale copiilor conforme.

(10) Controalele în trafic ar trebui efectuate f─âr─â discriminare, direct─â sau indirect─â, din motive legate de nationalitatea operatorului de transport rutier, tara de stabilire a operatorului de transport rutier sau cea de înmatriculare a vehiculului.

(11) Ar trebui s─â fie stabilite conditiile care reglementeaz─â eliberarea si retragerea licentelor comunitare si tipurile de transporturi c─ârora li se aplic─â, perioadele de valabilitate si normele detaliate pentru utilizarea acestora.

(12) De asemenea ar trebui s─â fie instituit un atestat de conduc─âtor auto, pentru a permite statelor membre s─â verifice în mod eficient dac─â conduc─âtorii auto din t─ârile terte sunt angajati legal sau se afl─â în mod legal la dispozitia operatorului de transport rutier de m─ârfuri responsabil de respectiva operatiune de transport.

(13) Operatorilor de transport rutier de m─ârfuri titulari ai licentelor comunitare prev─âzute în prezentul regulament si operatorilor de transport rutier de m─ârfuri autorizati s─â opereze anumite categorii de transporturi internationale ar trebui s─â li se permit─â s─â desf─âsoare servicii de transport national într-un stat membru cu caracter temporar în conformitate cu prezentul regulament, f─âr─â a avea un sediu social sau o alt─â form─â de stabilire în statul membru respectiv. în cazul în care se desf─âsoar─â astfel de operatiuni de cabotaj, acestea ar trebui s─â fac─â obiectul legislatiei comunitare, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere [6], precum si al dreptului intern în vigoare în anumite domenii în statul membru gazd─â.

(14) Ar trebui s─â fie adoptate dispozitii care s─â permit─â interventia pe pietele transporturilor în cazul în care sunt afectate de perturb─âri grave. în acest scop, este necesar s─â se instituie o procedur─â decizional─â adecvat─â si s─â se culeag─â datele statistice necesare.

(15) F─âr─â a aduce atingere dispozitiilor din tratat privind dreptul de stabilire, operatiunile de cabotaj reprezint─â prestarea de servicii de c─âtre operatorii de transport rutier de m─ârfuri într-un stat membru în care nu sunt stabiliti si nu ar trebui s─â fie interzise atât timp cât se desf─âsoar─â într-un mod care s─â nu dea nastere unei activit─âti permanente sau continue într-un stat membru gazd─â. Pentru a sprijini îndeplinirea acestei cerinte, ar trebui s─â fie definite mai clar frecventa operatiunilor de cabotaj si perioada în care pot fi desf─âsurate. în trecut, astfel de servicii de transport national erau permise cu titlu temporar. în practic─â, s-a dovedit dificil de stabilit care sunt serviciile permise. Prin urmare, sunt necesare reguli clare si usor de aplicat.

(16) Prezentul regulament nu aduce atingere dispozitiilor privind transportul rutier de m─ârfuri de sosire sau de plecare ce reprezint─â un segment al unei operatiuni de transport combinat, prev─âzute în Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de m─ârfuri între state membre [7]. Deplas─ârile nationale rutiere în cadrul unui stat membru care nu fac parte dintr-o operatiune de transport combinat astfel cum se prevede în Directiva 92/106/CEE intr─â în sfera de definitie a operatiunilor de cabotaj si, prin urmare, ar trebui s─â fac─â obiectul dispozitiilor prezentului regulament.

(17) Dispozitiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucr─âtorilor în cadrul prest─ârii de servicii [8] se aplic─â întreprinderilor de transport care desf─âsoar─â o operatiune de cabotaj.

(18) în vederea efectu─ârii unor controale eficiente ale operatiunilor de cabotaj, autorit─âtile de aplicare a legii din statul membru gazd─â ar trebui, cel putin, s─â aib─â acces la datele de pe documentele de expeditie si din aparatura de înregistrare, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier [9].

(19) Statele membre ar trebui s─â îsi acorde reciproc asistent─â în vederea bunei aplic─âri a prezentului regulament.

(20) Formalit─âtile administrative ar trebui s─â fie reduse pe cât posibil f─âr─â a se renunta la controalele si sanctiunile care garanteaz─â aplicarea corect─â si eficient─â a prezentului regulament. în acest scop, ar trebui s─â fie clarificate si în─âsprite normele existente privind retragerea licentei comunitare. Normele existente ar trebui s─â fie adaptate pentru a permite, de asemenea, sanctionarea eficient─â a înc─âlc─ârilor grave s─âvârsite într-un stat membru gazd─â. Sanctiunile ar trebui s─â fie nediscriminatorii si s─â fie proportionale cu gravitatea înc─âlc─ârilor. Ar trebui s─â se prevad─â posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva sanctiunilor aplicate.

(21) Statele membre ar trebui s─â înscrie în registrul electronic national al întreprinderilor de transport rutier toate înc─âlc─ârile grave s─âvârsite de c─âtre operatorii de transport rutier de m─ârfuri, care au condus la aplicarea unei sanctiuni.

(22) Pentru a facilita si a consolida schimbul de informatii între autorit─âtile nationale, statele membre ar trebui s─â fac─â schimb de informatii pertinente prin intermediul punctelor de contact nationale instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier [10].

(23) M─âsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui s─â fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei [11].

(24) în special, Comisia ar trebui s─â fie împuternicit─â s─â adapteze la progresul tehnic anexele I, II si III la prezentul regulament. Deoarece m─âsurile respective au un domeniu general de aplicare si sunt destinate s─â modifice elemente neesentiale din prezentul regulament, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prev─âzut─â la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(25) Statele membre ar trebui s─â ia m─âsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce priveste un regim de sanctiuni eficiente, proportionale si cu caracter de descurajare.

(26) Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui cadru uniform pentru transportul international rutier de m─ârfuri pe întregul teritoriu al Comunit─âtii, nu poate fi realizat în mod satisf─âc─âtor de c─âtre statele membre si, prin urmare, din cauza dimensiunilor si efectelor sale, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta m─âsuri, în conformitate cu principiul subsidiarit─âtii astfel cum este prev─âzut la articolul 5 din tratat. în conformitate cu principiul proportionalit─âtii, astfel cum este prev─âzut la articolul mentionat, prezentul regulament nu dep─âseste ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv,

ADOPT─é PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZItII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplic─â transportului rutier international de m─ârfuri contra cost în numele unui tert pentru deplas─ârile efectuate pe teritoriul Comunit─âtii.

(2) în cazul transporturilor dinspre un stat membru c─âtre o tar─â tert─â si invers, prezentul regulament se aplic─â sectiunii deplas─ârii efectuate pe teritoriul oric─ârui stat membru tranzitat. Prezentul regulament nu se aplic─â acelei sectiuni a deplas─ârii care se efectueaz─â pe teritoriul statului membru de înc─ârcare sau desc─ârcare, înainte de încheierea acordului necesar între Comunitate si tara tert─â respectiv─â.

(3) Pân─â la încheierea acordurilor mentionate la alineatul (2), prezentul regulament nu aduce atingere:

(a) dispozitiilor privind transporturile dintr-un stat membru c─âtre o tar─â tert─â si invers, incluse în acordurile bilaterale încheiate de statele membre cu respectivele t─âri terte;

(b) dispozitiilor privind transporturile dintr-un stat membru c─âtre o tar─â tert─â si invers, incluse în acordurile bilaterale încheiate între statele membre care, fie în temeiul unor autorizatii bilaterale, fie în temeiul unor acorduri de liberalizare, permit înc─ârcarea si desc─ârcarea într-un stat membru de c─âtre operatorii de transport rutier de m─ârfuri care nu sunt stabiliti în acel stat membru.

(4) Prezentul regulament se aplic─â cu privire la transportul rutier national de m─ârfuri efectuat pe baz─â temporar─â de c─âtre un operator de transport rutier de m─ârfuri nerezident, în conformitate cu capitolul III.

(5) Urm─âtoarele tipuri de transporturi si deplas─âri f─âr─â înc─ârc─âtur─â efectuate în conexiune cu acestea nu necesit─â licent─â comunitar─â si sunt scutite de la orice autorizare a transportului:

(a) transporturi postale efectuate în cadrul unui serviciu universal;

(b) transporturi de vehicule deteriorate sau care sunt în pan─â;

(c) transporturi de m─ârfuri cu autovehicule a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â, inclusiv cea a remorcilor, nu dep─âseste 3,5 tone;

(d) transporturi de m─ârfuri cu autovehicule, în cazul în care se îndeplinesc urm─âtoarele conditii:

(i) m─ârfurile transportate apartin întreprinderii sau au fost vândute, cump─ârate, date spre închiriere sau închiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de întreprinderea respectiv─â;

(ii) deplasarea are drept scop transportarea m─ârfurilor din sau c─âtre întreprindere ori mutarea acestora, fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia, în scopuri proprii;

(iii) autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de personal angajat de c─âtre întreprindere sau pus la dispozitia acesteia în temeiul unei obligatii contractuale;

(iv) vehiculele care transport─â m─ârfurile sunt în proprietatea întreprinderii sau au fost cump─ârate în rate sau închiriate de aceasta, cu conditia ca, în ultimul caz, s─â îndeplineasc─â conditiile prev─âzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate f─âr─â conduc─âtori auto pentru transportul rutier de m─ârfuri [12]; si

(v) transportul nu constituie decât o activitate auxiliar─â ansamblului de activit─âti desf─âsurate de întreprindere;

(e) transporturi de medicamente, aparate si echipamente medicale, precum si ale altor articole necesare în cazul situatiilor de urgent─â, în special în cazul catastrofelor naturale.

Litera (d) punctul (iv) de la primul paragraf nu se aplic─â utiliz─ârii unui vehicul de înlocuire în timpul unei pene de scurt─â durat─â a vehiculului utilizat în mod normal.

(6) Dispozitiile de la alineatul (5) nu aduc atingere conditiilor în care statele membre îsi autorizeaz─â resortisantii s─â întreprind─â activit─âtile mentionate la alineatul în cauz─â.

Articolul 2

Definitii

în sensul prezentului regulament:

1. "vehicul" înseamn─â un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinatie cuplat─â de vehicule, din care cel putin autovehiculul este înmatriculat într-un stat membru, fiind utilizat exclusiv pentru transportul de m─ârfuri;

2. "transport international" înseamn─â:

(a) o deplasare cu înc─ârc─âtur─â efectuat─â de un vehicul al c─ârei punct de plecare si punct de destinatie se afl─â în dou─â state membre diferite, cu sau f─âr─â tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau t─âri terte;

(b) o deplasare cu înc─ârc─âtur─â efectuat─â de un vehicul dintr-un stat membru c─âtre o tar─â tert─â sau invers, cu sau f─âr─â tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau t─âri terte;

(c) o deplasare cu înc─ârc─âtur─â efectuat─â de un vehicul între t─âri terte, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(d) o deplasare f─âr─â înc─ârc─âtur─â în leg─âtur─â cu transporturile mentionate la literele (a), (b) si (c);

3. "stat membru gazd─â" înseamn─â un stat membru în care opereaz─â un operator de transport rutier de m─ârfuri, altul decât statul membru de stabilire al acestuia;

4. "operator de transport rutier de m─ârfuri nerezident" înseamn─â o întreprindere de transport rutier care opereaz─â într-un stat membru gazd─â;

5. "conduc─âtor auto" înseamn─â orice persoan─â care conduce vehiculul chiar si pentru o perioad─â scurt─â de timp sau care este transportat─â într-un vehicul ca parte a sarcinilor care îi revin în scopul de a fi disponibil─â pentru a-l conduce, dac─â este necesar;

6. "operatiuni de cabotaj" înseamn─â transport national contra cost în numele unui tert efectuat temporar într-un stat membru gazd─â, în conformitate cu prezentul regulament;

7. "înc─âlc─âri grave ale legislatiei comunitare din domeniul transportului rutier" înseamn─â orice înc─âlc─âri care pot avea ca rezultat pierderea bunei reputatii în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 si/sau retragerea temporar─â sau definitiv─â a licentei comunitare.

CAPITOLUL II

TRANSPORTUL INTERNAtIONAL

Articolul 3

Principiu general

Transportul international se efectueaz─â în baza detinerii unei licente comunitare, care este însotit─â, în cazul în care conduc─âtorul auto este cet─âtean al unei t─âri terte, de un atestat de conduc─âtor auto.

Articolul 4

Licenta comunitar─â

(1) Licenta comunitar─â se elibereaz─â de un stat membru, în conformitate cu prezentul regulament, oric─ârui operator de transport rutier de m─ârfuri care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri contra cost în numele unui tert si care:

(a) este stabilit în respectivul stat membru în conformitate cu legislatia comunitar─â si cu legislatia national─â a acelui stat membru; si

(b) este autorizat, în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislatia comunitar─â si cu legislatia national─â a statului membru respectiv cu privire la accesul la ocupatia de operator de transport rutier de m─ârfuri, s─â efectueze transporturi internationale rutiere de m─ârfuri.

(2) Licenta comunitar─â este eliberat─â de autorit─âtile competente din statul membru de stabilire pentru o perioad─â de pân─â la 10 ani, care poate fi reînnoit─â.

Licentele comunitare si copiile conforme eliberate înainte de data aplic─ârii prezentului regulament r─âmân valabile pân─â la data expir─ârii lor.

Comisia adapteaz─â perioada de valabilitate a licentei comunitare în functie de progresele tehnicii, în special în ceea ce priveste registrele electronice nationale ale întreprinderilor de transport rutier, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. M─âsurile respective destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 15 alineatul (2).

(3) Statul membru de stabilire elibereaz─â titularului originalul licentei comunitare, care este p─âstrat de operatorul de transport rutier de m─ârfuri, precum si un num─âr de copii conforme corespunz─âtor num─ârului de vehicule detinute de titularul licentei comunitare, fie în proprietate, fie, de exemplu, detinute în temeiul unor contracte de cump─ârare în rate, închiriere sau leasing.

(4) Licenta comunitar─â si copiile conforme corespund modelului stabilit în anexa II, care stabileste si conditiile care reglementeaz─â utilizarea acestora. Acestea contin cel putin dou─â dintre elementele de sigurant─â enumerate în anexa I.

Comisia adapteaz─â la progresul tehnic anexele I si II. M─âsurile respective, destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament, se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 15 alineatul (2).

(5) Licenta comunitar─â si copiile conforme ale acesteia poart─â stampila autorit─âtii emitente, precum si o semn─âtur─â si un num─âr de serie. Numerele de serie ale licentelor comunitare si ale copiilor conforme se înscriu în registrul electronic national al întreprinderilor de transport rutier ca parte a setului de informatii cu privire la operatorul de transport rutier de m─ârfuri.

(6) Licenta comunitar─â este eliberat─â pe numele operatorului de transport rutier de m─ârfuri si nu este transmisibil─â. O copie conform─â a licentei comunitare este p─âstrat─â la bordul fiec─ârui vehicul al operatorului de transport rutier de m─ârfuri si este prezentat─â la solicitarea oric─ârui agent autorizat de control.

în cazul unei combinatii cuplate de vehicule, copia conform─â însoteste autovehiculul. Aceasta acoper─â combinatia cuplat─â de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculat─â sau autorizat─â pentru a circula pe numele titularului licentei sau în cazul în care este înmatriculat─â sau autorizat─â s─â circule într-un alt stat.

Articolul 5

Atestatul de conduc─âtor auto

(1) Atestatul de conduc─âtor auto este eliberat de c─âtre un stat membru, în conformitate cu prezentul regulament, oric─ârui operator de transport rutier de m─ârfuri care:

(a) detine o licent─â comunitar─â; si

(b) angajeaz─â legal în acel stat membru un conduc─âtor auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în întelesul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor t─ârilor terte care sunt rezidenti pe termen lung [13] sau utilizeaz─â în mod legal un conduc─âtor auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în întelesul directivei respective, care este pus la dispozitia respectivului operator de transport rutier de m─ârfuri în conformitate cu conditiile de angajare si de preg─âtire profesional─â stabilite în acel stat membru:

(i) prin acte cu putere de lege sau acte administrative; si, dac─â este cazul,

(ii) prin contracte colective, în conformitate cu normele aplicabile în respectivul stat membru.

(2) Atestatul de conduc─âtor auto se elibereaz─â de c─âtre autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri, la cererea titularului licentei comunitare, pentru fiecare conduc─âtor auto, care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în întelesul Directivei 2003/109/CE, pe care acesta îl angajeaz─â în mod legal sau pentru fiecare conduc─âtor auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în întelesul Directivei 2003/109/CE, care este pus la dispozitia respectivului operator de transport rutier de m─ârfuri. Fiecare atestat de conduc─âtor auto certific─â faptul c─â angajarea conduc─âtorului auto al c─ârui nume apare pe atestat este angajat în conformitate cu conditiile prev─âzute la alineatul (1).

(3) Atestatul de conduc─âtor auto este conform modelului prev─âzut în anexa III. Acesta contine cel putin dou─â dintre elementele de sigurant─â enumerate în anexa I.

(4) Comisia adapteaz─â anexa III la progresul tehnic. M─âsurile respective, destinate s─â modifice elemente neesentiale din prezentul regulament, se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 15 alineatul (2).

(5) Atestatul de conduc─âtor auto poart─â stampila autorit─âtii emitente, precum si o semn─âtur─â si un num─âr de serie. Num─ârul de serie al atestatului de conduc─âtor auto poate fi înscris în registrul electronic national al întreprinderilor de transport rutier ca parte a setului de informatii cu privire la operatorul de transport rutier de m─ârfuri, care îl pune la dispozitia conduc─âtorului auto înscris în respectivul atestat.

(6) Atestatul de conduc─âtor auto este proprietatea operatorului de transport rutier de m─ârfuri, care îl pune la dispozitia conduc─âtorului auto înscris pe atestat atunci când conduc─âtorul auto conduce un vehicul care utilizeaz─â o licent─â comunitar─â eliberat─â respectivului operator de transport rutier de m─ârfuri. O copie conform─â a atestatului conduc─âtorului auto eliberat de autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri se p─âstreaz─â la sediul operatorului de transport rutier de m─ârfuri. Atestatul de conduc─âtor auto se prezint─â, la cerere, oric─ârui agent autorizat de control.

(7) Atestatul de conduc─âtor auto se elibereaz─â pe o perioad─â determinat─â de c─âtre statul membru emitent, având valabilitatea de cel mult cinci ani. Atestatele de conduc─âtor auto eliberate înainte de data aplic─ârii prezentului regulament r─âmân valabile pân─â la data expir─ârii lor.

Atestatul de conduc─âtor auto este valabil numai atât timp cât sunt îndeplinite conditiile în baza c─ârora a fost eliberat. Statele membre iau m─âsurile adecvate pentru a se asigura c─â, în cazul în care aceste conditii nu mai sunt îndeplinite, operatorul de transport rutier de m─ârfuri returneaz─â imediat atestatul autorit─âtilor emitente.

Articolul 6

Verificarea îndeplinirii conditiilor

(1) Ori de câte ori se prezint─â o cerere pentru obtinerea unei licente comunitare sau pentru reînnoirea licentei comunitare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire verific─â dac─â operatorul de transport rutier de m─ârfuri îndeplineste sau continu─â s─â îndeplineasc─â conditiile stabilite la articolul 4 alineatul (1).

(2) Autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire verific─â periodic, prin controale anuale care s─â acopere cel putin 20 % dintre atestatele de conduc─âtor auto valabile eliberate în acel stat membru, dac─â continu─â s─â fie îndeplinite conditiile, prev─âzute la articolul 5 alineatul (1), care au stat la baza eliber─ârii atestatului de conduc─âtor auto.

Articolul 7

Refuzul eliber─ârii si retragerea licentei comunitare si a atestatului de conduc─âtor auto

(1) în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prev─âzute la articolul 4 alineatul (1) sau cele mentionate la articolul 5 alineatul (1), autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire resping cererea de eliberare sau de reînnoire a licentei comunitare sau de eliberare a unui atestat de conduc─âtor auto, printr-o decizie motivat─â.

(2) Autorit─âtile competente retrag licenta comunitar─â sau atestatul de conduc─âtor auto dac─â titularul:

(a) nu mai îndeplineste conditiile prev─âzute la articolul 4 alineatul (1) sau pe cele de la articolul 5 alineatul (1); sau

(b) a furnizat informatii incorecte în leg─âtur─â cu o cerere de licent─â comunitar─â sau de atestat de conduc─âtor auto.

CAPITOLUL III

CABOTAJUL

Articolul 8

Principiu general

(1) Orice operator de transport rutier de m─ârfuri care efectueaz─â operatiuni contra cost în numele unui tert, titular al unei licente comunitare si al c─ârui conduc─âtor auto, dac─â este cet─âtean al unei t─âri terte, detine un atestat de conduc─âtor auto, are dreptul, în conformitate cu conditiile prev─âzute în prezentul capitol, s─â efectueze operatiuni de cabotaj.

(2) Operatorilor de transport rutier de m─ârfuri mentionati la alineatul (1) li se permite s─â efectueze, cu acelasi vehicul sau, în cazul unei combinatii cuplate, cu autovehiculul aceluiasi vehicul, pân─â la trei operatiuni de cabotaj consecutive unui transport international dintr-un alt stat membru sau dintr-o tar─â tert─â în statul membru gazd─â, odat─â ce au fost livrate m─ârfurile transportate în cursul transportului international care îl are pe acesta ca destinatie. în cursul unei operatiuni de cabotaj, ultima desc─ârcare înainte de p─âr─âsirea statului membru gazd─â are loc în termen de sapte zile de la ultima desc─ârcare a m─ârfurilor introduse în statul membru gazd─â în cadrul operatiunii de transport international care îl are pe acesta ca destinatie.

în termenul mentionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de m─ârfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operatiunile de cabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu conditia limit─ârii la o singur─â operatiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea f─âr─â înc─ârc─âtur─â pe teritoriul statului membru respectiv.

(3) Serviciile nationale de transport rutier de m─ârfuri efectuate în statul membru gazd─â de c─âtre un operator de transport rutier de m─ârfuri nerezident se consider─â conforme cu dispozitiile prezentului regulament numai dac─â operatorul de transport rutier de m─ârfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul international care îl are pe acesta ca destinatie si privind fiecare dintre operatiunile consecutive desf─âsurate.

Probele mentionate la primul paragraf cuprind urm─âtoarele elemente pentru fiecare operatiune:

(a) numele, adresa si semn─âtura expeditorului;

(b) numele, adresa si semn─âtura operatorului de transport rutier de m─ârfuri;

(c) numele si adresa destinatarului, precum si semn─âtura acestuia si data livr─ârii, odat─â ce m─ârfurile au fost livrate;

(d) locul si data prelu─ârii m─ârfurilor si locul prev─âzut pentru livrare;

(e) descrierea curent─â a naturii m─ârfii si modul de ambalare, precum si, în cazul m─ârfurilor periculoase, descrierea general recunoscut─â a acestora si num─ârul de colete, marcajele specifice si numerele acestora;

(f) greutatea brut─â a m─ârfurilor sau cantitatea de m─ârfuri altfel exprimat─â;

(g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului si remorcii.

(4) Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii conditiilor prev─âzute la prezentul articol.

(5) Oric─ârui operator de transport rutier de m─ârfuri, care este îndrept─âtit în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislatia acelui stat membru, s─â desf─âsoare operatiunile de transport rutier de marf─â contra cost în numele unui tert precizate la articolul 1 alineatul (5) literele (a), (b) si (c), i se va permite, în conditiile stabilite în prezentul capitol, s─â efectueze, dup─â caz, operatiuni de cabotaj de acelasi tip sau operatiuni de cabotaj cu vehicule din aceeasi categorie.

(6) Permisiunea de a efectua operatiuni de cabotaj, în cadrul tipurilor de transporturi mentionate la articolul 1 alineatul (5) literele (d) si (e), este nelimitat─â.

Articolul 9

Norme aplicabile operatiunilor de cabotaj

(1) Sub rezerva unor dispozitii contrare în legislatia comunitar─â, efectuarea operatiunilor de cabotaj se desf─âsoar─â în conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative în vigoare în statul membru gazd─â, în ceea ce priveste:

(a) conditiile care guverneaz─â contractul de transport;

(b) masa si dimensiunile vehiculelor de transport rutier;

(c) cerintele privind transportul anumitor categorii de m─ârfuri, în special m─ârfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii;

(d) perioadele de conducere si perioadele de repaus;

(e) taxa pe valoarea ad─âugat─â (TVA) pe serviciile de transport.

Dup─â caz, masa si dimensiunile mentionate la primul paragraf litera (b) pot s─â le dep─âseasc─â pe cele aplicabile în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri, dar, în niciun caz, acestea nu pot s─â dep─âseasc─â limitele stabilite de statul membru gazd─â pentru traficul national sau caracteristicile tehnice mentionate în dovezile prev─âzute la articolul 6 alineatul(1) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circul─â în interiorul Comunit─âtii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul national si international si a greut─âtii maxime autorizate în traficul international [14].

(2) Actele cu putere de lege si actele administrative mentionate la alineatul (1) se aplic─â operatorilor de transport rutier de m─ârfuri nerezidenti în aceleasi conditii cu cele impuse operatorilor de transport rutier de m─ârfuri stabiliti în statul membru gazd─â, astfel încât s─â se previn─â orice discriminare pe motive de nationalitate sau loc de stabilire.

Articolul 10

Procedura de salvgardare

(1) în cazul unei perturb─âri grave a pietei nationale a transporturilor în interiorul unei zone geografice date, cauzat─â de cabotaj sau agravat─â de acesta, orice stat membru poate sesiza Comisia în vederea adopt─ârii unor m─âsuri de salvgardare si transmite Comisiei informatiile necesare si m─âsurile preconizate cu privire la operatorii de transport rutier de m─ârfuri rezidenti.

(2) în sensul alineatului (1):

— "perturbare grav─â a pietei nationale de transport în interiorul unei zone geografice date" înseamn─â existenta pe aceast─â piat─â a unor probleme specifice acesteia, de natur─â s─â determine un excedent major, susceptibil de a persista, al ofertei în raport cu cererea, care implic─â o amenintare pentru echilibrul financiar si supravietuirea a numerosi operatori de transport rutier de marf─â;

— "zon─â geografic─â" înseamn─â o zon─â care acoper─â integral sau partial teritoriul unui stat membru sau care se extinde la o parte sau la întreg teritoriul altor state membre.

(3) Comisia examineaz─â situatia, în special pe baza informatiilor relevante, si, dup─â consultarea comitetului mentionat la articolul 15 alineatul (1), decide, în termen de o lun─â de la primirea cererii statului membru respectiv, dac─â sunt necesare sau nu m─âsuri de salvgardare si, în caz afirmativ, le adopt─â.

M─âsurile respective pot s─â includ─â excluderea temporar─â a zonei respective din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

M─âsurile adoptate în temeiul prezentului articol r─âmân în vigoare pe o perioad─â de cel mult sase luni, care poate fi reînnoit─â o singur─â dat─â în cadrul aceluiasi termen de valabilitate.

Comisia notific─â f─âr─â întârziere statele membre si Consiliul cu privire la orice decizie adoptat─â în temeiul prezentului alineat.

(4) în cazul în care Comisia decide s─â adopte m─âsuri de salvgardare privind unul sau mai multe state membre, autorit─âtilor competente din statul membru respectiv li se solicit─â adoptarea de m─âsuri echivalente din punct de vedere al domeniului de aplicare în ceea ce priveste operatorii de transport rutier de m─ârfuri rezidenti si informeaz─â Comisia în acest sens. Aceste m─âsuri se aplic─â cel târziu începând cu aceeasi dat─â ca si m─âsurile de salvgardare adoptate de c─âtre Comisie.

(5) Orice stat membru poate înainta Consiliului o decizie adoptat─â de Comisie în temeiul alineatului (3), în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia. Consiliul, hot─ârând cu majoritate calificat─â în termen de 30 de zile de la sesizarea respectiv─â sau, în cazul mai multor astfel de sesiz─âri din partea mai multor state membre, de la data primei sesiz─âri, poate s─â ia o alt─â decizie.

Deciziei Consiliului i se aplic─â termenele de valabilitate stabilite la alineatul (3) al treilea paragraf. Autorit─âtilor competente din statul membru respectiv li se solicit─â adoptarea de m─âsuri echivalente din punct de vedere al domeniului de aplicare în ceea ce priveste operatorii de transport rutier de m─ârfuri rezidenti si informeaz─â Comisia cu privire la aceste m─âsuri. în cazul în care Consiliul nu ia nicio decizie în termenul mentionat la primul paragraf, decizia Comisiei devine definitiv─â.

(6) în cazul în care Comisia consider─â c─â m─âsurile mentionate la alineatul (3) trebuie s─â fie prelungite, aceasta prezint─â o propunere Consiliului, care ia o decizie hot─ârând cu majoritate calificat─â.

CAPITOLUL IV

ASISTENt─é RECIPROC─é sI SANCtIUNI

Articolul 11

Asistent─â reciproc─â

Statele membre îsi acord─â reciproc asistent─â în vederea asigur─ârii aplic─ârii si monitoriz─ârii prezentului regulament. Acestea procedeaz─â la schimbul de informatii prin intermediul punctelor nationale de contact instituite în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Articolul 12

Sanctionarea înc─âlc─ârilor de c─âtre statul membru de stabilire

(1) în cazul s─âvârsirii sau constat─ârii, în orice stat membru, a unei înc─âlc─âri grave a legislatiei comunitare în domeniul transporturilor rutiere, autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri care a s─âvârsit înc─âlcarea iau m─âsurile corespunz─âtoare, care pot cuprinde un avertisment, dac─â legislatia national─â prevede acest lucru, care pot s─â conduc─â, printre altele, la aplicarea urm─âtoarelor sanctiuni administrative:

(a) retragerea temporar─â sau permanent─â a unora sau a tuturor copiilor conforme ale licentei comunitare;

(b) retragerea temporar─â sau permanent─â a licentei comunitare.

Sanctiunile respective se stabilesc ulterior lu─ârii unei decizii definitive în chestiunea în cauz─â, având în vedere gravitatea înc─âlc─ârii s─âvârsite de titularul licentei comunitare si num─ârul total al copiilor conforme ale licentei respective pe care le detine cu privire la traficul international.

(2) în cazul unei înc─âlc─âri grave cu privire la utilizarea abuziv─â, de orice natur─â, a atestatelor de conduc─âtor auto, autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri care a s─âvârsit respectiva înc─âlcare aplic─â sanctiuni corespunz─âtoare, cum ar fi:

(a) suspendarea eliber─ârii de atestate de conduc─âtor auto;

(b) retragerea atestatelor de conduc─âtor auto;

(c) eliberarea atestatelor de conduc─âtor auto în baza unor conditii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziv─â a acestora;

(d) retragerea temporar─â sau permanent─â a unora sau a tuturor copiilor conforme ale licentei comunitare;

(e) retragerea temporar─â sau permanent─â a licentei comunitare.

Sanctiunile respective se stabilesc ulterior lu─ârii unei decizii definitive în chestiunea în cauz─â, având în vedere gravitatea înc─âlc─ârii s─âvârsite de titularul licentei comunitare.

(3) Autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire comunic─â autorit─âtilor competente ale statului membru în care a fost constatat─â înc─âlcarea, cât mai curând posibil si în cel mult sase s─âpt─âmâni de la adoptarea deciziei finale cu privire la chestiune, dac─â au fost aplicate sanctiunile prev─âzute la alineatele (1) si (2) si care dintre acestea.

în cazul în care nu sunt aplicate astfel de sanctiuni, autorit─âtile competente ale statului membru de stabilire precizeaz─â motivele.

(4) Autorit─âtile competente se asigur─â c─â sanctiunile aplicate operatorului de transport rutier de m─ârfuri respectiv sunt proportionale, în ansamblu, cu înc─âlcarea sau înc─âlc─ârile care au atras aplicarea acelor sanctiuni, luând în considerare orice eventual─â sanctiune aplicat─â pentru aceeasi înc─âlcare în statul membru în care au fost constatate înc─âlc─ârile.

(5) De asemenea, autorit─âtile competente din statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri pot introduce actiune împotriva operatorului de transport rutier de m─ârfuri, în conformitate cu legislatia intern─â, în fata unei instante nationale competente. Acestea informeaz─â autoritatea competent─â a statului membru gazd─â cu privire la orice decizie adoptat─â în acest sens.

(6) Statele membre garanteaz─â operatorilor de transport rutier de m─ârfuri dreptul la o cale de atac împotriva sanctiunilor administrative aplicate acestora în temeiul prezentului articol.

Articolul 13

Sanctionarea înc─âlc─ârilor de c─âtre statul membru gazd─â

(1) în cazul în care autorit─âtile competente ale unui stat membru au informatii despre o înc─âlcare grav─â a prezentului regulament sau a legislatiei comunitare în domeniul transportului rutier de c─âtre un operator de transport rutier de m─ârfuri nerezident, statul membru pe teritoriul c─âruia s-a constatat înc─âlcarea transmite autorit─âtilor competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri, cât mai curând posibil, dar în termen de cel mult sase s─âpt─âmâni de la adoptarea deciziei finale cu privire la chestiune, urm─âtoarele informatii:

(a) descrierea înc─âlc─ârii, precum si data si ora la care a fost s─âvârsit─â;

(b) categoria, tipul si gravitatea înc─âlc─ârii;

(c) sanctiunile aplicate si sanctiunile executate.

Autorit─âtile competente ale statului membru gazd─â pot solicita autorit─âtilor competente ale statului membru de stabilire s─â aplice sanctiuni administrative, în conformitate cu articolul 12.

(2) F─âr─â a aduce atingere urm─âririi penale, autorit─âtile competente din statul membru gazd─â sunt împuternicite s─â aplice sanctiuni unui operator de transport rutier de m─ârfuri nerezident care a înc─âlcat prezentul regulament sau legislatia comunitar─â sau intern─â în domeniul transportului rutier pe teritoriul acestuia, în cursul unei operatiuni de cabotaj. Statele membre aplic─â astfel de sanctiuni în mod nediscriminatoriu. Aceste sanctiuni pot consta, printre altele, într-un avertisment sau, în cazul unei înc─âlc─âri grave, în instituirea unei interdictii temporare a operatiunilor de cabotaj pe teritoriul statului membru gazd─â unde s-a s─âvârsit înc─âlcarea.

(3) Statele membre garanteaz─â operatorilor de transport rutier de m─ârfuri dreptul la o cale de atac împotriva oric─ârei sanctiuni administrative aplicate în temeiul prezentului articol.

Articolul 14

înscrierea în registrul electronic national

Statele membre iau m─âsuri în vederea înscrierii în registrul national al întreprinderilor de transport rutier a înc─âlc─ârilor grave ale legislatiei comunitare în domeniul transportului rutier s─âvârsite de operatorii de transport rutier de m─ârfuri stabiliti pe teritoriul lor, care au determinat aplicarea unor sanctiuni de c─âtre orice stat membru, precum si a retragerii temporare sau definitive a licentei comunitare sau a copiei conforme a acesteia. Datele înscrise în registru referitoare la retragerea temporar─â sau permanent─â a licentei comunitare se p─âstreaz─â în baza de date timp de doi ani de la data expir─ârii perioadei de retragere, în cazul retragerii temporare, sau de la data retragerii, în cazul retragerii definitive.

CAPITOLUL V

APLICAREA

Articolul 15

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistat─â de comitetul instituit în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic─â articolul 5a alineatele (1)-(4) si articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozitiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 16

Sanctiuni

Statele membre stabilesc regimul sanctiunilor aplicabile pentru înc─âlcarea dispozitiilor prezentului regulament si iau toate m─âsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestora. Sanctiunile prev─âzute trebuie s─â fie eficiente, proportionale si cu caracter de descurajare. Statele membre notific─â dispozitiile în cauz─â Comisiei pân─â la 4 decembrie 2011 si notific─â de îndat─â Comisia cu privire la orice modificare ulterioar─â a acestora.

Statele membre asigur─â adoptarea acestor m─âsuri în mod nediscriminatoriu în ceea ce priveste nationalitatea sau locul de stabilire al operatorului de transport rutier de m─ârfuri.

Articolul 17

Raportarea

(1) La fiecare doi ani, statele membre informeaz─â Comisia cu privire la num─ârul de operatori de transport rutier de m─ârfuri titulari ai unei licente comunitare la data de 31 decembrie a anului anterior si cu privire la num─ârul de copii conforme corespunz─âtoare vehiculelor în circulatie la acea dat─â.

(2) De asemenea, statele membre informeaz─â Comisia cu privire la num─ârul de atestate de conduc─âtor auto eliberate în anul calendaristic anterior, precum si asupra num─ârului de atestate de conduc─âtor auto în circulatie la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(3) Pân─â la sfârsitul anului 2013, Comisia redacteaz─â un raport privind situatia pietei comunitare a transporturilor rutiere. Raportul contine o analiz─â a situatiei pietei, inclusiv o evaluare a eficacit─âtii controalelor, si a evolutiei conditiilor de angajare ale profesiei, precum si o evaluare care stabileste dac─â armonizarea normelor din domeniile privind, printre altele, asigurarea respect─ârii reglement─ârilor în vigoare, tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si legislatia în materie de sigurant─â si în materie social─â, a progresat într-o asemenea m─âsur─â, încât s-ar putea prevedea o deschidere mai mare a pietelor nationale ale transportului rutier, inclusiv a cabotajului.

CAPITOLUL VI

DISPOZItII FINALE

Articolul 18

Abrog─âri

Regulamentele (CEE) nr. 881/92 si (CEE) nr. 3118/93 si Directiva 2006/94/CE se abrog─â.

Trimiterile la regulamentele si la directiva abrogate se interpreteaz─â ca trimiteri la prezentul regulament si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondent─â din anexa IV.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intr─â în vigoare în a dou─âzecea zi de la data public─ârii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplic─â de la 4 decembrie 2011, cu exceptia articolelor 8 si 9, care se aplic─â de la 14 mai 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplic─â direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 21 octombrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Presedintele

J. Buzek

Pentru Consiliu

Presedintele

C. Malmström

[1] JO C 204, 9.8.2008, p. 31.

[2] Avizul Parlamentului European din 21 mai 2008 (nepublicat înc─â în Jurnalul Oficial), Pozitia comun─â a Consiliului din 9 ianuarie 2009 (JO C 62 E, 17.3.2009, p. 46), Pozitia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicat─â înc─â în Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 24 septembrie 2009.

[3] JO L 95, 9.4.1992, p. 1.

[4] JO L 279, 12.11.1993, p. 1.

[5] JO L 374, 27.12.2006, p. 5.

[6] JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

[7] JO L 368, 17.12.1992, p. 38.

[8] JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

[9] JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

[10] A se vedea pagina 51 din prezentul Jurnal Oficial.

[11] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

[12] JO L 33, 4.2.2006, p. 82.

[13] JO L 16, 23.1.2004, p. 44.

[14] JO L 235, 17.9.1996, p. 59.

--------------------------------------------------

ANEXA I

Elemente de sigurant─â ale licentei comunitare si ale atestatului de conduc─âtor auto

Licenta comunitar─â si atestatul de conduc─âtor auto trebuie s─â aib─â cel putin dou─â dintre urm─âtoarele elemente de sigurant─â:

- hologram─â;

- fibre speciale în hârtie care devin vizibile prin expunere la lumin─â ultraviolet─â;

- cel putin o linie microimprimat─â (imprimare vizibil─â numai cu o lup─â si care nu este reprodus─â de masini de fotocopiat);

- caractere, simboluri sau modele tactile;

- dubl─â numerotare: num─âr de serie al licentei comunitare, al copiei conforme a acesteia sau al atestatului de conduc─âtor auto, precum si num─ârul de eliberare în fiecare caz;

- un fond de sigurant─â cu ghiose si irizat.

--------------------------------------------------

ANEXA II

Modelul de licent─â comunitar─â

COMUNITATEA EUROPEAN─é

(a)

(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloz─â de 100 g/m2 sau mai mult)

(Prima pagin─â a licentei)

[Text în limba (limbile) oficial─â (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licenta]

Semnul distinctiv (1) al statului membru care emite licenta

Denumirea autorit─âtii sau a organului competent

LICENȚA NR.

(sau)

COPIE CONFORM─é NR.

pentru transportul rutier international de m─ârfuri contra cost în numele unui tert

Prezenta licent─â îndrept─âteste pe (2)

s─â efectueze transporturi rutiere internationale de m─ârfuri contra cost în numele unui tert pe orice traseu, pentru deplas─âri sau sectiuni ale deplas─ârii, efectuate contra cost în numele unui tert pe teritoriul Comunit─âtii, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de m─ârfuri si în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licente.

Observatii:

Licenta este valabil─â de la

pân─â la

Emis─â în ,

la

(3)

(1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Ceh─â, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franta, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Ț─ârile de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.

(2) Denumirea sau denumirea comercial─â si adresa complet─â a operatorului de transport rutier de marf─â.

(3) Semn─âtura si stampila autorit─âtii sau a organului emitent competent.

+++++ TIFF +++++

(b)

(A doua pagin─â a licentei)

[Text în limba (limbile) oficial─â (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licenta]

PREVEDERI GENERALE

Prezenta licent─â este emis─â în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

Aceasta îl îndrept─âteste pe titular s─â efectueze transporturi rutiere internationale de m─ârfuri contra cost în numele unui tert pe orice traseu, pentru deplas─âri sau sectiuni ale deplas─ârii efectuate pe teritoriul Comunit─âtii si, unde este cazul, în conditiile stabilite prin prezenta licent─â:

- în cazul în care punctul de plecare si punctul de destinatie sunt situate în dou─â state membre diferite, cu sau f─âr─â tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau t─âri terte;

- dintr-un stat membru c─âtre o tar─â tert─â sau invers, cu sau f─âr─â tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau t─âri terte;

- între t─âri terte, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,

si c─âl─âtoriile f─âr─â înc─ârc─âtur─â efectuate în conexiune cu aceste transporturi.

în cazul unui transport dintr-un stat membru c─âtre o tar─â tert─â sau invers, prezenta licent─â este valabil─â pentru acea sectiune a deplas─ârii efectuat─â pe teritoriul Comunit─âtii. Licenta este valabil─â pe teritoriul statului membru de înc─ârcare sau desc─ârcare numai dup─â încheierea acordului necesar între Comunitate si tara tert─â respectiv─â în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

Licenta este eliberat─â personal titularului si este netransmisibil─â.

Aceasta poate fi retras─â de c─âtre autoritatea competent─â a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:

- nu s-a conformat tuturor conditiilor privind utilizarea licentei;

- a furnizat informatii incorecte în leg─âtur─â cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licentei.

Originalul licentei trebuie p─âstrat de întreprinderea de transport rutier.

O copie conform─â a licentei trebuie p─âstrat─â la bordul vehiculului [1]. în cazul unei combinatii de vehicule, aceasta trebuie s─â însoteasc─â autovehiculul. Licenta acoper─â combinatia de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculat─â sau autorizat─â pentru a circula pe numele titularului licentei sau în cazul în care este înmatriculat─â sau autorizat─â s─â circule într-un alt stat.

Licenta trebuie prezentat─â la cerere unui agent autorizat de control.

Pe teritoriul fiec─ârui stat membru, titularul trebuie s─â respecte actele cu putere de lege si actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce priveste transporturile si traficul.

[1] "Vehicul" înseamn─â un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinatie cuplat─â de vehicule care s─â aib─â cel putin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de m─ârfuri.

--------------------------------------------------

ANEXA III

Model de atestat de conduc─âtor auto

COMUNITATEA EUROPEAN─é

(a)

(Culoare Pantone roz, format DIN A4 hârtie din celuloz─â de 100 g/m2 sau mai mult)

(Prima pagin─â a atestatului)

[Text în limba (limbile) oficial─â (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite atestatul]

Semnul distinctiv al statului membru (1) care emite atestatul

Numele autorit─âtii sau a organului competent

ATESTATUL DE CONDUC─éTOR AUTO NR. …

pentru transportul rutier international de m─ârfuri contra cost în numele unui tert în baza unei licente comunitare

[Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de m─ârfuri]

Prezentul atestat certific─â, pe baza documentelor prezentate de:

(2)

Conduc─âtorul auto mentionat în continuare:

Nume si prenume

Data si locul nasterii

Cet─âtenia

Tipul si num─ârul de referint─â al documentului de identitate

Data eliber─ârii

Locul eliber─ârii

Num─ârul permisului de conducere

Date eliber─ârii

Locul eliber─ârii

Num─ârul de asigurare social─â

este angajat, în conformitate cu actele cu putere de lege, actele administrative si, dup─â caz, contractele colective, în conformitate cu normele aplicabile în urm─âtoarele state membre cu privire la conditiile de angajare si de formare profesional─â a conduc─âtorilor auto aplicabile în statul membru respectiv pentru efectuarea de operatiuni de transport rutier în statul respectiv.

(3)

Observatii speciale

Prezentul atestat este valabil de la

pân─â la

Emis în ,

la

(4)

(1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Ceh─â, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franta, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Ț─ârile de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.

(2) Denumirea sau denumirea comercial─â si adresa complet─â a operatorului de transport rutier de marf─â.

(3) Numele statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de marf─â.

(4) Semn─âtura si stampila autorit─âtii sau a organului emitent competent.

+++++ TIFF +++++

(b)

(A doua pagin─â a atestatului)

[Text în limba (limbile) oficial─â (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite atestatul]

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul atestat este emis în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

Se certific─â prin prezenta c─â respectivul conduc─âtor auto este angajat, în conformitate cu actele cu putere de lege, actele administrative si, dup─â caz, contractele colective, în conformitate cu normele aplicabile în urm─âtoarele state membre mentionate în atestat cu privire la conditiile de angajare si de formare profesional─â a conduc─âtorilor auto aplicabile în statul membru respectiv pentru efectuarea de operatiuni de transport rutier în statul respectiv.

Atestatul de conduc─âtor auto este proprietatea operatorului de transport rutier de m─ârfuri, care îl pune la dispozitia conduc─âtorului auto înscris pe atestat atunci când conduc─âtorul auto conduce un vehicul [1] care utilizeaz─â o licent─â comunitar─â eliberat─â acelui operator de transport rutier de m─ârfuri. Atestatul conduc─âtorului auto nu este transmisibil. Atestatul de conduc─âtor auto este valabil atât timp cât sunt îndeplinite conditiile în baza c─ârora a fost eliberat si trebuie returnat imediat de c─âtre operatorul de transport rutier de m─ârfuri autorit─âtilor emitente dac─â aceste conditii nu mai sunt îndeplinite.

Atestatul poate fi retras de c─âtre autoritatea competent─â a statului membru care l-a eliberat, în special în cazul în care titularul:

- nu s-a conformat tuturor conditiilor privind utilizarea atestatului;

- a furnizat informatii incorecte în leg─âtur─â cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea atestatului.

O copie conform─â a atestatului trebuie p─âstrat─â de întreprinderea de transport rutier.

Un atestat original trebuie p─âstrat la bordul vehiculului si trebuie prezentat la cererea oric─ârui agent autorizat de control.

[1] "Vehicul" înseamn─â un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinatie cuplat─â de vehicule care s─â aib─â cel putin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de m─ârfuri.


ANEXA IV

Tabel de corespondent─â

Regulamentul (CEE) nr. 881/92 | Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 | Directiva 2006/94/CE |Prezentul regulament |Articolul 1 alineatul (1)              |                                                     |                                       | Articolul 1 alineatul (1) |Articolul 1 alineatul (2)              |                                                     |                                       | Articolul 1 alineatul (2) |Articolul 1 alineatul (3)              |                                                     |                                       | Articolul 1 alineatul (3) |Anexa II                                    |                                                     | Articolul 1 alineatele (1) |  Articolul 1 alineatul (5)|                                                                                                        |si (2), anexa I; articolul 2|Articolul 1 alineatul (6) |                                                 |                                                     | Articolul 2                        |                                     |Articolul 2                                 |                                                      |                                        | Articolul 2                     |Articolul 3 alineatul (1)             |                                                      |                                        | Articolul 3                     |Articolul 3 alineatul (2)             |                                                      |                                        | Articolul 4 alineatul (1) |Articolul 3 alineatul (3)              |                                                     |                                        | Articolul 5 alineatul (1) |Articolul 4                                 |                                                      |                                        |                                     |Articolul 5 alineatul (1)              |                                                     |                                        | Articolul 4 alineatul (2) |Articolul 5 alineatul (2)             |                                                      |                                        | Articolul 4 alineatul (3) |Articolul 5 alineatul (3)             |                                                      |                                        | Articolul 4 alineatul (4) |                                                |                                                      |                                         | Articolul 4 alineatul (5) |Articolul 5 alineatul (4), anexa I.                                                     |                                         | Articolul 4 alineatul (6) |Articolul 5 alineatul (5)            |                                                       |                                         | Articolul 4 alineatul (2) |Articolul 6 alineatul (1)            |                                                       |                                         | Articolul 5 alineatul (2) |Articolul 6 alineatul (2)            |                                                       |                                         | Articolul 5 alineatul (2) |Articolul 6 alineatul (3)            |                                                       |                                         | Articolul 5 alineatul (3) |Articolul 6 alineatul (4)            |                                                       |                                         | Articolul 5 alineatul (6) |Articolul 6 alineatul (5)            |                                                       |                                         | Articolul 5 alineatul (7) |Articolul 7                                |                                                       |                                         | Articolul 6                     |Articolul 8 alineatul (1)            |                                                       |                                         | Articolul 7 alineatul (1) |Articolul 8 alineatul (2)            |                                                       |                                         | Articolul 7 alineatul (2) |Articolul 8 alineatul (3)            |                                                       |                                         | Articolul 12 alineatul (1) |Articolul 8 alineatul (4)            |                                                       |                                         | Articolul 12 alineatul (2) |Articolul 9 alineatele (1) si (2) |                                                       |                                         | Articolul 12 alineatul (6) |                                                 | Articolul 1 alineatul (1)                   |                                         | Articolul 8 alineatul (1)   |                                              | Articolul 1 alineatul (2)                   |                                         | Articolul 8 alineatul (5)   |                                              | Articolul 1 alineatele (3) si (4)       |                                          | Articolul 8 alineatul (6)   |                                                 | Articolul 2                                      |                                          |                                      |                                                   | Articolul 3                                      |                                          |                                       |                                                 | Articolul 4                                      |                                          |                                       |                                                 | Articolul 5                                      |                                          |                                       |                                                 | Articolul 6 alineatul (1)                  |                                          | Articolul 9 alineatul (1)   |                                                  | Articolul 6 alineatul (2)                  |                                          |                                       |                                                 | Articolul 6 alineatul (3)                  |                                          | Articolul 9 alineatul (2)   |                                                  | Articolul 6 alineatul (4)                  |                                          |                                        |                                                 | Articolul 7                                      |                                          | Articolul 10                      |Articolul 10                            |                                                       |                                          | Articolul 17 alineatul (1) |Articolul 11 alineatul (1)         | Articolul 8 alineatul (1)                   |                                          | Articolul 11                     |Articolul 11 alineatul (2)         |                                                       |                                          | Articolul 13 alineatul (1) |Articolul 11 alineatul (3)         |                                                       |                                          | Articolul 12 alineatul (4) |Articolul 11a                           |                                                       |                                          |                                       |                                               | Articolul 8 alineatele (2) si (3)       |                                          | Articolul 13 alineatul (2) |                                               | Articolul 8 alineatul (4) primul si al treilea paragraf                  |                                       |                                               | Articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf                                 | Articolul 12 alineatul (4) |                                               | Articolul 8 alineatul (4) al patrulea si al cincilea paragraf          | Articolul 12 alineatul (5) |                                               | Articolul 9                                        |                                         | Articolul 13 alineatul (3) |Articolul 12                              |                                                        |                                         | Articolul 18                     |Articolul 13                              |                                                        |                                         |                                       |Articolul 14                              | Articolul 10                                      |                                         |                                       |                                               | Articolul 11                                      |                                         |                                        |Articolul 15                              | Articolul 12                                      | Articolul 4                         | Articolul 19                     |                                               |                                                        | Articolul 3                          |                                       |                                               |                                                        | Articolul 5                          |                                       |                                               |                                                        | Anexele II, III                   |                                       |Anexa I                                   |                                                        |                                          | Anexa II                         |Anexa III                                |                                                         |                                         | Anexa III                        |                                               | Anexa I                                           |                                         |                                        |                                               | Anexa II                                          |                                         |                                        |                                               | Anexa III                                         |                                         |                                        |                                               | Anexa IV                                         |                                         |                                         |--------------------------------------------------