├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 44 din 19 august 2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale

EMITENT:      COMISIA NA┼óIONAL─é A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 588 din 25 august 2009

    în conformitate cu prevederile art. 1, 2 ┼či ale art. 7 alin. (3), (10) ┼či (15) din Statutul Comisiei Na┼úionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 25/2002, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 514/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    Comisia Na┼úional─â a Valorilor Mobiliare a hot─ârât, în ┼čedin┼úa din data de 19 august 2009, emiterea urm─âtorului ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale ac┼úionarilor în cadrul adun─ârilor generale ale societ─â┼úilor comerciale, prev─âzut în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regulamentul men┼úionat la art. 1 intr─â în vigoare la data public─ârii acestuia ┼či a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či va fi publicat ┼či în Buletinul Comisiei Na┼úionale a Valorilor Mobiliare ┼či pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

             Pre┼čedintele Comisiei Na┼úionale a Valorilor Mobiliare,
                            Gabriela Anghelache

    Bucure┼čti, 19 august 2009.
    Nr. 44.

    ANEXA 1

                          REGULAMENTUL Nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale ac┼úionarilor în cadrul adun─ârilor generale ale societ─â┼úilor comerciale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabile┼čte condi┼úiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale ac┼úionarilor, aferente ac┼úiunilor cu drept de vot, în cadrul adun─ârilor generale ale societ─â┼úilor comerciale care au sediul social pe teritoriul României ┼či ale c─âror ac┼úiuni sunt admise la tranzac┼úionare pe o pia┼ú─â reglementat─â care este situat─â sau care opereaz─â într-un stat membru.
    ART. 2
    în sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) pia┼ú─â reglementat─â - o pia┼ú─â în sensul prevederilor art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind pia┼úa de capital, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) ac┼úionar - persoana fizic─â sau juridic─â a c─ârei calitate de ac┼úionar este recunoscut─â de legea aplicabil─â;
    c) procur─â special─â - împuternicirea dat─â de c─âtre un ac┼úionar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercit─ârii, în numele ac┼úionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le de┼úine în adunarea general─â;
    d) dat─â de referin┼ú─â - data calendaristic─â stabilit─â de consiliul de administra┼úie al societ─â┼úii, care serve┼čte la identificarea ac┼úionarilor care au dreptul s─â participe la AGA ┼či s─â voteze în cadrul acesteia. Data de referin┼ú─â trebuie s─â fie ulterioar─â public─ârii convocatorului ┼či anterioar─â AGA.
    ART. 3
    (1) Adun─ârile generale ale ac┼úionarilor se desf─â┼čoar─â cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ale Legii nr. 297/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či a prevederilor actelor constitutive sau, dup─â caz, a documentelor de emisiune.
    (2) Societatea comercial─â trebuie s─â asigure un tratament egal pentru to┼úi ac┼úionarii care se afl─â în aceea┼či pozi┼úie în ceea ce prive┼čte participarea ┼či exercitarea drepturilor de vot în cadrul adun─ârii generale.
    (3) Ac┼úionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adun─ârile generale ale ac┼úionarilor ┼či de a avea acces la informa┼úii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adun─ârii generale.
    ART. 4
    (1) F─âr─â a aduce atingere aplic─ârii prevederilor art. 197 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, societatea comercial─â convoac─â adunarea general─â în conformitate cu alin. (3) - (5) cu cel pu┼úin 30 de zile anterior datei de întrunire a adun─ârii generale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (2) Termenul prev─âzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urm─âtoarea convocare a adun─ârii generale determinat─â de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocat─â pentru prima dat─â, cu condi┼úia ca:
    a) prezentul articol s─â fi fost respectat cu ocazia primei convoc─âri;
    b) pe ordinea de zi s─â nu se fi ad─âugat niciun punct nou; ┼či,
    c) s─â treac─â cel pu┼úin 10 zile între convocarea final─â ┼či data adun─ârii generale.
    (3) F─âr─â a aduce atingere cerin┼úelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prev─âzute de Legea nr. 31/1990, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či de prezentul regulament, societatea comercial─â este obligat─â s─â efectueze convocarea men┼úionat─â la alin. (1) ┼či (2) printr-o modalitate care s─â garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu.
    (4) Societatea comercial─â trebuie s─â foloseasc─â mijloacele media de informare care s─â asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficient─â c─âtre public în întreaga Uniune European─â. Societatea comercial─â poate utiliza mijloace media furnizate de operatori, indiferent dac─â ace┼čtia au sau nu sediul pe teritoriul României.
    (5) Societatea comercial─â nu poate solicita plata niciunui tarif pentru acoperirea vreunui cost specific generat de realizarea convoc─ârii conform modalit─â┼úilor prev─âzute.
    (6) în sensul prevederilor alin. (4), mijloacele media de informare se refer─â inclusiv la mijloacele folosite de operatorul pie┼úei reglementate pentru comunicarea c─âtre public a informa┼úiilor transmise de emiten┼úi.
    ART. 5
    Convocatorul adun─ârii generale cuprinde cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    1. denumirea emitentului;
    2. data adun─ârii generale;
    3. ora de începere a adun─ârii generale;
    4. locul de desf─â┼čurare a adun─ârii generale;
    5. ordinea de zi propus─â;
    6. o descriere clar─â ┼či precis─â a procedurilor care trebuie respectate de ac┼úionari pentru a putea participa ┼či vota în cadrul adun─ârii generale. Se vor include informa┼úii privind:
    a) drepturile ac┼úionarilor prev─âzute la art. 7, în m─âsura în care drepturile respective pot fi exercitate dup─â convocare, ┼či la art. 13, precum ┼či termenele în care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate s─â men┼úioneze doar termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condi┼úia de a include o trimitere la website-ul societ─â┼úii comerciale unde sunt f─âcute disponibile informa┼úii mai detaliate privind drepturile respective;
    b) procedura de vot prin procur─â (prin reprezentare), precum ┼či faptul c─â pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procur─â special─â. Modalitatea de ob┼úinere a formularului de procur─â special─â pentru reprezentare în AGA, data-limit─â ┼či locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum ┼či mijloacele prin care societatea comercial─â poate accepta notificarea desemn─ârii reprezentan┼úilor prin mijloace electronice; ┼či
    c) procedurile care permit votul prin coresponden┼ú─â sau prin mijloace electronice, dac─â este cazul;
    7. data de referin┼ú─â definit─â la art. 2 lit. d), precum ┼či men┼úionarea faptului c─â doar persoanele care sunt ac┼úionari la aceast─â dat─â au dreptul de a participa ┼či de a vota în cadrul adun─ârii generale;
    8. data-limit─â pân─â la care se pot face propunerile privind candida┼úii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscris─â alegerea administratorilor;
    9. locul de unde este posibil s─â se ob┼úin─â textul integral al documentelor ┼či al proiectelor de hot─ârâre men┼úionate la art. 6 alin. (1) lit. c) ┼či d), alte informa┼úii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adun─ârii generale ┼či data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum ┼či procedura care trebuie urmat─â în acest sens;
    10. adresa website-ului pe care urmeaz─â s─â fie disponibile informa┼úiile men┼úionate la art. 6 alin. (1) - (3);
    11. propunerea privind data de înregistrare.
    ART. 6
    (1) Societatea comercial─â are obliga┼úia ca, pe toat─â perioada care începe cu cel pu┼úin 30 de zile înainte de data adun─ârii generale ┼či pân─â la data adun─ârii inclusiv, s─â pun─â la dispozi┼úia ac┼úionarilor pe website-ul s─âu cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) convocatorul men┼úionat la art. 4 alin. (1) ┼či (2);
    b) num─ârul total de ac┼úiuni ┼či drepturile de vot la data convoc─ârii (inclusiv totalul separat pentru fiecare clas─â de ac┼úiuni, în cazul în care capitalul societ─â┼úii comerciale este împ─âr┼úit în dou─â sau mai multe clase de ac┼úiuni). în cazul SIF-urilor, în considerarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale Instruc┼úiunii Comisiei Na┼úionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2007, emis─â în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind pia┼úa de capital, modificat─â ┼či completat─â prin Legea nr. 208/2005 ┼či Legea nr. 97/2006, drepturile de vot la data de referin┼ú─â (inclusiv totalul separat pentru fiecare clas─â de ac┼úiuni, în cazul în care capitalul societ─â┼úii comerciale este împ─âr┼úit în dou─â sau mai multe clase de ac┼úiuni) vor fi aduse la cuno┼čtin┼úa ac┼úionarilor pân─â la data adun─ârii inclusiv;
    c) documentele care urmeaz─â s─â fie prezentate adun─ârii generale;
    d) un proiect de hot─ârâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hot─ârâri, un comentariu al unui organ competent al societ─â┼úii comerciale, care este numit în conformitate cu legea aplicabil─â, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adun─ârii generale; în plus, propunerile de hot─ârâre prezentate de ac┼úionari trebuie ad─âugate pe website-ul societ─â┼úii de îndat─â ce este posibil, dup─â primirea lor de c─âtre societate;
    e) dac─â este cazul, formularele de procur─â special─â care urmeaz─â s─â fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum ┼či formularele care urmeaz─â s─â fie utilizate pentru votul prin coresponden┼ú─â, cu excep┼úia cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiec─ârui ac┼úionar.
    (2) în cazul în care formularele men┼úionate la alin. (1) lit. e) nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea comercial─â trebuie s─â indice pe website-ul s─âu modalitatea prin care acestea pot fi ob┼úinute pe suport hârtie. în acest caz, societatea comercial─â este obligat─â s─â transmit─â formularele gratuit, prin servicii po┼čtale, fiec─âruia dintre ac┼úionarii care înainteaz─â o cerere în acest sens.
    (3) în cazul în care, în conformitate cu art. 197 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, convocarea adun─ârii generale este efectuat─â dup─â cea de-a 30-a zi dinaintea adun─ârii generale, perioada precizat─â la alin. (1) se reduce corespunz─âtor.
    (4) Emitentul pune la dispozi┼úia ac┼úionarilor interesa┼úi, împreun─â cu documentele ┼či materialele informative preg─âtite pentru AGA, sau transmite, în cazul în care se aplic─â alin. (2) a doua tez─â, câte 3 exemplare din formularul de procur─â special─â, care vor avea urm─âtoarele destina┼úii: unul pentru ac┼úionar, unul pentru reprezentant ┼či unul pentru emitent.
    ART. 7
    (1) Unul sau mai mul┼úi ac┼úionari reprezentând, individual sau împreun─â, cel pu┼úin 5% din capitalul social are/au dreptul:
    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun─ârii generale, cu condi┼úia ca fiecare punct s─â fie înso┼úit de o justificare sau de un proiect de hot─ârâre propus spre adoptare de adunarea general─â; ┼či
    b) de a prezenta proiecte de hot─ârâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun─ârii generale.
    (2) Drepturile prev─âzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
    (3) Ac┼úionarii î┼či pot exercita dreptul prev─âzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data public─ârii convoc─ârii, iar dreptul prev─âzut la lit. b) a aceluia┼či alineat, cel târziu cu o zi lucr─âtoare înainte de data adun─ârii.
    (4) în cazurile în care exercitarea dreptului prev─âzut la alin. (1) lit. a) determin─â modificarea ordinii de zi a adun─ârii generale comunicate deja ac┼úionarilor, societatea comercial─â trebuie s─â fac─â disponibil─â o ordine de zi revizuit─â, folosind aceea┼či procedur─â ca ┼či cea utilizat─â pentru ordinea de zi anterioar─â, înainte de data de referin┼ú─â aplicabil─â definit─â la art. 2 lit. d) ┼či cu respectarea termenului prev─âzut de Legea nr. 31/1990, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, astfel încât s─â permit─â celorlal┼úi ac┼úionari s─â desemneze un reprezentant sau, dac─â este cazul, s─â voteze prin coresponden┼ú─â.
    ART. 8
    (1) Drepturile unui ac┼úionar de a participa la o adunare general─â ┼či de a vota în leg─âtur─â cu oricare dintre ac┼úiunile sale nu sunt condi┼úionate de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice, înainte de adunarea general─â.
    (2) Drepturile ac┼úionarilor de a-┼či vinde sau de a-┼či transfera în alt mod ac┼úiunile, în cursul perioadei dintre data de referin┼ú─â, astfel cum este definit─â la art. 2 lit. d), ┼či respectiva adunare general─â, nu sunt supuse niciunei restric┼úii la care nu sunt supuse în alte perioade.
    ART. 9
    O societate comercial─â va stabili pentru o adunare general─â a ac┼úionarilor o singur─â dat─â de referin┼ú─â.
    ART. 10
    (1) Data de referin┼ú─â trebuie stabilit─â de emitent astfel încât:
    a) aceasta s─â nu fie anterioar─â cu mai mult de 30 de zile datei adun─ârii generale c─âreia i se aplic─â;
    b) pentru punerea în aplicare a prevederilor lit. a) ┼či ale art. 4 alin. (1) ┼či (2), între data-limit─â permis─â pentru convocarea adun─ârii generale ┼či data de referin┼ú─â s─â existe un termen de cel pu┼úin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste dou─â date;
    c) s─â fie respectate prevederile art. 7 alin. (4) ┼či totodat─â data de referin┼ú─â s─â fie anterioar─â datei-limit─â pân─â la care se pot depune/expedia c─âtre societate procurile speciale.
    (2) în situa┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (2), între data-limit─â admisibil─â pentru cea de-a doua sau urm─âtoarea convocare a adun─ârii generale ┼či data de referin┼ú─â trebuie s─â existe un termen de cel pu┼úin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste dou─â date.
    ART. 11
    Dovedirea calit─â┼úii de ac┼úionar poate fi condi┼úionat─â numai de cerin┼úe necesare pentru identificarea ac┼úionarilor ┼či numai în m─âsura în care acestea sunt propor┼úionale cu scopul urm─ârit.
    ART. 12
    (1) Societ─â┼úile comerciale pot permite ac┼úionarilor lor orice form─â de participare la adunarea general─â prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:
    a) transmisiunea în timp real a adun─ârii generale;
    b) comunicarea bidirec┼úional─â în timp real, care le permite ac┼úionarilor s─â se adreseze de la distan┼ú─â adun─ârii generale;
    c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adun─ârii generale, care nu necesit─â desemnarea unui reprezentant care s─â fie prezent fizic la adunare.
    (2) Utilizarea mijloacelor electronice pentru a permite participarea ac┼úionarilor la adunarea general─â poate fi condi┼úionat─â numai de cerin┼úe ┼či constrângeri necesare pentru a asigura identificarea ac┼úionarilor ┼či securitatea comunic─ârii electronice ┼či numai în m─âsura în care acestea sunt propor┼úionale cu realizarea obiectivelor respective. Aceste dispozi┼úii se aplic─â f─âr─â a aduce atingere normelor în vigoare sau care pot fi adoptate cu privire la procesul decizional în cadrul societ─â┼úii comerciale cu privire la introducerea sau punerea în aplicare a vreunei forme de participare prin mijloace electronice, inclusiv a celor prev─âzute la alin. (3).
    (3) Emiten┼úii pot utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea ac┼úionarilor la adunarea general─â în cazul în care consiliul de administra┼úie:
    a) a aprobat în prealabil procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utiliz─ârii respectivelor mijloace electronice;
    b) a hot─ârât în prealabil c─â sunt respectate cerin┼úele prev─âzute la alin. (1) ┼či c─â pot fi utilizate respectivele mijloace electronice.
    ART. 13
    (1) Fiecare ac┼úionar are dreptul s─â adreseze întreb─âri privind punctele de pe ordinea de zi a adun─ârii generale. Societatea comercial─â are obliga┼úia de a r─âspunde la întreb─ârile adresate de ac┼úionari.
    (2) Dreptul de a pune întreb─âri ┼či obliga┼úia de a r─âspunde pot fi condi┼úionate de m─âsurile pe care societ─â┼úile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea ac┼úionarilor, buna desf─â┼čurare ┼či preg─âtire a adun─ârilor generale, precum ┼či protejarea confiden┼úialit─â┼úii ┼či a intereselor comerciale ale societ─â┼úilor. Societ─â┼úile pot formula un r─âspuns general pentru întreb─ârile cu acela┼či con┼úinut. Se consider─â c─â un r─âspuns este dat dac─â informa┼úia pertinent─â este disponibil─â pe pagina de internet a societ─â┼úii, în format întrebare-r─âspuns.
    ART. 14
    (1) Fiecare ac┼úionar înregistrat la data de referin┼ú─â are dreptul de a desemna orice alt─â persoan─â fizic─â sau juridic─â în calitate de reprezentant pentru a participa ┼či a vota în numele s─âu în cadrul adun─ârii generale, cu respectarea prevederilor alin. (3). Reprezentantul se bucur─â de acelea┼či drepturi de a lua cuvântul ┼či de a pune întreb─âri în adunarea general─â de care s-ar bucura ac┼úionarul pe care îl reprezint─â. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoan─â trebuie s─â aib─â capacitate de exerci┼úiu.
    (2) Cu excep┼úia condi┼úiei ca reprezentantul s─â aib─â capacitate de exerci┼úiu ┼či a excep┼úiei prev─âzute la alin. (3), societ─â┼úile comerciale nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentan┼úi.
    (3) Ac┼úionarii înregistra┼úi la data de referin┼ú─â pot participa ┼či vota la adun─ârile generale direct sau pot fi reprezenta┼úi ┼či prin alte persoane decât ac┼úionarii, cu excep┼úia administratorilor, pe baz─â de procur─â special─â.
    (4) Un ac┼úionar poate desemna o singur─â persoan─â s─â îl reprezinte la o anumit─â adunare general─â. Cu toate acestea, dac─â un ac┼úionar de┼úine ac┼úiuni ale unei societ─â┼úi comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, aceast─â restric┼úie nu îl va împiedica s─â desemneze un reprezentant separat pentru ac┼úiunile de┼úinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumit─â adunare general─â. Aceast─â prevedere nu aduce atingere dispozi┼úiilor alin. (5).
    (5) Unui ac┼úionar i se interzice s─â exprime voturi diferite în baza ac┼úiunilor de┼úinute de acesta la aceea┼či societate comercial─â.
    (6) Cu excep┼úia limit─ârilor admise expres la alin. (1) - (5), societ─â┼úile comerciale nu pot limita exercitarea drepturilor ac┼úionarilor prin intermediul reprezentan┼úilor, altfel decât prin respectarea obliga┼úiei prev─âzute la alin. (7), care are drept scop solu┼úionarea poten┼úialelor conflicte de interese dintre reprezentant ┼či ac┼úionarul în al c─ârui interes trebuie s─â ac┼úioneze cel dintâi.
    (7) Un ac┼úionar are obliga┼úia s─â dea în cadrul formularului de procur─â special─â instruc┼úiuni specifice de vot persoanei care îl reprezint─â, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adun─ârii generale a ac┼úionarilor.
    ART. 15
    (1) Procura special─â trebuie s─â con┼úin─â:
    1. numele/denumirea ac┼úionarului ┼či precizarea de┼úinerii acestuia raportat la num─ârul total al valorilor mobiliare de aceea┼či clas─â ┼či la num─ârul total de drepturi de vot;
    2. numele/denumirea reprezentantului (cel c─âruia i se acord─â procur─â special─â);
    3. data, ora ┼či locul de întrunire a adun─ârii generale la care se refer─â;
    4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dat─â ulterioar─â au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
    5. precizarea clar─â a fiec─ârei probleme supuse votului ac┼úionarilor, cu posibilitatea ca acesta s─â voteze "pentru", "împotriv─â" sau "ab┼úinere";
    6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscris─â alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administra┼úie va fi trecut separat, ac┼úionarul având posibilitatea s─â voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriv─â" sau "ab┼úinere" ┼či totodat─â s─â men┼úioneze num─ârul de voturi cumulate atribuite fiec─âruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. în situa┼úia în care ac┼úionarul omite s─â fac─â preciz─âri referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului ac┼úionar vor fi distribuite egal de c─âtre reprezentant candida┼úilor pentru care ac┼úionarul a votat "pentru".
    (2) Procura special─â este valabil─â doar pentru AGA pentru care a fost solicitat─â, iar reprezentantul are obliga┼úia s─â voteze în conformitate cu instruc┼úiunile formulate de ac┼úionarul care l-a desemnat.
    ART. 16
    O persoan─â care ac┼úioneaz─â în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mul┼úi ac┼úionari, num─ârul ac┼úionarilor astfel reprezenta┼úi nefiind limitat. în cazul în care un reprezentant de┼úine procuri diferite conferite de mai mul┼úi ac┼úionari, acesta are dreptul s─â voteze pentru un ac┼úionar în mod diferit fa┼ú─â de votul pentru un alt ac┼úionar. Persoana care reprezint─â mai mul┼úi ac┼úionari pe baz─â de procuri speciale exprim─â voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea num─ârului de voturi "pentru", "împotriv─â" ┼či "ab┼úinere" f─âr─â a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriv─â" ┼či "c" "ab┼úineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
    ART. 17
    (1) Ac┼úionarii pot s─â î┼či desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Societ─â┼úile comerciale pot accepta notificarea desemn─ârii prin mijloace electronice ┼či au obliga┼úia s─â pun─â la dispozi┼úia ac┼úionarilor cel pu┼úin o metod─â efectiv─â de notificare prin mijloace electronice.
    (2) Ac┼úionarii pot s─â î┼či desemneze reprezentan┼úi, iar o asemenea desemnare poate fi transmis─â c─âtre societate doar în scris. Pe lâng─â aceast─â condi┼úie de form─â, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemn─ârii c─âtre societatea comercial─â ┼či formularea instruc┼úiunilor de vot c─âtre reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condi┼úii de form─â care sunt necesare pentru a asigura identificarea ac┼úionarului ┼či reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verific─ârii con┼úinutului instruc┼úiunilor de vot ┼či numai în m─âsura în care acestea sunt propor┼úionale cu realizarea obiectivelor respective.
    (3) Prevederile prezentului articol se aplic─â mutatis mutandis ┼či în cazul revoc─ârii desemn─ârii reprezentan┼úilor.
    ART. 18
    (1) Fiecare ac┼úionar prezent la adunare prime┼čte un buletin de vot care poart─â ┼čtampila emitentului ┼či pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum ┼či op┼úiunile "pentru", "împotriv─â" sau "ab┼úinere".
    (2) Societ─â┼úile comerciale au obliga┼úia s─â dea ac┼úionarilor posibilitatea de a vota prin coresponden┼ú─â înainte de adunarea general─â. Votul prin coresponden┼ú─â nu poate fi condi┼úionat decât prin cerin┼úe ┼či constrângeri necesare identific─ârii ac┼úionarilor ┼či numai în m─âsura în care acestea sunt propor┼úionale cu realizarea obiectivului respectiv.
    ART. 19
    (1) Societatea comercial─â trebuie s─â stabileasc─â pentru fiecare hot─ârâre cel pu┼úin num─ârul de ac┼úiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, propor┼úia din capitalul social reprezentat─â de respectivele voturi, num─ârul total de voturi valabil exprimate, precum ┼či num─ârul de voturi exprimate pentru ┼či împotriva fiec─ârei hot─ârâri ┼či, dac─â este cazul, num─ârul de ab┼úineri.
    (2) Societatea comercial─â trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adun─ârii generale, s─â publice pe website-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (1).
    (3) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozi┼úiilor legale referitoare la formalit─â┼úile necesare pentru validarea hot─ârârilor sau posibilit─â┼úii contest─ârii în justi┼úie a hot─ârârii adoptate.
    ART. 20
    (1) Prezentul regulament implementeaz─â prevederi ale Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale ac┼úionarilor în cadrul societ─â┼úilor comerciale cotate la burs─â.
    (2) La data intr─ârii în vigoare a prezentului regulament se abrog─â:
    a) art. 2 alin. (2) lit. e) ┼či j) ┼či sec┼úiunea a 4-a, capitolul IV, titlul IV din Regulamentul nr. 1/2006 privind emiten┼úii ┼či opera┼úiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Na┼úionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 ┼či 312 bis din 6 aprilie 2006;
    b) orice dispozi┼úii contrare.
    (3) Prevederile prezentului regulament se aplic─â în mod corespunz─âtor ┼či societ─â┼úilor de investi┼úii, respectiv societ─â┼úilor de investi┼úii de tip închis, ale c─âror ac┼úiuni sunt admise la tranzac┼úionare pe o pia┼ú─â reglementat─â.
    (4) Pân─â la data restructur─ârii pie┼úei de capital, prin aprobarea sistemului alternativ de tranzac┼úionare, prevederile prezentului regulament se aplic─â în mod corespunz─âtor ┼či societ─â┼úilor ale c─âror ac┼úiuni sunt tranzac┼úionate pe pia┼úa RASDAQ sau pe pia┼úa valorilor mobiliare necotate, cu observarea obliga┼úiilor de raportare ale acestor societ─â┼úi, stabilite expres prin reglement─ârile Comisiei Na┼úionale a Valorilor Mobiliare.