ORDONANÞÃ Nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor - actualizata
          ORDONANTA   Nr. 43 din 28 august 1997
privind regimul drumurilor
    Text în vigoare începând cu data de 17 iulie 2011
   
   Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 14 iulie 2011.
    Act de baza
 : Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998
    Acte modificatoare
Ordonanta Guvernului nr. 132/2000*, suspendata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 si respinsa prin Legea nr. 189/2002: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000
Ordonanta Guvernului nr. 79/2001
Legea nr. 189/2002
Legea nr. 413/2002
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1959/2002
Ordonanta Guvernului nr. 26/2003
Legea nr. 227/2003
Legea nr. 47/2004
Ordonanta Guvernului nr. 21/2005
Legea nr. 98/2005
Ordonanta Guvernului nr. 38/2006
Legea nr. 10/2007
Legea nr. 130/2007
Ordonanta Guvernului nr. 7/2010
Ordonanta Guvernului nr. 5/2011
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2011
Legea nr. 161/2011
 
    CAP. 1
    Dispozitii generale
    Sectiunea I
    Domeniul drumurilor
    ART. 1
    (1) Regimul drumurilor reglementeaza în mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor în legatura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întretinerea si exploatarea drumurilor.
    (2) Prevederile prezentei ordonante se aplica integral tuturor drumurilor publice si, partial, drumurilor de utilitate privata.
    ART. 2
    (1) Drumurile fac parte din sistemul national de transport.
    (2) Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor.
 
    (3) Fac parte integranta din drum: ampriza si zonele de siguranta, podurile, podetele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse între autostrada si/sau drum si bretelele de acces, terenurile si plantatiile din zona drumului, mai putin zonele de protectie.
 
    (4) De asemenea, se considera ca facând parte din drum cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.
 
    (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinând domeniului public al statului:
    1. suprastructura si infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, si terenul aferent;
    2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrari de arta, cu terenul aferent;
    3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;
    4. lucrarile de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent;
    5. plantatiile rutiere si terenul aferent;
    6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranta, în limitele prevazute de prezenta ordonanta.
 
    Sectiunea a II-a
    Clasificarea si încadrarea drumurilor
 
    ART. 3
    Din punct de vedere al destinatiei drumurile se împart în:
 
    a) drumuri publice - drumuri de utilitate publica si/sau de interes public destinate circulatiei rutiere si pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea sunt proprietate publica si sunt întretinute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite;
 
    b) drumuri de utilitate privata - drumuri destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier si pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altele asemenea, de acces în incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si cele pentru organizarile de santier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
 
    ART. 4
    Din punct de vedere al circulatiei drumurile se împart în:
    a) drumuri deschise circulatiei publice, care cuprind toate drumurile publice si acele drumuri de utilitate privata care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor si pietonilor;
    b) drumuri închise circulatiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privata care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum si acele drumuri de utilitate publica închise temporar circulatiei publice.
 
    ART. 5
    Din punct de vedere functional si administrativ-teritorial, în ordinea importantei, drumurile publice se împart în urmatoarele categorii:
    a) drumuri de interes national;
    b) drumuri de interes judetean;
    c) drumuri de interes local.
 
    ART. 6
    (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, între ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:
    a) autostrazi;
    b) drumuri expres;
    c) drumuri nationale europene (E);
    d) drumuri nationale principale;
    e) drumuri nationale secundare.
    (2) Clasificarea drumurilor de interes national se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu exceptia drumurilor nationale europene, a caror clasificare se stabileste potrivit acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
    (3) Propunerile de clasificare a drumurilor nationale în categoria drumurilor nationale europene (E) se fac de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
 
    ART. 7
    Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene, care asigura legatura între:
    a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comuna, cu statiunile balneoclimaterice si turistice, cu porturile si aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apararea tarii si cu obiectivele istorice importante;
    b) orase si municipii, precum si între acestea si resedintele de comuna;
    c) resedinte de comuna.
 
    ART. 8
    (1) Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul careia se afla si pot fi clasificate ca:
    a) drumuri comunale, care asigura legaturile:
    (i) între resedinta de comuna si satele componente sau cu alte sate;
    (ii) între oras si satele care îi apartin, precum si cu alte sate;
    (iii) între sate;
    b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora;
    c) strazi - drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
    (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum si clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotarâre a consiliului local respectiv.
    (3) în cazul în care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, clasificarea se aproba prin hotarâre de catre toate consiliile locale respective.
 
    ART. 9
    Strazile din localitatile urbane se clasifica în raport cu intensitatea traficului si cu functiile pe care le îndeplinesc, astfel:
    a) strazi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum;
    b) strazi de categoria a II-a - de legatura, care asigura circulatia majora între zonele functionale si de locuit;
    c) strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;
    d) strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
    ART. 10
    Strazile din localitatile rurale se clasifica în:
    a) strazi principale;
    b) strazi secundare.
 
    ART. 11
    Drumurile nationale, judetene si comunale îsi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localitatilor, servind totodata si ca strazi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localitatilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. în cazul drumurilor de interes national se va obtine si acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
 
    ART. 12
    (1) încadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes national în categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau în categoria functionala a drumurilor de interes local, precum si din categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau de interes local în categoria functionala a drumurilor de interes national se face prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii care urmeaza sa îl preia în administrare.
    (2) încadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes judetean în categoria functionala a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotarâre a consiliului judetean, la propunerea autoritatii care urmeaza sa îl preia în administrare.
 
    ART. 13
    Anual, ca urmare a modificarilor intervenite potrivit art. 8 si 12, se vor actualiza anexele la Hotarârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrarii în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
    CAP. 2
    Administrarea drumurilor
    Sectiunea I
    Suprafetele de teren aferente drumurilor publice
    ART. 14
    Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie.
    ART. 15
    Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.

    ART. 16
    (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, în cale curenta si aliniament, sunt prevazute în anexa nr. 1.
 
    (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta este interzisa.
    ART. 17
    (1) Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt prevazute în anexa nr. 1.
    (2) Zonele de protectie ramân în gospodarirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aduca prejudicii drumului sau derularii în siguranta a traficului prin:
    a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzator;
    b) executarea de constructii, împrejmuiri sau plantatii care sa provoace înzapezirea drumului sau sa împiedice vizibilitatea pe drum;
 
    c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafata;
 
    d) practicarea comertului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.
 
    ART. 18
    Detinatorii terenurilor din vecinatatea drumurilor publice sunt obligati sa permita instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aparare a drumului contra înzapezirii, fara a percepe vreo chirie, cu conditia ca aceasta operatiune sa nu împiedice executarea lucrarilor agricole si sa nu produca degradari culturilor de pe aceste terenuri.
 
    ART. 19
    (1) Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.
    (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin amenajari de trotuare si piste.
    (3) Zonele de siguranta si de protectie în intravilan se stabilesc prin studii de circulatie si prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.
    (4) Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
    (5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescriptie tehnica imperativa pentru organele administratiei publice locale cu competente în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii, cu consultarea administratorului drumului.
    (6) Extinderea intravilanului localitatii în lungul drumului national, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/iesire în/din localitate, se poate face numai cu conditia realizarii de drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele locale si care sa debuseze în drumul national numai în doua - trei intersectii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevazute cu facilitati si pentru traficul pietonal, biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.
 
    Sectiunea a II-a
    Administrarea drumurilor
 
    ART. 20
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este organul administratiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului în domeniul drumurilor nationale.
 
    ART. 21
    (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes national, direct sau prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. îsi realizeaza atributiile prevazute de prezenta ordonanta în conditiile contractului de concesiune încheiat în acest scop între aceasta si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Pentru drumurile de interes national nou-construite administrarea se poate realiza de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în conditiile legii.
    (2) Sectoarele de drumuri nationale, incluzând si lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/resedintelor de judet sunt în administrarea consiliilor locale respective.
    (3) în cazul modificarii, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/resedintelor de judet, limitele sectoarelor de drumuri nationale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifica în mod corespunzator, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
    (4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publica a statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, consiliile locale vor comunica acestuia hotarârile cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum national prevazute la alin. (3).
    (5) în cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor/resedintelor de judet, se va pastra continuitatea drumului national, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.
 
    ART. 22
    Administrarea drumurilor judetene se asigura de catre consiliile judetene, iar a drumurilor de interes local, de catre consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene, situate în intravilanul localitatilor urbane, inclusiv lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
 
    ART. 22^1
    (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes national si european, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, se preiau de catre administratorul drumurilor nationale sectoare de drum de interes national, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localitati, în vederea realizarii lucrarilor respective.
 
    (1^1) Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor nationale de realizare a proiectelor prioritare de interes judetean si de interes local, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, se preiau de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, dupa caz, sectoare de drum de interes judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localitati, în vederea realizarii lucrarilor respective.
 
    (2) Dupa finalizarea lucrarilor, sectoarele de drum se retransmit autoritatilor administratiei publice locale de care au apartinut.
 
    ART. 23
    Administrarea drumurilor de utilitate privata se face de catre detinatorii acestora.
    Sectiunea a III-a
    Proiectarea si executia lucrarilor de drumuri
 
    ART. 24
    La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si de vârsta a treia.
 
    ART. 25
    Documentatiile privind proiectarea constructiei, reabilitarea si modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu avizele prevazute în normele metodologice.
 
    ART. 26
    Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificarile, cu respectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea executarii constructiilor.
 
    ART. 27
    (1) Intersectiile dintre drumuri se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel, în functie de categoriile drumurilor si de traficul rutier, cu respectarea legislatiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei. în vederea asigurarii sigurantei circulatiei se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare în intersectiile la nivel ale cailor de comunicatie.
    (2) întretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioara. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata, cheltuielile de întretinere a acestuia sunt în sarcina detinatorului acestuia.
    (3) Se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare în curbe si în intersectii pe suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si în intersectii.
    (4) Pentru asigurarea vizibilitatii în curbe si evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcarilor în interiorul si exteriorul curbelor periculoase.
    (5) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta:
    a) în localitate, mai mica de 150 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie;
    b) în afara localitatii, mai mica de 250 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie.
    (6) Se interzice obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplasarea constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare, plantatiilor rutiere si a oricaror alte obstacole.
 
    ART. 28
    Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel între doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.
    ART. 29
    Realizarea unei noi intersectii la acelasi nivel cu calea ferata sau modificarea unei asemenea intersectii cu calea ferata este în sarcina solicitantului lucrarii.
 
    ART. 30
    La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor dintre drumurile publice, precum si la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferata se va obtine acordul administratorului drumului, al politiei rutiere, precum si, dupa caz, acordul administratorului de infrastructura feroviara.
 
    ART. 31
    (1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelasi nivel cu calea ferata se realizeaza de catre administratorul drumului, cu avizul administratorului caii ferate si al politiei rutiere.
    (2) Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel cu calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate, în functie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa si viteza de circulatie a trenurilor.
 
    ART. 32
    (1) întretinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului caii de comunicatie situate pe pasaj.
    (2) întretinerea trecerilor la acelasi nivel, paza si securitatea în limitele zonei de siguranta a caii ferate revin detinatorului acestei cai.
    (3) Modificarea cotelor si declivitatilor pe oricare dintre caile de comunicatie care se intersecteaza atrage dupa sine obligatia detinatorului de a suporta costul lucrarilor necesare si pe cealalta cale de comunicatie.
    (4) Pentru poduri, baraje, diguri si altele asemenea, care cuprind parti ale mai multor detinatori, sarcinile ce revin fiecaruia dintre acestia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.
 
    ART. 33
    Autoritatile administratiei publice locale împreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa circulatia, parcarea, stationarea si oprirea pe strazi a vehiculelor. Parcarea în localitati se asigura de catre administratia publica locala în locuri special amenajate, în afara benzilor de circulatie si a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Politia rutiera.
 
    ART. 34
    în zonele protejate ale localitatilor se va urmari descurajarea sau interzicerea circulatiei de tranzit, în conditiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzatoare, cu acordul administratorului drumului si al Politiei rutiere.
 
    ART. 35
    (1) în functie de programele de transport aprobate de autoritatile competente, drumurile publice vor fi prevazute, prin grija autoritatilor administratiei publice locale, cu statii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate.
    (2) Amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.
    (3) Semnalizarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale în intravilan si de catre consiliile judetene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.
    (4) Locurile de parcare si spatiile pentru servicii vor fi dotate cu utilitati, inclusiv telefonie pentru apel de urgenta, de administratorul spatiului respectiv, conform categoriei functionale a drumului public si normativelor în vigoare.
    (5) în cazul locurilor de parcare si al spatiilor pentru servicii aferente drumurilor de interes national, dotarea se va realiza în baza unui calendar de lucrari aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
 
    ART. 36
    Pe drumurile publice se vor aplica masuri de protectie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.
 
    ART. 37
    (1) Pentru descongestionarea traficului în localitati, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
    (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca în documentatiile de urbanism sa prevada, cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
    (4) Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt în vecinatatea drumurilor de interes national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, în conditiile stabilite de administratorul drumului.
 
    ART. 38
    (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati rurale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa întretina santurile, rigolele, podetele, plantatiile, trotuarele, caile pietonale sau altele asemenea.
    (2) Pe sectoarele de drum din afara localitatilor, obligatiile prevazute la alin. (1) revin, dupa caz, administratorului drumului.
    (3) întretinerea drumurilor colectoare care asigura accesul de la proprietati catre drumurile nationale revine autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati, unde pe partea carosabila a drumului public circula animale în grup, în turma sau animale izolate, conducatorii acestora sunt obligati sa asigure de îndata curatarea partii carosabile care a fost afectata de acestea. Constatarea si sanctionarea neîndeplinirii acestor obligatii revin autoritatilor administratiei publice locale.
 
    ART. 39
    (1) în vederea asigurarii materialelor necesare construirii, modernizarii, repararii si întretinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide si exploata cariere, balastiere si altele asemenea si pot organiza activitati si servicii specializate, în conditiile legii.
 
    (2) Se interzic extragerea produselor de balastiera si amenajarea de statii de sortare din albia râurilor la distanta mai mica de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.
    (3) Se interzice efectuarea de lucrari de constructie si/sau amenajare la distanta mai mica de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
    (4) Este interzisa executarea de lucrari în albie la distanta mai mica de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor, fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
 
    Sectiunea a IV-a
    Conditii de exploatare a drumurilor
 
    ART. 40
    (1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute în stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului în conditii de siguranta de catre administratorul drumului. în perioadele în care pe sectoarele de drum se desfasoara lucrari de întretinere, reparatii, modernizare, reabilitare sau consolidare, aceasta responsabilitate revine executantului lucrarii.
    (2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise si caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulatie pe fiecare categorie de drum public sunt prevazute în anexele nr. 2 si 3.
    (3) Masele si dimensiunile maxime admise se aplica si pe sectoarele de drumuri pe care se executa lucrari de întretinere, reparatii, modernizare, reabilitare sau consolidare.
    (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise în circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa si lista drumurilor publice care fac parte din reteaua secundara nereabilitata, prevazuta în anexa VII la Tratatul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru care valorile maselor si/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevazute în anexele nr. 2 si 3, se stabilesc prin ordin al ministrului transportului si infrastructurii pentru drumurile de interes national, respectiv prin ordin al ministrului administratiei si internelor pentru drumurile de interes judetean si de interes local si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
    ART. 41
    (1) Este interzisa efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3, se poate efectua numai în baza autorizatiei speciale de transport, denumita în continuare AST, eliberata, fara discriminare, de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (3) AST este documentul prin care sunt stabilite de catre administratorul drumului traseul ce urmeaza a fi parcurs si tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise si este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleasi caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada si caracteristicile autorizate înscrise, în conditiile stabilite de administratorul drumului.
    (4) AST se elibereaza numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
    a) a caror încarcatura este indivizibila. Prin încarcatura indivizibila se întelege încarcatura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizata în doua sau mai multe încarcaturi fara cheltuieli nejustificate sau fara riscul deteriorarii si care, datorita dimensiunilor si masei sale, nu poate fi transportata de un autovehicul, o remorca, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta sa respecte masele si/sau dimensiunile maxime admise;
    b) fara încarcatura, care depasesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise.
    (5) Pentru vehiculele prevazute la alin. (4) lit. a) si b), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depasi în circulatie masele maxime admise pe axe cu maximum:
    a) 3,5 tone, pentru axa simpla;
    b) 6,0 tone, pentru axa dubla (tandem);
    c) 7,0 tone, pentru axa tripla (tridem).
    (6) în conditii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depasesc masele pe axe prevazute la alin. (5), daca se transporta marfuri indivizibile pentru care nu exista posibilitatea tehnica de efectuare a transportului cu un alt vehicul care sa respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate.
    (7) Pentru transporturile prevazute la alin. (6), AST se elibereaza numai în baza unui proiect de transport, întocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata în conditii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor. Administratorul drumului pe care urmeaza sa se efectueze transportul poate impune întocmirea proiectului de transport si pentru depasirea masei totale maxime admise si/sau a dimensiunilor maxime admise, în functie de restrictiile de circulatie existente si de elementele geometrice ale drumului.
    (8) Efectuarea transporturilor cu nerespectarea conditiilor înscrise în AST privind numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleasi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se considera transport fara AST si se sanctioneaza potrivit art. 61 alin. (1) lit. c).
    (9) Efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise este interzisa în zilele de sâmbata, duminica si în zilele de sarbatoare legala, între orele 6,00 si 22,00. Prin exceptie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (10) Responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise fara AST sau cu nerespectarea oricareia dintre conditiile înscrise în AST revine:
    a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
    b) persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situatia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
    c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevazute la lit. a) si b) nu pot fi identificate;
    d) conducatorului auto, în cazul în care persoanele prevazute la lit. a), b) si c) nu pot fi identificate;
    e) expeditorului, conform responsabilitatilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.
    (11) în cazul în care, pentru efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrari de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalatiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum si orice alte lucrari, responsabilitatea efectuarii acestora si suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST.
    (12) Lucrarile prevazute la alin. (11) trebuie sa fie cuprinse în proiectul de transport prevazut la alin. (7).
    (13) Pentru transporturile prevazute la alin. (2) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în functie de masa totala, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor si de distanta parcursa, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finantarea lucrarilor de administrare, exploatare, întretinere, consolidare, reparatii si modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.
    (14) Tarifele prevazute la alin. (13) si exceptiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice si se aproba:
    a) prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru drumurile de interes national;
    b) prin hotarâre a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru drumurile de interes judetean;
    c) prin hotarâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene, pentru drumurile de interes local;
    d) prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucuresti.
    (15) Vehiculul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie precedat de un autovehicul de însotire, pentru:
    a) latime mai mare de 3,2 m si mai mica sau egala cu 4,5 m;
    b) lungime mai mare de 25,0 m si mai mica sau egala cu 30,0 m;
    c) înaltime mai mare de 4,5 m;
    d) masa totala mai mare de 80,0 tone.
    (16) Pe autostrazi, autovehiculul care asigura însotirea vehiculului care circula cu latime mai mare de 3,2 m si mai mica sau egala cu 4,5 m va circula în spatele acestuia.
    (17) Vehiculul care circula cu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie însotit de doua autovehicule de însotire autorizate care sa circule unul în fata si celalalt în spatele acestuia, pentru:
    a) latime mai mare de 4,5 m;
    b) lungime mai mare de 30,0 m.
    (18) Vehiculul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie însotit suplimentar de un echipaj al politiei rutiere, pentru:
    a) latime mai mare de 5,0 m;
    b) lungime mai mare de 40,0 m;
    c) înaltime mai mare de 5,0 m;
    d) masa totala mai mare de 80,0 tone.
    (19) Vehiculele care circula cu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (20) Autovehiculele de însotire trebuie sa respecte conditiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (21) Conditiile de însotire a vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor de catre operatorii economici specializati si de catre personalul de însotire specializat, precum si modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (22) Conditiile privind efectuarea însotirii vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.

    ART. 41^1
    (1) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, administratorul drumurilor de interes national aplica tarife suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si cu reglementarile interne în vigoare, care se constituie ca venituri proprii ale acestuia pentru finantarea lucrarilor de administrare, exploatare, întretinere, reparatii si modernizare a drumurilor de interes national. Tarifele suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (2) Pentru vehiculele aflate în trafic international, la solicitarea scrisa a personalului administratorului drumurilor de interes national, politia de frontiera nu va permite intrarea ori iesirea din România în cazul în care acestea nu respecta prevederile prezentei ordonante.
    (3) Prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor se va stabili procedura ulterioara luarii masurilor nepermiterii intrarii/iesirii în/din România, precum si referitoare la preluarea si imobilizarea mijloacelor de transport în alta locatie.

    ART. 41^2
    Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care sa permita circulatia vehiculelor în conditii de siguranta, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizeaza în functie de vitezele de proiectare prevazute în anexa nr. 4.
 
    ART. 42 *** Abrogat
 
    ART. 43
    Pe drumurile publice sunt interzise:
    a) competitiile sportive, fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica, în conditiile existente anterior organizarii competitiei;
    b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum si pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de constructie sau de alte materii;
    c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pamânt, de materiale sau de alte substante; aceasta se va realiza înainte de a patrunde în drum si numai pe suprafete special amenajate prin grija administratorului drumului;
    d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura;
 
    e) ocuparea, sub orice forma, a partii carosabile, a zonei de siguranta a podurilor, a statiilor mijloacelor de transport în comun, a spatiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a santurilor, trotuarelor, pistelor si a zonelor de siguranta ale drumului, precum si afectarea starii de curatenie a acestora;
    f) circulatia autovehiculelor pe acostamente, santuri, trotuare, pe spatii de siguranta ale drumurilor si podurilor, precum si pe banda de urgenta sau mediana a autostrazilor;
 
    g) circulatia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului Administratiei si Internelor, în cazul în care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate, cu acordul si în conditiile stabilite de administratorul acestora;

    h) degradarea totala sau partiala a platformei drumului, a elementelor care fac parte integranta din drum;
    i) degradarea si/sau distrugerea elementelor de siguranta a circulatiei;
    j) comertul ambulant.

    ART. 44
    (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare, partiale sau totale de circulatie, pentru executarea unor lucrari, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, cu informarea prealabila, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a politiei rutiere si a utilizatorilor.
    (2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri, în conditii justificate, administratorul acestora poate institui restrictii de circulatie, semnalizate corespunzator, privind categoriile de transport, viteza, perioadele si intervalele orare, masele si/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, dupa informarea prealabila, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a politiei rutiere si a utilizatorilor.
    (3) Obligatia administratorilor drumurilor de informare prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) nu se aplica în cazurile de forta majora.
    (4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de politia rutiera si care vor fi semnalizate corespunzator.
    (5) Informarea prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) se realizeaza de administratorii drumurilor publice, prin afisare pe site-ul propriu a datelor actualizate.
 
    ART. 45
    (1) în cazul în care drumurile deschise circulatiei publice sunt afectate de producerea unor situatii de urgenta sau în caz de forta majora, administratorii acestora iau masuri pentru restabilirea circulatiei, prin variante ocolitoare si/sau alte amenajari cu caracter provizoriu, dupa caz, informând totodata utilizatorii cu privire la acestea.
    (2) în situatia în care aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autoritatile administratiei publice locale si cu detinatorii terenurilor, urmând ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale în vigoare.
    (3) în urma unor accidente rutiere, calamitati naturale sau în alte cazuri de forta majora, degajarea partii carosabile poate fi asigurata si de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.
    (4) în cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinte si degradarea si/sau distrugerea elementelor care fac parte integranta din drum, politia rutiera informeaza de îndata administratorul drumului cu privire la acestea si consemneaza daunele în procesul-verbal de constatare, în conditiile legii.
 
    (5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), administratorul drumului întocmeste un deviz cu contravaloarea daunelor produse si depune, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, în conditiile Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de despagubire la asiguratorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, a încheiat contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
    (6) în situatia în care limitele de despagubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acopera în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau întreprinderii obligatia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificarii, partea din prejudiciu pentru care asiguratorul nu a acordat despagubiri.
    (7) în situatia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, nu avea încheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum si în situatia în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectarii obligatiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarna, lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului întocmeste devizul cu contravaloarea daunelor si notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau întreprinderii, în termen de 7 zile de la data savârsirii contraventiei, obligatia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificarii, costurile aferente repararii sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
    (8) Conducatorul auto si, dupa caz, operatorul de transport sau întreprinderea pot contesta notificarea prevazuta la alin. (6) si (7), conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
    Sectiunea a V-a
    Aprobarea amplasarii de constructii si instalatii în zona drumului public

    ART. 46
    (1) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, în orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar în conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local sau judetean, se reglementeaza situatiile în care se emite autorizatie de amplasare si/sau de acces în zona drumului public fara acord prealabil.
    (2) în lipsa autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public pentru lucrarile prevazute la alin. (1) administratorul drumului notifica titularului autorizatiei de construire sa desfiinteze lucrarile în termen de 5 zile de la data notificarii. în cazul nerespectarii acestui termen, administratorul drumului desfiinteaza lucrarile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizatiei de construire, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
    (3) Prevederile alin. (2) privind desfiintarea lucrarilor se aplica în mod corespunzator si în cazul nerespectarii conditiilor prevazute în acordul prealabil si/sau în autorizatia de amplasare si/sau de acces în zona drumului public.
    (4) Acordul si autorizatia de amplasare si/sau de acces la drum se emit pentru o anumita functie si/sau destinatie a obiectivului. Schimbarea functiei si/sau a destinatiei obiectivului de catre titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces se realizeaza numai cu aprobarea administratorului drumului.
    (5) La eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public, titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces încheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea si accesul în zona drumului public. Autorizatia de amplasare si/sau de acces în zona drumului public nu se elibereaza pâna la încheierea contractului cu administratorul drumului.
 
    ART. 47
    (1) *** Abrogat

    (1^1) Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea îmbracamintei asfaltice în cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au în vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unitati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare în care se desfasoara activitati economice.
    (2) în zona mediana a autostrazilor si a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalatii destinate întretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei.
 
    (3) Constructiile sau instalatiile temporare ale Ministerului Apararii Nationale, care au caracter de urgenta, se pot executa fara acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept sa se obtina ulterior, în cazul în care constructiile sau instalatiile nu se demonteaza într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.

    (4) Pentru ocuparea amprizei si zonei de siguranta a drumurilor publice prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii si/sau panouri publicitare, precum si prin executarea de accesuri la drumul national, cu amenajarile aferente, parcari, refugii auto, platforme carosabile si de control, acceptate de administratorul drumului, se aplica tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice.
    (5) întretinerea si/sau repararea accesurilor în/din drumul national, a parcarilor, a refugiilor si a platformelor carosabile se realizeaza de catre persoanele care le detin cu orice titlu, iar constructia accesurilor în/din drumul national se realizeaza de catre solicitantul construirii accesurilor.
    (6) Se excepteaza de la aplicarea tarifelor prevazute la alin. (4) cazurile în care amplasarea se realizeaza în zonele de protectie, precum si cazurile amplasarii instalatiilor care asigura utilitatile necesare consumului casnic, de catre detinatorii acestora, în zona de siguranta si de protectie.
    (7) Administratorul drumului stabileste tarife pentru ocuparea zonei drumului si exceptiile de la plata acestora, care se aproba prin:
    a) ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru drumurile de interes national;
    b) hotarâre a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru drumurile de interes judetean;
    c) hotarâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene, pentru drumurile de interes local;
    d) prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucuresti.
    (8) Administratorul drumului aplica tarife pentru instalarea, pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalatii asemanatoare, având alte destinatii decât distribuirea de energie electrica, instalare care necesita în mod obligatoriu acordul administratorului drumului. Pentru obtinerea acordului administratorului drumului, beneficiarul instalatiei de cabluri si/sau dispozitive prezinta, în cuprinsul documentatiei tehnice aferente, acordul proprietarului stâlpilor.
    (9) Detinatorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai constructiilor, accesurilor, utilitatilor de orice fel sau instalatiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligati, în termenul stabilit de administratorul drumului, sa execute, pe cheltuiala lor si fara nicio despagubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca a fost convenit astfel cu administratorul drumului la momentul acordului, în conditiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întretinerea sau exploatarea drumului public, precum si de asigurarea conditiilor pentru siguranta circulatiei. Nerespectarea acestui termen da dreptul administratorului drumului sa desfiinteze lucrarile pe cheltuiala acestuia, urmând a se îndrepta împotriva detinatorilor, conform reglementarilor în vigoare.
    (10) Administratorul drumului este obligat sa notifice detinatorilor de constructii, panouri publicitare, accesuri, utilitati sau instalatii autorizate în zona drumului lucrarile ce se vor executa la drum, precum si termenul în care acestia sunt obligati sa le desfiinteze, sa le mute sau sa le modifice, dupa cum urmeaza:
    a) cu cel putin 3 luni înainte de începerea lucrarilor a caror executie impune desfiintarea, mutarea sau modificarea, pentru constructii autorizate cu caracter definitiv;
    b) cu cel putin o luna înainte de începerea lucrarilor la drum, în cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu.
 
    ART. 48
    (1) Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza în afara amprizei, în afara zonei de siguranta a drumului public sau în galerii vizitabile. Constructia, repararea si întretinerea acestor lucrari în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei în vigoare.
    (2) Lucrarile edilitare în extravilan, altele decât cele prevazute la alin. (1), se amplaseaza de regula în afara zonei de siguranta si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.
 
    ART. 49 *** Abrogat
 
    ART. 50
    Detinatorii de constructii, amenajari, accesuri, instalatii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului si siguranta circulatiei. Acestia sunt obligati sa prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60.
 
    ART. 51
    (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentatiilor tehnico-economice si a celor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în conditiile legii.
    (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accesuri sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
    (3) Realizarea prevederilor alin. (1) si (2) nu trebuie sa afecteze constructiile si instalatiile subterane si/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, pâna la expirarea termenului prevazut la art. 47 alin. (10).
    (4) Organele administratiei publice locale au obligatia de a consemna si mentine neocupate si neafectate în documentatiile prevazute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri si autostrazi.
 
    Sectiunea a VI-a
    Cai de acces la drumurile deschise circulatiei publice

    ART. 52
    (1) Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice se face potrivit legislatiei în vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere.
    (2) Repararea, întretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina partii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (5).
    ART. 53
    (1) Caile de acces realizate în zona drumului deschis circulatiei publice, fara avizul administratorului drumului sau fara respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de amplasament si acces, respectiv fara respectarea planului de situatie aprobat, precum si caile de acces neutilizate se vor desfiinta de catre cei care le detin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulatiei publice.
    (2) în caz contrar, administratorul drumului este abilitat sa procedeze la blocarea accesului la drum, pâna la intrarea în legalitate, precum si la desfiintarea accesului la drum, detinatorul accesului fiind obligat neconditionat la plata cheltuielilor aferente.
 
    CAP. 3
    Dobândirea sau folosirea unor terenuri
 
    ART. 54
    (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizari, corectii de trasee, reabilitari, largiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publica.
 
    (2) Dobândirea terenurilor prevazute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind scutita de la plata taxelor suplimentare prevazute în anexele nr. 1 si 2 la aceasta lege.
 
    ART. 55
    (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi ramâne în circulatie pâna la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
    (2) în situatia în care proprietarul terenului primit în schimb doreste redarea acestuia în circuitul agricol, amenajarile aferente sunt în sarcina administratorului drumului.
    (3) Daca terenul necesar rectificarii traseului se dobândeste prin cumparare sau expropriere pentru cauza de utilitate publica, terenul ocupat de drumul vechi, ramas liber în urma darii în folosinta a noului traseu, devine proprietate publica a statului sau a administratiei publice locale, dupa caz.
    ART. 56
    (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si a studiilor necesare lucrarilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Exceptie fac terenurile/obiectivele apartinând Ministerului Apararii Nationale, inclusiv zonele de siguranta ale acestora, pentru care se solicita în prealabil acordul acestora.
    (2) înstiintarea asupra începerii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si în scris detinatorului de teren, cu cel putin 7 zile înainte de începerea activitatilor.
    (3) în cazul în care sunt cauzate prejudicii de catre persoanele abilitate cu efectuarea masuratorilor sau a studiilor, despagubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementarilor în vigoare.
    (4) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificari asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si, dupa caz, asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor.
 
    CAP. 4
    Conducerea, coordonarea si controlul activitatii de administrare a drumurilor
 
    ART. 57
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic întreaga retea de drumuri deschise circulatiei publice. în aceasta calitate are urmatoarele atributii:
 
    a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national;
    b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director, la nivel national, privind dezvoltarea retelei rutiere, ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
 
    c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a întregii retele de drumuri deschise circulatiei publice;
 
    d) asigura gospodarirea fondurilor bugetare si extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national;
    e) asigura, în conditiile legii, repartizarea si gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor nationale, judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale, dupa caz;
    f) elaboreaza studii de sistematizare, prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice;
 
    g) elaboreaza, în conditiile legii, programe anuale si de perspectiva privind constructia, modernizarea, repararea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national, iar împreuna cu consiliile judetene, programele finantate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judetene si comunale;
 
    h) elaboreaza norme si reglementari, în concordanta cu prevederile în domeniu din tarile Uniunii Europene, privind proiectarea, constructia, modernizarea, repararea, întretinerea, administrarea si exploatarea drumurilor si, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice, care se supun aprobarii potrivit prevederilor legale;
 
    i) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate îmbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile deschise circulatiei publice;
 
    j) elaboreaza norme, studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri;

    k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum si norme privind înregistrarea si prelucrarea datelor privind evolutia traficului rutier;
 
    l) elaboreaza o conceptie unitara privind aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea si executia lucrarilor de drumuri;

    m) avizeaza tarifele propuse de administratori privind drumurile de interes judetean si drumurile de interes local.
 
    ART. 58
    în exercitarea atributiilor prevazute la art. 57 Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza reglementari obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care detin drumuri deschise circulatiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind autonomia administratiei publice locale si dreptul de proprietate.
 
    ART. 59
    (1) Conducerea activitatii de proiectare, executie, modernizare, reparare, întretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local revine autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
 
    (2) Pentru proiectarea si modernizarea strazilor care constituie parti componente ale drumurilor de interes national este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

    CAP. 5
    Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

    ART. 60
    (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonante se efectueaza de catre personalul cu atributii de control pe reteaua de drumuri publice si în punctele de trecere a frontierei de stat a României, precum si de catre alte autoritati competente potrivit legii.
    (2) Controlul prevazut la alin. (1) poate fi efectuat si în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau stationate pe drumurile publice din România.
    (3) în cazul în care locul prevazut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, în conditii impuse de echipamente de control si de siguranta rutiera, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenta personalului cu atributii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevazute la art. 41 alin. (10), pâna în cel mai apropiat spatiu care permite efectuarea verificarilor.
    (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes national, judetean si local în vederea efectuarii controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante si imobilizarea acestora pâna la înlaturarea cauzelor ce au condus la aceasta masura se efectueaza de catre personalul care, potrivit legii, are drept de oprire si imobilizare a vehiculelor.

    ART. 61
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) încalcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) si (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) si ale art. 51 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicata persoanei fizice sau juridice;
    b) încalcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) si (4), art. 47 alin. (1^1) si (2), ale art. 48, 50, 52 si art. 53 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata persoanei fizice sau juridice, iar în cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplica administratorului drumului sau executantului, dupa caz;
    c) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor fara AST si ale art. 41 alin. (8), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    d) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea maselor pe axe, masei totale si/sau dimensiunilor înscrise în AST, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
    e) nerespectarea conditiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport, cu exceptia celor privind lucrarile prevazute la art. 41 alin. (11), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    f) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (9), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata conducatorului auto;
    g) neefectuarea lucrarilor prevazute la art. 41 alin. (11), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    h) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (15), (17), (18) si (19), cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei;
    i) însotirea transporturilor efectuate cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise, fara AST, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata personalului de însotire specializat;
    j) efectuarea însotirii transporturilor cu depasirea dimensiunilor înscrise în AST, cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicata personalului de însotire specializat;
    k) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (16) - (19), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata personalului de însotire specializat;
    l) nerespectarea conditiilor privind dotarea prevazute la art. 41 alin. (20), a conditiilor privind atestarea prevazute la art. 41 alin. (21) si a conditiilor privind efectuarea însotirii prevazute la art. 41 alin. (22), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicata operatorului economic specializat;
    m) însotirea transportului de catre o persoana fizica sau de catre un operator economic specializat cu încalcarea prevederilor reglementarilor specifice în vigoare, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier si persoanei fizice/operatorului economic specializat;
    n) încalcarea restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (1) si (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata conducatorului auto;
    o) refuzul de a supune vehiculul verificarii prin cântarire si/sau masurare a dimensiunilor, refuzul de a însoti vehiculul personalului cu atributii de control în vederea cântaririi si/sau masurarii dimensiunilor transportului, precum si refuzul de a prezenta personalului cu atributii de control documentele privind transportul, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata conducatorului auto;
    p) efectuarea de transporturi de marfuri care nu sunt indivizibile, cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3 la prezenta ordonanta, cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;
    q) sustragerea de la control sau obstructionarea controlului prevazut la art. 60 alin. (2), precum si neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atributii de control, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    r) încalcarea prevederilor art. 47 alin. (9) si nerespectarea termenelor prevazute la art. 47 alin. (10), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicata detinatorilor.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e), h), p) si q) se aplica persoanei fizice sau juridice responsabile în conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. (10).

    (3) Pe lânga amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control împuternicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita în contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despagubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.

    (4) Agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia.

    (5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despagubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., respectiv administratorului drumului, si vor fi utilizate în exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop.

    ART. 61^1
    (1) Pentru încalcarea prevederilor art. 41, contravenientul va achita, pe lânga amenda contraventionala, si contravaloarea tarifelor prevazute la art. 41 alin. (13). în aceste situatii, personalul cu atributii de control consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei obligatia de plata a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale.
    (2) Contravaloarea tarifelor prevazute de prezenta ordonanta se poate achita si la agentiile de control si încasare apartinând administratorului drumului aflate în punctele de trecere a frontierei de stat a României.
    (3) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), o), p) si q) vehiculul va fi imobilizat de catre personalul cu atributii de control, în conditii de siguranta si securitate a transportului, si, daca este cazul, se procedeaza la ridicarea placutelor de înmatriculare, pâna la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului.
    (4) în cazul în care la locul constatarii contraventiei nu se gaseste un spatiu corespunzator pentru imobilizarea vehiculului în conditii de siguranta în circulatie, deplasarea acestuia pâna la cel mai apropiat spatiu se efectueaza pe cheltuiala contravenientului.
    (5) Pe perioada imobilizarii, dispusa conform prevederilor alin. (3), atât vehiculul, cât si marfa sau persoanele, dupa caz, se afla sub raspunderea juridica a contravenientului.
    (6) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate tertilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum si pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare si de îndeplinirea conditiilor pentru continuarea transportului.
    (7) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), imobilizarea vehiculului nu se realizeaza în cazul transporturilor de animale vii si marfuri perisabile sau sub temperatura controlata la care s-au constatat încalcari ale prevederilor prezentei ordonante.
    (8) Odata cu aplicarea sanctiunilor contraventionale se pot aplica sanctiuni administrative personalului de însotire specializat si/sau operatorului economic specializat, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
    (9) în cazul în care, pe parcursul efectuarii însotirii transporturilor cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însotire specializat, se aplica în mod corespunzator prevederile art. 45 alin. (4) - (6).
    (10) Odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale conform art. 61 alin. (1) lit. o) si q), se va aplica si masura suspendarii copiei conforme a licentei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioada de 30 de zile de la data constatarii contraventiei. Procedura de suspendare a copiei conforme a licentei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (11) în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contraventiei, devenite titlu executoriu, se comunica în scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de catre institutia din care face parte personalul cu atributii de control, mentionând numele si prenumele contravenientului, numarul documentului de identitate si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si amenda datorata, pentru a fi luate în evidenta si a fi conditionata de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau detinute de contravenient, dupa caz.
    (12) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contraventionale se aplica în toate cazurile conducatorului auto.

    ART. 61^2
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante se fac de catre:
    a) personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin ordin al ministrului;
    b) personalul împuternicit în acest scop de administratorii drumurilor de interes judetean si de interes local, potrivit competentelor stabilite conform legii;
    c) ofiterii si agentii de politie rutiera, dupa caz, în lipsa personalului prevazut la lit. a) si b).
 
    ART. 62
    Prevederile art. 60 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002.
 
    ART. 63
    Cuantumurile amenzilor prevazute la art. 60 pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului.
    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale
    ART. 64
    Dispozitiile prevazute la art. 2, art. 24 - 27, art. 30 si 31, art. 38 si 42 se aplica si drumurilor de utilitate privata, deschise circulatiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 si 51.
 
    ART. 65 *** Abrogat

    ART. 66
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
 
    ART. 67
    Prevederile prezentei ordonante intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeasi data se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie în localitatile urbane si rurale, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, publicata în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificarile ulterioare, si prevederile referitoare la drumuri din Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 257/1959 privind rationalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul cailor ferate si drumurilor, precum si orice prevederi contrare.
 
    Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 2 paragraful 11, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 3 si art. 7 din Directiva 1996/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula în interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul national si international si a greutatii maxime autorizate în traficul international, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificarile si completarile prevazute în Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Directivei 1996/53/CE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 67 din 9 martie 2002.
 
    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. II si art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 7/2010 ( 5).
 
    "ART. II
    Beneficiarii care utilizeaza cai de acces realizate înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa faca toate demersurile în vederea obtinerii acordului administratorului drumului prevazut la art. 53 alin. (1) din respectiva ordonanta, pe baza de documentatie tehnica aferenta, urmata de încheierea contractului prevazut la art. 46 alin. (5), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante. în caz contrar, administratorul drumului are dreptul sa aplice masurile prevazute la art. 53 alin. (2)."
 
    "ART. IV
    (1) în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ministrul transporturilor si infrastructurii emite ordinul privind lucrarile necesare dotarii cu utilitati a locurilor de parcare si/sau a spatiilor pentru servicii conform categoriei functionale a drumului public si normativelor în vigoare.
    (2) în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I:
    a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Administratiei si Internelor vor actualiza Normele privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999, cu modificarile ulterioare;
    b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va aproba, prin ordin al ministrului, procedura de suspendare a copiei conforme de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu."
 
    ANEXA 1
                                  LIMITELE
zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, în cale curenta si aliniament
    a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pâna la:
    - 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
    - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
    - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înaltimea pâna la 5,00 m inclusiv;
    - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înaltimea mai mare de 5,00 m.
    b) Zonele de protectie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:
 _____________________________________________________________________
|      Categoria drumului       | Autostrazi | Drumuri   | Drumuri  | Drumuri  |
|                               |            | nationale | judetene | comunale |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| Distanta de la axul drumului  |      50    |     22    |     20   |    18    |
| pâna la marginea exterioara a |            |           |          |          |
| zonei drumului (m)            |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|

    c) Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
    - 10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrari de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);
    - la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod).
    d) Zonele de siguranta ale drumurilor cu versanti (defilee) cu înaltimea mai mare de 30 m se considera la partea superioara a taluzului versantului.
 
    ANEXA 2
                            MASE SI DIMENSIUNI
maxime admise si caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere
    Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele si dimensiunile maxime admise:
    R = drumuri reabilitate
    E = drumuri europene
    M = drumuri modernizate
    P = drumuri pietruite
    Prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.
                                                _______________________________
                                               |   R   |    E   |   M    |  P  |
 ______________________________________________|_______|________|________|_____|
|1.      | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.1.    | Lungime                                                             |
|________|_____________________________________________________________________|
|        | Autovehicul, altul decât autobuz    |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Remorca                             |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Vehicul articulat                   |  16,50|   16,50|   16,50|16,50|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Tren rutier                         |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz cu doua axe                 |  13,50|   13,50|   13,50|13,50|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz cu mai mult de doua axe     |  15,00|   15,00|   15,00|15,00|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz cu remorca                  |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz articulat                   |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.2.    | Latime                                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Orice vehicul, cu exceptia celor    |   2,55|    2,55|    2,55| 2,55|
|        | frigorifice având caroseria izoterma|       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Vehicul frigorific având caroseria  |   2,60|    2,60|    2,60| 2,60|
|        | izoterma                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.3.    | înaltime (orice vehicul)            |   4,00|    4,00|    4,00| 4,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.4.    | Suprastructurile demontabile si unitatile de transport              |
|        | standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile    |
|        | precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 si 4.4               |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.4.a.  | Daca în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detasabile     |
|        | exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea              |
|        | autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie sa         |
|        | depaseasca lungimea maxima prevazuta la pct. 1.1.                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.5.    | Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie sa aiba   |
|        | posibilitatea de a întoarce într-o coroana circulara cu raza        |
|        | exterioara de 12,5 m si o raza interioara de 5,3 m                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.5.a.  | Cerinte suplimentare pentru autobuze                                |
|        | Cu vehiculul în stationare, prin trasarea unei linii pe sol, se     |
|        | fixeaza un plan vertical tangent la latura vehiculului plasata peste|
|        | cercul exterior. în cazul unui vehicul articulat, cele doua parti   |
|        | rigide ale acestuia trebuie sa fie în acelasi aliniament cu planul. |
|        | Atunci când vehiculul intra, dupa o traiectorie liniara, pe         |
|        | suprafata descrisa la pct. 1.5., nicio parte a vehiculului nu       |
|        | trebuie sa depaseasca acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.     |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.6.    | Distanta maxima între axa pivotului |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|        | de cuplare al semiremorcii si partea|       |        |        |     |
|        | din spate a semiremorcii            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.7.    | Distanta maxima masurata paralel cu |  15,65|   15,65|   15,65|15,65|
|        | axa longitudinala a trenului rutier |       |        |        |     |
|        | din punctul extern aflat cel mai în |       |        |        |     |
|        | fata al zonei de încarcare din      |       |        |        |     |
|        | spatele cabinei, pâna la punctul cel|       |        |        |     |
|        | mai din spate al remorcii din       |       |        |        |     |
|        | ansamblu, minus distanta din partea |       |        |        |     |
|        | din spate a autovehiculului si      |       |        |        |     |
|        | partea din fata a remorcii          |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.8.    | Distanta maxima masurata paralel cu |  16,40|   16,40|   16,40|16,40|
|        | axa longitudinala a trenului rutier |       |        |        |     |
|        | din punctul extern aflat cel mai în |       |        |        |     |
|        | fata al zonei de încarcare din      |       |        |        |     |
|        | spatele cabinei pâna la punctul cel |       |        |        |     |
|        | mai din spate al remorcii din       |       |        |        |     |
|        | ansamblu                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.      | MASA TOTALA MAXIMA ADMISA A VEHICULULUI (în tone)                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.    | Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule               |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.  | Remorca cu doua axe                 |  18,00|   17,00|   17,00|16,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.2.  | Remorca cu 3 axe                    |  24,00|   22,00|   22,00|20,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.    | Ansamblu de vehicule                                                |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.1.  | Tren rutier cu 5 sau 6 axe                                          |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Autovehiculul cu doua axe cu remorca|  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu 3 axe                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Autovehicul cu 3 axe cu remorca cu  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | doua sau 3 axe                      |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.  | Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe                                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Autovehicul cu doua axe cu          |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | semiremorca cu 3 axe                |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu doua sau 3 axe                   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|c)      | Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca |  44,00|   42,00|   40,00|40,00|
|        | cu doua sau 3 axe care transporta un|       |        |        |     |
|        | container ISO de 40 de picioare     |       |        |        |     |
|        | într-o operatiune de transport      |       |        |        |     |
|        | combinat                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.3.  | Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un|  36,00|   36,00|   36,00|34,00|
|        | autovehicul cu doua axe si o remorca|       |        |        |     |
|        | cu doua axe                         |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.4.  | Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu doua axe  |
|        | si o semiremorca cu doua axe, daca distanta (d) dintre axele        |
|        | semiremorcii este:                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.4.1.| mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai|  36,00|   36,00|   36,00|34,00|
|        | mica sau egala cu 1,8 m             |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.4.2.| mai mare de 1,8 m                   | 36.00*|   36,00|   36,00|34,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.3.    | Autovehicule                                                        |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.3.1.  | Autovehicul cu doua axe             |  18,00|   17,00|   16,00|16,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.3.2.  | Autovehicul cu 3 axe                | 25,00/|  22,00/|   22,00|22,00|
|        |                                     |26,00**| 24,00**|        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.3.3.  | Autovehicul cu 4 axe din care doua  | 30,00/|   30,00|   30,00|28,00|
|        | axe de directie                     |32,00**|        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.4.    | Autobuz articulat cu 3 axe          |  28,00|   28,00|   26,00|26,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.      | MASA MAXIMA ADMISA PE AXE (în tone)                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.1.    | Axa simpla                                                          |
|        |_____________________________________________________________________|
|        | Axa simpla nemotoare                |  10,00|   10,00|    8,00| 7,50|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.    | Axa dubla (tandem) a remorcilor si semiremorcilor                   |
|        |_____________________________________________________________________|
|        | Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:|
|________|_____________________________________________________________________|
|3.2.1.  | mai mica de 1,0 m (d < 1,0 m)       |  11,00|   11,00|   11,00|11,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.2.  | mai mare sau egala cu 1,0 m, dar mai|  16,00|   16,00|   15,00|14,00|
|        | mica de 1,3 m (1,0 </= d < 1,3 m)   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.3.  | mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai|  18,00|   17,00|   16,00|15,00|
|        | mica de 1,8 m (1,3 </= d < 1,8 m)   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.4.  | mai mare sau egala 1,8 m (1,8 </= d)|  20,00|   20,00|   16,00|15,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.3.    | Axa tripla (tridem) a remorcilor si semiremorcilor                  |
|        | Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:|
|________|_____________________________________________________________________|
|3.3.1.  | mai mica sau egala cu 1,3 m         |  21,00|   21,00|   19,00|16,50|
|        | (d </= 1,3 m)                       |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.3.2.  | mai mare de 1,3 m, dar mai mica sau |  24,00|   22,00|   20,00|18,00|
|        | egala cu 1,4 m (1,3 < d </= 1,4)    |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.4.    | Axa simpla motoare                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.4.1.  | Axa motoare a vehiculelor la care se|  11,50|   10,00|    9,00| 8,00|
|        | face referire la punctele 2.2.1 si  |       |        |        |     |
|        | 2.2.2                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.4.2.  | Axa motoare a vehiculelor la care se|  11,50|   10,00|    9,00| 8,00|
|        | face referire la punctele 2.2.3,    |       |        |        |     |
|        | 2.2.4, 2.3 si 2.4                   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.5.    | Axa dubla (tandem) a autovehiculelor                                |
|        |_____________________________________________________________________|
|        | Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:|
|________|_____________________________________________________________________|
|3.5.1.  | mai mica de 1,0 m (d < 1,0 m)       |  11,50|   10,00|   10,00|10,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.5.2.  | mai mare sau egala cu 1,0 m, dar mai|  16,00|   15,00|14,00/  |13,00|
|        | mica de 1,3 m (1,0 </= d < 1,3 m)   |       |        |15,00***|     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.5.3.  | mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai| 18,00/|17,00/  |   16,00|15,00|
|        | mica de 1,8 m (1,3 </= d < 1,8 m)   |19,00**|18,00***|        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|4.      | ALTE CONDITII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.1.    | Pentru toate vehiculele                                             |
|        | Masa suportata de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori|
|        | ansambluri de vehicule va fi de cel putin 25% din masa totala cu    |
|        | încarcatura a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când  |
|        | acestea sunt utilizate în trafic international                      |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.2.    | Trenuri rutiere                                                     |
|        | Distanta dintre axa din spate a unui autovehicul si axa din fata a  |
|        | remorcii va fi de cel putin 3,0 m.                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.3.    | Masa maxima admisa în functie de ampatament                         |
|        | Masa maxima admisa, exprimata în tone, a unui autovehicul cu 4 axe  |
|        | nu poate depasi de cinci ori distanta, exprimata în metri, dintre   |
|        | axele extreme ale autovehiculului.                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.4.    | Semiremorci                                                         |
|        | Distanta masurata în plan orizontal între axa pivotului de cuplare  |
|        | si orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie sa     |
|        | depaseasca 2,04 m.                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|

    Axa dubla (tandem) - combinatia de doua axe având între ele o distanta de cel mult 1,8 m
    Axa tripla (tridem) - combinatia de 3 axe având între ele distanta de cel mult 1,4 m, inclusiv
------------
    * Plus o limita de 2 tone, atunci când masa totala maxima admisa a vehiculului motor este de 18 tone si masa maxima admisa a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone si axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    ** Se aplica în cazul în care axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia sau în cazul în care fiecare axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si masa maxima a fiecarei axe nu depaseste 9,5 tone.
    *** Se aplica în cazul în care axa este prevazuta cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia, astfel cum a fost definita prin Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera axa cu suspensie pneumatica, numai daca toate axele componente sunt prevazute cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera cu roti jumelate, numai daca toate rotile axelor componente sunt jumelate.
 
    ANEXA 3
                              MASE SI DIMENSIUNI
maxime admise si caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevazute în anexa nr. 2
    Clasificarea drumurilor din punct de vedere al limitelor impuse privind masele si dimensiunile maxime admise:
    R = drumuri reabilitate
    E = drumuri europene
    M = drumuri modernizate
    P = drumuri pietruite
    Prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.
                                                _______________________________
                                               |   R   |    E   |   M    |  P  |
 ______________________________________________|_______|________|________|_____|
|1.      | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.1.    | Lungime                                                             |
|________|_____________________________________________________________________|
|        | Autovehicul, altul decât autobuz    |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Vehicul articulat                   |  16,50|   16,50|   16,50|16,50|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Tren rutier                         |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.2.    | Latime                                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Orice vehicul, cu exceptia celor    |   2,55|    2,55|    2,55| 2,55|
|        | frigorifice având caroseria izoterma|       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Vehicul frigorific având caroseria  |   2,60|    2,60|    2,60| 2,60|
|        | izoterma                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.3.    | înaltime (orice vehicul)            |   4,00|    4,00|    4,00| 4,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.      | Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone)                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.    | Autovehicul                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.  | Autovehicul cu 4 axe, altul decât   |  30,00|   30,00|   30,00|28,00|
|        | cel prevazut în anexa nr. 2         |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.2.  | Autovehicul cu mai mult de 4 axe    |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.    | Ansamblu de vehicule                                                |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.1.  | Tren rutier                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.1.| Autovehicul cu doua axe cu remorca  |  28,00|   28,00|   26,00|26,00|
|        | cu o axa                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.2.| Autovehicul cu 3 axe cu remorca cu  |  35,00|   35,00|   35,00|33,00|
|        | o axa                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.3.| Autovehicul cu 4 axe cu remorca cu  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | o axa                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.4.| Autovehicul cu doua axe cu remorca  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu 4 axe                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.5.| Autovehicul cu 4 axe cu remorca cu  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | doua axe                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.6.| Tren rutier cu mai mult de 6 axe    |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.  | Vehicul articulat                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.2.1.| Autovehicul cu doua axe cu          |  28,00|   28,00|   26,00|26,00|
|        | semiremorca cu o axa                |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.2.| Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca |  35,00|   35,00|   35,00|33,00|
|        | cu o axa                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.3.| Autovehicul cu 4 axe cu semiremorca |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu o axa                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.4.| Autovehicul cu doua axe cu          |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | semiremorca cu 4 axe                |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.5.| Vehicul articulat cu mai mult de    |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | 6 axe                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.      | Axa tripla (tridem) a autovehiculelor, nemotoare                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.1.    | mai mica sau egala cu 1,3 m         |  21,00|   21,00|   19,00|16,50|
|        | (d </= 1,3 m)                       |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.    | mai mare de 1,3 m, dar mai mica sau |  24,00|   22,00|   20,00|18,00|
|        | egala cu 1,4 m (1,3 < d </= 1,4 m)  |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|

    Axa dubla (tandem) - combinatia de doua axe având între ele o distanta de cel mult 1,8 m
    Axa tripla (tridem) - combinatia de 3 axe având între ele distanta de cel mult 1,4 m, inclusiv
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera axa cu suspensie pneumatica, numai daca toate axele componente sunt prevazute cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
 
    ANEXA 4
    Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice
 _____________________________________________________
| Clasa tehnica        | Vitezele de proiectare, în km/h,    |
| a drumurilor publice | în regiune                          |
|                      |_____________________________________|
|                      |    ses    |   deal    |    munte    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          I           |    130    |    110    |       80    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          II          |    100    |     80    |       60    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          III         |     90    |     50    |       40    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          IV          |     60    |     40    |       30    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          V           |     50    |     40    |       25    |
|______________________|___________|___________|_____________|

    Vitezele de proiectare reduse pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice
 _____________________________________________________
| Clasa tehnica        | Vitezele de proiectare, în km/h,    |
| a drumurilor publice | în regiune                          |
|                      |_____________________________________|
|                      |    ses    |   deal    |    munte    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          I           |    100    |     80    |       80    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          II          |     80    |     50    |       40    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          III         |     60    |     40    |       30    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          IV          |     50    |     40    |       25    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          V           |     40    |     25    |       25    |
|______________________|___________|___________|_____________
|
    NOTA:
    1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la constructia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinarii caracteristicilor geometrice care sa permita fiecarui vehicul sa poata circula cu viteza respectiva în siguranta.
    2. Viteza de proiectare redusa este viteza care poate fi redusa în cazuri exceptionale pe sectoare de drum cu lungime limitata, în conditii grele de desfasurare a traseului si/sau acolo unde conditiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectarii resurselor istorice si estetice si pentru evitarea unor lucrari costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.
    3. încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabileste prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
 
    ANEXA 5
                                CUANTUMUL
tarifului de despagubire aplicabil pentru încalcarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3 la ordonanta
 _____________________________________________________________________
|Nr. |      Intervalele de aplicare           |Unitatea|  Tariful de           |
|crt.|      a tarifului de despagubire        |de      |  despagubire unitar,  |
|    |                                        |calcul  |  cu TVA (euro)        |
|____|________________________________________|________|_______________________|
|  1.|Depasirea    |Masa     | 16,01| -| 20,00|tarif x |          0,25         |
|    |masei totale |totala   |______|__|______|distanta|_______________________|
|    |maxime       |reala    | 20,01| -| 25,00|        |          0,31         |
|    |admise,      |de       |______|__|______|        |_______________________|
|    |indiferent   |(tone)   | 25,01| -| 30,00|        |          0,38         |
|    |de tipul     |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |suspensiilor,|         | 30,01| -| 35,00|        |          0,44         |
|    |numarul de   |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |axe sau de   |         | 35,01| -| 40,00|        |          0,50         |
|    |roti         |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 40,01| -| 45,00|        |          0,56         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 45,01| -| 50,00|        |          0,62         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 50,01| -| 55,00|        |          1,37         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 55,01| -| 60,00|        |          1,49         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 60,01| -| 65,00|        |          1,62         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 65,01| -| 70,00|        |          1,74         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 70,01| -| 75,00|        |          1,86         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 75,01| -| 80,00|        |          1,99         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 80,01| -| 85,00|        |          2,11         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 85,01| -| 90,00|        |          2,24         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 90,01| -| 95,00|        |          2,36         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 95,01| -| 100,0|        |          2,48         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | peste 100,00   |        | 2,48 euro + 0,13 euro |
|    |             |         |                |        | pentru fiecare        |
|    |             |         |                |        | 0,01 - 5,00 tone      |
|    |             |         |                |        | peste 100,00 tone     |
|____|_____________|_________|________________|________|_______________________|
|  2.|Depasirea    |         |                |        |Suspensii  |Alte       |
|    |masei maxime |         |                |        |pneumatice |suspensii  |
|    |admise pe    |         |                |        |sau        |decât cele |
|    |axe,         |         |                |        |echivalente|pneumatice |
|    |indiferent de|         |                |        |           |sau        |
|    |numarul de   |         |                |        |           |echivalente|
|    |axe sau de   |_________|________________|________|___________|___________|
|    |roti         |Axa      | 0,01 | -| 0,50 |tarif x |    0,08   |    0,11   |
|    |             |simpla,  |______|__|______|distanta|___________|___________|
|    |             |cu (tone)| 0,51 | -| 1,00 |        |    0,22   |    0,30   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 1,01 | -| 1,50 |        |    0,33   |    0,44   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 1,51 | -| 2,00 |        |    0,97   |    1,22   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 2,01 | -| 2,50 |        |    1,48   |    1,85   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 2,51 | -| 3,00 |        |    2,16   |    2,71   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 3,01 | -| 3,50 |        |    2,87   |    3,59   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | peste 3,50     |        |2,87 euro  |Tarifele   |
|    |             |         |                |        |+ 1,24 euro|prevazute  |
|    |             |         |                |        |pentru     |pentru     |
|    |             |         |                |        |fiecare    |suspensii  |
|    |             |         |                |        |0,01 -     |pneumatice |
|    |             |         |                |        |0,50 tone  |x 1,50     |
|    |             |         |                |        |peste      |           |
|    |             |         |                |        |3,50 tone  |           |
|    |             |_________|________________|________|___________|___________|
|    |             |Axa      | 0,01 | -| 0,50 |tarif x |    0,24   |    0,31   |
|    |             |dubla, cu|______|__|______|distanta|___________|___________|
|    |             |(tone)   | 0,51 | -| 1,00 |        |    0,34   |    0,44   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 1,01 | -| 2,00 |        |    0,68   |    0,86   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 2,01 | -| 3,00 |        |    1,02   |    1,28   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 3,01 | -| 4,00 |        |    1,36   |    1,70   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 4,01 | -| 5,00 |        |    1,79   |    2,24   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 5,01 | -| 6,00 |        |    2,19   |    2,75   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | peste 6,00     |        |2,19 euro +|Tarifele   |
|    |             |         |                |        |1,86 euro  |prevazute  |
|    |             |         |                |        |pentru     |pentru     |
|    |             |         |                |        |fiecare    |suspensii  |
|    |             |         |                |        |0,01 - 1,00|pneumatice |
|    |             |         |                |        |tone peste |x 1,30     |
|    |             |         |                |        |6,00 tone  |           |
|    |             |_________|________________|________|___________|___________|
|    |             |Axa      | 0,01 | -| 0,50 |tarif x |    0,36   |    0,46   |
|    |             |tripla,  |______|__|______|distanta|___________|___________|
|    |             |cu (tone)| 0,51 | -| 1,00 |        |    0,44   |    0,56   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 1,01 | -| 2,00 |        |    0,66   |    0,84   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 2,01 | -| 3,00 |        |    1,09   |    1,37   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 3,01 | -| 4,00 |        |    1,52   |    1,90   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 4,01 | -| 5,00 |        |    1,93   |    2,42   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 5,01 | -| 6,00 |        |    2,42   |    3,04   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | 6,01 | -| 7,00 |        |    2,92   |    3,65   |
|    |             |         |______|__|______|        |___________|___________|
|    |             |         | peste 7,00     |        |2,92 euro +|Tarifele   |
|    |             |         |                |        |1,24 euro  |prevazute  |
|    |             |         |                |        |pentru     |pentru     |
|    |             |         |                |        |fiecare    |suspensii  |
|    |             |         |                |        |0,01 -     |pneumatice |
|    |             |         |                |        |1,00 tone  |x 1,50     |
|    |             |         |                |        |peste 7,00 |           |
|    |             |         |                |        |tone       |           |
|____|_____________|_________|________________|________|___________|___________|
|  3.|Depasirea    |lungime, | 0,01 | -| 2,00 |tarif x |          0,04         |
|    |dimensiunilor|cu       |______|__|______|distanta|_______________________|
|    |maxime admise|(metri)  | 2,01 | -| 3,00 |        |          0,10         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 3,01 | -| 4,00 |        |          0,17         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 4,01 | -| 5,00 |        |          0,23         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 5,01 | -| 6,00 |        |          0,29         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | peste   |      |        | 0,29 euro + 0,06 euro |
|    |             |         | 6,00    |      |        | pentru fiecare        |
|    |             |         |         |      |        | 0,01 - 1,00 metri     |
|    |             |         |         |      |        | peste 6,00 metri      |
|    |             |_________|_________|______|________|_______________________|
|    |             |latime,  | 0,01 | -| 0,50 |tarif x |          0,13         |
|    |             |cu       |______|__|______|distanta|_______________________|
|    |             |(metri)  | 0,51 | -| 1,00 |        |          0,25         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 1,01 | -| 1,50 |        |          0,38         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 1,51 | -| 2,00 |        |          0,50         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 2,01 | -| 2,50 |        |          1,12         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 2,51 | -| 3,00 |        |          1,71         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 3,01 | -| 3,50 |        |          2,31         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 3,51 | -| 4,00 |        |          2,89         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | peste 4,00     |        | 2,89 euro + 0,62 euro |
|    |             |         |                |        | pentru fiecare        |
|    |             |         |                |        | 0,01 - 0,50 metri     |
|    |             |         |                |        | peste 4,00 metri      |
|    |             |_________|________________|________|_______________________|
|    |             |înaltime,| 0,01 | -| 0,25 |tarif x |          0,07         |
|    |             |cu       |______|__|______|distanta|_______________________|
|    |             |(metri)  | 0,26 | -| 0,50 |        |          0,13         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 0,51 | -| 1,00 |        |          0,25         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 1,01 | -| 1,50 |        |          0,38         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 1,51 | -| 2,00 |        |          0,50         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 2,01 | -| 2,50 |        |          1,10         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 2,51 | -| 3,00 |        |          1,69         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 3,01 | -| 3,50 |        |          2,29         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | 3,51 | -| 4,00 |        |          2,89         |
|    |             |         |______|__|______|        |_______________________|
|    |             |         | peste 4,00     |        | 2,89 euro + 0,62 euro |
|    |             |         |                |        | pentru fiecare        |
|    |             |         |                |        | 0,01 - 0,50 metri     |
|    |             |         |                |        | peste 4,00 metri      |
|____|_____________|_________|________________|________|_______________________|
|  4.| Recântarire sau remasurare             |tarif/  |         50,00         |
|    |                                        |operatie|                       |
|____|________________________________________|________|_______________________|

    Contravaloarea tarifelor de despagubire în lei se va calcula la cursul de schimb lei/euro publicat de Banca Nationala a României la data întocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    Modul de aplicare a tarifelor de despagubire prevazute în prezenta anexa:
    a) se aplica pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, pe traseul origine - punct control;
    b) prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin doua axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul si semiremorca/remorca tractata de acesta, cu sau fara încarcatura;
    c) masele si dimensiunile maxime admise sunt prevazute în anexele nr. 2 si 3 la ordonanta;
    d) tarifarea pentru depasirea masei se efectueaza prin compararea rezultatului obtinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obtinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultata;
    e) tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator masei reale a vehiculului;
    f) în situatia în care cel putin doua vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distantei dintre axe, se efectueaza pentru fiecare vehicul, indiferent de numarul de axe sau de roti ale fiecarui vehicul;
    g) tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita masa maxima admisa pe axe, în functie de categoria drumului pe care se circula;
    h) pentru axe multiple constituite din cel putin doua axe consecutive ale aceluiasi vehicul, tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza pentru fiecare categorie de axe (simpla, dubla, tripla), în functie de distanta dintre axe;
    i) tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axa dubla si tripla se efectueaza pentru ansamblul de axe, fara a se compara si a se lua în considerare axele componente ale configuratiei de axe;
    j) în cazul vehiculelor prevazute în anexa nr. 3 la ordonanta, combinatiile de axe (simpla, dubla, tripla) se stabilesc de la partea din fata a vehiculului spre spatele acestuia;
    k) în cazul depasirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuratii de axe distincte ale aceluiasi vehicul, tarifarea se cumuleaza;
    l) nu se aplica tarife de despagubire daca depasirea masei maxime admise pe axe si a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe si a masei totale înscrise în autorizatia speciala de transport, rezultata în urma cântaririi, este de pâna la:
    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simpla;
    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dubla;
    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa tripla;
    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totala;
    m) tarifarea pentru depasirea masei totale sau pe axe nu se aplica pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze);
    n) tarifarea pentru depasirea dimensiunilor maxime admise se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita dimensiunea maxima admisa;
    o) în situatia în care sunt depasite cel putin doua dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaza tarifarea pentru dimensiunile care sunt depasite.
 
                            ---------------