închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Ordin nr. 1998/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR si a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR- ABROGAT
                     ORDIN   Nr. 1998 din 28 iulie 2009
pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR si a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR
EMITENT:      MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 din  6 august 2009

    Avand în vedere dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor anexelor 3 si 7, partea a II-a, din Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979 pentru aderarea Romaniei la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în vederea aplicarii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevazute în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aproba Normele tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, prevazute în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Vicepresedintele Agentiei Nationale
                            de Administrare Fiscala,
                             Radu Traian Marginean

    Bucuresti, 28 iulie 2009.
    Nr. 1.998.

    ANEXA 1

                               NORME TEHNICE
privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.
    ART. 2
    (1) Autorizatia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se acorda, la cerere, în conditiile prevazute la art. 454a alin. (2), (3) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) în aplicarea art. 454a alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera ca o persoana primeste în mod regulat marfuri care au fost plasate sub regimul TIR atunci cand acea persoana primeste, în calitate de destinatar, marfuri transportate sub acoperirea carnetelor TIR, cel putin 50 de operatiuni TIR într-un an calendaristic.
    (3) în aplicarea art. 454a alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia nu se acorda operatorilor economici care:
    a) au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate în conditiile legii;
    b) înregistreaza debite fata de autoritatea vamala.
    ART. 3
    (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat se întocmeste în scris de catre operatorul economic si contine urmatoarele date:
    a) denumirea persoanei juridice si sediul social al acesteia, numarul de telefon si fax, precum si alte date considerate ca necesare în vederea contactarii;
    b) codul unic de înregistrare;
    c) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal persoana juridica: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;
    d) adresa spatiului în care sunt primite marfurile în vederea încheierii operatiunii TIR.
    (2) Cererea se depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în a carei raza de activitate se afla spatiul în care urmeaza sa se primeasca marfurile transportate sub regimul TIR, împreuna cu urmatoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
    b) copia actului constitutiv al societatii comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
    c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
    d) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;
    e) cazierul fiscal;
    f) declaratie-angajament din care sa rezulte ca va respecta reglementarile vamale referitoare la procedura TIR;
    g) documente doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Autorizatia se elibereaza de catre directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, conform modelului prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele norme tehnice.
    (2) în autorizatie se mentioneaza:
    a) directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie competent pentru controlul vamal al marfurilor primite în spatiul autorizat;
    b) adresa spatiului unde sunt primite marfurile transportate sub regim TIR;
    c) termenul si modalitatile în care destinatarul agreat informeaza directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie în legatura cu sosirea marfurilor;
    d) termenul de interventie, în cadrul caruia directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al marfurilor primite;
    e) categoriile sau transporturile de marfuri excluse de la aceasta procedura.
    ART. 5
    (1) Autorizatia de destinatar agreat se întocmeste în doua exemplare si se semneaza de conducatorul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal. Numarul autorizatiei se acorda în ordine cronologica si crescatoare.
    (2) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizatiei se transmite la biroul centralizator din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    ART. 6
    (1) Autorizarea pe langa alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale se face cu respectarea procedurii de autorizare prevazute la art. 2 - 5.
    (2) Conditia prevazuta la art. 2 alin. (2) se aplica pentru fiecare directie judeteana pentru accize si operatiuni vamale/birou vamal în parte.
    ART. 7
    (1) în aplicarea art. 454a alin. (2) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia de destinatar agreat îsi produce efecte numai dupa ce destinatarul agreat se conecteaza la aplicatia NCTS/TIR - procedura simplificata.
    (2) Obligatia privind conectarea la aplicatia NCTS/TIR - procedura simplificata poate fi îndeplinita si de un comisionar în vama care are contract încheiat cu destinatarul agreat. în aceasta situatie destinatarul agreat depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal o copie a autorizatiei pentru accesul la aplicatia NCTS/TIR detinuta de comisionarul vamal.
    ART. 8
    (1) Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal poate suspenda autorizatia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pe o perioada de pana la 6 luni, atunci cand titularul acesteia nu îsi îndeplineste una dintre obligatii sau daca savarseste o abatere de la reglementarile vamale.
    (2) Autorizatia poate fi revocata de directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal atunci cand:
    a) se constata savarsirea repetata a unor abateri de la reglementarile vamale;
    b) titularul autorizatiei îsi înceteaza activitatea;
    c) una sau mai multe conditii avute în vedere la eliberarea sa nu mai sunt îndeplinite.
    (3) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei produce efecte din momentul comunicarii titularului autorizatiei. Aceasta se transmite în scris titularului autorizatiei si în copie la biroul centralizator din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (4) împotriva deciziei de suspendare sau de revocare se poate formula plangere prealabila în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 9
    Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie efectueaza periodic controlul ulterior al utilizarii procedurii simplificate privind statutul de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pentru a se asigura de îndeplinirea obligatiilor pe care operatorul economic si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.
    ART. 10
    Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

    ROMâNIA
    AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
    DJAOV/Biroul vamal ............

                                AUTORIZATIE
pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR
                     nr. .......... din .............

    în baza prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Societatea Comerciala .............................., CUI ................, cu sediul în ................................., este autorizata în calitate de:
     _
    |_| destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea
carnetelor TIR, beneficiind în acest sens de formalitati vamale simplificate la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie, pentru marfurile pe care le primeste si care au circulat în tranzit sub regimul TIR în tarile membre ale UE.
    1. Prezenta autorizatie este valabila pentru directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal .................
    2. Spatiul autorizat pentru primirea marfurilor este situat la adresa:
..............................................................................
    3. Modalitatea în care societatea informeaza directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în legatura cu sosirea mijlocului de transport si termenul prevazut pentru interventia autoritatii vamale:
..............................................................................
    4. Categoriile de marfuri excluse de la procedura simplificata:
..............................................................................
    Prezenta autorizatie se aplica operatiunilor TIR care au ca loc de descarcare finala spatiile stabilite în autorizatie.
..............................................................................
(functia, numele, semnatura conducatorului si stampila directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal)

    ANEXA 2

                               NORME TEHNICE
privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc procedura aplicabila la agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 si 7, Partea a II-a, din Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

    CAPITOLUL II
    Agrearea vehiculelor rutiere

    A. Agrearea individuala
    ART. 2
    Certificatul de agreare individuala a unui vehicul rutier pentru transportul de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR se elibereaza, la cerere, de directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale în a carei raza de competenta îsi are sediul social proprietarul sau, dupa caz, utilizatorul vehiculului rutier.
    ART. 3
    Cererea de eliberare a certificatului de agreare individuala a unui vehicul rutier pentru transportul de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR se întocmeste în scris de operatorul economic si se prezinta directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale competente, însotita de:
    a) formularul certificatului de agreare, conform modelului prevazut în anexa nr. 4 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);
    b) copia autorizatiei pentru utilizarea carnetelor TIR, eliberata pe numele solicitantului;
    c) cartea de identitate a vehiculului, eliberata de Registrul Auto Roman pe numele proprietarului;
    d) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de politie pe numele proprietarului;
    e) contractul de utilizare (închiriere), dupa caz;
    f) 3 fotografii color ale vehiculului rutier care urmeaza a fi agreat, fixate pe un suport format A4 si care prezinta vehiculul rutier din fata, lateral dreapta si spate. La vehiculele rutiere prevazute cu usa laterala, fotografia se realizeaza numai pe aceasta parte.
    ART. 4
    Lucratorul vamal desemnat identifica vehiculul rutier supus agrearii si verifica îndeplinirea, din punctul de vedere al constructiei si echipamentului sau, a conditiilor tehnice prevazute în anexele nr. 2 si 6 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).
    ART. 5
    (1) Daca toate conditiile legale sunt îndeplinite, directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale autentifica fotografiile prezentate conform art. 3 lit. f) prin aplicarea stampilei pe colturi si elibereaza certificatul de agreare, completat si stampilat în conformitate cu prevederile anexei 3 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).
    (2) Certificatul de agreare se remite solicitantului însotit de fotografiile autentificate. O copie a certificatului de agreare si a fotografiilor autentificate se pastreaza în evidentele directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale.
    (3) în situatia existentei unui contract de utilizare (închiriere), termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), fara a depasi termenul prevazut la alin. (4) din anexa nr. 3 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).
    ART. 6
    Atunci cand una dintre conditiile legale nu este îndeplinita, directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale respinge cererea de eliberare a certificatului de agreare si comunica în scris solicitantului motivele respingerii cererii.

    B. Agrearea pe tip de constructie
    ART. 7
    (1) Autorizatia privind agrearea pe tip de constructie a vehiculelor rutiere se elibereaza, la cerere, de catre Directia tehnici de vamuire si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) Cererea de agreare pe tip de constructie a vehiculelor rutiere se întocmeste în scris de constructor si se prezinta Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (9) - (12) din anexa nr. 3 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).
    ART. 8
    Verificarea îndeplinirii din punctul de vedere al constructiei si echipamentului a conditiilor tehnice prevazute în anexele nr. 2 si 6 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975) se efectueaza de catre directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale în a carei raza de competenta îsi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, la solicitarea Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal.
    ART. 9
    Prevederile art. 6 se aplica în mod corespunzator.
    ART. 10
    Daca toate conditiile legale sunt îndeplinite, Directia tehnici de vamuire si tarif vamal elibereaza certificatul de agreare pe tip de constructie a vehiculelor rutiere, pastrand o copie în evidenta.
    ART. 11
    Directia tehnici de vamuire si tarif vamal elibereaza la cererea constructorului certificate de agreare pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de constructie agreat, în conformitate cu prevederile alin. (16) din anexa nr. 3 la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

    CAPITOLUL III
    Agrearea containerelor

    ART. 12
    Certificatele de agreare a containerelor se elibereaza, la cerere, de Directia tehnici de vamuire si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    ART. 13
    Cererea de eliberare a certificatului de agreare pe tip de constructie a containerelor se întocmeste în scris de constructor si se prezinta Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (8) - (11) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), însotita de:
    a) formularul certificatului de agreare pe tip de constructie conform modelului II prevazut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a II-a, la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);
    b) documentele prevazute la alin. (10) si (11) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).
    ART. 14
    Cererea de eliberare a certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricatiei se întocmeste în scris de proprietar sau utilizator si se prezinta Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (15) si (16) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), însotita de:
    a) formularul certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricatiei, conform modelului III prevazut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a II-a, la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);
    b) dovada proprietatii asupra containerului sau, dupa caz, contractul de utilizare (închiriere);
    c) planuri si specificatii detaliate ale tipului de container care urmeaza sa fie agreat.
    ART. 15
    Verificarea îndeplinirii, din punctul de vedere al constructiei si echipamentului sau, a conditiilor tehnice prevazute în anexa nr. 7, partea I, la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975) se efectueaza de directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale în a carei raza de competenta îsi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, proprietarul sau utilizatorul, dupa caz, la solicitarea Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal.
    ART. 16
    Daca toate conditiile legale sunt îndeplinite, Directia tehnici de vamuire si tarif vamal elibereaza certificatul de agreare a containerelor, prevazut la art. 13 si 14, dupa caz, pastrand o copie în evidenta.
    ART. 17
    Prevederile art. 6 se aplica în mod corespunzator.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale

    ART. 18
    Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Conventiei vamale privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificarile si completarile ulterioare.

                              ---------------