închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Ordin nr. 1998/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR si a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 6 august 2009.

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,
cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in aplicarea prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor anexelor 3 si 7, partea a II-a, din Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979 pentru aderarea Romaniei la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), intocmita la
Geneva la 14 noiembrie 1975, cu modificarile si completarile ulterioare,
in vederea aplicarii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR,
in temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba Normele tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati in cadrul regimului de tranzit sub
acoperirea carnetelor TIR, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aproba Normele tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Radu Traian Marginean

Bucuresti, 28 iulie 2009.
Nr. 1.998.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE


privind autorizarea destinatarilor agreati in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

Art. 1. — Prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

Art. 2.
— (1) Autorizatia de destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se acorda, la cerere, in conditiile prevazute la art. 454a alin. (2), (3) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) in aplicarea art. 454a alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera ca o persoana primeste in mod regulat marfuri care au fost plasate sub regimul TIR atunci cand acea persoana primeste, in calitate de destinatar, marfuri transportate sub acoperirea carnetelor TIR, cel putin 50 de operatiuni TIR intr-un an calendaristic.
(3) in aplicarea art. 454a alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia nu se acorda operatorilor economici care:
a) au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;
b) inregistreaza debite fata de autoritatea vamala.

Art. 3. — (1) Cererea de autorizare pentru acordarea
statutului de destinatar agreat se intocmeste in scris de catre operatorul economic si contine urmatoarele date:
a) denumirea persoanei juridice si sediul social al acesteia, numarul de telefon si fax, precum si alte date considerate ca necesare in vederea contactarii;
b) codul unic de inregistrare;
c) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal persoana juridica: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;
d) adresa spatiului in care sunt primite marfurile in vederea incheierii operatiunii TIR.
(2) Cererea se depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal in a carei raza de activitate se afla spatiul in care urmeaza sa se primeasca marfurile transportate sub regimul TIR, impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a operatorului economic, in copie;
b) copia actului constitutiv al societatii comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
d) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;
e) cazierul fiscal;
f) declaratie-angajament din care sa rezulte ca va respecta reglementarile vamale referitoare la procedura TIR;
g) documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
. — (1) Autorizatia se elibereaza de catre directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme tehnice.
(2) in autorizatie se mentioneaza:
a) directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/ biroul de destinatie competent pentru controlul vamal al
marfurilor primite in spatiul autorizat;
b) adresa spatiului unde sunt primite marfurile transportate sub regim TIR;
c) termenul si modalitatile in care destinatarul agreat informeaza directia judeteana pentru accize si operatiuni
vamale/biroul de destinatie in legatura cu sosirea marfurilor;
d) termenul de interventie, in cadrul caruia directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al marfurilor primite;
e) categoriile sau transporturile de marfuri excluse de la aceasta procedura.

Art. 5.
— (1) Autorizatia de destinatar agreat se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de conducatorul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal. Numarul autorizatiei se acorda in ordine cronologica si crescatoare.
(2) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de directia judeteana pentru accize si
operatiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizatiei se transmite la biroul centralizator din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 6.
— (1) Autorizarea pe langa alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale se face cu respectarea procedurii de autorizare prevazute la art. 2—5.
(2) Conditia prevazuta la art. 2 alin. (2) se aplica pentru fiecare directie judeteana pentru accize si operatiuni
vamale/birou vamal in parte.

Art. 7
. — (1) in aplicarea art. 454a alin. (2) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia de destinatar agreat isi produce efecte numai dupa ce destinatarul agreat se conecteaza la aplicatia NCTS/TIR — procedura simplificata.
(2) Obligatia privind conectarea la aplicatia NCTS/TIR — procedura simplificata poate fi indeplinita si de un comisionar in vama care are contract incheiat cu destinatarul agreat. in
aceasta situatie destinatarul agreat depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal o copie a autorizatiei pentru accesul la aplicatia NCTS/TIR detinuta de comisionarul vamal.

Art. 8.
— (1) Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal poate suspenda autorizatia de destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pe o perioada de pana la 6 luni, atunci cand titularul acesteia nu isi indeplineste una dintre obligatii sau daca savarseste o abatere de la reglementarile vamale.
(2) Autorizatia poate fi revocata de directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal atunci cand:
a) se constata savarsirea repetata a unor abateri de la reglementarile vamale;
b) titularul autorizatiei isi inceteaza activitatea;
c) una sau mai multe conditii avute in vedere la eliberarea sa nu mai sunt indeplinite.
(3) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei produce efecte din momentul comunicarii titularului autorizatiei. Aceasta se transmite in scris titularului autorizatiei si in copie la biroul centralizator din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
(4) impotriva deciziei de suspendare sau de revocare se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9.
— Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie efectueaza periodic controlul ulterior al utilizarii procedurii simplificate privind statutul de destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pentru a se asigura de indeplinirea obligatiilor pe care operatorul economic si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 10
. — Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.