închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 8903 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 344/2005 privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR
EMITENT:      MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1026 din 22 decembrie 2006

    în baza prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor,
    având în vedere cĂŁ prin amendamentele aduse ConvenĂžiei TIR intrate în vigoare la data de 17 februarie 1999 Âşi aprobate prin Decizia directorului general al DirecĂžiei Generale a VĂŁmilor nr. 460/1999, autoritatea vamalĂŁ a fost implicatĂŁ în activitatea de autorizare atât a asociaĂžiilor garante în vederea eliberĂŁrii carnetelor TIR, cât Âşi a societĂŁĂžilor comerciale care efectueazĂŁ transporturi internaĂžionale de mĂŁrfuri în calitate de utilizatori de carnete TIR, în vederea accesului la regimul TIR,
    Ăžinând cont cĂŁ România are atribuit un nou cod de ĂžarĂŁ, în conformitate cu sistemul de clasificare al OrganizaĂžiei internaĂžionale pentru Standardizare (ISO),
    luând în considerare propunerile primite de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor privind îmbunĂŁtĂŁĂžirea activitĂŁĂžii de autorizare a societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    InstrucĂžiunile privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR, prevĂŁzute în anexa nr. I la Ordinul vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 344/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ANEXA 1

                                 INSTRUCÞIUNI
privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR

    1. DirecĂžiile regionale vamale, prin serviciile Tehnici de vĂŁmuire Âşi Tarif vamal, vor elibera autorizaĂžii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societĂŁĂžilor comerciale care au sediul social în raza de competenÞã a acestora.
    2. Dosarul societĂŁĂžii comerciale este transmis de cĂŁtre asociaĂžia garantĂŁ direcĂžiei regionale vamale competente.
    Dosarul de autorizare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ urmĂŁtoarele documente:
    a) cererea asociaĂžiei garante prin care solicitĂŁ eliberarea autorizaĂžiei pentru societatea comercialĂŁ, membrĂŁ a acesteia;
    b) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al cĂŁrui model este prezentat în anexa la prezentele instrucĂžiuni;
    c) statutul societĂŁĂžii comerciale, în copie;
    d) contractul de asociere, în copie (dacĂŁ acesta existĂŁ);
    e) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului, în copie;
    f) copii ale ultimelor acte adiĂžionale, însoĂžite de certificatele de înregistrare de menĂžiuni de la oficiul registrului comerĂžului, în situaĂžia în care existĂŁ modificĂŁri privind denumirea societĂŁĂžii comerciale, forma juridicĂŁ, sediul social Âşi/sau reprezentantul/reprezentanĂžii legali ai societĂŁĂžii comerciale;
    g) licenĂža de transport/certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situaĂžia în care societatea deĂžine vehicule rutiere a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    h) copia conformĂŁ a licenĂžei de transport/copia conformĂŁ a certificatului de transport în cont propriu, pentru fiecare vehicul, în situaĂžia în care societatea deĂžine vehicule rutiere a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    i) o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a reprezentantului legal al societĂŁĂžii comerciale, însoĂžitĂŁ de o copie a certificatului de înmatriculare al fiecĂŁrui vehicul Âşi, dacĂŁ este cazul, o copie a contractului/contractelor de leasing, în situaĂžia în care societatea deĂžine numai vehicule a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    j) o declaraĂžie de angajament (formular-tip eliberat de asociaĂžia garantĂŁ), în copie;
    k) o listĂŁ conĂžinând numele persoanelor abilitate sĂŁ semneze Âşi sĂŁ ridice carnetele TIR;
    l) datele societĂŁĂžii comerciale (bancĂŁ, nr. cont etc.);
    m) dovezi care sĂŁ ateste capacitatea financiarĂŁ suficientĂŁ pentru a-Âşi îndeplini obligaĂžiile instituite prin ConvenĂžia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisĂŁ de un garant cu sediul în România, în copie.
    3. DupĂŁ înregistrarea dosarului se verificĂŁ dacĂŁ:
    a) asociaĂžia garantĂŁ a înscris pe formularul-tip de autorizare numĂŁrul de identificare, individual Âşi unic, atribuit fiecĂŁrei societĂŁĂži comerciale, de forma:
    - ROU/050/XX...X - pentru membrii Uniunii NaĂžionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
    - ROU/052/XX...X - pentru membrii AsociaĂžiei Române pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale (ARTRI),
    în care:
    - ROU reprezintĂŁ codul de ĂžarĂŁ al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al OrganizaĂžiei InternaĂžionale pentru Standardizare (ISO);
    - 050 reprezintĂŁ codul asociaĂžiei garante Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care asociaĂžia este afiliatĂŁ;
    - 052 reprezintĂŁ codul asociaĂžiei garante AsociaĂžia RomânĂŁ pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care asociaĂžia este afiliatĂŁ;
    - XX...X reprezintĂŁ o numerotare consecutivĂŁ care permite identificarea societĂŁĂžii abilitate sĂŁ utilizeze un carnet TIR conform celei de-a doua pĂŁrĂži a anexei 9 la ConvenĂžia TIR;
    b) datele de identificare ale societĂŁĂžii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt aceleaÂşi cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) Âşi actele adiĂžionale prezentate;
    c) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de mĂŁrfuri interne Âşi internaĂžionale;
    d) declaraĂžia de angajament este completatĂŁ cu datele societĂŁĂžii comerciale Âşi este semnatĂŁ Âşi ÂştampilatĂŁ de reprezentantul legal al acesteia;
    e) licenĂža de transport/certificatul de transport în cont propriu Âşi copia conformĂŁ (copiile conforme) a (ale) licenĂžei de transport/certificatului de transport în cont propriu sunt emise pe numele societĂŁĂžii Âşi sunt prezentate în termenul de valabilitate al acestora;
    f) seria licenĂžei de transport/certificatului de transport în cont propriu este aceeaÂşi cu cea înscrisĂŁ pe copia conformĂŁ (copiile conforme) a (ale) licenĂžei de transport/certificatului de transport în cont propriu.
    4. DupĂŁ verificarea documentelor din dosarul de autorizare se va consulta tabela <<CĂŁrĂŁuÂş>> din baza de date a sistemului informatic vamal, în scopul evitĂŁrii eliberĂŁrii autorizaĂžiei pentru o societate deja autorizatĂŁ la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociaĂžii garante. AceastĂŁ verificare se efectueazĂŁ utilizând modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea opĂžiunii <<Vizualizare>> din submeniul <<FuncĂžii/Gestiune BazĂŁ Date/Mediu operaĂžional/CĂŁrĂŁuÂş>>.
    DacĂŁ societatea comercialĂŁ nu este înregistratĂŁ în tabela <<CĂŁrĂŁuÂş>>, directorul direcĂžiei regionale vamale va semna Âşi va Âştampila cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. DouĂŁ exemplare vor fi predate cu adresĂŁ de înaintare asociaĂžiei garante, iar unul va rĂŁmâne, împreunĂŁ cu celelalte documente, în evidenĂža direcĂžiei regionale vamale. O copie a autorizaĂžiei va fi transmisĂŁ Biroului de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ din cadrul direcĂžiei regionale, în vederea introducerii datelor în tabela <<CĂŁrĂŁuÂş>> a sistemului informatic vamal, conform instrucĂžiunilor descrise în anexa nr. II.
    DacĂŁ societatea comercialĂŁ este înregistratĂŁ în tabela <<CĂŁrĂŁuÂş>> ca fiind autorizatĂŁ prin intermediul celeilalte asociaĂžii garante, direcĂžia regionalĂŁ vamalĂŁ procedeazĂŁ astfel:
    a) verificĂŁ dacĂŁ aceastĂŁ societate comercialĂŁ a sĂŁvârÂşit abateri grave de la legislaĂžia vamalĂŁ sau fiscalĂŁ.
    Verificarea abaterilor de la legislaĂžia vamalĂŁ se efectueazĂŁ utilizând rapoartele din componenta <<Evaluare risc>> din cadrul modulului ARGUS, iar verificarea abaterilor de la legislaĂžia fiscalĂŁ se va efectua cu sprijinul Serviciului juridic, contencios, urmĂŁrire Âşi încasarea creanĂželor bugetare din cadrul direcĂžiei regionale vamale;
    b) solicitĂŁ în scris asociaĂžiei garante respective informaĂžii privind modul în care societatea comercialĂŁ s-a achitat sau nu s-a achitat de toate obligaĂžiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia.
    AsociaĂžia garantĂŁ trebuie sĂŁ comunice informaĂžiile solicitate în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicitĂŁrii din partea autoritĂŁĂžii vamale.
    DirecĂžia regionalĂŁ vamalĂŁ elibereazĂŁ autorizaĂžia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situaĂžia în care societatea comercialĂŁ nu are debite faÞã de autoritatea vamalĂŁ, nu figureazĂŁ cu abateri grave sau repetate de la legislaĂžia vamalĂŁ Âşi Âşi-a îndeplinit toate obligaĂžiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociaĂžii garante. DacĂŁ una dintre aceste condiĂžii nu este îndeplinitĂŁ, autorizaĂžia pentru utilizarea carnetelor TIR nu se elibereazĂŁ, iar dosarul de autorizare se returneazĂŁ asociaĂžiei garante.
    5. Pentru o societate comercialĂŁ autorizatĂŁ la regimul TIR care îÂşi schimbĂŁ denumirea Âşi/sau sediul social Âşi/sau forma juridicĂŁ, intervenind astfel modificĂŁri în elementele formularului de autorizare, asociaĂžia garantĂŁ depune la sediul direcĂžiei regionale vamale o cerere de eliberare a unei noi autorizaĂžii, însoĂžitĂŁ de 3 formulare-tip de autorizare, actualizate, de copia certificatului de înregistrare al societĂŁĂžii emis de oficiul registrului comerĂžului pentru modificĂŁrile survenite, precum Âşi de cele douĂŁ formulare ale autorizaĂžiei iniĂžiale, în vederea anulĂŁrii. în situaĂžia în care exemplarele autorizaĂžiei iniĂžiale au fost pierdute sau distruse, se depune în acest sens o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a reprezentantului legal al societĂŁĂžii comerciale Âşi/sau al asociaĂžiei garante.
    DupĂŁ verificarea documentelor anexate, directorul direcĂžiei regionale procedeazĂŁ la eliberarea noilor autorizaĂžii. Conform procedurii descrise la pct. 4, douĂŁ exemplare se predau, cu adresĂŁ de înaintare, asociaĂžiei garante, iar un exemplar rĂŁmâne în evidenĂža direcĂžiei regionale vamale.
    Câte o copie a autorizaĂžiei se transmite apoi AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, pentru luare în evidenÞã, Âşi Biroului de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ din cadrul direcĂžiei regionale vamale, în vederea efectuĂŁrii modificĂŁrilor în tabela <<CĂŁrĂŁuÂş>> a sistemului informatic vamal, conform instrucĂžiunilor descrise în anexa nr. II.
    6. Excluderea, temporarĂŁ sau cu titlu definitiv, de la beneficiul ConvenĂžiei TIR se efectueazĂŁ de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor, în baza art. 6 (4), art. 38 (1) Âşi a paragrafului 1 d) al pĂŁrĂžii a II-a din anexa 9 la ConvenĂžia TIR.
    Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor informeazĂŁ apoi asociaĂžiile garante, NaĂžiunile Unite - Comisia EconomicĂŁ pentru Europa - Secretariatul TIR Âşi Uniunea InternaĂžionalĂŁ a Transporturilor Rutiere (IRU)."
    ART. 2
    InstrucĂžiunile de lucru privind gestionarea datelor de referinÞã ale societĂŁĂžilor comerciale autorizate la regimul TIR, prevĂŁzute în anexa nr. II la Ordinul vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 344/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Sintagma "Biroului de tehnologie a informaĂžiei, statisticĂŁ vamalĂŁ Âşi gestiunea datelor" se înlocuieÂşte cu sintagma "Biroului de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ."
    2. Sintagma "DirecĂžiei de tehnologie a informaĂžiei, statisticĂŁ vamalĂŁ Âşi gestiunea datelor" se înlocuieÂşte cu sintagma "DirecĂžiei de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ."
    ART. 3
    Anexa la instrucĂžiunile prevĂŁzute la art. I se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.

                   p. VicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale
                          de Administrare FiscalĂŁ,
                            Marcel Simion Mutescu

    ANEXA 1

                                 AUTORIZARE
                      pentru utilizarea carnetelor TIR

    Þara: ROMâNIA
    Denumirea asociaĂžiei garante: (numele asociaĂžiei - codul asociaĂžiei)
    Autoritatea competentĂŁ: ............................................

 ______________________________________________________________________________
| NumĂŁrul de identificare                            |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Denumirea societĂŁĂžii comerciale                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Adresa societĂŁĂžii comerciale                       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Punctul de contact (numĂŁr de telefon, fax, e-mail) |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Cod unic de înregistrare (CUI)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data autorizĂŁrii/reautorizĂŁrii*)                   |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data retragerii autorizaĂžiei*)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Retragerea autorizĂŁrii precedente*)                |                         |
| (data, durata Âşi natura acestei retrageri)         |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura asociaĂžiei garante           |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura autoritĂŁĂžii competente       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
    *) DacĂŁ este cazul.