închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 8903 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR
                   ORDIN   Nr. 8903 din 29 noiembrie 2006
pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR
EMITENT:      MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1026 din 22 decembrie 2006

    în baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor,
    avand în vedere ca prin amendamentele aduse Conventiei TIR intrate în vigoare la data de 17 februarie 1999 si aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 460/1999, autoritatea vamala a fost implicata în activitatea de autorizare atat a asociatiilor garante în vederea eliberarii carnetelor TIR, cat si a societatilor comerciale care efectueaza transporturi internationale de marfuri în calitate de utilizatori de carnete TIR, în vederea accesului la regimul TIR,
    tinand cont ca Romania are atribuit un nou cod de tara, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizatiei internationale pentru Standardizare (ISO),
    luand în considerare propunerile primite de Autoritatea Nationala a Vamilor privind îmbunatatirea activitatii de autorizare a societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Instructiunile privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR, prevazute în anexa nr. I la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 1

                                 INSTRUCTIUNI
privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR

    1. Directiile regionale vamale, prin serviciile Tehnici de vamuire si Tarif vamal, vor elibera autorizatii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societatilor comerciale care au sediul social în raza de competenta a acestora.
    2. Dosarul societatii comerciale este transmis de catre asociatia garanta directiei regionale vamale competente.
    Dosarul de autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cererea asociatiei garante prin care solicita eliberarea autorizatiei pentru societatea comerciala, membra a acesteia;
    b) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al carui model este prezentat în anexa la prezentele instructiuni;
    c) statutul societatii comerciale, în copie;
    d) contractul de asociere, în copie (daca acesta exista);
    e) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, în copie;
    f) copii ale ultimelor acte aditionale, însotite de certificatele de înregistrare de mentiuni de la oficiul registrului comertului, în situatia în care exista modificari privind denumirea societatii comerciale, forma juridica, sediul social si/sau reprezentantul/reprezentantii legali ai societatii comerciale;
    g) licenta de transport/certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situatia în care societatea detine vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 tone;
    h) copia conforma a licentei de transport/copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, pentru fiecare vehicul, în situatia în care societatea detine vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 tone;
    i) o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale, însotita de o copie a certificatului de înmatriculare al fiecarui vehicul si, daca este cazul, o copie a contractului/contractelor de leasing, în situatia în care societatea detine numai vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone;
    j) o declaratie de angajament (formular-tip eliberat de asociatia garanta), în copie;
    k) o lista continand numele persoanelor abilitate sa semneze si sa ridice carnetele TIR;
    l) datele societatii comerciale (banca, nr. cont etc.);
    m) dovezi care sa ateste capacitatea financiara suficienta pentru a-si îndeplini obligatiile instituite prin Conventia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisa de un garant cu sediul în Romania, în copie.
    3. Dupa înregistrarea dosarului se verifica daca:
    a) asociatia garanta a înscris pe formularul-tip de autorizare numarul de identificare, individual si unic, atribuit fiecarei societati comerciale, de forma:
    - ROU/050/XX...X - pentru membrii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR); sau
    - ROU/052/XX...X - pentru membrii Asociatiei Romane pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI),
    în care:
    - ROU reprezinta codul de tara al Romaniei, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizatiei Internationale pentru Standardizare (ISO);
    - 050 reprezinta codul asociatiei garante Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizatia internationala la care asociatia este afiliata;
    - 052 reprezinta codul asociatiei garante Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizatia internationala la care asociatia este afiliata;
    - XX...X reprezinta o numerotare consecutiva care permite identificarea societatii abilitate sa utilizeze un carnet TIR conform celei de-a doua parti a anexei 9 la Conventia TIR;
    b) datele de identificare ale societatii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt aceleasi cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) si actele aditionale prezentate;
    c) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de marfuri interne si internationale;
    d) declaratia de angajament este completata cu datele societatii comerciale si este semnata si stampilata de reprezentantul legal al acesteia;
    e) licenta de transport/certificatul de transport în cont propriu si copia conforma (copiile conforme) a (ale) licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu sunt emise pe numele societatii si sunt prezentate în termenul de valabilitate al acestora;
    f) seria licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu este aceeasi cu cea înscrisa pe copia conforma (copiile conforme) a (ale) licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu.
    4. Dupa verificarea documentelor din dosarul de autorizare se va consulta tabela <<Caraus>> din baza de date a sistemului informatic vamal, în scopul evitarii eliberarii autorizatiei pentru o societate deja autorizata la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociatii garante. Aceasta verificare se efectueaza utilizand modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea optiunii <<Vizualizare>> din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>>.
    Daca societatea comerciala nu este înregistrata în tabela <<Caraus>>, directorul directiei regionale vamale va semna si va stampila cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. Doua exemplare vor fi predate cu adresa de înaintare asociatiei garante, iar unul va ramane, împreuna cu celelalte documente, în evidenta directiei regionale vamale. O copie a autorizatiei va fi transmisa Biroului de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul directiei regionale, în vederea introducerii datelor în tabela <<Caraus>> a sistemului informatic vamal, conform instructiunilor descrise în anexa nr. II.
    Daca societatea comerciala este înregistrata în tabela <<Caraus>> ca fiind autorizata prin intermediul celeilalte asociatii garante, directia regionala vamala procedeaza astfel:
    a) verifica daca aceasta societate comerciala a savarsit abateri grave de la legislatia vamala sau fiscala.
    Verificarea abaterilor de la legislatia vamala se efectueaza utilizand rapoartele din componenta <<Evaluare risc>> din cadrul modulului ARGUS, iar verificarea abaterilor de la legislatia fiscala se va efectua cu sprijinul Serviciului juridic, contencios, urmarire si încasarea creantelor bugetare din cadrul directiei regionale vamale;
    b) solicita în scris asociatiei garante respective informatii privind modul în care societatea comerciala s-a achitat sau nu s-a achitat de toate obligatiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia.
    Asociatia garanta trebuie sa comunice informatiile solicitate în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicitarii din partea autoritatii vamale.
    Directia regionala vamala elibereaza autorizatia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situatia în care societatea comerciala nu are debite fata de autoritatea vamala, nu figureaza cu abateri grave sau repetate de la legislatia vamala si si-a îndeplinit toate obligatiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociatii garante. Daca una dintre aceste conditii nu este îndeplinita, autorizatia pentru utilizarea carnetelor TIR nu se elibereaza, iar dosarul de autorizare se returneaza asociatiei garante.
    5. Pentru o societate comerciala autorizata la regimul TIR care îsi schimba denumirea si/sau sediul social si/sau forma juridica, intervenind astfel modificari în elementele formularului de autorizare, asociatia garanta depune la sediul directiei regionale vamale o cerere de eliberare a unei noi autorizatii, însotita de 3 formulare-tip de autorizare, actualizate, de copia certificatului de înregistrare al societatii emis de oficiul registrului comertului pentru modificarile survenite, precum si de cele doua formulare ale autorizatiei initiale, în vederea anularii. în situatia în care exemplarele autorizatiei initiale au fost pierdute sau distruse, se depune în acest sens o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale si/sau al asociatiei garante.
    Dupa verificarea documentelor anexate, directorul directiei regionale procedeaza la eliberarea noilor autorizatii. Conform procedurii descrise la pct. 4, doua exemplare se predau, cu adresa de înaintare, asociatiei garante, iar un exemplar ramane în evidenta directiei regionale vamale.
    Cate o copie a autorizatiei se transmite apoi Autoritatii Nationale a Vamilor, pentru luare în evidenta, si Biroului de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul directiei regionale vamale, în vederea efectuarii modificarilor în tabela <<Caraus>> a sistemului informatic vamal, conform instructiunilor descrise în anexa nr. II.
    6. Excluderea, temporara sau cu titlu definitiv, de la beneficiul Conventiei TIR se efectueaza de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, în baza art. 6 (4), art. 38 (1) si a paragrafului 1 d) al partii a II-a din anexa 9 la Conventia TIR.
    Autoritatea Nationala a Vamilor informeaza apoi asociatiile garante, Natiunile Unite - Comisia Economica pentru Europa - Secretariatul TIR si Uniunea Internationala a Transporturilor Rutiere (IRU)."
    ART. 2
    Instructiunile de lucru privind gestionarea datelor de referinta ale societatilor comerciale autorizate la regimul TIR, prevazute în anexa nr. II la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Sintagma "Biroului de tehnologie a informatiei, statistica vamala si gestiunea datelor" se înlocuieste cu sintagma "Biroului de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala."
    2. Sintagma "Directiei de tehnologie a informatiei, statistica vamala si gestiunea datelor" se înlocuieste cu sintagma "Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala."
    ART. 3
    Anexa la instructiunile prevazute la art. I se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                   p. Vicepresedintele Agentiei Nationale
                          de Administrare Fiscala,
                            Marcel Simion Mutescu

    ANEXA 1

                                 AUTORIZARE
                      pentru utilizarea carnetelor TIR

    Tara: ROMâNIA
    Denumirea asociatiei garante: (numele asociatiei - codul asociatiei)
    Autoritatea competenta: ............................................

 ______________________________________________________________________________
| Numarul de identificare                            |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Denumirea societatii comerciale                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Adresa societatii comerciale                       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Punctul de contact (numar de telefon, fax, e-mail) |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Cod unic de înregistrare (CUI)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data autorizarii/reautorizarii*)                   |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data retragerii autorizatiei*)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Retragerea autorizarii precedente*)                |                         |
| (data, durata si natura acestei retrageri)         |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Stampila si semnatura asociatiei garante           |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Stampila si semnatura autoritatii competente       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|

    *) Daca este cazul.

                              ---------------