├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven┼úei ┼či pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

                     
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 486 din 14 iulie 2009

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    ART. I
    Se aprob─â Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven┼úei, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, cu urm─âtoarele modific─âri ┼či complet─âri:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu urm─âtorul cuprins:
    "- La articolul 1 alineatul (2), partea introductiv─â a literei c) ┼či litera d) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    <<c) debitorii care fac parte din categoriile prev─âzute la alin. (1) ┼či îndeplinesc una dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    ..........................................................................
    d) debitori care fac parte din categoriile prev─âzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prev─âzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) ┼či h) în termenul prev─âzut de lege;>>.
    - La articolul 3, partea introductiv─â a punctului 1, punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 ┼či 30 se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    <<1. insolven┼úa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz─â prin insuficien┼úa fondurilor b─âne┼čti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide ┼či exigibile:
    ..........................................................................
    5. debitorul este persoana fizic─â sau persoana juridic─â de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prev─âzute la art. 1 ┼či care este în stare de insolven┼ú─â;
    ..........................................................................
    8. creditorul îndrept─â┼úit s─â participe la procedura insolven┼úei este acel creditor care a formulat ┼či c─âruia i-a fost admis─â, total sau în parte, o cerere de înregistrare a crean┼úei sale pe tabelele de crean┼úe contra debitorului întocmite în procedur─â ┼či care are dreptul de a participa ┼či de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciar─â admis de judec─âtorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribu┼úiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciar─â a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desf─â┼čurarea procedurii ┼či de a participa la orice alt─â procedur─â reglementat─â de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndrept─â┼úit s─â participe la procedura insolven┼úei, f─âr─â a depune personal declara┼úiile de crean┼ú─â, salaria┼úii debitorului;
    ..........................................................................
    12. cuantumul minim al crean┼úei, pentru a putea fi introdus─â cererea creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salaria┼úi, de 6 salarii medii pe economie;
    ..........................................................................
    26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea general─â a ac┼úionarilor/asocia┼úilor debitorului, persoan─â juridic─â, împuternicit s─â efectueze în numele ┼či pe seama acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedur─â când debitorului i se permite s─â î┼či administreze activitatea ┼či s─â le reprezinte interesele în procedur─â pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea general─â a ac┼úionarilor, asocia┼úilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocat─â de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dup─â caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-┼či administra averea. Adunarea general─â va fi prezidat─â de administratorul judiciar sau de lichidator, dup─â caz. Dac─â adunarea asocia┼úilor/ac┼úionarilor convocat─â conform prezentului punct nu desemneaz─â un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dac─â acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asocia┼úii/ac┼úionarii sunt dec─âzu┼úi din drepturile recunoscute de procedur─â ┼či care sunt exercitate prin administrator special. Dac─â un administrator special nu a fost desemnat, pentru solu┼úionarea ac┼úiunilor prev─âzute la art. 46 ┼či a celor reglementate de art. 79 ┼či 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exerci┼úiul func┼úiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de c─âtre judec─âtorul-sindic în camera de consiliu ┼či f─âr─â citarea p─âr┼úilor. în cazul în care ulterior adunarea asocia┼úilor/ac┼úionarilor alege un administrator special, acesta va lua procedura în stadiul în care se g─âse┼čte la data desemn─ârii;
    27. administratorul judiciar este persoana fizic─â sau juridic─â compatibil─â, practician în insolven┼ú─â, autorizat în condi┼úiile legii, desemnat s─â exercite atribu┼úiile prev─âzute la art. 20 în perioada de observa┼úie ┼či pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui s─â îndeplineasc─â condi┼úiile prev─âzute mai sus;
    ..........................................................................
    29. Buletinul procedurilor de insolven┼ú─â este publica┼úia editat─â de Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului, care are drept scop publicarea cita┼úiilor, convoc─ârilor, notific─ârilor ┼či comunic─ârilor actelor de procedur─â efectuate de instan┼úele judec─âtore┼čti, administratorul judiciar/lichidator dup─â deschiderea procedurii de insolven┼ú─â prev─âzute de prezenta lege;
    30. mandatul administratorilor statutari înceteaz─â de la data ridic─ârii dreptului de administrare sau de la data desemn─ârii administratorului special. Mandatul administratorului special se limiteaz─â la reprezentarea intereselor ac┼úionarilor/asocia┼úilor de la data ridic─ârii dreptului de administrare. încetarea mandatului impune obliga┼úia pred─ârii gestiunii.>>
    - La articolul 4 alineatul (6), literele a) ┼či b) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    <<a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comer┼úului de pe lâng─â tribunale pentru opera┼úiunile de înregistrare;
    b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru opera┼úiunile de înregistrare în registrul societ─â┼úilor agricole ┼či, în cazul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor ce desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice, în registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor.>>"
    2. La articolul I punctul 1, litera c) a alineatului (6) al articolului 4 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "c) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolven┼ú─â, inclusiv din fondurile ob┼úinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sum─â care va fi inclus─â în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1)."
    3. La articolul I punctul 2, alineatul (7) al articolului 4 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(7) Sumele prev─âzute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului comer┼úului, prin Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului, în contul Uniunii Na┼úionale a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România, denumit─â în continuare U.N.P.I.R., sumele prev─âzute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancar─â, în contul men┼úionat, iar sumele prev─âzute la alin. (6) lit. c) vor fi virate în contul filialei U.N.P.I.R. din care face parte administratorul judiciar sau, dup─â caz, lichidatorul care transmite suma."
    4. La articolul I, dup─â punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1 - 2^4, cu urm─âtorul cuprins:
    "2^1. La articolul 4, alineatul (9) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(9) Sumele men┼úionate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. 121 ┼či art. 123 pct. 1 ┼či vor fi pl─âtite în momentul existen┼úei disponibilului în contul debitorului.>>
    2^2. La articolul 4, dup─â alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul m─âsurilor asigur─âtorii sau al execut─ârii silite.>>
    2^3. Articolul 6 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 6
    (1) Toate procedurile prev─âzute de prezenta lege, cu excep┼úia recursului prev─âzut la art. 8, sunt de competen┼úa sec┼úiei de insolven┼ú─â a tribunalului în a c─ârui raz─â teritorial─â î┼či are sediul debitorul, astfel cum figureaz─â acesta în registrul comer┼úului, respectiv în registrul societ─â┼úilor agricole sau în registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, ┼či sunt exercitate de judec─âtorul-sindic.
    (2) în circumscrip┼úia cur┼úii de apel va func┼úiona o singur─â sec┼úie de insolven┼ú─â. Aceasta se organizeaz─â în cadrul tribunalului din localitatea în care î┼či are sediul respectiva curte de apel.>>
    2^4. La articolul 7, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(1^1) Pentru sus┼úinerea cheltuielilor de editare ┼či difuzare a Buletinului procedurilor de insolven┼ú─â, fondul prev─âzut la art. 17 din Hot─ârârea Guvernului nr. 460/2005 privind con┼úinutul, etapele, condi┼úiile de finan┼úare, publicare ┼či distribuire a Buletinului procedurilor de insolven┼ú─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se majoreaz─â, reprezentând o cot─â de 10% aplicat─â la taxele percepute de oficiile registrului comer┼úului de pe lâng─â tribunale pentru opera┼úiunile de înregistrare.>>"
    5. La articolul I, dup─â punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "4^1. La articolul 8, alineatul (7) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(7) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ┼či func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, republicat─â, judec─âtorul-sindic va putea s─â nu dispun─â suspendarea cauzei, în situa┼úia în care dispozi┼úiile a c─âror neconstitu┼úionalitate se invoc─â au f─âcut obiectul cel pu┼úin al unei decizii pronun┼úate de Curtea Constitu┼úional─â. Suspendarea va privi doar cererile care au leg─âtur─â direct─â cu reglementarea atacat─â.>>"
    6. La articolul I, punctul 5 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "5. Articolul 10 se abrog─â."
    7. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (1) al articolului 11 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "c) desemnarea motivat─â, prin sentin┼úa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolven┼ú─â compatibili care au depus ofert─â de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dup─â caz, a lichidatorului care va administra procedura pân─â la confirmarea ori, dup─â caz, înlocuirea sa de c─âtre adunarea creditorilor sau creditorul care de┼úine cel pu┼úin 50% din valoarea crean┼úelor, fixarea remunera┼úiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activit─â┼úii practicienilor în insolven┼ú─â, precum ┼či a atribu┼úiilor acestuia pentru aceast─â perioad─â. Judec─âtorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de c─âtre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de c─âtre debitor, dac─â cererea îi apar┼úine. în situa┼úia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicit─â numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de c─âtre judec─âtorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. în caz de conexare se va ┼úine seama de cererile creditorilor în ordinea m─ârimii crean┼úelor sau de cererea debitoarei, dac─â nu exist─â o cerere din partea unui creditor;".
    8. La articolul I punctul 7, alineatele (4) ┼či (5) ale articolului 14 se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(4) Dac─â legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota ┼či prin coresponden┼ú─â. Scrisoarea prin care î┼či exprim─â votul, semnat─â de creditor, sau înscrisul în format electronic c─âruia i s-a încorporat, ata┼čat ori asociat semn─âtura electronic─â extins─â, bazat─â pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pân─â în ziua fixat─â pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
    (5) La ┼čedin┼úele adun─ârilor creditorilor, salaria┼úii debitorului vor putea fi reprezenta┼úi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a crean┼úelor reprezentând salariile ┼či alte drepturi b─âne┼čti ce li se cuvin."
    9. La articolul I, dup─â punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "13^1. La articolul 21, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 21
    (1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care ┼či-a îndeplinit atribu┼úiile, precum ┼či o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se public─â în Buletinul procedurilor de insolven┼ú─â. La fiecare 120 de zile judec─âtorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, în care administratorul judiciar va expune în sintez─â m─âsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate.>>"
    10. La articolul I, dup─â punctul 14 se introduc zece noi puncte, punctele 14^1 - 14^10, cu urm─âtorul cuprins:
    "14^1. La articolul 22, alineatele (1) ┼či (3) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 22
    (1) în cazul în care un practician în insolven┼ú─â desemnat refuz─â numirea, acesta are obliga┼úia de a notifica instan┼úa, în termen de 5 zile de la comunicarea sentin┼úei de numire. Judec─âtorul-sindic va sanc┼úiona cu amend─â judiciar─â de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea în termen a refuzului, f─âr─â motive temeinice. în acest caz sunt aplicabile dispozi┼úiile art. 19. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile ┼či în situa┼úia prev─âzut─â la art. 34.
    ..........................................................................
    (3) Judec─âtorul-sindic va sanc┼úiona administratorul judiciar cu amend─â judiciar─â de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culp─â sau cu rea-credin┼ú─â, nu î┼či îndepline┼čte sau îndepline┼čte cu întârziere atribu┼úiile prev─âzute de lege sau stabilite de judec─âtorul-sindic.>>
    14^2. Articolul 23 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 23
    în vederea îndeplinirii atribu┼úiilor sale, administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea ┼či nivelul remunera┼úiilor acestor persoane vor fi supuse aprob─ârii comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprob─ârii judec─âtorului-sindic în cazul în care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. 4. Judec─âtorul-sindic se va pronun┼úa asupra cererii prin încheiere, dat─â în camera de consiliu, cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar.>>
    14^3. La articolul 27, dup─â alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(5) Cererea debitorului se va judeca de urgen┼ú─â în termen de 5 zile în camera de consiliu.>>
    14^4. La articolul 28, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(2) Dac─â debitorul nu dispune, la momentul înregistr─ârii cererii, de vreuna dintre informa┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. a) - f) ┼či h), va putea înregistra acea informa┼úie la tribunal în termen de 5 zile; dac─â nu o va face, el va fi dec─âzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare.>>
    14^5. La articolul 32, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(2) Prin încheierea de deschidere a procedurii, judec─âtorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, dup─â caz, lichidatorului s─â efectueze notific─ârile prev─âzute la art. 61. în cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea notific─ârii, creditorii se opun deschiderii procedurii, judec─âtorul-sindic va ┼úine, în termen de 10 zile, o ┼čedin┼ú─â la care vor fi cita┼úi administratorul judiciar, debitorul ┼či creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma c─âreia va solu┼úiona deodat─â, printr-o sentin┼ú─â, toate opozi┼úiile. Admi┼úând opozi┼úia, judec─âtorul-sindic nu va putea p─âstra deschis─â procedura insolven┼úei. Judec─âtorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioar─â a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apari┼úiei st─ârii de insolven┼ú─â.>>
    14^6. Articolul 36 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 36
    De la data deschiderii procedurii se suspend─â de drept toate ac┼úiunile judiciare sau m─âsurile de executare silit─â pentru realizarea crean┼úelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excep┼úia c─âilor de atac declan┼čate de debitor.>>
    14^7. Articolul 42 se abrog─â.
    14^8. Articolul 44 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 44
    Debitorul are obliga┼úia de a pune la dispozi┼úia administratorului judiciar sau, dup─â caz, lichidatorului toate informa┼úiile cerute de acesta, precum ┼či toate informa┼úiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea ┼či averea sa, precum ┼či lista cuprinzând pl─â┼úile ┼či transferurile patrimoniale f─âcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sanc┼úiunea prev─âzut─â la art. 108^1 alin. (1) pct. 2 lit. d) ┼či e) din Codul de procedur─â civil─â.>>
    14^9. Articolul 50 se abrog─â.
    14^10. La articolul 59, alineatul (5) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(5) în cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment, acesta va publica un anun┼ú referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolven┼ú─â, cu indicarea datei primei adun─âri a creditorilor, sau va convoca adunarea creditorilor, dac─â raportul va fi depus dup─â data primei adun─âri. La aceast─â adunare va supune votului adun─ârii creditorilor propunerea de intrare în faliment.>>"
    11. La articolul I, dup─â punctul 15 se introduc 16 noi puncte, punctele 15^1 - 15^16, cu urm─âtorul cuprins:
    "15^1. La articolul 64, dup─â alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(6) Crean┼úele n─âscute dup─â data deschiderii procedurii, în perioada de observa┼úie sau în procedura reorganiz─ârii judiciare vor fi pl─âtite conform documentelor din care rezult─â, nefiind necesar─â înscrierea la masa credal─â. Prevederea se aplic─â în mod corespunz─âtor pentru crean┼úele n─âscute în procedura de faliment.>>
    15^2. La articolul 73, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(3) La termenul stabilit prin sentin┼úa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de crean┼úe, judec─âtorul-sindic va solu┼úiona deodat─â, printr-o singur─â sentin┼ú─â, toate contesta┼úiile, chiar dac─â pentru solu┼úionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urm─â caz, judec─âtorul-sindic poate s─â admit─â, în tot sau în parte, înscrierea crean┼úelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor împotriva averii debitorului.>>
    15^3. La articolul 74, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(3) Titularii crean┼úelor sub condi┼úie suspensiv─â vor putea participa la vot în adun─ârile creditorilor ┼či la distribuiri de sume numai dup─â îndeplinirea condi┼úiei respective.>>
    15^4. La articolul 76, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 76
    (1) Cu excep┼úia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a f─âcut cu înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 7, titularul de crean┼úe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a crean┼úelor pân─â la expirarea termenului prev─âzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi dec─âzut, cât prive┼čte crean┼úele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor ┼či nu va dobândi calitatea de creditor îndrept─â┼úit s─â participe la procedur─â. El nu va avea dreptul de a-┼či realiza crean┼úele împotriva debitorului sau a membrilor ori asocia┼úilor cu r─âspundere nelimitat─â ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul s─â nu fi fost condamnat pentru bancrut─â simpl─â sau frauduloas─â ori s─â nu i se fi stabilit r─âspunderea pentru efectuarea de pl─â┼úi ori transferuri frauduloase.>>
    15^5. La articolul 77 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(2) Opera┼úiunile efectuate de c─âtre practicienii în insolven┼ú─â prin Buletinul procedurilor de insolven┼ú─â sau la oficiile registrului comer┼úului sunt scutite de taxe.>>
    15^6. La articolul 81, alineatul (3) se abrog─â.
    15^7. La articolul 83, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 83
    (1) Ter┼úul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui s─â restituie averii debitorului bunul transferat sau, dac─â bunul nu mai exist─â, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de c─âtre debitor, stabilit─â prin expertiz─â efectuat─â în condi┼úiile legii.>>
    15^8. La articolul 86, alineatele (1), (3), (6) ┼či (7) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 86
    (1) Contractele în derulare se consider─â men┼úinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiin┼úare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. în vederea cre┼čterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate s─â denun┼úe orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substan┼úial de c─âtre toate p─âr┼úile implicate. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie s─â r─âspund─â, în termen de 30 de zile, unei notific─âri a contractantului, prin care i se cere s─â denun┼úe contractul; în lipsa unui astfel de r─âspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denun┼úat. Contractul se consider─â denun┼úat:
    a) la data expir─ârii unui termen de 30 de zile de la recep┼úionarea solicit─ârii cocontractantului de denun┼úare a contractului, dac─â administratorul judiciar/lichidatorul nu r─âspunde;
    b) la data notific─ârii denun┼ú─ârii de c─âtre administratorul judiciar/lichidator.
    ..........................................................................
    (3) Pe parcursul perioadei de observa┼úie, cu acordul cocontractan┼úilor, administratorul judiciar va putea s─â modifice clauzele contractelor de credit, astfel încât acestea s─â asigure echivalen┼úa viitoarelor presta┼úii.
    ..........................................................................
    (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, dup─â data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de munc─â ale personalului debitoarei se va face de urgen┼ú─â de c─âtre administratorul judiciar/lichidator, f─âr─â a fi necesar─â parcurgerea procedurii de concediere colectiv─â. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucr─âtoare.
    (7) într-un contract prev─âzând pl─â┼úi periodice din partea debitorului, men┼úinerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator s─â fac─â pl─â┼úi restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de pl─â┼úi poate fi formulat─â declara┼úie de crean┼ú─â împotriva debitorului.>>
    15^9. Dup─â articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 93^1
    Obliga┼úiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cump─ârare cu dat─â cert─â, anterioar─â deschiderii procedurii, în care promitentul-vânz─âtor intr─â în procedur─â, vor fi executate de c─âtre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cump─âr─âtor, dac─â:
    - pre┼úul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se afl─â în posesia promitentului-cump─âr─âtor;
    - pre┼úul nu este inferior valorii de pia┼ú─â a bunului;
    - bunul nu are o importan┼ú─â determinant─â pentru reu┼čita unui plan de reorganizare.>>
    15^10. La articolul 95, alineatul (7) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale Legii nr. 297/2004 privind pia┼úa de capital, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, f─âr─â acordul statutar al membrilor sau asocia┼úilor/ac┼úionarilor debitorului, a actului constitutiv.>>
    15^11. La articolul 100, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(3) Urm─âtoarele crean┼úe constituie categorii distincte de crean┼úe, care voteaz─â separat:
    a) crean┼úe garantate;
    b) crean┼úe salariale;
    c) crean┼úe bugetare;
    d) crean┼úe chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);
    e) celelalte crean┼úe chirografare.>>
    15^12. La articolul 101 alineatul (1), dup─â litera C se introduce o nou─â liter─â, litera D, cu urm─âtorul cuprins:
    <<D. crean┼úele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului ┼či sunt socotite c─â au acceptat planul.>>
    15^13. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<b) în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum ┼či stabilirea atribu┼úiilor ┼či a remunera┼úiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.>>
    15^14. La articolul 112, dup─â alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm─âtorul cuprins:
    <<(4) Crean┼úele b─âne┼čti asupra averii debitorului se consider─â scadente la data deschiderii procedurii de faliment.>>
    15^15. La articolul 113, alineatele (4) ┼či (5) se abrog─â.
    15^16. Articolul 115 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 115
    (1) Inventarul va trebui s─â descrie toate bunurile identificate ale debitorului.
    (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar, de debitor, iar dac─â acesta nu particip─â la inventariere, numai de c─âtre lichidatorul judiciar.
    (3) în vederea conserv─ârii patrimoniului, în cazul în care în averea debitoarei nu exist─â suficiente lichidit─â┼úi, lichidatorul va putea valorifica de urgen┼ú─â bunuri ale debitorului pentru ob┼úinerea acestor lichidit─â┼úi f─âr─â aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licita┼úie public─â, dup─â evaluarea prealabil─â, pornind de la valoarea de lichidare indicat─â de evaluator.>>"
    12. La articolul I, dup─â punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "17^1. La articolul 120, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(2) Dac─â vânzarea activelor se va face prin licita┼úie public─â, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentic─â, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licita┼úie.>>"
    13. La articolul I, dup─â punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "18^1. Articolul 130 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 130
    Dup─â ce judec─âtorul-sindic aprob─â raportul final al lichidatorului, acesta va trebui s─â fac─â distribuirea final─â a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de c─âtre cei îndrept─â┼úi┼úi la acestea vor fi depuse în contul prev─âzut la art. 4 alin. (4).>>"
    14. La articolul I punctul 19, articolul 131 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 131
    (1) în orice stadiu al procedurii prev─âzute de prezenta lege, dac─â se constat─â c─â nu exist─â bunuri în averea debitorului ori c─â acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative ┼či niciun creditor nu se ofer─â s─â avanseze sumele corespunz─âtoare, judec─âtorul-sindic va da o sentin┼ú─â de închidere a procedurii, prin care se dispune ┼či radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
    (2) în cazul prev─âzut la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 129."
    15. La articolul I, dup─â punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "20^1. La articolul 138, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<(3) Comitetul creditorilor sau creditorul care de┼úine mai mult de jum─âtate din valoarea tuturor crean┼úelor poate cere judec─âtorului-sindic s─â fie autorizat s─â introduc─â ac┼úiunea prev─âzut─â la alin. (1), dac─â administratorul judiciar sau lichidatorul a omis s─â indice, în raportul s─âu asupra cauzelor insolven┼úei, persoanele culpabile de starea de insolven┼ú─â a patrimoniului debitorului persoan─â juridic─â ori dac─â acesta a omis s─â formuleze ac┼úiunea prev─âzut─â la alin. (1) ┼či r─âspunderea persoanelor la care se refer─â alin. (1) amenin┼ú─â s─â se prescrie.>>"
    16. La articolul I, dup─â punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "21^1. Dup─â articolul 154 se introduc dou─â noi articole, articolele 154^1 ┼či 154^2, cu urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 154^1
    Sec┼úiile de insolven┼ú─â prev─âzute la art. 6 se vor înfiin┼úa în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â. Procedurile în curs vor continua pe rolul instan┼úelor la care au fost introduse.
    ART. 154^2
    Orice dec─âderi, limit─âri, interdic┼úii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolven┼ú─â vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Dispozi┼úiile contrare se abrog─â.>>"
    ART. II
    Litera c) a articolului 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "c) ac┼úiuni, cereri ┼či contesta┼úii introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven┼úei, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či al Ordonan┼úei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganiz─ârii judiciare ┼či a falimentului institu┼úiilor de credit, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 278/2004 - 120 lei."

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (1) din Constitu┼úia României, republicat─â.

                      PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                           ROBERTA ALMA ANASTASE

                        p. PRE┼×EDINTELE SENATULUI,
                              ALEXANDRU PERE┼×

    Bucure┼čti, 7 iulie 2009.
    Nr. 277