├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
             
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din  1 iulie 2009

    în contextul crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichidit─â┼úilor operatorilor economici, cre┼čterea ratei ┼čomajului, precum ┼či cre┼čterea riscului privind imposibilitatea asigur─ârii nivelului de lichidit─â┼úi necesare operatorilor economici în vederea derul─ârii activit─â┼úii curente,
    ┼či în condi┼úiile în care statele membre inten┼úioneaz─â s─â ia m─âsuri pentru sprijinirea operatorilor economici în vederea atenu─ârii efectelor crizei economice mondiale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    ART. 1
    (1) Pentru obliga┼úiile fiscale administrate de Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â se acord─â înlesniri sub forma amân─ârii la plat─â, în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) Amânarea la plat─â se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obliga┼úiile fiscale datorate ┼či neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
    (3) în cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicit─â amânarea la plat─â, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plat─â nu poate dep─â┼či data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acord─â.
    ART. 2
    (1) Pentru a beneficia de amânarea la plat─â a obliga┼úiilor fiscale, contribuabilii trebuie s─â îndeplineasc─â, cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) nu înregistreaz─â obliga┼úii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
    b) ┼či-au depus toate declara┼úiile fiscale;
    c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;
    d) nu s-a stabilit r─âspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven┼úei, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či/sau r─âspunderea solidar─â potrivit prevederilor art. 27 ┼či 28 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (2) Condi┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. b) - d) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii.
    ART. 3
    (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent ┼či se solu┼úioneaz─â de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
    (2) Odat─â cu depunerea cererii de amânare la plat─â contribuabilul va solicita ┼či eliberarea certificatului de atestare fiscal─â prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amân─ârii la plat─â.
    ART. 4
    (1) în termen de 15 zile de la data comunic─ârii deciziei de amânare la plat─â, contribuabilii vor constitui garan┼úii sub forma scrisorii de garan┼úie bancar─â ┼či/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii m─âsurilor asigur─âtorii.
    (2) Garan┼úiile constituite ┼či/sau bunurile oferite în vederea instituirii m─âsurilor asigur─âtorii vor acoperi sumele amânate la plat─â, precum ┼či major─ârile de întârziere datorate pe perioada amân─ârii.
    (3) Bunurile oferite în vederea instituirii m─âsurilor asigur─âtorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri ┼či cl─âdiri evaluarea se va realiza conform Comunic─ârii Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânz─ârile de terenuri ┼či cl─âdiri de c─âtre autorit─â┼úile publice, publicat─â în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.
    ART. 5
    (1) Amân─ârile la plat─â î┼či pierd valabilitatea:
    a) în cazul în care contribuabilii nu î┼či achit─â, conform legii, obliga┼úiile fiscale cu termene de plat─â începând cu data emiterii deciziei de amânare la plat─â;
    b) în cazul în care nu sunt îndeplinite obliga┼úiile prev─âzute la art. 4.
    (2) Pierderea valabilit─â┼úii amân─ârii la plat─â se constat─â de organul fiscal competent, prin decizie.
    (3) Pierderea valabilit─â┼úii amân─ârii la plat─â atrage anularea acesteia, precum ┼či începerea sau continuarea, dup─â caz, a execut─ârii silite.
    ART. 6
    Amânarea la plat─â se acord─â unui contribuabil o singur─â dat─â într-un an calendaristic.
    ART. 7
    Dispozi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se completeaz─â în mod corespunz─âtor cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 92/2003, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 8
    în termen de 15 zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, prin ordin al ministrului finan┼úelor publice, se aprob─â norme metodologice de aplicare a acesteia.
    ART. 9
    Dispozi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se aplic─â pân─â la data de 30 iunie 2010.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Gheorghe Pogea

    Bucure┼čti, 30 iunie 2009.