├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1206 din 9 iunie 2009 pentru modificarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri, aprobate prin Ordinul pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â nr. 1.339/2008
                    
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 398 din 11 iunie 2009

    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
    în aplicarea art. 186, 191 ┼či 191^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či a pct. 13 alin. (3) ┼či (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a art. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum ┼či a prevederilor art. 590 ┼či 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 707/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor,

    pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri, aprobate prin Ordinul pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â nr. 1.339/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 2, litera a) va avea urm─âtorul cuprins:
    "a) sigiliu inteligent - dispozitivul electronic utilizat al─âturi de sigiliile vamale, sigiliile aplicate de autoritatea fiscal─â competent─â, precum ┼či de sigiliile aplicate de c─âtre expeditorii m─ârfurilor, pentru sigilarea containerelor ┼či mijloacelor de transport marf─â înc─ârcate cu m─ârfuri aflate sub supravegherea autorit─â┼úii vamale. Acestea se aplic─â în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;".
    2. La articolul 3 alineatul (1), litera d) va avea urm─âtorul cuprins:
    "d) privind mi┼čcarea în interiorul ┼ú─ârii a produselor supuse la plata accizei armonizate ┼či nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum pân─â la destina┼úia final─â, precum ┼či produsele la care plata accizei este exceptat─â sau cu scutire direct─â."
    3. La articolul 6, alineatul (3) va avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) în conformitate cu prevederile art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 707/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 4 alin. (1) pct. 41 din Hot─ârârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, conduc─âtorul mijlocului de transport este obligat:".
    4. Anexa nr. 2 se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare în termen de 5 zile de la data public─ârii.

                                Pre┼čedintele
                 Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
                                Sorin Blejnar

    Bucure┼čti, 9 iunie 2009.
    Nr. 1.206.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la normele tehnice)

                            ANGAJAMENT DE PLAT─é

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri, aprobate prin Ordinul pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â nr. 1.339/2008, cu modific─ârile ulterioare, Societatea Comercial─â .......................................... se oblig─â la plata contravalorii în cuantum de .................. lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform Fi┼čei de monitorizare a transportului nr. ................... din data de ....................., în contul ................................. al ..............................., ca urmare a aplic─ârii prevederilor art. 10 alin. (3) din normele tehnice men┼úionate mai sus.
    Prezentul angajament de plat─â este completat ┼či semnat de c─âtre delegatul nostru ......................., domiciliat în ..............................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude┼úul ................., care se legitimeaz─â cu .... seria .... nr. ......., emis de ......................... în anul ........, CNP ....................., având func┼úia de ........................................................... .

    Data ......................................
    Numele ┼či prenumele .......................
    Semn─âtura .................................


    Prezentul document constituie titlu executoriu, iar în cazul în care debitorul nu î┼či respect─â obliga┼úiile de plat─â, acesta va fi învestit cu titlu executoriu ┼či se va trece la executarea silit─â.