închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1206 din 9 iunie 2009 pentru modificarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri, aprobate prin Ordinul preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 1.339/2008
                    
EMITENT: MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 398 din 11 iunie 2009

    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
    în aplicarea art. 186, 191 Âşi 191^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi a pct. 13 alin. (3) Âşi (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, a art. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum Âşi a prevederilor art. 590 Âşi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor,

    preÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri, aprobate prin Ordinul preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 1.339/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 2, litera a) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) sigiliu inteligent - dispozitivul electronic utilizat alĂŁturi de sigiliile vamale, sigiliile aplicate de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, precum Âşi de sigiliile aplicate de cĂŁtre expeditorii mĂŁrfurilor, pentru sigilarea containerelor Âşi mijloacelor de transport marfĂŁ încĂŁrcate cu mĂŁrfuri aflate sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale. Acestea se aplicĂŁ în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;".
    2. La articolul 3 alineatul (1), litera d) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "d) privind miÂşcarea în interiorul Þãrii a produselor supuse la plata accizei armonizate Âşi nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum pânĂŁ la destinaĂžia finalĂŁ, precum Âşi produsele la care plata accizei este exceptatĂŁ sau cu scutire directĂŁ."
    3. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) în conformitate cu prevederile art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 4 alin. (1) pct. 41 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, conducĂŁtorul mijlocului de transport este obligat:".
    4. Anexa nr. 2 se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare în termen de 5 zile de la data publicĂŁrii.

                                PreÂşedintele
                 AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
                                Sorin Blejnar

    BucureÂşti, 9 iunie 2009.
    Nr. 1.206.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la normele tehnice)

                            ANGAJAMENT DE PLATÃ

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri, aprobate prin Ordinul preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 1.339/2008, cu modificĂŁrile ulterioare, Societatea ComercialĂŁ .......................................... se obligĂŁ la plata contravalorii în cuantum de .................. lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform FiÂşei de monitorizare a transportului nr. ................... din data de ....................., în contul ................................. al ..............................., ca urmare a aplicĂŁrii prevederilor art. 10 alin. (3) din normele tehnice menĂžionate mai sus.
    Prezentul angajament de platĂŁ este completat Âşi semnat de cĂŁtre delegatul nostru ......................., domiciliat în ..............................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeĂžul ................., care se legitimeazĂŁ cu .... seria .... nr. ......., emis de ......................... în anul ........, CNP ....................., având funcĂžia de ........................................................... .

    Data ......................................
    Numele Âşi prenumele .......................
    SemnĂŁtura .................................


    Prezentul document constituie titlu executoriu, iar în cazul în care debitorul nu îÂşi respectĂŁ obligaĂžiile de platĂŁ, acesta va fi învestit cu titlu executoriu Âşi se va trece la executarea silitĂŁ.