├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
CONTRACT MUNC─é Nr. 225/05 din 15 aprilie 2009 Contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011, ├«nregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale sub nr. 225/05/15.04.2009
 EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ┼×I PROTEC┼óIEI SOCIALE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 9 din 18 mai 2009

    în temeiul Legii nr. 130/1996, republicat─â, între:
    1. Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii (MTI), în calitate de ordonator principal de credite
    Patronatul, reprezentat de reprezentan┼úii MTI numi┼úi prin nota ministrului MTI nr. 245/17.03.2009
    2. Salaria┼úii, reprezenta┼úi, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 54/2003, privind sindicatele, art. 14 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. b) ┼či alin. (2) lit. a), art. 19 din Legea nr. 130/1996, republicat─â, privind contractul colectiv de munc─â, de:
    - Federa┼úia SANITAS din România
    - Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, împuternicit─â de Federa┼úia SANITAS,
    a intervenit urm─âtorul contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011.

    CAPITOLUL I
    DISPOZI┼óII GENERALE

    ART. 1
    (1) P─âr┼úile contractante, pe deplin egale ┼či libere în negocierea acestui contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, se oblig─â s─â respecte prevederile acestuia.
    (2) La încheierea contractului colectiv de munc─â s-au avut în vedere legisla┼úia în vigoare ┼či contractul colectiv de munc─â la nivel na┼úional ┼či la nivel de ramur─â sanitar─â.
    (3) Prezentul contract colectiv de munc─â reprezint─â izvor de drept.
    (4) în sensul prezentului contract, termenul patron desemneaz─â pe cel care angajeaz─â, denumit în continuare angajator:
    - Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii
    - direc┼úia medical─â reprezentat─â prin director
    - unit─â┼úile sanitare reprezentate prin manager
    - alte institu┼úii care angajeaz─â personal medico-sanitar;
    - cabinetele de practic─â individual─â, reprezentate prin titularul cabinetului.
    (5) în sensul prezentului contract, termenul de unitate desemneaz─â:
    - autorit─â┼úile de s─ân─âtate public─â;
    - institute ┼či centre medicale;
    - spitale;
    - centre de diagnostic ┼či tratament;
    - servicii de ambulan┼ú─â;
    - alte institu┼úii care angajeaz─â personal medico-sanitar;
    - cabinete de practic─â individual─â.
    (6) Angajatorul recunoa┼čte libera exercitare a dreptului sindical ┼či libertatea de opinie a fiec─ârui salariat, în conformitate cu legisla┼úia intern─â ┼či în concordan┼ú─â cu conven┼úiile interna┼úionale pe care România le-a ratificat.
    ART. 2
    Prevederile prezentului contract colectiv de munc─â se aplic─â ┼či produc efecte în toate unit─â┼úile sanitare, indiferent de forma de organizare, de provenien┼úa capitalului, de modul de finan┼úare ┼či de caracterul activit─â┼úii.
    ART. 3
    (1) în cazul în care se negociaz─â contracte colective de munc─â la nivel de unit─â┼úi cu personalitate juridic─â, la cerere, în concordan┼ú─â cu con┼úinutul anexei nr. 1 la prezentul contract, organiza┼úiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi au obliga┼úia de a anun┼úa reprezentan┼úii patronatului, care sunt organiza┼úiile sindicale împuternicite în acest sens.
    (2) Prezentul contract colectiv de munc─â are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salaria┼úilor ┼či a obliga┼úiilor corelative cu privire la:
    - încheierea, executarea, modificarea, suspendarea ┼či încetarea contractului individual de munc─â;
    - m─âsurile de s─ân─âtate ┼či securitate în munc─â;
    - salarizarea ┼či alte drepturi salariale;
    - timpul de munc─â ┼či timpul de odihn─â;
    - alte m─âsuri de protec┼úie social─â a salaria┼úilor, membri ai organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â ┼či acordarea de facilit─â┼úi acestora;
    - formarea ┼či perfec┼úionarea profesional─â;
    - drepturile organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â;
    - obliga┼úiile salaria┼úilor.
    ART. 4
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de munc─â va face obiectul unei noi negocieri.
    (2) Cererea se comunic─â în scris celorlalte p─âr┼úi ┼či va cuprinde obiectul modific─ârilor.
    (3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, care va transmite cererea c─âtre ceilal┼úi semnatari ai prezentului contract colectiv de munc─â.
    (4) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe dup─â cel mult 15 zile lucr─âtoare de la data comunic─ârii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicit─ârii acestei modific─âri.
    (5) Dup─â depunerea cererii de modificare ┼či pe toat─â perioada negocierilor, angajatorul se oblig─â s─â nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munc─â pentru motive ce nu sunt imputabile salaria┼úilor.
    ART. 5
    Modific─ârile aduse contractului colectiv de munc─â produc acelea┼či efecte ca ┼či contractul, de la data înregistr─ârii lor la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale.
    ART. 6
    Suspendarea ┼či/sau încetarea contractului colectiv de munc─â au/are loc în condi┼úiile legii.
    ART. 7
    (1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de munc─â se face potrivit prevederilor legale în vigoare, iar interpretarea con┼úinutului contractului colectiv de munc─â se realizeaz─â prin consens.
    (2) Dac─â nu se realizeaz─â consensul, p─âr┼úile se pot adresa instan┼úelor judec─âtore┼čti.
    ART. 8
    P─âr┼úile recunosc ┼či aplic─â principiile fundamentale ale dreptului muncii, drepturile ┼či obliga┼úiile p─âr┼úilor fiind fundamentate prin prezentul contract colectiv de munc─â.
    ART. 9
    (1) Contractele colective de munc─â la nivel de unit─â┼úi, institu┼úii sanitare, precum ┼či contractele individuale de munc─â nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi.
    (2) în contractele colective de munc─â încheiate la nivel de unitate de c─âtre sindicate în numele salaria┼úilor, p─âr┼úile contractante vor conveni, printr-o clauz─â expres─â, ca salaria┼úii asupra c─ârora se întind efectele contractului colectiv de munc─â negociat, al┼úii decât membrii de sindicat, s─â pl─âteasc─â o contribu┼úie lunar─â, care s─â nu fie mai mic─â de 0,6% din salariu, dar care s─â nu dep─â┼čeasc─â valoarea contribu┼úiei sindicale. Aceast─â contribu┼úie urmeaz─â a forma un fond separat utilizat în comun prin comisia paritar─â. Modul de administrare a fondului colectat se va stabili prin negociere între angajator ┼či sindicatele reprezentative din unitate.
    (4) Prevederile prezentului contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi sunt minime ┼či obligatorii pentru angajatori.
    ART. 10
    Angajatorul este obligat s─â asigure afi┼čarea contractului colectiv de munc─â ┼či a oric─âror altor comunic─âri la locurile convenite cu reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale ┼či patronale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, astfel încât salaria┼úii s─â ia cuno┼čtin┼ú─â de con┼úinutul acestuia.
    ART. 11
    (1) Pentru solu┼úionarea pe cale amiabil─â a litigiilor intervenite cu ocazia aplic─ârii prevederilor prezentului contract colectiv de munc─â se va constitui comisia paritar─â la nivel de grup de unit─â┼úi.
    (2) Componen┼úa, organizarea ┼či func┼úionarea comisiei paritare se stabilesc conform anexei nr. 2.
    (3) Angajatorul ┼či sindicatele din unit─â┼úile afiliate la organiza┼úiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â sunt obliga┼úi s─â se consulte ┼či s─â se informeze reciproc în toate situa┼úiile referitoare la rela┼úiile de munc─â.
    (4) Consultarea ┼či informarea se vor desf─â┼čura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.
    ART. 12
    (1) Declan┼čarea procedurii prev─âzute la art. 10 nu constituie un impediment pentru sesizarea instan┼úei de judecat─â de c─âtre persoana fizic─â care se consider─â prejudiciat─â.
    (2) Adoptarea unei hot─ârâri de c─âtre comisia de monitorizare împiedic─â sesizarea instan┼úei de judecat─â, iar dac─â sesizarea a avut loc, judecata înceteaz─â prin nelucrare.
    ART. 13
    (1) Reprezentan┼úii angajatorului ┼či cei ai organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, la sesizarea uneia dintre p─âr┼úi, vor analiza la nivel de unitate modul în care sunt respectate drepturile ┼či obliga┼úiile salaria┼úilor.
    (2) în cazul constat─ârii unor înc─âlc─âri ale legii ┼či prevederilor contractului colectiv de munc─â, vor fi sesizate autorit─â┼úile de s─ân─âtate public─â, Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii, Ministerul S─ân─ât─â┼úii, dup─â caz, în vederea solu┼úion─ârii.
    ART. 14
    (1) Drepturile salaria┼úilor prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â nu pot s─â reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglement─âri legale.
    (2) în situa┼úiile în care, în privin┼úa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munc─â, intervin reglement─âri legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    ART. 15
    (1) P─âr┼úile se oblig─â, sub sanc┼úiunea nulit─â┼úii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de munc─â s─â nu promoveze ┼či s─â nu sus┼úin─â acte normative a c─âror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munc─â, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.
    (2) P─âr┼úile garanteaz─â respectarea prevederilor Legii nr. 54/2003 ┼či ale prezentului contract colectiv de munc─â în cazul în care se ini┼úiaz─â acte normative ce privesc rela┼úiile de munc─â.
    ART. 16
    (1) Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii va transmite câte un exemplar al prezentului contract colectiv de munc─â autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â, institu┼úiilor din subordine ┼či celor aflate în coordonare.
    ART. 17
    (1) Prezentul contract colectiv de munc─â se încheie pe o perioad─â de 2 ani de la data înregistr─ârii lui la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale.
    (2) La cererea uneia dintre p─âr┼úile semnatare, în cazul apari┼úiei unor modific─âri legislative, p─âr┼úile vor proceda la renegocierea unor clauze, dup─â caz.
    (3) La cererea uneia dintre p─âr┼úile semnatare, în cazul apari┼úiei unor drepturi ┼či obliga┼úii suplimentare ale salaria┼úilor, prezentul contract colectiv de munc─â va fi pus în concordan┼ú─â cu modific─ârile survenite în contractul colectiv de munc─â la nivel de ramur─â sanitar─â.
    (4) Pân─â la finalizarea procedurilor prev─âzute la alin. (3) din prezentul articol sunt aplicabile de drept prevederile legisla┼úiei în vigoare ┼či ale contractului colectiv de munc─â la nivel de ramur─â sanitar─â.
    (5) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, p─âr┼úile vor conveni asupra prelungirii sau negocierii contractului colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi potrivit prevederilor legale.
    (6) Prezentul contract colectiv de munc─â va fi adaptat corespunz─âtor în cazul modific─ârii prevederilor legale referitoare la organizarea ┼či func┼úionarea sindicatelor ┼či patronatelor reprezentative.
    (7) Orice clauz─â care presupune acordarea de drepturi b─âne┼čti va fi negociat─â de p─âr┼úile semnatare ale prezentului contract, în vederea modific─ârii ┼či eviden┼úierii corespunz─âtoare a bugetului destinat organiz─ârii ┼či func┼úion─ârii sistemului sanitar din re┼úeaua medical─â a MTI.

    CAPITOLUL II

    I. îNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC─é

    ART. 18
    (1) Drepturile ┼či obliga┼úiile salaria┼úilor sunt prev─âzute în contractul individual de munc─â, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Normativele de personal elaborate la nivel de ramur─â sanitar─â nu pot fi modificate decât cu acordul scris al organiza┼úiilor sindicale semnatare.
    ART. 19
    (1) încheierea contractului individual de munc─â se face pe baza condi┼úiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constitu┼úionale ale salariatului ┼či potrivit prevederilor contractelor colective de munc─â încheiate la nivel na┼úional, la nivel de ramur─â sanitar─â, la nivel de grup de unit─â┼úi ┼či la nivel de unitate, dup─â caz.
    (2) La angajare ┼či la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de ┼čanse ┼či tratament pentru to┼úi salaria┼úii, f─âr─â discrimin─âri directe sau indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexual─â, caracteristici genetice, vârst─â, apartenen┼ú─â na┼úional─â, ras─â, culoare, etnie, religie, op┼úiune politic─â, origine social─â, handicap, situa┼úie sau responsabilitate familial─â, apartenen┼ú─â ori activitate sindical─â sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înl─âturarea recunoa┼čterii, folosin┼úei sau exercit─ârii drepturilor decurgând din contractele colective de munc─â. în acest sens, din comisiile de angajare ┼či sus┼úinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, cel pu┼úin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate.
    (3) Criteriile de examinare se stabilesc, potrivit legii, de c─âtre angajator cu avizul organiza┼úiei profesionale corespunz─âtoare func┼úiilor ce urmeaz─â a fi ocupate în urma examenului.
    (4) Angajatorul se oblig─â s─â comunice salaria┼úilor ┼či reprezentan┼úilor sindicatelor din unitatea respectiv─â, afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, posturile disponibile ┼či condi┼úiile de ocupare a lor cu cel pu┼úin 15 zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a re┼úelei sanitare, cu excep┼úia cazurilor de for┼ú─â major─â definite prin lege.
    (5) în cazul în care angajarea se face prin concurs, dac─â un salariat ┼či o persoan─â din afara unit─â┼úii ob┼úin acelea┼či rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (6) în cazul apari┼úiei unor posturi vacante, salaria┼úii au dreptul s─â solicite conducerii unit─â┼úii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordan┼ú─â cu interesele unit─â┼úii, cu cele proprii ┼či în condi┼úiile legii.
    ART. 20
    (1) Contractul individual de munc─â este contractul în temeiul c─âruia o persoan─â fizic─â, denumit─â salariat, se oblig─â s─â presteze munc─â pentru ┼či sub autoritatea unui angajator, persoan─â fizic─â sau juridic─â, în schimbul unei remunera┼úii denumite salariu.
    (2) Clauzele contractului individual de munc─â nu pot con┼úine, sub sanc┼úiunea nulit─â┼úii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ┼či prin prezentul contract colectiv de munc─â.
    (3) Contractul individual de munc─â se încheie pe durat─â nedeterminat─â. Prin excep┼úie, contractul individual de munc─â se poate încheia ┼či pe durat─â determinat─â. în ambele cazuri salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organiza┼úia sindical─â semnatar─â a prezentului contract colectiv de munc─â pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
    (4) Contractul individual de munc─â se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor colective de munc─â de la toate nivelurile ┼či va fi reactualizat anual, dac─â este cazul.
    (5) Este interzis─â, sub sanc┼úiunea nulit─â┼úii absolute, încheierea unui contract individual de munc─â în scopul prest─ârii unei munci sau a unei activit─â┼úi ilicite ori imorale.
    (6) Contractul individual de munc─â se încheie în baza consim┼ú─âmântului p─âr┼úilor, în form─â scris─â, în limba român─â. Obliga┼úia de încheiere a contractului individual de munc─â în form─â scris─â revine angajatorului.
    (7) în situa┼úia în care contractul individual de munc─â nu a fost încheiat în form─â scris─â, se prezum─â c─â a fost încheiat pe o durat─â nedeterminat─â, iar p─âr┼úile pot face dovada prevederilor contractuale ┼či a presta┼úiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob─â.
    (8) Munca prestat─â în temeiul unui contract individual de munc─â îi confer─â salariatului vechime în munc─â.
    (9) Anterior încheierii sau modific─ârii contractului individual de munc─â, angajatorul are obliga┼úia de a informa persoana care solicit─â angajarea ori, dup─â caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care inten┼úioneaz─â s─â le înscrie în contract sau s─â le modifice.
    (10) Persoana selectat─â în vederea angaj─ârii ori, dup─â caz, salariatul va fi informat cu privire la cel pu┼úin urm─âtoarele elemente:
    a) identitatea p─âr┼úilor;
    b) locul de munc─â sau, în lipsa unui loc de munc─â fix, posibilitatea ca salariatul s─â munceasc─â în diverse locuri;
    c) sediul sau, dup─â caz, domiciliul angajatorului;
    d) func┼úia/ocupa┼úia (conform specifica┼úiei Clasific─ârii ocupa┼úiilor din România sau altor acte normative) ┼či atribu┼úiile postului;
    e) riscurile specifice postului;
    f) data de la care contractul urmeaz─â s─â produc─â efecte;
    g) în cazul unui contract de munc─â pe durat─â determinat─â sau al unui contract de munc─â temporar─â, durata acestuia;
    h) durata concediului de odihn─â la care salariatul are dreptul;
    i) condi┼úiile de acordare a preavizului de c─âtre p─âr┼úile contractante ┼či durata acestuia;
    j) salariul de baz─â, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum ┼či periodicitatea pl─â┼úii salariului la care salariatul are dreptul;
    k) durata normal─â a muncii, exprimat─â în ore/zi ┼či ore/s─âpt─âmân─â;
    l) indicarea contractului colectiv de munc─â ce reglementeaz─â condi┼úiile de munc─â ale salariatului;
    m) durata perioadei de prob─â, dup─â caz.
    (11) Elementele din informarea prev─âzut─â la alin. (10) trebuie s─â se reg─âseasc─â ┼či în con┼úinutul contractului individual de munc─â.
    (12) Orice modificare a unuia dintre elementele prev─âzute la alin. (10) în timpul execut─ârii contractului individual de munc─â impune încheierea unui act adi┼úional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încuno┼čtin┼ú─ârii în scris a salariatului, cu excep┼úia situa┼úiilor în care o asemenea modificare rezult─â ca posibil─â din lege sau din contractul colectiv de munc─â aplicabil.
    (13) Cu privire la informa┼úiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de munc─â, între p─âr┼úi poate interveni un contract de confiden┼úialitate.
    (14) în situa┼úia în care angajatorul nu î┼či execut─â obliga┼úia de informare, salariatul este în drept s─â sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obliga┼úii, instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â ┼či s─â solicite desp─âgubiri corespunz─âtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecut─ârii de c─âtre angajator a obliga┼úiei de informare.
    (15) în afara clauzelor generale prev─âzute la alin. (9), între p─âr┼úi pot fi negociate ┼či cuprinse în contractul individual de munc─â ┼či alte clauze specifice.
    (16) Sunt considerate clauze specifice, f─âr─â ca enumerarea s─â fie limitativ─â:
    a) clauza cu privire la formarea profesional─â;
    b) clauza de neconcuren┼ú─â;
    c) clauza de mobilitate;
    d) clauza de confiden┼úialitate.
    (17) Informa┼úiile cerute, sub orice form─â, de c─âtre angajator persoanei care solicit─â angajarea cu ocazia verific─ârii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum ┼či aptitudinile profesionale.
    (18) Angajatorul poate cere informa┼úii în leg─âtur─â cu persoana care solicit─â angajarea de la fo┼čtii s─âi angajatori, dar numai cu privire la func┼úiile îndeplinite ┼či la durata angaj─ârii ┼či numai cu încuno┼čtin┼úarea prealabil─â a celui în cauz─â.
    ART. 21
    (1) încadrarea salaria┼úilor în unit─â┼úi se face numai prin concurs sau examen, dup─â caz.
    (2) Posturile vacante existente în statul de func┼úii vor fi scoase la concurs în raport cu necesit─â┼úile fiec─ârei unit─â┼úi, cu consultarea scris─â a reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (3) în cazul în care la concursul organizat în vederea ocup─ârii unui post vacant nu s-au prezentat mai mul┼úi candida┼úi, încadrarea în munc─â se face prin examen.
    ART. 22
    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munc─â se poate stabili o perioad─â de prob─â de cel mult 30 de zile calendaristice pentru func┼úiile de execu┼úie ┼či de cel mult 90 de zile calendaristice pentru func┼úiile de conducere, astfel:
    a) medici, farmaci┼čti, biologi, biochimi┼čti, chimi┼čti, profesori CFM, fiziokinetoterapeu┼úi, asisten┼úi medicali, denti┼čti, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurt─â durat─â sau postliceale:
    - 20 de zile - dac─â au mai fost angaja┼úi în alt─â unitate sanitar─â;
    - 30 de zile - dac─â au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitar─â;
    - 90 de zile - debut în profesie.
    b) 30 de zile - alt personal cu preg─âtire superioar─â, superioar─â de scurt─â durat─â sau postliceal─â.
    c) 20 de zile - pentru personalul cu preg─âtire medie ce urmeaz─â s─â se angajeze în func┼úii de execu┼úie medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, n─âmolari etc.
    d) 30 de zile - pentru personalul cu preg─âtire medie ce urmeaz─â s─â se angajeze în func┼úii de execu┼úie, altele decât medico-sanitare.
    e) 5 zile - pentru personalul necalificat.
    f) 30 de zile - pentru personalul ce urmeaz─â s─â ocupe posturi de conducere angajate în alte func┼úii în unitate.
    g) 45 de zile - pentru personalul provenit din alt─â unitate similar─â, ce urmeaz─â s─â ocupe posturi de conducere.
    h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmeaz─â s─â ocupe posturi de conducere.
    i) 90 de zile - pentru personalul ce urmeaz─â s─â ocupe posturi de conducere la debutul în profesie.
    j) Nerespectarea perioadei de prob─â duce la nulitatea absolut─â a contractului individual de munc─â.
    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeaz─â exclusiv printr-o perioad─â de prob─â de maximum 30 de zile calendaristice.
    (3) Pe durata perioadei de prob─â salariatul se bucur─â de toate drepturile ┼či are toate obliga┼úiile prev─âzute în legisla┼úia muncii, în contractul colectiv de munc─â aplicabil, în regulamentul intern, precum ┼či în contractul individual de munc─â.
    (4) Pe durata execut─ârii unui contract individual de munc─â nu poate fi stabilit─â decât o singur─â perioad─â de prob─â.
    (5) Prin excep┼úie, salariatul poate fi supus la o nou─â perioad─â de prob─â în situa┼úia în care acesta debuteaz─â la acela┼či angajator într-o nou─â func┼úie sau profesie ori urmeaz─â s─â presteze activitatea într-un loc de munc─â cu condi┼úii grele, v─ât─âm─âtoare sau periculoase, cu consultarea organiza┼úiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (6) Perioada de prob─â constituie vechime în munc─â.
    (7) Angajarea succesiv─â a mai mult de trei persoane pe perioade de prob─â pentru acela┼či post este interzis─â.
    ART. 23
    (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe func┼úii, în baza unor contracte individuale de munc─â, beneficiind de salariul corespunz─âtor pentru fiecare dintre acestea.
    (2) Fac excep┼úie de la prevederile alin. (1) situa┼úiile în care, prin lege, sunt prev─âzute incompatibilit─â┼úi pentru cumulul de func┼úii.
    ART. 24
    (1) în unit─â┼úile sanitare, încheierea unui contract individual de munc─â cu timp par┼úial se face cu prioritate cu salaria┼úii cu contract individual de munc─â pe perioad─â nedeterminat─â de la locul de munc─â respectiv sau din unitate.
    (2) La încheierea contractului individual de munc─â cu timp par┼úial salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organiza┼úia sindical─â semnatar─â a prezentului contract colectiv de munc─â pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
    (3) Posturile temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin cumul de func┼úii de c─âtre salaria┼úii unit─â┼úii.
    ART. 25
    Angajarea cu contract individual de munc─â pentru activit─â┼úi de îngrijire la domiciliul pacientului se face prin concurs/examen.
    ART. 26
    Cet─â┼úenii str─âini ┼či apatrizii pot fi angaja┼úi, potrivit legii, prin contract individual de munc─â cu consultarea scris─â a sindicatului din unitate afiliat la organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 27
    (1) Contractul individual de munc─â nu poate fi desf─âcut din ini┼úiativa celui care angajeaz─â în niciunul dintre cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de ┼čomaj, f─âr─â acordul scris al reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, în ceea ce prive┼čte protec┼úia social─â a salaria┼úilor.
    (2) în cazul absen┼úei acordului scris al p─âr┼úii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajeaz─â este obligat s─â asigure continuarea raporturilor juridice de munc─â prin redistribuire în aceea┼či localitate sau jude┼ú, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.
    (3) în situa┼úia în care, din motive justificate, nu este posibil─â aplicarea prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului individual de munc─â se va face ┼úinând cont de criteriile stabilite prin art. 135 din prezentul contract colectiv de munc─â.
    ART. 28
    Contractul individual de munc─â încheiat între angajator ┼či salariat va cuprinde, obligatoriu, elementele prev─âzute în anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de munc─â.

    II. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC─é

    ART. 29
    Drepturile ┼či obliga┼úiile privind rela┼úiile de munc─â dintre angajator ┼či salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, ┼či sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de munc─â ┼či în contractele individuale de munc─â.
    ART. 30
    Salaria┼úii nu pot renun┼úa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege ┼či prin prezentul contract colectiv de munc─â. Orice tranzac┼úie prin care se urm─âre┼čte renun┼úarea la drepturile salaria┼úilor prev─âzute de lege ┼či de prezentul contract colectiv de munc─â sau limitarea acestor drepturi este lovit─â de nulitate.
    ART. 31
    (1) Salariatul are, în principal, urm─âtoarele drepturi:
    a) la salarizare pentru munca depus─â;
    b) la repaus zilnic ┼či s─âpt─âmânal;
    c) la concediu de odihn─â anual ┼či concediu suplimentar, corespunz─âtor locului de munc─â;
    d) la egalitate de ┼čanse ┼či de tratament;
    e) la demnitate în munc─â;
    f) la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    g) la acces la formarea profesional─â;
    h) la informare ┼či consultare;
    i) de a lua parte la determinarea ┼či ameliorarea condi┼úiilor de munc─â ┼či a mediului de munc─â;
    j) la protec┼úie în caz de concediere;
    k) la negociere colectiv─â ┼či individual─â;
    l) de a participa la ac┼úiuni colective;
    m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    n) s─â fie informat despre orice modificare care apare în leg─âtur─â cu locul muncii, felul muncii, salarizare timpul de munc─â ┼či timpul de odihn─â;
    o) s─â fie informat despre orice modificare a rela┼úiilor de subordonare ┼či colaborare la locul s─âu de munc─â;
    p) s─â nu se supun─â niciunei încerc─âri de subordonare din partea altei persoane decât cea a ┼čefului direct;
    q) s─â-┼či informeze ┼čeful direct despre orice încercare de înc─âlcare a drepturilor sale;
    r) s─â refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de munc─â sau în fi┼ča postului, dac─â el consider─â c─â acele sarcini nu corespund preg─âtirii profesionale sau sarcinilor profesiei sale;
    s) s─â informeze angajatorul despre orice încercare de înc─âlcare a sarcinilor de serviciu de c─âtre ┼čeful direct ┼či despre orice încercare de stabilire a unei rela┼úii de subordonare de c─âtre alt─â persoan─â decât cea a ┼čefului s─âu direct;
    t) s─â solicite asisten┼ú─â organiza┼úiei sindicale în cazul suspiciunii de sanc┼úionare datorit─â exercit─ârii drepturilor sale;
    u) s─â solicite asisten┼ú─â organiza┼úiei sindicale în toate situa┼úiile în care îi este periclitat locul de munc─â, felul muncii, salariul sau alte drepturi prev─âzute în contractul colectiv de munc─â sau în legisla┼úia în vigoare.
    (2) Salariatului îi revin, în principal, urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) de a îndeplini atribu┼úiile ce îi revin conform fi┼čei postului;
    b) de a respecta disciplina muncii;
    c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de munc─â aplicabil, precum ┼či în contractul individual de munc─â;
    d) de fidelitate fa┼ú─â de angajator în executarea atribu┼úiilor de serviciu;
    e) de a respecta m─âsurile de securitate ┼či s─ân─âtate a muncii în unitate;
    f) de a respecta secretul de serviciu;
    g) s─â nu execute nicio sarcin─â ce-i dep─â┼če┼čte cadrul fi┼čei postului ┼či competen┼úele corespunz─âtoare preg─âtirii profesionale;
    h) s─â nu fac─â uz de calit─â┼úi neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu preg─âtirea dobândit─â;
    i) s─â nu încerce s─â stabileasc─â rela┼úii de subordonare cu colegii de la locul s─âu de munc─â, altele decât cele cuprinse în fi┼ča postului;
    j) s─â respecte clauza de confiden┼úialitate dintre el ┼či angajator.
    ART. 32
    (1) Angajatorul are, în principal, urm─âtoarele drepturi:
    a) s─â stabileasc─â organizarea ┼či func┼úionarea unit─â┼úii;
    b) s─â stabileasc─â, prin fi┼ča postului, atribu┼úiile fiec─ârui salariat, care se pot modifica în func┼úie de sarcinile noi intervenite pe parcursul derul─ârii contractului, decurgând din dispozi┼úii legale noi sau din necesit─â┼úile de armonizare a legisla┼úiei cu cea comunitar─â;
    c) s─â dea dispozi┼úii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit─â┼úii lor;
    d) s─â exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) s─â constate s─âvâr┼čirea abaterilor disciplinare ┼či s─â aplice sanc┼úiunile corespunz─âtoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc─â aplicabil ┼či regulamentului intern;
    f) s─â exercite controlul asupra sesiz─ârilor salaria┼úilor ┼či/sau organiza┼úiei sindicale reprezentative din unitate;
    g) s─â se asocieze cu al┼úi angajatori, reprezentan┼úi ai unor unit─â┼úi similare din s─ân─âtate pentru constituirea asocia┼úiei patronale reprezentative.
    (2) Angajatorului îi revin, în principal, urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â informeze salaria┼úii asupra condi┼úiilor de munc─â ┼či asupra elementelor care privesc desf─â┼čurarea rela┼úiilor de munc─â;
    b) s─â asigure permanent condi┼úiile tehnice ┼či organizatorice avute în vedere la elaborarea normativelor de personal ┼či condi┼úiile corespunz─âtoare de munc─â;
    c) s─â acorde salaria┼úilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc─â aplicabil ┼či din contractele individuale de munc─â;
    d) s─â comunice cel pu┼úin o dat─â pe an salaria┼úilor situa┼úia economic─â ┼či financiar─â a unit─â┼úii;
    e) s─â se consulte cu sindicatul sau, dup─â caz, cu reprezentan┼úii salaria┼úilor în privin┼úa deciziilor susceptibile s─â afecteze substan┼úial drepturile ┼či interesele acestora;
    f) s─â pl─âteasc─â toate contribu┼úiile ┼či impozitele aflate în sarcina sa, precum ┼či s─â re┼úin─â ┼či s─â vireze contribu┼úiile ┼či impozitele datorate de salaria┼úi, în condi┼úiile legii;
    g) s─â înfiin┼úeze registrul general de eviden┼ú─â a salaria┼úilor ┼či s─â opereze înregistr─ârile prev─âzute de lege;
    h) s─â elibereze, la cerere, toate documentele care atest─â calitatea de salariat a solicitantului;
    i) s─â asigure confiden┼úialitatea datelor cu caracter personal ale salaria┼úilor;
    j) s─â informeze reprezentan┼úii organiza┼úiei sindicale de la nivelul unit─â┼úii asupra tuturor m─âsurilor administrative pe care urmeaz─â s─â le aplice;
    k) s─â asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salaria┼úilor;
    l) s─â se consulte cu organiza┼úia sindical─â reprezentativ─â în ceea ce prive┼čte necesitatea ┼či oportunitatea angaj─ârilor de personal;
    m) s─â se consulte cu organiza┼úia sindical─â reprezentativ─â ┼či cu organiza┼úia profesional─â corespunz─âtoare în ceea ce prive┼čte necesitatea ┼či oportunitatea perfec┼úion─ârii personalului.

    III. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC─é

    ART. 33
    (1) Contractul individual de munc─â poate fi modificat numai prin acordul p─âr┼úilor.
    (2) Cu titlu de excep┼úie, modificarea unilateral─â a contractului individual de munc─â este posibil─â numai în cazurile ┼či în condi┼úiile prev─âzute de prezentul contract ┼či de legisla┼úia în vigoare.
    (3) Modificarea contractului individual de munc─â se refer─â la oricare dintre urm─âtoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condi┼úiile de munc─â;
    e) salariul;
    f) timpul de munc─â ┼či timpul de odihn─â.
    ART. 34
    (1) Delegarea sau deta┼čarea salaria┼úilor se face în condi┼úiile stabilite de lege ┼či de prezentul contract colectiv de munc─â astfel:
    a) angajatorul are obliga┼úia de a consulta reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale, afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, în leg─âtur─â cu inten┼úia de deta┼čare în alt─â unitate a oric─ârui salariat care face parte din respectivul sindicat;
    b) Salariatul poate refuza deta┼čarea dispus─â de angajatorul s─âu numai în mod excep┼úional ┼či pentru motive personale temeinice;
    c) în situa┼úia în care un salariat, membru de sindicat, refuz─â deta┼čarea dispus─â, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organiza┼úiei sindicale din care face parte pentru a-l sus┼úine în fa┼úa angajatorului;
    d) pe perioada deta┼č─ârii, salariatul are dreptul s─â primeasc─â din partea angajatorului la care s-a dispus deta┼čarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport ┼či cazare;
    e) pe perioada deta┼č─ârii, salariatul p─âstreaz─â calitatea de membru al sindicatului din care f─âcea parte înainte de deta┼čare, cu toate drepturile ┼či obliga┼úiile corelative;
    f) pe perioada deta┼č─ârii angajatorul la care s-a dispus deta┼čarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotiza┼úia acestuia, la cererea angajatorului care a dispus deta┼čarea.
    (2) în cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul s─ân─ât─â┼úii, redistribuirea salaria┼úilor se face numai dup─â consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (3) Pe perioada deleg─ârii, atunci când aceasta se deruleaz─â în alt─â localitate decât cea de domiciliu a salariatului ┼či în alt─â localitate decât sediul central al angajatorului, angajatorul va suporta toate cheltuielile de transport ale salariatului, potrivit legii ┼či contractului colectiv de munc─â aplicabil.
    ART. 35
    Angajatorul poate modifica temporar locul ┼či felul muncii, f─âr─â consim┼ú─âmântul salariatului, în cazul unor situa┼úii de for┼ú─â major─â prev─âzute de lege, cu titlu de sanc┼úiune disciplinar─â sau ca m─âsur─â de protec┼úie a salariatului.

    IV. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC─é

    ART. 36
    (1) Suspendarea contractului individual de munc─â poate interveni de drept, prin acordul p─âr┼úilor sau prin actul unilateral al uneia dintre p─âr┼úi.
    (2) Suspendarea contractului individual de munc─â are ca efect suspendarea prest─ârii muncii de c─âtre salariat ┼či a pl─â┼úii drepturilor de natur─â salarial─â de c─âtre angajator.
    (3) în cazul suspend─ârii contractului individual de munc─â din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspend─ârii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezult─â din calitatea sa de salariat.
    ART. 37
    (1) La suspendarea contractului individual de munc─â din ini┼úiativa salariatului, locul de munc─â se p─âstreaz─â, iar pe locul astfel vacantat unitatea va angaja alt─â persoan─â cu contract de munc─â pe perioad─â determinat─â.
    (2) în cazul în care suspendarea contractului individual de munc─â intervine din ini┼úiativa salariatului, angajatorul va informa în scris reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â din care face parte salariatul, iar perioada pentru care se solicit─â suspendarea contractului individual de munc─â va fi respectat─â întocmai.
    (3) în cazul revenirii salariatului la locul de munc─â dup─â expirarea perioadei de suspendare, angajatorul va informa în scris reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale afiliate semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â din unitate.
    ART. 38
    (1) Pentru suspendarea contractului individual de munc─â din ini┼úiativa angajatorului este necesar─â consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) în cazul în care salariatul membru de sindicat se g─âse┼čte în situa┼úia cercet─ârii disciplinare, angajatorul are obliga┼úia de a informa permanent reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â despre stadiul cercet─ârilor, concluziile comisiei de disciplin─â, precum ┼či despre m─âsurile disciplinare pe care preconizeaz─â s─â le adopte.
    ART. 39
    (1) Contractul individual de munc─â se suspend─â, de drept, în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporar─â de munc─â;
    c) carantin─â;
    d) exercitarea unei func┼úii în cadrul unei autorit─â┼úi executive, legislative ori judec─âtore┼čti, pe toat─â durata mandatului;
    e) îndeplinirea unei func┼úii de conducere salarizate în sindicat;
    f) for┼ú─â major─â;
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condi┼úiile Codului de procedur─â penal─â;
    h) în alte cazuri expres prev─âzute de lege.
    (2) Pe perioada suspend─ârii de drept a contractelor individuale de munc─â posturile vacantate temporar vor fi scoase la concurs, cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se va acorda în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    ART. 40
    (1) Contractul individual de munc─â poate fi suspendat din ini┼úiativa salariatului, în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) concediu pentru cre┼čterea copilului în vârst─â de pân─â la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pân─â la împlinirea vârstei de 3 ani;
    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst─â de pân─â la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afec┼úiuni intercurente, pân─â la împlinirea vârstei de 18 ani;
    c) concediu paternal;
    d) concediu pentru formare profesional─â;
    e) exercitarea unor func┼úii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toat─â durata mandatului;
    f) participarea la grev─â.
    (2) Contractul individual de munc─â poate fi suspendat în situa┼úia absen┼úelor nemotivate ale salariatului, urmând ca prin regulamentul intern al unit─â┼úii s─â fie stabilit cuantumul acestora.
    (3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â ce se va acorda în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    ART. 41
    (1) Contractul individual de munc─â poate fi suspendat din ini┼úiativa angajatorului în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) pe durata cercet─ârii disciplinare prealabile, în condi┼úiile legii;
    b) ca sanc┼úiune disciplinar─â;
    c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penal─â împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecat─â pentru fapte penale incompatibile cu func┼úia de┼úinut─â, pân─â la r─âmânerea definitiv─â a hot─ârârii judec─âtore┼čti;
    d) în cazul întreruperii temporare a activit─â┼úii, f─âr─â încetarea raportului de munc─â, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
    e) pe durata deta┼č─ârii.
    (2) în cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. a), b) ┼či c), dac─â se constat─â nevinov─â┼úia celui în cauz─â, salariatul î┼či reia activitatea avut─â anterior ┼či i se va pl─âti, în temeiul normelor ┼či principiilor r─âspunderii civile contractuale, o desp─âgubire egal─â cu salariul ┼či celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspend─ârii contractului.
    (3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â ce se va acorda în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    ART. 42
    (1) Pe durata întreruperii temporare a activit─â┼úii unit─â┼úii sanitare publice, salaria┼úii beneficiaz─â de o indemniza┼úie, pl─âtit─â din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mic─â de 85% din salariul de baz─â corespunz─âtor func┼úiei ocupate.
    (2) Pe durata întreruperii temporare a activit─â┼úii unit─â┼úii din culpa angajatorului, prev─âzut─â la alin. (1), salaria┼úii se vor afla la dispozi┼úia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea s─â dispun─â reînceperea activit─â┼úii cu salaria┼úii afla┼úi în baza de date a angajatorului.
    ART. 43
    (1) Contractul individual de munc─â poate fi suspendat prin acordul p─âr┼úilor, în cazul concediilor f─âr─â plat─â, pentru studii sau pentru interese personale, dup─â cum urmeaz─â:
    a) pân─â la 90 de zile calendaristice pe an pentru situa┼úii personale sau studiu;
    b) pân─â la 12 luni pentru angajare în str─âin─âtate;
    c) pentru alte situa┼úii, cu avizul organiza┼úiilor sindicale.
    (2) în toate cazurile men┼úionate mai sus se va solicita anterior aprob─ârii cererii de concediu f─âr─â plat─â avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.

    V. îNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC─é

ART. 44
    Contractul individual de munc─â poate înceta astfel:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului p─âr┼úilor, la data convenit─â de acestea;
    c) ca urmare a voin┼úei unilaterale a uneia dintre p─âr┼úi, în cazurile ┼či în condi┼úiile limitativ prev─âzute de lege.
    ART. 45
    Contractul individual de munc─â înceteaz─â de drept:
    a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoan─â fizic─â;
    b) la data r─âmânerii irevocabile a hot─ârârii judec─âtore┼čti de declarare a mor┼úii sau a punerii sub interdic┼úie a salariatului ori a angajatorului persoan─â fizic─â, dac─â aceasta antreneaz─â lichidarea afacerii;
    c) la data comunic─ârii deciziei de pensionare pentru limit─â de vârst─â, pensionare anticipat─â, pensionare anticipat─â par┼úial─â sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
    d) ca urmare a constat─ârii nulit─â┼úii absolute a contractului individual de munc─â de la data la care nulitatea a fost constatat─â, prin acordul p─âr┼úilor sau prin hot─ârâre judec─âtoreasc─â definitiv─â;
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în func┼úia ocupat─â de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data r─âmânerii definitive a hot─ârârii judec─âtore┼čti de reintegrare;
    f) ca urmare a condamn─ârii penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data r─âmânerii definitive a hot─ârârii judec─âtore┼čti;
    g) de la data retragerii de c─âtre autorit─â┼úile sau organismele competente a avizelor, autoriza┼úiilor ori atest─ârilor necesare pentru exercitarea profesiei;
    h) ca urmare a interzicerii exercit─ârii unei profesii sau a unei func┼úii ca m─âsur─â de siguran┼ú─â ori pedeaps─â complementar─â, de la data r─âmânerii definitive a hot─ârârii judec─âtore┼čti prin care s-a dispus interdic┼úia;
    i) la data expir─ârii termenului contractului individual de munc─â încheiat pe durat─â determinat─â;
    j) retragerea acordului p─ârin┼úilor sau al reprezentan┼úilor legali, în cazul salaria┼úilor cu vârsta cuprins─â între 15 ┼či 16 ani.
    ART. 46
    (1) Nerespectarea oric─âreia dintre condi┼úiile legale necesare pentru încheierea valabil─â a contractului individual de munc─â atrage nulitatea acestuia.
    (2) Constatarea nulit─â┼úii contractului individual de munc─â produce efecte pentru viitor.
    (3) Nulitatea contractului individual de munc─â poate fi acoperit─â prin îndeplinirea ulterioar─â a condi┼úiilor impuse de lege.
    (4) în situa┼úia în care o clauz─â este afectat─â de nulitate, întrucât stabile┼čte drepturi sau obliga┼úii pentru salaria┼úi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munc─â aplicabile, aceasta este înlocuit─â de drept cu dispozi┼úiile legale sau conven┼úionale aplicabile, salariatul având dreptul la desp─âgubiri.
    (5) Persoana care a prestat munc─â în temeiul unui contract individual de munc─â nul are dreptul la remunerarea acesteia corespunz─âtor modului de îndeplinire a atribu┼úiilor de serviciu.
    (6) Constatarea nulit─â┼úii ┼či stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul p─âr┼úilor.
    (7) Dac─â p─âr┼úile nu se în┼úeleg, nulitatea se pronun┼ú─â de c─âtre instan┼úa judec─âtoreasc─â.
    ART. 47
    (1) Concedierea reprezint─â încetarea contractului individual de munc─â din ini┼úiativa angajatorului.
    (2) Concedierea poate fi dispus─â pentru motive care ┼úin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ┼úin de persoana salariatului.
    (3) Contractul individual de munc─â nu poate înceta prin concediere din ini┼úiativa angajatorului dac─â, la notificarea scris─â a reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, angajatorul nu ob┼úine avizul acestora.
    (4) în cazul în care organiza┼úiile sindicale nu î┼či exprim─â avizul scris în termen de 2 zile lucr─âtoare, angajatorul poate întrerupe rela┼úiile de munc─â, potrivit legii.
    ART. 48
    Este interzis─â concedierea salaria┼úilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexual─â, caracteristici genetice, vârst─â, apartenen┼ú─â na┼úional─â, ras─â, culoare, etnie, religie, op┼úiune politic─â, origine social─â, handicap, situa┼úie sau responsabilitate familial─â, apartenen┼ú─â ori activitate sindical─â;
    b) pentru exercitarea, în condi┼úiile legii, a dreptului la grev─â ┼či a drepturilor sindicale.
    ART. 49
    (1) Constrângerea ┼či condi┼úionarea membrilor ale┼či în organele de conducere ale sindicatelor cu m─âsura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de m─âsuri disciplinare pentru motive ce ┼úin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul desf─â┼čur─ârii plângerii penale împotriva angajatorului.
    (2) Angajatorul poate s─â dispun─â m─âsuri disciplinare împotriva celor care practic─â intimidarea membrilor de sindicat, conform legii.
    ART. 50
    (1) Dispunerea m─âsurii de concediere în condi┼úiile art. 60 alin. (1) lit. h) din Codul muncii, a unui salariat aflat într-o func┼úie sindical─â eligibil─â la nivel de unitate sau la orice alt nivel, nu poate fi pus─â în practic─â decât cu acordul expres al organiza┼úiei sindicale respective.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic─â în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganiz─ârii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condi┼úiile legii.
    ART. 51
    (1) Concedierea salaria┼úilor nu poate fi dispus─â:
    a) pe durata incapacit─â┼úii temporare de munc─â, stabilit─â prin certificat medical conform legii;
    b) pe durata concediului pentru carantin─â;
    c) pe durata în care femeia salariat─â este gravid─â, în m─âsura în care angajatorul a luat cuno┼čtin┼ú─â de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru cre┼čterea copilului în vârst─â de pân─â la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pân─â la împlinirea vârstei de 3 ani;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst─â de pân─â la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afec┼úiuni intercurente, pân─â la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata exercit─ârii unei func┼úii eligibile într-un organism sindical, cu excep┼úia situa┼úiei în care concedierea este dispus─â pentru o abatere disciplinar─â grav─â sau pentru abateri disciplinare repetate, s─âvâr┼čite de c─âtre acel salariat;
    h) pe durata efectu─ârii concediului de odihn─â;
    i) pe perioada concediului f─âr─â plat─â acordat în condi┼úiile prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic─â în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganiz─ârii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condi┼úiile legii.
    ART. 52
    Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ┼úin de persoana salariatului cu consultarea organiza┼úiilor sindicale din unitate, afiliate la organiza┼úiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) în cazul în care salariatul a s─âvâr┼čit o abatere grav─â sau abateri repetate de la regulile de disciplin─â a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munc─â, contractul colectiv de munc─â aplicabil sau regulamentul intern, ca sanc┼úiune disciplinar─â;
    b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiz─â medical─â, se constat─â inaptitudinea fizic─â ┼či/sau psihic─â a salariatului, fapt ce nu permite acestuia s─â î┼či îndeplineasc─â atribu┼úiile corespunz─âtoare locului de munc─â ocupat;
    c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munc─â în care este încadrat.
    d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad─â mai mare de 30 de zile, în condi┼úiile Codului de procedur─â penal─â.
    ART. 53
    (1) Concedierea pentru s─âvâr┼čirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplin─â a muncii poate fi dispus─â numai dup─â îndeplinirea de c─âtre angajator a cercet─ârii disciplinare prealabile ┼či în termenele stabilite de lege ┼či de prezentul contract colectiv de munc─â.
    (2) Procedura cercet─ârii prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situa┼úia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele ┼či condi┼úiile cercet─ârii prealabile sunt cele prev─âzute pentru cercetarea disciplinar─â.
    ART. 54
    (1) în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prev─âzute la art. 52 lit. b) ┼či c), precum ┼či în cazul în care contractul individual de munc─â a încetat de drept în temeiul art. 45 lit. e), angajatorul are obliga┼úia de a-i propune salariatului alte locuri de munc─â vacante în unitate, compatibile cu preg─âtirea profesional─â sau, dup─â caz, cu capacitatea de munc─â stabilit─â de medicul de medicin─â a muncii.
    (2) în situa┼úia în care angajatorul nu dispune de locuri de munc─â vacante potrivit alin. (1), acesta are obliga┼úia de a solicita sprijinul agen┼úiei teritoriale de ocupare a for┼úei de munc─â în vederea redistribuirii salariatului, corespunz─âtor preg─âtirii profesionale sau, dup─â caz, capacit─â┼úii de munc─â stabilite de medicul de medicin─â a muncii.
    (3) Salariatul are la dispozi┼úie un termen de 3 zile lucr─âtoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1), pentru a-┼či manifesta expres consim┼ú─âmântul cu privire la noul loc de munc─â oferit.
    (4) în cazul în care salariatul nu î┼či manifest─â expres consim┼ú─âmântul în termenul prev─âzut la alin. (3), precum ┼či dup─â notificarea cazului c─âtre Agen┼úia teritorial─â de ocupare a for┼úei de munc─â conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
    (5) în cazul concedierii pentru motivul prev─âzut la art. 52 lit. b), salariatul beneficiaz─â de o compensa┼úie.
    ART. 55
    (1) Concedierea pentru motive care nu ┼úin de persoana salariatului reprezint─â încetarea contractului individual de munc─â, determinat─â de desfiin┼úarea locului de munc─â ocupat de salariat ca urmare a dificult─â┼úilor economice, a transform─ârilor tehnologice sau a reorganiz─ârii activit─â┼úii.
    (2) Desfiin┼úarea locului de munc─â trebuie s─â fie efectiv─â ┼či s─â aib─â o cauz─â real─â ┼či serioas─â, fundamentat─â economic.
    ART. 56
    Concedierea pentru motive care nu ┼úin de persoana salariatului poate fi individual─â sau colectiv─â.
    ART. 57
    (1) în cazul concedierii colective, salaria┼úii beneficiaz─â de m─âsuri active de combatere a ┼čomajului ┼či de compensa┼úii în condi┼úiile prev─âzute de lege ┼či de prezentul contract colectiv de munc─â.
    (2) în cazul concedierii pentru motive care nu ┼úin de persoana salaria┼úilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor m─âsurilor sociale ┼či de trecere în ┼čomaj a salaria┼úilor concedia┼úi.
    (3) La întocmirea planului de m─âsuri sociale angajatorul este obligat s─â consulte reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, iar pentru adoptarea planului de m─âsuri este necesar acordul acelora┼či organiza┼úii sindicale.
    (4) înainte de dispunerea m─âsurilor de concediere, angajatorul va pune la dispozi┼úia reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â planul de m─âsuri menit s─â duc─â la împiedicarea concedierii colective din unitate.
    (5) în cazul în care Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii va ini┼úia acte normative de concediere colectiv─â, angajatorul va acorda salaria┼úilor concedia┼úi compensa┼úii b─âne┼čti în valoare de:
    - pentru vechime 0 - 5 ani: 5 salarii brute lunare;
    - pentru vechime între 5 - 10 ani: 12 salarii brute lunare;
    - pentru vechime peste 10 ani: 24 salarii brute lunare.
    (6) Pentru stabilirea priorit─â┼úilor la concediere angajatorul, cu consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, va elabora un proiect de concediere colectiv─â. Proiectul de concediere va fi înaintat organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, Inspectoratului Teritorial de Munc─â, precum ┼či Agen┼úiei Teritoriale de Ocupare a For┼úei de Munc─â.
    (7) Pentru reducerea num─ârului de persoane ce urmeaz─â a fi concediate, sindicatele din unitate afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â din unitate sunt obligate s─â transmit─â angajatorului propriul plan de m─âsuri la care angajatorul are obliga┼úia de a formula un r─âspuns scris ┼či motivat.
    (8) în situa┼úia în care unitatea î┼či reia activitatea într-o perioad─â de pân─â la 9 luni de la data închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activit─â┼úii s─â-┼či extind─â activitatea în aceea┼či perioad─â de 9 luni de la data de la care s-a dispus concedierea, salaria┼úii concedia┼úi au dreptul de a fi reangaja┼úi pe acelea┼či locuri de munc─â pe care le-au ocupat anterior, la cerere, f─âr─â examen sau concurs ori perioad─â de prob─â.
    (9) în situa┼úia în care salaria┼úii care au dreptul de a fi reangaja┼úi potrivit alin. (8) nu î┼či manifest─â expres consim┼ú─âmântul în termen de 10 zile lucr─âtoare sau refuz─â locul de munc─â oferit, angajatorul poate face noi angaj─âri pe locurile de munc─â r─âmase vacante.
    ART. 58
    Prin concediere colectiv─â se în┼úelege concedierea, într-o perioad─â de 30 de zile calendaristice, dispus─â pentru motive care nu ┼úin de persoana salariatului, cu încetarea contractului individual de munc─â, determinat─â de desfiin┼úarea locului de munc─â ocupat de salariat ca urmare a dificult─â┼úilor economice, a transform─ârilor tehnologice sau a reorganiz─ârii activit─â┼úii, a unui num─âr de:
    a) cel pu┼úin 5 salaria┼úi, dac─â angajatorul care disponibilizeaz─â are încadra┼úi mai mult de 20 de salaria┼úi ┼či mai pu┼úin de 100 de salaria┼úi;
    b) cel pu┼úin 10% dintre salaria┼úi, dac─â angajatorul care disponibilizeaz─â are încadra┼úi cel pu┼úin 100 de salaria┼úi, dar mai pu┼úin de 300 de salaria┼úi;
    c) cel pu┼úin 30 de salaria┼úi, dac─â angajatorul care disponibilizeaz─â are încadra┼úi cel pu┼úin 300 de salaria┼úi.
    ART. 59
    (1) în cazul în care se dispune concedierea pentru motive care ┼úin de persoana salariatului, datorit─â inaptitudinilor fizice sau psihice, datorit─â incompeten┼úelor profesionale sau pentru motive care nu ┼úin de persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucr─âtoare.
    (2) în oricare alte situa┼úii perioada de preaviz este de 20 de zile lucr─âtoare, cu excep┼úia persoanelor aflate în perioada de prob─â, care nu beneficiaz─â de preaviz.
    (3) în perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru c─âutarea altui loc de munc─â. învoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe s─âpt─âmân─â, separat sau cumulat.
    ART. 60
    Decizia de concediere se comunic─â salariatului în scris ┼či trebuie s─â con┼úin─â în mod obligatoriu:
    a) motivele care determin─â concedierea;
    b) durata preavizului;
    c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
    d) lista tuturor locurilor de munc─â disponibile în unitate ┼či termenul în care salaria┼úii urmeaz─â s─â opteze pentru a ocupa un loc de munc─â vacant, în condi┼úiile art. 64 din Codul muncii.
    ART. 61
    Decizia de concediere produce efecte de la data comunic─ârii ei salariatului.
    ART. 62
    Concedierea dispus─â cu nerespectarea procedurii prev─âzute de lege ┼či de prezentul contract colectiv de munc─â este lovit─â de nulitate absolut─â.
    ART. 63
    în caz de conflict de munc─â, angajatorul nu poate invoca în fa┼úa instan┼úei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
    ART. 64
    (1) în cazul în care concedierea a fost efectuat─â în mod netemeinic sau nelegal, instan┼úa va dispune anularea ei ┼či va obliga angajatorul la plata unei desp─âgubiri egale cu salariile indexate, majorate ┼či reactualizate ┼či cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
    (2) La solicitarea salariatului, instan┼úa care a dispus anularea concedierii va repune p─âr┼úile în situa┼úia anterioar─â emiterii actului de concediere.
    ART. 65
    (1) Prin demisie se în┼úelege actul unilateral de voin┼ú─â al salariatului care, printr-o notificare scris─â, comunic─â angajatorului încetarea contractului individual de munc─â, dup─â împlinirea unui termen de preaviz.
    (2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia d─â dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de prob─â.
    (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de p─âr┼úi în contractul individual de munc─â sau, dup─â caz, cel prev─âzut în contractele de munc─â aplicabile, ┼či nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salaria┼úii cu func┼úii de execu┼úie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salaria┼úii care ocup─â func┼úii de conducere.
    (5) Pe durata preavizului contractul individual de munc─â continu─â s─â produc─â toate efectele. în aceast─â perioad─â salariatul este obligat s─â î┼či îndeplineasc─â toate sarcinile profesionale la locul de munc─â.
    (6) Perioada de preaviz în astfel de situa┼úii este stabilit─â de persoana care demisioneaz─â, dar nu poate fi mai mic─â de 5 zile lucr─âtoare. Aceast─â perioad─â va fi obligatoriu specificat─â pe cererea de demisie.
    (7) Ocuparea locului de munc─â al persoanei care a demisionat se supune acelora┼či criterii ca ┼či în cazul ocup─ârii posturilor vacante.
    (8) în situa┼úia în care cererea de demisie nu este urmat─â de o perioad─â de preaviz minim─â de 5 - 15 zile calendaristice, dup─â caz, angajatorul este exonerat de orice r─âspundere fa┼ú─â de fostul salariat.
    (9) în situa┼úia în care în perioada de preaviz contractul individual de munc─â este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunz─âtor.
    (10) Contractul individual de munc─â înceteaz─â la data expir─ârii termenului de preaviz.
    (11) Salariatul poate demisiona f─âr─â preaviz dac─â angajatorul nu î┼či îndepline┼čte obliga┼úiile asumate prin contractul individual de munc─â.
    ART. 66
    (1) a) în cazul modific─ârii sursei ┼či a modului de finan┼úare, potrivit legii, pentru unit─â┼úi, sec┼úii, dispensare etc., angajatorul semnatar al contractului individual de munc─â va prevedea în actele de predare-primire ca angajatorul care preia s─â asigure continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de munc─â al personalului preluat.
    b) în situa┼úia prev─âzut─â mai sus, Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii, prin autorit─â┼úile de s─ân─âtate public─â, va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    c) Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii garanteaz─â c─â cei care preiau sau vor prelua cabinetele medicale dup─â semnarea prezentului contract colectiv de munc─â sunt obliga┼úi s─â p─âstreze raporturile de munc─â cu salaria┼úii pe o perioad─â de minimum 5 ani.
    (2) Schimbarea persoanei juridice care angajeaz─â nu d─â dreptul la o salarizare sub nivelul prev─âzut de legisla┼úia în vigoare pentru func┼úia ┼či gradul profesional respective, indiferent de sursa de finan┼úare.
    (3) în toate cazurile în care se procedeaz─â la o reducere de personal, Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii va consulta organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â în ceea ce prive┼čte posturile reduse ┼či salaria┼úii care urmeaz─â s─â fie disponibiliza┼úi.

    CAPITOLUL III
    CONDI┼óII PRIVIND S─éN─éTATEA ┼×I SECURITATEA îN MUNC─é

    ART. 67
    (1) P─âr┼úile se oblig─â s─â depun─â eforturile necesare pentru institu┼úionalizarea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continu─â a condi┼úiilor de munc─â.
    (2) Pentru a se asigura participarea salaria┼úilor la elaborarea ┼či aplicarea deciziei în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, potrivit Legii (securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â) nr. 319/2006, la nivelul unit─â┼úilor se vor organiza, dup─â caz, comitete de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.
    (3) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â va fi constituit potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii în munc─â.
    (4) în stabilirea m─âsurilor privind condi┼úiile de munc─â, p─âr┼úile implicate vor ┼úine seama de urm─âtoarele principii de baz─â:
    a) m─âsurile luate trebuie s─â vizeze în primul rând asigurarea s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii în munc─â a lucr─âtorilor, precum ┼či ameliorarea condi┼úiilor de munc─â.
    b) m─âsurile luate de c─âtre angajator pentru ameliorarea condi┼úiilor de munc─â se realizeaz─â cu consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract de la nivelul respectiv;
    c) p─âr┼úile sunt de acord c─â, în sistemul sanitar, condi┼úiile corespunz─âtoare de lucru nu pot exista f─âr─â asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, a reactivilor ┼či a documentelor specifice muncii, potrivit legii.
    ART. 68
    (1) Angajatorul are obliga┼úia s─â asigure securitatea ┼či s─ân─âtatea salaria┼úilor în toate aspectele legate de munc─â. în acest scop va evalua riscul pe categorii de locuri de munc─â ┼či activit─â┼úi prestate. Atunci când exist─â posibilitatea ca angajatul s─â vin─â în contact cu sângele ┼či/sau alte lichide biologice, angajatorul va asigura aplicarea precau┼úiunilor universale prev─âzute în Ordinul (ministrului s─ân─ât─â┼úii publice) nr. 916/2006.
    (2) Dac─â un angajator apeleaz─â la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereaz─â de r─âspundere în acest domeniu.
    (3) M─âsurile privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â nu pot s─â determine, în niciun caz, obliga┼úii financiare pentru salaria┼úi.
    ART. 69
    M─âsurile specifice de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â cu caracter general luate la nivelul unit─â┼úii vor fi prev─âzute în regulamentul intern.
    ART. 70
    (1) în cadrul propriilor responsabilit─â┼úi, angajatorul va lua m─âsurile necesare pentru protejarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii salaria┼úilor, inclusiv pentru activit─â┼úile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare ┼či preg─âtire, precum ┼či pentru punerea în aplicare a organiz─ârii protec┼úiei muncii ┼či a mijloacelor necesare acesteia.
    (2) La adoptarea ┼či punerea în aplicare a m─âsurilor prev─âzute la alin. (1) se va ┼úine seama de urm─âtoarele principii generale de prevenire:
    a) evitarea riscurilor;
    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
    c) combaterea riscurilor la surs─â;
    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce prive┼čte proiectarea locurilor de munc─â ┼či alegerea echipamentelor ┼či metodelor de munc─â ┼či de produc┼úie în vederea atenu─ârii, cu prec─âdere, a muncii monotone ┼či a muncii repetitive, precum ┼či a reducerii efectelor acestora asupra s─ân─ât─â┼úii;
    e) luarea în considerare a evolu┼úiei tehnicii; adaptarea la progresul tehnic;
    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu┼úin periculos;
    g) planificarea prevenirii;
    h) adoptarea m─âsurilor de protec┼úie colectiv─â cu prioritate fa┼ú─â de m─âsurile de protec┼úie individual─â;
    i) aducerea la cuno┼čtin┼úa salaria┼úilor a instruc┼úiunilor corespunz─âtoare; furnizarea de instruc┼úiuni corespunz─âtoare lucr─âtorilor.
    ART. 71
    (1) Angajatorul r─âspunde de organizarea activit─â┼úii de asigurare a s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii în munc─â.
    (2) în elaborarea m─âsurilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â angajatorul se consult─â cu sindicatul, precum ┼či cu comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.
    ART. 72
    Angajatorul are obliga┼úia s─â asigure to┼úi salaria┼úii pentru risc de accidente de munc─â ┼či boli profesionale, în condi┼úiile legii.
    ART. 73
    (1) Angajatorul are obliga┼úia s─â organizeze instruirea angaja┼úilor s─âi în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    (2) Instruirea se realizeaz─â periodic, prin modalit─â┼úi specifice stabilite de comun acord de c─âtre angajator, împreun─â cu comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či cu sindicatul.
    (3) Instruirea prev─âzut─â la alin. (2) se realizeaz─â obligatoriu în cazul noilor angaja┼úi, al celor care î┼či schimb─â locul de munc─â sau felul muncii ┼či al celor care î┼či reiau activitatea dup─â o întrerupere mai mare de 6 luni. în toate aceste cazuri instruirea se efectueaz─â înainte de începerea efectiv─â a activit─â┼úii.
    (4) Instruirea este obligatorie ┼či în situa┼úia în care intervin modific─âri ale legisla┼úiei în domeniu.
    ART. 74
    Fiecare lucr─âtor trebuie s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea în conformitatea cu preg─âtirea ┼či instruirea sa, precum ┼či cu instruc┼úiunile primite din partea angajatorului, astfel încât s─â nu expun─â la pericol de accidentare sau îmboln─âvire profesional─â atât propria persoan─â cât ┼či alte persoane care pot fi afectate de ac┼úiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munc─â.
    ART. 75
    (1) Locurile de munc─â trebuie s─â fie organizate astfel încât s─â garanteze securitatea ┼či s─ân─âtatea salaria┼úilor.
    (2) Angajatorul trebuie s─â organizeze controlul permanent al st─ârii materialelor, utilajelor ┼či substan┼úelor folosite în procesul muncii, în scopul asigur─ârii s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii salaria┼úilor.
    (3) Angajatorul r─âspunde pentru asigurarea condi┼úiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de munc─â, pentru crearea condi┼úiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum ┼či pentru evacuarea salaria┼úilor în situa┼úii speciale ┼či în caz de pericol iminent.
    ART. 76
    Inspectorul de munc─â poate, cu avizul medicului de medicina muncii, s─â impun─â angajatorului s─â solicite, contra cost, analize ┼či expertize asupra unor produse, substan┼úe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoa┼čte compozi┼úia acestora ┼či efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
    ART. 77
    (1) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â se organizeaz─â la unit─â┼úile persoane juridice la care sunt încadra┼úi cel pu┼úin 50 de salaria┼úi.
    (2) în cazul în care condi┼úiile de munc─â sunt grele, v─ât─âm─âtoare sau periculoase, inspectorul de munc─â poate cere înfiin┼úarea acestor comitete ┼či pentru angajatorii la care sunt încadra┼úi mai pu┼úin de 50 de salaria┼úi.
    (3) în cazul în care activitatea se desf─â┼čoar─â în unit─â┼úi dispersate teritorial, se pot înfiin┼úa mai multe comitete de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.
    (4) în situa┼úii în care nu se impune constituirea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, atribu┼úiile specifice ale acestuia revin reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor.
    ART. 78
    Componen┼úa, atribu┼úiile specifice ┼či func┼úionarea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â sunt reglementate prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 ┼či se reg─âsesc în regulamentul intern al unit─â┼úii.
    ART. 79
    Angajatorii au obliga┼úia s─â asigure accesul salaria┼úilor la serviciul medical de medicin─â a muncii.
    ART. 80
    (1) Organizarea activit─â┼úii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salaria┼úilor pe locurile de munc─â, precizarea atribu┼úiilor ┼či a r─âspunderilor se realizeaz─â de c─âtre cel care angajeaz─â, cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    (2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obliga┼úiilor de serviciu de c─âtre salaria┼úi este atribu┼úie exclusiv în competen┼úa celor care angajeaz─â.
    ART. 81
    (1) Normativele de personal ┼či fi┼ča postului fac parte integrant─â din prezentul contract colectiv de munc─â, potrivit anexei nr. 8.
    (2) în cazul în care normativele de personal nu corespund condi┼úiilor concrete de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, la cererea uneia dintre p─âr┼úile semnatare ale contractului colectiv de munc─â acestea vor fi modificate printr-un acord comun.
    (3) P─âr┼úile convin c─â acordarea unui serviciu medical de calitate nu se poate realiza printr-o politic─â de reducere a num─ârului de personal angajat în re┼úeaua sanitar─â na┼úional─â.
    ART. 82
    (1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerin┼úele postului ┼či cu obliga┼úiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de munc─â.
    (2) în cazul unor calamit─â┼úi sau în cazurile de for┼ú─â major─â, fiecare salariat are obliga┼úia s─â participe la ac┼úiunile ce vizeaz─â înl─âturarea efectelor acestora.
    ART. 83
    în cazul apari┼úiei unor divergen┼úe legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal, p─âr┼úile, de comun acord, pot recurge la efectuarea unei expertize. Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru ambele p─âr┼úi. Cheltuielile ocazionate de solu┼úionarea divergen┼úelor cu privire la modificarea normelor de munc─â vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 84
    (1) Stabilirea ┼či acordarea sporurilor, în raport cu condi┼úiile în care se desf─â┼čoar─â activitatea, precum ┼či condi┼úiile de acordare a acestora sunt prev─âzute în Ordinul (ministrului s─ân─ât─â┼úii) nr. 721/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baz─â în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.
    (2) P─âr┼úile convin ca, în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, s─â negocieze posibilitatea acord─ârii unor noi categorii de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar.
    ART. 85
    (1) Reducerea timpului normal de lucru ┼či alimenta┼úia compensatorie de protec┼úie se acord─â obligatoriu de c─âtre angajator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
    (2) Echipamentul de protec┼úie se asigur─â obligatoriu de c─âtre angajator, potrivit H.G. nr. 1048/2006, privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor individuale de protec┼úie la locul de munc─â.
    (3) Materialele igienico-sanitare, precum ┼či echipamentul de protec┼úie sunt asigurate obligatoriu de c─âtre angajator, în cantitatea ┼či de calitatea necesare asigur─ârii unei asisten┼úe medicale corespunz─âtoare, potrivit anexei nr. 9.
    (4) Concediile de odihn─â suplimentare, stabilite de comun acord între reprezentan┼úii Ministerului S─ân─ât─â┼úii Publice ┼či cei ai organiza┼úiilor sindicale, se acord─â potrivit prevederilor anexei nr. 6.
    ART. 86
    (1) Angajatorul este obligat s─â asigure, cel pu┼úin o dat─â pe an, examinarea medical─â gratuit─â ┼či complet─â a salaria┼úilor, la cererea acestora, potrivit reglement─ârilor în vigoare.
    (2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC ┼či pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B ┼či C (la cererea ┼či cu acordul salaria┼úilor).
    (3) Examenele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de c─âtre angajator.
    (4) Serviciile ┼či presta┼úiile medicale pentru care Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii ┼či/sau unitatea sanitar─â au/a hot─ârât perceperea unor taxe sunt asigurate gratuit pentru salaria┼úii unit─â┼úilor sanitare ┼či de asisten┼ú─â social─â ┼či membrii de familie ai acestora (so┼ú, so┼úie, copil, mam─â, tat─â) - reprezenta┼úi de organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
    ART. 87
    (1) în cazul în care condi┼úiile de munc─â se normalizeaz─â, pentru refacerea capacit─â┼úii de munc─â salaria┼úii vor beneficia de înc─â dou─â luni de spor pentru nocivitate ┼či de alimenta┼úie de protec┼úie a organismului, dac─â au beneficiat anterior de acestea.
    (2) De drepturile prev─âzute la alin. (1) beneficiaz─â ┼či salaria┼úii care au lucrat cel pu┼úin 6 luni în condi┼úiile alin. (1) ┼či î┼či schimb─â locul de munc─â din motive ce nu le sunt imputabile, dac─â drepturile de aceea┼či natur─â sunt mai mici la noul loc de munc─â.
    ART. 88
    (1) în toate cazurile în care condi┼úiile de munc─â s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de munc─â, salaria┼úii vor beneficia de drepturile aferente noii clasific─âri începând cu data schimb─ârii condi┼úiilor de munc─â, certificate potrivit legii.
    (2) Reclasificarea locurilor de munc─â se face de c─âtre acelea┼či p─âr┼úi care au f─âcut clasificarea ini┼úial─â, printr-un înscris adi┼úional la contractul colectiv de munc─â.
    (3) Prevederile legate de s─ân─âtate ┼či securitate a muncii sunt considerate de p─âr┼úi a fi minime.
    ART. 89
    La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urm─âri┼úi la fiecare loc de munc─â în vederea lu─ârii m─âsurilor de protec┼úia muncii specifice, precum ┼či programul de control al realiz─ârii m─âsurilor stabilite.
    ART. 90
    Angajatorul este obligat s─â asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea ┼či testarea salaria┼úilor, cu privire la normele ┼či instruc┼úiunile de protec┼úia muncii.
    ART. 91
    (1) în vederea men┼úinerii ┼či îmbun─ât─â┼úirii condi┼úiilor de desf─â┼čurare a activit─â┼úii la locurile de munc─â, angajatorul va lua cel pu┼úin urm─âtoarele m─âsuri:
    a) amenajarea ergonomic─â a locurilor de munc─â;
    b) asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în toate aspectele legate de munc─â.
    (2) Neasigurarea condi┼úiilor normale de lucru la locul de munc─â exonereaz─â de r─âspundere angaja┼úii din unitate în cazul în care aceasta atrage neîndeplinirea corespunz─âtoare a sarcinilor de serviciu, caz în care trebuie s─â se evite cât de mult posibil s─â se pun─â în pericol via┼úa ┼či s─ân─âtatea pacien┼úilor.
    (3) Angajatorul asigur─â amenajarea anexelor sociale la locul de munc─â, dotate cu ap─â cald─â ┼či rece.
    (4) La cererea sindicatelor, patronul asigur─â, în limitele posibilit─â┼úilor, condi┼úiile necesare pentru servirea mesei în incinta unit─â┼úii.
    (5) Angajatorul va asigura diminuarea treptat─â a emisiilor poluante din unitate, pân─â la încadrarea în limitele prev─âzute de lege.
    ART. 92
    P─âr┼úile se oblig─â s─â asigure un regim de protec┼úie special─â a muncii femeilor ┼či tinerilor.
    ART. 93
    (1) Angajatorul se oblig─â s─â nu refuze angajarea sau, dup─â caz, men┼úinerea în munc─â a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obliga┼úiilor minime de serviciu, aferente posturilor respective.
    (2) în cazurile prev─âzute la alin. (1) se va proceda la consultarea reprezentan┼úilor sindicatelor afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.

    CAPITOLUL IV
    SALARIZAREA ┼×I ALTE DREPTURI SALARIALE

    ART. 94
    (1) în scopul salariz─ârii ┼či acord─ârii celorlalte drepturi prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi ale personalului din institu┼úiile sanitare publice finan┼úate de la bugetul de stat ┼či de la fondul unic de asigur─âri de s─ân─âtate, p─âr┼úile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salaria┼úi ┼či a surselor de constituire, înainte de adoptarea legii bugetului de stat consolidat sau a rectific─ârii bugetului de stat, cu respectarea legisla┼úiei în vigoare.
    (2) La stabilirea ┼či la acordarea salariului este interzis─â orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexual─â, caracteristici genetice, vârst─â, apartenen┼ú─â na┼úional─â, ras─â, culoare, etnie, religie, op┼úiune politic─â, origine social─â, handicap, situa┼úie sau responsabilitate familial─â, apartenen┼ú─â ori activitate sindical─â.
    (3) în bugetul de venituri ┼či cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â ┼či sumele aferente pentru acordarea tichetelor de mas─â, conform legisla┼úiei în vigoare.
    (4) Salariile se pl─âtesc înaintea oric─âror altor obliga┼úii b─âne┼čti ale angajatorilor.
    (5) în sistemul sanitar, drepturile salariale se achit─â într-o singur─â tran┼č─â în data de 12 a fiec─ârei luni pentru luna precedent─â.
    (6) Sistemul de salarizare a personalului din unit─â┼úile sanitare publice finan┼úate integral din venituri proprii se stabile┼čte prin lege.
    (7) Angajatorul nu poate negocia ┼či stabili salarii de baz─â prin contractul individual de munc─â sub salariul de baz─â actual prev─âzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul.
    ART. 95
    Criteriile de încadrare salarial─â ┼či evaluare pentru unit─â┼úile sanitare publice din re┼úeaua medical─â a Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii sunt stabilite de comun acord de c─âtre reprezentan┼úii Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii ┼či ai organiza┼úiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.
    ART. 96
    (1) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administra┼úie ┼či sindicate înaintea negocierii contractelor de prest─âri servicii semnate cu Casa de Asigur─âri a MTI pentru a acoperi integral ┼či la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate.
    (2) Drepturile salariale cuprind:
    a) premiul anual (al 13-lea salariu), care va fi pl─âtit odat─â cu achitarea acestuia pentru personalul finan┼úat de la bugetul de stat ┼či cel mai târziu la finele primului trimestru;
    b) premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual;
    c) un salariu de baz─â, pl─âtit de unitate mamei, pentru na┼čterea fiec─ârui copil; dac─â mama nu este salariat─â, so┼úul acesteia beneficiaz─â de plata unui salariu de baz─â;
    d) salaria┼úii care se pensioneaz─â pentru limit─â de vârst─â primesc o indemniza┼úie egal─â cu cel pu┼úin dou─â salarii de baz─â avute în luna pension─ârii;
    e) indemniza┼úie de instalare echivalent─â cu un salariu de baz─â corespunz─âtor func┼úiei, în condi┼úiile legii;
    f) prim─â de vacan┼ú─â*;
    g) prime de stabilitate.
    (3) Premierile se stabilesc cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile lucr─âtoare.
------------
    * Se va acorda odat─â cu modificarea legisla┼úiei.

    ART. 97
    (1) Se acord─â urm─âtoarele sporuri ┼či adaosuri la salariul de baz─â:
    a) pentru orele prestate în zilele de sâmb─ât─â, duminic─â, de s─ârb─âtori legale ┼či în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaz─â, se acord─â un spor de 100%;
    b) atunci când, din cauze argumentate, repausul s─âpt─âmânal se acord─â dup─â 15 zile de activitate continu─â, orele lucrate în zilele de sâmb─ât─â, duminic─â, s─ârb─âtori legale se pl─âtesc cu un spor de 200% din salariul de baz─â;
    c) pentru orele prestate peste durata normal─â a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale, dar nu mai pu┼úin decât cuantumul în vigoare la data înregistr─ârii prezentului contract colectiv de munc─â;
    d) sporul de vechime se acord─â potrivit prevederilor anexei nr. 7, de acest spor beneficiind integral ┼či salaria┼úii a c─âror vechime în munc─â nu este în totalitate în domeniul sanitar, în baza utilit─â┼úii angaj─ârilor efectuate;
    e) pentru activitatea desf─â┼čurat─â în timpul nop┼úii se acord─â un spor de 25% la salariul de baz─â;
    f) pentru activitatea desf─â┼čurat─â în 3 ture, în locul sporului prev─âzut în pct. e), se acord─â un spor de 15% la salariul de baz─â;
    g) sporuri specifice re┼úelei;
    h) spor lunar de preven┼úie în procent de 11%, potrivit legii;
    i) spor de pân─â la 25% din salariul de baz─â acordat personalului contractual care, prin natura atribu┼úiilor de serviciu, presteaz─â în mod sistematic activit─â┼úi peste durata normal─â a timpului de lucru sau desf─â┼čoar─â sistematic activit─â┼úi în zilele nelucr─âtoare, ┼či c─âruia nu i se poate acorda timp liber corespunz─âtor ┼či care nu beneficiaz─â de plata orelor suplimentare;
    j) salaria┼úii unit─â┼úilor sanitare din re┼úeaua medical─â a MTI, precum ┼či membrii de familie ai acestora - reprezenta┼úi de organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, vor beneficia de permise de c─âl─âtorie pe calea ferat─â gratuite.
    (2) Garan┼úia în bani, re┼úinut─â salaria┼úilor care au gestiune în primire, va fi depus─â conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 98
    (1) Alte drepturi de personal:
    a) plata conferit─â de încheierea contractului individual de munc─â cu timp par┼úial;
    b) plata orelor suplimentare;
    c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplas─ârii în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, pentru func┼úiile stabilite de Ministerul S─ân─ât─â┼úii ┼či Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii, potrivit legii.
    (2) Condi┼úiile de diferen┼úiere ┼či criteriile de acordare a drepturilor prev─âzute la alin. (1) se stabilesc cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 99
    în raport cu activitatea prestat─â, salaria┼úii pot primi anual un salariu de merit în cuantum de 15% din salariul de baz─â, stabilit în condi┼úiile legii.
    ART. 100
    (1) Formele de organizare a muncii în re┼úeaua sanitar─â sunt urm─âtoarele:
    a) norma de timp;
    b) în alte forme stabilite, prev─âzute de lege.
    (2) Forma de organizare a muncii ┼či cea de salarizare ce ar urma s─â se aplice fiec─ârei activit─â┼úi ┼či fiec─ârui loc de munc─â se stabilesc cu acordul scris al reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale ┼či patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, în func┼úie de nivelul de reprezentare.
    ART. 101
    (1) Angajatorul este obligat s─â asigure condi┼úiile necesare realiz─ârii de c─âtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin.
    (2) în cazul neîndeplinirii condi┼úiilor prev─âzute la alin. (1), salariatul va primi cel pu┼úin salariul de baz─â, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    ART. 102
    (1) Indexarea salariilor se face potrivit legii.
    (2) Nivelurile drepturilor salariale se calculeaz─â corelativ cu valoarea index─ârii.
    ART. 103
    (1) Toate drepturile b─âne┼čti cuvenite salaria┼úilor se pl─âtesc înaintea oric─âror obliga┼úii b─âne┼čti ale unit─â┼úii.
    (2) în caz de desfiin┼úare a unit─â┼úii, salaria┼úii au calitatea de creditori privilegia┼úi ┼či drepturile lor b─âne┼čti constituie crean┼úe privilegiate, iar acestea vor fi pl─âtite integral, înainte ca ceilal┼úi creditori s─â-┼či revendice cota-parte.
    ART. 104
    Angajatorii sunt obliga┼úi s─â ┼úin─â eviden┼úa în care se men┼úioneaz─â salarizarea pentru activitatea desf─â┼čurat─â în baza contractului individual de munc─â, alte drepturi de care salaria┼úii au beneficiat ┼či cursurile de preg─âtire ┼či de perfec┼úionare profesional─â acreditate absolvite ┼či s─â le elibereze dovezi despre acestea, la cerere.

    CAPITOLUL V
    TIMPUL DE MUNC─é ┼×I TIMPUL DE ODIHN─é

    ART. 105
    Timpul de munc─â reprezint─â orice perioad─â în care salariatul presteaz─â munca, se afl─â la dispozi┼úia angajatorului ┼či îndepline┼čte sarcinile ┼či atribu┼úiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc─â, contractului colectiv de munc─â aplicabil ┼či/sau ale legisla┼úiei în vigoare.
    ART. 106
    Pentru salaria┼úii angaja┼úi cu norm─â întreag─â durata normal─â a timpului de munc─â este de 8 ore pe zi ┼či de 40 de ore pe s─âpt─âmân─â.
    ART. 107
    (1) Repartizarea timpului de munc─â în cadrul s─âpt─âmânii este, de regul─â, uniform─â, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu dou─â zile de repaus.
    (2) în func┼úie de specificul unit─â┼úii sau al muncii prestate, se poate opta ┼či pentru o repartizare inegal─â a timpului de munc─â, cu respectarea duratei normale a timpului de munc─â de 40 de ore pe s─âpt─âmân─â.
    ART. 108
    (1) Durata maxim─â legal─â a timpului de munc─â nu poate dep─â┼či 48 de ore pe s─âpt─âmân─â, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Prin excep┼úie, durata timpului de munc─â, ce include ┼či orele suplimentare, poate fi prelungit─â peste 48 de ore pe s─âpt─âmân─â, cu condi┼úia ca media orelor de munc─â, calculat─â pe o perioad─â de referin┼ú─â de 3 luni calendaristice, s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore pe s─âpt─âmân─â.
    (3) La stabilirea perioadelor de referin┼ú─â prev─âzute la alin. (2) nu se iau în calcul durata concediului de odihn─â anual ┼či situa┼úiile de suspendare a contractului individual de munc─â.
    ART. 109
    (1) Personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în 1 sau 2 schimburi, în unit─â┼úi cu activitate de 5 zile pe s─âpt─âmân─â, beneficiaz─â de repaus s─âpt─âmânal sâmb─ât─â ┼či duminic─â.
    (2) Personalului care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în zilele de sâmb─ât─â, duminic─â ┼či s─ârb─âtori legale i se asigur─â repausul s─âpt─âmânal în alte zile din cursul s─âpt─âmânii urm─âtoare.
    (3) Pentru personalul care lucreaz─â în ture, se asigur─â cel pu┼úin de 2 ori pe lun─â repausul s─âpt─âmânal sâmb─ât─â ┼či duminic─â.
    (4) Suspendarea repausului s─âpt─âmânal al salaria┼úilor se poate dispune numai în scris ┼či cu consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 110
    (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul s─âpt─âmânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unit─â┼úii, cu consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) Programul de lucru inegal poate func┼úiona numai dac─â este specificat expres în contractul individual de munc─â.
    ART. 111
    Programul de munc─â ┼či modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cuno┼čtin┼úa salaria┼úilor ┼či sunt afi┼čate la sediul angajatorului.
    ART. 112
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munc─â, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauz─â, aceast─â posibilitate fiind prev─âzut─â în regulamentul intern ┼či în contractul individual de munc─â.
    (2) Durata zilnic─â a timpului de munc─â individualizat este împ─âr┼úit─â în dou─â perioade: o perioad─â fix─â în care personalul se afl─â simultan la locul de munc─â ┼či o perioad─â variabil─â, mobil─â, în care salariatul î┼či alege orele de sosire ┼či de plecare, cu respectarea timpului de munc─â zilnic.
    (3) Programul individualizat de munc─â poate func┼úiona numai cu respectarea dispozi┼úiilor art. 106 ┼či 108.
    ART. 113
    Angajatorul are obliga┼úia de a ┼úine eviden┼úa orelor de munc─â prestate de fiecare salariat ┼či de a supune controlului inspec┼úiei muncii aceast─â eviden┼ú─â ori de câte ori este solicitat.
    ART. 114
    (1) Munca prestat─â în afara duratei normale a timpului de munc─â s─âpt─âmânal este considerat─â munc─â suplimentar─â.
    (2) Munca suplimentar─â nu poate fi efectuat─â f─âr─â acordul salariatului, cu excep┼úia cazului de for┼ú─â major─â sau pentru lucr─âri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înl─âtur─ârii consecin┼úelor unui accident.
    (3) Pentru efectuarea orelor de munc─â suplimentare angajatorul este obligat s─â solicite în scris salariatului efectuarea acestora.
    (4) Lipsa solicit─ârii scrise pentru efectuarea de munc─â suplimentar─â exonereaz─â personalul angajat de r─âspundere în cazul în care nu se prezint─â la munc─â pentru efectuarea programului suplimentar.
    (5) Durata maxim─â de munc─â suplimentar─â pe parcursul unei luni este de 32 de ore.
    (6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de munc─â de maximum 48 de ore pe s─âpt─âmân─â ┼či numai dac─â lipsa persoanei respective nu afecteaz─â bunul mers al activit─â┼úii la locul s─âu de munc─â.
    (7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prev─âzut─â la alin. (5) implic─â, obligatoriu, angajarea altei persoane cu contract individual de munc─â cu timp par┼úial.
    (8) Pentru munca suplimentar─â necompensat─â cu ore libere pl─âtite, sporul salarial este de 75% din salariul de baz─â pentru primele dou─â ore de dep─â┼čire a duratei normale a zilei de lucru ┼či de 100% din salariul de baz─â pentru orele urm─âtoare ┼či pentru orele lucrate în zilele de repaus s─âpt─âmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglement─ârile în vigoare, nu se lucreaz─â.
    ART. 115
    Munca suplimentar─â se compenseaz─â prin ore libere pl─âtite în urm─âtoarele 30 de zile dup─â efectuarea acesteia.
    ART. 116
    (1) în domeniile de activitate unde sarcinile ce revin unor posturi ai c─âror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate ┼či nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilal┼úi salaria┼úi încadra┼úi în func┼úii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi al┼úi salaria┼úi din unitate care s─â realizeze sarcinile respective în afara programului lor normal de lucru.
    (2) Pe perioadele men┼úionate la alin. (1) se va utiliza angajarea prin cumul, în limita fondurilor care se disponibilizeaz─â prin absen┼úa persoanelor titulare.
    ART. 117
    (1) La nivelul unit─â┼úilor sanitare, în func┼úie de atribu┼úiile conferite de fi┼ča postului, corelat cu necesarul de personal, angajatorul va stabili normative de personal specifice fiec─ârui loc de munc─â cu acordul reprezentan┼úilor sindicatului din unitate afiliat organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) Normativele de personal specifice se reg─âsesc în regulamentul intern al unit─â┼úii.
    (3) Anual, la nivelul fiec─ârei unit─â┼úi, se analizeaz─â toate locurile de munc─â pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesit─â┼úile activit─â┼úilor desf─â┼čurate.
    (4) Examinarea ┼či reexaminarea normativelor de personal se fac de c─âtre o comisie paritar─â angajator - reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 118
    în cazurile în care durata zilnic─â a timpului de munc─â este mai mare de 6 ore, salaria┼úii au dreptul la pauz─â de mas─â ┼či la alte pauze, în condi┼úiile stabilite prin regulamentul intern.
    ART. 119
    (1) Salaria┼úii au dreptul între dou─â zile de munc─â la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    (2) Prin excep┼úie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
    ART. 120
    Sunt zile nelucr─âtoare zilele de repaus s─âpt─âmânal, zilele de s─ârb─âtori legale ┼či religioase, dup─â cum urmeaz─â:
    - 1 ┼či 2 Ianuarie;
    - prima ┼či a doua zi de Pa┼čti;
    - ziua de 7 aprilie - Ziua Mondial─â ┼či Na┼úional─â a S─ân─ât─â┼úii;
    - 1 Mai;
    - prima ┼či a doua zi de Rusalii;
    - Adormirea Maicii Domnului - 15 August;
    - 1 Decembrie;
    - prima ┼či a doua zi de Cr─âciun;
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele dou─â s─ârb─âtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele cre┼čtine, pentru persoanele apar┼úinând acestora.
    ART. 121
    (1) La locurile de munc─â cu activitate specific─â se pot stabili forme speciale de organizare a continuit─â┼úii activit─â┼úii, dup─â caz, în ture, 12/24 ore, g─ârzi, contravizite, program frac┼úionat etc., cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    (2) P─âr┼úile semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â recunosc, de comun acord, c─â activitatea prestat─â sâmb─ât─â, duminic─â ┼či în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaz─â, asigur─â continuitatea asisten┼úei medicale ┼či de îngrijire, dup─â caz.
    ART. 122
    (1) Salaria┼úii care lucreaz─â în condi┼úii de munc─â deosebite beneficiaz─â de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii ┼či prezentului contract colectiv de munc─â (anexa nr. 5).
    (2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii ┼či prezentului contract colectiv de munc─â, nu afecteaz─â nivelul veniturilor salariale ┼či vechimea în munc─â.
    ART. 123
    (1) Regulamentul intern se aprob─â de c─âtre angajator dup─â consultarea organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) Femeile salariate care beneficiaz─â de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiaz─â de vechime integral─â în munc─â.
    (3) Femeile care al─âpteaz─â beneficiaz─â, la cerere, de frac┼úionarea programului de munc─â.
    (4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu ┼či la deteriorarea condi┼úiilor de munc─â sau la diminuarea veniturilor salariale.
    ART. 124
    (1) La unit─â┼úile unde programul se desf─â┼čoar─â neîntrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nop┼úii.
    (2) Se consider─â munc─â prestat─â în timpul nop┼úii munca prestat─â în intervalul cuprins între orele 22.00 ┼či 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o or─â în plus sau în minus fa┼ú─â de aceste limite, în cazuri excep┼úionale.
    (3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore ┼či 12 cu 24 de ore, salariatul având obliga┼úia efectu─ârii serviciului de diminea┼ú─â, de dup─â-amiaz─â, de noapte în decursul unei luni.
    ART. 125
    (1) Dreptul la concediu de odihn─â anual pl─âtit este garantat tuturor salaria┼úilor.
    (2) Dreptul la concediu de odihn─â anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renun┼ú─âri sau limit─âri.
    ART. 126
    (1) Durata minim─â a concediului de odihn─â anual este de 21 de zile lucr─âtoare.
    (2) Durata efectiv─â a concediului de odihn─â anual stabilit─â prin prezentul contract colectiv de munc─â va fi prev─âzut─â în contractul individual de munc─â ┼či se acord─â propor┼úional cu activitatea prestat─â într-un an calendaristic.
    (3) Durata efectiv─â a concediului de odihn─â anual se stabile┼čte pentru fiecare salariat, în func┼úie de vechimea în munc─â, astfel:
    a) pentru o vechime de 0 - 1 an (neîmplini┼úi la data începerii concediului) - 21 de zile lucr─âtoare;
    b) pentru o vechime de 1 - 5 ani (neîmplini┼úi la data începerii concediului) - 21 de zile lucr─âtoare;
    c) pentru o vechime de 5 - 10 ani (neîmplini┼úi la data începerii concediului) - 23 de zile lucr─âtoare;
    d) pentru o vechime de 10 - 15 ani (neîmplini┼úi la data începerii concediului) - 25 de zile lucr─âtoare;
    e) pentru o vechime de 15 - 20 ani (neîmplini┼úi la data începerii concediului) - 28 de zile lucr─âtoare;
    f) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile lucr─âtoare.
    (4) Concediile de odihn─â de la alin. (3) pct. b), c), d), e) ┼či f) se suplimenteaz─â cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceea┼či unitate. Beneficiaz─â de vechime în aceea┼či unitate ┼či salaria┼úii trecu┼úi de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispozi┼úiilor legale.
    (5) Concediul anual de odihn─â poate fi fragmentat în mai multe tran┼če dar, obligatoriu, una dintre tran┼če va fi de 15 zile lucr─âtoare.
    (6) în situa┼úii de for┼ú─â major─â angajatorul poate solicita întreruperea concediului de odihn─â.
    (7) în cazuri deosebite, la cererea argumentat─â a salariatului ┼či cu acordul angajatorului ┼či avizul organiza┼úiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihn─â se poate amâna pentru anul urm─âtor, par┼úial sau în totalitate.
    (8) La cererea salariatului indemniza┼úia de concediu poate fi inclus─â în drepturile salariale ale lunii în care se efectueaz─â concediul de odihn─â.
    ART. 127
    (1) Concediul de odihn─â se efectueaz─â în fiecare an, obligatoriu, conform program─ârii.
    (2) Decalarea concediului de odihn─â în alt─â perioad─â decât în cea programat─â se face cu aprobarea angajatorului ┼či cu avizul sindicatelor din unitate afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    (3) Compensarea în bani a concediului de odihn─â neefectuat este permis─â numai în cazul încet─ârii contractului individual de munc─â.
    ART. 128
    (1) Pentru perioada concediului de odihn─â salariatul beneficiaz─â de o indemniza┼úie de concediu, în condi┼úiile art. 145 din Codul muncii ┼či care cuprinde:
    - salariul de baz─â;
    - indemniza┼úia de conducere;
    - salariul de merit;
    - sporul de vechime;
    - spor pentru titlul ┼čtiin┼úific de doctor;
    - sporul lunar de preven┼úie;
    - spor de pân─â la 25% din salariul de baz─â acordat personalului contractual care, prin natura atribu┼úiilor de serviciu, presteaz─â în mod sistematic activit─â┼úi peste durata normal─â a timpului de lucru sau desf─â┼čoar─â sistematic activit─â┼úi în zilele nelucr─âtoare, ┼či c─âruia nu i se poate acorda timp liber corespunz─âtor ┼či care nu beneficiaz─â de plata orelor suplimentare;
    - sporuri pentru locurile de munc─â cu condi┼úii grele, deosebit de periculoase ┼či periculoase, periculoase sau v─ât─âm─âtoare, condi┼úii de încordare psihic─â foarte ridicat─â sau care se desf─â┼čoar─â în condi┼úii deosebite, pentru unit─â┼úi sanitare cu specific deosebit ┼či localit─â┼úi cu condi┼úii deosebite de munc─â sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
    - alte sporuri prev─âzute în anexele nr. 4.1. - 4.5. la prezentul contract,
    - spor de 25% din salariul de baz─â:
    1. personalului de specialitate medico-sanitar, auxiliar ┼či ┼čoferilor de pe autosanitar─â
    2. personalului navigant ┼či de specialitate medico-sanitar de pe ┼čalupe.
    (2) Indemniza┼úia de concediu de odihn─â se pl─âte┼čte de c─âtre angajator cu 7 zile lucr─âtoare înainte de plecarea în concediu sau o dat─â cu plata lunar─â a drepturilor salariale.
    ART. 129
    (1) Concediul de odihn─â poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective independente de voin┼úa salariatului.
    (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihn─â în caz de for┼ú─â major─â sau pentru interese urgente care impun prezen┼úa salariatului la locul de munc─â. în acest caz angajatorul are obliga┼úia de a suporta toate cheltuielile salariatului ┼či ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de munc─â, precum ┼či eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihn─â.
    ART. 130
    (1) Salaria┼úii nev─âz─âtori, precum ┼či cei încadra┼úi în grad de invaliditate, reprezenta┼úi de organiza┼úiile sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, au dreptul la un concediu de odihn─â suplimentar, conform prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) Concediul suplimentar de odihn─â cuvenit salaria┼úilor reprezenta┼úi de sindicatele afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â se acord─â potrivit prevederilor anexei nr. 6 la prezentul contract.
    ART. 131
    Drepturile salariale curente cuvenite salaria┼úilor care efectueaz─â concediul anual de odihn─â se acord─â potrivit prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 132
    (1) Salaria┼úii au dreptul la zile libere pl─âtite, pentru evenimente deosebite în familie, dup─â cum urmeaz─â:
    a) c─âs─âtoria salariatului - 5 zile;
    b) na┼čterea unui copil - 5 zile;
    c) c─âs─âtoria unui copil - 3 zile;
    d) decesul so┼úului/so┼úiei, copilului, p─ârin┼úilor, socrilor, fra┼úilor, surorilor - 5 zile;
    e) ziua de na┼čtere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate.
    (2) Concediul pl─âtit prev─âzut la alin. (1) se acord─â, la cererea solicitantului, de c─âtre conducerea unit─â┼úii.

 CAPITOLUL VI
    PROTEC┼óIA SOCIAL─é A SALARIA┼óILOR, MEMBRI AI SINDICATELOR AFILIATE ORGANIZA┼óIILOR SINDICALE SEMNATARE ALE PREZENTULUI CONTRACT COLECTIV DE MUNC─é

    ART. 133
    în cazul în care organele competente din unit─â┼úi au aprobat m─âsuri de reducere a activit─â┼úii ori de reorganizare a unit─â┼úii sanitare, cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â cu privire la îndeplinirea condi┼úiilor de legalitate a acestora, care se acord─â în termen de 6 zile, angajatorul are obliga┼úia de a comunica în scris celor în cauz─â:
    a) durata de preaviz;
    b) dac─â le ofer─â sau nu un alt loc de munc─â ori cuprinderea într-o form─â de calificare sau reorientare profesional─â;
    c) adresa înaintat─â la Agen┼úia Jude┼úean─â de Ocupare a For┼úei de Munc─â prin care s-a solu┼úionat reconcilierea.
    ART. 134
    (1) La aplicarea efectiv─â a reducerii de personal, dup─â reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin┼úate, m─âsurile vor afecta, în ordine:
    a) persoanele care cumuleaz─â dou─â sau mai multe func┼úii, precum ┼či pe cele care cumuleaz─â pensia cu salariul;
    b) persoanele care îndeplinesc condi┼úiile de pensionare pentru limita de vârst─â;
    c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere;
    d) persoanele care au avut abateri disciplinare;
    e) persoanele care desf─â┼čoar─â activitate privat─â, f─âr─â a fi îngr─âdit dreptul constitu┼úional la munc─â al persoanei respective.
    (2) Pentru luarea m─âsurilor de încetare a contractelor individuale de munc─â vor fi avute în vedere urm─âtoarele criterii:
    a) dac─â m─âsura afecteaz─â doi so┼úi care lucreaz─â în aceea┼či unitate, se desface contractul individual de munc─â al salariatului cu venitul cel mai mic;
    b) m─âsura s─â afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, b─ârba┼úii v─âduvi sau divor┼úa┼úi care au în îngrijire copii, precum ┼či salaria┼úii care mai au 3 ani pân─â la pensionare, la cererea lor.
    (3) în cazul în care m─âsura de încetare contractului individual de munc─â ar afecta un salariat care urmeaz─â un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfec┼úionare a preg─âtirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activit─â┼úii pe o anumit─â perioad─â de timp, administra┼úia nu-i va putea solicita desp─âgubiri pentru perioada r─âmas─â nelucrat─â pân─â la împlinirea termenului.
    ART. 135
    (1) Unitatea care î┼či reia sau î┼či extinde activitatea într-o perioad─â de 9 luni de la luarea m─âsurilor de încetare a contractului individual de munc─â al categoriilor de salaria┼úi men┼úionate în art. 134 are obliga┼úia s─â anun┼úe în scris despre aceasta organiza┼úiile sindicale afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract ┼či s─â fac─â public─â m─âsura prin mass-media, salaria┼úii având obliga┼úia prezent─ârii pentru reîncadrare în termen de 10 zile de la data anun┼úului.
    (2) Angajatorii r─âspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespect─ârii prevederilor alin. (1).
    (3) în caz de modificare a profilului unit─â┼úii, salaria┼úii membri ai organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â au dreptul de a r─âmâne la acela┼či loc de munc─â, dup─â caz, compatibil cu specificul unit─â┼úii.
    ART. 136
    Salaria┼úii care se pensioneaz─â pentru limit─â de vârst─â î┼či primesc drepturile potrivit legii ┼či prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 137
    (1) Salaria┼úii beneficiaz─â de ajutoare de deces conform legisla┼úiei în vigoare. Cuantumul acestora se stabile┼čte anual prin legea bugetului asigur─ârilor sociale de stat ┼či nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat ┼či f─âcut public de c─âtre Casa Na┼úional─â de Pensii ┼či alte Drepturi de Asigur─âri Sociale.
    (2) La nivel de unitate, prin contractul colectiv de munc─â se pot stabili ┼či alte drepturi, conform prevederilor legale.
    ART. 138
    (1) în cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în leg─âtur─â cu munca, angajatorul este obligat s─â ia urm─âtoarele m─âsuri:
    a) s─â consemneze datele cercet─ârii accidentului de munc─â într-un proces-verbal care s─â prevad─â cauzele, împrejur─ârile, normele de protec┼úie a muncii care nu au fost respectate, persoanele r─âspunz─âtoare de aceste nerespect─âri, sanc┼úiunile aplicate, m─âsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente ┼či înregistrarea accidentului;
    b) înregistrarea accidentului de munc─â, f─âcut─â prin procesul-verbal, se comunic─â Inspectoratului Teritorial de Munc─â.
    (2) în cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munc─â, precum ┼či ca urmare a suprasolicit─ârii diferitelor organe sau sisteme în procesul de munc─â, angajatorul este obligat s─â comunice organiza┼úiilor sindicale din unitate afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, inspectoratelor teritoriale de munc─â ┼či autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â jude┼úene ┼či a Municipiului Bucure┼čti apari┼úia acestor boli.
    (3) Persoanele care au contractat o boal─â profesional─â vor fi redistribuite în alte locuri de munc─â cu avizul Inspectoratului Teritorial de Munc─â dup─â consultarea organiza┼úiilor sindicale din unitate afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, conform prevederilor legale.
    (4) Reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale vor urm─âri respectarea prevederilor alin. (1), (2) ┼či (3), iar în cazul nerespect─ârii acestora vor fi sesizate organele abilitate s─â aplice sanc┼úiunile prev─âzute de lege.
    ART. 139
    Compensarea biletelor de odihn─â, tratament ┼či recuperare acordate tuturor salaria┼úilor din ramura sanitar─â ┼či personalului care lucreaz─â în structura de conducere ┼či execu┼úie a organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â este suportat─â din bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu consultarea organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 140
    Repartizarea spa┼úiilor de locuit din administrarea unit─â┼úii se face în concordan┼ú─â cu prevederile legale, prin comisiile mixte administra┼úie-sindicate de la nivelul unit─â┼úii.
    ART. 141
    Angajatorul este obligat s─â acorde tichetele de mas─â potrivit Legii nr. 142/1998, în conformitate cu prevederile legale prev─âzute pentru unit─â┼úi finan┼úate de la bugetul de stat ┼či de la bugetul asigur─ârilor sociale de s─ân─âtate.
    ART. 142
    Contravaloarea deplas─ârii salaria┼úilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de serviciu, este suportat─â integral de angajator.
    ART. 143
    (1) Dup─â efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârst─â de pân─â la 2 ani ┼či, în cazul copilului cu handicap, pân─â la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata membr─â de sindicat poate beneficia de înc─â un an concediu f─âr─â plat─â, postul r─âmânând temporar vacant ┼či neputând fi desfiin┼úat pe timpul cât aceasta se afl─â în asemenea situa┼úie.
    (2) La întoarcerea din concediul f─âr─â plat─â salariata va fi încadrat─â pe postul avut ini┼úial, toate drepturile aferente locului de munc─â urmând a fi acordate integral.
    (3) Contractul individual de munc─â nu poate fi desf─âcut din motive neimputabile angajatului pe perioada efectu─ârii concediului de cre┼čtere a copilului ┼či nici în primul an de la reluarea activit─â┼úii.
    ART. 144
    Salariata membr─â de sindicat care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârst─â de pân─â la 2 ani ┼či, în cazul copilului cu handicap, pân─â la împlinirea vârstei de 3 ani, beneficiaz─â de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, f─âr─â a-i afecta salariul ┼či vechimea în munc─â.
    ART. 145
    Salariatele gravide beneficiaz─â de scutire în ceea ce prive┼čte obligativitatea efectu─ârii turei de noapte sau a g─ârzilor - la cerere, ┼či de posibilitatea schimb─ârii locului de munc─â.
    ART. 146
    Pentru asigurarea respect─ârii demnit─â┼úii tuturor salaria┼úilor, prin regulamentele interne de la nivel de unitate se stabilesc prevederi exprese de prevenire ┼či combatere a situa┼úiilor de violen┼ú─â ┼či h─âr┼úuire sexual─â la locul de munc─â, conform anexei nr. 10.
    ART. 147
    Personalul contractual din sistemul sanitar, în condi┼úiile pl─â┼úii contribu┼úiei de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, beneficiaz─â de servicii medicale, tratament ┼či medica┼úie, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul Casei Na┼úionale de Asigur─âri de S─ân─âtate ┼či de la bugetul de stat, dup─â caz, potrivit normelor aprobate prin ordinul ministrului s─ân─ât─â┼úii publice ┼či pre┼čedintelui Casei Na┼úionale de Asigur─âri de S─ân─âtate.

    CAPITOLUL VII
    FORMAREA PROFESIONAL─é

    ART. 148
    (1) Prin termenul de formare profesional─â se în┼úelege orice procedur─â prin care un salariat dobânde┼čte o calificare, se specializeaz─â sau se perfec┼úioneaz─â ┼či pentru care ob┼úine o diplom─â sau un certificat care atest─â aceste situa┼úii, eliberat de institu┼úiile abilitate conform legisla┼úiei în vigoare.
    (2) Dobândirea unei specialit─â┼úi ┼či/sau l─ârgirea domeniului de competen┼ú─â a personalului de specialitate se fac potrivit reglement─ârilor în vigoare.
    (3) Activitatea de formare ┼či perfec┼úionare profesional─â cuprinde ┼či domeniul rela┼úiilor de munc─â, management, dreptul la asociere ┼či libert─â┼úile sindicale ┼či patronale.
    (4) P─âr┼úile convin asupra necesit─â┼úii ┼či obligativit─â┼úii perfec┼úion─ârii profesionale a tuturor categoriilor de salaria┼úi, inclusiv a liderilor sindicali sco┼či din produc┼úie.
    (5) Formarea profesional─â a tuturor categoriilor de salaria┼úi va fi organizat─â ┼či suportat─â pe cheltuiala angajatorului (unit─â┼úii) în limita sumelor prev─âzute în bugetul de venituri ┼či cheltuieli cu aceast─â destina┼úie.
    ART. 149
    (1) Formarea profesional─â a salaria┼úilor are urm─âtoarele obiective principale:
    a) adaptarea salariatului la cerin┼úele postului sau ale locului de munc─â;
    b) ob┼úinerea unei calific─âri profesionale;
    c) actualizarea cuno┼čtin┼úelor ┼či deprinderilor specifice postului ┼či locului de munc─â ┼či perfec┼úionarea preg─âtirii profesionale pentru ocupa┼úia de baz─â;
    d) reconversia profesional─â determinat─â de restructur─âri socio-economice;
    e) dobândirea unor cuno┼čtin┼úe avansate, a unor metode ┼či procedee moderne, necesare pentru realizarea activit─â┼úilor profesionale;
    f) prevenirea riscului ┼čomajului;
    g) promovarea în munc─â ┼či dezvoltarea carierei profesionale.
    (2) Formarea profesional─â ┼či evaluarea cuno┼čtin┼úelor se fac pe baza standardelor ocupa┼úionale.
    ART. 150
    Formarea profesional─â a salaria┼úilor se poate realiza prin urm─âtoarele forme:
    a) participarea la cursuri organizate de c─âtre angajator sau de c─âtre furnizorii de servicii de formare profesional─â din ┼úar─â sau din str─âin─âtate;
    b) stagii de adaptare profesional─â la cerin┼úele postului ┼či ale locului de munc─â;
    c) stagii de practic─â ┼či specializare în ┼úar─â ┼či în str─âin─âtate;
    d) ucenicie organizat─â la locul de munc─â;
    e) formare individualizat─â;
    f) alte forme de preg─âtire convenite între angajator ┼či salariat.
    ART. 151
    (1) Angajatorul, dup─â consultarea organiza┼úiilor sindicale din unitate, are urm─âtoarele atribu┼úii:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesar─â formarea profesional─â, a c─âilor de realizare, adoptarea programului anual ┼či controlul aplic─ârii acestuia;
    b) sindicatele semnatare ale prezentului contract vor participa, prin împuternici┼úii lor, la orice form─â de examinare organizat─â în vederea absolvirii unui curs de formare profesional─â în cadrul unit─â┼úii;
    c) în cazul în care unitatea urmeaz─â s─â-┼či schimbe par┼úial sau total profilul de activitate, aceasta va informa ┼či consulta sindicatul cu cel pu┼úin 2 luni înainte de aplicarea m─âsurii ┼či va oferi propriilor salaria┼úi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angaj─âri de for┼ú─â de munc─â din afar─â;
    d) în cazul în care un salariat identific─â un curs de formare profesional─â pe care ar dori s─â-l urmeze, organizat de un ter┼ú, unitatea va analiza cererea împreun─â cu sindicatele semnatare ale prezentului contract.
    e) salaria┼úii care au încheiat acte adi┼úionale la contractul individual de munc─â în vederea form─ârii profesionale vor putea fi obliga┼úi s─â suporte cheltuielile ocazionate de aceasta dac─â p─âr─âsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
    (2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cuno┼čtin┼úa tuturor salaria┼úilor în termen de 6 zile de la adoptare, prin afi┼čare la avizierul unit─â┼úii.
    (3) Planurile ┼či programele de formare profesional─â anual─â elaborate de c─âtre angajator, dup─â consultarea organiza┼úiilor sindicale din unitate, sunt anexe ale contractelor colective de munc─â de la nivelul unit─â┼úilor sau grupurilor de unit─â┼úi.
    ART. 152
    (1) Participarea la formare profesional─â poate avea loc la ini┼úiativa angajatorului sau la ini┼úiativa salariatului.
    (2) Modalitatea concret─â de formare profesional─â, drepturile ┼či obliga┼úiile p─âr┼úilor, durata form─ârii profesionale, precum ┼či orice alte aspecte legate de formarea profesional─â, inclusiv obliga┼úiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional─â, se stabilesc prin acordul p─âr┼úilor, cu consultarea sindicatelor afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, ┼či fac obiectul unor acte adi┼úionale la contractele individuale de munc─â.
    ART. 153
    (1) în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional─â este ini┼úiat─â de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceast─â participare sunt suportate de c─âtre acesta.
    (2) în cazul în care, în condi┼úiile prev─âzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional─â presupune scoaterea par┼úial─â din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
    a) dac─â participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad─â ce nu dep─â┼če┼čte 25% din durata zilnic─â a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toat─â durata form─ârii profesionale, de salariul integral corespunz─âtor postului ┼či func┼úiei de┼úinute, cu toate indemniza┼úiile, sporurile ┼či adaosurile la acesta;
    b) dac─â participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad─â mai mare de 25% din durata zilnic─â a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de baz─â ┼či, dup─â caz, de sporul de vechime.
    (3) Dac─â participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesional─â presupune scoaterea integral─â din activitate, contractul individual de munc─â al salariatului respectiv se suspend─â, acesta beneficiind de o indemniza┼úie pl─âtit─â de angajator, prev─âzut─â în contractul colectiv de munc─â aplicabil sau în contractul individual de munc─â, dup─â caz.
    (4) Pe perioada suspend─ârii contractului individual de munc─â în condi┼úiile prev─âzute la alin. (3), salariatul beneficiaz─â de vechime la acel loc de munc─â, aceast─â perioad─â fiind considerat─â stagiu de cotizare în sistemul asigur─ârilor sociale de stat.
    ART. 154
    (1) în cazul în care salariatul este cel care are ini┼úiativa particip─ârii la o form─â de preg─âtire profesional─â cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreun─â cu sindicatul sau, dup─â caz, cu reprezentan┼úii salaria┼úilor.
    (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulat─â de salariat potrivit alin. (1) în termen de 15 zile de la primirea solicit─ârii. Totodat─â angajatorul va decide cu privire la condi┼úiile în care va permite salariatului participarea la forma de preg─âtire profesional─â, inclusiv dac─â va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
    ART. 155
    Salaria┼úii care au încheiat un act adi┼úional la contractul individual de munc─â cu privire la formarea profesional─â pot primi în afara salariului corespunz─âtor locului de munc─â ┼či alte avantaje în natur─â pentru formarea profesional─â.
    ART. 156
    (1) Salaria┼úii au dreptul s─â beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesional─â.
    (2) Concediile pentru formare profesional─â se pot acorda cu sau f─âr─â plat─â.
    ART. 157
    (1) Concediile f─âr─â plat─â pentru formare profesional─â se acord─â la solicitarea salariatului, pe perioada form─ârii profesionale pe care salariatul o urmeaz─â din ini┼úiativa sa.
    (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatelor afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract ┼či numai dac─â absen┼úa salariatului ar prejudicia grav desf─â┼čurarea activit─â┼úii.
    ART. 158
    (1) Cererea de concediu f─âr─â plat─â pentru formare profesional─â trebuie s─â fie înaintat─â angajatorului cu cel pu┼úin o lun─â înainte de efectuarea acestuia ┼či trebuie s─â precizeze data de începere a stagiului de formare profesional─â, domeniul ┼či durata acestuia, precum ┼či denumirea institu┼úiei de formare profesional─â.
    (2) Efectuarea concediului f─âr─â plat─â pentru formare profesional─â se poate realiza ┼či frac┼úionat în cursul unui an calendaristic, pentru sus┼úinerea examenelor de absolvire a unor forme de înv─â┼ú─âmânt sau pentru sus┼úinerea examenelor de promovare în anul urm─âtor în cadrul institu┼úiilor de înv─â┼ú─âmânt superior, cu respectarea condi┼úiilor stabilite la alin. (1).
    ART. 159
    (1) în cazul în care angajatorul nu ┼či-a respectat obliga┼úia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesional─â în condi┼úiile prev─âzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesional─â, pl─âtit de angajator, de pân─â la 10 zile lucr─âtoare sau de pân─â la 80 de ore.
    (2) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (1) indemniza┼úia de concediu va fi cea prev─âzut─â pentru concediul de odihn─â.
    (3) Perioada în care salariatul beneficiaz─â de concediul pl─âtit prev─âzut la alin. (1) se stabile┼čte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu pl─âtit pentru formare profesional─â va fi înaintat─â angajatorului cu cel pu┼úin o lun─â înainte de efectuarea acestuia ┼či trebuie s─â precizeze data de începere a stagiului de formare profesional─â, domeniul ┼či durata acestuia, precum ┼či denumirea institu┼úiei de formare profesional─â.
    ART. 160
    Durata concediului pentru formare profesional─â nu poate fi dedus─â din durata concediului de odihn─â anual ┼či este asimilat─â unei perioade de munc─â efectiv─â în ceea ce prive┼čte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
    ART. 161
    (1) Angajatorii au obliga┼úia de a asigura participarea la programe de formare profesional─â pentru to┼úi salaria┼úii, dup─â cum urmeaz─â:
    a) cel pu┼úin o dat─â la 2 ani, dac─â au cel pu┼úin 21 de salaria┼úi;
    b) cel pu┼úin o dat─â la 3 ani, dac─â au sub 21 de salaria┼úi.
    (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesional─â asigurat─â în condi┼úiile alin. (1) se suport─â de c─âtre angajatori.
    ART. 162
    (1) Planul de formare profesional─â elaborat anual de c─âtre angajatorul persoan─â juridic─â, care are mai mult de 20 de salaria┼úi, împreun─â cu organiza┼úiile profesionale corespunz─âtoare ┼či cu consultarea reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, va fi adus la cuno┼čtin┼úa salaria┼úilor.
    (2) Planul de formare profesional─â va fi elaborat astfel încât prin diversele forme de preg─âtire s─â poat─â trece de dou─â ori salaria┼úii în primii 5 ani de activitate ┼či, periodic, ceilal┼úi salaria┼úi.
    (3) Programarea individual─â se face de c─âtre angajator cu consultarea salariatului în cauz─â, cu aprobarea ┼čefului s─âu direct ┼či cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile.
    (4) Participarea la cursuri de formare profesional─â, cu scoaterea din produc┼úie, la cererea salariatului poate fi inclus─â în planul de formare profesional─â numai cu aprobarea angajatorului ┼či cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile lucr─âtoare.
    (5) Cursurile de perfec┼úionare ┼či specializare profesional─â se avizeaz─â de organiza┼úiile profesionale constituite potrivit legii.
    ART. 163
    (1) Salaria┼úii nou angaja┼úi în unitate, la solicitarea ┼čefului direct ┼či cu avizul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ce se acord─â în termen de 6 zile lucr─âtoare, pot participa la stagii de adaptare profesional─â.
    (2) Particip─â la cursuri de adaptare profesional─â to┼úi salaria┼úii afla┼úi la prima angajare într-o unitate medico-sanitar─â, salaria┼úii care au lucrat în alt─â unitate medico-sanitar─â cu alt specific ┼či salaria┼úii care s-au reangajat în unitate dup─â o perioad─â de cel pu┼úin 5 ani de întrerupere.
    (3) Stagiile de adaptare profesional─â se organizeaz─â de c─âtre angajator.
    ART. 164
    (1) Cursurile de formare organizate de sindicate ┼či patronate sunt creditate prin con┼úinutul lor cu preg─âtirea ┼či perfec┼úionarea profesional─â.
    (2) Programele de preg─âtire men┼úionate la alin. (1) vor fi elaborate în colaborare cu organiza┼úia profesional─â, potrivit reglement─ârilor legale în vigoare.
    ART. 165
    Reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â particip─â în calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certific─â preg─âtirea ┼či perfec┼úionarea profesional─â ┼či managerial─â ┼či la concursurile de ocupare a posturilor.

    CAPITOLUL VIII
    DREPTURILE SINDICATELOR AFILIATE ORGANIZA┼óIILOR SINDICALE SEMNATARE ALE PREZENTULUI CONTRACT COLECTIV DE MUNC─é

    ART. 166
    P─âr┼úile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele ┼či pentru salaria┼úi libertatea de opinie.
    ART. 167
    (1) Partea patronal─â se oblig─â s─â întreprind─â toate demersurile necesare pentru înt─ârirea protec┼úiei personalului de agresiuni fizice sau verbale din partea pacien┼úilor, a apar┼úin─âtorilor acestora sau a altor persoane din exterior sau interior, în timpul muncii sau legate de procesul de munc─â.
    (2) P─âr┼úile recunosc c─â salaria┼úii nu-┼či pot desf─â┼čura activitatea în parametri contractuali dac─â lucreaz─â în condi┼úii de amenin┼ú─âri fizice ┼či/sau verbale.
    ART. 168
    (1) P─âr┼úile se angajeaz─â s─â promoveze un comportament civilizat în cadrul unit─â┼úii, cu respectarea demnit─â┼úii fiec─ârui salariat.
    (2) Partea patronal─â se oblig─â s─â sanc┼úioneze disciplinar orice abatere de la normele de comportament civilizat, indiferent din partea cui ar veni sesizarea.
    (3) Preciz─âri suplimentare privind normele de comportament vor face obiectul regulamentelor interne ale unit─â┼úilor sanitare.
    ART. 169
    (1) a) Reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â particip─â la ┼čedin┼úele consiliului consultativ, ale consiliului de administra┼úie ┼či ale comitetului director al unit─â┼úilor sanitare, potrivit reglement─ârilor legale în vigoare.
    b) Reprezentantul Uniunii Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliat─â organiza┼úiilor semnatare, precum ┼či organiza┼úiile patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â particip─â, în calitate de observator, la ┼čedin┼úele conducerii Direc┼úiei Medicale a MTI ┼či la toate ┼čedin┼úele de interes general la nivel na┼úional, regional ┼či jude┼úean.
    (2) P─âr┼úile garanteaz─â aplicarea prevederilor legisla┼úiei muncii, precum ┼či a dispozi┼úiilor legale în materie.
    (3) La cererea expres─â a membrilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â, ace┼čtia pot fi asista┼úi de reprezentan┼úii federa┼úiilor ┼či confedera┼úiilor în sus┼úinerea unor drepturi ┼či cereri, la toate nivelurile.
    ART. 170
    (1) Anun┼úarea ┼čedin┼úelor men┼úionate în art. 169 alin. (1) ┼či a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.
    (2) Angajatorul se oblig─â s─â pun─â la dispozi┼úia reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â toate documentele necesare sus┼úinerii activit─â┼úii sindicale.
    (3) Hot─ârârile conducerii unit─â┼úilor vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore de la data emiterii hot─ârârii, reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    (4) Reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â particip─â în toate comisiile implicate în activitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile, în conformitate cu reglement─ârile legale în vigoare ┼či cu acordurile stabilite în acest sens.
    ART. 171
    (1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â s─â urmeze cursurile de formare organizate de sindicate ┼či patronate; în perioada respectiv─â, cursantul beneficiaz─â de toate drepturile aferente locului de munc─â, pentru o perioad─â de pân─â la 15 zile lucr─âtoare/an. Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii va sprijini constituirea unui fond destinat activit─â┼úilor de formare prin atragerea unor surse de la bugetul de stat, fond ce urmeaz─â a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
    (2) Persoanele alese în structura de conducere a organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â beneficiaz─â de reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile lucr─âtoare, cumulat sau fragmentat.
    (3) în cazurile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se p─âstreaz─â integral.
    (4) Activitatea liderilor organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â la nivel de ramur─â sanitar─â este asimilat─â ca vechime în activitate managerial─â în domeniu.
    ART. 172
    în vederea stabilirii unor servicii ┼či dot─âri comune, prin acordul p─âr┼úilor, administra┼úia ┼či organiza┼úiile sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale contractului colectiv de munc─â pot stabili cote procentuale de participare la ac┼úiunea respectiv─â.
    ART. 173
    Angajatorul este obligat s─â asigure în incinta unit─â┼úii, gratuit, spa┼úiul ┼či mijloacele necesare func┼úion─ârii sindicatului.
    ART. 174
    încasarea cotiza┼úiei se face prin statele de plat─â ale unit─â┼úilor, în baza acordului salaria┼úilor membri ai organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â. Re┼úinerea cotiza┼úiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la una dintre organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului contract ┼či în┼čtiin┼úarea privind persoanele c─ârora li s-a efectuat opera┼úiunea se constituie în sarcin─â curent─â de serviciu - potrivit avizului favorabil emis de Ministerul Economiei ┼či de Ministerul S─ân─ât─â┼úii.
    ART. 175
    (1) Angajatorul recunoa┼čte drepturile salaria┼úilor reprezenta┼úi de organiza┼úiile sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â de a sus┼úine ┼či de a participa neîngr─âdit la ac┼úiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în aceast─â perioad─â obligându-se s─â nu procedeze la angaj─âri temporare în locul celor afla┼úi în grev─â.
    (2) Angajatorul se oblig─â s─â ia m─âsuri disciplinare împotriva celor care încearc─â sau împiedic─â exercitarea dreptului de participare a salaria┼úilor la ac┼úiuni sindicale, organizate în condi┼úiile legii.

    CAPITOLUL IX
    DISPOZI┼óII FINALE

    ART. 176
    (1) în baza prezentului contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi, se vor încheia contractele colective de munc─â la nivelul unit─â┼úilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi sunt considerate de drept minime ┼či obligatorii ┼či nu pot fi omise la elaborarea contractului-cadru ┼či a normelor de aplicare a acestuia.
    (3) în unit─â┼úile în care nu se încheie contract colectiv de munc─â se aplic─â prevederile prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 177
    P─âr┼úile semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â asigur─â aplicarea acestuia la toate nivelurile.
    ART. 178
    (1) în toate situa┼úiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei ┼či a modului de finan┼úare pentru unit─â┼úi, sec┼úii, compartimente ┼či servicii, externaliz─âri servicii etc., angajatorul care pred─â este obligat s─â transmit─â, iar angajatorul care preia este obligat s─â garanteze respectarea clauzelor prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) Licita┼úiile, privatizarea, externalizarea serviciilor/renun┼úarea la serviciile de externalizare se vor face cu acordul scris al reprezentantului sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de munc─â.
    (3) Persoanele deta┼čate beneficiaz─â pe perioada deta┼č─ârii de toate drepturile care sunt mai favorabile.
    ART. 179
    Prevederile prezentului contract colectiv de munc─â se aplic─â de drept salaria┼úilor reprezenta┼úi de organiza┼úiile sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale acestui contract ┼či produce efecte pentru to┼úi salaria┼úii, potrivit legii.
    ART. 180
    Salaria┼úii membri ai organiza┼úiilor sindicale afiliate organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â au dreptul s─â poarte la echipamentul de protec┼úie însemnele organiza┼úiilor sindicale specifice.
    ART. 181
    Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii, Direc┼úia medical─â ┼či conducerile unit─â┼úilor sunt r─âspunz─âtoare de aplicarea ┼či garantarea prevederilor contractului colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi.
    ART. 182
    Aplicarea prevederilor contractelor colective de munc─â încheiate este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage r─âspunderea, potrivit legii.
    ART. 183
    P─âr┼úile vor sus┼úine de comun acord drepturile prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â pentru care sunt prev─âzute reglement─âri legale suplimentare.
    ART. 184
    Toate documentele încheiate de reprezentan┼úii Ministerului S─ân─ât─â┼úii, Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii, CNAS, CAS-MTCT ┼či de cei ai sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â fac parte de drept din prezentul contract colectiv de munc─â.
    ART. 185
    P─âr┼úile se oblig─â ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munc─â, s─â nu promoveze ┼či s─â nu sus┼úin─â proiecte de acte normative a c─âror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munc─â, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
    ART. 186
    Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii va sus┼úine toate ini┼úiativele legislative ┼či modific─ârile actelor normative de natur─â s─â îmbun─ât─â┼úeasc─â prevederile prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 187
    Prezentul contract colectiv de munc─â, încheiat în 5 exemplare, produce efecte de la data înregistr─ârii la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale.

    PATRONAT
Gabriela Ionescu - PRE┼×EDINTE
    Manager Spitalul General CF Gala┼úi

    Bebe Martin
    Manager Spitalul Clinic CF Craiova

    Georgeta R─âdulescu
    Manager Spitalul General CF Ploie┼čti

    Ciprian Bogdan
    Manager Spitalul General CF Timi┼čoara

    Florin Bucurean
    Manager Spitalul Clinic CF Oradea

    Lucian Burlea
    Manager Spitalul Clinic CF Ia┼či

    Liliana Coldea
    Manager Spitalul General CF Sibiu

    SINDICATE

    FEDERA┼óIA SANITAS DIN ROMâNIA
    Adrian Bîrea - PRE┼×EDINTE
    Prim-vicepre┼čedinte

    Florin Muscanu
    Vicepre┼čedinte

    UNIUNEA SINDICATELOR DIN SPITALELE CFR
    Denisa POPOVICI
    Pre┼čedinte

    Gheorghe POPA
    Prim-vicepre┼čedinte ANFS

    Raluca OLARU
    Secretar Birou Executiv

    Rodica DR─éGUN─é
    Membru Birou Executiv

    Gheorghe IONESCU
    Membru Birou Executiv

    ANEXA 1

    Negocierea contractului colectiv de munc─â la nivelul unit─â┼úii/institu┼úiei

    1. în termen de 15 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a MTI, Federa┼úia Sanitas va împuternici, potrivit legii, sindicatele din unit─â┼úile sanitare, conform anexei 12, pentru negocierea contractelor colective de munc─â la nivel de unit─â┼úi/institu┼úii.
    2. Unit─â┼úile sanitare cu personalitate juridic─â din re┼úeaua medical─â a Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, în care se aplic─â contractul colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi, sunt trecute în anexa 11.
    3. Prevederile contractelor individuale de munc─â vor fi puse de acord cu prevederile contractului colectiv de munc─â la nivelul unit─â┼úii/institu┼úiei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.
    4. a) Neîn┼úelegerile privind încheierea contractului colectiv de munc─â la nivelul unit─â┼úii/institu┼úiei vor fi conciliate în prezen┼úa reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale, cu participarea împuternici┼úilor abilita┼úi ai patronatului ┼či ai sindicatului.
    b) în cazul men┼úinerii unor puncte divergente ┼či dup─â conciliere ┼či al neaccept─ârii procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea ac┼úiunilor sindicale din programul de revendic─âri.

    ANEXA 2

    Regulamentul privind organizarea ┼či func┼úionarea Comisiei paritare la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a MTI.

    1. Comisia de monitorizare a prevederilor aplic─ârii Contractului colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a MTI va fi compus─â din 5 reprezentan┼úi ai organiza┼úiilor sindicale semnatare ┼či 5 reprezentan┼úi ai angajatorilor. Membrii comisiei sunt desemna┼úi de p─âr┼úile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale.
    2. Comisia se va întruni la cererea oric─âruia dintre membrii s─âi în termen de maximum 15 zile lucr─âtoare de la formularea cererii ┼či va adopta hot─ârâri valabile prin unanimitate în prezen┼úa a 3/4 din num─ârul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidat─â, prin rota┼úie, de c─âtre un reprezentant al fiec─ârei p─âr┼úi, ales în ┼čedin┼úa respectiv─â. Componen┼úa comisiei paritare poate fi schimbat─â sau completat─â cu acordul p─âr┼úilor.
    4. Hot─ârârea adoptat─â potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru p─âr┼úile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    6. Comisia este împuternicit─â s─â interpreteze prevederile contractului colectiv de munc─â, în aplicare, în func┼úie de condi┼úiile concrete ┼či de posibilit─â┼úile unit─â┼úilor, la solicitarea uneia dintre p─âr┼úi.

    ANEXA 3

                       CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC─é
încheiat ┼či înregistrat sub nr. ..../.... în registrul general de eviden┼ú─â a salaria┼úilor

    A. P─âr┼úile contractului
    Angajator - persoan─â juridic─â/fizic─â ............, cu sediul/domiciliul în ............, înregistrat─â la registrul comer┼úului/autorit─â┼úile administra┼úiei publice din ........ sub nr. ........, cod fiscal ........, telefon ........., reprezentat─â legal prin ................, în calitate de ................., ┼či
    salariatul/salariata - domnul/doamna ............., domiciliat/domiciliat─â în localitatea ..............., str. ............. nr. ...., jude┼úul ........, posesor/posesoare al/a buletinului/c─âr┼úii de identitate/pa┼čaportului seria ... nr. ..... eliberat/eliberat─â de ........ la data de ........, CNP ..........., permis de munc─â seria ......... nr. ............ din data de ................,
    am încheiat prezentul contract individual de munc─â în urm─âtoarele condi┼úii asupra c─ârora am convenit:

    B. Obiectul contractului
    ......................................

    C. Durata contractului
    a) nedeterminat─â, salariatul/salariata ................. urmând s─â înceap─â activitatea la data de ...................;
    b) determinat─â, de ...... luni, pe perioada cuprins─â între data de ....... ┼či data de ......./pe perioada suspend─ârii contractului individual de munc─â al titularului de post.

    D. Locul de munc─â
    1. Activitatea se desf─â┼čoar─â la .....................
    2. în lipsa unui loc de munc─â fix salariatul va desf─â┼čura activitatea astfel: .....................

    E. Felul muncii
    Func┼úia/meseria ..................... conform Clasific─ârii ocupa┼úiilor în România

    F. Atribu┼úiile postului
    Atribu┼úiile postului sunt prev─âzute în fi┼ča postului, anex─â la contractul individual de munc─â.

    G. Condi┼úii de munc─â
    1. Activitatea se desf─â┼čoar─â în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestat─â se desf─â┼čoar─â în condi┼úii normale/deosebite/speciale de munc─â, potrivit Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii ┼či alte drepturi de asigur─âri sociale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O norm─â întreag─â, durata timpului de lucru fiind de ......... ore/zi, ........ ore/s─âpt─âmân─â.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dup─â cum urmeaz─â: ..................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi┼úiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc─â aplicabil.
    2. O frac┼úiune de norm─â de ........ ore/zi (cel pu┼úin 2 ore/zi), ........ ore/s─âpt─âmân─â.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dup─â cum urmeaz─â: .......... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi┼úiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc─â aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excep┼úia cazurilor de for┼ú─â major─â sau pentru alte lucr─âri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înl─âtur─ârii consecin┼úelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihn─â este de .......... zile lucr─âtoare, în raport cu durata muncii (norm─â întreag─â, frac┼úiune de norm─â).
    De asemenea, beneficiaz─â de un concediu suplimentar de ...................

    J. Salariul
    1. Salariul de baz─â lunar brut: ................... lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ......................................;
    b) indemniza┼úii .................................;
    c) alte adaosuri .................................
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaz─â ori în zilele de s─ârb─âtori legale se compenseaz─â cu ore libere pl─âtite sau se pl─âtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc─â aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se pl─âte┼čte salariul este/sunt ....................

    K. Drepturi ┼či obliga┼úii ale p─âr┼úilor privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â
    a) echipament individual de protec┼úie ......................;
    b) echipament individual de lucru ..........................;
    c) materiale igienico-sanitare .............................;
    d) alimenta┼úie de protec┼úie ................................;
    e) alte drepturi ┼či obliga┼úii privind s─ân─âtatea ┼či securitatea în munc─â ........................... .

    L. Alte clauze
    a) perioada de prob─â este de ...............................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ....... zile lucr─âtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc─â;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ...... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc─â;
    d) în cazul în care salariatul urmeaz─â s─â-┼či desf─â┼čoare activitatea în str─âin─âtate, informa┼úiile prev─âzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor reg─âsi ┼či în contractul individual de munc─â;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi ┼či obliga┼úii generale ale p─âr┼úilor
    1. Salariatul are, în principal, urm─âtoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depus─â;
    b) dreptul la repaus zilnic ┼či s─âpt─âmânal;
    c) dreptul la concediu de odihn─â anual;
    d) dreptul la egalitate de ┼čanse ┼či de tratament;
    e) dreptul la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    f) dreptul la formare profesional─â, în condi┼úiile actelor adi┼úionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) obliga┼úia de a realiza norma de munc─â sau, dup─â caz, de a îndeplini atribu┼úiile ce îi revin conform fi┼čei postului;
    b) obliga┼úia de a respecta disciplina muncii;
    c) obliga┼úia de fidelitate fa┼ú─â de angajator în executarea atribu┼úiilor de serviciu;
    d) obliga┼úia de a respecta m─âsurile de securitate ┼či s─ân─âtate a muncii în unitate;
    e) obliga┼úia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, urm─âtoarele drepturi:
    a) s─â dea dispozi┼úii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit─â┼úii lor;
    b) s─â exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) s─â constate s─âvâr┼čirea abaterilor disciplinare ┼či s─â aplice sanc┼úiunile corespunz─âtoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc─â aplicabil ┼či regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc─â, din contractul colectiv de munc─â aplicabil ┼či din lege;
    b) s─â asigure permanent condi┼úiile tehnice ┼či organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munc─â ┼či condi┼úiile corespunz─âtoare de munc─â;
    c) s─â informeze salariatul asupra condi┼úiilor de munc─â ┼či asupra elementelor care privesc desf─â┼čurarea rela┼úiilor de munc─â;
    d) s─â elibereze, la cerere, toate documentele care atest─â calitatea de salariat a solicitantului;
    e) s─â asigure confiden┼úialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozi┼úii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munc─â se completeaz─â cu dispozi┼úiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ┼či ale contractului colectiv de munc─â aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/na┼úional înregistrat sub nr. ....../............ la Direc┼úia General─â de Munc─â ┼či Solidaritate Social─â a Jude┼úului/Municipiului ..................../Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul execut─ârii contractului individual de munc─â impune încheierea unui act adi┼úional la contract, conform dispozi┼úiilor legale.
    Prezentul contract individual de munc─â s-a încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în leg─âtur─â cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munc─â sunt solu┼úionate de instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â material ┼či teritorial, potrivit legii.

               Angajator,                              Salariat,
          ...................                     ...................

                              Reprezentant legal,
                           ........................

    Pe data de ............. prezentul contract înceteaz─â în temeiul art. .... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

               Angajator,
          ...................

    ANEXA 4

    Locurile de munc─â, categoriile de personal, m─ârimea concret─â a sporurilor pentru salaria┼úii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea, precum ┼či condi┼úiile de acordare a acestora

    ART. 1
    Prezenta anex─â stabile┼čte locurile de munc─â, categoriile de personal ┼či m─ârimea concret─â a sporurilor în raport cu condi┼úiile în care se desf─â┼čoar─â activitatea, precum ┼či condi┼úiile de acordare a acestora.
    ART. 2
    Locurile de munc─â, categoriile de personal, m─ârimea concret─â a sporurilor sunt prev─âzute în anexele nr. 4.1 - 4.5, dup─â cum urmeaz─â:
    a) anexa nr. 4.1, pentru activitatea desf─â┼čurat─â în condi┼úii periculoase, precum ┼či în condi┼úii periculoase sau v─ât─âm─âtoare,
    b) anexa nr. 4.2, pentru condi┼úii deosebit de periculoase
    c) anexa nr. 4.3, pentru activit─â┼úi ce solicit─â o încordare psihic─â foarte ridicat─â sau care se desf─â┼čoar─â în condi┼úii deosebite,
    d) anexa nr. 4.4, pentru condi┼úii grele de munc─â,
    e) anexa nr. 4.5, pentru personalul care lucreaz─â în unit─â┼úi sanitare aflate în localit─â┼úi cu condi┼úii deosebite de munc─â.
    ART. 3
    în raport cu condi┼úiile în care se desf─â┼čoar─â activitatea, sporurile acordate în baza art. 13 alin. (1) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005, se grupeaz─â astfel:
    - grupa I - spor pentru condi┼úii deosebit de periculoase, condi┼úii periculoase ┼či condi┼úii periculoase sau v─ât─âm─âtoare, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), c) ┼či e);
    - grupa a II-a - spor pentru activit─â┼úi ce solicit─â o încordare psihic─â foarte ridicat─â sau care se desf─â┼čoar─â în condi┼úii deosebite, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), c) ┼či h);
    - grupa a III-a - spor pentru condi┼úii grele de munc─â, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d);
    - grupa a IV-a - spor pentru personalul care lucreaz─â în unit─â┼úi sanitare aflate în localit─â┼úi cu condi┼úii deosebite de munc─â sau unde atragerea personalului se face cu greutate, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f).
    - grupa a V-a - spor pentru condi┼úii periculoase, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g).
    ART. 4
    în situa┼úia în care unele categorii de personal, datorit─â specificului activit─â┼úii, î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în locuri de munc─â care se reg─âsesc în una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiec─ârei grupe, ┼či anume de cel mai mare.
    ART. 5
    (1) Sporul pentru condi┼úii deosebit de periculoase, condi┼úii periculoase ┼či condi┼úii periculoase sau v─ât─âm─âtoare de munc─â se acord─â potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munc─â ce se elibereaz─â pe baza urm─âtoarelor criterii:
    a) înregistrarea de îmboln─âviri profesionale ca urmare a activit─â┼úii desf─â┼čurate la locul de munc─â;
    b) gradul de cre┼čtere a indicilor de morbiditate la locurile de munc─â respective;
    c) înregistrarea unor cazuri de accidente de munc─â produse la locul de munc─â.
    (2) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munc─â se elibereaz─â de compartimentele de specialitate din cadrul direc┼úiilor de s─ân─âtate public─â ┼či se avizeaz─â de inspectoratele teritoriale de munc─â, care constat─â c─â s-au aplicat toate m─âsurile posibile de normalizare a condi┼úiilor de munc─â ┼či c─â toate instala┼úiile de protec┼úie a muncii func┼úioneaz─â normal.
    (3) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munc─â pentru unit─â┼úile sanitare din re┼úeaua Ministerului Ap─âr─ârii se elibereaz─â de compartimentul de specialitate din cadrul acestui minister, care constat─â c─â s-au aplicat toate m─âsurile posibile de normalizare a condi┼úiilor de munc─â ┼či c─â toate instala┼úiile de protec┼úie a muncii func┼úioneaz─â normal.
    ART. 6
    La stabilirea concret─â a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere urm─âtoarele criterii:
    a) riscul de îmboln─âvire ┼či de accidentare;
    b) solicitarea nervoas─â;
    c) indicii de morbiditate.
    ART. 7
    La acordarea sporului pentru condi┼úii deosebit de periculoase, condi┼úii periculoase, condi┼úii periculoase sau v─ât─âm─âtoare s-au avut în vedere urm─âtorii factori care determin─â încadrarea locului de munc─â în una dintre cele trei categorii:
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - ┼či mecanismul de ac┼úiune a acestora asupra organismului;
    b) intensitatea de ac┼úiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
    c) durata de expunere la ac┼úiunea factorilor nocivi;
    d) existen┼úa unor condi┼úii de munc─â ce implic─â un efort fizic mare, în condi┼úii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibra┼úii;
    e) existen┼úa unor condi┼úii de munc─â ce implic─â o suprasolicitare nervoas─â, determinat─â de un risc de accidentare sau de îmboln─âvire;
    f) structura ┼či nivelul morbidit─â┼úii în raport cu specificul locului de munc─â;
    g) alte condi┼úii de munc─â v─ât─âm─âtoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematur─â a organismului.
    ART. 8
    (1) în toate cazurile în care se men┼úioneaz─â personalul din unit─â┼úi, sec┼úii, compartimente etc. se va în┼úelege întregul personal al unit─â┼úilor, sec┼úiilor, compartimentelor etc. respective.
    (2) în celelalte cazuri când se men┼úioneaz─â personalul de specialitate medico-sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, personalul din activitatea de cercetare, personalul auxiliar sanitar etc. se în┼úelege numai personalul cuprins în categoriile respective conform nomenclatorului de func┼úii în vigoare.
    ART. 9
    în unit─â┼úile care au în structur─â sec┼úii sau compartimente de diferite profiluri se acord─â spor numai personalului care lucreaz─â permanent în sec┼úiile sau compartimentele prev─âzute în anexele 4.1. - 4.5. (TBC, boli infec┼úioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantil─â, sanatorii, preventorii etc.).
    ART. 10
    Beneficiaz─â de spor conform prezentului regulament întregul personal care lucreaz─â în sec┼úiile ┼či compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridic─â cu profil de TBC, SIDA, boli infec┼úioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantil─â, sanatorii, preventorii etc.
    ART. 11
    Personalul altor unit─â┼úi, precum ┼či personalul din alte compartimente din aceea┼či unitate, care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea la unul dintre locurile de munc─â prev─âzute în anexele 4.1. - 4.5, beneficiaz─â de sporul prev─âzut la locurile de munc─â respective, propor┼úional cu timpul cât presteaz─â activitate la aceste locuri de munc─â.
    ART. 12
    Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigur─â activitate prin integrare clinic─â la locurile de munc─â prev─âzute în anexele 4.1. - 4.5 beneficiaz─â de spor propor┼úional cu timpul cât desf─â┼čoar─â activitate la aceste locuri de munc─â.
    ART. 13
    Personalul care în cadrul programului normal de munc─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea frac┼úionat la mai multe locuri de munc─â prev─âzute în anexele 4.1. - 4.5, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prev─âzut pentru fiecare loc de munc─â, în func┼úie de timpul efectiv prestat în aceste locuri. Eviden┼úa timpului lucrat efectiv (în ore ┼či în zile) în diferite locuri de munc─â unde se acord─â spor în procente diferite, precum ┼či certificarea efectu─ârii acestuia se fac de c─âtre ┼čeful fiec─ârui compartiment (sec┼úie, laborator, forma┼úie de lucru, serviciu, birou etc.).
    ART. 14
    Cuantumul sporului se stabile┼čte prin aplicarea aceleia┼či cotei procentuale asupra salariului de baz─â în luna respectiv─â, tuturor salaria┼úilor, corespunz─âtor timpului efectiv lucrat la locurile de munc─â prev─âzute în anexele 4.1. - 4.5.
    ART. 15
    Nominalizarea personalului care beneficiaz─â de spor pe locuri de munc─â se face de c─âtre ┼čeful ierarhic superior ┼či se aprob─â de comitetul director, cu consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului contractul colectiv de munc─â.
    ART. 16
    Sporurile prev─âzute în anexele 4.1. - 4.5 se pl─âtesc cu încadrarea în sumele prev─âzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri ┼či cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului contractul colectiv de munc─â.
    ART. 17
    (1) Sporurile pentru condi┼úii de munc─â se acord─â pentru activitatea desf─â┼čurat─â conform contractului individual de munc─â în cadrul programului normal de lucru.
    (2) Sporurile pentru condi┼úii de munc─â nu se acord─â pentru activitatea prestat─â în afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare sau g─ârzile organizate pentru asigurarea continuit─â┼úii asisten┼úei medicale în afara programului de lucru de la norma de baz─â.
    ART. 18
    Unit─â┼úile vor lua toate m─âsurile necesare care s─â conduc─â la îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de munc─â pentru toate categoriile de personal, raportând anual consiliului consultativ asupra ac┼úiunilor întreprinse, fondurilor cheltuite ┼či rezultatelor ob┼úinute.
    ART. 19
    Prevederile anexelor nr. 4.1. - 4.5. se aplic─â de la data înregistr─ârii prezentului CCM la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale.

    ANEXA 4.1

    Locurile de munc─â, categoriile de personal, m─ârimea concret─â a sporurilor pentru salaria┼úii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în condi┼úii periculoase ┼či condi┼úii periculoase sau v─ât─âm─âtoare

    I. Spor pentru condi┼úii periculoase

    A. Spor de 25% din salariul de baz─â:
    1. personalul din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente de boli infec┼úioase, neonatologie, s─âli de na┼čtere ┼či din laboratoarele de analize medicale.

    II. Spor pentru condi┼úii periculoase sau v─ât─âm─âtoare

    II.1. Spor pentru condi┼úii periculoase
    A. Spor de 15% din salariul de baz─â:
    1. personalul din laboratoarele ┼či sec┼úiile de cercetare care execut─â cercet─âri chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în sta┼úiile-pilot ┼či micropilot în vederea ob┼úinerii unor noi substan┼úe;
    2. personalul din laboratoarele ┼či compartimentele de cercet─âri biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice ┼či biochimice;
    3. personalul din sec┼úiile, laboratoarele ┼či compartimentele pentru cercetarea, producerea ┼či controlul serurilor ┼či vaccinurilor;
    4. personalul din compartimentele de analize medicale;
    5. personalul care lucreaz─â cu lasere de mare putere neprotejat;
    6. personalul din laboratoarele ┼či compartimentele de colectare a sângelui, precum ┼či personalul din laboratoarele ┼či compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguin─â jude┼úene ┼či al municipiului Bucure┼čti;
    7. personalul din sec┼úiile, compartimentele ┼či cabinetele de dermatovenerologie, unde se trateaz─â boli transmisibile;
    8. personalul din cabinetele de boli infec┼úioase.
    9. personalul care efectueaz─â lucr─âri de vidanjare ┼či cel care efectueaz─â lucr─âri de cur─â┼úare canale ape uzate;
    10. personalul din compartimentele de transfuzii sanguine.
    11. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de neurologie.
    12. personalul din sterilizare;
    13. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din laboratoarele de explor─âri func┼úionale.
    B. Spor de 10% din salariul de baz─â:
    1. personalul din preventoriile de pneumoftiziologie;
    2. personalul care lucreaz─â cu animale de experien┼ú─â care prezint─â pericol de contaminare;
    3. personalul care deserve┼čte cresc─âtoriile ┼či depozitele de animale de experien┼ú─â ┼či personalul care deserve┼čte rampa de gunoi;
    4. personalul care lucreaz─â în laboratoarele ┼či compartimentele de tehnic─â dentar─â;
    5. personalul din laboratoarele de tratare ┼či valorificare a n─âmolurilor reziduale unde exist─â pericol de contaminare;
    6. personalul de cercetare din sec┼úiile, laboratoarele ┼či compartimentele de neuropsihomotori ┼či neuromotori;
    7. personalul care lucreaz─â cu aparate de electroterapie ce produc radia┼úii electromagnetice.
    8. personalul din sp─âl─âtorii, c─âlc─âtorii ┼či crematorii;
    9. personalul sanitar care lucreaz─â permanent la dezinfec┼úie, dezinsec┼úie ┼či deratizare;
    10. preo┼úii.
    C. Spor de 7% din salariul de baz─â:
    1. personalul mediu sanitar de igien─â din structurile care acord─â servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii ┼či preventorii;
    2. personalul care lucreaz─â în compartimentele de infec┼úii nozocomiale;
    3. personalul care lucreaz─â în laboratoare ┼či compartimente de prevenire ┼či combatere a bolilor transmisibile.

    II.2. Spor pentru condi┼úii v─ât─âm─âtoare
    A. Spor de 10% din salariul de baz─â:
    1. personalul care efectueaz─â lucr─âri de între┼úinere ┼či repara┼úii la AMC-uri ┼či redresori cu mercur sau alte substan┼úe toxice;
    2. personalul care efectueaz─â activitate continu─â de ascu┼úire prin polizare ┼či ┼člefuire;
    3. personalul care efectueaz─â activitatea manual─â de vidare ┼či umplere cu agen┼úi frigorifici ┼či termici a agregatelor ┼či instala┼úiilor (freon, xilen, toluen, amoniac etc.);
    4. personalul care lucreaz─â la t─âierea ┼či prelucrarea carotelor ┼či epruvetelor, cu degajare de pulberi;
    5. personalul care lucreaz─â cu n─âmol sau hidrogen sulfurat.
    6. personalul din unit─â┼úile sanitare din re┼úeaua Ministerului Ap─âr─ârii care lucreaz─â în locuri de munc─â aflate sub ac┼úiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecven┼ú─â produse de emi┼ú─âtori de radiodifuziune, televiziune, emi┼ú─âtori pentru comunica┼úii, sta┼úie de radioloca┼úie, instala┼úii de curen┼úi de înalt─â frecven┼ú─â, sta┼úiile de radio de US ┼či UUS, radioreleele în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele ┼či sta┼úiile de bruiaj.
    7. liftieri;
    8. personalul care manipuleaz─â de┼čeuri toxice.
    B. Spor de 7% din salariul de baz─â:
    1. personalul care lucreaz─â în cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice ┼či în sta┼úiile de clorinare, precum ┼či personalul care recolteaz─â ┼či manipuleaz─â probe de ape reziduale ┼či n─âmoluri;
    2. personalul cu activitate continu─â de sudur─â electric─â ┼či autogen─â (cu excep┼úia sudurii electrice prin puncte), dac─â aceste lucr─âri se efectueaz─â în spa┼úii închise;
    3. personalul care lucreaz─â la prepararea la locul de munc─â a vopselelor, bai┼úurilor, grundurilor, emailurilor ┼či lacurilor pe baz─â de nitroceluloz─â, r─â┼čini sintetice, miniu de plumb, gudron ┼či alte substan┼úe toxice, precum ┼či personalul care utilizeaz─â aceste substan┼úe prin pulverizare sau pensulare;
    4. vopsitorii duco cu activitate permanent─â în spa┼úii închise;
    5. muncitorii care lucreaz─â la repararea, între┼úinerea ┼či înc─ârcarea acumulatorilor electrici din plumb;
    6. personalul care lucreaz─â prin suflarea aparaturii de laborator la flac─âr─â (repararea ┼či confec┼úionarea de piese ┼či aparate de laborator);
    7. personalul care lucreaz─â în activit─â┼úi poligrafice: culegere manual─â, imprimare tipar înalt ┼či închis, forme pentru tipar înalt, tip─âritor tipar plan, fotografiat ┼či copiat la tifdruc, zincografie, ofset, monofoto, preparat chimicale pentru zincografie, tifdruc, ofset.
    8. personalul de specialitate medico-sanitar din sec┼úii, laboratoare sau compartimente de medicina muncii, care lucreaz─â peste 50% din timpul normal de lucru în unit─â┼úi sau sectoare industriale cu condi┼úii deosebite.
    9. personalul care lucreaz─â în compartimentele de arhiv─â.
    C. Spor de 5% din salariul de baz─â:
    1. personalul mediu sanitar care lucreaz─â cu aparate de fototerapie (ultraviolet, vizibil ┼či infraro┼ču).
    2. personalul care vulcanizeaz─â cauciucul la cald;
    3. tinichigii manuali care lucreaz─â la fasonarea ┼či ┼čp─ânuirea la cald a tablelor pentru înveli┼čuri, caroserii, capotaje, aripi etc.;
    4. personalul care lucreaz─â la forjarea manual─â, forjarea mecanic─â ┼či matri┼úarea la cald de piese ┼či scule;
    5. personalul muncitor care lucreaz─â la exploatarea centralelor termice cu c─ârbune, p─âcur─â, combustibil lichid u┼čor, gaze naturale ┼či al┼úi combustibili;
    6. personalul care lucreaz─â la aparatele de multiplicat: la orming, gestetner, rotaprint, xerox, piloris, heliograf;
    7. personalul care lucreaz─â permanent în activit─â┼úile frigorifice, în camere congelatoare unde temperatura este sub -10 grade C;
    8. personalul care lucreaz─â la instala┼úii ┼či echipamente produc─âtoare de zgomot ┼či trepida┼úii (pompe, compresoare, motoare, turbine etc.);
    9. personalul care lucreaz─â în laboratoarele sau compartimentele de microproduc┼úie de medicamente (pulberi, chimicale etc.).
  ANEXA 4.2

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005, ┼či a avizului comun al Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei ┼či al Ministerului Finan┼úelor Publice

    Locurile de munc─â, categoriile de personal ┼či m─ârimea concret─â a sporurilor pentru personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în condi┼úii deosebit de periculoase

    A. Spor de 50 - 100% din salariul de baz─â:
    1. personalul care lucreaz─â la morgi, necropsii ┼či în prosecturi, anatomie patologic─â din unit─â┼úi sanitare, institutele de medicin─â legal─â ┼či serviciile de medicin─â legal─â jude┼úene;
    2. personalul care particip─â efectiv în campaniile de prevenire ┼či combatere de epidemii deosebit de grave ┼či alte asemenea ac┼úiuni stabilite de Ministerul S─ân─ât─â┼úii ┼či declarate prin ordin, cum ar fi: pest─â, holer─â, poliomielit─â, variol─â, tetanos, leptospiroz─â etc.;
    3. personalul care lucreaz─â în laboratoarele de bacteriologie BK, în laboratoarele de cercetare în care se manipuleaz─â culturi vii de BK, în compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK;
    4. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice ┼či auxiliar sanitar din sec┼úiile sau compartimentele cu paturi în care sunt îngriji┼úi bolnavi de SIDA ┼či din laboratoarele ce deservesc aceste paturi;
    5. personalul de specialitate medico-sanitar, din centrele de transfuzie sanguin─â, care lucreaz─â teste HIV/SIDA;
    6. personalul de specialitate medico-sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice ┼či auxiliar sanitar din laboratoarele medicale, care lucreaz─â teste HIV/SIDA.
    7. personalul încadrat în bloc operator, precum ┼či medicii de specialitate chirurgical─â în punctele de transfuzie din spital, în laboratoarele de cardiologie interven┼úional─â, în laboratoarele de endoscopie interven┼úional─â, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular ┼či neurologic─â, psihiatrie, medicin─â legal─â.
    8. personalul încadrat în asisten┼ú─â medical─â de urgen┼ú─â ┼či transport sanitar acordat prin serviciile de ambulan┼ú─â ┼či structurile de primire a urgen┼úelor UPU SMURD, UPU ┼či CPU.
    9. personalul încadrat în sec┼úii ┼či compartimente de ATI ┼či de Terapie Intensiv─â
    10. personalul încadrat în sec┼úii ┼či compartimente de îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave ┼či alte asemenea, stabilite de M.S.P.
    11. personalul încadrat în compartimentele de dializ─â
    12. personalul sanitar de la camerele de gard─â din spitalele de urgen┼ú─â.

    B. Spor de 50 - 75% din salariul de baz─â:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úiile ┼či compartimentele cu paturi din specialit─â┼úile psihiatrie ┼či neuropsihiatrie infantil─â;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din laboratoarele ┼či compartimentele paraclinice ┼či din structurile de primire a urgen┼úelor din spitalele de psihiatrie;
    3. muncitorii care asigur─â supravegherea bolnavilor psihici periculo┼či.

    C. Spor de 50% din salariul de baz─â:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie, altul decât cel prev─âzut la lit. B pct. 1 ┼či 2, precum ┼či personalul din structurile de cercetare ┼čtiin┼úific─â ale spitalelor de psihiatrie;
    2. personalul TESA, muncitori ┼či personalul de deservire din spitalele de psihiatrie, cu excep┼úia muncitorilor prev─âzu┼úi la lit. B pct. 3;
    3. personalul din cabinetele medicale de psihiatrie ┼či neuropsihiatrie infantil─â, precum ┼či personalul din laboratoarele de s─ân─âtate mintal─â.

    D. Spor de 50% din salariul de baz─â:
    1. personalul care lucreaz─â la histopatologie, toxicologie medico-legal─â, tanatologie, genetic─â medico-legal─â, în cabinetele de medicin─â legal─â, compartimentele de medicin─â legal─â, laboratoarele de medicin─â legal─â, precum ┼či în celelalte structuri medicale din institutele de medicin─â legal─â ┼či din serviciile de medicin─â legal─â jude┼úene;
    2. personalul care lucreaz─â în celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologic─â;
    3. personalul care transport─â cadavre pentru serviciile de anatomie patologic─â ┼či medicin─â legal─â;
    4. personalul mediu sanitar ┼či auxiliar sanitar încadrat în blocul operator;
    5. personalul care lucreaz─â în unit─â┼úi de dializ─â.
    6. personalul din unit─â┼úi de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromuscular─â ┼či recuperare neurologic─â, cu excep┼úia personalului prev─âzut la lit. A^1 pct. 1;
    7. personalul din CPU;
    8. personalul din serviciile de ambulan┼ú─â, cu excep┼úia personalului prev─âzut la lit. A^1 pct. 3;
    9. personalul din structurile de primire a urgen┼úelor UPU SMURD ┼či UPU, cu excep┼úia personalului prev─âzut la lit. A^1 pct. 2;
    10. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de îngrijiri paleative.

    E. Spor de 25% din salariul de baz─â:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar ┼či ┼čoferii de pe autosanitar─â
    2. personalului navigant ┼či de specialitate medico-sanitar de pe ┼čalupe.

    I. Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anex─â, pe categorii de personal ┼či locuri de munc─â, se stabile┼čte de conducerea fiec─ârei unit─â┼úi, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â ┼či cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri ┼či cheltuieli.

    ANEXA 4.2^1

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005

    Locurile de munc─â, categoriile de personal, m─ârimea concret─â a sporurilor pentru salaria┼úii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în condi┼úii periculoase

    A. Spor de pân─â la 30% din salariul de baz─â:
    - personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea cu surse de radia┼úii sau generator de radia┼úii, diferen┼úiate pe categorii de risc radiologic, astfel:
    a) 10% la categoria I;
    b) 15% la categoria a II-a;
    c) 20% la categoria a III-a;
    d) 30% la categoria a IV-a.

    ANEXA 4.3

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) ┼či c) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005

    Locurile de munc─â, categoriile de personal ┼či m─ârimea concret─â a sporurilor pentru personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în condi┼úii ce solicit─â o încordare psihic─â foarte ridicat─â sau a c─ârui activitate se desf─â┼čoar─â în condi┼úii deosebite

    A. Spor de 25% din salariul de baz─â:
    1. personalul din unit─â┼úile de urgen┼ú─â neurovasculare, de neurologie ┼či neurochirurgie ┼či care solicit─â o încordare psihic─â foarte ridicat─â

    B. Spor de 15% din salariul de baz─â:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi din specialit─â┼úile: neurochirurgie, traumatologie vertebro-medular─â ┼či neuromotorie, chirurgie cardiovascular─â, chirurgie cardiac─â ┼či a vaselor mari, chirurgie vascular─â, cardiologie interven┼úional─â, chirurgie toracic─â, ortopedie ┼či traumatologie, ar┼či, chirurgie plastic─â-microchirurgie reconstructiv─â, oncologie medical─â, chirurgie ┼či ortopedie pediatric─â, transplant de organe, radioterapie, hematologie, chirurgie general─â, urologie;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din institutele ┼či centrele de s─ân─âtate public─â;
    3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în gr─âdini┼úe, ┼čcoli ┼či unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt superior;
    4. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din unit─â┼úile de transport neonatal specializat;
    5. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar care asigur─â urgen┼úele medico-chirurgicale de gradele 0 ┼či 1 pân─â la restabilirea func┼úiilor vitale ale pacien┼úilor, încadrat în spitalele jude┼úene ┼či în spitalele de urgen┼ú─â din centrele universitare;
    6. personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie.
    7. personalul care în realizarea sarcinilor de serviciu lucreaz─â pe calculator cel pu┼úin 75% din programul normal de lucru;
    8. personalul din spitale de boli cronice.
    9. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de medicin─â intern─â, cardiologie, gastroenterologie;
    10. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de otorinolaringologie (ORL), oftalmologie, chirurgie oral─â ┼či maxilo-facial─â;
    11. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de recuperare, medicin─â fizic─â ┼či balneologie;
    12. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de pediatrie;
    13. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate (infirmerii) din cadrul Ministerului Ap─âr─ârii;
    14. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din Centrul de medicin─â preventiv─â al Ministerului Ap─âr─ârii.
    15. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;
    16. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de obstetric─â-ginecologie;
    17. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de nefrologie;
    18. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de endocrinologie.

    C. Spor de 10% din salariul de baz─â:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de neuropsihomotori;
    2. personalul numit ┼či autorizat s─â îndeplineasc─â atribu┼úii de ┼čef de unitate nuclear─â, responsabil cu radioprotec┼úia ┼či responsabil cu gestiunea surselor nucleare, pe timpul cât execut─â aceste atribu┼úii.
    3. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din sec┼úii ┼či compartimente cu paturi de diabet zaharat, nutri┼úie ┼či boli metabolice.

    D. Spor de 5% din salariul de baz─â:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acord─â asisten┼ú─â medical─â în specialit─â┼úile: neurochirurgie, chirurgie cardiac─â ┼či a vaselor mari, chirurgie vascular─â, cardiologie interven┼úional─â, chirurgie toracic─â, ortopedie ┼či traumatologie, chirurgie plastic─â - microchirurgie reconstructiv─â, oncologie medical─â;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar ┼či auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acord─â servicii medicale în specialit─â┼úile: pediatrie, neonatologie, hematologie, obstetric─â-ginecologie ┼či ocrotire.

    ANEXA 4.4

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005

    Locurile de munc─â, categoriile de personal ┼či m─ârimea concret─â a sporurilor pentru personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în condi┼úii grele de munc─â

    Spor de 15% din salariul de baz─â:
    1. personalul sanitar care acord─â asisten┼ú─â medical─â în subteran, pe platforme marine ┼či pe nave de pescuit oceanic;
    2. muncitori care execut─â lucr─âri de foraj balnear.
    3. personalul care deserve┼čte termobarocamerele ┼či termobarocamera cu decompresie exploziv─â.

    ANEXA 4.5

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 115/2004, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 125/2005

    I. Criterii de clasificare a localit─â┼úilor cu condi┼úii deosebite de munc─â sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care func┼úioneaz─â unit─â┼úi sanitare publice.

    A. Spor de 20% din salariul de baz─â:
    1. localit─â┼úi cu drum principal nemodernizat;
    2. localit─â┼úi în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie ┼či se face la intervale mari de timp;
    3. localit─â┼úi unde nu sunt posibilit─â┼úi de cazare asigurate prin grija unit─â┼úii sanitare pentru personalul nelocalnic;
    4. localit─â┼úi unde parcurgerea distan┼úei pân─â la unitatea sanitar─â public─â cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare de o or─â;
    5. localit─â┼úi în care au r─âmas neocupate posturile vacante de medici apar┼úinând unit─â┼úilor sanitare publice, dup─â organizarea a dou─â concursuri succesive în anul pentru care se aprob─â sporul de izolare.
    6. num─ârul de medici din unitatea sanitar─â public─â este sub 50% din cel normat, iar medicii existen┼úi preiau ┼či o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

    B. Spor de 40% din salariul de baz─â:
    1. localit─â┼úi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dun─ârii în zone greu accesibile;
    2. localit─â┼úi în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent pentru personalul existent este greoaie ┼či se face la intervale mari de timp;
    3. localit─â┼úi unde nu sunt posibilit─â┼úi de cazare asigurate prin grija unit─â┼úii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;
    4. localit─â┼úi unde parcurgerea distan┼úei pân─â la unitatea sanitar─â public─â cu mijloacele de transport existente se face într-un interval de timp mai mare de dou─â ore.

    C. Spor de 60% din salariul de baz─â:
    1. localit─â┼úi amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta Dun─ârii, în zone foarte greu accesibile;
    2. localit─â┼úi în care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie ┼či se face la intervale mari de timp;
    3. localit─â┼úi unde nu sunt posibilit─â┼úi de cazare asigurate prin grija unit─â┼úii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;
    4. localit─â┼úi în care num─ârul de medici din unit─â┼úile sanitare publice este sub 50% din cel normat, iar medicii existen┼úi preiau ┼či o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

    II. Condi┼úiile de acordare, categoriile de personal ┼či m─ârimea concret─â a sporului ce se acord─â personalului care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea potrivit contractului individual de munc─â în unit─â┼úi sanitare publice aflate în localit─â┼úi cu condi┼úii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate
    1. Pentru activitatea desf─â┼čurat─â potrivit contractului individual de munc─â în unit─â┼úi sanitare din localit─â┼úi cu condi┼úii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unit─â┼úile sanitare publice aflate în localit─â┼úi pentru care sunt îndeplinite cel pu┼úin 3 dintre criteriile de clasificare prev─âzute de cele trei grupe de sporuri, cuprinse la cap. I, beneficiaz─â de sporul prev─âzut pentru grupa de clasificare pentru care sunt îndeplinite criteriile.
    2. Sporul se acord─â personalului care locuie┼čte în localitatea în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea potrivit contractului individual de munc─â, cel pu┼úin 5 zile s─âpt─âmânal.

    ANEXA 5

    Categoriile de personal, locurile de munc─â ┼či activit─â┼úile care beneficiaz─â de reducerea duratei normale a timpului de lucru

    A. Reducerea timpului normal de lucru
    1. Personalul care lucreaz─â în anatomie patologic─â ┼či în medicina legal─â, în activit─â┼úile de prosectur─â, s─âli de disec┼úie ┼či morgi - 6 ore/zi
    2. Personalul care lucreaz─â în activit─â┼úile de radiologie-imagistic─â medical─â ┼či roentgenterapie, medicin─â nuclear─â ┼či radioizotopi, igiena radia┼úiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie ┼či cateterism cardiac, precum ┼či personalul care asigur─â între┼úinerea ┼či repararea aparaturii din aceste activit─â┼úi - 6 ore/zi
    3. Personalul cu preg─âtire superioar─â din unit─â┼úile ┼či compartimentele de cercetare ┼čtiin┼úific─â medico-farmaceutic─â - 7 ore/zi
    4. Medicii din unit─â┼úile publice din sectorul sanitar, inclusiv unit─â┼úile ┼či compartimentele de cercetare ┼čtiin┼úific─â medico-farmaceutic─â - 7 ore/zi
    5. Personalul sanitar cu preg─âtire superioar─â din unit─â┼úile publice din sectorul sanitar - 7 ore/zi
    6. Personalul sanitar mediu ┼či personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau compartimente de analize medicale - 7 ore/zi
    7. Personalul sanitar mediu ┼či personalul sanitar auxiliar care lucreaz─â în hidrotermoterapie - 7 ore/zi.

    B. Alimenta┼úia de protec┼úie se acord─â în mod obligatoriu, conform Legii nr. 319/2006.
 ______________________________________________________________________________
| 1.| Laboratoarele de analize medicale ┼či de cercetare|1/2 l lapte/zi/persoan─â|
|   | în toate specialit─â┼úile                          |                       |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 2.| Laboratoarele de anatomie patologic─â, morgi,     | 1/2 l lapte/zi/       |
|   | prosecturi, laboratoare de medicin─â legal─â, de   | persoan─â              |
|   | citologie, de radiologie                         |                       |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 3.| Sta┼úii de sterilizare                            | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 4.| Deratizare, dezinsec┼úie, dezinfec┼úie             | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 5.| Personalul de între┼úinere ┼či reparare instala┼úii | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   | sanitare, vidanjare                              | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 6.| Lucr─âtori de cur─â┼úenie, colectare material       | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   | infec┼úios, ramp─â de gunoi, de┼čeuri medicale      | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 7.| Sta┼úie de neutralizare de┼čeuri medicale          | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 8.| Sta┼úie de clorinare                              | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 9.| Laboratorul de analize fizico-chimice            | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
|10.| Magazie central─â de materiale                    | 1/2 l ap─â mineral─â/zi/|
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
|11.| Central─â termic─â                                 | 1 l ap─â mineral─â/zi/  |
|   |                                                  | persoan─â              |
|___|__________________________________________________|_______________________|


    ANEXA 6

              NUM─éRUL DE ZILE DE CONCEDIU DE ODIHN─é SUPLIMENTAR
    pe locuri de munc─â ┼či în func┼úie de condi┼úiile de desf─â┼čurare a activit─â┼úii

    CAPITOLUL 1

    Se acord─â 3 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru
    1. Personalul care lucreaz─â la:
    a) dezinfec┼úie, dezinsec┼úie, deratizare;
    b) crematoriul din unit─â┼úi sanitare;
    c) ergoterapie din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie ┼či copii debili mintal;
    d) sp─âlarea manual─â, c─âlcatul manual al confec┼úiilor ┼či echipamentelor, precum ┼či c─âlcatul cu presa;
    e) ┼čoferii care lucreaz─â pe autovehicule între 2,1 - 4,0 tone
    f) personalul care lucreaz─â în centrale telefonice cu 100 - 250 posturi, activitate permanent─â.
    2. Personalul care îngrije┼čte ┼či cre┼čte animale de laborator, precum ┼či cel care lucreaz─â cu acestea.
    3. Personalul sanitar mediu ┼či sanitar auxiliar care lucreaz─â în cabinete de consulta┼úii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie ┼či ar┼či.
    4. Personalul sanitar din unit─â┼úi farmaceutice care au sediul în unit─â┼úi, sec┼úii, compartimente ┼či cabinete de consulta┼úii de tuberculoz─â activ─â ┼či boli infec┼úioase.
    5. Muncitorii de între┼úinere ┼či deservire a utilajelor cu zgomot ce dep─â┼če┼čte 90 dB.
    6. Personalul care utilizeaz─â materiale dentare (alte substan┼úe preparate cu solven┼úi aromatici).
    7. Personalul care lucreaz─â în buc─ât─âriile unit─â┼úilor sanitare.
    8. Personalul care execut─â lucr─âri de multiplicare cu aparatur─â (xerox, heliograf etc.) - activitate permanent─â.
    9. Personalul care lucreaz─â la exploatarea aparaturii telex - activitate permanent─â.

    CAPITOLUL 2

    Se acord─â 4 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru:
    1. Personalul care lucreaz─â în laboratoare sau compartimente de microproduc┼úie.
    2. Personalul care lucreaz─â în:
    a) activitatea de prevenire ┼či combatere a bolilor transmisibile
    b) ergoterapie din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili.
    3. Personalul sanitar care lucreaz─â în sec┼úii ┼či compartimente cu paturi, de copii distrofici.
    4. Personalul care lucreaz─â direct la cercetarea ┼či produc┼úia serurilor ┼či a vaccinurilor.
    5. Muncitorii ┼či personalul de administra┼úie din unit─â┼úi ┼či sec┼úii exterioare, cu paturi, de tuberculoz─â activ─â ┼či de boli infec┼úioase.
    6. Personalul sanitar din cabinete de consulta┼úii de tuberculoz─â ┼či boli infec┼úioase.
    7. ┼×oferii care lucreaz─â pe autovehicule între 4,1 - 7 t, microbuze ┼či autoturisme.
    8. Personalul sanitar mediu ┼či auxiliar care lucreaz─â cu copii în cre┼če.
    9. Personalul care lucreaz─â pe videocalculatoare, activitate permanent─â.
    10. Personalul care execut─â lucr─âri de dactilografie ┼či stenodactilografie, care lucreaz─â în birouri cu cel mult 2 ma┼čini de dactilografiat, activitate permanent─â.
    11. Personalul care lucreaz─â în laboratoare sau compartimente de cercet─âri ┼či analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice.
    12. Personalul sanitar mediu ┼či auxiliar care lucreaz─â în unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi, de traumatologie ┼či ortopedie.

    CAPITOLUL 3

    Se acord─â 5 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru:
    1. Personalul care lucreaz─â la repararea ┼či între┼úinerea aparaturii de radiologie ┼či roentgenterapie, medicin─â nuclear─â, igiena radia┼úiilor nucleare, terapie cu energii înalte ┼či de fizioterapie.
    2. Personalul care efectueaz─â analize chimice, toxicologice, biologice ┼či biochimice din laboratoare ┼či compartimente de medicin─â legal─â.
    3. Personalul care lucreaz─â în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanent─â.
    4. ┼×oferii care lucreaz─â pe autovehicule între 7,1 - 12 tone.
    5. Personalul care presteaz─â activit─â┼úi în centrale termice pe baz─â de combustibil solid ┼či lichid.
    6. Personalul care lucreaz─â la fizio-electro-maso-termo-balneo-kineto-terapie.
    7. Personalul sanitar care lucreaz─â în sta┼úiile centrale de sterilizare.
    8. Personalul care execut─â lucr─âri de dactilografie ┼či stenodactilografie, care lucreaz─â în birouri cu peste 3 ma┼čini de dactilografiat, activitate permanent─â.
    9. Personalul care lucreaz─â în s─âli de calcul electronic, perfor─âri cartele, activitate permanent─â.

    CAPITOLUL 4

    Se acord─â 6 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru:
    1. Personalul sanitar care lucreaz─â în sec┼úii ┼či compartimente, cu paturi de oncopediatrie.
    2. Personalul sanitar care lucreaz─â pe nave ┼či ambarca┼úiuni pentru pescuitul maritim ┼či oceanic.
    3. ┼×oferii care lucreaz─â pe autovehicule de peste 12 tone, autobuze ┼či autosalv─âri din unit─â┼úile sanitare.
    4. Personalul care manipuleaz─â ┼či utilizeaz─â mercurul la construirea, repararea ┼či între┼úinerea, etalonarea ┼či verificarea aparatelor de m─âsur─â ┼či control cu mercur, precum ┼či a întrerup─âtoarelor cu mercur.
    5. Personalul care confec┼úioneaz─â, prin suflare, aparatura de laborator din sticl─â de cuar┼ú ┼či sticl─â cu plumb.
    6. Personalul care lucreaz─â în laboratoare nediferen┼úiate de analize medicale.
    7. Personalul care lucreaz─â în sp─âl─âtorii din unit─â┼úi sanitare.
    8. Personalul sanitar din cabinetele de consulta┼úii de psihiatrie ┼či neuropsihiatrie.
    9. Personalul sanitar care lucreaz─â pe autosanitare pentru asigurarea asisten┼úei medicale de urgen┼ú─â în teren.

    CAPITOLUL 5

    Se acord─â 8 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru:
    1. Personalul sanitar din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi, de tuberculoz─â activ─â ┼či de boli infec┼úioase.
    2. Personalul sanitar mediu ┼či auxiliar care lucreaz─â în unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi, de neurochirurgie ┼či ar┼či.
    3. Personalul sanitar din unit─â┼úi, sec┼úii ┼či compartimente cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal ┼či recuperare neuropsihomotorie.
    4. Personalul sanitar care lucreaz─â în activitatea de anestezie, terapie intensiv─â, hemodializ─â.

    CAPITOLUL 6

    Se acord─â 9 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru:
    1. Personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în
    a) unit─â┼úi nucleare de categoria I de risc radiologic;
    b) unit─â┼úi nucleare de categoria a II-a de risc radiologic.

    CAPITOLUL 7

    Se acord─â 10 zile de concediu de odihn─â suplimentar pentru:
    1. Personalul care lucreaz─â la autopsie, prosecturi, în s─âli de disec┼úie ┼či în laboratoare sau compartimente de anatomie patologic─â ┼či de medicin─â legal─â.
    2. Personalul din leprozerii.
    3. Personalul sanitar care lucreaz─â în mine de c─ârbuni, de minereuri feroase ┼či neferoase, de substan┼úe ┼či minereuri nemetalifere.
    4. Personalul sanitar care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în subteran, în mine de minereuri radioactive.
    5. Personalul care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în:
    a) unit─â┼úi nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;
    b) unit─â┼úi nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.

    NOT─é:
    Salaria┼úii care lucreaz─â la unul dintre locurile de munc─â prev─âzute în prezenta anex─â ┼či care dau dreptul la mai multe condi┼úii de odihn─â suplimentare vor primi un singur concediu de odihn─â suplimentar, ┼či anume pe cel mai mare.

    ANEXA 7

                           SPOR DE VECHIME îN MUNC─é


    Tran┼ča de vechime în munc─â                 Cota din salariul de baz─â
    între 3 ani ┼či 5 ani                                  5%
    de la 5 ani la 10 ani                                10%
    de la 10 ani la 15 ani                               15%
    de la 15 ani la 20 de ani                            20%
    peste 20 de ani                                      25%

    ANEXA 8

                 FI┼×A DE ATRIBU┼óII ┼×I NORMATIVE DE PERSONAL

    Fi┼ča postului, pe grupe de specialit─â┼úi, va fi conform─â cu Ordinul (ministrului s─ân─ât─â┼úii) nr. 560/16.08.1999 privind aprobarea fi┼čelor de atribu┼úii pentru asisten┼úii medicali, alte categorii de personal sanitar cu studii postliceale sanitare sau medii sanitare ┼či personal auxiliar, precum ┼či asisten┼úi medicali ┼čefi.
    Normativele de personal sunt cele cuprinse în Ordinul (ministrului s─ân─ât─â┼úii publice) nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modific─ârile ulterioare.
    Fi┼ča-cadru a postului ┼či normativele de personal pot fi modificate cu acordul sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    Atribu┼úiile concrete privind activitatea salaria┼úilor vor fi stabilite la nivelul fiec─ârei unit─â┼úi sanitare, potrivit fi┼čei postului, ┼úinând cont de actele normative în vigoare.

    ANEXA 9

                          ECHIPAMENTUL DE PROTEC┼óIE

    - înc─âl┼ú─âminte - 4/an
    - pantaloni - 5/an
    - fuste - 5/an
    - bluze - 5/an
    - halate de molton - sistem pavilionar
    - halate doc - 2/an
    - salopete doc - 2/an
    - pelerine de ploaie - 1/an
    - cizme electroizolante - 1/an
    - m─ânu┼či electroizolante - 1/an
    - calote - 3/an
    - m─ânu┼či ┼či m─â┼čti - dup─â necesit─â┼úi
    - ┼čor┼úuri - dup─â necesit─â┼úi
    - cizme de cauciuc
    - casc─â de protec┼úie - dup─â necesit─â┼úi
    - ochelari de protec┼úie - dup─â necesit─â┼úi
    - centur─â de siguran┼ú─â - dup─â necesit─â┼úi

                         MATERIALE IGIENICO-SANITARE

    a) Se acord─â întregului personal
    - s─âpun - 1/lun─â/persoan─â
    - hârtie igienic─â - 1/lun─â/persoan─â
    - perii de unghii - 1/an/persoan─â
    b) substan┼úe dezinfectante de uz personal, urm─âtorului personal
    - instalator sanitar
    - sp─âl─âtoreas─â
    - personalului de la sta┼úia de neutralizare de┼čeuri medicale
    - personalului de la rampa de gunoi
    - personalului de cur─â┼úenie

    ANEXA 10

                              H─éR┼óUIREA SEXUAL─é

    1. H─âr┼úuirea sexual─â reprezint─â orice form─â de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invita┼úii compromi┼ú─âtoare, cereri de favoruri sexuale sau orice alt─â conduit─â cu conota┼úii sexuale, care afecteaz─â demnitatea, integritatea fizic─â ┼či psihic─â a persoanelor la locul de munc─â.
    2. a) Angajatorul nu va permite ┼či nu va tolera h─âr┼úuirea sexual─â la locul de munc─â ┼či va face public faptul c─â încurajeaz─â raportarea tuturor cazurilor de h─âr┼úuire sexual─â, indiferent cine este ofensatorul.
    b) Angajatorul va informa to┼úi salaria┼úii de regulile de conduit─â ce trebuie respectate ┼či de sanc┼úiunile aplicabile, în cazul înc─âlc─ârii acestora.
    c) Angajatorul va include h─âr┼úuirea sexual─â pe agenda sesiunii de instruire a personalului.
    3. Angajatorul, împreun─â cu reprezentan┼úii sindicatelor, va oferi consiliere ┼či asisten┼ú─â victimelor actelor de h─âr┼úuire sexual─â, va conduce investiga┼úia în mod strict confiden┼úial ┼či, în cazul confirm─ârii actului de h─âr┼úuire sexual─â, va propune m─âsuri disciplinare corespunz─âtoare. Acestea pot merge de la avertisment pân─â la transferul h─âr┼úuitorului.
    4. Persoana care se consider─â h─âr┼úuit─â sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va con┼úine relatarea detaliat─â a incidentului reclamat.
    5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 s─âpt─âmâni, dac─â sesizarea este întemeiat─â ┼či dac─â va fi înso┼úit─â de cercet─âri.
    6. Investigatorii vor cerceta faptele cu aten┼úie, iar la terminarea investiga┼úiei vor comunica p─âr┼úilor implicate rezultatul anchetei ┼či ceea ce se inten┼úioneaz─â s─â se fac─â, într-un termen ce nu va dep─â┼či 8 s─âpt─âmâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de via┼ú─â al reclamantului.
    7. Dac─â se stabile┼čte c─â a avut loc un act de h─âr┼úuire sexual─â, h─âr┼úuitorului i se vor aplica sanc┼úiuni disciplinare corespunz─âtoare în termen de 2 s─âpt─âmâni de la terminarea anchetei. Victima nu poate fi transferat─â împotriva voin┼úei sale.
    M─âsurile vor fi comunicate în scris ┼či reclamantului, ┼či reclamatului.
    8. Dac─â se stabile┼čte c─â nu a avut loc h─âr┼úuirea sexual─â, se va comunica reclamantului care, dac─â dore┼čte, se poate adresa justi┼úiei.
    9. Dac─â actul de h─âr┼úuire sexual─â la locul de munc─â vine din partea unei persoane care nu este angajat─â în unitatea respectiv─â, victima se va adresa ┼čefului ierarhic.
    10. Dosarele cu plângerile de h─âr┼úuire sexual─â vor fi p─âstrate confiden┼úial cel pu┼úin 3 ani de la data rezolv─ârii lor.
    11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de h─âr┼úuire sexual─â, atât împotriva reclamantului, cât ┼či împotriva oric─ârei persoane care ajut─â la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare ┼či vor fi sanc┼úionate conform legii în vigoare.
    12. în cazul în care ancheta stabile┼čte c─â reclamantul a adus acuza┼úii false, cu rea-credin┼ú─â, acesta va r─âspunde potrivit legii.
    13. Unitatea ┼či/sau sindicatul au dreptul s─â ini┼úieze o investiga┼úie ┼či în absen┼úa unei plângeri scrise, dac─â au/are motive s─â considere c─â are loc un act de h─âr┼úuire sexual─â.
    14. Comisia va informa conducerea anual despre num─ârul de sesiz─âri primite, despre natura acestora ┼či despre avizul dat.

    ANEXA 11

                                 LISTA
cuprinzând unit─â┼úile sanitare cu personalitate juridic─â din re┼úeaua medical─â proprie a Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, în care se aplic─â contractul colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         UNITATEA SANITAR─é         |       ADRESA UNIT─é┼óII SANITARE      |
|crt.|                                   |                                     |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  1.| Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucure┼čti| Bd. M─âr─â┼čti 63, sector 1, Bucure┼čti |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  2.| Spitalul Clinic CF Witting        | Calea Plevnei nr. 142 - 144,        |
|    | Bucure┼čti                         | sector 6, Bucure┼čti                 |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  3.| Spitalul Clinic CF Constan┼úa      | Bd. 1 Mai nr. 5 - 7, Constan┼úa      |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  4.| Spitalul Clinic CF Craiova        | Str. ┼×tirbei Vod─â nr. 6, Craiova    |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  5.| Spitalul Clinic CF Cluj           | Str. Republicii Nr. 18, Cluj-Napoca |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  6.| Spitalul Clinic CF Ia┼či           | Str. Garabet Ibr─âileanu nr. 1, Ia┼či |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  7.| Spitalul Clinic CF Timi┼čoara      | Sp. Tudor Vladimirescu nr. 13 - 15, |
|    |                                   | Timi┼čoara                           |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  8.| Spitalul Clinic CF Oradea         | Str. Republicii nr. 56, Oradea      |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  9.| Spitalul General CF Bra┼čov        | Bd. 15 Noiembrie nr. 60, Bra┼čov     |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 10.| Spitalul General CF Gala┼úi        | Str. Alexandru Moruzzi nr. 5 - 7,   |
|    |                                   | Gala┼úi                              |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 11.| Spitalul General CF Ploie┼čti      | Str. Domni┼čori nr. 93, Ploie┼čti     |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 12.| Spitalul General CF Sibiu         | Str. C-tin Noica nr. 20, Sibiu      |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 13.| Spitalul General CF Drobeta-Turnu | Bd. Carol I nr. 5 - 7, Drobeta-Turnu|
|    | Severin                           | Severin                             |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 14.| Spitalul General CF Pa┼čcani       | Str. Mihail Kog─âlniceanu nr. 24,    |
|    |                                   | Pa┼čcani                             |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 15.| Spitalul General CF Simeria       | Str. Avram Iancu nr. 24, Simeria    |
|____|___________________________________|_____________________________________|


    ANEXA 12

                                    LISTA
cuprinzând sindicatele împuternicite s─â negocieze contractul colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi din re┼úeaua medical─â a MTI

    1. SINDICATUL LIBER AL SALARIA┼óILOR DIN SPITALUL CF NR. 2 BUCURE┼×TI
    2. SINDICATUL SANITAS AL SALARIA┼óILOR DIN SPITALUL UNIVERSITAR CF WITTING BUCURE┼×TI
    3. SINDICATUL LIBER AL PERSONALULUI DIN SPITALUL CF PA┼×CANI
    4. SINDICATUL LIBER INDEPENDENT DIN SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR CF CRAIOVA
    5. SINDICATUL MEDICO-SANITAR FEROVIAR POLICLINICA CF CONSTAN┼óA
    6. SINDICATUL LIBER SPITAL CF SIMERIA
    7. SINDICATUL LIBER ASMED SPITALUL CFR CLUJ-NAPOCA
    8. SINDICATUL INDEPENDENT AL SPITALULUI CF PLOIE┼×TI
    9. SINDICATUL INDEPENDENT ┼×I LIBER AL CADRELOR MEDICO-SANITARE DIN REGIONALA CF BRA┼×OV
    10. SINDICATUL LIBER INDEPENDENT AL SALARIA┼óILOR DIN SPITALUL CF GALA┼óI
    11. SINDICATUL LIBER INDEPENDENT AL SPITALULUI CF ORADEA
    12. SINDICATUL LIBER SPITAL CF DROBETA-TURNU SEVERIN

    SINDICATE AFILIATE UNIUNILOR JUDE┼óENE SANITAS
    1. FILIALA SPITAL CLINIC CF IA┼×I
    2. FILIALA SPITAL GENERAL CF SIBIU