├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Rom├óniei

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din  9 iunie 2009

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprob─â Ordonan┼úa Guvernului nr. 23 din 27 august 2008 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, adoptat─â în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe ┼či publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu urm─âtoarele modific─âri ┼či complet─âri:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu urm─âtorul cuprins:
    "- La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urm─âtorul cuprins:
    <<Imaginea ┼či formatul, consacrate, ale publica┼úiei "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.>>
    - La articolul 5, dup─â litera B se introduce o nou─â liter─â, litera B^1, cu urm─âtorul cuprins:
    <<B^1. actele birourilor permanente ale Camerei Deputa┼úilor ┼či Senatului, potrivit legii;>>.
    - La articolul 5, dup─â litera E se introduce o nou─â liter─â, litera E^1, cu urm─âtorul cuprins:
    <<E^1. deciziile primului-ministru, potrivit legii;>>."
    2. La articolul I punctul 1, litera H^1 a articolului 5 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "H^1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;".
    3. La articolul I, dup─â punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "1^1. La articolul 5, litera I se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<I. deciziile pronun┼úate de Sec┼úiile Unite ale înaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, ca urmare a solu┼úion─ârii recursurilor în interesul legii;>>."
    4. La articolul I punctul 2, litera I^1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "I^1. deciziile ┼či hot─ârârile Cur┼úii Europene a Drepturilor Omului, pronun┼úate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;".
    5. La articolul I, dup─â punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "2^1. La articolul 6, dup─â litera D se introduc dou─â noi litere, literele D^1 ┼či D^2, cu urm─âtorul cuprins:
    <<D^1. întreb─âri adresate de deputa┼úi, respectiv de senatori Guvernului, mini┼čtrilor sau altor conduc─âtori ai organelor administra┼úiei publice la care nu s-a r─âspuns;
    D^2. alte acte prev─âzute de lege.>>"
    6. La articolul I, dup─â punctul 3 se introduc dou─â noi puncte, punctele 3^1 ┼či 3^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "3^1. Articolul 10 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 10
    Actele care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I ┼či Partea a II-a, se înainteaz─â secretarului general al Camerei Deputa┼úilor pe suport hârtie, în copie certificat─â sub semn─âtura conduc─âtorului sau a loc┼úiitorului, ┼či pot fi transmise ┼či prin e-mail, în fi┼čier electronic certificat prin semn─âtur─â electronic─â de c─âtre emiten┼úi.>>
    3^2. La articolul 13 alineatul 2, teza a 2-a se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    <<Republicarea se face potrivit legii.>>"
    7. La articolul I punctul 4, articolul 15^2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 15^2
    Regia Autonom─â <<Monitorul Oficial>> realizeaz─â un produs electronic con┼úinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet ┼či este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent."
    8. La articolul I punctul 6, articolul 17 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 17
    Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, p─âr┼úile I, III - VII, ┼či a celor prev─âzute la art. 6 lit. D se suport─â de c─âtre emiten┼úi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hot─ârâre a Biroului permanent al Camerei Deputa┼úilor, la propunerea Regiei Autonome <<Monitorul Oficial>>. Hot─ârârea Biroului permanent al Camerei Deputa┼úilor se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Fac excep┼úie de la prevederile alin. 1 actele a c─âror publicare este prev─âzut─â de Constitu┼úie, deciziile primului-ministru ┼či actele care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale c─âror cheltuieli aferente public─ârii se suport─â de Regia Autonom─â <<Monitorul Oficial>> din bugetul propriu."
    9. La articolul I, dup─â punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "8^1. Dup─â articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urm─âtorul cuprins:
    <<ART. 20^1
    Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii se aplic─â Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excep┼úia achizi┼úiilor de materii prime, materiale ┼či servicii destinate în exclusivitate opera┼úiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serve┼čte interesului public.>>"
    10. Dup─â articolul V se introduce anexa care face parte integrant─â din prezenta lege.

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (2) din Constitu┼úia României, republicat─â.

                     PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                           ROBERTA ALMA ANASTASE

                           PRE┼×EDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA-DAN GEOAN─é

    Bucure┼čti, 5 iunie 2009.
    Nr. 224.

    ANEXA 1*)
    (Anex─â la Legea nr. 202/1998)

    *) Anexa este reprodus─â în facsimil.

________________________________________________________________________________
Anul ... - Nr. ...        PARTEA ... (I - VII)       ....    ....   ....   ....
(anul)     (num─ârul)   ..........................   (ziua), (data) (luna) (anul)
                       (titlul actelor publicate)
________________________________________________________________________________