├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii
          
Text în vigoare începând cu data de 11 aprilie 2009

Acte normative modificatoare:
    - Legea nr. 337/2006;
    - Rectificarea publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006;
    - Legea nr. 128/2007;
    - Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 72/2007*, respins─â prin Legea nr. 84/2009;
    - Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 94/2007;
    - Decizia Cur┼úii Constitu┼úionale nr. 569/2008;
    - Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 143/2008;
    - Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 228/2008;
    - Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 19/2009;
    - Legea nr. 84/2009.

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse ┼či modific─ârile efectuate prin aceste acte normative asupra Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006 nu mai sunt de actualitate.

    NOTE:
    1. Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006 a fost aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 337/2006.

    2. Prin Hot─ârârea Guvernului nr. 925/2006 au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii.

    3. Prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1660/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â prin mijloace electronice din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii.

    4. Prin Hot─ârârea Guvernului nr. 71/2007 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii prev─âzute în Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii.

    5. Prin Ordinul pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice nr. 155/2006 a fost aprobat Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â.

    Având în vedere necesitatea adopt─ârii unor m─âsuri urgente pentru elaborarea ┼či promovarea unei noi legisla┼úii în domeniul achizi┼úiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circula┼úie a m─ârfurilor" ┼či al recomand─ârilor Comisiei Europene,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    SEC┼óIUNEA 1
    Scop. Principii

    ART. 1
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â reglementeaz─â procedurile de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â, a contractului de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractului de concesiune de servicii, precum ┼či modalit─â┼úile de solu┼úionare a contesta┼úiilor formulate împotriva actelor emise în leg─âtur─â cu aceste proceduri.
    ART. 2
    (1) Scopul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â îl constituie:
    a) promovarea concuren┼úei între operatorii economici;
    b) garantarea tratamentului egal ┼či nediscriminarea operatorilor economici;
    c) asigurarea transparen┼úei ┼či integrit─â┼úii procesului de achizi┼úie public─â;
    d) asigurarea utiliz─ârii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de c─âtre autorit─â┼úile contractante.
    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizi┼úie public─â sunt:
    a) nediscriminarea;
    b) tratamentul egal;
    c) recunoa┼čterea reciproc─â;
    d) transparen┼úa;
    e) propor┼úionalitatea;
    f) eficien┼úa utiliz─ârii fondurilor publice;
    g) asumarea r─âspunderii.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Defini┼úii

    ART. 3
    în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) acceptarea ofertei câ┼čtig─âtoare - actul juridic prin care autoritatea contractant─â î┼či manifest─â acordul de a se angaja juridic în contractul de achizi┼úie public─â ce va fi încheiat cu ofertantul a c─ârui ofert─â a fost desemnat─â câ┼čtig─âtoare;
    b) acord-cadru - în┼úelegerea scris─â intervenit─â între una sau mai multe autorit─â┼úi contractante ┼či unul sau mai mul┼úi operatori economici, al c─ârei scop este stabilirea elementelor/condi┼úiilor esen┼úiale care vor guverna contractele de achizi┼úie public─â ce urmeaz─â a fi atribuite într-o perioad─â dat─â, în mod special în ceea ce prive┼čte pre┼úul ┼či, dup─â caz, cantit─â┼úile avute în vedere;
    c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licita┼úie restrâns─â, negociere sau dialog competitiv;
    d) candidatur─â - documentele prin care un candidat î┼či demonstreaz─â situa┼úia personal─â, capacitatea de exercitare a activit─â┼úii profesionale, situa┼úia economic─â ┼či financiar─â, capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â, în vederea ob┼úinerii invita┼úiei de participare pentru depunerea ulterioar─â a ofertei, în cazul aplic─ârii unei proceduri de licita┼úie restrâns─â, negociere sau dialog competitiv;
    e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de solu┼úii;
    f) contract de achizi┼úie public─â - contractul care include ┼či categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorit─â┼úi contractante, pe de o parte, ┼či unul sau mai mul┼úi operatori economici, pe de alt─â parte, având ca obiect execu┼úia de lucr─âri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â;
    g) contract de concesiune de lucr─âri publice - contractul care are acelea┼či caracteristici ca ┼či contractul de lucr─âri, cu deosebirea c─â în contrapartida lucr─ârilor executate contractantul, în calitate de concesionar, prime┼čte din partea autorit─â┼úii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucr─ârilor pe o perioad─â determinat─â sau acest drept înso┼úit de plata unei sume de bani prestabilite;
    h) contract de concesiune de servicii - contractul care are acelea┼či caracteristici ca ┼či contractul de servicii, cu deosebirea c─â în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, prime┼čte din partea autorit─â┼úii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad─â determinat─â sau acest drept înso┼úit de plata unei sume de bani prestabilite;
    i) contractant - ofertantul care a devenit, în condi┼úiile legii, parte într-un contract de achizi┼úie public─â;
    j) documenta┼úie de atribuire - documenta┼úia ce cuprinde toate informa┼úiile legate de obiectul contractului de achizi┼úie public─â ┼či de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup─â caz, documenta┼úia descriptiv─â;
    k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezult─â din orice form─â de autorizare acordat─â, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competent─â ┼či care are ca efect rezervarea desf─â┼čur─ârii de activit─â┼úi în domeniul anumitor servicii publice numai de c─âtre una sau de c─âtre un num─âr limitat de persoane, afectând în mod substan┼úial posibilitatea altor persoane de a desf─â┼čura o astfel de activitate;
    l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prev─âzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan┼úele publice, cu modific─ârile ulterioare;
    m) întreprindere public─â - persoana juridic─â ce desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice ┼či asupra c─âreia se exercit─â direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participa┼úiilor financiare sau a regulilor specifice prev─âzute în actul de înfiin┼úare a întreprinderii respective, influen┼úa dominant─â a unei autorit─â┼úi contractante, astfel cum este definit─â aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezum┼úia de exercitare a influen┼úei dominante se aplic─â în orice situa┼úie în care, în raport cu o astfel de persoan─â, una sau mai multe autorit─â┼úi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afl─â, direct ori indirect, în cel pu┼úin unul dintre urm─âtoarele cazuri:
    - de┼úin majoritatea capitalului subscris;
    - de┼úin controlul majorit─â┼úii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea general─â;
    - pot numi în componen┼úa consiliului de administra┼úie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jum─âtate din num─ârul membrilor acestuia;
    n) licita┼úie electronic─â - procesul repetitiv realizat dup─â o prim─â evaluare complet─â a ofertelor, în care ofertan┼úii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce pre┼úurile prezentate ┼či/sau de a îmbun─ât─â┼úi alte elemente ale ofertei; evaluarea final─â trebuie s─â se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
    o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea ┼či stocarea de date care sunt difuzate, transmise ┼či recep┼úionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofert─â;
    q) ofert─â - actul juridic prin care operatorul economic î┼či manifest─â voin┼úa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizi┼úie public─â; oferta cuprinde propunerea financiar─â ┼či propunerea tehnic─â;
    r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucr─âri - persoan─â fizic─â/juridic─â, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care ofer─â în mod licit pe pia┼ú─â produse, servicii ┼či/sau execu┼úie de lucr─âri;
    s) operatorul sistemului electronic de achizi┼úii publice - persoan─â juridic─â de drept public care asigur─â autorit─â┼úilor contractante suportul tehnic destinat aplic─ârii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
    ┼č) procedur─â de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant─â ┼či de c─âtre candida┼úi/ofertan┼úi pentru ca acordul p─âr┼úilor privind angajarea în contractul de achizi┼úie public─â s─â fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licita┼úia deschis─â, licita┼úia restrâns─â, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solu┼úii;
    t) propunere financiar─â - parte a ofertei ce cuprinde informa┼úiile cu privire la pre┼ú, tarif, alte condi┼úii financiare ┼či comerciale corespunz─âtoare satisfacerii cerin┼úelor solicitate prin documenta┼úia de atribuire;
    ┼ú) propunere tehnic─â - parte a ofertei elaborat─â pe baza cerin┼úelor din caietul de sarcini sau, dup─â caz, din documenta┼úia descriptiv─â;
    u) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte ┼či cifre care pot fi citite, reproduse ┼či apoi comunicate. Acest ansamblu poate include ┼či informa┼úii transmise ┼či stocate prin mijloace electronice;
    u^1) sistem de achizi┼úie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp ┼či deschis pe întreaga sa durat─â oric─ârui operator economic care îndepline┼čte criteriile de calificare ┼či selec┼úie ┼či care a prezentat o ofert─â orientativ─â conform─â cu cerin┼úele caietului de sarcini;
    v) sistemul electronic de achizi┼úii publice - SEAP - desemneaz─â sistemul informatic de utilitate public─â, accesibil prin internet la o adres─â dedicat─â, utilizat în scopul aplic─ârii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
    x) Tratat - Tratatul pentru înfiin┼úarea Comunit─â┼úii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    y) vocabularul comun al achizi┼úiilor publice - CPV - desemneaz─â nomenclatorul de referin┼ú─â aplicabil contractelor de achizi┼úie public─â, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European ┼či al Consiliului privind vocabularul comun al achizi┼úiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând coresponden┼úa cu alte nomenclatoare existente;
    z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se men┼úioneaz─â c─â sunt zile lucr─âtoare.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Tipuri de contracte de achizi┼úie public─â

    ART. 3^1
    Contractele de achizi┼úie public─â sunt:
    a) contracte de lucr─âri;
    b) contracte de furnizare;
    c) contracte de servicii.
    ART. 4
    (1) Contractul de lucr─âri este acel contract de achizi┼úie public─â care are ca obiect:
    a) fie execu┼úia de lucr─âri legate de una dintre activit─â┼úile cuprinse în anexa nr. 1 sau execu┼úia unei construc┼úii;
    b) fie atât proiectarea, cât ┼či execu┼úia de lucr─âri legate de una dintre activit─â┼úile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât ┼či execu┼úia unei construc┼úii;
    c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construc┼úii care corespunde necesit─â┼úii ┼či obiectivelor autorit─â┼úii contractante, în m─âsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) ┼či b).
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin construc┼úie se în┼úelege rezultatul unui ansamblu de lucr─âri de construc┼úii de cl─âdiri sau lucr─âri de geniu civil, destinat s─â îndeplineasc─â prin el însu┼či o func┼úie tehnic─â sau economic─â.
    ART. 5
    (1) Contractul de furnizare este acel contract de achizi┼úie public─â, altul decât contractul de lucr─âri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cump─ârare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau f─âr─â op┼úiune de cump─ârare.
    (2) Contractul de achizi┼úie public─â ce are ca obiect principal furnizarea de produse ┼či, cu titlu accesoriu, opera┼úiuni/lucr─âri de instalare ┼či punere în func┼úiune a acestora este considerat contract de furnizare.
    ART. 6
    (1) Contractul de servicii este acel contract de achizi┼úie public─â, altul decât contractul de lucr─âri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prev─âzute în anexele nr. 2A ┼či 2B.
    (2) Contractul de achizi┼úie public─â care are ca obiect principal prestarea unor servicii ┼či, cu titlu accesoriu, desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi dintre cele prev─âzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
    ART. 7
    Contractul de achizi┼úie public─â care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât ┼či prestarea de servicii este considerat:
    a) contract de furnizare, dac─â valoarea estimat─â a produselor este mai mare decât valoarea estimat─â a serviciilor prev─âzute în contractul respectiv;
    b) contract de servicii, dac─â valoarea estimat─â a serviciilor este mai mare decât valoarea estimat─â a produselor prev─âzute în contractul respectiv.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Autorit─â┼úi contractante

    ART. 8
    Este autoritate contractant─â în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â:
    a) oricare organism al statului - autoritate public─â sau institu┼úie public─â - care ac┼úioneaz─â la nivel central ori la nivel regional sau local;
    b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prev─âzute la lit. a), cu personalitate juridic─â, care a fost înfiin┼úat pentru a satisface nevoi de interes general f─âr─â caracter comercial sau industrial ┼či care se afl─â cel pu┼úin în una dintre urm─âtoarele situa┼úii:
    - este finan┼úat, în majoritate, de c─âtre o autoritate contractant─â, astfel cum este definit─â la lit. a), sau de c─âtre un alt organism de drept public;
    - se afl─â în subordinea sau este supus─â controlului unei autorit─â┼úi contractante, astfel cum este definit─â la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
    - în componen┼úa consiliului de administra┼úie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jum─âtate din num─ârul membrilor acestuia sunt numi┼úi de c─âtre o autoritate contractant─â, astfel cum este definit─â la lit. a), sau de c─âtre un alt organism de drept public;
    c) oricare asociere format─â de una sau mai multe autorit─â┼úi contractante dintre cele prev─âzute la lit. a) sau b);
    d) oricare întreprindere public─â ce desf─â┼čoar─â una sau mai multe dintre activit─â┼úile prev─âzute la cap. VIII sec┼úiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achizi┼úie public─â sau încheie acorduri-cadru destinate efectu─ârii respectivelor activit─â┼úi;
    e) oricare subiect de drept, altul decât cele prev─âzute la lit. a) - d), care desf─â┼čoar─â una sau mai multe dintre activit─â┼úile prev─âzute la cap. VIII sec┼úiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competent─â, atunci când acesta atribuie contracte de achizi┼úie public─â sau încheie acorduri-cadru destinate efectu─ârii respectivelor activit─â┼úi.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Domeniu de aplicare. Excep┼úii

    ART. 9
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â se aplic─â pentru:
    a) atribuirea contractului de achizi┼úie public─â, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urm─â caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
    b) încheierea acordului-cadru;
    c) atribuirea, de c─âtre un operator economic f─âr─â calitate de autoritate contractant─â, a unui contract de lucr─âri, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    - respectivul contract este finan┼úat/subven┼úionat în mod direct, în propor┼úie de mai mult de 50%, de c─âtre o autoritate contractant─â;
    - valoarea estimat─â a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro;
    c^1) atribuirea, de c─âtre un operator economic f─âr─â calitate de autoritate contractant─â, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    - respectivul contract este finan┼úat/subven┼úionat în mod direct, în propor┼úie de mai mult de 50%, de c─âtre o autoritate contractant─â;
    - valoarea estimat─â a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;
    d) atribuirea contractului de achizi┼úie public─â de c─âtre o autoritate contractant─â, în numele ┼či pentru o alt─â persoan─â fizic─â/juridic─â, în cazul în care respectivul contract este finan┼úat/subven┼úionat în mod direct, în propor┼úie de mai mult de 50%, de c─âtre o autoritate contractant─â;
    e) organizarea concursului de solu┼úii;
    f) atribuirea contractului de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
    ART. 10
    în cazurile prev─âzute la art. 9 lit. c) ┼či c^1), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a impune prin contractul de finan┼úare aplicarea prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â pentru atribuirea contractelor respective.
    ART. 11
    (1) O autoritate contractant─â din domeniul ap─âr─ârii ┼ú─ârii ┼či securit─â┼úii na┼úionale are obliga┼úia de a aplica prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â sub rezerva cazurilor care:
    a) pot conduce la furnizarea unor informa┼úii a c─âror divulgare ar fi contrar─â intereselor esen┼úiale de securitate ale ┼ú─ârii; sau
    b) implic─â protec┼úia unor interese esen┼úiale de securitate ale ┼ú─ârii în leg─âtur─â cu produc┼úia sau comercializarea de arme, muni┼úii ┼či material de r─âzboi.
    (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hot─ârâre circumstan┼úele ┼či procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â în cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. a) ┼či b).
    (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) ┼či (2) nu trebuie s─â conduc─â la alterarea concuren┼úei pe pia┼úa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
    ART. 12
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â în cazul în care se îndepline┼čte cel pu┼úin una dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    a) contractul este inclus în categoria informa┼úiilor secrete de stat, în conformitate cu legisla┼úia în vigoare privind protec┼úia informa┼úiilor clasificate;
    b) îndeplinirea contractului necesit─â impunerea unor m─âsuri speciale de siguran┼ú─â, pentru protejarea unor interese na┼úionale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    c) *** Abrogat─â
    ART. 12^1
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â de c─âtre structuri ale autorit─â┼úilor contractante care func┼úioneaz─â pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului, estimat─â potrivit prevederilor sec┼úiunii a 2-a din cap. II, este egal─â sau mai mic─â decât pragurile valorice prev─âzute la art. 124.
    (2) Pentru atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â care intr─â sub inciden┼úa prevederilor alin. (1) ┼či a c─âror valoare estimat─â este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 19 trebuie s─â se asigure aplicarea principiilor generale prev─âzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local ┼či respectarea prevederilor art. 35 - 38 reprezentând cerin┼úe minime în acest sens.
    ART. 13
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractului de servicii care:
    a) are ca obiect cump─ârarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cl─âdiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de form─â, în leg─âtur─â cu contractul de cump─ârare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â;
    b) se refer─â la cump─ârarea, dezvoltarea, produc┼úia sau coproduc┼úia de programe destinate difuz─ârii, de c─âtre institu┼úii de radiodifuziune ┼či televiziune;
    c) se refer─â la prestarea de servicii de arbitraj ┼či conciliere;
    d) se refer─â la prestarea de servicii financiare în leg─âtur─â cu emiterea, cump─ârarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special opera┼úii ale autorit─â┼úii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare ┼či/sau de capital, precum ┼či la prestarea de servicii specifice unei b─ânci centrale de c─âtre Banca Na┼úional─â a României;
    e) se refer─â la angajarea de for┼ú─â de munc─â, respectiv încheierea de contracte de munc─â;
    f) se refer─â la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de c─âtre autoritatea contractant─â ┼či ale c─âror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorit─â┼úii contractante pentru propriul beneficiu.
    ART. 14
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â atunci când contractul de achizi┼úie public─â este atribuit ca urmare a:
    a) unui acord interna┼úional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene ┼či care vizeaz─â furnizarea de produse sau execu┼úia de lucr─âri, destinate implement─ârii ori exploat─ârii unui proiect în comun cu statele semnatare, ┼či numai dac─â prin acordul respectiv a fost men┼úionat─â o procedur─â specific─â pentru atribuirea contractului respectiv;
    b) unui acord interna┼úional referitor la sta┼úionarea de trupe ┼či numai dac─â prin acordul respectiv a fost prev─âzut─â o procedur─â specific─â pentru atribuirea contractului respectiv;
    c) aplic─ârii unei proceduri specifice unor organisme ┼či institu┼úii interna┼úionale;
    d) aplic─ârii unei proceduri specifice prev─âzute de legisla┼úia comunitar─â, în contextul programelor ┼či proiectelor de cooperare teritorial─â.
    (2) Autorit─â┼úile contractante au obliga┼úia de a informa Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice asupra acordurilor prev─âzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.
    (3) Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice are obliga┼úia de a comunica Comisiei Europene informa┼úiile primite potrivit alin. (2).
    ART. 15
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorit─â┼úi contractante sau unei asocieri de autorit─â┼úi contractante, în cazul în care acestea beneficiaz─â de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în m─âsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.
    (2) Autoritatea contractant─â care, în baza competen┼úelor legale pe care le de┼úine, acord─â unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractant─â, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obliga┼úia de a impune, prin autoriza┼úia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscrimin─ârii de c─âtre cel care beneficiaz─â de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare c─âtre ter┼úi.
    ART. 16
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â atribuie un contract de achizi┼úie public─â ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obliga┼úia de a aplica prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â se impune numai pentru contracte a c─âror valoare este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 57 alin. (2) ┼či se limiteaz─â numai la prevederile art. 35 - 38 ┼či art. 56.
    (2) în cazul în care contractul de achizi┼úie public─â prev─âzut la alin. (1) are ca obiect, al─âturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, ┼či prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac─â valoarea estimat─â a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimat─â a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.
    (3) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluia┼či contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât ┼či în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achizi┼úie public─â.

    CAP. 2
    Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â

    SEC┼óIUNEA 1
    Reguli generale

    ART. 17
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a respecta principiile prev─âzute la art. 2 alin. (2) în rela┼úia cu operatorii economici interesa┼úi s─â participe la procedura de atribuire.
    ART. 18
    (1) Procedurile de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â sunt:
    a) licita┼úia deschis─â, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
    b) licita┼úia restrâns─â, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-┼či depune candidatura, urmând ca numai candida┼úii selecta┼úi s─â aib─â dreptul de a depune oferta;
    c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-┼či depune candidatura ┼či prin care autoritatea contractant─â conduce un dialog cu candida┼úii admi┼či, în scopul identific─ârii uneia sau mai multor solu┼úii apte s─â r─âspund─â necesit─â┼úilor sale, urmând ca, pe baza solu┼úiei/solu┼úiilor, candida┼úii selecta┼úi s─â elaboreze oferta final─â;
    d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant─â deruleaz─â consult─âri cu candida┼úii selecta┼úi ┼či negociaz─â clauzele contractuale, inclusiv pre┼úul, cu unul sau mai mul┼úi dintre ace┼čtia. Negocierea poate fi:
    - negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    - negociere f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat─â prin care autoritatea contractant─â solicit─â oferte de la mai mul┼úi operatori economici.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a organiza un concurs de solu┼úii, respectiv o procedur─â special─â prin care achizi┼úioneaz─â, îndeosebi în domeniul amenaj─ârii teritoriului, al proiect─ârii urbanistice ┼či peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucr─ârii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concuren┼úiale de c─âtre un juriu, cu sau f─âr─â acordarea de premii.
    ART. 19
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a achizi┼úiona direct produse, servicii sau lucr─âri, în m─âsura în care valoarea achizi┼úiei, estimat─â conform prevederilor sec┼úiunii a 2-a a prezentului capitol, nu dep─â┼če┼čte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achizi┼úie de produse, servicii sau lucr─âri. Achizi┼úia se realizeaz─â pe baz─â de document justificativ, care în acest caz se consider─â a fi contract de achizi┼úie public─â, iar obliga┼úia respect─ârii prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se limiteaz─â numai la prevederile art. 204 alin. (2).
    ART. 20
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui contractul de achizi┼úie public─â prin aplicarea procedurilor de licita┼úie deschis─â sau licita┼úie restrâns─â.
    (2) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica celelalte proceduri prev─âzute la art. 18 alin. (1), dup─â caz, numai în circumstan┼úele specifice prev─âzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.
    ART. 21
    (1) Orice autoritate contractant─â are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prev─âzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
    (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaz─â prin intermediul SEAP.
    (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hot─ârâre obliga┼úia anumitor autorit─â┼úi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizi┼úie public─â numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
    ART. 22
    (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hot─ârâre proiectarea ┼či implementarea unui sistem centralizat la nivel na┼úional de achizi┼úionare specializat─â a anumitor produse, servicii sau lucr─âri de la sau prin unit─â┼úi de achizi┼úii centralizate.
    (2) Unitatea de achizi┼úii centralizat─â este o autoritate contractant─â, astfel cum este definit─â la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
    a) achizi┼úioneaz─â în nume propriu produse ┼či/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorit─â┼úi contractante;
    b) atribuie contracte de achizi┼úie public─â sau încheie acorduri-cadru, în numele ┼či pentru o alt─â/alte autorit─â┼úi contractante.
    (3) Se consider─â c─â autoritatea contractant─â, care achizi┼úioneaz─â produse, servicii sau lucr─âri de la sau printr-o unitate de achizi┼úii centralizat─â, respect─â prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â în m─âsura în care unitatea de achizi┼úii centralizat─â le respect─â, la rândul ei, atunci când realizeaz─â activit─â┼úile prev─âzute la alin. (2).
    ART. 23
    Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a diviza contractul de achizi┼úie public─â în mai multe contracte distincte de valoare mai mic─â ┼či nici de a utiliza metode de calcul care s─â conduc─â la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizi┼úie public─â, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â care instituie obliga┼úii ale autorit─â┼úii contractante în raport cu anumite praguri valorice.
    ART. 24
    F─âr─â a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura garantarea protej─ârii acelor informa┼úii pe care operatorul economic le precizeaz─â ca fiind confiden┼úiale, în m─âsura în care, în mod obiectiv, dezv─âluirea acestor informa┼úii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce prive┼čte secretul comercial ┼či proprietatea intelectual─â.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Reguli de estimare a valorii contractului de achizi┼úie public─â

    ART. 25
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a estima valoarea contractului de achizi┼úie public─â pe baza calcul─ârii ┼či însum─ârii tuturor sumelor pl─âtibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, f─âr─â taxa pe valoarea ad─âugat─â, luând în considerare orice forme de op┼úiuni ┼či, în m─âsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim─ârii, orice eventuale supliment─âri sau major─âri ale valorii contractului.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â a prev─âzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candida┼úi/ofertan┼úi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achizi┼úie public─â trebuie s─â includ─â ┼či valoarea premiilor/primelor respective.
    ART. 26
    Valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â trebuie s─â fie determinat─â înainte de ini┼úierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceast─â valoare trebuie s─â fie valabil─â la momentul transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anun┼ú, la momentul transmiterii invita┼úiei de participare.
    ART. 27
    (1) în cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractant─â î┼či propune s─â dobândeasc─â produse care necesit─â ┼či opera┼úiuni/lucr─âri de instalare ┼či punere în func┼úiune, atunci valoarea estimat─â a acestui contract trebuie s─â includ─â ┼či valoarea estimat─â a opera┼úiunilor/lucr─ârilor respective.
    (2) în cazul în care, la data estim─ârii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant─â nu are înc─â stabilit─â modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cump─ârare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau f─âr─â op┼úiune de cump─ârare, atunci valoarea estimat─â a acestui contract trebuie s─â fie considerat─â ca fiind egal─â cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiec─ârui mod de dobândire a produselor.
    (3) în cazul în care, la data estim─ârii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant─â a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cump─ârare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau f─âr─â op┼úiune de cump─ârare, atunci metoda de estimare variaz─â în func┼úie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) dac─â durata contractului este stabilit─â ┼či este mai mic─â sau egal─â cu 12 luni, atunci valoarea estimat─â trebuie calculat─â prin însumarea tuturor ratelor pl─âtibile pe întreaga durat─â a contractului respectiv;
    b) dac─â durata contractului este stabilit─â ┼či este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimat─â trebuie calculat─â prin însumarea valorii totale a ratelor pl─âtibile pe întreaga durat─â a contractului respectiv, la care se adaug─â ┼či valoarea rezidual─â estimat─â a produselor la sfâr┼čitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
    c) dac─â contractul se încheie pe o durat─â nedeterminat─â sau dac─â durata acestuia nu poate fi determinat─â la data estim─ârii, atunci valoarea estimat─â trebuie calculat─â prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare pl─âtibile.
    (4) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioad─â dat─â, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s─â aib─â ca baz─â de calcul:
    a) fie valoarea total─â a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustat─â, dac─â este posibil, cu modific─ârile previzibile ce pot surveni în urm─âtoarele 12 luni în privin┼úa cantit─â┼úilor achizi┼úionate ┼či valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimat─â total─â a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaz─â c─â vor fi atribuite în urm─âtoarele 12 luni, începând din momentul primei livr─âri.
    (5) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a c─âror cump─ârare se realizeaz─â prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimat─â se consider─â a fi valoarea cumulat─â a tuturor loturilor. în cazul în care valoarea cumulat─â a tuturor loturilor dep─â┼če┼čte pragul valoric prev─âzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert─â numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) valoarea estimat─â, f─âr─â TVA, a lotului respectiv este mai mic─â sau egal─â cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
    b) valoarea cumulat─â a loturilor pentru care se aplic─â procedura cererii de ofert─â nu dep─â┼če┼čte 20% din valoarea total─â a produselor care urmeaz─â s─â fie furnizate.
    ART. 28
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pre┼úul total al presta┼úiei, dar este posibil─â estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaz─â în func┼úie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) când durata contractului este stabilit─â ┼či nu dep─â┼če┼čte 48 de luni, atunci valoarea estimat─â trebuie calculat─â având în vedere întreaga durat─â a contractului;
    b) când durata contractului nu poate fi determinat─â sau dep─â┼če┼čte 48 de luni, atunci valoarea estimat─â trebuie calculat─â multiplicând valoarea lunar─â cu 48.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioad─â dat─â, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s─â aib─â ca baz─â de calcul:
    a) fie valoarea total─â a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustat─â, dac─â este posibil, cu modific─ârile previzibile ce pot surveni în urm─âtoarele 12 luni, în privin┼úa cantit─â┼úilor achizi┼úionate ┼či valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimat─â total─â a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaz─â c─â vor fi atribuite în urm─âtoarele 12 luni, începând din momentul primei presta┼úii.
    (3) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a c─âror achizi┼úionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimat─â se consider─â a fi valoarea cumulat─â a tuturor loturilor. în cazul în care valoarea cumulat─â a tuturor loturilor dep─â┼če┼čte pragul valoric prev─âzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert─â numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) valoarea estimat─â, f─âr─â TVA, a lotului respectiv este mai mic─â sau egal─â cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
    b) valoarea cumulat─â a loturilor pentru care se aplic─â procedura cererii de ofert─â nu dep─â┼če┼čte 20% din valoarea total─â a serviciilor care urmeaz─â s─â fie prestate.
    (4) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimat─â a acestor contracte de servicii se calculeaz─â pe baza primelor de asigurare ce urmeaz─â a fi pl─âtite, precum ┼či a altor forme de remunera┼úii aferente serviciilor respective.
    (5) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimat─â a acestor contracte de servicii se calculeaz─â pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor ┼či a oric─âror alte forme de remunera┼úii aferente serviciilor respective.
    (6) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie ┼či alte servicii tehnice, atunci valoarea estimat─â a acestor contracte de servicii se calculeaz─â pe baza onorariilor ce urmeaz─â a fi pl─âtite ┼či a oric─âror alte forme de remunera┼úii aferente serviciilor respective.
    ART. 29
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze lucr─âri pentru care urmeaz─â s─â pun─â la dispozi┼úie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenaj─âri ┼či dot─âri necesare execu┼úiei lucr─ârilor, atunci valoarea estimat─â a respectivului contract de lucr─âri trebuie s─â includ─â atât costul lucr─ârii care urmeaz─â s─â se execute, cât ┼či valoarea total─â a facilit─â┼úilor men┼úionate.
    (2) în cazul în care obiectul contractului de lucr─âri îl constituie execu┼úia unui ansamblu de lucr─âri care presupune, dup─â caz, ┼či furnizarea de echipamente, instala┼úii, utilaje sau alte dot─âri aferente, atunci valoarea estimat─â se determin─â avându-se în vedere valoarea total─â a întregului ansamblu.
    (3) în cazul în care o lucrare permite execu┼úia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â atribuie, unuia sau mai multor executan┼úi, contracte distincte de lucr─âri, atunci valoarea estimat─â trebuie determinat─â avându-se în vedere valoarea cumulat─â a tuturor obiectelor/loturilor care intr─â în componen┼úa lucr─ârii respective. în cazul în care valoarea cumulat─â a tuturor obiectelor/loturilor care intr─â în componen┼úa lucr─ârii respective dep─â┼če┼čte pragul valoric prev─âzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert─â numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) valoarea estimat─â, f─âr─â TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic─â sau egal─â cu echivalentul în lei a 500.000 euro;
    b) valoarea estimat─â cumulat─â a obiectelor/loturilor pentru care se aplic─â prezenta excep┼úie nu dep─â┼če┼čte 20% din valoarea total─â estimat─â a lucr─ârii.
    ART. 30
    în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â organizeze un concurs de solu┼úii, atunci valoarea estimat─â care trebuie luat─â în considerare se determin─â astfel:
    a) dac─â concursul de solu┼úii este organizat ca o procedur─â independent─â, atunci valoarea estimat─â include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz─â a fi acordate concuren┼úilor, inclusiv valoarea estimat─â a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractant─â nu a exclus aceast─â posibilitate în anun┼úul de participare la concurs;
    b) dac─â concursul de solu┼úii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimat─â luat─â în considerare este valoarea estimat─â a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaz─â a fi acordate concuren┼úilor.
    ART. 31
    în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimat─â se consider─â a fi valoarea maxim─â estimat─â, f─âr─â TVA, a tuturor contractelor de achizi┼úie public─â ce se anticipeaz─â c─â vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durat─â.
    ART. 32
    în cazul în care autoritatea contractant─â î┼či propune s─â utilizeze un sistem de achizi┼úie dinamic, atunci valoarea estimat─â se consider─â a fi valoarea maxim─â estimat─â, f─âr─â TVA, a tuturor contractelor de achizi┼úie public─â ce se anticipeaz─â c─â vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizi┼úie dinamic respectiv, pe întreaga sa durat─â.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Reguli de elaborare a documenta┼úiei de atribuire

    ART. 33
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a preciza în cadrul documenta┼úiei de atribuire orice cerin┼ú─â, criteriu, regul─â ┼či alte informa┼úii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet─â, corect─â ┼či explicit─â cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
    (2) Documenta┼úia de atribuire trebuie s─â cuprind─â, f─âr─â a se limita la cele ce urmeaz─â, cel pu┼úin:
    a) informa┼úii generale privind autoritatea contractant─â, în special cu privire la adres─â - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
    b) instruc┼úiuni privind date limit─â care trebuie respectate ┼či formalit─â┼úi care trebuie îndeplinite în leg─âtur─â cu participarea la procedura de atribuire;
    c) dac─â sunt solicitate, cerin┼úele minime de calificare, precum ┼či documentele care urmeaz─â s─â fie prezentate de ofertan┼úi/candida┼úi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare ┼či selec┼úie;
    d) caietul de sarcini sau documenta┼úia descriptiv─â, aceasta din urm─â fiind utilizat─â în cazul aplic─ârii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
    e) instruc┼úiuni privind modul de elaborare ┼či de prezentare a propunerii tehnice ┼či financiare;
    f) informa┼úii detaliate ┼či complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare, corespunz─âtor prevederilor cap. V - sec┼úiunea a 3-a;
    g) instruc┼úiuni privind modul de utilizare a c─âilor de atac;
    h) informa┼úii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
    ART. 34
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a preciza în documenta┼úia de atribuire institu┼úiile competente de la care operatorii economici pot ob┼úine informa┼úii privind reglement─ârile referitoare la impozitare, precum ┼či cele referitoare la protec┼úia mediului.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia s─â precizeze în documenta┼úia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condi┼úiile de munc─â ┼či de protec┼úie a muncii, care sunt în vigoare la nivel na┼úional ┼či care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucr─âri ori de servicii, sau s─â indice institu┼úiile competente de la care operatorii economici pot ob┼úine informa┼úii detaliate privind reglement─ârile respective. în acest caz, autoritatea contractant─â are totodat─â ┼či obliga┼úia de a solicita operatorilor economici s─â indice în cadrul ofertei faptul c─â la elaborarea acesteia au ┼úinut cont de obliga┼úiile referitoare la condi┼úiile de munc─â ┼či protec┼úia muncii.
    ART. 35
    (1) Caietul de sarcini con┼úine, în mod obligatoriu, specifica┼úii tehnice.
    (2) Specifica┼úiile tehnice reprezint─â cerin┼úe, prescrip┼úii, caracteristici de natur─â tehnic─â ce permit fiec─ârui produs, serviciu sau lucrare s─â fie descris, în mod obiectiv, în a┼ča manier─â încât s─â corespund─â necesit─â┼úii autorit─â┼úii contractante.
    (3) Specifica┼úiile tehnice definesc, dup─â caz ┼či f─âr─â a se limita la cele ce urmeaz─â, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic ┼či de performan┼ú─â, cerin┼úe privind impactul asupra mediului înconjur─âtor, siguran┼úa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste ┼či metode de testare, ambalare, etichetare, marcare ┼či instruc┼úiuni de utilizare a produsului, tehnologii ┼či metode de produc┼úie, precum ┼či sisteme de asigurare a calit─â┼úii ┼či condi┼úii pentru certificarea conformit─â┼úii cu standarde relevante sau altele asemenea. în cazul contractelor pentru lucr─âri, specifica┼úiile tehnice pot face referire, de asemenea, ┼či la prescrip┼úii de proiectare ┼či de calcul al costurilor, la verificarea, inspec┼úia ┼či condi┼úiile de recep┼úie a lucr─ârilor sau a tehnicilor, procedeelor ┼či metodelor de execu┼úie, ca ┼či la orice alte condi┼úii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant─â este capabil─â s─â le descrie, în func┼úie ┼či de diverse acte normative ┼či reglement─âri generale sau specifice, în leg─âtur─â cu lucr─ârile finalizate ┼či cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucr─âri.
    (4) Specifica┼úiile tehnice se definesc astfel încât s─â corespund─â, atunci când este posibil, necesit─â┼úilor/exigen┼úelor oric─ârui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilit─â┼úi.
    (5) Specifica┼úiile tehnice trebuie s─â permit─â oric─ârui ofertant accesul egal la procedura de atribuire ┼či nu trebuie s─â aib─â ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur─â s─â restrâng─â concuren┼úa între operatorii economici.
    (6) F─âr─â a aduce atingere reglement─ârilor tehnice na┼úionale obligatorii, în m─âsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a defini specifica┼úiile tehnice:
    a) fie prin referire, de regul─â în urm─âtoarea ordine de prioritate, la standarde na┼úionale care adopt─â standarde europene, la omolog─âri tehnice europene, la standarde interna┼úionale sau la alte referin┼úe de natur─â tehnic─â elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu exist─â, atunci specifica┼úiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omolog─âri sau reglement─âri tehnice na┼úionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul ┼či execu┼úia lucr─ârilor. Orice astfel de referire trebuie s─â fie înso┼úit─â de men┼úiunea sau echivalent;
    b) fie prin precizarea performan┼úelor ┼či/sau cerin┼úelor func┼úionale solicitate, care trebuie s─â fie suficient de precis descrise încât s─â permit─â ofertan┼úilor s─â determine obiectul contractului de achizi┼úie public─â, iar autorit─â┼úii contractante s─â atribuie contractul respectiv;
    c) fie atât prin precizarea performan┼úelor ┼či/sau cerin┼úelor func┼úionale solicitate, astfel cum sunt acestea prev─âzute la lit. b), cât ┼či prin referirea la standardele, omolog─ârile tehnice, specifica┼úiile tehnice comune, prev─âzute la lit. a), ca mijloc de prezum┼úie a conformit─â┼úii cu nivelul de performan┼ú─â ┼či cu cerin┼úele func┼úionale respective;
    d) fie prin precizarea performan┼úelor ┼či/sau cerin┼úelor func┼úionale solicitate, astfel cum sunt acestea prev─âzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, ┼či prin referirea la standardele sau omolog─ârile tehnice, prev─âzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
    ART. 36
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â define┼čte specifica┼úiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prev─âzut─â la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofert─â nu poate fi respins─â pe motiv c─â produsele sau serviciile prev─âzute în propunerea tehnic─â nu sunt conforme cu specifica┼úiile precizate, dac─â ofertantul demonstreaz─â, prin orice mijloc adecvat, c─â propunerea tehnic─â prezentat─â satisface într-o manier─â echivalent─â cerin┼úele autorit─â┼úii contractante definite prin specifica┼úiile tehnice.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â define┼čte specifica┼úiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performan┼úelor ┼či/sau cerin┼úelor func┼úionale solicitate, atunci nici o ofert─â nu poate fi respins─â dac─â ofertantul demonstreaz─â prin orice mijloc adecvat c─â produsele, serviciile sau lucr─ârile oferite asigur─â îndeplinirea performan┼úelor sau cerin┼úelor func┼úionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
    a) un standard na┼úional care adopt─â un standard european:
    b) o omologare tehnic─â european─â;
    c) o specifica┼úie tehnic─â comun─â utilizat─â în Comunitatea European─â;
    d) un standard interna┼úional;
    e) alte reglement─âri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1) ┼či (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specifica┼úiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al produc─âtorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dup─â caz, un laborator neutru de încerc─âri ┼či calibrare sau un organism de certificare ┼či inspec┼úie care asigur─â respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    ART. 37
    (1) Performan┼úele ┼či cerin┼úele func┼úionale prev─âzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specifica┼úiile tehnice, pot include ┼či caracteristici de mediu.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â solicit─â îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce prive┼čte performan┼úele ┼či cerin┼úele func┼úionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau par┼úial, specifica┼úii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)na┼úionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dac─â se îndeplinesc, în mod cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) specifica┼úiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a c─âror furnizare/prestare reprezint─â obiect al contractului de achizi┼úie public─â;
    b) cerin┼úele pentru "eticheta ecologic─â" au fost elaborate pe baze ┼čtiin┼úifice;
    c) "eticheta ecologic─â" a fost adoptat─â printr-o procedur─â specific─â ce a permis implicarea tuturor p─âr┼úilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, produc─âtori, distribuitori, organiza┼úii de mediu;
    d) "eticheta ecologic─â" este accesibil─â/disponibil─â oric─ârei persoane interesate.
    (3) Autoritatea contractant─â are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul c─â produsele sau serviciile oferite care de┼úin o anumit─â "etichet─â ecologic─â" sunt considerate c─â îndeplinesc implicit specifica┼úiile tehnice solicitate. Pe de alt─â parte, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a considera o propunere tehnic─â ca fiind neconform─â, pentru singurul motiv c─â produsele sau serviciile ofertate nu de┼úin "eticheta ecologic─â" precizat─â, dac─â ofertantul demonstreaz─â, prin orice mijloc adecvat c─â produsele/serviciile oferite corespund specifica┼úiilor tehnice solicitate.
    (4) în sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specifica┼úiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al produc─âtorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prev─âzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    ART. 38
    (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specifica┼úii tehnice care indic─â o anumit─â origine, surs─â, produc┼úie, un procedeu special, o marc─â de fabric─â sau de comer┼ú, un brevet de inven┼úie, o licen┼ú─â de fabrica┼úie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indica┼úie, dar numai în mod excep┼úional, în situa┼úia în care o descriere suficient de precis─â ┼či inteligibil─â a obiectului contractului nu este posibil─â prin aplicarea prevederilor art. 35 ┼či 36 ┼či numai înso┼úit─â de men┼úiunea sau echivalent.
    ART. 39
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a impune în cadrul documenta┼úiei de atribuire, în m─âsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condi┼úii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urm─âre┼čte ob┼úinerea unor efecte de ordin social sau în leg─âtur─â cu protec┼úia mediului ┼či promovarea dezvolt─ârii durabile.
    ART. 40
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura ob┼úinerea documenta┼úiei de atribuire de c─âtre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestric┼úionat ┼či deplin, prin mijloace electronice, la con┼úinutul documenta┼úiei de atribuire.
    (2) Prin excep┼úie de la dispozi┼úiile alin. (1), în situa┼úia în care ata┼čarea documenta┼úiei de atribuire în SEAP nu este posibil─â din motive tehnice, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a pune la dispozi┼úia oric─ârui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, dup─â caz, c─âruia i s-a transmis o invita┼úie de participare a unui exemplar din documenta┼úia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.
    (3) în cazul prev─âzut la alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de asigura ob┼úinerea gratuit─â a documenta┼úiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridic─â direct de la sediul autorit─â┼úii contractante sau de la alt─â adres─â indicat─â de acesta. în cazul în care documenta┼úia este transmis─â prin po┼čt─â, autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor s─â beneficieze de aceast─â facilitate o plat─â care nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â îns─â costul aferent transmiterii documenta┼úiei respective.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Reguli de participare la procedura de atribuire

    ART. 41
    Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.
    ART. 42
    Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legisla┼úia statului în care este stabilit, este abilitat s─â presteze o anumit─â activitate nu poate fi exclus dintr-o procedur─â de atribuire pentru singurul motiv c─â, în conformitate cu legisla┼úia na┼úional─â, acest tip de activitate poate fi prestat numai de c─âtre persoane juridice sau numai de c─âtre persoane fizice.
    ART. 43
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire s─â fie permis─â numai unor ateliere protejate sau acelor ofertan┼úi care se angajeaz─â s─â îndeplineasc─â contractul în contextul unor programe de angajare protejat─â, în cadrul c─ârora majoritatea angaja┼úilor implica┼úi sunt persoane cu dizabilit─â┼úi, care, prin natura sau gravitatea deficien┼úelor lor, nu pot exercita o activitate profesional─â în condi┼úii normale.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â decide s─â limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceast─â decizie trebuie s─â fie precizat─â explicit în anun┼úul de participare la procedura de atribuire.
    ART. 44
    (1) Mai mul┼úi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur─â sau ofert─â comun─â, f─âr─â a fi obliga┼úi s─â î┼či legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita ca asocierea s─â fie legalizat─â numai în cazul în care oferta comun─â este declarat─â câ┼čtig─âtoare ┼či numai dac─â o astfel de m─âsur─â reprezint─â o condi┼úie necesar─â pentru buna îndeplinire a contractului.
    ART. 45
    (1) F─âr─â a i se diminua r─âspunderea în ceea ce prive┼čte modul de îndeplinire a viitorului contract de achizi┼úie public─â, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnic─â posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â solicit─â, ofertantul are obliga┼úia de a preciza partea/p─âr┼úile din contract pe care urmeaz─â s─â le subcontracteze ┼či datele de recunoa┼čtere ale subcontractan┼úilor propu┼či.
    ART. 46
    (1) F─âr─â a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleia┼či proceduri:
    a) s─â depun─â dou─â sau mai multe candidaturi/oferte individuale ┼či/sau comune, sub sanc┼úiunea excluderii din competi┼úie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauz─â;
    b) s─â depun─â ofert─â individual─â/comun─â ┼či s─â fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanc┼úiunea excluderii ofertei individuale sau, dup─â caz, a celei în care este ofertant asociat.
    (2) întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleia┼či proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natur─â s─â distorsioneze concuren┼úa.
    (3) în sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliat─â se în┼úelege orice subiect de drept:
    a) asupra c─âruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influen┼ú─â dominant─â; sau
    b) care poate exercita o influen┼ú─â dominant─â asupra altui subiect de drept; sau
    c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl─â sub influen┼úa dominant─â a unui alt subiect de drept.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Reguli de publicitate

    PARAGRAFUL 1
    Publicarea anun┼úurilor

    ART. 47
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura transparen┼úa atribuirii contractelor de achizi┼úie public─â ┼či încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anun┼úurilor de inten┼úie, de participare ┼či de atribuire.
    (2) în cazul contractelor a c─âror valoare estimat─â este mai mare decât pragurile valorice prev─âzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în anun┼úurile prev─âzute la alin. (1) cel pu┼úin informa┼úiile cuprinse în anexa nr. 3A ┼či, dac─â este necesar, alte informa┼úii considerate utile de c─âtre autoritatea contractant─â, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia European─â.
    (3) Modalit─â┼úile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum ┼či con┼úinutul anun┼úurilor de participare ┼či de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, nu este obligatorie transmiterea spre publicare c─âtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hot─ârâre a Guvernului.
    ART. 48
    (1) Cu excep┼úia cazului prev─âzut la art. 299, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare anun┼úurile prev─âzute la art. 47 alin. (1) c─âtre operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.
    (2) în cazurile prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, operatorul SEAP are obliga┼úia de a asigura transmiterea în format electronic a anun┼úurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    ART. 49
    (1) Operatorul SEAP are obliga┼úia de a asigura Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice accesul nerestric┼úionat la anun┼úurile transmise de c─âtre autorit─â┼úile contractante, înainte de publicarea acestora.
    (2) Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice verific─â fiecare anun┼ú transmis de c─âtre autoritatea contractant─â pentru publicare în SEAP, în m─âsura în care anun┼úul respectiv este în leg─âtur─â cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat─â mai mare decât pragurile valorice prev─âzute la art. 124. în termen de dou─â zile lucr─âtoare de la data primirii anun┼úului în SEAP, Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice are obliga┼úia:
    a) fie s─â emit─â c─âtre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anun┼úul respectiv, în cazul în care în urma verific─ârii nu se constat─â erori/omisiuni de completare;
    b) fie s─â resping─â publicarea anun┼úului, în cazul în care se constat─â erori/omisiuni de completare, informând totodat─â autoritatea contractant─â asupra acestei decizii, precum ┼či asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.
    (2^1) Erorile prev─âzute la alin. (2) reprezint─â acele informa┼úii/cerin┼úe din anun┼úul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la înc─âlc─âri ale legisla┼úiei în domeniul achizi┼úiilor publice ┼či ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizi┼úie public─â.
    (2^2) Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afecteaz─â dreptul Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice de a sanc┼úiona, pe parcursul activit─â┼úii de supraveghere, faptele prev─âzute la art. 293.
    (3) în cazul prev─âzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obliga┼úia:
    a) de a transmite anun┼úul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucr─âtoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, este prev─âzut─â o obliga┼úie în acest sens; operatorul SEAP are obliga┼úia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anun┼úul spre publicare, ca prob─â privind momentul transmiterii;
    b) de a publica anun┼úul în SEAP în cel mult dou─â zile lucr─âtoare de la primirea acceptului de publicare.
    (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anun┼úul transmis de autoritatea contractant─â sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, f─âr─â ob┼úinerea acceptului de publicare emis de c─âtre Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    (5) în cazul în care, din motive de natur─â tehnic─â, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun┼ú spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorit─â┼úii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anun┼úului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obliga┼úia de a în┼čtiin┼úa autoritatea contractant─â cu privire la apari┼úia unei astfel de situa┼úii, în cel mult o zi lucr─âtoare de la expirarea perioadei prev─âzute la alin. (3) lit. a).
    (6) Dup─â publicarea anun┼úului în SEAP, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite anun┼úul ┼či c─âtre Regia Autonom─â "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice.
    (7) Regia Autonom─â "Monitorul Oficial" public─â anun┼úurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistr─ârii acestora. în cazul anun┼úului de participare prev─âzut la art. 114, Regia Autonom─â "Monitorul Oficial" public─â anun┼úul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistr─ârii.
    ART. 50
    (1) în cazul în care prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â stabilesc obliga┼úia public─ârii anun┼úului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anun┼úul respectiv nu poate fi publicat la nivel na┼úional înainte de data transmiterii acestuia c─âtre Comisia European─â.
    (2) Anun┼úul publicat la nivel na┼úional nu trebuie s─â con┼úin─â alte informa┼úii fa┼ú─â de cele existente în anun┼úul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ┼či trebuie s─â men┼úioneze data transmiterii c─âtre Comisia European─â.

    PARAGRAFUL 2
    Anun┼úul de inten┼úie

    ART. 51
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare un anun┼ú de inten┼úie, atunci când urm─âre┼čte s─â beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) ┼či dac─â:
    a) valoarea total─â estimat─â a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz─â s─â fie atribuite/încheiate în urm─âtoarele 12 luni pentru achizi┼úionarea de produse din aceea┼či grup─â CPV, este egal─â sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
    b) valoarea total─â estimat─â a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz─â s─â fie atribuite/încheiate în urm─âtoarele 12 luni pentru achizi┼úionarea de servicii care sunt din aceea┼či categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal─â sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
    c) valoarea estimat─â a contractelor/acordurilor-cadru de lucr─âri, care urmeaz─â s─â fie atribuite/încheiate în urm─âtoarele 12 luni, este egal─â sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a transmite spre publicare un anun┼ú de inten┼úie ┼či în alte situa┼úii decât cele prev─âzute la alin. (1).
    (3) Publicarea anun┼úului de inten┼úie nu creeaz─â autorit─â┼úii contractante obliga┼úia de a efectua respectiva achizi┼úie public─â.
    ART. 52
    (1) în cazurile prev─âzute la art. 51 alin. (1) lit. a) ┼či b), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare anun┼úul de inten┼úie cât mai curând posibil dup─â data începerii anului bugetar.
    (2) în cazul prev─âzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare anun┼úul de inten┼úie cât mai curând posibil dup─â aprobarea programului în care este prev─âzut contractul de lucr─âri sau acordul-cadru respectiv.
    ART. 53
    (1) Anun┼úul de inten┼úie se public─â:
    a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP ┼či în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice; sau
    b) numai în SEAP, cu condi┼úia ca, înainte de publicare, s─â fi fost transmis un anun┼ú simplificat de informare prealabil─â c─âtre Comisia European─â.
    (2) în cazul prev─âzut la alin. (1) lit. b), anun┼úul de inten┼úie trebuie s─â con┼úin─â ┼či data transmiterii anun┼úului simplificat c─âtre Comisia European─â.

    PARAGRAFUL 3
    Anun┼úul de participare

    ART. 54
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare un anun┼ú de participare atunci când:
    a) ini┼úiaz─â procedura de licita┼úie deschis─â, licita┼úie restrâns─â, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â sau pentru încheierea acordului-cadru;
    b) lanseaz─â un sistem dinamic de achizi┼úie;
    c) ini┼úiaz─â procesul de atribuire a unui contract de achizi┼úie public─â printr-un sistem dinamic de achizi┼úii, în acest caz publicându-se un anun┼ú simplificat;
    d) organizeaz─â un concurs de solu┼úii.
    ART. 55
    (1) Anun┼úul de participare se public─â în SEAP ┼či în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice ┼či, dup─â caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa┼úiile în care:
    a) autoritatea contractant─â se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat─â a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz─â s─â fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
    b) autoritatea contractant─â se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat─â a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz─â s─â fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
    c) valoarea estimat─â a contractului/acordului-cadru de lucr─âri care urmeaz─â s─â fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

    PARAGRAFUL 4
    Anun┼úul de atribuire

    ART. 56
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare un anun┼ú de atribuire în cel mult 48 de zile dup─â ce:
    a) a finalizat procedura de atribuire - licita┼úie deschis─â, licita┼úie restrâns─â, dialog competitiv, negociere cu/f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achizi┼úie public─â sau încheierea acordului-cadru;
    b) a finalizat un concurs de solu┼úii prin stabilirea concurentului câ┼čtig─âtor;
    c) a atribuit un contract de achizi┼úie public─â printr-un sistem dinamic de achizi┼úii.
    (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obliga┼úia prev─âzut─â la alin. (1) este aplicabil─â numai contractelor a c─âror valoare este mai mare decât pragul valoric prev─âzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup─â caz, lit. b). în aceste cazuri, autoritatea contractant─â indic─â, totodat─â, în anun┼úul transmis dac─â este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
    ART. 57
    (1) Anun┼úul de atribuire se public─â în SEAP ┼či în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice, ┼či, dup─â caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa┼úiile în care:
    a) autoritatea contractant─â se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
    b) autoritatea contractant─â se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat─â a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz─â s─â fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
    c) valoarea contractului de lucr─âri care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Reguli speciale de transparen┼ú─â aplicabile achizi┼úiei publice de servicii de publicitate

    ART. 58
    (1) în cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anual─â cumulat─â, f─âr─â TVA, estimat─â ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 20.000 euro, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a publica un anun┼ú de participare ┼či un anun┼ú de atribuire, în sistemul informatic de utilitate public─â disponibil pe internet, la o adres─â dedicat─â, precum ┼či pe pagina proprie de internet.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se în┼úelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea ┼či/sau difuzarea de reclam─â sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în mas─â scrise, audiovizuale sau electronice.
    (3) Obliga┼úia prev─âzut─â la alin. (1) nu exonereaz─â autoritatea contractant─â de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prev─âzute în cadrul sec┼úiunii a 5-a din prezentul capitol.
    (4) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a preciza în anun┼úul de participare prev─âzut la alin. (1) criteriile de calificare ┼či selec┼úie ┼či, în situa┼úia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anun┼úul trebuie s─â fie înso┼úit de un referat de oportunitate prin care se justific─â ra┼úiunea achizi┼úiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodat─â impactul urm─ârit ┼či criteriile de m─âsurare a rezultatului ob┼úinut.
    (5) în cel mult 120 de zile de la data finaliz─ârii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a publica în sistemul informatic prev─âzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achizi┼úiei serviciilor de publicitate.
    (6) Contractele de publicitate media trebuie s─â con┼úin─â în mod obligatoriu ┼či urm─âtoarele clauze specifice referitoare la obliga┼úia p─âr┼úilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel pu┼úin la urm─âtoarele informa┼úii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiec─ârui beneficiar final ┼či termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.
    (7) Accesul publicului la informa┼úiile men┼úionate la alin. (6) se realizeaz─â prin grija autorit─â┼úii contractante care are obliga┼úia de a de┼úine informa┼úii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.
    (8) în cazul contractelor de publicitate media este obligatorie men┼úionarea denumirii autorit─â┼úii/autorit─â┼úilor contractante în materialul publicitar.

    SEC┼óIUNEA a 7-a
    Reguli de comunicare ┼či de transmitere a datelor

    ART. 59
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare ┼či altele asemenea, prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, trebuie s─â fie transmise în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.
    (3) Comunicarea, transmiterea ┼či stocarea informa┼úiilor se realizeaz─â astfel încât s─â se asigure integritatea ┼či confiden┼úialitatea datelor respective.
    ART. 60
    (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urm─âtoarele modalit─â┼úi:
    a) prin po┼čt─â;
    b) prin fax;
    c) prin mijloace electronice;
    d) prin orice combina┼úie a celor prev─âzute la lit. a) - c).
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a impune, în documenta┼úia de atribuire, modalit─â┼úile de comunicare pe care inten┼úioneaz─â s─â le utilizeze pe parcursul aplic─ârii procedurii.
    ART. 61
    (1) Modalit─â┼úile de comunicare impuse de autoritatea contractant─â trebuie s─â nu restric┼úioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
    (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic─â, precum ┼či caracteristicile lor tehnice trebuie s─â fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oric─ârui operator economic ┼či trebuie s─â asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare ┼či comunicare.
    (3) în cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semn─âtura electronic─â.
    ART. 62
    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalit─â┼úile prev─âzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urm─â caz operatorul economic având obliga┼úia de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmis─â prin fax, s─â fie confirmat─â, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmis─â prin po┼čt─â sau prin mijloace electronice. în acest caz, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a preciza în anun┼úul de participare cerin┼úa respectiv─â, precum ┼či termenul în care aceasta trebuie îndeplinit─â.
    ART. 63
    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin po┼čt─â sau, dac─â autoritatea contractant─â prevede aceast─â posibilitate, prin mijloace electronice.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â stabile┼čte c─â ofertele urmeaz─â s─â fie transmise prin po┼čt─â, ofertantul are, în mod implicit, ┼či dreptul de a depune oferta direct la sediul autorit─â┼úii contractante sau la o alt─â adres─â indicat─â de aceasta.
    ART. 64
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a stabili ca solicit─ârile de participare ┼či/sau ofertele s─â fie transmise prin mijloace electronice, numai dac─â se asigur─â respectarea urm─âtoarelor cerin┼úe:
    a) informa┼úiile referitoare la posibilit─â┼úile specifice de transmitere electronic─â, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
    b) dispozitivele electronice de recep┼úionare garanteaz─â în mod corespunz─âtor integritatea ┼či confiden┼úialitatea datelor recep┼úionate;
    c) operatorii economici trebuie s─â transmit─â înainte de data limit─â de transmitere documentele, certificatele, declara┼úiile ┼či altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V sec┼úiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.
    ART. 65
    în sensul prevederilor art. 64 garantarea integrit─â┼úii ┼či confiden┼úialit─â┼úii datelor recep┼úionate presupune faptul c─â dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le de┼úin ┼či/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel pu┼úin urm─âtoarelor condi┼úii:
    a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicit─ârilor de participare, precum ┼či, dac─â este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
    b) înainte de data limit─â de transmitere a datelor, nici o persoan─â nu are acces la datele transmise;
    c) în cazul în care interdic┼úia de acces prev─âzut─â la lit. b) a fost înc─âlcat─â, acest acces neautorizat este clar detectabil;
    d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recep┼úionate;
    e) accesul la datele recep┼úionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o ac┼úiune simultan─â a cel pu┼úin dou─â persoane/sisteme autorizate ┼či numai dup─â data de vizualizare stabilit─â conform prevederilor lit. d);
    f) dup─â data de vizualizare a datelor recep┼úionate, accesul la datele respective r─âmâne posibil numai pentru persoanele autorizate s─â vizualizeze datele respective.

    SEC┼óIUNEA a 8-a
    Reguli de evitare a conflictului de interese

    ART. 66
    Pe parcursul aplic─ârii procedurii de atribuire, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a lua toate m─âsurile necesare pentru a evita situa┼úiile de natur─â s─â determine apari┼úia unui conflict de interese ┼či/sau manifestarea concuren┼úei neloiale.
    ART. 67
    Persoana fizic─â sau juridic─â care a participat la întocmirea documenta┼úiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documenta┼úiei de atribuire nu este de natur─â s─â distorsioneze concuren┼úa.
    ART. 68
    Persoanele fizice sau juridice care particip─â direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanc┼úiunea excluderii din procedura de atribuire.
    ART. 69
    Nu au dreptul s─â fie implica┼úi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urm─âtoarele persoane:
    a) persoane care de┼úin p─âr┼úi sociale, p─âr┼úi de interes, ac┼úiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan┼úi/candida┼úi sau subcontractan┼úi ori persoane care fac parte din consiliul de administra┼úie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan┼úi/candida┼úi sau subcontractan┼úi;
    b) so┼ú/so┼úie, rud─â sau afin, pân─â la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administra┼úie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan┼úi/candida┼úi;
    c) persoane despre care se constat─â c─â pot avea un interes de natur─â s─â le afecteze impar┼úialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
    ART. 70
    Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizi┼úie public─â, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplic─ârii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel pu┼úin 12 luni de la încheierea contractului, sub sanc┼úiunea nulit─â┼úii contractului respectiv pentru cauza imoral─â.

    CAP. 3
    Proceduri de atribuire

    SEC┼óIUNEA 1
    Etape premerg─âtoare ini┼úierii procedurii de atribuire

    ART. 71
    F─âr─â a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anun┼úurilor de participare sau data transmiterii invita┼úiilor de participare ┼či, pe de alt─â parte, data limit─â pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a stabili perioada respectiv─â în func┼úie de complexitatea contractului ┼či/sau de cerin┼úele specifice, astfel încât operatorii economici interesa┼úi s─â beneficieze de un interval de timp adecvat ┼či suficient pentru elaborarea ofertelor ┼či pentru preg─âtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documenta┼úia de atribuire.
    ART. 72
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât dup─â vizitarea amplasamentelor sau dup─â consultarea la fa┼úa locului a unor documente-anex─â la caietul de sarcini, precum ┼či în cazul în care autoritatea contractant─â nu are posibilitatea de a transmite documenta┼úia de atribuire sau r─âspunsul la solicitarea de clarific─âri în termenele limit─â stabilite de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, de┼či a primit în timp util o solicitare în acest sens. într-o astfel de situa┼úie, data limit─â de depunere a ofertelor se decaleaz─â cu o perioad─â suficient─â, astfel încât orice operator economic interesat s─â dispun─â de un timp rezonabil necesar pentru ob┼úinerea informa┼úiilor complete ┼či relevante pentru elaborarea ofertei.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Licita┼úia deschis─â

    ART. 73
    (1) Procedura de licita┼úie deschis─â se desf─â┼čoar─â, de regul─â, într-o singur─â etap─â.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licita┼úie electronic─â, caz în care are obliga┼úia de a anun┼úa aceast─â decizie în anun┼úul de participare ┼či în documenta┼úia de atribuire.
    ART. 74
    Licita┼úia deschis─â se ini┼úiaz─â prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun┼ú de participare prin care solicit─â operatorilor economici interesa┼úi depunerea de oferte.
    ART. 75
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), perioada cuprins─â între data transmiterii anun┼úului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ┼či data limit─â de depunere a ofertelor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 52 de zile.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â a publicat un anun┼ú de inten┼úie referitor la contractul de achizi┼úie public─â ce urmeaz─â s─â fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (1) pân─â la 36 de zile.
    (3) Reducerea prev─âzut─â la alin. (2) este permis─â în cazul în care anun┼úul de inten┼úie a con┼úinut toate informa┼úiile care sunt prev─âzute pentru anun┼úul de participare - în m─âsura în care acestea sunt cunoscute la data public─ârii anun┼úului de inten┼úie - ┼či a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni ┼či cu cel pu┼úin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare.
    (4) în cazul în care anun┼úul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prev─âzut─â la alin. (1) sau, dup─â caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
    (5) în cazul în care autoritatea contractant─â public─â în SEAP întreaga documenta┼úie de atribuire ┼či permite, începând cu data public─ârii anun┼úului de participare, accesul direct ┼či nerestric┼úionat al operatorilor economici la aceast─â documenta┼úie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (1), precum ┼či cele rezultate în urma aplic─ârii prevederilor alin. (4) cu 5 zile.
    (6) Reducerea prev─âzut─â la alin. (5) este permis─â numai în cazul în care anun┼úul de participare con┼úine preciz─âri privind adresa de Internet la care documenta┼úia de atribuire este disponibil─â.
    ART. 76
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este egal─â sau mai mic─â decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite anun┼úul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel pu┼úin 20 de zile înainte de data-limit─â de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â public─â în SEAP întreaga documenta┼úie de atribuire ┼či permite, începând cu data public─ârii anun┼úului de participare, accesul direct ┼či nerestric┼úionat al operatorilor economici la aceast─â documenta┼úie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (1) cu 5 zile.
    (3) Reducerea prev─âzut─â la alin. (2) este permis─â numai în cazul în care anun┼úul de participare con┼úine preciz─âri privind adresa de Internet la care documenta┼úia de atribuire este disponibil─â.
    ART. 77
    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita ┼či de a ob┼úine documenta┼úia de atribuire.
    (2) în cazul prev─âzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a pune documenta┼úia de atribuire la dispozi┼úia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioad─â care nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 4 zile de la primirea unei solicit─âri din partea acestuia.
    (3) Operatorul economic interesat are obliga┼úia de a întreprinde diligen┼úele necesare astfel încât respectarea de c─âtre autoritatea contractant─â a perioadei prev─âzute la alin. (2) s─â nu conduc─â la situa┼úia în care documenta┼úia de atribuire s─â fie pus─â la dispozi┼úia sa cu mai pu┼úin de dou─â zile înainte de data limit─â de depunere a ofertei.
    ART. 78
    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific─âri privind documenta┼úia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a r─âspunde, în mod clar, complet ┼či f─âr─â ambiguit─â┼úi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitat─â, într-o perioad─â care nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â, de regul─â, 3 zile lucr─âtoare de la primirea unei astfel de solicit─âri din partea operatorului economic.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite r─âspunsurile - înso┼úite de întreb─ârile aferente - c─âtre to┼úi operatorii economici care au ob┼úinut, în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, documenta┼úia de atribuire, luând m─âsuri pentru a nu dezv─âlui identitatea celui care a solicitat clarific─ârile respective.
    ART. 79
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în m─âsura în care clarific─ârile sunt solicitate în timp util, r─âspunsul autorit─â┼úii contractante la aceste solicit─âri trebuie s─â fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limit─â stabilit─â pentru depunerea ofertelor.
    (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractant─â în imposibilitate de a respecta termenul prev─âzut la alin. (1), aceasta din urm─â are, totu┼či, obliga┼úia de a r─âspunde la solicitarea de clarificare în m─âsura în care perioada necesar─â pentru elaborarea ┼či transmiterea r─âspunsului face posibil─â primirea acestuia de c─âtre operatorii economici înainte de data limit─â de depunere a ofertelor.
    ART. 80
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a deschide ofertele la data, ora ┼či adresa indicate în anun┼úul de participare, în m─âsura în care nu a devenit incident─â obliga┼úia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contesta┼úii.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Licita┼úia restrâns─â

    ART. 81
    (1) Procedura de licita┼úie restrâns─â se desf─â┼čoar─â, de regul─â, în dou─â etape:
    a) etapa de selectare a candida┼úilor, prin aplicarea criteriilor de selec┼úie;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candida┼úii selecta┼úi, prin aplicarea criteriului de atribuire.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licita┼úie electronic─â, caz în care are obliga┼úia de a anun┼úa aceast─â decizie în anun┼úul de participare ┼či în documenta┼úia de atribuire.
    ART. 82
    Licita┼úia restrâns─â se ini┼úiaz─â prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun┼ú de participare prin care se solicit─â operatorilor economici interesa┼úi depunerea de candidaturi.
    ART. 83
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), perioada cuprins─â între data transmiterii anun┼úului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ┼či data limit─â de depunere a candidaturilor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 37 de zile.
    (2) în cazul în care, din motive de urgen┼ú─â, nu poate fi respectat num─ârul de zile prev─âzut la alin. (1), autoritatea contractant─â are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prev─âzute la alin. (1), dar nu la mai pu┼úin de 15 zile.
    (3) în cazul în care anun┼úul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prev─âzut─â la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile ┼či perioada prev─âzut─â la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
    ART. 84
    F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este egal─â sau mai mic─â decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite anun┼úul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel pu┼úin 10 zile înainte de data-limit─â de depunere a candidaturilor.
    ART. 85
    (1) Orice operator economic are dreptul de a-┼či depune candidatura pentru prima etap─â a procedurii de licita┼úie restrâns─â.
    (2) în etapa prev─âzut─â la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant─â are dreptul de a limita num─ârul de candida┼úi care vor fi selecta┼úi pentru a depune oferte, cu condi┼úia s─â existe un num─âr suficient de candida┼úi disponibili. Atunci când selecteaz─â candida┼úii, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a aplica criterii obiective ┼či nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selec┼úie prev─âzute în anun┼úul de participare.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a indica în anun┼úul de participare criteriile de selec┼úie ┼či regulile aplicabile, num─ârul minim al candida┼úilor pe care inten┼úioneaz─â s─â-i selecteze ┼či, dac─â este cazul, num─ârul maxim al acestora.
    (4) Num─ârul minim al candida┼úilor, indicat în anun┼úul de participare prev─âzut la alin. (3), trebuie s─â fie suficient pentru a asigura o concuren┼ú─â real─â ┼či, în orice situa┼úie, nu poate fi mai mic de 5.
    ART. 86
    (1) Num─ârul de candida┼úi selecta┼úi dup─â prima etap─â a licita┼úiei restrânse trebuie s─â fie cel pu┼úin egal cu num─ârul minim indicat în anun┼úul de participare.
    (2) în cazul în care num─ârul candida┼úilor care îndeplinesc criteriile de selec┼úie este mai mic decât num─ârul minim indicat în anun┼úul de participare, autoritatea contractant─â are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de licita┼úie restrâns─â;
    b) fie de a continua procedura de licita┼úie restrâns─â numai cu acel/acei candidat/candida┼úi care îndepline┼čte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    ART. 87
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite concomitent o invita┼úie de participare la etapa a doua a procedurii de licita┼úie restrâns─â tuturor candida┼úilor selecta┼úi.
    (2) Este interzis─â invitarea la etapa a doua a licita┼úiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etap─â sau care nu a îndeplinit criteriile de selec┼úie.
    ART. 88
    (1) Invita┼úia de participare trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) referin┼úe privind anun┼úul de participare publicat;
    b) data ┼či ora limit─â stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborat─â oferta;
    e) adresa, data ┼či ora deschiderii ofertelor;
    f) dac─â este cazul, preciz─âri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s─â le prezinte în scopul verific─ârii declara┼úiilor sau complet─ârii documentelor, prezentate în prima etap─â pentru demonstrarea capacit─â┼úii tehnice ┼či economico-financiare.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite invita┼úia de participare înso┼úit─â de un exemplar al documenta┼úiei de atribuire.
    (3) în cazul în care documenta┼úia de atribuire este accesibil─â direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în invita┼úia de participare informa┼úii privind modul de accesare a documenta┼úiei respective.
    ART. 89
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite invita┼úia de participare cu cel pu┼úin 40 de zile înainte de data limit─â de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â a publicat un anun┼ú de inten┼úie referitor la contractul de achizi┼úie public─â ce urmeaz─â s─â fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (1) pân─â la 36 de zile, de regul─â, ┼či în nici un caz pân─â la mai pu┼úin de 22 de zile.
    (3) Reducerea prev─âzut─â la alin. (2) este permis─â în cazul în care anun┼úul de inten┼úie a con┼úinut toate informa┼úiile care sunt prev─âzute pentru anun┼úul de participare - în m─âsura în care acestea sunt cunoscute la data public─ârii anun┼úului de inten┼úie - ┼či a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni ┼či cu cel pu┼úin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare.
    (4) în cazul în care autoritatea contractant─â public─â în SEAP întreaga documenta┼úie de atribuire ┼či permite, începând cu data public─ârii anun┼úului de participare, accesul direct ┼či nerestric┼úionat al operatorilor economici la aceast─â documenta┼úie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (1) cu 5 zile.
    (5) Reducerea prev─âzut─â la alin. (4) este permis─â numai în cazul în care anun┼úul de participare con┼úine preciz─âri privind adresa de Internet la care documenta┼úia de atribuire este disponibil─â.
    (6) în cazul în care, din motive de urgen┼ú─â, nu pot fi respectate num─ârul de zile prev─âzut la alin. (1) ┼či (2), precum ┼či cel rezultat în urma aplic─ârii prevederilor alin. (4), autoritatea contractant─â are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai pu┼úin de 10 zile.
    ART. 90
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este egal─â sau mai mic─â decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite invita┼úia de participare cu cel pu┼úin 15 zile înainte de data-limit─â de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â public─â în SEAP întreaga documenta┼úie de atribuire ┼či permite, începând cu data public─ârii anun┼úului de participare, accesul direct ┼či nerestric┼úionat al operatorilor economici la aceast─â documenta┼úie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (1) cu înc─â 5 zile.
    (3) Reducerea prev─âzut─â la alin. (2) este permis─â numai în cazul în care anun┼úul de participare con┼úine preciz─âri privind adresa de Internet la care documenta┼úia de atribuire este disponibil─â.
    (4) *** Abrogat
    ART. 91
    (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarific─âri privind documenta┼úia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a r─âspunde, în mod clar, complet ┼či f─âr─â ambiguit─â┼úi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitat─â, într-o perioad─â care nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â, de regul─â, 3 zile lucr─âtoare de la primirea unei astfel de solicit─âri din partea operatorului economic.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite r─âspunsurile - înso┼úite de întreb─ârile aferente - c─âtre to┼úi candida┼úii selecta┼úi, luând m─âsuri pentru a nu dezv─âlui identitatea celui care a solicitat clarific─ârile respective.
    ART. 92
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în m─âsura în care clarific─ârile sunt solicitate în timp util, r─âspunsul autorit─â┼úii contractante la aceste solicit─âri trebuie s─â fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limit─â stabilit─â pentru depunerea ofertelor.
    (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractant─â în imposibilitate de a respecta termenul prev─âzut la alin. (1), aceasta din urm─â are, totu┼či, obliga┼úia de a r─âspunde la solicitarea de clarificare în m─âsura în care perioada necesar─â pentru elaborarea ┼či transmiterea r─âspunsului face posibil─â primirea acestuia de c─âtre operatorii economici înainte de data limit─â de depunere a ofertelor.
    ART. 93
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a deschide ofertele la data, ora ┼či adresa indicate în invita┼úia de participare, în m─âsura în care nu a devenit incident─â obliga┼úia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contesta┼úii.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Dialogul competitiv

    ART. 94
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achizi┼úie public─â dac─â se îndeplinesc, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) contractul în cauz─â este considerat a fi de complexitate deosebit─â;
    b) aplicarea procedurii de licita┼úie deschis─â sau restrâns─â nu ar permite atribuirea contractului de achizi┼úie public─â în cauz─â.
    ART. 95
    în sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebit─â este considerat acel contract de achizi┼úie public─â pentru care autoritatea contractant─â nu este, în mod obiectiv, în m─âsur─â:
    a) s─â defineasc─â specifica┼úiile tehnice capabile s─â îi satisfac─â necesit─â┼úile ┼či exigen┼úele; ┼či/sau
    b) s─â stabileasc─â montajul financiar ┼či/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
    ART. 96
    Procedura de dialog competitiv se desf─â┼čoar─â în trei etape:
    a) etapa de preselec┼úie a candida┼úilor;
    b) etapa de dialog cu candida┼úii admi┼či în urma preselec┼úiei, pentru identificarea solu┼úiei/solu┼úiilor apte s─â r─âspund─â necesit─â┼úilor autorit─â┼úii contractante ┼či în baza c─âreia/c─ârora candida┼úii vor elabora ┼či vor depune oferta final─â;
    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
    ART. 97
    Dialogul competitiv se ini┼úiaz─â prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun┼ú de participare prin care se solicit─â operatorilor economici interesa┼úi depunerea de candidaturi.
    ART. 98
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), perioada cuprins─â între data transmiterii anun┼úului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ┼či data limit─â de depunere a candidaturilor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 37 de zile.
    (2) în cazul în care anun┼úul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prev─âzut─â la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
    ART. 99
    F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este egal─â sau mai mic─â decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite anun┼úul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel pu┼úin 20 de zile înainte de data-limit─â de depunere a candidaturilor.
    ART. 100
    Orice operator economic are dreptul de a-┼či depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    ART. 101
    (1) Atunci când preselecteaz─â candida┼úii, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a aplica criterii obiective ┼či nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselec┼úie prev─âzute în anun┼úul de participare.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a indica în anun┼úul de participare criteriile de preselec┼úie ┼či regulile aplicabile, num─ârul minim al candida┼úilor pe care inten┼úioneaz─â s─â îi preselecteze ┼či, dac─â este cazul, num─ârul maxim al acestora.
    (3) Num─ârul minim al candida┼úilor, indicat în anun┼úul de participare prev─âzut la alin. (2), trebuie s─â fie suficient pentru a asigura o concuren┼ú─â real─â ┼či, în orice situa┼úie, nu poate fi mai mic de 3.
    ART. 102
    (1) Num─ârul de candida┼úi admi┼či în cea de-a doua etap─â a dialogului competitiv trebuie s─â fie cel pu┼úin egal cu num─ârul minim indicat în anun┼úul de participare.
    (2) în cazul în care num─ârul candida┼úilor care îndeplinesc criteriile de preselec┼úie este mai mic decât num─ârul minim indicat în anun┼úul de participare, autoritatea contractant─â are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candida┼úi care îndepline┼čte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    ART. 103
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite, concomitent, o invita┼úie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candida┼úilor admi┼či.
    (2) Este interzis─â invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etap─â sau care nu a îndeplinit criteriile de preselec┼úie.
    ART. 104
    (1) Invita┼úia de participare trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) referin┼úe privind anun┼úul de participare publicat;
    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum ┼či data ┼či ora lans─ârii acestuia;
    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
    d) dac─â este cazul, preciz─âri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s─â le prezinte în scopul verific─ârii declara┼úiilor sau complet─ârii documentelor, prezentate în prima etap─â pentru demonstrarea capacit─â┼úii tehnice ┼či economico-financiare.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite invita┼úia de participare înso┼úit─â de un exemplar al documenta┼úiei de atribuire, care va include ┼či documenta┼úia descriptiv─â.
    (3) în cazul în care documenta┼úia de atribuire este accesibil─â direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în invita┼úia de participare informa┼úii privind modul de accesare a documenta┼úiei respective.
    ART. 105
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în cadrul documenta┼úiei descriptive cel pu┼úin o descriere a necesit─â┼úilor, obiectivelor ┼či constrângerilor autorit─â┼úii contractante, pe baza c─ârora se va derula dialogul pentru identificarea solu┼úiilor viabile, precum ┼či, dac─â este cazul, primele care vor fi acordate participan┼úilor la dialog.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul s─â prevad─â în cadrul documenta┼úiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce num─ârul de solu┼úii discutate. Reducerea succesiv─â a solu┼úiilor discutate se realizeaz─â numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabili┼úi în documenta┼úia de atribuire.
    ART. 106
    (1) Autoritatea contractant─â deruleaz─â dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. în cadrul acestui dialog se discut─â op┼úiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum ┼či orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât solu┼úiile identificate s─â corespund─â necesit─â┼úilor obiective ale autorit─â┼úii contractante.
    (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fa┼ú─â de to┼úi participan┼úii. în acest sens, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a furniza informa┼úii într-o manier─â discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participan┼úi un avantaj suplimentar în raport cu ceilal┼úi.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a nu dezv─âlui, f─âr─â acordul participantului în cauz─â, solu┼úia propus─â ┼či alte informa┼úii confiden┼úiale prezentate de acesta.
    (4) Autoritatea contractant─â deruleaz─â dialogul pân─â când identific─â solu┼úia/solu┼úiile corespunz─âtoare necesit─â┼úilor sale obiective.
    (5) Dup─â ce a declarat închis─â etapa de dialog ┼či a anun┼úat participan┼úii cu privire la acest aspect, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a invita participan┼úii selecta┼úi s─â depun─â oferta final─â, ofert─â care se elaboreaz─â pe baza solu┼úiei/solu┼úiilor identificate în cursul acestei etape ┼či care trebuie s─â con┼úin─â toate elementele necesare prin care se prezint─â modul de îndeplinire a viitorului contract.
    ART. 107
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite invita┼úia de depunere a ofertei finale cu un num─âr suficient de zile înainte de data limit─â de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat s─â beneficieze de o perioad─â rezonabil─â pentru elaborarea ofertei finale.
    (2) Perioada acordat─â pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie s─â fie mai mic─â decât o perioad─â minim─â stabilit─â de comun acord cu participan┼úii selecta┼úi pe parcursul derul─ârii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
    ART. 108
    Invita┼úia de depunere a ofertei finale trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) referin┼úe privind anun┼úul de participare publicat;
    b) data ┼či ora limit─â stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborat─â oferta;
    e) adresa, data ┼či ora deschiderii ofertelor;
    f) dac─â este cazul, preciz─âri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s─â le prezinte în scopul verific─ârii declara┼úiilor sau complet─ârii documentelor, prezentate în prima etap─â pentru demonstrarea capacit─â┼úii tehnice ┼či economico-financiare.
    ART. 109
    (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita clarific─âri, detalieri ┼či nuan┼ú─âri ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizeaz─â pe baza criteriilor prev─âzute în documenta┼úia de atribuire, iar oferta câ┼čtig─âtoare se stabile┼čte conform prevederilor art. 198 alin. (2).
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita ofertantului identificat c─â a depus cea mai avantajoas─â ofert─â din punct de vedere economic s─â reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.
    (3) în oricare dintre situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) sau (2), clarific─ârile, detalierile, nuan┼ú─ârile, informa┼úiile suplimentare sau reconfirm─ârile prezentate nu trebuie s─â conduc─â la modific─âri ale caracteristicilor de baz─â ale ofertei sau ale solu┼úiilor care au stat la baza lans─ârii invita┼úiei de depunere a ofertelor finale, modific─âri care ar determina distorsionarea concuren┼úei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilal┼úi ofertan┼úi.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Negocierea cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare

    ART. 110
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, în urm─âtoarele cazuri:
    a) atunci când, în urma aplic─ârii licita┼úiei deschise, licita┼úiei restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depus─â nicio ofert─â sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibil─â numai dup─â anularea procedurii ini┼úiale de licita┼úie deschis─â, licita┼úie restrâns─â, dialog competitiv sau cerere de oferte ┼či numai dac─â cerin┼úele ini┼úiale prev─âzute în documenta┼úia de atribuire nu sunt modificate substan┼úial;
    b) în situa┼úii excep┼úionale, temeinic motivate, atunci când natura lucr─ârilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare ini┼úial─â global─â a pre┼úului viitorului contract de achizi┼úie public─â;
    c) atunci când serviciile care urmeaz─â s─â fie achizi┼úionate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prev─âzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic─â proiectarea lucr─ârilor, sunt de a┼ča natur─â încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizi┼úie public─â prin aplicarea licita┼úiei deschise sau licita┼úiei restrânse;
    d) atunci când lucr─ârile ce urmeaz─â a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercet─ârii ┼čtiin┼úifice, experiment─ârii sau dezvolt─ârii tehnologice, ┼či numai dac─â acestea nu se realizeaz─â pentru ob┼úinerea unui profit ┼či nici nu urm─âresc acoperirea costurilor aferente.
    (2) în cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractant─â are dreptul de a nu transmite spre publicare anun┼úul de participare dac─â invit─â la negocieri numai ┼či pe to┼úi acei ofertan┼úi care au îndeplinit criteriile de calificare ┼či selec┼úie în cadrul procedurii anterioare ┼či care au depus oferte conform regulilor formale prev─âzute în documenta┼úia de atribuire.
    ART. 111
    în cazul prev─âzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant─â are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licita┼úie electronic─â, caz în care are obliga┼úia de a anun┼úa aceast─â decizie în anun┼úul de participare ┼či în documenta┼úia descriptiv─â.
    ART. 112
    Negocierea cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare se ini┼úiaz─â prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun┼ú de participare, prin care se solicit─â operatorilor economici interesa┼úi depunerea de candidaturi.
    ART. 113
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este mai mare decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), perioada cuprins─â între data transmiterii anun┼úului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ┼či data limit─â de depunere a candidaturilor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 37 de zile.
    (2) în cazul în care, din motive de urgen┼ú─â, num─ârul de zile prev─âzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractant─â are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prev─âzute la alin. (1), dar nu la mai pu┼úin de 15 zile.
    (3) în cazul în care anun┼úul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prev─âzut─â la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile ┼či perioada prev─âzut─â la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
    ART. 114
    F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimat─â a contractului de achizi┼úie public─â este egal─â sau mai mic─â decât cea prev─âzut─â la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite anun┼úul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel pu┼úin 10 zile înainte de data-limit─â de depunere a candidaturilor.
    ART. 115
    (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita ┼či de a ob┼úine un exemplar al documenta┼úiei descriptive.
    (2) în cazul prev─âzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a pune documenta┼úia descriptiv─â la dispozi┼úia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioad─â care nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 4 zile de la primirea unei solicit─âri din partea acestuia.
    (3) Documenta┼úia descriptiv─â trebuie s─â con┼úin─â o descriere a necesit─â┼úilor, obiectivelor ┼či constrângerilor autorit─â┼úii contractante, pe baza c─ârora se vor derula negocierile.
    ART. 116
    (1) Orice operator economic are dreptul de a-┼či depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare.
    (2) Atunci când preselecteaz─â candida┼úii, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a aplica criterii obiective ┼či nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselec┼úie prev─âzute în anun┼úul de participare.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a indica în anun┼úul de participare criteriile de preselec┼úie ┼či regulile aplicabile, num─ârul minim al candida┼úilor pe care inten┼úioneaz─â s─â îi preselecteze ┼či, dac─â este cazul, num─ârul maxim al acestora.
    (4) Num─ârul minim al candida┼úilor, indicat în anun┼úul de participare prev─âzut la alin. (3), trebuie s─â fie suficient pentru a asigura o concuren┼ú─â real─â ┼či, în orice situa┼úie, nu poate fi mai mic de 3.
    ART. 117
    (1) Num─ârul de candida┼úi preselecta┼úi trebuie s─â fie cel pu┼úin egal cu num─ârul minim indicat în anun┼úul de participare.
    (2) în cazul în care num─ârul candida┼úilor care îndeplinesc criteriile de preselec┼úie este mai mic decât num─ârul minim indicat în anun┼úul de participare, autoritatea contractant─â are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare numai cu acel/acei candidat/candida┼úi care îndepline┼čte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    ART. 118
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite, concomitent, o invita┼úie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare tuturor candida┼úilor preselecta┼úi.
    (2) Este interzis─â invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etap─â sau care nu a îndeplinit criteriile de preselec┼úie.
    ART. 119
    Invita┼úia de participare trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) referin┼úe privind anun┼úul de participare publicat;
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum ┼či data ┼či ora lans─ârii acestora;
    c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
    d) dac─â este cazul, preciz─âri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s─â le prezinte în scopul verific─ârii declara┼úiilor sau complet─ârii documentelor, prezentate în prima etap─â pentru demonstrarea capacit─â┼úii tehnice ┼či economico-financiare;
    e) informa┼úii detaliate ┼či complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare, corespunz─âtor prevederilor cap. V sec┼úiunea a 3-a.
    ART. 120
    (1) Autoritatea contractant─â deruleaz─â negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. în cadrul negocierilor se determin─â toate aspectele tehnice, financiare ┼či juridice ale viitorului contract.
    (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fa┼ú─â de to┼úi candida┼úii. în acest sens, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a furniza informa┼úii într-o manier─â discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candida┼úi un avantaj în raport cu ceilal┼úi.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a nu dezv─âlui, f─âr─â acordul candidatului în cauz─â, propunerea de ofert─â sau alte informa┼úii confiden┼úiale prezentate de acesta.
    ART. 121
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul s─â prevad─â în cadrul documenta┼úiei descriptive posibilitatea de a desf─â┼čura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce num─ârul de propuneri de ofert─â care intr─â în negociere. Reducerea succesiv─â a propunerilor de ofert─â se realizeaz─â numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabili┼úi în documenta┼úia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractant─â deruleaz─â negocieri pân─â la identificarea ┼či stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare, având în vedere prevederile art. 200.
    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Negocierea f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare

    ART. 122
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura de negociere f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare numai în urm─âtoarele cazuri:
    a) *** Abrogat─â
    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protec┼úia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizi┼úie public─â poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
    c) ca o m─âsur─â strict necesar─â, atunci când perioadele de aplicare a licita┼úiei deschise, a licita┼úiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem─â urgen┼ú─â, determinate de evenimente imprevizibile ┼či care nu se datoreaz─â sub nicio form─â unei ac┼úiuni sau inac┼úiuni a autorit─â┼úii contractante. Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad─â mai mare decât cea necesar─â, pentru a face fa┼ú─â situa┼úiei de urgen┼ú─â care a determinat aplicarea procedurii de negociere f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    d) atunci când produsele ce urmeaz─â a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercet─ârii ┼čtiin┼úifice, experiment─ârii, studiilor sau dezvolt─ârii tehnologice, ┼či numai dac─â acestea nu se realizeaz─â pentru ob┼úinerea unui profit ┼či nici nu urm─âresc acoperirea costurilor aferente;
    e) atunci când este necesar─â achizi┼úionarea, de la furnizorul ini┼úial, a unor cantit─â┼úi suplimentare de produse destinate înlocuirii par┼úiale sau extinderii echipamentelor/instala┼úiilor livrate anterior, ┼či numai dac─â schimbarea furnizorului ini┼úial ar pune autoritatea contractant─â în situa┼úia de a achizi┼úiona produse care, datorit─â caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin─â incompatibilit─â┼úi sau dificult─â┼úi tehnice sporite de operare ┼či între┼úinere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â, de regul─â, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare ini┼úial;
    f) pentru achizi┼úionarea de materii prime cotate la bursele de m─ârfuri, achizi┼úia acestora realizându-se ca urmare a tranzac┼úiilor de pe pia┼úa la disponibil;
    g) atunci când produsele pot fi achizi┼úionate în condi┼úii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care î┼či lichideaz─â definitiv afacerile, de la un judec─âtor-sindic care administreaz─â afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt─â procedur─â similar─â cu cele anterioare, reglementat─â prin lege;
    h) atunci când, ca urmare a unui concurs de solu┼úii, contractul de servicii trebuie s─â fie atribuit, conform regulilor stabilite ini┼úial, concurentului câ┼čtig─âtor sau unuia dintre concuren┼úii câ┼čtig─âtori ai concursului respectiv, în acest din urm─â caz, autoritatea contractant─â având obliga┼úia de a transmite invita┼úie la negocieri tuturor concuren┼úilor câ┼čtig─âtori;
    i) atunci când este necesar─â achizi┼úionarea unor lucr─âri sau servicii suplimentare/adi┼úionale, care nu au fost incluse în contractul ini┼úial, dar care datorit─â unor circumstan┼úe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauz─â, ┼či numai dac─â se respect─â, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    - atribuirea s─â fie f─âcut─â contractantului ini┼úial;
    - lucr─ârile sau serviciile suplimentare/adi┼úionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic ┼či economic, separate de contractul ini┼úial f─âr─â apari┼úia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant─â sau, de┼či separabile de contractul ini┼úial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    - valoarea cumulat─â a contractelor care vor fi atribuite ┼či a actelor adi┼úionale care vor fi încheiate pentru lucr─âri ┼či/sau servicii suplimentare ori adi┼úionale nu dep─â┼če┼čte 50% din valoarea contractului ini┼úial;
    j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucr─âri sau de servicii, autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze noi lucr─âri, respectiv noi servicii, care sunt similare lucr─ârilor sau serviciilor achizi┼úionate prin atribuirea contractului ini┼úial ┼či numai dac─â se respect─â, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    - atribuirea se face contractantului ini┼úial, iar noile lucr─âri, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucr─âri sau servicii similare celor prev─âzute în contractul atribuit ini┼úial ┼či sunt conforme cu cerin┼úele prev─âzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
    - contractul de lucr─âri/servicii ini┼úial a fost atribuit prin procedura de licita┼úie deschis─â sau restrâns─â;
    - valoarea estimat─â a contractului ini┼úial de lucr─âri/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucr─ârilor/serviciilor similare care pot fi achizi┼úionate ulterior;
    - în anun┼úul de participare la procedura aplicat─â pentru atribuirea contractului ini┼úial s-a precizat faptul c─â autoritatea contractant─â are dreptul de a opta pentru achizi┼úionarea ulterioar─â de noi lucr─âri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a c─ârui ofert─â va fi declarat─â câ┼čtig─âtoare în cadrul procedurii respective;
    - autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica aceast─â procedur─â într-un interval care nu poate dep─â┼či 3 ani de la atribuirea contractului ini┼úial.
    ART. 123
    în cazul în care acest lucru este posibil ┼či în m─âsura în care nu se încalc─â condi┼úiile prev─âzute la art. 122 lit. h), i) ┼či j), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a invita la negocieri un num─âr de operatori economici care s─â asigure o concuren┼ú─â real─â.

    SEC┼óIUNEA a 7-a
    Cererea de oferte

    ART. 124
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimat─â, f─âr─â TVA, a contractului de achizi┼úie public─â este egal─â sau mai mic─â decât echivalentul în lei al urm─âtoarelor praguri:
    a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;
    b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
    c) pentru contractul de lucr─âri: 750.000 euro.
    ART. 125
    (1) începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se ini┼úiaz─â prin publicarea în SEAP a unei invita┼úii de participare la procedura de atribuire.
    (2) Invita┼úia de participare cuprinde cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) data ┼či ora limit─â stabilite pentru primirea ofertelor;
    b) adresa la care se transmit ofertele;
    b^1) data ┼či ora deschiderii ofertelor;
    c) limba sau limbile în care trebuie elaborat─â oferta;
    d) dac─â se solicit─â îndeplinirea unor criterii minime de calificare, men┼úionarea acestora;
    e) o scurt─â descriere a obiectului contractului de achizi┼úie public─â ce urmeaz─â s─â fie atribuit;
    f) modul de ob┼úinere a documenta┼úiei de atribuire.
    (3) în cazul în care documenta┼úia de atribuire este accesibil─â direct prin mijloace electronice, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în invita┼úia de participare informa┼úii privind modul de accesare a documenta┼úiei respective.
    ART. 126
    (1) Pân─â la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant─â are dreptul de a nu publica invita┼úia de participare în SEAP, cu condi┼úia s─â o transmit─â c─âtre cel pu┼úin 3 operatori economici.
    (2) începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant─â are dreptul, în cazuri temeinic justificate, s─â solicite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice exceptarea de la obliga┼úia prev─âzut─â la art. 125 alin. (1), pentru o perioad─â care nu poate dep─â┼či mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (3) Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentat─â nu este pertinent─â.
    ART. 127
    (1) F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prev─âzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare invita┼úia de participare cu cel pu┼úin 10 zile înainte de data limit─â de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â public─â în SEAP întreaga documenta┼úie de atribuire ┼či permite, începând cu data public─ârii invita┼úiei de participare, accesul direct ┼či nerestric┼úionat al operatorilor economici la aceast─â documenta┼úie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redus─â, s─â reduc─â perioada prev─âzut─â la alin. (1) cu 4 zile.
    (3) Operatorul SEAP are obliga┼úia de a publica invita┼úia de participare ┼či, dac─â este cazul, documenta┼úia de atribuire, în cel mult o zi de la primire.
    ART. 128
    F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prev─âzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite invita┼úia de participare cu cel pu┼úin 12 zile înainte de data limit─â de depunere a ofertelor.
    ART. 129
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a deschide ofertele la adresa, data ┼či ora indicate în invita┼úia de participare, în m─âsura în care nu a devenit necesar─â decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contesta┼úii.
    ART. 130
    (1) în cazul prev─âzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a anula procedura de cerere de oferte dac─â, în urma transmiterii invita┼úiei de participare, nu au fost depuse cel pu┼úin dou─â oferte corespunz─âtoare.
    (2) în cazul prev─âzut la alin. (1) dup─â anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractant─â are obliga┼úia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, s─â transmit─â invita┼úie de participare ┼či c─âtre al┼úi operatori economici de la care exist─â premisele ob┼úinerii de ofert─â. în cazul în care, dup─â aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractant─â prime┼čte doar o singur─â ofert─â corespunz─âtoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achizi┼úie public─â ofertantului respectiv.

    SEC┼óIUNEA a 8-a
    Concursul de solu┼úii

    ART. 131
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a organiza un concurs de solu┼úii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedur─â independent─â, în care concuren┼úii pot ob┼úine premii ┼či/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
    ART. 132
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a preciza în cadrul documenta┼úiei de concurs orice informa┼úie, cerin┼ú─â, regul─â, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura poten┼úialilor concuren┼úi o informare complet─â ┼či corect─â cu privire la modul de aplicare a concursului de solu┼úii.
    ART. 133
    Documenta┼úia de concurs trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin:
    a) informa┼úii generale privind autoritatea contractant─â;
    b) instruc┼úiuni privind date limit─â care trebuie respectate ┼či formalit─â┼úi care trebuie îndeplinite în leg─âtur─â cu participarea la concurs;
    c) cerin┼úele minime de calificare pe care autoritatea contractant─â a hot─ârât s─â le solicite, precum ┼či documentele care urmeaz─â s─â fie prezentate de concuren┼úi pentru dovedirea îndeplinirii cerin┼úelor respective;
    d) ansamblul cerin┼úelor pe baza c─ârora concuren┼úii urmeaz─â s─â elaboreze ┼či s─â prezinte proiectul;
    e) cuantumul premiilor care urmeaz─â s─â fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedur─â independent─â;
    f) angajamentul autorit─â┼úii contractante de a încheia contractul de servicii cu câ┼čtig─âtorul sau cu unul dintre câ┼čtig─âtorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;
    g) informa┼úii detaliate ┼či complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câ┼čtig─âtor/câ┼čtig─âtoare.
    ART. 134
    (1) Concursul de solu┼úii se ini┼úiaz─â prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun┼ú de participare prin care solicit─â operatorilor economici interesa┼úi depunerea de proiecte. Anun┼úul trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin informa┼úiile prev─âzute în anexa nr. 3D ┼či se elaboreaz─â în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European─â.
    (2) Num─ârul de zile dintre data public─ârii anun┼úului de participare ┼či data depunerii proiectelor trebuie s─â fie stabilit astfel încât operatorii economici s─â beneficieze de o perioad─â rezonabil─â pentru elaborarea acestora.
    (3) F─âr─â a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare anun┼úul de participare cu cel pu┼úin 52 de zile înainte de data limit─â de depunere a proiectelor.
    ART. 135
    în cazul în care autoritatea contractant─â solicit─â transmiterea electronic─â a proiectelor, condi┼úiile prev─âzute la art. 64 ┼či 65 se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 136
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a lua toate m─âsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunic─ârile ┼či arhivarea informa┼úiilor s─â se realizeze într-o astfel de manier─â încât s─â asigure integritatea ┼či confiden┼úialitatea deplin─â a tuturor informa┼úiilor comunicate de concuren┼úi.
    (2) Con┼úinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie s─â r─âmân─â confiden┼úial cel pu┼úin pân─â la data stabilit─â pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cuno┼čtin┼ú─â de con┼úinutul respectivelor proiecte numai dup─â aceast─â dat─â.
    ART. 137
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a realiza o selec┼úie preliminar─â a concuren┼úilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie s─â fie precizate în mod explicit în documenta┼úia de concurs.
    (2) Num─ârul de concuren┼úi selecta┼úi trebuie s─â fie suficient astfel încât s─â asigure o concuren┼ú─â real─â.
    ART. 138
    (1) în scopul evalu─ârii proiectelor prezentate într-un concurs de solu┼úii, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a numi un juriu format din cel pu┼úin 3 membri, persoane fizice independente fa┼ú─â de concuren┼úi, cu preg─âtire profesional─â ┼či experien┼ú─â relevant─â în domeniu, precum ┼či cu probitate moral─â recunoscut─â.
    (2) în cazul în care concuren┼úilor li s-a solicitat o anumit─â calificare profesional─â, atunci cel pu┼úin o treime din num─ârul membrilor juriului trebuie s─â aib─â acea calificare sau una echivalent─â.
    ART. 139
    (1) Proiectele trebuie s─â fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi p─âstrat pân─â în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
    (2) Juriul este autonom în deciziile ┼či opiniile pe care le emite.
    ART. 140
    (1) Juriul are obliga┼úia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anun┼úul de concurs.
    (2) Juriul are obliga┼úia de a întocmi un raport, semnat de to┼úi membrii s─âi, care trebuie s─â cuprind─â evaluarea calitativ─â a fiec─ârui proiect, observa┼úii specifice, precum ┼či, dac─â este cazul, lista de probleme care urmeaz─â a fi clarificate.
    ART. 141
    (1) Juriul are dreptul de a invita concuren┼úii s─â r─âspund─â la problemele care au fost consemnate în raportul prev─âzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarific─ârii oric─âror aspecte referitoare la solu┼úia/proiectul propus.
    (2) Juriul are obliga┼úia de a elabora procese-verbale complete ale discu┼úiilor derulate conform prevederilor alin. (1).

    CAP. 4
    Modalit─â┼úi speciale de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â

    SEC┼óIUNEA 1
    Acordul-cadru

    ART. 142
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a încheia acordul-cadru, de regul─â prin aplicarea procedurilor de licita┼úie deschis─â sau licita┼úie restrâns─â.
    (2) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica celelalte proceduri prev─âzute la art. 18 numai în circumstan┼úele specifice prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    ART. 143
    Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât s─â împiedice, s─â restrâng─â sau s─â distorsioneze concuren┼úa.
    ART. 144
    (1) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru s─â dep─â┼čeasc─â mai mult de 4 ani, decât în cazuri excep┼úionale ┼či pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaz─â a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.
    (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorit─â┼úile contractante ┼či operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.
    ART. 145
    Atunci când atribuie un contract de achizi┼úie public─â pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a impune sau de a accepta modific─âri substan┼úiale ale elementelor/condi┼úiilor stabilite ini┼úial prin acordul-cadru respectiv.
    ART. 146
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a stabili operatorul economic sau, dup─â caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selec┼úie ┼či atribuire prev─âzute la cap. V.
    ART. 147
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie s─â prevad─â cel pu┼úin:
    a) obliga┼úiile pe care operatorul economic ┼či le-a asumat prin propunerea tehnic─â;
    b) pre┼úul unitar pe care operatorul economic l-a prev─âzut în propunerea financiar─â ┼či pe baza c─âruia se va determina pre┼úul fiec─ârui contract atribuit ulterior.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui contractele de achizi┼úie public─â subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condi┼úiilor tehnice ┼či financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
    (3) De fiecare dat─â când inten┼úioneaz─â s─â atribuie un contract de achizi┼úie public─â subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în func┼úie de necesit─â┼úi, completarea ofertei.
    ART. 148
    în cazul în care autoritatea contractant─â încheie acordul-cadru cu mai mul┼úi operatori economici, num─ârul acestora nu poate fi mai mic de 3, în m─âsura în care exist─â un num─âr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare ┼či selec┼úie ┼či care au prezentat oferte admisibile.
    ART. 149
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â încheie acordul-cadru cu mai mul┼úi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie s─â prevad─â cel pu┼úin:
    a) obliga┼úiile pe care fiecare dintre operatorii economici ┼či le-au asumat prin propunerea tehnic─â;
    b) pre┼úul unitar pe care fiecare operator economic l-a prev─âzut în propunerea financiar─â.
    (2) Autoritatea contractant─â are dreptul de a atribui contracte de achizi┼úie public─â subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mul┼úi operatori economici:
    a) fie f─âr─â reluarea competi┼úiei;
    b) fie prin reluarea competi┼úiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
    (3) Autoritatea contractant─â are dreptul de a atribui contracte de achizi┼úie public─â în condi┼úiile prev─âzute la alin. (2) lit. a) numai dac─â toate elementele/condi┼úiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.
    (4) Autoritatea contractant─â are dreptul de a atribui contracte de achizi┼úie public─â în condi┼úiile prev─âzute la alin. (2) lit. b):
    a) fie respectând elementele/condi┼úiile prev─âzute în acordul-cadru;
    b) fie, dac─â nu toate elementele/condi┼úiile au fost clar prev─âzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dac─â se consider─â necesar, unor alte elemente/condi┼úii prev─âzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.
    ART. 150
    în cazul prev─âzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a relua competi┼úia respectând urm─âtoarea procedur─â:
    a) pentru fiecare contract ce urmeaz─â a fi atribuit, autoritatea contractant─â consult─â în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
    b) autoritatea contractant─â fixeaz─â un termen limit─â suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obliga┼úia de a ┼úine cont de aspecte precum complexitatea obiectului ┼či timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
    c) ofertele se prezint─â în scris, iar con┼úinutul lor r─âmâne confiden┼úial pân─â când termenul limit─â stipulat pentru deschidere a expirat;
    d) autoritatea contractant─â atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bun─â ofert─â, pe baza criteriului de atribuire precizat în documenta┼úia în temeiul c─âreia a fost încheiat acordul-cadru.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Sistemul de achizi┼úie dinamic

    ART. 151
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a utiliza un sistem de achizi┼úie dinamic numai prin intermediul SEAP ┼či numai pentru achizi┼úia unor produse de uz curent, ale c─âror caracteristici general disponibile pe pia┼ú─â satisfac nevoile autorit─â┼úii contractante.
    (2) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achizi┼úie dinamic astfel încât s─â împiedice, s─â restrâng─â sau s─â distorsioneze concuren┼úa.
    (3) Este interzis─â solicitarea de taxe operatorilor economici interesa┼úi sau participan┼úilor la sistemul de achizi┼úie dinamic.
    ART. 152
    Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizi┼úie dinamic s─â dep─â┼čeasc─â mai mult de 4 ani, decât în cazuri excep┼úionale, temeinic justificate.
    ART. 153
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a respecta regulile procedurii de licita┼úie deschis─â în toate fazele sistemului de achizi┼úie dinamic.
    ART. 154
    în scopul lans─ârii sistemului dinamic de achizi┼úie ┼či atribuirii contractelor de achizi┼úie public─â în cadrul acestui sistem, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodat─â prevederile referitoare la regulile de comunicare ┼či transmitere a ofertelor prev─âzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 ┼či 65.
    ART. 155
    Atunci când lanseaz─â un sistem de achizi┼úie dinamic, autoritatea contractant─â are obliga┼úia:
    a) de a publica un anun┼ú de participare în care se precizeaz─â clar faptul c─â pentru atribuirea contractului/contractelor de achizi┼úie public─â se utilizeaz─â un sistem dinamic de achizi┼úie, precum ┼či adresa de Internet la care documenta┼úia de atribuire este disponibil─â;
    b) de a indica în caietul de sarcini, al─âturi de caracteristicile produselor care urmeaz─â s─â fie achizi┼úionate, ┼či informa┼úiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilit─â┼úi ┼či instruc┼úiuni de accesare;
    c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul public─ârii anun┼úului de participare ┼či pân─â la închiderea sistemului de achizi┼úie dinamic, accesul nerestric┼úionat, direct ┼či complet la con┼úinutul documenta┼úiei de atribuire.
    ART. 156
    (1) Dup─â lansarea sistemului de achizi┼úie dinamic ┼či pe întreaga perioad─â de existen┼ú─â a acestuia, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a permite oric─ârui operator economic interesat s─â depun─â o ofert─â orientativ─â, cu scopul de a fi admis în sistem.
    (2) Dup─â primirea unei oferte orientative, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a verifica dac─â ofertantul îndepline┼čte criteriile de calificare stabilite ┼či dac─â propunerea tehnic─â prezentat─â este conform─â cu cerin┼úele din caietul de sarcini.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a finaliza verificarea prev─âzut─â la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
    (4) Imediat dup─â finalizarea verific─ârii prev─âzute la alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achizi┼úie dinamic sau, dup─â caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
    ART. 157
    Ofertantul are dreptul de a-┼či îmbun─ât─â┼úi oferta orientativ─â în orice moment, cu condi┼úia ca propunerea tehnic─â s─â respecte în continuare cerin┼úele din caietul de sarcini.
    ART. 158
    (1) în scopul atribuirii contractelor de achizi┼úie public─â prin sistemul dinamic de achizi┼úie public─â, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anun┼ú de participare simplificat, prin care to┼úi operatorii economici interesa┼úi sunt invita┼úi s─â depun─â oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a stabili o dat─â limit─â de depunere a ofertelor orientative care, raportat─â la data public─ârii anun┼úului de participare simplificat prev─âzut la alin. (1), nu trebuie s─â fie mai devreme de:
    a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimat─â conform prevederilor art. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 de euro;
    b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimat─â conform prevederilor art. 32 este egal─â cu sau mai mic─â decât echivalentul în lei a 125.000 de euro.
    ART. 159
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a invita to┼úi ofertan┼úii admi┼či în sistemul dinamic de achizi┼úie s─â depun─â o ofert─â ferm─â pentru contractul de achizi┼úie public─â care urmeaz─â s─â fie atribuit, stabilind în acest sens o dat─â limit─â pentru depunere.
    (2) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a invita ofertan┼úii s─â depun─â ofertele ferme decât dup─â ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prev─âzut la art. 158 alin. (2).
    ART. 160
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui contractul de achizi┼úie public─â ofertantului care prezint─â cea mai avantajoas─â ofert─â ferm─â pe baza aplic─ârii criteriilor de atribuire stabilite în anun┼úul de participare publicat cu ocazia lans─ârii sistemului de achizi┼úie dinamic. Dac─â este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai mult─â acurate┼úe în cadrul invita┼úiei prev─âzute la art. 159 alin. (1).

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Licita┼úia electronic─â

    ART. 161
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a utiliza licita┼úia electronic─â în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) ca o etap─â final─â a licita┼úiei deschise, a licita┼úiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, aplicate în cazurile prev─âzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achizi┼úie public─â, ┼či numai dac─â specifica┼úiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
    b) la reluarea competi┼úiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condi┼úiile prev─âzute la art. 149 alin. (4) ┼či art. 150;
    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achizi┼úie public─â prin utilizarea unui sistem de achizi┼úie dinamic.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a anun┼úa decizia de utilizare a licita┼úiei electronice în anun┼úul de participare ┼či în documenta┼úia de atribuire.
    ART. 162
    Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licita┼úia electronic─â astfel încât:
    a) s─â împiedice, s─â restrâng─â sau s─â distorsioneze concuren┼úa;
    b) s─â modifice obiectul contractului de achizi┼úie public─â, astfel cum a fost acesta prev─âzut în anun┼úul de participare ┼či în documenta┼úia de atribuire.
    ART. 163
    Atribuirea contractelor de servicii ┼či de lucr─âri, care presupun presta┼úii intelectuale cum ar fi consultan┼ú─â, proiectare ┼či altele asemenea, nu pot face obiectul licita┼úiei electronice.
    ART. 164
    Atunci când inten┼úioneaz─â s─â utilizeze licita┼úia electronic─â, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în cadrul informa┼úiilor ┼či instruc┼úiunilor prev─âzute la art. 33 ┼či urm─âtoarele preciz─âri specifice:
    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condi┼úia ca respectivele elemente s─â fie cuantificabile ┼či s─â poat─â fi exprimate în cifre sau procente;
    b) eventuale limite ale valorilor pân─â la care elementele prev─âzute la lit. a) pot fi îmbun─ât─â┼úite, astfel cum rezult─â acestea din specifica┼úiile care definesc obiectul contractului;
    c) informa┼úiile care urmeaz─â a fi puse la dispozi┼úie ofertan┼úilor în cursul licita┼úiei electronice ┼či momentul când aceste informa┼úii vor fi disponibile;
    d) informa┼úiile relevante privind procesul licita┼úiei electronice;
    e) condi┼úiile în care ofertan┼úii vor avea dreptul s─â liciteze, cu referire în special la diferen┼úele minime care, dac─â este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
    f) informa┼úiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condi┼úiile tehnice ┼či modalit─â┼úile concrete de realizare a conect─ârii.
    ART. 165
    (1) înainte de lansarea unei licita┼úii electronice, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a realiza o evaluare ini┼úial─â integral─â a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documenta┼úia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a invita to┼úi ofertan┼úii care au depus oferte admisibile s─â prezinte pre┼úuri noi ┼či/sau, dup─â caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invita┼úia se transmite pe cale electronic─â, simultan, tuturor ofertan┼úilor respectivi.
    (3) Invita┼úia trebuie s─â precizeze data ┼či momentul de start al licita┼úiei electronice, precum ┼či orice informa┼úie necesar─â pentru realizarea conect─ârii individuale la echipamentul electronic utilizat.
    (4) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a începe licita┼úia electronic─â mai devreme de dou─â zile lucr─âtoare dup─â data la care au fost trimise invita┼úiile.
    ART. 166
    în cazul în care contractul urmeaz─â a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic", invita┼úia prev─âzut─â la art. 165 alin. (3) trebuie s─â con┼úin─â ┼či informa┼úii referitoare la:
    a) rezultatul primei evalu─âri a ofertei depuse de c─âtre ofertantul destinatar;
    b) formula matematic─â care va fi utilizat─â pentru stabilirea automat─â a clasamentului final, în func┼úie de noile pre┼úuri ┼či/sau noile valori prezentate de ofertan┼úi. Formula matematic─â utilizat─â încorporeaz─â ponderile factorilor de evaluare ce urmeaz─â a fi aplica┼úi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform preciz─ârilor din anun┼úul de participare sau din documenta┼úia de atribuire.
    ART. 167
    (1) în cadrul licita┼úiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refer─â:
    a) fie numai la pre┼úuri, în cazul în care criteriul de atribuire este pre┼úul cel mai sc─âzut;
    b) fie la pre┼úuri ┼či/sau la alte elemente ale ofertei, dup─â cum au fost prev─âzute în documenta┼úia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic.
    (2) Licita┼úia electronic─â se desf─â┼čoar─â în mai multe runde succesive.
    ART. 168
    (1) în cursul fiec─ârei runde a licita┼úiei electronice, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a comunica instantaneu tuturor ofertan┼úilor cel pu┼úin informa┼úiile necesare acestora pentru a-┼či determina, în orice moment, pozi┼úia pe care o ocup─â în clasament. Autoritatea contractant─â are dreptul de a comunica ┼či alte informa┼úii privind:
    a) num─ârul participan┼úilor în runda respectiv─â a licita┼úiei electronice;
    b) pre┼úuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de c─âtre al┼úi ofertan┼úi, numai dac─â documenta┼úia de atribuire a prev─âzut aceast─â posibilitate.
    (2) Pe parcursul efectu─ârii rundelor de licitare, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a dezv─âlui identitatea ofertan┼úilor.
    ART. 169
    (1) Licita┼úia electronic─â se finalizeaz─â printr-una sau printr-o combina┼úie a urm─âtoarelor modalit─â┼úi:
    a) la un moment precis stabilit în prealabil ┼či comunicat ofertan┼úilor în invita┼úia de participare;
    b) dup─â un num─âr de runde de licitare al c─âror calendar de desf─â┼čurare a fost precis stabilit în prealabil ┼či comunicat ofertan┼úilor în invita┼úia de participare;
    c) atunci când nu se mai primesc pre┼úuri ┼či/sau valori noi care îndeplinesc cerin┼úele cu privire la diferen┼úele minime impuse; în acest caz, invita┼úia de participare trebuie s─â precizeze un termen limit─â care va fi l─âsat s─â curg─â de la primirea ultimei oferte pân─â la finalizarea licita┼úiei electronice.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui contractul de achizi┼úie public─â conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului ob┼úinut în urma finaliz─ârii licita┼úiei electronice.

    CAP. 5
    Atribuirea contractului de achizi┼úie public─â

    SEC┼óIUNEA 1
    Oferta. Oferte alternative

    ART. 170
    Ofertantul are obliga┼úia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documenta┼úia de atribuire.
    ART. 171
    Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al con┼úinutului, pe toat─â perioada de valabilitate stabilit─â de c─âtre autoritatea contractant─â.
    ART. 172
    (1) Operatorul economic are obliga┼úia de a depune oferta la adresa ┼či pân─â la data ┼či ora limit─â pentru depunere stabilite în anun┼úul sau în invita┼úia de participare.
    (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv for┼úa major─â, cad în sarcina operatorului economic.
    (3) Oferta depus─â la o alt─â adres─â a autorit─â┼úii contractante decât cea stabilit─â sau dup─â expirarea datei limit─â pentru depunere se returneaz─â nedeschis─â.
    (4) Con┼úinutul ofertelor trebuie s─â r─âmân─â confiden┼úial pân─â la data stabilit─â pentru deschiderea acestora, autoritatea contractant─â urmând a lua cuno┼čtin┼ú─â de con┼úinutul respectivelor oferte numai dup─â aceast─â dat─â.
    ART. 173
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a permite ofertan┼úilor s─â depun─â oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoas─â ofert─â din punct de vedere economic".
    (2) Anun┼úul de participare trebuie s─â precizeze în mod explicit dac─â este permis─â depunerea de oferte alternative sau dac─â aceast─â posibilitate este interzis─â. în cazul în care aceast─â precizare lipse┼čte, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
    ART. 174
    (1) Autoritatea contractant─â care permite depunerea de oferte alternative are obliga┼úia de a preciza în caietul de sarcini cerin┼úele minime obligatorii pe care acestea trebuie s─â le respecte ┼či orice alte cerin┼úe specifice pentru prezentarea lor.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respect─â cerin┼úele minime prev─âzute la alin. (1).
    ART. 175
    în cazul în care a anun┼úat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractant─â nu are dreptul de a respinge o astfel de ofert─â având ca singur─â motiva┼úie faptul c─â, dac─â aceasta este declarat─â câ┼čtig─âtoare:
    a) contractul de furnizare pentru atribuirea c─âruia s-a organizat procedura se transform─â în contract de servicii; sau
    b) contractul de servicii pentru atribuirea c─âruia s-a organizat procedura se transform─â în contract de furnizare.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Selec┼úia ┼či calificarea candida┼úilor/ofertan┼úilor

    PARAGRAFUL 1
    Criterii de calificare ┼či selec┼úie

    ART. 176
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica criterii de calificare ┼či selec┼úie referitoare numai la:
    a) situa┼úia personal─â a candidatului sau ofertantului;
    b) capacitatea de exercitare a activit─â┼úii profesionale;
    c) situa┼úia economic─â ┼či financiar─â;
    d) capacitatea tehnic─â ┼či/sau profesional─â;
    e) standarde de asigurare a calit─â┼úii;
    f) standarde de protec┼úie a mediului, în cazurile prev─âzute la art. 188 alin. (2) lit. f) ┼či alin. (3) lit. e).
    ART. 177
    (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de c─âtre o autoritate public─â competent─â sau de c─âtre un organism de drept public sau privat care respect─â standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare ┼či selec┼úie formulate în conformitate cu prevederile art. 176.
    (2) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a impune candida┼úilor/ofertan┼úilor obligativitatea prezent─ârii unei certific─âri specifice, ace┼čtia din urm─â având dreptul de a prezenta, în scopul demonstr─ârii îndeplinirii anumitor cerin┼úe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaz─â, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerin┼úe. Autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita, dac─â se consider─â necesar, clarific─âri sau complet─âri ale documentelor prezentate.
    (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hot─ârâre, modalit─â┼úi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel na┼úional, a operatorilor economici care opteaz─â pentru un astfel de sistem de certificare. în acest caz, Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice are obliga┼úia de a informa Comisia European─â cu privire la coordonatele ┼či modul de func┼úionare a sistemului.
    (4) în cazul utiliz─ârii listelor oficiale ale operatorilor economici desemna┼úi, autorit─â┼úile contractante vor solicita adeverin┼úe suplimentare, care s─â ateste îndeplinirea obliga┼úiilor de plat─â a impozitelor, taxelor ┼či contribu┼úiilor de asigur─âri sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 178
    (1) în cazul în care, pentru criteriile de natura celor prev─âzute la art. 176 lit. c) ┼či d), autoritatea contractant─â consider─â c─â se justific─â impunerea anumitor cerin┼úe minime pe care ofertan┼úii/candida┼úii trebuie s─â le îndeplineasc─â pentru a fi considera┼úi califica┼úi, atunci aceste cerin┼úe trebuie s─â fie precizate, conform principiului transparen┼úei, în cadrul anun┼úului de participare.
    (2) Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin┼úe minime referitoare la situa┼úia economic─â ┼či financiar─â ┼či/sau la capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â, care ar conduce la restric┼úionarea particip─ârii la procedura de atribuire.
    ART. 179
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a respecta principiul propor┼úionalit─â┼úii atunci când stabile┼čte criteriile de calificare ┼či selec┼úie, iar aceste criterii trebuie s─â aib─â o leg─âtur─â concret─â cu obiectul contractului care urmeaz─â a fi atribuit. în acest sens, nivelul cerin┼úelor minime solicitate prin documenta┼úia de atribuire, precum ┼či documentele care probeaz─â îndeplinirea unor astfel de cerin┼úe trebuie s─â se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condi┼úii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigen┼úele specifice impuse de valoarea, natura ┼či complexitatea acestuia.

    PARAGRAFUL 2
    Situa┼úia personal─â a candidatului sau a ofertantului

    ART. 180
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a exclude din procedura aplicat─â pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â orice ofertant/candidat despre care are cuno┼čtin┼ú─â c─â, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hot─ârârea definitiv─â a unei instan┼úe judec─âtore┼čti, pentru participare la activit─â┼úi ale unei organiza┼úii criminale, pentru corup┼úie, pentru fraud─â ┼či/sau pentru sp─âlare de bani.
    ART. 181
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a exclude dintr-o procedur─â pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â orice ofertant/candidat care se afl─â în oricare dintre urm─âtoarele situa┼úii:
    a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activit─â┼úile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situa┼úie similar─â cu cele anterioare, reglementat─â prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situa┼úiile prev─âzute la lit. a);
    c) nu ┼či-a îndeplinit obliga┼úiile de plat─â a impozitelor, taxelor ┼či contribu┼úiilor de asigur─âri sociale c─âtre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ┼úara în care este stabilit;
    c^1) în ultimii 2 ani nu ┼či-a îndeplinit sau ┼či-a îndeplinit în mod defectuos obliga┼úiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauz─â, fapt care a produs sau este de natur─â s─â produc─â grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
    d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hot─ârârea definitiv─â a unei instan┼úe judec─âtore┼čti, pentru o fapt─â care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre┼čeli în materie profesional─â;
    e) prezint─â informa┼úii false sau nu prezint─â informa┼úiile solicitate de c─âtre autoritatea contractant─â, în leg─âtur─â cu situa┼úia proprie aferent─â cazurilor prev─âzute la lit. a) - d).
    ART. 182
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta ca fiind suficient ┼či relevant pentru demonstrarea faptului c─â ofertantul/candidatul nu se încadreaz─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 180 ┼či 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ┼úara de origine sau în ┼úara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit─â┼úi competente din ┼úara respectiv─â.
    (2) în cazul în care exist─â incertitudini în ceea ce prive┼čte situa┼úia personal─â a respectivilor candida┼úi/ofertan┼úi, autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita în mod direct informa┼úii de la autorit─â┼úile competente care emit documente de natura celor prev─âzute la alin. (1).
    (3) în cazul în care în ┼úara de origine sau în ┼úara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prev─âzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaz─â toate situa┼úiile prev─âzute la art. 180 ┼či 181, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta o declara┼úie pe propria r─âspundere sau, dac─â în ┼úara respectiv─â nu exist─â prevederi legale referitoare la declara┼úia pe propria r─âspundere, o declara┼úie autentic─â dat─â în fa┼úa unui notar, a unei autorit─â┼úi administrative sau judiciare sau a unei asocia┼úii profesionale care are competen┼úe în acest sens.

    PARAGRAFUL 3
    Capacitatea de exercitare a activit─â┼úii profesionale

    ART. 183
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita oric─ârui operator economic s─â prezinte documente edificatoare care s─â dovedeasc─â forma de înregistrare ca persoan─â fizic─â sau juridic─â ┼či, dup─â caz, de atestare ori apartenen┼ú─â din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ┼úara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

    PARAGRAFUL 4
    Situa┼úia economic─â ┼či financiar─â

    ART. 184
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita ca operatorul economic care particip─â la procedura de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â s─â fac─â dovada situa┼úiei sale economice ┼či financiare.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â solicit─â demonstrarea situa┼úiei economice ┼či financiare, atunci aceasta are obliga┼úia de a indica în documenta┼úia de atribuire ┼či informa┼úiile pe care operatorii economici urmeaz─â s─â le prezinte în acest scop.
    ART. 185
    (1) Demonstrarea situa┼úiei economice ┼či financiare se realizeaz─â, dup─â caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
    a) declara┼úii bancare corespunz─âtoare sau, dup─â caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
    b) bilan┼úul contabil sau extrase de bilan┼ú, în cazul în care publicarea acestor bilan┼úuri este prev─âzut─â de legisla┼úia ┼ú─ârii în care este stabilit ofertantul/candidatul;
    c) declara┼úii privind cifra de afaceri global─â sau, dac─â este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioad─â anterioar─â, care vizeaz─â activitatea din cel mult ultimii trei ani, în m─âsura în care informa┼úiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a lua în considerare ┼či data la care operatorul economic a fost înfiin┼úat sau ┼či-a început activitatea comercial─â.
    (2) în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunz─âtor, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractant─â, acesta are dreptul de a-┼či demonstra situa┼úia economic─â ┼či financiar─â ┼či prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractant─â le poate considera edificatoare, în m─âsura în care acestea reflect─â o imagine fidel─â a situa┼úiei economice ┼či financiare a candidatului/ofertantului.
    ART. 186
    (1) Capacitatea economic─â ┼či financiar─â a ofertantului/candidatului poate fi sus┼úinut─â, pentru îndeplinirea unui contract, ┼či de o alt─â persoan─â, indiferent de natura rela┼úiilor juridice existente între ofertant/candidat ┼či persoana respectiv─â.
    (2) în cazul în care ofertantul/candidatul î┼či demonstreaz─â situa┼úia economic─â ┼či financiar─â invocând ┼či sus┼úinerea acordat─â, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c─âtre o alt─â persoan─â, atunci acesta are obliga┼úia de a dovedi sus┼úinerea de care beneficiaz─â, de regul─â, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în form─â autentic─â, prin care aceasta confirm─â faptul c─â va pune la dispozi┼úia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur─â sus┼úinerea financiar─â nu trebuie s─â se afle în situa┼úia care determin─â excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun─â, situa┼úia economic─â ┼či financiar─â se demonstreaz─â prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în cazul în care grupul beneficiaz─â de sus┼úinerea financiar─â a unei/unor ter┼úe persoane, situa┼úia economic─â ┼či financiar─â se demonstreaz─â în condi┼úiile prev─âzute la alin. (2).

    PARAGRAFUL 5
    Capacitatea tehnic─â ┼či/sau profesional─â

    ART. 187
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita ca operatorul economic care particip─â la procedura de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â s─â fac─â dovada capacit─â┼úii sale tehnice ┼či/sau profesionale.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â solicit─â demonstrarea capacit─â┼úii tehnice ┼či/sau profesionale, atunci aceasta are obliga┼úia de a indica în documenta┼úia de atribuire ┼či informa┼úiile pe care operatorii economici urmeaz─â s─â le prezinte în acest scop.
    (3) Capacitatea tehnic─â ┼či/sau profesional─â a unui ofertant/candidat se apreciaz─â în func┼úie de experien┼úa, aptitudinile, eficien┼úa ┼či eficacitatea acestuia, rezultate în urma analiz─ârii informa┼úiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
    ART. 188
    (1) în cazul aplic─ârii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verific─ârii capacit─â┼úii tehnice ┼či/sau profesionale a ofertan┼úilor/candida┼úilor, autoritatea contractant─â are dreptul de a le solicita acestora, în func┼úie de specificul, de cantitatea ┼či de complexitatea produselor ce urmeaz─â s─â fie furnizate ┼či numai în m─âsura în care aceste informa┼úii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urm─âtoarele:
    a) o list─â a principalelor livr─âri de produse efectuate în ultimii 3 ani, con┼úinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac─â ace┼čtia din urm─â sunt autorit─â┼úi contractante sau clien┼úi priva┼úi. Livr─ârile de produse se confirm─â prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c─âtre clientul beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat ┼či, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob┼úinerii unei certific─âri/confirm─âri din partea acestuia, demonstrarea livr─ârilor de produse se realizeaz─â printr-o declara┼úie a operatorului economic;
    b) o declara┼úie referitoare la echipamentele tehnice ┼či la m─âsurile aplicate în vederea asigur─ârii calit─â┼úii, precum ┼či, dac─â este cazul, la resursele de studiu ┼či cercetare;
    c) informa┼úii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al c─ârui angajament de participare a fost ob┼úinut de c─âtre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calit─â┼úii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care s─â ateste conformitatea produselor, identificat─â clar prin referire la specifica┼úii sau standarde relevante;
    e) mostre, descrieri ┼či/sau fotografii a c─âror autenticitate trebuie s─â poat─â fi demonstrat─â în cazul în care autoritatea contractant─â solicit─â acest lucru.
    (2) în cazul aplic─ârii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verific─ârii capacit─â┼úii tehnice ┼či/sau profesionale a ofertan┼úilor/candida┼úilor, autoritatea contractant─â are dreptul de a le solicita acestora, în func┼úie de specificul, de volumul ┼či de complexitatea serviciilor ce urmeaz─â s─â fie prestate ┼či numai în m─âsura în care aceste informa┼úii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urm─âtoarele:
    a) o list─â a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, con┼úinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac─â ace┼čtia din urm─â sunt autorit─â┼úi contractante sau clien┼úi priva┼úi. Prest─ârile de servicii se confirm─â prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c─âtre clientul privat beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat ┼či, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob┼úinerii unei certific─âri/confirm─âri din partea acestuia, demonstrarea prest─ârilor de servicii se realizeaz─â printr-o declara┼úie a operatorului economic;
    b) o declara┼úie referitoare la echipamentele tehnice ┼či la m─âsurile aplicate în vederea asigur─ârii calit─â┼úii, precum ┼či, dac─â este cazul, la resursele de studiu ┼či cercetare;
    c) informa┼úii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al c─ârui angajament de participare a fost ob┼úinut de c─âtre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calit─â┼úii;
    d) informa┼úii referitoare la studiile, preg─âtirea profesional─â ┼či calificarea personalului de conducere, precum ┼či ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;
    e) o declara┼úie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat ┼či al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    f) dac─â este cazul, informa┼úii privind m─âsurile de protec┼úie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;
    g) informa┼úii referitoare la utilajele, instala┼úiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunz─âtoare a contractului de servicii;
    h) informa┼úii privind propor┼úia în care contractul de servicii urmeaz─â s─â fie îndeplinit de c─âtre subcontractan┼úi ┼či specializarea acestora.
    (3) în cazul aplic─ârii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucr─âri, în scopul verific─ârii capacit─â┼úii tehnice ┼či/sau profesionale a ofertan┼úilor/candida┼úilor, autoritatea contractant─â are dreptul de a le solicita acestora, în func┼úie de specificul, de volumul ┼či de complexitatea lucr─ârilor ce urmeaz─â s─â fie executate ┼či numai în m─âsura în care aceste informa┼úii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urm─âtoarele:
    a) o list─â a lucr─ârilor executate în ultimii 5 ani, înso┼úit─â de certific─âri de bun─â execu┼úie pentru cele mai importante lucr─âri ┼či care vor con┼úine valori, perioada ┼či locul execu┼úiei lucr─ârilor, modul de îndeplinire a obliga┼úiilor, beneficiari, indiferent dac─â ace┼čtia sunt autorit─â┼úi contractante sau clien┼úi priva┼úi;
    b) informa┼úii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al c─ârui angajament de participare a fost ob┼úinut de c─âtre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calit─â┼úii;
    c) informa┼úii referitoare la studiile, preg─âtirea profesional─â ┼či calificarea personalului de conducere, precum ┼či ale persoanelor responsabile pentru execu┼úia lucr─ârilor;
    d) o declara┼úie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat ┼či al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    e) dac─â este cazul, informa┼úii privind m─âsurile de protec┼úie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucr─âri;
    f) o declara┼úie referitoare la utilajele, instala┼úiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunz─âtoare a contractului de lucr─âri;
    g) informa┼úii privind partea/p─âr┼úile din contract ce urmeaz─â s─â fie îndeplinite de c─âtre subcontractan┼úi ┼či specializarea acestora.
    ART. 189
    (1) în cazul în care produsele care urmeaz─â s─â fie furnizate sau serviciile care urmeaz─â s─â fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractant─â are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorit─â┼úi competente apar┼úinând statului în care operatorul economic este stabilit ┼či cu condi┼úia acordului acestei autorit─â┼úi - capacit─â┼úile de produc┼úie ale furnizorului sau capacitatea tehnic─â a prestatorului, metodele de studiu ┼či cercetare utilizate, precum ┼či m─âsurile aplicate pentru controlul calit─â┼úii.
    ART. 190
    (1) Capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â a ofertantului/candidatului poate fi sus┼úinut─â, pentru îndeplinirea unui contract, ┼či de o alt─â persoan─â, indiferent de natura rela┼úiilor juridice existente între ofertant/candidat ┼či persoana respectiv─â.
    (2) în cazul în care ofertantul/candidatul î┼či demonstreaz─â capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â invocând ┼či sus┼úinerea acordat─â, în conformitate cu prevederile alin. (1), de c─âtre o alt─â persoan─â, atunci acesta are obliga┼úia de a dovedi sus┼úinerea de care beneficiaz─â, de regul─â, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm─â faptul c─â va pune la dispozi┼úie ofertantului/candidatului resursele tehnice ┼či profesionale invocate. Persoana care asigur─â sus┼úinerea tehnic─â nu trebuie s─â se afle în situa┼úia care determin─â excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 ┼či 181.
    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun─â, capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â se demonstreaz─â prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în cazul în care grupul beneficiaz─â de sus┼úinerea tehnic─â ┼či profesional─â a unei/unor ter┼úe persoane, capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â se demonstreaz─â în condi┼úiile prev─âzute la alin. (2).

    PARAGRAFUL 6
    Standarde de asigurare a calit─â┼úii

    ART. 191
    în cazul în care solicit─â prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atest─â faptul c─â operatorul economic respect─â anumite standarde de asigurare a calit─â┼úii, autoritatea contractant─â trebuie s─â se raporteze la sistemele de asigurare a calit─â┼úii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
    ART. 192
    în conformitate cu principiul recunoa┼čterii reciproce, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
    ART. 193
    în cazul în care operatorul economic nu de┼úine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractant─â, aceasta din urm─â are obliga┼úia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în m─âsura în care probele/dovezile prezentate confirm─â asigurarea unui nivel corespunz─âtor al calit─â┼úii.

    PARAGRAFUL 7
    Standarde de protec┼úie a mediului

    ART. 194
    în cazul în care solicit─â ca demonstrarea m─âsurilor prev─âzute la art. 188 alin. (2) lit. f) ┼či alin. (3) lit. e) s─â se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atest─â faptul c─â operatorul economic respect─â anumite standarde de protec┼úie a mediului, atunci autoritatea contractant─â trebuie s─â se raporteze:
    a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic ┼či Audit (EMAS);
    b) fie la standarde de gestiune ecologic─â bazate pe seriile de standarde europene sau interna┼úionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legisla┼úia comunitar─â ori cu standardele europene sau interna┼úionale privind certificarea.
    ART. 195
    în conformitate cu principiul recunoa┼čterii reciproce, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
    ART. 196
    în cazul în care operatorul economic nu de┼úine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractant─â, aceasta din urm─â are obliga┼úia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în m─âsura în care probele/dovezile prezentate confirm─â asigurarea unui nivel corespunz─âtor al protec┼úiei mediului.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Criterii de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â

    ART. 197
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a preciza în anun┼úul de participare criteriul de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â, care, odat─â stabilit, nu poate fi schimbat pe toat─â durata de aplicare a procedurii de atribuire.
    ART. 198
    (1) F─âr─â a aduce atingere dispozi┼úiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â poate fi numai:
    a) fie oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic;
    b) fie, în mod exclusiv, pre┼úul cel mai sc─âzut.
    (2) în cazul în care atribuirea contractului de achizi┼úie public─â se realizeaz─â prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie s─â fie numai oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic.
    ART. 199
    (1) în cazul aplic─ârii criteriului "oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic", oferta stabilit─â ca fiind câ┼čtig─âtoare este oferta care întrune┼čte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. în cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractant─â le poate justifica temeinic, este imposibil─â stabilirea exact─â a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a indica în anun┼úul de participare sau în documenta┼úia de atribuire cel pu┼úin ordinea descresc─âtoare a importan┼úei factorilor de evaluare care urmeaz─â s─â fie utiliza┼úi.
    (2) Factorii de evaluare a ofertei, prev─âzu┼úi la alin. (1), pot fi, al─âturi de pre┼ú: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau func┼úional, caracteristici de mediu, costuri de func┼úionare, raportul cost/eficien┼ú─â, servicii post-vânzare ┼či asisten┼ú─â tehnic─â, termen de livrare sau de execu┼úie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a preciza, în mod clar ┼či detaliat, în documenta┼úia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum ┼či metodologia concret─â de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice ┼či financiare prezentate de ofertan┼úi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum ┼či metodologia de punctare a avantajelor trebuie s─â aib─â leg─âtura concret─â cu specificul contractului ┼či, dup─â ce au fost stabili┼úi, nu se pot schimba pe toat─â durata de aplicare a procedurii de atribuire.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Stabilirea ofertei câ┼čtig─âtoare

    ART. 200
    (1) în termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a stabili oferta câ┼čtig─âtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anun┼úul de participare ┼či în documenta┼úia de atribuire, în condi┼úiile în care ofertantul respectiv îndepline┼čte criteriile de selec┼úie ┼či calificare impuse.
    (2) în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant─â poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.
    (3) Motivele temeinice se prezint─â într-o not─â justificativ─â, aprobat─â de ordonatorul de credite al autorit─â┼úii contractante, ┼či este parte a dosarului achizi┼úiei publice.
    ART. 201
    (1) Pe parcursul aplic─ârii procedurii de atribuire, autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita clarific─âri ┼či, dup─â caz, complet─âri ale documentelor prezentate de ofertan┼úi/candida┼úi pentru demonstrarea îndeplinirii cerin┼úelor stabilite prin criteriile de calificare ┼či selec┼úie sau pentru demonstrarea conformit─â┼úii ofertei cu cerin┼úele solicitate.
    (2) Autoritatea contractant─â nu are dreptul ca prin clarific─ârile/complet─ârile solicitate s─â determine apari┼úia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
    ART. 202
    (1) în cazul unei oferte care are un pre┼ú aparent neobi┼čnuit de sc─âzut în raport cu ceea ce urmeaz─â a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a solicita ofertantului, în scris ┼či înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii ┼či preciz─âri pe care le consider─â semnificative cu privire la ofert─â, precum ┼či de a verifica r─âspunsurile care justific─â pre┼úul respectiv.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a lua în considerare justific─ârile primite de la ofertant, în condi┼úiile alin. (1), îndeosebi cele care se refer─â la:
    a) fundamentarea economic─â a modului de formare a pre┼úului, aferent metodelor de execu┼úie utilizate, procesului de produc┼úie sau serviciilor prestate;
    b) solu┼úiile tehnice adoptate ┼či/sau orice condi┼úii deosebit de favorabile de care beneficiaz─â ofertantul pentru executarea lucr─ârilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
    c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin┼úelor prev─âzute în caietul de sarcini;
    d) respectarea dispozi┼úiilor privind protec┼úia muncii ┼či condi┼úiile de lucru aplicabile pentru executarea lucr─ârii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
    e) posibilitatea ca ofertantul s─â beneficieze de un ajutor de stat.
    ART. 203
    (1) Atunci când autoritatea contractant─â constat─â c─â o ofert─â are un pre┼ú aparent neobi┼čnuit de sc─âzut deoarece ofertantul beneficiaz─â de un ajutor de stat, oferta respectiv─â poate fi respins─â pe acest temei numai dac─â, în urma clarific─ârilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioad─â de timp rezonabil stabilit─â de autoritatea contractant─â, c─â ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.
    (2) Atunci când autoritatea contractant─â respinge o ofert─â în circumstan┼úele prev─âzute la alin. (1), aceasta are obliga┼úia de a transmite o notificare în acest sens Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    ART. 204
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a încheia contractul de achizi┼úie public─â cu ofertantul a c─ârui ofert─â a fost stabilit─â ca fiind câ┼čtig─âtoare, pe baza propunerilor tehnice ┼či financiare cuprinse în respectiva ofert─â.
    (1^1) în cazul în care autoritatea contractant─â nu poate încheia contractul cu ofertantul a c─ârui ofert─â a fost stabilit─â ca fiind câ┼čtig─âtoare, datorit─â faptului c─â ofertantul în cauz─â se afl─â într-o situa┼úie de for┼ú─â major─â sau în imposibilitatea fortuit─â de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s─â declare câ┼čtig─âtoare oferta clasat─â pe locul doi, în condi┼úiile în care aceasta exist─â ┼či este admisibil─â. în caz contrar, se anuleaz─â aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â.
    (2) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura ob┼úinerea ┼či p─âstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oric─ârei achizi┼úii publice.
    ART. 205
    (1) Autoritatea contractant─â are dreptul de a încheia contractul de achizi┼úie public─â/acordul-cadru numai dup─â împlinirea termenelor de:
    a) 11 zile de la data transmiterii comunic─ârii privind rezultatul aplic─ârii procedurii, în cazul în care valoarea estimat─â, conform prevederilor cap. II sec┼úiunea a 2-a a contractului de achizi┼úie public─â/acordului-cadru, este mai mare decât pragurile valorice prev─âzute la art. 55 alin. (2);
    b) 6 zile de la data transmiterii comunic─ârii privind rezultatul aplic─ârii procedurii, în cazul în care valoarea estimat─â, conform prevederilor cap. II sec┼úiunea a 2-a a contractului de achizi┼úie public─â/acordului-cadru, este egal─â sau mai mic─â decât pragurile valorice prev─âzute la art. 55 alin. (2).
    (2) Contractul de achizi┼úie public─â/acordul-cadru încheiat înainte de împlinirea termenelor prev─âzute la alin. (1) este lovit de nulitate.
    (3) Autoritatea contractant─â nu are obliga┼úia de a respecta termenele prev─âzute la alin. (1) în urm─âtoarele cazuri:
    a) atunci când prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu prevede obligativitatea public─ârii unui anun┼ú sau a unei invita┼úii de participare;
    b) atunci când contractul de achizi┼úie public─â/acordul-cadru urmeaz─â s─â fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur─â de atribuire ┼či nu exist─â al┼úi operatori economici implica┼úi în procedura de atribuire;
    c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utiliz─ârii unui sistem dinamic de achizi┼úie.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplic─â în mod corespunz─âtor ┼či în cazul organiz─ârii unui concurs de solu┼úii, precum ┼či în cazul atribuirii contractelor prev─âzute la cap. VII.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Informarea candida┼úilor ┼či a ofertan┼úilor

    ART. 206
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a informa operatorii economici implica┼úi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selec┼úiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achizi┼úie dinamic, la rezultatul concursului de solu┼úii ori, dup─â caz, la anularea procedurii de atribuire ┼či eventuala ini┼úiere ulterioar─â a unei noi proceduri, în scris ┼či cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucr─âtoare de la emiterea acestora, în─âuntrul termenului prev─âzut la art. 200.
    (1^1) în sensul prevederilor alin. (1), se consider─â operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant─â nu l-a informat înc─â despre decizii care îi vizeaz─â direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a c─ârui candidatur─â/ofert─â nu a fost înc─â respins─â definitiv de autoritatea contractant─â. O respingere este considerat─â definitiv─â dac─â a fost comunicat─â operatorului economic în cauz─â ┼či fie a fost considerat─â legal─â de c─âtre Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor sau de c─âtre instan┼úa sesizat─â în leg─âtur─â cu acest aspect, fie nu a f─âcut ori nu mai poate face obiectul unei c─âi de atac.
    (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prev─âzut─â la alin. (1) se transmite ┼či prin fax sau prin mijloace electronice.
    (3) în cazul în care autoritatea contractant─â nu transmite comunicarea privind rezultatul aplic─ârii procedurii ┼či prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prev─âzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz─â cu 5 zile.
    ART. 207
    (1) în cadrul comunic─ârii prev─âzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a informa ofertantul/ofertan┼úii câ┼čtig─âtor/câ┼čtig─âtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
    (2) în cadrul comunic─ârii prev─âzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a informa ofertan┼úii/candida┼úii care au fost respin┼či sau a c─âror ofert─â nu a fost declarat─â câ┼čtig─âtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup─â cum urmeaz─â:
    a) fiec─ârui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
    b) pentru fiecare ofert─â respins─â, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul c─ârora oferta a fost considerat─â inacceptabil─â ┼či/sau neconform─â, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerin┼úelor de func┼úionare ┼či performan┼ú─â prev─âzute în caietul de sarcini;
    c) fiec─ârui ofertant care a prezentat o ofert─â acceptabil─â ┼či conform─â, prin urmare admisibil─â, dar care nu a fost declarat─â câ┼čtig─âtoare, caracteristicile ┼či avantajele relative ale ofertei/ofertelor câ┼čtig─âtoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului c─âruia urmeaz─â s─â i se atribuie contractul de achizi┼úie public─â sau, dup─â caz, ale ofertan┼úilor cu care urmeaz─â s─â se încheie un acord-cadru;
    d) fiec─ârui operator economic dintre cei prev─âzu┼úi la lit. a) - c), data-limit─â pân─â la care au dreptul de a depune contesta┼úie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1).
    ART. 208
    Autoritatea contractant─â are dreptul de a nu comunica anumite informa┼úii din cele prev─âzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situa┼úia în care divulgarea acestora:
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrar─â interesului public;
    b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau priva┼úi, sau ar prejudicia concuren┼úa loial─â dintre ace┼čtia.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Anularea aplic─ârii procedurii de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â

    ART. 209
    (1) Prin excep┼úie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant─â are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi┼úie public─â, dac─â ia aceast─â decizie, de regul─â, înainte de data transmiterii comunic─ârii privind rezultatul aplic─ârii procedurii de atribuire ┼či, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în urm─âtoarele cazuri:
    a) autoritatea contractant─â se afl─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a);
    b) au fost depuse numai oferte inacceptabile ┼či/sau neconforme;
    c) nu a fost depus─â nicio ofert─â sau au fost depuse oferte care, de┼či pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorit─â modului neuniform de abordare a solu┼úiilor tehnice ┼či/sau financiare;
    d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz─â procedura de atribuire sau este imposibil─â încheierea contractului.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider─â afectat─â în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) în cadrul documenta┼úiei de atribuire ┼či/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat─â erori sau omisiuni care au ca efect înc─âlcarea principiilor prev─âzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f);
    b) autoritatea contractant─â se afl─â în imposibilitatea de a adopta m─âsuri corective f─âr─â ca acestea s─â conduc─â, la rândul lor, la înc─âlcarea principiilor prev─âzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).
    ART. 210
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a comunica în scris tuturor participan┼úilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucr─âtoare de la data anul─ârii, atât încetarea obliga┼úiilor pe care ace┼čtia ┼či le-au creat prin depunerea de oferte, cât ┼či motivul concret care a determinat decizia de anulare, în─âuntrul termenului prev─âzut la art. 200.
    ART. 210^1
    Cu excep┼úia negocierii f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite în SEAP informa┼úii referitoare la motivele anul─ârii.

    CAP. 6
    Dosarul achizi┼úiei publice

    ART. 211
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a întocmi dosarul achizi┼úiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum ┼či pentru fiecare lansare a unui sistem de achizi┼úie dinamic.
    ART. 212
    Dosarul achizi┼úiei publice, precum ┼či ofertele înso┼úite de documentele de calificare ┼či selec┼úie se p─âstreaz─â de c─âtre autoritatea contractant─â atât timp cât contractul de achizi┼úie public─â/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai pu┼úin de 5 ani de la data finaliz─ârii contractului respectiv. în cazul anul─ârii procedurii de atribuire, dosarul se p─âstreaz─â cel pu┼úin 5 ani de la data anul─ârii respectivei proceduri.
    ART. 213
    (1) Dosarul achizi┼úiei publice trebuie s─â cuprind─â documentele întocmite/primite de autoritatea contractant─â în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar f─âr─â a se limita la urm─âtoarele:
    a) nota privind determinarea valorii estimate;
    b) anun┼úul de inten┼úie ┼či dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac─â este cazul;
    c) anun┼úul de participare ┼či dovada transmiterii acestuia spre publicare ┼či/sau, dup─â caz, invita┼úia de participare;
    d) documenta┼úia de atribuire;
    e) nota justificativ─â privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicat─â a fost alta decât licita┼úia deschis─â sau licita┼úia restrâns─â;
    f) nota justificativ─â privind accelerarea procedurii de atribuire, dac─â este cazul;
    g) procesul-verbal al ┼čedin┼úei de deschidere a ofertelor;
    h) formularele de ofert─â depuse în cadrul procedurii de atribuire;
    i) solicit─ârile de clarific─âri, precum ┼či clarific─ârile transmise/primite de autoritatea contractant─â;
    j) raportul procedurii de atribuire;
    k) dovada comunic─ârilor privind rezultatul procedurii;
    l) contractul de achizi┼úie public─â/acordul-cadru, semnate;
    m) anun┼úul de atribuire ┼či dovada transmiterii acestuia spre publicare;
    n) contesta┼úiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dac─â este cazul;
    o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la func┼úia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizi┼úie public─â, dac─â este cazul;
    p) documentul constatator care con┼úine informa┼úii referitoare la îndeplinirea obliga┼úiilor contractuale de c─âtre contractant.
    (2) Raportul procedurii de atribuire prev─âzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz─â înainte de încheierea contractului de achizi┼úie public─â/acordului-cadru/sistemului de achizi┼úie dinamic ┼či cuprinde cel pu┼úin urm─âtoarele elemente:
    a) denumirea ┼či sediul autorit─â┼úii contractante;
    b) obiectul contractului de achizi┼úie public─â/acordului-cadru sau sistemului de achizi┼úie dinamic;
    c) dac─â este cazul, denumirea/numele candida┼úilor participan┼úi la procedur─â;
    d) dac─â este cazul, denumirea/numele candida┼úilor selecta┼úi ┼či neselecta┼úi, precum ┼či motivele care au stat la baza select─ârii sau neselect─ârii respectivilor candida┼úi;
    e) denumirea/numele ofertan┼úilor participan┼úi la procedur─â;
    f) denumirea/numele ofertan┼úilor respin┼či ┼či motivele care au stat la baza acestei decizii;
    g) dac─â este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a consider─ârii pre┼úurilor prezentate ca fiind neobi┼čnuit de sc─âzute;
    h) denumirea/numele ofertantului/ofertan┼úilor a c─ârui/c─âror ofert─â a fost declarat─â câ┼čtig─âtoare ┼či motivele care au stat la baza acestei decizii;
    i) în cazul ofertantului/ofertan┼úilor câ┼čtig─âtori, partea din contract pe care acesta/ace┼čtia au declarat c─â o subcontracteaz─â, împreun─â cu denumirea/numele subcontractan┼úilor;
    j) dac─â este cazul, justificarea hot─ârârii de anulare a procedurii de atribuire.
    ART. 214
    Prevederile art. 213 alin. (1) se aplic─â în mod corespunz─âtor ┼či în cazul atribuirii contractelor prev─âzute la cap. VII.
    ART. 215
    (1) Dosarul achizi┼úiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informa┼úii se realizeaz─â cu respectarea termenelor ┼či procedurilor prev─âzute de reglement─ârile legale privind liberul acces la informa┼úiile de interes public ┼či nu poate fi restric┼úionat decât în m─âsura în care aceste informa┼úii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual─â, potrivit legii.
    (2) Restric┼úionarea nejustificat─â a accesului la dosarul achizi┼úiei publice atrage sanc┼úionarea de c─âtre Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice a conduc─âtorului autorit─â┼úii contractante, conform prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. 216
    în cazul în care autoritatea contractant─â aplic─â o procedur─â de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaz─â un sistem dinamic de achizi┼úie sau un sistem de achizi┼úii electronice, aceasta are obliga┼úia de a asigura trasabilitatea deplin─â a ac┼úiunilor pe care le realizeaz─â pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achizi┼úiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, s─â nu fie afectat─â.

    CAP. 7
    Contractele de concesiune

    SEC┼óIUNEA 1
    Principii ┼či reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

    ART. 217
    Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prev─âzute la art. 2 alin. (2).
    ART. 218
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei sec┼úiuni.
    (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer ┼či de recuperare a obiectului concesiunii, modul de preg─âtire a documenta┼úiei de atribuire ┼či de aplicare a procedurilor prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â se stabilesc prin hot─ârâre a Guvernului.
    ART. 219
    (1) Regulile de estimare prev─âzute la cap. II sec┼úiunea a 2-a se aplic─â în mod corespunz─âtor pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
    (2) Modul de solu┼úionare a contesta┼úiilor depuse pe parcursul aplic─ârii procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prev─âzut la cap. IX.
    ART. 220
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â în cazul în care contractul de concesiune:
    a) este atribuit într-una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 12 - 14;
    b) se atribuie de c─âtre o autoritate contractant─â ce desf─â┼čoar─â între activit─â┼úile sale una sau mai multe dintre activit─â┼úile relevante prev─âzute la art. 232 - 241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activit─â┼úi; sau
    c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractant─â nu urm─âre┼čte dobândirea execu┼úiei unei lucr─âri sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achizi┼úie public─â, fie în categoria contractelor de concesiune a c─âror atribuire este reglementat─â de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    ART. 221
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â atunci când este necesar─â achizi┼úionarea unor lucr─âri sau servicii suplimentare/adi┼úionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune ini┼úial, dar care datorit─â unor circumstan┼úe neprev─âzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauz─â, dac─â se respect─â, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) atribuirea s─â fie f─âcut─â contractantului ini┼úial;
    b) lucr─ârile sau serviciile suplimentare/adi┼úionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic ┼či economic, separate de contractul ini┼úial f─âr─â apari┼úia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant─â sau, de┼či separabile de contractul ini┼úial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    c) valoarea cumulat─â a contractelor atribuite pentru lucr─âri ┼či servicii suplimentare/adi┼úionale nu dep─â┼če┼čte 50% din valoarea contractului ini┼úial.
    ART. 222
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a asigura transparen┼úa atribuirii contractelor de concesiune.
    (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se ini┼úiaz─â prin publicarea unui anun┼ú de participare.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a include în anun┼úul prev─âzut la alin. (2) cel pu┼úin informa┼úiile cuprinse în anexa nr. 3B ┼či, dac─â este necesar, alte informa┼úii considerate utile de c─âtre autoritatea contractant─â, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European─â.
    (4) în cazul anun┼úurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, nu este obligatorie transmiterea spre publicare c─âtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, con┼úinutul acestora se stabile┼čte prin hot─ârâre a Guvernului.
    (5) Prevederile art. 48 - 50 se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 223
    (1) Anun┼úul de participare se public─â în SEAP ┼či în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice, ┼či, dup─â caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa┼úiile în care valoarea estimat─â a contractului de concesiune care urmeaz─â s─â fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    ART. 224
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a stabili num─ârul de zile dintre data public─ârii anun┼úului de participare ┼či data depunerii aplica┼úiilor, astfel încât operatorii economici s─â beneficieze de o perioad─â adecvat─â ┼či suficient─â pentru elaborarea aplica┼úiilor.
    (2) Indiferent de procedura aplicat─â ┼či f─âr─â a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare anun┼úul de participare cu cel pu┼úin 52 de zile înainte de data limit─â de depunere a aplica┼úiilor.
    (3) în cazul în care anun┼úul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prev─âzut─â la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
    (4) Prevederile art. 72 se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 225
    Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucr─âri publice, autoritatea contractant─â are dreptul de a solicita:
    a) concesionarul s─â atribuie contracte unor ter┼úe p─âr┼úi, într-un procent de minimum 30% din valoarea total─â a lucr─ârilor care fac obiectul concesiunii, l─âsând candida┼úilor posibilitatea de a majora partea/p─âr┼úile din contract pe care urmeaz─â s─â le subcontracteze;
    b) candida┼úilor s─â precizeze, în cadrul aplica┼úiei depuse, valoarea lucr─ârilor din cadrul contractului de concesiune pe care ace┼čtia inten┼úioneaz─â s─â le atribuie unor ter┼úe p─âr┼úi.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Reguli pentru atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â de c─âtre concesionari

    ART. 226
    în cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractant─â în sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta are obliga┼úia de a respecta prevederile cap. I - VI atunci când atribuie un contract de achizi┼úie public─â unei ter┼úe p─âr┼úi.
    ART. 227
    (1) în cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractant─â în sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta are totu┼či obliga┼úia, atunci când atribuie un contract de lucr─âri sau de servicii unei ter┼úe p─âr┼úi, de a publica un anun┼ú de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP ┼či în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice, în toate situa┼úiile în care valoarea estimat─â a contractului care urmeaz─â s─â fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excep┼úia cazurilor prev─âzute la art. 122.
    (2) Concesionarul are obliga┼úia de a respecta ┼či urm─âtoarele condi┼úii:
    a) num─ârul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare ┼či data depunerii candidaturilor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 37 de zile; ┼či
    b) num─ârul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare sau transmiterii invita┼úiei de participare ┼či data depunerii ofertelor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 40 de zile.
    (3) în cazul în care anun┼úul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prev─âzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
    (4) în cazul în care concesionarul public─â în SEAP întreaga documenta┼úie de atribuire ┼či permite, începând cu data public─ârii anun┼úului de participare, accesul direct ┼či nerestric┼úionat al operatorilor economici la aceast─â documenta┼úie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prev─âzut─â la alin. (2) lit. b) cu înc─â 5 zile.
    (5) Prevederile art. 72 se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    (6) Concesionarul are obliga┼úia de a include în anun┼úul prev─âzut la alin. (1) cel pu┼úin informa┼úiile cuprinse în anexa nr. 3C ┼či, dac─â este necesar, alte informa┼úii considerate utile de c─âtre acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European─â.
    (7) Prevederile art. 48 - 50 se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 228
    (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru ob┼úinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi ter┼úe p─âr┼úi.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliat─â se în┼úelege orice persoan─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice ┼či:
    a) asupra c─âreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influen┼ú─â dominant─â; sau
    b) care poate exercita asupra concesionarului o influen┼ú─â dominant─â; sau
    c) care, la fel ca ┼či concesionarul, face obiectul influen┼úei dominante a unei alte persoane. Pentru no┼úiunea de influen┼ú─â dominant─â, prevederile art. 3 lit. m) se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    (3) Operatorul economic care particip─â la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obliga┼úia de a include în aplica┼úie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obliga┼úia de a actualiza aceast─â list─â în mod permanent, pân─â la finalizarea contractului de concesiune.

    CAP. 8
    Contracte sectoriale

    SEC┼óIUNEA 1
    Activit─â┼úi relevante

    PARAGRAFUL 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 229
    (1) Dispozi┼úiile cap. I - VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în m─âsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se în┼úelege contractul de achizi┼úie public─â care se atribuie în scopul efectu─ârii unei activit─â┼úi relevante în sectoarele de utilitate public─â:
    a) ap─â;
    b) energie;
    c) transport;
    d) po┼čt─â.
    ART. 230
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui un contract sectorial destinat efectu─ârii mai multor activit─â┼úi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activit─â┼úii c─âreia îi este destinat în principal.
    ART. 231
    (1) în cazul în care autoritatea contractant─â care se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achizi┼úie public─â destinat mai multor tipuri de activit─â┼úi, dintre care cel pu┼úin una este activitate relevant─â, iar o alt─â activitate intr─â sub inciden┼úa prevederilor de la cap. I - VI ┼či, în mod obiectiv, este imposibil s─â se determine c─ârei activit─â┼úi îi este destinat în principal contractul în cauz─â, atunci autoritatea contractant─â nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obliga┼úia de a respecta prevederile de la cap. I - VI.
    (2) în cazul în care autoritatea contractant─â care se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achizi┼úie public─â destinat mai multor tipuri de activit─â┼úi, dintre care cel pu┼úin una este activitate relevant─â, iar o alt─â activitate nu intr─â sub inciden┼úa prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â ┼či, în mod obiectiv, este imposibil s─â se determine c─ârei activit─â┼úi îi este destinat în principal contractul în cauz─â, atunci autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.
    (3) în cazul în care autoritatea contractant─â care se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achizi┼úie public─â destinat mai multor tipuri de activit─â┼úi, dintre care cel pu┼úin una este activitate relevant─â, ┼či, în mod obiectiv, este imposibil s─â se determine c─ârei activit─â┼úi îi este destinat în principal contractul în cauz─â, atunci aceasta are obliga┼úia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

    PARAGRAFUL 2
    Ap─â

    ART. 232
    Sunt considerate activit─â┼úi relevante în sectorul de utilitate public─â prev─âzut la art. 229 alin. (2) lit. a) urm─âtoarele:
    a) punerea la dispozi┼úie sau exploatarea de re┼úele fixe destinate s─â asigure, în beneficiul publicului, servicii de produc┼úie, transport sau distribu┼úie de ap─â potabil─â;
    b) furnizarea de ap─â potabil─â unor re┼úele de natura celor prev─âzute la lit. a).
    ART. 233
    Autoritatea contractant─â care efectueaz─â una dintre activit─â┼úile prev─âzute la art. 232 are obliga┼úia de a respecta prevederile prezentului capitol ┼či atunci când atribuie un contract sau organizeaz─â un concurs de solu┼úii care este în leg─âtur─â:
    a) cu proiecte de tehnologie hidraulic─â, iriga┼úii sau ameliorare a solului, dac─â volumul de ap─â utilizat pentru furnizarea de ap─â potabil─â reprezint─â mai mult de 20% din volumul total de ap─â pus la dispozi┼úie prin astfel de proiecte ori prin instala┼úiile de irigare ori drenaj; sau
    b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
    ART. 234
    Furnizarea apei potabile c─âtre re┼úelele publice de o autoritate contractant─â din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider─â activitate relevant─â în sensul art. 232, dac─â se îndeplinesc, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) furnizorul produce ap─â potabil─â al c─ârei consum este necesar în scopul efectu─ârii unei alte activit─â┼úi decât cele considerate de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â ca fiind activit─â┼úi relevante;
    b) furnizarea de ap─â potabil─â c─âtre re┼úelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizat─â re┼úelelor respective nu dep─â┼če┼čte 30% din produc┼úia total─â de ap─â potabil─â a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

    PARAGRAFUL 3
    Energie

    ART. 235
    Sunt considerate activit─â┼úi relevante în sectorul de utilitate public─â prev─âzut la art. 229 alin. (2) lit. b) urm─âtoarele:
    a) punerea la dispozi┼úie sau exploatarea de re┼úele fixe destinate s─â asigure, în beneficiul publicului, servicii de produc┼úie, transport sau distribu┼úie de combustibili gazo┼či, energie termic─â sau energie electric─â;
    b) livrarea de combustibili gazo┼či, energie termic─â sau energie electric─â prin re┼úele de natura celor prev─âzute la lit. a).
    ART. 236
    Livrarea combustibililor gazo┼či sau a energiei termice prin re┼úelele publice de o autoritate contractant─â din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider─â activitate relevant─â în sensul art. 235, dac─â se îndeplinesc în mod cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) operatorul economic produce energia termic─â sau combustibilii gazo┼či ca o consecin┼ú─â inevitabil─â a unei alte activit─â┼úi decât cele considerate de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â ca fiind activit─â┼úi relevante;
    b) livrarea de combustibili gazo┼či sau de energie termic─â prin re┼úelele publice este f─âcut─â numai cu scopul de a exploata în mod economic aceast─â produc┼úie, iar cifra de afaceri rezultat─â din alimentarea re┼úelelor respective nu dep─â┼če┼čte 20% din cifra de afaceri total─â realizat─â, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
    ART. 237
    Livrarea energiei electrice prin re┼úelele publice de o autoritate contractant─â din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider─â activitate relevant─â în sensul art. 235, dac─â se îndeplinesc în mod cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) operatorul economic produce energia electric─â în scopul efectu─ârii unei alte activit─â┼úi decât cele considerate de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â ca fiind activit─â┼úi relevante;
    b) livrarea de energie electric─â prin re┼úelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportat─â prin re┼úelele respective nu dep─â┼če┼čte 30% din produc┼úia total─â de energie electric─â a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

    PARAGRAFUL 4
    Transport

    ART. 238
    (1) Este considerat─â activitate relevant─â în sectorul de utilitate public─â prev─âzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispozi┼úie sau exploatarea de re┼úele destinate s─â asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferat─â ┼či servicii de transport terestru de c─âl─âtori, pe baz─â de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), se consider─â c─â exist─â o re┼úea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condi┼úiile de operare - care pot viza rutele ce urmeaz─â a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaz─â s─â fie asigurat─â sau frecven┼úa serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competent─â.
    ART. 239
    Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerat─â activitate relevant─â în cazul în care ┼či al┼úi operatori economici au dreptul s─â presteze acela┼či tip de servicii, în aceea┼či zon─â geografic─â ┼či în acelea┼či condi┼úii ca ┼či autorit─â┼úile contractante.

    PARAGRAFUL 5
    Po┼čt─â

    ART. 240
    (1) Este considerat─â activitate relevant─â în sectorul de utilitate public─â prev─âzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urm─âtoarelor servicii:
    a) servicii po┼čtale, indiferent dac─â sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile po┼čtale, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 642/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul ┼či livrarea la destinatari a trimiterilor po┼čtale - coresponden┼ú─â, c─âr┼úi, cataloage, ziare, periodice, colete po┼čtale con┼úinând bunuri cu sau f─âr─â valoare comercial─â - indiferent de greutate;
    b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced ┼či urmeaz─â expedierii;
    c) servicii cu valoare ad─âugat─â în leg─âtur─â cu po┼čta electronic─â ┼či furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizat─â prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor ┼či transmiterea prin po┼čta electronic─â recomandat─â;
    d) servicii privind trimiterile po┼čtale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea direct─â prin coresponden┼ú─â, care nu poart─â adres─â;
    e) servicii financiar-po┼čtale, de natura celor prev─âzute în categoria 6 din anexa nr. 2A ┼či în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele po┼čtale ┼či transferurile pe baz─â de conturi curente po┼čtale;
    f) servicii filatelice;
    g) servicii logistice, care combin─â livrarea ┼či/sau depozitarea cu alte func┼úiuni decât cele po┼čtale.
    (2) Prestarea serviciilor prev─âzute la alin. (1) lit. b) - g) intr─â în categoria activit─â┼úilor relevante numai dac─â persoana în cauz─â presteaz─â ┼či servicii po┼čtale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) ┼či numai dac─â activitatea de servicii po┼čtale nu este direct expus─â concuren┼úei conform prevederilor art. 248.

    PARAGRAFUL 6
    Alte activit─â┼úi relevante

    ART. 241
    (1) în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se consider─â activit─â┼úi relevante ┼či acele activit─â┼úi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:
    a) prospect─ârii sau extrac┼úiei de petrol brut, gaze naturale, c─ârbuni sau al┼úi combustibili solizi;
    b) punerii la dispozi┼úia transportatorilor care opereaz─â pe c─âi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de re┼úea de transport.
    (2) Contractele atribuite în scopul efectu─ârii activit─â┼úilor relevante prev─âzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Excep┼úii specifice

    ART. 242
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizi┼úiona:
    a) produse care urmeaz─â s─â fie revândute sau închiriate unor ter┼úe p─âr┼úi, în condi┼úiile în care autoritatea contractant─â nu beneficiaz─â de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au ┼či ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în acelea┼či condi┼úii ca ┼či autoritatea contractant─â;
    b) produse, servicii sau lucr─âri destinate efectu─ârii unor activit─â┼úi relevante într-un stat ter┼ú Uniunii Europene, în condi┼úiile în care în efectuarea respectivelor activit─â┼úi nu intervine utilizarea fizic─â a unei re┼úele sau a unui areal geografic din Comunitatea European─â.
    ART. 243
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru contractele atribuite de c─âtre autoritatea contractant─â care se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. d) sau e) ┼či care au ca obiect achizi┼úia de produse, servicii sau lucr─âri destinate desf─â┼čur─ârii altor activit─â┼úi decât activit─â┼úile relevante.
    ART. 244
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru contractul care are ca obiect cump─ârarea de ap─â, dac─â acesta este atribuit de o autoritate contractant─â care efectueaz─â activit─â┼úi relevante de natura celor prev─âzute la art. 232.
    ART. 245
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru contractul care are ca obiect cump─ârarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de al┼úi combustibili destina┼úi produc┼úiei de energie, dac─â acesta este atribuit de o autoritate contractant─â care efectueaz─â activit─â┼úi de natura celor prev─âzute la art. 235 ┼či art. 241 lit. a).
    ART. 246
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractului sectorial:
    a) de c─âtre o autoritate contractant─â unei întreprinderi afiliate acesteia;
    b) de c─âtre o asociere de mai multe autorit─â┼úi contractante, format─â exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant─â, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorit─â┼úile contractante respective.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
    a) în cazul unui contract de furnizare, numai dac─â cel pu┼úin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furniz─ârii de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliat─â;
    b) în cazul unui contract de servicii, numai dac─â cel pu┼úin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliat─â;
    c) în cazul unui contract de lucr─âri, numai dac─â cel pu┼úin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucr─ârilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execu┼úia de astfel de lucr─âri pentru întreprinderile cu care este afiliat─â.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1) ┼či (2), întreprinderea afiliat─â reprezint─â orice persoan─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice ┼či care intr─â, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorit─â┼úii contractante sau orice persoan─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice ┼či care se afl─â în oricare din urm─âtoarele situa┼úii:
    a) autoritatea contractant─â exercit─â, direct sau indirect, o influen┼ú─â dominant─â asupra sa;
    b) exercit─â, direct sau indirect, o influen┼ú─â dominant─â asupra unei autorit─â┼úi contractante;
    c) împreun─â cu autoritatea contractant─â, se afl─â, direct sau indirect, sub influen┼úa dominant─â a unei alte persoane care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice.
    Pentru no┼úiunea de influen┼ú─â dominant─â, prevederile art. 3 lit. m) se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    (4) în cazul în care, în func┼úie de data la care o întreprindere afiliat─â a fost înfiin┼úat─â sau ┼či-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil─â pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea s─â arate c─â cifra de afaceri prev─âzut─â la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibil─â, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri.
    (5) în cazul în care mai mult de o întreprindere afiliat─â la autoritatea contractant─â furnizeaz─â servicii, produse sau lucr─âri similare, procentajele prev─âzute la alin. (2) se calculeaz─â luând în considerare cifra total─â de afaceri care rezult─â din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dup─â caz, execu┼úia de lucr─âri, de c─âtre respectivele întreprinderi afiliate.
    ART. 247
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractului sectorial:
    a) de c─âtre o asociere de mai multe autorit─â┼úi contractante, format─â exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant─â, uneia dintre autorit─â┼úile contractante respective;
    b) de c─âtre o autoritate contractant─â unei asocieri de autorit─â┼úi contractante din care ea îns─â┼či face parte ┼či care a fost format─â exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant─â.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac─â asocierea a fost înfiin┼úat─â pentru efectuarea activit─â┼úii relevante pe o perioad─â de cel pu┼úin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiin┼úat asocierea prevede c─â autorit─â┼úile contractante în cauz─â vor face parte din asocierea respectiv─â pentru o perioad─â cel pu┼úin egal─â cu cea men┼úionat─â.
    ART. 248
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se aplic─â pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevant─â pentru care sunt destinate este expus─â direct concuren┼úei pe o pia┼ú─â la care accesul nu este restric┼úionat.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului c─â o anumit─â activitate relevant─â este sau nu expus─â direct concuren┼úei se stabile┼čte de c─âtre Comisia European─â pe baza unei notific─âri/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractant─â interesat─â, care va cuprinde toate informa┼úiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în leg─âtur─â cu situa┼úia existent─â.
    (3) Procedura specific─â pentru elaborarea ┼či transmiterea notific─ârii/cererii prev─âzute la alin. (2) se stabile┼čte prin hot─ârâre a Guvernului.
    ART. 249
    Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice orice informa┼úii pe care aceasta le solicit─â cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 ┼či 243, precum ┼či ale art. 246 ┼či 247.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

    ART. 250
    (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
    a) licita┼úia deschis─â;
    b) licita┼úia restrâns─â;
    c) negocierea cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    d) negocierea f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    e) cererea de oferte.
    (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile ┼či în cazul atribuirii contractelor sectoriale.
    (3) în vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractant─â poate utiliza ┼či modalit─â┼úile speciale de atribuire prev─âzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei sec┼úiuni.
    ART. 251
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a atribui contractul sectorial, de regul─â, prin aplicarea procedurilor de licita┼úie deschis─â, licita┼úie restrâns─â sau negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare.
    (2) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica celelalte proceduri prev─âzute la art. 250 alin. (1), dup─â caz, numai în circumstan┼úele specifice prev─âzute la art. 252 sau 124.
    ART. 252
    Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractant─â are dreptul de a aplica procedura de negociere f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare numai în urm─âtoarele cazuri:
    a) atunci când, în urma aplic─ârii licita┼úiei deschise, licita┼úiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentat─â nicio ofert─â sau au fost prezentate numai oferte necorespunz─âtoare datorit─â faptului c─â acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibil─â numai dup─â anularea procedurii ini┼úiale ┼či numai dac─â cerin┼úele ini┼úiale prev─âzute în documenta┼úia de atribuire nu sunt modificate substan┼úial;
    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protec┼úia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizi┼úie public─â poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
    c) ca o m─âsur─â strict necesar─â, atunci când perioadele de aplicare a licita┼úiei deschise, a licita┼úiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem─â urgen┼ú─â, determinate de evenimente imprevizibile ┼či care nu se datoreaz─â sub nicio form─â unei ac┼úiuni sau inac┼úiuni a autorit─â┼úii contractante. Autoritatea contractant─â nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad─â mai mare decât cea necesar─â, pentru a face fa┼ú─â situa┼úiei de urgen┼ú─â care a determinat aplicarea procedurii de negociere f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    d) atunci când contractul care urmeaz─â s─â fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercet─ârii ┼čtiin┼úifice, experiment─ârii, studiilor sau dezvolt─ârii tehnologice ┼či numai dac─â acesta nu este destinat ob┼úinerii unui profit ┼či nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea s─â nu afecteze atribuirea ulterioar─â pe baze concuren┼úiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;
    e) atunci când este necesar─â achizi┼úionarea de la furnizorul ini┼úial a unor cantit─â┼úi suplimentare de produse destinate înlocuirii par┼úiale sau extinderii echipamentelor/instala┼úiilor livrate anterior ┼či numai dac─â schimbarea furnizorului ini┼úial ar pune autoritatea contractant─â în situa┼úia de a achizi┼úiona produse care, datorit─â caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin─â incompatibilit─â┼úi sau dificult─â┼úi tehnice dispropor┼úionate de operare ┼či între┼úinere;
    f) pentru achizi┼úionarea de materii prime cotate la bursele de m─ârfuri, achizi┼úia acestora realizându-se ca urmare a tranzac┼úiilor de pe pia┼úa la disponibil.
    g) atunci când produsele pot fi achizi┼úionate în condi┼úii deosebit de avantajoase de la un operator economic care î┼či lichideaz─â definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaz─â afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt─â procedur─â similar─â cu cele anterioare, reglementat─â prin lege;
    h) atunci când este posibil─â achizi┼úionarea de produse la un pre┼ú considerabil mai sc─âzut decât pre┼úurile practicate în mod normal pe pia┼ú─â, ca urmare a apari┼úiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioad─â foarte scurt─â de timp;
    i) atunci când, ca urmare a unui concurs de solu┼úii, contractul de servicii trebuie s─â fie atribuit, conform regulilor stabilite ini┼úial, concurentului câ┼čtig─âtor sau unuia dintre concuren┼úii câ┼čtig─âtori ai concursului respectiv, în acest din urm─â caz autoritatea contractant─â având obliga┼úia de a transmite invita┼úie la negocieri tuturor concuren┼úilor câ┼čtig─âtori;
    j) atunci când este necesar─â achizi┼úionarea unor lucr─âri sau servicii suplimentare/adi┼úionale, care nu au fost incluse în contractul ini┼úial, dar care datorit─â unor circumstan┼úe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauz─â, ┼či numai dac─â se respect─â, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    - atribuirea s─â fie f─âcut─â contractantului ini┼úial;
    - lucr─ârile sau serviciile suplimentare/adi┼úionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic ┼či economic, separate de contractul ini┼úial f─âr─â apari┼úia unor inconvenien┼úe majore pentru autoritatea contractant─â sau, de┼či separabile de contractul ini┼úial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucr─âri, autoritatea contractant─â î┼či propune s─â achizi┼úioneze noi lucr─âri care sunt similare lucr─ârilor achizi┼úionate prin atribuirea contractului ini┼úial ┼či numai dac─â se respect─â, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    - atribuirea se face contractantului ini┼úial, iar noile lucr─âri constau în repetarea unor lucr─âri similare celor prev─âzute în contractul atribuit ini┼úial ┼či sunt conforme cu cerin┼úele prev─âzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
    - contractul de lucr─âri/servicii ini┼úial a fost atribuit prin procedura de licita┼úie deschis─â, licita┼úie restrâns─â sau negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare;
    - valoarea estimat─â a contractului ini┼úial de lucr─âri/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucr─ârilor/serviciilor similare care pot fi achizi┼úionate ulterior;
    - în anun┼úul de participare la procedura aplicat─â pentru atribuirea contractului ini┼úial s-a precizat faptul c─â autoritatea contractant─â are dreptul de a opta pentru achizi┼úionarea ulterioar─â de noi lucr─âri similare de la operatorul economic a c─ârui ofert─â va fi declarat─â câ┼čtig─âtoare în cadrul procedurii respective.
    ART. 253
    în cazul în care acest lucru este posibil ┼či în m─âsura în care nu se încalc─â condi┼úiile prev─âzute la art. 252 lit. i), j) ┼či k), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a invita la negocieri un num─âr de operatori economici care s─â asigure o concuren┼ú─â real─â.
    ART. 254
    (1) F─âr─â a aduce atingere acordurilor ┼či conven┼úiilor la care România este parte, în cazul în care dou─â sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului ob┼úinut în urma aplic─ârii criteriilor de atribuire, autoritatea contractant─â are dreptul de a declara ca fiind câ┼čtig─âtoare o ofert─â care con┼úine, în propor┼úie de mai mult de 50%, produse a c─âror origine - determinat─â conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modific─ârile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ┼ú─âri ter┼úe cu care Comunitatea European─â a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigur─â un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pie┼úele ┼ú─ârilor respective, în detrimentul unei oferte care con┼úine, în propor┼úie de mai pu┼úin de 50%, astfel de produse.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va în┼úelege acele oferte pentru care diferen┼úa dintre pre┼úurile prev─âzute în propunerile financiare nu dep─â┼če┼čte 3% .

    CAP. 9
    Solu┼úionarea contesta┼úiilor

    SEC┼óIUNEA 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 255
    (1) Orice persoan─â care se consider─â v─ât─âmat─â într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorit─â┼úii contractante, prin înc─âlcarea dispozi┼úiilor legale în materia achizi┼úiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorit─â┼úii contractante de a emite un act, recunoa┼čterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdic┼úional─â sau în justi┼úie, în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin persoan─â v─ât─âmat─â se în┼úelege orice operator economic implicat în procedura de atribuire, care:
    a) are un interes legitim în leg─âtur─â cu respectiva procedur─â de atribuire; ┼či
    b) a suferit, sufer─â sau risc─â s─â sufere un prejudiciu ca o consecin┼ú─â a unui act al autorit─â┼úii contractante, de natur─â s─â produc─â efecte juridice, ori ca urmare a nesolu┼úion─ârii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorit─â┼úii contractante se în┼úelege orice act administrativ, orice alt─â opera┼úiune administrativ─â care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obliga┼úii prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumit─â opera┼úiune, în leg─âtur─â cu sau în cadrul procedurii de atribuire.
    ART. 256
    (1) în vederea solu┼úion─ârii contesta┼úiilor pe cale administrativ-jurisdic┼úional─â, partea care se consider─â v─ât─âmat─â are dreptul s─â se adreseze Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 ┼či 270 - 271.
    (1^1) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), contesta┼úiile referitoare la procedurile de atribuire de servicii ┼či/sau lucr─âri aferente infrastructurii de transport de interes na┼úional se formuleaz─â ┼či se judec─â în condi┼úiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu derog─ârile prev─âzute la alin. (1^2) - (1^4). Prin derogare de la prevederile Legii nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, termenele prev─âzute la art. 2 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) ┼či art. 11 alin. (1) se reduc la 5 zile. Prevederile art. 287^8 alin. (1) sunt aplicabile.
    (1^2) Cererile de chemare în judecat─â formulate în temeiul alin. (1^1) sunt de competen┼úa Cur┼úii de Apel Bucure┼čti ┼či se judec─â de urgen┼ú─â ┼či cu prec─âdere, cu citarea p─âr┼úilor.
    (1^3) Dac─â din motive temeinice p─âr┼úile nu sunt în m─âsur─â s─â î┼či exercite ap─âr─ârile, instan┼úa va putea s─â acorde, în mod excep┼úional, un singur termen în cuno┼čtin┼ú─â, de amânare a cauzei, de cel mult 5 zile, pentru aceste motive.
    (1^4) Instan┼úa este obligat─â s─â pronun┼úe hot─ârârea în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor ┼či s─â comunice p─âr┼úilor hot─ârârea în cel mult 5 zile de la pronun┼úare.
    ART. 256^1
    (1) înainte de a se adresa instan┼úei competente, persoana v─ât─âmat─â notific─â autoritatea contractant─â cu privire la pretinsa înc─âlcare a dispozi┼úiilor legale în materia achizi┼úiilor publice ┼či la inten┼úia de a sesiza instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â. Dispozi┼úiile art. 205 ┼či 256^2 r─âmân aplicabile.
    (2) Notificarea prev─âzut─â la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dup─â primirea notific─ârii, autoritatea contractant─â poate adopta orice m─âsuri pe care le consider─â necesare pentru remedierea pretinsei înc─âlc─âri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.
    (3) M─âsurile adoptate potrivit alin. (2) se comunic─â în termen de o zi lucr─âtoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractant─â, cât ┼či celorlal┼úi operatori economici implica┼úi în procedura de atribuire.
    (4) Persoana v─ât─âmat─â care, primind comunicarea prev─âzut─â la alin. (2), consider─â c─â m─âsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei înc─âlc─âri va transmite autorit─â┼úii contractante o notificare de renun┼úare la dreptul de a formula ac┼úiune în justi┼úie sau, dup─â caz, de renun┼úare la judecarea ac┼úiunii.
    (5) Lipsa notific─ârii prev─âzute la alin. (1) nu împiedic─â introducerea cererii în fa┼úa instan┼úei judec─âtore┼čti competente.
    (6) Dispozi┼úiile alin. (1) - (5) se aplic─â în mod corespunz─âtor în cazul prev─âzut la art. 256 alin. (1).
    ART. 256^2
    (1) Persoana v─ât─âmat─â poate sesiza Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor sau, dup─â caz, instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â în vederea anul─ârii actului ┼či/sau recunoa┼čterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:
    a) 10 zile de la data lu─ârii la cuno┼čtin┼ú─â, în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, despre un act al autorit─â┼úii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeaz─â s─â fie atribuit, estimat─â conform prevederilor cap. II sec┼úiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prev─âzute la art. 55 alin. (2);
    b) 5 zile de la data lu─ârii la cuno┼čtin┼ú─â, în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, de un act al autorit─â┼úii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeaz─â s─â fie atribuit, estimat─â conform prevederilor cap. II sec┼úiunea a 2-a, este egal─â sau mai mic─â decât pragurile valorice prev─âzute la art. 55 alin. (2).
    (2) în cazul în care cererea prev─âzut─â la alin. (1) prive┼čte con┼úinutul documenta┼úiei de atribuire, publicat─â în SEAP în condi┼úiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) ┼či art. 127 alin. (2), data lu─ârii la cuno┼čtin┼ú─â este data public─ârii documenta┼úiei de atribuire.
    (3) Partea nu se poate adresa, pentru solu┼úionarea aceleia┼či cereri, concomitent Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor ┼či instan┼úei judec─âtore┼čti competente. în caz contrar, se prezum─â renun┼úarea la calea administrativ-jurisdic┼úional─â, partea având obliga┼úia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor

    ART. 257
    (1) Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor, denumit în continuare Consiliu, organism independent cu activitate administrativ-jurisdic┼úional─â, func┼úioneaz─â pe lâng─â Secretariatul General al Guvernului.
    (2) Consiliul func┼úioneaz─â în baza unui regulament de organizare ┼či func┼úionare care se aprob─â în conformitate cu art. 291.
    (3) în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar ┼čedin┼úele Consiliului sunt legal constituite în prezen┼úa majorit─â┼úii membrilor acestuia.
    (4) în ceea ce prive┼čte deciziile sale, Consiliul este independent ┼či nu este subordonat Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    (5) *** Abrogat
    ART. 258
    (1) Consiliul este condus de un pre┼čedinte ales dintre membrii s─âi.
    (2) în aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg pre┼čedintele prin vot secret, cu majoritate absolut─â.
    (3) Pre┼čedintele este ales pe o perioad─â de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singur─â dat─â a mandatului.
    (4) Atribu┼úiile pre┼čedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare ┼či func┼úionare. în exercitarea atribu┼úiilor sale, pre┼čedintele emite ordine.
    (5) Pre┼čedintele Consiliului înainteaz─â primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candida┼úii declara┼úi admi┼či la concurs, cu excep┼úia situa┼úiei prev─âzute la art. 290 alin. (4).
    ART. 259
    Pre┼čedintele Consiliului are obliga┼úia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezint─â ┼či îl sus┼úine în fa┼úa Parlamentului pân─â la data de 31 martie a anului urm─âtor.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Statutul personalului Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor

    ART. 260
    (1) Consiliul are un num─âr de 21 de membri, precum ┼či un num─âr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizând un num─âr de 37 de posturi.
    (2) Cel pu┼úin jum─âtate din num─ârul membrilor Consiliului trebuie s─â fie licen┼úia┼úi în drept.
    ART. 261
    (1) Membrii Consiliului sunt selecta┼úi prin concurs, fiind numi┼úi în func┼úie prin decizia primului-ministru, în condi┼úiile legii.
    (2) Membrii Consiliului sunt selec┼úiona┼úi pe baza aptitudinilor profesionale ┼či a bunei reputa┼úii. Candida┼úii trebuie s─â aib─â studii universitare de lung─â durat─â, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum ┼či o experien┼ú─â de cel pu┼úin 2 ani în domeniul achizi┼úiilor publice.
    (3) Personalul tehnico-administrativ se încadreaz─â prin concurs, în condi┼úiile legii.
    ART. 262
    (1) Membrii Consiliului sunt func┼úionari publici cu statut special, denumi┼úi consilieri de solu┼úionare a contesta┼úiilor în domeniul achizi┼úiilor publice. Ace┼čtia sunt asimila┼úi din punctul de vedere al salariz─ârii func┼úiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Membrii Consiliului beneficiaz─â de salarii de baz─â majorate cu 75% fa┼ú─â de cele prev─âzute de lege.
    (2^1) Pre┼čedintele Consiliului beneficiaz─â ┼či de sporul de conducere aferent func┼úiei de director general.
    (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual ┼či este asimilat din punctul de vedere al salariz─ârii personalului contractual al Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    (4) Prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se completeaz─â cu dispozi┼úiile Legii nr. 188/1999 privind statutul func┼úionarilor publici, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, precum ┼či cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în m─âsura în care nu contravin prezentei reglement─âri.
    ART. 263
    (1) Membrii Consiliului au ca sarcin─â principal─â ducerea la îndeplinire a atribu┼úiilor date în competen┼úa Consiliului prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    (2) Evaluarea activit─â┼úii Consiliului se efectueaz─â bilunar de c─âtre o comisie.
    (3) Comisia prev─âzut─â la alin. (2) este alc─âtuit─â din 5 membri, dup─â cum urmeaz─â:
    a) un reprezentant al Guvernului, care îndepline┼čte ┼či func┼úia de pre┼čedinte al comisiei;
    b) un reprezentant al Ministerului Finan┼úelor Publice;
    c) un reprezentant al Agen┼úiei Na┼úionale a Func┼úionarilor Publici;
    d) un reprezentant al Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice;
    e) un reprezentant al Consiliului Concuren┼úei.
    (4) în sensul prevederilor alin. (2), comisia întocme┼čte un raport de evaluare care se înainteaz─â primului-ministru prin Secretariatul General al Guvernului. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul-ministru poate s─â dispun─â, prin decizie, eliberarea din func┼úie a acelor consilieri de solu┼úionare a contesta┼úiilor care au ob┼úinut calificativul nesatisf─âc─âtor.
    (5) Procedura de evaluare a activit─â┼úii Consiliului ┼či a pre┼čedintelui acestuia se stabile┼čte prin ordin al secretarului general al Guvernului ┼či se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (2), în cazul apari┼úiei unor situa┼úii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuat─â ori de câte ori este necesar ┼či înainte de acest termen.
    ART. 264
    (1) Membrilor Consiliului le este interzis:
    a) s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) s─â de┼úin─â calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societ─â┼úi civile, societ─â┼úi comerciale, inclusiv b─ânci sau alte institu┼úii de credit, societ─â┼úi de asigurare sau financiare, companii na┼úionale, societ─â┼úi na┼úionale sau regii autonome;
    c) s─â de┼úin─â calitatea de membru al unui grup de interes economic;
    d) s─â de┼úin─â calitatea de membru al unui partid politic ┼či s─â desf─â┼čoare sau s─â participe la activit─â┼úi cu caracter politic;
    e) s─â exercite orice func┼úie public─â sau privat─â, cu excep┼úia func┼úiilor sau activit─â┼úii în domeniul didactic, al cercet─ârii ┼čtiin┼úifice ┼či al crea┼úiei literar-artistice;
    f) s─â exercite oricare alte activit─â┼úi profesionale sau de consultan┼ú─â.
    (2) Membrii Consiliului au obliga┼úia s─â depun─â declara┼úiile de avere ┼či de interese, în conformitate cu dispozi┼úiile Legii nr. 161/2003 privind unele m─âsuri pentru asigurarea transparen┼úei în exercitarea demnit─â┼úilor publice, a func┼úiilor publice ┼či în mediul de afaceri, prevenirea ┼či sanc┼úionarea corup┼úiei, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la solu┼úionarea unei contesta┼úii dac─â se afl─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute mai jos, sub sanc┼úiunea nulit─â┼úii deciziei pronun┼úate:
    a) dac─â ace┼čtia, so┼úul sau ascenden┼úii ori descenden┼úii lor au vreun interes în solu┼úionarea contesta┼úiei sau când sunt so┼úi, rude sau afini pân─â la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre p─âr┼úi;
    b) dac─â între ace┼čtia ┼či una dintre p─âr┼úi a fost un proces penal cu pân─â la 5 ani înaintea solu┼úion─ârii cauzei;
    c) dac─â s-au pronun┼úat public în leg─âtur─â cu contesta┼úia pe care o solu┼úioneaz─â;
    d) dac─â se constat─â c─â au primit de la una dintre p─âr┼úi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
    ART. 265
    (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplin─â care se constituie în cadrul Consiliului.
    (2) Comisia de disciplin─â are un num─âr de 5 membri, dintre care 2 sunt numi┼úi de pre┼čedintele Consiliului ┼či 3 sunt ale┼či de membrii Consiliului, cu majoritate simpl─â.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Procedura de solu┼úionare a contesta┼úiilor în fa┼úa Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor

    ART. 266
    (1) Cu excep┼úia contesta┼úiilor prev─âzute la art. 256 alin. (1^1), consiliul este competent s─â solu┼úioneze contesta┼úiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare ┼či func┼úionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.
    (2) în exercitarea atribu┼úiilor sale, Consiliul adopt─â decizii.
    ART. 267
    (1) Contesta┼úia se solu┼úioneaz─â de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de pre┼čedinte de complet.
    (2) în cadrul fiec─ârui complet cel pu┼úin pre┼čedintele acestuia trebuie s─â fie licen┼úiat în drept.
    ART. 268
    Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.
    ART. 269
    Procedura de solu┼úionare a contesta┼úiilor se desf─â┼čoar─â cu respectarea principiilor legalit─â┼úii, celerit─â┼úii, contradictorialit─â┼úii ┼či a dreptului la ap─ârare.
    ART. 270
    (1) Contesta┼úia se formuleaz─â în scris ┼či trebuie s─â con┼úin─â urm─âtoarele elemente:
    a) numele, domiciliul sau re┼čedin┼úa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor ┼či codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se vor indica ┼či persoanele care le reprezint─â ┼či în ce calitate;
    b) denumirea ┼či sediul autorit─â┼úii contractante;
    c) denumirea obiectului contractului de achizi┼úie public─â ┼či procedura de atribuire aplicat─â;
    c^1) *** Abrogat─â
    c^2) *** Abrogat─â
    d) obiectul contesta┼úiei;
    e) motivarea în fapt ┼či în drept a cererii;
    f) mijloacele de prob─â pe care se sprijin─â contesta┼úia, în m─âsura în care este posibil;
    g) semn─âtura p─âr┼úii sau a reprezentantului persoanei juridice.
    (2) în situa┼úia în care Consiliul apreciaz─â c─â în contesta┼úie nu sunt cuprinse toate informa┼úiile prev─âzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la în┼čtiin┼úarea prin care i se aduce la cuno┼čtin┼ú─â aceast─â situa┼úie, acesta s─â completeze contesta┼úia. în cazul în care contestatorul nu se conformeaz─â obliga┼úiei impuse de Consiliu, contesta┼úia va fi respins─â.
    ART. 271
    (1) Sub sanc┼úiunea respingerii contesta┼úiei ca tardiv─â, aceasta se înainteaz─â atât Consiliului, cât ┼či autorit─â┼úii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prev─âzute la art. 256^2. Contestatorul va ata┼ča la contesta┼úie ┼či copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum ┼či copii ale înscrisurilor prev─âzute la art. 270 alin. (1), dac─â acestea sunt disponibile.
    (2) în termen de o zi lucr─âtoare de la primirea contesta┼úiei, autoritatea contractant─â are obliga┼úia s─â îi în┼čtiin┼úeze despre aceasta ┼či pe ceilal┼úi participan┼úi înc─â implica┼úi în procedura de atribuire. în┼čtiin┼úarea trebuie s─â con┼úin─â inclusiv o copie a contesta┼úiei respective.
    (3) Toate notific─ârile sau comunic─ârile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozi┼úiile art. 60 alin. (1) se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    (4) în cazul neîndeplinirii obliga┼úiei prev─âzute la alin. (1), dispozi┼úiile art. 274 ┼či ale art. 277 alin. (3) nu sunt aplicabile.
    ART. 272 *** Abrogat
    ART. 273
    (1) Contesta┼úiile formulate în cadrul aceleia┼či proceduri de atribuire vor fi conexate de c─âtre Consiliu pentru a se pronun┼úa o solu┼úie unitar─â. Pentru contesta┼úiile formulate în cadrul aceleia┼či proceduri de atribuire se va p─âstra continuitatea completului de solu┼úionare.
    (2) Pân─â la solu┼úionarea contesta┼úiei de c─âtre Consiliu, participan┼úii în cadrul aceleia┼či proceduri de atribuire se pot asocia la contesta┼úie printr-o cerere proprie care trebuie s─â con┼úin─â toate elementele prev─âzute la art. 270 alin. (1).
    ART. 274
    (1) în vederea solu┼úion─ârii contesta┼úiei/contesta┼úiilor, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucr─âtoare de la data expir─ârii termenului prev─âzut la art. 205 alin. (1), punctul s─âu de vedere asupra acesteia/acestora, înso┼úit de orice alte documente considerate edificatoare, precum ┼či, sub sanc┼úiunea amenzii prev─âzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizi┼úiei publice. Lipsa punctului de vedere al autorit─â┼úii contractante nu împiedic─â solu┼úionarea contesta┼úiei/contesta┼úiilor, în m─âsura în care s-a f─âcut dovada comunic─ârii acesteia/acestora.
    (2) Autoritatea contractant─â va notifica punctul de vedere ┼či contestatorului/contestatorilor, în acela┼či termen prev─âzut la alin. (1).
    (3) *** Abrogat
    ART. 275
    (1) în vederea solu┼úion─ârii contesta┼úiei Consiliul are dreptul de a solicita l─âmuriri p─âr┼úilor, de a administra probe ┼či de a solicita orice alte date/documente, în m─âsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contesta┼úiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solu┼úionarea contesta┼úiei ┼či de la alte persoane fizice sau juridice.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie s─â conduc─â la dep─â┼čirea termenului de solu┼úionare a contesta┼úiei, astfel cum este prev─âzut la art. 276.
    (3) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a r─âspunde la orice solicitare a Consiliului ┼či de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezint─â relevan┼ú─â pentru solu┼úionarea contesta┼úiei, într-un termen care nu poate dep─â┼či 5 zile de la data primirii solicit─ârii, sub sanc┼úiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicat─â conduc─âtorului autorit─â┼úii contractante.
    (3^1) Consiliul are obliga┼úia de a pronun┼úa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prev─âzut la alin. (3).
    (3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacat─â în termen, constituie titlu executoriu ┼či se execut─â de c─âtre organele competente, potrivit dispozi┼úiilor legale privind executarea silit─â a crean┼úelor fiscale ┼či cu procedura prev─âzut─â de aceste dispozi┼úii.
    (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru l─âmurirea unor aspecte de natur─â tehnic─â sau financiar─â. Durata efectu─ârii expertizei trebuie s─â se încadreze în─âuntrul termenului prev─âzut pentru solu┼úionarea contesta┼úiilor de c─âtre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
    (5) Procedura în fa┼úa Consiliului este scris─â, iar p─âr┼úile vor fi audiate numai dac─â acest lucru este considerat necesar de c─âtre completul de solu┼úionare a contesta┼úiei.
    (6) P─âr┼úile pot fi reprezentate de avoca┼úi ┼či pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, p─âr┼úile pot solicita s─â depun─â concluzii oral în fa┼úa Consiliului, f─âr─â ca prin aceasta s─â fie afectate termenele prev─âzute la art. 276.
    ART. 276
    (1) Consiliul are obliga┼úia de a solu┼úiona contesta┼úia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizi┼úiei publice de la autoritatea contractant─â. în cazuri temeinic justificate, termenul de solu┼úionare a contesta┼úiei poate fi prelungit cu înc─â 10 zile.
    (2) Nerespectarea termenului de solu┼úionare a contesta┼úiei prev─âzut la alin. (1) constituie abatere disciplinar─â ┼či poate atrage inclusiv declan┼čarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).
    ART. 276^1 *** Abrogat

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    M─âsuri de remediere

    ART. 277
    (1) Dup─â primirea unei contesta┼úii, autoritatea contractant─â are dreptul de a adopta m─âsurile de remediere pe care le consider─â necesare ca urmare a contesta┼úiei respective. Orice astfel de m─âsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlal┼úi operatori economici implica┼úi în procedura de atribuire, precum ┼či Consiliului, nu mai târziu de o zi lucr─âtoare de la data adopt─ârii acestora.
    (2) în situa┼úia în care contestatorul consider─â c─â m─âsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului ┼či autorit─â┼úii contractante o notificare de renun┼úare la contesta┼úie. în acest caz, autoritatea contractant─â nu mai are obliga┼úia de a comunica punctul s─âu de vedere potrivit dispozi┼úiilor art. 274.
    (3) Primirea unei contesta┼úii de c─âtre autoritatea contractant─â, pentru care nu s-a luat act de renun┼úare conform prevederilor alin. (2), suspend─â de drept procedura de atribuire începând cu data expir─ârii termenului prev─âzut la art. 205 alin. (1) ┼či pân─â la data expir─ârii termenului prev─âzut la art. 281 alin. (1), dac─â partea interesat─â nu a introdus plângere la instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â. Dac─â decizia Consiliului a fost atacat─â cu plângere, dispozi┼úiile art. 287^7 ┼či 287^8 r─âmân aplicabile.
    (4) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate.
    (5) în cazul în care, în cadrul aceleia┼či proceduri de atribuire, autoritatea contractant─â achizi┼úioneaz─â produse, servicii sau lucr─âri defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contesta┼úie.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Solu┼úiile pe care le poate pronun┼úa Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor

    ART. 278
    (1) Consiliul se pronun┼ú─â mai întâi asupra excep┼úiilor de procedur─â ┼či de fond, iar când se constat─â c─â acestea sunt întemeiate, nu se mai procedeaz─â la analiza pe fond a cauzei.
    (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalit─â┼úii ┼či temeiniciei, actul atacat ┼či poate pronun┼úa o decizie prin care îl anuleaz─â în parte sau în tot, oblig─â autoritatea contractant─â s─â emit─â un act sau dispune orice alt─â m─âsur─â necesar─â pentru remedierea actelor ce afecteaz─â procedura de atribuire.
    (3) în situa┼úia în care Consiliul apreciaz─â c─â, în afar─â de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, exist─â ┼či alte acte care încalc─â prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, la care nu s-a f─âcut referire în contesta┼úie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice, transmi┼úându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în sus┼úinerea sesiz─ârii.
    (4) în cazul în care Consiliul admite contesta┼úia ┼či dispune luarea unei m─âsuri de remediere a actului atacat, va preciza ┼či termenul în care aceasta trebuie dus─â la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a c─âii de atac împotriva deciziei Consiliului, a┼ča cum este prev─âzut la art. 281 alin. (1).
    (5) Consiliul poate respinge contesta┼úia ca fiind nefondat─â, tardiv─â, lipsit─â de interes, lipsit─â de obiect, ca fiind introdus─â de o persoan─â f─âr─â calitate sau neîmputernicit─â s─â formuleze contesta┼úia, precum ┼či pe orice alt─â excep┼úie de procedur─â sau de fond.
    (6) în func┼úie de solu┼úia pronun┼úat─â, Consiliul va decide asupra continu─ârii sau anul─ârii procedurii de achizi┼úie public─â.
    (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul solu┼úion─ârii contesta┼úiei, de renun┼úarea la aceasta de c─âtre contestator.
    (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culp─â la plata cheltuielilor efectuate în cursul solu┼úion─ârii contesta┼úiei.
    ART. 279
    (1) Decizia Consiliului privind modul de solu┼úionare a contesta┼úiei se adopt─â cu votul majorit─â┼úii membrilor completului, ace┼čtia neavând posibilitatea de a se ab┼úine.
    (2) Dup─â luarea deciziei, completul va întocmi o minut─â care se semneaz─â de c─âtre to┼úi membrii completului ┼či se consemneaz─â într-un registru special ┼úinut de Consiliu.
    (3) Decizia Consiliului, adoptat─â potrivit alin. (1), va fi motivat─â ┼či comunicat─â în scris p─âr┼úilor în termen de 3 zile de la pronun┼úare. Decizia, f─âr─â motivarea acesteia, se public─â pe pagina de internet a Consiliului înl─âuntrul aceluia┼či termen.
    (4) Decizia motivat─â se public─â pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, f─âr─â referire la datele de identificare a deciziei ┼či ale p─âr┼úilor, precum ┼či la datele personale, în termen de 10 de zile de la data la care aceasta r─âmâne definitiv─â ┼či irevocabil─â.
    (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor m─âsuri de remediere va fi înaintat─â, în copie, în acela┼či termen prev─âzut la alin. (3), c─âtre Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice, care are obliga┼úia de a monitoriza îndeplinirea m─âsurilor de remediere.
    ART. 280
    (1) Decizia prin care Consiliul anuleaz─â în parte sau în tot actul atacat ori oblig─â autoritatea contractant─â s─â emit─â un act sau s─â dispun─â orice alt─â m─âsur─â necesar─â pentru înl─âturarea actelor ce afecteaz─â procedura de atribuire este executorie.
    (2) în cazul în care termenul prev─âzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractant─â, se va aplica conduc─âtorului unit─â┼úii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amend─â pe fiecare zi de întârziere, ce const─â în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea p─âr┼úii interesate.
    (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru p─âr┼úi, contractul de achizi┼úie public─â încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolut─â.
    (4) Decizia pronun┼úat─â de Consiliu privind amenda, neatacat─â în termen, constituie titlu executoriu ┼či se execut─â de organele competente potrivit dispozi┼úiilor legale privind executarea silit─â a crean┼úelor fiscale ┼či cu procedura prev─âzut─â de aceste dispozi┼úii.
    (5) *** Abrogat
    ART. 281
    (1) Deciziile Consiliului privind solu┼úionarea contesta┼úiei ┼či obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instan┼úa judec─âtoreasc─â prev─âzut─â la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât ┼či de netemeinicie.
    (2) Plângerea va fi formulat─â în scris ┼či va fi motivat─â, dispozi┼úiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunz─âtor.
    (3) Partea care formuleaz─â plângerea are obliga┼úia s─â comunice, în termenul prev─âzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum ┼či a înscrisurilor doveditoare ┼či p─âr┼úii adverse, depunând dovada de comunicare în fa┼úa instan┼úei pân─â la primul termen de judecat─â.

    SEC┼óIUNEA a 7-a *** Abrogat─â

    ART. 282 *** Abrogat

    SEC┼óIUNEA a 8-a
    C─âi de atac împotriva deciziilor Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor

    ART. 283
    (1) Instan┼úa competent─â s─â solu┼úioneze plângerea formulat─â împotriva deciziei pronun┼úate de Consiliu este curtea de apel, sec┼úia de contencios-administrativ ┼či fiscal în a c─ârei raz─â se afl─â sediul autorit─â┼úii contractante. Cu excep┼úia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor nu are calitatea de parte în proces.
    (2) Plângerea va fi solu┼úionat─â în complet format din 3 judec─âtori.
    (3) Plângerea se solu┼úioneaz─â potrivit dispozi┼úiilor art. 304^1 din Codul de procedur─â civil─â. Prevederile sec┼úiunii a 9-a se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 284 *** Abrogat
    ART. 285
    (1) Instan┼úa, admi┼úând plângerea, modific─â decizia Consiliului, dispunând, dup─â caz:
    a) anularea în tot sau în parte a actului autorit─â┼úii contractante;
    b) obligarea la emiterea actului de c─âtre autoritatea contractant─â;
    c) îndeplinirea unei obliga┼úii de c─âtre autoritatea contractant─â, inclusiv eliminarea oric─âror specifica┼úii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anun┼úul/invita┼úia de participare, din documenta┼úia de atribuire sau din alte documente emise în leg─âtur─â cu procedura de atribuire;
    d) orice alte m─âsuri necesare remedierii înc─âlc─ârii dispozi┼úiilor legale în materia achizi┼úiilor publice.
    (2) Instan┼úa, sesizat─â cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor, prin care acesta a solu┼úionat contesta┼úia pe excep┼úie, admi┼úând plângerea, va desfiin┼úa decizia respectiv─â ┼či va re┼úine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiin┼úarea deciziei.
    (3) în situa┼úia în care instan┼úa admite plângerea, modific─â decizia Consiliului ┼či constat─â c─â actul autorit─â┼úii contractante a înc─âlcat prevederile legisla┼úiei în materia achizi┼úiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de pronun┼úare, dispozi┼úiile art. 287^10 lit. b) se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    (4) Instan┼úa poate respinge pe fond plângerea.
    (5) Hot─ârârea pronun┼úat─â de instan┼ú─â este definitiv─â ┼či irevocabil─â.

    SEC┼óIUNEA a 9-a
    Solu┼úionarea litigiilor în instan┼ú─â

    ART. 286
    (1) Procesele ┼či cererile privind actele autorit─â┼úilor contractante, acordarea desp─âgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum ┼či cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolu┼úiunea, rezilierea sau denun┼úarea unilateral─â a contractelor de achizi┼úie public─â se solu┼úioneaz─â în prim─â instan┼ú─â de c─âtre sec┼úia de contencios administrativ ┼či fiscal a tribunalului în circumscrip┼úia c─âruia se afl─â sediul autorit─â┼úii contractante.
    (2) Litigiile privind desf─â┼čurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi┼úie public─â, a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune de servicii, precum ┼či cele privind drepturile ┼či obliga┼úiile contractate în cadrul acestor proceduri se solu┼úioneaz─â de urgen┼ú─â ┼či cu prec─âdere, potrivit dispozi┼úiilor art. 720^2 - 720^7 ┼či art. 720^9 din Codul de procedur─â civil─â, care se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 287
    (1) Desp─âgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicit─â numai în justi┼úie, în condi┼úiile prevederilor art. 256^2 alin. (1) sau prin ac┼úiune separat─â.
    (2) Desp─âgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorit─â┼úii contractante sau ca urmare a nesolu┼úion─ârii în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin înc─âlcarea dispozi┼úiilor legale în materia achizi┼úiilor publice, se pot acorda numai dup─â anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, dup─â caz, dup─â revocarea actului sau luarea oric─âror altor m─âsuri de remediere de c─âtre autoritatea contractant─â.
    (3) în cazul în care se solicit─â plata de desp─âgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana v─ât─âmat─â trebuie s─â fac─â doar dovada înc─âlc─ârii prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, precum ┼či a faptului c─â ar fi avut o ┼čans─â real─â de a câ┼čtiga contractul, iar aceasta a fost compromis─â ca urmare a înc─âlc─ârii respective.
    ART. 287^1
    (1) Judec─âtorul, de îndat─â ce constat─â c─â sunt îndeplinite condi┼úiile prev─âzute de lege pentru cererea de chemare în judecat─â, dispune prin rezolu┼úie comunicarea acesteia, precum ┼či a înscrisurilor c─âtre pârât.
    (2) Pârâtul este obligat s─â depun─â întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecat─â.
    (3) întâmpinarea se comunic─â de îndat─â reclamantului, care este obligat s─â depun─â r─âspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cuno┼čtin┼ú─â de r─âspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
    (4) Cererea reconven┼úional─â se introduce în termenul prev─âzut la alin. (2).
    ART. 287^2
    (1) Comunicarea cita┼úiilor ┼či a altor acte de procedur─â se poate face de grefa instan┼úei ┼či prin telefax, po┼čt─â electronic─â sau prin alte mijloace ce asigur─â transmiterea textului actului ┼či confirmarea primirii acestuia. P─âr┼úile, dac─â dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obliga┼úia de a indica datele corespunz─âtoare în cererea de chemare în judecat─â, respectiv în întâmpinare.
    (2) Partea c─âreia, personal sau prin reprezentant ori prin func┼úionarul sau persoana îns─ârcinat─â cu primirea coresponden┼úei, i s-a înmânat cita┼úia pentru un termen de judecat─â nu va fi citat─â în tot cursul judec─ârii la acea instan┼ú─â, prezumându-se c─â ea cunoa┼čte termenele de judecat─â ulterioare aceluia pentru care cita┼úia i-a fost înmânat─â.
    ART. 287^3
    în termen de o zi lucr─âtoare de la primirea cita┼úiei, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a-i în┼čtiin┼úa pe ceilal┼úi participan┼úi implica┼úi în procedura de atribuire despre existen┼úa unui litigiu privind procedura de atribuire respectiv─â.
    ART. 287^4
    (1) La data depunerii r─âspunsului la întâmpinare, judec─âtorul fixeaz─â prin rezolu┼úie primul termen de judecat─â, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistr─ârii cererii de chemare în judecat─â, dispunând citarea p─âr┼úilor.
    (2) Termenele de judecat─â ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
    ART. 287^5
    (1) Lipsa p─âr┼úii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dac─â legea nu dispune altfel.
    (2) Dac─â la orice termen fixat pentru judecat─â se înf─â┼úi┼čeaz─â numai una dintre p─âr┼úi, instan┼úa, dup─â ce va cerceta toate lucr─ârile din dosar ┼či va asculta sus┼úinerile p─âr┼úii prezente, se va pronun┼úa în temeiul dovezilor administrate, examinând ┼či excep┼úiile ┼či ap─âr─ârile p─âr┼úii care lipse┼čte.
    (3) Dispozi┼úiile alin. (1) ┼či (2) se aplic─â în mod corespunz─âtor ┼či în cazul în care lipsesc ambele p─âr┼úi, de┼či au fost legal citate, dac─â cel pu┼úin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lips─â.
    ART. 287^6
    Instan┼úa va putea dispune o singur─â dat─â amânarea judec─ârii cauzei numai în mod excep┼úional, pentru motive temeinice ┼či care nu sunt imputabile p─âr┼úii sau reprezentantului ei.
    ART. 287^7
    (1) în cazuri temeinic justificate ┼či pentru prevenirea unei pagube iminente, instan┼úa, pân─â la solu┼úionarea fondului cauzei, poate s─â dispun─â la cererea p─âr┼úii interesate, prin încheiere motivat─â dat─â cu citarea p─âr┼úilor, m─âsuri cu caracter provizoriu, cum ar fi:
    a) m─âsuri de suspendare sau care s─â asigure suspendarea procedurii de atribuire, în stadiul în care se afl─â;
    b) alte m─âsuri care s─â asigure oprirea implement─ârii anumitor decizii a autorit─â┼úii contractante.
    (2) Instan┼úa solu┼úioneaz─â cererea de suspendare sau privind o alt─â m─âsur─â provizorie, luând în considerare consecin┼úele probabile ale acestei m─âsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instan┼úa va putea s─â nu dispun─â m─âsurile prev─âzute la alin. (1), în cazul în care consecin┼úele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hot─ârârea de a nu dispune m─âsuri provizorii nu trebuie s─â prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prev─âzut─â la alin. (1).
    (3) încheierea prev─âzut─â la alin. (1) poate fi atacat─â cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    ART. 287^8
    (1) Indiferent de decizia instan┼úei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractant─â nu are în nicio situa┼úie dreptul de a încheia contractul înainte de solu┼úionarea cauzei de c─âtre instan┼ú─â.
    (2) în cazul în care hot─ârârea prin care instan┼úa a solu┼úionat cauza este comunicat─â înainte de expirarea termenelor prev─âzute la art. 205 din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, autoritatea contractant─â are dreptul de a încheia contractul numai dup─â împlinirea termenelor respective.
    (3) în cazul în care, în cadrul aceleia┼či proceduri de atribuire, autoritatea contractant─â achizi┼úioneaz─â produse, servicii sau lucr─âri defalcate pe loturi, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat ac┼úiune în justi┼úie.
    ART. 287^9
    Instan┼úa, admi┼úând cererea, poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autorit─â┼úii contractante, obligarea la emiterea actului de c─âtre autoritatea contractant─â, îndeplinirea unei obliga┼úii de c─âtre autoritatea contractant─â, inclusiv eliminarea oric─âror specifica┼úii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anun┼úul/invita┼úia de participare, din documenta┼úia de atribuire ori din alte documente emise în leg─âtur─â cu procedura de atribuire, precum ┼či orice alte m─âsuri necesare remedierii înc─âlc─ârii dispozi┼úiilor legale în materia achizi┼úiilor publice.
    ART. 287^10
    Instan┼úa poate constata nulitatea contractului în urm─âtoarele cazuri:
    a) autoritatea contractant─â a atribuit contractul f─âr─â s─â respecte obliga┼úiile referitoare la publicarea unui/unei anun┼ú/invita┼úii de participare conform prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â;
    b) autoritatea contractant─â nu a respectat prevederile art. 205 alin. (1) sau ale art. 287^8 alin. (1) ┼či (2), prin aceasta privând un operator economic interesat de posibilitatea de a se adresa instan┼úei înainte de încheierea contractului, operatorul economic respectiv având ┼čanse reale de a i se atribui contractul, iar aceste ┼čanse i-au fost compromise ca urmare a unei înc─âlc─âri a prevederilor în materie de achizi┼úii publice;
    c) autoritatea contractant─â nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160.
    ART. 287^11
    (1) în cazul în care contractul de achizi┼úie public─â a produs efecte juridice sau dac─â m─âsura prev─âzut─â la art. 287^10 ar avea efecte negative mai mari decât cele pozitive ┼či numai dac─â exist─â motive imperative de interes general, instan┼úa poate dispune:
    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execu┼úie al acestuia; ┼či/sau
    b) aplicarea unei amenzi autorit─â┼úii contractante de pân─â la 2% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers propor┼úional cu posibilitatea de a limita efectele contractului conform dispozi┼úiilor de la lit. a).
    (2) Interesele economice în leg─âtur─â direct─â cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile cu privire la obliga┼úiile legale generate de absen┼úa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
    ART. 287^12
    (1) Prevederile art. 287^10 lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractant─â, considerând c─â se încadreaz─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anun┼ú/invita┼úie de participare, a procedat dup─â cum urmeaz─â:
    a) a publicat în mod voluntar în SEAP ┼či în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anun┼ú pentru asigurarea transparen┼úei, prin care î┼či exprim─â inten┼úia de a încheia contractul respectiv; ┼či
    b) a încheiat contractul respectând, din proprie ini┼úiativ─â, prevederile art. 205 alin. (1) ┼či ale art. 206 alin. (3).
    (2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anun┼úului ┼či în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesar─â în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) autoritatea contractant─â se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat─â a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaz─â s─â fie atribuit este egal─â sau mai mic─â decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
    b) autoritatea contractant─â se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat─â a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaz─â s─â fie atribuit este egal─â sau mai mic─â decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
    c) valoarea estimat─â a contractului de lucr─âri care urmeaz─â s─â fie atribuit este egal─â sau mai mic─â decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    ART. 287^13
    Prevederile art. 287^10 lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractant─â, considerând c─â a respectat prevederile art. 150 sau, dup─â caz, ale art. 158 - 160, a procedat dup─â cum urmeaz─â:
    a) a comunicat ofertan┼úilor implica┼úi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) - (2) ┼či ale art. 207; ┼či
    b) a încheiat contractul respectând, din proprie ini┼úiativ─â, prevederile art. 205 alin. (1) ┼či ale art. 206 alin. (3).
    ART. 287^14
    (1) Constatarea nulit─â┼úii contractului în condi┼úiile prev─âzute la art. 287^10 se poate solicita ┼či prin ac┼úiune separat─â, în termen de cel mult 30 de zile de la data public─ârii anun┼úului de atribuire prev─âzut la art. 56 sau, dup─â caz, de la data în care s-au îndeplinit prevederile art. 287^13 lit. a). în cazul în care nu a fost publicat un anun┼ú de atribuire sau publicarea anun┼úului de atribuire nu s-a realizat în condi┼úiile prev─âzute la art. 47 - 48 ┼či la art. 56, cererea de constatare a nulit─â┼úii contractului se poate introduce în termen de cel mult de 6 luni de la data încheierii acestuia.
    (2) Cererea introdus─â dup─â expirarea termenelor prev─âzute la alin. (1) se solu┼úioneaz─â potrivit dispozi┼úiilor art. 287^11.
    ART. 287^15
    Hot─ârârea se pronun┼ú─â în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor ┼či se comunic─â p─âr┼úilor în cel mult 5 zile de la pronun┼úare.
    ART. 287^16
    (1) Hot─ârârea pronun┼úat─â în prim─â instan┼ú─â poate fi atacat─â cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judec─â de sec┼úia de contencios administrativ ┼či fiscal a cur┼úii de apel.
    (2) Recursul suspend─â executarea ┼či se judec─â de urgen┼ú─â ┼či cu prec─âdere.
    (3) în cazul admiterii recursului, instan┼úa de recurs, modificând sau casând sentin┼úa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.
    ART. 287^17
    (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, la instan┼úele judec─âtore┼čti, având ca obiect contractele de achizi┼úie public─â, contractele de concesiune de lucr─âri publice ┼či contractele de concesiune de servicii, se taxeaz─â cu 2% din valoarea contractului.
    (2) Cererile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se taxeaz─â cu 2% din valoarea acestuia.
    (3) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autorit─â┼úii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoa┼čterea dreptului pretins ┼či alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxeaz─â cu 2.000 lei. Dac─â prin aceste cereri se solicit─â ┼či repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire, aceasta se taxeaz─â la valoare, potrivit prevederilor alin. (2).
    ART. 287^18
    Dispozi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se completeaz─â cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în m─âsura în care nu sunt contrare prezentei reglement─âri.
    ART. 288 *** Abrogat

    SEC┼óIUNEA a 10-a
    M─âsuri privind opera┼úionalizarea Consiliului Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor

    ART. 289
    (1) Consiliul devine opera┼úional la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) Pân─â la data de 31 decembrie 2006, Consiliul func┼úioneaz─â f─âr─â personalitate juridic─â, iar finan┼úarea cheltuielilor curente ┼či de capital se asigur─â de la bugetul de stat, prin bugetul Autorit─â┼úii pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    ART. 290
    (1) începând cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul dobânde┼čte personalitate juridic─â, pre┼čedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite, iar finan┼úarea cheltuielilor curente ┼či de capital ale Consiliului se asigur─â de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    (2) Pentru func┼úionarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
    (3) Guvernul, prin hot─ârâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).
    (4) Pân─â la dobândirea personalit─â┼úii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înainteaz─â primului-ministru de c─âtre pre┼čedintele Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice, pentru candida┼úii declara┼úi admi┼či la concurs potrivit dispozi┼úiilor art. 261 alin. (1) ┼či (2).
    ART. 291
    Regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a Consiliului se aprob─â prin hot─ârâre a Guvernului, la propunerea pre┼čedintelui Consiliului ┼či cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    ART. 292
    (1) Pân─â la data de 31 decembrie 2006, num─ârul de posturi aferent Consiliului se încadreaz─â în num─ârul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    (2) Guvernul, la propunerea pre┼čedintelui Consiliului ┼či cu avizul Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice, ca urmare a unui num─âr crescut de cauze, poate aproba, prin hot─ârâre, înfiin┼úarea de oficii teritoriale ale Consiliului în ora┼čele de re┼čedin┼ú─â a cur┼úilor de apel ┼či/sau suplimentarea num─ârului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1).

    CAP. 10
    Contraven┼úii ┼či sanc┼úiuni

    SEC┼óIUNEA 1
    Contraven┼úii

    ART. 293
    Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â urm─âtoarele fapte:
    a) aplicarea eronat─â a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul înc─âlc─ârii prevederilor art. 23;
    b) înc─âlcarea prevederilor art. 33, precum ┼či a regulilor de elaborare a specifica┼úiilor tehnice;
    c) înc─âlcarea prevederilor art. 20 alin. (2) ┼či ale art. 251 alin. (2);
    d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â;
    e) înc─âlcarea regulilor de publicitate prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â ┼či/sau neîndeplinirea de c─âtre autorit─â┼úile contractante a obliga┼úiei de înregistrare în SEAP, a┼ča cum este prev─âzut de legisla┼úia în materia achizi┼úiilor publice;
    f) nerespectarea regulilor speciale prev─âzute la art. 58;
    g) aplicarea incorect─â a regulilor de comunicare ┼či transmitere a datelor, având ca efect restric┼úionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, înc─âlcarea principiului tratamentului egal sau înc─âlcarea principiului transparen┼úei;
    h) utilizarea altor criterii de calificare ┼či selec┼úie decât a celor prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â;
    i) înc─âlcarea principiului propor┼úionalit─â┼úii prin utilizarea criteriilor de calificare ┼či selec┼úie ca mijloc de a restric┼úiona concuren┼úa;
    j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â decât a celor prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â;
    j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documenta┼úia de atribuire pe parcursul aplic─ârii procedurii de atribuire;
    k) înc─âlcarea principiului utiliz─ârii eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflect─â avantaje de natur─â economic─â în beneficiul autorit─â┼úii contractante sau a c─âror pondere în punctajul total este v─âdit dispropor┼úionat─â în raport cu avantajele economice cuantificate;
    l) aplicarea incorect─â, în cadrul procesului de selec┼úie ┼či/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documenta┼úia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documenta┼úia de atribuire;
    m) refuzul de a transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice informa┼úiile referitoare la atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â, pe care aceasta le solicit─â în scopul îndeplinirii func┼úiilor ┼či atribu┼úiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prev─âzut de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â sau, dup─â caz, în termenul solicitat;
    n) înc─âlcarea obliga┼úiei prev─âzute la art. 80, 93 ┼či 129;
    o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prev─âzute la art. 209;
    p) înc─âlcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
    q) înc─âlcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
    r) înc─âlcarea prevederilor art. 206 - 207;
    s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe, dup─â data la care aceasta r─âmâne definitiv─â ┼či irevocabil─â;
    t) înc─âlcarea prevederilor art. 211 - 213, referitoare la întocmirea ┼či p─âstrarea dosarului achizi┼úiei publice;
    u) neînfiin┼úarea compartimentului prev─âzut la art. 304^1;
    v) orice alt─â înc─âlcare a prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect înc─âlcarea dispozi┼úiilor de la art. 2.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Sanc┼úionarea contraven┼úiilor

    ART. 294
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 293 lit. f), m), n), u) ┼či v) se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 10.000 lei la 35.000 lei.
    (2) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 293 lit. a), c), k), q), s) ┼či t) se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 35.000 lei la 70.000 lei.
    (3) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), o), p) ┼či r) se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 70.000 lei la 100.000 lei.
    (4) Amenzile prev─âzute ca sanc┼úiuni pentru s─âvâr┼čirea contraven┼úiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât ┼či persoanelor fizice.
    (5) Contravenientul persoan─â fizic─â ┼či/sau juridic─â are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup─â caz, de la data comunic─ârii acestuia jum─âtate din minimul amenzilor prev─âzute la art. 294 alin. (1) - (3).
    ART. 295
    (1) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor se realizeaz─â de c─âtre persoane împuternicite ale Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice.
    (2) Aplicarea sanc┼úiunii amenzii contraven┼úionale se prescrie în termen de 12 luni de la data s─âvâr┼čirii faptei.
    (3) *** Abrogat
    (4) Orice persoan─â are dreptul de a sesiza Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice cu privire la înc─âlcarea dispozi┼úiilor legale în materia achizi┼úiilor publice. în vederea exercit─ârii acestui drept persoanele respective vor transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice împreun─â cu sesizarea ┼či datele/documentele relevante, în vederea sus┼úinerii acesteia.
    ART. 296
    Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 293 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 296^1
    F─âr─â a aduce atingere prevederilor art. 294 ┼či în m─âsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice are dreptul de a solicita în instan┼ú─â constatarea nulit─â┼úii contractelor/acordurilor-cadru, pentru urm─âtoarele motive:
    a) autoritatea contractant─â se afl─â în unul dintre cazurile prev─âzute la art. 287^10;
    b) contractul de achizi┼úie public─â, contractul de concesiune de lucr─âri publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerin┼úelor minime prev─âzute de autoritatea contractant─â în caietul de sarcini sau, de┼či sunt respectate cerin┼úele respective, contractul a fost încheiat în condi┼úii mai pu┼úin favorabile decât cele prev─âzute în propunerile tehnic─â ┼či financiar─â care au constituit oferta declarat─â câ┼čtig─âtoare;
    c) atunci când autoritatea contractant─â urm─âre┼čte dobândirea execu┼úiei unei lucr─âri, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achizi┼úie public─â, fie în categoria contractelor de concesiune de lucr─âri publice sau de concesiune de servicii, îns─â autoritatea contractant─â încheie un alt tip de contract decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    CAP. 11
    Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale

    ART. 297
    în m─âsura în care prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozi┼úiile dreptului comun.
    ART. 298
    Contractele în curs de executare ┼či procedurile de atribuire în curs de desf─â┼čurare la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se definitiveaz─â pe baza prevederilor legale în vigoare la data ini┼úierii acestora.
    ART. 299
    (1) Pân─â la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite spre publicare anun┼úurile prev─âzute la art. 47 alin. (1) numai c─âtre Regia Autonom─â "Monitorul Oficial", în vederea public─ârii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi┼úii publice.
    (2) în cazul prev─âzut la alin. (1), autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a respecta perioadele minime de timp prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â între data transmiterii spre publicare ┼či data depunerii ofertelor sau, dup─â caz, a candidaturilor.
    (3) F─âr─â a afecta prevederile alin. (1), pân─â la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant─â are dreptul de a transmite spre publicare anun┼úurile prev─âzute la art. 47 alin. (1) ┼či c─âtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ┼či/sau c─âtre operatorul SEAP.
    (4) începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anun┼úurilor prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â în Monitorul Oficial al României este facultativ─â.
    ART. 300
    (1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice orice informa┼úie solicitat─â de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire.
    (1^1) Autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hot─ârârii judec─âtore┼čti pronun┼úate conform art. 287^15, în cel mult 30 de zile de la data la care hot─ârârea a devenit definitiv─â ┼či irevocabil─â.
    (2) Consiliul Na┼úional de Solu┼úionare a Contesta┼úiilor are obliga┼úia de a transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice:
    a) raportul prev─âzut la art. 259, spre luarea la cuno┼čtin┼ú─â înainte de prezentarea acestuia în Parlament; ┼či
    b) orice alt─â informa┼úie solicitat─â de aceasta cu privire la deciziile adoptate în leg─âtur─â cu solu┼úionarea contesta┼úiilor.
    ART. 301
    (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunica┼úii ┼či Tehnologia Informa┼úiei.
    (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obliga┼úia de a pune la dispozi┼úie Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigur─ârii informa┼úiilor necesare cre─ârii de baze de date statistice.
    ART. 302
    Pragurile valorice prev─âzute la art. 55 alin. (2) ┼či la art. 57 alin. (2) se pot modifica prin hot─ârâre a Guvernului, dac─â aceast─â modificare este determinat─â de necesitatea respect─ârii obliga┼úiilor asumate la nivel european prin acordul privind achizi┼úiile publice încheiat în cadrul Organiza┼úiei Mondiale a Comer┼úului.
    ART. 303
    (1) Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice elaboreaz─â norme de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, inclusiv modelul contractului de achizi┼úie public─â, al contractului de concesiune de lucr─âri publice ┼či al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) în temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice elaboreaz─â norme privind procedura specific─â de elaborare ┼či transmitere a notific─ârii/cererii de constatare a faptului c─â o activitate relevant─â este expus─â direct concuren┼úei, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (3) Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice ┼či Ministerul Comunica┼úiilor ┼či Tehnologiei Informa┼úiei elaboreaz─â norme de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â pentru achizi┼úiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (4) în temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Na┼úional─â pentru Reglementarea ┼či Monitorizarea Achizi┼úiilor Publice elaboreaz─â norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. 304
    (1) Prin hot─ârâre a Guvernului se pot stabili situa┼úiile ┼či modul în care operatorul economic ┼či autoritatea contractant─â au dreptul de a apela la o procedur─â de conciliere.
    (2) Prin hot─ârâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorit─â┼úile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.
    ART. 304^1
    (1) în vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant─â are obliga┼úia de a înfiin┼úa un compartiment intern specializat în domeniul achizi┼úiilor publice, pân─â la data de 1 ianuarie 2008.
    (2) în cazul autorit─â┼úilor contractante nou-înfiin┼úate obliga┼úia prev─âzut─â la alin. (1) va fi dus─â la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiin┼ú─ârii autorit─â┼úii contractante.
    (3) în m─âsura în care structura organizatoric─â a autorit─â┼úii contractante nu permite înfiin┼úarea unui compartiment distinct, obliga┼úia prev─âzut─â la alin. (1) ┼či (2) se îndepline┼čte pe cale de act administrativ al conduc─âtorului autorit─â┼úii contractante prin care una sau, dup─â caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorit─â┼úi contractante sunt îns─ârcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribu┼úii ale compartimentului intern specializat, a┼ča cum sunt prev─âzute de legisla┼úia în materia achizi┼úiilor publice.
    ART. 305
    La data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se abrog─â:
    a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či actele normative emise în aplicarea acesteia;
    b) Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi┼úiile publice, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 212/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či actele normative emise în aplicarea acesteia;
    c) art. 5 alin. (6) ┼či (7) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit─â┼úile administra┼úiei publice ┼či institu┼úiile publice, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 247/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    d) Ordonan┼úa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 470/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či actele normative emise în aplicarea acesteia;
    e) Ordonan┼úa Guvernului nr. 20/2002 privind achizi┼úiile publice prin licita┼úii electronice, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 468/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či actele normative emise în aplicarea acesteia;
    f) art. 3 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe s─â realizeze lucr─âri de construire ┼či/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inunda┼úiilor din 2005, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 211/2005;
    g) Hot─ârârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizi┼úiile publice de produse ┼či servicii care implic─â ap─ârarea na┼úional─â, ordinea public─â, siguran┼úa ┼či securitatea na┼úional─â ┼či a listei aferente acestora, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    h) art. 7 din Hot─ârârea Guvernului nr. 273/2003 privind înfiin┼úarea unor filiale, societ─â┼úi comerciale pentru repara┼úii ┼či servicii, prin reorganizarea unor activit─â┼úi din cadrul Societ─â┼úii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ┼či Termice "Termoelectrica" - S.A., publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
    i) pct. 3.12 din anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societ─â┼úilor na┼úionale ┼či a societ─â┼úilor comerciale care func┼úioneaz─â sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.
    ART. 306
    Anexele nr. 1, 2 ┼či 3*) fac parte integrant─â din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
------------
    *) Anexele nr. 1, 2 ┼či 3 sunt reproduse în facsimil.

    ART. 307
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â intr─â în vigoare la data de 30 iunie 2006.
    (2) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1):
    a) dispozi┼úiile art. 14 alin. (3) ┼či ale art. 254 intr─â în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;
    b) dispozi┼úiile art. 257 alin. (1) intr─â în vigoare la data public─ârii prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucr─âri, de furnizare ┼či de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achizi┼úie aplicate de entit─â┼úile care opereaz─â în sectoarele ap─â, energie, transport ┼či servicii po┼čtale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excep┼úia art. 41 (3), art. 49 (3) - (5) ┼či art. 53, care se transpun prin hot─ârâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor ┼či prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare ┼či de lucr─âri, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, ┼či Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor ┼či prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunit─â┼úii pentru procedurile de achizi┼úie a entit─â┼úilor care opereaz─â în sectoarele ap─â, energie, transport ┼či telecomunica┼úii, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excep┼úia art. 9 - 11, care se transpun prin hot─ârâre a Guvernului.

    NOT─é:
    Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 19/2009.
    "ART. III
    (1) Dispozi┼úiile referitoare la solu┼úionarea litigiilor în instan┼ú─â prev─âzute în Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 337/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, astfel cum au fost modificate ┼či completate prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, se aplic─â numai proceselor începute dup─â intrarea în vigoare a acesteia din urm─â.
    (2) Procesele în curs de judecat─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â vor continua s─â fie judecate de instan┼úele legal învestite, potrivit legii sub care au început.
    (3) Dispozi┼úiile referitoare la solu┼úionarea contesta┼úiilor prev─âzute în Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 34/2006, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 337/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, astfel cum au fost modificate ┼či completate prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, se aplic─â numai contesta┼úiilor formulate dup─â intrarea în vigoare a acesteia din urm─â. Contesta┼úiile introduse în fa┼úa Consiliului, în curs de solu┼úionare la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, se solu┼úioneaz─â potrivit legii sub care au început."

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
                                   NACE*1)
________________________________________________________________________________
      COD CPV        |                 Sec┼úiunea F                  |LUCR─éRI DE
_____________________|______________________________________________|CONSTRUCŢII
Diviziune|Grupa|Clasa|   Descriere   |      Explica┼úii generale     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
    45   |     |     | Lucr─âri de    | Aceast─â diviziune include:   |  45000000
         |     |     | construc┼úii   | - construc┼úia de cl─âdiri noi |
         |     |     |               | ┼či lucr─âri de reparare,      |
         |     |     |               | modificare, restaurare       |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.1|     | Lucr─âri de    |                              |  45100000
         |     |     | organizare a  |                              |
         |     |     | ┼čantierelor ┼či|                              |
         |     |     | de preg─âtire a|                              |
         |     |     | terenurilor   |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.11| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45110000
         |     |     | demolare,     | - demolarea imobilelor ┼či a  |
         |     |     | preg─âtire a   | altor structuri/construc┼úii  |
         |     |     | ┼čantierelor ┼či| - degajarea terenului ┼či     |
         |     |     | de terasamente| preg─âtirea ┼čantierelor       |
         |     |     |               | - lucr─âri de terasare:       |
         |     |     |               | excavarea, umplerea,         |
         |     |     |               | nivelarea amplasamentelor de |
         |     |     |               | construc┼úii, s─âpare de       |
         |     |     |               | ┼čan┼úuri, îndep─ârtarea        |
         |     |     |               | rocilor, dinamitare etc.     |
         |     |     |               | - preg─âtirea ┼čantierelor     |
         |     |     |               | pentru exploatare minier─â,   |
         |     |     |               | inclusiv înl─âturarea solului |
         |     |     |               | ┼či alte lucr─âri de dezvoltare|
         |     |     |               | ┼či preg─âtire a terenurilor ┼či|
         |     |     |               | ┼čantierelor miniere          |
         |     |     |               | - drenarea ┼čantierelor de    |
         |     |     |               | construc┼úii                  |
         |     |     |               | - drenarea terenurilor       |
         |     |     |               | agricole ┼či forestiere       |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.12| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45120000
         |     |     | foraj ┼či      | - sondaje experimentale,     |
         |     |     | sondaj        | foraje experimentale ┼či      |
         |     |     | experimentale | carotaje pentru construc┼úii, |
         |     |     |               | precum ┼či pentru studii      |
         |     |     |               | geofizice, geologice sau alte|
         |     |     |               | scopuri similare             |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - forarea pu┼úurilor de       |
         |     |     |               | extrac┼úie a ┼úi┼úeiului sau a  |
         |     |     |               | gazelor naturale, clasificate|
         |     |     |               | în 11.20                     |
         |     |     |               | - forarea pu┼úurilor de ap─â,  |
         |     |     |               | clasificate în 45.25         |
         |     |     |               |______________________________|
         |     |     |               | - adâncirea pu┼úurilor,       |
         |     |     |               | clasificate în 45.25         |
         |     |     |               | - exploatarea z─âc─âmintelor de|
         |     |     |               | ┼úi┼úei ┼či de gaze naturale,   |
         |     |     |               | precum ┼či prospectarea       |
         |     |     |               | geofizic─â, geologic─â ┼či      |
         |     |     |               | seismic─â, clasificate        |
         |     |     |               | în 74.20                     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.2|     | Lucr─âri de    |                              |  45200000
         |     |     | construc┼úii   |                              |
         |     |     | complete sau  |                              |
         |     |     | par┼úiale ┼či   |                              |
         |     |     | lucr─âri de    |                              |
         |     |     | geniu civil   |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.21| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45210000
         |     |     | construc┼úii de| - construc┼úia de cl─âdiri de  |
         |     |     | cl─âdiri ┼či    | toate tipurile               |
         |     |     | lucr─âri de    | - construc┼úii de inginerie   |
         |     |     | geniu civil   | civil─â: poduri (inclusiv cele|
         |     |     |               | destinate s─â sus┼úin─â ┼čosele  |
         |     |     |               | suspendate), viaducte,       |
         |     |     |               | tuneluri ┼či pasaje subterane |
         |     |     |               |______________________________|
         |     |     |               | - conducte de transport      |
         |     |     |               | (petrol, gaz, ap─â), re┼úele ┼či|
         |     |     |               | linii (electrice, de         |
         |     |     |               | telecomunica┼úii), pe distan┼ú─â|
         |     |     |               | mare                         |
         |     |     |               | - conducte, re┼úele ┼či linii  |
         |     |     |               | pentru re┼úele locale;        |
         |     |     |               | - lucr─âri conexe de amenajare|
         |     |     |               | urban─â;                      |
         |     |     |               | - asamblarea ┼či executarea   |
         |     |     |               | lucr─ârilor din prefabricate  |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - servicii anexe extrac┼úiei  |
         |     |     |               | petrolului ┼či gazelor,       |
         |     |     |               | clasificate în 11.20         |
         |     |     |               | - execu┼úia de lucr─âri din    |
         |     |     |               | prefabricate de produc┼úie    |
         |     |     |               | proprie, altele decât cele   |
         |     |     |               | din beton, clasificate în 20,|
         |     |     |               | 26 ┼či 28                     |
         |     |     |               | - construc┼úia (altele decât  |
         |     |     |               | cl─âdirile) pentru stadioane, |
         |     |     |               | piscine, s─âli de sport,      |
         |     |     |               | terenuri de tenis, circuite  |
         |     |     |               | de golf ┼či alte instala┼úii   |
         |     |     |               | sportive, clasificate        |
         |     |     |               | în 45.23                     |
         |     |     |               | - lucr─âri de instala┼úii ┼či   |
         |     |     |               | izola┼úii pentru cl─âdiri,     |
         |     |     |               | clasificate în 45.3          |
         |     |     |               | - lucr─âri de finisare,       |
         |     |     |               | clasificate în 45.4          |
         |     |     |               | - activit─â┼úi de arhitectur─â  |
         |     |     |               | ┼či de inginerie, clasificate |
         |     |     |               | în 74.20                     |
         |     |     |               | - managementul proiectelor de|
         |     |     |               | construc┼úie, clasificate     |
         |     |     |               | în 74.20                     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.22| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45220000
         |     |     | învelitori,   | - lucr─âri de ┼čarpante        |
         |     |     | ┼čarpante ┼či   | - instalarea acoperi┼čurilor  |
         |     |     | terase la     | - lucr─âri de etan┼čare        |
         |     |     | construc┼úii   |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.23| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45230000
         |     |     | construc┼úie a | - construc┼úia de autostr─âzi, |
         |     |     | c─âilor de     | drumuri, ┼čosele, str─âzi, alte|
         |     |     | comunica┼úii   | c─âi de transport pentru      |
         |     |     | terestre ┼či   | vehicule ┼či pietoni          |
         |     |     | construc┼úii   | - construc┼úia de c─âi ferate  |
         |     |     | destinate     | - construc┼úia de piste de    |
         |     |     | sportului     | aterizare-decolare           |
         |     |     |               | - construc┼úii (altele decât  |
         |     |     |               | cl─âdiri) pentru stadioane,   |
         |     |     |               | piscine, s─âli de sport,      |
         |     |     |               | terenuri de tenis, circuite  |
         |     |     |               | de golf ┼či alte instala┼úii   |
         |     |     |               | sportive                     |
         |     |     |               | - marcarea suprafe┼úelor      |
         |     |     |               | rutiere ┼či a spa┼úiilor de    |
         |     |     |               | parcare                      |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - lucr─âri de terasamente,    |
         |     |     |               | clasificate în 45.11         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.24| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45240000
         |     |     | construc┼úii   | - construc┼úia de c─âi         |
         |     |     | hidrotehnice  | navigabile, porturi, porturi |
         |     |     |               | de ambarca┼úiuni, ecluze etc. |
         |     |     |               |______________________________|
         |     |     |               | - construc┼úia de baraje ┼či   |
         |     |     |               | diguri                       |
         |     |     |               | - construc┼úii subacvatice    |
         |     |     |               | - dragare                    |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.25| Alte lucr─âri  | Aceast─â clas─â include:       |  45250000
         |     |     | speciale de   | - activit─â┼úi de construc┼úie  |
         |     |     | construc┼úie   | specializate referitoare la  |
         |     |     |               | un aspect comun pentru mai   |
         |     |     |               | multe tipuri de lucr─âri ┼či   |
         |     |     |               | care necesit─â competen┼úe sau |
         |     |     |               | echipamente specializate:    |
         |     |     |               |   - realizarea de funda┼úii,  |
         |     |     |               |   inclusiv baterea pilonilor |
         |     |     |               |   - forarea ┼či construc┼úia de|
         |     |     |               |   pu┼úuri de ap─â, adâncirea   |
         |     |     |               |   pu┼úurilor                  |
         |     |     |               |   - montarea structurilor    |
         |     |     |               |   metalice (dar nu de        |
         |     |     |               |   fabrica┼úie proprie)        |
         |     |     |               |   - arcuirea structurilor    |
         |     |     |               |   metalice                   |
         |     |     |               |   - a┼čezarea c─âr─âmizilor ┼či a|
         |     |     |               |   blocurilor de piatr─â       |
         |     |     |               |   - montarea ┼či demontarea   |
         |     |     |               |   schelelor ┼či platformelor  |
         |     |     |               |   de lucru proprii sau       |
         |     |     |               |   închiriate                 |
         |     |     |               |   - construc┼úia de co┼čuri    |
         |     |     |               |   industriale ┼či furnale     |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - închirierea de schele f─âr─â |
         |     |     |               | ridicare sau demontare,      |
         |     |     |               | clasificate în 71.32         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.3|     | Lucr─âri de    |                              |  45300000
         |     |     | instala┼úii ┼či |                              |
         |     |     | izola┼úii      |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.31| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45310000
         |     |     | instala┼úii    | - instalarea, în cl─âdiri sau |
         |     |     | electrice     | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construc┼úii, a urm─âtoarelor  |
         |     |     |               | elemente:                    |
         |     |     |               |   - circuite electrice       |
         |     |     |               |   - linii (cablaje) pentru   |
         |     |     |               |   telecomunica┼úii            |
         |     |     |               |   - sisteme electrice de     |
         |     |     |               |   înc─âlzire                  |
         |     |     |               |   - antene pentru cl─âdiri    |
         |     |     |               |   - sisteme de alarm─â        |
         |     |     |               |   împotriva incendiilor      |
         |     |     |               |   - sisteme de alarm─â        |
         |     |     |               |   antiefrac┼úie               |
         |     |     |               |   - ascensoare ┼či sc─âri      |
         |     |     |               |   rulante                    |
         |     |     |               |   - paratr─âsnete etc.        |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.32| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45320000
         |     |     | izolare       | - instalarea, în cl─âdiri sau |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construc┼úii, de materiale    |
         |     |     |               | pentru izola┼úie termic─â,     |
         |     |     |               | acustic─â ┼či împotriva        |
         |     |     |               | vibra┼úiilor                  |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - lucr─âri de etan┼čare,       |
         |     |     |               | clasificate în 45.22         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.33| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45330000
         |     |     | instala┼úii    | - instalarea, în cl─âdiri sau |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construc┼úii, a urm─âtoarelor  |
         |     |     |               | elemente:                    |
         |     |     |               |   - instala┼úii ┼či echipamente|
         |     |     |               |   sanitare                   |
         |     |     |               |   - instala┼úii pentru        |
         |     |     |               |   distribu┼úia gazelor        |
         |     |     |               |   - echipamente ┼či conducte  |
         |     |     |               |   de înc─âlzire, de ventilare,|
         |     |     |               |   frigorifice sau de         |
         |     |     |               |   climatizare                |
         |     |     |               |   - instalarea de            |
         |     |     |               |   pulverizatoare împotriva   |
         |     |     |               |   incendiilor                |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - instalarea sistemelor      |
         |     |     |               | electrice de înc─âlzire,      |
         |     |     |               | clasificate în 45.31         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.34| Alte lucr─âri  | Aceast─â clas─â include:       |  45340000
         |     |     | de instala┼úii | - instalarea sistemelor de   |
         |     |     |               | iluminat ┼či semnalizare      |
         |     |     |               | luminoas─â pentru ┼čosele,     |
         |     |     |               | drumuri, c─âi ferate,         |
         |     |     |               | aeroporturi ┼či porturi       |
         |     |     |               | - instalarea, în cl─âdiri sau |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construc┼úii, a instala┼úiilor |
         |     |     |               | ┼či echipamentelor            |
         |     |     |               | neclasificate în alt─â parte  |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.4|     | Lucr─âri de    |                              |  45400000
         |     |     | finisare      |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.41| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45410000
         |     |     | ipsoserie     | - aplicarea, în cl─âdiri sau  |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construc┼úii, a ipsosului ┼či a|
         |     |     |               | tencuielii uscate pentru     |
         |     |     |               | structuri sau ornamente      |
         |     |     |               | interioare ┼či exterioare,    |
         |     |     |               | inclusiv a materialelor de   |
         |     |     |               | f─â┼úuire asociate             |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.42| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45420000
         |     |     | tâmpl─ârie ┼či  | - instalarea de u┼či,         |
         |     |     | dulgherie     | ferestre, cadre pentru u┼či ┼či|
         |     |     |               | ferestre, buc─ât─ârii echipate,|
         |     |     |               | sc─âri interioare, alte dot─âri|
         |     |     |               | similare, din lemn sau din   |
         |     |     |               | orice fel de material (dar nu|
         |     |     |               | de fabrica┼úie proprie)       |
         |     |     |               | - amenaj─âri interioare precum|
         |     |     |               | plafoane, lambriuri, parti┼úii|
         |     |     |               | mobile etc.                  |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - acoperirea cu parchet sau  |
         |     |     |               | alte materiale de acoperire a|
         |     |     |               | podelelor, clasificate       |
         |     |     |               | în 45.43                     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.43| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45430000
         |     |     | acoperire a   | - a┼čezarea, prinderea sau    |
         |     |     | pere┼úilor ┼či  | fixarea, în cl─âdiri sau în   |
         |     |     | podelelor     | alte tipuri de construc┼úii, a|
         |     |     |               | urm─âtoarelor elemente:       |
         |     |     |               |   - placaje din ceramic─â,    |
         |     |     |               |   beton sau piatr─â           |
         |     |     |               |   - parchete sau alte        |
         |     |     |               |   materiale de acoperire a   |
         |     |     |               |   podelelor                  |
         |     |     |               |   - mochete, linoleum ┼či alte|
         |     |     |               |   materiale flexibile        |
         |     |     |               |   - materiale de placare din |
         |     |     |               |   granit, marmur─â sau ardezie|
         |     |     |               |   - tapete                   |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.44| Lucr─âri de    | Aceast─â clas─â include:       |  45440000
         |     |     | vopsitorie,   | - vopsitorie în interiorul ┼či|
         |     |     | zugr─âveli ┼či  | pe exteriorul cl─âdirilor     |
         |     |     | mont─âri de    | - vopsitoria construc┼úiilor  |
         |     |     | geamuri       | de inginerie civil─â          |
         |     |     |               | - montarea geamurilor,       |
         |     |     |               | oglinzilor etc.              |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - instalarea ferestrelor,    |
         |     |     |               | clasificate în 45.42         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.45| Alte lucr─âri  | Aceast─â clas─â include:       |  45450000
         |     |     | de finisare a | - instalarea piscinelor      |
         |     |     | cl─âdirilor    | private                      |
         |     |     |               | - cur─â┼úirea pere┼úilor        |
         |     |     |               | exteriori ai cl─âdirilor cu   |
         |     |     |               | ajutorul aburilor, prin      |
         |     |     |               | sablare ┼či alte activit─â┼úi   |
         |     |     |               | similare                     |
         |     |     |               | - alte lucr─âri de finisare a |
         |     |     |               | cl─âdirilor neclasificate în  |
         |     |     |               | alt─â parte                   |
         |     |     |               | Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     |               | - cur─â┼úirea pere┼úilor        |
         |     |     |               | interiori ai cl─âdirilor ┼či ai|
         |     |     |               | altor construc┼úii,           |
         |     |     |               | clasificate în 74.70         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.5|     | închirierea de|                              |  45500000
         |     |     | utilaje de    |                              |
         |     |     | construc┼úii ┼či|                              |
         |     |     | demolare cu   |                              |
         |     |     | operator      |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.50| închirierea de| Aceast─â clas─â nu include:    |
         |     |     | utilaje de    | - închirierea de ma┼čini ┼či   |
         |     |     | construc┼úii ┼či| materiale de construc┼úie sau |
         |     |     | demolare cu   | demolare f─âr─â operator,      |
         |     |     | operator      | clasificate în 71.32         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________

    *1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic─â a activit─â┼úilor economice în Comunitatea European─â (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

    ANEXA 2

    ANEXA 2A*1)

    *1) în cazul unei interpret─âri diferite între CPV ┼či CPC, se aplic─â nomenclatura CPC.

________________________________________________________________________________
Categorie| Descrierea serviciilor |     CPC       |              CPV
_________|________________________|_______________|_____________________________
    1    | Servicii de între┼úinere| 6112, 6122,   | De la 50100000 la 50982000,
         | ┼či reparare            | 633, 886      | cu urm─âtoarele excep┼úii:
         |                        |               | - de la 50310000 la 50324200
         |                        |               | - 50116510-9
         |                        |               | - 50190000-3
         |                        |               | - 50229000-6
         |                        |               | - 50243000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________
    2    | Servicii de transport  | 712           | De la 60112000-6 la
         | terestru*2), inclusiv  | (cu excep┼úia  | 60129300-1, cu urm─âtoarele
         | servicii de transport  | 71235), 7512, | excep┼úii:
         | în vehicule blindate,  | 87304         | - de la 60121000 la 60121600
         | ┼či servicii de curier, |               | - 60122200-1
         | exceptând transportul  |               | - 60122230-0
         | po┼čtal                 |               | De la 64120000-3 la
         |                        |               | 64121200-2
_________|________________________|_______________|_____________________________
    3    | Servicii de transport  | 73            | De la 62100000-3 la
         | aerian de c─âl─âtori ┼či  | (cu excep┼úia  | 62300000-5, cu urm─âtoarele
         | de m─ârfuri, exceptând  | 7321)         | excep┼úii:
         | transportul po┼čtal     |               | - 62121000-6
         |                        |               | - 62221000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________

________________________________________________________________________________
Categorie| Descrierea serviciilor |     CPC*1)    |              CPV
_________|________________________|_______________|_____________________________
    4    | Transport po┼čtal,      | 71235, 7321   | 60122200-1
         | terestru*3) sau aerian |               | 60122230-0
         |                        |               | 62121000-6
         |                        |               | 62221000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
    5    | Servicii de            | 752           | De la 64200000-8 la
         | telecomunica┼úii        |               | 64228200-2
         |                        |               | 72318000-7
         |                        |               | De la 72530000-9 la
         |                        |               | 72532000-3
_________|________________________|_______________|_____________________________
    6    | Servicii financiare    | ex. 81, 812,  | De la 66100000-1 la
         | (a) Servicii de        | 814           | 66430000-3
         | asigur─âri              |               | De la 67110000-1 la
         | (b) Servicii bancare   |               | 67262000-1*4)
         | ┼či de investi┼úii*4)    |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
    7    | Servicii informatice ┼či| 84            | De la 50300000-8 la
         | servicii conexe        |               | 50324200-4,
         |                        |               | De la 72100000-6 la
         |                        |               | 72591000-4, cu urm─âtoarele
         |                        |               | excep┼úii:
         |                        |               | - 72318000-7
         |                        |               | - de la 72530000-9 la
         |                        |               | 72532000-3
_________|________________________|_______________|_____________________________
    8    | Servicii de            | 85            | De la 73000000-2 la
         | cercetare-dezvoltare*5)|               | 73300000-5, urm─âtoarele

         |                        |               | excep┼úii:
         |                        |               | - 73200000-4
         |                        |               | - 73210000-7
         |                        |               | - 7322000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________
    9    | Servicii de            | 862           | De la 74121000-3 la
         | contabilitate, audit   |               | 74121250-0
         | financiar, consultan┼ú─â |               |
         | în domeniul fiscal     |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   10    | Servicii de studiere a | 864           | De la 74130000-9 la
         | pie┼úei ┼či sondaje      |               | 74133000-0
         |                        |               | 74423100-1
         |                        |               | 74423110-4
_________|________________________|_______________|_____________________________
   11    | Servicii de consultan┼ú─â| 865, 866      | De la 73200000-4 la
         | pentru afaceri ┼či      |               | 73220000-0
         | management*6) ┼či       |               | De la 74140000-2 la
         | servicii conexe        |               | 74150000-5 (cu excep┼úia
         |                        |               | 74142200-8)
         |                        |               | 74420000-9
         |                        |               | 74421000-6
         |                        |               | 74423000-0
         |                        |               | 74423200-2
         |                        |               | 74423210-5
         |                        |               | 74871000-5
         |                        |               | 93620000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________
   12    | Servicii de            | 867           | De la 74200000-1 la
         | arhitectur─â, servicii  |               | 74276400-8
         | de inginerie           |               | De la 74310000-5 la
         | specializat─â ┼či        |               | 74323100-0
         | servicii de inginerie  |               | 74874000-6
         | integrat─â, servicii de |               |
         | proiectare urbanistic─â |               |
         | ┼či peisagistic─â,       |               |
         | servicii conexe de     |               |
         | consultan┼ú─â ┼čtiin┼úific─â|               |
         | ┼či tehnic─â, servicii de|               |
         | test─âri ┼či analize     |               |
         | tehnice                |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   13    | Servicii de publicitate| 871           | De la 74400000-3 la
         |                        |               | 74422000-3 cu urm─âtoarele
         |                        |               | excep┼úii:
         |                        |               | - 74420000-9
         |                        |               | - 74421000-6
_________|________________________|_______________|_____________________________
   14    | Servicii de            | 874, 82201 la | De la 70300000-4 la
         | administrare,          | 82206         | 70340000-6
         | între┼úinere ┼či         |               | De la 74710000-9 la
         | cur─â┼úenie a imobilelor |               | 74760000-4
_________|________________________|_______________|_____________________________
   15    | Servicii de publicare  | 88442         | De la 78000000-7 la
         | ┼či tip─ârire contra unei|               | 78400000-1
         | taxe sau pe baza unui  |               |
         | contract               |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   16    | Servicii de eliminare a| 94            | De la 90100000-8 la
         | de┼čeurilor ┼či a apelor |               | 90320000-6
         | uzate;                 |               |
         | salubrizare ┼či         |               | 50190000-3
         | servicii similare      |               | 50229000-6
         |                        |               | 50243000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________

    *1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat─â pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
    *2) Cu excep┼úia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
    *3) Cu excep┼úia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
    *4) Cu excep┼úia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cump─ârarea, vânzarea ┼či transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare ┼či a serviciilor prestate de b─âncile centrale.
    Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cump─ârare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cl─âdiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achizi┼úia serviciilor financiare prestate, indiferent de form─â, în leg─âtur─â cu contractul de cump─ârare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    *5) Cu excep┼úia serviciilor de cercetare-dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorit─â┼úii contractante pentru a fi utilizate în desf─â┼čurarea propriilor activit─â┼úi, cu condi┼úia ca serviciul prestat s─â fie remunerat în totalitate de c─âtre autoritatea contractant─â.
    *6) Cu excep┼úia serviciilor de arbitraj ┼či de conciliere.

    ANEXA 2B

________________________________________________________________________________
Categorie| Descrierea serviciilor |     CPC       |              CPV
_________|________________________|_______________|_____________________________
   17    | Servicii hoteliere ┼či  | 64            | De la 55000000-0 la
         | restaurante            |               | 55524000-9
         |                        |               | De la 93400000-2 la
         |                        |               | 93411000-2
_________|________________________|_______________|_____________________________
   18    | Servicii de transport  | 711           | 60111000-9
         | feroviar               |               | De la 60121000-2 la
         |                        |               | 60121600-8
_________|________________________|_______________|_____________________________
   19    | Servicii de transport  | 72            | De la 61000000-5 la
         | pe ap─â                 |               | 61530000-9
         |                        |               | De la 63370000-3 la
         |                        |               | 63372000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
   20    | Servicii anexe ┼či      | 74            | 62400000-6,
         | auxiliare transportului|               | 62440000-8,
         |                        |               | 62441000-5,
         |                        |               | 62450000-1,
         |                        |               | De la 63000000-9 la
         |                        |               | 63600000-5, cu urm─âtoarele
         |                        |               | excep┼úii:
         |                        |               | - 63370000-3
         |                        |               | - 63371000-0
         |                        |               | - 63372000-7
         |                        |               | 74322000-2
         |                        |               | 93610000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
   21    | Servicii juridice      | 861           | De la 74110000-3 la
         |                        |               | 74114000-1
_________|________________________|_______________|_____________________________
   22    | Servicii de selec┼úie ┼či| 872           | De la 74500000-4 la
         | plasare a for┼úei de    |               | 74540000-6 (cu excep┼úia
         | munc─â*1)               |               | 74511000-4)
         |                        |               | De la 95000000-2 la
         |                        |               | 95140000-5
_________|________________________|_______________|_____________________________
   23    | Servicii de            | 873           | De la 74600000-5 la
         | investiga┼úie ┼či        | (cu excep┼úia  | 74620000-1
         | protec┼úie, cu excep┼úia | 87304)        |
         | serviciilor de         |               |
         | transport cu vehicule  |               |
         | blindate               |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   24    | Servicii de înv─â┼ú─âmânt | 92            | De la 80100000-5 la
         |                        |               | 80430000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
   25    | Servicii de s─ân─âtate ┼či| 93            | 74511000-4
         | asisten┼ú─â social─â      |               | De la 85000000-9 la
         |                        |               | 85323000-9 cu excep┼úia:
         |                        |               | - 85321000-5
         |                        |               | - 85322000-2
_________|________________________|_______________|_____________________________
   26    | Servicii recreative,   | 96            | De la 74875000-3 la
         | culturale ┼či sportive  |               | 74875200-5
         |                        |               | De la 92000000-1 la
         |                        |               | 92622000-7 (cu excep┼úia
         |                        |               | 92230000-2)
_________|________________________|_______________|_____________________________
   27    | Alte servicii*2)       |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________

    *1) Cu excep┼úia contractelor de munc─â
    *2) Cu excep┼úia cump─âr─ârii, dezvolt─ârii, produc┼úiei sau coproduc┼úiei de programe destinate difuz─ârii, de c─âtre institu┼úii de radiodifuziune ┼či televiziune.

    ANEXA 3

               INFORMA┼óII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUN┼óURI

    ANEXA 3A

    INFORMA┼óII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUN┼óURILE PENTRU ACHIZI┼óIILE PUBLICE

    ANUN┼ó SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABIL─é CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUN┼óULUI DE INTEN┼óIE îN SEAP

    1. ┼óara autorit─â┼úii contractante
    2. Denumirea autorit─â┼úii contractante
    3. Adresa de Internet unde se public─â anun┼úul de inten┼úie (URL)
    4. Num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din Nomenclatura CPV

    ANUN┼ó DE INTEN┼óIE

    1. Denumirea, adresa, num─ârul de fax, adresa de e-mail ale autorit─â┼úii contractante ┼či ale biroului de la care se pot ob┼úine, dup─â caz, informa┼úii suplimentare. în cazul în care urmeaz─â s─â fie atribuit un contract de servicii sau de lucr─âri, se precizeaz─â institu┼úiile competente ┼či punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot ob┼úine informa┼úii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protec┼úia mediului, protec┼úia muncii ┼či condi┼úiile de munc─â, aplicabil în locul în care urmeaz─â s─â fie realizat─â presta┼úia.
    2. Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â este vorba de un contract de achizi┼úie public─â rezervat atelierelor protejate sau a c─ârui executare este prev─âzut─â în cadrul unui program de angajare protejat─â.
    3. în cazul achizi┼úiei de lucr─âri: natura ┼či dimensiunea lucr─ârilor; locul de execu┼úie; dac─â lucrarea este divizat─â în mai multe loturi, caracteristicile esen┼úiale ale respectivelor loturi; dac─â este posibil, estimarea costurilor pe care le implic─â lucr─ârile în cauz─â; num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatur─â.
    în cazul achizi┼úiei de produse: natura ┼či cantitatea sau valoarea produselor care urmeaz─â s─â fie furnizate; num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatur─â;
    în cazul achizi┼úiei de servicii: valoarea total─â estimat─â a achizi┼úiilor în fiecare din categoriile de servicii prev─âzute în anexa 2A; num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatur─â;
    4. Date provizorii prev─âzute pentru ini┼úierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadreaz─â fiecare;
    5. Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â urmeaz─â s─â fie încheiat un acord-cadru.
    6. Dup─â caz, alte informa┼úii.
    7. Data transmiterii spre publicare a anun┼úului de inten┼úie sau, dup─â caz, data transmiterii spre publicare a anun┼úului simplificat de informare prealabil─â.
    8. Se precizeaz─â dac─â contractul intr─â sub inciden┼úa Acordului OMC (numai în cazul anun┼úurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

    ANUN┼óUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZI┼óIE PUBLIC─é

    Licita┼úie deschis─â, licita┼úie restrâns─â, dialog competitiv, negociere:
    1. Denumirea, adresa, num─ârul de telefon ┼či de fax, adresa de e-mail, ale autorit─â┼úii contractante.
    2. Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â este vorba de un contract de achizi┼úie public─â rezervat atelierelor protejate sau a c─ârui executare este prev─âzut─â în cadrul unui program de angajare protejat─â.
    3. (a) Procedura de atribuire aleas─â;
    (b) Dup─â caz, motivul recurgerii la procedura accelerat─â (în cazul licita┼úiei restrânse ┼či negocierii);
    (c) Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â urmeaz─â s─â fie încheiat un acord-cadru;
    (d) Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â urmeaz─â s─â fie utilizat un sistem dinamic de achizi┼úie;
    (e) Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â urmeaz─â s─â fie aplicat─â o licita┼úie electronic─â [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];
    4. Forma contractului.
    5. Dup─â caz, locul execu┼úiei lucr─ârilor, locul de livrare a produselor sau locul prest─ârii serviciilor.
    6. (a) Pentru achizi┼úia de lucr─âri:
    - natura ┼či dimensiunea lucr─ârilor, caracteristicile generale ale lucr─ârii; se precizeaz─â, dac─â este cazul, op┼úiunea de achizi┼úionare a unor lucr─âri noi similare ┼či, dac─â se cunoa┼čte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste op┼úiuni, precum ┼či num─ârul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatur─â,
    - informa┼úii privind obiectivul lucr─ârii sau contractului, în cazul în care acesta implic─â ┼či proiectare,
    - în cazul unui acord-cadru, se precizeaz─â durata prev─âzut─â a acordului-cadru, valoarea total─â estimat─â a lucr─ârilor care urmeaz─â a se executa pe durata acordului-cadru, precum ┼či, în m─âsura în care este posibil, valoarea individual─â ┼či frecven┼úa contractelor care urmeaz─â s─â fie atribuite.
    (b) Pentru achizi┼úia de produse:
    - natura produselor care urmeaz─â s─â fie furnizate precizând totodat─â dac─â achizi┼úionarea se va realiza prin cump─ârare, cump─ârare în rate, închiriere leasing sau orice combina┼úie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizat─â; se precizeaz─â, dac─â este cazul, op┼úiunea de achizi┼úionare a unor cantit─â┼úi suplimentare ┼či, dac─â se cunoa┼čte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste op┼úiuni, precum ┼či num─ârul de reînnoiri posibile; num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatur─â,
    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizeaz─â, dac─â se cunoa┼čte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
    - în cazul unui acord-cadru, se precizeaz─â durata prev─âzut─â a acordului-cadru, valoarea total─â estimat─â a produselor care urmeaz─â a se livra pe durata acordului-cadru, precum ┼či, în m─âsura în care este posibil, valoarea individual─â ┼či frecven┼úa contractelor care urmeaz─â s─â fie atribuite.
    (c) Pentru achizi┼úia de servicii:
    - categoria ┼či descrierea serviciului; num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatur─â; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeaz─â, dac─â este cazul, op┼úiunea de achizi┼úionare a unor servicii noi similare ┼či, dac─â se cunoa┼čte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste op┼úiuni, precum ┼či num─ârul de reînnoiri posibile,
    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizeaz─â, dac─â se cunoa┼čte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
    - în cazul unui acord-cadru, se precizeaz─â durata prev─âzut─â a acordului-cadru, valoarea total─â estimat─â a prest─ârilor pe durata acordului-cadru, precum ┼či, în m─âsura în care este posibil, valoarea individual─â ┼či frecven┼úa contractelor care urmeaz─â s─â fie atribuite.
    - se precizeaz─â dac─â prestarea serviciului este rezervat─â, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indic─â actele normative respective),
    - se precizeaz─â dac─â persoanele juridice trebuie s─â indice numele ┼či calific─ârile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.
    7. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz─â posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.
    8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucr─âri/furnizare/servicii. în cazul în care este posibil, termenul la care încep lucr─ârile, la care sunt livrate produsele sau, dup─â caz, la care sunt prestate serviciile.
    9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    10. Dac─â este cazul, condi┼úii speciale de care depinde îndeplinirea contractului.
    11. în cazul licita┼úiei deschise:
    (a) denumirea, adresa, num─ârul de telefon ┼či de fax ┼či adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documenta┼úia de atribuire (caietul de sarcini ┼či orice alte documentele suplimentare);
    (b) dup─â caz, termenul de transmitere a respectivei solicit─âri;
    (c) dup─â caz, costul ┼či condi┼úiile de plat─â în vederea ob┼úinerii respectivei documenta┼úii;
    12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achizi┼úie dinamic (licita┼úie deschis─â);
    (b) în cazul licita┼úiei restrânse sau negocierii, data limit─â de primire a cererilor de participare;
    (c) Adresa la care trebuie transmise;
    (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.
    13. în cazul licita┼úiei deschise:
    (a) persoanele autorizate s─â asiste la deschiderea ofertelor;
    (b) data, ora ┼či locul deschiderii ofertelor.
    14. Dac─â este cazul, garan┼úiile solicitate.
    15. Modalit─â┼úi principale de finan┼úare ┼či de plat─â ┼či/sau referiri la prevederile care le reglementeaz─â.
    16. Dup─â caz, forma juridic─â în care trebuie s─â o ia asocierea grupului de operatori economici c─ârora li s-a atribuit contractul.
    17. Criterii de calificare/selec┼úie privind situa┼úia personal─â a operatorilor economici care pot atrage dup─â sine excluderea acestora din urm─â, precum ┼či informa┼úiile/documentele prin ace┼čtia dovedesc faptul c─â nu se încadreaz─â în cazurile ce justific─â excluderea. Criterii de calificare/selec┼úie privind situa┼úia economic─â-financiar─â precum ┼či capacitatea tehnic─â ┼či profesional─â, a operatorului economic; informa┼úii/documente pe care trebuie s─â le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacit─â┼úilor minime cu caracter economic ┼či tehnic, dac─â acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit─â┼úilor impuse.
    18. Pentru acordul-cadru: num─ârul sau, dup─â caz, num─ârul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dac─â este cazul, motivele care justific─â o durat─â a acordului-cadru mai lung─â de patru ani.
    19. Pentru dialogul competitiv ┼či negociere cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, se precizeaz─â, dac─â este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv num─ârul de solu┼úii care urmeaz─â s─â fie discutate sau de oferte care urmeaz─â s─â fie negociate.
    20. Pentru licita┼úia restrâns─â, dialogul competitiv ┼či negocierea cu publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, în cazul în care se recurge la op┼úiunea de reducere a num─ârului de candida┼úi care vor fi invita┼úi s─â prezinte o ofert─â, s─â participe la consult─âri sau s─â negocieze: num─ârul minim ┼či, dup─â caz, num─ârul maxim propus de candida┼úi ┼či criteriile obiective care urmeaz─â s─â se aplice pentru a selecta respectivul num─âr de candida┼úi.
    21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s─â î┼či men┼úin─â oferta valabil─â.
    22. Dup─â caz, denumirea ┼či adresa operatorilor economici deja selecta┼úi de autoritatea contractant─â (negociere).
    23. Criteriul de atribuire a contractului: "pre┼úul cel mai sc─âzut" sau "oferta cea mai avantajoas─â din punct de vedere economic", precum ┼či ponderea lor se precizeaz─â doar în cazul în care nu figureaz─â în documenta┼úia de atribuire ori, în cazul aplic─ârii dialogului competitiv sau negocierii, în documenta┼úia descriptiv─â.
    24. Denumirea ┼či adresa organismului competent de rezolvare a contesta┼úiilor. Informa┼úii exacte privind termenele de depunere a contesta┼úiei ┼či, dup─â caz, denumirea, adresa, num─ârul de telefon, num─ârul de fax ┼či adresa de e-mail a biroului de la care se pot ob┼úine aceste informa┼úii.
    25. Data public─ârii anun┼úului de inten┼úie sau, dup─â caz, precizarea c─â nu a fost publicat un astfel de anun┼ú.
    26. Data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare.
    27. Se precizeaz─â dac─â contractul intr─â sub inciden┼úa Acordului OMC (numai în cazul anun┼úurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

    ANUN┼óUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZI┼óII PUBLICE îN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZI┼óIE DINAMIC

    1. ┼óara autorit─â┼úii contractante.
    2. Denumirea ┼či adresa de e-mail a autorit─â┼úii contractante.
    3. Referin┼úe privind publicarea anun┼úului de participare la sistemul dinamic de achizi┼úii.
    4. Adresa de e-mail la care este disponibil─â documenta┼úia de atribuire (caietul de sarcini ┼či documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achizi┼úii.
    5. Obiectul contractului: descrierea prin num─ârul (numerele) de referin┼ú─â din nomenclatura "CPV" ┼či cantit─â┼úile care se vor achizi┼úiona sau dimensiunea contractului care urmeaz─â s─â fie atribuit.
    6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

    ANUN┼óUL DE ATRIBUIRE

    1. Denumirea ┼či adresa autorit─â┼úii contractante.
    2. Procedura de atribuire aplicat─â. în cazul aplic─ârii procedurii de negociere f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun┼ú de participare, se prezint─â motivele justificative.
    3. Contractul de lucr─âri: natura ┼či dimensiunea presta┼úiilor, caracteristicile generale ale lucr─ârii.
    Contractul de furnizare: natura ┼či cantitatea produselor furnizate, dup─â caz, pe furnizor; num─ârul de referin┼ú─â din nomenclatur─â.
    Contracte de servicii: categoria ┼či descrierea serviciului; num─ârul de referin┼ú─â din nomenclatur─â; cantitatea de servicii achizi┼úionate.
    4. Data atribuirii contractului de achizi┼úie public─â.
    5. Criteriul de atribuire a contractului de achizi┼úie public─â.
    6. Num─ârul de oferte primite.
    7. Denumirea ┼či adresa ofertantului/ofertan┼úilor câ┼čtig─âtor/câ┼čtig─âtori.
    8. Pre┼úul sau gama pre┼úurilor pl─âtite.
    9. Valoarea ofertei celei mai ridicate ┼či a ofertei celei mai sc─âzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achizi┼úii publice.
    10. Dac─â este cazul, valoarea ┼či partea din contract care urmeaz─â s─â fie subcontractat─â.
    11. Data public─ârii anun┼úului de participare.
    12. Data transmiterii spre publicare a anun┼úului de atribuire.
    13. Denumirea ┼či adresa organismului competent de rezolvare a contesta┼úiilor. Informa┼úii exacte privind termenele de depunere a contesta┼úiei ┼či, dup─â caz, denumirea, adresa, num─ârul de telefon, num─ârul de fax ┼či adresa de e-mail a biroului de la care se pot ob┼úine aceste informa┼úii.

    ANEXA 3B

    INFORMA┼óII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUN┼óURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCR─éRI/SERVICII

    1. Denumirea, adresa, num─ârul de fax, adresa de e-mail a autorit─â┼úii contractate.
    2. (a) Locul execu┼úiei lucr─ârilor/prest─ârii serviciilor
    (b) Obiectul concesion─ârii; natura ┼či dimensiunea lucr─ârilor/prest─ârilor
    3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
    (b) Adresa la care trebuie transmise
    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate
    4. Condi┼úiile personale, tehnice ┼či financiare pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â candida┼úii
    5. Criterii utilizate la atribuirea contractului
    6. Dup─â caz, procentajul minim din lucr─âri acordat p─âr┼úilor ter┼úe
    7. Data trimiterii spre publicare a anun┼úului de participare
    8. Denumirea ┼či adresa organismului competent de rezolvare a contesta┼úiilor ┼či, dup─â caz, de mediere. Informa┼úii exacte privind termenele de depunere a contesta┼úiei ┼či, dup─â caz, denumirea, adresa, num─ârul de telefon, num─ârul de fax ┼či adresa de e-mail a biroului de la care se pot ob┼úine aceste informa┼úii.

    ANEXA 3C

    INFORMA┼óII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUN┼óURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORIT─é┼óI CONTRACTANTE

    1. (a) Locul execu┼úiei lucr─ârilor
    (b) Natura ┼či dimensiunea prest─ârilor; caracteristicile generale ale lucr─ârii
    2. Termenul de execu┼úie eventual impus
    3. Denumirea ┼či adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini ┼či documentele suplimentare
    4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare ┼či de primire a ofertelor
    (b) Adresa la care trebuie transmise
    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate
    5. Dac─â este cazul, garan┼úiile solicitate
    6. Condi┼úiile cu caracter economic ┼či tehnic pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â executantul de lucr─âri
    7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului
    8. Data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare

    ANEXA 3D

    INFORMA┼óII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUN┼óURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLU┼óII

    ANUN┼óUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

    1. Denumirea, adresa, num─ârul de fax, adresa de e-mail a autorit─â┼úii contractate ┼či ale biroului de la care se pot ob┼úine documentele suplimentare
    2. Descrierea proiectului
    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns
    4. în cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor
    5. în cazul unui concurs restrâns:
    (a) num─ârul de participan┼úi care vor fi selecta┼úi;
    (b) dup─â caz, numele participan┼úilor deja selecta┼úi;
    (c) criterii de selec┼úie a participan┼úilor;
    (d) termenul de depunere a cererilor de participare.
    6. Dup─â caz, se precizeaz─â dac─â participarea este rezervat─â unei profesii specifice
    7. Criteriile care urmeaz─â s─â fie aplicate la evaluarea proiectelor
    8. Numele membrilor juriului
    9. Se precizeaz─â dac─â decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractant─â
    10. Dup─â caz, num─ârul ┼či valoarea premiilor
    11. Dac─â este cazul, se precizeaz─â pl─â┼úile care urmeaz─â s─â fie efectuate tuturor participan┼úilor
    12. Se precizeaz─â dac─â, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câ┼čtig─âtorului sau câ┼čtig─âtorilor concursului
    13. Data transmiterii spre publicare a anun┼úului de participare

    ANUN┼óUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI

    1. Numele, adresa, num─ârul de fax, adresa de e-mail a autorit─â┼úii contractante
    2. Descrierea proiectului
    3. Num─ârul total de participan┼úi
    4. Num─ârul de participan┼úi str─âini
    5. Câ┼čtig─âtorul (câ┼čtig─âtorii) concursului
    6. Dup─â caz, premiul (premiile) acordate
    7. Referin┼úe privind publicarea anun┼úului de participare la concurs
    8. Data transmiterii spre publicare a anun┼úului privind rezultatul concursului