├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind ├«nregistrarea ┼či identificarea operatorilor economici stabili┼úi ├«n Rom├ónia
                  
EMITENT:      MINISTERUL FINAN┼óELOR PUBLICE
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
              AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 106 din 20 februarie 2009

    Având în vedere prevederile documentului Direc┼úiei generale taxare ┼či uniune vamal─â din cadrul Comisiei Europene (DG TAXUD) nr. 1.435/2007 privind proiectul de regulament de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozi┼úii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, adoptat de c─âtre Comitetul codului vamal, ce urmeaz─â a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care instituie obligativitatea ca fiecare operator economic ┼či, dup─â caz, alte persoane s─â aib─â atribuit, dup─â 1 iulie 2009, un num─âr unic de înregistrare ┼či identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referin┼ú─â comun─â în rela┼úiile acestora cu autorit─â┼úile vamale de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, precum ┼či pentru schimbul de informa┼úii între autorit─â┼úile vamale ┼či între autorit─â┼úile vamale ┼či alte autorit─â┼úi, precum ┼či ale documentului DG TAXUD nr. 1.633/2007 privind ghidul EORI (Sistemul de înregistrare ┼či identificare a operatorilor economici),
    ┼úinând seama de obliga┼úia statelor membre, cuprins─â în documentul DG TAXUD "Ghidul de start EORI-AEO" (Sistemul de înregistrare ┼či identificare a operatorilor economici ┼či a operatorilor economici autoriza┼úi), de a transmite Comisiei Europene pân─â la data de 31 mai 2009 datele na┼úionale de start pentru EORI, de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 707/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Normele tehnice privind înregistrarea ┼či identificarea operatorilor economici stabili┼úi în România, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale
                          de Administrare Fiscal─â,
                           Radu Traian M─ârginean

    Bucure┼čti, 18 februarie 2009.
    Nr. 691.

    ANEXA 1

                             NORME TEHNICE
privind înregistrarea ┼či identificarea operatorilor economici stabili┼úi în România

    ART. 1
    (1) începând cu data de 23 februarie 2009, operatorii economici, a┼ča cum ace┼čtia sunt defini┼úi la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozi┼úii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, stabili┼úi în România, solicit─â la autoritatea vamal─â atribuirea num─ârului de înregistrare ┼či identificare, denumit în cele ce urmeaz─â num─ârul EORI.
    (2) în vederea derul─ârii în condi┼úii optime a opera┼úiunilor vamale dup─â data de 1 iulie 2009, în perioada 23 februarie - 31 martie 2009 Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor constituie baza de date na┼úional─â EORI ini┼úial─â, care se transmite Comisiei Europene. Operatorii economici interesa┼úi, stabili┼úi în România, care doresc s─â fie inclu┼či în aceast─â baz─â de date, vor solicita atribuirea num─ârului EORI în perioada 23 februarie - 31 martie 2009.
    ART. 2
    (1) Acordarea num─ârului EORI se face pe baza unei cereri al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 1, care face parte integrant─â din prezentele norme tehnice.
    (2) Cererea de acordare a num─ârului EORI se completeaz─â utilizându-se aplica┼úia "EORI-RO", manualul de utilizare ┼či instruc┼úiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina de internet a Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor www.customs.ro, sec┼úiunea "e-Customs", subsec┼úiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se înregistreaz─â în aplica┼úia "EORI-RO", se tip─âre┼čte ┼či se depune, semnat─â ┼či ┼čtampilat─â de solicitant, la direc┼úia regional─â pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale în a c─ârei raz─â de competen┼ú─â teritorial─â este stabilit operatorul economic, împreun─â cu fotocopii ale:
    a) certificatului de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comer┼úului;
    b) actului constitutiv ┼či, dup─â caz, modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ale acestuia;
    c) contractului de reprezentare, dup─â caz;
    d) documentelor din care rezult─â numerele de identificare TVA.
    ART. 3
    (1) Dup─â verificarea concordan┼úei dintre datele cuprinse în cerere ┼či cele din documentele prev─âzute la art. 2 alin. (2), direc┼úia regional─â pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale acord─â operatorului economic num─ârul EORI ┼či transmite solicitantului, prin intermediul aplica┼úiei, o notificare de atribuire a num─ârului EORI la adresa de po┼čt─â electronic─â indicat─â de acesta în cerere.
    (2) în situa┼úiile în care operatorul economic nu a indicat în cerere o adres─â de po┼čt─â electronic─â, notificarea de atribuire a num─ârului EORI se înmâneaz─â solicitantului/reprezentantului la sediul direc┼úiei regionale pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale.
    (3) Modelul notific─ârii de atribuire a num─ârului EORI este prev─âzut în anexa nr. 2, care face parte integrant─â din prezentele norme.
    ART. 4
    Operatorii economici c─ârora le-a fost acordat un num─âr EORI au obliga┼úia s─â notifice direc┼úia regional─â pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale care a atribuit num─ârul EORI asupra modific─ârii oric─ârora dintre datele cuprinse în cerere ┼či documentele anexate la aceasta.

    ANEXA 1 *1)
    la normele tehnice

    *1) Anexa nr. 1 este reprodus─â în facsimil.

                    CERERE DE ATRIBUIRE A NUM─éRULUI EORI

    NOT─é:
    V─â rug─âm s─â consulta┼úi notele explicative înainte de completarea formularului.

    C─âtre:
 ______________________________________________________________________________
|  1. Solicitant                           | Rezervat în scopuri vamale        |
| ________________________________________ | Nr. înregistrare cerere           |
||  Nr. de referin┼ú─â solicitant:|         || (registratur─â):                   |
||______________________________|_________||                                   |
||        Cod identificare unic:|         ||                                   |
||______________________________|_________||                                   |
||                 Nume complet:|         ||                                   |
||______________________________|_________||                                   |
||                   Nume scurt:|         ||                                   |
||______________________________|_________||                                   |
|| Solicit nr. EORI pe perioada:|         || Nr. înregistrare cerere           |
||______________________________|_________|| (informatic):                     |
|                                                                              |
|  2. Adresa sediului social/re┼čedin┼úa:                                        |
| ____________________________________________________________________________ |
||          Strada ┼či num─ârul              | Cod     |      Localitate        ||
||                                         | po┼čtal  |                        ||
||_________________________________________|_________|________________________||
||                                         |         |                        ||
||_________________________________________|_________|________________________||
||  Jude┼ú/Sector      |  ┼óara/Limba        |         |     Valabilitate       ||
||____________________|____________________|         |________________________||
||                    |         |          |         |   început  |   Sfâr┼čit ||
||                    |         |          |         |____________|___________||
||                    |         |          |         |            |           ||
||____________________|_________|__________|_________|____________|___________||
|  3. Num─ârul (numerele) de                |  4. Statutul juridic              |
|     identificare TVA                     |                                   |
| ________________________________________ | _________________________________ |
||      ┼óara            | Num─âr de        |||Limba|Forma de   | Valabilitate  ||
||                      | identificare TVA|||     |constituire|_______________||
||______________________|_________________|||     |           |început|sfâr┼čit||
||                      |                 |||_____|___________|_______|_______||
||______________________|_________________|||     |           |       |       ||
||                      |                 |||_____|___________|_______|_______||
||______________________|_________________||                                   |
||                      |                 ||                                   |
||______________________|_________________||___________________________________|
|  5. Data de constituire/data na┼čterii:   |  6. Tipul de persoan─â             |
|__________________________________________|___________________________________|
|  7. Persoana de contact                                                      |
| ____________________________________________________________________________ |
|| Numele ┼či prenumele | Strada ┼či num─ârul |Cod   |Localitatea|               ||
||                     |                   |po┼čtal|           |               ||
||_____________________|___________________|______|___________|_______________||
||                     |                   |      |                           ||
||_____________________|___________________|______|___________________________||
||    ┼óara   | Telefon |        Fax        |      e-mail      | Valabilitate  ||
||___________|_________|___________________|__________________|_______________||
||           |         |                   |                  |început|sfâr┼čit||
||           |         |                   |                  |_______|_______||
||           |         |                   |                  |       |       ||
||___________|_________|___________________|__________________|_______|_______||
|  8. Num─ârul (numerele) de identificare   |  9. Codul principalei activit─â┼úi  |
|     atribuit în scopuri vamale de        |     economice                     |
|     autorit─â┼úile competente ale unei     |                                   |
|     ┼ú─âri ter┼úe                           |                                   |
| ________________________________________ | _________________________________ |
||   ┼óara ter┼ú─â   | Num─âr de identificare |||    Cod   |      Descriere       ||
||________________|_______________________|||__________|______________________||
||                |                       |||          |                      ||
||________________|_______________________|||__________|______________________||
||                |                       ||                                   |
||________________|_______________________||                                   |
||                |                       ||                                   |
||________________|_______________________||___________________________________|
| 10. Acordul pentru divulgarea nr. EORI ┼či a datelor cu caracter personal*    |
|  _                                                                           |
| |_| DA                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| NU                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Lista documentelor ata┼čate                                               |
| ____________________________________________________________________________ |
||    Descriere document   | Serie | Num─âr | Data eliber─ârii | Data expir─ârii ||
||_________________________|_______|_______|_________________|________________||
||                         |       |       |                 |                ||
||_________________________|_______|_______|_________________|________________||
||                         |       |       |                 |                ||
||_________________________|_______|_______|_________________|________________||
| 12.                                                                          |
|                                                                              |
|       Semn─âtura ........................                                     |
|                                                                              |
|       Nume solicitant/reprezentant                Data:                      |
|       Func┼úia:                                                               |
|______________________________________________________________________________|

    * Bifarea op┼úiunii "DA" constituie acordul ca num─ârul EORI, ce va fi atribut de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor, precum ┼či datele cu caracter personal înscrise în casetele 1 ┼či 2, prelucrate în scopul ob┼úinerii num─ârului EORI, s─â fie transmise Comisiei Europene de autoritatea vamal─â, în scopul public─ârii acestora pe internet.
    Bifarea op┼úiunii "NU" nu influen┼úeaz─â atribuirea num─ârului EORI.

    Note explicative la cerere:

    1. Solicitant
    Nr. de referin┼ú─â solicitant: Se înscrie num─ârul de înregistrare a solicit─ârii din eviden┼úele proprii ale operatorului economic.
    Cod identificare unic: Se înscrie codul unic de înregistrare înscris în certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer┼úului.
    Nume complet: Se înscrie denumirea complet─â a operatorului economic care solicit─â atribuirea num─ârului EORI, a┼ča cum rezult─â din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer┼úului.
    Nume scurt: Se înscriu ini┼úialele denumirii solicitantului.
    Solicit nr. EORI pe perioada: Se înscriu data de la care se solicit─â atribuirea num─ârului EORI, precum ┼či data de încetare a valabilit─â┼úii num─ârului EORI, dac─â este cazul.

    2. Adresa sediului social /re┼čedin┼ú─â
    Se men┼úioneaz─â adresa complet─â a sediului social, inclusiv identificatorul de ┼úar─â RO.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta început - se înscrie data stabilirii sediului social la adresa indicat─â;
    - subcaseta sfâr┼čit - se completeaz─â în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat ini┼úial la atribuirea num─ârului EORI.

    3. Num─ârul (numerele) de identificare TVA
    Se înscrie/înscriu ┼úara/┼ú─ârile ┼či num─ârul/numerele atribuit/atribuite, dac─â este cazul, de autoritatea/autorit─â┼úile fiscal─â/fiscale din România sau din alte state membre UE.

    4. Statutul juridic
    Se înscrie forma de constituire a operatorului economic, a┼ča cum este men┼úionat─â în documentul de constituire.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta început - se înscrie data constituirii în forma declarat─â;
    - subcaseta sfâr┼čit - se completeaz─â în cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar în cazul în care se schimb─â statutul juridic declarat ini┼úial în cererea de atribuire a num─ârului EORI.

    5. Data de constituire/data na┼čterii
    Se men┼úioneaz─â data de constituire a operatorului economic.

    6. Tipul de persoan─â
    Se înscrie cifra "2" corespunz─âtoare persoanelor juridice.

    7. Persoana de contact
    Se men┼úioneaz─â numele persoanei de contact, adresa ┼či cel pu┼úin una dintre urm─âtoarele informa┼úii: num─ârul de telefon, num─ârul de fax ┼či adresa electronic─â.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta început - se înscrie data complet─ârii cererii;
    - subcaseta sfâr┼čit - se completeaz─â în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate ini┼úial în cererea de atribuire a num─ârului EORI.

    8. Num─ârul (numerele) de identificare atribuit(e) în scopuri vamale de autorit─â┼úile competente ale unei ┼ú─âri ter┼úe
    Nu se completeaz─â.

    9. Codul principalei activit─â┼úi economice
    Se men┼úioneaz─â codul principalei activit─â┼úi economice la nivel de 4 cifre, conform clasific─ârii statistice a activit─â┼úilor economice în Comunitatea European─â (CAEN), men┼úionat în registrul întreprinderilor din România.

    10. Acordul pentru divulgarea num─ârului EORI ┼či a datelor cu caracter personal
    Se bifeaz─â una dintre c─âsu┼úele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de c─âtre Comisia European─â a num─ârului EORI ┼či a datelor cu caracter personal.

    11. Lista documentelor ata┼čate
    Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaz─â la cererea de atribuire a num─ârului EORI.

    12. Se înscriu numele ┼či prenumele, func┼úia, se aplic─â ┼čtampila ┼či se semneaz─â de c─âtre reprezentantul legal al operatorului economic sau de c─âtre reprezentantul desemnat de operatorul economic în rela┼úiile cu autoritatea vamal─â.
    Data: Se înscrie data complet─ârii cererii.

    ANEXA 2
    la normele tehnice

                    NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUM─éRULUI EORI

 ______________________________________________________________________________
|                               Num─âr EORI ................                    |
|                                         _____________________________________|
| Data emiterii .............            | Valabil pe perioada ....... - ......|
|                                        |_____________________________________|
|                                        |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
|       Titularul num─ârului EORI         |        Autoritatea emitent─â         |
|________________________________________|_____________________________________|
|   | Nume:                              |                                     |
|   | Localitatea:                       |                                     |
|   | Strada ┼či nr.:                     |                                     |
|   | Codul po┼čtal:                      |                                     |
|   | Jude┼úul/Sectorul:                  |                                     |
|   | ┼óara:                              |                                     |
|___|____________________________________|_____________________________________|


    ATEN┼óIE:
    Num─ârul EORI este unic ┼či valabil în rela┼úiile dumneavoastr─â cu toate autorit─â┼úile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.