├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7969 din 12 decembrie 2008 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR
                  
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
              AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 860 din 20 decembrie 2008

    în vederea aplic─ârii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prev─âzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modific─ârile ulterioare, ┼či în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozi┼úii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modific─ârile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor Conven┼úiei vamale relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conven┼úia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Autorizarea la regimul TIR a societ─â┼úilor comerciale cu sediul în România se efectueaz─â de direc┼úiile regionale pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale.
    ART. 2
    Direc┼úiile regionale pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale elibereaz─â autoriza┼úiile pentru folosirea carnetelor TIR respectând instruc┼úiunile prezentate în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 3
    Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor gestioneaz─â datele de identificare ale societ─â┼úilor comerciale autorizate la regimul TIR.
    ART. 4
    Prezentul ordin intr─â în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. La aceea┼či dat─â se abrog─â Ordinul vicepre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â nr. 344/2005 privind autorizarea societ─â┼úilor comerciale de a utiliza carnete TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modific─ârile ulterioare.

                       Vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale
                            de Administrare Fiscal─â,
                              Gelu ┼×tefan Diaconu

    Bucure┼čti, 12 decembrie 2008.
    Nr. 7.969.

    ANEXA 1

                                 INSTRUC┼óIUNI
    privind autorizarea societ─â┼úilor comerciale de a utiliza carnete TIR

    1. Direc┼úiile regionale pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale, denumite în continuare direc┼úii regionale, elibereaz─â autoriza┼úii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societ─â┼úilor comerciale care au sediul social în raza de competen┼ú─â a acestora.
    2. (1) Accesul la regimul TIR se acord─â în baza unui dosar de autorizare depus la sediul direc┼úiei regionale competente de asocia┼úia garant─â a c─ârei membr─â este societatea comercial─â.
    (2) Dosarul de autorizare trebuie s─â cuprind─â urm─âtoarele documente:
    a) cererea asocia┼úiei garante prin care solicit─â eliberarea autoriza┼úiei pentru societatea comercial─â;
    b) cererea societ─â┼úii comerciale prin care solicit─â autorit─â┼úii vamale accesul la regimul TIR;
    c) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al c─ârui model este prev─âzut în anexa care face parte integrant─â din prezentele instruc┼úiuni;
    d) certificatul de atestare fiscal─â, în original;
    e) statutul societ─â┼úii comerciale, în copie;
    f) contractul de asociere, în copie, dac─â este cazul;
    g) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comer┼úului, în copie;
    h) copii ale ultimelor acte adi┼úionale, înso┼úite de certificatele de înregistrare de men┼úiuni de la oficiul registrului comer┼úului, în situa┼úia în care exist─â modific─âri privind denumirea societ─â┼úii comerciale, forma juridic─â, sediul social ┼či/sau reprezentantul/reprezentan┼úii legali al/ai societ─â┼úii comerciale;
    i) licen┼úa de transport sau, dup─â caz, certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situa┼úia în care societatea de┼úine vehicule rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â dep─â┼če┼čte 3,5 tone;
    j) o declara┼úie pe propria r─âspundere a reprezentantului legal al societ─â┼úii comerciale, înso┼úit─â de dovada experien┼úei în domeniul transportului (de exemplu: situa┼úia opera┼úiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile scrisorilor de tr─âsur─â CMR aferente acestora, copiile comenzilor de transport etc.) sau, dup─â caz, dovada capacit─â┼úii de a efectua cu regularitate transporturi interna┼úionale (de exemplu: o estimare a opera┼úiunilor de transport pentru anul viitor), în situa┼úia în care societatea de┼úine numai vehicule a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â nu dep─â┼če┼čte 3,5 tone;
    k) o declara┼úie de angajament (formular-tip eliberat de asocia┼úia garant─â), în copie;
    l) datele societ─â┼úii comerciale (banc─â, nr. cont etc.);
    m) dovezi care s─â ateste capacitatea financiar─â suficient─â pentru a-┼či îndeplini obliga┼úiile instituite prin Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor TIR - Conven┼úia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emis─â de un garant cu sediul în România.
    3. Dup─â înregistrarea dosarului se efectueaz─â urm─âtoarele verific─âri privind:
    (1) documenta┼úia anexat─â:
    a) certificatul de atestare fiscal─â este prezentat în cadrul termenului de valabilitate ┼či reflect─â lipsa unor abateri de la legisla┼úia fiscal─â;
    b) asocia┼úia garant─â a înscris pe formularul-tip de autorizare num─ârul de identificare, individual ┼či unic, atribuit fiec─ârei societ─â┼úi comerciale, de forma:
    "ROU/050/XX...X" - pentru membrii Uniunii Na┼úionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
    "ROU/052/XX...X" - pentru membrii Asocia┼úiei Române pentru Transporturi Rutiere Interna┼úionale (ARTRI);
    în care,
    "ROU" reprezint─â codul de ┼úar─â al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organiza┼úiei Interna┼úionale pentru Standardizare (ISO);
    "050" reprezint─â codul asocia┼úiei garante "Uniunea Na┼úional─â a Transportatorilor Rutieri din România", în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organiza┼úia interna┼úional─â la care asocia┼úia este afiliat─â;
    "052" reprezint─â codul asocia┼úiei garante "Asocia┼úia Român─â pentru Transporturi Rutiere Interna┼úionale", în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organiza┼úia interna┼úional─â la care asocia┼úia este afiliat─â;
    "XX...X" reprezint─â o numerotare consecutiv─â care permite identificarea societ─â┼úii autorizate s─â utilizeze un carnet TIR, conform p─âr┼úii a II-a din anexa nr. 9 la Conven┼úia TIR;
    c) datele de identificare ale societ─â┼úii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt acelea┼či cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) ┼či actele adi┼úionale prezentate;
    d) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de m─ârfuri;
    e) declara┼úia de angajament este completat─â cu datele societ─â┼úii comerciale ┼či este semnat─â ┼či ┼čtampilat─â de c─âtre reprezentantul legal al acesteia;
    f) licen┼úa de transport sau, dup─â caz, certificatul de transport în cont propriu este emis─â/emis pe numele societ─â┼úii ┼či este prezentat─â/prezentat în termenul de valabilitate;
    (2) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legisla┼úia vamal─â:
    Aceast─â verificare se efectueaz─â cu sprijinul serviciilor de specialitate din cadrul direc┼úiei regionale;
    (3) evitarea eliber─ârii autoriza┼úiei unei societ─â┼úi comerciale deja autorizate:
    a) Pentru realizarea acestei verific─âri se consult─â tabela "Transportatori" din aplica┼úia NCTS-RO, în scopul evit─ârii eliber─ârii autoriza┼úiei pentru o societate deja autorizat─â la regimul TIR prin intermediul celeilalte asocia┼úii garante. Verificarea se efectueaz─â pe baza codului unic de înregistrare apar┼úinând societ─â┼úii comerciale, prin utilizarea criteriului "CUI".
    b) Dac─â societatea comercial─â este înregistrat─â în tabela "Transportatori" ca fiind autorizat─â prin intermediul celeilalte asocia┼úii garante, direc┼úia regional─â procedeaz─â astfel:
    (i) solicit─â în scris asocia┼úiei garante respective informa┼úii privind modul în care societatea ┼či-a achitat toate obliga┼úiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia. Asocia┼úia garant─â comunic─â informa┼úiile solicitate, înso┼úite, dup─â caz, de exemplarul autoriza┼úiei ini┼úiale, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicit─ârii din partea autorit─â┼úii vamale;
    (ii) solicit─â în scris societ─â┼úii comerciale depunerea, în termen de maximum 10 zile de la data solicit─ârii, a exemplarului autoriza┼úiei ini┼úiale;
    (iii) revoc─â, dup─â caz, autoriza┼úia ini┼úial─â ┼či înscrie men┼úiunea revoc─ârii pe toate exemplarele autoriza┼úiei.
    4. (1) Direc┼úia regional─â elibereaz─â autoriza┼úia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situa┼úia în care documenta┼úia depus─â este complet─â ┼či societatea comercial─â nu are debite fa┼ú─â de autoritatea vamal─â, nu figureaz─â cu abateri grave sau repetate de la legisla┼úia vamal─â ori fiscal─â ┼či, dac─â este cazul, ┼či-a îndeplinit toate obliga┼úiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asocia┼úii garante.
    (2) Directorul direc┼úiei regionale semneaz─â ┼či ┼čtampileaz─â cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. Dou─â exemplare se predau cu adres─â de înaintare asocia┼úiei garante, iar unul se p─âstreaz─â, împreun─â cu celelalte documente, în eviden┼úa direc┼úiei regionale.
    (3) O copie a autoriza┼úiei se transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor în vederea lu─ârii în eviden┼ú─â prin introducerea datelor de referin┼ú─â în tabela "Transportatori" din aplica┼úia NCTS-RO.
    (4) în situa┼úia prev─âzut─â la pct. 3 (3) b) (iii), o copie a autoriza┼úiei ini┼úiale revocate se transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor în vederea actualiz─ârii bazei de date.
    5. (1) Dac─â una dintre condi┼úiile men┼úionate la pct. 4 (1) nu este îndeplinit─â, cererea prev─âzut─â la pct. 2 (2) b) este respins─â, iar dosarul de autorizare se returneaz─â asocia┼úiei garante.
    (2) Respingerea cererilor de autorizare se comunic─â în scris asocia┼úiei garante împreun─â cu motivele care au condus la aceast─â decizie.
    6. (1) Pentru o societate comercial─â autorizat─â la regimul TIR care î┼či schimb─â denumirea ┼či/sau sediul social ┼či/sau forma juridic─â, intervenind astfel modific─âri în elementele formularului de autorizare, asocia┼úia garant─â depune la sediul direc┼úiei regionale competente o cerere de eliberare a unei noi autoriza┼úii, înso┼úit─â de 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare actualizat, de copia certificatului de înregistrare a societ─â┼úii emis de oficiul registrului comer┼úului pentru modific─ârile survenite, precum ┼či de cele dou─â exemplare ale autoriza┼úiei ini┼úiale, în vederea anul─ârii. în situa┼úia în care exemplarele autoriza┼úiei ini┼úiale au fost pierdute sau distruse, se depune o declara┼úie pe propria r─âspundere a reprezentantului legal al societ─â┼úii comerciale ┼či/sau al asocia┼úiei garante.
    (2) Dac─â documenta┼úia depus─â este complet─â, se procedeaz─â la eliberarea noilor autoriza┼úii conform procedurii descrise la pct. 4 (2). Dou─â exemplare se predau, cu adres─â de înaintare, asocia┼úiei garante, iar un exemplar se p─âstreaz─â în eviden┼úa direc┼úiei regionale.
    (3) O copie a autoriza┼úiei se transmite Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor în vederea actualiz─ârii bazei de date.
    7. (1) Direc┼úia regional─â poate revoca autoriza┼úia pentru utilizarea carnetelor TIR atunci când:
    a) emiterea ei s-a f─âcut pe baza unor date incorecte, iar societatea comercial─â/asocia┼úia garant─â avea cuno┼čtin┼ú─â ori trebuia s─â aib─â cuno┼čtin┼ú─â de acest fapt;
    b) una sau mai multe dintre condi┼úiile ┼či cerin┼úele minimale prev─âzute în partea a II-a din anexa nr. 9 la Conven┼úia TIR vor înceta s─â mai fie respectate;
    c) societatea comercial─â nu folose┼čte în mod regulat regimul TIR. Se consider─â c─â o societate comercial─â nu folose┼čte în mod regulat regimul TIR în situa┼úia în care asocia┼úia sa garant─â nu i-a mai eliberat carnete TIR în ultimele 12 luni;
    d) societatea comercial─â solicit─â retragerea accesului la regimul TIR;
    e) societatea comercial─â solicit─â accesul la regimul TIR prin intermediul altei asocia┼úii garante.
    (2) La începutul fiec─ârui an calendaristic asocia┼úiile garante transmit Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor o list─â actualizat─â la data de 31 decembrie, cuprinzând societ─â┼úile comerciale autorizate ┼či societ─â┼úile comerciale a c─âror autoriza┼úie a fost revocat─â. Pentru fiecare societate comercial─â autorizat─â se comunic─â ┼či ultima dat─â la care au eliberat carnete TIR.
    8. (1) Excluderea, temporar─â sau cu titlu definitiv, de la beneficiul Conven┼úiei TIR se efectueaz─â de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor, în baza art. 38 (1) sau art. 6 (4) ┼či a paragrafului 1 d) al p─âr┼úii a II-a din anexa nr. 9 la Conven┼úia TIR.
    (2) Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor informeaz─â apoi asocia┼úiile garante, Comisia European─â, Organiza┼úia Na┼úiunilor Unite - Comisia Economic─â pentru Europa - Secretariatul TIR ┼či Uniunea Interna┼úional─â a Transporturilor Rutiere (IRU).

    ANEXA 1
    la instruc┼úiuni

                                AUTORIZARE
                      pentru utilizarea carnetelor TIR

    ┼óara: ROMâNIA
    Denumirea asocia┼úiei garante (numele asocia┼úiei - codul asocia┼úiei) ......
    ..........................................................................
    Autoritatea competent─â ...................................................

 ______________________________________________________________________________
| Num─âr de identificare                        |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Numele societ─â┼úii comerciale                 |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Adresa societ─â┼úii comerciale                 |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Punct de contact (nr. telefon, fax, e-mail)  |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Cod unic de înregistrare (CUI)               |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Data autoriz─ârii                             |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Data retragerii autoriza┼úiei                 |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Retragerea autoriz─ârii precedente*)          |                               |
| (data, durata ┼či natura acestei retrageri)   |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| ┼×tampila ┼či semn─âtura asocia┼úiei garante     |                               |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| ┼×tampila ┼či semn─âtura autorit─â┼úii competente |                               |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_____________________________
__|
    *) Dac─â este cazul.

                              ---------------