închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7969 din 12 decembrie 2008 privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR
                  
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ªI FINANÞELOR
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 860 din 20 decembrie 2008

    în vederea aplicĂŁrii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevĂŁzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziĂžii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor ConvenĂžiei vamale relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (ConvenĂžia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Autorizarea la regimul TIR a societĂŁĂžilor comerciale cu sediul în România se efectueazĂŁ de direcĂžiile regionale pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale.
    ART. 2
    DirecĂžiile regionale pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale elibereazĂŁ autorizaĂžiile pentru folosirea carnetelor TIR respectând instrucĂžiunile prezentate în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 3
    Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor gestioneazĂŁ datele de identificare ale societĂŁĂžilor comerciale autorizate la regimul TIR.
    ART. 4
    Prezentul ordin intrĂŁ în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. La aceeaÂşi datĂŁ se abrogĂŁ Ordinul vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 344/2005 privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare.

                       VicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale
                            de Administrare FiscalĂŁ,
                              Gelu ÂŞtefan Diaconu

    BucureÂşti, 12 decembrie 2008.
    Nr. 7.969.

    ANEXA 1

                                 INSTRUCÞIUNI
    privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR

    1. DirecĂžiile regionale pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale, denumite în continuare direcĂžii regionale, elibereazĂŁ autorizaĂžii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societĂŁĂžilor comerciale care au sediul social în raza de competenÞã a acestora.
    2. (1) Accesul la regimul TIR se acordĂŁ în baza unui dosar de autorizare depus la sediul direcĂžiei regionale competente de asociaĂžia garantĂŁ a cĂŁrei membrĂŁ este societatea comercialĂŁ.
    (2) Dosarul de autorizare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ urmĂŁtoarele documente:
    a) cererea asociaĂžiei garante prin care solicitĂŁ eliberarea autorizaĂžiei pentru societatea comercialĂŁ;
    b) cererea societĂŁĂžii comerciale prin care solicitĂŁ autoritĂŁĂžii vamale accesul la regimul TIR;
    c) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al cĂŁrui model este prevĂŁzut în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentele instrucĂžiuni;
    d) certificatul de atestare fiscalĂŁ, în original;
    e) statutul societĂŁĂžii comerciale, în copie;
    f) contractul de asociere, în copie, dacĂŁ este cazul;
    g) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului, în copie;
    h) copii ale ultimelor acte adiĂžionale, însoĂžite de certificatele de înregistrare de menĂžiuni de la oficiul registrului comerĂžului, în situaĂžia în care existĂŁ modificĂŁri privind denumirea societĂŁĂžii comerciale, forma juridicĂŁ, sediul social Âşi/sau reprezentantul/reprezentanĂžii legali al/ai societĂŁĂžii comerciale;
    i) licenĂža de transport sau, dupĂŁ caz, certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situaĂžia în care societatea deĂžine vehicule rutiere a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    j) o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a reprezentantului legal al societĂŁĂžii comerciale, însoĂžitĂŁ de dovada experienĂžei în domeniul transportului (de exemplu: situaĂžia operaĂžiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile scrisorilor de trĂŁsurĂŁ CMR aferente acestora, copiile comenzilor de transport etc.) sau, dupĂŁ caz, dovada capacitĂŁĂžii de a efectua cu regularitate transporturi internaĂžionale (de exemplu: o estimare a operaĂžiunilor de transport pentru anul viitor), în situaĂžia în care societatea deĂžine numai vehicule a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    k) o declaraĂžie de angajament (formular-tip eliberat de asociaĂžia garantĂŁ), în copie;
    l) datele societĂŁĂžii comerciale (bancĂŁ, nr. cont etc.);
    m) dovezi care sĂŁ ateste capacitatea financiarĂŁ suficientĂŁ pentru a-Âşi îndeplini obligaĂžiile instituite prin ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR - ConvenĂžia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisĂŁ de un garant cu sediul în România.
    3. DupĂŁ înregistrarea dosarului se efectueazĂŁ urmĂŁtoarele verificĂŁri privind:
    (1) documentaĂžia anexatĂŁ:
    a) certificatul de atestare fiscalĂŁ este prezentat în cadrul termenului de valabilitate Âşi reflectĂŁ lipsa unor abateri de la legislaĂžia fiscalĂŁ;
    b) asociaĂžia garantĂŁ a înscris pe formularul-tip de autorizare numĂŁrul de identificare, individual Âşi unic, atribuit fiecĂŁrei societĂŁĂži comerciale, de forma:
    "ROU/050/XX...X" - pentru membrii Uniunii NaĂžionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
    "ROU/052/XX...X" - pentru membrii AsociaĂžiei Române pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale (ARTRI);
    în care,
    "ROU" reprezintĂŁ codul de ĂžarĂŁ al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al OrganizaĂžiei InternaĂžionale pentru Standardizare (ISO);
    "050" reprezintĂŁ codul asociaĂžiei garante "Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România", în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care asociaĂžia este afiliatĂŁ;
    "052" reprezintĂŁ codul asociaĂžiei garante "AsociaĂžia RomânĂŁ pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale", în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care asociaĂžia este afiliatĂŁ;
    "XX...X" reprezintĂŁ o numerotare consecutivĂŁ care permite identificarea societĂŁĂžii autorizate sĂŁ utilizeze un carnet TIR, conform pĂŁrĂžii a II-a din anexa nr. 9 la ConvenĂžia TIR;
    c) datele de identificare ale societĂŁĂžii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt aceleaÂşi cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) Âşi actele adiĂžionale prezentate;
    d) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de mĂŁrfuri;
    e) declaraĂžia de angajament este completatĂŁ cu datele societĂŁĂžii comerciale Âşi este semnatĂŁ Âşi ÂştampilatĂŁ de cĂŁtre reprezentantul legal al acesteia;
    f) licenĂža de transport sau, dupĂŁ caz, certificatul de transport în cont propriu este emisĂŁ/emis pe numele societĂŁĂžii Âşi este prezentatĂŁ/prezentat în termenul de valabilitate;
    (2) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislaĂžia vamalĂŁ:
    AceastĂŁ verificare se efectueazĂŁ cu sprijinul serviciilor de specialitate din cadrul direcĂžiei regionale;
    (3) evitarea eliberĂŁrii autorizaĂžiei unei societĂŁĂži comerciale deja autorizate:
    a) Pentru realizarea acestei verificĂŁri se consultĂŁ tabela "Transportatori" din aplicaĂžia NCTS-RO, în scopul evitĂŁrii eliberĂŁrii autorizaĂžiei pentru o societate deja autorizatĂŁ la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociaĂžii garante. Verificarea se efectueazĂŁ pe baza codului unic de înregistrare aparĂžinând societĂŁĂžii comerciale, prin utilizarea criteriului "CUI".
    b) DacĂŁ societatea comercialĂŁ este înregistratĂŁ în tabela "Transportatori" ca fiind autorizatĂŁ prin intermediul celeilalte asociaĂžii garante, direcĂžia regionalĂŁ procedeazĂŁ astfel:
    (i) solicitĂŁ în scris asociaĂžiei garante respective informaĂžii privind modul în care societatea Âşi-a achitat toate obligaĂžiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia. AsociaĂžia garantĂŁ comunicĂŁ informaĂžiile solicitate, însoĂžite, dupĂŁ caz, de exemplarul autorizaĂžiei iniĂžiale, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicitĂŁrii din partea autoritĂŁĂžii vamale;
    (ii) solicitĂŁ în scris societĂŁĂžii comerciale depunerea, în termen de maximum 10 zile de la data solicitĂŁrii, a exemplarului autorizaĂžiei iniĂžiale;
    (iii) revocĂŁ, dupĂŁ caz, autorizaĂžia iniĂžialĂŁ Âşi înscrie menĂžiunea revocĂŁrii pe toate exemplarele autorizaĂžiei.
    4. (1) DirecĂžia regionalĂŁ elibereazĂŁ autorizaĂžia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situaĂžia în care documentaĂžia depusĂŁ este completĂŁ Âşi societatea comercialĂŁ nu are debite faÞã de autoritatea vamalĂŁ, nu figureazĂŁ cu abateri grave sau repetate de la legislaĂžia vamalĂŁ ori fiscalĂŁ Âşi, dacĂŁ este cazul, Âşi-a îndeplinit toate obligaĂžiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociaĂžii garante.
    (2) Directorul direcĂžiei regionale semneazĂŁ Âşi ÂştampileazĂŁ cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. DouĂŁ exemplare se predau cu adresĂŁ de înaintare asociaĂžiei garante, iar unul se pĂŁstreazĂŁ, împreunĂŁ cu celelalte documente, în evidenĂža direcĂžiei regionale.
    (3) O copie a autorizaĂžiei se transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor în vederea luĂŁrii în evidenÞã prin introducerea datelor de referinÞã în tabela "Transportatori" din aplicaĂžia NCTS-RO.
    (4) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la pct. 3 (3) b) (iii), o copie a autorizaĂžiei iniĂžiale revocate se transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor în vederea actualizĂŁrii bazei de date.
    5. (1) DacĂŁ una dintre condiĂžiile menĂžionate la pct. 4 (1) nu este îndeplinitĂŁ, cererea prevĂŁzutĂŁ la pct. 2 (2) b) este respinsĂŁ, iar dosarul de autorizare se returneazĂŁ asociaĂžiei garante.
    (2) Respingerea cererilor de autorizare se comunicĂŁ în scris asociaĂžiei garante împreunĂŁ cu motivele care au condus la aceastĂŁ decizie.
    6. (1) Pentru o societate comercialĂŁ autorizatĂŁ la regimul TIR care îÂşi schimbĂŁ denumirea Âşi/sau sediul social Âşi/sau forma juridicĂŁ, intervenind astfel modificĂŁri în elementele formularului de autorizare, asociaĂžia garantĂŁ depune la sediul direcĂžiei regionale competente o cerere de eliberare a unei noi autorizaĂžii, însoĂžitĂŁ de 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare actualizat, de copia certificatului de înregistrare a societĂŁĂžii emis de oficiul registrului comerĂžului pentru modificĂŁrile survenite, precum Âşi de cele douĂŁ exemplare ale autorizaĂžiei iniĂžiale, în vederea anulĂŁrii. în situaĂžia în care exemplarele autorizaĂžiei iniĂžiale au fost pierdute sau distruse, se depune o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a reprezentantului legal al societĂŁĂžii comerciale Âşi/sau al asociaĂžiei garante.
    (2) DacĂŁ documentaĂžia depusĂŁ este completĂŁ, se procedeazĂŁ la eliberarea noilor autorizaĂžii conform procedurii descrise la pct. 4 (2). DouĂŁ exemplare se predau, cu adresĂŁ de înaintare, asociaĂžiei garante, iar un exemplar se pĂŁstreazĂŁ în evidenĂža direcĂžiei regionale.
    (3) O copie a autorizaĂžiei se transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor în vederea actualizĂŁrii bazei de date.
    7. (1) DirecĂžia regionalĂŁ poate revoca autorizaĂžia pentru utilizarea carnetelor TIR atunci când:
    a) emiterea ei s-a fĂŁcut pe baza unor date incorecte, iar societatea comercialĂŁ/asociaĂžia garantĂŁ avea cunoÂştinÞã ori trebuia sĂŁ aibĂŁ cunoÂştinÞã de acest fapt;
    b) una sau mai multe dintre condiĂžiile Âşi cerinĂžele minimale prevĂŁzute în partea a II-a din anexa nr. 9 la ConvenĂžia TIR vor înceta sĂŁ mai fie respectate;
    c) societatea comercialĂŁ nu foloseÂşte în mod regulat regimul TIR. Se considerĂŁ cĂŁ o societate comercialĂŁ nu foloseÂşte în mod regulat regimul TIR în situaĂžia în care asociaĂžia sa garantĂŁ nu i-a mai eliberat carnete TIR în ultimele 12 luni;
    d) societatea comercialĂŁ solicitĂŁ retragerea accesului la regimul TIR;
    e) societatea comercialĂŁ solicitĂŁ accesul la regimul TIR prin intermediul altei asociaĂžii garante.
    (2) La începutul fiecĂŁrui an calendaristic asociaĂžiile garante transmit AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor o listĂŁ actualizatĂŁ la data de 31 decembrie, cuprinzând societĂŁĂžile comerciale autorizate Âşi societĂŁĂžile comerciale a cĂŁror autorizaĂžie a fost revocatĂŁ. Pentru fiecare societate comercialĂŁ autorizatĂŁ se comunicĂŁ Âşi ultima datĂŁ la care au eliberat carnete TIR.
    8. (1) Excluderea, temporarĂŁ sau cu titlu definitiv, de la beneficiul ConvenĂžiei TIR se efectueazĂŁ de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor, în baza art. 38 (1) sau art. 6 (4) Âşi a paragrafului 1 d) al pĂŁrĂžii a II-a din anexa nr. 9 la ConvenĂžia TIR.
    (2) Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor informeazĂŁ apoi asociaĂžiile garante, Comisia EuropeanĂŁ, OrganizaĂžia NaĂžiunilor Unite - Comisia EconomicĂŁ pentru Europa - Secretariatul TIR Âşi Uniunea InternaĂžionalĂŁ a Transporturilor Rutiere (IRU).

    ANEXA 1
    la instrucĂžiuni

                                AUTORIZARE
                      pentru utilizarea carnetelor TIR

    Þara: ROMâNIA
    Denumirea asociaĂžiei garante (numele asociaĂžiei - codul asociaĂžiei) ......
    ..........................................................................
    Autoritatea competentĂŁ ...................................................

 ______________________________________________________________________________
| NumĂŁr de identificare                        |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Numele societĂŁĂžii comerciale                 |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Adresa societĂŁĂžii comerciale                 |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Punct de contact (nr. telefon, fax, e-mail)  |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Cod unic de înregistrare (CUI)               |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Data autorizĂŁrii                             |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Data retragerii autorizaĂžiei                 |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Retragerea autorizĂŁrii precedente*)          |                               |
| (data, durata Âşi natura acestei retrageri)   |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura asociaĂžiei garante     |                               |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura autoritĂŁĂžii competente |                               |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_____________________________
__|
    *) DacĂŁ este cazul.

                              ---------------