închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECRET Nr. 420 din 5 decembrie 1979 pentru aderarea Republicii Socialiste România la ConvenÞia vamalã relativã la transportul internaÞional al mãrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (ConvenÞia T.I.R.), Întocmitã la Geneva la 14 noiembrie 1975
                  
EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMâNIA
PUBLICAT  îN: BULETINUL OFICIAL  NR. 98 din 10 decembrie 1979

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazĂŁ:

    ART. 1
    Republica SocialistĂŁ România aderĂŁ la ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (ConvenĂžia T.I.R.), întocmitĂŁ la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu urmĂŁtoarea rezervĂŁ:
    "Republica SocialistĂŁ România face cunoscut, în baza prevederilor paragrafului 1 din articolul 58 al ConvenĂžiei vamale relative la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (ConvenĂžia T.I.R.), întocmitĂŁ la Geneva la 14 noiembrie 1975, cĂŁ nu se considerĂŁ legatĂŁ de prevederile paragrafelor 2 - 6 din articolul 57 al acestei convenĂžii.
    Republica SocialistĂŁ România considerĂŁ cĂŁ diferendele între douĂŁ sau mai multe pĂŁrĂži contractante privind interpretarea sau aplicarea convenĂžiei, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau în orice alt mod, vor putea fi supuse arbitrajului numai cu consimÞãmîntul tuturor pĂŁrĂžilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte."
    ART. 2
    La depunerea instrumentului de aderare la convenĂžie se va face urmĂŁtoarea declaraĂžie:
    "Republica SocialistĂŁ România considerĂŁ cĂŁ prevederile articolului 52 paragraful 1 din convenĂžie nu sînt în concordanÞã cu principiul conform cĂŁruia tratatele internaĂžionale multilaterale al cĂŁror obiect Âşi scop intereseazĂŁ comunitatea internaĂžionalĂŁ în ansamblul sĂŁu trebuie sĂŁ fie deschise participĂŁrii universale."

                            NICOLAE CEAUÂŞESCU
                               PreÂşedintele
                      Republicii Socialiste România

    ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (ConvenĂžia T.I.R.)*)

    *) Traducere.

    PĂŁrĂžile contractante,
    în dorinĂža de a facilita transporturile internaĂžionale de mĂŁrfuri cu vehicule rutiere,
    considerînd cĂŁ îmbunĂŁtĂŁĂžirea condiĂžiilor de transport constituie un factor esenĂžial pentru dezvoltarea cooperĂŁrii între ele,
    declarînd cĂŁ se pronunÞã în favoarea unei simplificĂŁri Âşi a unei armonizĂŁri a formalitĂŁĂžilor administrative în domeniul transporturilor internaĂžionale, în special la frontiere,
    au convenit cele ce urmeazĂŁ:

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    a) DefiniĂžii
    ART. 1
    în sensul prezentei convenĂžii, se înĂželege:
    a) prin operaĂžiune T.I.R., transportul mĂŁrfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaĂžie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta convenĂžie;
    b) prin drepturi Âşi taxe de import sau de export, drepturile vamale Âşi orice alte drepturi, taxe, redevenĂže Âşi impozite diverse care sînt percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de mĂŁrfuri, cu excepĂžia redevenĂželor Âşi impozitelor al cĂŁror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate;
    c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci Âşi orice remorcĂŁ sau semiremorcĂŁ conceputĂŁ pentru a fi ataÂşatĂŁ acestuia;
    d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participĂŁ la circulaĂžia rutierĂŁ ca o unitate;
    e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cisternĂŁ amovibilĂŁ sau alt mijloc analog):
    i) constituind un compartiment, în întregime sau parĂžial închis, destinat sĂŁ conĂžinĂŁ mĂŁrfuri;
    ii) avînd un caracter permanent Âşi fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetatĂŁ;
    iii) special conceput pentru a facilita transportul mĂŁrfurilor, fĂŁrĂŁ descĂŁrcare Âşi reîncĂŁrcare, prin unul sau mai multe moduri de transport;
    iv) conceput astfel încît sĂŁ poatĂŁ fi uÂşor de manipulat, îndeosebi în timpul transbordĂŁrii sale dintr-un mijloc de transport în altul;
    v) conceput astfel încît sĂŁ fie uÂşor de încĂŁrcat Âşi de descĂŁrcat;
    vi) cu un volum interior de cel puĂžin un metru cub. Caroseriile amovibile sînt asimilate containerelor;
    f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei pĂŁrĂži contractante unde începe, pentru toatĂŁ încĂŁrcĂŁtura sau o parte a ei, transportul internaĂžional sub regimul prevĂŁzut prin prezenta convenĂžie;
    g) prin birou vamal de destinaĂžie, orice birou vamal al unei pĂŁrĂži contractante unde se încheie, pentru toatĂŁ încĂŁrcĂŁtura sau o parte a ei, transportul internaĂžional sub regimul prevĂŁzut prin prezenta convenĂžie;
    h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei pĂŁrĂži contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat în cursul unei operaĂžii efectuate sub regimul T.I.R.;
    j) prin persoane, atît persoanele fizice, cît Âşi persoanele juridice;
    k) prin mĂŁrfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datoritĂŁ greutĂŁĂžii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sînt în general transportate nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis;
    l) prin asociaĂžie garantĂŁ, o asociaĂžie agreatĂŁ de autoritĂŁĂžile vamale ale unei pĂŁrĂži contractante sĂŁ garanteze pentru persoanele care utilizeazĂŁ regimul T.I.R.

    b) Domeniu de aplicare
    ART. 2
    Prezenta convenĂžie priveÂşte transportul mĂŁrfurilor efectuat fĂŁrĂŁ descĂŁrcare Âşi reîncĂŁrcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei pĂŁrĂži contractante pînĂŁ la un birou vamal de destinaĂžie al unei alte pĂŁrĂži contractante, sau al aceleiaÂşi pĂŁrĂži contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condiĂžia ca o parte din traseu între începutul operaĂžiunii T.I.R. Âşi terminarea ei sĂŁ fie un traseu rutier.
    ART. 3
    Pentru a beneficia de dispoziĂžiile prezentei convenĂžii:
    a) transporturile trebuie sĂŁ fie efectuate:
    i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere în prealabil agreate în condiĂžiile enunĂžate la cap. III a) sau
    ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, dacĂŁ sînt executate conform condiĂžiilor enunĂžate la cap. III c);
    b) transporturile trebuie sĂŁ aibĂŁ loc sub garanĂžia asociaĂžiilor agreate conform dispoziĂžiilor art. 6 Âşi trebuie sĂŁ fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus în anexa nr. 1 la prezenta convenĂžie.

    c) Principii
    ART. 4
    MĂŁrfurile transportate sub regim T.I.R nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor Âşi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
    ART. 5
    1. MĂŁrfurile transportate sub regim T.I.R. în vehicule rutiere, în ansamble de vehicule sau în containere sigilate nu vor fi, de regulĂŁ, supuse controlului vamal la birourile de trecere.
    2. TotuÂşi, în vederea evitĂŁrii abuzurilor, autoritĂŁĂžile vamale vor putea sĂŁ procedeze în mod excepĂžional Âşi, în special, în cazul unor suspiciuni, la controlul mĂŁrfurilor la aceste birouri.

    CAP. 2
    Eliberarea carnetelor T.I.R.
    Responsabilitatea asociaĂžiilor garante

    ART. 6
    1. în condiĂžiile Âşi cu garanĂžiile pe care le va determina, fiecare parte contractantĂŁ va putea împuternici anumite asociaĂžii sĂŁ elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asociaĂžii corespondente, Âşi sĂŁ se constituie garante.
    2. O asociaĂžie nu va putea fi agreatĂŁ într-o ĂžarĂŁ decît dacĂŁ garanĂžia sa se extinde în acelaÂşi timp Âşi asupra responsabilitĂŁĂžilor la care se expune în aceastĂŁ ĂžarĂŁ, cu ocazia efectuĂŁrii de operaĂžiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de cĂŁtre asociaĂžii strĂŁine afiliate la organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care ea însĂŁÂşi este afiliatĂŁ.
    ART. 7
    Vor fi admise cu scutire de drepturi Âşi taxe de import sau de export Âşi nu vor fi supuse la nici o prohibiĂžie sau restricĂžie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asociaĂžiilor garante de cĂŁtre asociaĂžiile strĂŁine corespondente sau de cĂŁtre organizaĂžiile internaĂžionale.
    ART. 8
    1. AsociaĂžia garantĂŁ se va angaja sĂŁ achite drepturile Âşi taxele de import sau de export exigibile, majorate, dacĂŁ este cazul, cu dobînzile de întîrziere, care trebuie sĂŁ fie achitate potrivit legilor Âşi reglementĂŁrilor vamale ale Þãrii în care o abatere legatĂŁ de operaĂžiunea T.I.R. este constatatĂŁ. AsociaĂžia va fi obligatĂŁ, împreunĂŁ Âşi în solidar cu persoanele care datoreazĂŁ sumele menĂžionate mai sus, la plata acestor sume.
    2. Atunci cînd legile Âşi reglementĂŁrile unei pĂŁrĂži contractante nu prevĂŁd plata drepturilor Âşi taxelor de import sau de export în cazul prevĂŁzut la paragraful 1 de mai sus, asociaĂžia garantĂŁ se va angaja sĂŁ achite, în aceleaÂşi condiĂžii, o sumĂŁ egalĂŁ cu cuantumul drepturilor Âşi taxelor de import sau de export, majorate, dacĂŁ este cazul, cu dobînzile de întîrziere.
    3. Fiecare parte contractantĂŁ va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asociaĂžiei garante, potrivit dispoziĂžiilor paragrafelor 1 Âşi 2 de mai sus.
    4. AsociaĂžia garantĂŁ va deveni rĂŁspunzĂŁtoare faÞã de autoritĂŁĂžile Þãrii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul în care carnetul T.I.R. va fi fost luat în evidenÞã de biroul vamal. în Þãrile urmĂŁtoare, traversate în cursul unei operaĂžiuni de transport de mĂŁrfuri sub regimul T.I.R., aceastĂŁ responsabilitate va începe atunci cînd mĂŁrfurile vor fi importate sau, în cazul suspendĂŁrii operaĂžiunii T.I.R., conform dispoziĂžiilor paragrafelor 1 Âşi 2 ale art. 26, atunci cînd carnetul T.I.R. va fi luat în evidenÞã de biroul vamal la care operaĂžiunea T.I.R. este reluatĂŁ.
    5. Responsabilitatea asociaĂžiei garante va acoperi nu numai mĂŁrfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci Âşi mĂŁrfurile care, deÂşi neenumerate pe acest carnet, s-ar gĂŁsi în partea sigilatĂŁ a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o altĂŁ marfĂŁ.
    6. Pentru a determina drepturile Âşi taxele menĂžionate la paragrafele 1 Âşi 2 ale prezentului articol, datele relative la mĂŁrfurile înscrise în carnetul T.I.R. sînt valabile pînĂŁ la proba contrarie.
    7. Atunci cînd sumele menĂžionate la paragrafele 1 Âşi 2 ale prezentului articol devin exigibile, autoritĂŁĂžile competente trebuie, dacĂŁ este posibil, sĂŁ pretindĂŁ plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datoreazĂŁ aceste sume, înainte de a introduce o reclamaĂžie pe lîngĂŁ asociaĂžia garantĂŁ.
    ART. 9
    1. AsociaĂžia garantĂŁ stabileÂşte perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificînd o ultimĂŁ zi de valabilitate dupĂŁ care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea în evidenÞã.
    2. Carnetul va rĂŁmîne valabil pînĂŁ la terminarea operaĂžiunii T.I.R. la biroul de destinaĂžie, cu condiĂžia ca el sĂŁ fi fost luat în evidenÞã la biroul vamal de plecare în ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date, aÂşa cum este prevĂŁzut la paragraful 1 al prezentului articol.
    ART. 10
    1. Carnetul T.I.R. poate fi descĂŁrcat cu sau fĂŁrĂŁ rezerve; dacĂŁ au fost fĂŁcute rezerve, ele trebuie sĂŁ se refere la fapte legate de operaĂžiunea T.I.R. însĂŁÂşi. Aceste fapte trebuie sĂŁ fie indicate pe carnetul T.I.R.
    2. Atunci cînd autoritĂŁĂžile vamale ale unei Þãri vor fi descĂŁrcat fĂŁrĂŁ rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociaĂžiei garante plata sumelor menĂžionate la paragrafele 1 Âşi 2 ale art. 8, cu excepĂžia cazului cînd certificatul de descĂŁrcare a fost obĂžinut într-un mod abuziv sau fraudulos.
    ART. 11
    1. în cazul cînd nu s-a dat descĂŁrcare unui carnet T.I.R. într-o ĂžarĂŁ sau atunci cînd s-a dat descĂŁrcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autoritĂŁĂžile competente nu vor avea dreptul sĂŁ pretindĂŁ de la asociaĂžia garantĂŁ plata sumelor menĂžionate la paragrafele 1 Âşi 2 ale art. 8 dacĂŁ, în termen de un an, socotit de la data luĂŁrii în evidenÞã a carnetului T.I.R. de cĂŁtre aceste autoritĂŁĂži, ele nu au avizat în scris asociaĂžia despre nedescĂŁrcarea sau despre descĂŁrcarea cu rezerve. AceastĂŁ dispoziĂžie va fi aplicabilĂŁ, de asemenea, în caz de descĂŁrcare obĂžinutĂŁ în mod abuziv sau fraudulos, dar în acest caz termenul va fi de doi ani.
    2. Cererea de platĂŁ a sumelor menĂžionate la paragrafele 1 Âşi 2 ale art. 8 va fi adresatĂŁ asociaĂžiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceastĂŁ asociaĂžie a fost avizatĂŁ despre nedescĂŁrcarea, descĂŁrcarea cu rezerve sau descĂŁrcarea obĂžinutĂŁ în mod abuziv sau fraudulos Âşi, cel mai tîrziu în termen de doi ani, socotit de la aceeaÂşi datĂŁ. TotuÂşi, în ce priveÂşte cazurile care sînt deferite justiĂžiei în termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de platĂŁ va fi adresatĂŁ într-un termen de un an, socotit de la data la care hotĂŁrîrea judecĂŁtoreascĂŁ a devenit executorie.
    3. Pentru a achita sumele pretinse, asociaĂžia garantĂŁ va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de platĂŁ care i-a fost adresatĂŁ AsociaĂžia va obĂžine rambursarea sumelor vĂŁrsate dacĂŁ, în doi ani de la data cererii de platĂŁ, s-a dovedit organelor vamale cĂŁ nici o neregulĂŁ n-a fost comisĂŁ în ce priveÂşte operaĂžiunea de transport în cauzĂŁ.

    CAP. 3
    Transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

    a) Agrearea vehiculelor Âşi containerelor
    ART. 12
    Pentru a beneficia de dispoziĂžiile secĂžiunilor a) Âşi b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ, din punct de vedere al construcĂžiei Âşi echipamentului sĂŁu, condiĂžiile definite de anexa nr. 2 a prezentei convenĂžii Âşi trebuie sĂŁ fi fost agreat conform procedurii definite în anexa nr. 3 a prezentei convenĂžii. Certificatul de agreare trebuie sĂŁ fie conform modelului de la anexa nr. 4.
    ART. 13
    1. Pentru a beneficia de dispoziĂžiile secĂžiunilor a) Âşi b) ale prezentului capitol, containerele trebuie sĂŁ fie construite conform condiĂžiilor definite în prima parte a anexei nr. 7 Âşi trebuie sĂŁ fi fost agreate dupĂŁ procedura definitĂŁ în partea a doua a acestei anexe.
    2. Containerele agreate pentru transportul de mĂŁrfuri sub sigiliu vamal, în aplicarea ConvenĂžiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor încheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a ConvenĂžiei vamale relative la containere din 1972, sau a oricĂŁror acte internaĂžionale care ar înlocui sau modifica aceastĂŁ ultimĂŁ convenĂžie, sînt considerate ca fiind corespunzĂŁtoare dispoziĂžiilor paragrafului 1 de mai sus Âşi trebuie sĂŁ fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. fĂŁrĂŁ o nouĂŁ agreare.
    ART. 14
    1. Fiecare parte contractantĂŁ îÂşi rezervĂŁ dreptul de a refuza recunoaÂşterea valabilitĂŁĂžii agreĂŁrii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la art. 12 Âşi 13 de mai sus.
    TotuÂşi, pĂŁrĂžile contractante vor evita sĂŁ întîrzie transportul atunci cînd defectele constatate sînt de importanÞã minorĂŁ Âşi nu creeazĂŁ nici un risc de fraudĂŁ.
    2. înainte de a fi reutilizat pentru transportul de mĂŁrfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde condiĂžiilor care au justificat agrearea sa, va trebui sĂŁ fie repus în starea iniĂžialĂŁ sau sĂŁ facĂŁ obiectul unei noi agreĂŁri.

    b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    ART. 15
    1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul mĂŁrfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garanĂžie nu va fi cerutĂŁ pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.
    2. DispoziĂžiile paragrafului 1 al prezentului articol nu împiedicĂŁ o parte contractantĂŁ sĂŁ cearĂŁ îndeplinirea, la biroul vamal de destinaĂžie, a formalitĂŁĂžilor prevĂŁzute în reglementĂŁrile naĂžionale, pentru a se garanta faptul cĂŁ, odatĂŁ încheiatĂŁ operaĂžiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.
    ART. 16
    Atunci cînd o operaĂžiune T.I.R. va fi efectuatĂŁ de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o placĂŁ dreptunghiularĂŁ purtînd inscripĂžia "T.I.R." Âşi avînd caracteristicile menĂžionate în anexa nr. 5 la prezenta convenĂžie se va fixa în faĂža Âşi în spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.
    Aceste plĂŁci vor fi dispuse astfel încît sĂŁ fie foarte vizibile Âşi vor fi detaÂşabile.
    ART. 17
    1. Se va întocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea întocmi totuÂşi un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere încĂŁrcate într-un singur vehicul rutier sau într-un ansamblu de vehicule. în acest caz, manifestul mĂŁrfurilor din carnet va trebui sĂŁ cuprindĂŁ separat conĂžinutul fiecĂŁrui vehicul fĂŁcînd parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiecĂŁrui container.
    2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singurĂŁ cĂŁlĂŁtorie. El va conĂžine cel puĂžin numĂŁrul de volete detaÂşabile pentru luare în evidenÞã Âşi descĂŁrcare necesare pentru efectuarea transportului în cauzĂŁ.
    ART. 18
    O operaĂžiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare Âşi de destinaĂžie dar, cu excepĂžia cazurilor autorizate de partea contractantĂŁ sau de pĂŁrĂžile contractante interesate:
    a) birourile vamale de plecare vor trebui sĂŁ fie situate într-o singurĂŁ ĂžarĂŁ;
    b) birourile vamale de destinaĂžie nu vor putea fi situate în mai mult de douĂŁ Þãri;
    c) numĂŁrul total de birouri vamale de plecare Âşi de destinaĂžie nu va putea depĂŁÂşi patru.
    ART. 19
    MĂŁrfurile Âşi vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate împreunĂŁ cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. AutoritĂŁĂžile vamale ale Þãrii de plecare vor lua mĂŁsurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului mĂŁrfurilor Âşi pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autoritĂŁĂži vamale, de cĂŁtre persoane legal autorizate.
    ART. 20
    Pentru parcursul pe teritoriul Þãrilor lor, autoritĂŁĂžile vamale vor putea fixa un termen Âşi vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul sĂŁ urmeze un itinerar determinat.
    ART. 21
    La fiecare birou vamal de trecere, ca Âşi la birourile vamale de destinaĂžie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autoritĂŁĂžilor vamale pentru control cu încĂŁrcĂŁtura Âşi carnetul T.I.R. aferent.
    ART. 22
    1. De regulĂŁ, Âşi în afara cazului în care ele ar proceda la controlul mĂŁrfurilor în aplicarea paragrafului 2 al art. 5, autoritĂŁĂžile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecĂŁrei pĂŁrĂži contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte pĂŁrĂži contractante, cu condiĂžia ca aceste sigilii sĂŁ fie intacte.
    TotuÂşi, autoritĂŁĂžile vamale menĂžionate vor putea adĂŁuga, dacĂŁ necesitĂŁĂžile controlului o cer, propriile lor sigilii.
    2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractantĂŁ vor beneficia pe teritoriul sĂŁu de aceeaÂşi protecĂžie juridicĂŁ ca Âşi sigiliile naĂžionale.
    ART. 23
    AutoritĂŁĂžile vamale vor putea:
    - sĂŁ escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe teritoriul Þãrii lor, pe cheltuiala transportatorilor;
    - sĂŁ procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor Âşi a încĂŁrcĂŁturii lor numai în cazuri excepĂžionale.
    ART. 24
    DacĂŁ, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autoritĂŁĂžile vamale procedeazĂŁ la controlul încĂŁrcĂŁturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule sau a unui container, ele vor face menĂžiune pe voletele carnetului T.I.R., utilizat în Ăžara lor, pe cotoarele corespunzĂŁtoare Âşi pe voletele care rĂŁmîn în carnetul T.I.R., despre noile sigilii aplicate ca Âşi despre natura controlului efectuat.
    ART. 25
    DacĂŁ, în timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt în alte cazuri decît în cele prevĂŁzute la art. 24 Âşi 35, sau dacĂŁ mĂŁrfurile au pierit sau au suferit stricĂŁciuni fĂŁrĂŁ ca un astfel de sigiliu sĂŁ fie rupt, va fi aplicatĂŁ procedura prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1 a prezentei convenĂžii pentru utilizarea carnetului T.I.R., fĂŁrĂŁ a prejudicia aplicarea eventualĂŁ a legislaĂžiilor naĂžionale Âşi va fi întocmit procesul-verbal de constatare cuprins în carnetul T.I.R.
    ART. 26
    1. Atunci cînd transportul efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R. traverseazĂŁ, pe o porĂžiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractantĂŁ la prezenta convenĂžie, operaĂžiunea T.I.R. va fi suspendatĂŁ pe timpul traversĂŁrii. în acest caz autoritĂŁĂžile vamale ale pĂŁrĂžii contractante al cĂŁrui teritoriu este în continuare traversat, vor accepta carnetul T.I.R. pentru reluarea operaĂžiunii T.I.R., sub rezerva ca sigiliile vamale Âşi/sau mĂŁrcile de identificare sĂŁ fi rĂŁmas intacte.
    2. Se va proceda la fel Âşi pentru acea parte a traseului pe parcursul cĂŁreia carnetul T.I.R. nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei pĂŁrĂži contractante, fie datoritĂŁ existenĂžei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci cînd utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesarĂŁ.
    3. în aceste cazuri birourile vamale unde operaĂžiunea T.I.R. este întreruptĂŁ sau reluatĂŁ vor fi considerate ca birouri de trecere la ieÂşire sau, respectiv, la intrare.
    ART. 27
    Sub rezerva dispoziĂžiilor prezentei convenĂžii Âşi în special a art. 18, un alt birou vamal de destinaĂžie va putea fi substituit biroului vamal de destinaĂžie iniĂžial desemnat.
    ART. 28
    La sosirea încĂŁrcĂŁturii la biroul vamal de destinaĂžie Âşi cu condiĂžia ca mĂŁrfurile sĂŁ fie supuse, în acel moment, unui alt regim vamal sau vĂŁmuite pentru punerea în consum, descĂŁrcarea carnetului T.I.R. va avea loc fĂŁrĂŁ întîrziere.

    c) DispoziĂžii relative la transportul mĂŁrfurilor grele sau voluminoase
    ART. 29
    1. DispoziĂžiile prezentei secĂžiuni nu vor fi aplicabile decît transporturilor de mĂŁrfuri grele sau voluminoase, definite la alin. i) al art. 1 al prezentei convenĂžii.
    2. Atunci cînd dispoziĂžiile prezentei secĂžiuni sînt aplicabile, transportul mĂŁrfurilor grele sau voluminoase poate, dupĂŁ cum decid autoritĂŁĂžile biroului vamal de plecare, sĂŁ se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.
    3. DispoziĂžiile prezentei secĂžiuni nu vor fi aplicate decît dacĂŁ, dupĂŁ pĂŁrerea autoritĂŁĂžilor biroului vamal de plecare, este posibil sĂŁ se identifice fĂŁrĂŁ dificultate mĂŁrfurile grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii fĂŁcute, precum Âşi, dacĂŁ este cazul, accesoriile transportate în acelaÂşi timp, sau dacĂŁ acestor mĂŁrfuri li se pot aplica sigilii vamale Âşi/sau mĂŁrci de identificare de naturĂŁ sĂŁ împiedice orice substituire sau sustragere fĂŁrĂŁ sĂŁ rĂŁmînĂŁ urme vizibile.
    ART. 30
    Toate dispoziĂžiile prezentei convenĂžii de la care nu existĂŁ derogĂŁri prin dispoziĂžiile speciale ale prezentei secĂžiuni sînt aplicabile la transportul mĂŁrfurilor grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    ART. 31
    Responsabilitatea asociaĂžiei garante va acoperi nu numai mĂŁrfurile enumerate pe carnetul T.I.R., dar Âşi mĂŁrfurile care, deÂşi nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar gĂŁsi pe platforma de încĂŁrcare sau printre mĂŁrfurile enumerate pe carnetul T.I.R.
    ART. 32
    Carnetul T.I.R. utilizat va trebui sĂŁ poarte pe coperta sa Âşi pe toate voletele indicaĂžia "mĂŁrfuri grele sau, voluminoase" cu litere groase, în englezĂŁ sau în francezĂŁ.
    ART. 33
    AutoritĂŁĂžile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la carnetul T.I.R. sĂŁ fie anexate specificaĂžia coletelor, fotografii, schiĂže etc. care se vĂŁdesc necesare pentru identificarea mĂŁrfurilor transportate. în acest caz autoritĂŁĂžile vamale vor viza aceste documente, un exemplar al documentelor menĂžionate va fi ataÂşat pe verso copertei carnetului T.I.R., iar pe toate manifestele carnetului se va face menĂžiune despre aceste documente.
    ART. 34
    AutoritĂŁĂžile biroului vamal de trecere ale fiecĂŁrei pĂŁrĂži contractante vor accepta sigiliile vamale Âşi/sau mĂŁrcile de identificare aplicate de autoritĂŁĂžile competente ale celorlalte pĂŁrĂži contractante. Ele vor putea totuÂşi sĂŁ adauge alte sigilii Âşi/sau mĂŁrci de identificare Âşi vor menĂžiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în Ăžara lor, pe cotoarele corespunzĂŁtoare Âşi pe voletele rĂŁmase în carnetul T.I.R., noile sigilii Âşi/sau mĂŁrci de identificare aplicate.
    ART. 35
    DacĂŁ pe traseu sau la un birou vamal de trecere autoritĂŁĂžile vamale, procedînd la controlul încĂŁrcĂŁturii, vor rupe sigiliile Âşi/sau vor înlĂŁtura mĂŁrcile de identificare, ele vor menĂžiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în Ăžara lor, pe cotoarele corespunzĂŁtoare Âşi pe voletele rĂŁmase în carnetul T.I.R., noile sigilii Âşi/sau mĂŁrci de identificare aplicate.

    CAP. 4
    Abateri

    ART. 36
    Orice abatere de la dispoziĂžiile prezentei convenĂžii va expune pe contravenient, în Ăžara în care abaterea a fost comisĂŁ, sancĂžiunilor prevĂŁzute de legislaĂžia acestei Þãri.
    ART. 37
    Atunci cînd nu este posibil sĂŁ se determine teritoriul pe care o abatere a fost comisĂŁ, ea este consideratĂŁ ca fiind comisĂŁ pe teritoriul pĂŁrĂžii contractante unde ea a fost constatatĂŁ.
    ART. 38
    1. Fiecare parte contractantĂŁ va avea dreptul sĂŁ excludĂŁ, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei convenĂžii, orice persoanĂŁ vinovatĂŁ de abateri grave de la legile sau reglementĂŁrile vamale aplicabile transporturilor internaĂžionale de mĂŁrfuri.
    2. AceastĂŁ excludere va fi imediat notificatĂŁ autoritĂŁĂžilor vamale ale pĂŁrĂžii contractante pe teritoriul cĂŁreia persoana în cauzĂŁ este stabilitĂŁ sau domiciliatĂŁ, ca Âşi asociaĂžiei sau asociaĂžiilor garante ale Þãrii în care a fost comisĂŁ.
    ART. 39
    Atunci cînd operaĂžiile T.I.R. sînt recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor convenĂžiei:
    1. PĂŁrĂžile contractante nu vor releva diferenĂžele minore privind executarea obligaĂžiilor legate de termen sau itinerariu.
    2. De asemenea, nepotrivirile între indicaĂžiile de pe manifestul mĂŁrfurilor din carnetele T.I.R. Âşi conĂžinutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui container nu vor fi considerate ca abateri în sarcina titularului carnetului T.I.R., în sensul prezentei convenĂžii, atunci cînd se va dovedi autoritĂŁĂžilor competente cĂŁ aceste nepotriviri nu se datoreazĂŁ erorilor comise în cunoÂştinÞã de cauzĂŁ sau din neglijenÞã în momentul încĂŁrcĂŁrii sau expedierii mĂŁrfurilor sau în momentul întocmirii manifestului menĂžionat.
    ART. 40
    AdministraĂžiile vamale ale Þãrilor de plecare Âşi de destinaĂžie nu vor reĂžine în sarcina titularului carnetului T.I.R. nepotrivirile care vor fi eventual constatate în aceste Þãri, atunci cînd aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au urmat operaĂžiunii T.I.R. Âşi dacĂŁ titularul carnetului nu este implicat.
    ART. 41
    Atunci cînd s-a dovedit autoritĂŁĂžilor vamale cĂŁ mĂŁrfurile înscrise în manifestul unui carnet T.I.R. au pierit sau au fost iremediabil pierdute datoritĂŁ unui accident sau forĂžei majore, sau cĂŁ ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispensĂŁ de plata drepturilor Âşi taxelor vamale exigibile.
    ART. 42
    La cererea motivatĂŁ a unei pĂŁrĂži contractante, autoritĂŁĂžile competente ale pĂŁrĂžilor contractante interesate de o operaĂžiune T.I.R. vor accepta sĂŁ comunice acesteia toate informaĂžiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispoziĂžiilor art. 39, 40 Âşi 41 de mai sus.

    CAP. 5
    Note explicative

    ART. 43
    Notele explicative cuprinse în anexele nr. 6 Âşi 7 (partea a treia) dau interpretare unor dispoziĂžii ale prezentei convenĂžii Âşi anexelor sale. Ele conĂžin de asemenea Âşi unele practici recomandate.

    CAP. 6
    DispoziĂžii diverse

    ART. 44
    Fiecare parte contractantĂŁ va acorda facilitĂŁĂži asociaĂžiilor garante interesate în ceea ce priveÂşte:
    a) transferul de valutĂŁ necesar achitĂŁrii sumelor cerute de autoritĂŁĂžile pĂŁrĂžilor contractante în baza dispoziĂžiilor prevĂŁzute la art. 8 al prezentei convenĂžii;
    b) transferul de valutĂŁ necesar plĂŁĂžii formularelor de carnet T.I.R. trimise asociaĂžiilor garante de asociaĂžiile strĂŁine corespondente sau de organizaĂžiile internaĂžionale.
    ART. 45
    Fiecare parte contractantĂŁ va publica lista birourilor vamale de plecare, de trecere Âşi de destinaĂžie pe care ea le-a desemnat pentru transporturile sub acoperirea carnetului T.I.R. PĂŁrĂžile contractante ale cĂŁror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de comun acord a birourilor de frontierĂŁ corespondente Âşi a orelor de lucru ale acestora.
    ART. 46
    1. Pentru operaĂžiunile vamale menĂžionate în prezenta convenĂžie, activitatea personalului vamal nu va da loc plĂŁĂžii unor redevenĂže, excepĂžie fĂŁcînd cazurile în care activitatea se va desfĂŁÂşura în afara zilelor, orelor Âşi locurilor normal prevĂŁzute pentru astfel de operaĂžiuni.
    2. Ori de cîte ori este posibil, pĂŁrĂžile contractante vor facilita la birourile vamale operaĂžiunile vamale privind mĂŁrfurile perisabile.
    ART. 47
    1. DispoziĂžiile prezentei convenĂžii nu împiedicĂŁ aplicarea restricĂžiilor Âşi controalelor derivînd din reglementĂŁrile naĂžionale Âşi bazate pe considerente de moralitate publicĂŁ, securitate publicĂŁ, igienĂŁ sau sĂŁnĂŁtate publicĂŁ sau pe considerente de ordin veterinar sau fitopatologic Âşi nici perceperea sumelor exigibile conform acestor reglementĂŁri.
    2. DispoziĂžiile prezentei convenĂžii nu împiedicĂŁ aplicarea altor dispoziĂžii naĂžionale sau internaĂžionale care reglementeazĂŁ transporturile.
    ART. 48
    Nici o dispoziĂžie din prezenta convenĂžie nu exclude dreptul pĂŁrĂžilor contractante care formeazĂŁ o uniune vamalĂŁ sau economicĂŁ de a adopta reguli speciale privind operaĂžiile de transport care încep sau se încheie pe teritoriile lor sau tranzitului prin aceste teritorii, în mĂŁsura în care aceste reguli nu reduc facilitĂŁĂžile prevĂŁzute prin prezenta convenĂžie.
    ART. 49
    Prezenta convenĂžie nu împiedicĂŁ aplicarea unor facilitĂŁĂži mai mari pe care pĂŁrĂžile contractante le acordĂŁ sau ar dori sĂŁ le acorde, fie prin dispoziĂžii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilitĂŁĂžile astfel acordate sĂŁ nu împiedice aplicarea dispoziĂžiilor prezentei convenĂžii Âşi, în special, funcĂžionarea operaĂžiunilor T.I.R.
    ART. 50
    PĂŁrĂžile contractante îÂşi vor comunica reciproc, la cerere, informaĂžiile necesare pentru aplicarea dispoziĂžiilor prezentei convenĂžii, în special cele privind agrearea vehiculelor rutiere sau containerelor, ca Âşi cele privind caracteristicile tehnice ale construcĂžiei lor.
    ART. 51
    Anexele la prezenta convenĂžie fac parte integrantĂŁ din convenĂžie.

    CAP. 7
    DispoziĂžii finale

    ART. 52
    Semnare, ratificare, acceptare, aprobare Âşi aderare
    1. Toate statele membre ale OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite sau membre ale uneia din instituĂžiile sale specializate sau ale AgenĂžiei InternaĂžionale pentru Energia AtomicĂŁ, pĂŁrĂži la Statutul CurĂžii InternaĂžionale de JustiĂžie Âşi orice alt stat invitat de Adunarea GeneralĂŁ a OrganizaĂžiilor NaĂžiunilor Unite, pot deveni pĂŁrĂži contractante la prezenta convenĂžie:
    a) semnînd-o, fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii, acceptĂŁrii sau aprobĂŁrii;
    b) depunînd un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, dupĂŁ ce a semnat-o sub rezerva ratificĂŁrii, acceptĂŁrii sau aprobĂŁrii; sau
    c) depunînd un instrument de aderare.
    2. Prezenta convenĂžie va fi deschisĂŁ spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 pînĂŁ la 31 decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul NaĂžiunilor Unite de la Geneva, statelor menĂžionate la paragraful 1 al prezentului articol. DupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ, ea va fi deschisĂŁ acestor state pentru aderare.
    3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispoziĂžiilor paragrafelor 1 Âşi 2 ale prezentului articol, sĂŁ devinĂŁ pĂŁrĂži contractante la prezenta convenĂžie în acelaÂşi moment cu toate statele care le compun sau în orice moment dupĂŁ ce toate statele care le compun au devenit pĂŁrĂži contractante la prezenta convenĂžie. TotuÂşi, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.
    4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite.
    ART. 53
    Intrare în vigoare
    1. Prezenta convenĂžie va intra în vigoare la Âşase luni dupĂŁ data la care cinci din statele menĂžionate la paragraful 1 al art. 52 o vor semna fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii, acceptĂŁrii sau aprobĂŁrii, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    2. DupĂŁ ce cinci dintre statele menĂžionate la paragraful 1 al art. 52 vor semna fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii sau aprobĂŁrii sau vor depune instrumentul lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenĂžie va intra în vigoare, pentru toate noile pĂŁrĂži contractante, la Âşase luni dupĂŁ data depunerii instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dupĂŁ intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenĂžie va fi considerat ca aplicîndu-se textului modificat al prezentei convenĂžii.
    4. Orice instrument de aceastĂŁ naturĂŁ depus dupĂŁ acceptarea unui amendament, dar înaintea intrĂŁrii sale în vigoare, va fi considerat ca aplicîndu-se textului modificat al prezentei convenĂžii la data intrĂŁrii în vigoare a amendamentului.
    ART. 54
    DenunĂžarea
    1. Orice parte contractantĂŁ va putea denunĂža prezenta convenĂžie prin notificare adresatĂŁ secretarului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite.
    2. DenunĂžarea va produce efecte la cincisprezece luni dupĂŁ data la care secretarul general va primi notificarea privind denunĂžarea.
    3. Valabilitatea carnetelor T.I.R., luate în evidenÞã de cĂŁtre biroul vamal al Þãrii de plecare înaintea datei la care denunĂžarea va produce efecte, nu va fi afectatĂŁ de aceastĂŁ denunĂžare, iar garanĂžia asociaĂžiilor garante va rĂŁmîne efectivĂŁ conform condiĂžiilor prezentei convenĂžii.
    ART. 55
    ExtincĂžia
    DacĂŁ, dupĂŁ intrarea în vigoare a prezentei convenĂžii, numĂŁrul statelor care sînt pĂŁrĂži contractante va fi inferior celui de cinci în timpul unei perioade oarecare de douĂŁsprezece luni consecutive, prezenta convenĂžie va înceta sĂŁ-Âşi producĂŁ efectele la sfîrÂşitul perioadei de douĂŁsprezece luni.
    ART. 56
    Abrogarea ConvenĂžiei T.I.R. (1959)
    1. La intrarea sa în vigoare, prezenta convenĂžie va abroga Âşi înlocui, în relaĂžiile dintre pĂŁrĂžile la prezenta convenĂžie, ConvenĂžia T.I.R. deschisĂŁ spre semnare la Geneva la 15 ianuarie 1959.
    2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere Âşi containere, conform condiĂžiilor ConvenĂžiei T.I.R. din anul 1959, vor fi acceptate în limita termenului lor de valabilitate sau sub rezerva reînnoirii la transportul de mĂŁrfuri sub sigiliu vamal de cĂŁtre pĂŁrĂžile contractante ale prezentei convenĂžii, cu condiĂžia ca aceste vehicule Âşi containere sĂŁ îndeplineascĂŁ în continuare condiĂžiile conform cĂŁrora au fost agreate iniĂžial.
    ART. 57
    Reglementarea diferendelor
    1. Orice diferend între douĂŁ sau mai multe pĂŁrĂži contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenĂžii va fi, pe cît posibil, rezolvat pe calea negocierilor între pĂŁrĂžile în litigiu sau într-un alt mod.
    2. Orice diferend între douĂŁ sau mai multe pĂŁrĂži contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenĂžii care nu poate fi rezolvat în modul arĂŁtat la paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre pĂŁrĂži, unui tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei doi arbitri desemnaĂži vor desemna un al treilea arbitru care va fi preÂşedinte. DacĂŁ timp de trei luni dupĂŁ ce a primit o cerere, una din pĂŁrĂži nu a desemnat arbitrul sau dacĂŁ arbitrii nu au putut alege un preÂşedinte, oricare dintre pĂŁrĂži va putea cere secretarului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite sĂŁ procedeze la numirea arbitrului sau a preÂşedintelui tribunalului arbitral.
    3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispoziĂžiilor paragrafului 2 va fi obligatorie pentru pĂŁrĂžile în diferend.
    4. Tribunalul arbitral va stabili propriul sĂŁu regulament interior.
    5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor sĂŁi.
    6. Orice controversĂŁ care ar putea sĂŁ aparĂŁ între pĂŁrĂžile la diferend cu privire la interpretarea Âşi executarea sentinĂžei arbitrale va putea fi adusĂŁ de cĂŁtre una din pĂŁrĂži în faĂža tribunalului arbitral care a dat sentinĂža pentru a fi judecatĂŁ de acesta.
    ART. 58
    Rezerve
    1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica sau va adera la prezenta convenĂžie, sĂŁ declare cĂŁ nu se considerĂŁ legat de paragrafele 2 - 6 ale art. 57 din prezenta convenĂžie. Celelalte pĂŁrĂži contractante nu vor fi legate prin aceste paragrafe faÞã de orice parte contractantĂŁ care va formula o asemenea rezervĂŁ.
    2. Orice parte contractantĂŁ care va formula o rezervĂŁ conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea în orice moment sĂŁ ridice aceastĂŁ rezervĂŁ printr-o notificare adresatĂŁ secretarului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite.
    3. Cu excepĂžia rezervelor prevĂŁzute la paragraful 1 al prezentului articol, nici o rezervĂŁ la prezenta convenĂžie nu va fi admisĂŁ.
    ART. 59
    Procedura de amendare a prezentei convenĂžii
    1. Prezenta convenĂžie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei pĂŁrĂži contractante, urmînd procedura prevĂŁzutĂŁ în prezentul articol.
    2. Orice amendament propus la prezenta convenĂžie va fi examinat de un Comitet de gestiune compus din toate pĂŁrĂžile contractante, conform Regulamentului interior care face obiectul anexei nr. 8. Orice amendament de aceastĂŁ naturĂŁ examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune Âşi adoptat de comitet cu majoritate de douĂŁ treimi a membrilor prezenĂži Âşi votanĂži va fi comunicat de cĂŁtre secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite pĂŁrĂžilor contractante, pentru acceptare.
    3. Sub rezerva dispoziĂžiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispoziĂžiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate pĂŁrĂžile contractante la trei luni dupĂŁ expirarea unei perioade de douĂŁsprezece luni de la data la care comunicarea a fost fĂŁcutĂŁ, dacĂŁ în aceastĂŁ perioadĂŁ nici o obiecĂžie la amendamentul propus nu a fost notificatĂŁ secretarului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, de un stat care este parte contractantĂŁ.
    4. DacĂŁ o obiecĂžie la amendamentul propus a fost notificatĂŁ conform dispoziĂžiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat Âşi nu va produce efecte.
    ART. 60
    Procedura specialĂŁ de amendare a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Âşi 7
    1. Orice amendament propus la anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Âşi 7 examinat conform dispoziĂžiilor paragrafelor 1 Âşi 2 al art. 59, va intra în vigoare la o datĂŁ care va fi fixatĂŁ de Comitetul de gestiune în momentul adoptĂŁrii sale, cu condiĂžia ca la o datĂŁ anterioarĂŁ pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acelaÂşi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din statele care sînt pĂŁrĂži contractante sau cinci state care sînt pĂŁrĂži contractante, dacĂŁ aceastĂŁ cifrĂŁ este inferioarĂŁ, sĂŁ nu fi notificat secretarului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, cĂŁ ridicĂŁ obiecĂžii împotriva amendamentului.
    Datele menĂžionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de douĂŁ treimi din membrii prezenĂži Âşi votanĂži.
    2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevĂŁzute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate pĂŁrĂžile contractante, orice dispoziĂžie precedentĂŁ la care se referĂŁ.
    ART. 61
    Cereri, comunicĂŁri Âşi obiecĂžii
    Secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va informa toate pĂŁrĂžile contractante Âşi toate statele menĂžionate la paragraful 1 al art. 52 al prezentei convenĂžii, de orice cerere, comunicare sau obiecĂžie fĂŁcutĂŁ în baza art. 59 Âşi 60 de mai sus Âşi a datei intrĂŁrii în vigoare a amendamentului.
    ART. 62
    ConferinÞã de revizuire
    1. Un stat care este parte contractantĂŁ va putea, prin notificare adresatĂŁ secretarului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, sĂŁ cearĂŁ convocarea unei conferinĂže pentru revizuirea prezentei convenĂžii.
    2. O conferinÞã de revizuire, la care vor fi invitate toate pĂŁrĂžile contractante Âşi toate statele menĂžionate la paragraful 1 al art. 52, va fi convocatĂŁ de secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite dacĂŁ, într-un termen de Âşase luni de la data la care secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite a comunicat notificarea, cel puĂžin un sfert din pĂŁrĂžile contractante vor face cunoscut acordul lor.
    3. O conferinÞã de revizuire la care vor fi invitate toate pĂŁrĂžile contractante Âşi toate statele menĂžionate la paragraful 1 al art. 52, va fi de asemenea, convocatĂŁ, de secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite imediat dupĂŁ notificarea unei cereri în acest scop de cĂŁtre Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide dacĂŁ este cazul sĂŁ formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor sĂŁi prezenĂži Âşi votanĂži.
    4. DacĂŁ o conferinÞã este convocatĂŁ, în aplicarea dispoziĂžiilor paragrafelor 1 sau 3 ale prezentului articol, secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va înÂştiinĂža despre aceasta toate pĂŁrĂžile contractante Âşi le va invita sĂŁ supunĂŁ într-un termen de trei luni propunerile care ar dori sĂŁ fie examinate de conferinÞã. Secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va transmite tuturor pĂŁrĂžilor contractante ordinea de zi provizorie a conferinĂžei Âşi textele propunerilor, cu cel puĂžin 3 luni înaintea deschiderii conferinĂžei.
    ART. 63
    NotificĂŁri
    în afara notificĂŁrilor Âşi modificĂŁrilor prevĂŁzute la art. 61 Âşi 62, secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va notifica tuturor statelor menĂžionate la art. 52:
    a) semnĂŁturile, ratificĂŁrile, acceptĂŁrile, aprobĂŁrile Âşi aderĂŁrile în baza art. 52;
    b) datele de intrare în vigoare a prezentei ConvenĂžii conform art. 53;
    c) denunÞãrile în baza art. 54;
    d) extincĂžia prezentei convenĂžii în baza art. 55;
    e) rezervele formulate în baza art. 58.
    ART. 64
    Text autentic
    DupĂŁ 31 decembrie 1976, originalul prezentei convenĂžii va fi depus la secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecĂŁreia din pĂŁrĂžile contractante Âşi fiecĂŁruia din statele menĂžionate la paragraful 1 al art. 52 care nu sînt pĂŁrĂži contractante.
    în virtutea cĂŁreia, subscriÂşii plenipotenĂžiari au semnat prezenta convenĂžie.
    întocmitĂŁ la Geneva la patrusprezece noiembrie unamienouĂŁsuteÂşaptezeciÂşicinci, într-un singur exemplar, în limbile englezĂŁ, francezĂŁ Âşi rusĂŁ, cele trei texte avînd aceeaÂşi valabilitate.

    ANEXA 1

                          MODELUL CARNETULUI T.I.R.

    Carnetul T.I.R. este imprimat în limba francezĂŁ, cu excepĂžia paginei 1 a coperĂžii, ale cĂŁrei rubrici sînt imprimate Âşi în limba englezĂŁ; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea englezĂŁ la pagina 3 a coperĂžii amintite.

   ...........................................................................
                                                          Pagina 1 a coperĂžii
   ...........................................................................
     _______________________________________
    |  NUMELE ORGANIZAÞIEI INTERNAÞIONALE   |
    |_______________________________________|

                             CARNET TIR Nr.*)
 ______________________________________________________________________________
|  1. Valabil pentru luarea în evidenÞã de cĂŁtre biroul vamal ....... inclusiv |
|     de plecare pînĂŁ la                                                       |
|                                                                              |
|  2. Eliberat de ............................................................ |
|  ........................................................................... |
|                        (numele asociaĂžiei emitente)                          |
|                                                                              |
|  3. Titular ................................................................ |
|  ........................................................................... |
|                           (nume, adresĂŁ, Ăžara)                               |
|                                                                              |
|  4. SemnĂŁtura delegatului             5. SemnĂŁtura secretarului              |
|     asociaĂžiei emitente Âşi               organizaĂžiei internaĂžionale         |
|     Âştampila acestei asociaĂžii                                               |
|           _                                                                  |
|         /                                                                   |
|        |      |                       ...............................        |
|           _ /                                                               |
|  .............................                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  (a se completa înaintea utilizĂŁrii de cĂŁtre titularul carnetului)           |
|                                                                              |
|  6. Þara de plecare ........................................................ |
|                                                                              |
|  7. Þara de destinaĂžie ..................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|  8. NumĂŁrul(le) de înmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)*1)      |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|  9. Certificatul(tele) de agreare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)       |
|     (Nr. Âşi datĂŁ)*1)                                                         |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 10. NumĂŁrul(le) de identificare a(ale) containerului(lelor)*1)               |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 11. ObservaĂžii diverse ..................................................... |
|                                                                              |
|                                       12. SemnĂŁtura titularului carnetului   |
|                                                                              |
| *1) A se suprima menĂžiunile inutile.    ..................................   |
|______________________________________________________________________________|

    *) A se vedea anexa nr. 1 a ConvenĂžiei T.I.R., 1975, elaboratĂŁ sub auspiciile Comisiei economice a NaĂžiunilor Unite pentru Europa.

                                REGULI
               referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.

    A. GeneralitĂŁĂži

    1. Emitere: Carnetul T.I.R. va fi emis în Ăžara de plecare sau în Ăžara în care titularul este stabilit sau domiciliat.
    2. Limba: Carnetul T.I.R. este imprimat în limba francezĂŁ, cu excepĂžia paginii 1 a coperĂžii, în care rubricile sînt imprimate Âşi în englezĂŁ; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea englezĂŁ la pagina 3 a coperĂžii. Pe de altĂŁ parte, pot fi adĂŁugate file suplimentare, cuprinzînd o traducere a textului imprimat.
    3. Valabilitate: Carnetul T.I.R. rĂŁmîne valabil pînĂŁ la terminarea operaĂžiunii T.I.R. la biroul vamal de destinaĂžie, în mĂŁsura în care a fost luat în evidenÞã la biroul vamal de plecare în termenul stabilit de asociaĂžia emitentĂŁ (rubrica 1 de la pagina 1 a coperĂžii Âşi rubrica 4 a voletului).
    4. NumĂŁr de carnete: Se va emite un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe containere încĂŁrcate fie pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule (a se vedea Âşi regula 10 d) de mai jos).
    5. NumĂŁrul de birouri vamale de plecare Âşi de destinaĂžie: Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R. pot comporta mai multe birouri vamale de plecare Âşi de destinaĂžie, dar în lipsa unei autorizĂŁri:
    a) birourile vamale de plecare vor fi situate în aceeaÂşi ĂžarĂŁ;
    b) birourile vamale de destinaĂžie nu vor putea fi situate în mai mult de douĂŁ Þãri;
    c) numĂŁrul total al birourilor vamale de plecare Âşi de destinaĂžie nu va putea depĂŁÂşi 4 (a se vedea Âşi regula 10 e) de mai jos).
    6. NumĂŁrul de file: DacĂŁ transportul comportĂŁ un singur birou vamal de plecare Âşi un singur birou vamal de destinaĂžie, carnetul T.I.R. va trebui sĂŁ aibĂŁ cel puĂžin 2 file pentru Ăžara de plecare, 3 file pentru Ăžara de destinaĂžie, în plus 2 file pentru fiecare altĂŁ ĂžarĂŁ al cĂŁrui teritoriu este strĂŁbĂŁtut. Pentru fiecare birou vamal de plecare sau de destinaĂžie suplimentar, vor fi necesare 2 respectiv 3 alte file; în afarĂŁ de aceasta va trebui sĂŁ se adauge 2 file dacĂŁ birourile vamale de destinaĂžie sînt situate în douĂŁ Þãri diferite.
    7. Prezentarea la birourile vamale: Carnetul T.I.R. va fi prezentat cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule, containerul sau containerele la fiecare din birourile vamale de plecare, de trecere Âşi de destinaĂžie. La ultimul birou vamal de plecare semnĂŁtura agentului Âşi Âştampila cu datĂŁ a biroului vamal trebuie sĂŁ fie aplicate în partea de jos a manifestului tuturor voletelor care vor fi utilizate pentru continuarea transportului (rubrica 19).

    B. Modul de completare a carnetului T.I.R.

    8. ÂŞtersĂŁturi, scriere suprapusĂŁ: Carnetul T.I.R. nu va prezenta nici ÂştersĂŁturi Âşi nici scrieri suprapuse. Orice rectificare va trebui sĂŁ fie efectuatĂŁ prin tĂŁierea indicaĂžiilor eronate Âşi prin adĂŁugarea, dacĂŁ este cazul, a indicaĂžiilor dorite. Orice modificare va trebui sĂŁ fie aprobatĂŁ (de cel care o face) Âşi vizatĂŁ de autoritĂŁĂžile vamale.
    9. IndicaĂžie referitoare la înmatriculare: Cînd dispoziĂžiile naĂžionale nu prevĂŁd înmatricularea remorcilor Âşi semiremorcilor, se va indica, în locul numĂŁrului de înmatriculare, numĂŁrul de identificare sau de fabricaĂžie.
    10. Manifestul: a) Manifestul va fi completat în limba Þãrii de plecare, cu excepĂžia cazului în care autoritĂŁĂžile vamale ar autoriza utilizarea unei alte limbi. AutoritĂŁĂžile vamale ale altor Þãri strĂŁbĂŁtute îÂşi rezervĂŁ dreptul sĂŁ pretindĂŁ o traducere în limba lor. în vederea evitĂŁrii întîrzierilor care ar putea rezulta din aceastĂŁ exigenÞã, se recomandĂŁ transportatorului sĂŁ posede traducerile necesare.
    b) IndicaĂžiile înscrise pe manifest vor trebui sĂŁ fie dactilografiate sau multiplicate astfel încît sĂŁ fie uÂşor de citit pe toate filele. Filele ilizibile vor fi refuzate de autoritĂŁĂžile vamale.
    c) Cînd nu existĂŁ suficient spaĂžiu pentru a înscrie pe manifest toate mĂŁrfurile transportate, pot fi ataÂşate voletelor foi anexĂŁ, de acelaÂşi model cu manifestul sau sub formĂŁ de documente comerciale conĂžinînd indicaĂžiile manifestului. în acest caz, toate voletele vor trebui sĂŁ poarte indicaĂžiile urmĂŁtoare:
    i) numĂŁrul foilor anexe (rubrica 10);
    ii) numĂŁrul Âşi natura coletelor sau obiectelor, ca Âşi greutatea brutĂŁ totalĂŁ a mĂŁrfurilor enumerate pe aceste foi anexe (rubricile 11 la 13).
    d) Cînd carnetul T.I.R. acoperĂŁ un ansamblu de vehicule sau mai multe containere, conĂžinutul fiecĂŁrui vehicul sau al fiecĂŁrui container va fi indicat separat pe manifest.
    AceastĂŁ indicaĂžie va trebui sĂŁ fie precedatĂŁ de numĂŁrul de înmatriculare al vehiculului sau de numĂŁrul de identificare al containerului (rubrica 11 a manifestului).
    e) De asemenea, dacĂŁ existĂŁ mai multe birouri vamale de plecare sau de destinaĂžie, înscrierile referitoare la mĂŁrfurile luate în evidenÞã sau destinate fiecĂŁrui birou vamal vor fi net separate unele de altele pe manifest.
    11. Liste specificative de colete, fotografii, planuri, etc.: Cînd, pentru identificarea mĂŁrfurilor grele sau voluminoase, autoritĂŁĂžile vamale pretind ca asemenea documente sĂŁ fie anexate carnetului T.I.R., acestea vor fi vizate de autoritĂŁĂžile vamale Âşi ataÂşate la pagina 2 a coperĂžii carnetului. în plus, o menĂžiune despre aceste documente va fi fĂŁcutĂŁ în rubrica 10 a tuturor voletelor.
    12. SemnĂŁturĂŁ: Toate voletele (rubricile 16 Âşi 17) vor fi datate Âşi semnate de titularul carnetului T.I.R. sau de reprezentantul sĂŁu.

    C. Incidente sau accidente

    13. DacĂŁ pe parcurs, dintr-o cauzĂŁ fortuitĂŁ, se întîmplĂŁ ca un sigiliu vamal sĂŁ fie rupt sau ca mĂŁrfurile sĂŁ fie distruse sau deteriorate, transportatorul se va adresa imediat autoritĂŁĂžilor vamale, dacĂŁ acestea se gĂŁsesc în apropiere, sau, în lipsĂŁ, altor autoritĂŁĂži competente ale Þãrii în care se gĂŁseÂşte. Acestea din urmĂŁ vor întocmi în cel mai scurt timp procesul-verbal de constatare care figureazĂŁ în carnetul T.I.R.
    14. în cazul unui accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau într-un alt container aceastĂŁ transbordare nu se poate efectua decît în prezenĂža uneia dintre autoritĂŁĂžile desemnate la regula 13 de mai sus. Autoritatea respectivĂŁ va întocmi procesul-verbal de constatare. Cu excepĂžia cazului cînd pe carnet ar exista menĂžiunea: "mĂŁrfuri grele sau voluminoase", vehiculul sau containerul care înlocuieÂşte pe cel vechi va trebui sĂŁ fie agreat pentru transportul de mĂŁrfuri sub sigiliu vamal. în plus, el va fi sigilat Âşi sigiliul vamal aplicat va fi indicat în procesul-verbal de constatare. TotuÂşi, dacĂŁ nici un vehicul sau container agreat nu este disponibil, transbordarea va putea fi efectuatĂŁ pe un autovehicul sau într-un container neagreat, cu condiĂžia ca acesta sĂŁ prezinte garanĂžii suficiente. în acest ultim caz, autoritĂŁĂžile vamale ale Þãrilor urmĂŁtoare vor aprecia dacĂŁ pot Âşi ele sĂŁ permitĂŁ transportul cu acest vehicul sau container sub acoperirea carnetului T.I.R.
    15. în cazul în care existĂŁ un pericol iminent care impune descĂŁrcarea imediatĂŁ, parĂžialĂŁ sau totalĂŁ, transportatorul poate lua, cu de la sine putere, mĂŁsurile necesare, fĂŁrĂŁ sĂŁ mai cearĂŁ sau fĂŁrĂŁ sĂŁ mai aÂştepte intervenĂžia autoritĂŁĂžilor menĂžionate la regula 13 de mai sus. în acest caz, el va trebui sĂŁ dovedeascĂŁ cĂŁ a fost nevoit sĂŁ acĂžioneze astfel în interesul vehiculului, containerului sau încĂŁrcĂŁturii transportate. Imediat dupĂŁ luarea mĂŁsurilor preventive de primĂŁ urgenÞã, transportatorul va informa una dintre autoritĂŁĂžile menĂžionate la regula 13 de mai sus, pentru a face constatarea faptelor, pentru a verifica încĂŁrcĂŁtura, pentru a sigila vehiculul sau containerul Âşi pentru a întocmi procesul-verbal de constatare.
    16. Procesul-verbal de constatare va rĂŁmîne anexat carnetului T.I.R. pînĂŁ la biroul vamal de destinaĂžie.
    17. Se recomandĂŁ asociaĂžiilor sĂŁ furnizeze transportatorilor, pe lîngĂŁ modelul inserat, chiar în carnetul T.I.R., un anumit numĂŁr de formulare de procese-verbale de constatare redactate în limba sau limbile Þãrilor pe care marfa le strĂŁbate.

          COTORUL Nr. 1 (pagini impare, alb) AL CARNETULUI TIR Nr.
 ______________________________________________________________________________
|                                                     |                        |
|  1. Luat în evidenÞã de cĂŁtre biroul vamal din .... | 6. SemnĂŁtura agentului |
|  2. Sub nr. ...............                         |    Âşi Âştampila cu datĂŁ |
|  3. Plumburi sau mĂŁrci de identificare ............ |    a biroului vamal    |
|     aplicate                                        |                        |
|      _                                              |           _            |
|  4. |_| Plumburi sau mĂŁrci de identificare gĂŁsite   |         /             |
|     intacte                                         |        |     |         |
|  5. Diverse (itinerar fixat, biroul la care         |         _ /          |
|     transportul trebuie prezentat - etc.)           |                        |
| ................................................... |                        |
| ................................................... | ...................... |
|_____________________________________________________|________________________|

................................................................................

| VOLETUL Nr. 1                       |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|  2. Biroul(le) vamal(e) de plecare  |3. Eliberat de (numele asociaĂžiei       |
|                                     |   emitente)                            |
|    1. ........... 2. .............  |________________________________________|
|    3. ...........                   |4. Valabil pentru luarea în evidenÞã de |
|                                     |   cĂŁtre biroul vamal de plecare pînĂŁ   |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adresĂŁ,  |
|                                     |   ĂžarĂŁ)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. Þara de plecare|7. Þara de destinaĂžie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Nr.(le) de înmatriculare      |10. Documente anexate la manifest       |
|       a(ale) vehiculului(lor)       |                                        |
|       rutier(e)                     |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. Âşi data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL MÃRFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. NumĂŁrul Âşi   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|           de încĂŁrcare sau|    natura       |    brutĂŁ     |    mĂŁrci de     |
|           container(re)   |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) MĂŁrci Âşi numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|           ale coletelor   |    denumirea    |              |    (numĂŁr,      |
|           sau obiectelor  |    mĂŁrfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor     |NumĂŁr|15. Certific cĂŁ     |19. Birou vamal de  |
|    figurînd pe manifest      |     |    indicaĂžiile din |    plecare         |
|    DestinaĂžia:               |     |    rubricile 1 - 14|    SemnĂŁtura       |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt |    agentului Âşi    |
|                              |     |    exacte Âşi       |    Âştampila cu datĂŁ|
|    1. Birou vamal            |     |    complete.       |    a biroului vamal|
|______________________________|_____|16. Locul Âşi data   |                    |
|                              |     |17. SemnĂŁtura       |               _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau |             /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului|            |     | |
|                              |     |    sĂŁu             |             _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | .................. | ..........         |
|______________________________|_____|____________________|____________________|
|    20. Certificat de luare în evidenÞã  |                                    |
|        (birou vamal de plecare sau de   |                                    |
|        trecere la intrare)              |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| _                         |             |                                    |
||_| 21. Plumburi sau mĂŁrci |22. Termen de|                                    |
|        de identificare    |    tranzit  |                                    |
|        gĂŁsite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|                                    |
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |                                    |
|        vamal din             |          |                                    |
|______________________________|__________|                                    |
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |                                    |
|        unde transportul trebuie sĂŁ fie  |                                    |
|        prezentat etc.)                  |                                    |
|_________________________________________|                                    |
|    25. SemnĂŁtura agentului      _       |                                    |
|        Âşi Âştampila cu datĂŁ    /        |                                    |
|        a biroului vamal      |     |    |                                    |
|  .........................    _ /     |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

    COTORUL Nr. 2 (pagini pare, verde) AL CARNETULUI TIR Nr.
 ______________________________________________________________________________
|    1. Sosire constatatĂŁ de cĂŁtre biroul vamal din ... |6. SemnĂŁtura agentului|
|        _                                              |   Âşi Âştampila cu datĂŁ|
|    2. |_| Plumburi sau mĂŁrci de identificare gĂŁsite   |   a biroului vamal   |
|       intacte                                         |                      |
|    3. DescĂŁrcat .......... colete sau obiecte (cum e  |          _           |
|       precizat pe manifest)                           |        /            |
|    4. Plumburi noi aplicate ......................... |       |     |        |
|    5. Rezerve ....................................... |        _ /         |
|         ............................................. |                      |
|         ............................................. | .................... |
|_______________________________________________________|______________________|

................................................................................

| VOLETUL Nr. 2                       |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|    2. Birouri(le) vamal(e) de       |3. Eliberat de (numele asociaĂžiei       |
|       plecare                       |   emitente)                            |
|      1. ........... 2. ...........  |________________________________________|
|      3. ...........                 |4. Valabil pentru luarea în evidenÞã de |
|                                     |   cĂŁtre biroul vamal de plecare pînĂŁ   |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adresĂŁ,  |
|                                     |   ĂžarĂŁ)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. Þara de plecare|7. Þara de destinaĂžie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. NumĂŁr(e) de înmatriculare     |10. Documente anexate la manifest       |
|       a(ale) vehiculului(lelor)     |                                        |
|       rutier(re)                    |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. Âşi data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL MÃRFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. NumĂŁrul Âşi   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|        de încĂŁrcare sau   |    natura       |    brutĂŁ     |    mĂŁrci de     |
|        container(re)      |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) MĂŁrci Âşi numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|        ale coletelor sau  |    denumirea    |              |    (numĂŁr,      |
|        obiectelor         |    mĂŁrfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor     |NumĂŁr|15. Certific cĂŁ     |19. Birou vamal de  |
|    figurînd pe manifest      |     |    indicaĂžiile din |    plecare         |
|    DestinaĂžia:               |     |    rubricile 1 - 14|    SemnĂŁtura       |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt |    agentului Âşi    |
|                              |     |    exacte Âşi       |    Âştampila cu datĂŁ|
|    1. Birou vamal            |     |    complete        |    a biroului vamal|
|______________________________|_____|16. Locul Âşi data   |                    |
|                              |     |17. SemnĂŁtura       |               _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau |             /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului|            |     | |
|                              |     |    sĂŁu             |             _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | .................. | ..........         |
|______________________________|_____|____________________|____________________|
|    20. Certificat de luare în evidenÞã  |    26. Certificat de scoatere din  |
|        (birou vamal de plecare sau de   |        evidenÞã (biroul vamal de   |
|        trecere la intrare)              |        trecere la ieÂşire sau de    |
|                                         |        destinaĂžie)                 |
|_________________________________________|____________________________________|
| _                         |             | _                                  |
||_| 21. Plumburi sau mĂŁrci |22. Termen de||_| 27. Plumburi sau mĂŁrci de       |
|        de identificare    |    tranzit  |        identificare gĂŁsite intacte |
|        gĂŁsite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |    28. NumĂŁrul coletelor scoase    |
|        vamal din             |          |        din evidenÞã                |
|______________________________|__________|____________________________________|
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |    29. Rezerve                     |
|        unde transportul trebuie         |                                    |
|        prezentat etc.)                  |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
|    25. SemnĂŁtura agentului      _       |    25. SemnĂŁtura agentului    _    |
|        Âşi Âştampila cu datĂŁ    /        |        Âşi Âştampila cu datĂŁ  /     |
|        a biroului vamal      |     |    |        a biroului vamal    |     | |
|  .........................    _ /     |  .......................    _ /  |
|_________________________________________|____________________________________|

          |              VOLET DESTINAT EXCLUSIV,              |
          |        îN CAZ DE NECESITATE, BIROULUI VAMAL        |
          v                   DE DESTINAÞIE                    v
 ______________________________________________________________________________

| VOLETUL Nr. 2 (roz)                 |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|    2. Biroul(le) vamal(e) de        |3. Eliberat de (numele asociaĂžiei       |
|       plecare                       |   emitente)                            |
|                                     |________________________________________|
|      1. ........... 2. ...........  |4. Valabil pentru a fi luat în evidenÞã |
|      3. ...........                 |   de biroul vamal de plecare pînĂŁ      |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adresĂŁ,  |
|                                     |   ĂžarĂŁ)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. Þara de plecare|7. Þara de destinaĂžie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. NumĂŁrul(le) de înmatriculare  |10. Documente anexate la manifest       |
|       al(ale) vehiculului(lelor)    |                                        |
|       rutier(e)                     |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. Âşi data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL MÃRFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. NumĂŁrul Âşi   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|        de încĂŁrcare sau   |    natura       |    brutĂŁ     |    mĂŁrci de     |
|        container(e)       |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) MĂŁrci Âşi numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|        ale coletelor sau  |    denumirea    |              |    (numĂŁr,      |
|        obiectelor         |    mĂŁrfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor care|     |15. Certific cĂŁ      |19. Biroul vamal de|
|    figureazĂŁ pe manifest     |NumĂŁr|    indicaĂžiile din  |    plecare        |
|    DestinaĂžia:               |     |    rubricile 1 - 14 |    SemnĂŁtura      |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt  |    agentului Âşi   |
|                              |     |    complete Âşi      |    Âştampila cu    |
|    1. Birou vamal            |     |    exacte           |    datĂŁ a biroului|
|______________________________|_____|16. Locul Âşi data    |    vamal          |
|                              |     |17. SemnĂŁtura        |              _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau a|            /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului |           |     | |
|                              |     |    sĂŁu              |            _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | ..................  | .........         |
|                              |     | ..................  |                   |
|______________________________|_____|_____________________|___________________|
|    20. Certificat de luare în evidenÞã  |    26. Certificat de scoatere din  |
|        (biroul vamal de plecare sau de  |        evidenÞã (biroul vamal de   |
|        trecere la intrare)              |        trecere la ieÂşire sau de    |
|                                         |        destinaĂžie)                 |
|_________________________________________|____________________________________|
| _                         |             | _                                  |
||_| 21. Plumburi sau mĂŁrci |22. Termen de||_| 27. Plumburi sau mĂŁrci de       |
|        de identificare    |    tranzit  |        identificare gĂŁsite intacte |
|        gĂŁsite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |    28. NumĂŁrul de colete scoase    |
|        vamal din             |          |        din evidenÞã                |
|______________________________|__________|____________________________________|
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |    29. Rezerve                     |
|        la care transportul trebuie sĂŁ   |                                    |
|        fie prezentat etc.)              |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
|    25. SemnĂŁtura agentului      _       |    25. SemnĂŁtura agentului    _    |
|        Âşi Âştampila cu datĂŁ    /        |        Âşi Âştampila cu datĂŁ  /     |
|        a biroului vamal      |     |    |        a biroului vamal    |     | |
|  .........................    _ /     |  .......................    _ /  |
|_________________________________________|____________________________________|


                    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE (galben)
          încheiat în aplicarea articolului 24 al ConvenĂžiei TIR
(a se vedea, de asemenea, regulile de la 13 Âşi 17 privind utilizarea carnetului TIR)
 ______________________________________________________________________________
|                                    |                                         |
|1. Biroul(le) vamal(e) de plecare   |2. CARNET TIR Nr.                        |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |3. Eliberat de                           |
|____________________________________|_________________________________________|
|4. NumĂŁrul(le) de înmatriculare     |5. Titularul carnetului                  |
|   al(ale) vehiculului(lelor)       |                                         |
|   rutier(e)                        |                                         |
|   NumĂŁrul(le) de identificare      |                                         |
|   al(ale) containerului(lor)       |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|6. Plumbul(le) vamal(e) este/sînt   |8. ObservaĂžii                            |
|   intact(e) neintact(e)            |                                         |
|       _              _             |                                         |
|      |_|            |_|            |                                         |
|____________________________________|                                         |
|7. Compartimentul(le) de încĂŁrcare  |                                         |
|   sau containerul(le) este/sînt    |                                         |
|   intact(e) neintact(e)            |                                         |
|             _              _       |                                         |
|            |_|            |_|      |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|9.  _                            _                                            |
|   |_| Nici o marfĂŁ nu apare    |_| MĂŁrfurile descrise în rubricile 10 - 13   |
|       ca fiind lipsĂŁ               lipsesc (L) sau sînt distruse (D) cum se  |
|                                    indicĂŁ în rubrica 12                      |
|______________________________________________________________________________|
|10. a) Compartiment(te)|11. NumĂŁrul Âşi natura|   12.   |13. ObservaĂžii (a se  |
|    de încĂŁrcare sau   |    coletelor sau    | L sau D |    indica în special |
|    container(re)      |    obiectelor;      |         |    cantitĂŁĂžile lipsĂŁ |
|    b) MĂŁrci Âşi numere |    denumirea        |         |    sau distruse)     |
|    ale coletelor sau  |    mĂŁrfurilor       |         |                      |
|    obiectelor         |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|_______________________|_____________________|_________|______________________|
|14. Data, locul Âşi circumstanĂžele accidentului                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|15. MĂŁsurile luate pentru ca operaĂžiunea TIR sĂŁ poatĂŁ continua                |
|     _                                                                        |
|    |_| aplicare de noi plumburi: numĂŁr ....... caracteristici ............   |
|     _                                                                        |
|    |_| transbordarea mĂŁrfurilor (a se vedea rubrica 16 de mai jos)           |
|     _                                                                        |
|    |_| altele                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|16. DacĂŁ mĂŁrfurile au fost transbordate: caracteristicile vehiculului(lor)    |
|    rutier(e) sau containerul(lor) de substituire                             |
|                       Nr. de     Agreat  Nr. certificat       NumĂŁrul Âşi     |
|                   înmatriculare  da  nu    de agreare      caracteristicile  |
|                                  _   _                   plumburilor aplicate|
|    a) vehiculul   ............. |_| |_|  ..............  ........./......... |
|                                  _   _                                       |
|                   ............. |_| |_|  ..............  ........./......... |
|                                                                              |
|                      Nr. de                                                  |
|                   identificare                                               |
|                                  _   _                                       |
|    b) containerul ............. |_| |_|                  ........./......... |
|                                  _   _                                       |
|                   ............. |_| |_|                  ........./......... |
|______________________________________________________________________________|
|17. Autoritatea care a încheiat prezentul|18. Viza urmĂŁtorului birou vamal pe |
|    proces-verbal                        |    parcursul transportului TIR     |
|                                         |                            _       |
|                                         |                          /        |
|    ....................   ............. |  ...............        |     |    |
|     loc/datĂŁ/ÂştampilĂŁ       SemnĂŁtura   |     SemnĂŁtura            _ /     |
|______________________________________________________________________________|

     _
    |_| A se marca cu o cruce cĂŁsuĂžele care convin.

                                 REGULAMENT
privind condiĂžiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere care pot fi admise la transportul internaĂžional sub sigiliu vamal

    ART. 1
    Principii fundamentale
    Vor putea fi agreate pentru transportul internaĂžional de mĂŁrfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al cĂŁror compartiment destinat încĂŁrcĂŁturii este construit Âşi amenajat astfel ca:
    a) nici o marfĂŁ sĂŁ nu poatĂŁ fi scoasĂŁ sau introdusĂŁ din partea sigilatĂŁ a vehiculului fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile de efracĂžie sau fĂŁrĂŁ ruperea sigiliului vamal;
    b) sigiliul vamal sĂŁ poatĂŁ fi aplicat într-un mod simplu Âşi eficace;
    c) sĂŁ nu aibĂŁ nici un spaĂžiu ascuns care sĂŁ permitĂŁ dosirea mĂŁrfurilor;
    d) toate spaĂžiile susceptibile de a conĂžine mĂŁrfuri sĂŁ fie uÂşor accesibile pentru controlul vamal.
    ART. 2
    Structura compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii
    1. Pentru a corespunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
    a) elementele componente ale compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii (pereĂži, podele, uÂşi, acoperiÂş, cadre, traverse etc.) vor fi asamblate cu dispozitive care nu vor putea fi scoase Âşi repuse la loc din exterior fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile sau vor fi asamblate folosind metode care au ca efect sĂŁ constituie un ansamblu care sĂŁ nu poatĂŁ fi modificat fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile. DacĂŁ pereĂžii, podeaua, uÂşile Âşi acoperiÂşul sînt formate din elemente diverse, acestea vor trebui sĂŁ rĂŁspundĂŁ aceloraÂşi prescripĂžii Âşi sĂŁ fie suficient de rezistente;
    b) uÂşile Âşi orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile etc.), vor fi prevĂŁzute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest dispozitiv trebuie sĂŁ nu poatĂŁ fi scos Âşi repus la loc din exterior fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile Âşi nici uÂşa sau închizĂŁtoarea nu vor trebui sĂŁ poatĂŁ fi deschise fĂŁrĂŁ a rupe sigiliul vamal. Sigiliul vamal va fi protejat în mod adecvat. AcoperiÂşurile care se pot deschide vor fi admise;
    c) deschizĂŁturile de ventilaĂžie Âşi de scurgere vor fi prevĂŁzute cu un dispozitiv care sĂŁ împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii.
    Acest dispozitiv va trebui sĂŁ nu poatĂŁ fi scos Âşi repus la loc din exterior fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.
    2. Indiferent de dispoziĂžiile art. 1 lit. c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii care, pentru raĂžiuni de ordin practic, trebuie sĂŁ comporte spaĂžii goale (de exemplu, între plĂŁcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spaĂžii sĂŁ nu poatĂŁ fi utilizate pentru ascunderea de mĂŁrfuri:
    i) dacĂŁ îmbrĂŁcĂŁmintea interioarĂŁ a compartimentului acoperĂŁ peretele pe toatĂŁ înĂŁlĂžimea sa de la podea pînĂŁ la acoperiÂş, sau, în alte cazuri, dacĂŁ spaĂžiul existent între aceastĂŁ îmbrĂŁcĂŁminte Âşi peretele exterior este în întregime închis, îmbrĂŁcĂŁmintea va trebui sĂŁ fie fixatĂŁ astfel încît sĂŁ nu poatĂŁ fi demontatĂŁ Âşi repusĂŁ la loc fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile; Âşi
    ii) dacĂŁ îmbrĂŁcĂŁmintea nu acoperĂŁ peretele pe toatĂŁ înĂŁlĂžimea sa Âşi dacĂŁ spaĂžiile care o separĂŁ de peretele exterior nu sînt în întregime închise, precum Âşi în orice alte cazuri în care construcĂžia presupune spaĂžii, numĂŁrul spaĂžiilor va trebui sĂŁ fie redus la minimum Âşi aceste spaĂžii vor trebui sĂŁ fie uÂşor accesibile pentru controlul vamal.
    3. Lucarnele vor fi permise cu condiĂžia ca ele sĂŁ fie confecĂžionate din materiale suficient de rezistente Âşi sĂŁ nu poatĂŁ fi scoase Âşi repuse la loc din exterior fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.
    TotuÂşi, sticla va fi admisĂŁ, dar în acest caz fereastra va fi prevĂŁzutĂŁ cu un grilaj metalic fix care nu va putea fi scos din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depĂŁÂşi 10 mm.
    4. DeschizĂŁturile amenajate în podea în scopuri tehnice, ca Âşi cele de ungere, întreĂžinere, reumplere a lĂŁzii cu nisip, nu vor fi admise decît dacĂŁ vor fi prevĂŁzute cu un capac care sĂŁ fie fixat astfel încît accesul din exterior la compartimentul rezervat încĂŁrcĂŁturii sĂŁ nu fie posibil.
    ART. 3
    Vehicule cu prelatĂŁ
    1. Vehiculele cu prelatĂŁ vor satisface condiĂžiile art. 1 Âşi 2 ale prezentului regulament, în mĂŁsura în care acestea pot sĂŁ le fie aplicate. în plus, vehiculele vor fi conforme condiĂžiilor prezentului articol.
    2. Prelata va fi confecĂžionatĂŁ fie din ĂžesĂŁturĂŁ rezistentĂŁ, fie din ĂžesĂŁturĂŁ acoperitĂŁ cu material plastic sau cauciucat, neextensibil Âşi suficient de rezistent.
    Ea va fi într-o stare bunĂŁ Âşi confecĂžionatĂŁ astfel încît dispozitivul de închidere odatĂŁ fixat sĂŁ nu permitĂŁ accesul la încĂŁrcĂŁturĂŁ fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.
    3. DacĂŁ prelata este confecĂžionatĂŁ din mai multe fîÂşii, marginile acestor fîÂşii vor fi îndoite una în alta Âşi asamblate cu ajutorul a douĂŁ cusĂŁturi la o distanÞã de cel puĂžin 15 mm. Aceste cusĂŁturi vor fi executate conform schiĂžei nr. 1 anexatĂŁ la prezentul regulament. TotuÂşi, cînd pentru anumite pĂŁrĂži ale prelatei (cum ar fi partea rabatabilĂŁ din spate Âşi colĂžurile întĂŁrite), nu este posibil sĂŁ se asambleze pĂŁrĂžile în acest mod, va fi suficient sĂŁ se îndoaie capĂŁtul pĂŁrĂžii superioare Âşi sĂŁ se facĂŁ cusĂŁturile conform schiĂželor nr. 2 Âşi nr. 2 a, anexate la prezentul regulament.
    Una dintre cusĂŁturi nu va fi vizibilĂŁ decît din interior, iar culoarea firului utilizat pentru aceastĂŁ cusĂŁturĂŁ va trebui sĂŁ fie net diferitĂŁ de culoarea prelatei ca Âşi de culoarea firului utilizat pentru altĂŁ cusĂŁturĂŁ. Toate cusĂŁturile vor fi trase la maÂşinĂŁ.
    4. DacĂŁ prelata este din ĂžesĂŁturĂŁ acoperitĂŁ cu material plastic Âşi confecĂžionatĂŁ din mai multe fîÂşii, aceste fîÂşii vor putea fi de asemenea lipite conform schiĂžei nr. 3, anexatĂŁ la prezentul regulament.
    Marginea unei fîÂşii va acoperi marginea celeilalte fîÂşii, pe o lĂŁĂžime de cel puĂžin 15 mm. Unirea fîÂşiilor va fi asiguratĂŁ pe toatĂŁ aceastĂŁ lĂŁĂžime. Marginea exterioarĂŁ de asamblat va fi acoperitĂŁ de o panglicĂŁ din material plastic, cu o lĂŁĂžime de cel puĂžin 7 mm, care va fi fixatĂŁ prin acelaÂşi procedeu de lipire. Se va imprima pe aceastĂŁ panglicĂŁ, ca Âşi pe o lĂŁĂžime de cel puĂžin 3 mm de fiecare parte a acesteia, un relief uniform Âşi vizibil. Asamblarea va fi efectuatĂŁ astfel încît fîÂşiile sĂŁ nu poatĂŁ fi separate Âşi apoi reasamblate fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.
    5. ReparaĂžiile se vor efectua conform metodei ilustrate în schiĂža nr. 4, anexatĂŁ la prezentul regulament. Marginile vor fi îndoite una în alta Âşi asamblate prin douĂŁ cusĂŁturi vizibile Âşi distanĂžate cu cel puĂžin 15 mm;
    culoarea firului vizibil din interior va fi diferitĂŁ de cea a firului vizibil din exterior Âşi de aceea a prelatei; toate cusĂŁturile vor fi trase la maÂşinĂŁ.
    Cînd trebuie efectuate reparaĂžiile unei prelate deteriorate aproape de margini, înlocuindu-se fîÂşia deterioratĂŁ cu altĂŁ fîÂşie, cusĂŁtura va putea fi trasĂŁ, conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol Âşi conform schiĂžei nr. 1, anexatĂŁ la prezentul regulament.
    ReparaĂžiile prelatelor din ĂžesĂŁturĂŁ acoperitĂŁ cu material plastic vor putea fi efectuate, de asemenea, conform metodei descrise la paragraful 4 al prezentului articol, dar, în acest caz, sudura va trebui sĂŁ fie efectuatĂŁ pe ambele feĂže ale prelatei, fîÂşia fiind pusĂŁ pe faĂža interioarĂŁ.
    6. a) Prelata va fi fixatĂŁ la vehicul astfel încît sĂŁ rĂŁspundĂŁ strict condiĂžiilor art. 1 lit. a) Âşi b) ale prezentului regulament. închiderea va fi asiguratĂŁ prin:
    i) belciuge metalice aplicate vehiculului;
    ii) ochiuri practicate în marginea prelatei;
    iii) o legĂŁturĂŁ de închidere care sĂŁ treacĂŁ prin belciuge pe deasupra prelatei Âşi sĂŁ rĂŁmînĂŁ vizibilĂŁ la exterior pe toatĂŁ lungimea sa.
    Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distanÞã de cel puĂžin 200 mm mĂŁsuratĂŁ începînd din centrul belciugelor de fixare, exceptînd cazurile în care sistemul de construcĂžie a vehiculului ar împiedica el însuÂşi orice acces la compartimentul rezervat încĂŁrcĂŁturii.
    b) Cînd marginea unei prelate trebuie sĂŁ fie fixatĂŁ definitiv la vehicul, asamblarea va fi continuĂŁ Âşi realizatĂŁ cu ajutorul unor dispozitive solide.
    7. Prelata va fi susĂžinutĂŁ de o suprastructurĂŁ adecvatĂŁ (pereĂži, cercuri, Âşipci etc.).
    8. Intervalul între belciuge Âşi între ochiuri nu va depĂŁÂşi 200 mm. Ochiurile vor fi întĂŁrite.
    9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
    a) cabluri din oĂžel cu un diametru de cel puĂžin 3 mm; sau
    b) cordon din cînepĂŁ sau din sisal cu un diametru de cel puĂžin 8 mm, îmbrĂŁcat într-un înveliÂş din material plastic transparent neextensibil.
    Cablurile sau cordoanele vor putea fi îmbrĂŁcate cu un înveliÂş din material plastic transparent neextensibil.
    10. Fiecare cablu sau cordon va trebui sĂŁ fie dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ Âşi prevĂŁzute cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiecĂŁrui cap metalic va trebui sĂŁ comporte un nit gol traversînd cablul sau cordonul Âşi permiĂžînd trecerea legĂŁturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui sĂŁ rĂŁmînĂŁ vizibil de o parte Âşi de alta a nitului gol, astfel încît sĂŁ fie posibil sĂŁ se constate cĂŁ acest cablu sau cordon este într-adevĂŁr dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ (a se vedea schiĂža nr. 5 anexatĂŁ la prezentul regulament).
    11. La deschiderile practicate în prelatĂŁ folosite la încĂŁrcare sau descĂŁrcare, ambele margini ale prelatei se vor suprapune în suficientĂŁ mĂŁsurĂŁ. în plus, închiderea va fi asiguratĂŁ prin:
    a) o parte rabatabilĂŁ cusutĂŁ sau lipitĂŁ, conform paragrafelor 3 Âşi 4 ale prezentului articol;
    b) belciuge Âşi ochiuri care satisfac condiĂžiile paragrafului 8 al prezentului articol; Âşi
    c) o bandĂŁ confecĂžionatĂŁ dintr-un material corespunzĂŁtor, dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ Âşi neextensibilĂŁ, cu o lĂŁĂžime Âşi o grosime de cel puĂžin 20 mm, respectiv 3 mm, care trece prin belciuge Âşi care Ăžine împreunĂŁ cele douĂŁ margini ale prelatei ca Âşi partea rabatabilĂŁ. AceastĂŁ bandĂŁ va fi fixatĂŁ de interiorul prelatei Âşi prevĂŁzutĂŁ cu un ochi pentru a permite trecerea cablului sau a cordonului menĂžionat la paragraful 9 al prezentului articol.
    Nu va fi pretinsĂŁ existenĂža unei pĂŁrĂži rabatabile, atunci cînd existĂŁ un dispozitiv special (ÂşicanĂŁ etc.), care împiedicĂŁ accesul la încĂŁrcĂŁturĂŁ, fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.

    SchiĂža nr. 1

    PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI ASAMBLATE PRIN CUSÃTURÃ

    Figura 1 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži asamblate prin cusĂŁturĂŁ - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 20.

    SchiĂža nr. 2

    PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI ASAMBLATE PRIN CUSÃTURÃ

    Figura 2 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži asamblate prin cusĂŁturĂŁ (cusĂŁturĂŁ de colĂž) - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 21.

    SchiĂža nr. 2 a

                PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI
                        Asamblate prin cusĂŁturĂŁ

    Figura 3 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži asamblate prin cusĂŁturĂŁ (cusĂŁturĂŁ de colĂž) - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 22.

    SchiĂža nr. 3

                PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI
                         Asamblate prin sudurĂŁ

    Figura 4 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži asamblate prin sudurĂŁ - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 23.

    SchiĂža nr. 4

                           REPARAREA PRELATEI

    Figura 5 - Repararea prelatei - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 24.

    SchiĂža nr. 5

                           SPECIMEN DE RACORD

    Figura 6 - Specimen de racord - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 25.

    ANEXA 3

    Procedura de agreare a vehiculelor rutiere care corespund condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute în regulamentul din anexa nr. 2

    GeneralitĂŁĂži

    1. Vehiculele rutiere pot fi agreate dupĂŁ una din urmĂŁtoarele proceduri:
    a) fie individual;
    b) fie pe tip de construcĂžie (o serie de vehicule rutiere).
    2. DupĂŁ agreare se va elibera un certificat de agreare conform modelului din anexa nr. 4. Acest certificat va fi imprimat în limba Þãrii unde a fost eliberat Âşi în limba francezĂŁ sau în limba englezĂŁ. El va fi însoĂžit, atunci cînd autoritatea care a eliberat certificatul de agreare va considera util, de fotografii sau desene autentificate de aceastĂŁ autoritate. NumĂŁrul acestor documente va fi, în acest caz, trecut de aceastĂŁ autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
    3. Certificatul va trebui sĂŁ se gĂŁseascĂŁ la bordul vehiculului rutier.
    4. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificĂŁrii Âşi eventualei prelungiri a agreĂŁrii, autoritĂŁĂžilor competente din Ăžara în care vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autoritĂŁĂžilor competente din Ăžara în care domiciliazĂŁ proprietarul sau utilizatorul.
    5. DacĂŁ un vehicul rutier nu mai satisface condiĂžiile tehnice prevĂŁzute pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sĂŁ fie repus în starea în care a obĂžinut agrearea, astfel încît sĂŁ satisfacĂŁ din nou aceste condiĂžii tehnice.
    6. Cînd caracteristicile esenĂžiale ale unui vehicul rutier se modificĂŁ, acest vehicul nu va mai fi considerat ca agreat Âşi va trebui sĂŁ primeascĂŁ un nou certificat de agreare de la autoritatea competentĂŁ înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.
    7. AutoritĂŁĂžile competente ale Þãrii în care este înmatriculat vehiculul sau, în cazul vehiculelor care nu necesitĂŁ înmatricularea, autoritĂŁĂžile competente ale Þãrii în care este stabilit proprietarul sau utilizatorul pot, dacĂŁ este cazul, sĂŁ retragĂŁ sau sĂŁ reînnoiascĂŁ certificatul de agreare sau sĂŁ elibereze un nou certificat de agreare în împrejurimile enumerate la art. 14 al prezentei convenĂžii Âşi la paragrafele 4, 5 Âşi 6 ale prezentei anexe.

    Procedura de agreare individualĂŁ

    8. Agrearea individualĂŁ este cerutĂŁ autoritĂŁĂžii competente de cĂŁtre proprietar, utilizator sau reprezentantul unuia sau altuia. Autoritatea competentĂŁ procedeazĂŁ la controlul vehiculului rutier prezentat în aplicarea regulilor generale prevĂŁzute la paragrafele 1 - 7 de mai sus, se asigurĂŁ cĂŁ el corespunde condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute la anexa nr. 2 Âşi elibereazĂŁ, dupĂŁ agreare, un certificat conform modelului din anexa nr. 4.

    Procedura de agreare pe tip de construcĂžie (serii de vehicule rutiere)

    9. Cînd vehiculele rutiere sînt fabricate în serie dupĂŁ acelaÂşi tip de construcĂžie, constructorul va putea cere autoritĂŁĂžii competente din Ăžara de fabricaĂžie agrearea pe tip de construcĂžie.
    10. Constructorul va trebui sĂŁ indice, în cererea sa, numerele sau literele de identificare pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.
    11. AceastĂŁ cerere va trebui sĂŁ fie însoĂžitĂŁ de planuri Âşi de o specificaĂžie detaliatĂŁ a construcĂžiei tipului de vehicul rutier care urmeazĂŁ sĂŁ fie agreat.
    12. Constructorul trebuie sĂŁ se angajeze în scris:
    a) sĂŁ prezinte autoritĂŁĂžii competente acele vehicule din tipul în cauzĂŁ pe care doreÂşte sĂŁ le examineze;
    b) sĂŁ permitĂŁ autoritĂŁĂžii competente sĂŁ examineze alte exemplare în orice moment în cursul producĂžiei seriei tipului respectiv;
    c) sĂŁ informeze autoritatea competentĂŁ de orice modificare a planurilor sau specificaĂžiilor, indiferent de importanÞã, înainte de a o opera;
    d) sĂŁ aplice pe vehiculele rutiere, într-un loc vizibil, numerele sau literele de identificare a tipului de construcĂžie, precum Âşi numĂŁrul de ordine al fiecĂŁrui vehicul din seria tipului respectiv (numĂŁr de fabricaĂžie);
    e) sĂŁ ĂžinĂŁ o evidenÞã a vehiculelor fabricate conform tipului agreat.
    13. Autoritatea competentĂŁ va indica, dacĂŁ este cazul, modificĂŁrile de adus tipului de construcĂžie prevĂŁzut pentru a putea acorda agrearea.
    14. Nici o agreare pe tip de construcĂžie nu va fi acordatĂŁ fĂŁrĂŁ ca autoritatea competentĂŁ sĂŁ fi constatat, prin verificarea unuia sau mai multor autovehicule fabricate conform acestui tip de construcĂžie, cĂŁ vehiculele de acest tip satisfac condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    15. Autoritatea competentĂŁ va notifica în scris constructorului decizia sa de agreare pe tip. AceastĂŁ decizie va purta datĂŁ, numĂŁr Âşi va desemna cu precizie autoritatea care a dat-o.
    16. Autoritatea competentĂŁ va lua mĂŁsurile necesare pentru a elibera, pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de construcĂžie agreat, un certificat de agreare, îngrijindu-se de vizarea corespunzĂŁtoarea a acestuia.
    17. Titularul certificatului de agreare va trebui, înainte de a utiliza autovehiculul pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sĂŁ completeze, în mĂŁsura necesarului, certificatul de agreare prin:
    - indicarea numĂŁrului de înmatriculare atribuit vehiculului (rubrica 1), sau
    - cînd este vorba de un vehicul nesupus înmatriculĂŁrii, indicarea numĂŁrului Âşi adresei titularului (rubrica 9).
    18. Cînd un vehicul care a fost agreat pe tip de construcĂžie este exportat într-o altĂŁ ĂžarĂŁ parte contractantĂŁ la prezenta convenĂžie, Ăžara importatoare nu va cere o nouĂŁ procedurĂŁ de agreare ca urmare a importului.

    Procedura de adnotare a certificatului de agreare

    19. Cînd un vehicul agreat, care transportĂŁ mĂŁrfuri sub acoperirea unui carnet T.I.R., prezintĂŁ defecte de importanÞã majorĂŁ, autoritĂŁĂžile competente ale pĂŁrĂžilor contractante vor putea fie sĂŁ refuze autorizarea vehiculului de a-Âşi continua drumul sub acoperirea carnetului T.I.R., fie sĂŁ permitĂŁ vehiculului sĂŁ-Âşi continue drumul sub acoperirea carnetului T.I.R. pe propriul lor teritoriu, luînd mĂŁsurile de control corespunzĂŁtoare.
    Vehiculul agreat va trebui sĂŁ fie repus în stare corespunzĂŁtoare în timpul cel mai scurt Âşi, cel tîrziu, înainte de orice nouĂŁ utilizare pentru transport sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    20. în fiecare dintre cele douĂŁ cazuri, autoritĂŁĂžile vamale vor face menĂžiunea corespunzĂŁtoare în rubrica 10 a certificatului de agreare a vehiculului.
    Vehiculul repus în starea care sĂŁ justifice agrearea va fi prezentat autoritĂŁĂžilor competente ale unei pĂŁrĂži contractante care vor valida din nou certificatul, adĂŁugînd în rubrica 11 o menĂžiune care anuleazĂŁ adnotĂŁrile precedente.
    Nici un vehicul al cĂŁrui certificat poartĂŁ o menĂžiune în rubrica 10, în baza dispoziĂžiilor sus-menĂžionate, nu va putea fi utilizat din nou pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. pînĂŁ cînd nu va fi repus în starea corespunzĂŁtoare Âşi pînĂŁ cînd adnotĂŁrile din rubrica 10 nu vor fi anulate, conform celor de mai sus.
    21. Orice menĂžiune înscrisĂŁ pe certificat va purta datĂŁ Âşi va fi autentificatĂŁ de autoritĂŁĂžile competente.
    22. Cînd un vehicul prezintĂŁ defecte pe care autoritĂŁĂžile vamale le considerĂŁ de importanÞã minorĂŁ Âşi nu creeazĂŁ nici un risc de fraudĂŁ, continuarea utilizĂŁrii acestui vehicul pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. va putea fi autorizatĂŁ.
    Titularul certificatului de agreare va fi avizat despre aceastĂŁ defecĂžiune Âşi va trebui sĂŁ repunĂŁ vehiculul în stare corespunzĂŁtoare într-un termen rezonabil.

    ANEXA 4

          MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER

                          (Pagina de copertĂŁ)


                         CERTIFICAT DE AGREARE

                 a unui vehicul rutier pentru transportul
                      mĂŁrfurilor sub sigiliu vamal


                       CERTIFICAT Nr. ............

                ConvenĂžia T.I.R. din 14 noiembrie 1975

                 Eliberat de .........................
                             (autoritatea competentĂŁ)


    _________________________________________________________________________
   |                                             | CERTIFICAT DE AGREARE Nr. |
   |    IDENTIFICARE                             |___________________________|
   |                                                                         |
   | 1. NumĂŁr de înmatriculare                                               |
   | 2. Tipul vehiculului                                                    |
   | 3. NumĂŁrul Âşasiului                                                     |
   | 4. Marca (sau numele constructorului)                                   |
   | 5. Alte caracteristici                                                  |
   | 6. NumĂŁrul de anexe                                                     |
   |_________________________________________________________________________|
   |                                                                         |
   | 7. AGREARE                                       _________________      |
   |                                                 |                 |     |
   |                7. Valabil pînĂŁ la               |_________________|     |
   |  _                                                                      |
   | |_| agreare individualĂŁ                                                 |
   |  _                                                   _____________      |
   | |_| agreare prin tipul de construcĂžie               |             |     |
   |     (a se marca cu o cruce cĂŁsuĂža corespunzĂŁtoare)  |  ÂŞtampilĂŁ   |     |
   |                                                     |             |     |
   |     Loc                                             |             |     |
   |                                                     |             |     |
   |     DatĂŁ                                            |_____________|     |
   |                                                                         |
   |     SemnĂŁturĂŁ                                                           |
   |_________________________________________________________________________|
   | 8. TITULAR proprietar sau utilizator [numai pentru vehiculele           |
   |    neînmatriculate]                                                     |
   |                                                                         |
   |    Nume Âşi adresĂŁ                                                       |
   |_________________________________________________________________________|
   | 9. REîNNOIRE                                                            |
   |_________________________________________________________________________|
   | Valabil pînĂŁ la |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Loc             |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | DatĂŁ            |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | SemnĂŁturĂŁ       |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | ÂŞtampilĂŁ        |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | OBSERVAÞII                                                              |
   |     (rezervat autoritĂŁĂžilor vamale)                                     |
   |_________________________________________________________________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   |  Autoritate   |   ÂŞtampilĂŁ        |   Autoritate    |    ÂŞtampilĂŁ       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   |  SemnĂŁturĂŁ    |                   |   SemnĂŁturĂŁ     |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   | Autoritate    |   ÂŞtampilĂŁ        | Autoritate      |    ÂŞtampilĂŁ       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   | SemnĂŁturĂŁ     |                   | SemnĂŁturĂŁ       |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   |  Autoritate   |    ÂŞtampilĂŁ       |   Autoritate    |    ÂŞtampilĂŁ       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   |  SemnĂŁturĂŁ    |                   |   SemnĂŁturĂŁ     |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|


     12. Alte menĂžiuni

                              AVIZ IMPORTANT

    1. Certificatul de agreare va fi însoĂžit, dacĂŁ autoritatea care l-a eliberat considerĂŁ necesar, de fotografii sau desene autentificate de aceastĂŁ autoritate. NumĂŁrul acestor documente va fi în acest caz înscris de aceastĂŁ autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
    2. Certificatul va trebui sĂŁ se gĂŁseascĂŁ la bordul vehiculului rutier.
    3. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificĂŁrii Âşi reînnoirii eventuale a agreĂŁrii, autoritĂŁĂžilor competente ale Þãrii unde vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autoritĂŁĂžilor Þãrii în care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.
    4. DacĂŁ un vehicul rutier nu mai satisface condiĂžiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sĂŁ fie repus în starea în care a obĂžinut agrearea, astfel încît sĂŁ corespundĂŁ din nou condiĂžiilor tehnice.
    5. Atunci cînd caracteristicile esenĂžiale ale unui vehicul rutier sînt modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat Âşi va trebui sĂŁ obĂžinĂŁ o nouĂŁ agreare din partea autoritĂŁĂžii competente înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

    ANEXA 5

    PLÃCILE T.I.R.

    1. PlĂŁcile vor avea dimensiunile: 250/400 mm.
    2. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o înĂŁlĂžime de 200 mm Âşi o grosime de cel puĂžin 20 mm. Ele vor fi de culoare albĂŁ pe un fond albastru.

    ANEXA 6

                              NOTE EXPLICATIVE

    Introducere

    i) Conform dispoziĂžiilor art. 43 din prezenta convenĂžie, notele explicative dau interpretare anumitor dispoziĂžii din prezenta convenĂžie Âşi din anexele sale. Ele reiau, de asemenea, anumite practici recomandate.
    ii) Notele explicative nu modificĂŁ dispoziĂžiile prezentei convenĂžii sau ale anexelor sale; ele le precizeazĂŁ numai conĂžinutul, înĂželesul Âşi aria de cuprindere.
    iii) în mod deosebit, Ăžinînd seama de dispoziĂžiile art. 12 Âşi ale anexei nr. 2 din prezenta convenĂžie relative la condiĂžiile tehnice de agreare a vehiculelor rutiere pentru transportul sub sigiliu vamal, notele explicative precizeazĂŁ, dacĂŁ este cazul, tehnicile de construcĂžie care trebuie sĂŁ fie acceptate de pĂŁrĂžile contractante ca fiind corespunzĂŁtoare acestor dispoziĂžii. Ele precizeazĂŁ, de asemenea, dacĂŁ este cazul, tehnicile de construcĂžie care nu corespund acestor dispoziĂžii.
    iv) Notele explicative constituie un instrument de aplicare a dispoziĂžiilor din prezenta convenĂžie Âşi din anexele sale, în funcĂžie de evoluĂžia tehnicilor Âşi exigenĂželor de ordin economic.

    0. Textul principal al convenĂžiei

    0.1. ART. 1

    0.1. b) ExcepĂžiile (redevenĂže Âşi impozite) vizate la alin. b) al art. 1 se înĂželeg ca fiind toate sumele, altele decît drepturile Âşi taxele percepute la import sau la export de pĂŁrĂžile contractante sau cu ocazia importului sau exportului. Nivelurile acestor sume vor fi limitate la costul serviciilor acordate Âşi nu vor constitui un mijloc indirect de protecĂžie a produselor naĂžionale sau o taxĂŁ cu caracter fiscal perceputĂŁ pentru importuri sau exporturi. Aceste redevenĂže Âşi impozite cuprind, între altele, vĂŁrsĂŁmintele aferente:
    - certificatelor de origine, dacĂŁ acestea sînt necesare pentru tranzit;
    - analizelor efectuate de laboratoarele vamale în scopul controlului;
    - inspecĂžiilor vamale Âşi altor operaĂžiuni de vĂŁmuire efectuate în afara orelor de deschidere normale Âşi a localurilor oficiale ale unitĂŁĂžii vamale;
    - inspecĂžiilor efectuate pentru motive de ordin sanitar, veterinar sau fitopatologic.
    0.1. e) Se înĂželege prin caroserie amovibilĂŁ un compartiment de încĂŁrcare care nu este dotat cu nici un mijloc de locomoĂžie Âşi care este conceput pentru a fi transportat pe un vehicul rutier, Âşasiul Âşi cadrul inferior al caroseriei fiind special adaptate în acest scop.
    i) Termenul parĂžial închis, care se aplicĂŁ echipamentului menĂžionat la alin. e), i) ale art. 1, se înĂželege ca referindu-se la o construcĂžie în general constituitĂŁ dintr-un planÂşeu Âşi o suprastructurĂŁ delimitînd un spaĂžiu de încĂŁrcare echivalent cu acela al unui container închis. Suprastructura este în general fĂŁcutĂŁ din elemente metalice constituind carcasa unui container. Aceste tipuri de containere pot avea, de asemenea, unu sau mai mulĂži pereĂži laterali sau frontali. Unele dintre aceste containere au numai un acoperiÂş legat de planÂşeu cu un cadru vertical. Containerele de acest tip sînt utilizate în special pentru transportul mĂŁrfurilor voluminoase (ca autoturisme, de exemplu).

    0.2. ART. 2

    0.2. - 1. Articolul 2 prevede cĂŁ un transport sub acoperirea carnetului T.I.R. poate sĂŁ înceapĂŁ Âşi sĂŁ se termine în aceeaÂşi ĂžarĂŁ, cu condiĂžia ca el sĂŁ strĂŁbatĂŁ pe parcurs un teritoriu strĂŁin. Nimic nu se opune în acest caz ca autoritĂŁĂžile vamale ale Þãrii de plecare sĂŁ pretindĂŁ în afarĂŁ de carnetul T.I.R. un document naĂžional destinat sĂŁ asigure reimportul liber al mĂŁrfurilor. Este recomandat, totuÂşi, ca autoritĂŁĂžile vamale sĂŁ se strĂŁduiascĂŁ sĂŁ nu cearĂŁ un asemenea document Âşi sĂŁ accepte sĂŁ-l înlocuiascĂŁ printr-o adnotare specialĂŁ pe carnetul T.I.R.
    0.2 - 2. DispoziĂžiile acestui articol permit transportul mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. cînd numai o parte din parcurs este efectuatĂŁ pe cale rutierĂŁ. Ele nu precizeazĂŁ care parte a parcursului trebuie sĂŁ fie efectuatĂŁ pe cale rutierĂŁ, ci este suficient ca aceastĂŁ parte sĂŁ se situeze între începutul Âşi sfîrÂşitul operaĂžiunii T.I.R. TotuÂşi, contrar intenĂžiilor expeditorului la plecare, se poate întîmpla ca pentru motive neprevĂŁzute, cu caracter comercial sau accidental, nici o parte a parcursului sĂŁ nu fie efectuatĂŁ pe cale rutierĂŁ. PĂŁrĂžile contractante vor accepta carnetul T.I.R. în aceste cazuri excepĂžionale Âşi responsabilitatea asociaĂžilor garante va fi angajatĂŁ.

    0.5. ART. 5

    Textul acestui articol nu exclude dreptul de a se efectua controlul mĂŁrfurilor prin sondaj, dar subliniazĂŁ cĂŁ aceste controale trebuie sĂŁ fie limitate ca numĂŁr. Trebuie observat cĂŁ sistemul internaĂžional al carnetului T.I.R. dĂŁ garanĂžii suplimentare în raport cu cele prezentate de procedurile naĂžionale; pe de o parte, indicaĂžiile carnetului T.I.R. referitoare la mĂŁrfuri trebuie sĂŁ corespundĂŁ menĂžiunilor fĂŁcute pe documentele vamale emise eventual în Ăžara de plecare; pe de altĂŁ parte, Þãrile de trecere Âşi de destinaĂžie gĂŁsesc garanĂžii în controalele care s-au efectuat la plecare Âşi care au fost atestate prin Âştampila unitĂŁĂžii vamale de plecare. (A se vedea, de asemenea, mai departe nota art. 19).

    0.6.2. ART. 6, paragraful 2

    Conform dispoziĂžiilor acestui paragraf, autoritĂŁĂžile vamale ale unei Þãri pot agrea mai multe asociaĂžii, fiecare dintre ele asumîndu-Âşi responsabilitatea decurgînd din operaĂžiunile efectuate sub acoperirea carnetelor pe care ea le-a emis sau pe care le-au emis asociaĂžiile a cĂŁror corespondentĂŁ este.

    0.8.3. ART. 8, paragraful 3

    Se recomandĂŁ autoritĂŁĂžilor vamale sĂŁ limiteze la o sumĂŁ echivalentĂŁ cu 50.000 dolari S.U.A. de carnet T.I.R. nivelul maxim care se poate cere eventual asociaĂžiei garante.

    0.8.6. ART. 8, paragraful 6

    1. Cînd în carnetul T.I.R. nu existĂŁ indicaĂžii suficient de precise care sĂŁ permitĂŁ taxarea mĂŁrfurilor, cei interesaĂži pot face dovada naturii exacte a mĂŁrfurilor.
    2. DacĂŁ nu este fĂŁcutĂŁ nici o dovadĂŁ, drepturile Âşi taxele nu vor fi aplicate la o taxĂŁ forfetarĂŁ fĂŁrĂŁ legĂŁturĂŁ cu natura mĂŁrfurilor, ci la taxa cea mai ridicatĂŁ aplicabilĂŁ genului de mĂŁrfuri acoperite potrivit menĂžiunilor cuprinse în carnetul T.I.R.

    0.10. ART. 10

    Certificarea de descĂŁrcare a carnetului T.I.R. este consideratĂŁ cĂŁ a fost obĂžinutĂŁ abuziv sau fraudulos cînd operaĂžiunea T.I.R. a fost efectuatĂŁ folosindu-se compartimente de încĂŁrcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuinĂžarea de documente false sau inexacte, substituirea de mĂŁrfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd descĂŁrcarea a fost obĂžinutĂŁ prin alte mijloace ilicite.

    0.11. ART. 11

    0.11 - 1. Atunci cînd autoritĂŁĂžile vamale trebuie sĂŁ ia decizia de a acorda sau nu liberul de vamĂŁ pentru mĂŁrfuri sau vehicule, ele nu ar trebui sĂŁ se lase influenĂžate de faptul cĂŁ asociaĂžia garantĂŁ rĂŁspunde de plata drepturilor, taxelor Âşi dobînzilor de întîrziere datorate de titularul carnetului, dacĂŁ legislaĂžia lor le permite folosirea altor mijloace pentru asigurarea protecĂžiei intereselor pe care le apĂŁrĂŁ.
    0.11 - 2. DacĂŁ asociaĂžia garantĂŁ este rugatĂŁ, conform procedurii prevĂŁzute la art. 11, sĂŁ verse sumele menĂžionate la paragrafele 1 Âşi 2 ale art. 8 Âşi nu o face în intervalul de 3 luni prevĂŁzut în convenĂžie, autoritĂŁĂžile competente ar putea cere plata sumelor în cauzĂŁ pe baza reglementĂŁrilor lor naĂžionale, fiind vorba de neexecutarea unui contract de garanĂžie subscris de asociaĂžia garantĂŁ în virtutea legislaĂžiei naĂžionale.

    0.15. ART. 15

    Scutirea de documentele vamale de import temporar poate crea anumite dificultĂŁĂži cînd este vorba de vehicule nesupuse înmatriculĂŁrii, cum ar fi, de exemplu, în anumite Þãri, remorcile sau semiremorcile. în acest caz, dispoziĂžiile art. 15 pot fi respectate, oferind în acelaÂşi timp o siguranÞã suficientĂŁ autoritĂŁĂžilor vamale prin menĂžionarea, pe voletele nr. 1 Âşi 2 ale carnetului T.I.R. utilizat de Ăžara implicatĂŁ Âşi pe cotoarele corespunzĂŁtoare, a caracteristicilor (mĂŁrci Âşi numere) acestor vehicule.

    0.17. ART. 17

    0.17 - 1. DispoziĂžia referitoare la faptul cĂŁ manifestul mĂŁrfurilor acoperite de carnetul T.I.R. indicĂŁ separat conĂžinutul fiecĂŁrui vehicul din ansamblul de vehicule sau al fiecĂŁrui container are ca scop numai facilitarea controlului vamal al conĂžinutului unui singur vehicul sau al unui singur container. AceastĂŁ dispoziĂžie nu trebuie deci sĂŁ fie interpretatĂŁ limitativ, astfel încît orice diferenÞã între conĂžinutul efectiv al unui vehicul sau container Âşi conĂžinutul acestui vehicul sau container indicat în manifest sĂŁ fie consideratĂŁ ca o încĂŁlcare a dispoziĂžiilor convenĂžiei. DacĂŁ transportatorul poate face dovada autoritĂŁĂžilor competente cĂŁ, în ciuda acestei diferenĂže, toate mĂŁrfurile indicate în manifest corespund totalului mĂŁrfurilor încĂŁrcate în ansamblul de vehicule sau în containerele acoperite de carnetul T.I.R., nu va trebui, în principiu, sĂŁ se considere cĂŁ a avut loc o încĂŁlcare a reglementĂŁrilor vamale.
    0.17 - 2. în cazul transportului de mobilĂŁ Âşi obiecte de uz gospodĂŁresc se va putea aplica procedura prevĂŁzutĂŁ la paragraful 10.c) al regulilor relative la utilizarea carnetului T.I.R. Âşi se va limita în mod rezonabil enumerarea obiectelor transportate.

    0.18. ART. 18

    0.18 - 1. Buna funcĂžionare a sistemului carnetului T.I.R. presupune ca autoritĂŁĂžile vamale sĂŁ refuze ca un birou de ieÂşire sĂŁ fie desemnat ca birou de destinaĂžie pentru un transport care continuĂŁ cĂŁtre Ăžara vecinĂŁ, de asemenea, parte contractantĂŁ la convenĂžie, mai puĂžin în situaĂžiile în care raĂžiuni deosebite justificĂŁ cererea.
    0.18 - 2.1. MĂŁrfurile trebuie sĂŁ fie încĂŁrcate în aÂşa fel încît lotul de mĂŁrfuri destinat a fi descĂŁrcat la primul loc de descĂŁrcare sĂŁ poatĂŁ fi scos din vehicul sau din container fĂŁrĂŁ a fi necesar sĂŁ se descarce urmĂŁtorul lot sau urmĂŁtoarele loturi de mĂŁrfuri destinate a fi descĂŁrcate în alte locuri de descĂŁrcare.
    2. în cazul unui transport care comportĂŁ descĂŁrcare la mai multe birouri, este necesar ca, îndatĂŁ ce o descĂŁrcare parĂžialĂŁ a avut loc, sĂŁ se facĂŁ menĂžiune despre aceasta în coloana 12 pe toate manifestele rĂŁmase la carnetul T.I.R. Âşi sĂŁ se menĂžioneze, în acelaÂşi timp, pe voletele rĂŁmase Âşi pe cotoarele corespunzĂŁtoare cĂŁ s-au aplicat noi sigilii.

    0.19. ART. 19

    ObligaĂžia, pentru biroul vamal de plecare, de a se asigura cu privire la exactitatea manifestului mĂŁrfurilor implicĂŁ necesitatea de a verifica cel puĂžin faptul cĂŁ menĂžiunile din manifestul mĂŁrfurilor corespund cu cele din documentele de export Âşi din documentele de transport sau alte documente comerciale privind mĂŁrfurile; biroul vamal de plecare poate astfel examina mĂŁrfurile, dacĂŁ este necesar. Biroul vamal de plecare trebuie, de asemenea, înainte de aplicarea sigiliilor, sĂŁ verifice starea vehiculului rutier sau a containerului Âşi, în cazul vehiculelor sau containerelor acoperite cu prelatĂŁ, starea prelatei Âşi a legĂŁturilor de închidere a prelatei, aceste accesorii nefiind incluse în certificatul de agreare.

    0.20. ART. 20

    Atunci cînd autoritĂŁĂžile vamale stabilesc un termen pentru transportul mĂŁrfurilor pe teritoriul lor, acestea trebuie, de asemenea, sĂŁ ĂžinĂŁ seama, între altele, de reglementĂŁrile speciale cĂŁrora transportatorul trebuie sĂŁ se conformeze Âşi, îndeosebi, de reglementĂŁrile privind orele de lucru Âşi perioadele de repaus obligatoriu ale conducĂŁtorilor de vehicule. Se recomandĂŁ ca autoritĂŁĂžile vamale sĂŁ nu foloseascĂŁ dreptul lor de a fixa itinerariul decît atunci cînd este absolut necesar.

    0.21. ART. 21

    0.21 - 1. DispoziĂžiile acestui articol nu limiteazĂŁ cu nimic competenĂža autoritĂŁĂžilor vamale de a verifica Âşi de a controla toate elementele vehiculului, altele decît compartimentele de încĂŁrcare sigilate.
    0.21 - 2. Biroul vamal de intrare poate retrimite pe transportator la biroul vamal de ieÂşire din Ăžara vecinĂŁ cînd constatĂŁ cĂŁ viza de ieÂşire a fost omisĂŁ sau aplicatĂŁ necorespunzĂŁtor în Ăžara respectivĂŁ.
    în acest caz, biroul vamal de intrare insereazĂŁ în carnetul T.I.R. o notĂŁ în atenĂžia biroului vamal de ieÂşire corespondent.
    0.21 - 3. DacĂŁ, dupĂŁ operaĂžiunile de control, autoritĂŁĂžile vamale prelevĂŁ mostre de mĂŁrfuri, pe manifestul mĂŁrfurilor din carnetul T.I.R. organele vamale trebuie sĂŁ facĂŁ o adnotare conĂžinînd toate precizĂŁrile utile referitoare la mĂŁrfurile prelevate.

    0.28. ART. 28

    1. Articolul 28 prevede cĂŁ descĂŁrcarea carnetului T.I.R. la biroul de destinaĂžie trebuie sĂŁ aibĂŁ loc fĂŁrĂŁ întîrziere, sub rezerva ca mĂŁrfurile sĂŁ fie supuse unui alt regim vamal sau vĂŁmuite pentru punerea în consum.
    2. Utilizarea carnetului T.I.R. trebuie sĂŁ fie limitatĂŁ la funcĂžiile care-i sînt proprii, adicĂŁ la tranzit. Carnetul T.I.R. nu trebuie sĂŁ serveascĂŁ, de exemplu, la acoperirea staĂžionĂŁrii la destinaĂžie a mĂŁrfurilor sub control vamal. Biroul de destinaĂžie trebuie sĂŁ descarce carnetul T.I.R., dacĂŁ nici o neregularitate nu a fost comisĂŁ, îndatĂŁ ce mĂŁrfurile înscrise în carnet au fost plasate sub un alt regim vamal sau au fost vĂŁmuite pentru punerea în consum. în practicĂŁ, aceastĂŁ descĂŁrcare trebuie sĂŁ fie efectuatĂŁ îndatĂŁ ce mĂŁrfurile au fost reexportate direct (de exemplu, în cazul îmbarcĂŁrii lor directe într-un port maritim) sau îndatĂŁ ce pentru ele s-a întocmit declaraĂžia vamalĂŁ la destinaĂžie sau îndatĂŁ ce ele au fost supuse unui regim vamal de aÂşteptare (de exemplu, depozitare sub supraveghere vamalĂŁ), dupĂŁ regulile în vigoare în Ăžara de destinaĂžie.

    0.29. ART. 29

    Nu se cere certificat de agreare pentru vehiculele rutiere sau containerele transportînd mĂŁrfuri grele sau voluminoase.
    Biroului vamal de plecare îi revine însĂŁ obligaĂžia de a verifica dacĂŁ alte condiĂžii stabilite în acest articol sînt îndeplinite pentru un transport de acest fel. Birourile vamale ale celorlalte pĂŁrĂži contractante vor accepta decizia luatĂŁ de biroul vamal de plecare, cu excepĂžia cazurilor cînd decizia li se pare în contradicĂžie evidentĂŁ cu dispoziĂžiile art. 29.

    0.38.1. ART. 38, paragraful 1

    O întreprindere nu ar trebui sĂŁ fie exclusĂŁ de a beneficia de regimul T.I.R. datoritĂŁ abaterilor comise de cĂŁtre unul din Âşoferii sĂŁi, fĂŁrĂŁ Âştirea persoanelor responsabile ale întreprinderii.

    0.38.2. ART. 38, paragraful 2

    Atunci cînd o parte contractantĂŁ a fost informatĂŁ cĂŁ o persoanĂŁ stabilitĂŁ sau domiciliatĂŁ pe teritoriul sĂŁu s-a fĂŁcut vinovatĂŁ de o abatere pe teritoriul unei Þãri strĂŁine, aceasta nu este obligatĂŁ sĂŁ nu mai permitĂŁ eliberarea de carnete T.I.R. persoanei în cauzĂŁ.

    0.39. ART. 39

    Expresia erori comise prin neglijenÞã vizeazĂŁ acte care nu sînt comise deliberat Âşi în deplinĂŁ cunoÂştinÞã de cauzĂŁ, ci decurg din aceea cĂŁ nu au fost luate mĂŁsuri raĂžionale Âşi necesare pentru a asigura exactitatea informaĂžiilor într-un caz anume.

    0.45. ART. 45

    Se recomandĂŁ pĂŁrĂžilor contractante sĂŁ înfiinĂžeze un numĂŁr cît mai mare posibil de unitĂŁĂži vamale pentru operaĂžiunea T.I.R., fie unitĂŁĂži de interior, fie birouri de frontierĂŁ.

    2. ANEXA 2

    2.2. ART. 2
    2.2.1 a. Alineatul 1 a) - Asamblarea elementelor constitutive
    a) Cînd sînt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, Âşuruburi, buloane etc.), un numĂŁr suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din exterior, vor traversa elementele asamblate Âşi vor pĂŁtrunde în interior unde vor fi fixate într-un mod sigur (de exemplu nituite, sudate, înÂşurubate sau nituite sau sudate pe Âşurub). TotuÂşi, niturile clasice (acelea a cĂŁror aplicare cere o intervenĂžie de o parte Âşi de alta a elementelor asamblate), vor putea fi aplicate din interior. Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate încĂŁrcĂŁturii poate fi fixatĂŁ cu ajutorul unor Âşuruburi autofiletante, a unor nituri introduse folosind o încĂŁrcĂŁturĂŁ explozivĂŁ sau a unor nituri autopenetrante aplicate din interior Âşi care traverseazĂŁ în unghi drept podeaua Âşi traversele metalice inferioare, cu condiĂžia ca, în afara Âşuruburilor autofiletante, unele extremitĂŁĂži sĂŁ fie pierdute în partea exterioarĂŁ a traversei sau sudate pe ea.
    b) Autoritatea competentĂŁ determinĂŁ numĂŁrul Âşi natura dispozitivelor de asamblare care trebuie sĂŁ satisfacĂŁ condiĂžiile alineatului a) din prezenta notĂŁ, asigurîndu-se cĂŁ nu este posibil ca elementele constitutive precum Âşi cele asamblate sĂŁ fie deplasate fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.
    Alegerea Âşi aplicarea altor dispozitive de asamblare nu sînt supuse nici unei restricĂžii.
    c) Dispozitivele de asamblare care pot fi scoase Âşi înlocuite fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile prin acĂžionare pe o singurĂŁ parte, adicĂŁ fĂŁrĂŁ sĂŁ fie necesar sĂŁ se intervinĂŁ dintr-o parte Âşi din alta a elementelor de asamblare, nu vor fi admise în sensul alineatului a) al prezentei note. Este vorba, în special, de nituri cu expansiune, nituri oarbe Âşi similare.
    d) ModalitĂŁĂžile de asamblare descrise mai sus se aplicĂŁ vehiculelor speciale, de exemplu vehiculelor izoterme, vehiculelor frigorifice Âşi vehiculelor cisterne, în mĂŁsura în care ele nu sînt incompatibile cu prescripĂžiile tehnice pe care aceste vehicule trebuie sĂŁ le satisfacĂŁ pentru utilizarea lor.
    Cînd nu este posibil, din motive tehnice, sĂŁ se fixeze elementele în modul descris la alineatul a) din aceastĂŁ notĂŁ, elementele constitutive vor putea fi asamblate cu ajutorul dispozitivelor menĂžionate la alineatul c) din aceastĂŁ notĂŁ cu condiĂžia ca dispozitivul utilizat pe faĂža inferioarĂŁ a peretelui sĂŁ nu fie accesibil din exterior.
    2.2.1.b. Alineatul 1 b) - UÂşi Âşi alte sisteme de închidere
    a) Dispozitivul care permite aplicarea sigiliului vamal trebuie sĂŁ fie:
    i) fixat prin sudurĂŁ sau cu ajutorul a cel puĂžin douĂŁ dispozitive de asamblare conform alineatului a) de la nota explicativĂŁ 2.2.1 a);
    sau
    ii) conceput astfel ca sĂŁ nu poatĂŁ fi înlĂŁturat, dupĂŁ ce compartimentul rezervat încĂŁrcĂŁturii a fost închis Âşi sigilat, fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile;
    iii) prevĂŁzut cu gĂŁuri cu un diametru de 11 mm sau cu deschideri de 11 mm lungime Âşi 3 mm lĂŁrgime;
    iv) sĂŁ prezinte aceeaÂşi siguranÞã indiferent de tipul de sigiliu utilizat.
    b) Balamalele simple, balamalele îngropate Âşi alte dispozitive de prindere a uÂşilor etc., vor trebui sĂŁ fie fixate conform prevederilor alin. a) al prezentei note. Pe lîngĂŁ aceasta, diferitele pĂŁrĂži constitutive ale dispozitivului de prindere (de exemplu axele sau tijele balamalelor) vor fi îmbinate astfel încît sĂŁ nu poatĂŁ fi înlĂŁturate sau demontate fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile atunci cînd compartimentul rezervat încĂŁrcĂŁturii este închis Âşi sigilat.
    TotuÂşi, atunci cînd dispozitivul de prindere nu este accesibil din exterior, va fi suficient ca uÂşa o datĂŁ închisĂŁ Âşi sigilatĂŁ sĂŁ nu poatĂŁ fi retrasĂŁ fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile. Atunci cînd uÂşa sau sistemul de închidere comportĂŁ mai mult de douĂŁ balamale, numai cele douĂŁ balamale care sînt cele mai apropiate de extremitatea uÂşii trebuie sĂŁ fie fixate conform prevederilor alineatelor a) i) Âşi ii) de mai sus.
    c) în mod excepĂžional, în cazul vehiculelor avînd un compartiment calorifug rezervat încĂŁrcĂŁturii, dispozitivul pentru sigilarea vamalĂŁ, balamalele Âşi celelalte piese a cĂŁror înlĂŁturare ar permite accesul în interiorul compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii sau al acelor spaĂžii în care mĂŁrfurile ar putea fi ascunse, pot fi fixate pe uÂşile compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii cu ajutorul unor buloane sau al unor Âşuruburi care sînt introduse din exterior dar care nu satisfac condiĂžiile cerute de alineatul a) de la nota explicativĂŁ 2.2.1. a) de mai sus, cu condiĂžia ca:
    i) vîrfurile buloanelor sau Âşuruburilor sĂŁ fie ancorate într-o placĂŁ sfredelitĂŁ sau într-un dispozitiv asemĂŁnĂŁtor montat în spatele panoului exterior al uÂşii; Âşi
    ii) capetele unui numĂŁr adecvat ale acestor buloane sau Âşuruburi sĂŁ fie sudate de dispozitivul de sigilare vamalĂŁ, de balamale etc., astfel ca aceste buloane sau Âşuruburi sĂŁ fie complet deformate Âşi sĂŁ nu poatĂŁ fi înlĂŁturate fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile*1).
    Termenul compartiment calorifug rezervat încĂŁrcĂŁturii trebuie sĂŁ fie interpretat ca aplicîndu-se compartimentelor frigorifice Âşi izoterme rezervate încĂŁrcĂŁturilor.
    d) Vehiculele comportînd un numĂŁr important de închizĂŁtori cum ar fi vane, robinete, chepenguri, flanÂşe vor fi astfel amenajate încît sĂŁ limiteze, pe cît posibil, numĂŁrul sigiliilor vamale. în acest scop, închizĂŁtorile alĂŁturate unele de celelalte vor fi unite printr-un dispozitiv comun necesitînd un singur sigiliu sau prevĂŁzute cu un capac corespunzînd aceluiaÂşi scop.
    e) Vehiculele cu acoperiÂşul care se poate deschide, vor fi construite astfel încît sĂŁ limiteze pe cît posibil numĂŁrul sigiliilor vamale.
------------
   *1) A se vedea schiĂža nr. 1 a prezentei anexe.

    2.2.1.c. Alineatul 1 c) - Deschiderile pentru ventilaĂžie
    a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui, în principiu, sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 400 mm.
    b) Deschiderile care ar putea permite accesul direct la mĂŁrfuri vor fi astupate cu o foaie metalicĂŁ sau o placĂŁ metalicĂŁ perforatĂŁ (dimensiunile maxime ale gĂŁurilor: 3 mm în ambele cazuri) Âşi vor fi protejate de un grilaj metalic sudat (dimensiunile maxime ale ochiurilor: 10 mm).
    c) Deschiderile care nu permit accesul direct la mĂŁrfuri (de exemplu prin sisteme cu Âşicane), vor fi prevĂŁzute cu aceleaÂşi dispozitive, dimensiunile gĂŁurilor sau ochiurilor putînd sĂŁ ajungĂŁ totuÂşi pînĂŁ la 10 mm, respectiv 20 mm.
    d) Atunci cînd deschiderile vor fi practicate în prelate, dispozitivele menĂžionate la alineatul b) de la prezenta notĂŁ vor fi în principiu pretinse. TotuÂşi, vor fi admise sistemele de astupare constituite dintr-o placĂŁ metalicĂŁ perforatĂŁ aÂşezatĂŁ în exterior Âşi o foaie metalicĂŁ sau alt material aÂşezatĂŁ în interior.
    e) Dispozitive identice nemetalice vor putea fi admise cu condiĂžia ca dimensiunile gĂŁurilor Âşi ochiurilor sĂŁ fie respectate Âşi ca materialul utilizat sĂŁ fie suficient de rezistent astfel ca aceste gĂŁuri Âşi ochiuri sĂŁ nu poatĂŁ fi lĂŁrgite sensibil fĂŁrĂŁ o deteriorare vizibilĂŁ. Pe de altĂŁ parte, dispozitivul de aerisire nu trebuie sĂŁ poatĂŁ fi înlocuit acĂžionînd dintr-o singurĂŁ parte a prelatei.
    2.2.1.c. - 2. Alineatul 1 c) - Deschideri de scurgere
    a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ în principiu 35 mm.
    b) Deschiderile permiĂžînd accesul direct la compartimentul rezervat încĂŁrcĂŁturii vor fi prevĂŁzute cu dispozitivele indicate la alin. b) de la nota explicativĂŁ 2.2.1.c) - 1 pentru deschiderile de ventilaĂžie.
    c) Atunci cînd deschiderile de scurgere nu permit accesul direct la compartimentul rezervat încĂŁrcĂŁturii, dispozitivele menĂžionate la alineatul b) al prezentei note nu vor fi pretinse, cu condiĂžia ca deschiderile sĂŁ fie prevĂŁzute cu un sistem de Âşicane, uÂşor accesibil din interiorul compartimentului rezervat încĂŁrcĂŁturii.

    2.3 ART. 3

    2.3.3. Paragraful 3 - Prelate fĂŁcute din mai multe fîÂşii

    a) Diversele fîÂşii ale aceleiaÂşi prelate pot fi din materiale diferite, corespunzînd dispoziĂžiilor paragrafului 2 al articolului 3 din anexa 2.
    b) La confecĂžionarea prelatei, va fi admisĂŁ orice dispunere a fîÂşiilor dînd garanĂžii de securitate suficiente, cu condiĂžia ca asamblarea sĂŁ fie realizatĂŁ conform prescripĂžiilor articolului 3 din anexa nr. 2.

    2.3.6. a) Alineatul 6 a) - Vehicule cu inele culisante

    Inelele de fixare din metal care culiseazĂŁ pe barele fixate la vehicule vor fi admise în sensul prezentului paragraf (a se vedea schiĂža nr. 2 a prezentei anexe) cu condiĂžia ca:
    a) barele de metal sĂŁ fie fixate la vehicul la intervale maxime de 60 cm, astfel încît sĂŁ nu poatĂŁ fi înlĂŁturate Âşi repuse la loc fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile;
    b) inelele sĂŁ fie fĂŁcute cu o dublĂŁ buclĂŁ sau prevĂŁzute cu o barĂŁ centralĂŁ Âşi sĂŁ fie fabricate dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ, fĂŁrĂŁ sudurĂŁ;
    c) prelata sĂŁ fie fixatĂŁ la vehicul astfel încît sĂŁ corespundĂŁ condiĂžiilor enunĂžate la alineatul a) al articolului 1 din anexa nr. 2 la prezenta convenĂžie.

    2.3.6. b). Alineatul 6 b) - Prelate ataÂşate permanent

    DacĂŁ una sau mai multe margini ale prelatei sînt fixate permanent pe caroseria vehiculului, prelata va fi menĂžinutĂŁ de o bandĂŁ sau mai multe benzi din metal sau din orice alt material adecvat, ancorat de caroseria vehiculului prin dispozitive de asamblare care satisfac condiĂžiile prevĂŁzute la alin. a) de la nota 2.2.1. a) a prezentei anexe.

    2.3.9. Paragraful 9 - Cabluri de închidere din oĂžel cu mijloc textil

    Sînt admisibile, în baza acestui paragraf, cablurile constituite dintr-un mijloc textil înconjurat de Âşase împletituri constituite exclusiv din fire de oĂžel Âşi acoperind în întregime mijlocul, cu condiĂžia ca diametrul acestor cabluri sĂŁ fie de cel puĂžin 3 mm (fĂŁrĂŁ a Ăžine seama, eventual, de un înveliÂş, din material plastic transparent).

    2.3.11. a) Alineatul 11 a) - întĂŁritura de margine a prelatelor

    La numeroase vehicule, prelata este prevĂŁzutĂŁ la exterior cu o întĂŁriturĂŁ orizontalĂŁ strĂŁpunsĂŁ de ochiuri întinzîndu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste întĂŁrituri numite întĂŁrituri de margine, sînt destinate sĂŁ permitĂŁ întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemĂŁnĂŁtoare. Aceste întĂŁrituri au fost folosite pentru ascunderea tĂŁieturilor orizontale practicate în prelatĂŁ, care permiteau accesul ilicit la mĂŁrfurile transportate în vehicul. Din aceastĂŁ cauzĂŁ se recomandĂŁ a nu se autoriza utilizarea întĂŁriturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele urmĂŁtoare:
    a) întĂŁrituri de margine de un tip asemĂŁnĂŁtor, fixate la interiorul prelatei, sau
    b) mici întĂŁrituri individuale strĂŁpunse fiecare de un ochi, fixate pe faĂža exterioarĂŁ a prelatei Âşi rĂŁspîndite la intervale care sĂŁ permitĂŁ o întindere corespunzĂŁtoare a prelatei. O altĂŁ soluĂžie, posibilĂŁ în unele cazuri, constĂŁ în evitarea utilizĂŁrii întĂŁriturilor de margine la prelate.

    2.3.11.c). Alineatul 11 c) - Cureaua prelatelor

    2.3.11.c). - 1. UrmĂŁtoarele materiale sînt considerate ca fiind corespunzĂŁtoare pentru confecĂžionarea curelelor:
    a) piele;
    b) materiale textile neextensibile, inclusiv ĂžesĂŁtura plastifiatĂŁ sau cauciucatĂŁ, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ nu poatĂŁ fi lipite sau reconstituite dupĂŁ rupturĂŁ fĂŁrĂŁ a lĂŁsa urme vizibile.
    în special materia plasticĂŁ care acoperĂŁ cureaua va fi transparentĂŁ iar suprafaĂža ei va fi netedĂŁ.
    2.3.11.c). - 2. Dispozitivul care face obiectul schiĂžei nr. 3 alĂŁturatĂŁ prezentei anexe rĂŁspunde prescripĂžiilor ultimei pĂŁrĂži a paragrafului 11 al art. 3 din anexa nr. 2. El rĂŁspunde prescripĂžiilor paragrafului 6 al art. 3 din anexa nr. 2.

    3. ANEXA 3

    3.0.17. Procedura de agreare

    1. Anexa nr. 3 prevede cĂŁ autoritĂŁĂžile competente ale unei pĂŁrĂži contractante pot elibera un certificat de agreare pentru un vehicul fabricat pe teritoriul pĂŁrĂžii menĂžionate, iar acest vehicul nu va fi supus nici unei proceduri de agreare suplimentare în Ăžara unde este înmatriculat sau, dupĂŁ caz, în Ăžara unde proprietarul lui este domiciliat.
    2. Aceste dispoziĂžii nu au în vedere limitarea dreptului pe care îl au autoritĂŁĂžile competente ale pĂŁrĂžii contractante unde vehiculul este înmatriculat sau pe teritoriul cĂŁreia proprietarul lui este domiciliat de a pretinde prezentarea unui certificat de agreare, fie cu ocazia importului, fie ulterior cu ocazia înmatriculĂŁrii sau controlului vehiculului sau a altor formalitĂŁĂži analoge.

    3.0.20. Procedura adnotĂŁrii unui certificat de agreare

    Pentru anularea unei menĂžiuni relative la o defecĂžiune, atunci cînd vehiculul va fi repus într-o stare corespunzĂŁtoare, va fi suficient sĂŁ se facĂŁ la rubrica nr. 11, prevĂŁzutĂŁ în acest scop, menĂžiunea "DefecĂžiuni remediate", numele, semnĂŁtura Âşi Âştampila autoritĂŁĂžii competente interesate.

    SchiĂža 1

    EXEMPLU DE BALAMA ÂŞI DE DISPOZITIV DE PLUMBUIRE VAMALÃ PENTRU UÂŞILE VEHICULELOR PREVÃZUTE CU COMPARTIMENTE DE îNCÃRCARE TERMOIZOLANTÃ

    Figura 7 - Exemplu de balama Âşi de dispozitiv de plumbuire vamalĂŁ pentru uÂşile vehiculelor prevĂŁzute cu compartimente de încĂŁrcare termoizolantĂŁ - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 34.

    SchiĂža 2

                  VEHICULE CU PRELATÃ CU INELE CULISANTE

    Figura 8 - Vehicule cu prelatĂŁ cu inele culisante - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 35.

    SchiĂža 3

        EXEMPLU DE DISPOZITIV DE FIXARE A UNEI PRELATE DE VEHICUL

    Figura 9 - Exemplu de dispozitiv de fixare a unei prelate de vehicul - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 36.

    SchiĂža 4

                 DISPOZITIV DE îNCHIDERE AL UNEI PRELATE

    Figura 10 - Dispozitiv de închidere al unei prelate - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 37.

    ANEXA 7

                   ANEXA PRIVIND AGREAREA CONTAINERELOR

    PARTEA I

    Regulament privind condiĂžiile tehnice aplicabile containerelor care pot fi admise pentru transportul internaĂžional sub sigiliu vamal

    ART. 1
    Principii de bazĂŁ
    Pot fi agreate pentru transportul internaĂžional al bunurilor sub sigiliu vamal numai containerele construite Âşi echipate în aÂşa fel încît:
    a) nici un bun sĂŁ nu poatĂŁ fi scos din sau introdus în partea sigilatĂŁ a containerului fĂŁrĂŁ a se lĂŁsa urme vizibile de efracĂžie sau de violare a sigiliului vamal;
    b) sigiliile vamale sĂŁ poatĂŁ fi uÂşor Âşi eficient aplicate;
    c) sĂŁ nu conĂžinĂŁ spaĂžii în care bunurile ar putea fi ascunse;
    d) toate spaĂžiile în care se pot introduce bunuri sĂŁ poatĂŁ fi uÂşor accesibile controlului vamal.
    ART. 2
    Structura containerelor
    1. Pentru a rĂŁspunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
    a) elementele constitutive ale containerului (pereĂži, podea, uÂşi, acoperiÂş, suporĂži, cadre, elemente transversale Âş.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care nu pot fi demontate Âşi repuse la loc din exterior fĂŁrĂŁ sĂŁ lase urme vizibile, fie prin asemenea metode care sĂŁ asigure o asemenea structurĂŁ care nu poate fi modificatĂŁ fĂŁrĂŁ sĂŁ se lase urme vizibile. Cînd pereĂžii, podeaua, uÂşile Âşi acoperiÂşul sînt constituite din diferite elemente, acestea trebuie sĂŁ corespundĂŁ aceloraÂşi cerinĂže Âşi sĂŁ fie suficient de rezistente;
    b) uÂşile Âşi celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere, acoperiÂşurile gurilor de vizitare, flanÂşele de închidere etc.) trebuie sĂŁ se asambleze cu un dispozitiv la care se pot aplica sigilii vamale. Acest dispozitiv trebuie sĂŁ nu poatĂŁ fi deplasat Âşi repus la loc din exterior fĂŁrĂŁ sĂŁ se lase urme vizibile Âşi uÂşile Âşi încuietorile sĂŁ nu poatĂŁ fi deschise fĂŁrĂŁ violarea sigiliilor vamale.
    Sigiliul vamal trebuie sĂŁ fie protejat în mod corespunzĂŁtor. Sînt permise acoperiÂşuri care se deschid;
    c) deschizĂŁturile pentru ventilaĂžie Âşi drenaj vor fi prevĂŁzute cu un dispozitiv care sĂŁ nu permitĂŁ accesul în interiorul containerului. Acest dispozitiv trebuie sĂŁ nu poatĂŁ fi deplasat Âşi repus la loc din exteriorul containerului, fĂŁrĂŁ sĂŁ se lase urme vizibile.
    2. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, pĂŁrĂžile constitutive ale containerului sĂŁ includĂŁ spaĂžii libere (ca de exemplu între pereĂžii unui perete dublu). Pentru ca spaĂžiul menĂžionat sĂŁ nu poatĂŁ fi folosit pentru ascunderea de bunuri:
    i) cĂŁptuÂşeala interioarĂŁ a containerului nu va putea fi scoasĂŁ sau repusĂŁ fĂŁrĂŁ a se lĂŁsa urme vizibile; sau
    ii) numĂŁrul spaĂžiilor menĂžionate trebuie sĂŁ fie minim Âşi aceste spaĂžii trebuie sĂŁ fie uÂşor accesibile controlului vamal.
    ART. 3
    Containere pliabile sau demontabile
    Containerele pliabile sau demontabile trebuie sĂŁ corespundĂŁ prevederilor art. 1 Âşi 2 ale prezentului regulament; în plus, ele pot fi echipate cu dispozitive care blocheazĂŁ diversele pĂŁrĂži dupĂŁ montarea containerului. Aceste dispozitive de închidere, dacĂŁ se aflĂŁ în exteriorul containerului, trebuie sĂŁ fie în aÂşa fel construite încît sĂŁ fie apte pentru aplicarea sigiliilor vamale.
    ART. 4
    Containere cu prelatĂŁ
    1. în mĂŁsura în care sînt aplicabile, prevederile art. 1, 2 Âşi 3 ale prezentului regulament se aplicĂŁ containerelor cu prelatĂŁ. în plus, aceste containere se vor încadra în prevederile prezentului articol.
    2. Prelata va fi din pînzĂŁ tare sau din pînzĂŁ plastifiatĂŁ sau cauciucatĂŁ, care trebuie sĂŁ fie suficient de rezistentĂŁ Âşi neextensibilĂŁ. Ea trebuie sĂŁ fie în stare bunĂŁ Âşi confecĂžionatĂŁ în aÂşa fel încît, odatĂŁ asigurat mecanismul de închidere, sĂŁ fie imposibil sĂŁ se pĂŁtrundĂŁ la încĂŁrcĂŁturĂŁ fĂŁrĂŁ sĂŁ se lase urme vizibile.
    3. DacĂŁ prelata este alcĂŁtuitĂŁ din mai multe bucĂŁĂži, marginile acestora trebuie sĂŁ se plieze una în alta Âşi sĂŁ fie cusute cu douĂŁ tighele aflate la o distanÞã de cel puĂžin 15 mm unul de celĂŁlalt. CusĂŁturile vor fi fĂŁcute conform schiĂžei nr. 1 anexatĂŁ la prezentul regulament; totuÂşi, în cazul în care în anumite pĂŁrĂži ale prelatei (cum ar fi clapele din spate Âşi colĂžurile întĂŁrite) nu este posibil sĂŁ se asambleze bucĂŁĂžile în acest fel, va fi suficient sĂŁ se plieze marginea pĂŁrĂžii superioare Âşi sĂŁ se coasĂŁ în felul arĂŁtat în schiĂža nr. 2 anexatĂŁ la prezentul regulament. Una dintre cusĂŁturi va fi vizibilĂŁ numai pe dinĂŁuntru Âşi culoarea aĂžei folosite pentru aceastĂŁ cusĂŁturĂŁ va fi net diferitĂŁ de culoarea prelatei, precum Âşi de culoarea aĂžei folosite pentru cealaltĂŁ cusĂŁturĂŁ. Toate cusĂŁturile vor fi trase la maÂşinĂŁ.
    4. DacĂŁ prelata este din pînzĂŁ plastifiatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži, bucĂŁĂžile vor putea fi asamblate Âşi prin sudurĂŁ, conform schiĂžei nr. 3 anexatĂŁ la prezentul regulament. Marginile bucĂŁĂžilor se vor suprapune pe o lĂŁĂžime de cel puĂžin 15 mm. BucĂŁĂžile se vor încheia pe toatĂŁ aceastĂŁ lĂŁĂžime. CapĂŁtul foii exterioare va fi acoperit cu o bandĂŁ din material plastic latĂŁ de cel puĂžin 7 mm, fixatĂŁ prin acelaÂşi sistem de sudurĂŁ. Pe banda din plastic, precum Âşi pe o lĂŁrgime de cel puĂžin 3 mm de o parte Âşi de alta a acesteia, se va imprima un relief uniform Âşi bine marcat. BucĂŁĂžile vor fi îmbinate în aÂşa fel încît sĂŁ nu poatĂŁ fi desfĂŁcute Âşi repuse la loc fĂŁrĂŁ sĂŁ se lase urme vizibile.
    5. ReparaĂžiile vor fi fĂŁcute conform metodei descrise în schiĂža nr. 4, anexatĂŁ la prezentul regulament; marginile vor fi pliate una în alta Âşi vor fi cusute cu douĂŁ tighele vizibile, aflate la o distanÞã de cel puĂžin 15 mm unul de celĂŁlalt; culoarea firului vizibil pe partea dinĂŁuntru va fi diferitĂŁ de cea vizibilĂŁ pe dinafarĂŁ Âşi de cea a materialului; toate cusĂŁturile vor fi trase la maÂşinĂŁ. Cînd o prelatĂŁ care a fost deterioratĂŁ lîngĂŁ margini este reparatĂŁ, înlocuindu-se partea deterioratĂŁ cu o bucatĂŁ, cusĂŁtura va fi fĂŁcutĂŁ, de asemenea, conform prevederilor pct. 3 al acestui articol Âşi schiĂžei nr. 1 anexatĂŁ la prezentul regulament. Prelatele din pînzĂŁ plastifiatĂŁ vor putea fi reparate, de asemenea, dupĂŁ metoda descrisĂŁ la pct. 4 al prezentului articol, dar în acest caz sudura trebuie sĂŁ fie fĂŁcutĂŁ pe ambele pĂŁrĂži ale foii, bucata fiind potrivitĂŁ pe faĂža interioarĂŁ a foii.
    6. a) Prelata va fi fixatĂŁ pe container în strictĂŁ concordanÞã cu condiĂžiile stabilite în alin. a) Âşi b) ale art. 1 al prezentului regulament. Ea va fi prevĂŁzutĂŁ cu urmĂŁtoarele sisteme de fixare:
    i) inele de metal fixate pe container;
    ii) ochiuri în marginea foii;
    iii) o legĂŁturĂŁ de închidere trecînd prin inele pe deasupra prelatei Âşi vizibilĂŁ din exterior pe întreaga lungime.
    Prelata va acoperi elementele solide ale containerului cu cel puĂžin 250 mm, mĂŁsuraĂži din centrul inelelor de fixare, cu excepĂžia cazurilor în care însĂŁÂşi construcĂžia containerului împiedicĂŁ accesul la bunuri;
    b) cînd capĂŁtul prelatei urmeazĂŁ a fi fixat în mod permanent la container, asamblarea va fi continuĂŁ Âşi fĂŁcutĂŁ prin mijloace solide.
    7. SpaĂžiul dintre inele Âşi dintre ochiuri nu va depĂŁÂşi 200 mm. Ochiurile vor fi întĂŁrite.
    8. Se vor folosi urmĂŁtoarele legĂŁturi de închidere.
    a) cabluri de oĂžel, cu diametrul de cel puĂžin 3 mm;
    b) cordoane din cînepĂŁ sau sisal cu un diametru de cel puĂžin 8 mm, acoperite cu înveliÂş transparent neextensibil din material plastic.
    Cablurile vor putea fi acoperite cu un înveliÂş transparent neextensibil din material plastic.
    9. Fiecare cablu sau cordon trebuie sĂŁ fie dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ Âşi va avea la fiecare capĂŁt o piesĂŁ din metal dur. Dispozitivul de fixare a fiecĂŁrui capĂŁt metalic va include un nit gol (sistem capsĂŁ), care sĂŁ treacĂŁ prin cablu sau cordon în aÂşa fel încît sĂŁ permitĂŁ introducerea Âşnurului sau benzii sigiliului vamal.
    Cablul sau cordonul va rĂŁmîne vizibil prin ambele pĂŁrĂži ale nitului gol, în aÂşa fel încît sĂŁ se poatĂŁ verifica dacĂŁ cablul sau cordonul este dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ (vezi schiĂža nr. 5 anexatĂŁ la prezentul regulament).
    10. La deschizĂŁturile din prelatĂŁ folosite pentru încĂŁrcare Âşi descĂŁrcare, cele douĂŁ margini ale prelatei se vor petrece într-o mĂŁsurĂŁ suficientĂŁ. Ele vor fi, de asemenea, închise prin:
    a) o clapĂŁ cusutĂŁ sau sudatĂŁ conform prevederilor punctelor 3 Âşi 4 ale prezentului articol;
    b) inele Âşi ochiuri care sĂŁ întruneascĂŁ condiĂžiile punctului 7 al prezentului articol; Âşi
    c) o bandĂŁ confecĂžionatĂŁ dintr-un material corespunzĂŁtor, dintr-o singurĂŁ bucatĂŁ Âşi neextensibilĂŁ, latĂŁ de 20 mm Âşi groasĂŁ de 3 mm cel puĂžin, care trece prin inele Âşi Ăžine împreunate cele douĂŁ capete ale prelatei Âşi clapei; banda va fi fixatĂŁ în interiorul prelatei Âşi va fi prevĂŁzutĂŁ cu un ochi prin care sĂŁ treacĂŁ cablul sau cordonul menĂžionat la punctul 8 al prezentului articol.
    în cazul în care existĂŁ un dispozitiv special (ÂşicanĂŁ etc.) împiedicînd accesul la încĂŁrcĂŁturĂŁ fĂŁrĂŁ a se lĂŁsa urme vizibile, nu se va pretinde existenĂža unei clape.
    11. MĂŁrcile de identificare care trebuie sĂŁ aparĂŁ pe container Âşi placa de agreare prevĂŁzutĂŁ în partea a doua a prezentului regulament nu vor fi acoperite de prelatĂŁ în nici un caz.
    ART. 5
    DispoziĂžii tranzitorii
    PînĂŁ la 1 ianuarie 1977 folosirea capetelor metalice care sînt conforme cu schiĂža nr. 5 anexatĂŁ la prezentul regulament va fi autorizatĂŁ chiar dacĂŁ nitul gol (sistem capsĂŁ) este de un tip anterior agreat Âşi are orificiul de dimensiuni mai mici decît cele indicate în schiÞã.

    SchiĂža 1

                 PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI

    Figura 11 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži (asamblare prin cusĂŁturĂŁ) - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 40.

    SchiĂža 2 - Partea întîi

                 PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI

    Figura 12 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži (cusĂŁturĂŁ de colĂž) - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 41.

    SchiĂža 3 - Partea întîi

                 PRELATÃ CONFECÞIONATÃ DIN MAI MULTE BUCÃÞI

    Figura 13 - PrelatĂŁ confecĂžionatĂŁ din mai multe bucĂŁĂži (asamblare prin sudurĂŁ) - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 42.

    SchiĂža 4 - Partea întîi

                            REPARAREA PRELATEI

    Figura 14 - Repararea prelatei - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 43.

    SchiĂža 5 - Partea întîi

                            SPECIMEN DE RACORD

    Figura 15 - Specimen de racord - se gĂŁseÂşte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 44.

    PARTEA a II-a

                           PROCEDURA DE AGREARE
a containerelor care se încadreazĂŁ în condiĂžiile tehnice prevĂŁzute de regulamentul prezentat în partea I

    GeneralitĂŁĂži

    1. Containerele pot fi agreate pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal, fie:
    a) în stadiul de fabricaĂžie, pe tip de construcĂžie (procedura de agreare în stadiul de fabricaĂžie); sau
    b) în stadiul urmĂŁtor fabricĂŁrii, individual sau pentru un anumit numĂŁr de containere de acelaÂşi tip (procedura de agreare în stadiul urmĂŁtor fabricĂŁrii).

    Prevederi comune pentru ambele proceduri de agreare

    2. AutoritĂŁĂžile competente care rĂŁspund de acordarea agreĂŁrii vor elibera solicitantului, dupĂŁ agreare, un certificat de agreare valabil, dupĂŁ caz, fie pentru serie nelimitatĂŁ de containere, de tipul agreat, fie pentru un numĂŁr determinat de containere.
    3. Beneficiarul agreĂŁrii va fixa o placĂŁ de agreare pe containerul sau containerele agreate înainte de a fi date în folosinÞã pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    4. Placa de agreare va fi fixatĂŁ în mod permanent Âşi într-un loc foarte vizibil, alĂŁturi cu orice altĂŁ placĂŁ de agreare eliberatĂŁ în scopuri oficiale.
    5. Placa de agreare, conform modelului nr. 1 reprodus în apendicele nr. 1 al prezentei pĂŁrĂži, va fi o placĂŁ de metal nu mai micĂŁ de 20 cm x 10 cm. UrmĂŁtoarele date vor fi gravate sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca sĂŁ poatĂŁ fi lizibile în permanenÞã pe suprafaĂža plĂŁcii, cel puĂžin în limba francezĂŁ sau englezĂŁ:
    a) cuvintele agreat pentru transportul sub sigiliu vamal;
    b) o indicare a Þãrii în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie a semnului distinctiv folosit pentru indicarea Þãrii de înmatriculare a autovehiculelor în traficul rutier internaĂžional Âşi numĂŁrul (cifre, litere etc.) certificatului de agreare Âşi anul agreĂŁrii (ex. "NL/26/73" înseamnĂŁ "Olanda, certificat de agreare nr. 26 eliberat în anul 1973");
    c) numĂŁrul de serie dat containerului la fabricare (numĂŁr de fabricaĂžie);
    d) dacĂŁ containerul a fost agreat pe tip de construcĂžie, numerele sau literele tipului containerului, pentru identificare.
    6. DacĂŁ un container nu mai corespunde condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute pentru agrearea sa, el va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, sĂŁ fie repus în condiĂžiile care au justificat agrearea, în aÂşa fel încît sĂŁ corespundĂŁ din nou acestor condiĂžii tehnice.
    7. DacĂŁ caracteristicile esenĂžiale ale unui container se modificĂŁ, acesta nu va mai beneficia de agrearea acordatĂŁ Âşi va trebui sĂŁ fie agreat din nou de autoritĂŁĂžile competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.

    Prevederi speciale pentru agrearea pe tip de construcĂžie, în stadiul de fabricaĂžie

    8. Cînd containerele sînt produse în serie dupĂŁ acelaÂşi tip de construcĂžie, constructorul va putea solicita autoritĂŁĂžii competente a Þãrii de fabricaĂžie agrearea pe tip de construcĂžie.
    9. Constructorul va indica în cererea sa numerele Âşi literele de identificare pe care le-a dat tipului de container pentru care solicitĂŁ agrearea.
    10. Cererea va fi însoĂžitĂŁ de planurile Âşi explicaĂžiile amĂŁnunĂžite privind construcĂžia tipului de container care urmeazĂŁ a fi agreat.
    11. ProducĂŁtorul va trebui sĂŁ se angajeze în scris:
    a) sĂŁ prezinte autoritĂŁĂžilor competente containere de tipul respectiv pe care aceste autoritĂŁĂži ar dori sĂŁ le examineze;
    b) sĂŁ permitĂŁ autoritĂŁĂžilor competente sĂŁ examineze alte containere, oricînd în timpul producĂžiei seriei tipului respectiv;
    c) sĂŁ încunoÂştinĂžeze autoritĂŁĂžile competente despre orice schimbare, de oricît de micĂŁ importanÞã, în planuri sau în specificaĂžii, înainte de a da curs schimbĂŁrii propriu-zise;
    d) sĂŁ marcheze containerele într-un loc vizibil, pe lîngĂŁ marcajele cerute pe placa de agreare, cu numerele Âşi literele de identificare ale tipului de construcĂžie, precum Âşi cu numĂŁrul de serie al fiecĂŁrui container din seria tipului respectiv (numĂŁrul de fabricaĂžie);
    e) sĂŁ ĂžinĂŁ o evidenÞã a containerelor fabricate din tipul de construcĂžie agreat.
    12. AutoritĂŁĂžile competente vor indica, dacĂŁ este cazul, ce schimbĂŁri trebuie fĂŁcute tipului de construcĂžie prezentat, pentru a putea fi agreat.
    13. Nu se vor acorda agreĂŁri pe tip de construcĂžie pînĂŁ cînd autoritĂŁĂžile competente nu vor fi examinat un container sau mai multe containere fabricate dupĂŁ tipul de construcĂžie respectiv pentru a constata dacĂŁ tipul respectiv corespunde condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute în partea I.
    14. Cînd un tip de container este agreat, petiĂžionarului i se va elibera un singur certificat de agreare conform modelului II reprodus în apendicele 2 al prezentei pĂŁrĂži Âşi valabil pentru toate containerele construite în conformitate cu specificaĂžiile tipului agreat. Aceste certificate dau dreptul constructorului sĂŁ aplice pe fiecare container din seria tipului o placĂŁ de agreare dupĂŁ modelul descris la pct. 5 al prezentei pĂŁrĂži.

    DispoziĂžii speciale pentru agreare într-un stadiu urmĂŁtor fabricĂŁrii

    15. DacĂŁ agrearea nu a fost solicitatĂŁ în stadiul de fabricaĂžie, proprietarul, utilizatorul sau reprezentantul oricĂŁruia dintre ei poate solicita agrearea autoritĂŁĂžii competente la care este posibilĂŁ prezentarea containerului sau containerelor pentru care se cere agrearea.
    16. în cererea de agreare supusĂŁ autoritĂŁĂžii competente conform pct. 15 al prezentei pĂŁrĂži se va indica numĂŁrul de serie (numĂŁrul de fabricaĂžie) aplicat pe fiecare container de cĂŁtre constructor.
    17. Autoritatea competentĂŁ va proceda la examinarea numĂŁrului de containere pe care îl va socoti necesar Âşi va elibera, dupĂŁ ce va constata cĂŁ acel container sau acele containere corespund condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute în partea I, un certificat de agreare conform modelului nr. III reprodus în apendicele 3 al prezentei pĂŁrĂži Âşi valabil numai pentru numĂŁrul de containere agreate. Acest certificat, care va purta numĂŁrul sau numerele de serie de fabricaĂžie stabilite pentru containerul sau containerele la care se referĂŁ, va da dreptul solicitatorului sĂŁ aplice pe fiecare container agreat placa de agreare prevĂŁzutĂŁ la pct. 5 al prezentei pĂŁrĂži.

                       Apendicele 1 al pĂŁrĂžii a doua

                               MODEL NR. 1
                            PLACA DE AGREARE
                           (versiune francezĂŁ)


         |--------------------- >/= 200 mm -----------------------|
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   ___  x ________________________________________________________  x ___
    |   x|                                                        | x  |
    |   x|                AGREE POUR LE TRANSPORT                 | x  |
    |   x|               SOUS SCELLEMENT DOUANIER                 | x  |
   >/=  x|                       NL/26/73                         | x  |
 100 mm x|                                                        | x  |
    |   x|       TYPE*) ..........      No DE FABRICATION ....... | x  |
    |   x|                                DU CONTENEUR            | x  |
    |   x|             ^                                          | x  |
   _|_  x|_____________|__________________________________________| x _|_
        xxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                       |                              ^
                       |                              |
                 PlacĂŁ metalicĂŁ               Peretele containerului

------------
    *) Numai în caz de agreare pe tip de construcĂžie.

                         APENDICE 2 LA PARTEA A DOUA

                               MODEL Nr. II
    ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975

                Certificat de agreare pe tip de construcĂžie

    1. Certificat nr.*) ........................................................
    2. Prin prezentul se certificĂŁ cĂŁ containerul de tipul de construcĂžie descris mai jos a fost agreat Âşi containerele de acest tip pot fi permise pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    3. Felul containerului .....................................
    4. NumĂŁrul sau literele de identificare a tipului de construcĂžie ........... ................................................................................
    5. NumĂŁrul de identificare a planurilor de construcĂžie .....................
    6. NumĂŁrul de identificare a specificaĂžiilor de construcĂžie ................
    7. Þara ....................................................................
    8. Dimensiuni externe (în centimetri) ......................................
    9. Caracteristici esenĂžiale de construcĂžie (natura materialelor, felul construcĂžiei etc.) .............................................................
    10. Prezentul certificat este valabil pentru toate containerele construite, conform desenelor Âşi specificaĂžiilor de mai sus ................................
    11. Eliberat ...............................................................
                            (numele producĂŁtorului Âşi adresa)
    care este autorizat sĂŁ fixeze o placĂŁ de agreare pe fiecare container de
    tipul de construcĂžie aprobat, confecĂžionat de el, la .......... în .........
                                                           (locul)      (data)

19..... de cĂŁtre ...............................................................
                  (semnĂŁtura Âşi Âştampila serviciului sau organizaĂžiei emitente)
                  (Vezi nota de pe verso) (textul avizului din p. 47 din acest
                  numĂŁr de buletin)
------------
    *) Se vor indica literele Âşi cifrele care urmeazĂŁ a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.

                             AVIZ IMPORTANT

(punctele 6 Âşi 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

    6. DacĂŁ un container nu mai corespunde condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agreĂŁrii, astfel încît sĂŁ corespundĂŁ din nou cu condiĂžiile tehnice menĂžionate.
    7. DacĂŁ se schimbĂŁ caracteristicile esenĂžiale ale containerului, containerul înceteazĂŁ a mai beneficia de acoperirea agreĂŁrii Âşi va trebui sĂŁ fie din nou agreat de autoritatea competentĂŁ înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

                       APENDICE 3 LA PARTEA A DOUA

                            MODEL Nr. III

    ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (1975)

    Certificat de agreare acordat în stadiul urmĂŁtor construcĂžiei

    1. Certificat nr.*) ........................................................
    2. Prin prezentul se certificĂŁ cĂŁ containerul (containerele) specificat(e) mai jos a (au) fost aprobat(e) pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    3. Felul containerului(lor) ...............................................
    4. NumĂŁrul(numerele) de serie dat(e) containerului(lor) de cĂŁtre producĂŁtor ................................................................................
    5. Þara ....................................................................
    6. Dimensiuni externe (în centimetri) ......................................
    7. Caracteristici esenĂžiale de construcĂžie (natura materialelor, felul construcĂžiei etc.) .............................................................
    8. Eliberat ................................................................
                         (numele Âşi adresa solicitantului)
    care este autorizat sĂŁ fixeze o placĂŁ de agreare pe sus-menĂžionatul(ele) container(e), la ............ în ........... 19 ........ de cĂŁtre ..............
                   (locul)         (data)        (anul)
................................................................................
        (semnĂŁtura Âşi Âştampila serviciului sau organizaĂžiei emitente)
    (Vezi avizul de pe verso) (textul de la p. 48 din acest numĂŁr de buletin)
------------
    *) Se vor indica literele Âşi cifrele care urmeazĂŁ a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.

                              AVIZ IMPORTANT

    (Punctele 6 Âşi 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la ConvenĂžia vamĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

    6. DacĂŁ un container nu mai corespunde condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agreĂŁrii, astfel încît sĂŁ corespundĂŁ din nou condiĂžiilor tehnice menĂžionate.
    7. DacĂŁ se schimbĂŁ caracteristicile esenĂžiale ale containerului, containerul înceteazĂŁ a mai beneficia acoperirea agreĂŁrii Âşi va fi din nou agreat de autoritatea competentĂŁ înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

    PARTEA a III-a

                            NOTE EXPLICATIVE

    1. Notele explicative relative la anexa nr. 2, prezentate în anexa nr. 6 la prezenta convenĂžie, se aplicĂŁ mutatis mutandis faÞã de containerele agreate pentru transportul sub sigiliu vamal pentru aplicarea dispoziĂžiilor prezentei convenĂžii.

    2. Partea întîi - subpunctul a). punctul 6, art. 4

    SchiĂža anexatĂŁ la prezenta Parte a III-a oferĂŁ un exemplu de sistem de fixare a prelatei la fitingurile de colĂž ale containerelor acceptabile din punct de vedere vamal.

    3. Partea a doua - punctul 5

    în cazul în care douĂŁ containere agreate pentru transportul sub sigiliu vamal sînt combinate în aÂşa fel încît sĂŁ formeze un singur container acoperit de o singurĂŁ prelatĂŁ Âşi care satisface condiĂžiile pentru transport sub sigiliu vamal, nu se va pretinde, pentru un asemenea ansamblu, un certificat de agreare sau o placĂŁ de agreare distinctĂŁ.

    ANEXA 8

    COMPUNEREA ÂŞI REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE GESTIUNE

    ART. 1
    i) PĂŁrĂžile contractante sînt membre ale Comitetului de gestiune;
    ii) Comitetul poate decide ca administraĂžiile competente ale statelor menĂžionate la paragraful 1 al articolului 52 din prezenta convenĂžie care nu sînt pĂŁrĂži contractante, precum Âşi reprezentanĂžii organizaĂžiilor internaĂžionale, pot, pentru problemele care prezintĂŁ interes, sĂŁ asiste la sesiuni în calitate de observatori.
    ART. 2
    Secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite furnizeazĂŁ comitetului serviciile de secretariat.
    ART. 3
    Comitetul procedeazĂŁ, la prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea preÂşedintelui Âşi a vicepreÂşedintelui.
    ART. 4
    Sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa, secretarul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite convoacĂŁ în fiecare an Comitetul, precum Âşi la cererea administraĂžiilor competente a cel puĂžin cinci state care sînt pĂŁrĂži contractante.
    ART. 5
    Propunerile sînt supuse votĂŁrii. Fiecare parte contractantĂŁ reprezentatĂŁ la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decît amendamentele la prezenta convenĂžie, sînt adoptate de comitet cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenĂži Âşi votanĂži. Amendamentele la prezenta convenĂžie ca Âşi deciziile menĂžionate la articolele 59 Âşi 60 ale prezentei convenĂžii, sînt adoptate cu o majoritate de douĂŁ treimi din voturile exprimate de membrii prezenĂži Âşi votanĂži.
    ART. 6
    Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel puĂžin jumĂŁtate din statele care sînt pĂŁrĂži contractante.
    ART. 7
    Comitetul adoptĂŁ raportul sĂŁu înaintea închiderii sesiunii.
    ART. 8
    în lipsa dispoziĂžiilor corespunzĂŁtoare din prezenta anexĂŁ, Regulamentul interior al Comisiei economice pentru Europa este aplicabil, cu excepĂžia cazului cînd comitetul decide astfel.