închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECRET Nr. 420 din 5 decembrie 1979 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975
                    DECRET   Nr. 420 din  5 decembrie 1979
pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975
EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
PUBLICAT  îN: BULETINUL OFICIAL  NR. 98 din 10 decembrie 1979

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    ART. 1
    Republica Socialista Romania adera la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu urmatoarea rezerva:
    "Republica Socialista Romania face cunoscut, în baza prevederilor paragrafului 1 din articolul 58 al Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, ca nu se considera legata de prevederile paragrafelor 2 - 6 din articolul 57 al acestei conventii.
    Republica Socialista Romania considera ca diferendele între doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea conventiei, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau în orice alt mod, vor putea fi supuse arbitrajului numai cu consimtamîntul tuturor partilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte."
    ART. 2
    La depunerea instrumentului de aderare la conventie se va face urmatoarea declaratie:
    "Republica Socialista Romania considera ca prevederile articolului 52 paragraful 1 din conventie nu sînt în concordanta cu principiul conform caruia tratatele internationale multilaterale al caror obiect si scop intereseaza comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie sa fie deschise participarii universale."

                            NICOLAE CEAU?ESCU
                               Presedintele
                      Republicii Socialiste Romania

    Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.)*)

    *) Traducere.

    Partile contractante,
    în dorinta de a facilita transporturile internationale de marfuri cu vehicule rutiere,
    considerînd ca îmbunatatirea conditiilor de transport constituie un factor esential pentru dezvoltarea cooperarii între ele,
    declarînd ca se pronunta în favoarea unei simplificari si a unei armonizari a formalitatilor administrative în domeniul transporturilor internationale, în special la frontiere,
    au convenit cele ce urmeaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    a) Definitii
    ART. 1
    în sensul prezentei conventii, se întelege:
    a) prin operatiune T.I.R., transportul marfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta conventie;
    b) prin drepturi si taxe de import sau de export, drepturile vamale si orice alte drepturi, taxe, redevente si impozite diverse care sînt percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de marfuri, cu exceptia redeventelor si impozitelor al caror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate;
    c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci si orice remorca sau semiremorca conceputa pentru a fi atasata acestuia;
    d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participa la circulatia rutiera ca o unitate;
    e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt mijloc analog):
    i) constituind un compartiment, în întregime sau partial închis, destinat sa contina marfuri;
    ii) avînd un caracter permanent si fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetata;
    iii) special conceput pentru a facilita transportul marfurilor, fara descarcare si reîncarcare, prin unul sau mai multe moduri de transport;
    iv) conceput astfel încît sa poata fi usor de manipulat, îndeosebi în timpul transbordarii sale dintr-un mijloc de transport în altul;
    v) conceput astfel încît sa fie usor de încarcat si de descarcat;
    vi) cu un volum interior de cel putin un metru cub. Caroseriile amovibile sînt asimilate containerelor;
    f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei parti contractante unde începe, pentru toata încarcatura sau o parte a ei, transportul international sub regimul prevazut prin prezenta conventie;
    g) prin birou vamal de destinatie, orice birou vamal al unei parti contractante unde se încheie, pentru toata încarcatura sau o parte a ei, transportul international sub regimul prevazut prin prezenta conventie;
    h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei parti contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat în cursul unei operatii efectuate sub regimul T.I.R.;
    j) prin persoane, atît persoanele fizice, cît si persoanele juridice;
    k) prin marfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datorita greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sînt în general transportate nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis;
    l) prin asociatie garanta, o asociatie agreata de autoritatile vamale ale unei parti contractante sa garanteze pentru persoanele care utilizeaza regimul T.I.R.

    b) Domeniu de aplicare
    ART. 2
    Prezenta conventie priveste transportul marfurilor efectuat fara descarcare si reîncarcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei parti contractante pîna la un birou vamal de destinatie al unei alte parti contractante, sau al aceleiasi parti contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu conditia ca o parte din traseu între începutul operatiunii T.I.R. si terminarea ei sa fie un traseu rutier.
    ART. 3
    Pentru a beneficia de dispozitiile prezentei conventii:
    a) transporturile trebuie sa fie efectuate:
    i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere în prealabil agreate în conditiile enuntate la cap. III a) sau
    ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, daca sînt executate conform conditiilor enuntate la cap. III c);
    b) transporturile trebuie sa aiba loc sub garantia asociatiilor agreate conform dispozitiilor art. 6 si trebuie sa fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus în anexa nr. 1 la prezenta conventie.

    c) Principii
    ART. 4
    Marfurile transportate sub regim T.I.R nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor si taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
    ART. 5
    1. Marfurile transportate sub regim T.I.R. în vehicule rutiere, în ansamble de vehicule sau în containere sigilate nu vor fi, de regula, supuse controlului vamal la birourile de trecere.
    2. Totusi, în vederea evitarii abuzurilor, autoritatile vamale vor putea sa procedeze în mod exceptional si, în special, în cazul unor suspiciuni, la controlul marfurilor la aceste birouri.

    CAP. 2
    Eliberarea carnetelor T.I.R.
    Responsabilitatea asociatiilor garante

    ART. 6
    1. în conditiile si cu garantiile pe care le va determina, fiecare parte contractanta va putea împuternici anumite asociatii sa elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asociatii corespondente, si sa se constituie garante.
    2. O asociatie nu va putea fi agreata într-o tara decît daca garantia sa se extinde în acelasi timp si asupra responsabilitatilor la care se expune în aceasta tara, cu ocazia efectuarii de operatiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de catre asociatii straine afiliate la organizatia internationala la care ea însasi este afiliata.
    ART. 7
    Vor fi admise cu scutire de drepturi si taxe de import sau de export si nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asociatiilor garante de catre asociatiile straine corespondente sau de catre organizatiile internationale.
    ART. 8
    1. Asociatia garanta se va angaja sa achite drepturile si taxele de import sau de export exigibile, majorate, daca este cazul, cu dobînzile de întîrziere, care trebuie sa fie achitate potrivit legilor si reglementarilor vamale ale tarii în care o abatere legata de operatiunea T.I.R. este constatata. Asociatia va fi obligata, împreuna si în solidar cu persoanele care datoreaza sumele mentionate mai sus, la plata acestor sume.
    2. Atunci cînd legile si reglementarile unei parti contractante nu prevad plata drepturilor si taxelor de import sau de export în cazul prevazut la paragraful 1 de mai sus, asociatia garanta se va angaja sa achite, în aceleasi conditii, o suma egala cu cuantumul drepturilor si taxelor de import sau de export, majorate, daca este cazul, cu dobînzile de întîrziere.
    3. Fiecare parte contractanta va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asociatiei garante, potrivit dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 de mai sus.
    4. Asociatia garanta va deveni raspunzatoare fata de autoritatile tarii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul în care carnetul T.I.R. va fi fost luat în evidenta de biroul vamal. în tarile urmatoare, traversate în cursul unei operatiuni de transport de marfuri sub regimul T.I.R., aceasta responsabilitate va începe atunci cînd marfurile vor fi importate sau, în cazul suspendarii operatiunii T.I.R., conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 26, atunci cînd carnetul T.I.R. va fi luat în evidenta de biroul vamal la care operatiunea T.I.R. este reluata.
    5. Responsabilitatea asociatiei garante va acoperi nu numai marfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci si marfurile care, desi neenumerate pe acest carnet, s-ar gasi în partea sigilata a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o alta marfa.
    6. Pentru a determina drepturile si taxele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol, datele relative la marfurile înscrise în carnetul T.I.R. sînt valabile pîna la proba contrarie.
    7. Atunci cînd sumele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol devin exigibile, autoritatile competente trebuie, daca este posibil, sa pretinda plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datoreaza aceste sume, înainte de a introduce o reclamatie pe lînga asociatia garanta.
    ART. 9
    1. Asociatia garanta stabileste perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificînd o ultima zi de valabilitate dupa care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea în evidenta.
    2. Carnetul va ramîne valabil pîna la terminarea operatiunii T.I.R. la biroul de destinatie, cu conditia ca el sa fi fost luat în evidenta la biroul vamal de plecare în ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date, asa cum este prevazut la paragraful 1 al prezentului articol.
    ART. 10
    1. Carnetul T.I.R. poate fi descarcat cu sau fara rezerve; daca au fost facute rezerve, ele trebuie sa se refere la fapte legate de operatiunea T.I.R. însasi. Aceste fapte trebuie sa fie indicate pe carnetul T.I.R.
    2. Atunci cînd autoritatile vamale ale unei tari vor fi descarcat fara rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociatiei garante plata sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8, cu exceptia cazului cînd certificatul de descarcare a fost obtinut într-un mod abuziv sau fraudulos.
    ART. 11
    1. în cazul cînd nu s-a dat descarcare unui carnet T.I.R. într-o tara sau atunci cînd s-a dat descarcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autoritatile competente nu vor avea dreptul sa pretinda de la asociatia garanta plata sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 daca, în termen de un an, socotit de la data luarii în evidenta a carnetului T.I.R. de catre aceste autoritati, ele nu au avizat în scris asociatia despre nedescarcarea sau despre descarcarea cu rezerve. Aceasta dispozitie va fi aplicabila, de asemenea, în caz de descarcare obtinuta în mod abuziv sau fraudulos, dar în acest caz termenul va fi de doi ani.
    2. Cererea de plata a sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 va fi adresata asociatiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociatie a fost avizata despre nedescarcarea, descarcarea cu rezerve sau descarcarea obtinuta în mod abuziv sau fraudulos si, cel mai tîrziu în termen de doi ani, socotit de la aceeasi data. Totusi, în ce priveste cazurile care sînt deferite justitiei în termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plata va fi adresata într-un termen de un an, socotit de la data la care hotarîrea judecatoreasca a devenit executorie.
    3. Pentru a achita sumele pretinse, asociatia garanta va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de plata care i-a fost adresata Asociatia va obtine rambursarea sumelor varsate daca, în doi ani de la data cererii de plata, s-a dovedit organelor vamale ca nici o neregula n-a fost comisa în ce priveste operatiunea de transport în cauza.

    CAP. 3
    Transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

    a) Agrearea vehiculelor si containerelor
    ART. 12
    Pentru a beneficia de dispozitiile sectiunilor a) si b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie sa îndeplineasca, din punct de vedere al constructiei si echipamentului sau, conditiile definite de anexa nr. 2 a prezentei conventii si trebuie sa fi fost agreat conform procedurii definite în anexa nr. 3 a prezentei conventii. Certificatul de agreare trebuie sa fie conform modelului de la anexa nr. 4.
    ART. 13
    1. Pentru a beneficia de dispozitiile sectiunilor a) si b) ale prezentului capitol, containerele trebuie sa fie construite conform conditiilor definite în prima parte a anexei nr. 7 si trebuie sa fi fost agreate dupa procedura definita în partea a doua a acestei anexe.
    2. Containerele agreate pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal, în aplicarea Conventiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor încheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a Conventiei vamale relative la containere din 1972, sau a oricaror acte internationale care ar înlocui sau modifica aceasta ultima conventie, sînt considerate ca fiind corespunzatoare dispozitiilor paragrafului 1 de mai sus si trebuie sa fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. fara o noua agreare.
    ART. 14
    1. Fiecare parte contractanta îsi rezerva dreptul de a refuza recunoasterea valabilitatii agrearii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 12 si 13 de mai sus.
    Totusi, partile contractante vor evita sa întîrzie transportul atunci cînd defectele constatate sînt de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda.
    2. înainte de a fi reutilizat pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde conditiilor care au justificat agrearea sa, va trebui sa fie repus în starea initiala sau sa faca obiectul unei noi agreari.

    b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    ART. 15
    1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul marfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garantie nu va fi ceruta pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.
    2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu împiedica o parte contractanta sa ceara îndeplinirea, la biroul vamal de destinatie, a formalitatilor prevazute în reglementarile nationale, pentru a se garanta faptul ca, odata încheiata operatiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.
    ART. 16
    Atunci cînd o operatiune T.I.R. va fi efectuata de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o placa dreptunghiulara purtînd inscriptia "T.I.R." si avînd caracteristicile mentionate în anexa nr. 5 la prezenta conventie se va fixa în fata si în spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.
    Aceste placi vor fi dispuse astfel încît sa fie foarte vizibile si vor fi detasabile.
    ART. 17
    1. Se va întocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea întocmi totusi un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere încarcate într-un singur vehicul rutier sau într-un ansamblu de vehicule. în acest caz, manifestul marfurilor din carnet va trebui sa cuprinda separat continutul fiecarui vehicul facînd parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiecarui container.
    2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singura calatorie. El va contine cel putin numarul de volete detasabile pentru luare în evidenta si descarcare necesare pentru efectuarea transportului în cauza.
    ART. 18
    O operatiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare si de destinatie dar, cu exceptia cazurilor autorizate de partea contractanta sau de partile contractante interesate:
    a) birourile vamale de plecare vor trebui sa fie situate într-o singura tara;
    b) birourile vamale de destinatie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari;
    c) numarul total de birouri vamale de plecare si de destinatie nu va putea depasi patru.
    ART. 19
    Marfurile si vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate împreuna cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. Autoritatile vamale ale tarii de plecare vor lua masurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului marfurilor si pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autoritati vamale, de catre persoane legal autorizate.
    ART. 20
    Pentru parcursul pe teritoriul tarilor lor, autoritatile vamale vor putea fixa un termen si vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul sa urmeze un itinerar determinat.
    ART. 21
    La fiecare birou vamal de trecere, ca si la birourile vamale de destinatie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autoritatilor vamale pentru control cu încarcatura si carnetul T.I.R. aferent.
    ART. 22
    1. De regula, si în afara cazului în care ele ar proceda la controlul marfurilor în aplicarea paragrafului 2 al art. 5, autoritatile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecarei parti contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte parti contractante, cu conditia ca aceste sigilii sa fie intacte.
    Totusi, autoritatile vamale mentionate vor putea adauga, daca necesitatile controlului o cer, propriile lor sigilii.
    2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractanta vor beneficia pe teritoriul sau de aceeasi protectie juridica ca si sigiliile nationale.
    ART. 23
    Autoritatile vamale vor putea:
    - sa escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportatorilor;
    - sa procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor si a încarcaturii lor numai în cazuri exceptionale.
    ART. 24
    Daca, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autoritatile vamale procedeaza la controlul încarcaturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule sau a unui container, ele vor face mentiune pe voletele carnetului T.I.R., utilizat în tara lor, pe cotoarele corespunzatoare si pe voletele care ramîn în carnetul T.I.R., despre noile sigilii aplicate ca si despre natura controlului efectuat.
    ART. 25
    Daca, în timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt în alte cazuri decît în cele prevazute la art. 24 si 35, sau daca marfurile au pierit sau au suferit stricaciuni fara ca un astfel de sigiliu sa fie rupt, va fi aplicata procedura prevazuta în anexa nr. 1 a prezentei conventii pentru utilizarea carnetului T.I.R., fara a prejudicia aplicarea eventuala a legislatiilor nationale si va fi întocmit procesul-verbal de constatare cuprins în carnetul T.I.R.
    ART. 26
    1. Atunci cînd transportul efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R. traverseaza, pe o portiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractanta la prezenta conventie, operatiunea T.I.R. va fi suspendata pe timpul traversarii. în acest caz autoritatile vamale ale partii contractante al carui teritoriu este în continuare traversat, vor accepta carnetul T.I.R. pentru reluarea operatiunii T.I.R., sub rezerva ca sigiliile vamale si/sau marcile de identificare sa fi ramas intacte.
    2. Se va proceda la fel si pentru acea parte a traseului pe parcursul careia carnetul T.I.R. nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei parti contractante, fie datorita existentei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci cînd utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesara.
    3. în aceste cazuri birourile vamale unde operatiunea T.I.R. este întrerupta sau reluata vor fi considerate ca birouri de trecere la iesire sau, respectiv, la intrare.
    ART. 27
    Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii si în special a art. 18, un alt birou vamal de destinatie va putea fi substituit biroului vamal de destinatie initial desemnat.
    ART. 28
    La sosirea încarcaturii la biroul vamal de destinatie si cu conditia ca marfurile sa fie supuse, în acel moment, unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea în consum, descarcarea carnetului T.I.R. va avea loc fara întîrziere.

    c) Dispozitii relative la transportul marfurilor grele sau voluminoase
    ART. 29
    1. Dispozitiile prezentei sectiuni nu vor fi aplicabile decît transporturilor de marfuri grele sau voluminoase, definite la alin. i) al art. 1 al prezentei conventii.
    2. Atunci cînd dispozitiile prezentei sectiuni sînt aplicabile, transportul marfurilor grele sau voluminoase poate, dupa cum decid autoritatile biroului vamal de plecare, sa se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.
    3. Dispozitiile prezentei sectiuni nu vor fi aplicate decît daca, dupa parerea autoritatilor biroului vamal de plecare, este posibil sa se identifice fara dificultate marfurile grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii facute, precum si, daca este cazul, accesoriile transportate în acelasi timp, sau daca acestor marfuri li se pot aplica sigilii vamale si/sau marci de identificare de natura sa împiedice orice substituire sau sustragere fara sa ramîna urme vizibile.
    ART. 30
    Toate dispozitiile prezentei conventii de la care nu exista derogari prin dispozitiile speciale ale prezentei sectiuni sînt aplicabile la transportul marfurilor grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    ART. 31
    Responsabilitatea asociatiei garante va acoperi nu numai marfurile enumerate pe carnetul T.I.R., dar si marfurile care, desi nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar gasi pe platforma de încarcare sau printre marfurile enumerate pe carnetul T.I.R.
    ART. 32
    Carnetul T.I.R. utilizat va trebui sa poarte pe coperta sa si pe toate voletele indicatia "marfuri grele sau, voluminoase" cu litere groase, în engleza sau în franceza.
    ART. 33
    Autoritatile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la carnetul T.I.R. sa fie anexate specificatia coletelor, fotografii, schite etc. care se vadesc necesare pentru identificarea marfurilor transportate. în acest caz autoritatile vamale vor viza aceste documente, un exemplar al documentelor mentionate va fi atasat pe verso copertei carnetului T.I.R., iar pe toate manifestele carnetului se va face mentiune despre aceste documente.
    ART. 34
    Autoritatile biroului vamal de trecere ale fiecarei parti contractante vor accepta sigiliile vamale si/sau marcile de identificare aplicate de autoritatile competente ale celorlalte parti contractante. Ele vor putea totusi sa adauge alte sigilii si/sau marci de identificare si vor mentiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în tara lor, pe cotoarele corespunzatoare si pe voletele ramase în carnetul T.I.R., noile sigilii si/sau marci de identificare aplicate.
    ART. 35
    Daca pe traseu sau la un birou vamal de trecere autoritatile vamale, procedînd la controlul încarcaturii, vor rupe sigiliile si/sau vor înlatura marcile de identificare, ele vor mentiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în tara lor, pe cotoarele corespunzatoare si pe voletele ramase în carnetul T.I.R., noile sigilii si/sau marci de identificare aplicate.

    CAP. 4
    Abateri

    ART. 36
    Orice abatere de la dispozitiile prezentei conventii va expune pe contravenient, în tara în care abaterea a fost comisa, sanctiunilor prevazute de legislatia acestei tari.
    ART. 37
    Atunci cînd nu este posibil sa se determine teritoriul pe care o abatere a fost comisa, ea este considerata ca fiind comisa pe teritoriul partii contractante unde ea a fost constatata.
    ART. 38
    1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul sa excluda, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei conventii, orice persoana vinovata de abateri grave de la legile sau reglementarile vamale aplicabile transporturilor internationale de marfuri.
    2. Aceasta excludere va fi imediat notificata autoritatilor vamale ale partii contractante pe teritoriul careia persoana în cauza este stabilita sau domiciliata, ca si asociatiei sau asociatiilor garante ale tarii în care a fost comisa.
    ART. 39
    Atunci cînd operatiile T.I.R. sînt recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor conventiei:
    1. Partile contractante nu vor releva diferentele minore privind executarea obligatiilor legate de termen sau itinerariu.
    2. De asemenea, nepotrivirile între indicatiile de pe manifestul marfurilor din carnetele T.I.R. si continutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui container nu vor fi considerate ca abateri în sarcina titularului carnetului T.I.R., în sensul prezentei conventii, atunci cînd se va dovedi autoritatilor competente ca aceste nepotriviri nu se datoreaza erorilor comise în cunostinta de cauza sau din neglijenta în momentul încarcarii sau expedierii marfurilor sau în momentul întocmirii manifestului mentionat.
    ART. 40
    Administratiile vamale ale tarilor de plecare si de destinatie nu vor retine în sarcina titularului carnetului T.I.R. nepotrivirile care vor fi eventual constatate în aceste tari, atunci cînd aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au urmat operatiunii T.I.R. si daca titularul carnetului nu este implicat.
    ART. 41
    Atunci cînd s-a dovedit autoritatilor vamale ca marfurile înscrise în manifestul unui carnet T.I.R. au pierit sau au fost iremediabil pierdute datorita unui accident sau fortei majore, sau ca ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispensa de plata drepturilor si taxelor vamale exigibile.
    ART. 42
    La cererea motivata a unei parti contractante, autoritatile competente ale partilor contractante interesate de o operatiune T.I.R. vor accepta sa comunice acesteia toate informatiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispozitiilor art. 39, 40 si 41 de mai sus.

    CAP. 5
    Note explicative

    ART. 43
    Notele explicative cuprinse în anexele nr. 6 si 7 (partea a treia) dau interpretare unor dispozitii ale prezentei conventii si anexelor sale. Ele contin de asemenea si unele practici recomandate.

    CAP. 6
    Dispozitii diverse

    ART. 44
    Fiecare parte contractanta va acorda facilitati asociatiilor garante interesate în ceea ce priveste:
    a) transferul de valuta necesar achitarii sumelor cerute de autoritatile partilor contractante în baza dispozitiilor prevazute la art. 8 al prezentei conventii;
    b) transferul de valuta necesar platii formularelor de carnet T.I.R. trimise asociatiilor garante de asociatiile straine corespondente sau de organizatiile internationale.
    ART. 45
    Fiecare parte contractanta va publica lista birourilor vamale de plecare, de trecere si de destinatie pe care ea le-a desemnat pentru transporturile sub acoperirea carnetului T.I.R. Partile contractante ale caror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de comun acord a birourilor de frontiera corespondente si a orelor de lucru ale acestora.
    ART. 46
    1. Pentru operatiunile vamale mentionate în prezenta conventie, activitatea personalului vamal nu va da loc platii unor redevente, exceptie facînd cazurile în care activitatea se va desfasura în afara zilelor, orelor si locurilor normal prevazute pentru astfel de operatiuni.
    2. Ori de cîte ori este posibil, partile contractante vor facilita la birourile vamale operatiunile vamale privind marfurile perisabile.
    ART. 47
    1. Dispozitiile prezentei conventii nu împiedica aplicarea restrictiilor si controalelor derivînd din reglementarile nationale si bazate pe considerente de moralitate publica, securitate publica, igiena sau sanatate publica sau pe considerente de ordin veterinar sau fitopatologic si nici perceperea sumelor exigibile conform acestor reglementari.
    2. Dispozitiile prezentei conventii nu împiedica aplicarea altor dispozitii nationale sau internationale care reglementeaza transporturile.
    ART. 48
    Nici o dispozitie din prezenta conventie nu exclude dreptul partilor contractante care formeaza o uniune vamala sau economica de a adopta reguli speciale privind operatiile de transport care încep sau se încheie pe teritoriile lor sau tranzitului prin aceste teritorii, în masura în care aceste reguli nu reduc facilitatile prevazute prin prezenta conventie.
    ART. 49
    Prezenta conventie nu împiedica aplicarea unor facilitati mai mari pe care partile contractante le acorda sau ar dori sa le acorde, fie prin dispozitii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilitatile astfel acordate sa nu împiedice aplicarea dispozitiilor prezentei conventii si, în special, functionarea operatiunilor T.I.R.
    ART. 50
    Partile contractante îsi vor comunica reciproc, la cerere, informatiile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, în special cele privind agrearea vehiculelor rutiere sau containerelor, ca si cele privind caracteristicile tehnice ale constructiei lor.
    ART. 51
    Anexele la prezenta conventie fac parte integranta din conventie.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    ART. 52
    Semnare, ratificare, acceptare, aprobare si aderare
    1. Toate statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite sau membre ale uneia din institutiile sale specializate sau ale Agentiei Internationale pentru Energia Atomica, parti la Statutul Curtii Internationale de Justitie si orice alt stat invitat de Adunarea Generala a Organizatiilor Natiunilor Unite, pot deveni parti contractante la prezenta conventie:
    a) semnînd-o, fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii;
    b) depunînd un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, dupa ce a semnat-o sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii; sau
    c) depunînd un instrument de aderare.
    2. Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 pîna la 31 decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul Natiunilor Unite de la Geneva, statelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol. Dupa aceasta data, ea va fi deschisa acestor state pentru aderare.
    3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, sa devina parti contractante la prezenta conventie în acelasi moment cu toate statele care le compun sau în orice moment dupa ce toate statele care le compun au devenit parti contractante la prezenta conventie. Totusi, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.
    4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    ART. 53
    Intrare în vigoare
    1. Prezenta conventie va intra în vigoare la sase luni dupa data la care cinci din statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 o vor semna fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    2. Dupa ce cinci dintre statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 vor semna fara rezerva ratificarii sau aprobarii sau vor depune instrumentul lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta conventie va intra în vigoare, pentru toate noile parti contractante, la sase luni dupa data depunerii instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dupa intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta conventie va fi considerat ca aplicîndu-se textului modificat al prezentei conventii.
    4. Orice instrument de aceasta natura depus dupa acceptarea unui amendament, dar înaintea intrarii sale în vigoare, va fi considerat ca aplicîndu-se textului modificat al prezentei conventii la data intrarii în vigoare a amendamentului.
    ART. 54
    Denuntarea
    1. Orice parte contractanta va putea denunta prezenta conventie prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    2. Denuntarea va produce efecte la cincisprezece luni dupa data la care secretarul general va primi notificarea privind denuntarea.
    3. Valabilitatea carnetelor T.I.R., luate în evidenta de catre biroul vamal al tarii de plecare înaintea datei la care denuntarea va produce efecte, nu va fi afectata de aceasta denuntare, iar garantia asociatiilor garante va ramîne efectiva conform conditiilor prezentei conventii.
    ART. 55
    Extinctia
    Daca, dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii, numarul statelor care sînt parti contractante va fi inferior celui de cinci în timpul unei perioade oarecare de douasprezece luni consecutive, prezenta conventie va înceta sa-si produca efectele la sfîrsitul perioadei de douasprezece luni.
    ART. 56
    Abrogarea Conventiei T.I.R. (1959)
    1. La intrarea sa în vigoare, prezenta conventie va abroga si înlocui, în relatiile dintre partile la prezenta conventie, Conventia T.I.R. deschisa spre semnare la Geneva la 15 ianuarie 1959.
    2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere si containere, conform conditiilor Conventiei T.I.R. din anul 1959, vor fi acceptate în limita termenului lor de valabilitate sau sub rezerva reînnoirii la transportul de marfuri sub sigiliu vamal de catre partile contractante ale prezentei conventii, cu conditia ca aceste vehicule si containere sa îndeplineasca în continuare conditiile conform carora au fost agreate initial.
    ART. 57
    Reglementarea diferendelor
    1. Orice diferend între doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii va fi, pe cît posibil, rezolvat pe calea negocierilor între partile în litigiu sau într-un alt mod.
    2. Orice diferend între doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii care nu poate fi rezolvat în modul aratat la paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre parti, unui tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei doi arbitri desemnati vor desemna un al treilea arbitru care va fi presedinte. Daca timp de trei luni dupa ce a primit o cerere, una din parti nu a desemnat arbitrul sau daca arbitrii nu au putut alege un presedinte, oricare dintre parti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite sa procedeze la numirea arbitrului sau a presedintelui tribunalului arbitral.
    3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispozitiilor paragrafului 2 va fi obligatorie pentru partile în diferend.
    4. Tribunalul arbitral va stabili propriul sau regulament interior.
    5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    6. Orice controversa care ar putea sa apara între partile la diferend cu privire la interpretarea si executarea sentintei arbitrale va putea fi adusa de catre una din parti în fata tribunalului arbitral care a dat sentinta pentru a fi judecata de acesta.
    ART. 58
    Rezerve
    1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica sau va adera la prezenta conventie, sa declare ca nu se considera legat de paragrafele 2 - 6 ale art. 57 din prezenta conventie. Celelalte parti contractante nu vor fi legate prin aceste paragrafe fata de orice parte contractanta care va formula o asemenea rezerva.
    2. Orice parte contractanta care va formula o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea în orice moment sa ridice aceasta rezerva printr-o notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    3. Cu exceptia rezervelor prevazute la paragraful 1 al prezentului articol, nici o rezerva la prezenta conventie nu va fi admisa.
    ART. 59
    Procedura de amendare a prezentei conventii
    1. Prezenta conventie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei parti contractante, urmînd procedura prevazuta în prezentul articol.
    2. Orice amendament propus la prezenta conventie va fi examinat de un Comitet de gestiune compus din toate partile contractante, conform Regulamentului interior care face obiectul anexei nr. 8. Orice amendament de aceasta natura examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune si adoptat de comitet cu majoritate de doua treimi a membrilor prezenti si votanti va fi comunicat de catre secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite partilor contractante, pentru acceptare.
    3. Sub rezerva dispozitiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispozitiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate partile contractante la trei luni dupa expirarea unei perioade de douasprezece luni de la data la care comunicarea a fost facuta, daca în aceasta perioada nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, de un stat care este parte contractanta.
    4. Daca o obiectie la amendamentul propus a fost notificata conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat si nu va produce efecte.
    ART. 60
    Procedura speciala de amendare a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7
    1. Orice amendament propus la anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 examinat conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 al art. 59, va intra în vigoare la o data care va fi fixata de Comitetul de gestiune în momentul adoptarii sale, cu conditia ca la o data anterioara pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acelasi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din statele care sînt parti contractante sau cinci state care sînt parti contractante, daca aceasta cifra este inferioara, sa nu fi notificat secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, ca ridica obiectii împotriva amendamentului.
    Datele mentionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de doua treimi din membrii prezenti si votanti.
    2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevazute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate partile contractante, orice dispozitie precedenta la care se refera.
    ART. 61
    Cereri, comunicari si obiectii
    Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate partile contractante si toate statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 al prezentei conventii, de orice cerere, comunicare sau obiectie facuta în baza art. 59 si 60 de mai sus si a datei intrarii în vigoare a amendamentului.
    ART. 62
    Conferinta de revizuire
    1. Un stat care este parte contractanta va putea, prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinte pentru revizuirea prezentei conventii.
    2. O conferinta de revizuire, la care vor fi invitate toate partile contractante si toate statele mentionate la paragraful 1 al art. 52, va fi convocata de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite daca, într-un termen de sase luni de la data la care secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a comunicat notificarea, cel putin un sfert din partile contractante vor face cunoscut acordul lor.
    3. O conferinta de revizuire la care vor fi invitate toate partile contractante si toate statele mentionate la paragraful 1 al art. 52, va fi de asemenea, convocata, de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite imediat dupa notificarea unei cereri în acest scop de catre Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide daca este cazul sa formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor sai prezenti si votanti.
    4. Daca o conferinta este convocata, în aplicarea dispozitiilor paragrafelor 1 sau 3 ale prezentului articol, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va înstiinta despre aceasta toate partile contractante si le va invita sa supuna într-un termen de trei luni propunerile care ar dori sa fie examinate de conferinta. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite tuturor partilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei si textele propunerilor, cu cel putin 3 luni înaintea deschiderii conferintei.
    ART. 63
    Notificari
    în afara notificarilor si modificarilor prevazute la art. 61 si 62, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va notifica tuturor statelor mentionate la art. 52:
    a) semnaturile, ratificarile, acceptarile, aprobarile si aderarile în baza art. 52;
    b) datele de intrare în vigoare a prezentei Conventii conform art. 53;
    c) denuntarile în baza art. 54;
    d) extinctia prezentei conventii în baza art. 55;
    e) rezervele formulate în baza art. 58.
    ART. 64
    Text autentic
    Dupa 31 decembrie 1976, originalul prezentei conventii va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecareia din partile contractante si fiecaruia din statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 care nu sînt parti contractante.
    în virtutea careia, subscrisii plenipotentiari au semnat prezenta conventie.
    întocmita la Geneva la patrusprezece noiembrie unamienouasutesaptezecisicinci, într-un singur exemplar, în limbile engleza, franceza si rusa, cele trei texte avînd aceeasi valabilitate.

    ANEXA 1

                          MODELUL CARNETULUI T.I.R.

    Carnetul T.I.R. este imprimat în limba franceza, cu exceptia paginei 1 a copertii, ale carei rubrici sînt imprimate si în limba engleza; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea engleza la pagina 3 a copertii amintite.

   ...........................................................................
                                                          Pagina 1 a copertii
   ...........................................................................
     _______________________________________
    |  NUMELE ORGANIZATIEI INTERNATIONALE   |
    |_______________________________________|

                             CARNET TIR Nr.*)
 ______________________________________________________________________________
|  1. Valabil pentru luarea în evidenta de catre biroul vamal ....... inclusiv |
|     de plecare pîna la                                                       |
|                                                                              |
|  2. Eliberat de ............................................................ |
|  ........................................................................... |
|                        (numele asociatiei emitente)                          |
|                                                                              |
|  3. Titular ................................................................ |
|  ........................................................................... |
|                           (nume, adresa, tara)                               |
|                                                                              |
|  4. Semnatura delegatului             5. Semnatura secretarului              |
|     asociatiei emitente si               organizatiei internationale         |
|     stampila acestei asociatii                                               |
|           _                                                                  |
|         /                                                                   |
|        |      |                       ...............................        |
|           _ /                                                               |
|  .............................                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  (a se completa înaintea utilizarii de catre titularul carnetului)           |
|                                                                              |
|  6. Tara de plecare ........................................................ |
|                                                                              |
|  7. Tara de destinatie ..................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|  8. Numarul(le) de înmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)*1)      |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|  9. Certificatul(tele) de agreare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)       |
|     (Nr. si data)*1)                                                         |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 10. Numarul(le) de identificare a(ale) containerului(lelor)*1)               |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 11. Observatii diverse ..................................................... |
|                                                                              |
|                                       12. Semnatura titularului carnetului   |
|                                                                              |
| *1) A se suprima mentiunile inutile.    ..................................   |
|______________________________________________________________________________|

    *) A se vedea anexa nr. 1 a Conventiei T.I.R., 1975, elaborata sub auspiciile Comisiei economice a Natiunilor Unite pentru Europa.

                                REGULI
               referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.

    A. Generalitati

    1. Emitere: Carnetul T.I.R. va fi emis în tara de plecare sau în tara în care titularul este stabilit sau domiciliat.
    2. Limba: Carnetul T.I.R. este imprimat în limba franceza, cu exceptia paginii 1 a copertii, în care rubricile sînt imprimate si în engleza; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea engleza la pagina 3 a copertii. Pe de alta parte, pot fi adaugate file suplimentare, cuprinzînd o traducere a textului imprimat.
    3. Valabilitate: Carnetul T.I.R. ramîne valabil pîna la terminarea operatiunii T.I.R. la biroul vamal de destinatie, în masura în care a fost luat în evidenta la biroul vamal de plecare în termenul stabilit de asociatia emitenta (rubrica 1 de la pagina 1 a copertii si rubrica 4 a voletului).
    4. Numar de carnete: Se va emite un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe containere încarcate fie pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule (a se vedea si regula 10 d) de mai jos).
    5. Numarul de birouri vamale de plecare si de destinatie: Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R. pot comporta mai multe birouri vamale de plecare si de destinatie, dar în lipsa unei autorizari:
    a) birourile vamale de plecare vor fi situate în aceeasi tara;
    b) birourile vamale de destinatie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari;
    c) numarul total al birourilor vamale de plecare si de destinatie nu va putea depasi 4 (a se vedea si regula 10 e) de mai jos).
    6. Numarul de file: Daca transportul comporta un singur birou vamal de plecare si un singur birou vamal de destinatie, carnetul T.I.R. va trebui sa aiba cel putin 2 file pentru tara de plecare, 3 file pentru tara de destinatie, în plus 2 file pentru fiecare alta tara al carui teritoriu este strabatut. Pentru fiecare birou vamal de plecare sau de destinatie suplimentar, vor fi necesare 2 respectiv 3 alte file; în afara de aceasta va trebui sa se adauge 2 file daca birourile vamale de destinatie sînt situate în doua tari diferite.
    7. Prezentarea la birourile vamale: Carnetul T.I.R. va fi prezentat cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule, containerul sau containerele la fiecare din birourile vamale de plecare, de trecere si de destinatie. La ultimul birou vamal de plecare semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal trebuie sa fie aplicate în partea de jos a manifestului tuturor voletelor care vor fi utilizate pentru continuarea transportului (rubrica 19).

    B. Modul de completare a carnetului T.I.R.

    8. ?tersaturi, scriere suprapusa: Carnetul T.I.R. nu va prezenta nici stersaturi si nici scrieri suprapuse. Orice rectificare va trebui sa fie efectuata prin taierea indicatiilor eronate si prin adaugarea, daca este cazul, a indicatiilor dorite. Orice modificare va trebui sa fie aprobata (de cel care o face) si vizata de autoritatile vamale.
    9. Indicatie referitoare la înmatriculare: Cînd dispozitiile nationale nu prevad înmatricularea remorcilor si semiremorcilor, se va indica, în locul numarului de înmatriculare, numarul de identificare sau de fabricatie.
    10. Manifestul: a) Manifestul va fi completat în limba tarii de plecare, cu exceptia cazului în care autoritatile vamale ar autoriza utilizarea unei alte limbi. Autoritatile vamale ale altor tari strabatute îsi rezerva dreptul sa pretinda o traducere în limba lor. în vederea evitarii întîrzierilor care ar putea rezulta din aceasta exigenta, se recomanda transportatorului sa posede traducerile necesare.
    b) Indicatiile înscrise pe manifest vor trebui sa fie dactilografiate sau multiplicate astfel încît sa fie usor de citit pe toate filele. Filele ilizibile vor fi refuzate de autoritatile vamale.
    c) Cînd nu exista suficient spatiu pentru a înscrie pe manifest toate marfurile transportate, pot fi atasate voletelor foi anexa, de acelasi model cu manifestul sau sub forma de documente comerciale continînd indicatiile manifestului. în acest caz, toate voletele vor trebui sa poarte indicatiile urmatoare:
    i) numarul foilor anexe (rubrica 10);
    ii) numarul si natura coletelor sau obiectelor, ca si greutatea bruta totala a marfurilor enumerate pe aceste foi anexe (rubricile 11 la 13).
    d) Cînd carnetul T.I.R. acopera un ansamblu de vehicule sau mai multe containere, continutul fiecarui vehicul sau al fiecarui container va fi indicat separat pe manifest.
    Aceasta indicatie va trebui sa fie precedata de numarul de înmatriculare al vehiculului sau de numarul de identificare al containerului (rubrica 11 a manifestului).
    e) De asemenea, daca exista mai multe birouri vamale de plecare sau de destinatie, înscrierile referitoare la marfurile luate în evidenta sau destinate fiecarui birou vamal vor fi net separate unele de altele pe manifest.
    11. Liste specificative de colete, fotografii, planuri, etc.: Cînd, pentru identificarea marfurilor grele sau voluminoase, autoritatile vamale pretind ca asemenea documente sa fie anexate carnetului T.I.R., acestea vor fi vizate de autoritatile vamale si atasate la pagina 2 a copertii carnetului. în plus, o mentiune despre aceste documente va fi facuta în rubrica 10 a tuturor voletelor.
    12. Semnatura: Toate voletele (rubricile 16 si 17) vor fi datate si semnate de titularul carnetului T.I.R. sau de reprezentantul sau.

    C. Incidente sau accidente

    13. Daca pe parcurs, dintr-o cauza fortuita, se întîmpla ca un sigiliu vamal sa fie rupt sau ca marfurile sa fie distruse sau deteriorate, transportatorul se va adresa imediat autoritatilor vamale, daca acestea se gasesc în apropiere, sau, în lipsa, altor autoritati competente ale tarii în care se gaseste. Acestea din urma vor întocmi în cel mai scurt timp procesul-verbal de constatare care figureaza în carnetul T.I.R.
    14. în cazul unui accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau într-un alt container aceasta transbordare nu se poate efectua decît în prezenta uneia dintre autoritatile desemnate la regula 13 de mai sus. Autoritatea respectiva va întocmi procesul-verbal de constatare. Cu exceptia cazului cînd pe carnet ar exista mentiunea: "marfuri grele sau voluminoase", vehiculul sau containerul care înlocuieste pe cel vechi va trebui sa fie agreat pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal. în plus, el va fi sigilat si sigiliul vamal aplicat va fi indicat în procesul-verbal de constatare. Totusi, daca nici un vehicul sau container agreat nu este disponibil, transbordarea va putea fi efectuata pe un autovehicul sau într-un container neagreat, cu conditia ca acesta sa prezinte garantii suficiente. în acest ultim caz, autoritatile vamale ale tarilor urmatoare vor aprecia daca pot si ele sa permita transportul cu acest vehicul sau container sub acoperirea carnetului T.I.R.
    15. în cazul în care exista un pericol iminent care impune descarcarea imediata, partiala sau totala, transportatorul poate lua, cu de la sine putere, masurile necesare, fara sa mai ceara sau fara sa mai astepte interventia autoritatilor mentionate la regula 13 de mai sus. în acest caz, el va trebui sa dovedeasca ca a fost nevoit sa actioneze astfel în interesul vehiculului, containerului sau încarcaturii transportate. Imediat dupa luarea masurilor preventive de prima urgenta, transportatorul va informa una dintre autoritatile mentionate la regula 13 de mai sus, pentru a face constatarea faptelor, pentru a verifica încarcatura, pentru a sigila vehiculul sau containerul si pentru a întocmi procesul-verbal de constatare.
    16. Procesul-verbal de constatare va ramîne anexat carnetului T.I.R. pîna la biroul vamal de destinatie.
    17. Se recomanda asociatiilor sa furnizeze transportatorilor, pe lînga modelul inserat, chiar în carnetul T.I.R., un anumit numar de formulare de procese-verbale de constatare redactate în limba sau limbile tarilor pe care marfa le strabate.

          COTORUL Nr. 1 (pagini impare, alb) AL CARNETULUI TIR Nr.
 ______________________________________________________________________________
|                                                     |                        |
|  1. Luat în evidenta de catre biroul vamal din .... | 6. Semnatura agentului |
|  2. Sub nr. ...............                         |    si stampila cu data |
|  3. Plumburi sau marci de identificare ............ |    a biroului vamal    |
|     aplicate                                        |                        |
|      _                                              |           _            |
|  4. |_| Plumburi sau marci de identificare gasite   |         /             |
|     intacte                                         |        |     |         |
|  5. Diverse (itinerar fixat, biroul la care         |         _ /          |
|     transportul trebuie prezentat - etc.)           |                        |
| ................................................... |                        |
| ................................................... | ...................... |
|_____________________________________________________|________________________|

................................................................................

| VOLETUL Nr. 1                       |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|  2. Biroul(le) vamal(e) de plecare  |3. Eliberat de (numele asociatiei       |
|                                     |   emitente)                            |
|    1. ........... 2. .............  |________________________________________|
|    3. ...........                   |4. Valabil pentru luarea în evidenta de |
|                                     |   catre biroul vamal de plecare pîna   |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adresa,  |
|                                     |   tara)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. Tara de plecare|7. Tara de destinatie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Nr.(le) de înmatriculare      |10. Documente anexate la manifest       |
|       a(ale) vehiculului(lor)       |                                        |
|       rutier(e)                     |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. si data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL MARFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. Numarul si   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|           de încarcare sau|    natura       |    bruta     |    marci de     |
|           container(re)   |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) Marci si numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|           ale coletelor   |    denumirea    |              |    (numar,      |
|           sau obiectelor  |    marfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor     |Numar|15. Certific ca     |19. Birou vamal de  |
|    figurînd pe manifest      |     |    indicatiile din |    plecare         |
|    Destinatia:               |     |    rubricile 1 - 14|    Semnatura       |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt |    agentului si    |
|                              |     |    exacte si       |    stampila cu data|
|    1. Birou vamal            |     |    complete.       |    a biroului vamal|
|______________________________|_____|16. Locul si data   |                    |
|                              |     |17. Semnatura       |               _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau |             /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului|            |     | |
|                              |     |    sau             |             _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | .................. | ..........         |
|______________________________|_____|____________________|____________________|
|    20. Certificat de luare în evidenta  |                                    |
|        (birou vamal de plecare sau de   |                                    |
|        trecere la intrare)              |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| _                         |             |                                    |
||_| 21. Plumburi sau marci |22. Termen de|                                    |
|        de identificare    |    tranzit  |                                    |
|        gasite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|                                    |
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |                                    |
|        vamal din             |          |                                    |
|______________________________|__________|                                    |
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |                                    |
|        unde transportul trebuie sa fie  |                                    |
|        prezentat etc.)                  |                                    |
|_________________________________________|                                    |
|    25. Semnatura agentului      _       |                                    |
|        si stampila cu data    /        |                                    |
|        a biroului vamal      |     |    |                                    |
|  .........................    _ /     |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

    COTORUL Nr. 2 (pagini pare, verde) AL CARNETULUI TIR Nr.
 ______________________________________________________________________________
|    1. Sosire constatata de catre biroul vamal din ... |6. Semnatura agentului|
|        _                                              |   si stampila cu data|
|    2. |_| Plumburi sau marci de identificare gasite   |   a biroului vamal   |
|       intacte                                         |                      |
|    3. Descarcat .......... colete sau obiecte (cum e  |          _           |
|       precizat pe manifest)                           |        /            |
|    4. Plumburi noi aplicate ......................... |       |     |        |
|    5. Rezerve ....................................... |        _ /         |
|         ............................................. |                      |
|         ............................................. | .................... |
|_______________________________________________________|______________________|

................................................................................

| VOLETUL Nr. 2                       |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|    2. Birouri(le) vamal(e) de       |3. Eliberat de (numele asociatiei       |
|       plecare                       |   emitente)                            |
|      1. ........... 2. ...........  |________________________________________|
|      3. ...........                 |4. Valabil pentru luarea în evidenta de |
|                                     |   catre biroul vamal de plecare pîna   |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adresa,  |
|                                     |   tara)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. Tara de plecare|7. Tara de destinatie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Numar(e) de înmatriculare     |10. Documente anexate la manifest       |
|       a(ale) vehiculului(lelor)     |                                        |
|       rutier(re)                    |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. si data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL MARFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. Numarul si   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|        de încarcare sau   |    natura       |    bruta     |    marci de     |
|        container(re)      |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) Marci si numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|        ale coletelor sau  |    denumirea    |              |    (numar,      |
|        obiectelor         |    marfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor     |Numar|15. Certific ca     |19. Birou vamal de  |
|    figurînd pe manifest      |     |    indicatiile din |    plecare         |
|    Destinatia:               |     |    rubricile 1 - 14|    Semnatura       |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt |    agentului si    |
|                              |     |    exacte si       |    stampila cu data|
|    1. Birou vamal            |     |    complete        |    a biroului vamal|
|______________________________|_____|16. Locul si data   |                    |
|                              |     |17. Semnatura       |               _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau |             /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului|            |     | |
|                              |     |    sau             |             _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | .................. | ..........         |
|______________________________|_____|____________________|____________________|
|    20. Certificat de luare în evidenta  |    26. Certificat de scoatere din  |
|        (birou vamal de plecare sau de   |        evidenta (biroul vamal de   |
|        trecere la intrare)              |        trecere la iesire sau de    |
|                                         |        destinatie)                 |
|_________________________________________|____________________________________|
| _                         |             | _                                  |
||_| 21. Plumburi sau marci |22. Termen de||_| 27. Plumburi sau marci de       |
|        de identificare    |    tranzit  |        identificare gasite intacte |
|        gasite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |    28. Numarul coletelor scoase    |
|        vamal din             |          |        din evidenta                |
|______________________________|__________|____________________________________|
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |    29. Rezerve                     |
|        unde transportul trebuie         |                                    |
|        prezentat etc.)                  |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
|    25. Semnatura agentului      _       |    25. Semnatura agentului    _    |
|        si stampila cu data    /        |        si stampila cu data  /     |
|        a biroului vamal      |     |    |        a biroului vamal    |     | |
|  .........................    _ /     |  .......................    _ /  |
|_________________________________________|____________________________________|

          |              VOLET DESTINAT EXCLUSIV,              |
          |        îN CAZ DE NECESITATE, BIROULUI VAMAL        |
          v                   DE DESTINATIE                    v
 ______________________________________________________________________________

| VOLETUL Nr. 2 (roz)                 |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|    2. Biroul(le) vamal(e) de        |3. Eliberat de (numele asociatiei       |
|       plecare                       |   emitente)                            |
|                                     |________________________________________|
|      1. ........... 2. ...........  |4. Valabil pentru a fi luat în evidenta |
|      3. ...........                 |   de biroul vamal de plecare pîna      |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adresa,  |
|                                     |   tara)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. Tara de plecare|7. Tara de destinatie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Numarul(le) de înmatriculare  |10. Documente anexate la manifest       |
|       al(ale) vehiculului(lelor)    |                                        |
|       rutier(e)                     |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. si data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL MARFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. Numarul si   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|        de încarcare sau   |    natura       |    bruta     |    marci de     |
|        container(e)       |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) Marci si numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|        ale coletelor sau  |    denumirea    |              |    (numar,      |
|        obiectelor         |    marfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor care|     |15. Certific ca      |19. Biroul vamal de|
|    figureaza pe manifest     |Numar|    indicatiile din  |    plecare        |
|    Destinatia:               |     |    rubricile 1 - 14 |    Semnatura      |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt  |    agentului si   |
|                              |     |    complete si      |    stampila cu    |
|    1. Birou vamal            |     |    exacte           |    data a biroului|
|______________________________|_____|16. Locul si data    |    vamal          |
|                              |     |17. Semnatura        |              _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau a|            /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului |           |     | |
|                              |     |    sau              |            _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | ..................  | .........         |
|                              |     | ..................  |                   |
|______________________________|_____|_____________________|___________________|
|    20. Certificat de luare în evidenta  |    26. Certificat de scoatere din  |
|        (biroul vamal de plecare sau de  |        evidenta (biroul vamal de   |
|        trecere la intrare)              |        trecere la iesire sau de    |
|                                         |        destinatie)                 |
|_________________________________________|____________________________________|
| _                         |             | _                                  |
||_| 21. Plumburi sau marci |22. Termen de||_| 27. Plumburi sau marci de       |
|        de identificare    |    tranzit  |        identificare gasite intacte |
|        gasite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |    28. Numarul de colete scoase    |
|        vamal din             |          |        din evidenta                |
|______________________________|__________|____________________________________|
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |    29. Rezerve                     |
|        la care transportul trebuie sa   |                                    |
|        fie prezentat etc.)              |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
|    25. Semnatura agentului      _       |    25. Semnatura agentului    _    |
|        si stampila cu data    /        |        si stampila cu data  /     |
|        a biroului vamal      |     |    |        a biroului vamal    |     | |
|  .........................    _ /     |  .......................    _ /  |
|_________________________________________|____________________________________|

                    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE (galben)
          încheiat în aplicarea articolului 24 al Conventiei TIR
(a se vedea, de asemenea, regulile de la 13 si 17 privind utilizarea carnetului TIR)
 ______________________________________________________________________________
|                                    |                                         |
|1. Biroul(le) vamal(e) de plecare   |2. CARNET TIR Nr.                        |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |3. Eliberat de                           |
|____________________________________|_________________________________________|
|4. Numarul(le) de înmatriculare     |5. Titularul carnetului                  |
|   al(ale) vehiculului(lelor)       |                                         |
|   rutier(e)                        |                                         |
|   Numarul(le) de identificare      |                                         |
|   al(ale) containerului(lor)       |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|6. Plumbul(le) vamal(e) este/sînt   |8. Observatii                            |
|   intact(e) neintact(e)            |                                         |
|       _              _             |                                         |
|      |_|            |_|            |                                         |
|____________________________________|                                         |
|7. Compartimentul(le) de încarcare  |                                         |
|   sau containerul(le) este/sînt    |                                         |
|   intact(e) neintact(e)            |                                         |
|             _              _       |                                         |
|            |_|            |_|      |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|9.  _                            _                                            |
|   |_| Nici o marfa nu apare    |_| Marfurile descrise în rubricile 10 - 13   |
|       ca fiind lipsa               lipsesc (L) sau sînt distruse (D) cum se  |
|                                    indica în rubrica 12                      |
|______________________________________________________________________________|
|10. a) Compartiment(te)|11. Numarul si natura|   12.   |13. Observatii (a se  |
|    de încarcare sau   |    coletelor sau    | L sau D |    indica în special |
|    container(re)      |    obiectelor;      |         |    cantitatile lipsa |
|    b) Marci si numere |    denumirea        |         |    sau distruse)     |
|    ale coletelor sau  |    marfurilor       |         |                      |
|    obiectelor         |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|_______________________|_____________________|_________|______________________|
|14. Data, locul si circumstantele accidentului                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|15. Masurile luate pentru ca operatiunea TIR sa poata continua                |
|     _                                                                        |
|    |_| aplicare de noi plumburi: numar ....... caracteristici ............   |
|     _                                                                        |
|    |_| transbordarea marfurilor (a se vedea rubrica 16 de mai jos)           |
|     _                                                                        |
|    |_| altele                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|16. Daca marfurile au fost transbordate: caracteristicile vehiculului(lor)    |
|    rutier(e) sau containerul(lor) de substituire                             |
|                       Nr. de     Agreat  Nr. certificat       Numarul si     |
|                   înmatriculare  da  nu    de agreare      caracteristicile  |
|                                  _   _                   plumburilor aplicate|
|    a) vehiculul   ............. |_| |_|  ..............  ........./......... |
|                                  _   _                                       |
|                   ............. |_| |_|  ..............  ........./......... |
|                                                                              |
|                      Nr. de                                                  |
|                   identificare                                               |
|                                  _   _                                       |
|    b) containerul ............. |_| |_|                  ........./......... |
|                                  _   _                                       |
|                   ............. |_| |_|                  ........./......... |
|______________________________________________________________________________|
|17. Autoritatea care a încheiat prezentul|18. Viza urmatorului birou vamal pe |
|    proces-verbal                        |    parcursul transportului TIR     |
|                                         |                            _       |
|                                         |                          /        |
|    ....................   ............. |  ...............        |     |    |
|     loc/data/stampila       Semnatura   |     Semnatura            _ /     |
|______________________________________________________________________________|
     _
    |_| A se marca cu o cruce casutele care convin.


                                 REGULAMENT
privind conditiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere care pot fi admise la transportul international sub sigiliu vamal

    ART. 1
    Principii fundamentale
    Vor putea fi agreate pentru transportul international de marfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al caror compartiment destinat încarcaturii este construit si amenajat astfel ca:
    a) nici o marfa sa nu poata fi scoasa sau introdusa din partea sigilata a vehiculului fara a lasa urme vizibile de efractie sau fara ruperea sigiliului vamal;
    b) sigiliul vamal sa poata fi aplicat într-un mod simplu si eficace;
    c) sa nu aiba nici un spatiu ascuns care sa permita dosirea marfurilor;
    d) toate spatiile susceptibile de a contine marfuri sa fie usor accesibile pentru controlul vamal.
    ART. 2
    Structura compartimentului rezervat încarcaturii
    1. Pentru a corespunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
    a) elementele componente ale compartimentului rezervat încarcaturii (pereti, podele, usi, acoperis, cadre, traverse etc.) vor fi asamblate cu dispozitive care nu vor putea fi scoase si repuse la loc din exterior fara a lasa urme vizibile sau vor fi asamblate folosind metode care au ca efect sa constituie un ansamblu care sa nu poata fi modificat fara a lasa urme vizibile. Daca peretii, podeaua, usile si acoperisul sînt formate din elemente diverse, acestea vor trebui sa raspunda acelorasi prescriptii si sa fie suficient de rezistente;
    b) usile si orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile etc.), vor fi prevazute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest dispozitiv trebuie sa nu poata fi scos si repus la loc din exterior fara a lasa urme vizibile si nici usa sau închizatoarea nu vor trebui sa poata fi deschise fara a rupe sigiliul vamal. Sigiliul vamal va fi protejat în mod adecvat. Acoperisurile care se pot deschide vor fi admise;
    c) deschizaturile de ventilatie si de scurgere vor fi prevazute cu un dispozitiv care sa împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat încarcaturii.
    Acest dispozitiv va trebui sa nu poata fi scos si repus la loc din exterior fara a lasa urme vizibile.
    2. Indiferent de dispozitiile art. 1 lit. c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încarcaturii care, pentru ratiuni de ordin practic, trebuie sa comporte spatii goale (de exemplu, între placile unui perete dublu). Pentru ca aceste spatii sa nu poata fi utilizate pentru ascunderea de marfuri:
    i) daca îmbracamintea interioara a compartimentului acopera peretele pe toata înaltimea sa de la podea pîna la acoperis, sau, în alte cazuri, daca spatiul existent între aceasta îmbracaminte si peretele exterior este în întregime închis, îmbracamintea va trebui sa fie fixata astfel încît sa nu poata fi demontata si repusa la loc fara a lasa urme vizibile; si
    ii) daca îmbracamintea nu acopera peretele pe toata înaltimea sa si daca spatiile care o separa de peretele exterior nu sînt în întregime închise, precum si în orice alte cazuri în care constructia presupune spatii, numarul spatiilor va trebui sa fie redus la minimum si aceste spatii vor trebui sa fie usor accesibile pentru controlul vamal.
    3. Lucarnele vor fi permise cu conditia ca ele sa fie confectionate din materiale suficient de rezistente si sa nu poata fi scoase si repuse la loc din exterior fara a lasa urme vizibile.
    Totusi, sticla va fi admisa, dar în acest caz fereastra va fi prevazuta cu un grilaj metalic fix care nu va putea fi scos din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depasi 10 mm.
    4. Deschizaturile amenajate în podea în scopuri tehnice, ca si cele de ungere, întretinere, reumplere a lazii cu nisip, nu vor fi admise decît daca vor fi prevazute cu un capac care sa fie fixat astfel încît accesul din exterior la compartimentul rezervat încarcaturii sa nu fie posibil.
    ART. 3
    Vehicule cu prelata
    1. Vehiculele cu prelata vor satisface conditiile art. 1 si 2 ale prezentului regulament, în masura în care acestea pot sa le fie aplicate. în plus, vehiculele vor fi conforme conditiilor prezentului articol.
    2. Prelata va fi confectionata fie din tesatura rezistenta, fie din tesatura acoperita cu material plastic sau cauciucat, neextensibil si suficient de rezistent.
    Ea va fi într-o stare buna si confectionata astfel încît dispozitivul de închidere odata fixat sa nu permita accesul la încarcatura fara a lasa urme vizibile.
    3. Daca prelata este confectionata din mai multe fîsii, marginile acestor fîsii vor fi îndoite una în alta si asamblate cu ajutorul a doua cusaturi la o distanta de cel putin 15 mm. Aceste cusaturi vor fi executate conform schitei nr. 1 anexata la prezentul regulament. Totusi, cînd pentru anumite parti ale prelatei (cum ar fi partea rabatabila din spate si colturile întarite), nu este posibil sa se asambleze partile în acest mod, va fi suficient sa se îndoaie capatul partii superioare si sa se faca cusaturile conform schitelor nr. 2 si nr. 2 a, anexate la prezentul regulament.
    Una dintre cusaturi nu va fi vizibila decît din interior, iar culoarea firului utilizat pentru aceasta cusatura va trebui sa fie net diferita de culoarea prelatei ca si de culoarea firului utilizat pentru alta cusatura. Toate cusaturile vor fi trase la masina.
    4. Daca prelata este din tesatura acoperita cu material plastic si confectionata din mai multe fîsii, aceste fîsii vor putea fi de asemenea lipite conform schitei nr. 3, anexata la prezentul regulament.
    Marginea unei fîsii va acoperi marginea celeilalte fîsii, pe o latime de cel putin 15 mm. Unirea fîsiilor va fi asigurata pe toata aceasta latime. Marginea exterioara de asamblat va fi acoperita de o panglica din material plastic, cu o latime de cel putin 7 mm, care va fi fixata prin acelasi procedeu de lipire. Se va imprima pe aceasta panglica, ca si pe o latime de cel putin 3 mm de fiecare parte a acesteia, un relief uniform si vizibil. Asamblarea va fi efectuata astfel încît fîsiile sa nu poata fi separate si apoi reasamblate fara a lasa urme vizibile.
    5. Reparatiile se vor efectua conform metodei ilustrate în schita nr. 4, anexata la prezentul regulament. Marginile vor fi îndoite una în alta si asamblate prin doua cusaturi vizibile si distantate cu cel putin 15 mm;
    culoarea firului vizibil din interior va fi diferita de cea a firului vizibil din exterior si de aceea a prelatei; toate cusaturile vor fi trase la masina.
    Cînd trebuie efectuate reparatiile unei prelate deteriorate aproape de margini, înlocuindu-se fîsia deteriorata cu alta fîsie, cusatura va putea fi trasa, conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol si conform schitei nr. 1, anexata la prezentul regulament.
    Reparatiile prelatelor din tesatura acoperita cu material plastic vor putea fi efectuate, de asemenea, conform metodei descrise la paragraful 4 al prezentului articol, dar, în acest caz, sudura va trebui sa fie efectuata pe ambele fete ale prelatei, fîsia fiind pusa pe fata interioara.
    6. a) Prelata va fi fixata la vehicul astfel încît sa raspunda strict conditiilor art. 1 lit. a) si b) ale prezentului regulament. închiderea va fi asigurata prin:
    i) belciuge metalice aplicate vehiculului;
    ii) ochiuri practicate în marginea prelatei;
    iii) o legatura de închidere care sa treaca prin belciuge pe deasupra prelatei si sa ramîna vizibila la exterior pe toata lungimea sa.
    Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distanta de cel putin 200 mm masurata începînd din centrul belciugelor de fixare, exceptînd cazurile în care sistemul de constructie a vehiculului ar împiedica el însusi orice acces la compartimentul rezervat încarcaturii.
    b) Cînd marginea unei prelate trebuie sa fie fixata definitiv la vehicul, asamblarea va fi continua si realizata cu ajutorul unor dispozitive solide.
    7. Prelata va fi sustinuta de o suprastructura adecvata (pereti, cercuri, sipci etc.).
    8. Intervalul între belciuge si între ochiuri nu va depasi 200 mm. Ochiurile vor fi întarite.
    9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
    a) cabluri din otel cu un diametru de cel putin 3 mm; sau
    b) cordon din cînepa sau din sisal cu un diametru de cel putin 8 mm, îmbracat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil.
    Cablurile sau cordoanele vor putea fi îmbracate cu un învelis din material plastic transparent neextensibil.
    10. Fiecare cablu sau cordon va trebui sa fie dintr-o singura bucata si prevazute cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiecarui cap metalic va trebui sa comporte un nit gol traversînd cablul sau cordonul si permitînd trecerea legaturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui sa ramîna vizibil de o parte si de alta a nitului gol, astfel încît sa fie posibil sa se constate ca acest cablu sau cordon este într-adevar dintr-o singura bucata (a se vedea schita nr. 5 anexata la prezentul regulament).
    11. La deschiderile practicate în prelata folosite la încarcare sau descarcare, ambele margini ale prelatei se vor suprapune în suficienta masura. în plus, închiderea va fi asigurata prin:
    a) o parte rabatabila cusuta sau lipita, conform paragrafelor 3 si 4 ale prezentului articol;
    b) belciuge si ochiuri care satisfac conditiile paragrafului 8 al prezentului articol; si
    c) o banda confectionata dintr-un material corespunzator, dintr-o singura bucata si neextensibila, cu o latime si o grosime de cel putin 20 mm, respectiv 3 mm, care trece prin belciuge si care tine împreuna cele doua margini ale prelatei ca si partea rabatabila. Aceasta banda va fi fixata de interiorul prelatei si prevazuta cu un ochi pentru a permite trecerea cablului sau a cordonului mentionat la paragraful 9 al prezentului articol.
    Nu va fi pretinsa existenta unei parti rabatabile, atunci cînd exista un dispozitiv special (sicana etc.), care împiedica accesul la încarcatura, fara a lasa urme vizibile.

    Schita nr. 1

    PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI ASAMBLATE PRIN CUSATURA

    Figura 1 - Prelata confectionata din mai multe bucati asamblate prin cusatura - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 20.

    Schita nr. 2

    PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI ASAMBLATE PRIN CUSATURA

    Figura 2 - Prelata confectionata din mai multe bucati asamblate prin cusatura (cusatura de colt) - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 21.

    Schita nr. 2 a

                PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI
                        Asamblate prin cusatura

    Figura 3 - Prelata confectionata din mai multe bucati asamblate prin cusatura (cusatura de colt) - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 22.

    Schita nr. 3

                PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI
                         Asamblate prin sudura

    Figura 4 - Prelata confectionata din mai multe bucati asamblate prin sudura - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 23.

    Schita nr. 4

                           REPARAREA PRELATEI

    Figura 5 - Repararea prelatei - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 24.

    Schita nr. 5

                           SPECIMEN DE RACORD

    Figura 6 - Specimen de racord - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 25.

    ANEXA 3

    Procedura de agreare a vehiculelor rutiere care corespund conditiilor tehnice prevazute în regulamentul din anexa nr. 2

    Generalitati

    1. Vehiculele rutiere pot fi agreate dupa una din urmatoarele proceduri:
    a) fie individual;
    b) fie pe tip de constructie (o serie de vehicule rutiere).
    2. Dupa agreare se va elibera un certificat de agreare conform modelului din anexa nr. 4. Acest certificat va fi imprimat în limba tarii unde a fost eliberat si în limba franceza sau în limba engleza. El va fi însotit, atunci cînd autoritatea care a eliberat certificatul de agreare va considera util, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numarul acestor documente va fi, în acest caz, trecut de aceasta autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
    3. Certificatul va trebui sa se gaseasca la bordul vehiculului rutier.
    4. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificarii si eventualei prelungiri a agrearii, autoritatilor competente din tara în care vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autoritatilor competente din tara în care domiciliaza proprietarul sau utilizatorul.
    5. Daca un vehicul rutier nu mai satisface conditiile tehnice prevazute pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sa fie repus în starea în care a obtinut agrearea, astfel încît sa satisfaca din nou aceste conditii tehnice.
    6. Cînd caracteristicile esentiale ale unui vehicul rutier se modifica, acest vehicul nu va mai fi considerat ca agreat si va trebui sa primeasca un nou certificat de agreare de la autoritatea competenta înainte de a putea fi utilizat pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.
    7. Autoritatile competente ale tarii în care este înmatriculat vehiculul sau, în cazul vehiculelor care nu necesita înmatricularea, autoritatile competente ale tarii în care este stabilit proprietarul sau utilizatorul pot, daca este cazul, sa retraga sau sa reînnoiasca certificatul de agreare sau sa elibereze un nou certificat de agreare în împrejurimile enumerate la art. 14 al prezentei conventii si la paragrafele 4, 5 si 6 ale prezentei anexe.

    Procedura de agreare individuala

    8. Agrearea individuala este ceruta autoritatii competente de catre proprietar, utilizator sau reprezentantul unuia sau altuia. Autoritatea competenta procedeaza la controlul vehiculului rutier prezentat în aplicarea regulilor generale prevazute la paragrafele 1 - 7 de mai sus, se asigura ca el corespunde conditiilor tehnice prevazute la anexa nr. 2 si elibereaza, dupa agreare, un certificat conform modelului din anexa nr. 4.

    Procedura de agreare pe tip de constructie (serii de vehicule rutiere)

    9. Cînd vehiculele rutiere sînt fabricate în serie dupa acelasi tip de constructie, constructorul va putea cere autoritatii competente din tara de fabricatie agrearea pe tip de constructie.
    10. Constructorul va trebui sa indice, în cererea sa, numerele sau literele de identificare pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.
    11. Aceasta cerere va trebui sa fie însotita de planuri si de o specificatie detaliata a constructiei tipului de vehicul rutier care urmeaza sa fie agreat.
    12. Constructorul trebuie sa se angajeze în scris:
    a) sa prezinte autoritatii competente acele vehicule din tipul în cauza pe care doreste sa le examineze;
    b) sa permita autoritatii competente sa examineze alte exemplare în orice moment în cursul productiei seriei tipului respectiv;
    c) sa informeze autoritatea competenta de orice modificare a planurilor sau specificatiilor, indiferent de importanta, înainte de a o opera;
    d) sa aplice pe vehiculele rutiere, într-un loc vizibil, numerele sau literele de identificare a tipului de constructie, precum si numarul de ordine al fiecarui vehicul din seria tipului respectiv (numar de fabricatie);
    e) sa tina o evidenta a vehiculelor fabricate conform tipului agreat.
    13. Autoritatea competenta va indica, daca este cazul, modificarile de adus tipului de constructie prevazut pentru a putea acorda agrearea.
    14. Nici o agreare pe tip de constructie nu va fi acordata fara ca autoritatea competenta sa fi constatat, prin verificarea unuia sau mai multor autovehicule fabricate conform acestui tip de constructie, ca vehiculele de acest tip satisfac conditiile tehnice prevazute în anexa nr. 2.
    15. Autoritatea competenta va notifica în scris constructorului decizia sa de agreare pe tip. Aceasta decizie va purta data, numar si va desemna cu precizie autoritatea care a dat-o.
    16. Autoritatea competenta va lua masurile necesare pentru a elibera, pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de constructie agreat, un certificat de agreare, îngrijindu-se de vizarea corespunzatoarea a acestuia.
    17. Titularul certificatului de agreare va trebui, înainte de a utiliza autovehiculul pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sa completeze, în masura necesarului, certificatul de agreare prin:
    - indicarea numarului de înmatriculare atribuit vehiculului (rubrica 1), sau
    - cînd este vorba de un vehicul nesupus înmatricularii, indicarea numarului si adresei titularului (rubrica 9).
    18. Cînd un vehicul care a fost agreat pe tip de constructie este exportat într-o alta tara parte contractanta la prezenta conventie, tara importatoare nu va cere o noua procedura de agreare ca urmare a importului.

    Procedura de adnotare a certificatului de agreare

    19. Cînd un vehicul agreat, care transporta marfuri sub acoperirea unui carnet T.I.R., prezinta defecte de importanta majora, autoritatile competente ale partilor contractante vor putea fie sa refuze autorizarea vehiculului de a-si continua drumul sub acoperirea carnetului T.I.R., fie sa permita vehiculului sa-si continue drumul sub acoperirea carnetului T.I.R. pe propriul lor teritoriu, luînd masurile de control corespunzatoare.
    Vehiculul agreat va trebui sa fie repus în stare corespunzatoare în timpul cel mai scurt si, cel tîrziu, înainte de orice noua utilizare pentru transport sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    20. în fiecare dintre cele doua cazuri, autoritatile vamale vor face mentiunea corespunzatoare în rubrica 10 a certificatului de agreare a vehiculului.
    Vehiculul repus în starea care sa justifice agrearea va fi prezentat autoritatilor competente ale unei parti contractante care vor valida din nou certificatul, adaugînd în rubrica 11 o mentiune care anuleaza adnotarile precedente.
    Nici un vehicul al carui certificat poarta o mentiune în rubrica 10, în baza dispozitiilor sus-mentionate, nu va putea fi utilizat din nou pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. pîna cînd nu va fi repus în starea corespunzatoare si pîna cînd adnotarile din rubrica 10 nu vor fi anulate, conform celor de mai sus.
    21. Orice mentiune înscrisa pe certificat va purta data si va fi autentificata de autoritatile competente.
    22. Cînd un vehicul prezinta defecte pe care autoritatile vamale le considera de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda, continuarea utilizarii acestui vehicul pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. va putea fi autorizata.
    Titularul certificatului de agreare va fi avizat despre aceasta defectiune si va trebui sa repuna vehiculul în stare corespunzatoare într-un termen rezonabil.

    ANEXA 4

          MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER

                          (Pagina de coperta)


                         CERTIFICAT DE AGREARE

                 a unui vehicul rutier pentru transportul
                      marfurilor sub sigiliu vamal


                       CERTIFICAT Nr. ............

                Conventia T.I.R. din 14 noiembrie 1975

                 Eliberat de .........................
                             (autoritatea competenta)


    _________________________________________________________________________
   |                                             | CERTIFICAT DE AGREARE Nr. |
   |    IDENTIFICARE                             |___________________________|
   |                                                                         |
   | 1. Numar de înmatriculare                                               |
   | 2. Tipul vehiculului                                                    |
   | 3. Numarul sasiului                                                     |
   | 4. Marca (sau numele constructorului)                                   |
   | 5. Alte caracteristici                                                  |
   | 6. Numarul de anexe                                                     |
   |_________________________________________________________________________|
   |                                                                         |
   | 7. AGREARE                                       _________________      |
   |                                                 |                 |     |
   |                7. Valabil pîna la               |_________________|     |
   |  _                                                                      |
   | |_| agreare individuala                                                 |
   |  _                                                   _____________      |
   | |_| agreare prin tipul de constructie               |             |     |
   |     (a se marca cu o cruce casuta corespunzatoare)  |  ?tampila   |     |
   |                                                     |             |     |
   |     Loc                                             |             |     |
   |                                                     |             |     |
   |     Data                                            |_____________|     |
   |                                                                         |
   |     Semnatura                                                           |
   |_________________________________________________________________________|
   | 8. TITULAR proprietar sau utilizator [numai pentru vehiculele           |
   |    neînmatriculate]                                                     |
   |                                                                         |
   |    Nume si adresa                                                       |
   |_________________________________________________________________________|
   | 9. REîNNOIRE                                                            |
   |_________________________________________________________________________|
   | Valabil pîna la |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Loc             |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Data            |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Semnatura       |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | ?tampila        |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | OBSERVATII                                                              |
   |     (rezervat autoritatilor vamale)                                     |
   |_________________________________________________________________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   |  Autoritate   |   ?tampila        |   Autoritate    |    ?tampila       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   |  Semnatura    |                   |   Semnatura     |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   | Autoritate    |   ?tampila        | Autoritate      |    ?tampila       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   | Semnatura     |                   | Semnatura       |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   |  Autoritate   |    Stampila       |   Autoritate    |    ?tampila       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   |  Semnatura    |                   |   Semnatura     |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|


     12. Alte mentiuni

                              AVIZ IMPORTANT

    1. Certificatul de agreare va fi însotit, daca autoritatea care l-a eliberat considera necesar, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numarul acestor documente va fi în acest caz înscris de aceasta autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
    2. Certificatul va trebui sa se gaseasca la bordul vehiculului rutier.
    3. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificarii si reînnoirii eventuale a agrearii, autoritatilor competente ale tarii unde vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autoritatilor tarii în care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.
    4. Daca un vehicul rutier nu mai satisface conditiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sa fie repus în starea în care a obtinut agrearea, astfel încît sa corespunda din nou conditiilor tehnice.
    5. Atunci cînd caracteristicile esentiale ale unui vehicul rutier sînt modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat si va trebui sa obtina o noua agreare din partea autoritatii competente înainte de a putea fi utilizat pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

    ANEXA 5

    PLACILE T.I.R.

    1. Placile vor avea dimensiunile: 250/400 mm.
    2. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o înaltime de 200 mm si o grosime de cel putin 20 mm. Ele vor fi de culoare alba pe un fond albastru.

    ANEXA 6

                              NOTE EXPLICATIVE

    Introducere

    i) Conform dispozitiilor art. 43 din prezenta conventie, notele explicative dau interpretare anumitor dispozitii din prezenta conventie si din anexele sale. Ele reiau, de asemenea, anumite practici recomandate.
    ii) Notele explicative nu modifica dispozitiile prezentei conventii sau ale anexelor sale; ele le precizeaza numai continutul, întelesul si aria de cuprindere.
    iii) în mod deosebit, tinînd seama de dispozitiile art. 12 si ale anexei nr. 2 din prezenta conventie relative la conditiile tehnice de agreare a vehiculelor rutiere pentru transportul sub sigiliu vamal, notele explicative precizeaza, daca este cazul, tehnicile de constructie care trebuie sa fie acceptate de partile contractante ca fiind corespunzatoare acestor dispozitii. Ele precizeaza, de asemenea, daca este cazul, tehnicile de constructie care nu corespund acestor dispozitii.
    iv) Notele explicative constituie un instrument de aplicare a dispozitiilor din prezenta conventie si din anexele sale, în functie de evolutia tehnicilor si exigentelor de ordin economic.

    0. Textul principal al conventiei

    0.1. ART. 1

    0.1. b) Exceptiile (redevente si impozite) vizate la alin. b) al art. 1 se înteleg ca fiind toate sumele, altele decît drepturile si taxele percepute la import sau la export de partile contractante sau cu ocazia importului sau exportului. Nivelurile acestor sume vor fi limitate la costul serviciilor acordate si nu vor constitui un mijloc indirect de protectie a produselor nationale sau o taxa cu caracter fiscal perceputa pentru importuri sau exporturi. Aceste redevente si impozite cuprind, între altele, varsamintele aferente:
    - certificatelor de origine, daca acestea sînt necesare pentru tranzit;
    - analizelor efectuate de laboratoarele vamale în scopul controlului;
    - inspectiilor vamale si altor operatiuni de vamuire efectuate în afara orelor de deschidere normale si a localurilor oficiale ale unitatii vamale;
    - inspectiilor efectuate pentru motive de ordin sanitar, veterinar sau fitopatologic.
    0.1. e) Se întelege prin caroserie amovibila un compartiment de încarcare care nu este dotat cu nici un mijloc de locomotie si care este conceput pentru a fi transportat pe un vehicul rutier, sasiul si cadrul inferior al caroseriei fiind special adaptate în acest scop.
    i) Termenul partial închis, care se aplica echipamentului mentionat la alin. e), i) ale art. 1, se întelege ca referindu-se la o constructie în general constituita dintr-un planseu si o suprastructura delimitînd un spatiu de încarcare echivalent cu acela al unui container închis. Suprastructura este în general facuta din elemente metalice constituind carcasa unui container. Aceste tipuri de containere pot avea, de asemenea, unu sau mai multi pereti laterali sau frontali. Unele dintre aceste containere au numai un acoperis legat de planseu cu un cadru vertical. Containerele de acest tip sînt utilizate în special pentru transportul marfurilor voluminoase (ca autoturisme, de exemplu).

    0.2. ART. 2

    0.2. - 1. Articolul 2 prevede ca un transport sub acoperirea carnetului T.I.R. poate sa înceapa si sa se termine în aceeasi tara, cu conditia ca el sa strabata pe parcurs un teritoriu strain. Nimic nu se opune în acest caz ca autoritatile vamale ale tarii de plecare sa pretinda în afara de carnetul T.I.R. un document national destinat sa asigure reimportul liber al marfurilor. Este recomandat, totusi, ca autoritatile vamale sa se straduiasca sa nu ceara un asemenea document si sa accepte sa-l înlocuiasca printr-o adnotare speciala pe carnetul T.I.R.
    0.2 - 2. Dispozitiile acestui articol permit transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. cînd numai o parte din parcurs este efectuata pe cale rutiera. Ele nu precizeaza care parte a parcursului trebuie sa fie efectuata pe cale rutiera, ci este suficient ca aceasta parte sa se situeze între începutul si sfîrsitul operatiunii T.I.R. Totusi, contrar intentiilor expeditorului la plecare, se poate întîmpla ca pentru motive neprevazute, cu caracter comercial sau accidental, nici o parte a parcursului sa nu fie efectuata pe cale rutiera. Partile contractante vor accepta carnetul T.I.R. în aceste cazuri exceptionale si responsabilitatea asociatilor garante va fi angajata.

    0.5. ART. 5

    Textul acestui articol nu exclude dreptul de a se efectua controlul marfurilor prin sondaj, dar subliniaza ca aceste controale trebuie sa fie limitate ca numar. Trebuie observat ca sistemul international al carnetului T.I.R. da garantii suplimentare în raport cu cele prezentate de procedurile nationale; pe de o parte, indicatiile carnetului T.I.R. referitoare la marfuri trebuie sa corespunda mentiunilor facute pe documentele vamale emise eventual în tara de plecare; pe de alta parte, tarile de trecere si de destinatie gasesc garantii în controalele care s-au efectuat la plecare si care au fost atestate prin stampila unitatii vamale de plecare. (A se vedea, de asemenea, mai departe nota art. 19).

    0.6.2. ART. 6, paragraful 2

    Conform dispozitiilor acestui paragraf, autoritatile vamale ale unei tari pot agrea mai multe asociatii, fiecare dintre ele asumîndu-si responsabilitatea decurgînd din operatiunile efectuate sub acoperirea carnetelor pe care ea le-a emis sau pe care le-au emis asociatiile a caror corespondenta este.

    0.8.3. ART. 8, paragraful 3

    Se recomanda autoritatilor vamale sa limiteze la o suma echivalenta cu 50.000 dolari S.U.A. de carnet T.I.R. nivelul maxim care se poate cere eventual asociatiei garante.

    0.8.6. ART. 8, paragraful 6

    1. Cînd în carnetul T.I.R. nu exista indicatii suficient de precise care sa permita taxarea marfurilor, cei interesati pot face dovada naturii exacte a marfurilor.
    2. Daca nu este facuta nici o dovada, drepturile si taxele nu vor fi aplicate la o taxa forfetara fara legatura cu natura marfurilor, ci la taxa cea mai ridicata aplicabila genului de marfuri acoperite potrivit mentiunilor cuprinse în carnetul T.I.R.

    0.10. ART. 10

    Certificarea de descarcare a carnetului T.I.R. este considerata ca a fost obtinuta abuziv sau fraudulos cînd operatiunea T.I.R. a fost efectuata folosindu-se compartimente de încarcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuintarea de documente false sau inexacte, substituirea de marfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd descarcarea a fost obtinuta prin alte mijloace ilicite.

    0.11. ART. 11

    0.11 - 1. Atunci cînd autoritatile vamale trebuie sa ia decizia de a acorda sau nu liberul de vama pentru marfuri sau vehicule, ele nu ar trebui sa se lase influentate de faptul ca asociatia garanta raspunde de plata drepturilor, taxelor si dobînzilor de întîrziere datorate de titularul carnetului, daca legislatia lor le permite folosirea altor mijloace pentru asigurarea protectiei intereselor pe care le apara.
    0.11 - 2. Daca asociatia garanta este rugata, conform procedurii prevazute la art. 11, sa verse sumele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 si nu o face în intervalul de 3 luni prevazut în conventie, autoritatile competente ar putea cere plata sumelor în cauza pe baza reglementarilor lor nationale, fiind vorba de neexecutarea unui contract de garantie subscris de asociatia garanta în virtutea legislatiei nationale.

    0.15. ART. 15

    Scutirea de documentele vamale de import temporar poate crea anumite dificultati cînd este vorba de vehicule nesupuse înmatricularii, cum ar fi, de exemplu, în anumite tari, remorcile sau semiremorcile. în acest caz, dispozitiile art. 15 pot fi respectate, oferind în acelasi timp o siguranta suficienta autoritatilor vamale prin mentionarea, pe voletele nr. 1 si 2 ale carnetului T.I.R. utilizat de tara implicata si pe cotoarele corespunzatoare, a caracteristicilor (marci si numere) acestor vehicule.

    0.17. ART. 17

    0.17 - 1. Dispozitia referitoare la faptul ca manifestul marfurilor acoperite de carnetul T.I.R. indica separat continutul fiecarui vehicul din ansamblul de vehicule sau al fiecarui container are ca scop numai facilitarea controlului vamal al continutului unui singur vehicul sau al unui singur container. Aceasta dispozitie nu trebuie deci sa fie interpretata limitativ, astfel încît orice diferenta între continutul efectiv al unui vehicul sau container si continutul acestui vehicul sau container indicat în manifest sa fie considerata ca o încalcare a dispozitiilor conventiei. Daca transportatorul poate face dovada autoritatilor competente ca, în ciuda acestei diferente, toate marfurile indicate în manifest corespund totalului marfurilor încarcate în ansamblul de vehicule sau în containerele acoperite de carnetul T.I.R., nu va trebui, în principiu, sa se considere ca a avut loc o încalcare a reglementarilor vamale.
    0.17 - 2. în cazul transportului de mobila si obiecte de uz gospodaresc se va putea aplica procedura prevazuta la paragraful 10.c) al regulilor relative la utilizarea carnetului T.I.R. si se va limita în mod rezonabil enumerarea obiectelor transportate.

    0.18. ART. 18

    0.18 - 1. Buna functionare a sistemului carnetului T.I.R. presupune ca autoritatile vamale sa refuze ca un birou de iesire sa fie desemnat ca birou de destinatie pentru un transport care continua catre tara vecina, de asemenea, parte contractanta la conventie, mai putin în situatiile în care ratiuni deosebite justifica cererea.
    0.18 - 2.1. Marfurile trebuie sa fie încarcate în asa fel încît lotul de marfuri destinat a fi descarcat la primul loc de descarcare sa poata fi scos din vehicul sau din container fara a fi necesar sa se descarce urmatorul lot sau urmatoarele loturi de marfuri destinate a fi descarcate în alte locuri de descarcare.
    2. în cazul unui transport care comporta descarcare la mai multe birouri, este necesar ca, îndata ce o descarcare partiala a avut loc, sa se faca mentiune despre aceasta în coloana 12 pe toate manifestele ramase la carnetul T.I.R. si sa se mentioneze, în acelasi timp, pe voletele ramase si pe cotoarele corespunzatoare ca s-au aplicat noi sigilii.

    0.19. ART. 19

    Obligatia, pentru biroul vamal de plecare, de a se asigura cu privire la exactitatea manifestului marfurilor implica necesitatea de a verifica cel putin faptul ca mentiunile din manifestul marfurilor corespund cu cele din documentele de export si din documentele de transport sau alte documente comerciale privind marfurile; biroul vamal de plecare poate astfel examina marfurile, daca este necesar. Biroul vamal de plecare trebuie, de asemenea, înainte de aplicarea sigiliilor, sa verifice starea vehiculului rutier sau a containerului si, în cazul vehiculelor sau containerelor acoperite cu prelata, starea prelatei si a legaturilor de închidere a prelatei, aceste accesorii nefiind incluse în certificatul de agreare.

    0.20. ART. 20

    Atunci cînd autoritatile vamale stabilesc un termen pentru transportul marfurilor pe teritoriul lor, acestea trebuie, de asemenea, sa tina seama, între altele, de reglementarile speciale carora transportatorul trebuie sa se conformeze si, îndeosebi, de reglementarile privind orele de lucru si perioadele de repaus obligatoriu ale conducatorilor de vehicule. Se recomanda ca autoritatile vamale sa nu foloseasca dreptul lor de a fixa itinerariul decît atunci cînd este absolut necesar.

    0.21. ART. 21

    0.21 - 1. Dispozitiile acestui articol nu limiteaza cu nimic competenta autoritatilor vamale de a verifica si de a controla toate elementele vehiculului, altele decît compartimentele de încarcare sigilate.
    0.21 - 2. Biroul vamal de intrare poate retrimite pe transportator la biroul vamal de iesire din tara vecina cînd constata ca viza de iesire a fost omisa sau aplicata necorespunzator în tara respectiva.
    în acest caz, biroul vamal de intrare insereaza în carnetul T.I.R. o nota în atentia biroului vamal de iesire corespondent.
    0.21 - 3. Daca, dupa operatiunile de control, autoritatile vamale preleva mostre de marfuri, pe manifestul marfurilor din carnetul T.I.R. organele vamale trebuie sa faca o adnotare continînd toate precizarile utile referitoare la marfurile prelevate.

    0.28. ART. 28

    1. Articolul 28 prevede ca descarcarea carnetului T.I.R. la biroul de destinatie trebuie sa aiba loc fara întîrziere, sub rezerva ca marfurile sa fie supuse unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea în consum.
    2. Utilizarea carnetului T.I.R. trebuie sa fie limitata la functiile care-i sînt proprii, adica la tranzit. Carnetul T.I.R. nu trebuie sa serveasca, de exemplu, la acoperirea stationarii la destinatie a marfurilor sub control vamal. Biroul de destinatie trebuie sa descarce carnetul T.I.R., daca nici o neregularitate nu a fost comisa, îndata ce marfurile înscrise în carnet au fost plasate sub un alt regim vamal sau au fost vamuite pentru punerea în consum. în practica, aceasta descarcare trebuie sa fie efectuata îndata ce marfurile au fost reexportate direct (de exemplu, în cazul îmbarcarii lor directe într-un port maritim) sau îndata ce pentru ele s-a întocmit declaratia vamala la destinatie sau îndata ce ele au fost supuse unui regim vamal de asteptare (de exemplu, depozitare sub supraveghere vamala), dupa regulile în vigoare în tara de destinatie.

    0.29. ART. 29

    Nu se cere certificat de agreare pentru vehiculele rutiere sau containerele transportînd marfuri grele sau voluminoase.
    Biroului vamal de plecare îi revine însa obligatia de a verifica daca alte conditii stabilite în acest articol sînt îndeplinite pentru un transport de acest fel. Birourile vamale ale celorlalte parti contractante vor accepta decizia luata de biroul vamal de plecare, cu exceptia cazurilor cînd decizia li se pare în contradictie evidenta cu dispozitiile art. 29.

    0.38.1. ART. 38, paragraful 1

    O întreprindere nu ar trebui sa fie exclusa de a beneficia de regimul T.I.R. datorita abaterilor comise de catre unul din soferii sai, fara stirea persoanelor responsabile ale întreprinderii.

    0.38.2. ART. 38, paragraful 2

    Atunci cînd o parte contractanta a fost informata ca o persoana stabilita sau domiciliata pe teritoriul sau s-a facut vinovata de o abatere pe teritoriul unei tari straine, aceasta nu este obligata sa nu mai permita eliberarea de carnete T.I.R. persoanei în cauza.

    0.39. ART. 39

    Expresia erori comise prin neglijenta vizeaza acte care nu sînt comise deliberat si în deplina cunostinta de cauza, ci decurg din aceea ca nu au fost luate masuri rationale si necesare pentru a asigura exactitatea informatiilor într-un caz anume.

    0.45. ART. 45

    Se recomanda partilor contractante sa înfiinteze un numar cît mai mare posibil de unitati vamale pentru operatiunea T.I.R., fie unitati de interior, fie birouri de frontiera.

    2. ANEXA 2

    2.2. ART. 2
    2.2.1 a. Alineatul 1 a) - Asamblarea elementelor constitutive
    a) Cînd sînt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, suruburi, buloane etc.), un numar suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din exterior, vor traversa elementele asamblate si vor patrunde în interior unde vor fi fixate într-un mod sigur (de exemplu nituite, sudate, însurubate sau nituite sau sudate pe surub). Totusi, niturile clasice (acelea a caror aplicare cere o interventie de o parte si de alta a elementelor asamblate), vor putea fi aplicate din interior. Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate încarcaturii poate fi fixata cu ajutorul unor suruburi autofiletante, a unor nituri introduse folosind o încarcatura exploziva sau a unor nituri autopenetrante aplicate din interior si care traverseaza în unghi drept podeaua si traversele metalice inferioare, cu conditia ca, în afara suruburilor autofiletante, unele extremitati sa fie pierdute în partea exterioara a traversei sau sudate pe ea.
    b) Autoritatea competenta determina numarul si natura dispozitivelor de asamblare care trebuie sa satisfaca conditiile alineatului a) din prezenta nota, asigurîndu-se ca nu este posibil ca elementele constitutive precum si cele asamblate sa fie deplasate fara a lasa urme vizibile.
    Alegerea si aplicarea altor dispozitive de asamblare nu sînt supuse nici unei restrictii.
    c) Dispozitivele de asamblare care pot fi scoase si înlocuite fara a lasa urme vizibile prin actionare pe o singura parte, adica fara sa fie necesar sa se intervina dintr-o parte si din alta a elementelor de asamblare, nu vor fi admise în sensul alineatului a) al prezentei note. Este vorba, în special, de nituri cu expansiune, nituri oarbe si similare.
    d) Modalitatile de asamblare descrise mai sus se aplica vehiculelor speciale, de exemplu vehiculelor izoterme, vehiculelor frigorifice si vehiculelor cisterne, în masura în care ele nu sînt incompatibile cu prescriptiile tehnice pe care aceste vehicule trebuie sa le satisfaca pentru utilizarea lor.
    Cînd nu este posibil, din motive tehnice, sa se fixeze elementele în modul descris la alineatul a) din aceasta nota, elementele constitutive vor putea fi asamblate cu ajutorul dispozitivelor mentionate la alineatul c) din aceasta nota cu conditia ca dispozitivul utilizat pe fata inferioara a peretelui sa nu fie accesibil din exterior.
    2.2.1.b. Alineatul 1 b) - Usi si alte sisteme de închidere
    a) Dispozitivul care permite aplicarea sigiliului vamal trebuie sa fie:
    i) fixat prin sudura sau cu ajutorul a cel putin doua dispozitive de asamblare conform alineatului a) de la nota explicativa 2.2.1 a);
    sau
    ii) conceput astfel ca sa nu poata fi înlaturat, dupa ce compartimentul rezervat încarcaturii a fost închis si sigilat, fara a lasa urme vizibile;
    iii) prevazut cu gauri cu un diametru de 11 mm sau cu deschideri de 11 mm lungime si 3 mm largime;
    iv) sa prezinte aceeasi siguranta indiferent de tipul de sigiliu utilizat.
    b) Balamalele simple, balamalele îngropate si alte dispozitive de prindere a usilor etc., vor trebui sa fie fixate conform prevederilor alin. a) al prezentei note. Pe lînga aceasta, diferitele parti constitutive ale dispozitivului de prindere (de exemplu axele sau tijele balamalelor) vor fi îmbinate astfel încît sa nu poata fi înlaturate sau demontate fara a lasa urme vizibile atunci cînd compartimentul rezervat încarcaturii este închis si sigilat.
    Totusi, atunci cînd dispozitivul de prindere nu este accesibil din exterior, va fi suficient ca usa o data închisa si sigilata sa nu poata fi retrasa fara a lasa urme vizibile. Atunci cînd usa sau sistemul de închidere comporta mai mult de doua balamale, numai cele doua balamale care sînt cele mai apropiate de extremitatea usii trebuie sa fie fixate conform prevederilor alineatelor a) i) si ii) de mai sus.
    c) în mod exceptional, în cazul vehiculelor avînd un compartiment calorifug rezervat încarcaturii, dispozitivul pentru sigilarea vamala, balamalele si celelalte piese a caror înlaturare ar permite accesul în interiorul compartimentului rezervat încarcaturii sau al acelor spatii în care marfurile ar putea fi ascunse, pot fi fixate pe usile compartimentului rezervat încarcaturii cu ajutorul unor buloane sau al unor suruburi care sînt introduse din exterior dar care nu satisfac conditiile cerute de alineatul a) de la nota explicativa 2.2.1. a) de mai sus, cu conditia ca:
    i) vîrfurile buloanelor sau suruburilor sa fie ancorate într-o placa sfredelita sau într-un dispozitiv asemanator montat în spatele panoului exterior al usii; si
    ii) capetele unui numar adecvat ale acestor buloane sau suruburi sa fie sudate de dispozitivul de sigilare vamala, de balamale etc., astfel ca aceste buloane sau suruburi sa fie complet deformate si sa nu poata fi înlaturate fara a lasa urme vizibile*1).
    Termenul compartiment calorifug rezervat încarcaturii trebuie sa fie interpretat ca aplicîndu-se compartimentelor frigorifice si izoterme rezervate încarcaturilor.
    d) Vehiculele comportînd un numar important de închizatori cum ar fi vane, robinete, chepenguri, flanse vor fi astfel amenajate încît sa limiteze, pe cît posibil, numarul sigiliilor vamale. în acest scop, închizatorile alaturate unele de celelalte vor fi unite printr-un dispozitiv comun necesitînd un singur sigiliu sau prevazute cu un capac corespunzînd aceluiasi scop.
    e) Vehiculele cu acoperisul care se poate deschide, vor fi construite astfel încît sa limiteze pe cît posibil numarul sigiliilor vamale.
------------
   *1) A se vedea schita nr. 1 a prezentei anexe.

    2.2.1.c. Alineatul 1 c) - Deschiderile pentru ventilatie
    a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui, în principiu, sa depaseasca 400 mm.
    b) Deschiderile care ar putea permite accesul direct la marfuri vor fi astupate cu o foaie metalica sau o placa metalica perforata (dimensiunile maxime ale gaurilor: 3 mm în ambele cazuri) si vor fi protejate de un grilaj metalic sudat (dimensiunile maxime ale ochiurilor: 10 mm).
    c) Deschiderile care nu permit accesul direct la marfuri (de exemplu prin sisteme cu sicane), vor fi prevazute cu aceleasi dispozitive, dimensiunile gaurilor sau ochiurilor putînd sa ajunga totusi pîna la 10 mm, respectiv 20 mm.
    d) Atunci cînd deschiderile vor fi practicate în prelate, dispozitivele mentionate la alineatul b) de la prezenta nota vor fi în principiu pretinse. Totusi, vor fi admise sistemele de astupare constituite dintr-o placa metalica perforata asezata în exterior si o foaie metalica sau alt material asezata în interior.
    e) Dispozitive identice nemetalice vor putea fi admise cu conditia ca dimensiunile gaurilor si ochiurilor sa fie respectate si ca materialul utilizat sa fie suficient de rezistent astfel ca aceste gauri si ochiuri sa nu poata fi largite sensibil fara o deteriorare vizibila. Pe de alta parte, dispozitivul de aerisire nu trebuie sa poata fi înlocuit actionînd dintr-o singura parte a prelatei.
    2.2.1.c. - 2. Alineatul 1 c) - Deschideri de scurgere
    a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui sa depaseasca în principiu 35 mm.
    b) Deschiderile permitînd accesul direct la compartimentul rezervat încarcaturii vor fi prevazute cu dispozitivele indicate la alin. b) de la nota explicativa 2.2.1.c) - 1 pentru deschiderile de ventilatie.
    c) Atunci cînd deschiderile de scurgere nu permit accesul direct la compartimentul rezervat încarcaturii, dispozitivele mentionate la alineatul b) al prezentei note nu vor fi pretinse, cu conditia ca deschiderile sa fie prevazute cu un sistem de sicane, usor accesibil din interiorul compartimentului rezervat încarcaturii.

    2.3 ART. 3

    2.3.3. Paragraful 3 - Prelate facute din mai multe fîsii

    a) Diversele fîsii ale aceleiasi prelate pot fi din materiale diferite, corespunzînd dispozitiilor paragrafului 2 al articolului 3 din anexa 2.
    b) La confectionarea prelatei, va fi admisa orice dispunere a fîsiilor dînd garantii de securitate suficiente, cu conditia ca asamblarea sa fie realizata conform prescriptiilor articolului 3 din anexa nr. 2.

    2.3.6. a) Alineatul 6 a) - Vehicule cu inele culisante

    Inelele de fixare din metal care culiseaza pe barele fixate la vehicule vor fi admise în sensul prezentului paragraf (a se vedea schita nr. 2 a prezentei anexe) cu conditia ca:
    a) barele de metal sa fie fixate la vehicul la intervale maxime de 60 cm, astfel încît sa nu poata fi înlaturate si repuse la loc fara a lasa urme vizibile;
    b) inelele sa fie facute cu o dubla bucla sau prevazute cu o bara centrala si sa fie fabricate dintr-o singura bucata, fara sudura;
    c) prelata sa fie fixata la vehicul astfel încît sa corespunda conditiilor enuntate la alineatul a) al articolului 1 din anexa nr. 2 la prezenta conventie.

    2.3.6. b). Alineatul 6 b) - Prelate atasate permanent

    Daca una sau mai multe margini ale prelatei sînt fixate permanent pe caroseria vehiculului, prelata va fi mentinuta de o banda sau mai multe benzi din metal sau din orice alt material adecvat, ancorat de caroseria vehiculului prin dispozitive de asamblare care satisfac conditiile prevazute la alin. a) de la nota 2.2.1. a) a prezentei anexe.

    2.3.9. Paragraful 9 - Cabluri de închidere din otel cu mijloc textil

    Sînt admisibile, în baza acestui paragraf, cablurile constituite dintr-un mijloc textil înconjurat de sase împletituri constituite exclusiv din fire de otel si acoperind în întregime mijlocul, cu conditia ca diametrul acestor cabluri sa fie de cel putin 3 mm (fara a tine seama, eventual, de un învelis, din material plastic transparent).

    2.3.11. a) Alineatul 11 a) - întaritura de margine a prelatelor

    La numeroase vehicule, prelata este prevazuta la exterior cu o întaritura orizontala strapunsa de ochiuri întinzîndu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste întarituri numite întarituri de margine, sînt destinate sa permita întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemanatoare. Aceste întarituri au fost folosite pentru ascunderea taieturilor orizontale practicate în prelata, care permiteau accesul ilicit la marfurile transportate în vehicul. Din aceasta cauza se recomanda a nu se autoriza utilizarea întariturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele urmatoare:
    a) întarituri de margine de un tip asemanator, fixate la interiorul prelatei, sau
    b) mici întarituri individuale strapunse fiecare de un ochi, fixate pe fata exterioara a prelatei si raspîndite la intervale care sa permita o întindere corespunzatoare a prelatei. O alta solutie, posibila în unele cazuri, consta în evitarea utilizarii întariturilor de margine la prelate.

    2.3.11.c). Alineatul 11 c) - Cureaua prelatelor

    2.3.11.c). - 1. Urmatoarele materiale sînt considerate ca fiind corespunzatoare pentru confectionarea curelelor:
    a) piele;
    b) materiale textile neextensibile, inclusiv tesatura plastifiata sau cauciucata, cu conditia ca acestea sa nu poata fi lipite sau reconstituite dupa ruptura fara a lasa urme vizibile.
    în special materia plastica care acopera cureaua va fi transparenta iar suprafata ei va fi neteda.
    2.3.11.c). - 2. Dispozitivul care face obiectul schitei nr. 3 alaturata prezentei anexe raspunde prescriptiilor ultimei parti a paragrafului 11 al art. 3 din anexa nr. 2. El raspunde prescriptiilor paragrafului 6 al art. 3 din anexa nr. 2.

    3. ANEXA 3

    3.0.17. Procedura de agreare

    1. Anexa nr. 3 prevede ca autoritatile competente ale unei parti contractante pot elibera un certificat de agreare pentru un vehicul fabricat pe teritoriul partii mentionate, iar acest vehicul nu va fi supus nici unei proceduri de agreare suplimentare în tara unde este înmatriculat sau, dupa caz, în tara unde proprietarul lui este domiciliat.
    2. Aceste dispozitii nu au în vedere limitarea dreptului pe care îl au autoritatile competente ale partii contractante unde vehiculul este înmatriculat sau pe teritoriul careia proprietarul lui este domiciliat de a pretinde prezentarea unui certificat de agreare, fie cu ocazia importului, fie ulterior cu ocazia înmatricularii sau controlului vehiculului sau a altor formalitati analoge.

    3.0.20. Procedura adnotarii unui certificat de agreare

    Pentru anularea unei mentiuni relative la o defectiune, atunci cînd vehiculul va fi repus într-o stare corespunzatoare, va fi suficient sa se faca la rubrica nr. 11, prevazuta în acest scop, mentiunea "Defectiuni remediate", numele, semnatura si stampila autoritatii competente interesate.

    Schita 1

    EXEMPLU DE BALAMA ?I DE DISPOZITIV DE PLUMBUIRE VAMALA PENTRU U?ILE VEHICULELOR PREVAZUTE CU COMPARTIMENTE DE îNCARCARE TERMOIZOLANTA

    Figura 7 - Exemplu de balama si de dispozitiv de plumbuire vamala pentru usile vehiculelor prevazute cu compartimente de încarcare termoizolanta - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 34.

    Schita 2

                  VEHICULE CU PRELATA CU INELE CULISANTE

    Figura 8 - Vehicule cu prelata cu inele culisante - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 35.

    Schita 3

        EXEMPLU DE DISPOZITIV DE FIXARE A UNEI PRELATE DE VEHICUL

    Figura 9 - Exemplu de dispozitiv de fixare a unei prelate de vehicul - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 36.

    Schita 4

                 DISPOZITIV DE îNCHIDERE AL UNEI PRELATE

    Figura 10 - Dispozitiv de închidere al unei prelate - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 37.

    ANEXA 7

                   ANEXA PRIVIND AGREAREA CONTAINERELOR

    PARTEA I

    Regulament privind conditiile tehnice aplicabile containerelor care pot fi admise pentru transportul international sub sigiliu vamal

    ART. 1
    Principii de baza
    Pot fi agreate pentru transportul international al bunurilor sub sigiliu vamal numai containerele construite si echipate în asa fel încît:
    a) nici un bun sa nu poata fi scos din sau introdus în partea sigilata a containerului fara a se lasa urme vizibile de efractie sau de violare a sigiliului vamal;
    b) sigiliile vamale sa poata fi usor si eficient aplicate;
    c) sa nu contina spatii în care bunurile ar putea fi ascunse;
    d) toate spatiile în care se pot introduce bunuri sa poata fi usor accesibile controlului vamal.
    ART. 2
    Structura containerelor
    1. Pentru a raspunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
    a) elementele constitutive ale containerului (pereti, podea, usi, acoperis, suporti, cadre, elemente transversale s.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care nu pot fi demontate si repuse la loc din exterior fara sa lase urme vizibile, fie prin asemenea metode care sa asigure o asemenea structura care nu poate fi modificata fara sa se lase urme vizibile. Cînd peretii, podeaua, usile si acoperisul sînt constituite din diferite elemente, acestea trebuie sa corespunda acelorasi cerinte si sa fie suficient de rezistente;
    b) usile si celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere, acoperisurile gurilor de vizitare, flansele de închidere etc.) trebuie sa se asambleze cu un dispozitiv la care se pot aplica sigilii vamale. Acest dispozitiv trebuie sa nu poata fi deplasat si repus la loc din exterior fara sa se lase urme vizibile si usile si încuietorile sa nu poata fi deschise fara violarea sigiliilor vamale.
    Sigiliul vamal trebuie sa fie protejat în mod corespunzator. Sînt permise acoperisuri care se deschid;
    c) deschizaturile pentru ventilatie si drenaj vor fi prevazute cu un dispozitiv care sa nu permita accesul în interiorul containerului. Acest dispozitiv trebuie sa nu poata fi deplasat si repus la loc din exteriorul containerului, fara sa se lase urme vizibile.
    2. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, partile constitutive ale containerului sa includa spatii libere (ca de exemplu între peretii unui perete dublu). Pentru ca spatiul mentionat sa nu poata fi folosit pentru ascunderea de bunuri:
    i) captuseala interioara a containerului nu va putea fi scoasa sau repusa fara a se lasa urme vizibile; sau
    ii) numarul spatiilor mentionate trebuie sa fie minim si aceste spatii trebuie sa fie usor accesibile controlului vamal.
    ART. 3
    Containere pliabile sau demontabile
    Containerele pliabile sau demontabile trebuie sa corespunda prevederilor art. 1 si 2 ale prezentului regulament; în plus, ele pot fi echipate cu dispozitive care blocheaza diversele parti dupa montarea containerului. Aceste dispozitive de închidere, daca se afla în exteriorul containerului, trebuie sa fie în asa fel construite încît sa fie apte pentru aplicarea sigiliilor vamale.
    ART. 4
    Containere cu prelata
    1. în masura în care sînt aplicabile, prevederile art. 1, 2 si 3 ale prezentului regulament se aplica containerelor cu prelata. în plus, aceste containere se vor încadra în prevederile prezentului articol.
    2. Prelata va fi din pînza tare sau din pînza plastifiata sau cauciucata, care trebuie sa fie suficient de rezistenta si neextensibila. Ea trebuie sa fie în stare buna si confectionata în asa fel încît, odata asigurat mecanismul de închidere, sa fie imposibil sa se patrunda la încarcatura fara sa se lase urme vizibile.
    3. Daca prelata este alcatuita din mai multe bucati, marginile acestora trebuie sa se plieze una în alta si sa fie cusute cu doua tighele aflate la o distanta de cel putin 15 mm unul de celalalt. Cusaturile vor fi facute conform schitei nr. 1 anexata la prezentul regulament; totusi, în cazul în care în anumite parti ale prelatei (cum ar fi clapele din spate si colturile întarite) nu este posibil sa se asambleze bucatile în acest fel, va fi suficient sa se plieze marginea partii superioare si sa se coasa în felul aratat în schita nr. 2 anexata la prezentul regulament. Una dintre cusaturi va fi vizibila numai pe dinauntru si culoarea atei folosite pentru aceasta cusatura va fi net diferita de culoarea prelatei, precum si de culoarea atei folosite pentru cealalta cusatura. Toate cusaturile vor fi trase la masina.
    4. Daca prelata este din pînza plastifiata confectionata din mai multe bucati, bucatile vor putea fi asamblate si prin sudura, conform schitei nr. 3 anexata la prezentul regulament. Marginile bucatilor se vor suprapune pe o latime de cel putin 15 mm. Bucatile se vor încheia pe toata aceasta latime. Capatul foii exterioare va fi acoperit cu o banda din material plastic lata de cel putin 7 mm, fixata prin acelasi sistem de sudura. Pe banda din plastic, precum si pe o largime de cel putin 3 mm de o parte si de alta a acesteia, se va imprima un relief uniform si bine marcat. Bucatile vor fi îmbinate în asa fel încît sa nu poata fi desfacute si repuse la loc fara sa se lase urme vizibile.
    5. Reparatiile vor fi facute conform metodei descrise în schita nr. 4, anexata la prezentul regulament; marginile vor fi pliate una în alta si vor fi cusute cu doua tighele vizibile, aflate la o distanta de cel putin 15 mm unul de celalalt; culoarea firului vizibil pe partea dinauntru va fi diferita de cea vizibila pe dinafara si de cea a materialului; toate cusaturile vor fi trase la masina. Cînd o prelata care a fost deteriorata lînga margini este reparata, înlocuindu-se partea deteriorata cu o bucata, cusatura va fi facuta, de asemenea, conform prevederilor pct. 3 al acestui articol si schitei nr. 1 anexata la prezentul regulament. Prelatele din pînza plastifiata vor putea fi reparate, de asemenea, dupa metoda descrisa la pct. 4 al prezentului articol, dar în acest caz sudura trebuie sa fie facuta pe ambele parti ale foii, bucata fiind potrivita pe fata interioara a foii.
    6. a) Prelata va fi fixata pe container în stricta concordanta cu conditiile stabilite în alin. a) si b) ale art. 1 al prezentului regulament. Ea va fi prevazuta cu urmatoarele sisteme de fixare:
    i) inele de metal fixate pe container;
    ii) ochiuri în marginea foii;
    iii) o legatura de închidere trecînd prin inele pe deasupra prelatei si vizibila din exterior pe întreaga lungime.
    Prelata va acoperi elementele solide ale containerului cu cel putin 250 mm, masurati din centrul inelelor de fixare, cu exceptia cazurilor în care însasi constructia containerului împiedica accesul la bunuri;
    b) cînd capatul prelatei urmeaza a fi fixat în mod permanent la container, asamblarea va fi continua si facuta prin mijloace solide.
    7. Spatiul dintre inele si dintre ochiuri nu va depasi 200 mm. Ochiurile vor fi întarite.
    8. Se vor folosi urmatoarele legaturi de închidere.
    a) cabluri de otel, cu diametrul de cel putin 3 mm;
    b) cordoane din cînepa sau sisal cu un diametru de cel putin 8 mm, acoperite cu învelis transparent neextensibil din material plastic.
    Cablurile vor putea fi acoperite cu un învelis transparent neextensibil din material plastic.
    9. Fiecare cablu sau cordon trebuie sa fie dintr-o singura bucata si va avea la fiecare capat o piesa din metal dur. Dispozitivul de fixare a fiecarui capat metalic va include un nit gol (sistem capsa), care sa treaca prin cablu sau cordon în asa fel încît sa permita introducerea snurului sau benzii sigiliului vamal.
    Cablul sau cordonul va ramîne vizibil prin ambele parti ale nitului gol, în asa fel încît sa se poata verifica daca cablul sau cordonul este dintr-o singura bucata (vezi schita nr. 5 anexata la prezentul regulament).
    10. La deschizaturile din prelata folosite pentru încarcare si descarcare, cele doua margini ale prelatei se vor petrece într-o masura suficienta. Ele vor fi, de asemenea, închise prin:
    a) o clapa cusuta sau sudata conform prevederilor punctelor 3 si 4 ale prezentului articol;
    b) inele si ochiuri care sa întruneasca conditiile punctului 7 al prezentului articol; si
    c) o banda confectionata dintr-un material corespunzator, dintr-o singura bucata si neextensibila, lata de 20 mm si groasa de 3 mm cel putin, care trece prin inele si tine împreunate cele doua capete ale prelatei si clapei; banda va fi fixata în interiorul prelatei si va fi prevazuta cu un ochi prin care sa treaca cablul sau cordonul mentionat la punctul 8 al prezentului articol.
    în cazul în care exista un dispozitiv special (sicana etc.) împiedicînd accesul la încarcatura fara a se lasa urme vizibile, nu se va pretinde existenta unei clape.
    11. Marcile de identificare care trebuie sa apara pe container si placa de agreare prevazuta în partea a doua a prezentului regulament nu vor fi acoperite de prelata în nici un caz.
    ART. 5
    Dispozitii tranzitorii
    Pîna la 1 ianuarie 1977 folosirea capetelor metalice care sînt conforme cu schita nr. 5 anexata la prezentul regulament va fi autorizata chiar daca nitul gol (sistem capsa) este de un tip anterior agreat si are orificiul de dimensiuni mai mici decît cele indicate în schita.

    Schita 1

                 PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI

    Figura 11 - Prelata confectionata din mai multe bucati (asamblare prin cusatura) - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 40.

    Schita 2 - Partea întîi

                 PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI

    Figura 12 - Prelata confectionata din mai multe bucati (cusatura de colt) - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 41.

    Schita 3 - Partea întîi

                 PRELATA CONFECTIONATA DIN MAI MULTE BUCATI

    Figura 13 - Prelata confectionata din mai multe bucati (asamblare prin sudura) - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 42.

    Schita 4 - Partea întîi

                            REPARAREA PRELATEI

    Figura 14 - Repararea prelatei - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 43.

    Schita 5 - Partea întîi

                            SPECIMEN DE RACORD

    Figura 15 - Specimen de racord - se gaseste în Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 44.

    PARTEA a II-a

                           PROCEDURA DE AGREARE
a containerelor care se încadreaza în conditiile tehnice prevazute de regulamentul prezentat în partea I

    Generalitati

    1. Containerele pot fi agreate pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal, fie:
    a) în stadiul de fabricatie, pe tip de constructie (procedura de agreare în stadiul de fabricatie); sau
    b) în stadiul urmator fabricarii, individual sau pentru un anumit numar de containere de acelasi tip (procedura de agreare în stadiul urmator fabricarii).

    Prevederi comune pentru ambele proceduri de agreare

    2. Autoritatile competente care raspund de acordarea agrearii vor elibera solicitantului, dupa agreare, un certificat de agreare valabil, dupa caz, fie pentru serie nelimitata de containere, de tipul agreat, fie pentru un numar determinat de containere.
    3. Beneficiarul agrearii va fixa o placa de agreare pe containerul sau containerele agreate înainte de a fi date în folosinta pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    4. Placa de agreare va fi fixata în mod permanent si într-un loc foarte vizibil, alaturi cu orice alta placa de agreare eliberata în scopuri oficiale.
    5. Placa de agreare, conform modelului nr. 1 reprodus în apendicele nr. 1 al prezentei parti, va fi o placa de metal nu mai mica de 20 cm x 10 cm. Urmatoarele date vor fi gravate sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca sa poata fi lizibile în permanenta pe suprafata placii, cel putin în limba franceza sau engleza:
    a) cuvintele agreat pentru transportul sub sigiliu vamal;
    b) o indicare a tarii în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie a semnului distinctiv folosit pentru indicarea tarii de înmatriculare a autovehiculelor în traficul rutier international si numarul (cifre, litere etc.) certificatului de agreare si anul agrearii (ex. "NL/26/73" înseamna "Olanda, certificat de agreare nr. 26 eliberat în anul 1973");
    c) numarul de serie dat containerului la fabricare (numar de fabricatie);
    d) daca containerul a fost agreat pe tip de constructie, numerele sau literele tipului containerului, pentru identificare.
    6. Daca un container nu mai corespunde conditiilor tehnice prevazute pentru agrearea sa, el va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, sa fie repus în conditiile care au justificat agrearea, în asa fel încît sa corespunda din nou acestor conditii tehnice.
    7. Daca caracteristicile esentiale ale unui container se modifica, acesta nu va mai beneficia de agrearea acordata si va trebui sa fie agreat din nou de autoritatile competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.

    Prevederi speciale pentru agrearea pe tip de constructie, în stadiul de fabricatie

    8. Cînd containerele sînt produse în serie dupa acelasi tip de constructie, constructorul va putea solicita autoritatii competente a tarii de fabricatie agrearea pe tip de constructie.
    9. Constructorul va indica în cererea sa numerele si literele de identificare pe care le-a dat tipului de container pentru care solicita agrearea.
    10. Cererea va fi însotita de planurile si explicatiile amanuntite privind constructia tipului de container care urmeaza a fi agreat.
    11. Producatorul va trebui sa se angajeze în scris:
    a) sa prezinte autoritatilor competente containere de tipul respectiv pe care aceste autoritati ar dori sa le examineze;
    b) sa permita autoritatilor competente sa examineze alte containere, oricînd în timpul productiei seriei tipului respectiv;
    c) sa încunostinteze autoritatile competente despre orice schimbare, de oricît de mica importanta, în planuri sau în specificatii, înainte de a da curs schimbarii propriu-zise;
    d) sa marcheze containerele într-un loc vizibil, pe lînga marcajele cerute pe placa de agreare, cu numerele si literele de identificare ale tipului de constructie, precum si cu numarul de serie al fiecarui container din seria tipului respectiv (numarul de fabricatie);
    e) sa tina o evidenta a containerelor fabricate din tipul de constructie agreat.
    12. Autoritatile competente vor indica, daca este cazul, ce schimbari trebuie facute tipului de constructie prezentat, pentru a putea fi agreat.
    13. Nu se vor acorda agreari pe tip de constructie pîna cînd autoritatile competente nu vor fi examinat un container sau mai multe containere fabricate dupa tipul de constructie respectiv pentru a constata daca tipul respectiv corespunde conditiilor tehnice prevazute în partea I.
    14. Cînd un tip de container este agreat, petitionarului i se va elibera un singur certificat de agreare conform modelului II reprodus în apendicele 2 al prezentei parti si valabil pentru toate containerele construite în conformitate cu specificatiile tipului agreat. Aceste certificate dau dreptul constructorului sa aplice pe fiecare container din seria tipului o placa de agreare dupa modelul descris la pct. 5 al prezentei parti.

    Dispozitii speciale pentru agreare într-un stadiu urmator fabricarii

    15. Daca agrearea nu a fost solicitata în stadiul de fabricatie, proprietarul, utilizatorul sau reprezentantul oricaruia dintre ei poate solicita agrearea autoritatii competente la care este posibila prezentarea containerului sau containerelor pentru care se cere agrearea.
    16. în cererea de agreare supusa autoritatii competente conform pct. 15 al prezentei parti se va indica numarul de serie (numarul de fabricatie) aplicat pe fiecare container de catre constructor.
    17. Autoritatea competenta va proceda la examinarea numarului de containere pe care îl va socoti necesar si va elibera, dupa ce va constata ca acel container sau acele containere corespund conditiilor tehnice prevazute în partea I, un certificat de agreare conform modelului nr. III reprodus în apendicele 3 al prezentei parti si valabil numai pentru numarul de containere agreate. Acest certificat, care va purta numarul sau numerele de serie de fabricatie stabilite pentru containerul sau containerele la care se refera, va da dreptul solicitatorului sa aplice pe fiecare container agreat placa de agreare prevazuta la pct. 5 al prezentei parti.

                       Apendicele 1 al partii a doua

                               MODEL NR. 1
                            PLACA DE AGREARE
                           (versiune franceza)


         |--------------------- >/= 200 mm -----------------------|
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   ___  x ________________________________________________________  x ___
    |   x|                                                        | x  |
    |   x|                AGREE POUR LE TRANSPORT                 | x  |
    |   x|               SOUS SCELLEMENT DOUANIER                 | x  |
   >/=  x|                       NL/26/73                         | x  |
 100 mm x|                                                        | x  |
    |   x|       TYPE*) ..........      No DE FABRICATION ....... | x  |
    |   x|                                DU CONTENEUR            | x  |
    |   x|             ^                                          | x  |
   _|_  x|_____________|__________________________________________| x _|_
        xxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                       |                              ^
                       |                              |
                 Placa metalica               Peretele containerului

------------
    *) Numai în caz de agreare pe tip de constructie.

                         APENDICE 2 LA PARTEA A DOUA

                               MODEL Nr. II
    Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975

                Certificat de agreare pe tip de constructie

    1. Certificat nr.*) ........................................................
    2. Prin prezentul se certifica ca containerul de tipul de constructie descris mai jos a fost agreat si containerele de acest tip pot fi permise pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    3. Felul containerului .....................................
    4. Numarul sau literele de identificare a tipului de constructie ........... ................................................................................
    5. Numarul de identificare a planurilor de constructie .....................
    6. Numarul de identificare a specificatiilor de constructie ................
    7. Tara ....................................................................
    8. Dimensiuni externe (în centimetri) ......................................
    9. Caracteristici esentiale de constructie (natura materialelor, felul constructiei etc.) .............................................................
    10. Prezentul certificat este valabil pentru toate containerele construite, conform desenelor si specificatiilor de mai sus ................................
    11. Eliberat ...............................................................
                            (numele producatorului si adresa)
    care este autorizat sa fixeze o placa de agreare pe fiecare container de
    tipul de constructie aprobat, confectionat de el, la .......... în .........
                                                           (locul)      (data)

19..... de catre ...............................................................
                  (semnatura si stampila serviciului sau organizatiei emitente)
                  (Vezi nota de pe verso) (textul avizului din p. 47 din acest
                  numar de buletin)
------------
    *) Se vor indica literele si cifrele care urmeaza a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.

                             AVIZ IMPORTANT

(punctele 6 si 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

    6. Daca un container nu mai corespunde conditiilor tehnice prevazute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agrearii, astfel încît sa corespunda din nou cu conditiile tehnice mentionate.
    7. Daca se schimba caracteristicile esentiale ale containerului, containerul înceteaza a mai beneficia de acoperirea agrearii si va trebui sa fie din nou agreat de autoritatea competenta înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

                       APENDICE 3 LA PARTEA A DOUA

                            MODEL Nr. III

    Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (1975)

    Certificat de agreare acordat în stadiul urmator constructiei

    1. Certificat nr.*) ........................................................
    2. Prin prezentul se certifica ca containerul (containerele) specificat(e) mai jos a (au) fost aprobat(e) pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    3. Felul containerului(lor) ...............................................
    4. Numarul(numerele) de serie dat(e) containerului(lor) de catre producator ................................................................................
    5. Tara ....................................................................
    6. Dimensiuni externe (în centimetri) ......................................
    7. Caracteristici esentiale de constructie (natura materialelor, felul constructiei etc.) .............................................................
    8. Eliberat ................................................................
                         (numele si adresa solicitantului)
    care este autorizat sa fixeze o placa de agreare pe sus-mentionatul(ele) container(e), la ............ în ........... 19 ........ de catre ..............
                   (locul)         (data)        (anul)
................................................................................
        (semnatura si stampila serviciului sau organizatiei emitente)
    (Vezi avizul de pe verso) (textul de la p. 48 din acest numar de buletin)
------------
    *) Se vor indica literele si cifrele care urmeaza a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.

                              AVIZ IMPORTANT

    (Punctele 6 si 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Conventia vama relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

    6. Daca un container nu mai corespunde conditiilor tehnice prevazute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agrearii, astfel încît sa corespunda din nou conditiilor tehnice mentionate.
    7. Daca se schimba caracteristicile esentiale ale containerului, containerul înceteaza a mai beneficia acoperirea agrearii si va fi din nou agreat de autoritatea competenta înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

    PARTEA a III-a

                            NOTE EXPLICATIVE

    1. Notele explicative relative la anexa nr. 2, prezentate în anexa nr. 6 la prezenta conventie, se aplica mutatis mutandis fata de containerele agreate pentru transportul sub sigiliu vamal pentru aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

    2. Partea întîi - subpunctul a). punctul 6, art. 4

    Schita anexata la prezenta Parte a III-a ofera un exemplu de sistem de fixare a prelatei la fitingurile de colt ale containerelor acceptabile din punct de vedere vamal.

    3. Partea a doua - punctul 5

    în cazul în care doua containere agreate pentru transportul sub sigiliu vamal sînt combinate în asa fel încît sa formeze un singur container acoperit de o singura prelata si care satisface conditiile pentru transport sub sigiliu vamal, nu se va pretinde, pentru un asemenea ansamblu, un certificat de agreare sau o placa de agreare distincta.

    ANEXA 8

    COMPUNEREA ?I REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE GESTIUNE

    ART. 1
    i) Partile contractante sînt membre ale Comitetului de gestiune;
    ii) Comitetul poate decide ca administratiile competente ale statelor mentionate la paragraful 1 al articolului 52 din prezenta conventie care nu sînt parti contractante, precum si reprezentantii organizatiilor internationale, pot, pentru problemele care prezinta interes, sa asiste la sesiuni în calitate de observatori.
    ART. 2
    Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite furnizeaza comitetului serviciile de secretariat.
    ART. 3
    Comitetul procedeaza, la prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea presedintelui si a vicepresedintelui.
    ART. 4
    Sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite convoaca în fiecare an Comitetul, precum si la cererea administratiilor competente a cel putin cinci state care sînt parti contractante.
    ART. 5
    Propunerile sînt supuse votarii. Fiecare parte contractanta reprezentata la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decît amendamentele la prezenta conventie, sînt adoptate de comitet cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenti si votanti. Amendamentele la prezenta conventie ca si deciziile mentionate la articolele 59 si 60 ale prezentei conventii, sînt adoptate cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate de membrii prezenti si votanti.
    ART. 6
    Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel putin jumatate din statele care sînt parti contractante.
    ART. 7
    Comitetul adopta raportul sau înaintea închiderii sesiunii.
    ART. 8
    în lipsa dispozitiilor corespunzatoare din prezenta anexa, Regulamentul interior al Comisiei economice pentru Europa este aplicabil, cu exceptia cazului cînd comitetul decide astfel.

                              ---------------