închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 8270 din 24 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR - ABROGAT
                   ORDIN   Nr. 8270 din 24 decembrie 2008
privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  5 ianuarie 2009

    în vederea aplicarii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevazut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, si în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La aceeasi data se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 431/2007 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 12 decembrie 2007, cu modificarile ulterioare.

        Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                             Gelu Stefan Diaconu

    Bucuresti, 24 decembrie 2008.
    Nr. 8.270.

    ANEXA 1

                                NORME TEHNICE
    pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

    PARTEA I
    Prevederi generale

    1. Prezentele norme tehnice se aplica regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevazut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, si în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, denumite în continuare Codul vamal comunitar, respectiv Regulamentul vamal comunitar, si în Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), denumita în continuare Conventie.
    2. (1) în aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se întelege:
    a) transport TIR - transportul de marfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie, sub regim, denumit regim TIR, stabilit în Conventie;
    b) operatiune TIR - partea unui transport care este efectuata într-o parte contractanta, de la un birou de plecare sau intrare (de trecere) la un birou vamal de destinatie sau de iesire (de trecere), utilizand un set de voleti (voletul nr. 1 si voletul nr. 2);
    c) titular al unui carnet TIR - persoana careia i s-a emis un carnet TIR în conformitate cu prevederile Conventiei si în numele careia a fost întocmita o declaratie vamala sub forma unui carnet TIR, indicand intentia plasarii marfurilor sub regim TIR, la biroul vamal de plecare. Titularul este responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau containerului împreuna cu încarcatura si carnetul TIR aferente, la biroul vamal de plecare, la biroul vamal de trecere si la biroul vamal de destinatie, cu respectarea corespunzatoare a celorlalte prevederi relevante ale Conventiei;
    d) birou centralizator - biroul autoritatii vamale cu urmatoarele functii principale: confirmarea operatiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR efectuate între birouri din Comunitatea Europeana si birouri din Romania si invers, realizarea procedurii de cercetare pentru operatiuni TIR efectuate între birouri din Comunitatea Europeana si birouri din Romania si invers, acordarea asistentei pentru recuperarea creantelor, implementarea NCTS/TIR (Noul sistem computerizat de tranzit - componenta TIR), gestionarea datelor de referinta si asigurarea tuturor functiilor specifice serviciilor centrale;
    e) NCTS-RO - aplicatia nationala NCTS;
    f) document de însotire a tranzitului - documentul utilizat în NCTS-RO care însoteste marfurile pana la biroul de destinatie.
    (2) Biroul centralizator functioneaza în cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    3. (1) Pot efectua operatiuni de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR persoanele al caror acces la regimul TIR a fost autorizat de autoritatile competente ale partilor contractante la Conventie si care îndeplinesc conditiile si cerintele minimale prevazute în partea a II-a din anexa 9 la Conventie.
    (2) Autorizarea la regimul TIR a societatilor comerciale cu sediul în Romania se efectueaza potrivit instructiunilor aprobate prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    PARTEA a II-a
    Garantii

    4. Cuantumul maxim pe fiecare carnet TIR al sumelor care pot fi pretinse asociatiei garante, în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din Conventie, este de 60.000 (saizeci mii) euro.
    5. Asociatiile garante autorizate sa elibereze carnete TIR pe teritoriul Romaniei sunt:
    - Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale, denumita în continuare ARTRI;
    - Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania, denumita în continuare UNTRR.
    6. Carnetele TIR eliberate de cele doua asociatii vor prezenta pe prima pagina a copertii, în rubrica 4, semnatura reprezentantului asociatiei si stampila acesteia.
    7. Carnetele TIR sunt emise de Uniunea Internationala a Transporturilor Rutiere, denumita în continuare IRU, si vor avea imprimata pe prima pagina a copertii, în rubrica 5, semnatura secretarului general al IRU.

    PARTEA a III-a
    Procedura de agreare a vehiculelor rutiere

    8. Vehiculele rutiere, asa cum sunt definite la art. 1 lit. g) si h) din Conventie, pot beneficia de prevederile acesteia în efectuarea de transporturi internationale de marfuri doar daca îndeplinesc, din punctul de vedere al constructiei si echipamentului lor, conditiile definite de anexa nr. 2 la Conventie si au fost agreate conform procedurii definite în anexa nr. 3 la Conventie.
    9. Agrearea se efectueaza la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale situata în orasul resedinta de judet, unde îsi are sediul societatea comerciala respectiva. Lista directiilor judetene, în sensul celor mentionate, este prezentata în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    10. (1) Certificatul de agreare se elibereaza pentru vehiculele rutiere înmatriculate în Romania.
    (2) Certificatul de agreare trebuie sa fie conform modelului prevazut în anexa nr. 4 la Conventie.
    11. (1) Certificatul de agreare se elibereaza la solicitarea persoanelor juridice romane pentru vehiculele rutiere ale caror proprietari sau utilizatori sunt.
    (2) Proprietarul sau utilizatorul vehiculului rutier va prezenta autoritatii vamale formularul certificatului de agreare însotit de:
    a) copia autorizatiei pentru utilizarea carnetelor TIR;
    b) cartea de identitate a vehiculului, eliberata de Registrul Auto Roman pe numele proprietarului;
    c) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de politie pe numele proprietarului;
    d) contractul de utilizare (de închiriere), dupa caz. în aceasta situatie, termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), dar nu mai mare de 2 ani, conform paragrafului 3 din anexa nr. 3 la Conventie, perioada dupa care vehiculele vor fi prezentate unitatii vamale pentru o noua verificare;
    e) 3 fotografii ale mijlocului de transport care urmeaza a fi agreat. Fotografiile se vor realiza color si vor prezenta mijlocul de transport din fata, lateral dreapta si spate. La mijloacele de transport prevazute cu usa laterala, fotografia se va realiza numai pe aceasta parte. Fotografiile se prezinta fixate pe un suport format A4, iar identificarea mijlocului de transport se va face prin aplicarea stampilei autoritatii vamale emitente la toate colturile fotografiilor. Filele suplimentare vor reprezenta anexe la certificatul de agreare, iar numarul lor va fi mentionat în rubrica 6 din certificat.
    12. Originalul certificatului de agreare se remite solicitantului si va trebui sa se afle la bordul vehiculului. O copie a acestui certificat ramane în evidentele directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale emitente, împreuna cu adresa de solicitare.
    13. Pierderea sau deteriorarea certificatului de agreare sau a fotografiilor însotitoare atrage anularea agrearii vehiculului respectiv.
    14. Termenul maxim de valabilitate al unui certificat de agreare este de 2 ani. Pentru prelungirea acestuia, vehiculele vor fi prezentate autoritatii vamale pentru o noua verificare.
    15. Prevederile pct. 8 - 14 sunt valabile numai pentru agrearea individuala a vehiculelor rutiere.

    PARTEA a IV-a
    Procedura de tranzit

    CAP. 1
    Formalitati la biroul de plecare/de intrare

    16. Operatiunile de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se efectueaza în aplicatia NCTS-RO.
    17. (1) Titularul carnetului TIR prezinta la biroul de plecare carnetul TIR si documentul electronic cu datele din carnetul TIR.
    (2) Datele din carnetul TIR se introduc în aplicatia NCTS-RO de operatorii economici care au acces la aplicatia NCTS-RO componenta NCTS/TIR.
    18. (1) Se poate acorda dispensa de la obligatia prezentarii documentului electronic cu datele din carnetul TIR numai în cazuri temeinic justificate, în aplicarea art. 454 (6) si (7) din Regulamentul vamal comunitar, atunci cand:
    a) nu functioneaza aplicatia NCTS-RO componenta NCTS/TIR a autoritatii vamale;
    b) nu functioneaza aplicatia titularului carnetului TIR/reprezentantului sau pentru transmiterea datelor din carnetul TIR în format electronic;
    c) nu functioneaza reteaua dintre aplicatia titularului carnetului TIR/reprezentantului sau si aplicatia autoritatii vamale.
    (2) Dispensa prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) se acorda numai cu aprobarea scrisa a autoritatii vamale.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si atunci cand autoritatea vamala decide acordarea dispensei, în situatiile pe care le va specifica în mod expres. în aceste cazuri birourile vamale si operatorii economici care au acces la aplicatia NCTS-RO componenta NCTS/TIR vor fi informati în prealabil de structura de Help-Desk.
    19. (1) Atunci cand se ia decizia de acordare a dispensei de la obligatia prezentarii documentului electronic, biroul de plecare trebuie sa se asigure ca fiecare document introdus în sistemul informatic, care nu a fost procesat datorita inoperabilitatii sistemului, va fi anulat.
    (2) Titularul carnetului TIR/reprezentantul acestuia trebuie sa informeze biroul de plecare în legatura cu fiecare document de tranzit depus în sistemul informatic si pentru care în continuare s-a acordat dispensa.
    (3) Autoritatea vamala va urmari utilizarea dispensei de la obligatia prezentarii documentului electronic, pentru a evita folosirea acesteia în mod abuziv.
    (4) înainte de a recurge la acordarea dispensei se recomanda birourilor de plecare sa solicite informatii suplimentare, în legatura cu functionarea aplicatiei si a comunicatiei, de la structura Help-Desk.
    20. Completarea si utilizarea carnetului TIR se fac cu respectarea dispozitiilor si regulilor corespunzatoare cuprinse în Conventia TIR.
    21. (1) Documentul de tranzit (NTD/TIR), completat si verificat de catre titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia (conform art. 5 din Codul vamal comunitar), este transmis biroului de plecare/de intrare sub forma electronica, dupa ce toate mesajele de eroare au fost rezolvate si NTD/TIR trece în starea "Submitted".
    (2) Dupa transmiterea electronica a documentului, titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia îl tipareste într-un exemplar, îl semneaza în rubrica 50 si îl prezinta la biroul de plecare/de intrare, însotit de carnetul TIR completat corespunzator si de celelalte documente solicitate pentru acordarea regimului de tranzit.
    (3) Atunci cand titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia este autorizat sa înlocuiasca semnatura holografa cu o semnatura digitala, nu mai este necesara prezentarea documentului NTD/TIR semnat si stampilat la biroul de plecare.
    22. Biroul de plecare/de intrare verifica:
    - validitatea si valabilitatea carnetului TIR;
    - accesul la regimul TIR al titularului carnetului TIR;
    - concordanta dintre datele înscrise în carnetul TIR si datele înscrise în documentul electronic.
    23. (1) Biroul de plecare:
    - adnoteaza voletul nr. 1 al carnetului TIR si documentul NTD/TIR;
    - înscrie în rubrica 21 a voletului nr. 1 al carnetului TIR numarul de înregistrare al carnetului TIR la biroul vamal si numarul documentului electronic;
    - înscrie toate mentiunile corespunzatoare în aplicatie: itinerarul (daca este cazul), data-limita de prezentare la biroul de destinatie, rezultatele controlului si sigiliile aplicate;
    - înscrie în rubrica "Pentru utilizare oficiala" a voletului nr. 2 urmatorul text: "De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, 010144 Bucuresti, Romania", în situatia în care se aplica prevederile art. 454 (6) din Regulamentul vamal comunitar si operatiunea TIR are ca birou de destinatie/de iesire un birou situat într-un alt stat membru. Acest text poate fi imprimat pe volet si cu ajutorul unei stampile.
    (2) Pentru eliberarea marfurilor în tranzit codul rezultatului controlului înscris în documentul de tranzit NTD/TIR va fi:
    - "A1 - Satisfacator" - atunci cand marfurile au fost verificate; sau
    - "A2 - Considerat satisfacator" - atunci cand marfurile nu au fost verificate;
    24. (1) Dupa acordarea electronica a liberului de vama în tranzit, NCTS-RO va transmite automat mesajul AAR - "înregistrare anticipata de sosire" la biroul de destinatie înscris, sub forma de cod, în rubrica 53 a documentului de tranzit NTD/TIR.
    (2) Biroul de plecare/de intrare pastreaza voletul nr. 1 al carnetului TIR si documentul de tranzit NTD/TIR.
    25. (1) Dupa eliberarea în tranzit a marfurilor, biroul de plecare tipareste si stampileaza documentul de însotire a tranzitului (TAD). Acesta va circula împreuna cu voletul nr. 2 pana la biroul de destinatie.
    (2) Atunci cand sunt mai multe articole se tipareste si "Lista articolelor" - LoI, care se va anexa la documentul de însotire a tranzitului (TAD).
    (3) Documentul de însotire a tranzitului (TAD) si Lista articolelor (LoI) nu vor avea nicio mentiune înscrisa manual, nicio adaugare, stersatura sau barare. Semnatura titularului carnetului TIR si, dupa caz, semnatura si stampila reprezentantului sau trebuie sa fie înscrise pe documentul de tranzit NTD/TIR, si nu pe documentul de însotire TAD.
    26. (1) Un document de tranzit emis în NCTS-RO poate fi anulat de biroul de plecare sau la cererea titularului carnetului TIR, înainte de eliberarea marfurilor în tranzit, cu respectarea conditiilor corespunzatoare.
    (2) Dupa eliberarea marfurilor în tranzit anularea documentului de tranzit poate fi efectuata de biroul vamal numai în cazuri temeinic justificate, în cadrul termenului de tranzit acordat (de exemplu, operatiunea de tranzit nu se mai efectueaza, mijlocul de transport s-a defectat etc).
    (3) Aceasta anulare nu mai poate fi efectuata daca biroul de plecare a primit de la biroul de destinatie mesajul "Notificare sosire".
    (4) Daca un document de tranzit a fost anulat dupa eliberarea marfurilor în tranzit, mesajul "înregistrare anticipata de sosire" transmis de biroul de plecare la biroul de destinatie va fi anulat automat de NCTS-RO.

    CAP. 2
    Formalitati la biroul de destinatie/de iesire

    27. (1) Biroul de destinatie/de iesire atesta încheierea operatiunii TIR prin:
    - completarea cotorului si a rubricilor 24 - 28 ale voletului nr. 2 al carnetului TIR; si
    - transmiterea a doua mesaje catre biroul de plecare:
    a) "Avizul de sosire" - la data prezentarii si înregistrarii operatiunii în evidente;
    b) "Rezultatele controlului" - cel tarziu în a treia zi de la data la care marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie/de iesire.
    (2) Biroul de destinatie/de iesire retine voletul nr. 2 si restituie carnetul TIR persoanei care l-a prezentat.
    (3) Daca în NCTS-RO nu a fost transmis niciun mesaj (sau numai unul singur), operatiunea de tranzit va intra în procedura de cercetare si va genera investigatii si cheltuieli suplimentare, inclusiv trecerea tranzitului prin mai multe stari.
    (4) Biroul de destinatie nu trebuie sa transmita cele doua mesaje simultan. Transmiterea simultana a celor doua mesaje genereaza mesaje de eroare si operatiunea nu va fi descarcata.
    28. Atunci cand marfurile se prezinta la un birou de destinatie, altul decat cel înscris în TAD, noul birou devine birou de destinatie si, în vederea confirmarii operatiunii în NCTS-RO, efectueaza cererea de rerutare, prin optiunea "Cerere AAR". Datele în baza carora se solicita rerutarea în NCTS-RO (transmiterea documentului de tranzit catre noul birou de destinatie) sunt: MRN, tara de plecare (codul tarii biroului de plecare/de intrare) si biroul de destinatie (codul biroului vamal care solicita rerutarea).
    29. (1) în cazul în care se aplica art. 454 (6) din Regulamentul vamal comunitar, la biroul de destinatie/de iesire marfurile se prezinta însotite doar de carnetul TIR, iar operatiunea nu poate fi încheiata în NCTS-RO.
    (2) în aceasta situatie se procedeaza la confirmarea operatiunii de tranzit astfel:
    a) atunci cand biroul de plecare este un birou dintr-un alt stat membru al Comunitatii Europene, partea corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completata corespunzator, se transmite de biroul de destinatie, prin posta, biroului centralizator, în maximum 8 zile de la data încheierii operatiunii;
    b) atunci cand biroul de plecare este un birou vamal din Romania, partea corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completata corespunzator, se transmite de biroul de destinatie, prin posta, direct biroului de plecare, în maximum 8 zile de la data încheierii operatiunii.
    30. La primirea voletului nr. 2 (rubricile 18 - 28), biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) compara informatiile continute de acesta cu cele continute de voletul nr. 1 aflat în evidentele sale.
    31. (1) Daca la biroul de destinatie/de iesire nu functioneaza aplicatia NCTS-RO si marfurile se prezinta însotite de carnetul TIR si TAD, se vor efectua toate celelalte formalitati în vederea încheierii operatiunii de tranzit si biroul de destinatie/de iesire va confirma operatiunea în aplicatia NCTS-RO în momentul functionarii acesteia.
    (2) în situatia în care biroul de destinatie/de iesire este în imposibilitatea de a confirma o operatiune de tranzit emisa în aplicatia NCTS-RO, în maximum 8 zile de la data încheierii operatiunii, va transmite biroului centralizator o copie a TAD, completata corespunzator si stampilata, în rubrica "I".
    32. (1) La cererea transportatorului, biroul de destinatie/de iesire este obligat sa elibereze o copie certificata a voletului nr. 2 sau o recipisa completata anticipat de persoana interesata.
    (2) Aceste documente se elibereaza la momentul încheierii operatiunii TIR, si nu ulterior.

    PARTEA a V-a
    Procedura de cercetare

    33. (1) Procedura de cercetare se aplica în situatia în care operatiunea TIR nu a fost încheiata.
    (2) Aceasta se declanseaza fara întarziere daca autoritatea vamala a fost informata ca operatiunea TIR nu s-a încheiat sau, în termen de 4 luni de la data înregistrarii, daca autoritatea vamala nu a primit dovada ca operatiunea TIR s-a încheiat.
    (3) Procedura de cercetare se declanseaza, de asemenea, atunci cand ulterior se dovedeste ca încheierea operatiunii TIR a fost falsificata.

    SECTIUNEA 1
    Cercetarea operatiunilor TIR emise de birouri de plecare/de intrare din Romania

    34. (1) Daca biroul de plecare din Romania nu a intrat în posesia partii corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, în termen de doua luni de la data acceptarii carnetului TIR, are obligatia de a informa în scris asociatia garanta cu privire la aceasta, fara a aduce atingere notificarii prevazute la art. 11 paragraful (1) din Conventie. Biroul de plecare va anexa la adresa de informare si o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR.
    (2) în aplicarea alin. (1), biroul de plecare va informa:
    - ARTRI pentru carnetele TIR eliberate de aceasta asociatie, precum si de asociatii straine afiliate la Uniunea Internationala a Transporturilor Rutiere (IRU); sau
    - UNTRR pentru carnetele TIR eliberate de aceasta asociatie.
    (3) Biroul de plecare informeaza, de asemenea, titularul carnetului TIR si solicita atat acestuia, cat si asociatiei garante respective sa furnizeze dovada ca operatiunea TIR a fost încheiata.
    35. Titularul carnetului TIR/asociatia garanta poate sa prezinte biroului de plecare, în termen de maximum 4 luni de la data acceptarii carnetului TIR:
    a) un document certificat "conform cu originalul" de autoritatea vamala a tarii de destinatie, care contine identificarea marfurilor în cauza si care stabileste ca ele au fost prezentate la destinatie;
    b) copia documentului vamal (declaratie vamala sau declaratie sumara) de plasare a marfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamala, certificata de biroul de destinatie ca fiind "conform cu originalul";
    c) un document vamal de plasare sub o alta destinatie vamala într-o tara terta sau o copie ori fotocopie ce contine identificarea marfurilor în cauza. Copia sau fotocopia trebuie sa fie certificata "conform cu originalul" fie de catre administratia vamala care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale tarii terte în cauza;
    d) copia voletului nr. 2/documentului de însotire certificata "conform cu originalul" de biroul de destinatie sau de iesire (de trecere);
    e) copia voletului/cotorului nr. 1 sau nr. 2 corespondent carnetului TIR, certificata "conform cu originalul" de autoritatea vamala a tarii unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;
    f) cererea de reconciliere completata si stampilata de biroul de destinatie sau de iesire (de trecere) ori de autoritatea vamala a tarii unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;
    g) copia cotorului nr. 2 corespondent operatiunii TIR, stampilata "conform cu originalul" de asociatia garanta sau organizatia internationala (IRU);
    h) recipisa;
    i) orice alte informatii si documente privind încheierea operatiunii TIR.
    36. (1) în cazul prezentarii documentelor mentionate la pct. 35 lit. a) - f), regimul de tranzit se considera încheiat.
    (2) Daca autoritatea vamala are suspiciuni în ceea ce priveste autenticitatea sau identificarea marfurilor în cauza, documentele mentionate la pct. 35 lit. a) - f) fac obiectul unui control ulterior. în situatia în care aceste documente fac obiectul unui control ulterior, nu pot fi acceptate ca dovezi ale încheierii regimului pana la primirea rezultatului acestui control.
    37. în cazul prezentarii documentelor mentionate la pct. 35 lit. g) - i) sau atunci cand nu se prezinta nicio dovada a încheierii operatiunii TIR, în termen de 4 luni de la data acceptarii carnetului TIR, biroul de plecare procedeaza astfel:
    a) atunci cand biroul de destinatie este un birou din Romania, îi solicita în scris informatii privind operatiunea TIR;
    b) atunci cand biroul de destinatie este un birou dintr-un alt stat membru, comunica în scris biroului centralizator neconfirmarea operatiunii TIR, în vederea declansarii procedurii de cercetare, anexand o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR si a documentului electronic NTD a carnetului TIR, adresele de informare a asociatiei garante si titularului carnetului TIR si, dupa caz, raspunsurile acestora.
    38. în situatia mentionata la pct. 37 lit. a) se va proceda astfel:
    (1) Biroul de destinatie va efectua investigatiile în functie de informatiile primite, va proceda la verificarea evidentelor proprii (unde sunt înregistrate carnetele TIR) sau, dupa caz, ale destinatarului agreat si, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii, va informa biroul de plecare cu privire la rezultatele verificarilor. Prin aceasta verificare poate fi gasit originalul dovezii încheierii regimului (partea corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR), care nu a fost transmis sau a fost arhivat din eroare.
    (2) în functie de raspunsul biroului de destinatie si în termen de 6 luni de la data acceptarii carnetului TIR, biroul de plecare notifica titularului carnetului TIR si asociatiei garante neîncheierea operatiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Conventie.
    (3) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociatia garanta prezinta unul dintre documentele mentionate la pct. 35 lit. a) - f), iar biroul de plecare îl accepta, regimul de tranzit se considera încheiat.
    (4) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociatia garanta prezinta unul dintre documentele mentionate la pct. 35 lit. g) - i) sau atunci cand nu prezinta nicio dovada a încheierii operatiunii TIR în termen de 3 luni de la data la care a primit notificarea mentionata la alin. (2), cel mai tarziu la împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptarii carnetului TIR, biroul de plecare întocmeste Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operatiunii de tranzit.
    39. în situatia mentionata la pct. 37 lit. b) se va proceda astfel:
    (1) Biroul centralizator transmite biroului de destinatie avizul de cercetare, al carui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice, însotit de copiile voletului nr. 1 al carnetului si documentului electronic NTD, si solicita informatii în legatura cu încheierea operatiunii TIR.
    (2) în functie de raspunsul biroului de destinatie si în termen de 6 luni de la data acceptarii carnetului TIR, biroul centralizator notifica titularului carnetului TIR si asociatiei garante neîncheierea operatiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Conventie.
    40. (1) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociatia garanta prezinta unul dintre documentele mentionate la pct. 35 lit. a) - f), iar biroul centralizator îl accepta, acesta din urma comunica biroului de plecare/de intrare încheierea regimului de tranzit.
    (2) Atunci cand la finalizarea procedurii de cercetare se stabileste ca regimul de tranzit nu s-a încheiat sau înainte de împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptarii declaratiei de tranzit, biroul centralizator comunica biroului de plecare/de intrare dispozitia de încheiere din oficiu a operatiunii de tranzit si întocmirea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
    41. (1) Biroul de plecare/de intrare întocmeste Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operatiunii de tranzit si înregistreaza datoria vamala în evidenta contabila în cel mult doua zile de la data luarii la cunostinta a dispozitiei date de catre biroul centralizator.
    (2) Decizia pentru regularizarea situatiei contine numele si datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul carnetului TIR si asociatia garanta obligata împreuna si în solidar conform art. 8 paragraful (1) din Conventie.
    (3) Biroul de plecare comunica Decizia pentru regularizarea situatiei titularului carnetului TIR. Daca acesta nu achita sumele devenite exigibile la expirarea primului termen de plata pentru drepturile de import si alte taxe stabilite (10 zile de la data comunicarii pentru drepturile de import conform art. 222 alin. (1) din Codul vamal comunitar sau cel prevazut la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru celelalte taxe - TVA si accize), biroul de plecare/de intrare solicita plata acestora de la asociatia garanta, prin transmiterea unui exemplar original al deciziei pentru regularizarea situatiei.
    (4) La expirarea termenului de 3 luni prevazut la art. 11 paragraful 3 din Conventie si socotit de la data cererii de plata care a fost adresata asociatiei garante, biroul de plecare/de intrare va efectua demersurile necesare în vederea executarii silite, prin transmiterea cazului la structura specializata din cadrul directiei regionale competente.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cercetarea operatiunilor TIR emise de alte state membre ale Uniunii Europene cu destinatie Romania

    42. Pentru operatiunile TIR emise de birouri de plecare din alte state membre ale Uniunii Europene cu destinatie un birou vamal din Romania, se va proceda astfel:
    a) avizele de cercetare sunt transmise de autoritatile competente din celelalte tari, prin posta, direct birourilor de destinatie;
    b) dupa efectuarea verificarilor corespunzatoare, biroul de destinatie completeaza avizul de cercetare si îl trimite biroului centralizator, în termen de maximum 30 zile, în vederea transmiterii raspunsului catre autoritatea competenta din tara biroului de plecare;
    c) scrisorile de revenire prevazute în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice sunt transmise prin biroul centralizator. Biroul de destinatie are obligatia de a raspunde la scrisorile de revenire primite într-un termen de maximum 10 zile.

    PARTEA a VI-a
    Simplificari - Destinatar agreat

    43. (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamala îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizandu-l sa primeasca la sediul sau ori în oricare loc specificat marfurile transportate sub regimul TIR.
    (2) în aplicarea prevederilor Regulamentului vamal comunitar, autorizarea se acorda numai persoanelor care:
    a) sunt stabilite în Romania;
    b) primesc în mod regulat marfuri care au fost înregistrare pentru regimul TIR sau despre care autoritatea vamala stie ca îndeplinesc conditiile pentru acest regim.
    Se considera ca o persoana "primeste în mod regulat marfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR" atunci cand acea persoana primeste în calitate de destinatar marfuri transportate sub regim TIR, cel putin 100 de operatiuni într-un an calendaristic;
    c) nu au comis încalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale sau fiscale;
    d) sunt autorizate pentru accesul la NCTS-RO. în cazul societatilor care sunt autorizate în calitate de beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu, conditia privind autorizatia de acces la NCTS-RO poate fi îndeplinita si de catre un comisionar în vama care are contract încheiat cu destinatarul.
    (3) Autorizatia nu se aplica decat operatiunilor TIR care au ca loc de descarcare finala spatiile stabilite în autorizatie.
    (4) în autorizatie se stabilesc: biroul sau birourile de destinatie competente pentru marfurile pe care le primeste destinatarul agreat, termenul si modalitatile în care destinatarul desemnat informeaza biroul de destinatie în legatura cu sosirea marfurilor, pentru a-i permite sa poata efectua un eventual control la sosirea marfurilor, categoriile sau transporturile de marfuri excluse.
    44. (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat, justificata, se depune la biroul vamal/directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale la care destinatarul primeste marfuri transportate sub regim TIR.
    (2) în cererea de autorizare vor fi mentionate: denumirea societatii comerciale si sediul social al acesteia, adresele la care sunt primite marfurile în vederea încheierii operatiunii TIR.
    (3) La cerere, pe langa documentele care atesta ca societatea îndeplineste conditiile generale prevazute la art. 373 din Regulamentul vamal comunitar, respectiv pct. 43 alin. (2) din prezentele norme tehnice, vor fi anexate urmatoarele:
    a) documente justificative care atesta calitatea si obiectul de activitate al societatii (beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu pentru marfuri care se importa, comisionar în vama, transportator, casa de expeditii). Pentru ultimele 3 calitati se va prezenta si situatia operatiunilor TIR primite (sau care vor fi primite) ca destinatar;
    b) adresa/adresele locatiilor unde primeste marfurile transportate sub regim TIR, în vederea încheierii regimului;
    c) copie de pe autorizatia pentru accesul la NCTS-RO. în cazul societatilor care sunt autorizate în calitate de beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu, autorizatia pentru acces la aplicatia NCTS-RO se elibereaza:
    - societatii, atunci cand aceasta declara direct marfurile în tranzit;
    - comisionarului în vama, atunci cand societatea apeleaza la serviciile acestuia pentru declararea marfurilor;
    d) declaratie angajament din care sa rezulte ca va respecta prevederile referitoare la procedura TIR.
    (4) Daca la data depunerii cererii de autorizare societatea nu este autorizata pentru accesul la aplicatia NCTS-RO, biroul vamal verifica îndeplinirea tuturor celorlalte conditii si emite un aviz favorabil, în vederea autorizarii societatii pentru accesul la NCTS-RO. Autorizatia de destinatar agreat va fi eliberata numai dupa ce societatea prezinta si autorizatia pentru accesul la NCTS-RO, eliberata de Autoritatea Nationala a Vamilor.
    45. (1) Autorizatiile de destinatar agreat pentru marfurile transportate sub regimul TIR se elibereaza de biroul vamal/directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale în a carui/carei raza de competenta teritoriala îsi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.
    (2) Autorizatia de destinatar agreat se întocmeste în doua exemplare si se semneaza de seful directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal.
    (3) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal.
    (4) Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal transmite o copie a exemplarului care ramane în evidenta sa la Autoritatea Nationala a Vamilor.
    46. (1) Se emite o singura autorizatie, indiferent de numarul birourilor vamale/directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale pe langa care se utilizeaza procedura simplificata. Numarul autorizatiei se acorda în ordine cronologica si crescatoare.
    (2) Extinderea autorizatiei si pe langa alte birouri vamale se va acorda cu respectarea procedurii de autorizare. Noul birou vamal va completa o anexa la autorizatia initiala, în care vor fi înscrise toate elementele corespunzatoare.
    47. în vederea încheierii regimului TIR, destinatarul agreat este obligat:
    a) sa informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, înaintea descarcarii lor, prin transmiterea la biroul de destinatie a mesajului "Notificare de sosire" si a avizului de sosire;
    b) sa înregistreze avizul de sosire în Registrul de evidenta al avizelor;
    c) sa astepte permisiunea de descarcare, respectiv trecerea declaratiei de tranzit în starea "Unloading", înainte de a începe descarcarea marfurilor din mijlocul de transport;
    d) daca biroul vamal nu intervine în termenul prevazut în autorizatie, sa verifice existenta si integritatea sigiliilor, sa descarce marfurile si sa efectueze controlul acestora;
    e) sa introduca imediat rezultatele descarcarii în evidentele sale;
    f) sa informeze imediat biroul de destinatie despre orice sigiliu care nu este intact si despre orice alte nereguli sau incidente survenite (de exemplu: cantitati suplimentare, cantitati lipsa sau înlocuiri etc.), sa completeze în aplicatia NCTS-RO componenta NCTS/TIR rezultatele controlului si datele prevazute în anexa nr. 10 la Conventie, cel tarziu în a treia zi de la sosirea marfurilor;
    g) sa prezinte fara întarziere carnetul TIR si documentul de însotire a tranzitului;
    h) la primirea marfurilor sa elibereze transportatorului o recipisa care atesta sosirea marfurilor la sediul sau si care contine numarul de referinta al documentului de însotire si numarul si seria carnetului TIR.
    48. în aplicarea art. 454b din Regulamentul vamal comunitar, biroul de destinatie/de iesire procedeaza astfel:
    - completeaza corespunzator voletul nr. 2 (rubricile 24 - 28) si cotorul nr. 2 ale carnetului TIR;
    - retine voletul nr. 2 si restituie carnetul TIR titularului sau persoanei care îl reprezinta;
    - transmite biroului de plecare/de intrare mesajul "Rezultatele controlului", cel tarziu în a sasea zi de la data la care s-a încheiat operatiunea TIR.
    49. Autorizatiile de destinatar agreat eliberate înainte de data intrarii în vigoare a prezentelor norme tehnice îsi mentin valabilitatea cu conditia ca destinatarul agreat sa prezinte biroului vamal dovada conectarii la aplicatia NCTS-RO componenta NCTS/TIR prevazuta la pct. 44 alin. (3) lit. c).

    ANEXA 1
    la normele tehnice

 ______________________________________________________________________________
|       Judetul     | Directia Judeteana|      Judetul     | Directia Judeteana|
|                   | pentru Accize si  |                  | pentru Accize si  |
|                   | Operatiuni Vamale |                  | Operatiuni Vamale |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 1. Alba           | Alba              | 22. Bihor        | Bihor             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 2. Arad           | Arad              | 23. Arges        | Arges             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 3. Teleorman      | Teleorman         | 24. Neamt        | Neamt             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 4. Bucuresti si   | Ilfov             | 25. Prahova      | Prahova           |
| Ilfov             | Municipiul        |                  |                   |
|                   | Bucuresti         |                  |                   |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 5. Bacau          | Bacau             | 26. Caras-Severin| Caras-Severin     |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 6. Bistrita-Nasaud| Bistrita          | 27. Valcea       | Valcea            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 7. Botosani       | Botosani          | 28. Covasna      | Covasna           |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 8. Brasov         | Brasov            | 29. Hunedoara    | Hunedoara         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 9. Braila         | Braila            | 30. Ialomita     | Ialomita          |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 10. Buzau         | Buzau             | 31. Olt          | Olt               |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 11. Maramures     | Maramures         | 32. Sibiu        | Sibiu             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 12. Cluj          | Cluj              | 33. Suceava      | Suceava           |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 13. Constanta     | Constanta         | 34. Satu Mare    | Satu Mare         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 14. Calarasi      | Calarasi          | 35. Gorj         | Gorj              |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 15. Dolj          | Dolj              | 36. Mures        | Mures             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 16. Mehedinti     | Mehedinti         | 37. Timis        | Timis             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 17. Vrancea       | Vrancea           | 38. Tulcea       | Tulcea            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 18. Galati        | Galati            | 39. Dambovita    | Dambovita         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 19. Giurgiu       | Giurgiu           | 40. Vaslui       | Vaslui            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 20. Iasi          | Iasi              | 41. Salaj        | Salaj             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 21. Harghita      | Harghita          |         -        |          -        |
|___________________|___________________|__________________|___________________|


    ANEXA 2
    la normele tehnice

                        Modelul avizului de cercetare

                        CARNET TIR - AVIZ DE CERCETARE

 ______________________________________________________________________________
| I. Se completeaza de catre biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate |
|______________________________________________________________________________|
| A. Carnet TIR Nr.                        B. Biroul de destinatie/Biroul de   |
| Copia voletului nr. 1 atasata            iesire din Comunitate               |
|                                          (denumirea si statul membru)        |
|                                                                              |
| C. Biroul de plecare/Biroul de intrare   D. Numarul de înmatriculare al      |
| în Comunitate                            vehiculului rutier sau denumirea    |
| (numele si adresa completa)              vasului, daca sunt cunoscute        |
|                                                                              |
| E. Conform informatiilor disponibile la acest birou, transportul a fost:     |
|                                                                              |
| 1. prezentat .................. în |__|__|____|                              |
|                                      Z  L   A                                |
|                                                                              |
| 2. livrat la ................................ în |__|__|____|                |
|                                                    Z  L   A                  |
|                                                                              |
| (denumirea si adresa persoanei sau a societatii comerciale)                  |
|                                                                              |
| 3. Titularul carnetului nu poate furniza nicio informatie despre destinatia  |
| marfurilor:                                                                  |
|                                                                              |
| Locul si data .......... Semnatura ................ Stampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| II. Se completeaza de catre biroul de destinatie/biroul de iesire din        |
| Comunitate                                                                   |
| Cerere de informatii complementare                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru continuarea cercetarilor, rog biroul vamal de plecare/biroul de       |
| intrare în Comunitate sa-mi trimita:                                         |
|                                                                              |
| 1. descrierea exacta a marfurilor;                                           |
| 2. o copie a CMR;                                                            |
| 3. urmatoarele documente sau informatii:                                     |
|                                                                              |
| Locul si data .......... Semnatura ................ Stampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| III. Se completeaza de catre biroul de plecare/biroul de intrare în          |
| Comunitate:                                                                  |
| Raspuns la cererea de informatii complementare                               |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Informatiile, copiile sau documentele cerute se anexeaza                  |
|                                                               1  2   3       |
| 2. Informatiile, copiile sau documentele marcate la cifrele |__|__|____| din |
| cererea dumneavoastra nu sunt disponibile                                    |
|                                                                              |
| Locul si data .......... Semnatura ................ Stampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Se completeaza de catre biroul de destinatie/biroul de iesire din        |
| Comunitate                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Voletul nr. 2 a fost returnat în |__|__|____|;                            |
|                                       Z  L   A                               |
| alaturat copia voletului nr. 1, vizata corespunzator.                        |
| 2. Voletul nr. 2, vizat corespunzator, este anexat la prezentul aviz de      |
| cercetare.                                                                   |
| 3. Cercetarile sunt în curs si voletul nr. 2 sau o copie a voletului nr. 1   |
| va fi returnat(a) în cel mai scurt timp.                                     |
| 4. Transportul a fost prezentat aici fara documentul aferent.                |
| 5. Nici transportul si nici carnetul TIR nu au fost prezentate aici si nicio |
| informatie cu privire la aceasta nu a putut fi obtinuta.                     |
|                                                                              |
| Locul si data .......... Semnatura ................ Stampila ............... |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 3
    la normele tehnice

                        Modelul scrisorii de revenire

                      CARNET TIR - SCRISOARE DE REVENIRE

 ______________________________________________________________________________
| I. Biroul de plecare/Biroul de intrare | II. Autoritatea solicitata          |
| în Comunitate                          | (denumirea si adresa)               |
| (denumirea si adresa)                  |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| III. Referinta/Nr.                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Carnet TIR (Nr. si data)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| V. Aviz de cercetare (Nr. si data)                                           |
|______________________________________________________________________________|
| VI. Precizari eventuale cu privire la biroul de destinatie/biroul de iesire  |
| din Comunitate                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| VII. Orice alte informatii eventuale                                         |
|                                                 - continuare pe verso -      |
|______________________________________________________________________________|
| VIII. Nu am primit înca raspunsul la avizul de cercetare sus-mentionat.      |
| Va rog sa binevoiti a ma informa asupra stadiului actual al cercetarilor     |
| efectuate.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| IX. Raspunsul autoritatii solicitate.                                        |
|                                                 - continuare pe verso -      |
|______________________________________________________________________________|
| întocmit la ....................., .......................                   |
|                                                                              |
|        Semnatura ..............                Stampila ...................  |
|______________________________________________________________________________|

    Anexe: O copie a voletului nr. 1 al Carnetului TIR.
           O copie a avizului de cercetare.

 ______________________________________________________________________________
| VII. Orice alte informatii (continuare)                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| IX. Raspunsul autoritatii solicitate (continuare)                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|


                              ---------------