ORDIN Nr. 8270 din 24 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR
                 
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
              AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  5 ianuarie 2009

    în vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,
    în aplicarea prevederilor Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaşi dată se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 431/2007 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.

        Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                             Gelu Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 24 decembrie 2008.
    Nr. 8.270.

    ANEXA 1

                                NORME TEHNICE
    pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

    PARTEA I
    Prevederi generale

    1. Prezentele norme tehnice se aplică regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Codul vamal comunitar, respectiv Regulamentul vamal comunitar, şi în Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), denumită în continuare Convenţie.
    2. (1) în aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) transport TIR - transportul de mărfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie, sub regim, denumit regim TIR, stabilit în Convenţie;
    b) operaţiune TIR - partea unui transport care este efectuată într-o parte contractantă, de la un birou de plecare sau intrare (de trecere) la un birou vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere), utilizând un set de voleţi (voletul nr. 1 şi voletul nr. 2);
    c) titular al unui carnet TIR - persoana căreia i s-a emis un carnet TIR în conformitate cu prevederile Convenţiei şi în numele căreia a fost întocmită o declaraţie vamală sub forma unui carnet TIR, indicând intenţia plasării mărfurilor sub regim TIR, la biroul vamal de plecare. Titularul este responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau containerului împreună cu încărcătura şi carnetul TIR aferente, la biroul vamal de plecare, la biroul vamal de trecere şi la biroul vamal de destinaţie, cu respectarea corespunzătoare a celorlalte prevederi relevante ale Convenţiei;
    d) birou centralizator - biroul autorităţii vamale cu următoarele funcţii principale: confirmarea operaţiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR efectuate între birouri din Comunitatea Europeană şi birouri din România şi invers, realizarea procedurii de cercetare pentru operaţiuni TIR efectuate între birouri din Comunitatea Europeană şi birouri din România şi invers, acordarea asistenţei pentru recuperarea creanţelor, implementarea NCTS/TIR (Noul sistem computerizat de tranzit - componenta TIR), gestionarea datelor de referinţă şi asigurarea tuturor funcţiilor specifice serviciilor centrale;
    e) NCTS-RO - aplicaţia naţională NCTS;
    f) document de însoţire a tranzitului - documentul utilizat în NCTS-RO care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie.
    (2) Biroul centralizator funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.
    3. (1) Pot efectua operaţiuni de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR persoanele al căror acces la regimul TIR a fost autorizat de autorităţile competente ale părţilor contractante la Convenţie şi care îndeplinesc condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în partea a II-a din anexa 9 la Convenţie.
    (2) Autorizarea la regimul TIR a societăţilor comerciale cu sediul în România se efectuează potrivit instrucţiunilor aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    PARTEA a II-a
    Garanţii

    4. Cuantumul maxim pe fiecare carnet TIR al sumelor care pot fi pretinse asociaţiei garante, în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din Convenţie, este de 60.000 (şaizeci mii) euro.
    5. Asociaţiile garante autorizate să elibereze carnete TIR pe teritoriul României sunt:
    - Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, denumită în continuare ARTRI;
    - Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România, denumită în continuare UNTRR.
    6. Carnetele TIR eliberate de cele două asociaţii vor prezenta pe prima pagină a coperţii, în rubrica 4, semnătura reprezentantului asociaţiei şi ştampila acesteia.
    7. Carnetele TIR sunt emise de Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere, denumită în continuare IRU, şi vor avea imprimată pe prima pagină a coperţii, în rubrica 5, semnătura secretarului general al IRU.

    PARTEA a III-a
    Procedura de agreare a vehiculelor rutiere

    8. Vehiculele rutiere, aşa cum sunt definite la art. 1 lit. g) şi h) din Convenţie, pot beneficia de prevederile acesteia în efectuarea de transporturi internaţionale de mărfuri doar dacă îndeplinesc, din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului lor, condiţiile definite de anexa nr. 2 la Convenţie şi au fost agreate conform procedurii definite în anexa nr. 3 la Convenţie.
    9. Agrearea se efectuează la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale situată în oraşul reşedinţă de judeţ, unde îşi are sediul societatea comercială respectivă. Lista direcţiilor judeţene, în sensul celor menţionate, este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    10. (1) Certificatul de agreare se eliberează pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.
    (2) Certificatul de agreare trebuie să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Convenţie.
    11. (1) Certificatul de agreare se eliberează la solicitarea persoanelor juridice române pentru vehiculele rutiere ale căror proprietari sau utilizatori sunt.
    (2) Proprietarul sau utilizatorul vehiculului rutier va prezenta autorităţii vamale formularul certificatului de agreare însoţit de:
    a) copia autorizaţiei pentru utilizarea carnetelor TIR;
    b) cartea de identitate a vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român pe numele proprietarului;
    c) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de poliţie pe numele proprietarului;
    d) contractul de utilizare (de închiriere), după caz. în această situaţie, termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), dar nu mai mare de 2 ani, conform paragrafului 3 din anexa nr. 3 la Convenţie, perioadă după care vehiculele vor fi prezentate unităţii vamale pentru o nouă verificare;
    e) 3 fotografii ale mijlocului de transport care urmează a fi agreat. Fotografiile se vor realiza color şi vor prezenta mijlocul de transport din faţă, lateral dreapta şi spate. La mijloacele de transport prevăzute cu uşă laterală, fotografia se va realiza numai pe această parte. Fotografiile se prezintă fixate pe un suport format A4, iar identificarea mijlocului de transport se va face prin aplicarea ştampilei autorităţii vamale emitente la toate colţurile fotografiilor. Filele suplimentare vor reprezenta anexe la certificatul de agreare, iar numărul lor va fi menţionat în rubrica 6 din certificat.
    12. Originalul certificatului de agreare se remite solicitantului şi va trebui să se afle la bordul vehiculului. O copie a acestui certificat rămâne în evidenţele direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale emitente, împreună cu adresa de solicitare.
    13. Pierderea sau deteriorarea certificatului de agreare sau a fotografiilor însoţitoare atrage anularea agreării vehiculului respectiv.
    14. Termenul maxim de valabilitate al unui certificat de agreare este de 2 ani. Pentru prelungirea acestuia, vehiculele vor fi prezentate autorităţii vamale pentru o nouă verificare.
    15. Prevederile pct. 8 - 14 sunt valabile numai pentru agrearea individuală a vehiculelor rutiere.

    PARTEA a IV-a
    Procedura de tranzit

    CAP. 1
    Formalităţi la biroul de plecare/de intrare

    16. Operaţiunile de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se efectuează în aplicaţia NCTS-RO.
    17. (1) Titularul carnetului TIR prezintă la biroul de plecare carnetul TIR şi documentul electronic cu datele din carnetul TIR.
    (2) Datele din carnetul TIR se introduc în aplicaţia NCTS-RO de operatorii economici care au acces la aplicaţia NCTS-RO componenta NCTS/TIR.
    18. (1) Se poate acorda dispensă de la obligaţia prezentării documentului electronic cu datele din carnetul TIR numai în cazuri temeinic justificate, în aplicarea art. 454 (6) şi (7) din Regulamentul vamal comunitar, atunci când:
    a) nu funcţionează aplicaţia NCTS-RO componenta NCTS/TIR a autorităţii vamale;
    b) nu funcţionează aplicaţia titularului carnetului TIR/reprezentantului său pentru transmiterea datelor din carnetul TIR în format electronic;
    c) nu funcţionează reţeaua dintre aplicaţia titularului carnetului TIR/reprezentantului său şi aplicaţia autorităţii vamale.
    (2) Dispensa prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) se acordă numai cu aprobarea scrisă a autorităţii vamale.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când autoritatea vamală decide acordarea dispensei, în situaţiile pe care le va specifica în mod expres. în aceste cazuri birourile vamale şi operatorii economici care au acces la aplicaţia NCTS-RO componenta NCTS/TIR vor fi informaţi în prealabil de structura de Help-Desk.
    19. (1) Atunci când se ia decizia de acordare a dispensei de la obligaţia prezentării documentului electronic, biroul de plecare trebuie să se asigure că fiecare document introdus în sistemul informatic, care nu a fost procesat datorită inoperabilităţii sistemului, va fi anulat.
    (2) Titularul carnetului TIR/reprezentantul acestuia trebuie să informeze biroul de plecare în legătură cu fiecare document de tranzit depus în sistemul informatic şi pentru care în continuare s-a acordat dispensă.
    (3) Autoritatea vamală va urmări utilizarea dispensei de la obligaţia prezentării documentului electronic, pentru a evita folosirea acesteia în mod abuziv.
    (4) înainte de a recurge la acordarea dispensei se recomandă birourilor de plecare să solicite informaţii suplimentare, în legătură cu funcţionarea aplicaţiei şi a comunicaţiei, de la structura Help-Desk.
    20. Completarea şi utilizarea carnetului TIR se fac cu respectarea dispoziţiilor şi regulilor corespunzătoare cuprinse în Convenţia TIR.
    21. (1) Documentul de tranzit (NTD/TIR), completat şi verificat de către titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia (conform art. 5 din Codul vamal comunitar), este transmis biroului de plecare/de intrare sub formă electronică, după ce toate mesajele de eroare au fost rezolvate şi NTD/TIR trece în starea "Submitted".
    (2) După transmiterea electronică a documentului, titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia îl tipăreşte într-un exemplar, îl semnează în rubrica 50 şi îl prezintă la biroul de plecare/de intrare, însoţit de carnetul TIR completat corespunzător şi de celelalte documente solicitate pentru acordarea regimului de tranzit.
    (3) Atunci când titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia este autorizat să înlocuiască semnătura holografă cu o semnătură digitală, nu mai este necesară prezentarea documentului NTD/TIR semnat şi ştampilat la biroul de plecare.
    22. Biroul de plecare/de intrare verifică:
    - validitatea şi valabilitatea carnetului TIR;
    - accesul la regimul TIR al titularului carnetului TIR;
    - concordanţa dintre datele înscrise în carnetul TIR şi datele înscrise în documentul electronic.
    23. (1) Biroul de plecare:
    - adnotează voletul nr. 1 al carnetului TIR şi documentul NTD/TIR;
    - înscrie în rubrica 21 a voletului nr. 1 al carnetului TIR numărul de înregistrare al carnetului TIR la biroul vamal şi numărul documentului electronic;
    - înscrie toate menţiunile corespunzătoare în aplicaţie: itinerarul (dacă este cazul), data-limită de prezentare la biroul de destinaţie, rezultatele controlului şi sigiliile aplicate;
    - înscrie în rubrica "Pentru utilizare oficială" a voletului nr. 2 următorul text: "De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, 010144 Bucureşti, România", în situaţia în care se aplică prevederile art. 454 (6) din Regulamentul vamal comunitar şi operaţiunea TIR are ca birou de destinaţie/de ieşire un birou situat într-un alt stat membru. Acest text poate fi imprimat pe volet şi cu ajutorul unei ştampile.
    (2) Pentru eliberarea mărfurilor în tranzit codul rezultatului controlului înscris în documentul de tranzit NTD/TIR va fi:
    - "A1 - Satisfăcător" - atunci când mărfurile au fost verificate; sau
    - "A2 - Considerat satisfăcător" - atunci când mărfurile nu au fost verificate;
    24. (1) După acordarea electronică a liberului de vamă în tranzit, NCTS-RO va transmite automat mesajul AAR - "înregistrare anticipată de sosire" la biroul de destinaţie înscris, sub formă de cod, în rubrica 53 a documentului de tranzit NTD/TIR.
    (2) Biroul de plecare/de intrare păstrează voletul nr. 1 al carnetului TIR şi documentul de tranzit NTD/TIR.
    25. (1) După eliberarea în tranzit a mărfurilor, biroul de plecare tipăreşte şi ştampilează documentul de însoţire a tranzitului (TAD). Acesta va circula împreună cu voletul nr. 2 până la biroul de destinaţie.
    (2) Atunci când sunt mai multe articole se tipăreşte şi "Lista articolelor" - LoI, care se va anexa la documentul de însoţire a tranzitului (TAD).
    (3) Documentul de însoţire a tranzitului (TAD) şi Lista articolelor (LoI) nu vor avea nicio menţiune înscrisă manual, nicio adăugare, ştersătură sau barare. Semnătura titularului carnetului TIR şi, după caz, semnătura şi ştampila reprezentantului său trebuie să fie înscrise pe documentul de tranzit NTD/TIR, şi nu pe documentul de însoţire TAD.
    26. (1) Un document de tranzit emis în NCTS-RO poate fi anulat de biroul de plecare sau la cererea titularului carnetului TIR, înainte de eliberarea mărfurilor în tranzit, cu respectarea condiţiilor corespunzătoare.
    (2) După eliberarea mărfurilor în tranzit anularea documentului de tranzit poate fi efectuată de biroul vamal numai în cazuri temeinic justificate, în cadrul termenului de tranzit acordat (de exemplu, operaţiunea de tranzit nu se mai efectuează, mijlocul de transport s-a defectat etc).
    (3) Această anulare nu mai poate fi efectuată dacă biroul de plecare a primit de la biroul de destinaţie mesajul "Notificare sosire".
    (4) Dacă un document de tranzit a fost anulat după eliberarea mărfurilor în tranzit, mesajul "înregistrare anticipată de sosire" transmis de biroul de plecare la biroul de destinaţie va fi anulat automat de NCTS-RO.

    CAP. 2
    Formalităţi la biroul de destinaţie/de ieşire

    27. (1) Biroul de destinaţie/de ieşire atestă încheierea operaţiunii TIR prin:
    - completarea cotorului şi a rubricilor 24 - 28 ale voletului nr. 2 al carnetului TIR; şi
    - transmiterea a două mesaje către biroul de plecare:
    a) "Avizul de sosire" - la data prezentării şi înregistrării operaţiunii în evidenţe;
    b) "Rezultatele controlului" - cel târziu în a treia zi de la data la care mărfurile sunt prezentate la biroul de destinaţie/de ieşire.
    (2) Biroul de destinaţie/de ieşire reţine voletul nr. 2 şi restituie carnetul TIR persoanei care l-a prezentat.
    (3) Dacă în NCTS-RO nu a fost transmis niciun mesaj (sau numai unul singur), operaţiunea de tranzit va intra în procedură de cercetare şi va genera investigaţii şi cheltuieli suplimentare, inclusiv trecerea tranzitului prin mai multe stări.
    (4) Biroul de destinaţie nu trebuie să transmită cele două mesaje simultan. Transmiterea simultană a celor două mesaje generează mesaje de eroare şi operaţiunea nu va fi descărcată.
    28. Atunci când mărfurile se prezintă la un birou de destinaţie, altul decât cel înscris în TAD, noul birou devine birou de destinaţie şi, în vederea confirmării operaţiunii în NCTS-RO, efectuează cererea de rerutare, prin opţiunea "Cerere AAR". Datele în baza cărora se solicită rerutarea în NCTS-RO (transmiterea documentului de tranzit către noul birou de destinaţie) sunt: MRN, ţara de plecare (codul ţării biroului de plecare/de intrare) şi biroul de destinaţie (codul biroului vamal care solicită rerutarea).
    29. (1) în cazul în care se aplică art. 454 (6) din Regulamentul vamal comunitar, la biroul de destinaţie/de ieşire mărfurile se prezintă însoţite doar de carnetul TIR, iar operaţiunea nu poate fi încheiată în NCTS-RO.
    (2) în această situaţie se procedează la confirmarea operaţiunii de tranzit astfel:
    a) atunci când biroul de plecare este un birou dintr-un alt stat membru al Comunităţii Europene, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, se transmite de biroul de destinaţie, prin poştă, biroului centralizator, în maximum 8 zile de la data încheierii operaţiunii;
    b) atunci când biroul de plecare este un birou vamal din România, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, se transmite de biroul de destinaţie, prin poştă, direct biroului de plecare, în maximum 8 zile de la data încheierii operaţiunii.
    30. La primirea voletului nr. 2 (rubricile 18 - 28), biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) compară informaţiile conţinute de acesta cu cele conţinute de voletul nr. 1 aflat în evidenţele sale.
    31. (1) Dacă la biroul de destinaţie/de ieşire nu funcţionează aplicaţia NCTS-RO şi mărfurile se prezintă însoţite de carnetul TIR şi TAD, se vor efectua toate celelalte formalităţi în vederea încheierii operaţiunii de tranzit şi biroul de destinaţie/de ieşire va confirma operaţiunea în aplicaţia NCTS-RO în momentul funcţionării acesteia.
    (2) în situaţia în care biroul de destinaţie/de ieşire este în imposibilitatea de a confirma o operaţiune de tranzit emisă în aplicaţia NCTS-RO, în maximum 8 zile de la data încheierii operaţiunii, va transmite biroului centralizator o copie a TAD, completată corespunzător şi ştampilată, în rubrica "I".
    32. (1) La cererea transportatorului, biroul de destinaţie/de ieşire este obligat să elibereze o copie certificată a voletului nr. 2 sau o recipisă completată anticipat de persoana interesată.
    (2) Aceste documente se eliberează la momentul încheierii operaţiunii TIR, şi nu ulterior.

    PARTEA a V-a
    Procedura de cercetare

    33. (1) Procedura de cercetare se aplică în situaţia în care operaţiunea TIR nu a fost încheiată.
    (2) Aceasta se declanşează fără întârziere dacă autoritatea vamală a fost informată că operaţiunea TIR nu s-a încheiat sau, în termen de 4 luni de la data înregistrării, dacă autoritatea vamală nu a primit dovada că operaţiunea TIR s-a încheiat.
    (3) Procedura de cercetare se declanşează, de asemenea, atunci când ulterior se dovedeşte că încheierea operaţiunii TIR a fost falsificată.

    SECŢIUNEA 1
    Cercetarea operaţiunilor TIR emise de birouri de plecare/de intrare din România

    34. (1) Dacă biroul de plecare din România nu a intrat în posesia părţii corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, în termen de două luni de la data acceptării carnetului TIR, are obligaţia de a informa în scris asociaţia garantă cu privire la aceasta, fără a aduce atingere notificării prevăzute la art. 11 paragraful (1) din Convenţie. Biroul de plecare va anexa la adresa de informare şi o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR.
    (2) în aplicarea alin. (1), biroul de plecare va informa:
    - ARTRI pentru carnetele TIR eliberate de această asociaţie, precum şi de asociaţii străine afiliate la Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU); sau
    - UNTRR pentru carnetele TIR eliberate de această asociaţie.
    (3) Biroul de plecare informează, de asemenea, titularul carnetului TIR şi solicită atât acestuia, cât şi asociaţiei garante respective să furnizeze dovada că operaţiunea TIR a fost încheiată.
    35. Titularul carnetului TIR/asociaţia garantă poate să prezinte biroului de plecare, în termen de maximum 4 luni de la data acceptării carnetului TIR:
    a) un document certificat "conform cu originalul" de autoritatea vamală a ţării de destinaţie, care conţine identificarea mărfurilor în cauză şi care stabileşte că ele au fost prezentate la destinaţie;
    b) copia documentului vamal (declaraţie vamală sau declaraţie sumară) de plasare a mărfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinaţie ca fiind "conform cu originalul";
    c) un document vamal de plasare sub o altă destinaţie vamală într-o ţară terţă sau o copie ori fotocopie ce conţine identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia trebuie să fie certificată "conform cu originalul" fie de către administraţia vamală care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale ţării terţe în cauză;
    d) copia voletului nr. 2/documentului de însoţire certificată "conform cu originalul" de biroul de destinaţie sau de ieşire (de trecere);
    e) copia voletului/cotorului nr. 1 sau nr. 2 corespondent carnetului TIR, certificată "conform cu originalul" de autoritatea vamală a ţării unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;
    f) cererea de reconciliere completată şi ştampilată de biroul de destinaţie sau de ieşire (de trecere) ori de autoritatea vamală a ţării unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;
    g) copia cotorului nr. 2 corespondent operaţiunii TIR, ştampilată "conform cu originalul" de asociaţia garantă sau organizaţia internaţională (IRU);
    h) recipisa;
    i) orice alte informaţii şi documente privind încheierea operaţiunii TIR.
    36. (1) în cazul prezentării documentelor menţionate la pct. 35 lit. a) - f), regimul de tranzit se consideră încheiat.
    (2) Dacă autoritatea vamală are suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea sau identificarea mărfurilor în cauză, documentele menţionate la pct. 35 lit. a) - f) fac obiectul unui control ulterior. în situaţia în care aceste documente fac obiectul unui control ulterior, nu pot fi acceptate ca dovezi ale încheierii regimului până la primirea rezultatului acestui control.
    37. în cazul prezentării documentelor menţionate la pct. 35 lit. g) - i) sau atunci când nu se prezintă nicio dovadă a încheierii operaţiunii TIR, în termen de 4 luni de la data acceptării carnetului TIR, biroul de plecare procedează astfel:
    a) atunci când biroul de destinaţie este un birou din România, îi solicită în scris informaţii privind operaţiunea TIR;
    b) atunci când biroul de destinaţie este un birou dintr-un alt stat membru, comunică în scris biroului centralizator neconfirmarea operaţiunii TIR, în vederea declanşării procedurii de cercetare, anexând o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR şi a documentului electronic NTD a carnetului TIR, adresele de informare a asociaţiei garante şi titularului carnetului TIR şi, după caz, răspunsurile acestora.
    38. în situaţia menţionată la pct. 37 lit. a) se va proceda astfel:
    (1) Biroul de destinaţie va efectua investigaţiile în funcţie de informaţiile primite, va proceda la verificarea evidenţelor proprii (unde sunt înregistrate carnetele TIR) sau, după caz, ale destinatarului agreat şi, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării, va informa biroul de plecare cu privire la rezultatele verificărilor. Prin această verificare poate fi găsit originalul dovezii încheierii regimului (partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR), care nu a fost transmis sau a fost arhivat din eroare.
    (2) în funcţie de răspunsul biroului de destinaţie şi în termen de 6 luni de la data acceptării carnetului TIR, biroul de plecare notifică titularului carnetului TIR şi asociaţiei garante neîncheierea operaţiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenţie.
    (3) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociaţia garantă prezintă unul dintre documentele menţionate la pct. 35 lit. a) - f), iar biroul de plecare îl acceptă, regimul de tranzit se consideră încheiat.
    (4) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociaţia garantă prezintă unul dintre documentele menţionate la pct. 35 lit. g) - i) sau atunci când nu prezintă nicio dovadă a încheierii operaţiunii TIR în termen de 3 luni de la data la care a primit notificarea menţionată la alin. (2), cel mai târziu la împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptării carnetului TIR, biroul de plecare întocmeşte Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operaţiunii de tranzit.
    39. în situaţia menţionată la pct. 37 lit. b) se va proceda astfel:
    (1) Biroul centralizator transmite biroului de destinaţie avizul de cercetare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice, însoţit de copiile voletului nr. 1 al carnetului şi documentului electronic NTD, şi solicită informaţii în legătură cu încheierea operaţiunii TIR.
    (2) în funcţie de răspunsul biroului de destinaţie şi în termen de 6 luni de la data acceptării carnetului TIR, biroul centralizator notifică titularului carnetului TIR şi asociaţiei garante neîncheierea operaţiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenţie.
    40. (1) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociaţia garantă prezintă unul dintre documentele menţionate la pct. 35 lit. a) - f), iar biroul centralizator îl acceptă, acesta din urmă comunică biroului de plecare/de intrare încheierea regimului de tranzit.
    (2) Atunci când la finalizarea procedurii de cercetare se stabileşte că regimul de tranzit nu s-a încheiat sau înainte de împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptării declaraţiei de tranzit, biroul centralizator comunică biroului de plecare/de intrare dispoziţia de încheiere din oficiu a operaţiunii de tranzit şi întocmirea Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
    41. (1) Biroul de plecare/de intrare întocmeşte Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operaţiunii de tranzit şi înregistrează datoria vamală în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a dispoziţiei date de către biroul centralizator.
    (2) Decizia pentru regularizarea situaţiei conţine numele şi datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul carnetului TIR şi asociaţia garantă obligată împreună şi în solidar conform art. 8 paragraful (1) din Convenţie.
    (3) Biroul de plecare comunică Decizia pentru regularizarea situaţiei titularului carnetului TIR. Dacă acesta nu achită sumele devenite exigibile la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import şi alte taxe stabilite (10 zile de la data comunicării pentru drepturile de import conform art. 222 alin. (1) din Codul vamal comunitar sau cel prevăzut la art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru celelalte taxe - TVA şi accize), biroul de plecare/de intrare solicită plata acestora de la asociaţia garantă, prin transmiterea unui exemplar original al deciziei pentru regularizarea situaţiei.
    (4) La expirarea termenului de 3 luni prevăzut la art. 11 paragraful 3 din Convenţie şi socotit de la data cererii de plată care a fost adresată asociaţiei garante, biroul de plecare/de intrare va efectua demersurile necesare în vederea executării silite, prin transmiterea cazului la structura specializată din cadrul direcţiei regionale competente.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cercetarea operaţiunilor TIR emise de alte state membre ale Uniunii Europene cu destinaţie România

    42. Pentru operaţiunile TIR emise de birouri de plecare din alte state membre ale Uniunii Europene cu destinaţie un birou vamal din România, se va proceda astfel:
    a) avizele de cercetare sunt transmise de autorităţile competente din celelalte ţări, prin poştă, direct birourilor de destinaţie;
    b) după efectuarea verificărilor corespunzătoare, biroul de destinaţie completează avizul de cercetare şi îl trimite biroului centralizator, în termen de maximum 30 zile, în vederea transmiterii răspunsului către autoritatea competentă din ţara biroului de plecare;
    c) scrisorile de revenire prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice sunt transmise prin biroul centralizator. Biroul de destinaţie are obligaţia de a răspunde la scrisorile de revenire primite într-un termen de maximum 10 zile.

    PARTEA a VI-a
    Simplificări - Destinatar agreat

    43. (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamală îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizându-l să primească la sediul său ori în oricare loc specificat mărfurile transportate sub regimul TIR.
    (2) în aplicarea prevederilor Regulamentului vamal comunitar, autorizarea se acordă numai persoanelor care:
    a) sunt stabilite în România;
    b) primesc în mod regulat mărfuri care au fost înregistrare pentru regimul TIR sau despre care autoritatea vamală ştie că îndeplinesc condiţiile pentru acest regim.
    Se consideră că o persoană "primeşte în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR" atunci când acea persoană primeşte în calitate de destinatar mărfuri transportate sub regim TIR, cel puţin 100 de operaţiuni într-un an calendaristic;
    c) nu au comis încălcări grave sau repetate ale legislaţiei vamale sau fiscale;
    d) sunt autorizate pentru accesul la NCTS-RO. în cazul societăţilor care sunt autorizate în calitate de beneficiar al procedurii de vămuire la domiciliu, condiţia privind autorizaţia de acces la NCTS-RO poate fi îndeplinită şi de către un comisionar în vamă care are contract încheiat cu destinatarul.
    (3) Autorizaţia nu se aplică decât operaţiunilor TIR care au ca loc de descărcare finală spaţiile stabilite în autorizaţie.
    (4) în autorizaţie se stabilesc: biroul sau birourile de destinaţie competente pentru mărfurile pe care le primeşte destinatarul agreat, termenul şi modalităţile în care destinatarul desemnat informează biroul de destinaţie în legătură cu sosirea mărfurilor, pentru a-i permite să poată efectua un eventual control la sosirea mărfurilor, categoriile sau transporturile de mărfuri excluse.
    44. (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat, justificată, se depune la biroul vamal/direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale la care destinatarul primeşte mărfuri transportate sub regim TIR.
    (2) în cererea de autorizare vor fi menţionate: denumirea societăţii comerciale şi sediul social al acesteia, adresele la care sunt primite mărfurile în vederea încheierii operaţiunii TIR.
    (3) La cerere, pe lângă documentele care atestă că societatea îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 373 din Regulamentul vamal comunitar, respectiv pct. 43 alin. (2) din prezentele norme tehnice, vor fi anexate următoarele:
    a) documente justificative care atestă calitatea şi obiectul de activitate al societăţii (beneficiar al procedurii de vămuire la domiciliu pentru mărfuri care se importă, comisionar în vamă, transportator, casă de expediţii). Pentru ultimele 3 calităţi se va prezenta şi situaţia operaţiunilor TIR primite (sau care vor fi primite) ca destinatar;
    b) adresa/adresele locaţiilor unde primeşte mărfurile transportate sub regim TIR, în vederea încheierii regimului;
    c) copie de pe autorizaţia pentru accesul la NCTS-RO. în cazul societăţilor care sunt autorizate în calitate de beneficiar al procedurii de vămuire la domiciliu, autorizaţia pentru acces la aplicaţia NCTS-RO se eliberează:
    - societăţii, atunci când aceasta declară direct mărfurile în tranzit;
    - comisionarului în vamă, atunci când societatea apelează la serviciile acestuia pentru declararea mărfurilor;
    d) declaraţie angajament din care să rezulte că va respecta prevederile referitoare la procedura TIR.
    (4) Dacă la data depunerii cererii de autorizare societatea nu este autorizată pentru accesul la aplicaţia NCTS-RO, biroul vamal verifică îndeplinirea tuturor celorlalte condiţii şi emite un aviz favorabil, în vederea autorizării societăţii pentru accesul la NCTS-RO. Autorizaţia de destinatar agreat va fi eliberată numai după ce societatea prezintă şi autorizaţia pentru accesul la NCTS-RO, eliberată de Autoritatea Naţională a Vămilor.
    45. (1) Autorizaţiile de destinatar agreat pentru mărfurile transportate sub regimul TIR se eliberează de biroul vamal/direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărui/cărei rază de competenţă teritorială îşi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.
    (2) Autorizaţia de destinatar agreat se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de şeful direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/biroului vamal.
    (3) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal.
    (4) Direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal transmite o copie a exemplarului care rămâne în evidenţa sa la Autoritatea Naţională a Vămilor.
    46. (1) Se emite o singură autorizaţie, indiferent de numărul birourilor vamale/direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale pe lângă care se utilizează procedura simplificată. Numărul autorizaţiei se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.
    (2) Extinderea autorizaţiei şi pe lângă alte birouri vamale se va acorda cu respectarea procedurii de autorizare. Noul birou vamal va completa o anexă la autorizaţia iniţială, în care vor fi înscrise toate elementele corespunzătoare.
    47. în vederea încheierii regimului TIR, destinatarul agreat este obligat:
    a) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, înaintea descărcării lor, prin transmiterea la biroul de destinaţie a mesajului "Notificare de sosire" şi a avizului de sosire;
    b) să înregistreze avizul de sosire în Registrul de evidenţă al avizelor;
    c) să aştepte permisiunea de descărcare, respectiv trecerea declaraţiei de tranzit în starea "Unloading", înainte de a începe descărcarea mărfurilor din mijlocul de transport;
    d) dacă biroul vamal nu intervine în termenul prevăzut în autorizaţie, să verifice existenţa şi integritatea sigiliilor, să descarce mărfurile şi să efectueze controlul acestora;
    e) să introducă imediat rezultatele descărcării în evidenţele sale;
    f) să informeze imediat biroul de destinaţie despre orice sigiliu care nu este intact şi despre orice alte nereguli sau incidente survenite (de exemplu: cantităţi suplimentare, cantităţi lipsă sau înlocuiri etc.), să completeze în aplicaţia NCTS-RO componenta NCTS/TIR rezultatele controlului şi datele prevăzute în anexa nr. 10 la Convenţie, cel târziu în a treia zi de la sosirea mărfurilor;
    g) să prezinte fără întârziere carnetul TIR şi documentul de însoţire a tranzitului;
    h) la primirea mărfurilor să elibereze transportatorului o recipisă care atestă sosirea mărfurilor la sediul său şi care conţine numărul de referinţă al documentului de însoţire şi numărul şi seria carnetului TIR.
    48. în aplicarea art. 454b din Regulamentul vamal comunitar, biroul de destinaţie/de ieşire procedează astfel:
    - completează corespunzător voletul nr. 2 (rubricile 24 - 28) şi cotorul nr. 2 ale carnetului TIR;
    - reţine voletul nr. 2 şi restituie carnetul TIR titularului sau persoanei care îl reprezintă;
    - transmite biroului de plecare/de intrare mesajul "Rezultatele controlului", cel târziu în a şasea zi de la data la care s-a încheiat operaţiunea TIR.
    49. Autorizaţiile de destinatar agreat eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice îşi menţin valabilitatea cu condiţia ca destinatarul agreat să prezinte biroului vamal dovada conectării la aplicaţia NCTS-RO componenta NCTS/TIR prevăzută la pct. 44 alin. (3) lit. c).

    ANEXA 1
    la normele tehnice

 ______________________________________________________________________________
|       Judeţul     | Direcţia Judeţeană|      Judeţul     | Direcţia Judeţeană|
|                   | pentru Accize şi  |                  | pentru Accize şi  |
|                   | Operaţiuni Vamale |                  | Operaţiuni Vamale |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 1. Alba           | Alba              | 22. Bihor        | Bihor             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 2. Arad           | Arad              | 23. Argeş        | Argeş             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 3. Teleorman      | Teleorman         | 24. Neamţ        | Neamţ             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 4. Bucureşti şi   | Ilfov             | 25. Prahova      | Prahova           |
| Ilfov             | Municipiul        |                  |                   |
|                   | Bucureşti         |                  |                   |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 5. Bacău          | Bacău             | 26. Caraş-Severin| Caraş-Severin     |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 6. Bistriţa-Năsăud| Bistriţa          | 27. Vâlcea       | Vâlcea            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 7. Botoşani       | Botoşani          | 28. Covasna      | Covasna           |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 8. Braşov         | Braşov            | 29. Hunedoara    | Hunedoara         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 9. Brăila         | Brăila            | 30. Ialomiţa     | Ialomiţa          |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 10. Buzău         | Buzău             | 31. Olt          | Olt               |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 11. Maramureş     | Maramureş         | 32. Sibiu        | Sibiu             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 12. Cluj          | Cluj              | 33. Suceava      | Suceava           |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 13. Constanţa     | Constanţa         | 34. Satu Mare    | Satu Mare         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 14. Călăraşi      | Călăraşi          | 35. Gorj         | Gorj              |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 15. Dolj          | Dolj              | 36. Mureş        | Mureş             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 16. Mehedinţi     | Mehedinţi         | 37. Timiş        | Timiş             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 17. Vrancea       | Vrancea           | 38. Tulcea       | Tulcea            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 18. Galaţi        | Galaţi            | 39. Dâmboviţa    | Dâmboviţa         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 19. Giurgiu       | Giurgiu           | 40. Vaslui       | Vaslui            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 20. Iaşi          | Iaşi              | 41. Sălaj        | Sălaj             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 21. Harghita      | Harghita          |         -        |          -        |
|___________________|___________________|__________________|___________________|


    ANEXA 2
    la normele tehnice

                        Modelul avizului de cercetare

                        CARNET TIR - AVIZ DE CERCETARE

 ______________________________________________________________________________
| I. Se completează de către biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate |
|______________________________________________________________________________|
| A. Carnet TIR Nr.                        B. Biroul de destinaţie/Biroul de   |
| Copia voletului nr. 1 ataşată            ieşire din Comunitate               |
|                                          (denumirea şi statul membru)        |
|                                                                              |
| C. Biroul de plecare/Biroul de intrare   D. Numărul de înmatriculare al      |
| în Comunitate                            vehiculului rutier sau denumirea    |
| (numele şi adresa completă)              vasului, dacă sunt cunoscute        |
|                                                                              |
| E. Conform informaţiilor disponibile la acest birou, transportul a fost:     |
|                                                                              |
| 1. prezentat .................. în |__|__|____|                              |
|                                      Z  L   A                                |
|                                                                              |
| 2. livrat la ................................ în |__|__|____|                |
|                                                    Z  L   A                  |
|                                                                              |
| (denumirea şi adresa persoanei sau a societăţii comerciale)                  |
|                                                                              |
| 3. Titularul carnetului nu poate furniza nicio informaţie despre destinaţia  |
| mărfurilor:                                                                  |
|                                                                              |
| Locul şi data .......... Semnătura ................ Ştampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| II. Se completează de către biroul de destinaţie/biroul de ieşire din        |
| Comunitate                                                                   |
| Cerere de informaţii complementare                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru continuarea cercetărilor, rog biroul vamal de plecare/biroul de       |
| intrare în Comunitate să-mi trimită:                                         |
|                                                                              |
| 1. descrierea exactă a mărfurilor;                                           |
| 2. o copie a CMR;                                                            |
| 3. următoarele documente sau informaţii:                                     |
|                                                                              |
| Locul şi data .......... Semnătura ................ Ştampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| III. Se completează de către biroul de plecare/biroul de intrare în          |
| Comunitate:                                                                  |
| Răspuns la cererea de informaţii complementare                               |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Informaţiile, copiile sau documentele cerute se anexează                  |
|                                                               1  2   3       |
| 2. Informaţiile, copiile sau documentele marcate la cifrele |__|__|____| din |
| cererea dumneavoastră nu sunt disponibile                                    |
|                                                                              |
| Locul şi data .......... Semnătura ................ Ştampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Se completează de către biroul de destinaţie/biroul de ieşire din        |
| Comunitate                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Voletul nr. 2 a fost returnat în |__|__|____|;                            |
|                                       Z  L   A                               |
| alăturat copia voletului nr. 1, vizată corespunzător.                        |
| 2. Voletul nr. 2, vizat corespunzător, este anexat la prezentul aviz de      |
| cercetare.                                                                   |
| 3. Cercetările sunt în curs şi voletul nr. 2 sau o copie a voletului nr. 1   |
| va fi returnat(ă) în cel mai scurt timp.                                     |
| 4. Transportul a fost prezentat aici fără documentul aferent.                |
| 5. Nici transportul şi nici carnetul TIR nu au fost prezentate aici şi nicio |
| informaţie cu privire la aceasta nu a putut fi obţinută.                     |
|                                                                              |
| Locul şi data .......... Semnătura ................ Ştampila ............... |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 3
    la normele tehnice

                        Modelul scrisorii de revenire

                      CARNET TIR - SCRISOARE DE REVENIRE

 ______________________________________________________________________________
| I. Biroul de plecare/Biroul de intrare | II. Autoritatea solicitată          |
| în Comunitate                          | (denumirea şi adresa)               |
| (denumirea şi adresa)                  |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| III. Referinţa/Nr.                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Carnet TIR (Nr. şi data)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| V. Aviz de cercetare (Nr. şi data)                                           |
|______________________________________________________________________________|
| VI. Precizări eventuale cu privire la biroul de destinaţie/biroul de ieşire  |
| din Comunitate                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| VII. Orice alte informaţii eventuale                                         |
|                                                 - continuare pe verso -      |
|______________________________________________________________________________|
| VIII. Nu am primit încă răspunsul la avizul de cercetare sus-menţionat.      |
| Vă rog să binevoiţi a mă informa asupra stadiului actual al cercetărilor     |
| efectuate.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| IX. Răspunsul autorităţii solicitate.                                        |
|                                                 - continuare pe verso -      |
|______________________________________________________________________________|
| întocmit la ....................., .......................                   |
|                                                                              |
|        Semnătura ..............                Ştampila ...................  |
|______________________________________________________________________________|

    Anexe: O copie a voletului nr. 1 al Carnetului TIR.
           O copie a avizului de cercetare.

 ______________________________________________________________________________
| VII. Orice alte informaţii (continuare)                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| IX. Răspunsul autorităţii solicitate (continuare)                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|_____________________________________________________________________________