închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 8270 din 24 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR
                 
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  5 ianuarie 2009

    în vederea aplicĂŁrii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevĂŁzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziĂžii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor ConvenĂžiei vamale relative la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (ConvenĂžia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intrĂŁ în vigoare la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaÂşi datĂŁ se abrogĂŁ Ordinul vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 431/2007 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 decembrie 2007, cu modificĂŁrile ulterioare.

        VicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
                             Gelu ÂŞtefan Diaconu

    BucureÂşti, 24 decembrie 2008.
    Nr. 8.270.

    ANEXA 1

                                NORME TEHNICE
    pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

    PARTEA I
    Prevederi generale

    1. Prezentele norme tehnice se aplicĂŁ regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevĂŁzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziĂžii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare, denumite în continuare Codul vamal comunitar, respectiv Regulamentul vamal comunitar, Âşi în ConvenĂžia vamalĂŁ relativĂŁ la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (ConvenĂžia TIR, 1975), denumitĂŁ în continuare ConvenĂžie.
    2. (1) în aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înĂželege:
    a) transport TIR - transportul de mĂŁrfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaĂžie, sub regim, denumit regim TIR, stabilit în ConvenĂžie;
    b) operaĂžiune TIR - partea unui transport care este efectuatĂŁ într-o parte contractantĂŁ, de la un birou de plecare sau intrare (de trecere) la un birou vamal de destinaĂžie sau de ieÂşire (de trecere), utilizând un set de voleĂži (voletul nr. 1 Âşi voletul nr. 2);
    c) titular al unui carnet TIR - persoana cĂŁreia i s-a emis un carnet TIR în conformitate cu prevederile ConvenĂžiei Âşi în numele cĂŁreia a fost întocmitĂŁ o declaraĂžie vamalĂŁ sub forma unui carnet TIR, indicând intenĂžia plasĂŁrii mĂŁrfurilor sub regim TIR, la biroul vamal de plecare. Titularul este responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau containerului împreunĂŁ cu încĂŁrcĂŁtura Âşi carnetul TIR aferente, la biroul vamal de plecare, la biroul vamal de trecere Âşi la biroul vamal de destinaĂžie, cu respectarea corespunzĂŁtoare a celorlalte prevederi relevante ale ConvenĂžiei;
    d) birou centralizator - biroul autoritĂŁĂžii vamale cu urmĂŁtoarele funcĂžii principale: confirmarea operaĂžiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR efectuate între birouri din Comunitatea EuropeanĂŁ Âşi birouri din România Âşi invers, realizarea procedurii de cercetare pentru operaĂžiuni TIR efectuate între birouri din Comunitatea EuropeanĂŁ Âşi birouri din România Âşi invers, acordarea asistenĂžei pentru recuperarea creanĂželor, implementarea NCTS/TIR (Noul sistem computerizat de tranzit - componenta TIR), gestionarea datelor de referinÞã Âşi asigurarea tuturor funcĂžiilor specifice serviciilor centrale;
    e) NCTS-RO - aplicaĂžia naĂžionalĂŁ NCTS;
    f) document de însoĂžire a tranzitului - documentul utilizat în NCTS-RO care însoĂžeÂşte mĂŁrfurile pânĂŁ la biroul de destinaĂžie.
    (2) Biroul centralizator funcĂžioneazĂŁ în cadrul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor.
    3. (1) Pot efectua operaĂžiuni de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR persoanele al cĂŁror acces la regimul TIR a fost autorizat de autoritĂŁĂžile competente ale pĂŁrĂžilor contractante la ConvenĂžie Âşi care îndeplinesc condiĂžiile Âşi cerinĂžele minimale prevĂŁzute în partea a II-a din anexa 9 la ConvenĂžie.
    (2) Autorizarea la regimul TIR a societĂŁĂžilor comerciale cu sediul în România se efectueazĂŁ potrivit instrucĂžiunilor aprobate prin ordin al vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.

    PARTEA a II-a
    GaranĂžii

    4. Cuantumul maxim pe fiecare carnet TIR al sumelor care pot fi pretinse asociaĂžiei garante, în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din ConvenĂžie, este de 60.000 (Âşaizeci mii) euro.
    5. AsociaĂžiile garante autorizate sĂŁ elibereze carnete TIR pe teritoriul României sunt:
    - AsociaĂžia RomânĂŁ pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale, denumitĂŁ în continuare ARTRI;
    - Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România, denumitĂŁ în continuare UNTRR.
    6. Carnetele TIR eliberate de cele douĂŁ asociaĂžii vor prezenta pe prima paginĂŁ a coperĂžii, în rubrica 4, semnĂŁtura reprezentantului asociaĂžiei Âşi Âştampila acesteia.
    7. Carnetele TIR sunt emise de Uniunea InternaĂžionalĂŁ a Transporturilor Rutiere, denumitĂŁ în continuare IRU, Âşi vor avea imprimatĂŁ pe prima paginĂŁ a coperĂžii, în rubrica 5, semnĂŁtura secretarului general al IRU.

    PARTEA a III-a
    Procedura de agreare a vehiculelor rutiere

    8. Vehiculele rutiere, aÂşa cum sunt definite la art. 1 lit. g) Âşi h) din ConvenĂžie, pot beneficia de prevederile acesteia în efectuarea de transporturi internaĂžionale de mĂŁrfuri doar dacĂŁ îndeplinesc, din punctul de vedere al construcĂžiei Âşi echipamentului lor, condiĂžiile definite de anexa nr. 2 la ConvenĂžie Âşi au fost agreate conform procedurii definite în anexa nr. 3 la ConvenĂžie.
    9. Agrearea se efectueazĂŁ la direcĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale situatĂŁ în oraÂşul reÂşedinÞã de judeĂž, unde îÂşi are sediul societatea comercialĂŁ respectivĂŁ. Lista direcĂžiilor judeĂžene, în sensul celor menĂžionate, este prezentatĂŁ în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    10. (1) Certificatul de agreare se elibereazĂŁ pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.
    (2) Certificatul de agreare trebuie sĂŁ fie conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 4 la ConvenĂžie.
    11. (1) Certificatul de agreare se elibereazĂŁ la solicitarea persoanelor juridice române pentru vehiculele rutiere ale cĂŁror proprietari sau utilizatori sunt.
    (2) Proprietarul sau utilizatorul vehiculului rutier va prezenta autoritĂŁĂžii vamale formularul certificatului de agreare însoĂžit de:
    a) copia autorizaĂžiei pentru utilizarea carnetelor TIR;
    b) cartea de identitate a vehiculului, eliberatĂŁ de Registrul Auto Român pe numele proprietarului;
    c) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de poliĂžie pe numele proprietarului;
    d) contractul de utilizare (de închiriere), dupĂŁ caz. în aceastĂŁ situaĂžie, termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), dar nu mai mare de 2 ani, conform paragrafului 3 din anexa nr. 3 la ConvenĂžie, perioadĂŁ dupĂŁ care vehiculele vor fi prezentate unitĂŁĂžii vamale pentru o nouĂŁ verificare;
    e) 3 fotografii ale mijlocului de transport care urmeazĂŁ a fi agreat. Fotografiile se vor realiza color Âşi vor prezenta mijlocul de transport din faÞã, lateral dreapta Âşi spate. La mijloacele de transport prevĂŁzute cu uºã lateralĂŁ, fotografia se va realiza numai pe aceastĂŁ parte. Fotografiile se prezintĂŁ fixate pe un suport format A4, iar identificarea mijlocului de transport se va face prin aplicarea Âştampilei autoritĂŁĂžii vamale emitente la toate colĂžurile fotografiilor. Filele suplimentare vor reprezenta anexe la certificatul de agreare, iar numĂŁrul lor va fi menĂžionat în rubrica 6 din certificat.
    12. Originalul certificatului de agreare se remite solicitantului Âşi va trebui sĂŁ se afle la bordul vehiculului. O copie a acestui certificat rĂŁmâne în evidenĂžele direcĂžiei judeĂžene pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale emitente, împreunĂŁ cu adresa de solicitare.
    13. Pierderea sau deteriorarea certificatului de agreare sau a fotografiilor însoĂžitoare atrage anularea agreĂŁrii vehiculului respectiv.
    14. Termenul maxim de valabilitate al unui certificat de agreare este de 2 ani. Pentru prelungirea acestuia, vehiculele vor fi prezentate autoritĂŁĂžii vamale pentru o nouĂŁ verificare.
    15. Prevederile pct. 8 - 14 sunt valabile numai pentru agrearea individualĂŁ a vehiculelor rutiere.

    PARTEA a IV-a
    Procedura de tranzit

    CAP. 1
    FormalitĂŁĂži la biroul de plecare/de intrare

    16. OperaĂžiunile de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se efectueazĂŁ în aplicaĂžia NCTS-RO.
    17. (1) Titularul carnetului TIR prezintĂŁ la biroul de plecare carnetul TIR Âşi documentul electronic cu datele din carnetul TIR.
    (2) Datele din carnetul TIR se introduc în aplicaĂžia NCTS-RO de operatorii economici care au acces la aplicaĂžia NCTS-RO componenta NCTS/TIR.
    18. (1) Se poate acorda dispensĂŁ de la obligaĂžia prezentĂŁrii documentului electronic cu datele din carnetul TIR numai în cazuri temeinic justificate, în aplicarea art. 454 (6) Âşi (7) din Regulamentul vamal comunitar, atunci când:
    a) nu funcĂžioneazĂŁ aplicaĂžia NCTS-RO componenta NCTS/TIR a autoritĂŁĂžii vamale;
    b) nu funcĂžioneazĂŁ aplicaĂžia titularului carnetului TIR/reprezentantului sĂŁu pentru transmiterea datelor din carnetul TIR în format electronic;
    c) nu funcĂžioneazĂŁ reĂžeaua dintre aplicaĂžia titularului carnetului TIR/reprezentantului sĂŁu Âşi aplicaĂžia autoritĂŁĂžii vamale.
    (2) Dispensa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. b) Âşi c) se acordĂŁ numai cu aprobarea scrisĂŁ a autoritĂŁĂžii vamale.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplicĂŁ Âşi atunci când autoritatea vamalĂŁ decide acordarea dispensei, în situaĂžiile pe care le va specifica în mod expres. în aceste cazuri birourile vamale Âşi operatorii economici care au acces la aplicaĂžia NCTS-RO componenta NCTS/TIR vor fi informaĂži în prealabil de structura de Help-Desk.
    19. (1) Atunci când se ia decizia de acordare a dispensei de la obligaĂžia prezentĂŁrii documentului electronic, biroul de plecare trebuie sĂŁ se asigure cĂŁ fiecare document introdus în sistemul informatic, care nu a fost procesat datoritĂŁ inoperabilitĂŁĂžii sistemului, va fi anulat.
    (2) Titularul carnetului TIR/reprezentantul acestuia trebuie sĂŁ informeze biroul de plecare în legĂŁturĂŁ cu fiecare document de tranzit depus în sistemul informatic Âşi pentru care în continuare s-a acordat dispensĂŁ.
    (3) Autoritatea vamalĂŁ va urmĂŁri utilizarea dispensei de la obligaĂžia prezentĂŁrii documentului electronic, pentru a evita folosirea acesteia în mod abuziv.
    (4) înainte de a recurge la acordarea dispensei se recomandĂŁ birourilor de plecare sĂŁ solicite informaĂžii suplimentare, în legĂŁturĂŁ cu funcĂžionarea aplicaĂžiei Âşi a comunicaĂžiei, de la structura Help-Desk.
    20. Completarea Âşi utilizarea carnetului TIR se fac cu respectarea dispoziĂžiilor Âşi regulilor corespunzĂŁtoare cuprinse în ConvenĂžia TIR.
    21. (1) Documentul de tranzit (NTD/TIR), completat Âşi verificat de cĂŁtre titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia (conform art. 5 din Codul vamal comunitar), este transmis biroului de plecare/de intrare sub formĂŁ electronicĂŁ, dupĂŁ ce toate mesajele de eroare au fost rezolvate Âşi NTD/TIR trece în starea "Submitted".
    (2) DupĂŁ transmiterea electronicĂŁ a documentului, titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia îl tipĂŁreÂşte într-un exemplar, îl semneazĂŁ în rubrica 50 Âşi îl prezintĂŁ la biroul de plecare/de intrare, însoĂžit de carnetul TIR completat corespunzĂŁtor Âşi de celelalte documente solicitate pentru acordarea regimului de tranzit.
    (3) Atunci când titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia este autorizat sĂŁ înlocuiascĂŁ semnĂŁtura holografĂŁ cu o semnĂŁturĂŁ digitalĂŁ, nu mai este necesarĂŁ prezentarea documentului NTD/TIR semnat Âşi Âştampilat la biroul de plecare.
    22. Biroul de plecare/de intrare verificĂŁ:
    - validitatea Âşi valabilitatea carnetului TIR;
    - accesul la regimul TIR al titularului carnetului TIR;
    - concordanĂža dintre datele înscrise în carnetul TIR Âşi datele înscrise în documentul electronic.
    23. (1) Biroul de plecare:
    - adnoteazĂŁ voletul nr. 1 al carnetului TIR Âşi documentul NTD/TIR;
    - înscrie în rubrica 21 a voletului nr. 1 al carnetului TIR numĂŁrul de înregistrare al carnetului TIR la biroul vamal Âşi numĂŁrul documentului electronic;
    - înscrie toate menĂžiunile corespunzĂŁtoare în aplicaĂžie: itinerarul (dacĂŁ este cazul), data-limitĂŁ de prezentare la biroul de destinaĂžie, rezultatele controlului Âşi sigiliile aplicate;
    - înscrie în rubrica "Pentru utilizare oficialĂŁ" a voletului nr. 2 urmĂŁtorul text: "De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, 010144 BucureÂşti, România", în situaĂžia în care se aplicĂŁ prevederile art. 454 (6) din Regulamentul vamal comunitar Âşi operaĂžiunea TIR are ca birou de destinaĂžie/de ieÂşire un birou situat într-un alt stat membru. Acest text poate fi imprimat pe volet Âşi cu ajutorul unei Âştampile.
    (2) Pentru eliberarea mĂŁrfurilor în tranzit codul rezultatului controlului înscris în documentul de tranzit NTD/TIR va fi:
    - "A1 - SatisfĂŁcĂŁtor" - atunci când mĂŁrfurile au fost verificate; sau
    - "A2 - Considerat satisfĂŁcĂŁtor" - atunci când mĂŁrfurile nu au fost verificate;
    24. (1) DupĂŁ acordarea electronicĂŁ a liberului de vamĂŁ în tranzit, NCTS-RO va transmite automat mesajul AAR - "înregistrare anticipatĂŁ de sosire" la biroul de destinaĂžie înscris, sub formĂŁ de cod, în rubrica 53 a documentului de tranzit NTD/TIR.
    (2) Biroul de plecare/de intrare pĂŁstreazĂŁ voletul nr. 1 al carnetului TIR Âşi documentul de tranzit NTD/TIR.
    25. (1) DupĂŁ eliberarea în tranzit a mĂŁrfurilor, biroul de plecare tipĂŁreÂşte Âşi ÂştampileazĂŁ documentul de însoĂžire a tranzitului (TAD). Acesta va circula împreunĂŁ cu voletul nr. 2 pânĂŁ la biroul de destinaĂžie.
    (2) Atunci când sunt mai multe articole se tipĂŁreÂşte Âşi "Lista articolelor" - LoI, care se va anexa la documentul de însoĂžire a tranzitului (TAD).
    (3) Documentul de însoĂžire a tranzitului (TAD) Âşi Lista articolelor (LoI) nu vor avea nicio menĂžiune înscrisĂŁ manual, nicio adĂŁugare, ÂştersĂŁturĂŁ sau barare. SemnĂŁtura titularului carnetului TIR Âşi, dupĂŁ caz, semnĂŁtura Âşi Âştampila reprezentantului sĂŁu trebuie sĂŁ fie înscrise pe documentul de tranzit NTD/TIR, Âşi nu pe documentul de însoĂžire TAD.
    26. (1) Un document de tranzit emis în NCTS-RO poate fi anulat de biroul de plecare sau la cererea titularului carnetului TIR, înainte de eliberarea mĂŁrfurilor în tranzit, cu respectarea condiĂžiilor corespunzĂŁtoare.
    (2) DupĂŁ eliberarea mĂŁrfurilor în tranzit anularea documentului de tranzit poate fi efectuatĂŁ de biroul vamal numai în cazuri temeinic justificate, în cadrul termenului de tranzit acordat (de exemplu, operaĂžiunea de tranzit nu se mai efectueazĂŁ, mijlocul de transport s-a defectat etc).
    (3) AceastĂŁ anulare nu mai poate fi efectuatĂŁ dacĂŁ biroul de plecare a primit de la biroul de destinaĂžie mesajul "Notificare sosire".
    (4) DacĂŁ un document de tranzit a fost anulat dupĂŁ eliberarea mĂŁrfurilor în tranzit, mesajul "înregistrare anticipatĂŁ de sosire" transmis de biroul de plecare la biroul de destinaĂžie va fi anulat automat de NCTS-RO.

    CAP. 2
    FormalitĂŁĂži la biroul de destinaĂžie/de ieÂşire

    27. (1) Biroul de destinaĂžie/de ieÂşire atestĂŁ încheierea operaĂžiunii TIR prin:
    - completarea cotorului Âşi a rubricilor 24 - 28 ale voletului nr. 2 al carnetului TIR; Âşi
    - transmiterea a douĂŁ mesaje cĂŁtre biroul de plecare:
    a) "Avizul de sosire" - la data prezentĂŁrii Âşi înregistrĂŁrii operaĂžiunii în evidenĂže;
    b) "Rezultatele controlului" - cel târziu în a treia zi de la data la care mĂŁrfurile sunt prezentate la biroul de destinaĂžie/de ieÂşire.
    (2) Biroul de destinaĂžie/de ieÂşire reĂžine voletul nr. 2 Âşi restituie carnetul TIR persoanei care l-a prezentat.
    (3) DacĂŁ în NCTS-RO nu a fost transmis niciun mesaj (sau numai unul singur), operaĂžiunea de tranzit va intra în procedurĂŁ de cercetare Âşi va genera investigaĂžii Âşi cheltuieli suplimentare, inclusiv trecerea tranzitului prin mai multe stĂŁri.
    (4) Biroul de destinaĂžie nu trebuie sĂŁ transmitĂŁ cele douĂŁ mesaje simultan. Transmiterea simultanĂŁ a celor douĂŁ mesaje genereazĂŁ mesaje de eroare Âşi operaĂžiunea nu va fi descĂŁrcatĂŁ.
    28. Atunci când mĂŁrfurile se prezintĂŁ la un birou de destinaĂžie, altul decât cel înscris în TAD, noul birou devine birou de destinaĂžie Âşi, în vederea confirmĂŁrii operaĂžiunii în NCTS-RO, efectueazĂŁ cererea de rerutare, prin opĂžiunea "Cerere AAR". Datele în baza cĂŁrora se solicitĂŁ rerutarea în NCTS-RO (transmiterea documentului de tranzit cĂŁtre noul birou de destinaĂžie) sunt: MRN, Ăžara de plecare (codul Þãrii biroului de plecare/de intrare) Âşi biroul de destinaĂžie (codul biroului vamal care solicitĂŁ rerutarea).
    29. (1) în cazul în care se aplicĂŁ art. 454 (6) din Regulamentul vamal comunitar, la biroul de destinaĂžie/de ieÂşire mĂŁrfurile se prezintĂŁ însoĂžite doar de carnetul TIR, iar operaĂžiunea nu poate fi încheiatĂŁ în NCTS-RO.
    (2) în aceastĂŁ situaĂžie se procedeazĂŁ la confirmarea operaĂžiunii de tranzit astfel:
    a) atunci când biroul de plecare este un birou dintr-un alt stat membru al ComunitĂŁĂžii Europene, partea corespunzĂŁtoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completatĂŁ corespunzĂŁtor, se transmite de biroul de destinaĂžie, prin poÂştĂŁ, biroului centralizator, în maximum 8 zile de la data încheierii operaĂžiunii;
    b) atunci când biroul de plecare este un birou vamal din România, partea corespunzĂŁtoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completatĂŁ corespunzĂŁtor, se transmite de biroul de destinaĂžie, prin poÂştĂŁ, direct biroului de plecare, în maximum 8 zile de la data încheierii operaĂžiunii.
    30. La primirea voletului nr. 2 (rubricile 18 - 28), biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) comparĂŁ informaĂžiile conĂžinute de acesta cu cele conĂžinute de voletul nr. 1 aflat în evidenĂžele sale.
    31. (1) DacĂŁ la biroul de destinaĂžie/de ieÂşire nu funcĂžioneazĂŁ aplicaĂžia NCTS-RO Âşi mĂŁrfurile se prezintĂŁ însoĂžite de carnetul TIR Âşi TAD, se vor efectua toate celelalte formalitĂŁĂži în vederea încheierii operaĂžiunii de tranzit Âşi biroul de destinaĂžie/de ieÂşire va confirma operaĂžiunea în aplicaĂžia NCTS-RO în momentul funcĂžionĂŁrii acesteia.
    (2) în situaĂžia în care biroul de destinaĂžie/de ieÂşire este în imposibilitatea de a confirma o operaĂžiune de tranzit emisĂŁ în aplicaĂžia NCTS-RO, în maximum 8 zile de la data încheierii operaĂžiunii, va transmite biroului centralizator o copie a TAD, completatĂŁ corespunzĂŁtor Âşi ÂştampilatĂŁ, în rubrica "I".
    32. (1) La cererea transportatorului, biroul de destinaĂžie/de ieÂşire este obligat sĂŁ elibereze o copie certificatĂŁ a voletului nr. 2 sau o recipisĂŁ completatĂŁ anticipat de persoana interesatĂŁ.
    (2) Aceste documente se elibereazĂŁ la momentul încheierii operaĂžiunii TIR, Âşi nu ulterior.

    PARTEA a V-a
    Procedura de cercetare

    33. (1) Procedura de cercetare se aplicĂŁ în situaĂžia în care operaĂžiunea TIR nu a fost încheiatĂŁ.
    (2) Aceasta se declanÂşeazĂŁ fĂŁrĂŁ întârziere dacĂŁ autoritatea vamalĂŁ a fost informatĂŁ cĂŁ operaĂžiunea TIR nu s-a încheiat sau, în termen de 4 luni de la data înregistrĂŁrii, dacĂŁ autoritatea vamalĂŁ nu a primit dovada cĂŁ operaĂžiunea TIR s-a încheiat.
    (3) Procedura de cercetare se declanÂşeazĂŁ, de asemenea, atunci când ulterior se dovedeÂşte cĂŁ încheierea operaĂžiunii TIR a fost falsificatĂŁ.

    SECÞIUNEA 1
    Cercetarea operaĂžiunilor TIR emise de birouri de plecare/de intrare din România

    34. (1) DacĂŁ biroul de plecare din România nu a intrat în posesia pĂŁrĂžii corespunzĂŁtoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, în termen de douĂŁ luni de la data acceptĂŁrii carnetului TIR, are obligaĂžia de a informa în scris asociaĂžia garantĂŁ cu privire la aceasta, fĂŁrĂŁ a aduce atingere notificĂŁrii prevĂŁzute la art. 11 paragraful (1) din ConvenĂžie. Biroul de plecare va anexa la adresa de informare Âşi o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR.
    (2) în aplicarea alin. (1), biroul de plecare va informa:
    - ARTRI pentru carnetele TIR eliberate de aceastĂŁ asociaĂžie, precum Âşi de asociaĂžii strĂŁine afiliate la Uniunea InternaĂžionalĂŁ a Transporturilor Rutiere (IRU); sau
    - UNTRR pentru carnetele TIR eliberate de aceastĂŁ asociaĂžie.
    (3) Biroul de plecare informeazĂŁ, de asemenea, titularul carnetului TIR Âşi solicitĂŁ atât acestuia, cât Âşi asociaĂžiei garante respective sĂŁ furnizeze dovada cĂŁ operaĂžiunea TIR a fost încheiatĂŁ.
    35. Titularul carnetului TIR/asociaĂžia garantĂŁ poate sĂŁ prezinte biroului de plecare, în termen de maximum 4 luni de la data acceptĂŁrii carnetului TIR:
    a) un document certificat "conform cu originalul" de autoritatea vamalĂŁ a Þãrii de destinaĂžie, care conĂžine identificarea mĂŁrfurilor în cauzĂŁ Âşi care stabileÂşte cĂŁ ele au fost prezentate la destinaĂžie;
    b) copia documentului vamal (declaraĂžie vamalĂŁ sau declaraĂžie sumarĂŁ) de plasare a mĂŁrfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamalĂŁ, certificatĂŁ de biroul de destinaĂžie ca fiind "conform cu originalul";
    c) un document vamal de plasare sub o altĂŁ destinaĂžie vamalĂŁ într-o ĂžarĂŁ terÞã sau o copie ori fotocopie ce conĂžine identificarea mĂŁrfurilor în cauzĂŁ. Copia sau fotocopia trebuie sĂŁ fie certificatĂŁ "conform cu originalul" fie de cĂŁtre administraĂžia vamalĂŁ care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale Þãrii terĂže în cauzĂŁ;
    d) copia voletului nr. 2/documentului de însoĂžire certificatĂŁ "conform cu originalul" de biroul de destinaĂžie sau de ieÂşire (de trecere);
    e) copia voletului/cotorului nr. 1 sau nr. 2 corespondent carnetului TIR, certificatĂŁ "conform cu originalul" de autoritatea vamalĂŁ a Þãrii unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;
    f) cererea de reconciliere completatĂŁ Âşi ÂştampilatĂŁ de biroul de destinaĂžie sau de ieÂşire (de trecere) ori de autoritatea vamalĂŁ a Þãrii unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;
    g) copia cotorului nr. 2 corespondent operaĂžiunii TIR, ÂştampilatĂŁ "conform cu originalul" de asociaĂžia garantĂŁ sau organizaĂžia internaĂžionalĂŁ (IRU);
    h) recipisa;
    i) orice alte informaĂžii Âşi documente privind încheierea operaĂžiunii TIR.
    36. (1) în cazul prezentĂŁrii documentelor menĂžionate la pct. 35 lit. a) - f), regimul de tranzit se considerĂŁ încheiat.
    (2) DacĂŁ autoritatea vamalĂŁ are suspiciuni în ceea ce priveÂşte autenticitatea sau identificarea mĂŁrfurilor în cauzĂŁ, documentele menĂžionate la pct. 35 lit. a) - f) fac obiectul unui control ulterior. în situaĂžia în care aceste documente fac obiectul unui control ulterior, nu pot fi acceptate ca dovezi ale încheierii regimului pânĂŁ la primirea rezultatului acestui control.
    37. în cazul prezentĂŁrii documentelor menĂžionate la pct. 35 lit. g) - i) sau atunci când nu se prezintĂŁ nicio dovadĂŁ a încheierii operaĂžiunii TIR, în termen de 4 luni de la data acceptĂŁrii carnetului TIR, biroul de plecare procedeazĂŁ astfel:
    a) atunci când biroul de destinaĂžie este un birou din România, îi solicitĂŁ în scris informaĂžii privind operaĂžiunea TIR;
    b) atunci când biroul de destinaĂžie este un birou dintr-un alt stat membru, comunicĂŁ în scris biroului centralizator neconfirmarea operaĂžiunii TIR, în vederea declanºãrii procedurii de cercetare, anexând o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR Âşi a documentului electronic NTD a carnetului TIR, adresele de informare a asociaĂžiei garante Âşi titularului carnetului TIR Âşi, dupĂŁ caz, rĂŁspunsurile acestora.
    38. în situaĂžia menĂžionatĂŁ la pct. 37 lit. a) se va proceda astfel:
    (1) Biroul de destinaĂžie va efectua investigaĂžiile în funcĂžie de informaĂžiile primite, va proceda la verificarea evidenĂželor proprii (unde sunt înregistrate carnetele TIR) sau, dupĂŁ caz, ale destinatarului agreat Âşi, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitĂŁrii, va informa biroul de plecare cu privire la rezultatele verificĂŁrilor. Prin aceastĂŁ verificare poate fi gĂŁsit originalul dovezii încheierii regimului (partea corespunzĂŁtoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR), care nu a fost transmis sau a fost arhivat din eroare.
    (2) în funcĂžie de rĂŁspunsul biroului de destinaĂžie Âşi în termen de 6 luni de la data acceptĂŁrii carnetului TIR, biroul de plecare notificĂŁ titularului carnetului TIR Âşi asociaĂžiei garante neîncheierea operaĂžiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din ConvenĂžie.
    (3) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociaĂžia garantĂŁ prezintĂŁ unul dintre documentele menĂžionate la pct. 35 lit. a) - f), iar biroul de plecare îl acceptĂŁ, regimul de tranzit se considerĂŁ încheiat.
    (4) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociaĂžia garantĂŁ prezintĂŁ unul dintre documentele menĂžionate la pct. 35 lit. g) - i) sau atunci când nu prezintĂŁ nicio dovadĂŁ a încheierii operaĂžiunii TIR în termen de 3 luni de la data la care a primit notificarea menĂžionatĂŁ la alin. (2), cel mai târziu la împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptĂŁrii carnetului TIR, biroul de plecare întocmeÂşte Decizia pentru regularizarea situaĂžiei privind obligaĂžiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operaĂžiunii de tranzit.
    39. în situaĂžia menĂžionatĂŁ la pct. 37 lit. b) se va proceda astfel:
    (1) Biroul centralizator transmite biroului de destinaĂžie avizul de cercetare, al cĂŁrui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice, însoĂžit de copiile voletului nr. 1 al carnetului Âşi documentului electronic NTD, Âşi solicitĂŁ informaĂžii în legĂŁturĂŁ cu încheierea operaĂžiunii TIR.
    (2) în funcĂžie de rĂŁspunsul biroului de destinaĂžie Âşi în termen de 6 luni de la data acceptĂŁrii carnetului TIR, biroul centralizator notificĂŁ titularului carnetului TIR Âşi asociaĂžiei garante neîncheierea operaĂžiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din ConvenĂžie.
    40. (1) în cazul în care titularul carnetului TIR/asociaĂžia garantĂŁ prezintĂŁ unul dintre documentele menĂžionate la pct. 35 lit. a) - f), iar biroul centralizator îl acceptĂŁ, acesta din urmĂŁ comunicĂŁ biroului de plecare/de intrare încheierea regimului de tranzit.
    (2) Atunci când la finalizarea procedurii de cercetare se stabileÂşte cĂŁ regimul de tranzit nu s-a încheiat sau înainte de împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptĂŁrii declaraĂžiei de tranzit, biroul centralizator comunicĂŁ biroului de plecare/de intrare dispoziĂžia de încheiere din oficiu a operaĂžiunii de tranzit Âşi întocmirea Deciziei pentru regularizarea situaĂžiei privind obligaĂžiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
    41. (1) Biroul de plecare/de intrare întocmeÂşte Decizia pentru regularizarea situaĂžiei privind obligaĂžiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operaĂžiunii de tranzit Âşi înregistreazĂŁ datoria vamalĂŁ în evidenĂža contabilĂŁ în cel mult douĂŁ zile de la data luĂŁrii la cunoÂştinÞã a dispoziĂžiei date de cĂŁtre biroul centralizator.
    (2) Decizia pentru regularizarea situaĂžiei conĂžine numele Âşi datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul carnetului TIR Âşi asociaĂžia garantĂŁ obligatĂŁ împreunĂŁ Âşi în solidar conform art. 8 paragraful (1) din ConvenĂžie.
    (3) Biroul de plecare comunicĂŁ Decizia pentru regularizarea situaĂžiei titularului carnetului TIR. DacĂŁ acesta nu achitĂŁ sumele devenite exigibile la expirarea primului termen de platĂŁ pentru drepturile de import Âşi alte taxe stabilite (10 zile de la data comunicĂŁrii pentru drepturile de import conform art. 222 alin. (1) din Codul vamal comunitar sau cel prevĂŁzut la art. 111 din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru celelalte taxe - TVA Âşi accize), biroul de plecare/de intrare solicitĂŁ plata acestora de la asociaĂžia garantĂŁ, prin transmiterea unui exemplar original al deciziei pentru regularizarea situaĂžiei.
    (4) La expirarea termenului de 3 luni prevĂŁzut la art. 11 paragraful 3 din ConvenĂžie Âşi socotit de la data cererii de platĂŁ care a fost adresatĂŁ asociaĂžiei garante, biroul de plecare/de intrare va efectua demersurile necesare în vederea executĂŁrii silite, prin transmiterea cazului la structura specializatĂŁ din cadrul direcĂžiei regionale competente.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Cercetarea operaĂžiunilor TIR emise de alte state membre ale Uniunii Europene cu destinaĂžie România

    42. Pentru operaĂžiunile TIR emise de birouri de plecare din alte state membre ale Uniunii Europene cu destinaĂžie un birou vamal din România, se va proceda astfel:
    a) avizele de cercetare sunt transmise de autoritĂŁĂžile competente din celelalte Þãri, prin poÂştĂŁ, direct birourilor de destinaĂžie;
    b) dupĂŁ efectuarea verificĂŁrilor corespunzĂŁtoare, biroul de destinaĂžie completeazĂŁ avizul de cercetare Âşi îl trimite biroului centralizator, în termen de maximum 30 zile, în vederea transmiterii rĂŁspunsului cĂŁtre autoritatea competentĂŁ din Ăžara biroului de plecare;
    c) scrisorile de revenire prevĂŁzute în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice sunt transmise prin biroul centralizator. Biroul de destinaĂžie are obligaĂžia de a rĂŁspunde la scrisorile de revenire primite într-un termen de maximum 10 zile.

    PARTEA a VI-a
    SimplificĂŁri - Destinatar agreat

    43. (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamalĂŁ îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizându-l sĂŁ primeascĂŁ la sediul sĂŁu ori în oricare loc specificat mĂŁrfurile transportate sub regimul TIR.
    (2) în aplicarea prevederilor Regulamentului vamal comunitar, autorizarea se acordĂŁ numai persoanelor care:
    a) sunt stabilite în România;
    b) primesc în mod regulat mĂŁrfuri care au fost înregistrare pentru regimul TIR sau despre care autoritatea vamalĂŁ Âştie cĂŁ îndeplinesc condiĂžiile pentru acest regim.
    Se considerĂŁ cĂŁ o persoanĂŁ "primeÂşte în mod regulat mĂŁrfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR" atunci când acea persoanĂŁ primeÂşte în calitate de destinatar mĂŁrfuri transportate sub regim TIR, cel puĂžin 100 de operaĂžiuni într-un an calendaristic;
    c) nu au comis încĂŁlcĂŁri grave sau repetate ale legislaĂžiei vamale sau fiscale;
    d) sunt autorizate pentru accesul la NCTS-RO. în cazul societĂŁĂžilor care sunt autorizate în calitate de beneficiar al procedurii de vĂŁmuire la domiciliu, condiĂžia privind autorizaĂžia de acces la NCTS-RO poate fi îndeplinitĂŁ Âşi de cĂŁtre un comisionar în vamĂŁ care are contract încheiat cu destinatarul.
    (3) AutorizaĂžia nu se aplicĂŁ decât operaĂžiunilor TIR care au ca loc de descĂŁrcare finalĂŁ spaĂžiile stabilite în autorizaĂžie.
    (4) în autorizaĂžie se stabilesc: biroul sau birourile de destinaĂžie competente pentru mĂŁrfurile pe care le primeÂşte destinatarul agreat, termenul Âşi modalitĂŁĂžile în care destinatarul desemnat informeazĂŁ biroul de destinaĂžie în legĂŁturĂŁ cu sosirea mĂŁrfurilor, pentru a-i permite sĂŁ poatĂŁ efectua un eventual control la sosirea mĂŁrfurilor, categoriile sau transporturile de mĂŁrfuri excluse.
    44. (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat, justificatĂŁ, se depune la biroul vamal/direcĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale la care destinatarul primeÂşte mĂŁrfuri transportate sub regim TIR.
    (2) în cererea de autorizare vor fi menĂžionate: denumirea societĂŁĂžii comerciale Âşi sediul social al acesteia, adresele la care sunt primite mĂŁrfurile în vederea încheierii operaĂžiunii TIR.
    (3) La cerere, pe lângĂŁ documentele care atestĂŁ cĂŁ societatea îndeplineÂşte condiĂžiile generale prevĂŁzute la art. 373 din Regulamentul vamal comunitar, respectiv pct. 43 alin. (2) din prezentele norme tehnice, vor fi anexate urmĂŁtoarele:
    a) documente justificative care atestĂŁ calitatea Âşi obiectul de activitate al societĂŁĂžii (beneficiar al procedurii de vĂŁmuire la domiciliu pentru mĂŁrfuri care se importĂŁ, comisionar în vamĂŁ, transportator, casĂŁ de expediĂžii). Pentru ultimele 3 calitĂŁĂži se va prezenta Âşi situaĂžia operaĂžiunilor TIR primite (sau care vor fi primite) ca destinatar;
    b) adresa/adresele locaĂžiilor unde primeÂşte mĂŁrfurile transportate sub regim TIR, în vederea încheierii regimului;
    c) copie de pe autorizaĂžia pentru accesul la NCTS-RO. în cazul societĂŁĂžilor care sunt autorizate în calitate de beneficiar al procedurii de vĂŁmuire la domiciliu, autorizaĂžia pentru acces la aplicaĂžia NCTS-RO se elibereazĂŁ:
    - societĂŁĂžii, atunci când aceasta declarĂŁ direct mĂŁrfurile în tranzit;
    - comisionarului în vamĂŁ, atunci când societatea apeleazĂŁ la serviciile acestuia pentru declararea mĂŁrfurilor;
    d) declaraĂžie angajament din care sĂŁ rezulte cĂŁ va respecta prevederile referitoare la procedura TIR.
    (4) DacĂŁ la data depunerii cererii de autorizare societatea nu este autorizatĂŁ pentru accesul la aplicaĂžia NCTS-RO, biroul vamal verificĂŁ îndeplinirea tuturor celorlalte condiĂžii Âşi emite un aviz favorabil, în vederea autorizĂŁrii societĂŁĂžii pentru accesul la NCTS-RO. AutorizaĂžia de destinatar agreat va fi eliberatĂŁ numai dupĂŁ ce societatea prezintĂŁ Âşi autorizaĂžia pentru accesul la NCTS-RO, eliberatĂŁ de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor.
    45. (1) AutorizaĂžiile de destinatar agreat pentru mĂŁrfurile transportate sub regimul TIR se elibereazĂŁ de biroul vamal/direcĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale în a cĂŁrui/cĂŁrei razĂŁ de competenÞã teritorialĂŁ îÂşi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.
    (2) AutorizaĂžia de destinatar agreat se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare Âşi se semneazĂŁ de Âşeful direcĂžiei judeĂžene pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale/biroului vamal.
    (3) Un exemplar al autorizaĂžiei se remite titularului Âşi un exemplar se reĂžine de direcĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale/biroul vamal.
    (4) DirecĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale/biroul vamal transmite o copie a exemplarului care rĂŁmâne în evidenĂža sa la Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor.
    46. (1) Se emite o singurĂŁ autorizaĂžie, indiferent de numĂŁrul birourilor vamale/direcĂžiilor judeĂžene pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale pe lângĂŁ care se utilizeazĂŁ procedura simplificatĂŁ. NumĂŁrul autorizaĂžiei se acordĂŁ în ordine cronologicĂŁ Âşi crescĂŁtoare.
    (2) Extinderea autorizaĂžiei Âşi pe lângĂŁ alte birouri vamale se va acorda cu respectarea procedurii de autorizare. Noul birou vamal va completa o anexĂŁ la autorizaĂžia iniĂžialĂŁ, în care vor fi înscrise toate elementele corespunzĂŁtoare.
    47. în vederea încheierii regimului TIR, destinatarul agreat este obligat:
    a) sĂŁ informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, înaintea descĂŁrcĂŁrii lor, prin transmiterea la biroul de destinaĂžie a mesajului "Notificare de sosire" Âşi a avizului de sosire;
    b) sĂŁ înregistreze avizul de sosire în Registrul de evidenÞã al avizelor;
    c) sĂŁ aÂştepte permisiunea de descĂŁrcare, respectiv trecerea declaraĂžiei de tranzit în starea "Unloading", înainte de a începe descĂŁrcarea mĂŁrfurilor din mijlocul de transport;
    d) dacĂŁ biroul vamal nu intervine în termenul prevĂŁzut în autorizaĂžie, sĂŁ verifice existenĂža Âşi integritatea sigiliilor, sĂŁ descarce mĂŁrfurile Âşi sĂŁ efectueze controlul acestora;
    e) sĂŁ introducĂŁ imediat rezultatele descĂŁrcĂŁrii în evidenĂžele sale;
    f) sĂŁ informeze imediat biroul de destinaĂžie despre orice sigiliu care nu este intact Âşi despre orice alte nereguli sau incidente survenite (de exemplu: cantitĂŁĂži suplimentare, cantitĂŁĂži lipsĂŁ sau înlocuiri etc.), sĂŁ completeze în aplicaĂžia NCTS-RO componenta NCTS/TIR rezultatele controlului Âşi datele prevĂŁzute în anexa nr. 10 la ConvenĂžie, cel târziu în a treia zi de la sosirea mĂŁrfurilor;
    g) sĂŁ prezinte fĂŁrĂŁ întârziere carnetul TIR Âşi documentul de însoĂžire a tranzitului;
    h) la primirea mĂŁrfurilor sĂŁ elibereze transportatorului o recipisĂŁ care atestĂŁ sosirea mĂŁrfurilor la sediul sĂŁu Âşi care conĂžine numĂŁrul de referinÞã al documentului de însoĂžire Âşi numĂŁrul Âşi seria carnetului TIR.
    48. în aplicarea art. 454b din Regulamentul vamal comunitar, biroul de destinaĂžie/de ieÂşire procedeazĂŁ astfel:
    - completeazĂŁ corespunzĂŁtor voletul nr. 2 (rubricile 24 - 28) Âşi cotorul nr. 2 ale carnetului TIR;
    - reĂžine voletul nr. 2 Âşi restituie carnetul TIR titularului sau persoanei care îl reprezintĂŁ;
    - transmite biroului de plecare/de intrare mesajul "Rezultatele controlului", cel târziu în a Âşasea zi de la data la care s-a încheiat operaĂžiunea TIR.
    49. AutorizaĂžiile de destinatar agreat eliberate înainte de data intrĂŁrii în vigoare a prezentelor norme tehnice îÂşi menĂžin valabilitatea cu condiĂžia ca destinatarul agreat sĂŁ prezinte biroului vamal dovada conectĂŁrii la aplicaĂžia NCTS-RO componenta NCTS/TIR prevĂŁzutĂŁ la pct. 44 alin. (3) lit. c).

    ANEXA 1
    la normele tehnice

 ______________________________________________________________________________
|       JudeĂžul     | DirecĂžia JudeĂžeanĂŁ|      JudeĂžul     | DirecĂžia JudeĂžeanĂŁ|
|                   | pentru Accize Âşi  |                  | pentru Accize Âşi  |
|                   | OperaĂžiuni Vamale |                  | OperaĂžiuni Vamale |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 1. Alba           | Alba              | 22. Bihor        | Bihor             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 2. Arad           | Arad              | 23. ArgeÂş        | ArgeÂş             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 3. Teleorman      | Teleorman         | 24. NeamĂž        | NeamĂž             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 4. BucureÂşti Âşi   | Ilfov             | 25. Prahova      | Prahova           |
| Ilfov             | Municipiul        |                  |                   |
|                   | BucureÂşti         |                  |                   |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 5. BacĂŁu          | BacĂŁu             | 26. CaraÂş-Severin| CaraÂş-Severin     |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 6. BistriĂža-NĂŁsĂŁud| BistriĂža          | 27. Vâlcea       | Vâlcea            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 7. BotoÂşani       | BotoÂşani          | 28. Covasna      | Covasna           |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 8. BraÂşov         | BraÂşov            | 29. Hunedoara    | Hunedoara         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 9. BrĂŁila         | BrĂŁila            | 30. IalomiĂža     | IalomiĂža          |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 10. BuzĂŁu         | BuzĂŁu             | 31. Olt          | Olt               |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 11. MaramureÂş     | MaramureÂş         | 32. Sibiu        | Sibiu             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 12. Cluj          | Cluj              | 33. Suceava      | Suceava           |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 13. ConstanĂža     | ConstanĂža         | 34. Satu Mare    | Satu Mare         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 14. CĂŁlĂŁraÂşi      | CĂŁlĂŁraÂşi          | 35. Gorj         | Gorj              |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 15. Dolj          | Dolj              | 36. MureÂş        | MureÂş             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 16. MehedinĂži     | MehedinĂži         | 37. TimiÂş        | TimiÂş             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 17. Vrancea       | Vrancea           | 38. Tulcea       | Tulcea            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 18. GalaĂži        | GalaĂži            | 39. DâmboviĂža    | DâmboviĂža         |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 19. Giurgiu       | Giurgiu           | 40. Vaslui       | Vaslui            |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 20. IaÂşi          | IaÂşi              | 41. SĂŁlaj        | SĂŁlaj             |
|___________________|___________________|__________________|___________________|
| 21. Harghita      | Harghita          |         -        |          -        |
|___________________|___________________|__________________|___________________|


    ANEXA 2
    la normele tehnice

                        Modelul avizului de cercetare

                        CARNET TIR - AVIZ DE CERCETARE

 ______________________________________________________________________________
| I. Se completeazĂŁ de cĂŁtre biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate |
|______________________________________________________________________________|
| A. Carnet TIR Nr.                        B. Biroul de destinaĂžie/Biroul de   |
| Copia voletului nr. 1 ataÂşatĂŁ            ieÂşire din Comunitate               |
|                                          (denumirea Âşi statul membru)        |
|                                                                              |
| C. Biroul de plecare/Biroul de intrare   D. NumĂŁrul de înmatriculare al      |
| în Comunitate                            vehiculului rutier sau denumirea    |
| (numele Âşi adresa completĂŁ)              vasului, dacĂŁ sunt cunoscute        |
|                                                                              |
| E. Conform informaĂžiilor disponibile la acest birou, transportul a fost:     |
|                                                                              |
| 1. prezentat .................. în |__|__|____|                              |
|                                      Z  L   A                                |
|                                                                              |
| 2. livrat la ................................ în |__|__|____|                |
|                                                    Z  L   A                  |
|                                                                              |
| (denumirea Âşi adresa persoanei sau a societĂŁĂžii comerciale)                  |
|                                                                              |
| 3. Titularul carnetului nu poate furniza nicio informaĂžie despre destinaĂžia  |
| mĂŁrfurilor:                                                                  |
|                                                                              |
| Locul Âşi data .......... SemnĂŁtura ................ ÂŞtampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| II. Se completeazĂŁ de cĂŁtre biroul de destinaĂžie/biroul de ieÂşire din        |
| Comunitate                                                                   |
| Cerere de informaĂžii complementare                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru continuarea cercetĂŁrilor, rog biroul vamal de plecare/biroul de       |
| intrare în Comunitate sĂŁ-mi trimitĂŁ:                                         |
|                                                                              |
| 1. descrierea exactĂŁ a mĂŁrfurilor;                                           |
| 2. o copie a CMR;                                                            |
| 3. urmĂŁtoarele documente sau informaĂžii:                                     |
|                                                                              |
| Locul Âşi data .......... SemnĂŁtura ................ ÂŞtampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| III. Se completeazĂŁ de cĂŁtre biroul de plecare/biroul de intrare în          |
| Comunitate:                                                                  |
| RĂŁspuns la cererea de informaĂžii complementare                               |
|______________________________________________________________________________|
| 1. InformaĂžiile, copiile sau documentele cerute se anexeazĂŁ                  |
|                                                               1  2   3       |
| 2. InformaĂžiile, copiile sau documentele marcate la cifrele |__|__|____| din |
| cererea dumneavoastrĂŁ nu sunt disponibile                                    |
|                                                                              |
| Locul Âşi data .......... SemnĂŁtura ................ ÂŞtampila ............... |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Se completeazĂŁ de cĂŁtre biroul de destinaĂžie/biroul de ieÂşire din        |
| Comunitate                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Voletul nr. 2 a fost returnat în |__|__|____|;                            |
|                                       Z  L   A                               |
| alĂŁturat copia voletului nr. 1, vizatĂŁ corespunzĂŁtor.                        |
| 2. Voletul nr. 2, vizat corespunzĂŁtor, este anexat la prezentul aviz de      |
| cercetare.                                                                   |
| 3. CercetĂŁrile sunt în curs Âşi voletul nr. 2 sau o copie a voletului nr. 1   |
| va fi returnat(ĂŁ) în cel mai scurt timp.                                     |
| 4. Transportul a fost prezentat aici fĂŁrĂŁ documentul aferent.                |
| 5. Nici transportul Âşi nici carnetul TIR nu au fost prezentate aici Âşi nicio |
| informaĂžie cu privire la aceasta nu a putut fi obĂžinutĂŁ.                     |
|                                                                              |
| Locul Âşi data .......... SemnĂŁtura ................ ÂŞtampila ............... |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 3
    la normele tehnice

                        Modelul scrisorii de revenire

                      CARNET TIR - SCRISOARE DE REVENIRE

 ______________________________________________________________________________
| I. Biroul de plecare/Biroul de intrare | II. Autoritatea solicitatĂŁ          |
| în Comunitate                          | (denumirea Âşi adresa)               |
| (denumirea Âşi adresa)                  |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| III. ReferinĂža/Nr.                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Carnet TIR (Nr. Âşi data)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| V. Aviz de cercetare (Nr. Âşi data)                                           |
|______________________________________________________________________________|
| VI. PrecizĂŁri eventuale cu privire la biroul de destinaĂžie/biroul de ieÂşire  |
| din Comunitate                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| VII. Orice alte informaĂžii eventuale                                         |
|                                                 - continuare pe verso -      |
|______________________________________________________________________________|
| VIII. Nu am primit încĂŁ rĂŁspunsul la avizul de cercetare sus-menĂžionat.      |
| VĂŁ rog sĂŁ binevoiĂži a mĂŁ informa asupra stadiului actual al cercetĂŁrilor     |
| efectuate.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| IX. RĂŁspunsul autoritĂŁĂžii solicitate.                                        |
|                                                 - continuare pe verso -      |
|______________________________________________________________________________|
| întocmit la ....................., .......................                   |
|                                                                              |
|        SemnĂŁtura ..............                ÂŞtampila ...................  |
|______________________________________________________________________________|

    Anexe: O copie a voletului nr. 1 al Carnetului TIR.
           O copie a avizului de cercetare.

 ______________________________________________________________________________
| VII. Orice alte informaĂžii (continuare)                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| IX. RĂŁspunsul autoritĂŁĂžii solicitate (continuare)                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|_____________________________________________________________________________