închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃRÂRE Nr. 1677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea ºi completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ºi obligaþiile personalului autoritãþilor ºi instituþiilor publice pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate, precum ºi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãþii, în interesul serviciului

EMITENT: GUVERNUL ROMâNIEI

PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 19 decembrie 2008

în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

ARTICOL UNIC

Anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

1. La articolul 20, litera c) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanĂža dintre locul de cazare Âşi locul delegĂŁrii sau detaºãrii".

2. Articolul 24 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

ART. 24

Cheltuielile de transport se deconteazĂŁ pe bazĂŁ de documente justificative."

3. La articolul 26, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

ART. 26

(1) Persoana trimisĂŁ în delegare într-o localitate situatĂŁ la o distanÞã mai mare de 50 km de localitatea în care îÂşi are locul permanent de muncĂŁ Âşi în care nu se poate înapoia la sfârÂşitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazĂŁrii în structurile de primire turistice, pentru o camerĂŁ cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de camerĂŁ, pentru o camerĂŁ cu douĂŁ paturi, a cĂŁror clasificare este de maximum 3 stele sau flori."

4. La articolul 31, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmĂŁtorul cuprins:

(2) De prevederile alin. (1) beneficiazĂŁ Âşi personalul care asigurĂŁ protecĂžia nemijlocitĂŁ a persoanelor prevĂŁzute la alin. (1)."

5. La articolul 35, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmĂŁtorul cuprins:

(2) în situaĂžia în care organizatorul instructajelor sau al altor activitĂŁĂži în legĂŁturĂŁ cu sarcinile de serviciu asigurĂŁ integral masa participanĂžilor, aceÂştia nu beneficiazĂŁ de indemnizaĂžia zilnicĂŁ de delegare sau de detaÂşare prevĂŁzutĂŁ la art. 9.

PRIM-MINISTRU

CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU


ContrasemneazĂŁ:

p. Directorul Serviciului

de ProtecĂžie Âşi PazĂŁ,

Alexandru Burian


Ministrul internelor

Âşi reformei administrative,

Cristian David


Ministrul economiei Âşi finanĂželor,

Varujan Vosganian