închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor mãsuri în domeniul bugetar

EMITENT: GUVERNUL ROMâNIEI

PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 16 februarie 2009

Luând în considerare presiunile Âşi riscurile determinate de evoluĂžiile economice interne Âşi externe, necesitatea susĂžinerii creÂşterii economice Âşi reducerii inflaĂžiei, precum Âşi asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanÞãrii proiectelor de infrastructurĂŁ Âşi a cofinanÞãrii proiectelor finanĂžate din fonduri europene Âşi a contribuĂžiei României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile Âşi recomandĂŁrile Comisiei Europene Âşi ale organismelor financiare internaĂžionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultĂŁ cĂŁ, pentru evitarea riscurilor semnalate Âşi implicit a riscului declanºãrii procedurii de deficit excesiv este necesarĂŁ adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare Âşi de abordare mai prudentĂŁ a deficitului bugetar.

Luând în considerare faptul cĂŁ aceste elemente vizeazĂŁ interesul general public Âşi constituie situaĂžii de urgenÞã Âşi extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

ART. 1

Articolul 11 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mĂŁsuri financiare în domeniul bugetar, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 275/2008, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

ART. 11

(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotĂŁrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului FinanĂželor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finanÞãrile rambursabile care urmeazĂŁ a fi contractate de unitĂŁĂžile administrativ-teritoriale Âşi pentru tragerile ce se pot efectua din finanÞãrile rambursabile contractate sau care urmeazĂŁ a fi contractate.

(2) La stabilirea limitelor prevãzute la alin. (1) nu se includ finanÞãrile rambursabile pentru prefinanÞarea ºi/sau cofinanÞarea proiectelor care beneficiazã de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeanã ºi tragerile din aceste finanÞãri rambursabile, contractate sau care urmeazã a fi contractate de cãtre unitãÞile administrativ-teritoriale.

(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituitĂŁ în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanĂžele publice locale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, autorizeazĂŁ finanÞãrile rambursabile care urmeazĂŁ a fi contractate de unitĂŁĂžile administrativ-teritoriale, precum Âşi tragerile ce se pot efectua din finanÞãrile rambursabile contractate sau care urmeazĂŁ a fi contractate, în limita cĂŁrora se pot efectua plĂŁĂži, cu încadrarea în limitele anuale prevĂŁzute la alin. (1)."

ART. 2

Alineatele (3) Âşi (5) ale articolului 1 din OrdonanĂža Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunĂŁtĂŁĂžirea sistemului de finanĂžare a instituĂžiilor publice de culturĂŁ finanĂžate din venituri extrabugetare Âşi alocaĂžii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituĂžii, precum Âşi îmbunĂŁtĂŁĂžirea salarizĂŁrii personalului din instituĂžiile Âşi activitĂŁĂžile cu profil cultural, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 86/1996, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:

"(3) AlocaĂžiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupĂŁ caz, pentru finanĂžarea instituĂžiilor publice prevĂŁzute la alin. (1) se prevĂŁd, în sumĂŁ globalĂŁ, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare Âşi se repartizeazĂŁ de cĂŁtre aceÂştia pe instituĂžiile din subordine, în raport cu obligaĂžiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri Âşi cheltuieli al fiecĂŁrei instituĂžii publice.

..........................................................................

(5) Bugetele de venituri Âşi cheltuieli elaborate de instituĂžiile publice prevĂŁzute la alin. (1) se aprobĂŁ de cĂŁtre ordonatorul principal de credite bugetare, dupĂŁ aprobarea legii bugetului de stat."

ART. 3

Alineatele (3) Âşi (4) ale articolului 1 din OrdonanĂža Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunĂŁtĂŁĂžirea sistemului de finanĂžare a unitĂŁĂžilor sportive finanĂžate din venituri extrabugetare Âşi din alocaĂžii de la bugetul de stat, precum Âşi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitĂŁĂži, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobatĂŁ prin Legea nr. 59/1996, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:

(3) AlocaĂžiile de la bugetul de stat pentru finanĂžarea unitĂŁĂžilor prevĂŁzute la alin. (1) se prevĂŁd, în sumĂŁ globalĂŁ, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare Âşi se repartizeazĂŁ de cĂŁtre aceÂştia pe unitĂŁĂžile din subordine, în raport cu activitĂŁĂžile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri Âşi cheltuieli al fiecĂŁrei unitĂŁĂži.

(4) Bugetele de venituri Âşi cheltuieli elaborate de unitĂŁĂžile prevĂŁzute la alin. (1) se aprobĂŁ de cĂŁtre ordonatorii principali de credite bugetare, dupĂŁ aprobarea legii bugetului de stat."

ART. 4

Bugetele de venituri Âşi cheltuieli ale instituĂžiilor publice finanĂžate integral din venituri proprii, care funcĂžioneazĂŁ în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, Âşi bugetul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale de Reglementare în Domeniul Energiei, care funcĂžioneazĂŁ în coordonarea viceprim-ministrului, se aprobĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicĂŁrii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetarĂŁ.

ART. 5

Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanĂžele publice locale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, subvenĂžiile de la bugetul de stat cĂŁtre bugetele locale, necesare susĂžinerii derulĂŁrii proiectelor finanĂžate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rĂŁmase neutilizate la finele exerciĂžiului bugetar, se reflectĂŁ în excedentul bugetului local Âşi, respectiv, în fondul de rulment, Âşi vor fi utilizate în anul urmĂŁtor cu aceeaÂşi destinaĂžie pentru care aceste fonduri au fost acordate, pânĂŁ la finalizarea proiectelor respective.

ART. 6

Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanĂžele publice, cu modificĂŁrile ulterioare, pentru cheltuielile de personal care se regĂŁsesc în structura altor categorii de cheltuieli nu se aplicĂŁ reĂžinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

ART. 7

Prevederile art. 49 alin. (3) din OrdonanĂža Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ÂştiinĂžificĂŁ Âşi dezvoltarea tehnologicĂŁ, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 324/2003, cu modificĂŁrile ulterioare, referitoare la creÂşterea alocaĂžiilor bugetare, nu se aplicĂŁ în anul 2009.

ART. 8

Prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii Âşi alte drepturi de asigurĂŁri sociale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, nu se aplicĂŁ în anul 2009.

ART. 9

Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în anul 2009 cota de contribuĂžie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilitĂŁ potrivit legii.

ART. 10

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificĂŁrile ulterioare, pentru asigurarea sumelor pentru sprijinirea producĂŁtorilor agricoli în anul 2009, Ministerul Agriculturii, PĂŁdurilor Âşi DezvoltĂŁrii Rurale poate efectua virĂŁri de credite bugetare în condiĂžiile prevederilor art. 47 alin. (5) Âşi (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificĂŁrile ulterioare, pe tot parcursul anului bugetar. Aceste virĂŁri se efectueazĂŁ dacĂŁ nu contravin prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi ale legilor bugetare anuale, precum Âşi ale celor de rectificare bugetarĂŁ.

ART. 11

OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor mĂŁsuri de reorganizare în cadrul administraĂžiei publice centrale, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

1. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmĂŁtorul cuprins:

ART. 22

(1) Efectuarea modificĂŁrilor în execuĂžia bugetului de stat pe anul 2009, în condiĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, se va face de cĂŁtre ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare Âşi a precizĂŁrilor Ministerului FinanĂželor Publice."

2. La articolul 22, alineatul (8) se abrogĂŁ.

ART. 12

(1) Cheltuielile privind despĂŁgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaĂžiei privind creanĂžele fiscale administrate de Ministerul FinanĂželor Publice Âşi AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul FinanĂželor Publice Âşi de AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotĂŁrârilor definitive ale instanĂželor judecĂŁtoreÂşti, cheltuielile rezultate în urma soluĂžionĂŁrii de cĂŁtre Ministerul FinanĂželor Publice, pe cale amiabilĂŁ, în condiĂžiile art. 720^1 din Codul de procedurĂŁ civilĂŁ sau ale Legii nr. 192/2006 privind medierea Âşi organizarea profesiei de mediator, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum Âşi obligaĂžiile bĂŁneÂşti ale statului român, nĂŁscute din aplicarea ConvenĂžiei europene a drepturilor omului Âşi constatate prin acorduri de soluĂžionare amiabilĂŁ, prin decizii ale Comitetului MiniÂştrilor Consiliului Europei Âşi hotĂŁrâri ale CurĂžii Europene a Drepturilor Omului, se acoperĂŁ de cĂŁtre Ministerul FinanĂželor Publice, pe bazĂŁ de documente legale, din sumele prevĂŁzute cu aceastĂŁ destinaĂžie în bugetul de stat.

(2) Din sumele prevĂŁzute în bugetul Ministerului FinanĂželor Publice pentru despĂŁgubiri civile, precum Âşi pentru cheltuieli judiciare Âşi extrajudiciare derivate din acĂžiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziĂžiilor legale, se asigurĂŁ Âşi fondurile necesare pentru:

a) aplicarea prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preĂžioase Âşi pietrelor preĂžioase în România, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 261/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

b) suportarea despĂŁgubirilor, a cheltuielilor judiciare Âşi extrajudiciare derivate din acĂžiuni în care Guvernul României este parte;

c) aplicarea prevederilor art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietĂŁĂžii Âşi justiĂžiei, precum Âşi unele mĂŁsuri adiacente, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

(3) Pe mĂŁsura necesitĂŁĂžilor de finanĂžare prevĂŁzute la alin. (2) lit. b), se autorizeazĂŁ Ministerul FinanĂželor Publice, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, sĂŁ introducĂŁ modificĂŁrile corespunzĂŁtoare în bugetul de stat Âşi în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurĂŁrii creditelor bugetare în limita cĂŁrora vor fi efectuate plĂŁĂžile.

(4) în vederea asigurĂŁrii fondurilor prevĂŁzute la alin. (2) lit. c), se autorizeazĂŁ Ministerul FinanĂželor Publice sĂŁ introducĂŁ modificĂŁrile corespunzĂŁtoare în volumul Âşi în structura veniturilor Âşi cheltuielilor bugetului de stat, precum Âşi în volumul Âşi în structura bugetului Ministerului FinanĂželor Publice, în funcĂžie de încasarea dividendelor aferente acĂžiunilor deĂžinute de stat la Fondul "Proprietatea".

ART. 13

(1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 10 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi Âşi obligaĂžii ale personalului român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în anul 2009, în statele europene, personalul român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate sĂŁ cĂŁlĂŁtoreascĂŁ cu avionul astfel:

a) la business class, membrii Guvernului;

b) la clasa economicĂŁ, restul personalului.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (7) al art. 10 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în anul 2009, pentru personalul român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadreazĂŁ la categoria a II-a de diurnĂŁ, transportul dus-întors, pe distanĂža dintre aeroport sau garĂŁ Âşi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

ContrasemneazĂŁ:

Ministrul finanĂželor publice,

Gheorghe Pogea