├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

EMITENT: GUVERNUL ROMâNIEI

PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 16 februarie 2009

Luând în considerare presiunile ┼či riscurile determinate de evolu┼úiile economice interne ┼či externe, necesitatea sus┼úinerii cre┼čterii economice ┼či reducerii infla┼úiei, precum ┼či asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finan┼ú─ârii proiectelor de infrastructur─â ┼či a cofinan┼ú─ârii proiectelor finan┼úate din fonduri europene ┼či a contribu┼úiei României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile ┼či recomand─ârile Comisiei Europene ┼či ale organismelor financiare interna┼úionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezult─â c─â, pentru evitarea riscurilor semnalate ┼či implicit a riscului declan┼č─ârii procedurii de deficit excesiv este necesar─â adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare ┼či de abordare mai prudent─â a deficitului bugetar.

Luând în considerare faptul c─â aceste elemente vizeaz─â interesul general public ┼či constituie situa┼úii de urgen┼ú─â ┼či extraordinare a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

ART. 1

Articolul 11 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m─âsuri financiare în domeniul bugetar, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 275/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

ART. 11

(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hot─ârâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finan┼úelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finan┼ú─ârile rambursabile care urmeaz─â a fi contractate de unit─â┼úile administrativ-teritoriale ┼či pentru tragerile ce se pot efectua din finan┼ú─ârile rambursabile contractate sau care urmeaz─â a fi contractate.

(2) La stabilirea limitelor prev─âzute la alin. (1) nu se includ finan┼ú─ârile rambursabile pentru prefinan┼úarea ┼či/sau cofinan┼úarea proiectelor care beneficiaz─â de fonduri nerambursabile de la Uniunea European─â ┼či tragerile din aceste finan┼ú─âri rambursabile, contractate sau care urmeaz─â a fi contractate de c─âtre unit─â┼úile administrativ-teritoriale.

(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituit─â în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, autorizeaz─â finan┼ú─ârile rambursabile care urmeaz─â a fi contractate de unit─â┼úile administrativ-teritoriale, precum ┼či tragerile ce se pot efectua din finan┼ú─ârile rambursabile contractate sau care urmeaz─â a fi contractate, în limita c─ârora se pot efectua pl─â┼úi, cu încadrarea în limitele anuale prev─âzute la alin. (1)."

ART. 2

Alineatele (3) ┼či (5) ale articolului 1 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbun─ât─â┼úirea sistemului de finan┼úare a institu┼úiilor publice de cultur─â finan┼úate din venituri extrabugetare ┼či aloca┼úii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institu┼úii, precum ┼či îmbun─ât─â┼úirea salariz─ârii personalului din institu┼úiile ┼či activit─â┼úile cu profil cultural, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 86/1996, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:

"(3) Aloca┼úiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dup─â caz, pentru finan┼úarea institu┼úiilor publice prev─âzute la alin. (1) se prev─âd, în sum─â global─â, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare ┼či se repartizeaz─â de c─âtre ace┼čtia pe institu┼úiile din subordine, în raport cu obliga┼úiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri ┼či cheltuieli al fiec─ârei institu┼úii publice.

..........................................................................

(5) Bugetele de venituri ┼či cheltuieli elaborate de institu┼úiile publice prev─âzute la alin. (1) se aprob─â de c─âtre ordonatorul principal de credite bugetare, dup─â aprobarea legii bugetului de stat."

ART. 3

Alineatele (3) ┼či (4) ale articolului 1 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 10/1996 privind îmbun─ât─â┼úirea sistemului de finan┼úare a unit─â┼úilor sportive finan┼úate din venituri extrabugetare ┼či din aloca┼úii de la bugetul de stat, precum ┼či a sistemului de salarizare a personalului din aceste unit─â┼úi, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobat─â prin Legea nr. 59/1996, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:

(3) Aloca┼úiile de la bugetul de stat pentru finan┼úarea unit─â┼úilor prev─âzute la alin. (1) se prev─âd, în sum─â global─â, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare ┼či se repartizeaz─â de c─âtre ace┼čtia pe unit─â┼úile din subordine, în raport cu activit─â┼úile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri ┼či cheltuieli al fiec─ârei unit─â┼úi.

(4) Bugetele de venituri ┼či cheltuieli elaborate de unit─â┼úile prev─âzute la alin. (1) se aprob─â de c─âtre ordonatorii principali de credite bugetare, dup─â aprobarea legii bugetului de stat."

ART. 4

Bugetele de venituri ┼či cheltuieli ale institu┼úiilor publice finan┼úate integral din venituri proprii, care func┼úioneaz─â în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, ┼či bugetul Autorit─â┼úii Na┼úionale de Reglementare în Domeniul Energiei, care func┼úioneaz─â în coordonarea viceprim-ministrului, se aprob─â prin hot─ârâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data public─ârii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetar─â.

ART. 5

Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, subven┼úiile de la bugetul de stat c─âtre bugetele locale, necesare sus┼úinerii derul─ârii proiectelor finan┼úate din fonduri externe nerambursabile postaderare, r─âmase neutilizate la finele exerci┼úiului bugetar, se reflect─â în excedentul bugetului local ┼či, respectiv, în fondul de rulment, ┼či vor fi utilizate în anul urm─âtor cu aceea┼či destina┼úie pentru care aceste fonduri au fost acordate, pân─â la finalizarea proiectelor respective.

ART. 6

Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finan┼úele publice, cu modific─ârile ulterioare, pentru cheltuielile de personal care se reg─âsesc în structura altor categorii de cheltuieli nu se aplic─â re┼úinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

ART. 7

Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ┼čtiin┼úific─â ┼či dezvoltarea tehnologic─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 324/2003, cu modific─ârile ulterioare, referitoare la cre┼čterea aloca┼úiilor bugetare, nu se aplic─â în anul 2009.

ART. 8

Prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ┼či alte drepturi de asigur─âri sociale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, nu se aplic─â în anul 2009.

ART. 9

Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în anul 2009 cota de contribu┼úie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilit─â potrivit legii.

ART. 10

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modific─ârile ulterioare, pentru asigurarea sumelor pentru sprijinirea produc─âtorilor agricoli în anul 2009, Ministerul Agriculturii, P─âdurilor ┼či Dezvolt─ârii Rurale poate efectua vir─âri de credite bugetare în condi┼úiile prevederilor art. 47 alin. (5) ┼či (6) din Legea nr. 500/2002, cu modific─ârile ulterioare, pe tot parcursul anului bugetar. Aceste vir─âri se efectueaz─â dac─â nu contravin prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modific─ârile ulterioare, ┼či ale legilor bugetare anuale, precum ┼či ale celor de rectificare bugetar─â.

ART. 11

Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor m─âsuri de reorganizare în cadrul administra┼úiei publice centrale, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:

1. La articolul 22, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:

ART. 22

(1) Efectuarea modific─ârilor în execu┼úia bugetului de stat pe anul 2009, în condi┼úiile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, se va face de c─âtre ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare ┼či a preciz─ârilor Ministerului Finan┼úelor Publice."

2. La articolul 22, alineatul (8) se abrog─â.

ART. 12

(1) Cheltuielile privind desp─âgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legisla┼úiei privind crean┼úele fiscale administrate de Ministerul Finan┼úelor Publice ┼či Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finan┼úelor Publice ┼či de Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hot─ârârilor definitive ale instan┼úelor judec─âtore┼čti, cheltuielile rezultate în urma solu┼úion─ârii de c─âtre Ministerul Finan┼úelor Publice, pe cale amiabil─â, în condi┼úiile art. 720^1 din Codul de procedur─â civil─â sau ale Legii nr. 192/2006 privind medierea ┼či organizarea profesiei de mediator, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum ┼či obliga┼úiile b─âne┼čti ale statului român, n─âscute din aplicarea Conven┼úiei europene a drepturilor omului ┼či constatate prin acorduri de solu┼úionare amiabil─â, prin decizii ale Comitetului Mini┼čtrilor Consiliului Europei ┼či hot─ârâri ale Cur┼úii Europene a Drepturilor Omului, se acoper─â de c─âtre Ministerul Finan┼úelor Publice, pe baz─â de documente legale, din sumele prev─âzute cu aceast─â destina┼úie în bugetul de stat.

(2) Din sumele prev─âzute în bugetul Ministerului Finan┼úelor Publice pentru desp─âgubiri civile, precum ┼či pentru cheltuieli judiciare ┼či extrajudiciare derivate din ac┼úiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi┼úiilor legale, se asigur─â ┼či fondurile necesare pentru:

a) aplicarea prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre┼úioase ┼či pietrelor pre┼úioase în România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 261/2002, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

b) suportarea desp─âgubirilor, a cheltuielilor judiciare ┼či extrajudiciare derivate din ac┼úiuni în care Guvernul României este parte;

c) aplicarea prevederilor art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet─â┼úii ┼či justi┼úiei, precum ┼či unele m─âsuri adiacente, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

(3) Pe m─âsura necesit─â┼úilor de finan┼úare prev─âzute la alin. (2) lit. b), se autorizeaz─â Ministerul Finan┼úelor Publice, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, s─â introduc─â modific─ârile corespunz─âtoare în bugetul de stat ┼či în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigur─ârii creditelor bugetare în limita c─ârora vor fi efectuate pl─â┼úile.

(4) în vederea asigur─ârii fondurilor prev─âzute la alin. (2) lit. c), se autorizeaz─â Ministerul Finan┼úelor Publice s─â introduc─â modific─ârile corespunz─âtoare în volumul ┼či în structura veniturilor ┼či cheltuielilor bugetului de stat, precum ┼či în volumul ┼či în structura bugetului Ministerului Finan┼úelor Publice, în func┼úie de încasarea dividendelor aferente ac┼úiunilor de┼úinute de stat la Fondul "Proprietatea".

ART. 13

(1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 10 din Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în anul 2009, în statele europene, personalul român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul astfel:

a) la business class, membrii Guvernului;

b) la clasa economic─â, restul personalului.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (7) al art. 10 din Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în anul 2009, pentru personalul român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadreaz─â la categoria a II-a de diurn─â, transportul dus-întors, pe distan┼úa dintre aeroport sau gar─â ┼či locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaz─â:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea