închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7898 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea InstrucĂžiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO
                
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ªI FINANÞELOR
 AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR

PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din 18 decembrie 2008

    în vederea aplicĂŁrii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prevĂŁzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziĂžii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificĂŁrile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor ConvenĂžiei vamale referitoare la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (ConvenĂžia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ InstrucĂžiunile privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    VicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale
                          de Administrare FiscalĂŁ,
                            Gelu ÂŞtefan Diaconu

    BucureÂşti, 12 decembrie 2008.
    Nr. 7.898.

    ANEXA 1

                               INSTRUCÞIUNI
privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    1. Componenta NCTS/TIR, utilizatĂŁ în toate statele membre ale Uniunii Europene, permite depunerea carnetului TIR prin mijloace electronice, urmĂŁrirea Âşi gestionarea tuturor operaĂžiunilor TIR de la nivelul ComunitĂŁĂžii, precum Âşi terminarea/descĂŁrcarea operaĂžiunilor TIR în cadrul ComunitĂŁĂžii.
    2. Depunerea carnetului TIR prin mijloace electronice Âşi/sau terminarea, descĂŁrcarea acestuia prin intermediul clientului NCTS-RO se pot face de operatorii economici în calitate de:
    2.1. transportatori autorizaĂži la regimul TIR sau reprezentanĂžii acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar;
    2.2. destinatari agreaĂži sau reprezentanĂžii acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
    3. Pentru utilizarea componentei NCTS/TIR din cadrul aplicaĂžiei NCTS-RO, destinatĂŁ operatorilor economici, este necesar ca aceÂştia sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele tehnice hardware Âşi software prevĂŁzute în anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare a accesului la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO

    A. CondiĂžii de acces

    4. Accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO se realizeazĂŁ pe baza unei autorizaĂžii eliberate de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor - DirecĂžia de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ.

    B. Dosarul de autorizare

    5. AutorizaĂžia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO se acordĂŁ pe baza unei cereri scrise, întocmitĂŁ potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societĂŁĂžii comerciale, sediul, codul unic de înregistrare, numele, prenumele Âşi funcĂžiile persoanelor care reprezintĂŁ legal societatea comercialĂŁ. AutorizaĂžia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR în procedurĂŁ simplificatĂŁ se solicitĂŁ numai în cazul în care se utilizeazĂŁ procedura de vĂŁmuire la domiciliu. în acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO se depune de destinatarul agreat sau, dupĂŁ caz, de reprezentantul desemnat de operatorul economic sĂŁ efectueze formalitĂŁĂžile vamale în numele sĂŁu. Cererea se transmite la Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor - DirecĂžia de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ împreunĂŁ cu:
    a) formularul unic de înregistrare în aplicaĂžia NCTS-RO, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 3;
    b) lista cu direcĂžiile judeĂžene Âşi a municipiului BucureÂşti pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV), pe lângĂŁ care se solicitĂŁ autorizarea Âşi a persoanelor desemnate sĂŁ depunĂŁ carnete TIR în componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 4;
    c) o declaraĂžie (împuternicire), în cazul destinatarilor agreaĂži, în care se specificĂŁ dacĂŁ terminarea/descĂŁrcarea carnetului TIR se face apelându-se la serviciile unui reprezentant;
    d) copie de pe autorizaĂžia de reprezentant sau cel puĂžin o împuternicire de la un transportator autorizat la regimul TIR, în situaĂžia în care accesul este solicitat de un reprezentant;
    e) copie de pe autorizaĂžia de destinatar agreat eliberatĂŁ de DJAOV/BV, dacĂŁ este cazul;
    f) o declaraĂžie-angajament completatĂŁ conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 5.

    C. Emiterea autorizaĂžiei/extinderii autorizaĂžiei de acces

    6. DupĂŁ verificarea documentelor prevĂŁzute la pct. 5, se întocmeÂşte de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor autorizaĂžia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO, în douĂŁ exemplare, Âşi se semneazĂŁ de directorul DirecĂžiei de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizaĂžiei se transmite solicitantului, iar celĂŁlalt se pĂŁstreazĂŁ în evidenĂža Serviciului analiza Âşi optimizarea aplicaĂžiilor informatice din cadrul DirecĂžiei de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ. Solicitantul va depune o copie a autorizaĂžiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO la DJAOV/BV pe lângĂŁ care îÂşi va desfĂŁÂşura activitatea, împreunĂŁ cu lista utilizatorilor desemnaĂži sĂŁ depunĂŁ carnete TIR. AutorizaĂžia de acces va conĂžine informaĂžii privind numĂŁrul de identificare al operatorului economic (TIN), codul unic de înregistrare (CUI) Âşi denumirea operatorului economic, certificatul digital (fiÂşier care asigurĂŁ accesul criptat Âşi securizat la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constând în denumirea fiÂşierului Âşi parolĂŁ. împreunĂŁ cu autorizaĂžia se vor transmite Âşi:
    a) fiÂşierul ce reprezintĂŁ certificatul digital;
    b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat sĂŁ depunĂŁ carnete TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator Âşi parolĂŁ, cu recomandarea ca parola sĂŁ fie modificatĂŁ de cĂŁtre utilizator dupĂŁ prima conectare.
    7. în situaĂžia în care solicitantul beneficiazĂŁ de o autorizaĂžie de acces la aplicaĂžia NCTS-RO, se întocmeÂşte de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor o extindere a autorizaĂžiei de acces pentru componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO, în douĂŁ exemplare, Âşi se semneazĂŁ de directorul DirecĂžiei de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 7. Extinderea autorizaĂžiei de acces va conĂžine informaĂžii privind TIN, CUI Âşi denumirea operatorului economic, dacĂŁ este cazul, certificatul digital (fiÂşier care asigurĂŁ accesul criptat Âşi securizat la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic Âşi parola. împreunĂŁ cu extinderea autorizaĂžiei se vor transmite Âşi:
    a) fiÂşierul ce conĂžine certificatul digital, dacĂŁ este cazul;
    b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat sĂŁ depunĂŁ carnete TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator Âşi parolĂŁ, cu recomandarea ca parola sĂŁ fie modificatĂŁ de utilizator dupĂŁ prima conectare.

    D. Suspendarea, revocarea Âşi anularea autorizaĂžiei/extinderii autorizaĂžiei de acces

    8. Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor poate suspenda autorizaĂžia/extinderea autorizaĂžiei dacĂŁ:
    a) titularul solicitĂŁ suspendarea;
    b) titularul nu respectĂŁ regulile Âşi condiĂžiile tehnice impuse de cerinĂžele Sistemului informatic integrat vamal. înainte de a dispune suspendarea autorizaĂžiei/extinderii autorizaĂžiei, Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor pune în vedere titularului sĂŁ îÂşi îndeplineascĂŁ obligaĂžiile Âşi stabileÂşte un termen pentru aceasta. DacĂŁ titularul nu îÂşi îndeplineÂşte obligaĂžiile în termenul stabilit, Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor suspendĂŁ autorizaĂžia/extinderea autorizaĂžiei pe o perioadĂŁ de la 3 la 12 luni. DacĂŁ în aceastĂŁ perioadĂŁ titularul îÂşi îndeplineÂşte obligaĂžiile, Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor poate ridica mĂŁsura suspendĂŁrii. DacĂŁ în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îÂşi îndeplineÂşte obligaĂžiile, Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor anuleazĂŁ autorizaĂžia/extinderea autorizaĂžiei.
    9. Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor poate anula sau revoca autorizaĂžia/extinderea autorizaĂžiei în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 8 - 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor poate dispune anularea autorizaĂžiei/extinderii autorizaĂžiei Âşi atunci când titularul nu respectĂŁ regulile de funcĂžionare, securitate Âşi confidenĂžialitate a datelor impuse de cerinĂžele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.
    10. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conĂžine data de la care mĂŁsura intrĂŁ în vigoare Âşi este transmisĂŁ titularului.

    E. Actualizarea datelor privind autorizaĂžia/extinderea autorizaĂžiei de acces

    11. AutorizaĂžia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO se actualizeazĂŁ la cererea titularului, atunci când:
    a) titularul prezintĂŁ date referitoare la: extinderea activitĂŁĂžii la alte DJAOV/BV, suspendarea activitĂŁĂžii la una/unul dintre DJAOV/BV transmise anterior, actualizĂŁri în lista personalului desemnat sĂŁ depunĂŁ carnetul TIR la DJAOV/BV sau altele asemenea;
    b) au survenit modificĂŁri faÞã de situaĂžia iniĂžialĂŁ privind declararea carnetelor TIR;
    c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate sau actualizate.

    CAP. 3
    DispoziĂžii finale

    12. Operatorul economic va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO.
    13. Operatorul economic care a obĂžinut autorizaĂžia de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO Âşi nu a beneficiat de acces la aceastĂŁ aplicaĂžie va parcurge toĂži paÂşii prevĂŁzuĂži în InstrucĂžiunile de instalare Âşi configurare ale aplicaĂžiei NCTS-RO prin conexiuni INTERNET, publicate pe pagina de internet a AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor.
    14. Orice modificare intervenitĂŁ în datele titularului autorizaĂžiei se va transmite, în scris, AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor de operatorul economic în termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunzĂŁtoare a formularelor din anexele nr. 2 - 5.
    15. Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor poate aproba pentru operatorii economici, pe bazĂŁ de protocol încheiat între pĂŁrĂži, utilizarea altor soluĂžii privind schimbul de date Âşi conectarea la aplicaĂžia NCTS-RO decât cea pusĂŁ la dispoziĂžie.
    16. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantĂŁ din prezentele instrucĂžiuni.

    ANEXA 1
    la instrucĂžiuni

                            CERINÞE TEHNICE
                   pentru utilizarea clientului NCTS-RO

    - Hardware
        - Pentium IV
            - 512 M RAM
            - 40 G HDD
            - USB
        - Conexiune internet stabilĂŁ 128 Kbps sau superioarĂŁ, nerecomandat dial-up
        - ImprimantĂŁ Laser (600 Dots/inch)
        - Cititor de coduri de bare (opĂžional) - Standardul ISO EAN 128

    - Software
        - Windows 2000 sau XP
        - Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioarĂŁ
        - Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (disponibilĂŁ pe adresa ftp://80.96.3.90)
        - VPN Secure Client (disponibil pe adresa ftp://80.96.3.90)

    ANEXA 2
    la instrucĂžiuni

    Nr. ............ din ................
    CĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor
    DirecĂžia de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ

                          CERERE DE AUTORIZARE
         pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO

    Societatea ComercialĂŁ ..................................................., CUI ............................, cu sediul în  ............................., adresa ......................................................................, reprezentatĂŁ legal de ...................., având funcĂžia de ................, beneficiar al autorizaĂžiei de acces la aplicaĂžia NCTS-RO nr.* .../data .......

    SolicitĂŁm autorizarea pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO.

                     declarare în procedurĂŁ**
                 normalĂŁ              simplificatĂŁ
                    _                       _
                   |_|                     |_|

                                  Numele, prenumele, funcĂžia
                                  ..........................

                                  SemnĂŁtura Âşi Âştampila
                                  ..........................

------------
    * Se completeazĂŁ doar de operatorii economici beneficiari ai unei autorizaĂžii de acces la aplicaĂžia NCTS-RO.
    ** Se bifeazĂŁ cĂŁsuĂža corespunzĂŁtoare.

    ANEXA 3
    la instrucĂžiuni*1)

    *1) Anexa nr. 3 la instrucĂžiuni este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR                                              |
|                                                                              |
| DIRECÞIA TEHNICI DE VÃMUIRE ÂŞI TARIF VAMAL                                   |
| DIRECÞIA DE TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI, COMUNICAÞII ÂŞI STATISTICà VAMALà        |
|______________________________________________________________________________|
|    FORMULAR DE îNREGISTRARE LA COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICAÞIA NCTS-RO     |
|______________________________________________________________________________|
| (*) = se completeazĂŁ de A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de       |
|       completat                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| NUMÃR DE IDENTIFICARE OPERATOR  | (*)                                        |
| ECONOMIC (TIN)                  |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| COD UNIC DE îNREGISTRARE**      |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| NUME                            |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| SA                                     |
|                                 |  _                                         |
| FORMà SOCIETATE COMERCIALà     | |_| SRL                                    |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| ALTE                                   |
|_________________________________|____________________________________________|
| ADRESà                         |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| COD POÂŞTAL (ZIP)                |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| ORAÂŞ/LOCALITATE                 |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| SECTOR/JUDEÞ                    |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| ÞARà                           | ROMâNIA                                    |
|_________________________________|____________________________________________|
| TELEFON                         |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| FAX                             |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| E-MAIL                          |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| NUME REPREZENTANT LEGAL         |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| TRANSPORTATOR AGREAT LA TIR            |
|                                 |  _                                         |
| TIP OPERATOR ECONOMIC           | |_| REPREZENTANT TRANSPORTATOR             |
|                                 |     DESTINATAR AGREAT                      |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| DESTINATAR AGREAT                      |
|_________________________________|____________________________________________|
| BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAÞII  |  _                                         |
| DE ACCES LA NCTS-RO             | |_| DA     Nr. autorizaĂžie:   Data:        |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| NU                                     |
|_________________________________|____________________________________________|
| DATA INTRODUCERII îN NCTS-RO    | (*)                                        |
|_________________________________|____________________________________________|
| DATA IEÂŞIRII DIN NCTS-RO        | (*)                                        |
|_________________________________|____________________________________________|
| SOCIETATE COMERCIALà           | AUTORITATEA NAÞIONALà A VÃMILOR            |
|                                 |                                            |
| SEMNÃTURà         ÂŞTAMPILà    | SEMNÃTURà                ÂŞTAMPILà        |
|                                 |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|

    ** Se preia din certificatul de înregistrare.

    ANEXA 4
    la instrucĂžiuni

                                LISTA
DJAOV/BV NCTS/TIR pe lângĂŁ care se solicitĂŁ autorizarea Âşi a persoanelor desemnate sĂŁ depunĂŁ carnete TIR*

    * Se completeazĂŁ de cĂŁtre administratorul de sistem din cadrul DJAOV/BV.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        DJAOV/BV        | Persoane   | Tip         |   Valabilitate**    |
|crt.|                        | desemnate  | procedurĂŁ   |                     |
|    |________________________|____________|_____________|_____________________|
|    |    Cod  |   Denumire   |Nume|Prenume|(N - normalĂŁ,|Data      |Data      |
|    |         |              |    |       |S -          |început   |sfârÂşit   |
|    |         |              |    |       |simplificatĂŁ)|zz/ll/aaaa|zz/ll/aaaa|
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    |         |              |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. BRAÂŞOV - ROBV    |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROBV0300| ALBA IULIA   |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROBV0900| BRAÂŞOV       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROBV5600| MIERCUREA    |    |       |             |          |          |
|    |         | CIUC         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROBV5610| ODORHEIU     |    |       |             |          |          |
|    |         | SECUIESC     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROBV7820| SFâNTU       |    |       |             |          |          |
|    |         | GHEORGHE     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROBV7900| SIBIU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROBV8800| TâRGU MUREÂŞ  |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. BUCUREÂŞTI - ROBU |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROBU1030| OTOPENI      |    |       |             |          |          |
|    |         | CÃLÃTORI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROBU1040| BÃNEASA -    |    |       |             |          |          |
|    |         | AEROPORT     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROBU1200| ANTREPOZITE  |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROBU1400| TâRGURI ÂŞI   |    |       |             |          |          |
|    |         | EXPOZIÞII    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROBU3910| GIURGIU      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROBU3980| ZONA LIBERà |    |       |             |          |          |
|    |         | GIURGIU      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROBU7100| PLOIEÂŞTI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROBU1380| POÂŞTA        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROBU8600| TâRGOVIÂŞTE   |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ |    |       |             |          |          |
|____|________________________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROCJ0500| BAIA MARE    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROCJ0400| BISTRIÞA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROCJ1800| CLUJ-NAPOCA  |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROCJ1810| CLUJ-NAPOCA -|    |       |             |          |          |
|    |         | AEROPORT     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROCJ4310| HALMEU       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROCJ6570| ORADEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROCJ7810| SATU MARE    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROCJ8000| SIGHET       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROCJ9700| ZALÃU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. CRAIOVA - ROCR   |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROCR0310| ALEXANDRIA   |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROCR1700| CALAFAT      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROCR1720| BECHET       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROCR2000| CORABIA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROCR2100| CRAIOVA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROCR7000| PITEÂŞTI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROCR7270| PORÞILE DE   |    |       |             |          |          |
|    |         | FIER I       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROCR7280| ORÂŞOVA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROCR7700| RâMNICU      |    |       |             |          |          |
|    |         | VâLCEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 10 | ROCR8210| SLATINA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 11 | ROCR8810| TâRGU JIU    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 12 | ROCR9000| DROBETA-TURNU|    |       |             |          |          |
|    |         | SEVERIN      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 13 | ROCR9100| TURNU        |    |       |             |          |          |
|    |         | MÃGURELE     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. CONSTANÞA - ROCT |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROCT1710| CÃLÃRAÂŞI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROCT1900| CONSTANÞA    |    |       |             |          |          |
|    |         | SUD - AGIGEA |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROCT1970| CONSTANÞA    |    |       |             |          |          |
|    |         | PORT         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROCT5400| MANGALIA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROCT8220| SLOBOZIA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. GALAÞI - ROGL    |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROGL0700| BRÃILA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROGL0710| ZONA LIBERà |    |       |             |          |          |
|    |         | BRÃILA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROGL1500| BUZÃU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROGL3600| FOCÂŞANI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROGL3610| OANCEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROGL3800| GALAÞI DOCURI|    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROGL8900| TULCEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROGL3850| GIURGIULEÂŞTI |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. IAÂŞI - ROIS |    |       |             |          |          |
|____|________________________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROIS0100| ALBIÞA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROIS0600| BACÃU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROIS1600| BOTOÂŞANI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROIS2700| DORNEÂŞTI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROIS4650| IAÂŞI         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROIS4800| PAÂŞCANI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROIS4990| SCULENI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROIS1610| STâNCA       |    |       |             |          |          |
|    |         | COSTEÂŞTI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROIS7400| PIATRA-NEAMÞ |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 10 | ROIS8200| SIRET        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 11 | ROIS8230| SUCEAVA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 12 | ROIS9610| VASLUI       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. TIMIÂŞOARA - ROTM |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROTM0200| ARAD         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROTM0230| ARAD AERO    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROTM2300| ZONA LIBERà |    |       |             |          |          |
|    |         | CURTICI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROTM8100| DEVA         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROTM5010| JIMBOLIA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROTM5510| MORAVIÞA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROTM7600| REÂŞIÞA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROTM8720| TIMIÂŞOARA    |    |       |             |          |          |
|    |         | BAZà        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROTM8730| TIMIÂŞOARA    |    |       |             |          |          |
|    |         | AEROPORT     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 10 | ROTM8750| LUGOJ        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 11 | ROTM6100| NAIDê       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|


    ANEXA 5
    la instrucĂžiuni

    SOCIETATEA COMERCIALÃ ...................
    Cod unic de înregistrare ................

                            DECLARAÞIE-ANGAJAMENT
privind respectarea obligaĂžiilor ce revin utilizatorilor NCTS/TIR

                          Nr. ......../data ..........

    Societatea ComercialĂŁ ..........................., CUI .................., reprezentatĂŁ legal prin ..............................................., având funcĂžia de ......................., se angajeazĂŁ:
    în calitate de utilizator, cunoscând dispoziĂžiile legale cu caracter general Âşi special în materie de protecĂžie a dreptului de proprietate, precum Âşi sancĂžiunile aplicabile în cazul sĂŁvârÂşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumĂŁm în mod direct Âşi necondiĂžionat obligaĂžiile privitoare la utilizarea NCTS/TIR faÞã de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

    I. ObligaĂžiile utilizatorului

    Ne angajĂŁm, în calitate de utilizatori ai NCTS/TIR, sĂŁ respectĂŁm regulile impuse de autoritatea vamalĂŁ, proprietarĂŁ a sistemului.
    Ea este singura în mĂŁsurĂŁ sĂŁ asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific NCTS/TIR, în condiĂžiile pe care le considerĂŁ necesare.
    FaÞã de cele de mai sus, ne obligĂŁm:
    1. CondiĂžii tehnice:
    a) sĂŁ deĂžinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea Âşi funcĂžionarea normalĂŁ a NCTS/TIR;
    b) sĂŁ asigurĂŁm conexiunea la internet în conformitate cu condiĂžiile stabilite prin instrucĂžiunile privind accesul la NCTS/TIR;
    c) sĂŁ deĂžinem platforma software adecvatĂŁ pentru instalarea, utilizarea Âşi funcĂžionarea normalĂŁ a NCTS/TIR;
    d) sĂŁ asigurĂŁm suportul tehnic necesar pentru utilizarea Âşi funcĂžionarea normalĂŁ a NCTS/TIR;
    2. Resursele umane:
    a) sĂŁ asigurĂŁm personalul calificat în domeniul informatic Âşi vamal capabil sĂŁ utilizeze NCTS/TIR;
    b) sĂŁ asigurĂŁm instruirea personalului utilizator al NCTS/TIR cu privire la normele în vigoare.
    3. ConfidenĂžialitatea Âşi securitatea datelor:
    a) sĂŁ asigurĂŁm utilizarea NCTS/TIR pus la dispoziĂžie de autoritatea vamalĂŁ, la parametrii definiĂži de aceasta;
    b) sĂŁ nu permitem accesul terĂžilor la NCTS/TIR;
    c) sĂŁ nu utilizĂŁm NCTS/TIR în numele altor persoane juridice sau fizice;
    d) sĂŁ nu difuzĂŁm NCTS/TIR altor persoane juridice sau fizice;
    e) sĂŁ nu modificĂŁm NCTS/TIR;
    f) sĂŁ nu utilizĂŁm alte produse informatice pentru accesul la NCTS/TIR;
    g) sĂŁ luĂŁm toate mĂŁsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;
    h) sĂŁ asigurĂŁm confidenĂžialitatea datelor Âşi informaĂžiilor de care luĂŁm cunoÂştinÞã prin utilizarea NCTS/TIR.
    4. Asigurarea condiĂžiilor pentru exercitarea dreptului de control al AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor asupra activitĂŁĂžii desfĂŁÂşurate privind:
    a) respectarea obligaĂžiilor referitoare la condiĂžiile tehnice, comunicaĂžii Âşi confidenĂžialitatea Âşi securitatea datelor;
    b) nivelul de instruire al persoanelor desemnate sĂŁ utilizeze NCTS/TIR Âşi respectarea instrucĂžiunilor de lucru.

    II. MĂŁsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor

    în cazul nerespectĂŁrii obligaĂžiilor asumate, am luat cunoÂştinÞã cĂŁ suntem pasibili de a suporta urmĂŁtoarele sancĂžiuni, în funcĂžie de gravitatea faptelor sĂŁvârÂşite:
    a) suspendarea autorizaĂžiei de acces la NCTS/TIR pe o perioadĂŁ cuprinsĂŁ între 3 Âşi 12 luni;
    b) revocarea/anularea autorizaĂžiei de acces la NCTS/TIR.
    Aplicarea sancĂžiunilor de cĂŁtre autoritatea vamalĂŁ nu exclude rĂŁspunderea civilĂŁ Âşi penalĂŁ a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele sĂŁvârÂşite.

    Data ......................,                 Utilizator,
    FuncĂžia ....................
    Numele .....................                 SemnĂŁtura ................

    ANEXA 6
    la instrucĂžiuni

    AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
    DIRECÞIA DE TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI, COMUNICAÞII ÂŞI STATISTICÃ VAMALÃ

                                                             Exemplar nr. ....

                               AUTORIZAÞIE
    pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicaĂžia NCTS-RO
                         Nr. ........ din ..........

    1. Denumirea Âşi sediul solicitantului ....................................
    ..........................................................................
    2. TIN: .................................
    3. CUI: .................................
    4. Certificat digital: ..................

    Parola:

                                Director,
                                .........

    ANEXA 7
    la instrucĂžiuni

    AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
    DIRECÞIA DE TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI, COMUNICAÞII ÂŞI STATISTICÃ VAMALÃ

                                                             Exemplar nr. ....

                           EXTINDEREA AUTORIZAÞIEI
          de acces la aplicaĂžia NCTS-RO pentru componenta NCTS/TIR
                          Nr. ........ din .........

    1. Denumirea Âşi sediul solicitantului ....................................
    ..........................................................................
    2. TIN: .................................
    3. CUI: .................................
    4. Certificat digital: ..................

    Parola:

                                Director,

                              ---------------