├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7898 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO
                
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
 AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
              AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR

PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din 18 decembrie 2008

    în vederea aplic─ârii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prev─âzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modific─ârile ulterioare, ┼či în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozi┼úii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modific─ârile ulterioare,
    în aplicarea prevederilor Conven┼úiei vamale referitoare la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conven┼úia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Instruc┼úiunile privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale
                          de Administrare Fiscal─â,
                            Gelu ┼×tefan Diaconu

    Bucure┼čti, 12 decembrie 2008.
    Nr. 7.898.

    ANEXA 1

                               INSTRUC┼óIUNI
privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    1. Componenta NCTS/TIR, utilizat─â în toate statele membre ale Uniunii Europene, permite depunerea carnetului TIR prin mijloace electronice, urm─ârirea ┼či gestionarea tuturor opera┼úiunilor TIR de la nivelul Comunit─â┼úii, precum ┼či terminarea/desc─ârcarea opera┼úiunilor TIR în cadrul Comunit─â┼úii.
    2. Depunerea carnetului TIR prin mijloace electronice ┼či/sau terminarea, desc─ârcarea acestuia prin intermediul clientului NCTS-RO se pot face de operatorii economici în calitate de:
    2.1. transportatori autoriza┼úi la regimul TIR sau reprezentan┼úii acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar;
    2.2. destinatari agrea┼úi sau reprezentan┼úii acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
    3. Pentru utilizarea componentei NCTS/TIR din cadrul aplica┼úiei NCTS-RO, destinat─â operatorilor economici, este necesar ca ace┼čtia s─â îndeplineasc─â cerin┼úele tehnice hardware ┼či software prev─âzute în anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare a accesului la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO

    A. Condi┼úii de acces

    4. Accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO se realizeaz─â pe baza unei autoriza┼úii eliberate de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor - Direc┼úia de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â.

    B. Dosarul de autorizare

    5. Autoriza┼úia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO se acord─â pe baza unei cereri scrise, întocmit─â potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societ─â┼úii comerciale, sediul, codul unic de înregistrare, numele, prenumele ┼či func┼úiile persoanelor care reprezint─â legal societatea comercial─â. Autoriza┼úia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR în procedur─â simplificat─â se solicit─â numai în cazul în care se utilizeaz─â procedura de v─âmuire la domiciliu. în acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO se depune de destinatarul agreat sau, dup─â caz, de reprezentantul desemnat de operatorul economic s─â efectueze formalit─â┼úile vamale în numele s─âu. Cererea se transmite la Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor - Direc┼úia de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â împreun─â cu:
    a) formularul unic de înregistrare în aplica┼úia NCTS-RO, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 3;
    b) lista cu direc┼úiile jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV), pe lâng─â care se solicit─â autorizarea ┼či a persoanelor desemnate s─â depun─â carnete TIR în componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 4;
    c) o declara┼úie (împuternicire), în cazul destinatarilor agrea┼úi, în care se specific─â dac─â terminarea/desc─ârcarea carnetului TIR se face apelându-se la serviciile unui reprezentant;
    d) copie de pe autoriza┼úia de reprezentant sau cel pu┼úin o împuternicire de la un transportator autorizat la regimul TIR, în situa┼úia în care accesul este solicitat de un reprezentant;
    e) copie de pe autoriza┼úia de destinatar agreat eliberat─â de DJAOV/BV, dac─â este cazul;
    f) o declara┼úie-angajament completat─â conform modelului prev─âzut în anexa nr. 5.

    C. Emiterea autoriza┼úiei/extinderii autoriza┼úiei de acces

    6. Dup─â verificarea documentelor prev─âzute la pct. 5, se întocme┼čte de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor autoriza┼úia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO, în dou─â exemplare, ┼či se semneaz─â de directorul Direc┼úiei de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autoriza┼úiei se transmite solicitantului, iar cel─âlalt se p─âstreaz─â în eviden┼úa Serviciului analiza ┼či optimizarea aplica┼úiilor informatice din cadrul Direc┼úiei de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â. Solicitantul va depune o copie a autoriza┼úiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO la DJAOV/BV pe lâng─â care î┼či va desf─â┼čura activitatea, împreun─â cu lista utilizatorilor desemna┼úi s─â depun─â carnete TIR. Autoriza┼úia de acces va con┼úine informa┼úii privind num─ârul de identificare al operatorului economic (TIN), codul unic de înregistrare (CUI) ┼či denumirea operatorului economic, certificatul digital (fi┼čier care asigur─â accesul criptat ┼či securizat la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constând în denumirea fi┼čierului ┼či parol─â. împreun─â cu autoriza┼úia se vor transmite ┼či:
    a) fi┼čierul ce reprezint─â certificatul digital;
    b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat s─â depun─â carnete TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator ┼či parol─â, cu recomandarea ca parola s─â fie modificat─â de c─âtre utilizator dup─â prima conectare.
    7. în situa┼úia în care solicitantul beneficiaz─â de o autoriza┼úie de acces la aplica┼úia NCTS-RO, se întocme┼čte de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor o extindere a autoriza┼úiei de acces pentru componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO, în dou─â exemplare, ┼či se semneaz─â de directorul Direc┼úiei de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 7. Extinderea autoriza┼úiei de acces va con┼úine informa┼úii privind TIN, CUI ┼či denumirea operatorului economic, dac─â este cazul, certificatul digital (fi┼čier care asigur─â accesul criptat ┼či securizat la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic ┼či parola. împreun─â cu extinderea autoriza┼úiei se vor transmite ┼či:
    a) fi┼čierul ce con┼úine certificatul digital, dac─â este cazul;
    b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat s─â depun─â carnete TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator ┼či parol─â, cu recomandarea ca parola s─â fie modificat─â de utilizator dup─â prima conectare.

    D. Suspendarea, revocarea ┼či anularea autoriza┼úiei/extinderii autoriza┼úiei de acces

    8. Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor poate suspenda autoriza┼úia/extinderea autoriza┼úiei dac─â:
    a) titularul solicit─â suspendarea;
    b) titularul nu respect─â regulile ┼či condi┼úiile tehnice impuse de cerin┼úele Sistemului informatic integrat vamal. înainte de a dispune suspendarea autoriza┼úiei/extinderii autoriza┼úiei, Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor pune în vedere titularului s─â î┼či îndeplineasc─â obliga┼úiile ┼či stabile┼čte un termen pentru aceasta. Dac─â titularul nu î┼či îndepline┼čte obliga┼úiile în termenul stabilit, Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor suspend─â autoriza┼úia/extinderea autoriza┼úiei pe o perioad─â de la 3 la 12 luni. Dac─â în aceast─â perioad─â titularul î┼či îndepline┼čte obliga┼úiile, Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor poate ridica m─âsura suspend─ârii. Dac─â în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu î┼či îndepline┼čte obliga┼úiile, Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor anuleaz─â autoriza┼úia/extinderea autoriza┼úiei.
    9. Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor poate anula sau revoca autoriza┼úia/extinderea autoriza┼úiei în condi┼úiile prev─âzute la art. 8 - 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor poate dispune anularea autoriza┼úiei/extinderii autoriza┼úiei ┼či atunci când titularul nu respect─â regulile de func┼úionare, securitate ┼či confiden┼úialitate a datelor impuse de cerin┼úele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.
    10. Decizia de suspendare, revocare sau anulare con┼úine data de la care m─âsura intr─â în vigoare ┼či este transmis─â titularului.

    E. Actualizarea datelor privind autoriza┼úia/extinderea autoriza┼úiei de acces

    11. Autoriza┼úia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO se actualizeaz─â la cererea titularului, atunci când:
    a) titularul prezint─â date referitoare la: extinderea activit─â┼úii la alte DJAOV/BV, suspendarea activit─â┼úii la una/unul dintre DJAOV/BV transmise anterior, actualiz─âri în lista personalului desemnat s─â depun─â carnetul TIR la DJAOV/BV sau altele asemenea;
    b) au survenit modific─âri fa┼ú─â de situa┼úia ini┼úial─â privind declararea carnetelor TIR;
    c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate sau actualizate.

    CAP. 3
    Dispozi┼úii finale

    12. Operatorul economic va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO.
    13. Operatorul economic care a ob┼úinut autoriza┼úia de acces la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO ┼či nu a beneficiat de acces la aceast─â aplica┼úie va parcurge to┼úi pa┼čii prev─âzu┼úi în Instruc┼úiunile de instalare ┼či configurare ale aplica┼úiei NCTS-RO prin conexiuni INTERNET, publicate pe pagina de internet a Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor.
    14. Orice modificare intervenit─â în datele titularului autoriza┼úiei se va transmite, în scris, Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor de operatorul economic în termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunz─âtoare a formularelor din anexele nr. 2 - 5.
    15. Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor poate aproba pentru operatorii economici, pe baz─â de protocol încheiat între p─âr┼úi, utilizarea altor solu┼úii privind schimbul de date ┼či conectarea la aplica┼úia NCTS-RO decât cea pus─â la dispozi┼úie.
    16. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrant─â din prezentele instruc┼úiuni.

    ANEXA 1
    la instruc┼úiuni

                            CERIN┼óE TEHNICE
                   pentru utilizarea clientului NCTS-RO

    - Hardware
        - Pentium IV
            - 512 M RAM
            - 40 G HDD
            - USB
        - Conexiune internet stabil─â 128 Kbps sau superioar─â, nerecomandat dial-up
        - Imprimant─â Laser (600 Dots/inch)
        - Cititor de coduri de bare (op┼úional) - Standardul ISO EAN 128

    - Software
        - Windows 2000 sau XP
        - Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioar─â
        - Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (disponibil─â pe adresa ftp://80.96.3.90)
        - VPN Secure Client (disponibil pe adresa ftp://80.96.3.90)

    ANEXA 2
    la instruc┼úiuni

    Nr. ............ din ................
    C─âtre Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor
    Direc┼úia de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â

                          CERERE DE AUTORIZARE
         pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO

    Societatea Comercial─â ..................................................., CUI ............................, cu sediul în  ............................., adresa ......................................................................, reprezentat─â legal de ...................., având func┼úia de ................, beneficiar al autoriza┼úiei de acces la aplica┼úia NCTS-RO nr.* .../data .......

    Solicit─âm autorizarea pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO.

                     declarare în procedur─â**
                 normal─â              simplificat─â
                    _                       _
                   |_|                     |_|

                                  Numele, prenumele, func┼úia
                                  ..........................

                                  Semn─âtura ┼či ┼čtampila
                                  ..........................

------------
    * Se completeaz─â doar de operatorii economici beneficiari ai unei autoriza┼úii de acces la aplica┼úia NCTS-RO.
    ** Se bifeaz─â c─âsu┼úa corespunz─âtoare.

    ANEXA 3
    la instruc┼úiuni*1)

    *1) Anexa nr. 3 la instruc┼úiuni este reprodus─â în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR                                              |
|                                                                              |
| DIREC┼óIA TEHNICI DE V─éMUIRE ┼×I TARIF VAMAL                                   |
| DIREC┼óIA DE TEHNOLOGIA INFORMA┼óIEI, COMUNICA┼óII ┼×I STATISTIC─é VAMAL─é         |
|______________________________________________________________________________|
|    FORMULAR DE îNREGISTRARE LA COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICA┼óIA NCTS-RO     |
|______________________________________________________________________________|
| (*) = se completeaz─â de A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de       |
|       completat                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| NUM─éR DE IDENTIFICARE OPERATOR  | (*)                                        |
| ECONOMIC (TIN)                  |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| COD UNIC DE îNREGISTRARE**      |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| NUME                            |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| SA                                     |
|                                 |  _                                         |
| FORM─é SOCIETATE COMERCIAL─é      | |_| SRL                                    |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| ALTE                                   |
|_________________________________|____________________________________________|
| ADRES─é                          |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| COD PO┼×TAL (ZIP)                |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| ORA┼×/LOCALITATE                 |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| SECTOR/JUDE┼ó                    |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| ┼óAR─é                            | ROMâNIA                                    |
|_________________________________|____________________________________________|
| TELEFON                         |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| FAX                             |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| E-MAIL                          |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
| NUME REPREZENTANT LEGAL         |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| TRANSPORTATOR AGREAT LA TIR            |
|                                 |  _                                         |
| TIP OPERATOR ECONOMIC           | |_| REPREZENTANT TRANSPORTATOR             |
|                                 |     DESTINATAR AGREAT                      |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| DESTINATAR AGREAT                      |
|_________________________________|____________________________________________|
| BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZA┼óII  |  _                                         |
| DE ACCES LA NCTS-RO             | |_| DA     Nr. autoriza┼úie:   Data:        |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| NU                                     |
|_________________________________|____________________________________________|
| DATA INTRODUCERII îN NCTS-RO    | (*)                                        |
|_________________________________|____________________________________________|
| DATA IE┼×IRII DIN NCTS-RO        | (*)                                        |
|_________________________________|____________________________________________|
| SOCIETATE COMERCIAL─é            | AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR            |
|                                 |                                            |
| SEMN─éTUR─é          ┼×TAMPIL─é     | SEMN─éTUR─é                 ┼×TAMPIL─é         |
|                                 |                                            |
|_________________________________|____________________________________________|

    ** Se preia din certificatul de înregistrare.

    ANEXA 4
    la instruc┼úiuni

                                LISTA
DJAOV/BV NCTS/TIR pe lâng─â care se solicit─â autorizarea ┼či a persoanelor desemnate s─â depun─â carnete TIR*

    * Se completeaz─â de c─âtre administratorul de sistem din cadrul DJAOV/BV.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        DJAOV/BV        | Persoane   | Tip         |   Valabilitate**    |
|crt.|                        | desemnate  | procedur─â   |                     |
|    |________________________|____________|_____________|_____________________|
|    |    Cod  |   Denumire   |Nume|Prenume|(N - normal─â,|Data      |Data      |
|    |         |              |    |       |S -          |început   |sfâr┼čit   |
|    |         |              |    |       |simplificat─â)|zz/ll/aaaa|zz/ll/aaaa|
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    |         |              |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. BRA┼×OV - ROBV    |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROBV0300| ALBA IULIA   |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROBV0900| BRA┼×OV       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROBV5600| MIERCUREA    |    |       |             |          |          |
|    |         | CIUC         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROBV5610| ODORHEIU     |    |       |             |          |          |
|    |         | SECUIESC     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROBV7820| SFâNTU       |    |       |             |          |          |
|    |         | GHEORGHE     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROBV7900| SIBIU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROBV8800| TâRGU MURE┼×  |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. BUCURE┼×TI - ROBU |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROBU1030| OTOPENI      |    |       |             |          |          |
|    |         | C─éL─éTORI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROBU1040| B─éNEASA -    |    |       |             |          |          |
|    |         | AEROPORT     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROBU1200| ANTREPOZITE  |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROBU1400| TâRGURI ┼×I   |    |       |             |          |          |
|    |         | EXPOZI┼óII    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROBU3910| GIURGIU      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROBU3980| ZONA LIBER─é  |    |       |             |          |          |
|    |         | GIURGIU      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROBU7100| PLOIE┼×TI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROBU1380| PO┼×TA        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROBU8600| TâRGOVI┼×TE   |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ |    |       |             |          |          |
|____|________________________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROCJ0500| BAIA MARE    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROCJ0400| BISTRI┼óA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROCJ1800| CLUJ-NAPOCA  |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROCJ1810| CLUJ-NAPOCA -|    |       |             |          |          |
|    |         | AEROPORT     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROCJ4310| HALMEU       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROCJ6570| ORADEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROCJ7810| SATU MARE    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROCJ8000| SIGHET       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROCJ9700| ZAL─éU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. CRAIOVA - ROCR   |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROCR0310| ALEXANDRIA   |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROCR1700| CALAFAT      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROCR1720| BECHET       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROCR2000| CORABIA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROCR2100| CRAIOVA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROCR7000| PITE┼×TI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROCR7270| POR┼óILE DE   |    |       |             |          |          |
|    |         | FIER I       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROCR7280| OR┼×OVA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROCR7700| RâMNICU      |    |       |             |          |          |
|    |         | VâLCEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 10 | ROCR8210| SLATINA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 11 | ROCR8810| TâRGU JIU    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 12 | ROCR9000| DROBETA-TURNU|    |       |             |          |          |
|    |         | SEVERIN      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 13 | ROCR9100| TURNU        |    |       |             |          |          |
|    |         | M─éGURELE     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. CONSTAN┼óA - ROCT |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROCT1710| C─éL─éRA┼×I     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROCT1900| CONSTAN┼óA    |    |       |             |          |          |
|    |         | SUD - AGIGEA |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROCT1970| CONSTAN┼óA    |    |       |             |          |          |
|    |         | PORT         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROCT5400| MANGALIA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROCT8220| SLOBOZIA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. GALA┼óI - ROGL    |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROGL0700| BR─éILA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROGL0710| ZONA LIBER─é  |    |       |             |          |          |
|    |         | BR─éILA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROGL1500| BUZ─éU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROGL3600| FOC┼×ANI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROGL3610| OANCEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROGL3800| GALA┼óI DOCURI|    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROGL8900| TULCEA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROGL3850| GIURGIULE┼×TI |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. IA┼×I - ROIS |    |       |             |          |          |
|____|________________________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROIS0100| ALBI┼óA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROIS0600| BAC─éU        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROIS1600| BOTO┼×ANI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROIS2700| DORNE┼×TI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROIS4650| IA┼×I         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROIS4800| PA┼×CANI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROIS4990| SCULENI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROIS1610| STâNCA       |    |       |             |          |          |
|    |         | COSTE┼×TI     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROIS7400| PIATRA-NEAM┼ó |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 10 | ROIS8200| SIRET        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 11 | ROIS8230| SUCEAVA      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 12 | ROIS9610| VASLUI       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|    | D.R.A.O.V. TIMI┼×OARA - ROTM |       |             |          |          |
|____|_____________________________|_______|_____________|__________|__________|
|  1 | ROTM0200| ARAD         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  2 | ROTM0230| ARAD AERO    |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  3 | ROTM2300| ZONA LIBER─é  |    |       |             |          |          |
|    |         | CURTICI      |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  4 | ROTM8100| DEVA         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  5 | ROTM5010| JIMBOLIA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  6 | ROTM5510| MORAVI┼óA     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  7 | ROTM7600| RE┼×I┼óA       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  8 | ROTM8720| TIMI┼×OARA    |    |       |             |          |          |
|    |         | BAZ─é         |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
|  9 | ROTM8730| TIMI┼×OARA    |    |       |             |          |          |
|    |         | AEROPORT     |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 10 | ROTM8750| LUGOJ        |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|
| 11 | ROTM6100| NAID─é┼×       |    |       |             |          |          |
|____|_________|______________|____|_______|_____________|__________|__________|


    ANEXA 5
    la instruc┼úiuni

    SOCIETATEA COMERCIAL─é ...................
    Cod unic de înregistrare ................

                            DECLARA┼óIE-ANGAJAMENT
privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor NCTS/TIR

                          Nr. ......../data ..........

    Societatea Comercial─â ..........................., CUI .................., reprezentat─â legal prin ..............................................., având func┼úia de ......................., se angajeaz─â:
    în calitate de utilizator, cunoscând dispozi┼úiile legale cu caracter general ┼či special în materie de protec┼úie a dreptului de proprietate, precum ┼či sanc┼úiunile aplicabile în cazul s─âvâr┼čirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asum─âm în mod direct ┼či necondi┼úionat obliga┼úiile privitoare la utilizarea NCTS/TIR fa┼ú─â de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

    I. Obliga┼úiile utilizatorului

    Ne angaj─âm, în calitate de utilizatori ai NCTS/TIR, s─â respect─âm regulile impuse de autoritatea vamal─â, proprietar─â a sistemului.
    Ea este singura în m─âsur─â s─â asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific NCTS/TIR, în condi┼úiile pe care le consider─â necesare.
    Fa┼ú─â de cele de mai sus, ne oblig─âm:
    1. Condi┼úii tehnice:
    a) s─â de┼úinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea ┼či func┼úionarea normal─â a NCTS/TIR;
    b) s─â asigur─âm conexiunea la internet în conformitate cu condi┼úiile stabilite prin instruc┼úiunile privind accesul la NCTS/TIR;
    c) s─â de┼úinem platforma software adecvat─â pentru instalarea, utilizarea ┼či func┼úionarea normal─â a NCTS/TIR;
    d) s─â asigur─âm suportul tehnic necesar pentru utilizarea ┼či func┼úionarea normal─â a NCTS/TIR;
    2. Resursele umane:
    a) s─â asigur─âm personalul calificat în domeniul informatic ┼či vamal capabil s─â utilizeze NCTS/TIR;
    b) s─â asigur─âm instruirea personalului utilizator al NCTS/TIR cu privire la normele în vigoare.
    3. Confiden┼úialitatea ┼či securitatea datelor:
    a) s─â asigur─âm utilizarea NCTS/TIR pus la dispozi┼úie de autoritatea vamal─â, la parametrii defini┼úi de aceasta;
    b) s─â nu permitem accesul ter┼úilor la NCTS/TIR;
    c) s─â nu utiliz─âm NCTS/TIR în numele altor persoane juridice sau fizice;
    d) s─â nu difuz─âm NCTS/TIR altor persoane juridice sau fizice;
    e) s─â nu modific─âm NCTS/TIR;
    f) s─â nu utiliz─âm alte produse informatice pentru accesul la NCTS/TIR;
    g) s─â lu─âm toate m─âsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;
    h) s─â asigur─âm confiden┼úialitatea datelor ┼či informa┼úiilor de care lu─âm cuno┼čtin┼ú─â prin utilizarea NCTS/TIR.
    4. Asigurarea condi┼úiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor asupra activit─â┼úii desf─â┼čurate privind:
    a) respectarea obliga┼úiilor referitoare la condi┼úiile tehnice, comunica┼úii ┼či confiden┼úialitatea ┼či securitatea datelor;
    b) nivelul de instruire al persoanelor desemnate s─â utilizeze NCTS/TIR ┼či respectarea instruc┼úiunilor de lucru.

    II. M─âsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor

    în cazul nerespect─ârii obliga┼úiilor asumate, am luat cuno┼čtin┼ú─â c─â suntem pasibili de a suporta urm─âtoarele sanc┼úiuni, în func┼úie de gravitatea faptelor s─âvâr┼čite:
    a) suspendarea autoriza┼úiei de acces la NCTS/TIR pe o perioad─â cuprins─â între 3 ┼či 12 luni;
    b) revocarea/anularea autoriza┼úiei de acces la NCTS/TIR.
    Aplicarea sanc┼úiunilor de c─âtre autoritatea vamal─â nu exclude r─âspunderea civil─â ┼či penal─â a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele s─âvâr┼čite.

    Data ......................,                 Utilizator,
    Func┼úia ....................
    Numele .....................                 Semn─âtura ................

    ANEXA 6
    la instruc┼úiuni

    AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR
    DIREC┼óIA DE TEHNOLOGIA INFORMA┼óIEI, COMUNICA┼óII ┼×I STATISTIC─é VAMAL─é

                                                             Exemplar nr. ....

                               AUTORIZA┼óIE
    pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplica┼úia NCTS-RO
                         Nr. ........ din ..........

    1. Denumirea ┼či sediul solicitantului ....................................
    ..........................................................................
    2. TIN: .................................
    3. CUI: .................................
    4. Certificat digital: ..................

    Parola:

                                Director,
                                .........

    ANEXA 7
    la instruc┼úiuni

    AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR
    DIREC┼óIA DE TEHNOLOGIA INFORMA┼óIEI, COMUNICA┼óII ┼×I STATISTIC─é VAMAL─é

                                                             Exemplar nr. ....

                           EXTINDEREA AUTORIZA┼óIEI
          de acces la aplica┼úia NCTS-RO pentru componenta NCTS/TIR
                          Nr. ........ din .........

    1. Denumirea ┼či sediul solicitantului ....................................
    ..........................................................................
    2. TIN: .................................
    3. CUI: .................................
    4. Certificat digital: ..................

    Parola:

                                Director,

                              ---------------