├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea Instruc┼úiunilor pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea activit─â┼úii de control oficial ├«n unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â
                  
EMITENT:      AUTORITATEA NA┼óIONAL─é SANITAR─é VETERINAR─é ┼×I PENTRU SIGURAN┼óA ALIMENTELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 886 din 29 decembrie 2008

    V─âzând Referatul de aprobare nr. 38.578 din 25 noiembrie 2008 al Direc┼úiei generale siguran┼úa alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 215/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    ┼úinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European ┼či Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformit─â┼úii cu legisla┼úia în domeniul alimentelor ┼či furajelor, s─ân─ât─â┼úii ┼či bun─âst─ârii animale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) ┼či ale art. 4 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor ┼či a unit─â┼úilor din subordinea acesteia, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    pre┼čedintele Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Instruc┼úiunile pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea activit─â┼úii de control oficial în unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direc┼úiile sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Autoritatea Na┼úional─â Sanitar─â Veterinar─â ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prezentul ordin se aplic─â începând cu data de 1 ianuarie 2009 pân─â la data de 31 decembrie 2009.

    ANEX─é

                                INSTRUC┼óIUNI
pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea activit─â┼úii de control oficial în unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â

    CAPITOLUL I
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Prezentele instruc┼úiuni stabilesc cadrul organizatoric în care inspectorii Autorit─â┼úii Na┼úionale sanitare veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor î┼či desf─â┼čoar─â activitatea de control oficial în unit─â┼úile care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â.
    ART. 2
    în sensul prezentelor instruc┼úiuni, expresiile de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) control oficial - orice form─â de control pe care îl efectueaz─â autoritatea competent─â ori Comisia European─â împreun─â cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformit─â┼úii cu legisla┼úia în domeniul alimentelor;
    b) inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor - personalul de specialitate angajat, în condi┼úiile legii, al Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor, respectiv al direc┼úiilor sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene sau a municipiului Bucure┼čti, cu atribu┼úii de control oficial conform fi┼čei postului;
    c) unit─â┼úi - unit─â┼úile care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, transport─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â;
    d) unit─â┼úi integrate - unit─â┼úile care desf─â┼čoar─â mai multe activit─â┼úi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceea┼či loca┼úie;
    e) operator economic - orice persoana fizic─â sau juridic─â care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, transport─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â;
    f) cheltuieli - valoarea opera┼úiunilor efectuate în cadrul activit─â┼úii de control oficial pentru siguran┼úa alimentelor, stabilite în baza prevederilor legale;
    g) plat─â aferent─â activit─â┼úii de control oficial - cuantumul rezultat prin înmul┼úirea timpului aferent pentru efectuarea controlului oficial cu tariful stabilit pe or─â;
    h) documente justificative - actele oficiale în baza c─ârora direc┼úia sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úean─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti întocme┼čte formalit─â┼úile de plat─â ┼či sunt reprezentate de procese-verbale de constatare, fi┼če de control, înso┼úite, dac─â este cazul, de procese-verbale de prelevare probe, procese-verbale de re┼úinere oficial─â, procese-verbale de confiscare, cerere de analiz─â, precum ┼či de alte documente care cuprind ac┼úiunile întreprinse ca urmare a desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii de control oficial în unit─â┼úile care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, transport─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â, inclusiv buletine de analiz─â ca urmare a determin─ârilor de c─âtre laboratoare specializate.
    ART. 3
    Tariful aferent activit─â┼úii de control oficial în unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â se calculeaz─â de c─âtre inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, prin aplicarea tarifului total de 52,2 lei/h, prev─âzut în anexa nr. 2, la timpul stabilit potrivit anexei nr. 1.

    CAPITOLUL II

    SEC┼óIUNEA I
    Obliga┼úiile inspectorilor autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor

    ART. 4
    Inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor trebuie s─â de┼úin─â baza de date corespunz─âtoare ┼či s─â identifice unit─â┼úile care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â, arondate în vederea asigur─ârii activit─â┼úii de control oficial pentru siguran┼úa alimentelor.
    ART. 5
    Activitatea de control oficial la unit─â┼úile care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â se realizeaz─â de c─âtre inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, în conformitate cu prevederile fi┼čei postului, ale procedurii prev─âzute în anexa nr. 3, precum ┼či ale altor dispozi┼úii ┼či instruc┼úiuni primite de la autoritatea central─â sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor.
    ART. 6
    Ca urmare a controlului oficial realizat în unit─â┼úile care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â, inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor elaboreaz─â documente justificative privind controalele oficiale pe care le-au efectuat.
    ART. 7
    Inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor au obliga┼úia s─â p─âstreze confiden┼úialitatea activit─â┼úii de control oficial desf─â┼čurate în unit─â┼úi care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse ┼či subproduse alimentare de origine nonanimal─â, în raport cu alte persoane fizice sau juridice, pentru a nu afecta concuren┼úa de pia┼ú─â, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    SEC┼óIUNEA a II-a
    Obliga┼úiile direc┼úiilor sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti

    ART. 8
    în cel mult 5 zile lucr─âtoare de la efectuarea controlului oficial, direc┼úiile sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti trimit operatorilor economici controla┼úi documentele de plat─â pentru activitatea desf─â┼čurat─â, precum ┼či o copie a documentelor justificative privind controlul oficial efectuat.
    ART. 9
    (1) Direc┼úiile sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti încaseaz─â tariful aferent activit─â┼úii de control oficial.
    (2) Tariful aferent activit─â┼úii de control oficial stabilit pe baza documentelor justificative este virat de unit─â┼úi în contul direc┼úiilor sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti ┼či suma rezultat─â este eviden┼úiat─â distinct în contabilitate, constituind pentru acestea fonduri extrabugetare care se utilizeaz─â, conform legii, pentru acoperirea costurilor controalelor oficiale.
    (3) Costurile aferente analizelor de laborator efectuate potrivit Programului anual de supraveghere ┼či control în domeniul siguran┼úei alimentelor, aprobat prin ordin al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor, se suport─â din bugetul alocat direc┼úiei sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti.

    SEC┼óIUNEA a III-a
    Obliga┼úiile operatorilor economici

    ART. 10
    (1) Operatorii economici controla┼úi vireaz─â în contul direc┼úiei sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti suma corespunz─âtoare cheltuielilor calculate pentru activitatea de control oficial desf─â┼čurat─â de inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, în termen de 20 de zile lucr─âtoare de la data primirii documentelor de plat─â.
    (2) încadrarea în categoriile de produc┼úie prev─âzute în anexa nr. 1 se face prin declara┼úia pe propria r─âspundere prev─âzut─â în anexa nr. 4, depus─â la direc┼úia sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úean─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 11
    Operatorii economici sunt obliga┼úi s─â asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la produsul finit.
    ART. 12
    Operatorii economici sunt obliga┼úi s─â de┼úin─â proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme.
    ART. 13
    Operatorii economici asigur─â condi┼úii optime pentru ca inspectorii autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor s─â î┼či poat─â desf─â┼čura ┼či exercita activitatea de control oficial în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAPITOLUL III
    Dispozi┼úii finale

    ART. 14
    (1) în cazul în care operatorii economici î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în unul sau mai multe jude┼úe prin unit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â ┼či cu acela┼či cod CAEN, plata aferent─â controlului oficial se face de c─âtre entitatea juridic─â, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1.
    (2) Dac─â unitatea de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â de┼úine puncte de lucru, f─âr─â personalitate juridic─â distinct─â, fie pe raza aceluia┼či jude┼ú, fie în mai multe jude┼úe, dar a c─âror activitate se încadreaz─â în aceea┼či clas─â CAEN, ┼či dac─â suma calculat─â pentru controlul oficial dep─â┼če┼čte valoarea de 2.000 euro/lun─â, suma care trebuie pl─âtit─â pentru fiecare punct de lucru se calculeaz─â luându-se în considerare ponderea fiec─ârui punct de lucru în activitatea total─â, astfel încât per total unitate s─â nu dep─â┼čeasc─â valoarea maxim─â de 2.000 euro/lun─â.
    (3) Plata se va face propor┼úional cu activitatea desf─â┼čurat─â în fiecare punct de lucru, consemnat─â în declara┼úia pe propria r─âspundere prev─âzut─â în anexa nr. 4.
    (4) Operatorul economic care desf─â┼čoar─â mai multe activit─â┼úi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceea┼či loca┼úie va fi tarifat o singur─â dat─â pentru categoria cu tariful cel mai mare.
    (5) Pentru unit─â┼úile aflate în primul an de activitate, sumele pentru activitatea specific─â de control oficial se calculeaz─â în baza documentului justificativ întocmit conform produc┼úiei curente din luna precedent─â.
    ART. 15
    Neplata în termenul prev─âzut la art. 10 a sumelor calculate pentru activitatea de control oficial atrage perceperea unor penalit─â┼úi de 0,25% din suma de plat─â restant─â, pentru fiecare zi de întârziere, de la data la care obliga┼úia de plat─â a sumei a devenit scadent─â pân─â la achitarea integral─â a sumei, inclusiv ziua pl─â┼úii.
    ART. 16
    Neplata sumelor restante calculate pentru activitatea de control oficial atrage ac┼úionarea în instan┼ú─â a operatorului economic pentru obligarea la plata sumelor datorate.
    ART. 17
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant─â din prezentele instruc┼úiuni.

    ANEXA Nr. 1
    la instruc┼úiuni

                               TIMPUL
pentru controlul oficial în unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â

 ______________________________________________________________________________
| Tipul unit─â┼úii          | Categoria |        Produc┼úia          | Timpul     |
| (Operator economic)     |           |                           | pentru     |
|                         |           |                           | controlul  |
|                         |           |                           | oficial (h)|
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 1.800 (t/an)            |       1    |
| pâinii, produselor de   |___________|___________________________|____________|
| panifica┼úie ┼či patiserie|     B     | 1.800 - 4.500 (t/an)      |     2,5    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 4.500 - 9.000 (t/an)      |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 9.000 (t/an)            |       6    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de mor─ârit      |     A     | < 1.800 (t/an)            |       1    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 1.800 - 4.500 (t/an)      |     1,5    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 4.500 - 9.000 (t/an)      |       2    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 9.000 (t/an)            |       3    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 20.000 (t/an)           |     1,5    |
| b─âuturilor r─âcoritoare  |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 20.000 - 50.000 (t/an)    |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 50.000 - 100.000 (t/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 100.000(t/an)           |       4    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 7 000 (hl/an)           |       3    |
| vinurilor*)             |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 7.000 - 10.000 (hl/an)    |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 10.000 - 15.000 (hl/an)   |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 15.000 (hl/an)          |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 7.000 (hl/an)           |       2    |
| b─âuturilor alcoolice    |___________|___________________________|____________|
| distilate               |     B     | 7.000 - 10.000 (hl/an)    |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 10.000 - 15.000 (hl/an)   |       5    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 15.000 (hl/an)          |       6    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 5.000 (hl/an)           |       2    |
| alcoolului etilic de    |___________|___________________________|____________|
| fermenta┼úie             |     B     | 5.000 - 10.000 (hl/an)    |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 10.000 - 15.000 (hl/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 15.000 (hl/an)          |       6    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 12.500 (t/an)           |     1,5    |
| uleiurilor, gr─âsimilor  |___________|___________________________|____________|
| fine ┼či rafinate,       |     B     | 12.500 - 25.000 (t/an)    |       2    |
| margarinei ┼či           |___________|___________________________|____________|
| a produselor comestibile|     C     | 25.000 - 50.000 (t/an)    |       3    |
| similare                |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 50.000 (t/an)           |       4    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 1.000 (t/an)            |       3    |
| produselor din cacao,   |___________|___________________________|____________|
| ciocolatei ┼či a         |     B     | 1.000 - 5.000 (t/an)      |       4    |
| produselor zaharoase    |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 5.000 - 10.000 (t/an)     |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 10.000 (t/an)           |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 20.000 (t/an)           |     1,5    |
| berii                   |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 20.000 - 50.000 (t/an)    |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 50.000 - 100.000 (t/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 100.000 (t/an)          |       4    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de fabricare a  |     A     | < 4 000 (t/an)            |       3    |
| mal┼úului                |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 4.000 - 11.000 (t/an)     |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 11.000 - 16.000 (t/an)    |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 16.000 (t/an)           |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de prelucrare ┼či|     A     | < 200 (t/an)              |       2    |
| conservare a fructelor  |___________|___________________________|____________|
| ┼či legumelor**)         |     B     | 200 - 500 (t/an)          |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 500 - 750 (t/an)          |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 750 (t/an)              |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Depozite pentru semin┼úe |     A     | < 50 000 (t/an)           |       2    |
| de consum***)           |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 50.000 - 150.000 (t/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 150.000 - 300.000 (t/an)  |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 300.000 (t/an)          |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Unit─â┼úi de producere a  |     A     | < 20.000 (t/an)           |       1    |
| apelor minerale         |___________|___________________________|____________|
| (carbogazoas─â ┼či plat─â) |     B     | 20.000 - 50.000 (t/an)    |       2    |
| îmbuteliate la surs─â    |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 50.000 - 100.000 (t/an)   |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 100.000 (t/an)          |       3    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|


    NOT─é:
    Controlul oficial al unit─â┼úilor care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, transport─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse de origine nonanimal─â ┼či evaluarea ┼či clasificarea unit─â┼úilor din domeniul alimentar în func┼úie de risc se realizeaz─â conform Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena alimentelor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformit─â┼úii cu legisla┼úia în domeniul alimentelor ┼či furajelor, s─ân─ât─â┼úii ┼či bun─âst─ârii animale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, dup─â cum urmeaz─â:
    1. Pentru unit─â┼úile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au ob┼úinut punctajul > 42 la evaluarea unit─â┼úii, inspec┼úia se va realiza o dat─â pe lun─â;
    2. Pentru unit─â┼úile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au ob┼úinut punctajul între 30 ┼či 42 la evaluarea unit─â┼úii, inspec┼úia se va realiza o dat─â la dou─â luni;
    3. Pentru unit─â┼úile cu activitate în domeniul alimentar cu risc sc─âzut, respectiv cele care au ob┼úinut punctajul < 30 la evaluarea unit─â┼úii, inspec┼úia se va realiza o dat─â la 4 luni;
    *) Pentru astfel de unit─â┼úi se efectueaz─â un control preopera┼úional ┼či în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unit─â┼úii în categorii de risc.
    **) Pentru astfel de unit─â┼úi controlul oficial const─â, în lunile f─âr─â activitate, într-un control preopera┼úional ┼či în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unit─â┼úii în categorii de risc.
    ***) Pentru astfel de unit─â┼úi se efectueaz─â un control oficial preopera┼úional ┼či restul controalelor se vor efectua în conformitate cu încadrarea unit─â┼úii în categorii de risc.
 ______________________________________________________________________________
|         Tipul unit─â┼úii (Operator economic)                   | Timpul pentru |
|                                                              | controlul     |
|                                                              |  oficial (h)  |
|______________________________________________________________|_______________|
| Miniber─ârii (capacitate de produc┼úie < 3.000 hl/an)          |        1      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de prelucrare a cartofilor ┼či conservare a produselor|               |
| din cartofi                                                  |        4      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de vânzare cu am─ânuntul a produselor alimentare de   |               |
| origine nonanimal─â                                           |        1      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a macaroanelor, t─âi┼úeilor, cu┼č-cu┼č-ului |               |
| ┼či a altor produse f─âinoase similare                         |        2      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de prelucrare a ceaiului ┼či a cafelei                |        4      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a condimentelor                         |        3      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a altor produse alimentare              |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a cidrului ┼či a vinului din fructe*)    |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a altor b─âuturi ob┼úinute prin           |               |
| fermentare*)                                                 |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Supermarket/hipermarket                                      |        8      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de îmbuteliere ┼či ambalare a produselor de origine   |               |
| nonanimal─â                                                   |        2      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a sucurilor de fructe ┼či legume*)       |        8      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a amidonului ┼či a produselor din amidon |        5      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a biscui┼úilor, pi┼čcoturilor ┼či a altor  |               |
| produse similare                                             |        2      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Unit─â┼úi de fabricare a zah─ârului*)                           |        8      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Depozite de produse alimentare de origine nonanimal─â         |        4      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Depozite de comercializare angro                             |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|


    NOT─é:
    Controlul oficial al unit─â┼úilor care prelucreaz─â, proceseaz─â, depoziteaz─â, transport─â, valorific─â ┼či comercializeaz─â produse de origine nonanimal─â ┼či evaluarea ┼či clasificarea unit─â┼úilor din domeniul alimentar în func┼úie de risc se realizeaz─â conform Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului nr. 852/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformit─â┼úii cu legisla┼úia în domeniul alimentelor ┼či furajelor, s─ân─ât─â┼úii ┼či bun─âst─ârii animale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, dup─â cum urmeaz─â:
    1. Pentru unit─â┼úile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au ob┼úinut punctajul > 42 la evaluarea unit─â┼úii, inspec┼úia se va realiza o dat─â pe lun─â;
    2. Pentru unit─â┼úile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au ob┼úinut punctajul între 30 ┼či 42 la evaluarea unit─â┼úii, inspec┼úia se va realiza o dat─â la dou─â luni;
    3. Pentru unit─â┼úile cu activitate în domeniul alimentar cu risc sc─âzut, respectiv cele care au ob┼úinut punctajul < 30 la evaluarea unit─â┼úii, inspec┼úia se va realiza o dat─â la 4 luni;
    *) Pentru astfel de unit─â┼úi controlul oficial const─â, în lunile f─âr─â activitate, într-un control preopera┼úional ┼či în lunile cu activitate controlul oficial se va efectua în conformitate cu încadrarea unit─â┼úii în categorii de risc

    ANEXA Nr. 2
    la instruc┼úiuni

                                  TARIFELE
pentru cheltuielile de personal care desf─â┼čoar─â activitatea de control oficial în unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Etapele aferente realiz─ârii| Cheltuielile| Cheltuielile   | Total       |
|crt.| unui control oficial în    | pentru      | necesare       | cheltuieli/h|
|    | domeniul alimentar         | salariu/    | perfec┼úion─ârii/|     (lei)   |
|    |                            | persoan─â/h  | persoan─â/h     |             |
|    |                            |    (lei)    |      (lei)     |             |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|  1.| Preg─âtirea controlului,    |     16,7    |        0,7     |     17,4    |
|    | studierea facilit─â┼úilor ┼či |             |                |             |
|    | documenta┼úiei de┼úinute de  |             |                |             |
|    | operatorii economici,      |             |                |             |
|    | astfel încât s─â fie capabil|             |                |             |
|    | s─â î┼či îndeplineasc─â       |             |                |             |
|    | atribu┼úiile în mod adecvat |             |                |             |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|  2.| Realizarea controlului     |     16,7    |        0,7     |     17,4    |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|  3.| Analiza activit─â┼úii de     |     16,7    |        0,7     |     17,4    |
|    | control ┼či stabilirea      |             |                |             |
|    | concluziilor               |             |                |             |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|    | TOTAL:                     |     50,1    |        2,1     |     52,2    |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|


    ANEXA Nr. 3
    la instruc┼úiuni

                                 PROCEDUR─é
privind efectuarea controlului oficial în unit─â┼úile de prelucrare, procesare, depozitare, transport ┼či valorificare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â

    I. Generalit─â┼úi

    Controalele oficiale se efectueaz─â f─âr─â o avertizare prealabil─â.
    Controalele oficiale se efectueaz─â pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ┼či comercializare a produselor ┼či subproduselor alimentare de origine nonanimal─â sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele men┼úionate anterior, pentru care se consider─â a fi necesar s─â fie supuse activit─â┼úii de inspec┼úie ┼či control.
    Controalele oficiale se efectueaz─â pentru:
    a) produsele alimentare provenind din:
    1. schimburile comerciale desf─â┼čurate pe teritoriul României;
    2. schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene;
    3. import;
    b) produsele destinate exportului.
    Inspectorul autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor este înso┼úit de c─âtre un reprezentant al societ─â┼úii comerciale sau de o persoan─â abilitat─â care s─â r─âspund─â întreb─ârilor inspectorului ┼či care s─â fie prezent─â pe tot parcursul inspec┼úiei ┼či controlului.

    II. Scop

    Controalele oficiale se realizeaz─â pentru a se verifica conformitatea cu regulile ce au drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pân─â la niveluri acceptabile pentru s─ân─âtatea public─â.
    Controalele oficiale asigur─â suportul informativ pentru realizarea evalu─ârii riscului în domeniul siguran┼úei alimentelor.

    III. Defini┼úii

    în în┼úelesul prezentei proceduri, urm─âtorii termeni se definesc astfel:
    a) verificare - controlul, prin examinarea ┼či prin luarea în considerare a eviden┼úelor, sub raportul îndeplinirii cerin┼úelor specificate;
    b) inspec┼úie - examinarea oric─ârui aspect privind alimentele, pentru a se verifica faptul c─â astfel de aspecte sunt conforme cu cerin┼úele legisla┼úiei în domeniul alimentelor;
    c) monitorizare - realizarea de observa┼úii sau de m─âsuri planificate secven┼úial, cu scopul de a ob┼úine o evaluare general─â a nivelului de conformitate cu legisla┼úia în domeniul alimentelor;
    d) supraveghere - o examinare cu caracter preventiv a activit─â┼úii uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentelor, a operatorilor economici ori a activit─â┼úilor acestora;
    e) neconformitate - neconcordan┼úa cu legisla┼úia în domeniul alimentelor;
    f) prelevare de probe pentru analiz─â - recoltarea de probe de alimente sau de orice alte substan┼úe reprezentative pentru producerea, prelucrarea ┼či distribu┼úia alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analiz─â conformitatea cu legisla┼úia în domeniul alimentelor;
    g) re┼úinere oficial─â - procedura prin care autoritatea sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor dispune ca alimentele s─â nu fie deplasate ori falsificate pân─â la luarea unei decizii cu privire la destina┼úia acestora; aceasta include depozitarea de c─âtre operatorii economici, în conformitate cu instruc┼úiunile Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor;
    h) trasabilitate - posibilitatea identific─ârii ┼či urm─âririi, pe parcursul tuturor etapelor de produc┼úie, procesare ┼či distribu┼úie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru produc┼úia de alimente sau a unei substan┼úe ce urmeaz─â ori care poate fi încorporat─â într-un aliment sau în hrana pentru animale;
    i) produc┼úie - totalitatea produselor ob┼úinute din prelucrarea, procesarea, depozitarea, transportul, valorificarea ┼či comercializarea produselor alimentare de origine nonanimal─â.

    IV. Etapele controlului oficial

    Controalele oficiale se efectueaz─â utilizându-se una sau mai multe dintre metodele de control, cum ar fi: inspec┼úia, monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de probe ┼či analiz─â.
    A. Inspec┼úia
    în cadrul activit─â┼úii de inspec┼úie se verific─â urm─âtoarele:
    1. Condi┼úiile generale de func┼úionare a unit─â┼úii:
    a) profilul unit─â┼úii;
    b) amplasarea unit─â┼úii;
    c) construc┼úia;
    d) împrejmuirea unit─â┼úii;
    e) c─âile de acces în unitate;
    f) platforma de gunoi menajer.
    2. Depozitele de materii prime, materiale auxiliare, produse finite, ambalaje, etichete:
    a) igiena spa┼úiilor de depozitare;
    b) sistemul de ventilare (func┼úionalitate ┼či eficient─â) ┼či modul de înregistrare ┼či control al temperaturii ┼či umidit─â┼úii;
    c) capacitatea depozitelor ┼či dotarea acestora pentru asigurarea condi┼úiilor optime de p─âstrare, cu respectarea condi┼úiilor de compatibilitate;
    d) modul de depozitare a materiilor prime ┼či de rulare a stocurilor;
    e) salubritatea ambalajelor;
    f) prelevarea de probe pentru determinarea de contaminan┼úi ┼či reziduuri de pesticide în conformitate cu legisla┼úia în vigoare;
    g) documentele de înso┼úire a produselor finite (declara┼úie/certificate de conformitate) ┼či documentele care s─â ateste condi┼úiile privind siguran┼úa alimentar─â;
    h) modul de ambalare a produselor finite;
    i) modul de depozitare ┼či marcare a substan┼úelor chimice cu risc poten┼úial de contaminare.
    3. Spa┼úiile de produc┼úie:
    a) proiectare, amplasare, construc┼úie ┼či dimensionare;
    b) existen┼úa vestiarelor corespunz─âtoare;
    c) aprovizionare cu ap─â potabil─â, cald─â ┼či rece;
    d) spa┼úii separate pentru sp─âlarea materiei prime, unde este cazul;
    e) sistem adecvat de colectare a reziduurilor lichide ┼či solide;
    f) sursa de agent termic;
    g) instala┼úii, utilaje ┼či echipamente de lucru.
    4. Amenajarea ┼či organizarea fluxului tehnologic:
    a) asigurarea circuitelor func┼úionale pentru desf─â┼čurarea fluxului tehnologic f─âr─â intersect─âri între fazele salubre ┼či cele insalubre;
    b) controlul între┼úinerii ┼či dot─ârii cu dispozitive ┼či utilaje de lucru specifice profilului (cernatoare, separatoare, magne┼úi, site, t─âv─âluguri etc.);
    c) sistemul de ventila┼úie;
    d) aparatura de m─âsur─â ┼či control;
    e) procedurile opera┼úionale standard de sanita┼úie (SSOP);
    f) implementarea ┼či func┼úionarea unui sistem de siguran┼ú─â al alimentelor bazat pe principiile HACCP;
    g) verificarea sistemului de alimentare cu ap─â rece ┼či cald─â, controlul potabilit─â┼úii apei.
    5. Spa┼úiile destinate depozit─ârii detergen┼úilor ┼či dezinfectan┼úilor
    6. Spa┼úiile destinate cur─â┼ú─ârii instala┼úiilor, utilajelor ┼či echipamentelor de lucru
    7. Anexele (vestiare, grupuri sanitare etc.)
    8. Mijloacele de transport, spa┼úiul necesar sp─âl─ârii ┼či dezinfec┼úiei mijloacelor de transport, condi┼úiile de transport ┼či modul în care se face recep┼úia materiei prime ┼či a materiilor auxiliare.
    9. Laboratoarele proprii:
    a) asigurarea spa┼úiului/compartimentare;
    b) analize conform metodelor standardizate;
    c) asigurarea aparaturii ┼či a reactivilor;
    d) calificarea ┼či competen┼úa personalului;
    e) între┼úinerea aparaturii, verificare, calibrare;
    f) eviden┼úa ┼či monitorizarea parametrilor controla┼úi.
    10. Evacuarea de┼čeurilor:
    a) sistemul de precolectare ┼či colectare a de┼čeurilor;
    b) existen┼úa spa┼úiului pentru depozitarea recipientelor pentru colectarea de┼čeurilor (ghene) ┼či racordarea acestora la re┼úeaua central─â de ap─â-canal;
    c) existen┼úa contractului cu o firm─â de salubrizare.
    11. Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea normelor pentru siguran┼úa alimentelor
    12. Aplicarea programelor preliminare
    13. Stabilirea punctelor critice de control
    14. Monitorizarea punctelor critice de control.
    B. Prelevare de probe ┼či analiz─â
    Se vor realiza:
    a) prelevarea de teste de sanita┼úie;
    b) recoltarea de alte probe, ori de câte ori exist─â suspiciuni sau atunci când sunt depistate neconformit─â┼úi, pentru produsele alimentare de origine nonanimal─â (contaminan┼úi, reziduuri de pesticide etc.) pentru care sunt prev─âzute limite maxime admise în legisla┼úia din domeniul alimentelor; recoltarea se realizeaz─â de c─âtre inspectori ai autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, conform metodelor prev─âzute de lege, iar în cazul în care acestea nu sunt prev─âzute, conform procedurilor emise de autoritatea central─â sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor;
    c) întocmirea procesului-verbal de prelevare de probe ┼či a cererii de analiz─â;
    d) trimiterea c─âtre laboratoare specializate a probelor prelevate, înso┼úite de documentele men┼úionate mai sus.
    Se vor respecta urm─âtoarele:
    a) prelevarea probelor dintr-un lot se va efectua o singur─â dat─â, pentru produsele care necesit─â aceea┼či metod─â de prelevare, pentru toat─â gama de analize de laborator, astfel încât rezultatul acestora sa fie transmis în mod obligatoriu în perioada de valabilitate a produsului re┼úinut, dar nu mai târziu de 30 de zile;
    b) analizele se vor efectua numai în laboratoare acreditate, iar rezultatele/buletinele de analiz─â vor fi transmise ┼či operatorului economic;
    c) lotul din care s-au prelevat probele este re┼úinut ┼či depozitat în condi┼úii corespunz─âtoare pân─â la ob┼úinerea rezultatelor/ buletinelor de analiz─â;
    d) nerespectarea prevederilor pct. a), b) ┼či c) atrage pentru persoanele vinovate r─âspunderea potrivit prevederilor legale.
    C. Inspec┼úia st─ârii de igien─â a personalului
    Se verific─â:
    a) echipamentul de protec┼úie al personalului (halat, bonet─â, m─ânu┼či, ┼čor┼úuri, încal┼ú─âminte de protec┼úie etc.);
    b) igiena personal─â.
    D. Controlul documentelor
    Se verific─â existen┼úa:
    a) programelor de igienizare a unit─â┼úii;
    b) documentelor pentru monitorizarea ┼či controlul punctelor critice (PC) ┼či a punctelor critice de control (PCC);
    c) programelor pentru instruirea personalului în domeniul siguran┼úei alimentelor;
    d) documentelor care s─â ateste provenien┼úa produselor depozitate;
    e) documentelor pentru înregistrarea temperaturii, dup─â caz;
    f) programului ac┼úiunilor de dezinfec┼úie, dezinsec┼úie ┼či deratizare (DDD) ┼či eficien┼úa acestora;
    g) buletinelor de analiz─â pentru materiile prime;
    h) buletinelor de analiz─â pentru produsele finite;
    i) buletinelor de analiz─â pentru apa potabil─â;
    j) buletinelor de analiz─â pentru teste de sanita┼úie;
    k) dosarului cu autoriza┼úii ┼či avize;
    l) documentelor care s─â ateste trasabilitatea produselor;
    m) controlului potabilit─â┼úii apei.
    E. Examinarea sistemelor de verificare
    Se controleaz─â documentele care s─â ateste verificarea aparatelor de m─âsur─â ┼či control (AMC), buletinele metrologice, monitorizarea ┼či înregistrarea parametrilor tehnologici.

    V. Documente elaborate la finalizarea controlului oficial

    Dup─â realizarea activit─â┼úii de supraveghere, inspec┼úie ┼či control, inspectorul autorit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor completeaz─â fi┼ča de control, procesul-verbal de constatare, precum ┼či celelalte documente necesare aplic─ârii de m─âsuri în caz de neconformitate.
    VI. M─âsuri, sanc┼úiuni
    în func┼úie de situa┼úia existent─â la fa┼úa locului ┼či de rezultatele analizelor de laborator, se aplic─â m─âsurile corespunz─âtoare, în conformitate cu Hot─ârârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor la normele sanitare veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či cu Ordinul pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activit─â┼úilor de vânzare direct─â de produse primare, a activit─â┼úilor de vânzare cu am─ânuntul ┼či a activit─â┼úilor de fabricare a alimentelor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    Astfel, pot fi dispuse:
    a) aplicarea de sanc┼úiuni;
    b) confiscarea în vederea distrugerii produselor improprii consumului uman;
    c) re┼úinerea oficial─â;
    d) propunere de suspendare, închiderea unit─â┼úii.
    în situa┼úia în care, în urma activit─â┼úilor de supraveghere, inspec┼úie ┼či control, se constat─â c─â operatorii economici încalc─â în mod flagrant alte prevederi legale legate de produc┼úia, depozitarea, transportul sau comercializarea alimentelor ┼či furajelor care nu ┼úin de legisla┼úia privind siguran┼úa alimentelor ┼či furajelor, autoritatea sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor va notifica autorit─â┼úile competente s─â sanc┼úioneze respectivele fapte.

    ANEXA Nr. 4
    la instruc┼úiuni

                    DECLARA┼óIE PE PROPRIA R─éSPUNDERE
                       Nr. ..... din .............

    Pentru unitatea denumit─â: ..............................................., adresa unit─â┼úii: ..................................................; proprietar ................................., din localitatea ..........................., str. ............................. nr. ....., sectorul ......, codul ........., jude┼úul ........................., telefon .........................., e-mail ....................., pentru obiectivul ....................................., în care se desf─â┼čoar─â urm─âtoarele activit─â┼úi:
    1. ........... (cod CAEN ...............)
    2. ........... (cod CAEN ...............)
    3. ........... (cod CAEN ...............)
    Declar pe propria r─âspundere c─â în cadrul activit─â┼úilor mai sus men┼úionate produc┼úia realizat─â, conform prevederilor Ordinului pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor nr. ...., este urm─âtoarea:
    1. ........... (cod CAEN ...............)
    2. ........... (cod CAEN ...............)
    3. ........... (cod CAEN ...............)


                        Reprezentantul legal al unit─â┼úii
                    ...........................................
                    (semn─âtura ┼či ┼čtampila oficial─â a unit─â┼úii)