închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1463 din 26 noiembrie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
                  
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 826 din  9 decembrie 2008

    Având în vedere prevederile art. 13 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor Âşi reformei administrative nr. 353/2007, ale art. 54 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. II din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum Âşi ale art. 1 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 3/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi al art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la 10 zile de la data publicĂŁrii.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

                                   TARIFE
pentru prestaĂžiile specifice realizate de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
| 1.     | LicenĂža de transport sau certificatul de transport în               |
|        | cont propriu                                                        |
|________|_____________________________________________________________________|
| 1.1.   | Eliberarea certificatului de transport în cont propriu   |      353 |
|        | (tarif pentru 5 ani)                                     |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 1.2.   | Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de   |      353 |
|        | mĂŁrfuri (tarif pentru 5 ani)                             |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 1.3.   | Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de   |      353 |
|        | persoane (tarif pentru 5 ani)                            |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 2.     | Copia conformĂŁ a licenĂžei de transport sau a                        |
|        | certificatului de transport în cont propriu                         |
|________|_____________________________________________________________________|
| 2.1.   | Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport sau a |      260 |
|        | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)|          |
|        | pentru transport rutier de mĂŁrfuri ori de persoane       |          |
|        | (lei/an)                                                 |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 3.     | LicenĂža de traseu                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
| 3.1.   | Eliberarea licenĂžei de traseu judeĂžean pentru            |      127 |
|        | autovehiculele active necesare efectuĂŁrii traseului -    |          |
|        | pentru o cursĂŁ (tarif pentru 3 ani)                      |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 3.2.   | Eliberare licenĂže de traseu judeĂžean suplimentar faÞã de |      127 |
|        | numĂŁrul de licenĂže de traseu eliberate pentru            |          |
|        | autovehiculele active necesare pentru efectuarea         |          |
|        | traseului - pentru o cursĂŁ (tarif pentru 3 ani)          |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 3.3.   | Eliberarea licenĂžei de traseu interjudeĂžean - pentru o   |      650 |
|        | cursĂŁ (tarif pentru 5 ani)                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 4.     | LicenĂža pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier               |
|________|_____________________________________________________________________|
| 4.1.   | Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de   |     3546 |
|        | autogarĂŁ (tarif pentru 5 ani)                            |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 4.2.   | Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile de intermediere a|     3546 |
|        | operaĂžiunilor de transport rutier public                 |          |
|        | (tarif pentru 5 ani)                                     |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.     | Alte tarife                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
| 5.1.   | înlocuirea licenĂžei de transport, a certificatului de    |      117 |
|        | transport în cont propriu, a copiei conforme a licenĂžei  |          |
|        | de transport, a copiei conforme a certificatului de      |          |

|        | transport în cont propriu, a licenĂžei de traseu sau a    |          |
|        | licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier,  |          |
|        | ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea ori deteriorarea    |          |
|        | celei eliberate (lei/buc.)                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.2.   | înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum Âşi a   |       41 |
|        | autorizaĂžiilor pentru Âşcoli de conducĂŁtori auto,         |          |
|        | ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea sau deteriorarea    |          |
|        | celor eliberate (lei/buc.)                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.3.   | Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport, a    | tarif    |
|        | copiei conforme a certificatului de transport în cont    | iniĂžial  |
|        | propriu sau a licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe          |          |
|        | transportului rutier, ocazionatĂŁ de suspendarea celei    |          |
|        | eliberate (lei/buc.)                                     |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.4.   | înlocuirea licenĂžei de transport sau a copiei conforme a |       10 |
|        | licenĂžei de transport eliberate conform Ordinului        |          |
|        | ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului|          |
|        | nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor privind       |          |
|        | organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a   |          |
|        | activitĂŁĂžilor conexe acestora cu formularele licenĂžei de |          |
|        | transport pentru transport de mĂŁrfuri/persoane sau       |          |
|        | copiile conforme ale acestora prevĂŁzute de Ordinul       |          |
|        | ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului|          |
|        | nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind         |          |
|        | organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a   |          |
|        | activitĂŁĂžilor conexe acestora, cu modificĂŁrile Âşi        |          |
|        | completĂŁrile ulterioare (lei/buc.)                       |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.5.   | înlocuirea licenĂžei de transport, a certificatului de    | 20% din  |
|        | transport în cont propriu, a copiei conforme a licenĂžei  | tariful  |
|        | de transport, a copiei conforme a certificatului de      | iniĂžial  |
|        | transport în cont propriu, a licenĂžei de traseu sau a    |          |
|        | licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier,  |          |
|        | ocazionatĂŁ de schimbarea denumirii operatorului de       |          |
|        | transport/întreprinderii, a adresei sediului social/     |          |
|        | domiciliului acestuia ori a numĂŁrului de înmatriculare a |          |
|        | vehiculului (lei/buc.)                                   |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.6.   | Examinarea în vederea obĂžinerii certificatului de        |       14 |
|        | atestare a taximetriÂştilor sau susĂžinerii testului       |          |
|        | periodic de cĂŁtre aceÂştia (lei/persoanĂŁ)                 |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.7.   | Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru       |       41 |
|        | persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv       |          |
|        | activitĂŁĂži de transport rutier, consilier de siguranÞã,  |          |
|        | taximetrist, conducĂŁtor auto, conducĂŁtor auto care       |          |
|        | efectueazĂŁ transport în regim de închiriere, conducĂŁtor  |          |
|        | auto care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri periculoase,   |          |
|        | instructor de conducere auto sau profesor de legislaĂžie  |          |
|        | rutierĂŁ, precum Âşi prelungirea valabilitĂŁĂžii             |          |
|        | certificatului A.D.R. (lei/buc.)                         |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.8.   | înlocuirea atestatului sau a certificatului pentru       | 50% din  |
|        | persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv       | tariful  |
|        | activitĂŁĂži de transport rutier, consilier de siguranÞã,  | de       |
|        | taximetrist, conducĂŁtor auto, conducĂŁtor auto care       | eliberare|
|        | efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri periculoase, conducĂŁtor  |          |
|        | auto care efectueazĂŁ transport în regim de închiriere,   |          |
|        | instructor de conducere auto sau profesor de legislaĂžie  |          |
|        | rutierĂŁ, ocazionatĂŁ de schimbarea numelui titularului    |          |
|        | (lei/buc.)                                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.9.   | Extinderea valabilitĂŁĂžii certificatului A.D.R. pentru    | tarif    |
|        | conducĂŁtorii de autovehicule care efectueazĂŁ transport de| iniĂžial  |
|        | mĂŁrfuri periculoase (lei/buc.)                           |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.10.  | Avizarea programelor Âşcolare pentru Âşcolile de           |       82 |
|        | conducĂŁtori auto (lei/categorie sau subcategorie)        |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.11.  | Avizarea programelor de învãÞãmânt ale cursurilor de     |       82 |
|        | pregĂŁtire profesionalĂŁ în vederea atestĂŁrii              |          |
|        | conducĂŁtorilor auto pentru transportul în regim de taxi  |          |
|        | sau în regim de închiriere (lei/buc.)                    |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.12.  | Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet) |       58 |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.13.  | Eliberarea documentului de control pentru transportul    |       58 |
|        | rutier public de persoane prin servicii ocazionale în    |          |
|        | trafic naĂžional (lei/carnet)                             |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.14.  | Eliberarea documentului de control pentru servicii       |       58 |
|        | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii      |          |
|        | ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)            |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.15.  | Eliberarea certificatului pentru transport persoane în   |      112 |
|        | cont propriu în trafic internaĂžional între statele membre|          |
|        | UE (lei/buc./an)                                         |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.16.  | Activitate de documentare, consultanÞã Âşi actualizare    |       41 |
|        | date (lei/orĂŁ)                                           |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.17.  | Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea                     |
|        | cartelelor tahografice                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
| 5.17.1.| Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)   |      239 |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.17.2.| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor           |      239 |
|        | tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art.  |          |
|        | 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din anexa la      |          |
|        | Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi   |          |
|        | turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice|          |
|        | privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea   |          |
|        | cartelelor tahografice (lei/buc.)                        |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.17.3.| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor           |      212 |
|        | tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1),       |          |
|        | art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din anexa la     |          |
|        | Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi   |          |
|        | turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice|          |
|        | privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea   |          |
|        | cartelelor tahografice (lei/buc.)                        |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.18.  | înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto   | tarif    |
|        | ocazionatĂŁ de dobândirea unor categorii suplimentare     | iniĂžial  |
|        | (lei/buc.)                                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|


    *) Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.