închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1339 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri
                 
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 22 octombrie 2008

    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în aplicarea art. 186 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi a pct. 13 alin. (3) Âşi (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, a art. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum Âşi a prevederilor art. 590 Âşi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 707/2006,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    preÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Normele tehnice prevĂŁzute la art. 1 vor fi publicate pe pagina de web a AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare în termen de 15 zile de la data publicĂŁrii.

           PreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
                              Daniel ChiĂžoiu

    BucureÂşti, 30 septembrie 2008.
    Nr. 1.339.

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
privind utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) Sistemul de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice Âşi a unei aplicaĂžii informatice având drept scop urmĂŁrirea deplasĂŁrii pe cale rutierĂŁ a mĂŁrfurilor aflate sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale.
    (2) Prin Sistemul de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri se implementeazĂŁ o metodĂŁ automatizatĂŁ Âşi rapidĂŁ de gestionare a siguranĂžei încĂŁrcĂŁturilor în ceea ce priveÂşte integritatea transporturilor, precum Âşi respectarea rutei de deplasare, prin punerea la dispoziĂžie în timp real de informaĂžii cu privire la poziĂžia geograficĂŁ Âşi la evenimente de naturĂŁ a pune în pericol securitatea transportului.
    ART. 2
    în aplicarea dispoziĂžiilor prezentelor norme tehnice, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) sigiliu inteligent - dispozitivul electronic utilizat alĂŁturi de sigiliile vamale, sigiliile aplicate de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, precum Âşi de sigiliile aplicate de cĂŁtre expeditorii mĂŁrfurilor, pentru sigilarea containerelor încĂŁrcate cu mĂŁrfuri aflate sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale. Acestea se aplicĂŁ în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    b) balizĂŁ - dispozitivul electronic de înregistrare a datelor Âşi de transmitere a informaĂžiilor de stare Âşi poziĂžie cĂŁtre aplicaĂžia informaticĂŁ, care se monteazĂŁ pe mijlocul de transport monitorizat;
    c) dispozitiv de introducere Âşi citire a datelor - dispozitivul electronic portabil utilizat pentru a introduce/citi date în/din memoria sigiliului inteligent, respectiv pentru a transfera respectivele informaĂžii în aplicaĂžia informaticĂŁ;
    d) monitorizare integratĂŁ - monitorizarea bazatĂŁ pe utilizarea balizei Âşi a sigiliilor inteligente aplicate containerelor;
    e) monitorizare cu sigilii inteligente - monitorizarea bazatĂŁ pe utilizarea sigiliilor inteligente;
    f) monitorizare cu balizĂŁ - monitorizarea bazatĂŁ pe utilizarea balizei;
    g) eveniment deosebit - evenimentul care se referĂŁ la deschiderea neautorizatĂŁ a sigiliului inteligent, la scoaterea sigiliului din zona apropiatĂŁ vehiculului Âşi la abaterea de la ruta prestabilitĂŁ a acestuia, care este transmis de balizĂŁ la serverul central;
    h) fiºã de monitorizare a transportului - documentul care se întocmeÂşte la momentul amplasĂŁrii dispozitivelor electronice de supraveghere Âşi care atestĂŁ faptul cĂŁ pe mijlocul de transport monitorizat au fost amplasate baliza, respectiv sigiliul inteligent, Âşi care constituie baza depunerii/returnĂŁrii/reĂžinerii contravalorii balizelor Âşi a sigiliilor inteligente;
    i) birou vamal de plecare - biroul vamal/direcĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale care iniĂžiazĂŁ operaĂžiunea de monitorizare a deplasĂŁrii unor mĂŁrfuri pe cale rutierĂŁ, aflate sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale;
    j) birou vamal de destinaĂžie - biroul vamal/direcĂžia judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale care încheie operaĂžiunea de monitorizare a deplasĂŁrii unor mĂŁrfuri pe cale rutierĂŁ, aflate sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale;
    k) transportator - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România ori operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în strĂŁinĂŁtate, autorizat sĂŁ efectueze transporturi rutiere internaĂžionale;
    l) container - un mecanism-cadru, cisternĂŁ, caroserie sau alt mecanism analog, precum un compartiment, total sau parĂžial închis, care este destinat sĂŁ fie încĂŁrcat cu mĂŁrfuri.
    ART. 3
    (1) Sistemul de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri va fi utilizat în baza analizei de risc, pentru monitorizarea deplasĂŁrii mĂŁrfurilor aflate sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale:
    a) plasate în regim de tranzit între douĂŁ birouri vamale de frontierĂŁ Âşi care sunt supuse unor reglementĂŁri speciale de introducere sau transport pe teritoriul naĂžional;
    b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontierĂŁ Âşi un birou vamal din interiorul Þãrii Âşi care prezintĂŁ un risc ridicat în ceea ce priveÂşte descĂŁrcarea frauduloasĂŁ;
    c) declarate pentru export Âşi care fac obiectul unor mĂŁsuri speciale la export;
    d) privind miÂşcarea în interiorul Þãrii a produselor supuse la plata accizei armonizate Âşi nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum pânĂŁ la primul beneficiar, precum Âşi produsele la care plata accizei este exceptatĂŁ sau cu scutire directĂŁ.
    (2) Procedura de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri se aplicĂŁ persoanelor juridice române sau strĂŁine care efectueazĂŁ operaĂžiuni vamale ori de miÂşcare a produselor de natura celor menĂžionate la alin. (1), precum Âşi transportatorilor rutieri români sau strĂŁini.

    CAP. 2
    FormalitĂŁĂži efectuate la biroul vamal de plecare

    ART. 4
    (1) în cazul monitorizĂŁrii integrate, autoritatea vamalĂŁ desemnatĂŁ pentru utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri efectueazĂŁ urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    a) stabileÂşte parametrii referitori la ruta de transport, la datele cu privire la durata transportului, respectiv la timpul de monitorizare;
    b) aplicĂŁ sigiliul inteligent la containerul de pe mijlocul de transport;
    c) seteazĂŁ sigiliul inteligent prin intermediul dispozitivului de introducere Âşi citire a datelor;
    d) amplaseazĂŁ baliza pe mijlocul de transport monitorizat, astfel încât sĂŁ se realizeze o bunĂŁ vizibilitate cĂŁtre cer Âşi o distanÞã de maximum 30 m faÞã de locul de aplicare a sigiliului inteligent;
    e) acĂžioneazĂŁ sistemul de pornire al balizei Âşi verificĂŁ instalarea corectĂŁ a componentelor;
    f) utilizeazĂŁ aplicaĂžia informaticĂŁ Âşi iniĂžiazĂŁ procedura de monitorizare;
    g) completeazĂŁ fiÂşa de monitorizare a transportului, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1, care face parte integrantĂŁ din prezentele norme tehnice, Âşi înscrie în documentele vamale, de transport sau comerciale de însoĂžire a mĂŁrfurilor, dupĂŁ caz, seriile de identificare a sigiliilor inteligente, a balizei aplicate Âşi numĂŁrul de înregistrare a fiÂşei de monitorizare a transportului;
    h) transmite fiÂşa de monitorizare a transportului cĂŁtre biroul vamal de destinaĂžie, imediat dupĂŁ plecarea transportului.
    (2) La monitorizarea cu sigilii inteligente, autoritatea vamalĂŁ desemnatĂŁ pentru utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri efectueazĂŁ operaĂžiunile de la alin. (1) lit. a) - c) Âşi f) - h).
    (3) La monitorizarea cu balizĂŁ, autoritatea vamalĂŁ desemnatĂŁ pentru utilizarea Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri efectueazĂŁ operaĂžiunile de la alin. (1) lit. a) Âşi d) - h).
    ART. 5
    Montarea balizei Âşi amplasarea sigiliilor inteligente se vor efectua numai în prezenĂža conducĂŁtorului mijlocului de transport monitorizat. în cazul în care mĂŁrfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestora va asista Âşi comisionarul în vamĂŁ sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, dupĂŁ caz, care va semna fiÂşa de monitorizare a transportului.
    ART. 6
    (1) Ca urmare a deciziei de monitorizare, transportatorul este obligat sĂŁ depunĂŁ un angajament de platĂŁ, prevĂŁzut în anexa nr. 2, care face parte integrantĂŁ din prezentele norme tehnice, prin care se obligĂŁ sĂŁ plĂŁteascĂŁ contravaloarea balizelor Âşi a sigiliilor inteligente montate Âşi înscrise în fiÂşa de monitorizare a transportului, în cazul în care pe timpul transportului pânĂŁ la destinaĂžie acestea dispar sau suferĂŁ deteriorĂŁri din vina transportatorului. Angajamentul de platĂŁ se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, exemplarul nr. 1 pentru transportator, iar exemplarul nr. 2 pentru biroul vamal de plecare.
    (2) în cazul operaĂžiunilor vamale, obligaĂžia pentru depunerea angajamentului de platĂŁ revine comisionarului în vamĂŁ.
    (3) în conformitate cu prevederile art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 4 alin. (1) pct. 41 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, conducĂŁtorul mijlocului de transport este obligat:
    a) sĂŁ permitĂŁ montarea sigiliilor inteligente Âşi a balizei de cĂŁtre autoritatea vamalĂŁ pe mijlocul de transport;
    b) sĂŁ semneze angajamentul de platĂŁ în calitate de reprezentant legal al transportatorului, conform prevederilor alin. (1);
    c) sĂŁ asigure integritatea sigiliilor aplicate pentru supravegherea transportului.
    ART. 7
    (1) Ruta de transport va fi declaratĂŁ de conducĂŁtorul mijlocului de transport Âşi aprobatĂŁ de autoritatea vamalĂŁ.
    (2) în cazul în care conducĂŁtorul auto nu declarĂŁ ruta de transport sau ruta declaratĂŁ de acesta nu este temeinic justificatĂŁ, biroul vamal de plecare stabileÂşte ruta de transport optimĂŁ.
    ART. 8
    (1) La montarea dispozitivelor electronice de monitorizare pe mijlocul de transport se utilizeazĂŁ fiÂşa de monitorizare a transportului, editatĂŁ în limbile românĂŁ Âşi englezĂŁ.
    (2) FiÂşa de monitorizare a transportului se întocmeÂşte de autoritatea vamalĂŁ în douĂŁ exemplare în limba românĂŁ, având urmĂŁtoarele destinaĂžii:
    a) exemplarul nr. 1, pentru biroul vamal de plecare;
    b) exemplarul nr. 2, care însoĂžeÂşte transportul pânĂŁ la biroul vamal de destinaĂžie;
    (3) FiÂşa de monitorizare a transportului se semneazĂŁ de conducĂŁtorul auto dupĂŁ montarea dispozitivelor electronice pe mijlocul de transport sau de cĂŁtre comisionarul în vamĂŁ, în cazul în care mĂŁrfurile sunt supuse unor operaĂžiuni vamale.
    (4) Semnarea fiÂşei de monitorizare a transportului de cĂŁtre conducĂŁtorul mijlocului de transport sau de cĂŁtre comisionarul în vamĂŁ reprezintĂŁ acceptul acestora cu privire la obligaĂžiile care le revin conform prezentelor norme tehnice.
    (5) Exemplarul nr. 1 al fiÂşei de monitorizare a transportului se transmite de cĂŁtre biroul vamal de plecare, prin mijloace informatice sau fax, biroului vamal de destinaĂžie, imediat dupĂŁ plecarea transportului.
    (6) Exemplarul nr. 2 al fiÂşei de monitorizare a transportului se prezintĂŁ în cazul controalelor în trafic executate de echipele mobile Âşi se predĂŁ, împreunĂŁ cu o copie a diagramei tahograf, autoritĂŁĂžii vamale de la biroul vamal de destinaĂžie, la închiderea operaĂžiunii de supraveghere.

    CAP. 3
    FormalitĂŁĂži efectuate de biroul vamal de destinaĂžie

    ART. 9
    La prezentarea transportului la biroul vamal de destinaĂžie, autoritatea vamalĂŁ nominalizatĂŁ cu atribuĂžii privind gestionarea Âşi utilizarea sistemului de monitorizare efectueazĂŁ urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    a) oprirea funcĂžionĂŁrii balizei Âşi preluarea acesteia de pe mijlocul de transport;
    b) citirea datelor cu privire la evenimentele produse, precum Âşi a datelor de identificare a transportului din memoria sigiliului inteligent cu ajutorul dispozitivul de introducere Âşi citire a datelor;
    c) desprinderea fizicĂŁ a sigiliilor de pe mijlocul de transport;
    d) descĂŁrcarea informaĂžiilor din dispozitivul de introducere Âşi citire a datelor în aplicaĂžia informaticĂŁ.
    ART. 10
    (1) Exemplarul nr. 2 al fiÂşei de monitorizare a transportului se vizeazĂŁ la biroul vamal de destinaĂžie cu semnĂŁtura Âşi Âştampila lucrĂŁtorului vamal care asigurĂŁ efectuarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 9.
    (2) Biroul vamal de destinaĂžie transmite exemplarul nr. 2 al fiÂşei de monitorizare a transportului biroului vamal de plecare, imediat dupĂŁ preluarea dispozitivelor electronice.
    (3) în cazul în care se constatĂŁ lipsa sau deteriorarea balizelor sau a sigiliilor montate conform art. 4, acestea se consemneazĂŁ în fiÂşa de monitorizare a transportului pentru punerea în aplicare a obligaĂžiilor de platĂŁ asumate în conformitate cu art. 6 alin. (1) Âşi (2).
    (4) Dispozitivele electronice montate pe mijlocul de transport supravegheat, preluate de biroul vamal de destinaĂžie, se expediazĂŁ biroului vamal de plecare prin echipele mobile ale direcĂžiilor regionale pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale limitrofe, împreunĂŁ cu exemplarul nr. 2 al fiÂşei de monitorizare a transportului.

    CAP. 4
    Evenimente pe timpul activitĂŁĂžii de monitorizare

    ART. 11
    Pentru asigurarea continuitĂŁĂžii procesului de monitorizare, la nivelul central autoritatea vamalĂŁ asigurĂŁ un serviciu de dispecerat care va funcĂžiona permanent 24 de ore.
    ART. 12
    Serviciul de dispecerat monitorizeazĂŁ toate transporturile supuse Sistemului de monitorizare Âşi securitate a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri Âşi va comunica direcĂžiilor regionale/judeĂžene pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale alertele destinate intervenĂžiei echipelor mobile în cazul evenimentelor deosebite.
    ART. 13
    în scopul intervenĂžiei operative ca urmare a producerii unui eveniment deosebit, fiecare direcĂžie regionalĂŁ/judeĂžeanĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale planificĂŁ echipe mobile pentru intervenĂžie pe timp de zi Âşi de noapte, în baza informaĂžiilor transmise de cĂŁtre dispeceratul central, astfel încât intervenĂžia sĂŁ poatĂŁ fi efectuatĂŁ în cel mai scurt timp.
    ART. 14
    în cazul intervenĂžiei ca urmare a producerii unui eveniment deosebit, echipa mobilĂŁ stabileÂşte cauzele producerii acestuia Âşi procedura care trebuie urmatĂŁ în funcĂžie de eveniment. ConstatĂŁrile Âşi mĂŁsurile luate se consemneazĂŁ în fiÂşa de monitorizare a transportului de cĂŁtre Âşeful echipei mobile.
    ART. 15
    DacĂŁ în urma evenimentului deosebit nu se pot remedia defecĂžiunile de stare sau de funcĂžionare a sigiliilor sau a balizei amplasate pe mijlocul de transport Âşi dacĂŁ acestea nu pot fi înlocuite în condiĂžii optime de timp Âşi de spaĂžiu, mijlocul de transport va fi însoĂžit de echipa mobilĂŁ pânĂŁ la destinaĂžie.
    ART. 16
    în cazuri deosebite Âşeful echipei mobile poate decide însoĂžirea mijlocului de transport pânĂŁ la cel mai apropiat birou vamal sau orice spaĂžiu amenajat în care se poate efectua controlul fizic al mĂŁrfurilor transportate, în condiĂžii corespunzĂŁtoare.
    ART. 17
    ConducĂŁtorul auto este obligat sĂŁ anunĂže de îndatĂŁ biroul vamal de plecare, serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forÞã majorĂŁ care au avut ca rezultat modificarea în orice fel a modului de amplasare ori de funcĂžionare a sigiliilor inteligente sau a balizelor.
    ART. 18
    Neîndeplinirea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a obligaĂžiei de a asigura integritatea sigiliilor inteligente Âşi a balizei se sancĂžioneazĂŁ conform prevederilor titlului XII din Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 86/2006, Âşi ale cap. X din partea a VI-a din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau, dupĂŁ caz, prevederilor titlului X din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    CAP. 5
    DispoziĂžii finale

    ART. 19
    în cazul în care este necesar ca sigiliile inteligente Âşi baliza aplicate pe un mijloc de transport sĂŁ fie recuperate înainte ca acesta sĂŁ ajungĂŁ la destinaĂžie sau în orice alte situaĂžii în care mijlocul de transport în cauzĂŁ nu mai ajunge la locul de destinaĂžie, operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 9 lit. a) - d) vor fi efectuate de echipele mobile de pe raza de competenÞã unde se aflĂŁ mijlocul de transport la momentul respectiv.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

    Exemplar 1 - destinat biroului vamal de plecare

                     FIÂŞA DE MONITORIZARE A TRANSPORTULUI

    Nr. ................./.................

    Biroul vamal de plecare/DirecĂžia pentru Accize Âşi OperaĂžiuni Vamale a JudeĂžului ............., data Âşi ora iniĂžierii supravegherii: ................
    LucrĂŁtor vamal: Numele Âşi prenumele, funcĂžia .............................

    Mijloc de transport: .....................................................
    ConducĂŁtor autor: Numele Âşi prenumele, CNP, telefon mobil ................
    ..........................................................................
    Traseul declarat pânĂŁ la destinaĂžie: .....................................
    ..........................................................................
    Documente însoĂžitoare: ...................................................
    MĂŁrfurile transportate: ..................................................
    Firma de transport: ......................................................
    Serie diagramĂŁ tahograf: .................................................
    FirmĂŁ de expediĂžie: ......................................................
    FirmĂŁ destinatarĂŁ: .......................................................

    Biroul vamal de destinaĂžie/DirecĂžia pentru Accize Âşi OperaĂžiuni Vamale a JudeĂžului ............., data Âşi ora închiderii supravegherii electronice ..............................................................................
    LucrĂŁtor vamal: Numele Âşi prenumele, funcĂžia .............................

    Sigiliu electronic/baliza de monitorizare: serii de identificare, starea de funcĂžionare ..................................................................
    Valoarea echipamentului electronic de supraveghere: ......................
    Angajament de platĂŁ: .....................................................

    Locul aplicĂŁrii balizei/sigiliilor inteligente la momentul plecĂŁrii: .....
    ..........................................................................
    SetĂŁri introduse: ........................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Demontarea balizei/sigiliilor: ...........................................
    DescĂŁrcarea Âşi citirea datelor la momentul sosirii la destinaĂžie: ........
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Incidente pe parcursul traseului: ........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                              Am predat/primit

      Biroul vamal plecare/DirecĂžia     ConducĂŁtor auto/comisionar
      pentru Accize Âşi OperaĂžiuni       în vamĂŁ/principal obligat,
      Vamale a JudeĂžului ..........     declarant în nume propriu,

                              Am predat/primit

      ConducĂŁtor auto/comisionar        Biroul vamal de destinaĂžie/DirecĂžia
      în vamĂŁ/principal obligat,        pentru Accize Âşi OperaĂžiuni
      declarant în nume propriu,        Vamale a JudeĂžului ................


    ANEXA 2
    la normele tehnice

                           ANGAJAMENT DE PLATÃ

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 1.339/2008, Societatea ComercialĂŁ ........................................... se obligĂŁ la plata contravalorii în cuantum de ............. lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform FiÂşei de monitorizare a transportului nr. .................. din data de .........................., în contul ............................ al .................., ca urmare a aplicĂŁrii prevederilor art. 9 alin. (3).
    Prezentul angajament de platĂŁ este completat Âşi semnat de cĂŁtre delegatul nostru ...................................., domiciliat în ..................., str. ................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeĂžul .........................., care se legitimeazĂŁ cu .... seria ..... nr. ..........., emis de ........................... în anul .................., CNP ........................., având funcĂžia de ............................ .

    Data: ................................................
    Numele Âşi prenumele: .................................
    SemnĂŁtura: ...........................................


    Prezentul document constituie titlu executoriu, iar în cazul în care debitorul nu îÂşi respectĂŁ obligaĂžiile de platĂŁ, acesta va fi învestit cu titlu executoriu Âşi se va trece la executarea silitĂŁ.