├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1339 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri
                 
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 22 octombrie 2008

    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în aplicarea art. 186 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či a pct. 13 alin. (3) ┼či (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a art. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum ┼či a prevederilor art. 590 ┼či 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 707/2006,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Normele tehnice prev─âzute la art. 1 vor fi publicate pe pagina de web a Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor.
    ART. 3
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare în termen de 15 zile de la data public─ârii.

           Pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
                              Daniel Chi┼úoiu

    Bucure┼čti, 30 septembrie 2008.
    Nr. 1.339.

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
privind utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Sistemul de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice ┼či a unei aplica┼úii informatice având drept scop urm─ârirea deplas─ârii pe cale rutier─â a m─ârfurilor aflate sub supravegherea autorit─â┼úii vamale.
    (2) Prin Sistemul de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri se implementeaz─â o metod─â automatizat─â ┼či rapid─â de gestionare a siguran┼úei înc─ârc─âturilor în ceea ce prive┼čte integritatea transporturilor, precum ┼či respectarea rutei de deplasare, prin punerea la dispozi┼úie în timp real de informa┼úii cu privire la pozi┼úia geografic─â ┼či la evenimente de natur─â a pune în pericol securitatea transportului.
    ART. 2
    în aplicarea dispozi┼úiilor prezentelor norme tehnice, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) sigiliu inteligent - dispozitivul electronic utilizat al─âturi de sigiliile vamale, sigiliile aplicate de autoritatea fiscal─â competent─â, precum ┼či de sigiliile aplicate de c─âtre expeditorii m─ârfurilor, pentru sigilarea containerelor înc─ârcate cu m─ârfuri aflate sub supravegherea autorit─â┼úii vamale. Acestea se aplic─â în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) baliz─â - dispozitivul electronic de înregistrare a datelor ┼či de transmitere a informa┼úiilor de stare ┼či pozi┼úie c─âtre aplica┼úia informatic─â, care se monteaz─â pe mijlocul de transport monitorizat;
    c) dispozitiv de introducere ┼či citire a datelor - dispozitivul electronic portabil utilizat pentru a introduce/citi date în/din memoria sigiliului inteligent, respectiv pentru a transfera respectivele informa┼úii în aplica┼úia informatic─â;
    d) monitorizare integrat─â - monitorizarea bazat─â pe utilizarea balizei ┼či a sigiliilor inteligente aplicate containerelor;
    e) monitorizare cu sigilii inteligente - monitorizarea bazat─â pe utilizarea sigiliilor inteligente;
    f) monitorizare cu baliz─â - monitorizarea bazat─â pe utilizarea balizei;
    g) eveniment deosebit - evenimentul care se refer─â la deschiderea neautorizat─â a sigiliului inteligent, la scoaterea sigiliului din zona apropiat─â vehiculului ┼či la abaterea de la ruta prestabilit─â a acestuia, care este transmis de baliz─â la serverul central;
    h) fi┼č─â de monitorizare a transportului - documentul care se întocme┼čte la momentul amplas─ârii dispozitivelor electronice de supraveghere ┼či care atest─â faptul c─â pe mijlocul de transport monitorizat au fost amplasate baliza, respectiv sigiliul inteligent, ┼či care constituie baza depunerii/return─ârii/re┼úinerii contravalorii balizelor ┼či a sigiliilor inteligente;
    i) birou vamal de plecare - biroul vamal/direc┼úia jude┼úean─â pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale care ini┼úiaz─â opera┼úiunea de monitorizare a deplas─ârii unor m─ârfuri pe cale rutier─â, aflate sub supravegherea autorit─â┼úii vamale;
    j) birou vamal de destina┼úie - biroul vamal/direc┼úia jude┼úean─â pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale care încheie opera┼úiunea de monitorizare a deplas─ârii unor m─ârfuri pe cale rutier─â, aflate sub supravegherea autorit─â┼úii vamale;
    k) transportator - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România ori operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în str─âin─âtate, autorizat s─â efectueze transporturi rutiere interna┼úionale;
    l) container - un mecanism-cadru, cistern─â, caroserie sau alt mecanism analog, precum un compartiment, total sau par┼úial închis, care este destinat s─â fie înc─ârcat cu m─ârfuri.
    ART. 3
    (1) Sistemul de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri va fi utilizat în baza analizei de risc, pentru monitorizarea deplas─ârii m─ârfurilor aflate sub supravegherea autorit─â┼úii vamale:
    a) plasate în regim de tranzit între dou─â birouri vamale de frontier─â ┼či care sunt supuse unor reglement─âri speciale de introducere sau transport pe teritoriul na┼úional;
    b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontier─â ┼či un birou vamal din interiorul ┼ú─ârii ┼či care prezint─â un risc ridicat în ceea ce prive┼čte desc─ârcarea frauduloas─â;
    c) declarate pentru export ┼či care fac obiectul unor m─âsuri speciale la export;
    d) privind mi┼čcarea în interiorul ┼ú─ârii a produselor supuse la plata accizei armonizate ┼či nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum pân─â la primul beneficiar, precum ┼či produsele la care plata accizei este exceptat─â sau cu scutire direct─â.
    (2) Procedura de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri se aplic─â persoanelor juridice române sau str─âine care efectueaz─â opera┼úiuni vamale ori de mi┼čcare a produselor de natura celor men┼úionate la alin. (1), precum ┼či transportatorilor rutieri români sau str─âini.

    CAP. 2
    Formalit─â┼úi efectuate la biroul vamal de plecare

    ART. 4
    (1) în cazul monitoriz─ârii integrate, autoritatea vamal─â desemnat─â pentru utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri efectueaz─â urm─âtoarele opera┼úiuni:
    a) stabile┼čte parametrii referitori la ruta de transport, la datele cu privire la durata transportului, respectiv la timpul de monitorizare;
    b) aplic─â sigiliul inteligent la containerul de pe mijlocul de transport;
    c) seteaz─â sigiliul inteligent prin intermediul dispozitivului de introducere ┼či citire a datelor;
    d) amplaseaz─â baliza pe mijlocul de transport monitorizat, astfel încât s─â se realizeze o bun─â vizibilitate c─âtre cer ┼či o distan┼ú─â de maximum 30 m fa┼ú─â de locul de aplicare a sigiliului inteligent;
    e) ac┼úioneaz─â sistemul de pornire al balizei ┼či verific─â instalarea corect─â a componentelor;
    f) utilizeaz─â aplica┼úia informatic─â ┼či ini┼úiaz─â procedura de monitorizare;
    g) completeaz─â fi┼ča de monitorizare a transportului, prev─âzut─â în anexa nr. 1, care face parte integrant─â din prezentele norme tehnice, ┼či înscrie în documentele vamale, de transport sau comerciale de înso┼úire a m─ârfurilor, dup─â caz, seriile de identificare a sigiliilor inteligente, a balizei aplicate ┼či num─ârul de înregistrare a fi┼čei de monitorizare a transportului;
    h) transmite fi┼ča de monitorizare a transportului c─âtre biroul vamal de destina┼úie, imediat dup─â plecarea transportului.
    (2) La monitorizarea cu sigilii inteligente, autoritatea vamal─â desemnat─â pentru utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri efectueaz─â opera┼úiunile de la alin. (1) lit. a) - c) ┼či f) - h).
    (3) La monitorizarea cu baliz─â, autoritatea vamal─â desemnat─â pentru utilizarea Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri efectueaz─â opera┼úiunile de la alin. (1) lit. a) ┼či d) - h).
    ART. 5
    Montarea balizei ┼či amplasarea sigiliilor inteligente se vor efectua numai în prezen┼úa conduc─âtorului mijlocului de transport monitorizat. în cazul în care m─ârfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestora va asista ┼či comisionarul în vam─â sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, dup─â caz, care va semna fi┼ča de monitorizare a transportului.
    ART. 6
    (1) Ca urmare a deciziei de monitorizare, transportatorul este obligat s─â depun─â un angajament de plat─â, prev─âzut în anexa nr. 2, care face parte integrant─â din prezentele norme tehnice, prin care se oblig─â s─â pl─âteasc─â contravaloarea balizelor ┼či a sigiliilor inteligente montate ┼či înscrise în fi┼ča de monitorizare a transportului, în cazul în care pe timpul transportului pân─â la destina┼úie acestea dispar sau sufer─â deterior─âri din vina transportatorului. Angajamentul de plat─â se întocme┼čte în dou─â exemplare, exemplarul nr. 1 pentru transportator, iar exemplarul nr. 2 pentru biroul vamal de plecare.
    (2) în cazul opera┼úiunilor vamale, obliga┼úia pentru depunerea angajamentului de plat─â revine comisionarului în vam─â.
    (3) în conformitate cu prevederile art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 707/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 4 alin. (1) pct. 41 din Hot─ârârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, conduc─âtorul mijlocului de transport este obligat:
    a) s─â permit─â montarea sigiliilor inteligente ┼či a balizei de c─âtre autoritatea vamal─â pe mijlocul de transport;
    b) s─â semneze angajamentul de plat─â în calitate de reprezentant legal al transportatorului, conform prevederilor alin. (1);
    c) s─â asigure integritatea sigiliilor aplicate pentru supravegherea transportului.
    ART. 7
    (1) Ruta de transport va fi declarat─â de conduc─âtorul mijlocului de transport ┼či aprobat─â de autoritatea vamal─â.
    (2) în cazul în care conduc─âtorul auto nu declar─â ruta de transport sau ruta declarat─â de acesta nu este temeinic justificat─â, biroul vamal de plecare stabile┼čte ruta de transport optim─â.
    ART. 8
    (1) La montarea dispozitivelor electronice de monitorizare pe mijlocul de transport se utilizeaz─â fi┼ča de monitorizare a transportului, editat─â în limbile român─â ┼či englez─â.
    (2) Fi┼ča de monitorizare a transportului se întocme┼čte de autoritatea vamal─â în dou─â exemplare în limba român─â, având urm─âtoarele destina┼úii:
    a) exemplarul nr. 1, pentru biroul vamal de plecare;
    b) exemplarul nr. 2, care înso┼úe┼čte transportul pân─â la biroul vamal de destina┼úie;
    (3) Fi┼ča de monitorizare a transportului se semneaz─â de conduc─âtorul auto dup─â montarea dispozitivelor electronice pe mijlocul de transport sau de c─âtre comisionarul în vam─â, în cazul în care m─ârfurile sunt supuse unor opera┼úiuni vamale.
    (4) Semnarea fi┼čei de monitorizare a transportului de c─âtre conduc─âtorul mijlocului de transport sau de c─âtre comisionarul în vam─â reprezint─â acceptul acestora cu privire la obliga┼úiile care le revin conform prezentelor norme tehnice.
    (5) Exemplarul nr. 1 al fi┼čei de monitorizare a transportului se transmite de c─âtre biroul vamal de plecare, prin mijloace informatice sau fax, biroului vamal de destina┼úie, imediat dup─â plecarea transportului.
    (6) Exemplarul nr. 2 al fi┼čei de monitorizare a transportului se prezint─â în cazul controalelor în trafic executate de echipele mobile ┼či se pred─â, împreun─â cu o copie a diagramei tahograf, autorit─â┼úii vamale de la biroul vamal de destina┼úie, la închiderea opera┼úiunii de supraveghere.

    CAP. 3
    Formalit─â┼úi efectuate de biroul vamal de destina┼úie

    ART. 9
    La prezentarea transportului la biroul vamal de destina┼úie, autoritatea vamal─â nominalizat─â cu atribu┼úii privind gestionarea ┼či utilizarea sistemului de monitorizare efectueaz─â urm─âtoarele opera┼úiuni:
    a) oprirea func┼úion─ârii balizei ┼či preluarea acesteia de pe mijlocul de transport;
    b) citirea datelor cu privire la evenimentele produse, precum ┼či a datelor de identificare a transportului din memoria sigiliului inteligent cu ajutorul dispozitivul de introducere ┼či citire a datelor;
    c) desprinderea fizic─â a sigiliilor de pe mijlocul de transport;
    d) desc─ârcarea informa┼úiilor din dispozitivul de introducere ┼či citire a datelor în aplica┼úia informatic─â.
    ART. 10
    (1) Exemplarul nr. 2 al fi┼čei de monitorizare a transportului se vizeaz─â la biroul vamal de destina┼úie cu semn─âtura ┼či ┼čtampila lucr─âtorului vamal care asigur─â efectuarea opera┼úiunilor prev─âzute la art. 9.
    (2) Biroul vamal de destina┼úie transmite exemplarul nr. 2 al fi┼čei de monitorizare a transportului biroului vamal de plecare, imediat dup─â preluarea dispozitivelor electronice.
    (3) în cazul în care se constat─â lipsa sau deteriorarea balizelor sau a sigiliilor montate conform art. 4, acestea se consemneaz─â în fi┼ča de monitorizare a transportului pentru punerea în aplicare a obliga┼úiilor de plat─â asumate în conformitate cu art. 6 alin. (1) ┼či (2).
    (4) Dispozitivele electronice montate pe mijlocul de transport supravegheat, preluate de biroul vamal de destina┼úie, se expediaz─â biroului vamal de plecare prin echipele mobile ale direc┼úiilor regionale pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale limitrofe, împreun─â cu exemplarul nr. 2 al fi┼čei de monitorizare a transportului.

    CAP. 4
    Evenimente pe timpul activit─â┼úii de monitorizare

    ART. 11
    Pentru asigurarea continuit─â┼úii procesului de monitorizare, la nivelul central autoritatea vamal─â asigur─â un serviciu de dispecerat care va func┼úiona permanent 24 de ore.
    ART. 12
    Serviciul de dispecerat monitorizeaz─â toate transporturile supuse Sistemului de monitorizare ┼či securitate a transporturilor rutiere de m─ârfuri ┼či va comunica direc┼úiilor regionale/jude┼úene pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale alertele destinate interven┼úiei echipelor mobile în cazul evenimentelor deosebite.
    ART. 13
    în scopul interven┼úiei operative ca urmare a producerii unui eveniment deosebit, fiecare direc┼úie regional─â/jude┼úean─â pentru accize ┼či opera┼úiuni vamale planific─â echipe mobile pentru interven┼úie pe timp de zi ┼či de noapte, în baza informa┼úiilor transmise de c─âtre dispeceratul central, astfel încât interven┼úia s─â poat─â fi efectuat─â în cel mai scurt timp.
    ART. 14
    în cazul interven┼úiei ca urmare a producerii unui eveniment deosebit, echipa mobil─â stabile┼čte cauzele producerii acestuia ┼či procedura care trebuie urmat─â în func┼úie de eveniment. Constat─ârile ┼či m─âsurile luate se consemneaz─â în fi┼ča de monitorizare a transportului de c─âtre ┼čeful echipei mobile.
    ART. 15
    Dac─â în urma evenimentului deosebit nu se pot remedia defec┼úiunile de stare sau de func┼úionare a sigiliilor sau a balizei amplasate pe mijlocul de transport ┼či dac─â acestea nu pot fi înlocuite în condi┼úii optime de timp ┼či de spa┼úiu, mijlocul de transport va fi înso┼úit de echipa mobil─â pân─â la destina┼úie.
    ART. 16
    în cazuri deosebite ┼čeful echipei mobile poate decide înso┼úirea mijlocului de transport pân─â la cel mai apropiat birou vamal sau orice spa┼úiu amenajat în care se poate efectua controlul fizic al m─ârfurilor transportate, în condi┼úii corespunz─âtoare.
    ART. 17
    Conduc─âtorul auto este obligat s─â anun┼úe de îndat─â biroul vamal de plecare, serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de for┼ú─â major─â care au avut ca rezultat modificarea în orice fel a modului de amplasare ori de func┼úionare a sigiliilor inteligente sau a balizelor.
    ART. 18
    Neîndeplinirea de c─âtre conduc─âtorul auto a obliga┼úiei de a asigura integritatea sigiliilor inteligente ┼či a balizei se sanc┼úioneaz─â conform prevederilor titlului XII din Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 86/2006, ┼či ale cap. X din partea a VI-a din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 707/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, sau, dup─â caz, prevederilor titlului X din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    CAP. 5
    Dispozi┼úii finale

    ART. 19
    în cazul în care este necesar ca sigiliile inteligente ┼či baliza aplicate pe un mijloc de transport s─â fie recuperate înainte ca acesta s─â ajung─â la destina┼úie sau în orice alte situa┼úii în care mijlocul de transport în cauz─â nu mai ajunge la locul de destina┼úie, opera┼úiunile prev─âzute la art. 9 lit. a) - d) vor fi efectuate de echipele mobile de pe raza de competen┼ú─â unde se afl─â mijlocul de transport la momentul respectiv.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

    Exemplar 1 - destinat biroului vamal de plecare

                     FI┼×A DE MONITORIZARE A TRANSPORTULUI

    Nr. ................./.................

    Biroul vamal de plecare/Direc┼úia pentru Accize ┼či Opera┼úiuni Vamale a Jude┼úului ............., data ┼či ora ini┼úierii supravegherii: ................
    Lucr─âtor vamal: Numele ┼či prenumele, func┼úia .............................

    Mijloc de transport: .....................................................
    Conduc─âtor autor: Numele ┼či prenumele, CNP, telefon mobil ................
    ..........................................................................
    Traseul declarat pân─â la destina┼úie: .....................................
    ..........................................................................
    Documente înso┼úitoare: ...................................................
    M─ârfurile transportate: ..................................................
    Firma de transport: ......................................................
    Serie diagram─â tahograf: .................................................
    Firm─â de expedi┼úie: ......................................................
    Firm─â destinatar─â: .......................................................

    Biroul vamal de destina┼úie/Direc┼úia pentru Accize ┼či Opera┼úiuni Vamale a Jude┼úului ............., data ┼či ora închiderii supravegherii electronice ..............................................................................
    Lucr─âtor vamal: Numele ┼či prenumele, func┼úia .............................

    Sigiliu electronic/baliza de monitorizare: serii de identificare, starea de func┼úionare ..................................................................
    Valoarea echipamentului electronic de supraveghere: ......................
    Angajament de plat─â: .....................................................

    Locul aplic─ârii balizei/sigiliilor inteligente la momentul plec─ârii: .....
    ..........................................................................
    Set─âri introduse: ........................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Demontarea balizei/sigiliilor: ...........................................
    Desc─ârcarea ┼či citirea datelor la momentul sosirii la destina┼úie: ........
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Incidente pe parcursul traseului: ........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                              Am predat/primit

      Biroul vamal plecare/Direc┼úia     Conduc─âtor auto/comisionar
      pentru Accize ┼či Opera┼úiuni       în vam─â/principal obligat,
      Vamale a Jude┼úului ..........     declarant în nume propriu,

                              Am predat/primit

      Conduc─âtor auto/comisionar        Biroul vamal de destina┼úie/Direc┼úia
      în vam─â/principal obligat,        pentru Accize ┼či Opera┼úiuni
      declarant în nume propriu,        Vamale a Jude┼úului ................


    ANEXA 2
    la normele tehnice

                           ANGAJAMENT DE PLAT─é

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â nr. 1.339/2008, Societatea Comercial─â ........................................... se oblig─â la plata contravalorii în cuantum de ............. lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform Fi┼čei de monitorizare a transportului nr. .................. din data de .........................., în contul ............................ al .................., ca urmare a aplic─ârii prevederilor art. 9 alin. (3).
    Prezentul angajament de plat─â este completat ┼či semnat de c─âtre delegatul nostru ...................................., domiciliat în ..................., str. ................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude┼úul .........................., care se legitimeaz─â cu .... seria ..... nr. ..........., emis de ........................... în anul .................., CNP ........................., având func┼úia de ............................ .

    Data: ................................................
    Numele ┼či prenumele: .................................
    Semn─âtura: ...........................................


    Prezentul document constituie titlu executoriu, iar în cazul în care debitorul nu î┼či respect─â obliga┼úiile de plat─â, acesta va fi învestit cu titlu executoriu ┼či se va trece la executarea silit─â.