├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 394 din 25 martie 2008 pentru modificarea ┼či completarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 3 aprilie 2008

în temeiul prevederilor art. II din Ordonan┼úa Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 42/2008, ale art. 5 alin. (3) lit. d) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

ART. I

Normele privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 ┼či 919 bis din 13 noiembrie 2006, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. La articolul 6 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(iii) cazierul judiciar din care s─â rezulte c─â nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiunile prev─âzute la art. 18 alin. (2) lit. a) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv cele prev─âzute la art. 213, 214, 215, 215^1, 217, 218, 221, 239, 240, 242, 243, 244, 248, 255, 271, 279, 280, 281, 283, 288, 292, 302, 302^1 ┼či 302^2 din Codul penal, la art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ┼či 9 din cap. II al Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea ┼či combaterea evaziunii fiscale, precum ┼či la art. 23 ┼či 24 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ┼či sanc┼úionarea sp─âl─ârii banilor, precum ┼či pentru instituirea unor m─âsuri de prevenire ┼či combatere a finan┼ú─ârii actelor de terorism, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;".

2. La articolul 6, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(2) în situa┼úia în care persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndepline┼čte aceast─â func┼úie sau nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (2) al art. 18 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, operatorul de transport rutier are obliga┼úia înlocuirii acesteia în termen de 60 de zile; în aceast─â perioad─â condi┼úiile de competen┼ú─â profesional─â ┼či onorabilitate ale operatorului de transport rutier se consider─â îndeplinite."

3. La articolul 6, alineatul (5) se abrog─â.

4. La articolul 6, dup─â alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urm─âtorul cuprins:"

(6^1) înc─âlc─ârile grave ale legisla┼úiei în sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, sunt urm─âtoarele:

1. contraven┼úiile prev─âzute la art. 57^2 lit. a), b), d) sau f) ori art. 58 lit. u), y) sau z) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

2. contraven┼úiile prev─âzute la art. 8 pct. 1, 4, 5, 8, 9, 52, 53, 54, 57, 59, 60 sau 61 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007;

3. contraven┼úiile prev─âzute la art. 37 alin. (3) din Normele de efectuare a activit─â┼úii de transport rutier de m─ârfuri periculoase în România, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1.175/2007;

4. 3 contraven┼úii de acela┼či fel, constatate ┼či sanc┼úionate într-un interval de un an, dintre cele prev─âzute la art. 58 lit. d), i), j), k), m) sau r) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

5. 3 contraven┼úii de acela┼či fel, constatate ┼či sanc┼úionate într-un interval de un an, dintre cele prev─âzute la art. 8 pct. 6, 55, 56 sau 58 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007;

6. 3 contraven┼úii de acela┼či fel, constatate ┼či sanc┼úionate într-un interval de un an, dintre cele prev─âzute la art. 38 alin. (3) pct. 3, 4, 10, 11 sau 13 ori art. 39 alin (3), pct. 4, 5 sau 6 din Normele de efectuare a activit─â┼úii de transport rutier de m─ârfuri periculoase în România, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1.175/2007".

5. La articolul 8, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urm─âtorul cuprins:

"(1^1) în situa┼úia în care operatorul de transport rutier desf─â┼čoar─â activitate de transport rutier ┼či la punctele de lucru ┼či/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale licen┼úei de transport ┼či la agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., pe raza c─ârora sunt respectivele puncte de lucru ┼či/sau sucursale."

6. La articolul 8, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(4) Copia conform─â a licen┼úei de transport este documentul nominal al operatorului de transport ┼či nu poate fi transmis─â altui operator de transport rutier. Aceasta se elibereaz─â pentru un vehicul în func┼úie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de m─ârfuri sau de persoane, ┼či va fi personalizat─â de c─âtre emitent cu num─ârul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis─â."

7. La articolul 10, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"ART. 10

(1) Licen┼úa de transport se retrage de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin agen┼úia teritorial─â emitent─â, în urm─âtoarele cazuri:

a) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii, prev─âzute la art. 4 alin. (2);

b) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate, cu ocazia solicit─ârii eliber─ârii licen┼úei de transport."

8. La articolul 11, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"ART. 11

(1) Copia conform─â a licen┼úei de transport se suspend─â în cazul s─âvâr┼čirii unei abateri grave de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. prin agen┼úia teritorial─â emitent─â."

9. La articolul 11, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(2) Abaterile grave pentru care se suspendă copia conformă a licenţei de transport sunt:

a) efectuarea transportului rutier public fără a deţine licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv cu licenţe sau cu autorizaţii, ori documente de transport retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz;

b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licen┼úei de transport, eliberat─â pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectueaz─â transportul rutier;

c) înstr─âinarea documentelor necesare efectu─ârii transportului rutier, precum ┼či utilizarea acestora de c─âtre o persoan─â fizic─â sau juridic─â, alta decât titularul, dup─â caz;

d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

e) utilizarea de cisterne, recipiente ┼či ambalaje care prezint─â pierderi de m─ârfuri periculoase ca urmare a lipsei de etan┼čeitate;

f) lipsa documentelor menţionate la art. 36, prevăzute a fi deţinute la sediul operatorului de transport rutier."

10. La articolul 11, alineatele (3), (4), (5), (6), (7), (8) ┼či (9) se abrog─â.

11. La articolul 12, alineatele (2) ┼či (3) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:

"(2) Copia conform─â a licen┼úei de transport suspendate se va depune de c─âtre operatorul de transport rutier la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucr─âtoare de la comunicarea m─âsurii suspend─ârii. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucr─âtoare a copiei conforme a licen┼úei de transport suspendate atrage m─ârirea perioadei de suspendare la 90 de zile.

(3) Suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport se poate prelungi pân─â la încetarea motivelor pentru care a fost suspendat─â. Copia conform─â a licen┼úei de transport suspendate se reacord─â dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului aferent."

12. La articolul 24, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urm─âtorul cuprins:

"(1^1) în situa┼úia în care întreprinderea desf─â┼čoar─â activitate de transport rutier ┼či la punctele de lucru ┼či/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu ┼či la agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., pe raza c─ârora sunt respectivele puncte de lucru ┼či/sau sucursale."

13. La articolul 24, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(4) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii ┼či nu poate fi transmis─â altei întreprinderi. Aceasta se elibereaz─â pentru un vehicul în func┼úie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de m─ârfuri sau de persoane, ┼či va fi personalizat─â de c─âtre emitent cu num─ârul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis─â."

14. La articolul 26, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"ART. 26

(1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin agen┼úia teritorial─â emitent─â, în urm─âtoarele cazuri:

a) când întreprinderea nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acestuia;

b) când întreprinderea a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii eliber─ârii certificatului de transport în cont propriu."

15. La articolul 27, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"ART. 27

(1) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu se suspend─â în cazul s─âvâr┼čirii unei abateri grave de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. prin agen┼úia teritorial─â emitent─â."

16. La articolul 27, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(2) Abaterile grave pentru care se suspend─â o copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu sunt:

a) efectuarea transportului rutier în cont propriu f─âr─â a de┼úine autoriza┼úie de transport interna┼úional, document de transport pentru transportul de persoane, respectiv cu certificate, autoriza┼úii ori cu documente de transport retrase, expirate sau declarate pierdute, dup─â caz;

b) efectuarea transportului rutier în cont propriu în baza unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu, eliberat─â pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectueaz─â transportul rutier;

c) înstr─âinarea documentelor necesare efectu─ârii transportului rutier, precum ┼či utilizarea acestora de c─âtre o persoan─â fizic─â sau juridic─â, alta decât titularul, dup─â caz;

d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

e) utilizarea de cisterne, recipiente ┼či ambalaje care prezint─â pierderi de m─ârfuri periculoase ca urmare a lipsei de etan┼čeitate."

17. La articolului 27, alineatele (3) - (9) se abrog─â.

18. La articolul 28, alineatele (2) ┼či (3) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:

"(2) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu suspendat─â se va depune de c─âtre întreprindere la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucr─âtoare de la comunicarea m─âsurii suspend─ârii. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucr─âtoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate atrage m─ârirea perioadei de suspendare la 90 de zile.

(3) Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se poate prelungi pân─â la încetarea motivelor pentru care a fost suspendat─â. Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu suspendat─â se reacord─â dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului aferent."

19. La articolul 38, dup─â litera s) se introduce o nou─â liter─â, litera ┼č) cu urm─âtorul cuprins:

"┼č) s─â informeze pasagerii, în unul dintre modurile prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, cu privire la obligativitatea purt─ârii centurii de siguran┼ú─â pe timpul deplas─ârii vehiculelor, în cazul transportului rutier de persoane."

20. La articolul 48, alineatul (2) se abrog─â.

21. La articolului 53, alineatul (6) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(6) Operatorii de transport rutier vor depune toate op┼úiunile în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport interjude┼úean, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi ┼či 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desf─â┼čoar─â ┼čedin┼úa de atribuire respectiv─â."

22. La articolul 211, dup─â alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urm─âtorul cuprins:

"(6) în cazul efectu─ârii de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale sub forma cabotajului, prev─âzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 12/98, operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a restitui un exemplar al foii de parcurs din documentul de control, în baza c─âreia a fost efectuat transportul respectiv, agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente a documentului de control, pân─â în data de 10 a lunii curente, pentru luna precedent─â."

23. Anexa nr. 3 la norme se abrog─â.

24. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 3 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii sau stele:

- 4 stele - 13 puncte;

- 3 stele - 11 puncte;

- categoria I - 9 puncte;

- 2 stele - 8 puncte;

- 1 stea - 7 puncte;

- categoria II - 6 puncte;

- categoria III - 5 puncte;

- categoria IV - 2 puncte.

Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea curselor în trafic interjude┼úean."

25. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 4 se abrog─â.

26. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 5 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"5. Vechimea neîntrerupt─â pe traseu:

- 6 ani sau mai mult - 10 puncte;

- 5 ani - 8 puncte;

- 4 ani - 6 puncte;

- 3 ani - 4 puncte;

- 2 ani - 2 puncte;

- 1 an, mai mult de 6 luni - 1 punct."

27. La anexa nr. 7b) la norme, punctul 4 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"4. Punctajul ob┼úinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 ┼či 5 men┼úionate în anexa nr. 7a) se cumuleaz─â."

28. La anexa nr. 7b) la norme, dup─â punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, care va avea urm─âtorul cuprins:

"4^1. La punctul 5 din anexa 7a) la norme se acord─â puncte astfel:

Se vor lua în considerare ziua, luna ┼či anul de când operatorul de transport rutier a de┼úinut neîntrerupt licen┼úa de traseu pentru traseul respectiv. Aceea┼či modalitate de stabilire a vechimii pe un traseu se aplic─â ┼či în cazul în care operatorul de transport rutier a f─âcut parte dintr-o asocia┼úie de operatori de transport rutier, cu sau f─âr─â personalitate juridic─â, care a de┼úinut licen┼ú─â de traseu pe traseul respectiv."

ART. II

Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.