├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii ├«n munc─â
                    
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 646 din 26 iulie 2006

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de m─âsuri privind promovarea îmbun─ât─â┼úirii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â a lucr─âtorilor.
    (2) Prezenta lege stabile┼čte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securitatea lucr─âtorilor, eliminarea factorilor de risc ┼či accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat─â potrivit legii, instruirea lucr─âtorilor ┼či a reprezentan┼úilor lor, precum ┼či direc┼úiile generale pentru implementarea acestor principii.
    ART. 2
    Conven┼úiile interna┼úionale ┼či contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri str─âini, în vederea efectu─ârii de lucr─âri cu personal român pe teritoriul altor ┼ú─âri, vor cuprinde clauze privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    ART. 3
    (1) Prezenta lege se aplic─â în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât ┼či private.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplic─â angajatorilor, lucr─âtorilor ┼či reprezentan┼úilor lucr─âtorilor.
    ART. 4
    (1) Fac excep┼úie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile în care particularit─â┼úile inerente ale anumitor activit─â┼úi specifice din serviciile publice, cum ar fi for┼úele armate sau poli┼úia, precum ┼či cazurile de dezastre, inunda┼úii ┼či pentru realizarea m─âsurilor de protec┼úie civil─â, vin în contradic┼úie cu prezenta lege.
    (2) în cazurile prev─âzute la alin. (1) trebuie s─â se asigure securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, ┼úinându-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.
    ART. 5
    în sensul prezentei legi, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtorul în┼úeles:
    a) lucr─âtor - persoan─â angajat─â de c─âtre un angajator, potrivit legii, inclusiv studen┼úii, elevii în perioada efectu─ârii stagiului de practic─â, precum ┼či ucenicii ┼či al┼úi participan┼úi la procesul de munc─â, cu excep┼úia persoanelor care presteaz─â activit─â┼úi casnice;
    b) angajator - persoan─â fizic─â sau juridic─â ce se afl─â în raporturi de munc─â ori de serviciu cu lucr─âtorul respectiv ┼či care are responsabilitatea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii;
    c) al┼úi participan┼úi la procesul de munc─â - persoane aflate în întreprindere ┼či/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabil─â a aptitudinilor profesionale în vederea angaj─ârii, persoane care presteaz─â activit─â┼úi în folosul comunit─â┼úii sau activit─â┼úi în regim de voluntariat, precum ┼či ┼čomeri pe durata particip─ârii la o form─â de preg─âtire profesional─â ┼či persoane care nu au contract individual de munc─â încheiat în form─â scris─â ┼či pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale ┼či a presta┼úiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob─â;
    d) reprezentant al lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor - persoan─â aleas─â, selectat─â sau desemnat─â de lucr─âtori, în conformitate cu prevederile legale, s─â îi reprezinte pe ace┼čtia în ceea ce prive┼čte problemele referitoare la protec┼úia securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în munc─â;
    e) prevenire - ansamblul de dispozi┼úii sau m─âsuri luate ori prev─âzute în toate etapele procesului de munc─â, în scopul evit─ârii sau diminu─ârii riscurilor profesionale;
    f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau v─ât─âm─âri ale organismului, produs în timpul procesului de munc─â ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situa┼úia de persoan─â dat─â disp─ârut─â sau accidentul de traseu ori de circula┼úie, în condi┼úiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum ┼či cazul susceptibil de boal─â profesional─â sau legat─â de profesiune;
    g) accident de munc─â - v─ât─âmarea violent─â a organismului, precum ┼či intoxica┼úia acut─â profesional─â, care au loc în timpul procesului de munc─â sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ┼či care provoac─â incapacitate temporar─â de munc─â de cel pu┼úin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
    h) boal─â profesional─â - afec┼úiunea care se produce ca urmare a exercit─ârii unei meserii sau profesii, cauzat─â de agen┼úi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munc─â, precum ┼či de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munc─â;
    i) echipament de munc─â - orice ma┼čin─â, aparat, unealt─â sau instala┼úie folosit─â în munc─â;
    j) echipament individual de protec┼úie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucr─âtor pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s─â îi pun─â în pericol securitatea ┼či s─ân─âtatea la locul de munc─â, precum ┼či orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;
    k) loc de munc─â - locul destinat s─â cuprind─â posturi de lucru, situat în cl─âdirile întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii la care lucr─âtorul are acces în cadrul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii;
    l) pericol grav ┼či iminent de accidentare - situa┼úia concret─â, real─â ┼či actual─â c─âreia îi lipse┼čte doar prilejul declan┼čator pentru a produce un accident în orice moment;
    m) stagiu de practic─â - instruirea cu caracter aplicativ, specific─â meseriei sau specialit─â┼úii în care se preg─âtesc elevii, studen┼úii, ucenicii, precum ┼či ┼čomerii în perioada de reconversie profesional─â;
    n) securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â - ansamblul de activit─â┼úi institu┼úionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condi┼úii în desf─â┼čurarea procesului de munc─â, ap─ârarea vie┼úii, integrit─â┼úii fizice ┼či psihice, s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či a altor persoane participante la procesul de munc─â;
    o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunc┼úionalitatea unei activit─â┼úi sau a unui echipament de munc─â sau/┼či din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucr─âtorii, dar ar fi fost posibil s─â aib─â asemenea urm─âri ┼či/sau a cauzat ori ar fi fost posibil s─â produc─â pagube materiale;
    p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unit─â┼úii, abilitate s─â presteze servicii de protec┼úie ┼či prevenire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, conform legii;
    q) accident u┼čor - eveniment care are drept consecin┼ú─â leziuni superficiale care necesit─â numai acordarea primelor îngrijiri medicale ┼či a antrenat incapacitate de munc─â cu o durat─â mai mic─â de 3 zile;
    r) boal─â legat─â de profesiune - boala cu determinare multifactorial─â, la care unii factori determinan┼úi sunt de natur─â profesional─â.

    CAP. 3
    Obliga┼úiile angajatorilor

    SEC┼óIUNEA 1
    Obliga┼úii generale ale angajatorilor

    ART. 6
    (1) Angajatorul are obliga┼úia de a asigura securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor în toate aspectele legate de munc─â.
    (2) în cazul în care un angajator apeleaz─â la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilit─â┼úile sale în acest domeniu.
    (3) Obliga┼úiile lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nu aduc atingere principiului responsabilit─â┼úii angajatorului.
    ART. 7
    (1) în cadrul responsabilit─â┼úilor sale, angajatorul are obliga┼úia s─â ia m─âsurile necesare pentru:
    a) asigurarea securit─â┼úii ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor;
    b) prevenirea riscurilor profesionale;
    c) informarea ┼či instruirea lucr─âtorilor;
    d) asigurarea cadrului organizatoric ┼či a mijloacelor necesare securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    (2) Angajatorul are obliga┼úia s─â urm─âreasc─â adaptarea m─âsurilor prev─âzute la alin. (1), ┼úinând seama de modificarea condi┼úiilor, ┼či pentru îmbun─ât─â┼úirea situa┼úiilor existente.
    (3) Angajatorul are obliga┼úia s─â implementeze m─âsurile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) pe baza urm─âtoarelor principii generale de prevenire:
    a) evitarea riscurilor;
    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
    c) combaterea riscurilor la surs─â;
    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce prive┼čte proiectarea posturilor de munc─â, alegerea echipamentelor de munc─â, a metodelor de munc─â ┼či de produc┼úie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat ┼či a diminu─ârii efectelor acestora asupra s─ân─ât─â┼úii;
    e) adaptarea la progresul tehnic;
    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu┼úin periculos;
    g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s─â cuprind─â tehnologiile, organizarea muncii, condi┼úiile de munc─â, rela┼úiile sociale ┼či influen┼úa factorilor din mediul de munc─â;
    h) adoptarea, în mod prioritar, a m─âsurilor de protec┼úie colectiv─â fa┼ú─â de m─âsurile de protec┼úie individual─â;
    i) furnizarea de instruc┼úiuni corespunz─âtoare lucr─âtorilor.
    (4) F─âr─â a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ┼úinând seama de natura activit─â┼úilor din întreprindere ┼či/sau unitate, angajatorul are obliga┼úia:
    a) s─â evalueze riscurile pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munc─â, a substan┼úelor sau preparatelor chimice utilizate ┼či la amenajarea locurilor de munc─â;
    b) ca, ulterior evalu─ârii prev─âzute la lit. a) ┼či dac─â este necesar, m─âsurile de prevenire, precum ┼či metodele de lucru ┼či de produc┼úie aplicate de c─âtre angajator s─â asigure îmbun─ât─â┼úirea nivelului securit─â┼úii ┼či al protec┼úiei s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či s─â fie integrate în ansamblul activit─â┼úilor întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii respective ┼či la toate nivelurile ierarhice;
    c) s─â ia în considerare capacit─â┼úile lucr─âtorului în ceea ce prive┼čte securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, atunci când îi încredin┼úeaz─â sarcini;
    d) s─â asigure ca planificarea ┼či introducerea de noi tehnologii s─â fac─â obiectul consult─ârilor cu lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora în ceea ce prive┼čte consecin┼úele asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condi┼úiile ┼či mediul de munc─â;
    e) s─â ia m─âsurile corespunz─âtoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat ┼či specific, accesul s─â fie permis numai lucr─âtorilor care au primit ┼či ┼či-au însu┼čit instruc┼úiunile adecvate.
    (5) F─âr─â a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acela┼či loc de munc─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea lucr─âtori din mai multe întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi, angajatorii acestora au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â coopereze în vederea implement─ârii prevederilor privind securitatea, s─ân─âtatea ┼či igiena în munc─â, luând în considerare natura activit─â┼úilor;
    b) s─â î┼či coordoneze ac┼úiunile în vederea protec┼úiei lucr─âtorilor ┼či prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activit─â┼úilor;
    c) s─â se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
    d) s─â informeze lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora despre riscurile profesionale.
    (6) M─âsurile privind securitatea, s─ân─âtatea ┼či igiena în munc─â nu trebuie s─â comporte în nicio situa┼úie obliga┼úii financiare pentru lucr─âtori.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Servicii de prevenire ┼či protec┼úie

    ART. 8
    (1) F─âr─â a aduce atingere obliga┼úiilor prev─âzute la art. 6 ┼či 7, angajatorul desemneaz─â unul sau mai mul┼úi lucr─âtori pentru a se ocupa de activit─â┼úile de protec┼úie ┼či de activit─â┼úile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere ┼či/sau unitate, denumi┼úi în continuare lucr─âtori desemna┼úi.
    (2) Lucr─âtorii desemna┼úi nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi ca urmare a activit─â┼úii lor de protec┼úie ┼či a celei de prevenire a riscurilor profesionale.
    (3) Lucr─âtorii desemna┼úi trebuie s─â dispun─â de timpul necesar pentru a-┼či putea îndeplini obliga┼úiile ce le revin prin prezenta lege.
    (4) Dac─â în întreprindere ┼či/sau unitate nu se pot organiza activit─â┼úile de prevenire ┼či cele de protec┼úie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie s─â recurg─â la servicii externe.
    (5) în cazul în care angajatorul apeleaz─â la serviciile externe prev─âzute la alin. (4), acestea trebuie s─â fie informate de c─âtre angajator asupra factorilor cunoscu┼úi c─â au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či trebuie s─â aib─â acces la informa┼úiile prev─âzute la art. 16 alin. (2).
    (6) Lucr─âtorii desemna┼úi trebuie s─â aib─â, în principal, atribu┼úii privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â ┼či, cel mult, atribu┼úii complementare.
    ART. 9
    (1) în toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či a celor de protec┼úie, ┼úinând seama de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či/sau de riscurile la care sunt expu┼či lucr─âtorii, precum ┼či de distribu┼úia acestora în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, se impune ca:
    a) lucr─âtorii desemna┼úi s─â aib─â capacitatea necesar─â ┼či s─â dispun─â de mijloacele adecvate;
    b) serviciile externe s─â aib─â aptitudinile necesare ┼či s─â dispun─â de mijloace personale ┼či profesionale adecvate;
    c) lucr─âtorii desemna┼úi ┼či serviciile externe s─â fie în num─âr suficient.
    (2) Prevenirea riscurilor, precum ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securitatea lucr─âtorilor trebuie s─â fie asigurate de unul sau mai mul┼úi lucr─âtori, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.
    (3) Lucr─âtorul/lucr─âtorii ┼či/sau serviciul/serviciile prev─âzute la alin. (2) trebuie s─â colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.
    (4) în cazul microîntreprinderilor ┼či al întreprinderilor mici, în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi f─âr─â riscuri deosebite, angajatorul î┼či poate asuma atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â pentru realizarea m─âsurilor prev─âzute de prezenta lege, dac─â are capacitatea necesar─â în domeniu.
    (5) Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei stabile┼čte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacit─â┼úile ┼či aptitudinile necesare, precum ┼či num─ârul considerat suficient, prev─âzute la alin. (1) ┼či (4).

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucr─âtorilor, pericol grav ┼či iminent

    ART. 10
    (1) Angajatorul are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â ia m─âsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ┼či evacuarea lucr─âtorilor, adaptate naturii activit─â┼úilor ┼či m─ârimii întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, ┼úinând seama de alte persoane prezente;
    b) s─â stabileasc─â leg─âturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce prive┼čte primul ajutor, serviciul medical de urgen┼ú─â, salvare ┼či pompieri.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie s─â desemneze lucr─âtorii care aplic─â m─âsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor ┼či de evacuare a lucr─âtorilor.
    (3) Num─ârul lucr─âtorilor men┼úiona┼úi la alin. (2), instruirea lor ┼či echipamentul pus la dispozi┼úia acestora trebuie s─â fie adecvate m─ârimii ┼či/sau riscurilor specifice întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.
    ART. 11
    (1) Angajatorul are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â informeze, cât mai curând posibil, to┼úi lucr─âtorii care sunt sau pot fi expu┼či unui pericol grav ┼či iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum ┼či despre m─âsurile luate ori care trebuie s─â fie luate pentru protec┼úia lor;
    b) s─â ia m─âsuri ┼či s─â furnizeze instruc┼úiuni pentru a da lucr─âtorilor posibilitatea s─â opreasc─â lucrul ┼či/sau s─â p─âr─âseasc─â imediat locul de munc─â ┼či s─â se îndrepte spre o zon─â sigur─â, în caz de pericol grav ┼či iminent;
    c) s─â nu impun─â lucr─âtorilor reluarea lucrului în situa┼úia în care înc─â exist─â un pericol grav ┼či iminent, în afara cazurilor excep┼úionale ┼či pentru motive justificate.
    (2) Lucr─âtorii care, în cazul unui pericol grav ┼či iminent, p─âr─âsesc locul de munc─â ┼či/sau o zon─â periculoas─â nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi ┼či trebuie s─â fie proteja┼úi împotriva oric─âror consecin┼úe negative ┼či nejustificate pentru ace┼čtia.
    (3) Angajatorul trebuie s─â se asigure c─â, în cazul unui pericol grav ┼či iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când ┼čeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, to┼úi lucr─âtorii sunt ap┼úi s─â aplice m─âsurile corespunz─âtoare, în conformitate cu cuno┼čtin┼úele lor ┼či cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecin┼úele unui astfel de pericol.
    (4) Lucr─âtorii nu trebuie s─â fie prejudicia┼úi pentru cazurile prev─âzute la alin. (3), cu excep┼úia situa┼úiilor în care ace┼čtia ac┼úioneaz─â imprudent sau dau dovad─â de neglijen┼ú─â grav─â.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Alte obliga┼úii ale angajatorilor

    ART. 12
    (1) Angajatorul are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â realizeze ┼či s─â fie în posesia unei evalu─âri a riscurilor pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
    b) s─â decid─â asupra m─âsurilor de protec┼úie care trebuie luate ┼či, dup─â caz, asupra echipamentului de protec┼úie care trebuie utilizat;
    c) s─â ┼úin─â eviden┼úa accidentelor de munc─â ce au ca urmare o incapacitate de munc─â mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor u┼čoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum ┼či a accidentelor de munc─â, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);
    d) s─â elaboreze pentru autorit─â┼úile competente ┼či în conformitate cu reglement─ârile legale rapoarte privind accidentele de munc─â suferite de lucr─âtorii s─âi.
    (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei, în func┼úie de natura activit─â┼úilor ┼či de m─ârimea întreprinderilor, se vor stabili obliga┼úiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prev─âzute la alin. (1).
    ART. 13
    în vederea asigur─ârii condi┼úiilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či pentru prevenirea accidentelor de munc─â ┼či a bolilor profesionale, angajatorii au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â adopte, din faza de cercetare, proiectare ┼či execu┼úie a construc┼úiilor, a echipamentelor de munc─â, precum ┼či de elaborare a tehnologiilor de fabrica┼úie, solu┼úii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, prin a c─âror aplicare s─â fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare ┼či de îmboln─âvire profesional─â a lucr─âtorilor;
    b) s─â întocmeasc─â un plan de prevenire ┼či protec┼úie compus din m─âsuri tehnice, sanitare, organizatorice ┼či de alt─â natur─â, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s─â îl aplice corespunz─âtor condi┼úiilor de munc─â specifice unit─â┼úii;
    c) s─â ob┼úin─â autoriza┼úia de func┼úionare din punctul de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, înainte de începerea oric─ârei activit─â┼úi, conform prevederilor legale;
    d) s─â stabileasc─â pentru lucr─âtori, prin fi┼ča postului, atribu┼úiile ┼či r─âspunderile ce le revin în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, corespunz─âtor func┼úiilor exercitate;
    e) s─â elaboreze instruc┼úiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea ┼či/sau aplicarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, ┼úinând seama de particularit─â┼úile activit─â┼úilor ┼či ale locurilor de munc─â aflate în responsabilitatea lor;
    f) s─â asigure ┼či s─â controleze cunoa┼čterea ┼či aplicarea de c─âtre to┼úi lucr─âtorii a m─âsurilor prev─âzute în planul de prevenire ┼či de protec┼úie stabilit, precum ┼či a prevederilor legale în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, prin lucr─âtorii desemna┼úi, prin propria competen┼ú─â sau prin servicii externe;
    g) s─â ia m─âsuri pentru asigurarea de materiale necesare inform─ârii ┼či instruirii lucr─âtorilor, cum ar fi afi┼če, pliante, filme ┼či diafilme cu privire la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â;
    h) s─â asigure informarea fiec─ârei persoane, anterior angaj─ârii în munc─â, asupra riscurilor la care aceasta este expus─â la locul de munc─â, precum ┼či asupra m─âsurilor de prevenire ┼či de protec┼úie necesare;
    i) s─â ia m─âsuri pentru autorizarea exercit─ârii meseriilor ┼či a profesiilor prev─âzute de legisla┼úia specific─â;
    j) s─â angajeze numai persoane care, în urma examenului medical ┼či, dup─â caz, a test─ârii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc─â pe care urmeaz─â s─â o execute ┼či s─â asigure controlul medical periodic ┼či, dup─â caz, controlul psihologic periodic, ulterior angaj─ârii;
    k) s─â ┼úin─â eviden┼úa zonelor cu risc ridicat ┼či specific prev─âzute la art. 7 alin. (4) lit. e);
    l) s─â asigure func┼úionarea permanent─â ┼či corect─â a sistemelor ┼či dispozitivelor de protec┼úie, a aparaturii de m─âsur─â ┼či control, precum ┼či a instala┼úiilor de captare, re┼úinere ┼či neutralizare a substan┼úelor nocive degajate în desf─â┼čurarea proceselor tehnologice;
    m) s─â prezinte documentele ┼či s─â dea rela┼úiile solicitate de inspectorii de munc─â în timpul controlului sau al efectu─ârii cercet─ârii evenimentelor;
    n) s─â asigure realizarea m─âsurilor dispuse de inspectorii de munc─â cu prilejul vizitelor de control ┼či al cercet─ârii evenimentelor;
    o) s─â desemneze, la solicitarea inspectorului de munc─â, lucr─âtorii care s─â participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
    p) s─â nu modifice starea de fapt rezultat─â din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afar─â de cazurile în care men┼úinerea acestei st─âri ar genera alte accidente ori ar periclita via┼úa accidenta┼úilor ┼či a altor persoane;
    q) s─â asigure echipamente de munc─â f─âr─â pericol pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor;
    r) s─â asigure echipamente individuale de protec┼úie;
    s) s─â acorde obligatoriu echipament individual de protec┼úie nou, în cazul degrad─ârii sau al pierderii calit─â┼úilor de protec┼úie.
    ART. 14
    Alimenta┼úia de protec┼úie se acord─â în mod obligatoriu ┼či gratuit de c─âtre angajatori persoanelor care lucreaz─â în condi┼úii de munc─â ce impun acest lucru ┼či se stabile┼čte prin contractul colectiv de munc─â ┼či/sau contractul individual de munc─â.
    ART. 15
    (1) Materialele igienico-sanitare se acord─â în mod obligatoriu ┼či gratuit de c─âtre angajatori.
    (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum ┼či locurile de munc─â ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munc─â ┼či/sau contractul individual de munc─â.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Informarea lucr─âtorilor

    ART. 16
    (1) ┼óinând seama de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau a unit─â┼úii, angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare, astfel încât lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii acestora s─â primeasc─â, în conformitate cu prevederile legale, toate informa┼úiile necesare privind:
    a) riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie atât la nivelul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, în general, cât ┼či la nivelul fiec─ârui post de lucru ┼či/sau fiec─ârei func┼úii;
    b) m─âsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) ┼či (3).
    (2) Angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare astfel încât angajatorii lucr─âtorilor din orice întreprindere ┼či/sau unitate exterioar─â, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în întreprinderea ┼či/sau în unitatea sa, s─â primeasc─â informa┼úii adecvate privind aspectele la care s-a f─âcut referire la alin. (1), care privesc ace┼čti lucr─âtori.
    ART. 17
    Angajatorul trebuie s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare pentru ca lucr─âtorii desemna┼úi sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor, cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, în vederea îndeplinirii atribu┼úiilor ┼či în conformitate cu prevederile prezentei legi, s─â aib─â acces la:
    a) evaluarea riscurilor ┼či m─âsurile de protec┼úie, prev─âzute la art. 12 alin. (1) lit. a) ┼či b);
    b) eviden┼úa ┼či rapoartele prev─âzute la art. 12 alin. (1) lit. c) ┼či d);
    c) informa┼úii privind m─âsurile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, precum ┼či informa┼úii provenind de la institu┼úiile de control ┼či autorit─â┼úile competente în domeniu.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Consultarea ┼či participarea lucr─âtorilor

    ART. 18
    (1) Angajatorii consult─â lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lor ┼či permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implic─â:
    a) consultarea lucr─âtorilor;
    b) dreptul lucr─âtorilor ┼či/sau reprezentan┼úilor lor s─â fac─â propuneri;
    c) participarea echilibrat─â.
    (3) Lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor defini┼úi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consulta┼úi în prealabil ┼či în timp util de c─âtre angajator cu privire la:
    a) orice m─âsur─â care ar afecta semnificativ securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â;
    b) desemnarea lucr─âtorilor la care s-a f─âcut referire la art. 8 alin. (1) ┼či la art. 10 alin. (2), precum ┼či cu privire la activit─â┼úile la care s-a f─âcut referire la art. 8 alin. (1);
    c) informa┼úiile la care s-a f─âcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 ┼či 17;
    d) recurgerea, dup─â caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);
    e) organizarea ┼či planificarea instruirii prev─âzute la art. 20 ┼či 21.
    (4) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor au dreptul s─â solicite angajatorului s─â ia m─âsuri corespunz─âtoare ┼či s─â prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminu─ârii riscurilor pentru lucr─âtori ┼či/sau al elimin─ârii surselor de pericol.
    (5) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor sau lucr─âtorii nu pot fi prejudicia┼úi din cauza activit─â┼úilor la care s-a f─âcut referire în alin. (1) - (3).
    (6) Angajatorul trebuie s─â acorde reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor un timp adecvat, f─âr─â diminuarea drepturilor salariale, ┼či s─â le furnizeze mijloacele necesare pentru a-┼či putea exercita drepturile ┼či atribu┼úiile care decurg din prezenta lege.
    (7) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor ┼či/sau lucr─âtorii au dreptul s─â apeleze la autorit─â┼úile competente, în cazul în care consider─â c─â m─âsurile adoptate ┼či mijloacele utilizate de c─âtre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    (8) Reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor trebuie s─â li se acorde posibilitatea de a-┼či prezenta observa┼úiile inspectorilor de munc─â ┼či inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.
    ART. 19
    în vederea realiz─ârii prevederilor art. 16, 17 ┼či ale art. 18 alin. (1), la nivelul angajatorului se înfiin┼úeaz─â, se organizeaz─â ┼či func┼úioneaz─â comitete de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.

    SEC┼óIUNEA a 7-a
    Instruirea lucr─âtorilor

    ART. 20
    (1) Angajatorul trebuie s─â asigure condi┼úii pentru ca fiecare lucr─âtor s─â primeasc─â o instruire suficient─â ┼či adecvat─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în special sub form─â de informa┼úii ┼či instruc┼úiuni de lucru, specifice locului de munc─â ┼či postului s─âu:
    a) la angajare;
    b) la schimbarea locului de munc─â sau la transfer;
    c) la introducerea unui nou echipament de munc─â sau a unor modific─âri ale echipamentului existent;
    d) la introducerea oric─ârei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
    e) la executarea unor lucr─âri speciale.
    (2) Instruirea prev─âzut─â la alin. (1) trebuie s─â fie:
    a) adaptat─â evolu┼úiei riscurilor sau apari┼úiei unor noi riscuri;
    b) periodic─â ┼či ori de câte ori este necesar.
    (3) Angajatorul se va asigura c─â lucr─âtorii din întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi din exterior, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi în întreprinderea ┼či/sau unitatea proprie, au primit instruc┼úiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, pe durata desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor.
    (4) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â au dreptul la instruire corespunz─âtoare.
    ART. 21
    (1) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (1), (2) ┼či (4) nu poate fi realizat─â pe cheltuiala lucr─âtorilor ┼či/sau a reprezentan┼úilor acestora.
    (2) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (1) ┼či (2) trebuie s─â se realizeze în timpul programului de lucru.
    (3) Instruirea prev─âzut─â la art. 20 alin. (4) trebuie s─â se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.

    CAP. 4
    Obliga┼úiile lucr─âtorilor

    ART. 22
    Fiecare lucr─âtor trebuie s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea, în conformitate cu preg─âtirea ┼či instruirea sa, precum ┼či cu instruc┼úiunile primite din partea angajatorului, astfel încât s─â nu expun─â la pericol de accidentare sau îmboln─âvire profesional─â atât propria persoan─â, cât ┼či alte persoane care pot fi afectate de ac┼úiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munc─â.
    ART. 23
    (1) în mod deosebit, în scopul realiz─ârii obiectivelor prev─âzute la art. 22, lucr─âtorii au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â utilizeze corect ma┼činile, aparatura, uneltele, substan┼úele periculoase, echipamentele de transport ┼či alte mijloace de produc┼úie;
    b) s─â utilizeze corect echipamentul individual de protec┼úie acordat ┼či, dup─â utilizare, s─â îl înapoieze sau s─â îl pun─â la locul destinat pentru p─âstrare;
    c) s─â nu procedeze la scoaterea din func┼úiune, la modificarea, schimbarea sau înl─âturarea arbitrar─â a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale ma┼činilor, aparaturii, uneltelor, instala┼úiilor tehnice ┼či cl─âdirilor, ┼či s─â utilizeze corect aceste dispozitive;
    d) s─â comunice imediat angajatorului ┼či/sau lucr─âtorilor desemna┼úi orice situa┼úie de munc─â despre care au motive întemeiate s─â o considere un pericol pentru securitatea ┼či s─ân─âtatea lucr─âtorilor, precum ┼či orice deficien┼ú─â a sistemelor de protec┼úie;
    e) s─â aduc─â la cuno┼čtin┼ú─â conduc─âtorului locului de munc─â ┼či/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoan─â;
    f) s─â coopereze cu angajatorul ┼či/sau cu lucr─âtorii desemna┼úi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibil─â realizarea oric─âror m─âsuri sau cerin┼úe dispuse de c─âtre inspectorii de munc─â ┼či inspectorii sanitari, pentru protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii lucr─âtorilor;
    g) s─â coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul ┼či/sau cu lucr─âtorii desemna┼úi, pentru a permite angajatorului s─â se asigure c─â mediul de munc─â ┼či condi┼úiile de lucru sunt sigure ┼či f─âr─â riscuri pentru securitate ┼či s─ân─âtate, în domeniul s─âu de activitate;
    h) s─â î┼či însu┼čeasc─â ┼či s─â respecte prevederile legisla┼úiei din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â ┼či m─âsurile de aplicare a acestora;
    i) s─â dea rela┼úiile solicitate de c─âtre inspectorii de munc─â ┼či inspectorii sanitari.
    (2) Obliga┼úiile prev─âzute la alin. (1) se aplic─â, dup─â caz, ┼či celorlal┼úi participan┼úi la procesul de munc─â, potrivit activit─â┼úilor pe care ace┼čtia le desf─â┼čoar─â.

    CAP. 5
    Supravegherea s─ân─ât─â┼úii

    ART. 24
    M─âsurile prin care se asigur─â supravegherea corespunz─âtoare a s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în func┼úie de riscurile privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â se stabilesc potrivit reglement─ârilor legale.
    ART. 25
    (1) M─âsurile prev─âzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucr─âtor s─â poat─â beneficia de supravegherea s─ân─ât─â┼úii la intervale regulate.
    (2) Supravegherea s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor este asigurat─â prin medicii de medicin─â a muncii.

    CAP. 6
    Comunicarea, cercetarea, înregistrarea ┼či raportarea evenimentelor

    SEC┼óIUNEA 1
    Evenimente

    ART. 26
    Orice eveniment, a┼ča cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndat─â angajatorului, de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â sau de orice alt─â persoan─â care are cuno┼čtin┼ú─â despre producerea acestuia.
    ART. 27
    (1) Angajatorul are obliga┼úia s─â comunice evenimentele, de îndat─â, dup─â cum urmeaz─â:
    a) inspectoratelor teritoriale de munc─â, toate evenimentele a┼ča cum sunt definite la art. 5 lit. f);
    b) asigur─âtorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar─â de munc─â, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
    c) organelor de urm─ârire penal─â, dup─â caz.
    (2) Orice medic, inclusiv medicul de medicin─â a muncii aflat într-o rela┼úie contractual─â cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boal─â profesional─â sau legat─â de profesiune, depistat─â cu prilejul presta┼úiilor medicale.
    (3) Semnalarea prev─âzut─â la alin. (2) se efectueaz─â c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â teritorial─â sau a municipiului Bucure┼čti, de îndat─â, la constatarea cazului.
    ART. 28
    în cazul accidentelor de circula┼úie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt ┼či persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poli┼úie rutier─â competente vor trimite institu┼úiilor ┼či/sau persoanelor fizice/juridice prev─âzute la art. 29 alin. (1) lit. a) ┼či b), în termen de 5 zile de la data solicit─ârii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fa┼úa locului.
    ART. 29
    (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie ┼či se efectueaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) de c─âtre angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar─â de munc─â;
    b) de c─âtre inspectoratele teritoriale de munc─â, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident─â sau confirmat─â, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar─â de munc─â lucr─âtorilor la angajatorii persoane fizice, precum ┼či în situa┼úiile cu persoane date disp─ârute;
    c) de c─âtre Inspec┼úia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
    d) de c─âtre autorit─â┼úile de s─ân─âtate public─â teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, în cazul suspiciunilor de boal─â profesional─â ┼či a bolilor legate de profesiune.
    (2) Rezultatul cercet─ârii evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.
    (3) în caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institu┼úia medico-legal─â competent─â este obligat─â s─â înainteze inspectoratului teritorial de munc─â, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legal─â.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Accidente de munc─â

    ART. 30
    (1) în sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munc─â:
    a) accidentul suferit de persoane aflate în vizit─â în întreprindere ┼či/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
    b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activit─â┼úi culturale, sportive, în ┼úar─â sau în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
    c) accidentul survenit în cadrul activit─â┼úilor cultural-sportive organizate, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor activit─â┼úi;
    d) accidentul suferit de orice persoan─â, ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse din proprie ini┼úiativ─â pentru salvarea de vie┼úi omene┼čti;
    e) accidentul suferit de orice persoan─â, ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse din proprie ini┼úiativ─â pentru prevenirea ori înl─âturarea unui pericol care amenin┼ú─â avutul public ┼či privat;
    f) accidentul cauzat de activit─â┼úi care nu au leg─âtur─â cu procesul muncii, dac─â se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munc─â organizat de ace┼čtia, în timpul programului de munc─â, ┼či nu se datoreaz─â culpei exclusive a accidentatului;
    g) accidentul de traseu, dac─â deplasarea s-a f─âcut în timpul ┼či pe traseul normal de la domiciliul lucr─âtorului la locul de munc─â organizat de angajator ┼či invers;
    h) accidentul suferit în timpul deplas─ârii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munc─â sau de la un loc de munc─â la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de munc─â;
    i) accidentul suferit în timpul deplas─ârii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrat─â victima, ori de la orice alt loc de munc─â organizat de acestea, la o alt─â persoan─â juridic─â sau fizic─â, pentru îndeplinirea sarcinilor de munc─â, pe durata normal─â de deplasare;
    j) accidentul suferit înainte sau dup─â încetarea lucrului, dac─â victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munc─â, utilajul ori materialele, dac─â schimba îmbr─âc─âmintea personal─â, echipamentul individual de protec┼úie sau orice alt echipament pus la dispozi┼úie de angajator, dac─â se afla în baie ori în sp─âl─âtor sau dac─â se deplasa de la locul de munc─â la ie┼čirea din întreprindere sau unitate ┼či invers;
    k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dac─â acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum ┼či în timpul ┼či pe traseul normal spre ┼či de la aceste locuri;
    l) accidentul suferit de lucr─âtori ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delega┼úi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, pe durata ┼či traseul prev─âzute în documentul de deplasare;
    m) accidentul suferit de personalul român care efectueaz─â lucr─âri ┼či servicii pe teritoriul altor ┼ú─âri, în baza unor contracte, conven┼úii sau în alte condi┼úii prev─âzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri str─âini, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
    n) accidentul suferit de cei care urmeaz─â cursuri de calificare, recalificare sau perfec┼úionare a preg─âtirii profesionale, în timpul ┼či din cauza efectu─ârii activit─â┼úilor aferente stagiului de practic─â;
    o) accidentul determinat de fenomene sau calamit─â┼úi naturale, cum ar fi furtun─â, viscol, cutremur, inunda┼úie, alunec─âri de teren, tr─âsnet (electrocutare), dac─â victima se afla în timpul procesului de munc─â sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
    p) dispari┼úia unei persoane, în condi┼úiile unui accident de munc─â ┼či în împrejur─âri care îndrept─â┼úesc presupunerea decesului acesteia;
    q) accidentul suferit de o persoan─â aflat─â în îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.
    (2) în situa┼úiile men┼úionate la alin. (1) lit. g), h), i) ┼či l), deplasarea trebuie s─â se fac─â f─âr─â abateri nejustificate de la traseul normal ┼či, de asemenea, transportul s─â se fac─â în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â sau de circula┼úie în vigoare.
    ART. 31
    Accidentele de munc─â se clasific─â, în raport cu urm─ârile produse ┼či cu num─ârul persoanelor accidentate, în:
    a) accidente care produc incapacitate temporar─â de munc─â de cel pu┼úin 3 zile calendaristice;
    b) accidente care produc invaliditate;
    c) accidente mortale;
    d) accidente colective, când sunt accidentate cel pu┼úin 3 persoane în acela┼či timp ┼či din aceea┼či cauz─â.
    ART. 32
    (1) înregistrarea accidentului de munc─â se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
    (2) Accidentul de munc─â înregistrat de angajator se raporteaz─â de c─âtre acesta la inspectoratul teritorial de munc─â, precum ┼či la asigur─âtor, potrivit legii.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Bolile profesionale

    ART. 33
    în sensul prevederilor art. 5 lit. h), afec┼úiunile suferite de elevi ┼či studen┼úi în timpul efectu─ârii instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.
    ART. 34
    (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie ┼či se face de c─âtre medicii din cadrul autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â teritoriale ┼či a municipiului Bucure┼čti.
    (2) Cercetarea cauzelor îmboln─âvirilor profesionale, în vederea confirm─ârii sau infirm─ârii lor, precum ┼či stabilirea de m─âsuri pentru prevenirea altor îmboln─âviri se fac de c─âtre speciali┼čtii autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munc─â.
    (3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
    (4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz─â lunar de c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â teritorial─â ┼či a municipiului Bucure┼čti la Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de S─ân─âtate Public─â Bucure┼čti, la Centrul de Calcul ┼či Statistic─â Sanitar─â Bucure┼čti, precum ┼či la structurile teritoriale ale asigur─âtorului stabilit conform legii.
    (5) Intoxica┼úia acut─â profesional─â se declar─â, se cerceteaz─â ┼či se înregistreaz─â atât ca boal─â profesional─â, cât ┼či ca accident de munc─â.

    CAP. 7
    Grupuri sensibile la riscuri

    ART. 35
    Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care al─âpteaz─â, tinerii, precum ┼či persoanele cu dizabilit─â┼úi, trebuie protejate împotriva pericolelor care le afecteaz─â în mod specific.
    ART. 36
    Angajatorii au obliga┼úia s─â amenajeze locurile de munc─â ┼úinând seama de prezen┼úa grupurilor sensibile la riscuri specifice.

    CAP. 8
    Infrac┼úiuni

    ART. 37
    (1) Neluarea vreuneia dintre m─âsurile legale de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â de c─âtre persoana care avea îndatorirea de a lua aceste m─âsuri, dac─â se creeaz─â un pericol grav ┼či iminent de producere a unui accident de munc─â sau de îmboln─âvire profesional─â, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend─â.
    (2) Dac─â fapta prev─âzut─â la alin. (1) a produs consecin┼úe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend─â.
    (3) Fapta prev─âzut─â la alin. (1) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend─â, iar fapta prev─âzut─â la alin. (2) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â.
    ART. 38
    (1) Nerespectarea de c─âtre orice persoan─â a obliga┼úiilor ┼či a m─âsurilor stabilite cu privire la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, dac─â prin aceasta se creeaz─â un pericol grav ┼či iminent de producere a unui accident de munc─â sau de îmboln─âvire profesional─â, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend─â.
    (2) Dac─â fapta prev─âzut─â în alin. (1) a produs consecin┼úe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend─â.
    (3) Dac─â nerespectarea const─â în repunerea în func┼úiune a instala┼úiilor, ma┼činilor ┼či utilajelor, anterior elimin─ârii tuturor deficien┼úelor pentru care s-a luat m─âsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amend─â.
    (4) Faptele prev─âzute la alin. (1) ┼či (3) s─âvâr┼čite din culp─â se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend─â, iar fapta prev─âzut─â la alin. (2) s─âvâr┼čit─â din culp─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â.

    CAP. 9
    Contraven┼úii

    ART. 39
    (1) Constituie contraven┼úii faptele s─âvâr┼čite de angajatorii afla┼úi în una dintre situa┼úiile prev─âzute de prezenta lege.
    (2) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 13 lit. b), c), p) ┼či r).
    (3) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 10.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 13 lit. n).
    (4) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 12 alin. (1) lit. a) ┼či b), art. 13 lit. a), d) - f), h) - m) ┼či o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) ┼či ale art. 32 alin. (2).
    (5) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.500 lei la 7.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 7 alin. (4) - (6), art. 8, art. 11 alin. (1) ┼či (3), art. 13 lit. q) ┼či s) ┼či ale art. 27 alin. (1) lit. a) ┼či b).
    (6) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei urm─âtoarele fapte:
    a) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 ┼či 16;
    b) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 14, 15 ┼či ale art. 34 alin. (1).
    (7) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 2.500 lei la 5.000 lei înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 11 alin. (2) ┼či (4), ale art. 17, 19 ┼či 21.
    (8) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei urm─âtoarele fapte:
    a) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 12 alin. (1) lit. c) ┼či d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) ┼či (6) ┼či ale art. 36;
    b) înc─âlcarea dispozi┼úiilor art. 34 alin. (5).
    (9) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â privind:
    a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substan┼úelor ori preparatelor chimice periculoase ┼či a de┼čeurilor rezultate;
    b) prevenirea prezen┼úei peste limitele maxime admise a agen┼úilor chimici, fizici sau biologici, precum ┼či suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;
    c) darea în exploatare sau repunerea în func┼úiune, par┼úial─â ori total─â, a construc┼úiilor, echipamentelor de munc─â noi sau reparate, precum ┼či pentru aplicarea proceselor tehnologice;
    d) întocmirea ┼či respectarea documenta┼úiilor tehnice pentru executarea lucr─ârilor care necesit─â m─âsuri speciale de siguran┼ú─â;
    e) folosirea surselor de foc deschis ┼či fumatul la locurile de munc─â unde acestea sunt interzise;
    f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, între┼úinerea ┼či repararea instala┼úiilor ┼či a echipamentelor electrice, precum ┼či pentru prevenirea efectelor electricit─â┼úii statice ┼či ale desc─ârc─ârilor atmosferice;
    g) asigurarea ┼či folosirea instala┼úiilor electrice de construc┼úie adecvate la locurile de munc─â unde exist─â pericole de incendiu sau de explozie;
    h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electric─â a echipamentelor de munc─â;
    i) transportul, manipularea ┼či depozitarea echipamentelor de munc─â, materialelor ┼či produselor;
    j) delimitarea, îngr─âdirea ┼či semnalizarea zonelor periculoase;
    k) semnalizarea de securitate ┼či/sau de s─ân─âtate la locul de munc─â;
    l) asigurarea exploat─ârii f─âr─â pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instala┼úiilor mecanice sub presiune ┼či a celor de ridicat, a conductelor prin care circul─â fluide sub presiune ┼či a altor asemenea echipamente de munc─â;
    m) utilizarea, între┼úinerea, revizia ┼či repararea periodic─â a echipamentelor de munc─â;
    n) asigurarea, marcarea ┼či între┼úinerea c─âilor de acces ┼či de circula┼úie;
    o) asigurarea iluminatului de siguran┼ú─â;
    p) organizarea activit─â┼úii de p─âstrare, între┼úinere ┼či denocivizare a echipamentului individual de protec┼úie;
    q) întocmirea documentelor de urm─ârire a parametrilor func┼úionali ai echipamentelor de munc─â ┼či a rapoartelor de serviciu pentru instala┼úiile cu regim special de exploatare;
    r) aplicarea metodelor de exploatare minier─â, execu┼úia, exploatarea ┼či între┼úinerea lucr─ârilor miniere, realizarea ┼či func┼úionarea sistemului de aeraj, corespunz─âtor clasific─ârii minelor din punctul de vedere al emana┼úiilor de gaze;
    s) amenajarea locurilor de munc─â pentru lucrul la în─âl┼úime, în spa┼úii închise ┼či în condi┼úii de izolare.
    ART. 40
    Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de c─âtre serviciile externe a raportului semestrial de activitate.
    ART. 41
    Sanc┼úiunile contraven┼úionale prev─âzute la art. 39 alin. (2) - (9) ┼či la art. 40 se aplic─â angajatorilor.
    ART. 42
    (1) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea amenzilor prev─âzute la art. 39 alin. (2) - (9) ┼či la art. 40 se fac de c─âtre inspectorii de munc─â.
    (2) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea amenzilor prev─âzute la art. 39 alin. (6) lit. b) ┼či alin. (8) lit. b) se fac ┼či de c─âtre inspectorii sanitari din cadrul Ministerului S─ân─ât─â┼úii Publice ┼či al unit─â┼úilor subordonate.
    (3) în caz de constatare a unei situa┼úii care se încadreaz─â în prevederile art. 37 ┼či 38, inspectorii prev─âzu┼úi la alin. (1) ┼či (2) vor sesiza de îndat─â organele de urm─ârire penal─â competente, potrivit legii.
    ART. 43
    (1) Prevederile art. 39 alin. (2) - (9) ┼či ale art. 40 se completeaz─â cu dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup─â caz, de la data comunic─ârii acestuia jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute de lege, corespunz─âtor faptei pentru care a fost sanc┼úionat, inspectorul de munc─â f─âcând men┼úiune despre aceast─â posibilitate în procesul-verbal.
    ART. 44
    Angajatorii r─âspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munc─â sau bolilor profesionale, în m─âsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin presta┼úiile asigur─ârilor sociale de stat.

    CAP. 10
    Autorit─â┼úi competente ┼či institu┼úii cu atribu┼úii în domeniu

    ART. 45
    (1) Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei este autoritatea competent─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    (2) Principalele atribu┼úii ale Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei în acest domeniu sunt urm─âtoarele:
    a) elaboreaz─â politica ┼či strategia na┼úional─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în colaborare cu Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice ┼či prin consultarea cu alte institu┼úii cu atribu┼úii în domeniu;
    b) elaboreaz─â proiecte de acte normative în vederea implement─ârii unitare a strategiei na┼úionale ┼či a acquis-ului comunitar din domeniu;
    c) avizeaz─â reglement─ârile cu implica┼úii în domeniu ini┼úiate de alte institu┼úii, potrivit legii, ┼či particip─â, dup─â caz, la elaborarea unor astfel de reglement─âri;
    d) monitorizeaz─â aplicarea legisla┼úiei pe baza datelor, a informa┼úiilor ┼či a propunerilor transmise de institu┼úiile aflate în subordine sau coordonare, precum ┼či ale celor cu care colaboreaz─â în desf─â┼čurarea activit─â┼úii;
    e) abiliteaz─â persoane juridice ┼či fizice pentru a presta servicii de protec┼úie ┼či prevenire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, denumite în prezenta lege servicii externe, la care se face referire la art. 8 alin. (4);
    f) recunoa┼čte, desemneaz─â, notific─â ┼či supravegheaz─â laboratoare de încerc─âri, precum ┼či organisme din domeniul s─âu de competen┼ú─â, în condi┼úiile legii;
    g) coordoneaz─â, în colaborare cu Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, elaborarea programelor de cercetare de interes na┼úional în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    h) organizeaz─â, împreun─â cu Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, activitatea de preg─âtire general─â ┼či/sau de specialitate în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â pentru institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt;
    i) desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de informare-documentare, potrivit legii;
    j) avizeaz─â materiale de informare ┼či instruire, cum ar fi suporturi de curs, bro┼čuri, pliante, afi┼če elaborate de alte persoane juridice sau fizice, în sensul asigur─ârii concordan┼úei mesajelor pe care acestea le con┼úin cu prevederile legisla┼úiei în vigoare;
    k) reprezint─â statul în rela┼úiile interna┼úionale din domeniul s─âu de competen┼ú─â.
    ART. 46
    (1) Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice, ca organ de specialitate al administra┼úiei publice centrale, este autoritatea central─â în domeniul asisten┼úei de s─ân─âtate public─â.
    (2) Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice îndepline┼čte, în principal, urm─âtoarele atribu┼úii în domeniul s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor la locul de munc─â:
    a) coordoneaz─â activitatea de medicin─â a muncii la nivel na┼úional;
    b) elaboreaz─â sau avizeaz─â reglement─âri pentru protec┼úia s─ân─ât─â┼úii în rela┼úie cu mediul de munc─â, pentru promovarea s─ân─ât─â┼úii la locul de munc─â, precum ┼či pentru medicina muncii;
    c) supravegheaz─â starea de s─ân─âtate a lucr─âtorilor;
    d) asigur─â formarea ┼či perfec┼úionarea profesional─â în domeniul medicinei muncii;
    e) coordoneaz─â activitatea de cercetare, declarare, înregistrare ┼či eviden┼ú─â a bolilor profesionale ┼či a celor legate de profesiune;
    f) autorizeaz─â/avizeaz─â ┼či controleaz─â calitatea serviciilor medicale acordate lucr─âtorilor la locul de munc─â;
    g) colaboreaz─â cu alte institu┼úii implicate în activit─â┼úi cu impact asupra s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor;
    h) îndepline┼čte ┼či alte atribu┼úii, conform competen┼úelor sale în domeniu, reglementate prin legi speciale.
    ART. 47
    (1) Inspec┼úia Muncii reprezint─â autoritatea competent─â în ceea ce prive┼čte controlul aplic─ârii legisla┼úiei referitoare la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.
    (2) Institu┼úia prev─âzut─â la alin. (1) controleaz─â modul în care se aplic─â legisla┼úia na┼úional─â din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â la toate persoanele fizice ┼či juridice din sectoarele prev─âzute la art. 3 alin. (1), cu excep┼úia celor prev─âzute la art. 50 alin. (1) ┼či (2), ┼či are, în principal, urm─âtoarele atribu┼úii:
    a) controleaz─â realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
    b) solicit─â m─âsur─âtori ┼či determin─âri, examineaz─â probe de produse ┼či de materiale în unit─â┼úi ┼či în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situa┼úii de pericol;
    c) dispune sistarea activit─â┼úii sau scoaterea din func┼úiune a echipamentelor de munc─â, în cazul în care constat─â o stare de pericol grav ┼či iminent de accidentare sau de îmboln─âvire profesional─â ┼či sesizeaz─â, dup─â caz, organele de urm─ârire penal─â;
    d) cerceteaz─â evenimentele conform competen┼úelor, avizeaz─â cercetarea, stabile┼čte sau confirm─â caracterul accidentelor;
    e) coordoneaz─â, în colaborare cu Institutul Na┼úional de Statistic─â ┼či cu celelalte institu┼úii implicate, dup─â caz, sistemul de raportare ┼či eviden┼ú─â a accidentelor de munc─â ┼či a incidentelor, iar, în colaborare cu Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie;
    f) analizeaz─â activitatea serviciilor externe prev─âzute la art. 8 alin. (4) ┼či propune retragerea abilit─ârii, dup─â caz;
    g) raporteaz─â Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei situa┼úiile deosebite care necesit─â îmbun─ât─â┼úirea reglement─ârilor din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    h) furnizeaz─â informa┼úii celor interesa┼úi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legisla┼úiei din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    ART. 48
    (1) Asigur─âtorul, stabilit de lege, reprezint─â autoritatea competent─â în domeniul asigur─ârii pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale.
    (2) Institu┼úia prev─âzut─â la alin. (1) are atribu┼úii pentru:
    a) sprijinirea activit─â┼úii de prevenire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â a angajatorilor;
    b) reabilitarea medical─â ┼či, dup─â caz, psihologic─â, precum ┼či compensarea victimelor accidentelor de munc─â ┼či ale bolilor profesionale;
    c) raportarea c─âtre Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei a situa┼úiilor deosebite care necesit─â îmbun─ât─â┼úirea reglement─ârilor din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    ART. 49
    Institutul Na┼úional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec┼úia Muncii fundamenteaz─â ┼čtiin┼úific m─âsurile de îmbun─ât─â┼úire a activit─â┼úii de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či promoveaz─â politica stabilit─â pentru acest domeniu.
    ART. 50
    (1) Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale, structurile militare ┼či structurile în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea func┼úionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, Direc┼úia General─â a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justi┼úiei, Serviciul Român de Informa┼úii, Serviciul de Informa┼úii Externe, Serviciul de Protec┼úie ┼či Paz─â, Serviciul de Telecomunica┼úii Speciale, precum ┼či Comisia Na┼úional─â pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare organizeaz─â, coordoneaz─â ┼či controleaz─â activitatea de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â din unit─â┼úile lor, prin serviciile de prevenire ┼či protec┼úie create sau desemnate de c─âtre aceste institu┼úii, în scopul aplic─ârii prevederilor prezentei legi.
    (2) Cercetarea, înregistrarea ┼či eviden┼úa accidentelor de munc─â ┼či a bolilor profesionale produse în unit─â┼úile din subordinea institu┼úiilor prev─âzute la alin. (1) se efectueaz─â de organele proprii ale acestora.
    (3) Institu┼úiile prev─âzute la alin. (1) pot elabora reglement─âri proprii pentru aplicarea prezentei legi, în completarea celor existente la nivel na┼úional.

    CAP. 11
    Dispozi┼úii finale

    ART. 51
    (1) Se aprob─â prin hot─ârâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei, urm─âtoarele acte normative:
    a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
    b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â.
    (2) în aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implement─ârii ┼či/sau adapt─ârii situa┼úiilor existente la cerin┼úele prezentei legi.
    ART. 52
    (1) Activit─â┼úile de interes na┼úional în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â ┼či sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realiz─ârii acestora se aprob─â prin hot─ârâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei.
    (2) Activit─â┼úile de interes na┼úional privind cercetarea ┼čtiin┼úific─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â se finan┼úeaz─â din fondurile prev─âzute pentru acestea, potrivit legii.
    ART. 53
    (1) Prezenta lege intr─â în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    (2) La data intr─ârii în vigoare a prezentei legi se abrog─â Legea protec┼úiei muncii nr. 90/1996, republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea ┼či între┼úinerea instala┼úiilor, utilajelor ┼či ma┼činilor, înt─ârirea ordinii ┼či disciplinei în munc─â în unit─â┼úile cu foc continuu sau care au instala┼úii cu grad ridicat de pericol în exploatare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare.

    Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de m─âsuri pentru promovarea îmbun─ât─â┼úirii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor la locul de munc─â, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (1) din Constitu┼úia României, republicat─â.

                      PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                               BOGDAN OLTEANU

                           PRE┼×EDINTELE SENATULUI
                              NICOLAE V─éC─éROIU