închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã nr. 319/2006
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 882 din 30 octombrie 2006

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobĂŁ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice,
                       Gheorghe Eugen NicolĂŁescu

                       Ministrul integrĂŁrii europene,
                       Anca Daniela Boagiu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006, denumitĂŁ în continuare lege.
    ART. 2
    în înĂželesul prezentelor norme metodologice, termenii Âşi expresiile folosite au urmĂŁtoarea semnificaĂžie:
    1. autorizare a funcĂžionĂŁrii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ - asumarea de cĂŁtre angajator a responsabilitĂŁĂžii privind legalitatea desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    2. serviciu intern de prevenire Âşi protecĂžie - totalitatea resurselor materiale Âşi umane alocate pentru efectuarea activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie în întreprindere Âşi/sau unitate;
    3. comitet de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participĂŁrii Âşi consultĂŁrii periodice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, în conformitate cu art. 18 alin. (1) - (3) din lege;
    4. zone cu risc ridicat Âşi specific - acele zone din cadrul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinĂže grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
    5. accident care produce incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ (ITM) - accident care produce incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ de cel puĂžin 3 zile calendaristice consecutive, confirmatĂŁ prin certificat medical;
    6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmatĂŁ prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisĂŁ de organele medicale în drept;
    7. accident mortal (D) - accident în urma cĂŁruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupĂŁ un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
    8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puĂžin 3 persoane, în acelaÂşi timp Âşi din aceleaÂşi cauze, în cadrul aceluiaÂşi eveniment;
    9. accident de muncĂŁ de circulaĂžie - accident survenit în timpul circulaĂžiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacĂŁ persoana vĂŁtĂŁmatĂŁ se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
    10. accident de muncĂŁ de traseu:
    a) accident survenit în timpul Âşi pe traseul normal al deplasĂŁrii de la locul de muncĂŁ la domiciliu Âşi invers Âşi care a antrenat vĂŁtĂŁmarea sau decesul;
    b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masĂŁ în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasĂŁrii de la locul de muncĂŁ la locul unde ia masa Âşi invers, Âşi care a antrenat vĂŁtĂŁmarea sau decesul;
    c) accident survenit pe traseul normal al deplasĂŁrii de la locul de muncĂŁ la locul unde îÂşi încaseazĂŁ salariul Âşi invers Âşi care a antrenat vĂŁtĂŁmarea sau decesul;
    11. accident în afara muncii - accident care nu îndeplineÂşte condiĂžiile prevĂŁzute la art. 5 lit. g) Âşi la art. 30 din lege;
    12. invaliditate - pierdere parĂžialĂŁ sau totalĂŁ a capacitĂŁĂžii de muncĂŁ, confirmatĂŁ prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisĂŁ de organele medicale în drept;
    13. invaliditate evidentĂŁ - pierdere a capacitĂŁĂžii de muncĂŁ datoratĂŁ unor vĂŁtĂŁmĂŁri evidente, cum ar fi un braĂž smuls din umĂŁr, produse în urma unui eveniment, pânĂŁ la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de cĂŁtre organele medicale în drept;
    14. intoxicaĂžie acutĂŁ profesionalĂŁ - stare patologicĂŁ apĂŁrutĂŁ brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncĂŁ;
    15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncĂŁ, regulamentul intern sau regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare, fiÂşa postului, deciziile scrise, dispoziĂžiile scrise ori verbale ale conducĂŁtorului direct sau ale Âşefilor ierarhici ai acestuia;
    16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunicĂŁ producerea unui eveniment, de îndatĂŁ, autoritĂŁĂžilor prevĂŁzute la art. 27 alin. (1) din lege;
    17. evidenÞã - mijloacele Âşi modalitĂŁĂžile de pĂŁstrare a informaĂžiilor referitoare la evenimentele produse;
    18. cercetare a bolilor profesionale - procedurĂŁ efectuatĂŁ în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
    19. semnalare a bolilor profesionale - procedurĂŁ prin care se indicĂŁ pentru prima oarĂŁ faptul cĂŁ o boalĂŁ ar putea fi profesionalĂŁ;
    20. raportare a bolilor profesionale - procedurĂŁ prin care se transmit informaĂžii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale Âşi la Centrul NaĂžional pentru Organizarea Âşi Asigurarea Sistemului InformaĂžional Âşi Informatic în Domeniul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii BucureÂşti.

CAP. 2
    Autorizarea funcĂžionĂŁrii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    ART. 3
    în vederea asigurĂŁrii condiĂžiilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ Âşi pentru prevenirea accidentelor Âşi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaĂžia sĂŁ obĂžinĂŁ autorizaĂžia de funcĂžionare din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, înainte de începerea oricĂŁrei activitĂŁĂži.
    ART. 4
    Nu se autorizeazĂŁ, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaĂžiile familiale Âşi persoanele juridice pentru care autorizarea funcĂžionĂŁrii, inclusiv din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, se efectueazĂŁ în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitĂŁĂžilor la înregistrarea în registrul comerĂžului a persoanelor fizice, asociaĂžiilor familiale Âşi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalĂŁ a acestora, precum Âşi la autorizarea funcĂžionĂŁrii persoanelor juridice, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 5
    Asumarea de cĂŁtre angajator a responsabilitĂŁĂžii privind legalitatea desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ se face pentru activitĂŁĂžile care se desfĂŁÂşoarĂŁ la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
    ART. 6
    (1) în vederea autorizĂŁrii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, angajatorul are obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea o cerere, completatĂŁ în douĂŁ exemplare semnate în original de cĂŁtre angajator, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) va fi însoĂžitĂŁ de urmĂŁtoarele acte:
    a) copii de pe actele de înfiinĂžare;
    b) declaraĂžia pe propria rĂŁspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultĂŁ cĂŁ pentru activitĂŁĂžile declarate sunt îndeplinite condiĂžiile de funcĂžionare prevĂŁzute de legislaĂžia specificĂŁ în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    (3) Pentru actele depuse în susĂžinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
    ART. 7
    în vederea autorizĂŁrii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, inspectoratele teritoriale de muncĂŁ procedeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) înregistreazĂŁ cererile de autorizare a funcĂžionĂŁrii din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    b) verificĂŁ actele depuse în susĂžinerea acestora, precum Âşi declaraĂžia pe propria rĂŁspundere prevĂŁzutĂŁ la art. 6;
    c) completeazĂŁ Âşi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
    d) asigurĂŁ evidenĂža certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
    e) asigurĂŁ arhivarea documentaĂžiei în baza cĂŁreia s-au emis certificatele constatatoare.
    ART. 8
    Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrĂŁtoare, calculat de la data înregistrĂŁrii cererii.
    ART. 9
    Certificatul constatator, emis în baza declaraĂžiei pe propria rĂŁspundere, dĂŁ dreptul angajatorilor sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂžile pentru care au obĂžinut certificatul.
    ART. 10
    (1) în cazul în care în cadrul controalelor se constatĂŁ abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, inspectorul de muncĂŁ sisteazĂŁ activitatea Âşi propune inspectoratului teritorial de muncĂŁ înscrierea menĂžiunii în certificatul constatator.
    (2) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ menĂžioneazĂŁ sistarea activitĂŁĂžii prevĂŁzute la alin. (1) în certificatul constatator.
    ART. 11
    (1) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dupĂŁ ce demonstreazĂŁ cĂŁ a remediat deficienĂžele care au condus la sistarea activitĂŁĂžii Âşi a obĂžinut autorizarea conform art. 6.
    (2) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), cererea va fi însoĂžitĂŁ de certificatul constatator eliberat iniĂžial, în original.
    (3) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ va menĂžiona în certificatul constatator data reluĂŁrii activitĂŁĂžii.

    CAP. 3
    Servicii de prevenire Âşi protecĂžie

    SECÞIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 12
    Prezentul capitol stabileÂşte cerinĂžele minime pentru activitĂŁĂžile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere Âşi/sau unitate Âşi protecĂžia lucrĂŁtorilor la locul de muncĂŁ, cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, organizarea activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie în cadrul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii, a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie, stabilirea criteriilor de evaluare Âşi a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum Âşi reglementarea statutului de reprezentant al lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    ART. 13
    Angajatorul trebuie sĂŁ asigure planificarea, organizarea Âşi mijloacele necesare activitĂŁĂžii de prevenire Âşi protecĂžie în unitatea Âşi/sau întreprinderea sa.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Organizarea activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie

    ART. 14
    Organizarea activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie este realizatĂŁ de cĂŁtre angajator, în urmĂŁtoarele moduri:
    a) prin asumarea de cĂŁtre angajator, în condiĂžiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuĂžiilor pentru realizarea mĂŁsurilor prevĂŁzute de lege;
    b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrĂŁtori pentru a se ocupa de activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie;
    c) prin înfiinĂžarea unui serviciu intern de prevenire Âşi protecĂžie;
    d) prin apelarea la servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie.
    ART. 15
    (1) ActivitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie desfĂŁÂşurate prin modalitĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 14 în cadrul întreprinderii Âşi/sau al unitĂŁĂžii sunt urmĂŁtoarele:
    1. identificarea pericolelor Âşi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentĂŁ a sistemului de muncĂŁ, respectiv executant, sarcinĂŁ de muncĂŁ, mijloace de muncĂŁ/echipamente de muncĂŁ Âşi mediul de muncĂŁ pe locuri de muncĂŁ/posturi de lucru;
    2. elaborarea Âşi actualizarea planului de prevenire Âşi protecĂžie;
    3. elaborarea de instrucĂžiuni proprii pentru completarea Âşi/sau aplicarea reglementĂŁrilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, Ăžinând seama de particularitĂŁĂžile activitĂŁĂžilor Âşi ale unitĂŁĂžii/întreprinderii, precum Âşi ale locurilor de muncĂŁ/posturilor de lucru;
    4. propunerea atribuĂžiilor Âşi rĂŁspunderilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, ce revin lucrĂŁtorilor, corespunzĂŁtor funcĂžiilor exercitate, care se consemneazĂŁ în fiÂşa postului, cu aprobarea angajatorului;
    5. verificarea cunoaÂşterii Âşi aplicĂŁrii de cĂŁtre toĂži lucrĂŁtorii a mĂŁsurilor prevĂŁzute în planul de prevenire Âşi protecĂžie, precum Âşi a atribuĂžiilor Âşi responsabilitĂŁĂžilor ce le revin în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, stabilite prin fiÂşa postului;
    6. întocmirea unui necesar de documentaĂžii cu caracter tehnic de informare Âşi instruire a lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitĂŁĂžii adecvate pentru fiecare loc de muncĂŁ, asigurarea informĂŁrii Âşi instruirii lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ Âşi verificarea cunoaÂşterii Âşi aplicĂŁrii de cĂŁtre lucrĂŁtori a informaĂžiilor primite;
    8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii;
    9. asigurarea întocmirii planului de acĂžiune în caz de pericol grav Âşi iminent, conform prevederilor art. 101 - 107, Âşi asigurarea ca toĂži lucrĂŁtorii sĂŁ fie instruiĂži pentru aplicarea lui;
    10. evidenĂža zonelor cu risc ridicat Âşi specific prevĂŁzute la art. 101 - 107;
    11. stabilirea zonelor care necesitĂŁ semnalizare de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, stabilirea tipului de semnalizare necesar Âşi amplasarea conform prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinĂžele minime pentru semnalizarea de securitate Âşi/sau sĂŁnĂŁtate la locul de muncĂŁ;
    12. evidenĂža meseriilor Âşi a profesiilor prevĂŁzute de legislaĂžia specificĂŁ, pentru care este necesarĂŁ autorizarea exercitĂŁrii lor;
    13. evidenĂža posturilor de lucru care necesitĂŁ examene medicale suplimentare;
    14. evidenĂža posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitĂŁ testarea aptitudinilor Âşi/sau control psihologic periodic;
    15. monitorizarea funcĂžionĂŁrii sistemelor Âşi dispozitivelor de protecĂžie, a aparaturii de mĂŁsurĂŁ Âşi control, precum Âşi a instalaĂžiilor de ventilare sau a altor instalaĂžii pentru controlul noxelor în mediul de muncĂŁ;
    16. verificarea stĂŁrii de funcĂžionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenÞã, precum Âşi a sistemelor de siguranÞã;
    17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienĂželor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncĂŁ Âşi propunerea de mĂŁsuri de prevenire Âşi protecĂžie;
    18. întocmirea rapoartelor Âşi/sau a listelor prevĂŁzute de hotĂŁrârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraĂžii, zgomot Âşi Âşantiere temporare Âşi mobile;
    19. evidenĂža echipamentelor de muncĂŁ Âşi urmĂŁrirea ca verificĂŁrile periodice Âşi, dacĂŁ este cazul, încercĂŁrile periodice ale echipamentelor de muncĂŁ sĂŁ fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinĂžele minime de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate pentru utilizarea în muncĂŁ de cĂŁtre lucrĂŁtori a echipamentelor de muncĂŁ;
    20. identificarea echipamentelor individuale de protecĂžie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere Âşi întocmirea necesarului de dotare a lucrĂŁtorilor cu echipament individual de protecĂžie, conform prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinĂžele minime de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate pentru utilizarea de cĂŁtre lucrĂŁtori a echipamentelor individuale de protecĂžie la locul de muncĂŁ;
    21. urmĂŁrirea întreĂžinerii, manipulĂŁrii Âşi depozitĂŁrii adecvate a echipamentelor individuale de protecĂžie Âşi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum Âşi în celelalte situaĂžii prevĂŁzute de HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.048/2006;
    22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenĂželor prevĂŁzute la art. 108 - 177;
    23. întocmirea evidenĂželor conform competenĂželor prevĂŁzute la art. 108 - 177;
    24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncĂŁ suferite de lucrĂŁtorii din întreprindere Âşi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
    25. urmĂŁrirea realizĂŁrii mĂŁsurilor dispuse de cĂŁtre inspectorii de muncĂŁ, cu prilejul vizitelor de control Âşi al cercetĂŁrii evenimentelor;
    26. colaborarea cu lucrĂŁtorii Âşi/sau reprezentanĂžii lucrĂŁtorilor, serviciile externe de prevenire Âşi protecĂžie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonĂŁrii mĂŁsurilor de prevenire Âşi protecĂžie;
    27. colaborarea cu lucrĂŁtorii desemnaĂži/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaĂžia în care mai mulĂži angajatori îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în acelaÂşi loc de muncĂŁ;
    28. urmĂŁrirea actualizĂŁrii planului de avertizare, a planului de protecĂžie Âşi prevenire Âşi a planului de evacuare;
    29. propunerea de sancĂžiuni Âşi stimulente pentru lucrĂŁtori, pe criteriul îndeplinirii atribuĂžiilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    30. propunerea de clauze privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ la încheierea contractelor de prestĂŁri de servicii cu alĂži angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori strĂŁini;
    31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfĂŁÂşurarea acestor activitĂŁĂži.
    (2) ActivitĂŁĂžile legate de supravegherea stĂŁrii de sĂŁnĂŁtate a lucrĂŁtorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 Âşi 25 din lege.
    ART. 16
    (1) în cazul întreprinderilor cu pânĂŁ la 9 lucrĂŁtori inclusiv angajatorul poate efectua activitĂŁĂžile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, dacĂŁ se îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevĂŁzute în anexa nr. 5;
    b) angajatorul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea profesionalĂŁ în mod efectiv Âşi cu regularitate în întreprindere Âşi/sau unitate;
    c) angajatorul îndeplineÂşte cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, corespunzĂŁtoare cel puĂžin nivelului de bazĂŁ, conform prevederilor art. 47 - 51.
    (2) în situaĂžia în care nu sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), angajatorul trebuie sĂŁ desemneze unul sau mai mulĂži lucrĂŁtori, conform prevederilor art. 20 - 22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie, conform prevederilor art. 23 - 27, Âşi/sau sĂŁ apeleze la servicii externe.
    (3) în situaĂžia în care sunt îndeplinite condiĂžiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizeazĂŁ în totalitate activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie, pentru activitĂŁĂžile pe care nu le realizeazĂŁ angajatorul trebuie sĂŁ apeleze la servicii externe.
    ART. 17
    (1) în cazul întreprinderilor care au între 10 Âşi 49 de lucrĂŁtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitĂŁĂžile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, dacĂŁ se îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevĂŁzute în anexa nr. 5;
    b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinĂže grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
    c) angajatorul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea profesionalĂŁ în mod efectiv Âşi cu regularitate în întreprindere Âşi/sau unitate;
    d) angajatorul îndeplineÂşte cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare cel puĂžin nivelului de bazĂŁ, conform prevederilor art. 47 - 51.
    (2) în situaĂžia în care nu sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), angajatorul trebuie sĂŁ desemneze unul sau mai mulĂži lucrĂŁtori, conform prevederilor art. 20 - 22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie, conform prevederilor art. 23 - 27, Âşi/sau sĂŁ apeleze la servicii externe.
    (3) în situaĂžia în care sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2), dar angajatorul, lucrĂŁtorii desemnaĂži sau serviciul intern nu realizeazĂŁ în totalitate activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie prevĂŁzute la art. 15, angajatorul trebuie sĂŁ apeleze la servicii externe.
ART. 18
    (1) în cazul întreprinderilor Âşi/sau unitĂŁĂžilor între 50 Âşi 149 de lucrĂŁtori, angajatorul trebuie sĂŁ desemneze unul sau mai mulĂži lucrĂŁtori sau sĂŁ organizeze serviciu intern de prevenire Âşi protecĂžie pentru a se ocupa de activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie din cadrul întreprinderii.
    (2) în cazul întreprinderilor Âşi/sau unitĂŁĂžilor prevĂŁzute la alin. (1), care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži dintre cele prevĂŁzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie sĂŁ organizeze serviciu intern de prevenire Âşi protecĂžie.
    (3) în cazul în care lucrĂŁtorii desemnaĂži/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie nu au capacitĂŁĂžile Âşi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie prevĂŁzute la art. 15, angajatorul trebuie sĂŁ apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
    ART. 19
    (1) în cazul întreprinderilor Âşi/sau unitĂŁĂžilor care au peste 150 de lucrĂŁtori, angajatorul trebuie sĂŁ organizeze serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie.
    (2) în cazul în care serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie nu are capacitĂŁĂžile Âşi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie prevĂŁzute la art. 15, angajatorul trebuie sĂŁ apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

    SECÞIUNEA a 3-a
    LucrĂŁtori desemnaĂži

    ART. 20
    (1) Desemnarea nominalĂŁ a lucrĂŁtorului/lucrĂŁtorilor pentru a se ocupa de activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie se face prin decizie a angajatorului.
    (2) Angajatorul va consemna în fiÂşa postului activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie pe care lucrĂŁtorul desemnat are capacitatea, timpul necesar Âşi mijloacele adecvate sĂŁ le efectueze.
    ART. 21
    Pentru a putea sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie, lucrĂŁtorul desemnat trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare cel puĂžin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 22
    (1) Angajatorul va stabili numĂŁrul de lucrĂŁtori desemnaĂži în funcĂžie de mĂŁrimea întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii Âşi/sau riscurile la care sunt expuÂşi lucrĂŁtorii, precum Âşi de distribuĂžia acestora în cadrul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii.
    (2) Angajatorul trebuie sĂŁ asigure mijloacele adecvate Âşi timpul necesar pentru ca lucrĂŁtorii desemnaĂži sĂŁ poatĂŁ desfĂŁÂşura activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie conform fiÂşei postului.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Serviciile interne de prevenire Âşi protecĂžie

    ART. 23
    (1) Serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ fie format din lucrĂŁtori care îndeplinesc cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului mediu Âşi/sau superior, conform prevederilor art. 47 - 51, Âşi, dupĂŁ caz, alĂži lucrĂŁtori care pot desfĂŁÂşura activitĂŁĂži auxiliare.
    (2) ConducĂŁtorul serviciului de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 24
    (1) Serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie se organizeazĂŁ în subordinea directĂŁ a angajatorului ca o structurĂŁ distinctĂŁ.
    (2) LucrĂŁtorii din cadrul serviciului intern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ desfĂŁÂşoare numai activitĂŁĂži de prevenire Âşi protecĂžie Âşi cel mult activitĂŁĂži complementare cum ar fi: prevenirea Âşi stingerea incendiilor Âşi protecĂžia mediului.
    (3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie pentru efectuarea cĂŁrora serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie are capacitate Âşi mijloace adecvate.
    ART. 25
    Serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ aibĂŁ la dispoziĂžie resursele materiale Âşi umane necesare pentru îndeplinirea activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie desfĂŁÂşurate în întreprindere.
    ART. 26
    (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire Âşi protecĂžie în funcĂžie de mĂŁrimea întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii Âşi/sau riscurile la care sunt expuÂşi lucrĂŁtorii, precum Âşi de distribuĂžia acestora în cadrul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii.
    (2) Angajatorul trebuie sĂŁ asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie sĂŁ poatĂŁ desfĂŁÂşura activitĂŁĂžile specifice.
    (3) Când angajatorul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ fie organizat astfel încât sĂŁ se asigure în mod corespunzĂŁtor desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor specifice.
    (4) în situaĂžia în care activitatea de prevenire Âşi protecĂžie este asiguratĂŁ prin mai multe servicii interne, acestea vor acĂžiona coordonat pentru asigurarea eficienĂžei activitĂŁĂžii.
    ART. 27
    Serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie poate sĂŁ asigure Âşi supravegherea medicalĂŁ, dacĂŁ dispune de personal cu capacitate profesionalĂŁ Âşi de mijloace materiale adecvate.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie

    ART. 28
    Serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie asigurĂŁ, pe bazĂŁ de contract, activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie în domeniu.
    ART. 29
    Angajatorul apeleazĂŁ la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
    ART. 30
    Serviciul extern trebuie sĂŁ aibĂŁ acces la toate informaĂžiile necesare desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii de prevenire Âşi protecĂžie.
    ART. 31
    Serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) sĂŁ dispunĂŁ de personal cu capacitate profesionalĂŁ adecvatĂŁ Âşi de mijloacele materiale necesare pentru a-Âşi desfĂŁÂşura activitatea;
    b) sĂŁ fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, în conformitate cu procedura stabilitĂŁ la art. 35 - 45.
    ART. 32
    (1) Serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ fie format din lucrĂŁtori care îndeplinesc cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului mediu Âşi/sau superior, conform prevederilor art. 47 - 51, Âşi, dupĂŁ caz, alĂži lucrĂŁtori care pot desfĂŁÂşura activitĂŁĂži auxiliare.
    (2) ConducĂŁtorul serviciului extern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47 - 51.
    (3) în cazul în care serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie este format dintr-o singurĂŁ persoanĂŁ, aceasta trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 33
    Contractul încheiat între angajator Âşi serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele:
    a) activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie care vor fi desfĂŁÂşurate de cĂŁtre serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie;
    b) modul de colaborare cu lucrĂŁtorii desemnaĂži/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie Âşi/sau cu alte servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie;
    c) clauze privind soluĂžionarea litigiilor apĂŁrute între pĂŁrĂži.
    ART. 34
    (1) Serviciul extern are obligaĂžia sĂŁ transmitĂŁ inspectoratului teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia îÂşi are sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža o copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
    (2) Serviciul extern trebuie sĂŁ întocmeascĂŁ, în douĂŁ exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 10.
    (3) Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia îÂşi are sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža serviciul extern.
    (4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate Âşi va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva.

    SECÞIUNEA a 6-a
    Abilitarea serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie

    ART. 35
    Abilitarea serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie se efectueazĂŁ conform procedurii prevĂŁzute de prezenta secĂžiune, elaboratĂŁ cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) Âşi alin. (5), precum Âşi prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
    ART. 36
    (1) Serviciile externe de prevenire Âşi protecĂžie pot sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea numai dupĂŁ obĂžinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de direcĂžiile de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie teritoriale, respectiv a municipiului BucureÂşti, pe raza cĂŁrora îÂşi au sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža.
    (2) DupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice Âşi juridice având cetĂŁĂženia, respectiv naĂžionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparĂžinând SpaĂžiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizĂŁrii de servicii de prevenire Âşi protecĂžie, nu trebuie sĂŁ obĂžinĂŁ certificatul de abilitare prevĂŁzut de prezentele norme metodologice.
    (3) în cadrul direcĂžiilor de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie teritoriale, respectiv a municipiului BucureÂşti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, denumitĂŁ în continuare Comisia de abilitare Âşi avizare.
    (4) Membrii comisiei prevĂŁzute la alin. (3) sunt:
    a) directorul executiv al direcĂžiei de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie;
    b) inspectorul Âşef adjunct cu atribuĂžii de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ al inspectoratului teritorial de muncĂŁ;
    c) conducĂŁtorul structurii asigurĂŁtorului pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale de la nivel teritorial;
    d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeĂžeanĂŁ înfiinĂžatĂŁ de Consiliul NaĂžional de Formare ProfesionalĂŁ a AdulĂžilor, dupĂŁ o procedurĂŁ proprie stabilitĂŁ de Consiliul NaĂžional de Formare ProfesionalĂŁ a AdulĂžilor.
    (5) PreÂşedintele Comisiei de abilitare Âşi avizare este directorul executiv al direcĂžiei de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie teritoriale.
    (6) Secretariatul Comisiei de abilitare Âşi avizare este asigurat de direcĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie teritorialĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti.
    ART. 37
    în vederea abilitĂŁrii pentru activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie prevĂŁzute la art. 15, solicitanĂžii vor transmite un dosar care va cuprinde urmĂŁtoarele documente:
    a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerĂžului Âşi, dupĂŁ caz, copie de pe actul constitutiv;
    c) copii de pe documentele care atestĂŁ pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi nivelul de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, conform prevederilor art. 31 Âşi 32;
    d) curriculum vitae pentru personalul care va desfĂŁÂşura activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie;
    e) documente care atestĂŁ experienĂža de cel puĂžin 5 ani în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ pentru personalul care va desfĂŁÂşura activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie;
    f) memoriu de prezentare din care sĂŁ rezulte mijloacele materiale Âşi resursele umane de care dispune;
    g) copii de pe decizia de numire Âşi contractul individual de muncĂŁ pe perioadĂŁ nedeterminatĂŁ pentru conducĂŁtorul serviciului extern;
    h) copii de pe contractele individuale de muncĂŁ ale personalului de execuĂžie din serviciul extern;
    i) declaraĂžii ale personalului serviciului extern privind pĂŁstrarea confidenĂžialitĂŁĂžii, în timpul Âşi dupĂŁ încetarea desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie, asupra informaĂžiilor la care are acces.
    ART. 38
    Solicitantul trebuie sĂŁ transmitĂŁ prin poÂştĂŁ dosarul prevĂŁzut la art. 37, cu cel puĂžin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare Âşi avizare.
    ART. 39
    Comisia de abilitare Âşi avizare are urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ afiÂşeze data întrunirii la sediul direcĂžiei de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie teritoriale, respectiv a municipiului BucureÂşti, Âşi sĂŁ o facĂŁ publicĂŁ Âşi prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presĂŁ localĂŁ, cu cel puĂžin o lunĂŁ înainte;
    b) sĂŁ se întruneascĂŁ, cel puĂžin o datĂŁ pe trimestru, în funcĂžie de numĂŁrul de dosare primite;
    c) sĂŁ analizeze dosarele solicitanĂžilor cu conĂžinutul prevĂŁzut la art. 37;
    d) sĂŁ elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 9, pentru solicitanĂžii care îndeplinesc condiĂžiile pentru servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie prevĂŁzute de prezentele norme metodologice;
    e) sĂŁ restituie solicitanĂžilor, prin poÂştĂŁ, dosarele care nu conĂžin toate documentele prevĂŁzute la art. 37 Âşi motivarea acestei decizii;
    f) sĂŁ transmitĂŁ titularilor, prin poÂştĂŁ, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare Âşi avizare, certificatele de abilitare emise;
    g) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža certificatelor de abilitare emise Âşi sĂŁ arhiveze dosarele în baza cĂŁrora s-au emis;
    h) sĂŁ facĂŁ publicĂŁ lista actualizatĂŁ a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie abilitate.
    ART. 40
    (1) Solicitantul cĂŁruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, sĂŁ facĂŁ contestaĂžie la Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei.
    (2) RĂŁspunsul la contestaĂžie va fi transmis prin poÂştĂŁ în termen de 30 de zile.
    ART. 41
    Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
    ART. 42
    (1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea condiĂžiilor în baza cĂŁrora s-a emis.
    (2) Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta urmĂŁtoarele documente:
    a) dosarul prevĂŁzut la art. 37;
    b) rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de muncĂŁ;
    c) copii de pe documentele care atestĂŁ absolvirea cursurilor de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, în cazul în care au fost efectuate.
    ART. 43
    (1) Modificarea oricĂŁrei condiĂžii în baza cĂŁreia s-a emis certificatul de abilitare, fĂŁrĂŁ comunicarea Âşi transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare Âşi avizare în termen de maximum 5 zile lucrĂŁtoare, conduce la încetarea valabilitĂŁĂžii acestuia.
    (2) DupĂŁ analizarea noilor condiĂžii prevĂŁzute la alin. (1), Comisia de abilitare Âşi avizare va decide dacĂŁ certificatul de abilitare îÂşi menĂžine sau îÂşi pierde valabilitatea Âşi va comunica în scris titularului de certificat aceastĂŁ decizie.
    ART. 44
    (1) Inspectoratele teritoriale de muncĂŁ verificĂŁ respectarea de cĂŁtre serviciile externe a condiĂžiilor în baza cĂŁrora a fost emis certificatul de abilitare Âşi propun, în scris, Comisiei de abilitare Âşi avizare, dacĂŁ este cazul, anularea certificatului.
    (2) Comisia de abilitare Âşi avizare analizeazĂŁ argumentele aduse în susĂžinerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare Âşi, pe baza acestora, poate emite decizia de anulare.
    (3) Decizia de anulare a certificatului de abilitare Âşi motivaĂžia acesteia se transmit titularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
    (4) Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestaĂžie la Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de anulare.
    (5) RĂŁspunsul la contestaĂžie va fi transmis prin poÂştĂŁ, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
    ART. 45
    Persoanele fizice Âşi juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecĂžiei muncii, în temeiul Legii protecĂžiei muncii nr. 90/1996, trebuie sĂŁ îÂşi reînnoiascĂŁ certificatul în termen de 12 luni de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Planul de prevenire Âşi protecĂžie

    ART. 46
    (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sĂŁ întocmeascĂŁ un plan de prevenire Âşi protecĂžie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificĂŁri ale condiĂžiilor de muncĂŁ, respectiv apariĂžia unor riscuri noi.
    (2) în urma evaluĂŁrii riscurilor pentru fiecare loc de muncĂŁ/post de lucru se stabilesc mĂŁsuri de prevenire Âşi protecĂžie, de naturĂŁ tehnicĂŁ, organizatoricĂŁ, igienico-sanitarĂŁ Âşi de altĂŁ naturĂŁ, necesare pentru asigurarea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor.
    (3) în urma analizei mĂŁsurilor prevĂŁzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane Âşi materiale necesare realizĂŁrii lor.
    (4) Planul de prevenire Âşi protecĂžie va cuprinde cel puĂžin informaĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 7.
    (5) Planul de prevenire Âşi protecĂžie se supune analizei lucrĂŁtorilor Âşi/sau reprezentanĂžilor lor sau comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, dupĂŁ caz, Âşi trebuie sĂŁ fie semnat de angajator.

    SECÞIUNEA a 8-a
    CerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    ART. 47
    Nivelurile de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, necesare pentru dobândirea capacitĂŁĂžilor Âşi aptitudinilor corespunzĂŁtoare efectuĂŁrii activitĂŁĂžilor de prevenire Âşi protecĂžie, sunt urmĂŁtoarele:
    a) nivel de bazĂŁ;
    b) nivel mediu;
    c) nivel superior.
    ART. 48
    (1) CerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului de bazĂŁ sunt:
    a) studii în învãÞãmântul liceal filiera teoreticĂŁ în profil real sau filiera tehnologicĂŁ în profil tehnic;
    b) curs în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, cu conĂžinut minim conform celui prevĂŁzut în anexa nr. 6 lit. A, cu o duratĂŁ de cel puĂžin 40 de ore.
    (2) Nivelul de bazĂŁ prevĂŁzut la alin. (1) se atestĂŁ prin diploma de studii Âşi certificatul de absolvire a cursului prevĂŁzut la alin. (1) lit. b).
    ART. 49
    (1) CerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului mediu sunt:
    a) studii în învãÞãmântul postliceal în profil tehnic;
    b) curs în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, cu conĂžinut minim conform celui prevĂŁzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o duratĂŁ de cel puĂžin 80 de ore.
    (2) Nivelul mediu prevĂŁzut la alin. (1) se atestĂŁ prin diploma de studii Âşi certificatul de absolvire a cursului prevĂŁzut la alin. (1) lit. b).
    ART. 50
    (1) CerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ corespunzĂŁtoare nivelului superior sunt:
    a) studii superioare tehnice;
    b) curs în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, cu conĂžinut minim conform celui prevĂŁzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o duratĂŁ de cel puĂžin 80 de ore;
    c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o duratĂŁ de cel puĂžin 180 de ore.
    (2) Nivelul superior prevĂŁzut la alin. (1) se atestĂŁ prin diploma de studii Âşi certificatele de absolvire a cursurilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. b) Âşi c).
    (3) CerinĂža minimĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. b) este consideratĂŁ îndeplinitĂŁ Âşi în situaĂžia în care persoana a absolvit o formĂŁ de învãÞãmânt postuniversitar în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
ART. 51
    Cursurile în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, prevĂŁzute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) Âşi la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectueazĂŁ de cĂŁtre furnizori de formare profesionalĂŁ autorizaĂži conform prevederilor art. 18 - 27 din OrdonanĂža Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalĂŁ a adulĂžilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 375/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    SECÞIUNEA a 9-a
    ReprezentanĂžii lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    ART. 52
    ReprezentanĂžii lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, definiĂži conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleÂşi de cĂŁtre Âşi dintre lucrĂŁtorii din întreprindere Âşi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ, regulamentul intern sau regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare.
    ART. 53
    NumĂŁrul de reprezentanĂži ai lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncĂŁ, regulamentul intern sau regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare, în funcĂžie de numĂŁrul total al lucrĂŁtorilor din întreprindere Âşi/sau unitate, cel puĂžin conform cerinĂželor prevĂŁzute la art. 60.
    ART. 54
    LucrĂŁtorii comunicĂŁ în scris angajatorului numĂŁrul Âşi numele reprezentanĂžilor lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    ART. 55
    ReprezentanĂžii lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele minime de pregĂŁtire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, corespunzĂŁtoare cel puĂžin nivelului de bazĂŁ, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 56
    ReprezentanĂžii lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncii sunt consultaĂži Âşi participĂŁ, în conformitate cu art. 18 din lege, Âşi pot desfĂŁÂşura urmĂŁtoarele activitĂŁĂži:
    a) colaboreazĂŁ cu angajatorul pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea condiĂžiilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    b) însoĂžesc echipa/persoana care efectueazĂŁ evaluarea riscurilor;
    c) ajutĂŁ lucrĂŁtorii sĂŁ conÂştientizeze necesitatea aplicĂŁrii mĂŁsurilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    d) aduc la cunoÂştinÞã angajatorului sau comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ propunerile lucrĂŁtorilor referitoare la îmbunĂŁtĂŁĂžirea condiĂžiilor de muncĂŁ;
    e) urmĂŁresc realizarea mĂŁsurilor din planul de prevenire Âşi protecĂžie;
    f) informeazĂŁ autoritĂŁĂžile competente asupra nerespectĂŁrii prevederilor legale în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.

    CAP. 4
    Organizarea Âşi funcĂžionarea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

    SECÞIUNEA 1
    Organizarea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

    ART. 57
    (1) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se constituie în unitĂŁĂžile care au un numĂŁr de cel puĂžin 50 de lucrĂŁtori, inclusiv cu capital strĂŁin, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži pe teritoriul României.
    (2) Inspectorul de muncĂŁ poate impune constituirea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ în unitĂŁĂžile cu un numĂŁr mai mic de 50 de lucrĂŁtori în funcĂžie de natura activitĂŁĂžii Âşi de riscurile identificate.
    (3) în cazul în care activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ în unitĂŁĂži dispersate teritorial, se pot înfiinĂža mai multe comitete de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ; numĂŁrul acestora se stabileÂşte prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare.
    (4) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se constituie Âşi în cazul activitĂŁĂžilor care se desfĂŁÂşoarĂŁ temporar, respectiv cu o duratĂŁ mai mare de 3 luni.
    (5) în unitĂŁĂžile care au mai puĂžin de 50 de lucrĂŁtori, atribuĂžiile comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ revin reprezentanĂžilor lucrĂŁtorilor, cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor.
    ART. 58
    (1) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ este constituit din reprezentanĂžii lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor, pe de o parte, Âşi angajator sau reprezentantul sĂŁu legal Âşi/sau reprezentanĂžii sĂŁi în numĂŁr egal cu cel al reprezentanĂžilor lucrĂŁtorilor Âşi medicul de medicina muncii, pe de altĂŁ parte.
    (2) LucrĂŁtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire Âşi protecĂžie este secretarul comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.
    ART. 59
    (1) ReprezentanĂžii lucrĂŁtorilor în comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ vor fi aleÂşi pe o perioadĂŁ de 2 ani.
    (2) în cazul în care unul sau mai mulĂži reprezentanĂži ai lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor se retrag din comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, aceÂştia vor fi înlocuiĂži imediat prin alĂži reprezentanĂži aleÂşi.
    ART. 60
    (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanĂžilor lucrĂŁtorilor în comitetele de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ va fi stabilitĂŁ prin contractul colectiv de muncĂŁ, regulamentul intern sau regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare.
    (2) ReprezentanĂžii lucrĂŁtorilor în comitetele de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ vor fi desemnaĂži de cĂŁtre lucrĂŁtori dintre reprezentanĂžii lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) de la 50 la 100 de lucrĂŁtori - 2 reprezentanĂži;
    b) de la 101 la 500 de lucrĂŁtori - 3 reprezentanĂži;
    c) de la 501 la 1.000 de lucrĂŁtori - 4 reprezentanĂži;
    d) de la 1.001 la 2.000 de lucrĂŁtori - 5 reprezentanĂži;
    e) de la 2.001 la 3.000 de lucrĂŁtori - 6 reprezentanĂži;
    f) de la 3.001 la 4.000 de lucrĂŁtori - 7 reprezentanĂži;
    g) peste 4.000 de lucrĂŁtori - 8 reprezentanĂži.
    ART. 61
    (1) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ acorde fiecĂŁrui reprezentant al lucrĂŁtorilor în comitetele de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ timpul necesar exercitĂŁrii atribuĂžiilor specifice.
    (2) Timpul alocat acestei activitĂŁĂži va fi considerat timp de muncĂŁ Âşi va fi de cel puĂžin:
    a) 2 ore pe lunĂŁ în unitĂŁĂžile având un efectiv de pânĂŁ la 99 de lucrĂŁtori;
    b) 5 ore pe lunĂŁ în unitĂŁĂžile având un efectiv între 100 Âşi 299 de lucrĂŁtori;
    c) 10 ore pe lunĂŁ în unitĂŁĂžile având un efectiv între 300 Âşi 499 de lucrĂŁtori;
    d) 15 ore pe lunĂŁ în unitĂŁĂžile având un efectiv între 500 Âşi 1.499 de lucrĂŁtori;
    e) 20 de ore pe lunĂŁ în unitĂŁĂžile având un efectiv de 1.500 de lucrĂŁtori Âşi peste.
    (3) Instruirea necesarĂŁ exercitĂŁrii rolului de membru în comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ trebuie sĂŁ se realizeze în timpul programului de lucru Âşi pe cheltuiala unitĂŁĂžii.
    ART. 62
    Angajatorul sau reprezentantul sĂŁu legal este preÂşedintele comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.
    ART. 63
    Membrii comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se nominalizeazĂŁ prin decizie scrisĂŁ a preÂşedintelui acestuia, iar componenĂža comitetului va fi adusĂŁ la cunoÂştinÞã tuturor lucrĂŁtorilor.
    ART. 64
    (1) La întrunirile comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ vor fi convocaĂži sĂŁ participe lucrĂŁtorii desemnaĂži, reprezentanĂžii serviciului intern de prevenire Âşi protecĂžie Âşi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie, reprezentanĂžii acestora.
    (2) La întrunirile comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ pot fi invitaĂži sĂŁ participe inspectori de muncĂŁ.

    SECÞIUNEA a 2-a
    FuncĂžionarea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

    ART. 65
    Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ funcĂžioneazĂŁ în baza regulamentului de funcĂžionare propriu.
    ART. 66
    (1) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ asigure întrunirea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ cel puĂžin o datĂŁ pe trimestru Âşi ori de câte ori este necesar.
    (2) Ordinea de zi a fiecĂŁrei întruniri este stabilitĂŁ de cĂŁtre preÂşedinte Âşi secretar, cu consultarea reprezentanĂžilor lucrĂŁtorilor, Âşi este transmisĂŁ membrilor comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, inspectoratului teritorial de muncĂŁ Âşi, dacĂŁ este cazul, serviciului extern de protecĂžie Âşi prevenire, cu cel puĂžin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
    (3) Secretarul comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ convoacĂŁ în scris membrii comitetului cu cel puĂžin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data Âşi ora stabilite.
    (4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ încheie un proces-verbal care va fi semnat de cĂŁtre toĂži membrii comitetului.
    (5) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ este legal întrunit dacĂŁ sunt prezenĂži cel puĂžin jumĂŁtate plus unu din numĂŁrul membrilor sĂŁi.
    (6) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ convine cu votul a cel puĂžin douĂŁ treimi din numĂŁrul membrilor prezenĂži.
    (7) Secretarul comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ va afiÂşa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
    (8) Secretarul comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ transmite inspectoratului teritorial de muncĂŁ, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

    SECÞIUNEA a 3-a
    AtribuĂžiile comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

    ART. 67
    Pentru realizarea informĂŁrii, consultĂŁrii Âşi participĂŁrii lucrĂŁtorilor, în conformitate cu art. 16, 17 Âşi 18 din lege, comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ are cel puĂžin urmĂŁtoarele atribuĂžii:
    a) analizeazĂŁ Âşi face propuneri privind politica de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ Âşi planul de prevenire Âşi protecĂžie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare Âşi funcĂžionare;
    b) urmĂŁreÂşte realizarea planului de prevenire Âşi protecĂžie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizĂŁrii prevederilor lui Âşi eficienĂža acestora din punct de vedere al îmbunĂŁtĂŁĂžirii condiĂžiilor de muncĂŁ;
    c) analizeazĂŁ introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinĂžele asupra securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, lucrĂŁtorilor, Âşi face propuneri în situaĂžia constatĂŁrii anumitor deficienĂže;
    d) analizeazĂŁ alegerea, cumpĂŁrarea, întreĂžinerea Âşi utilizarea echipamentelor de muncĂŁ, a echipamentelor de protecĂžie colectivĂŁ Âşi individualĂŁ;
    e) analizeazĂŁ modul de îndeplinire a atribuĂžiilor ce revin serviciului extern de prevenire Âşi protecĂžie, precum Âşi menĂžinerea sau, dacĂŁ este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune mĂŁsuri de amenajare a locurilor de muncĂŁ, Ăžinând seama de prezenĂža grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizeazĂŁ cererile formulate de lucrĂŁtori privind condiĂžiile de muncĂŁ Âşi modul în care îÂşi îndeplinesc atribuĂžiile persoanele desemnate Âşi/sau serviciul extern;
    h) urmĂŁreÂşte modul în care se aplicĂŁ Âşi se respectĂŁ reglementĂŁrile legale privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ, mĂŁsurile dispuse de inspectorul de muncĂŁ Âşi inspectorii sanitari;
    i) analizeazĂŁ propunerile lucrĂŁtorilor privind prevenirea accidentelor de muncĂŁ Âşi a îmbolnĂŁvirilor profesionale, precum Âşi pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi propune introducerea acestora în planul de prevenire Âşi protecĂžie;
    j) analizeazĂŁ cauzele producerii accidentelor de muncĂŁ, îmbolnĂŁvirilor profesionale Âşi evenimentelor produse Âşi poate propune mĂŁsuri tehnice în completarea mĂŁsurilor dispuse în urma cercetĂŁrii;
    k) efectueazĂŁ verificĂŁri proprii privind aplicarea instrucĂžiunilor proprii Âşi a celor de lucru Âşi face un raport scris privind constatĂŁrile fĂŁcute;
    l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorul unitĂŁĂžii cel puĂžin o datĂŁ pe an, cu privire la situaĂžia securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, la acĂžiunile care au fost întreprinse Âşi la eficienĂža acestora în anul încheiat, precum Âşi propunerile pentru planul de prevenire Âşi protecĂžie ce se va realiza în anul urmĂŁtor.

    SECÞIUNEA a 4-a
    ObligaĂžiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

    ART. 68
    Angajatorul trebuie sĂŁ furnizeze comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ toate informaĂžiile necesare, pentru ca membrii acestuia sĂŁ îÂşi poatĂŁ da avizul în cunoÂştinÞã de cauzĂŁ.
    ART. 69
    (1) Angajatorul trebuie sĂŁ prezinte, cel puĂžin o datĂŁ pe an, comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ un raport scris care va cuprinde situaĂžia securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, acĂžiunile care au fost întreprinse Âşi eficienĂža acestora în anul încheiat, precum Âşi propunerile pentru planul de prevenire Âşi protecĂžie ce se vor realiza în anul urmĂŁtor.
    (2) Angajatorul trebuie sĂŁ transmitĂŁ raportul prevĂŁzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncĂŁ.
    ART. 70
    Angajatorul trebuie sĂŁ supunĂŁ analizei comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ documentaĂžia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncĂŁ, ale echipamentelor de protecĂžie colectivĂŁ Âşi individualĂŁ, în vederea selecĂžionĂŁrii echipamentelor optime.
    ART. 71
    Angajatorul trebuie sĂŁ informeze comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate Âşi sĂŁnĂŁtate, mĂŁsurile de prevenire Âşi protecĂžie atât la nivel de unitate, cât Âşi la nivel de loc de muncĂŁ Âşi tipuri de posturi de lucru, mĂŁsurile de prim ajutor, de prevenire Âşi stingere a incendiilor Âşi evacuare a lucrĂŁtorilor.
    ART. 72
    Angajatorul comunicĂŁ comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ punctul sĂŁu de vedere sau, dacĂŁ este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire Âşi protecĂžie, asupra plângerilor lucrĂŁtorilor privind condiĂžiile de muncĂŁ Âşi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire Âşi protecĂžie îÂşi îndeplineÂşte atribuĂžiile.
    ART. 73
    în cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, conform atribuĂžiilor prevĂŁzute la art. 67, trebuie sĂŁ motiveze decizia sa în faĂža comitetului; motivaĂžia va fi consemnatĂŁ în procesul-verbal.

CAP. 5
    Instruirea lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    SECÞIUNEA 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 74
    Prezentul capitol stabileÂşte procedura instruirii lucrĂŁtorilor din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, în conformitate cu art. 20 din lege.
    ART. 75
    Instruirea în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ are ca scop însuÂşirea cunoÂştinĂželor Âşi formarea deprinderilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.
    ART. 76
    (1) Instruirea lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ la nivelul întreprinderii Âşi/sau al unitĂŁĂžii se efectueazĂŁ în timpul programului de lucru.
    (2) Perioada în care se desfĂŁÂşoarĂŁ instruirea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) este consideratĂŁ timp de muncĂŁ.
    ART. 77
    Instruirea lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ cuprinde 3 faze:
    a) instruirea introductiv-generalĂŁ;
    b) instruirea la locul de muncĂŁ;
    c) instruirea periodicĂŁ.
    ART. 78
    La instruirea personalului în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ vor fi folosite mijloace, metode Âşi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraĂžia, studiul de caz, vizionĂŁri de filme, diapozitive, proiecĂžii, instruire asistatĂŁ de calculator.
    ART. 79
    Fiecare angajator are obligaĂžia sĂŁ asigure baza materialĂŁ corespunzĂŁtoare unei instruiri adecvate.
    ART. 80
    Angajatorul trebuie sĂŁ dispunĂŁ de un program de instruire - testare, pe meserii sau activitĂŁĂži.
    ART. 81
    (1) Rezultatul instruirii lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ se consemneazĂŁ în mod obligatoriu în fiÂşa de instruire individualĂŁ, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei Âşi datei instruirii.
    (2) Completarea fiÂşei de instruire individualĂŁ se va face cu pix cu pastĂŁ sau cu stilou, imediat dupĂŁ verificarea instruirii.
    (3) DupĂŁ efectuarea instruirii, fiÂşa de instruire individualĂŁ se semneazĂŁ de cĂŁtre lucrĂŁtorul instruit Âşi de cĂŁtre persoanele care au efectuat Âşi au verificat instruirea.
    (4) FiÂşa de instruire individualĂŁ va fi pĂŁstratĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorul locului de muncĂŁ Âşi va fi însoĂžitĂŁ de o copie a fiÂşei de aptitudini, completatĂŁ de cĂŁtre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.
    ART. 82
    (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere Âşi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileÂşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare, reguli privind instruirea Âşi însoĂžirea acestora în întreprindere Âşi/sau unitate.
    (2) Pentru lucrĂŁtorii din întreprinderi Âşi/sau unitĂŁĂži din exterior, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži pe bazĂŁ de contract de prestĂŁri de servicii în întreprinderea Âşi/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrĂŁtorilor privind activitĂŁĂžile specifice întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii respective, riscurile pentru securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, precum Âşi mĂŁsurile Âşi activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie la nivelul întreprinderilor Âşi/sau unitĂŁĂžii, în general.
    (3) Instruirea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) Âşi (2) se consemneazĂŁ în fiÂşa de instruire colectivĂŁ, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
    (4) FiÂşa de instruire colectivĂŁ se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, din care un exemplar se va pĂŁstra de cĂŁtre angajator/lucrĂŁtor desemnat/serviciu intern de prevenire Âşi protecĂžie care a efectuat instruirea Âşi un exemplar se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul lucrĂŁtorilor instruiĂži sau, în cazul vizitatorilor, de cĂŁtre conducĂŁtorul grupului.
    (5) ReprezentanĂžii autoritĂŁĂžilor competente în ceea ce priveÂşte controlul aplicĂŁrii legislaĂžiei referitoare la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ vor fi însoĂžiĂži de cĂŁtre un reprezentant desemnat de cĂŁtre angajator, fĂŁrĂŁ a se întocmi fiºã de instructaj.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Instruirea introductiv-generalĂŁ

    ART. 83
    Instruirea introductiv-generalĂŁ se face:
    a) la angajarea lucrĂŁtorilor definiĂži conform art. 5 lit. a) din lege;
    b) lucrĂŁtorilor detaÂşaĂži de la o întreprindere Âşi/sau unitate la alta;
    c) lucrĂŁtorilor delegaĂži de la o întreprindere Âşi/sau unitate la alta;
    d) lucrĂŁtorului pus la dispoziĂžie de cĂŁtre un agent de muncĂŁ temporar.
    ART. 84
    Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitĂŁĂžile specifice întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii respective, riscurile pentru securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, precum Âşi mĂŁsurile Âşi activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie la nivelul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii, în general.
    ART. 85
    Instruirea introductiv-generalĂŁ se face de cĂŁtre:
    a) angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ; sau
    b) lucrĂŁtorul desemnat; sau
    c) un lucrĂŁtor al serviciului intern de prevenire Âşi protecĂžie; sau
    d) serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie.
    ART. 86
    Instruirea introductiv-generalĂŁ se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
    ART. 87
    (1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitĂŁĂžii Âşi de riscurile pentru securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, precum Âşi de mĂŁsurile Âşi activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie la nivelul întreprinderii Âşi/sau al unitĂŁĂžii, în general.
    (2) Angajatorul stabileÂşte prin instrucĂžiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai micĂŁ de 8 ore.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevĂŁzute la art. 82, cĂŁrora li se vor prezenta succint activitĂŁĂžile, riscurile Âşi mĂŁsurile de prevenire Âşi protecĂžie din întreprindere Âşi/sau unitate.
    ART. 88
    (1) în cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, urmĂŁtoarele probleme:
    a) legislaĂžia de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    b) consecinĂžele posibile ale necunoaÂşterii Âşi nerespectĂŁrii legislaĂžiei de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    c) riscurile de accidentare Âşi îmbolnĂŁvire profesionalĂŁ specifice unitĂŁĂžii;
    d) mĂŁsuri la nivelul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor Âşi evacuarea lucrĂŁtorilor.
    (2) ConĂžinutul instruirii introductiv-generale trebuie sĂŁ fie în conformitate cu tematica aprobatĂŁ de cĂŁtre angajator.
    ART. 89
    (1) Instruirea introductiv-generalĂŁ se va finaliza cu verificarea însuÂşirii cunoÂştinĂželor pe bazĂŁ de teste.
    (2) Rezultatul verificĂŁrii va fi consemnat în fiÂşa de instruire.
    (3) LucrĂŁtorii prevĂŁzuĂži la art. 83 lit. a) Âşi d) nu vor putea fi angajaĂži dacĂŁ nu Âşi-au însuÂşit cunoÂştinĂžele prezentate în instruirea introductiv-generalĂŁ.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Instruirea la locul de muncĂŁ

    ART. 90
    (1) Instruirea la locul de muncĂŁ se face dupĂŁ instruirea introductiv-generalĂŁ Âşi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, precum Âşi mĂŁsurile Âşi activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie la nivelul fiecĂŁrui loc de muncĂŁ, post de lucru Âşi/sau fiecĂŁrei funcĂžii exercitate.
    (2) Instruirea la locul de muncĂŁ se face tuturor lucrĂŁtorilor prevĂŁzuĂži la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de muncĂŁ în cadrul întreprinderii Âşi/sau al unitĂŁĂžii.
    ART. 91
    (1) Instruirea la locul de muncĂŁ se face de cĂŁtre conducĂŁtorul direct al locului de muncĂŁ, în grupe de maximum 20 de persoane.
    (2) FiÂşa de instruire se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorul locului de muncĂŁ.
    ART. 92
    (1) Durata instruirii la locul de muncĂŁ depinde de riscurile pentru securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, precum Âşi de mĂŁsurile Âşi activitĂŁĂžile de prevenire Âşi protecĂžie la nivelul fiecĂŁrui loc de muncĂŁ, post de lucru Âşi/sau fiecĂŁrei funcĂžii exercitate.
    (2) Durata instruirii la locul de muncĂŁ nu va fi mai micĂŁ de 8 ore Âşi se stabileÂşte prin instrucĂžiuni proprii de cĂŁtre conducĂŁtorul locului de muncĂŁ respectiv, împreunĂŁ cu:
    a) angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ; sau
    b) lucrĂŁtorul desemnat; sau
    c) un lucrĂŁtor al serviciului intern de prevenire Âşi protecĂžie; sau
    d) serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie.
    ART. 93
    (1) Instruirea la locul de muncĂŁ se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cĂŁtre angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ/lucrĂŁtorul desemnat/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie/serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie Âşi aprobate de cĂŁtre angajator, care vor fi pĂŁstrate la persoana care efectueazĂŁ instruirea.
    (2) Instruirea la locul de muncĂŁ va cuprinde:
    a) informaĂžii privind riscurile de accidentare Âşi îmbolnĂŁvire profesionalĂŁ specifice locului de muncĂŁ Âşi/sau postului de lucru;
    b) prevederile instrucĂžiunilor proprii elaborate pentru locul de muncĂŁ Âşi/sau postul de lucru;
    c) mĂŁsuri la nivelul locului de muncĂŁ Âşi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor Âşi evacuarea lucrĂŁtorilor;
    d) prevederi ale reglementĂŁrilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ privind activitĂŁĂži specifice ale locului de muncĂŁ Âşi/sau postului de lucru;
    e) instruirea la locul de muncĂŁ va include în mod obligatoriu demonstraĂžii practice privind activitatea pe care persoana respectivĂŁ o va desfĂŁÂşura Âşi exerciĂžii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecĂžie, a mijloacelor de alarmare, intervenĂžie, evacuare Âşi de prim ajutor.
    ART. 94
    începerea efectivĂŁ a activitĂŁĂžii la postul de lucru de cĂŁtre lucrĂŁtorul instruit se face numai dupĂŁ verificarea cunoÂştinĂželor de cĂŁtre Âşeful ierarhic superior celui care a fĂŁcut instruirea Âşi se consemneazĂŁ în fiÂşa de instruire individualĂŁ.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Instruirea periodicĂŁ

    ART. 95
    Instruirea periodicĂŁ se face tuturor lucrĂŁtorilor prevĂŁzuĂži la art. 83 Âşi are drept scop reîmprospĂŁtarea Âşi actualizarea cunoÂştinĂželor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    ART. 96
    (1) Instruirea periodicĂŁ se efectueazĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorul locului de muncĂŁ.
    (2) Intervalul dintre douĂŁ instruiri periodice va fi stabilit prin instrucĂžiuni proprii, în funcĂžie de condiĂžiile locului de muncĂŁ Âşi/sau postului de lucru, Âşi nu va fi mai mare de 6 luni.
    (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre douĂŁ instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
    (4) Verificarea instruirii periodice se face de cĂŁtre Âşeful ierarhic al celui care efectueazĂŁ instruirea Âşi prin sondaj de cĂŁtre angajator/lucrĂŁtorul desemnat/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie/serviciile externe de prevenire Âşi protecĂžie, care vor semna fiÂşele de instruire ale lucrĂŁtorilor, confirmând astfel cĂŁ instruirea a fost fĂŁcutĂŁ corespunzĂŁtor.
    (5) Instruirea periodicĂŁ se va completa în mod obligatoriu Âşi cu demonstraĂžii practice.
    ART. 97
    Instruirea periodicĂŁ se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cĂŁtre angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ/lucrĂŁtorul desemnat/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie/serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie Âşi aprobate de cĂŁtre angajator, care vor fi pĂŁstrate la persoana care efectueazĂŁ instruirea.
    ART. 98
    Instruirea periodicĂŁ se face suplimentar celei programate în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când un lucrĂŁtor a lipsit peste 30 de zile lucrĂŁtoare;
    b) când au apĂŁrut modificĂŁri ale prevederilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ privind activitĂŁĂži specifice ale locului de muncĂŁ Âşi/sau postului de lucru sau ale instrucĂžiunilor proprii, inclusiv datoritĂŁ evoluĂžiei riscurilor sau apariĂžiei de noi riscuri în unitate;
    c) la reluarea activitĂŁĂžii dupĂŁ accident de muncĂŁ;
    d) la executarea unor lucrĂŁri speciale;
    e) la introducerea unui echipament de muncĂŁ sau a unor modificĂŁri ale echipamentului existent;
    f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
    g) la introducerea oricĂŁrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
    ART. 99
    Durata instruirii periodice prevĂŁzute la art. 98 nu va fi mai micĂŁ de 8 ore Âşi se stabileÂşte în instrucĂžiuni proprii de cĂŁtre conducĂŁtorul locului de muncĂŁ respectiv, împreunĂŁ cu:
    a) angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ; sau
    b) lucrĂŁtorul desemnat; sau
    c) un lucrĂŁtor al serviciului intern de protecĂžie Âşi prevenire; sau
    d) serviciul extern de protecĂžie Âşi prevenire.
    ART. 100
    Instruirea periodicĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cĂŁtre angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ/lucrĂŁtorul desemnat/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie/serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie Âşi aprobate de cĂŁtre angajator, care vor fi pĂŁstrate la persoana care efectueazĂŁ instruirea.

    CAP. 6
    Pericol grav Âşi iminent Âşi zone cu risc ridicat Âşi specific

    SECÞIUNEA 1
    Pericol grav Âşi iminent de accidentare

    ART. 101
    Starea de pericol grav Âşi iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatatĂŁ de cĂŁtre orice lucrĂŁtor din întreprindere Âşi/sau unitate, lucrĂŁtor al serviciului extern de prevenire Âşi protecĂžie cu care întreprinderea Âşi/sau unitatea a încheiat contract, precum Âşi de cĂŁtre inspectorii de muncĂŁ.
    ART. 102
    La constatarea stĂŁrii de pericol grav Âşi iminent de accidentare se vor lua imediat urmĂŁtoarele mĂŁsuri de securitate:
    a) oprirea echipamentului de muncĂŁ Âşi/sau activitĂŁĂžii;
    b) evacuarea personalului din zona periculoasĂŁ;
    c) anunĂžarea serviciilor specializate;
    d) anunĂžarea conducĂŁtorilor ierarhici;
    e) eliminarea cauzelor care au condus la apariĂžia stĂŁrii de pericol grav Âşi iminent.
    ART. 103
    (1) în vederea realizĂŁrii mĂŁsurilor prevĂŁzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucrĂŁtorii care trebuie sĂŁ opreascĂŁ echipamentele de muncĂŁ Âşi va asigura instruirea acestora.
    (2) în vederea realizĂŁrii mĂŁsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
    a) sĂŁ întocmeascĂŁ planul de evacuare a lucrĂŁtorilor;
    b) sĂŁ afiÂşeze planul de evacuare la loc vizibil;
    c) sĂŁ instruiascĂŁ lucrĂŁtorii în vederea aplicĂŁrii planului de evacuare Âşi sĂŁ verifice modul în care Âşi-au însuÂşit cunoÂştinĂžele.
    (3) în vederea realizĂŁrii mĂŁsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
    a) sĂŁ desemneze lucrĂŁtorii care trebuie sĂŁ contacteze serviciile specializate Âşi sĂŁ îi instruiascĂŁ în acest sens;
    b) sĂŁ asigure mijloacele de comunicare necesare contactĂŁrii serviciilor specializate.
    (4) în vederea realizĂŁrii mĂŁsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie sĂŁ stabileascĂŁ modul operativ de anunĂžare la nivel ierarhic superior.
    (5) în vederea realizĂŁrii mĂŁsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
    a) sĂŁ desemneze lucrĂŁtorii care au capacitatea necesarĂŁ sĂŁ elimine starea de pericol grav Âşi iminent, sĂŁ asigure instruirea Âşi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenĂžiei;
    b) sĂŁ stabileascĂŁ serviciile specializate care pot interveni.
    ART. 104
    Angajatorul trebuie sĂŁ stabileascĂŁ mĂŁsurile de securitate prevĂŁzute la art. 102, Ăžinând seama de natura activitĂŁĂžilor, numĂŁrul de lucrĂŁtori, organizarea teritorialĂŁ a activitĂŁĂžii Âşi de prezenĂža altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Zone cu risc ridicat Âşi specific

    ART. 105
    EvidenĂža zonelor cu risc ridicat Âşi specific prevĂŁzutĂŁ la art. 13 lit. k) din lege trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ nominalizarea Âşi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii Âşi mĂŁsurile stabilite în urma evaluĂŁrii riscurilor pentru aceste zone.
    ART. 106
    Angajatorul trebuie sĂŁ aducĂŁ la cunoÂştinÞã conducĂŁtorilor locurilor de muncĂŁ Âşi lucrĂŁtorilor care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în zonele cu risc ridicat Âşi specific mĂŁsurile stabilite în urma evaluĂŁrii riscurilor.
    ART. 107
    AcĂžiunile pentru realizarea mĂŁsurilor stabilite în urma evaluĂŁrii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat Âşi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecĂžie Âşi prevenire.

    CAP. 7
    Comunicarea Âşi cercetarea evenimentelor, înregistrarea Âşi evidenĂža accidentelor de muncĂŁ Âşi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea Âşi raportarea bolilor profesionale

    SECÞIUNEA 1
    Comunicarea evenimentelor

    ART. 108
    (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 Âşi art. 27 alin. (1) din lege.
    (2) DacĂŁ printre victimele evenimentului se aflĂŁ Âşi lucrĂŁtori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat Âşi angajatorilor acestora de cĂŁtre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
    (3) Evenimentul produs în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 30 alin. (1) lit. d) Âşi e) din lege, dacĂŁ a avut loc în afara întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii Âşi nu a avut nicio legĂŁturĂŁ cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia s-a produs, de cĂŁtre orice persoanĂŁ care are cunoÂştinÞã despre producerea evenimentului.
    ART. 109
    Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 13:
    a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul Âşi, dacĂŁ este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
    b) sediul/adresa Âşi numĂŁrul de telefon ale angajatorului;
    c) locul unde s-a produs evenimentul;
    d) data Âşi ora la care s-a produs evenimentul/data Âşi ora la care a decedat accidentatul;
    e) numele Âşi prenumele victimei;
    f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilĂŁ, copii în întreĂžinere, alte persoane în întreĂžinere, ocupaĂžia, vechimea în ocupaĂžie Âşi la locul de muncĂŁ;
    g) împrejurĂŁrile care se cunosc Âşi cauzele prezumtive;
    h) consecinĂžele accidentului;
    i) numele Âşi funcĂžia persoanei care comunicĂŁ evenimentul;
    j) data comunicĂŁrii;
    k) unitatea sanitarĂŁ cu paturi la care a fost internat accidentatul.
    ART. 110
    în cazul accidentelor de circulaĂžie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt Âşi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliĂžiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncĂŁ din judeĂžul pe raza cĂŁruia s-a produs.
    ART. 111
    (1) Angajatorul va lua mĂŁsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultatĂŁ din producerea evenimentului, pânĂŁ la primirea acordului din partea organelor care efectueazĂŁ cercetarea, cu excepĂžia cazurilor în care menĂžinerea acestei stĂŁri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaĂžilor sau ar pune în pericol viaĂža lucrĂŁtorilor Âşi a celorlalĂži participanĂži la procesul muncii.
    (2) în situaĂžia în care este necesar sĂŁ se modifice starea de fapt rezultatĂŁ din producerea evenimentului, se vor face, dupĂŁ posibilitĂŁĂži, schiĂže sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica Âşi se vor ridica orice obiecte care conĂžin sau poartĂŁ o urmĂŁ a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueazĂŁ cercetarea Âşi vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
    (3) Pentru orice modificare a stĂŁrii de fapt rezultatĂŁ din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sĂŁu legal va consemna pe propria rĂŁspundere, într-un proces-verbal, toate modificĂŁrile efectuate dupĂŁ producerea evenimentului.
    ART. 112
    (1) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia a avut loc evenimentul va comunica InspecĂžiei Muncii:
    a) incidentul periculos;
    b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
    c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
    d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentĂŁ;
    e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
    (2) Accidentul prevĂŁzut la alin. (1) lit. e) se va comunica dupĂŁ primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
    (3) Comunicarea cĂŁtre InspecĂžia Muncii va cuprinde informaĂžiile prevĂŁzute la art. 109.
    ART. 113
    (1) La solicitarea organelor care efectueazĂŁ cercetarea evenimentului, unitatea sanitarĂŁ care acordĂŁ asistenÞã medicalĂŁ de urgenÞã se va pronunĂža în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrĂŁtoare de la primirea solicitĂŁrii.
    (2) Unitatea sanitarĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) va lua mĂŁsuri pentru recoltarea imediatĂŁ a probelor de laborator, în vederea determinĂŁrii alcoolemiei sau a stĂŁrii de influenÞã a produselor ori substanĂželor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum Âşi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncĂŁ, urmând sĂŁ comunice rezultatul determinĂŁrilor specifice în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la obĂžinerea acestora.
    (3) în caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncĂŁ va solicita în scris unitĂŁĂžii medico-legale competente un raport preliminar din care sĂŁ reiasĂŁ faptul cĂŁ decesul a fost sau nu urmarea unei vĂŁtĂŁmĂŁri violente, în conformitate cu prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitĂŁĂžii Âşi funcĂžionarea instituĂžiilor de medicinĂŁ legalĂŁ, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 459/2001, republicatĂŁ, Âşi legislaĂžiei subsecvente.
    (4) Unitatea medico-legalĂŁ va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncĂŁ în conformitate cu prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 1/2000, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 459/2001, republicatĂŁ, Âşi ale legislaĂžiei subsecvente.
    (5) Unitatea medico-legalĂŁ va transmite raportul de constatare medico-legalĂŁ în termenul prevĂŁzut la art. 29 alin. (3) din lege.
    (6) în cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertizĂŁ medicalĂŁ Âşi recuperare a capacitĂŁĂžii de muncĂŁ, care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucrĂŁtoare de la data eliberĂŁrii acesteia, la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia s-a produs accidentul.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Cercetarea evenimentelor
ART. 114
    Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurĂŁrilor Âşi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementĂŁrilor legale încĂŁlcate, a rĂŁspunderilor Âşi a mĂŁsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare Âşi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
    ART. 115
    Cercetarea se face imediat dupĂŁ comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
    ART. 116
    (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ se efectueazĂŁ de cĂŁtre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
    (2) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ numeascĂŁ de îndatĂŁ, prin decizie scrisĂŁ, comisia de cercetare a evenimentului.
    (3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusĂŁ din cel puĂžin 3 persoane; una dintre acestea trebuie sĂŁ fie lucrĂŁtor desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregĂŁtire de nivel superior.
    (4) Persoanele numite de cĂŁtre angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie sĂŁ aibĂŁ pregĂŁtire tehnicĂŁ corespunzĂŁtoare Âşi sĂŁ nu fie implicate în organizarea Âşi conducerea locului de muncĂŁ unde a avut loc evenimentul Âşi sĂŁ nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
    (5) Angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând sĂŁ apeleze la servicii externe.
    (6) DacĂŁ în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiĂži, în comisia de cercetare numitĂŁ de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate Âşi persoane numite prin decizie scrisĂŁ de cĂŁtre ceilalĂži angajatori.
    (7) Angajatorul care a organizat transportul rĂŁspunde pentru cercetarea accidentului de circulaĂžie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
    (8) Cercetarea evenimentului prevĂŁzut la art. 30 alin. (1) lit. d) Âşi e) din lege, dacĂŁ acesta a avut loc în afara întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii angajatorului Âşi nu a avut nicio legĂŁturĂŁ cu aceasta, se efectueazĂŁ în condiĂžiile legii.
    (9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie sĂŁ asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie.
    ART. 117
    (1) în cazul accidentelor de circulaĂžie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliĂžiei rutiere vor transmite organelor împuternicite sĂŁ efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faĂža locului Âşi orice alte documente existente, necesare cercetĂŁrii: copii de pe declaraĂžii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiĂže.
    (2) în baza acestor acte Âşi a altor documente din care sĂŁ rezulte cĂŁ victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
    ART. 118
    (1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, sĂŁ efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sĂŁ ia declaraĂžii scrise, sĂŁ preleveze sau sĂŁ solicite prelevarea de probe necesare cercetĂŁrii, sĂŁ solicite sau sĂŁ consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sĂŁ le punĂŁ la dispoziĂžie în condiĂžiile legii.
    (2) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevĂŁrii Âşi analizĂŁrii probelor în vederea cercetĂŁrii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
    ART. 119
    (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experĂži sau specialiÂşti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenĂže potrivit legii sĂŁ efectueze expertize tehnice, iar aceÂştia trebuie sĂŁ rĂŁspundĂŁ solicitĂŁrii.
    (2) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), specialiÂştii Âşi experĂžii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantĂŁ din dosarul de cercetare a evenimentului.
    (3) Cheltuielile aferente efectuĂŁrii expertizelor se suportĂŁ de cĂŁtre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face rĂŁspunzĂŁtor de organizarea activitĂŁĂžii în urma cĂŁreia s-a produs evenimentul.
    ART. 120
    (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ se va încheia în cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la data producerii.
    (2) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1) situaĂžii cum ar fi cele în care este necesarĂŁ prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate solicita în scris, argumentat Âşi în termen, la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
    (3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidentĂŁ, accident colectiv sau situaĂžie de persoanĂŁ datĂŁ dispĂŁrutĂŁ, precum Âşi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrĂŁtoare de la data producerii acestora.
    (4) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (3) situaĂžii cum ar fi cele în care este necesarĂŁ eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncĂŁ care cerceteazĂŁ evenimentele poate solicita în scris, argumentat Âşi în termen, la InspecĂžia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
    ART. 121
    (1) în cazul accidentului cu incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ, în urma cĂŁruia a intervenit invaliditate confirmatĂŁ prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncĂŁ va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului Âşi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
    (2) întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevĂŁzut la alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la data primirii de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
    (3) în cazul evenimentului a cĂŁrui consecinÞã este invaliditate evidentĂŁ, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de muncĂŁ ca eveniment care a produs incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ Âşi, în funcĂžie de consecinĂžele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) Âşi (2).
    ART. 122
    (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
    a) opisul actelor aflate în dosar;
    b) procesul-verbal de cercetare;
    c) nota de constatare la faĂža locului, încheiatĂŁ imediat dupĂŁ producerea evenimentului de cĂŁtre inspectorul de muncĂŁ, în cazul evenimentelor care se cerceteazĂŁ de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ/InspecĂžia Muncii, conform competenĂželor, sau de cĂŁtre lucrĂŁtorul desemnat/serviciile de prevenire Âşi protecĂžie, în cazul evenimentelor a cĂŁror cercetare intrĂŁ în competenĂža angajatorului, Âşi semnatĂŁ de cĂŁtre angajator/reprezentantul sĂŁu legal, care va cuprinde precizĂŁri cum ar fi poziĂžia victimei, existenĂža sau inexistenĂža echipamentului individual de protecĂžie, starea echipamentelor de muncĂŁ, modul în care funcĂžionau dispozitivele de protecĂžie, închiderea fiÂşei individuale de instructaj prin barare Âşi semnĂŁturĂŁ, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
    d) schiĂže Âşi fotografii referitoare la eveniment;
    e) declaraĂžiile accidentaĂžilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ sau de invaliditate;
    f) declaraĂžiile martorilor Âşi ale oricĂŁror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurĂŁrilor Âşi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
    g) copii ale actelor Âşi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurĂŁrilor Âşi a cauzelor reale ale evenimentului;
    h) copii ale certificatului constatator sau oricĂŁror alte autorizaĂžii în baza cĂŁrora angajatorul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea;
    i) copii ale fiÂşei de expunere la riscuri profesionale Âşi ale fiÂşei de aptitudine, întocmite conform legii;
    j) copii ale contractelor individuale de muncĂŁ ale victimelor;
    k) copii ale fiÂşelor de instruire individualĂŁ în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ ale victimelor; în caz de deces aceste fiÂşe se vor anexa în original;
    l) concluziile raportului de constatare medico-legalĂŁ, în cazul accidentului mortal;
    m) copie a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care se declarĂŁ decesul, în cazul persoanelor date dispĂŁrute;
    n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ;
    o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
    p) actul emis de unitatea sanitarĂŁ care a acordat asistenĂža medicalĂŁ de urgenÞã, din care sĂŁ rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaĂžie Âşi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
    q) copie a procesului-verbal de cercetare la faĂža locului, încheiat de serviciile poliĂžiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaĂžie pe drumurile publice.
    (2) Dosarul va mai cuprinde, dupĂŁ caz, orice alte acte Âşi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
    a) copie a autorizaĂžiei, în cazul în care victima desfĂŁÂşura o activitate care necesita autorizare;
    b) copie a diplomei, adeverinĂžei sau certificatului de calificare a victimei;
    c) acte de expertizĂŁ tehnicĂŁ, întocmite cu ocazia cercetĂŁrii evenimentului;
    d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sĂŁ se poatĂŁ stabili locul, data Âşi ora producerii evenimentului sau sĂŁ se poatĂŁ justifica prezenĂža victimei la locul, ora Âşi data producerii evenimentului;
    e) documente din care sĂŁ rezulte cĂŁ accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
    f) corespondenĂža cu alte instituĂžii/unitĂŁĂži în vederea obĂžinerii actelor solicitate;
    g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) Âşi (4);
    h) actul medical emis de unitatea sanitarĂŁ care a acordat asistenÞã medicalĂŁ de urgenÞã, din care sĂŁ rezulte diagnosticul la internare Âşi/sau externare;
    i) procesul-verbal încheiat dupĂŁ producerea evenimentului, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 111;
    j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncĂŁ, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei.
    ART. 123
    Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) filele dosarului sĂŁ fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numitĂŁ de angajator, Âşi Âştampilate cu Âştampila inspectoratului sau a angajatorului;
    b) numĂŁrul total de file conĂžinut de dosarul de cercetare Âşi numĂŁrul de file pentru fiecare document anexat la dosar sĂŁ fie menĂžionate în opis;
    c) fiecare document, cu excepĂžia procesului-verbal de cercetare, sĂŁ fie identificat în dosarul de cercetare ca anexĂŁ;
    d) paginile Âşi spaĂžiile albe sĂŁ fie barate;
    e) schiĂžele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sĂŁ fie însoĂžite de explicaĂžii;
    f) fotografiile referitoare la eveniment sĂŁ fie clare Âşi însoĂžite de explicaĂžii;
    g) formularul pentru declaraĂžie sĂŁ fie conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 14;
    h) declaraĂžiile aflate la dosar sĂŁ fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul Âşi semnate de cĂŁtre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de cĂŁtre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
    ART. 124
    (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
    a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ; dosarul se pĂŁstreazĂŁ în arhiva angajatorului care înregistreazĂŁ accidentul;
    b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pĂŁstreazĂŁ la inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea;
    c) în douĂŁ exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmatĂŁ prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înainteazĂŁ organelor de urmĂŁrire penalĂŁ Âşi un exemplar se pĂŁstreazĂŁ la inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea;
    d) în douĂŁ exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentĂŁ; originalul se pĂŁstreazĂŁ la inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea Âşi un exemplar se transmite angajatorului care înregistreazĂŁ accidentul;
    e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de InspecĂžia Muncii; originalul se înainteazĂŁ organelor de urmĂŁrire penalĂŁ, un exemplar se pĂŁstreazĂŁ la InspecĂžia Muncii Âşi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia s-a produs evenimentul;
    f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporarĂŁ de muncĂŁ pentru victime cu angajatori diferiĂži; originalul se pĂŁstreazĂŁ în arhiva angajatorului care înregistreazĂŁ accidentul Âşi celelalte exemplare se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre ceilalĂži angajatori.
    (2) în cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracĂžiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în douĂŁ exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmĂŁrire penalĂŁ.
    ART. 125
    (1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numitĂŁ de cĂŁtre angajator, se înainteazĂŁ pentru verificare Âşi avizare la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la finalizarea cercetĂŁrii.
    (2) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ va analiza dosarul, va aviza Âşi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrĂŁtoare le la data primirii.
    (3) Dosarul va fi însoĂžit de avizul inspectoratului teritorial le muncĂŁ.
    (4) în cazul în care inspectoratul teritorial de muncĂŁ constatĂŁ cĂŁ cercetarea nu a fost efectuatĂŁ corespunzĂŁtor, poate dispune completarea dosarului Âşi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dupĂŁ caz.
    (5) Comisia de cercetare va completa dosarul Âşi va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la data primirii dosarului.
    (6) DacĂŁ evenimentul urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ s-a produs în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de muncĂŁ va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmĂŁrire penalĂŁ, imediat dupĂŁ avizare.
    ART. 126
    (1) Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncĂŁ va fi înaintat în vederea avizĂŁrii la InspecĂžia Muncii, în cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la finalizarea cercetĂŁrii.
    (2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariĂžiei de persoane, ca urmare a unui eveniment Âşi în împrejurĂŁri care îndreptĂŁĂžesc presupunerea decesului acestora, va fi pĂŁstrat la inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea, pânĂŁ la emiterea hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care se declarĂŁ decesul persoanelor dispĂŁrute, conform prevederilor legale în vigoare; dupĂŁ completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizĂŁrii la InspecĂžia Muncii.
    (3) InspecĂžia Muncii avizeazĂŁ Âşi restituie dosarele prevĂŁzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrĂŁtoare de la data primirii.
    (4) în cazul în care InspecĂžia Muncii constatĂŁ cĂŁ cercetarea nu a fost efectuatĂŁ corespunzĂŁtor, poate dispune completarea dosarului Âşi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
    (5) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ va completa dosarul Âşi va întocmi noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la data primirii dosarului.
    (6) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ transmite dosarele le cercetare prevĂŁzute la alin. (1) organelor de urmĂŁrire penalĂŁ, numai dupĂŁ ce au fost avizate de cĂŁtre InspecĂžia Muncii.
    ART. 127
    (1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncĂŁ cu invaliditate, înaintat organelor de urmĂŁrire penalĂŁ, se restituie la inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea, pentru completare Âşi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
    (2) Dosarul prevĂŁzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncĂŁ în termen de 10 zile lucrĂŁtoare de la data solicitĂŁrii acestuia.
    (3) Completarea dosarului prevĂŁzut la alin. (1) Âşi întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncĂŁ.
    (4) Dosarul completat Âşi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizĂŁrii la InspecĂžia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de muncĂŁ în termen de 10 zile lucrĂŁtoare de la data primirii.
    (5) DupĂŁ avizarea de cĂŁtre InspecĂžia Muncii în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmĂŁrire penalĂŁ de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ.
    ART. 128
    Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele capitole:
    a) data încheierii procesului-verbal;
    b) numele persoanelor Âşi în ce calitate efectueazĂŁ cercetarea evenimentului;
    c) perioada de timp Âşi locul în care s-a efectuat cercetarea;
    d) obiectul cercetĂŁrii;
    e) data Âşi ora producerii evenimentului;
    f) locul producerii evenimentului;
    g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sĂŁu legal;
    h) datele de identificare a accidentatului/accidentaĂžilor;
    i) descrierea detaliatĂŁ a locului, echipamentului de muncĂŁ, a împrejurĂŁrilor Âşi modului în care s-a produs evenimentul;
    j) urmĂŁrile evenimentului Âşi/sau urmĂŁrile suferite de persoanele accidentate;
    k) cauza producerii evenimentului;
    l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
    m) alte constatĂŁri fĂŁcute cu ocazia cercetĂŁrii evenimentului;
    n) persoanele rĂŁspunzĂŁtoare de încĂŁlcarea reglementĂŁrilor legale, din capitolele de la lit. k), l) Âşi m);
    o) sancĂžiunile contravenĂžionale aplicate;
    p) propuneri pentru cercetare penalĂŁ;
    q) caracterul accidentului;
    r) angajatorul care înregistreazĂŁ accidentul de muncĂŁ sau incidentul periculos;
    s) mĂŁsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare Âşi persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
    t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncĂŁ privind realizarea mĂŁsurilor prevĂŁzute la lit. s);
    u) numĂŁrul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare Âşi repartizarea acestora;
    v) numele Âşi semnĂŁtura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
    w) avizul inspectorului-Âşef adjunct securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    x) viza inspectorului-Âşef/inspectorului general de stat.
    ART. 129
    (1) în capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cĂŁrora persoanele sunt îndreptĂŁĂžite sĂŁ efectueze cercetarea, precum Âşi numele angajatorului Âşi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetĂŁri.
    (2) în capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
    (3) în capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment Âşi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
    (4) în capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanĂžilor legali ai angajatorilor, numĂŁrul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcĂžionare din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, adresa punctului de lucru.
    (5) în capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmĂŁtoarele: numele, prenumele, cetĂŁĂženia, vârsta, starea civilĂŁ, numĂŁrul de copii minori, domiciliul, locul de muncĂŁ la care este încadrat, profesia de pazĂŁ, ocupaĂžia în momentul accidentĂŁrii, vechimea în muncĂŁ, în funcĂžie sau în meserie Âşi la locul de muncĂŁ, data efectuĂŁrii ultimului instructaj în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, iar pentru persoanele care, în momentul accidentĂŁrii, desfĂŁÂşurau o activitate pentru care este necesarĂŁ autorizare, se va face referire Âşi la aceasta.
    (6) Capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. i) va conĂžine urmĂŁtoarele subcapitole:
    a) descrierea detaliatĂŁ a locului producerii evenimentului;
    b) descrierea detaliatĂŁ a echipamentului de muncĂŁ;
    c) descrierea detaliatĂŁ a împrejurĂŁrilor;
    d) descrierea detaliatĂŁ a modului în care s-a produs evenimentul.
    (7) în capitolele prevĂŁzute la art. 128 lit. k) - m) se va face trimitere la reglementĂŁrile legale în vigoare încĂŁlcate, cu redarea integralĂŁ a textului acestora.
    (8) Denumirea capitolului prevĂŁzut la art. 128 lit. o) se va schimba în "Propuneri pentru sancĂžiuni administrative Âşi disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de cĂŁtre comisia numitĂŁ de angajator.
    (9) Capitolele prevĂŁzute la art. 128 lit. w) Âşi x) se vor regĂŁsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ sau InspecĂžia Muncii, conform competenĂželor.
    (10) în cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevĂŁzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
    ART. 130
    în situaĂžiile în care din cercetare rezultĂŁ cĂŁ accidentul nu întruneÂşte condiĂžiile pentru a fi încadrat ca accident de muncĂŁ, se va face aceastĂŁ menĂžiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevĂŁzute la art. 128 lit. q) Âşi r) Âşi se vor dispune mĂŁsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemĂŁnĂŁtoare.
    ART. 131
    Comisia de cercetare a unui eveniment numitĂŁ de angajator poate face propuneri de sancĂžiuni disciplinare Âşi/sau administrative, pe care le va menĂžiona în procesul-verbal de cercetare.
    ART. 132
    (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeÂşte în:
    a) 3 exemplare, în cazul accidentului de muncĂŁ urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ, pentru angajatorul care înregistreazĂŁ accidentul, inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a avizat dosarul Âşi asigurĂŁtor;
    b) mai multe exemplare, în cazul accidentului de muncĂŁ urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ pentru lucrĂŁtori cu angajatori diferiĂži, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a avizat dosarul Âşi asigurĂŁtor;
    c) 5 exemplare, în cazul accidentului de muncĂŁ urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistreazĂŁ accidentul, organul de urmĂŁrire penalĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea, InspecĂžia Muncii Âşi asigurĂŁtor;
    d) 5 exemplare, în cazul accidentului de muncĂŁ mortal sau al celui colectiv, precum Âşi în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care înregistreazĂŁ accidentul, organul de urmĂŁrire penalĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea, InspecĂžia Muncii Âşi asigurĂŁtor;
    e) 5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreazĂŁ incidentul, organele de urmĂŁrire penalĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea, InspecĂžia Muncii Âşi asigurĂŁtor.
    (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un numĂŁr mai mare de exemplare, dupĂŁ caz.
    ART. 133
    (1) în cazul în care accidentul de muncĂŁ s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistreazĂŁ, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis Âşi acestuia.
    (2) în cazul în care angajatorul la care se înregistreazĂŁ accidentul de muncĂŁ îÂşi are sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža pe teritoriul altui judeĂž decât cel pe raza cĂŁruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia are sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža angajatorul.
    ART. 134
    în cazul evenimentelor care nu au fost comunicate Âşi cercetate, dar persoana vĂŁtĂŁmatĂŁ prezintĂŁ un certificat medical cu cod "accident de muncĂŁ", angajatorul care Âşi-a asumat atribuĂžiile în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ/lucrĂŁtorul desemnat/serviciul intern de prevenire Âşi protecĂžie/serviciul extern de prevenire Âşi protecĂžie va solicita acesteia o declaraĂžie scrisĂŁ privind modul Âşi împrejurĂŁrile în care s-a produs evenimentul.
SECÞIUNEA a 3-a
    înregistrarea Âşi evidenĂža accidentelor de muncĂŁ Âşi a incidentelor periculoase

    ART. 135
    înregistrarea accidentelor de muncĂŁ Âşi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
    ART. 136
    (1) Accidentul de muncĂŁ produs în timpul prestĂŁrii unor servicii pe bazĂŁ de contract, comandĂŁ sau alte forme legale încheiate în întreprinderea Âşi/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadratĂŁ victima, se înregistreazĂŁ potrivit clauzelor prevĂŁzute în acest sens în documentele încheiate.
    (2) în situaĂžia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaĂžiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncĂŁ se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul rĂŁspunzĂŁtor de conducerea Âşi/sau de organizarea activitĂŁĂžii care a avut ca urmare producerea accidentului.
    (3) Accidentul de muncĂŁ produs în timpul prestĂŁrii unor servicii pe bazĂŁ de comandĂŁ, la domiciliul clientului, se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul la care este/a fost angajatĂŁ victima.
    (4) Accidentul de muncĂŁ suferit de o persoanĂŁ aflatĂŁ în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea Âşi/sau unitatea altui angajator se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul rĂŁspunzĂŁtor de conducerea Âşi/sau de organizarea activitĂŁĂžii care a avut ca urmare producerea accidentului.
    (5) Accidentele suferite în timpul stagiului de practicĂŁ profesionalĂŁ de cĂŁtre elevi, studenĂži, ucenici Âşi Âşomeri în perioada de reconversie profesionalĂŁ se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul la care se efectueazĂŁ practica/reconversia profesionalĂŁ.
    (6) Accidentul de muncĂŁ suferit de o persoanĂŁ în cadrul activitĂŁĂžilor cultural-sportive, în timpul Âşi din cauza îndeplinirii acestor activitĂŁĂži, se înregistreazĂŁ de cĂŁtre instituĂžia sau angajatorul care a organizat acĂžiunea respectivĂŁ.
    (7) Accidentul de muncĂŁ produs ca urmare a unei acĂžiuni întreprinse de o persoanĂŁ, din proprie iniĂžiativĂŁ, pentru salvarea de vieĂži omeneÂşti sau pentru prevenirea ori înlĂŁturarea unui pericol grav Âşi iminent ce ameninÞã avutul public sau privat din întreprinderea Âşi/sau unitatea unui angajator, se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul la care s-a produs accidentul.
    (8) în cazul accidentului produs ca urmare a unei acĂžiuni întreprinse de o persoanĂŁ, din proprie iniĂžiativĂŁ, pentru salvarea de vieĂži omeneÂşti sau pentru prevenirea ori înlĂŁturarea unui pericol grav Âşi iminent ce ameninÞã avutul public sau privat, produs în afara întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii unui angajator Âşi care nu are nicio legĂŁturĂŁ cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
    (9) Accidentul de muncĂŁ de traseu se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul la care este angajatĂŁ victima sau, dupĂŁ caz, de angajatorul rĂŁspunzĂŁtor de conducerea Âşi/sau de organizarea activitĂŁĂžii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetĂŁrii.
    (10) Accidentul de muncĂŁ de circulaĂžie se înregistreazĂŁ cĂŁtre angajatorul la care este angajatĂŁ victima sau, dupĂŁ caz, de angajatorul rĂŁspunzĂŁtor de conducerea Âşi/sau de organizarea activitĂŁĂžii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetĂŁrii.
    (11) Accidentul produs în afara întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii, ca urmare a neluĂŁrii unor mĂŁsuri de securitate de cĂŁtre un alt angajator, se înregistreazĂŁ de cĂŁtre angajatorul din vina cĂŁruia s-a produs accidentul.
    (12) Accidentul de muncĂŁ suferit de însoĂžitorii de încĂŁrcĂŁturi, personalul de poÂştĂŁ de la vagoanele C.F.R., angajaĂži ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaĂži sĂŁ delege însoĂžitori pentru astfel de încĂŁrcĂŁturi, pe mijloace de transport ce nu le aparĂžin, se va înregistra de cĂŁtre angajatorul rĂŁspunzĂŁtor de organizarea activitĂŁĂžii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dupĂŁ caz, în condiĂžiile clauzelor prevĂŁzute în documentele încheiate.
    ART. 137
    Pentru unele situaĂžii neprevĂŁzute în prezentele reglementĂŁri, cu privire la înregistrarea accidentelor de muncĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ sau InspecĂžia Muncii va stabili modul de înregistrare accidentului în cauzĂŁ.
    ART. 138
    (1) DispariĂžia unei persoane în condiĂžiile unui accident de muncĂŁ Âşi în împrejurĂŁri care îndreptĂŁĂžesc presupunerea decesului acesteia se înregistreazĂŁ ca accident mortal, dupĂŁ rĂŁmânerea definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
    (2) Data producerii accidentului de muncĂŁ mortal, prevĂŁzut la alin. (1), este data înscrisĂŁ în hotĂŁrârea judecĂŁtoreascĂŁ ca fiind data decesului.
    (3) Angajatorul la care a fost angajatĂŁ persoana dispĂŁrutĂŁ va comunica, imediat, numĂŁrul Âşi data hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti la inspectoratul teritorial de muncĂŁ.
    ART. 139
    Accidentul de muncĂŁ cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncĂŁ.
    ART. 140
    (1) în baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistreazĂŁ accidentul va completa FIAM.
    (2) FIAM se completeazĂŁ pentru fiecare persoanĂŁ accidentatĂŁ în câte 4 exemplare care se înainteazĂŁ spre avizare dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) inspectoratului teritorial de muncĂŁ care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrĂŁtoare de la primirea avizului;
    b) inspectoratului teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrĂŁtoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
    (3) Verificarea Âşi avizarea FIAM de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ se fac în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la primirea formularului.
    (4) Angajatorul la care se înregistreazĂŁ accidentul anexeazĂŁ FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare Âşi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentatĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ Âşi asigurĂŁtorul pe raza cĂŁruia îÂşi are sediul social, domiciliul sau reÂşedinĂža.
    (5) în cazul în care victima unui accident de muncĂŁ a fost propusĂŁ pentru pensionare odatĂŁ cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupĂŁ de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unitĂŁĂžii de expertizĂŁ medicalĂŁ Âşi recuperare a capacitĂŁĂžii de muncĂŁ.
    ART. 141
    (1) Angajatorul va Ăžine evidenĂža evenimentelor în:
    a) Registrul unic de evidenÞã a accidentaĂžilor în muncĂŁ, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 15;
    b) Registrul unic de evidenÞã a incidentelor periculoase, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 16;
    c) Registrul unic de evidenÞã a accidentelor uÂşoare, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 17;
    d) Registrul unic de evidenÞã a accidentaĂžilor în muncĂŁ ce au ca urmare incapacitate de muncĂŁ mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 18.
    (2) în registrul prevĂŁzut la alin. (1) lit. d) se va Ăžine evidenĂža accidentaĂžilor în muncĂŁ pentru care perioada de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ este de minimum 4 zile de lucru, fĂŁrĂŁ a lua în calcul ziua producerii accidentului.
    (3) Registrele de evidenÞã trebuie sĂŁ fie actualizate.
    ART. 142
    (1) în baza FIAM Âşi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de muncĂŁ va Ăžine evidenĂža tuturor accidentelor de muncĂŁ Âşi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža pe teritoriul judeĂžului respectiv.
    (2) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ va Ăžine evidenĂža în:
    a) Registrul unic de evidenÞã a accidentaĂžilor în muncĂŁ;
    b) Registrul unic de evidenÞã a incidentelor periculoase;
    c) Registrul unic de evidenÞã a accidentaĂžilor în muncĂŁ ce au ca urmare incapacitate de muncĂŁ mai mare de 3 zile de lucru.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Comunicarea, cercetarea Âşi înregistrarea evenimentelor produse în afara graniĂželor României, în care sunt implicaĂži lucrĂŁtori ai unor angajatori români, aflaĂži în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu

    ART. 143
    (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara graniĂželor Þãrii, în care sunt implicaĂži lucrĂŁtori ai unor angajatori români, se face conform prevederilor art. 108 - 113.
    (2) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) angajatorul are obligaĂžia de a comunica evenimentul Âşi misiunii diplomatice sau oficiului consular român din Ăžara respectivĂŁ.
    (3) Orice eveniment produs pe teritoriul altei Þãri în care sunt implicaĂži lucrĂŁtori români, detaÂşaĂži sau puÂşi la dispoziĂžie de cĂŁtre angajatori români la angajatori strĂŁini, respectiv utilizatori strĂŁini, pentru efectuarea unor lucrĂŁri pe teritoriul altui stat, se comunicĂŁ imediat de cĂŁtre angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din Ăžara respectivĂŁ.
    (4) Angajatorii români care detaÂşeazĂŁ ori pun la dispoziĂžie lucrĂŁtori la angajatori strĂŁini, respectiv utilizatori strĂŁini; au obligaĂžia sĂŁ includĂŁ în cuprinsul convenĂžiilor internaĂžionale Âşi contractelor bilaterale încheiate cu partenerii strĂŁini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
    (5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum Âşi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniĂželor Þãrii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de cĂŁtre misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligaĂžia de a comunica aceste evenimente InspecĂžiei Muncii.
ART. 144
    (1) Cercetarea evenimentelor produse în afara graniĂželor Þãrii în care sunt implicaĂži lucrĂŁtori ai unor angajatori români se va face conform prevederilor art. 114 - 134.
    (2) La cercetarea evenimentelor prevĂŁzute la alin. (1) poate participa Âşi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din Ăžara respectivĂŁ.
    (3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum Âşi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniĂželor Þãrii se face de cĂŁtre Ministerul Afacerilor Externe.
    (4) în cazul evenimentelor menĂžionate la alin. (1) Âşi (3), care au produs invaliditate confirmatĂŁ prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispĂŁrute Âşi în cazul incidentului periculos, InspecĂžia Muncii poate delega reprezentanĂži care sĂŁ efectueze cercetarea la faĂža locului.
    (5) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (4), cercetarea se va finaliza de cĂŁtre InspecĂžia Muncii sau, dupĂŁ caz, inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia îÂşi are sediul, domiciliul sau reÂşedinĂža angajatorul.
    ART. 145
    (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor rĂŁspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul strĂŁin, în cazul efectuĂŁrii de lucrĂŁri cu personal român, Âşi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaĂžii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române Âşi persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniĂželor României, aflaĂži în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
    (2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevĂŁzute la art. 122 Âşi se va completa cu:
    a) copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din Ăžara pe teritoriul cĂŁreia s-a produs evenimentul, precum Âşi traducerea acestora în limba românĂŁ;
    b) copie de pe contractul încheiat cu partenerul strĂŁin, din care sĂŁ rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrĂŁri se executĂŁ, pe ce duratĂŁ, locul unde se executĂŁ lucrĂŁrile respective, clauzele privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ, modul în care se fac comunicarea Âşi cercetarea evenimentelor Âşi înregistrarea accidentelor de muncĂŁ.
    (3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numĂŁrul de exemplare precizat la art. 124.
    (4) Imediat dupĂŁ finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul român sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
    ART. 146
    înregistrarea Âşi evidenĂža accidentelor de muncĂŁ Âşi a incidentelor periculoase se fac de cĂŁtre angajatorul român, conform prevederilor art. 143 - 145.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Comunicarea Âşi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaĂži cetĂŁĂženi strĂŁini aflaĂži în îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu

    ART. 147
    (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaĂži cetĂŁĂženi strĂŁini aflaĂži în îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia a avut loc, de cĂŁtre angajator sau de cĂŁtre orice altĂŁ persoanĂŁ care are cunoÂştinÞã despre eveniment.
    (2) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a primit comunicarea va înÂştiinĂža misiunea diplomaticĂŁ sau consulatul Þãrii din care provine persoana accidentatĂŁ, prin intermediul InspecĂžiei Muncii.
    ART. 148
    (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia au avut loc, împreunĂŁ cu celelalte organe competente, precum Âşi cu reprezentanĂži ai angajatorului strĂŁin implicat în eveniment sau de cĂŁtre InspecĂžia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
    (2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului Þãrii respective.
    (3) Termenul de cercetare este cel prevĂŁzut la art. 120.
    (4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevĂŁzute la art. 122.
    (5) Dosarul de cercetare se va întocmi în numĂŁrul de exemplare precizat la art. 124 Âşi o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului Þãrii de unde provine accidentatul de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ care a efectuat cercetarea.

    SECÞIUNEA a 6-a
    Semnalarea bolilor profesionale

    ART. 149
    Bolile profesionale, precum Âşi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de cĂŁtre toĂži medicii care depisteazĂŁ astfel de îmbolnĂŁviri, indiferent de specialitate Âşi locul de muncĂŁ, cu prilejul oricĂŁrei prestaĂžii medicale: examene medicale profilactice, consultaĂžii medicale de specialitate.
    ART. 150
    (1) Medicul care suspecteazĂŁ o boalĂŁ profesionalĂŁ completeazĂŁ fiÂşa de semnalare BP1, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 19, Âşi trimite bolnavul cu aceastĂŁ fiºã la unitatea sanitarĂŁ de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizĂŁrii diagnosticului de boalĂŁ profesionalĂŁ.
    (2) Medicul specialist de medicina muncii examineazĂŁ bolnavul, stabileÂşte diagnosticul de profesionalitate Âşi completeazĂŁ fiÂşa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Cercetarea bolii profesionale

    ART. 151
    DupĂŁ primirea fiÂşei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritĂŁĂžii de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžene sau a municipiului BucureÂşti cerceteazĂŁ în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesionalĂŁ, cauzele îmbolnĂŁvirii profesionale.
    ART. 152
    Cercetarea se face în prezenĂža angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dupĂŁ caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
    ART. 153
    Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnĂŁvirii respective Âşi se finalizeazĂŁ cu redactarea Âşi semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ, prevĂŁzut în anexa nr. 20.
    ART. 154
    Procesul-verbal de cercetare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ este semnat de toĂži cei care au luat parte la cercetare, conform competenĂželor, menĂžionându-se în mod special cauzele îmbolnĂŁvirii, responsabilitatea angajatorilor Âşi mĂŁsurile tehnice Âşi organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
    ART. 155
    (1) în situaĂžia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dupĂŁ caz, persoana fizicĂŁ autorizatĂŁ în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncĂŁ ori lucrĂŁtorul sau asigurĂŁtorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu mĂŁsura tehnicĂŁ sau organizatoricĂŁ formulatĂŁ, se pot dresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ, Comisiei de experĂži de medicina muncii acreditaĂži de Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei Âşi de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice.
    (2) ComponenĂža Âşi atribuĂžiile Comisiei de experĂži vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei Âşi al ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice.
    ART. 156
    SoluĂžiile adoptate în aceste situaĂžii vor fi comunicate în scris celor interesaĂži, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaĂžiei.
    ART. 157
    Procesul-verbal de cercetare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ se înmâneazĂŁ angajatorului, medicului are a semnalat îmbolnĂŁvirea pentru evidenĂža îmbolnĂŁvirilor profesionale Âşi pentru a urmĂŁri realizarea mĂŁsurilor prescrise, precum Âşi medicului de medicina muncii din autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ sau a municipiului BucureÂşti.
    ART. 158
    Pe baza confirmĂŁrii caracterului profesional al îmbolnĂŁvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declarĂŁ cazul de îmbolnĂŁvire profesionalĂŁ, completând fiÂşa de declarare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ BP2, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 21.

    SECÞIUNEA a 8-a
    Declararea bolilor profesionale

    ART. 159
    Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pĂŁstreazĂŁ la autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ sau a municipiului BucureÂşti Âşi va cuprinde urmĂŁtoarele documente:
    a) opisul documentelor din dosar;
    b) istoricul de expunere profesionalĂŁ (documentul care certificĂŁ ruta profesionalĂŁ, Âşi anume copie de pe carnetul de muncĂŁ) Âşi, dupĂŁ caz, nivelul mĂŁsurat al noxelor sau noxa identificatĂŁ;
    c) copie de pe fiÂşa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
    d) istoricul stĂŁrii de sĂŁnĂŁtate la locul de muncĂŁ (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigurĂŁ asistenĂža de medicina muncii la unitatea respectivĂŁ);
    e) document medical care precizeazĂŁ diagnosticul de boalĂŁ profesionalĂŁ (biletul de ieÂşire emis de clinica/secĂžia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinĂža medicalĂŁ emisĂŁ de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boalĂŁ profesionalĂŁ, în cazul în care bolnavul nu a fost internat) Âşi copii ale unor investigaĂžii necesare pentru susĂžinerea diagnosticului de profesionalitate;
    f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ;
    g) copie de pe fiÂşa de semnalare BP1.
    ART. 160
    Declararea bolilor profesionale se face de cĂŁtre autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ sau a municipiului BucureÂşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fiÂşa de declarare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ BP2, denumitĂŁ în continuare fiÂşa de declarare BP2, care reprezintĂŁ formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
    ART. 161
    în cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnĂŁvirea a fost desfiinĂžatĂŁ sau nu mai existĂŁ la momentul precizĂŁrii diagnosticului de boalĂŁ profesionalĂŁ, cazul respectiv se poate declara prin fiÂşa de declarare BP2 pe baza documentelor prevĂŁzute la art. 159, cu excepĂžia procesului-verbal de cercetare a cazului de boalĂŁ profesionalĂŁ.
    ART. 162
    Cazurile de pneumoconioze, precum Âşi cazurile de cancer profesional se înregistreazĂŁ la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul Âşi unde existĂŁ factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenĂžiaĂži prin documente oficiale de la autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ; ele se declarĂŁ Âşi se pĂŁstreazĂŁ în evidenÞã de cĂŁtre autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ sau a municipiului BucureÂşti din judeĂžul sau din municipiul BucureÂşti în care se aflĂŁ agentul economic respectiv.
    ART. 163
    Autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, este rĂŁspunzĂŁtoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fiÂşa de declarare BP2.
    ART. 164
    Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconiozĂŁ se confirmĂŁ numai pe baza diagnosticului precizat de cĂŁtre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

    SECÞIUNEA a 9-a
    Raportarea bolilor profesionale

    ART. 165
    (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteazĂŁ în cursul lunii în care s-a produs îmbolnĂŁvirea, de cĂŁtre autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, la Centrul naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de SĂŁnĂŁtate PublicĂŁ BucureÂşti, la Centrul NaĂžional pentru Organizarea Âşi Asigurarea Sistemului InformaĂžional Âşi Informatic în Domeniul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii BucureÂşti, precum Âşi la structurile teritoriale ale asigurĂŁtorului stabilite conform legii.
    (2) O copie a fiÂşei de declarare BP2 se va înmâna lucrĂŁtorului diagnosticat cu boalĂŁ profesionalĂŁ.
    ART. 166
    La nivelul Centrului naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naĂžional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeazĂŁ lunar cu datele din fiÂşele de declarare BP2.
    ART. 167
    Centrul naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale reprezintĂŁ forul metodologic care asigurĂŁ asistenÞã Âşi îndrumare tehnicĂŁ profesionalĂŁ în domeniul bolilor profesionale.
    ART. 168
    Centrul naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale raporteazĂŁ semestrial datele privind morbiditatea profesionalĂŁ AutoritĂŁĂžii de SĂŁnĂŁtate PublicĂŁ din cadrul Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice.
    ART. 169
    Centrul naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale transmite informaĂžiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituĂžiilor implicate în activitĂŁĂži cu impact asupra sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor.
    ART. 170
    Lista bolilor profesionale ale cĂŁror declarare, cercetare Âşi evidenÞã sunt obligatorii este prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 22.
    ART. 171
    Structurile de medicina muncii din cadrul autoritĂŁĂžilor de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžene vor raporta cu o periodicitate anualĂŁ Centrului naĂžional de coordonare metodologicĂŁ Âşi informare privind bolile profesionale situaĂžia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în anul respectiv.
    ART. 172
    IntoxicaĂžia acutĂŁ profesionalĂŁ se declarĂŁ, se cerceteazĂŁ Âşi se înregistreazĂŁ atât ca boalĂŁ profesionalĂŁ, cât Âşi ca accident de muncĂŁ.

    SECÞIUNEA a 10-a
    Bolile legate de profesie

    ART. 173
    Lista bolilor legate de profesiune este prezentatĂŁ în anexa nr. 23.
    ART. 174
    Bolile legate de profesiune nu se declarĂŁ. Acestea se dispensarizeazĂŁ medical Âşi se comunicĂŁ angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sĂŁnĂŁtatea lucrĂŁtorilor, în vederea luĂŁrii mĂŁsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiĂžiilor de muncĂŁ.

    SECÞIUNEA a 11-a
    DispoziĂžii finale

    ART. 175
    în contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activitĂŁĂži Âşi servicii vor fi prevĂŁzute clauze privind rĂŁspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea Âşi înregistrarea unor eventuale accidente de muncĂŁ.
    ART. 176
    (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ, invaliditate sau deces au dreptul sĂŁ sesizeze sau sĂŁ se informeze la inspectoratul teritorial de muncĂŁ pe raza cĂŁruia a avut loc accidentul.
    (2) DacĂŁ în urma investigaĂžiilor rezultĂŁ cĂŁ sunt întrunite condiĂžiile unui accident de muncĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ va lua mĂŁsuri pentru efectuarea cercetĂŁrii în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    (3) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncĂŁ va rĂŁspunde sesizĂŁrilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
    ART. 177
    (1) în situaĂžia în care angajatorul, lucrĂŁtorii implicaĂži, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, InspecĂžiei Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
    (2) SoluĂžiile adoptate în cazul situaĂžiilor prevĂŁzute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesaĂži, în termen legal.

    CAP. 8
    Avizarea documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ
SECÞIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 178
    Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaĂžii cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ care se supun avizĂŁrii, a cerinĂželor care stau la baza realizĂŁrii acestora, precum Âşi a procedurii de avizare.
    ART. 179
    DocumentaĂžiile care se supun avizĂŁrii sunt:
    a) filme sau imagini, pe peliculĂŁ sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    b) afiÂşe, pliante, broÂşuri din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    c) suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, elaborate de prestatorii de servicii;
    d) diapozitive, diafilme Âşi altele asemenea.

    SECÞIUNEA a 2-a
    CerinĂže de realizare a documentaĂžiilor

    ART. 180
    CerinĂžele generale pentru realizarea documentaĂžiilor prevĂŁzute la art. 179 sunt:
    a) conĂžinutul sĂŁ fie în concordanÞã cu legislaĂžia în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ în vigoare;
    b) sĂŁ prezinte informaĂžia într-o formĂŁ accesibilĂŁ, completĂŁ Âşi uÂşor de asimilat;
    c) conĂžinutul Âşi realizarea sĂŁ fie în concordanÞã cu nivelul de pregĂŁtire al subiecĂžilor cĂŁrora li se adreseazĂŁ.
    ART. 181
    CerinĂžele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ sunt:
    a) scenariul Âşi regia sĂŁ asigure perceperea corectĂŁ Âşi clarĂŁ a mesajului;
    b) imagine clarĂŁ Âşi sugestivĂŁ;
    c) sonor clar Âşi sugestiv;
    d) forme de prezentare: filmare realĂŁ sau animaĂžie;
    e) durata proiecĂžiei: 10 - 20 de minute.
    ART. 182
    CerinĂžele specifice pentru realizarea afiÂşelor Âşi pliantelor din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ sunt:
    a) graficĂŁ simplĂŁ, fĂŁrĂŁ greÂşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei Âşi eliminându-se detaliile nesemnificative;
    b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanÞã cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaĂžii pozitive Âşi culori închise pentru situaĂžii negative;
    c) sĂŁ nu aibĂŁ text sau textul sĂŁ fie scurt, concis Âşi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasĂŁ astfel încât sĂŁ permitĂŁ citirea textului de la o distanÞã de 4 - 5 m;
    d) subiectul sĂŁ ocupe circa 60% din suprafaĂža afiÂşului, iar marginile sĂŁ fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
    e) mĂŁrimea afiÂşului va fi aleasĂŁ în funcĂžie de scopul urmĂŁrit Âşi locul în care va fi expus;
    f) materialele din care sunt realizate sĂŁ fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv sĂŁ fie rezistente la acĂžiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate Âşi/sau utilizate (umiditate, agenĂži chimici etc.).
    ART. 183
    CerinĂžele specifice pentru realizarea broÂşurilor din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ sunt:
    a) sĂŁ prezinte informaĂžiile clar Âşi concis;
    b) sĂŁ se axeze pe o temĂŁ concretĂŁ;
    c) sĂŁ prezinte un interes practic cât mai larg.
    ART. 184
    CerinĂžele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucrĂŁtorilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ sunt:
    a) sĂŁ fie elaborat în baza unei documentĂŁri bibliografice la zi;
    b) sĂŁ utilizeze terminologia specificĂŁ securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ;
    c) sĂŁ fie elaborat pe o tematicĂŁ orientatĂŁ spre grupuri-ĂžintĂŁ de lucrĂŁtori Âşi tipul instruirii, dezvoltatĂŁ efectiv pentru înlĂŁturarea problemelor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ ce rezultĂŁ din evaluarea riscurilor Âşi adaptatĂŁ evoluĂžiei riscurilor sau apariĂžiei de riscuri noi;
    d) sĂŁ fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregĂŁtire al grupului-ĂžintĂŁ cĂŁruia îi este destinat;
    e) informaĂžiile sĂŁ fie sistematizate într-o organizare logicĂŁ a conĂžinutului, orientate spre situaĂžii concrete de muncĂŁ;
    f) sĂŁ cuprindĂŁ ilustraĂžii, desene, scheme, pictograme Âşi tabele explicative, dacĂŁ este necesar;
    g) sĂŁ evidenĂžieze consecinĂžele neaplicĂŁrii Âşi/sau nerespectĂŁrii legislaĂžiei din domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    ART. 185
    CerinĂžele specifice pentru realizarea diapozitivelor Âşi diafilmelor sunt:
    a) pe cât posibil sĂŁ fie realizate color Âşi sĂŁ fie clare;
    b) sĂŁ fie însoĂžite de scheme explicative;
    c) sĂŁ fie însoĂžite de texte redactate clar Âşi concis, fĂŁrĂŁ a da naÂştere la interpretĂŁri;
    d) sĂŁ fie realizate într-o succesiune logicĂŁ.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Avizarea documentaĂžiilor

    ART. 186
    (1) DocumentaĂžiile prevĂŁzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacĂŁ sunt avizate de cĂŁtre Comisia de abilitare Âşi avizare prevĂŁzutĂŁ la art. 36, din judeĂžul în care îÂşi are sediul elaboratorul.
    (2) în situaĂžia în care elaboratorul are cetĂŁĂženia, respectiv naĂžionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori aparĂžinând SpaĂžiului Economic European, documentaĂžiile se avizeazĂŁ de cĂŁtre Comisia de abilitare Âşi avizare constituitĂŁ la nivelul DirecĂžiei de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie a municipiului BucureÂşti.
    ART. 187
    Pentru avizarea documentaĂžiilor elaboratorul va transmite prin poÂştĂŁ Comisiei de abilitare Âşi avizare prevĂŁzute la art. 186 o cerere conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 24, însoĂžitĂŁ de un dosar care cuprinde:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerĂžului Âşi, dupĂŁ caz, anexa la acesta; în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienÞã.
    b) un scurt memoriu de prezentare a documentaĂžiei;
    c) douĂŁ exemplare din documentaĂžia supusĂŁ avizĂŁrii;
    d) în cazul diapozitivelor Âşi diafilmelor se vor transmite: originalul Âşi douĂŁ copii pe suport hârtie.
    ART. 188
    (1) Comisia de abilitare Âşi avizare va transmite prin poÂştĂŁ avizul sau decizia de respingere motivatĂŁ, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitĂŁrii.
    (2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoĂžit de un exemplar din documentaĂžia transmisĂŁ de elaborator, care va purta Âştampila Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei.
    (3) Decizia de respingere, prezentatĂŁ în anexa nr. 26, va fi însoĂžitĂŁ de cele douĂŁ exemplare de documentaĂžie transmisĂŁ de elaborator, pentru a fi refĂŁcutĂŁ în sensul celor precizate în decizie.

    SECÞIUNEA a 4-a
    DispoziĂžii finale

    ART. 189
    (1) Difuzarea sau comercializarea documentaĂžiilor prevĂŁzute la art. 179 va fi însoĂžitĂŁ de o copie a avizului.
    (2) Angajatorul care utilizeazĂŁ documentaĂžiile prevĂŁzute la art. 179 trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ o copie a avizului.
    ART. 190
    (1) Respingerea avizĂŁrii unei documentaĂžii poate face obiectul unei contestaĂžii depuse la Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
    (2) SoluĂžiile adoptate ca rĂŁspuns la contestaĂžie vor fi comunicate celor interesaĂži în termen de 30 de zile de la data primirii contestaĂžiei.
    ART. 191
    (1) DacĂŁ în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncĂŁ se constatĂŁ diferenĂže între documentaĂžia avizatĂŁ Âşi cea folositĂŁ în activitatea curentĂŁ, inspectorul de muncĂŁ dispune mĂŁsuri pentru retragerea documentaĂžiei neconforme Âşi comunicĂŁ în scris Comisiei de abilitare Âşi avizare teritoriale, respectiv a municipiului BucureÂşti, situaĂžia constatatĂŁ, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
    (2) Comisia de abilitare Âşi avizare teritorialĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, aduce la cunoÂştinÞã titularului de aviz situaĂžia constatatĂŁ, pentru ca acesta sĂŁ îÂşi prezinte punctul de vedere.
    (3) Comisia de abilitare Âşi avizare teritorialĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, analizeazĂŁ comunicarea inspectorului de muncĂŁ împreunĂŁ cu punctul de vedere al titularului de aviz Âşi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupĂŁ caz.
    (4) Suspendarea se poate face pe o perioadĂŁ determinatĂŁ, în funcĂžie de timpul necesar pentru remedierea deficienĂželor constatate.
    (5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestaĂžii în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 190.
    ART. 192
    (1) în situaĂžia în care titularul de aviz intenĂžioneazĂŁ sĂŁ aducĂŁ modificĂŁri unei documentaĂžii avizate, are obligaĂžia sĂŁ comunice Comisiei de abilitare Âşi avizare teritoriale, respectiv a municipiului BucureÂşti, conĂžinutul acestor modificĂŁri.
    (2) Comisia de abilitare Âşi avizare teritorialĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, analizeazĂŁ dacĂŁ modificĂŁrile asupra documentaĂžiei sunt intervenĂžii minore sau majore Âşi decide menĂžinerea avizului sau necesitatea unei noi avizĂŁri.
    ART. 193
    Anexele nr. 1 - 26*) fac parte integrantĂŁ din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 26 sunt reproduse în facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
| I.                      | II.                     | III.                     |
|                         |                         |                          |
| CĂŁtre:                  |          CERERE         | INSPECTORATUL TERITORIAL |
| INSPECTORATUL TERITORIAL|          pentru         |         DE MUNCà        |
| DE MUNCà               | autorizarea desfĂŁÂşurĂŁrii| ........................ |
| ....................... | activitĂŁĂžii din punct de|__________________________|
|                         | vedere al securitĂŁĂžii Âşi| IV.                      |
|                         | sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ la:  |                          |
|                         |  _                      | Nr. intrare: ........... |
|                         | |_| sediul social       | Data ................... |
|                         |  _                      |                          |
|                         | |_| sediul secundar     |                          |
|                         |  _                      |                          |
|                         | |_| în afara sediului   |                          |
|_________________________|_________________________|__________________________|
| V.                                                                           |
| 1. Persoana juridicĂŁ: ...................................................... |
| 2. cu sediul în: localitatea ......................, str. .................. |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĂž/sector ............., |
| cod poÂştal ....................., telefon ................................., |
| fax ............................, e-mail .........., web site .............. |
| 3. prin ..........................., CNP ................................... |
|               (nume, prenume)                 (cod numeric personal)         |
| în calitate de .............................., conform ..................... |
| 4. Obiectul cererii: autorizarea desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii din punct de       |
| vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ la                               |
|  _                                                                           |
| |_| sediul social                                                            |
|  _                                                                           |
| |_| sediul secundar                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| în afara sediului                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| VI.                                                                          |
| Persoana Âşi domiciliul ales pentru comunicĂŁri:                               |
| 1. Nume Âşi prenume: ........................................................ |
| 2. Adresa: localitatea ........................, str. ...................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĂž/sector ............., |
| cod poÂştal ....................., telefon ................................., |
| fax ............................, e-mail ................................... |
|______________________________________________________________________________|
| VII.                                                                         |
| 1. ACTIVITÃÞI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCÞIONARE DIN PUNCT DE    |
|    VEDERE AL SECURITÃÞII ÂŞI SÃNÃTÃÞII îN MUNCà                              |
|                                                                              |
| 1.1. > SEDIU SOCIAL                                    Nr. lucrĂŁtori: ...... |
| Adresa: .................................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|   Cod CAEN   |       Denumirea activitĂŁĂžii       |   AutorizatĂŁ anterior*)   |
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
| 1.2. > SEDIU SECUNDAR                                                        |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se va completa data Âşi legea în baza cĂŁreia s-a eliberat autorizaĂžia.

 ______________________________________________________________________________
|    Adresa    | Cod CAEN | Denumirea activitĂŁĂžii | AutorizatĂŁ | Nr. lucrĂŁtori |
|              |          |                       | anterior*) |               |
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
| 1.3. > îN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE                     |
|______________________________________________________________________________|
|   Cod CAEN   |           Denumirea activitĂŁĂžii           |   Nr. lucrĂŁtori   |
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|                  MenĂžiuni privind sistarea activitĂŁĂžii                       |
|______________________________________________________________________________|
| Cod CAEN | Denumirea activitĂŁĂžii | Locul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii | Nr. Âşi   |
|          |                       |                                | data     |
|          |                       |                                | actului  |
|__________|_______________________|________________________________|__________|
|__________|_______________________|________________________________|__________|
|__________|_______________________|________________________________|__________|
| MĂŁsuri luate pentru remedierea deficienĂželor care au condus la sistarea      |
| activitĂŁĂžii                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru obĂžinerea autorizĂŁrii depun actele menĂžionate în opisul de documente. |
|______________________________________________________________________________|
| Data ........................... | SemnĂŁtura ............................... |
|__________________________________|___________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCÞIONARE DIN PUNCT DE  |
| VEDERE AL SECURITÃÞII ÂŞI SÃNÃTÃÞII îN MUNCà                                 |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |              Denumirea actului              | Nr. Âşi data       | Nr.   |
|crt.|                                             | actului/Emitent   | file  |
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|                                                          Total file: ....... |
|______________________________________________________________________________|

    NOTÃ:
    Punctele III Âşi IV se completeazĂŁ de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ.
    *) Se va completa data Âşi legea în baza cĂŁreia s-a eliberat autorizaĂžia.
ANEXA 2
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
| I.                      | II.                     | III.                     |
|                         |                         |                          |
| CĂŁtre:                  |       DECLARAÞIE        | INSPECTORATUL TERITORIAL |
| INSPECTORATUL TERITORIAL|  PE PROPRIA RÃSPUNDERE  |         DE MUNCà        |
| DE MUNCà               |                         | ........................ |
| ....................... |                         |__________________________|
|                         |                         | IV.                      |
|                         |                         |                          |
|                         |                         | Nr. intrare: ........... |
|                         |                         | Data ................... |
|_________________________|_________________________|__________________________|
| V.                                                                           |
| 1. Subsemnat(ul/a) ......................, domiciliat în ................... |
| str. ...................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., |
| judeĂž/sector ............, telefon ............. act identitate ..........., |
| seria ........ nr. .......................... CNP ........................., |
| eliberat de .................................. la data ...................., |
| în calitate de*1) .......................................................... |
| 2. pentru persoana juridicĂŁ ................................................ |
| 3. cu sediul în: localitatea ....................., str. ................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĂž/sector ............., |
| cod poÂştal ............., cĂŁsuÞã poÂştalĂŁ  ........, telefon ..............., |
| fax ............................, e-mail ........., web site ............... |
|                                                                              |
|       în temeiul Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006        |
|                                                                              |
|                       4. DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE                        |
| cĂŁ, de la data prezentei, activitĂŁĂžile pentru care se solicitĂŁ autorizaĂžie   |
| de funcĂžionare din punct de vedere al securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, se  |
| vor desfĂŁÂşura în conformitate cu prevederile Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii  |
| în muncĂŁ nr. 319/2006 Âşi ale altor reglementĂŁri din domeniul securitĂŁĂžii Âşi  |
| sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Data ........................... | SemnĂŁtura ..............................  |
|__________________________________|___________________________________________|

    NOTÃ:
    *) Se completeazĂŁ cu calitatea pe care solicitantul o deĂžine (angajator, administrator, reprezentant).
    Punctele III Âşi IV se completeazĂŁ de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                                      Seria .... nr. ........

                                 ROMâNIA
           MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ÂŞI FAMILIEI

    INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCÃ .........................

                      CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ___________

emis în temeiul art. 13 lit. c) din lege Âşi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea pentru înfiinĂžarea Âşi organizarea InspecĂžiei Muncii nr. 108/1999, republicatĂŁ, eliberat în baza declaraĂžiei pe propria rĂŁspundere, înregistratĂŁ sub nr. ..... din ....................

    Persoana juridicĂŁ ........................................................
    cu sediul: în localitatea ..................... str. .....................
    nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeĂž/sector ............

    Prezentul certificat constatator atestĂŁ cĂŁ s-a înregistrat declaraĂžia pe propria rĂŁspundere conform cĂŁreia societatea îndeplineÂşte condiĂžiile de funcĂžionare specifice securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ pentru activitatea/activitĂŁĂžile declarate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Denumirea activitĂŁĂžii       | Cod   | Adresa la care se desfĂŁÂşoarĂŁ |
|crt.|                                  | CAEN  | activitatea                  |
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|

                                                            Inspector-Âşef,
                                                           ................

    Data eliberĂŁrii:
    ziua .... luna ........... anul .....

    Verso formular

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea   | Cod | Adresa la care| SemnĂŁtura        | SemnĂŁtura        |
|crt.| activitĂŁĂžii | CAEN| se desfĂŁÂşoarĂŁ | inspectorului    | inspectorului    |
|    |             |     | activitatea   | Âşef/Data sistĂŁrii| Âşef/Data reluĂŁrii|
|    |             |     |               | activitĂŁĂžii      | activitĂŁĂžii      |
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    INSPECÞIA MUNCII
    Inspectoratul teritorial de muncĂŁ ......................

                           REGISTRUL DE EVIDENÞÃ
                    a certificatelor constatatoare emise

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Activitate autorizatĂŁ la sediu
    B - Cod CAEN
    C - Nr. de lucrĂŁtori
    D - Activitate autorizatĂŁ la sediu secundar
    E - Activitate autorizatĂŁ în afara sediu secundar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Societatea|Adresa| A | B| C |Adresa  | D | B| C | E |B |C |Data          |
|crt.|          |sediu |   |  |   |sediu   |   |  |   |   |  |  |emiterii      |
|    |          |      |   |  |   |secundar|   |  |   |   |  |  |certificatului|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                           ActivitĂŁĂži industriale

    1. ActivitĂŁĂži cu risc potenĂžial de expunere la radiaĂžii ionizante.
    2. ActivitĂŁĂži cu risc potenĂžial de expunere la agenĂži toxici Âşi foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenĂži cancerigeni, mutageni Âşi alĂži agenĂži care pericliteazĂŁ reproducerea.
    3. ActivitĂŁĂži în care sunt implicate substanĂže periculoase, potrivit prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitĂŁĂžilor care prezintĂŁ pericole de accidente majore în care sunt implicate substanĂže periculoase.
    4. ActivitĂŁĂži cu risc de expunere la grupa 3 Âşi 4 de agenĂži biologici.
    5. ActivitĂŁĂži de fabricare, manipulare Âşi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice Âşi alte produse care conĂžin materii explozive.
    6. ActivitĂŁĂži specifice exploatĂŁrilor miniere de suprafaÞã Âşi de subteran.
    7. ActivitĂŁĂži specifice de foraj terestru Âşi de pe platforme maritime.
    8. ActivitĂŁĂži care se desfĂŁÂşoarĂŁ sub apĂŁ.
    9. ActivitĂŁĂži în construcĂžii civile, excavaĂžii, lucrĂŁri de puĂžuri, terasamente subterane Âşi tuneluri, care implicĂŁ risc de surpare sau risc de cĂŁdere de la înĂŁlĂžime.
    10. ActivitĂŁĂži în industria metalurgicĂŁ Âşi activitĂŁĂži de construcĂžii navale.
    11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate Âşi utilizarea masivĂŁ a acestora.
    12. ActivitĂŁĂži care produc concentraĂžii ridicate de praf de siliciu.
    13. ActivitĂŁĂži care implicĂŁ riscuri electrice la înaltĂŁ tensiune.
    14. ActivitĂŁĂži de producere a bĂŁuturilor distilate Âşi a substanĂželor inflamabile.
    15. ActivitĂŁĂži de pazĂŁ Âşi protecĂžie.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    ConĂžinutul minim al cursurilor necesare pregĂŁtirii în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    A. Nivel de bazĂŁ
    1. Cadrul legislativ general referitor la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ
    2. Concepte de bazĂŁ referitoare la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ
    3. NoĂžiuni despre riscuri generale Âşi prevenirea lor
    4. NoĂžiuni despre riscuri specifice Âşi prevenirea lor în sectorul corespunzĂŁtor activitĂŁĂžii întreprinderii Âşi/sau unitĂŁĂžii
    5. Acordarea primului ajutor
    Total: 40 ore

    B. Nivel mediu
    1. Cadrul legislativ general referitor la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ
    2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
    3. Organizarea activitĂŁĂžii de prevenire
    4. AcĂžiuni în caz de urgenÞã: planuri de urgenÞã Âşi de evacuare, prim-ajutor
    5. Elaborarea documentaĂžiilor necesare desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii de prevenire Âşi protecĂžie
    6. EvidenĂže Âşi raportĂŁri în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ
    Total: 80 ore

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                      Planul de prevenire Âşi protecĂžie

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Loc de muncĂŁ/post de lucru
    B - Riscuri evaluate
    C - MĂŁsuri tehnice
    D - MĂŁsuri organizatorice
    E - MĂŁsuri igienico-sanitare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A | B | C | D | E |MĂŁsuri|AcĂžiuni în|Termen de |Persoana care|ObservaĂžii|
|crt.|   |   |   |   |   |de    |scopul    |realizare |rĂŁspunde de  |          |
|    |   |   |   |   |   |altĂŁ  |realizĂŁrii|          |realizarea   |          |
|    |   |   |   |   |   |naturĂŁ|mĂŁsurii   |          |mĂŁsurii      |          |
|    |   |   |   |   |   |      |          |          |             |          |
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6   |    7     |    8     |      9      |   10     |
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|


        Avizat                                           Angajator

        CSSM

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Denumirea solicitantului: ___________________________________
    Adresa: _____________________________________________________
    Localitate: _________________________________________________
    JudeĂž: ______________________________________________________
    Cod poÂştal: _________________________________________________
    Telefon/fax: ________________________________________________
    Nr. de înregistrare în Registrul comerĂžului: ________________
    Cod unic de înregistrare (CUI): _____________________________

                                                             Nr. ___/___*1)

                 CĂŁtre,
                 Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei

         DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie ____________*2)

    Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    Prin prezenta vĂŁ rugĂŁm sĂŁ analizaĂži dosarul anexat, în vederea eliberĂŁrii certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie. Avem personal cu capacitate, experienÞã Âşi aptitudini corespunzĂŁtoare.
    în susĂžinerea celor de mai sus vĂŁ prezentĂŁm urmĂŁtoarele date referitoare la personalul care va desfĂŁÂşura activitĂŁĂži în cadrul serviciului extern de prevenire Âşi protecĂžie:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele Âşi   | PregĂŁtirea   | Cursuri în   | ExperienĂža | FuncĂžia        |
|crt.| prenumele   | profesionalĂŁ | domeniul     |            | îndeplinitĂŁ*3) |
|    |             |              | securitĂŁĂžii  |            |                |
|    |             |              | Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii |            |                |
|    |             |              | în muncĂŁ     |            |                |
|    |             |              |              |            |                |
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|

                                   Solicitant,*4)

------------
    *1) Se va completa numĂŁrul de înregistrare la solicitant.
    *2) Se va completa denumirea DirecĂžiei de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie pe a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi are sediul solicitantul.
    *3) FuncĂžia îndeplinitĂŁ în cadrul serviciului extern de prevenire Âşi protecĂžie (conducĂŁtor al serviciului, personal de execuĂžie).
    *4) Se va specifica funcĂžia, numele Âşi prenumele reprezentantului legal al solicitantului Âşi va purta semnĂŁturĂŁ Âşi ÂştampilĂŁ.
ANEXA 9
    la normele metodologice

                              România
    Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei
    DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie _______________________

                              Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

                          CERTIFICAT DE ABILITARE

            pentru servicii externe de prevenire Âşi protecĂžie

                           Nr. _____ din __________

emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat, la DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie, cu nr. ....... din data ..............

    Titular: _________________________________________________________________ cu sediul în localitatea _______________________, str. ____________________ nr. ______, bloc ____, scara _____, etaj ___, ap. ______, judeĂž/sector ___________
    Cod unic de înregistrare: ________________________________________________
    Nr. înregistrare în Registrul comerĂžului: _______________ din data: ________

    Prezentul certificat atestĂŁ cĂŁ, din analiza dosarului depus, personalul care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de prevenire Âşi protecĂžie în cadrul serviciului extern îndeplineÂşte cerinĂžele prevĂŁzute la art. 28 - 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006.
    Personalul din cadrul serviciului extern:
 ______________________________________________________________
|Nr. | Numele Âşi prenumele | Cod numeric personal | FuncĂžia*1) |
|crt.|                     |                      |            |
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
    *1) FuncĂžia în cadrul serviciului extern de prevenire Âşi protecĂžie (conducĂŁtor al serviciului sau personal de execuĂžie)

    Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006 Âşi ale legislaĂžiei subsecvente acesteia.

    Emisia data ...................
    Valabil pânĂŁ la ...............

                                 PREÂŞEDINTE

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                                             Nr. _________/________*1)

    Denumirea: ________________________________________________________
    Sediu: ____________________________________________________________
    Codul poÂştal: ____________ Telefon: ____________ Fax: _____________
    Cod unic de înregistrare: _________________________________________
    Nr. înregistrare în Registrul comerĂžului: _________ din data ______
    Certificat de abilitare nr. ___________ din _______________________

                   RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

 ____________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul| Date referitoare la     |
|crt.| desfĂŁÂşuratĂŁ*2) |            | beneficiar              |
|    |                |            |_________________________|
|    |                |            | A | B | C | DacĂŁ s-au   |
|    |                |            |   |   |   | înregistrat |
|    |                |            |   |   |   | evenimente  |
|    |                |            |   |   |   |_____________|
|    |                |            |   |   |   |  DA  |  NU  |
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|  0 |        1       |      2     | 3 | 4 | 5 |   6  |   7  |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|                   TOTAL:                                   |
|____________________________________________________________|

    - continuare -
 _______________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul|   Date referitoare la beneficiar   |
|crt.| desfĂŁÂşuratĂŁ*2) |            |____________________________________|
|    |                |            |       Tipul evenimentelor          |
|    |                |            |____________________________________|
|    |                |            | Accidente | Accidente | Accidente  |
|    |                |            | uÂşoare    | de muncĂŁ  | de traseu  |
|    |                |            |           |           | sau de     |
|    |                |            |           |           | circulaĂžie |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|  0 |        1       |      2     |     8     |     9     |     10     |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|    |                |            |           |           |            |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|    |                |            |           |           |            |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|    |                |            |           |           |            |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|                   TOTAL:         |           |           |            |
|__________________________________|___________|___________|____________|

    - continuare -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul|     Date referitoare la beneficiar      |
|crt.| desfĂŁÂşuratĂŁ*2) |            |_________________________________________|
|    |                |            |             Tipul evenimentelor         |
|    |                |            |_________________________________________|
|    |                |            | Incidente  | îmbolnĂŁviri | Cauza        |
|    |                |            | periculoase| profesionale| evenimentului|
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|  0 |        1       |      2     |     11     |      12     |      13      |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|    |                |            |            |             |              |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|    |                |            |            |             |              |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|    |                |            |            |             |              |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|                   TOTAL:         |            |             |              |
|__________________________________|____________|_____________|______________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul| Date referitoare |InformaĂžii   |ObservaĂžii|
|crt.| desfĂŁÂşuratĂŁ*2) |            | la furnizor      |referitoare  |          |
|    |                |            |__________________|la controale |          |
|    |                |            |Persoana   |Timp  |ale          |          |
|    |                |            |care a     |alocat|inspectorilor|          |
|    |                |            |efectuat   |      |de muncĂŁ     |          |
|    |                |            |activitatea|      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| 0  |        1       |      2     |     14    |  15  |      16     |    17    |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|    |                |            |           |      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|    |                |            |           |      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|    |                |            |           |      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|                   TOTAL:         |           |      |             |          |
|__________________________________|___________|______|_____________|__________|

    Titularul certificatului*3),

                                            ConducĂŁtorul serviciului extern de
                                            prevenire Âşi protecĂžie*4),

    SEMNIFICAÞIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMÃTOAREA:
    A - Profilul de activitate
    B - NumĂŁrul total de salariaĂži
    C - NumĂŁrul de participanĂži la activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ

------------
    *1) NumĂŁrul de înregistrare la emitent.
    *2) Se vor completa activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate definite la art. 16 alin. 1 din prezentele norme.
    *3) Se va specifica funcĂžia, numele Âşi prenumele reprezentantului legal al titularului Âşi va purta semnĂŁturĂŁ Âşi ÂştampilĂŁ.
    *4) Numele Âşi prenumele conducĂŁtorului Âşi semnĂŁtura.

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    îNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________

                         FIªÃ DE INSTRUIRE INDIVIDUALÃ
                  privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ

    NUMELE ÂŞI PRENUMELE ______________________________________________________
    LEGITIMAÞIA, MARCA _______________________________________________________
    GRUPA SANGUINÃ ___________________________________________________________
    DOMICILIUL _______________________________________________________________

    Data Âşi locul naÂşterii: __________________________________________________
    Calificarea _____________________________ FuncĂžia ________________________
    Locul de muncĂŁ ___________________________________________________________
    AutorizaĂžii (ISCIR Âş.a.) _________________________________________________
    Traseul de deplasare la/de la serviciu
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

                            Instruirea la angajare

    1) Instruirea introductiv generalĂŁ, a fost efectuatĂŁ la data ______________ timp de __________ ore, de cĂŁtre _________________________ având funcĂžia de ______________________________________________________________________________
    ConĂžinutul instruirii
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    SemnĂŁtura celui   SemnĂŁtura celui care a   SemnĂŁtura celui care a verificat
    instruit          efectuat instruirea      însuÂşirea cunoÂştinĂželor

    2) Instruirea la locul de muncĂŁ, a fost efectuatĂŁ la data _________________ loc de muncĂŁ/post de lucru __________________ timp de _________ ore, de cĂŁtre ____________________________ având funcĂžia de ________________________________
    ConĂžinutul instruirii
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    SemnĂŁtura celui   SemnĂŁtura celui care a   SemnĂŁtura celui care a verificat
    instruit          efectuat instruirea      însuÂşirea cunoÂştinĂželor

    3) Admis la lucru
    Numele Âşi prenumele ______________________________________________________
    FuncĂžia (Âşef secĂžie, atelier, Âşantier etc.) ______________________________
    Data Âşi semnĂŁtura ________________________________________________________

                          Instruirea periodicĂŁ

 ______________________________________________________________________________
| Data      | Durata (h)| OcupaĂžia| Materialul |       SemnĂŁtura celui         |
| instruirii|           |         | predat     |_______________________________|
|           |           |         |            | instruit| care a  | care a    |
|           |           |         |            |         | instruit| verificat |
|           |           |         |            |         |         | instruirea|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|

                    Instruire periodicĂŁ suplimentarĂŁ

 ______________________________________________________________________________
| Data      | Durata (h)| OcupaĂžia| Materialul |       SemnĂŁtura celui         |
| efectuĂŁrii|           |         | predat     |_______________________________|
|           |           |         |            | instruit| care a  | care a    |
|           |           |         |            |         | instruit| verificat |
|           |           |         |            |         |         | instruirea|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|

                        Rezultatele testĂŁrilor

 ___________________________________________________________________
|    Data   |   Materialul examinat  |   Calificativ   | Examinator |
|___________|________________________|_________________|____________|
|___________|________________________|_________________|____________|
|___________|________________________|_________________|____________|

        Accidente de muncĂŁ sau îmbolnĂŁviri profesionale suferite

 ___________________________________________________________________
| Data producerii | Diagnosticul medical | Nr. Âşi data   | Nr. zile |
| evenimentului   |                      | PV de         | ITM      |
|                 |                      | cercetare a   |          |
|                 |                      | evenimentului |          |
|_________________|______________________|_______________|__________|
|_________________|______________________|_______________|__________|
|_________________|______________________|_______________|__________|

    SancĂžiuni aplicate pentru nerespectarea reglementĂŁrilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

 ___________________________________________________________________
|     Abaterea sĂŁvârÂşitĂŁ    | SancĂžiunea          | Nr. Âşi data     |
|                           | administrativĂŁ      | deciziei        |
|___________________________|_____________________|_________________|
|___________________________|_____________________|_________________|
|___________________________|_____________________|_________________|

                            CONTROL MEDICAL PERIODIC

 _____________________________________    _____________________________________
|    ObservaĂžii de specialitate       |  |     ObservaĂžii de specialitate      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| SemnĂŁtura Âşi                Data    |  | SemnĂŁtura Âşi                Data    |
| parafa medicului            vizei   |  | parafa medicului            vizei   |
| de medicina muncii ....             |  | de medicina muncii                  |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|    ObservaĂžii de specialitate       |  |     ObservaĂžii de specialitate      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| SemnĂŁtura Âşi                Data    |  | SemnĂŁtura Âşi                Data    |
| parafa medicului            vizei   |  | parafa medicului            vizei   |
| de medicina muncii                  |  | de medicina muncii                  |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|    ObservaĂžii de specialitate       |  |     ObservaĂžii de specialitate      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| SemnĂŁtura Âşi                Data    |  | SemnĂŁtura Âşi                Data    |
| parafa medicului            vizei   |  | parafa medicului            vizei   |
| de medicina muncii ....             |  | de medicina muncii                  |
|_____________________________________|  |_____________________________________|

                       TESTAREA PSIHOLOGICÃ PERIODICÃ

 _____________________________________    _____________________________________
|        Apt psihologic pentru:*      |  |        Apt psihologic pentru:*      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| SemnĂŁtura                 Data      |  | SemnĂŁtura                 Data      |
| psihologului                        |  | psihologului                        |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|        Apt psihologic pentru:*      |  |        Apt psihologic pentru:*      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| SemnĂŁtura                 Data      |  | SemnĂŁtura                 Data      |
| psihologului                        |  | psihologului                        |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|        Apt psihologic pentru:*      |  |        Apt psihologic pentru:*      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| SemnĂŁtura                 Data      |  | SemnĂŁtura                 Data      |
| psihologului                        |  | psihologului                        |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
    * lucru la înĂŁlĂžime, lucru în condiĂžii de izolare, conducĂŁtori auto etc.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    întreprinderea/unitatea ___________________________________________

                           FIªÃ DE INSTRUIRE COLECTIVÃ
                  privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ

                           întocmitĂŁ azi ______________

    Subsemnatul .................................................., având funcĂžia de ..........................., am procedat la instruirea unui numĂŁr de ...... persoane de la ................................, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, pentru vizita (prezenĂža) în întreprindere/unitate în zilele ........................ .
    în cadrul instruirii s-au prelucrat urmĂŁtoarele materiale:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Prezenta fiºã de instructaj se va pĂŁstra la
    ..........................................................................
    ..........................................................................

           Verificat,            SemnĂŁtura celui care a efectuat instruirea

    verso

    Fiºã de instruire colectivĂŁ
TABEL NOMINAL
                 cu persoanele participante la instruire

    SubsemnaĂžii am fost instruiĂži Âşi am luat cunoÂştinÞã de materialele prelucrate Âşi consemnate în fiÂşa de instruire colectivĂŁ privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ Âşi ne obligĂŁm sĂŁ le respectĂŁm întocmai.

 ______________________________________________________________________
|Nr. | Numele Âşi prenumele | Act identitate/grupa sanguinĂŁ | SemnĂŁtura |
|crt.|                     |                               |           |
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|

    Numele Âşi prenumele persoanei care a primit un exemplar __________________
    SemnĂŁtura ____________________

    NOTÃ:
    FiÂşa se completeazĂŁ în 2 exemplare.

    ANEXA 13
    la normele metodologice

                            COMUNICAREA EVENIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
| FIÂŞA Nr.    | JUDEÞUL    | Denumirea angajatorului la       | Adresa         |
|             |            | care s-a produs evenimentul:     |                |
|             |            |                                  | Telefon        |
|_____________|            |__________________________________|________________|
| Cod CAEN    | LOCALITATEA| Denumirea angajatorului la care  | Adresa         |
|             |            | este/a fost angajat accidentatul |                |
|_____________|            |                                  | Telefon        |
| Data/Ora    |            |                                  |                |
| producerii  |            |                                  |                |
|_____________|____________|__________________________________|________________|
| Data        | Locul            |                 VICTIME                     |
| comunicĂŁrii:| producerii       |_____________________________________________|
|_____________| evenimentului    | Nume          | Nume         | Nume         |
| Numele/     |                  | Prenume       | Prenume      | Prenume      |
| funcĂžia     |                  |_______________|______________|______________|
| persoanei   |__________________| OcupaĂžie:     | OcupaĂžie:    | OcupaĂžie:    |
| care        | Unitatea medicalĂŁ| Vechime în    | Vechime în   | Vechime în   |
| comunicĂŁ:   | la care a fost   | ocupaĂžie:     | ocupaĂžie:    | ocupaĂžie:    |
|             | internat         | Vechime la    | Vechime la   | Vechime la   |
|             | accidentatul:    | locul de      | locul de     | locul de     |
|             |                  | muncĂŁ:        | muncĂŁ:       | muncĂŁ:       |
|             |                  | Vârsta:       | Vârsta:      | Vârsta:      |
|             |                  | Starea        | Starea       | Starea       |
|             |                  | civilĂŁ:       | civilĂŁ:      | civilĂŁ:      |
|             |                  | Copii în      | Copii în     | Copii în     |
|             |                  | întreĂžinere:  | întreĂžinere: | întreĂžinere: |
|             |                  | Alte persoane | Alte persoane| Alte persoane|
|             |                  | în            | în           | în           |
|             |                  | întreĂžinere:  | întreĂžinere: | întreĂžinere: |
|_____________|__________________|_______________|______________|______________|
|                    ACCIDENT                    | INCIDENT     | Decizia de   |
|                                                | PERICULOS:   | încadrare INV|
|________________________________________________|              |______________|
|      Colectiv  |           Individual          |              |Nr./Data| Gr. |
|________________|_______________________________|              |        |     |
|Nr. de |Din     |Invaliditate|Invaliditate|Deces|              |        |     |
|victime|care    |evidentĂŁ    |            |     |              |        |     |
|       |decedaĂži|            |            |     |              |        |     |
|_______|________|____________|____________|_____|              |        |     |
|       |        |            |            |     |              |        |     |
|_______|________|____________|____________|_____|______________|________|_____|
| Descrierea împrejurĂŁrilor care se cunosc Âşi cauze prezumtive în care s-a     |
| produs evenimentul:                                                          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| ConsecinĂžele accidentului (în cazul decesului se          | Starea civilĂŁ:   |
| va menĂžiona data Âşi ora decesului):                       | C - cĂŁsĂŁtorit    |
|                                                           | D - divorĂžat     |
|                                                           | N - necĂŁsĂŁtorit  |
|___________________________________________________________|__________________|

    ANEXA 14

    la normele metodologice

    ConĂžine ..... pagini

                                                  DatĂŁ în faĂža mea
                                              Azi ............................
                                              Inspector de muncĂŁ .............
                                              Posesor legitimaĂžie nr. .../....

                              DECLARAÞIE

    Subsemnatul(a) ..................................................... fiul lui .............................. Âşi al ..............................., nĂŁscut(ĂŁ) în localitatea ................................. judeĂžul ............. la data de ..............., cu domiciliul stabil în judeĂžul .................... localitatea ................................ strada ........................... nr. ....., bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament ........., sector ......., posesor al CI/BI seria ....., numĂŁr ..............., eliberat la data .......... de ......................., CNP ..............................., de profesie ............................................... angajat la ........................................., din data de ..................... în funcĂžia de ......................................, cu privire la evenimentul din data de ......... ora ......... ce a avut loc la .............................., la locul de muncĂŁ .......................................... situat .................................................. Âşi în care au fost implicaĂži numiĂžii ......................................................................., declar urmĂŁtoarele:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    ANEXA 15
    la normele metodologice

                           REGISTRUL UNIC
DE EVIDENÞÃ A ACCIDENTAÞILOR îN MUNCÃ îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA _____________

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - DATE PERSONALE
        - vârstĂŁ;
        - stare civilĂŁ;
        - ocupaĂžie;
        - vechime în ocupaĂžie;
        - vechime la loc de muncĂŁ
    B - LOCUL DE MUNCÃ AL VICTIMEI (secĂžie, atelier etc.)
    C - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
    D - ACTIVITATEA ECONOMICÃ îN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
    E - îMPREJURARE CAUZELE ACCIDENTÃRII
    F - EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    G - Nr. zile ITM (calendaristice)
    H - OBS.
    I - RELUARE ACTIVITATE
    J - DECES
    K - DATA COMUNICÃRII LA INSPECTORAT
        T: Transmis
        P: Primit (numele persoanei)
    L - Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
 ______________________________________________________________________________
|N|NUMELE ÂŞI     | A| B| C| D| E| F|DATA/ORA    |   DATA TERMINÃRII ITM  | G| H|
|r|PRENUMELE     |  |  |  |  |  |  |ACCIDENTÃRII|   PRIN:                |  |  |
| |ACCIDENTAÞILOR|  |  |  |  |  |  |PRIN:       |________________________|  |  |
|c|              |  |  |  |  |  |  |            |INVALIDITATE| I | J | K |  |  |
|r|              |  |  |  |  |  |  |____________|____________|   |   |   |  |  |
|t|              |  |  |  |  |  |  |ITM| J |  K |  L  |  K   |   |   |   |  |  |
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|0|        1     | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 | 9 | 10 |  11 |  12  | 13| 14| 15|16|17|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|

    ANEXA 16
    la normele metodologice

                              REGISTRUL UNIC
DE EVIDENÞÃ A INCIDENTELOR PERICULOASE îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA _____________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |DESCRIEREA  |LOCUL UNDE|ACTIVITATEA|îMPREJURAREA|DATA        |MÃSURI     |
|crt.|INCIDENTULUI|S-A PRODUS|ECONOMICà |CAUZELE     |TRANSMITERII|REALIZATE  |
|    |            |ACCIDENTUL|îN CARE    |INCIDENTULUI|OPERATIVE   |PENTRU     |
|    |            |(secĂžie,  |S-A PRODUS |            |LA          |PREVENIREA |
|    |            |atelier   |ACCIDENTUL |            |INSPECTORAT |UNOR CAZURI|
|    |            |etc.)     |(Cod CAEN) |            |T: Transmis |SIMILARE   |
|    |            |          |           |            |P: Primit   |           |
|    |            |          |           |            |(numele     |           |
|    |            |          |           |            |persoanei)  |           |
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
| 0  |     1      |    2     |      3    |     4      |      5     |      6    |
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|

    ANEXA 17
    la normele metodologice

                              REGISTRUL UNIC
DE EVIDENÞÃ A ACCIDENTELOR UÂŞOARE îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA _________________

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - DATE PERSONALE
        - vârstĂŁ;
        - stare civilĂŁ;
        - ocupaĂžie;
        - vechime în ocupaĂžie;
        - vechime la loc de muncĂŁ
    B - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
    C - ACTIVITATEA ECONOMICÃ îN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
    D - EFECTELE ACCIDENTÃRII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    E - OBS.
    F - CU INCAPACITATE DE MUNCÃ (nr. zile, dar mai puĂžin de 3)
    G - CU INCAPACITATE DE MUNCÃ (dar mai puĂžin de o zi)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE ÂŞI     |A|LOCUL DE|B|C|îMPREJURAREA|D|DATA/       |FELUL       |E |
|crt.|PRENUMELE     | |MUNCÃ AL| | |CAUZELE     | |ORA         |ACCIDENTULUI|  |
|    |ACCIDENTAÞILOR| |VICTIMEI| | |ACCIDENTÃRII| |ACCIDENTÃRII|____________|  |
|    |              | |(secĂžie,| | |            | |            |  F |   G   |  |
|    |              | |atelier | | |            | |            |    |       |  |
|    |              | |etc.)   | | |            | |            |    |       |  |
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|  0 |      1       |2|   3    |4|5|       6    |7|      8     |  9 |  10   |11|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|

    ANEXA 18
    la normele metodologice

                              REGISTRUL UNIC
DE EVIDENÞÃ A ACCIDENTAÞILOR îN MUNCÃ CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCÃ MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________

    A - DATE PERSONALE
        - vârstĂŁ;
        - stare civilĂŁ;
        - ocupaĂžie;
        - vechime în ocupaĂžie;
        - vechime la loc de muncĂŁ
    B - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
    C - ACTIVITATEA ECONOMICÃ îN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
    D - EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    E - DATA/ORA ACCIDENTÃRII
    F - DATA COMUNICÃRII LA ITM
        T: Transmis
        P: Primit (numele persoanei)
    G - PERIOADA CALENDARISTICÃ
    H - Nr. ZILE ITM (de lucru)
    I - INVALIDITATE Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
 ______________________________________________________________________________
|N|NUMELE ÂŞI     |A|LOCUL DE |B|C|îMPREJURARE |D|E| DATA TERMINÃRII   | F| G| H|
|r|PRENUMELE     | |MUNCÃ AL | | |CAUZELE     | | | INCAPACITÃÞII DE  |  |  |  |
| |ACCIDENTAÞILOR| |VICTIMEI | | |ACCIDENTÃRII| | | MUNCÃ PRIN        |  |  |  |
|c|              | |(secĂžie, | | |            | | |___________________|  |  |  |
|r|              | |atelier  | | |            | | |RELUARE   |I |DECES|  |  |  |
|t|              | |etc.)    | | |            | | |ACTIVITATE|  |     |  |  |  |
| |              | |         | | |            | | |          |  |     |  |  |  |
| |              | |         | | |            | | |          |  |     |  |  |  |
| |              | |         | | |            | | |          |  |     |  |  |  |
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|0|       1      |2|    3    |4|5|     6      |7|8|    9     |10|  11 |12|13|14|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|

    ANEXA 19
    la normele metodologice

    Nr. ...../data ...........................
    JudeĂžul ..................................
    Localitatea ..............................
    Unitatea sanitarĂŁ ........................

                              FIÂŞA DE SEMNALARE BP1

    CĂŁtre: ...................................................

    I. Numele ................................................................
    Prenumele ...................................................... Sexul M/F
    Data naÂşterii: an ...... luna ..................... ziua .................
    Buletin identitate: seria .... nr. ............ CNP ......................
    Profesia .................................................................
    încadrat la ..............................................................
    Adresa ...................................................................
    Diagnosticul prezumtiv ...................................................
    ..........................................................................
    Agentul cauzal ...........................................................
    OcupaĂžia care a generat boala ............................................
    Vechimea în ocupaĂžia respectivĂŁ ..........................................

                      SemnĂŁtura Âşi parafa medicului,

    Diagnosticul de profesionalitate precizat
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                       SemnĂŁtura Âşi parafa
                  Medicului de medicina muncii,

    Data completĂŁrii:
    an ...... luna ....... ziua .......

    ANEXA 20
    la normele metodologice

    JudeĂžul ...................................
    Localitatea ...............................
    Unitatea sanitarĂŁ .........................

                             PROCES-VERBAL Nr. ....
                 DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALÃ PROFESIONALÃ
                     anul ...... luna ........ ziua ......

    Subsemnatul, Dr. .................................... posedând legitimaĂžia nr. .......... eliberatĂŁ de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice, în prezenĂža (numele, prenumele, funcĂžia): ............................................... procedând la cercetarea cazului de îmbolnĂŁvire profesionalĂŁ .............................. din întreprinderea/instituĂžia .................................................. cu sediul în localitatea ........................... str. ............ nr. ..... depistat de unitatea sanitarĂŁ .................................................. cu diagnosticul de ............................................................. am constatat urmĂŁtoarele:
    1. - îmbolnĂŁvirea profesionalĂŁ se datoreazĂŁ urmĂŁtoarelor cauze:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    2. - Prin aceasta s-au încĂŁlcat urmĂŁtoarele prevederi legislative de sĂŁnĂŁtate Âşi securitate în muncĂŁ:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    1. ............................. rĂŁspunde: ...............................
    termen: ..................................................................
    2. ............................. rĂŁspunde: ...............................
    termen: ..................................................................
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, din care unul pentru întreprinderea/instituĂžia/societatea în cauzĂŁ, al doilea pentru medicul/unitatea sanitarĂŁ care asigurĂŁ asistenĂža de medicina muncii Âşi al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din Autoritatea de SĂŁnĂŁtate PublicĂŁ.

    Am primit un exemplar din prezentul
    proces-verbal Âşi am luat cunoÂştinÞã
    de prescripĂžiile fĂŁcute, astĂŁzi data
    de mai jos:
    an ..... luna .......... ziua ......

    SemnĂŁtura conducĂŁtorului      SemnĂŁtura Âşi parafa   SemnĂŁtura
    întreprinderii/instituĂžiei    medicului care a      inspectorului de muncĂŁ
                                  efectuat cercetarea,

    ANEXA 21
la normele metodologice

    FIÂŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALÃ PROFESIONALÃ BP2 nr. ..../luna .....

    JudeĂžul ..................................................................
    Localitatea ..............................................................
    Unitatea sanitarĂŁ ........................................................
    Numele Âşi prenumele ......................................................
    CNP ......................................................................
    îNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE ........................................
    ..........................................................................
    ADRESA COMPLETÃ A îNTREPRINDERII/UNITÃÞII
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    COD CAEN*1) ..............................................................
    SecĂžia, atelierul ........................................................
    COD OCUPAÞIE ACTUALÃ*2) ..................................................
    COD OCUPAÞIE CARE A GENERAT BOALA*3) .....................................
    Vechimea în ocupaĂžia care a generat boala ................................
    Data semnalĂŁrii ..........................................................
    Diagnosticul prezumtiv ...................................................
    Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ...............
    Diagnosticul precizat complet*4) (Âşi codificarea radiologicĂŁ*5))
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Data confirmĂŁrii (anul, luna, ziua) ......................................
    Agentul cauzal (circumstanĂže)
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    MĂŁsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandĂŁri program redus, control periodic schimbarea locului de muncĂŁ, pensionare etc.)
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Bolnavul a decedat (da, nu) ..............................................
    NumĂŁr total lucrĂŁtori din întreprindere/unitate: .........................
    NumĂŁr lucrĂŁtori din întreprindere/unitate expuÂşi la agentul cauzal incriminat: ..................................................................
    Cercetarea s-a fĂŁcut prin procesul-verbal nr.
    Data completĂŁrii:
    an ............ luna ........... ziua .........

                                              SemnĂŁtura Âşi parafa medicului
                                                    de medicina muncii

------------
    *1) din patru cifre, conform Ordinului nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului NaĂžional de StatisticĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    *2) conform Ordinului ministrului muncii Âşi protecĂžiei sociale privind aprobarea ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    *3) conform Ordinului ministrului muncii Âşi protecĂžiei sociale privind aprobarea ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    *4) denumire completĂŁ, complicaĂžii, afecĂžiuni asociate.
    *5) dupĂŁ caz.

    verso

    Ruta profesionalĂŁ*)

    *) Se completeazĂŁ numai pentru silicozĂŁ.

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - ConcentraĂžia medie în pulberi
    B - ConcentraĂžia medie în SiO2
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|întreprinderea|OcupaĂžia| SecĂžie |     Data expunerii    |    A   |   B    |
|   |(Localitatea) |        | Atelier|       Anul, luna      |        |        |
|   |              |        |        |_______________________|        |        |
|   |              |        |        |   de la   |  pânĂŁ la  |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 1 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 2 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 3 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 4 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 5 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ANEXA 22
    la normele metodologice

             TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE

    Neoplazii

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm hepatic Âşi al | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
| ductelor biliare       |_____________________________________________________|
| intrahepatice          | Clorura de vinil                                    |
| Angiosarcom hepatic    |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri hepatitice B Âşi C                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al cavitĂŁĂžii  | Crom hexavalent Âşi compuÂşi                          |
| nazale Âşi/sau          |_____________________________________________________|
| sinusurilor            | Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul    |
|                        | acidului concentrat                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nichel Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pulberi de lemn                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm laringian     | Azbest                                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm bronhopulmonar| Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Azbest                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Beriliu                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Bisclormetileter Âşi derivaĂži                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cadmiu Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Carbura de tungsten                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clormetil-metileter                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de vinil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cobalt                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crom hexavalent Âşi compuÂşi                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dioxid de siliciu liber cristalin                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Gaze muÂştar                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum |
|                        | Âşi altele)                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nichel Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de fier                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radon Âşi produÂşi de dezintegrare ai radonului       |
|                        | (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Talc cu conĂžinut de azbest                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm osos Âşi al    | RadiaĂžii ionizante                                  |
| cartilajului articular |                                                     |
| al membrelor Âşi cu alte|                                                     |
| localizĂŁri             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasme ale pielii:  | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
| - Epiteliom            |_____________________________________________________|
| spinocelular           | Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot,         |
| - Epiteliom bazocelular| gudroane, negru de fum, produÂşi de gazeificare a    |
| - Melanom malign       | cĂŁrbunelui, smoalĂŁ Âşi altele)                       |
| - Boala Bowen          |_____________________________________________________|
| (carcinom in situ)     | RadiaĂžii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Mezoteliom pleural     | Azbest                                              |
| Mezoteliom peritoneal  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al vezicii    | Amino- Âşi nitroderivaĂži aromatici                   |
| urinare                |_____________________________________________________|
|                        | Auramina                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | BenzidinĂŁ Âşi derivaĂži                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,    |
|                        | negru de fum Âş.a.)                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | 2-Naftilamina                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al tractului  | Gaze muÂştar                                         |
| digestiv               |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,    |
|                        | negru de fum Âşi altele)                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Glioblastom            | DerivaĂži de nitrozuree Âşi nitrozoguanidine          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm mamar         | Hormoni sexuali (dietilstilbestrol Âşi altele)       |
| Neoplasm al tractului  |                                                     |
| genital feminin        |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al tractului  | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,    |
| genital masculin       | negru de fum Âşi altele)                             |
|________________________|_____________________________________________________|
| Leucemii               | Benzen Âşi derivaĂži                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilenĂŁ)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Alte afecĂžiuni maligne | AgenĂži cancerigeni cerĂži din lista IARC             |
| cauzate de expunerea   |                                                     |
| profesionalĂŁ           |                                                     |
| obiectivatĂŁ Âşi evaluatĂŁ|                                                     |
| la unul sau mai mulĂži  |                                                     |
| agenĂži din lista IARC  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

     Alte boli Âşi modificĂŁri hematologice non-maligne

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Anemie hemoliticĂŁ      | Butil de staniu                                     |
| dobânditĂŁ              |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat (arsina)                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Medicamente                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalina                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Anemie aplasticĂŁ       | Benzen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | p-Butilbenzen                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | o-Diclorbenzen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | DDT                                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hexaclorciclohexan (Lindan)                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoclorbenzen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pentaclorfenol                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trimetilbenzen (pseudocumen)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Anemie secundarĂŁ       | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cimen (paracimol)                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de metil (monoclormetan)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | CompuÂşi organofosforici Âşi organocloruraĂži          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crezoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mesitilen                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metilcelosolv                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- Âşi cloronitroderivaĂži aromatici              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | PirocatechinĂŁ                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirogalol                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Silicat de etil                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | TricloretilenĂŁ                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Agranulocitoza         | Benzen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Methemoglobinemie      | Amino- Âşi nitroderivaĂži                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de azot                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirocatechina                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirogalol                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Rezorcina                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    AfecĂžiuni psihice Âşi comportamentale

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindrom posttraumatic  | Traumatisme craniene prin accident de muncĂŁ         |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli neurologice

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Parkinson secundar     | Mangan (dioxid de mangan)                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| AfecĂžiuni              | Acrilamida                                          |
| extrapiramidale Âşi     |_____________________________________________________|
| tulburĂŁri de           | Furfural                                            |
| motilitate:            |_____________________________________________________|
| - ataxie/tremor        | N-Hexan                                             |
| intenĂžional Âşi altele  |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mangan                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Toluen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Mononeuropatia         | MiÂşcĂŁri repetitive                                  |
| membrelor superioare:  | VibraĂžii                                            |
| - Sindrom de tunel     | PoziĂžii extreme ale articulaĂžiilor (în special      |
| carpian                | asocierea acestor factori de risc)                  |
| - Sindromul de tunel   |                                                     |
| cubital Guyon          |                                                     |
| - Sindromul            |                                                     |
| epitrohleo-olecranian  |                                                     |
| - Sindromul de tunel   |                                                     |
| radial                 |                                                     |
| - Alte mononeuropatii  |                                                     |
| ale membrelor          |                                                     |
| superioare             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindrom de compresie a | PoziĂžii vicioase                                    |
| nervului sciatic       |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neuropatie             | Acrilamida                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Borrelia (maladia Lyme)                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brucella (bruceloza cronicĂŁ)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | CompuÂşi organofosforici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetil aminopropionitril                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilenĂŁ)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan Âşi      |
|                        | altele)                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metil-N-butil-cetona                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Taliu                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusul hepatitic C                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusul varicelo-zosterian                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | VibraĂžii                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| MielitĂŁ                | Borrelia (maladia Lyme)                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | BromurĂŁ de metil (monobrommetan)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brucella (bruceloza cronicĂŁ)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| NevritĂŁ trigeminalĂŁ    | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- Âşi aminoderivaĂži aromatici                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Encefalopatia toxicĂŁ   | Acetonitril                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcooli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Aldehide                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amine aromatice Âşi derivaĂži                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cetone                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Decaboran                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | DimetilformamidĂŁ                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetilsulfoxid (DMSO)                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Esteri                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eteri                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Glicoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice Âşi aromatice                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | NitroderivaĂži alifatici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- Âşi cloronitroderivaĂži aromatici              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pentaboran                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | SolvenĂži organici (amestecuri)                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Staniu Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tetrahidrofuran                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Paralizii              | Compresii mecanice                                  |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale analizatorului vizual
_____________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Conjunctivite          | Alergeni Âşi iritanĂži profesionali                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii infraroÂşii                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri, bacterii                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Cheratite              | Acid clorhidric                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Acid fluorhidric                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amoniac                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzochinone                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cianamida calcicĂŁ                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clor                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Creozot                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crezoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dioxid de sulf                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilenĂŁ)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli (fenol, pirocatechinĂŁ, pirogalol, rezorcina  |
|                        | Âşi altele)                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Formiat de metil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrochinona                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen sulfurat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Piridine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Quinoleina                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alergeni Âşi iritanĂži profesionali                   |
|                        |_____________________________________________________|

|                        | RadiaĂžii infraroÂşii                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ultraviolete                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Seleniu                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Silicat de metil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Streptococcus suis                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| CataractĂŁ              | Dinitrocrezol                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dinitrofenol                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilenĂŁ)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Laseri                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Microunde                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalina                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii infraroÂşii                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante Âşi altele                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nistagmus              | Iluminat inadecvat în mine                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Astenopie acomodativĂŁ  | SuprasolicitĂŁri vizuale, în special în condiĂžii de  |
|                        | iluminat nefiziologice cantitativ Âşi calitativ      |
|________________________|_____________________________________________________|
| NevritĂŁ opticĂŁ         | Alcool alilic                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool metilic (metanol)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | NaftalinĂŁ                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- Âşi aminoderivaĂži aromatici                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Piridine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Taliu                                               |
|________________________|_____________________________________________________|
| Ambliopie              | Bromura de metil (monobrommetan)                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Diplopie               | CarbamaĂži heterociclici anticolinesterazici         |
| AmaurozĂŁ               |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de metil (monoclormetan)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | CompuÂşi organofosforici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | FosfaĂži, pirofosfaĂži, tiofosfaĂži, fosforamide       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Taliu                                               |
|________________________|_____________________________________________________|
| UveitĂŁ                 | Streptococ                                          |
| Endoftalmie            | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale analizatorului auditiv

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hipoacuzie             | Zgomot peste LMA                                    |
| Surditate              |_____________________________________________________|
|                        | SubstanĂže chimice ototoxice (arsen, bromura de      |
|                        | metil, n-butil alcool, compuÂşi organomercuriali,    |
|                        | mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren,   |
|                        | sulfura de carbon, toluen, tricloretilena Âşi altele)|
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Explozii cu afectarea timpanului                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | PerforaĂžii ale timpanului cu scântei sau metale     |
|                        | topite                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | TraumĂŁ barometricĂŁ                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Traumatisme cu interesarea urechii medii Âşi a       |
|                        | timpanului                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Traumatisme cu interesarea stâncii temporale        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Curent electric                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale aparatului cardio-vascular

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindromul Raynaud      | VibraĂžii cu acĂžiune la nivelul membrelor superioare |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de vinil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RĂŁÂşini epoxidice                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Varice ale membrelor   | Ortostatism prelungit static sau asociat cu         |
| inferioare complicate  | manipulare de greutĂŁĂži                              |
| cu tulburĂŁri trofice   |                                                     |
| sau cu tromboflebite   |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tromboflebita de efort | Efort cu miÂşcĂŁri ample ale membrelor superioare     |
| a membrelor superioare |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tromboflebita profundĂŁ | PoziĂžie ÂşezândĂŁ prelungitĂŁ la conducĂŁtorii          |
| a membrelor inferioare | profesioniÂşti de vehicule Âşi utilaje                |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale aparatului respirator

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| SilicozĂŁ               | Dioxid de siliciu liber cristalin                   |
| SilicotuberculozĂŁ      |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Azbestoza              | Azbest                                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumoconioza minerului| CĂŁrbune                                             |
| la cĂŁrbune             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| AluminozĂŁ pulmonarĂŁ    | Aluminiu                                            |
|________________________|_____________________________________________________|
| BeriliozĂŁ              | Beriliu                                             |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumoconioze cauzate  | Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza),    |
| de alte pulberi        | caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale,     |
| anorganice             | micĂŁ (micatoza), nefelinĂŁ - apatitĂŁ, olivinĂŁ        |
|                        | (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier           |
|                        | (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu|
|                        | (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, |
|                        | vanadiu, wolfram, zirconiu Âşi altele                |
|________________________|_____________________________________________________|
| FibrozĂŁ pulmonarĂŁ      | Ardezie                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Carouri metalice (frite)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de vinil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Medicamente (unele citostatice Âşi altele)           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metale grele (cobalt Âşi altele)                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | SubstanĂže chimice (gaze, fumuri Âşi vapori) -        |
|                        | inclusiv gaze de furnal, gaze de sudurĂŁ Âşi altele   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ÂŞisturi                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| AfecĂžiuni pulmonare    | Azbest                                              |
| benigne: pleurezie     |                                                     |
| benignĂŁ, atelectazii   |                                                     |
| rotunde, plĂŁci pleurale|                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| BisinozĂŁ               | Bumbac, cânepĂŁ, in, iuta, sisal, kapoca             |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bronhoalveolita        | Acarieni                                            |
| alergicĂŁ extrinsecĂŁ    | Actinomicete termofile                              |
| (pneumonia prin        | Aer condiĂžionat                                     |
| hipersensibilizare)    | Alge                                                |
|                        | AlginaĂži                                            |
|                        | Amiodarona                                          |
|                        | Amoebe                                              |
|                        | Anhidride (ftalicĂŁ, hexahidroftalicĂŁ, himicĂŁ,       |
|                        | tetracloroftalicĂŁ, tetrahidroftalicĂŁ, trimeliticĂŁ Âşi|
|                        | altele)                                             |
|                        | Antigene animale (inclusiv din dejecĂžii)            |
|                        | Artropode                                           |
|                        | Aur (sĂŁrurile de aur)                               |
|                        | Bacterii aeropurtate                                |
|                        | Bagasa                                              |
|                        | BlĂŁnuri                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brânzeturi                                          |
|                        | Bumbac                                              |
|                        | Cafea verde (pulbere)                               |
|                        | Carmin (pigment din gĂŁrgĂŁriĂže)                      |
|                        | Ceai (pulbere)                                      |
|                        | Cereale (grâu, orz, secarĂŁ Âşi altele)               |
|                        | Compost                                             |
|                        | Enzime din detergenĂži                               |
|                        | FĂŁinĂŁ                                               |
|                        | Fân (în special mucegĂŁit)                           |
|                        | Fungi (comestibili Âşi microscopici)                 |
|                        | Hamei                                               |
|                        | Hârtie (pastĂŁ)                                      |
|                        | HipofizĂŁ (pulbere)                                  |
|                        | IzocianaĂži                                          |
|                        | Lemn (pulberi)                                      |
|                        | MalĂž                                                |
|                        | Mumii (înveliÂşurile lor textile)                    |
|                        | Neghina sorgului                                    |
|                        | Nuca de cocos                                       |
|                        | Paprika                                             |
|                        | PeÂşte (fĂŁinĂŁ de peÂşte)                              |
|                        | Piretroide                                          |
|                        | PlutĂŁ                                               |
|                        | Procarbazina                                        |
|                        | RĂŁÂşini epoxidice                                    |
|                        | Reactivul Paulis                                    |
|                        | Sisal                                               |
|                        | Soia (coajĂŁ)                                        |
|                        | Trestie de zahĂŁr                                    |
|                        | Tutun                                               |
|                        | Uleiuri de rĂŁcire                                   |
|                        | Variola (cruste variolice)                          |
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindromul toxic al     | Pulberi organice                                    |
| pulberilor organice    |                                                     |
| (boala de siloz Âş.a.)  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| BPOC                   | Pulberi organice Âşi anorganice, gaze, fumuri Âşi     |
|                        | vapori                                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Rinite                 | Alergeni Âşi iritanĂži profesionali                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| Ulcer nazal Âşi/sau     | Acid clorhidric                                     |
| perforaĂžia septului    |_____________________________________________________|
| nazal                  | Acid fluorhidric                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de potasiu                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ClorurĂŁ de sodiu                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crom Âşi compuÂşi                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Lemn (pulberi)                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Laringita              | Alergeni Âşi iritanĂži profesionali                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Suprasolicitare vocalĂŁ profesionalĂŁ cronicĂŁ         |
|________________________|_____________________________________________________|
| Noduli ai corzilor     | Suprasolicitare vocalĂŁ profesionalĂŁ cronicĂŁ         |
| vocale ("nodulii       |                                                     |
| cântĂŁreĂžilor")         |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| IritaĂžia Âşi inflamaĂžia | SubstanĂže chimice (gaze, fumuri Âşi vapori)          |
| acutĂŁ Âşi cronicĂŁ a     |                                                     |
| cĂŁilor aeriene         |                                                     |
| superioare             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| RADS (Reactive airways | SubstanĂže chimice (gaze, fumuri Âşi vapori)          |
| dysfunction syndrome = |                                                     |
| Sindrom reactiv de cĂŁi |                                                     |
| aeriene)               |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Astm bronÂşic alergic Âşi| Alergeni Âşi iritanĂži respiratori profesionali       |
| astm bronÂşic           |                                                     |
| non-alergic (iritativ) |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| BronÂşita acutĂŁ Âşi      | Azbest                                              |
| cronicĂŁ                |_____________________________________________________|
|                        | Bioxid de siliciu liber cristalin                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pulberi organice                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | SubstanĂže chimice (gaze, fumuri Âşi vapori)          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumopatia cauzatĂŁ de | AgenĂži vehiculaĂži prin sistemele de aer condiĂžionat |
| sisteme de aer         | Âşi de umidifiere a aerului                          |
| condiĂžionat Âşi de      |                                                     |
| umidifiere a aerului   |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumonia chimicĂŁ      | SubstanĂže chimice (gaze, fumuri Âşi vapori), uleiuri |
|                        | minerale (pneumonia lipoidicĂŁ), zinc Âşi alte metale |
|                        | (febra de fum)                                      |
|________________________|_____________________________________________________|
| Edem pulmonar acut     | SubstanĂže chimice (gaze, fumuri Âşi vapori)          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Emfizem pulmonar       | Efort respirator cronic (la suflĂŁtori)              |
|________________________|_____________________________________________________|

    Bolile ficatului

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hepatite toxice        | SubstanĂže chimice hepatotoxice: arsen Âşi compuÂşi,   |
|                        | brombenzen, clorura de vinil, crezoli, dinoseb,     |
|                        | dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,     |
|                        | etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi    |
|                        | alifatice halogenate, ioxinil, nitro- Âşi            |
|                        | cloronitroderivaĂži aromatici Âşi altele              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hepatite infecĂžioase   | Amoebe                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brucella                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Rickettsii (Febra Q)                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri hepatitice                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale pielii Âşi Ăžesutului subcutanat

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| DermatitĂŁ alergicĂŁ de  | Antigene animale Âşi vegetale, adezivi, biocide,     |
| contact:               | cauciuc, coloranĂži, cosmetice, detergenĂži, esenĂže   |
| a) - eczema alergicĂŁ de| aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de luptĂŁ, |
|      contact           | medicamente (unele anestezice de contact,           |
|                        | antibiotice, antifungice imidazolice, chinina,      |
|                        | corticoizi, nitrofurazona, sulfamide Âşi altele),    |
|                        | metale Âşi compuÂşii lor, rĂŁÂşini naturale Âşi sintetice|
|                        | (monomeri), revelatori fotografici, solvenĂži        |
|                        | organici, substanĂže de contrast, substanĂže de       |
|                        | curĂŁĂžat, uleiuri de rĂŁcire Âşi altele                |
|________________________|_____________________________________________________|
| b) - eczema            | Fotoalergeni                                        |
|      fotoalergicĂŁ de   |                                                     |
|      contact           |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| c) - eritrodermie      | Insectofungicide arsenicale Âşi mercuriale           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tricloretilena                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tetracloretilena                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| d) - dermatita de      | Proteine vegetale Âşi animale                        |
|      contact la        |                                                     |
|      proteine          |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| e) - eritem polimorf   | Alergeni ce induc eritem polimorf                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| f) - erupĂžie lichenoidĂŁ| Alergeni ce induc erupĂžii lichenoide                |
|________________________|_____________________________________________________|
| g) - dermatitĂŁ         | Alergeni ce induc dermatitĂŁ limfomatoidĂŁ            |
|      limfomatoidĂŁ      |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| h) - dermatita         | AdjuvanĂži ai cauciucului, balsamul de Peru,         |
|      purpuricĂŁ de      | coloranĂži (de tipul Disperse Âşi Basic,              |
|      contact (purpurĂŁ  | parafenilendiamina Âşi derivaĂži Âşi altele), cumarine,|
|      alergicĂŁ de       | dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-|
|      contact)          | propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de      |
|                        | sticlĂŁ, lâna, medicamente (aprotinina, chinidina,   |
|                        | flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil Âşi     |
|                        | altele), plante (muÂşchii de copac, pĂŁstârnac, sumac |
|                        | Âşi altele), rĂŁÂşini melamin-formaldehidice, rĂŁÂşini   |
|                        | ureo-formaldehidice, sulfura de carbon,             |
|                        | tetrametilol-acetilendiuree Âşi altele               |
|________________________|_____________________________________________________|
| i) - dermatitĂŁ de      | Alergeni ce induc dermatitĂŁ de contact sistemicĂŁ    |
|      contact sistemicĂŁ |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Dermatita ortoergicĂŁ de| Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale,  |
| contact:               | vata de sticlĂŁ, zgurĂŁ Âşi altele), pulberi           |
| a) - dermatita de uzurĂŁ| organice (lemn Âşi altele), microtraumatisme repetate|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| b) - dermatita         | DetergenĂži, produse petroliere, reactivi chimici,   |
|      iritativĂŁ         | sĂŁpunuri, solvenĂži organici, uleiuri Âşi lubrefianĂži,|
|      (propriu-zisĂŁ)    | umezealĂŁ ("eczema menajerĂŁ") Âşi altele              |
|________________________|_____________________________________________________|
| c) - dermatita causticĂŁ| Acizi Âşi baze tari (caustici)                       |
|      (arsura chimicĂŁ)  |_____________________________________________________|
|                        | Alumino-silicaĂžii de calciu (ciment)                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Var nestins (oxid de calciu)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| d) - dermatita         | SubstanĂže fototoxice                                |
|      fototoxicĂŁ de     |                                                     |
|      contact           |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Dermatita de contact   | Alergeni Âşi iritanĂži cutanaĂži                       |
| mixtĂŁ (alergicĂŁ Âşi     |                                                     |
| iritativĂŁ)             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Urticarie, angioedem   | Alergeni ce induc urticarie                         |
| (edem Quincke), Âşoc    |_____________________________________________________|
| anafilactic            | Presiune cutanatĂŁ, spectrul solar (radiaĂžii         |
|                        | infraroÂşii, vizibile Âşi ultraviolete), temperaturi  |
|                        | extreme, vibraĂžii                                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| Radiodermita           | RadiaĂžii ionizante                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Acnee profesionalĂŁ     | CompuÂşi halogenaĂži, gudron de huilĂŁ, produse        |
|                        | petroliere, uleiuri minerale Âşi altele              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Porfirie cutanatĂŁ      | Hexaclorbenzen                                      |
| tardivĂŁ (tarda)        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale sistemului musculo-scheletal Âşi ale Ăžesutului conjunctiv
______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bursite                | Manipulare de greutĂŁĂži                              |
|________________________| MiÂşcĂŁri repetitive                                  |
| Epicondilite           | Microtraumatisme repetate                           |
|________________________| PoziĂžii extreme, forĂžate (vicioase) prelungite sau  |
| Sinovite               | violente, cu suprasolicitarea Âşi traumatizarea      |
|________________________| articulaĂžiilor: supraîncordĂŁri, presiuni, torsiuni, |
| Tendinite              | tracĂžiuni                                           |
|________________________| VibraĂžii                                            |
| Tenosinovite           |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Leziuni de menisc      |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Artroze                |
|________________________|                                                     |
| Periartrite            |                                                     |
|________________________|                                                     |
| DeformĂŁri ale coloanei |                                                     |
| vertebrale             |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Discopatii, inclusiv   |                                                     |
| hernia de disc         |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Fracturi osoase        |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale aparatului excretor

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONALà  |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nefropatie toxicĂŁ      | Acrilonitril                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Aldrin                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzochinone                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Butil-toluen terĂžiar                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clor                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crezoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cumen                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | N,N-Dimetilformamida                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetilsulfat                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dioxan                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eter etilic                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eteri de glicoli                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etil-benzen                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilenclorhidrina                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilenglicol Âşi derivaĂži                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli Âşi derivaĂžii lor halogenaĂži Âşi nitraĂži       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Beta-Propiolactona                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrazine                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi halogenate alifatice                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metale grele Âşi compuÂşi (cadmiu, crom, mercur,      |
|                        | plumb, vanadiu Âşi altele)                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- Âşi cloronitroderivaĂži aromatici              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Paraquat (Dipiridillium)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Piridine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirogalol                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Silicat de metil Âşi de etil                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Stiren                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | TetralinĂŁ (tetrahidronaftalinĂŁ)                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Triazine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nefropatie infecĂžioasĂŁ | Brucella                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hantavirus                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mycobacterium tuberculosis                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Streptococ beta-hemolitic din grupul A              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli profesionale cauzate de expunerea la agenĂži fizici neclasificate anterior

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Colaps caloric, crampe | Microclimat cald                                    |
| calorice, Âşoc caloric  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hipotermie, degerĂŁturi | Microclimat rece                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| îmbolnĂŁviri datorate   | Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau     |
| compresiunilor sau     | scĂŁzute (hipobarism)                                |
| decompresiunilor       |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Boala de vibraĂžii:     | VibraĂžii                                            |
| - Sindrom osteo-       |                                                     |
| musculo-articular      |                                                     |
| - Sindrom digestiv     |                                                     |
| - Sindromul Raynaud    |                                                     |
| - Sindrom neurologic   |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Boala de iradiere      | RadiaĂžii ionizante                                  |
| (sindrom acut de       |                                                     |
| iradiere)              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindroame neuro-cardio-| Câmpuri electrice Âşi magnetice                      |
| vasculare Âşi endocrine |_____________________________________________________|
|                        | RadiaĂžii electromagnetice neionizante din banda     |
|                        | microunde Âşi radiofrecvenÞã                         |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli infecĂžioase Âşi parazitare

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tuberculoza            | Mycobacterium tuberculosis (uman Âşi animal)         |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hepatita A, B, C, E    | Virus hepatitic A, B, C, E                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Leptospiroza           | Leptospira                                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bruceloza              | Brucella                                            |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tetanos                | Clostridium tetani                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Boli infecĂžioase Âşi    | AgenĂži biologici                                    |
| parazitare, inclusiv   |                                                     |
| tropicale, pentru      |                                                     |
| care riscul de         |                                                     |
| infectare a fost       |                                                     |
| evaluat                |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

    IntoxicaĂžii acute, subacute Âşi cronice profesionale Âşi consecinĂžele lor

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOXà PROFESIONALà                 |
|________________________|_____________________________________________________|
| IntoxicaĂžii acute,     | Acid azotic                                         |
| subacute Âşi cronice    |_____________________________________________________|
| profesionale Âşi        | Acid cianhidric                                     |
| consecinĂžele lor       |_____________________________________________________|
|                        | Acid sulfuric                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Acizi organici                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Acrilonitril                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool butilic (Butanol)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool izopropilic (Izopropanol)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool metilic (Metanol)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amine alifatice                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amine alifatice halogenate                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amoniac                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Antimoniu (stibiu) Âşi compuÂşi                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Antracen                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului |
|                        | sunt definiĂži prin formula: CnH2n-6)                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzochinone                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Beriliu Âşi compuÂşi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Bitum                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brom                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | 1,4-Butandiol                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cadmiu Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Carbazol Âşi compuÂşi                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona,          |
|                        | hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil  |
|                        | cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool,    |
|                        | oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanona          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cianuri Âşi compuÂşi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clor                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crom Âşi compuÂşi                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | DerivaĂži halogenaĂži, fenolici, nitriĂži, nitraĂži sau |
|                        | sulfonaĂži ai hidrazinelor                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dietilen glicol                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Disulfura de carbon                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Esteri organofosforici                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Esterii acidului azotic                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil |
|                        | eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter Âşi |
|                        | etil eter ai etilenglicolului                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen glicol                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli halogenaĂži                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli sau omologi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fluor Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Formaldehida                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosgen (Oxiclorura de carbon)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Funingine, negru de fum                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Gaz, petrol lampant                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Gudroane                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrazine                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent|
|                        | nafta) sau petrol                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA) |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen sulfurat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Iod                                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | IzocianaĂži                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mangan Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei |
|                        | este definit prin formula: CnH2n-12)                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftoli halogenaĂži                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftoli sau omologi                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nichel Âşi compuÂşi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- Âşi aminoderivaĂži aromatici                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | NitroderivaĂži ai glicolilor Âşi ai glicerolului      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | NitroderivaĂži alifatici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitrofenoli Âşi omologi                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi alchilarilici halogenaĂži                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de azot                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de sulf                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ParafinĂŁ                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb Âşi compuÂşi                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Produse petroliere                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ProduÂşi de distilare a cĂŁrbunelui                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | SmoalĂŁ                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | SulfonaĂži alchilarilici halogenaĂži                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Vanadiu Âşi compuÂşi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Vinilbenzen Âşi divinilbenzen                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Âşi altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

                            LISTA SUPLIMENTARÃ
             AlĂži factori profesionali consideraĂži posibil nocivi

 ________________________________
| Anhidride aromatice Âşi compuÂşi |
|________________________________|
| Argint                         |
|________________________________|
| CiocolatĂŁ, zahĂŁr Âşi fĂŁinĂŁ -    |
| cauzând carii dentare          |
|________________________________|
| Decalina                       |
|________________________________|
| Difenil                        |
|________________________________|
| Difenil oxid                   |
|________________________________|
| Fibre minerale                 |
|________________________________|
| Fibre sintetice                |
|________________________________|
| Magneziu                       |
|________________________________|
| Mercaptani                     |
|________________________________|
| Metacrilonitril                |
|________________________________|
| Ozon                           |
|________________________________|
| Platina                        |
|________________________________|
| Sidef                          |
|________________________________|
| Terpene                        |
|________________________________|
| Thiopene                       |
|________________________________|
| Tioalcooli                     |
|________________________________|
| Tioeteri                       |
|________________________________|
| Tiofenoli                      |
|________________________________|

    NOTÃ:
    Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic Âşi va rĂŁmâne deschis Âşi pentru alte boli pentru care se face dovada relaĂžiei noxĂŁ/suprasolicitare profesionalĂŁ - boalĂŁ profesionalĂŁ.

    ANEXA 23
    la normele metodologice

                    TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE

 _______________________________________________________________________
| BOALA LEGATÃ DE PROFESIUNE |     FACTORI PROFESIONALI CAUZALI         |
|____________________________|__________________________________________|
| Hipertensiune arterialĂŁ    | Zgomot, vibraĂžii, temperaturĂŁ Âşi radiaĂžii|
|                            | calorice crescute, suprasolicitare       |
|                            | neuropsihicĂŁ Âşi altele                   |
|____________________________|__________________________________________|
| BoalĂŁ cardiacĂŁ ischemicĂŁ   | SuprasolicitĂŁri fizice Âşi neuropsihice   |
|                            | crescute Âşi altele                       |
|____________________________|__________________________________________|
| AfecĂžiuni respiratorii     | Pulberi, gaze iritante Âşi altele         |
| cronice nespecifice        |                                          |
|____________________________|__________________________________________|
| AfecĂžiuni digestive        | TemperaturĂŁ crescutĂŁ, zgomot, noxe       |
|                            | chimice Âşi altele                        |
|____________________________|__________________________________________|
| AfecĂžiuni osteo-musculo-   | Microclimat nefavorabil, vibraĂžii, efort |
| articulare (lombalgii,     | fizic crescut, posturĂŁ incomodĂŁ, efect   |
| cervico-scapulalgii Âşi     | traumatic mecanic Âşi altele              |
| altele)                    |                                          |
|____________________________|__________________________________________|
| Nevroze Âşi alte afecĂžiuni  | Zgomot, vibraĂžii, noxe chimice,          |
| neuropsihice               | suprasolicitare neuropsihicĂŁ Âşi altele   |
|____________________________|__________________________________________|


    ANEXA 24
    la normele metodologice

    Denumirea solicitantului: ___________________________________
    Adresa: _____________________________________________________
    Localitate: _________________________________________________
    JudeĂž: ______________________________________________________
    Cod poÂştal: _________________________________________________
    Telefon/fax: ________________________________________________
    Nr. de înregistrare în Registrul comerĂžului: ________________
    Cod unic de înregistrare (CUI): _____________________________

                                                             Nr. ___/___*1)

                 CĂŁtre,
                 Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei

         DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie ____________*2)

    Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

    Prin prezenta solicit avizul pentru documentaĂžia cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, cu urmĂŁtoarele elemente de identificare:
    Tipul documentaĂžiei: _____________________________________________________
    Titlul documentaĂžiei: ____________________________________________________
    Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare Âşi avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006, urmĂŁtoarele documente*3):
    -
    -
    -

                              Solicitant*4),

____________
    *1) Se va completa numĂŁrul de înregistrare la solicitant.
    *2) Se va completa denumirea DirecĂžiei de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie pe a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi are sediul solicitantul.
    *3) Se vor preciza documentele care compun dosarul ce însoĂžeÂşte cererea.
    *4) Se va specifica funcĂžia, numele Âşi prenumele reprezentantului legal al solicitantului Âşi va purta semnĂŁturĂŁ Âşi ÂştampilĂŁ.

    ANEXA 25
    la normele metodologice

                               România

    Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei
    DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie _______________________

                               Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

                                  AVIZ
                            Nr. _____ din _____

    Se avizeazĂŁ documentaĂžia cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, înregistratĂŁ la DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie cu nr. ......... din data .................., cu urmĂŁtoarele elemente de identificare:
    Tipul documentaĂžiei: ___________________________________________________*1)
    Titlul documentaĂžiei: __________________________________________________*2)
    Titularul avizului: ____________________________________________________
    Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006.

                              PREÂŞEDINTE

____________
    *1) în situaĂžia în care documentaĂžia cuprinde mai multe tipuri cu acelaÂşi titlu sau mai multe titluri din acelaÂşi tip se va completa "conform anexei care face parte integrantĂŁ din prezentul aviz".
    *2) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poÂştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacĂŁ este cazul).

    Verso

    Aviz

                                    ANEXA
                   la avizul nr. ________ din _________

                  Titular: __________________________________

    Tipul/titlul*1) documentaĂžiei:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................
    6. .......................................................................
    7. .......................................................................
    8. .......................................................................
    9. .......................................................................
    10. ......................................................................

                              PREÂŞEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

____________
    *1) Se va preciza tipul sau titlul, dupĂŁ caz.

    ANEXA 26
    la normele metodologice

                              România

    Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei
    DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie _______________________

                                 Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire Âşi protecĂžie Âşi de avizare a documentaĂžiilor cu caracter tehnic de informare Âşi instruire în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ

                                 DECIZIE
                         Nr. ____ din _________

    în urma analizei documentaĂžiei, înregistratĂŁ la DirecĂžia de muncĂŁ, solidaritate socialĂŁ Âşi familie cu nr. ......... din data ............, cu urmĂŁtoarele elemente de identificare:
    - Tipul documentaĂžiei: ___________________________________________________
    - Titlul documentaĂžiei: __________________________________________________
    - Solicitantul avizului: _________________________________________________
au rezultat urmĂŁtoarele neconformitĂŁĂži cu cerinĂžele generale Âşi specifice prevĂŁzute la art. 178 - 192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006:
    - ........................................................................
    - ........................................................................
    - ........................................................................
    Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitĂŁrii de acordare a avizului Âşi restituirea documentaĂžiei.