├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii ├«n munc─â nr. 319/2006
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 882 din 30 octombrie 2006

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprob─â Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul muncii,
                       solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul s─ân─ât─â┼úii publice,
                       Gheorghe Eugen Nicol─âescu

                       Ministrul integr─ârii europene,
                       Anca Daniela Boagiu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006, denumit─â în continuare lege.
    ART. 2
    în în┼úelesul prezentelor norme metodologice, termenii ┼či expresiile folosite au urm─âtoarea semnifica┼úie:
    1. autorizare a func┼úion─ârii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â - asumarea de c─âtre angajator a responsabilit─â┼úii privind legalitatea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    2. serviciu intern de prevenire ┼či protec┼úie - totalitatea resurselor materiale ┼či umane alocate pentru efectuarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie în întreprindere ┼či/sau unitate;
    3. comitet de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea particip─ârii ┼či consult─ârii periodice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în conformitate cu art. 18 alin. (1) - (3) din lege;
    4. zone cu risc ridicat ┼či specific - acele zone din cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecin┼úe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
    5. accident care produce incapacitate temporar─â de munc─â (ITM) - accident care produce incapacitate temporar─â de munc─â de cel pu┼úin 3 zile calendaristice consecutive, confirmat─â prin certificat medical;
    6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmat─â prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emis─â de organele medicale în drept;
    7. accident mortal (D) - accident în urma c─âruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dup─â un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
    8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel pu┼úin 3 persoane, în acela┼či timp ┼či din acelea┼či cauze, în cadrul aceluia┼či eveniment;
    9. accident de munc─â de circula┼úie - accident survenit în timpul circula┼úiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dac─â persoana v─ât─âmat─â se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
    10. accident de munc─â de traseu:
    a) accident survenit în timpul ┼či pe traseul normal al deplas─ârii de la locul de munc─â la domiciliu ┼či invers ┼či care a antrenat v─ât─âmarea sau decesul;
    b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de mas─â în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplas─ârii de la locul de munc─â la locul unde ia masa ┼či invers, ┼či care a antrenat v─ât─âmarea sau decesul;
    c) accident survenit pe traseul normal al deplas─ârii de la locul de munc─â la locul unde î┼či încaseaz─â salariul ┼či invers ┼či care a antrenat v─ât─âmarea sau decesul;
    11. accident în afara muncii - accident care nu îndepline┼čte condi┼úiile prev─âzute la art. 5 lit. g) ┼či la art. 30 din lege;
    12. invaliditate - pierdere par┼úial─â sau total─â a capacit─â┼úii de munc─â, confirmat─â prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emis─â de organele medicale în drept;
    13. invaliditate evident─â - pierdere a capacit─â┼úii de munc─â datorat─â unor v─ât─âm─âri evidente, cum ar fi un bra┼ú smuls din um─âr, produse în urma unui eveniment, pân─â la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de c─âtre organele medicale în drept;
    14. intoxica┼úie acut─â profesional─â - stare patologic─â ap─ârut─â brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munc─â;
    15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de munc─â, regulamentul intern sau regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, fi┼ča postului, deciziile scrise, dispozi┼úiile scrise ori verbale ale conduc─âtorului direct sau ale ┼čefilor ierarhici ai acestuia;
    16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunic─â producerea unui eveniment, de îndat─â, autorit─â┼úilor prev─âzute la art. 27 alin. (1) din lege;
    17. eviden┼ú─â - mijloacele ┼či modalit─â┼úile de p─âstrare a informa┼úiilor referitoare la evenimentele produse;
    18. cercetare a bolilor profesionale - procedur─â efectuat─â în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
    19. semnalare a bolilor profesionale - procedur─â prin care se indic─â pentru prima oar─â faptul c─â o boal─â ar putea fi profesional─â;
    20. raportare a bolilor profesionale - procedur─â prin care se transmit informa┼úii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale ┼či la Centrul Na┼úional pentru Organizarea ┼či Asigurarea Sistemului Informa┼úional ┼či Informatic în Domeniul S─ân─ât─â┼úii Bucure┼čti.

CAP. 2
    Autorizarea func┼úion─ârii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    ART. 3
    în vederea asigur─ârii condi┼úiilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či pentru prevenirea accidentelor ┼či a bolilor profesionale, angajatorii au obliga┼úia s─â ob┼úin─â autoriza┼úia de func┼úionare din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, înainte de începerea oric─ârei activit─â┼úi.
    ART. 4
    Nu se autorizeaz─â, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asocia┼úiile familiale ┼či persoanele juridice pentru care autorizarea func┼úion─ârii, inclusiv din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, se efectueaz─â în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalit─â┼úilor la înregistrarea în registrul comer┼úului a persoanelor fizice, asocia┼úiilor familiale ┼či persoanelor juridice, înregistrarea fiscal─â a acestora, precum ┼či la autorizarea func┼úion─ârii persoanelor juridice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 5
    Asumarea de c─âtre angajator a responsabilit─â┼úii privind legalitatea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â se face pentru activit─â┼úile care se desf─â┼čoar─â la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
    ART. 6
    (1) în vederea autoriz─ârii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, angajatorul are obliga┼úia s─â depun─â la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia î┼či desf─â┼čoar─â activitatea o cerere, completat─â în dou─â exemplare semnate în original de c─âtre angajator, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea prev─âzut─â la alin. (1) va fi înso┼úit─â de urm─âtoarele acte:
    a) copii de pe actele de înfiin┼úare;
    b) declara┼úia pe propria r─âspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezult─â c─â pentru activit─â┼úile declarate sunt îndeplinite condi┼úiile de func┼úionare prev─âzute de legisla┼úia specific─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    (3) Pentru actele depuse în sus┼úinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
    ART. 7
    în vederea autoriz─ârii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, inspectoratele teritoriale de munc─â procedeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) înregistreaz─â cererile de autorizare a func┼úion─ârii din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    b) verific─â actele depuse în sus┼úinerea acestora, precum ┼či declara┼úia pe propria r─âspundere prev─âzut─â la art. 6;
    c) completeaz─â ┼či emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
    d) asigur─â eviden┼úa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
    e) asigur─â arhivarea documenta┼úiei în baza c─âreia s-au emis certificatele constatatoare.
    ART. 8
    Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucr─âtoare, calculat de la data înregistr─ârii cererii.
    ART. 9
    Certificatul constatator, emis în baza declara┼úiei pe propria r─âspundere, d─â dreptul angajatorilor s─â desf─â┼čoare activit─â┼úile pentru care au ob┼úinut certificatul.
    ART. 10
    (1) în cazul în care în cadrul controalelor se constat─â abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, inspectorul de munc─â sisteaz─â activitatea ┼či propune inspectoratului teritorial de munc─â înscrierea men┼úiunii în certificatul constatator.
    (2) Inspectoratul teritorial de munc─â men┼úioneaz─â sistarea activit─â┼úii prev─âzute la alin. (1) în certificatul constatator.
    ART. 11
    (1) în situa┼úia prev─âzut─â la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dup─â ce demonstreaz─â c─â a remediat deficien┼úele care au condus la sistarea activit─â┼úii ┼či a ob┼úinut autorizarea conform art. 6.
    (2) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (1), cererea va fi înso┼úit─â de certificatul constatator eliberat ini┼úial, în original.
    (3) Inspectoratul teritorial de munc─â va men┼úiona în certificatul constatator data relu─ârii activit─â┼úii.

    CAP. 3
    Servicii de prevenire ┼či protec┼úie

    SEC┼óIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 12
    Prezentul capitol stabile┼čte cerin┼úele minime pentru activit─â┼úile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere ┼či/sau unitate ┼či protec┼úia lucr─âtorilor la locul de munc─â, cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, organizarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie, stabilirea criteriilor de evaluare ┼či a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum ┼či reglementarea statutului de reprezentant al lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    ART. 13
    Angajatorul trebuie s─â asigure planificarea, organizarea ┼či mijloacele necesare activit─â┼úii de prevenire ┼či protec┼úie în unitatea ┼či/sau întreprinderea sa.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Organizarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie

    ART. 14
    Organizarea activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie este realizat─â de c─âtre angajator, în urm─âtoarele moduri:
    a) prin asumarea de c─âtre angajator, în condi┼úiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribu┼úiilor pentru realizarea m─âsurilor prev─âzute de lege;
    b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucr─âtori pentru a se ocupa de activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie;
    c) prin înfiin┼úarea unui serviciu intern de prevenire ┼či protec┼úie;
    d) prin apelarea la servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie.
    ART. 15
    (1) Activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie desf─â┼čurate prin modalit─â┼úile prev─âzute la art. 14 în cadrul întreprinderii ┼či/sau al unit─â┼úii sunt urm─âtoarele:
    1. identificarea pericolelor ┼či evaluarea riscurilor pentru fiecare component─â a sistemului de munc─â, respectiv executant, sarcin─â de munc─â, mijloace de munc─â/echipamente de munc─â ┼či mediul de munc─â pe locuri de munc─â/posturi de lucru;
    2. elaborarea ┼či actualizarea planului de prevenire ┼či protec┼úie;
    3. elaborarea de instruc┼úiuni proprii pentru completarea ┼či/sau aplicarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, ┼úinând seama de particularit─â┼úile activit─â┼úilor ┼či ale unit─â┼úii/întreprinderii, precum ┼či ale locurilor de munc─â/posturilor de lucru;
    4. propunerea atribu┼úiilor ┼či r─âspunderilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, ce revin lucr─âtorilor, corespunz─âtor func┼úiilor exercitate, care se consemneaz─â în fi┼ča postului, cu aprobarea angajatorului;
    5. verificarea cunoa┼čterii ┼či aplic─ârii de c─âtre to┼úi lucr─âtorii a m─âsurilor prev─âzute în planul de prevenire ┼či protec┼úie, precum ┼či a atribu┼úiilor ┼či responsabilit─â┼úilor ce le revin în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, stabilite prin fi┼ča postului;
    6. întocmirea unui necesar de documenta┼úii cu caracter tehnic de informare ┼či instruire a lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicit─â┼úii adecvate pentru fiecare loc de munc─â, asigurarea inform─ârii ┼či instruirii lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â ┼či verificarea cunoa┼čterii ┼či aplic─ârii de c─âtre lucr─âtori a informa┼úiilor primite;
    8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii;
    9. asigurarea întocmirii planului de ac┼úiune în caz de pericol grav ┼či iminent, conform prevederilor art. 101 - 107, ┼či asigurarea ca to┼úi lucr─âtorii s─â fie instrui┼úi pentru aplicarea lui;
    10. eviden┼úa zonelor cu risc ridicat ┼či specific prev─âzute la art. 101 - 107;
    11. stabilirea zonelor care necesit─â semnalizare de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, stabilirea tipului de semnalizare necesar ┼či amplasarea conform prevederilor Hot─ârârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerin┼úele minime pentru semnalizarea de securitate ┼či/sau s─ân─âtate la locul de munc─â;
    12. eviden┼úa meseriilor ┼či a profesiilor prev─âzute de legisla┼úia specific─â, pentru care este necesar─â autorizarea exercit─ârii lor;
    13. eviden┼úa posturilor de lucru care necesit─â examene medicale suplimentare;
    14. eviden┼úa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesit─â testarea aptitudinilor ┼či/sau control psihologic periodic;
    15. monitorizarea func┼úion─ârii sistemelor ┼či dispozitivelor de protec┼úie, a aparaturii de m─âsur─â ┼či control, precum ┼či a instala┼úiilor de ventilare sau a altor instala┼úii pentru controlul noxelor în mediul de munc─â;
    16. verificarea st─ârii de func┼úionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgen┼ú─â, precum ┼či a sistemelor de siguran┼ú─â;
    17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficien┼úelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munc─â ┼či propunerea de m─âsuri de prevenire ┼či protec┼úie;
    18. întocmirea rapoartelor ┼či/sau a listelor prev─âzute de hot─ârârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibra┼úii, zgomot ┼či ┼čantiere temporare ┼či mobile;
    19. eviden┼úa echipamentelor de munc─â ┼či urm─ârirea ca verific─ârile periodice ┼či, dac─â este cazul, încerc─ârile periodice ale echipamentelor de munc─â s─â fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea în munc─â de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor de munc─â;
    20. identificarea echipamentelor individuale de protec┼úie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere ┼či întocmirea necesarului de dotare a lucr─âtorilor cu echipament individual de protec┼úie, conform prevederilor Hot─ârârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor individuale de protec┼úie la locul de munc─â;
    21. urm─ârirea între┼úinerii, manipul─ârii ┼či depozit─ârii adecvate a echipamentelor individuale de protec┼úie ┼či a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum ┼či în celelalte situa┼úii prev─âzute de Hot─ârârea Guvernului nr. 1.048/2006;
    22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competen┼úelor prev─âzute la art. 108 - 177;
    23. întocmirea eviden┼úelor conform competen┼úelor prev─âzute la art. 108 - 177;
    24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc─â suferite de lucr─âtorii din întreprindere ┼či/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
    25. urm─ârirea realiz─ârii m─âsurilor dispuse de c─âtre inspectorii de munc─â, cu prilejul vizitelor de control ┼či al cercet─ârii evenimentelor;
    26. colaborarea cu lucr─âtorii ┼či/sau reprezentan┼úii lucr─âtorilor, serviciile externe de prevenire ┼či protec┼úie, medicul de medicina muncii, în vederea coordon─ârii m─âsurilor de prevenire ┼či protec┼úie;
    27. colaborarea cu lucr─âtorii desemna┼úi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situa┼úia în care mai mul┼úi angajatori î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în acela┼či loc de munc─â;
    28. urm─ârirea actualiz─ârii planului de avertizare, a planului de protec┼úie ┼či prevenire ┼či a planului de evacuare;
    29. propunerea de sanc┼úiuni ┼či stimulente pentru lucr─âtori, pe criteriul îndeplinirii atribu┼úiilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    30. propunerea de clauze privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â la încheierea contractelor de prest─âri de servicii cu al┼úi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori str─âini;
    31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desf─â┼čurarea acestor activit─â┼úi.
    (2) Activit─â┼úile legate de supravegherea st─ârii de s─ân─âtate a lucr─âtorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 ┼či 25 din lege.
    ART. 16
    (1) în cazul întreprinderilor cu pân─â la 9 lucr─âtori inclusiv angajatorul poate efectua activit─â┼úile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, dac─â se îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) activit─â┼úile desf─â┼čurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prev─âzute în anexa nr. 5;
    b) angajatorul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea profesional─â în mod efectiv ┼či cu regularitate în întreprindere ┼či/sau unitate;
    c) angajatorul îndepline┼čte cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, corespunz─âtoare cel pu┼úin nivelului de baz─â, conform prevederilor art. 47 - 51.
    (2) în situa┼úia în care nu sunt îndeplinite condi┼úiile prev─âzute la alin. (1), angajatorul trebuie s─â desemneze unul sau mai mul┼úi lucr─âtori, conform prevederilor art. 20 - 22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie, conform prevederilor art. 23 - 27, ┼či/sau s─â apeleze la servicii externe.
    (3) în situa┼úia în care sunt îndeplinite condi┼úiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizeaz─â în totalitate activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie, pentru activit─â┼úile pe care nu le realizeaz─â angajatorul trebuie s─â apeleze la servicii externe.
    ART. 17
    (1) în cazul întreprinderilor care au între 10 ┼či 49 de lucr─âtori inclusiv, angajatorul poate efectua activit─â┼úile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, dac─â se îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) activit─â┼úile desf─â┼čurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prev─âzute în anexa nr. 5;
    b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecin┼úe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
    c) angajatorul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea profesional─â în mod efectiv ┼či cu regularitate în întreprindere ┼či/sau unitate;
    d) angajatorul îndepline┼čte cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare cel pu┼úin nivelului de baz─â, conform prevederilor art. 47 - 51.
    (2) în situa┼úia în care nu sunt îndeplinite condi┼úiile prev─âzute la alin. (1), angajatorul trebuie s─â desemneze unul sau mai mul┼úi lucr─âtori, conform prevederilor art. 20 - 22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie, conform prevederilor art. 23 - 27, ┼či/sau s─â apeleze la servicii externe.
    (3) în situa┼úia în care sunt îndeplinite condi┼úiile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2), dar angajatorul, lucr─âtorii desemna┼úi sau serviciul intern nu realizeaz─â în totalitate activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie prev─âzute la art. 15, angajatorul trebuie s─â apeleze la servicii externe.
ART. 18
    (1) în cazul întreprinderilor ┼či/sau unit─â┼úilor între 50 ┼či 149 de lucr─âtori, angajatorul trebuie s─â desemneze unul sau mai mul┼úi lucr─âtori sau s─â organizeze serviciu intern de prevenire ┼či protec┼úie pentru a se ocupa de activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie din cadrul întreprinderii.
    (2) în cazul întreprinderilor ┼či/sau unit─â┼úilor prev─âzute la alin. (1), care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi dintre cele prev─âzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie s─â organizeze serviciu intern de prevenire ┼či protec┼úie.
    (3) în cazul în care lucr─âtorii desemna┼úi/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie nu au capacit─â┼úile ┼či aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie prev─âzute la art. 15, angajatorul trebuie s─â apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
    ART. 19
    (1) în cazul întreprinderilor ┼či/sau unit─â┼úilor care au peste 150 de lucr─âtori, angajatorul trebuie s─â organizeze serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie.
    (2) în cazul în care serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie nu are capacit─â┼úile ┼či aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie prev─âzute la art. 15, angajatorul trebuie s─â apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Lucr─âtori desemna┼úi

    ART. 20
    (1) Desemnarea nominal─â a lucr─âtorului/lucr─âtorilor pentru a se ocupa de activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie se face prin decizie a angajatorului.
    (2) Angajatorul va consemna în fi┼ča postului activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie pe care lucr─âtorul desemnat are capacitatea, timpul necesar ┼či mijloacele adecvate s─â le efectueze.
    ART. 21
    Pentru a putea s─â desf─â┼čoare activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie, lucr─âtorul desemnat trebuie s─â îndeplineasc─â cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare cel pu┼úin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 22
    (1) Angajatorul va stabili num─ârul de lucr─âtori desemna┼úi în func┼úie de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či/sau riscurile la care sunt expu┼či lucr─âtorii, precum ┼či de distribu┼úia acestora în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.
    (2) Angajatorul trebuie s─â asigure mijloacele adecvate ┼či timpul necesar pentru ca lucr─âtorii desemna┼úi s─â poat─â desf─â┼čura activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie conform fi┼čei postului.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Serviciile interne de prevenire ┼či protec┼úie

    ART. 23
    (1) Serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â fie format din lucr─âtori care îndeplinesc cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului mediu ┼či/sau superior, conform prevederilor art. 47 - 51, ┼či, dup─â caz, al┼úi lucr─âtori care pot desf─â┼čura activit─â┼úi auxiliare.
    (2) Conduc─âtorul serviciului de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â îndeplineasc─â cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 24
    (1) Serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie se organizeaz─â în subordinea direct─â a angajatorului ca o structur─â distinct─â.
    (2) Lucr─âtorii din cadrul serviciului intern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â desf─â┼čoare numai activit─â┼úi de prevenire ┼či protec┼úie ┼či cel mult activit─â┼úi complementare cum ar fi: prevenirea ┼či stingerea incendiilor ┼či protec┼úia mediului.
    (3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare ┼či func┼úionare activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie pentru efectuarea c─ârora serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie are capacitate ┼či mijloace adecvate.
    ART. 25
    Serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â aib─â la dispozi┼úie resursele materiale ┼či umane necesare pentru îndeplinirea activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie desf─â┼čurate în întreprindere.
    ART. 26
    (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire ┼či protec┼úie în func┼úie de m─ârimea întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či/sau riscurile la care sunt expu┼či lucr─âtorii, precum ┼či de distribu┼úia acestora în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii.
    (2) Angajatorul trebuie s─â asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie s─â poat─â desf─â┼čura activit─â┼úile specifice.
    (3) Când angajatorul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â fie organizat astfel încât s─â se asigure în mod corespunz─âtor desf─â┼čurarea activit─â┼úilor specifice.
    (4) în situa┼úia în care activitatea de prevenire ┼či protec┼úie este asigurat─â prin mai multe servicii interne, acestea vor ac┼úiona coordonat pentru asigurarea eficien┼úei activit─â┼úii.
    ART. 27
    Serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie poate s─â asigure ┼či supravegherea medical─â, dac─â dispune de personal cu capacitate profesional─â ┼či de mijloace materiale adecvate.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie

    ART. 28
    Serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie asigur─â, pe baz─â de contract, activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie în domeniu.
    ART. 29
    Angajatorul apeleaz─â la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
    ART. 30
    Serviciul extern trebuie s─â aib─â acces la toate informa┼úiile necesare desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii de prevenire ┼či protec┼úie.
    ART. 31
    Serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele cerin┼úe:
    a) s─â dispun─â de personal cu capacitate profesional─â adecvat─â ┼či de mijloacele materiale necesare pentru a-┼či desf─â┼čura activitatea;
    b) s─â fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în conformitate cu procedura stabilit─â la art. 35 - 45.
    ART. 32
    (1) Serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â fie format din lucr─âtori care îndeplinesc cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului mediu ┼či/sau superior, conform prevederilor art. 47 - 51, ┼či, dup─â caz, al┼úi lucr─âtori care pot desf─â┼čura activit─â┼úi auxiliare.
    (2) Conduc─âtorul serviciului extern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â îndeplineasc─â cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47 - 51.
    (3) în cazul în care serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie este format dintr-o singur─â persoan─â, aceasta trebuie s─â îndeplineasc─â cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 33
    Contractul încheiat între angajator ┼či serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele:
    a) activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie care vor fi desf─â┼čurate de c─âtre serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie;
    b) modul de colaborare cu lucr─âtorii desemna┼úi/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie ┼či/sau cu alte servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie;
    c) clauze privind solu┼úionarea litigiilor ap─ârute între p─âr┼úi.
    ART. 34
    (1) Serviciul extern are obliga┼úia s─â transmit─â inspectoratului teritorial de munc─â pe raza c─âruia î┼či are sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa o copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
    (2) Serviciul extern trebuie s─â întocmeasc─â, în dou─â exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 10.
    (3) Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de munc─â pe raza c─âruia î┼či are sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa serviciul extern.
    (4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate ┼či va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Abilitarea serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie

    ART. 35
    Abilitarea serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie se efectueaz─â conform procedurii prev─âzute de prezenta sec┼úiune, elaborat─â cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) ┼či alin. (5), precum ┼či prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
    ART. 36
    (1) Serviciile externe de prevenire ┼či protec┼úie pot s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea numai dup─â ob┼úinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de direc┼úiile de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, pe raza c─ârora î┼či au sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa.
    (2) Dup─â data ader─ârii României la Uniunea European─â, prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice ┼či juridice având cet─â┼úenia, respectiv na┼úionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apar┼úinând Spa┼úiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furniz─ârii de servicii de prevenire ┼či protec┼úie, nu trebuie s─â ob┼úin─â certificatul de abilitare prev─âzut de prezentele norme metodologice.
    (3) în cadrul direc┼úiilor de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, denumit─â în continuare Comisia de abilitare ┼či avizare.
    (4) Membrii comisiei prev─âzute la alin. (3) sunt:
    a) directorul executiv al direc┼úiei de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie;
    b) inspectorul ┼čef adjunct cu atribu┼úii de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â al inspectoratului teritorial de munc─â;
    c) conduc─âtorul structurii asigur─âtorului pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale de la nivel teritorial;
    d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare jude┼úean─â înfiin┼úat─â de Consiliul Na┼úional de Formare Profesional─â a Adul┼úilor, dup─â o procedur─â proprie stabilit─â de Consiliul Na┼úional de Formare Profesional─â a Adul┼úilor.
    (5) Pre┼čedintele Comisiei de abilitare ┼či avizare este directorul executiv al direc┼úiei de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie teritoriale.
    (6) Secretariatul Comisiei de abilitare ┼či avizare este asigurat de direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie teritorial─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti.
    ART. 37
    în vederea abilit─ârii pentru activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie prev─âzute la art. 15, solicitan┼úii vor transmite un dosar care va cuprinde urm─âtoarele documente:
    a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comer┼úului ┼či, dup─â caz, copie de pe actul constitutiv;
    c) copii de pe documentele care atest─â preg─âtirea profesional─â ┼či nivelul de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, conform prevederilor art. 31 ┼či 32;
    d) curriculum vitae pentru personalul care va desf─â┼čura activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie;
    e) documente care atest─â experien┼úa de cel pu┼úin 5 ani în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â pentru personalul care va desf─â┼čura activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie;
    f) memoriu de prezentare din care s─â rezulte mijloacele materiale ┼či resursele umane de care dispune;
    g) copii de pe decizia de numire ┼či contractul individual de munc─â pe perioad─â nedeterminat─â pentru conduc─âtorul serviciului extern;
    h) copii de pe contractele individuale de munc─â ale personalului de execu┼úie din serviciul extern;
    i) declara┼úii ale personalului serviciului extern privind p─âstrarea confiden┼úialit─â┼úii, în timpul ┼či dup─â încetarea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie, asupra informa┼úiilor la care are acces.
    ART. 38
    Solicitantul trebuie s─â transmit─â prin po┼čt─â dosarul prev─âzut la art. 37, cu cel pu┼úin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare ┼či avizare.
    ART. 39
    Comisia de abilitare ┼či avizare are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â afi┼čeze data întrunirii la sediul direc┼úiei de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, ┼či s─â o fac─â public─â ┼či prin alte mijloace, cum ar fi internet sau pres─â local─â, cu cel pu┼úin o lun─â înainte;
    b) s─â se întruneasc─â, cel pu┼úin o dat─â pe trimestru, în func┼úie de num─ârul de dosare primite;
    c) s─â analizeze dosarele solicitan┼úilor cu con┼úinutul prev─âzut la art. 37;
    d) s─â elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 9, pentru solicitan┼úii care îndeplinesc condi┼úiile pentru servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie prev─âzute de prezentele norme metodologice;
    e) s─â restituie solicitan┼úilor, prin po┼čt─â, dosarele care nu con┼úin toate documentele prev─âzute la art. 37 ┼či motivarea acestei decizii;
    f) s─â transmit─â titularilor, prin po┼čt─â, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare ┼či avizare, certificatele de abilitare emise;
    g) s─â ┼úin─â eviden┼úa certificatelor de abilitare emise ┼či s─â arhiveze dosarele în baza c─ârora s-au emis;
    h) s─â fac─â public─â lista actualizat─â a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie abilitate.
    ART. 40
    (1) Solicitantul c─âruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, s─â fac─â contesta┼úie la Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei.
    (2) R─âspunsul la contesta┼úie va fi transmis prin po┼čt─â în termen de 30 de zile.
    ART. 41
    Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
    ART. 42
    (1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea condi┼úiilor în baza c─ârora s-a emis.
    (2) Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta urm─âtoarele documente:
    a) dosarul prev─âzut la art. 37;
    b) rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de munc─â;
    c) copii de pe documentele care atest─â absolvirea cursurilor de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în cazul în care au fost efectuate.
    ART. 43
    (1) Modificarea oric─ârei condi┼úii în baza c─âreia s-a emis certificatul de abilitare, f─âr─â comunicarea ┼či transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare ┼či avizare în termen de maximum 5 zile lucr─âtoare, conduce la încetarea valabilit─â┼úii acestuia.
    (2) Dup─â analizarea noilor condi┼úii prev─âzute la alin. (1), Comisia de abilitare ┼či avizare va decide dac─â certificatul de abilitare î┼či men┼úine sau î┼či pierde valabilitatea ┼či va comunica în scris titularului de certificat aceast─â decizie.
    ART. 44
    (1) Inspectoratele teritoriale de munc─â verific─â respectarea de c─âtre serviciile externe a condi┼úiilor în baza c─ârora a fost emis certificatul de abilitare ┼či propun, în scris, Comisiei de abilitare ┼či avizare, dac─â este cazul, anularea certificatului.
    (2) Comisia de abilitare ┼či avizare analizeaz─â argumentele aduse în sus┼úinerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare ┼či, pe baza acestora, poate emite decizia de anulare.
    (3) Decizia de anulare a certificatului de abilitare ┼či motiva┼úia acesteia se transmit titularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
    (4) Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contesta┼úie la Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de anulare.
    (5) R─âspunsul la contesta┼úie va fi transmis prin po┼čt─â, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
    ART. 45
    Persoanele fizice ┼či juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protec┼úiei muncii, în temeiul Legii protec┼úiei muncii nr. 90/1996, trebuie s─â î┼či reînnoiasc─â certificatul în termen de 12 luni de la data intr─ârii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    SEC┼óIUNEA a 7-a
    Planul de prevenire ┼či protec┼úie

    ART. 46
    (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie s─â întocmeasc─â un plan de prevenire ┼či protec┼úie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modific─âri ale condi┼úiilor de munc─â, respectiv apari┼úia unor riscuri noi.
    (2) în urma evalu─ârii riscurilor pentru fiecare loc de munc─â/post de lucru se stabilesc m─âsuri de prevenire ┼či protec┼úie, de natur─â tehnic─â, organizatoric─â, igienico-sanitar─â ┼či de alt─â natur─â, necesare pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor.
    (3) în urma analizei m─âsurilor prev─âzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane ┼či materiale necesare realiz─ârii lor.
    (4) Planul de prevenire ┼či protec┼úie va cuprinde cel pu┼úin informa┼úiile prev─âzute în anexa nr. 7.
    (5) Planul de prevenire ┼či protec┼úie se supune analizei lucr─âtorilor ┼či/sau reprezentan┼úilor lor sau comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, dup─â caz, ┼či trebuie s─â fie semnat de angajator.

    SEC┼óIUNEA a 8-a
    Cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    ART. 47
    Nivelurile de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, necesare pentru dobândirea capacit─â┼úilor ┼či aptitudinilor corespunz─âtoare efectu─ârii activit─â┼úilor de prevenire ┼či protec┼úie, sunt urm─âtoarele:
    a) nivel de baz─â;
    b) nivel mediu;
    c) nivel superior.
    ART. 48
    (1) Cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului de baz─â sunt:
    a) studii în înv─â┼ú─âmântul liceal filiera teoretic─â în profil real sau filiera tehnologic─â în profil tehnic;
    b) curs în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, cu con┼úinut minim conform celui prev─âzut în anexa nr. 6 lit. A, cu o durat─â de cel pu┼úin 40 de ore.
    (2) Nivelul de baz─â prev─âzut la alin. (1) se atest─â prin diploma de studii ┼či certificatul de absolvire a cursului prev─âzut la alin. (1) lit. b).
    ART. 49
    (1) Cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului mediu sunt:
    a) studii în înv─â┼ú─âmântul postliceal în profil tehnic;
    b) curs în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, cu con┼úinut minim conform celui prev─âzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durat─â de cel pu┼úin 80 de ore.
    (2) Nivelul mediu prev─âzut la alin. (1) se atest─â prin diploma de studii ┼či certificatul de absolvire a cursului prev─âzut la alin. (1) lit. b).
    ART. 50
    (1) Cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â corespunz─âtoare nivelului superior sunt:
    a) studii superioare tehnice;
    b) curs în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, cu con┼úinut minim conform celui prev─âzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durat─â de cel pu┼úin 80 de ore;
    c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durat─â de cel pu┼úin 180 de ore.
    (2) Nivelul superior prev─âzut la alin. (1) se atest─â prin diploma de studii ┼či certificatele de absolvire a cursurilor prev─âzute la alin. (1) lit. b) ┼či c).
    (3) Cerin┼úa minim─â prev─âzut─â la alin. (1) lit. b) este considerat─â îndeplinit─â ┼či în situa┼úia în care persoana a absolvit o form─â de înv─â┼ú─âmânt postuniversitar în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
ART. 51
    Cursurile în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, prev─âzute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) ┼či la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectueaz─â de c─âtre furnizori de formare profesional─â autoriza┼úi conform prevederilor art. 18 - 27 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional─â a adul┼úilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 375/2002, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    SEC┼óIUNEA a 9-a
    Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    ART. 52
    Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, defini┼úi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt ale┼či de c─âtre ┼či dintre lucr─âtorii din întreprindere ┼či/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munc─â, regulamentul intern sau regulamentul de organizare ┼či func┼úionare.
    ART. 53
    Num─ârul de reprezentan┼úi ai lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munc─â, regulamentul intern sau regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, în func┼úie de num─ârul total al lucr─âtorilor din întreprindere ┼či/sau unitate, cel pu┼úin conform cerin┼úelor prev─âzute la art. 60.
    ART. 54
    Lucr─âtorii comunic─â în scris angajatorului num─ârul ┼či numele reprezentan┼úilor lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    ART. 55
    Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â trebuie s─â îndeplineasc─â cerin┼úele minime de preg─âtire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, corespunz─âtoare cel pu┼úin nivelului de baz─â, conform prevederilor art. 47 - 51.
    ART. 56
    Reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în muncii sunt consulta┼úi ┼či particip─â, în conformitate cu art. 18 din lege, ┼či pot desf─â┼čura urm─âtoarele activit─â┼úi:
    a) colaboreaz─â cu angajatorul pentru îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    b) înso┼úesc echipa/persoana care efectueaz─â evaluarea riscurilor;
    c) ajut─â lucr─âtorii s─â con┼čtientizeze necesitatea aplic─ârii m─âsurilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    d) aduc la cuno┼čtin┼ú─â angajatorului sau comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â propunerile lucr─âtorilor referitoare la îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de munc─â;
    e) urm─âresc realizarea m─âsurilor din planul de prevenire ┼či protec┼úie;
    f) informeaz─â autorit─â┼úile competente asupra nerespect─ârii prevederilor legale în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.

    CAP. 4
    Organizarea ┼či func┼úionarea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â

    SEC┼óIUNEA 1
    Organizarea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â

    ART. 57
    (1) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â se constituie în unit─â┼úile care au un num─âr de cel pu┼úin 50 de lucr─âtori, inclusiv cu capital str─âin, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi pe teritoriul României.
    (2) Inspectorul de munc─â poate impune constituirea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â în unit─â┼úile cu un num─âr mai mic de 50 de lucr─âtori în func┼úie de natura activit─â┼úii ┼či de riscurile identificate.
    (3) în cazul în care activitatea se desf─â┼čoar─â în unit─â┼úi dispersate teritorial, se pot înfiin┼úa mai multe comitete de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â; num─ârul acestora se stabile┼čte prin contractul colectiv de munc─â aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare ┼či func┼úionare.
    (4) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â se constituie ┼či în cazul activit─â┼úilor care se desf─â┼čoar─â temporar, respectiv cu o durat─â mai mare de 3 luni.
    (5) în unit─â┼úile care au mai pu┼úin de 50 de lucr─âtori, atribu┼úiile comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â revin reprezentan┼úilor lucr─âtorilor, cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor.
    ART. 58
    (1) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â este constituit din reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, pe de o parte, ┼či angajator sau reprezentantul s─âu legal ┼či/sau reprezentan┼úii s─âi în num─âr egal cu cel al reprezentan┼úilor lucr─âtorilor ┼či medicul de medicina muncii, pe de alt─â parte.
    (2) Lucr─âtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire ┼či protec┼úie este secretarul comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.
    ART. 59
    (1) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor în comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â vor fi ale┼či pe o perioad─â de 2 ani.
    (2) în cazul în care unul sau mai mul┼úi reprezentan┼úi ai lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor se retrag din comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, ace┼čtia vor fi înlocui┼úi imediat prin al┼úi reprezentan┼úi ale┼či.
    ART. 60
    (1) Modalitatea de desemnare a reprezentan┼úilor lucr─âtorilor în comitetele de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â va fi stabilit─â prin contractul colectiv de munc─â, regulamentul intern sau regulamentul de organizare ┼či func┼úionare.
    (2) Reprezentan┼úii lucr─âtorilor în comitetele de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â vor fi desemna┼úi de c─âtre lucr─âtori dintre reprezentan┼úii lucr─âtorilor cu r─âspunderi specifice în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, dup─â cum urmeaz─â:
    a) de la 50 la 100 de lucr─âtori - 2 reprezentan┼úi;
    b) de la 101 la 500 de lucr─âtori - 3 reprezentan┼úi;
    c) de la 501 la 1.000 de lucr─âtori - 4 reprezentan┼úi;
    d) de la 1.001 la 2.000 de lucr─âtori - 5 reprezentan┼úi;
    e) de la 2.001 la 3.000 de lucr─âtori - 6 reprezentan┼úi;
    f) de la 3.001 la 4.000 de lucr─âtori - 7 reprezentan┼úi;
    g) peste 4.000 de lucr─âtori - 8 reprezentan┼úi.
    ART. 61
    (1) Angajatorul are obliga┼úia s─â acorde fiec─ârui reprezentant al lucr─âtorilor în comitetele de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â timpul necesar exercit─ârii atribu┼úiilor specifice.
    (2) Timpul alocat acestei activit─â┼úi va fi considerat timp de munc─â ┼či va fi de cel pu┼úin:
    a) 2 ore pe lun─â în unit─â┼úile având un efectiv de pân─â la 99 de lucr─âtori;
    b) 5 ore pe lun─â în unit─â┼úile având un efectiv între 100 ┼či 299 de lucr─âtori;
    c) 10 ore pe lun─â în unit─â┼úile având un efectiv între 300 ┼či 499 de lucr─âtori;
    d) 15 ore pe lun─â în unit─â┼úile având un efectiv între 500 ┼či 1.499 de lucr─âtori;
    e) 20 de ore pe lun─â în unit─â┼úile având un efectiv de 1.500 de lucr─âtori ┼či peste.
    (3) Instruirea necesar─â exercit─ârii rolului de membru în comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â trebuie s─â se realizeze în timpul programului de lucru ┼či pe cheltuiala unit─â┼úii.
    ART. 62
    Angajatorul sau reprezentantul s─âu legal este pre┼čedintele comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.
    ART. 63
    Membrii comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â se nominalizeaz─â prin decizie scris─â a pre┼čedintelui acestuia, iar componen┼úa comitetului va fi adus─â la cuno┼čtin┼ú─â tuturor lucr─âtorilor.
    ART. 64
    (1) La întrunirile comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â vor fi convoca┼úi s─â participe lucr─âtorii desemna┼úi, reprezentan┼úii serviciului intern de prevenire ┼či protec┼úie ┼či, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie, reprezentan┼úii acestora.
    (2) La întrunirile comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â pot fi invita┼úi s─â participe inspectori de munc─â.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Func┼úionarea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â

    ART. 65
    Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â func┼úioneaz─â în baza regulamentului de func┼úionare propriu.
    ART. 66
    (1) Angajatorul are obliga┼úia s─â asigure întrunirea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â cel pu┼úin o dat─â pe trimestru ┼či ori de câte ori este necesar.
    (2) Ordinea de zi a fiec─ârei întruniri este stabilit─â de c─âtre pre┼čedinte ┼či secretar, cu consultarea reprezentan┼úilor lucr─âtorilor, ┼či este transmis─â membrilor comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, inspectoratului teritorial de munc─â ┼či, dac─â este cazul, serviciului extern de protec┼úie ┼či prevenire, cu cel pu┼úin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
    (3) Secretarul comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â convoac─â în scris membrii comitetului cu cel pu┼úin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data ┼či ora stabilite.
    (4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â încheie un proces-verbal care va fi semnat de c─âtre to┼úi membrii comitetului.
    (5) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â este legal întrunit dac─â sunt prezen┼úi cel pu┼úin jum─âtate plus unu din num─ârul membrilor s─âi.
    (6) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â convine cu votul a cel pu┼úin dou─â treimi din num─ârul membrilor prezen┼úi.
    (7) Secretarul comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â va afi┼ča la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
    (8) Secretarul comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â transmite inspectoratului teritorial de munc─â, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Atribu┼úiile comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â

    ART. 67
    Pentru realizarea inform─ârii, consult─ârii ┼či particip─ârii lucr─âtorilor, în conformitate cu art. 16, 17 ┼či 18 din lege, comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â are cel pu┼úin urm─âtoarele atribu┼úii:
    a) analizeaz─â ┼či face propuneri privind politica de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či planul de prevenire ┼či protec┼úie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare ┼či func┼úionare;
    b) urm─âre┼čte realizarea planului de prevenire ┼či protec┼úie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realiz─ârii prevederilor lui ┼či eficien┼úa acestora din punct de vedere al îmbun─ât─â┼úirii condi┼úiilor de munc─â;
    c) analizeaz─â introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecin┼úele asupra securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii, lucr─âtorilor, ┼či face propuneri în situa┼úia constat─ârii anumitor deficien┼úe;
    d) analizeaz─â alegerea, cump─ârarea, între┼úinerea ┼či utilizarea echipamentelor de munc─â, a echipamentelor de protec┼úie colectiv─â ┼či individual─â;
    e) analizeaz─â modul de îndeplinire a atribu┼úiilor ce revin serviciului extern de prevenire ┼či protec┼úie, precum ┼či men┼úinerea sau, dac─â este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune m─âsuri de amenajare a locurilor de munc─â, ┼úinând seama de prezen┼úa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizeaz─â cererile formulate de lucr─âtori privind condi┼úiile de munc─â ┼či modul în care î┼či îndeplinesc atribu┼úiile persoanele desemnate ┼či/sau serviciul extern;
    h) urm─âre┼čte modul în care se aplic─â ┼či se respect─â reglement─ârile legale privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, m─âsurile dispuse de inspectorul de munc─â ┼či inspectorii sanitari;
    i) analizeaz─â propunerile lucr─âtorilor privind prevenirea accidentelor de munc─â ┼či a îmboln─âvirilor profesionale, precum ┼či pentru îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de munc─â ┼či propune introducerea acestora în planul de prevenire ┼či protec┼úie;
    j) analizeaz─â cauzele producerii accidentelor de munc─â, îmboln─âvirilor profesionale ┼či evenimentelor produse ┼či poate propune m─âsuri tehnice în completarea m─âsurilor dispuse în urma cercet─ârii;
    k) efectueaz─â verific─âri proprii privind aplicarea instruc┼úiunilor proprii ┼či a celor de lucru ┼či face un raport scris privind constat─ârile f─âcute;
    l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â de c─âtre conduc─âtorul unit─â┼úii cel pu┼úin o dat─â pe an, cu privire la situa┼úia securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, la ac┼úiunile care au fost întreprinse ┼či la eficien┼úa acestora în anul încheiat, precum ┼či propunerile pentru planul de prevenire ┼či protec┼úie ce se va realiza în anul urm─âtor.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Obliga┼úiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â

    ART. 68
    Angajatorul trebuie s─â furnizeze comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â toate informa┼úiile necesare, pentru ca membrii acestuia s─â î┼či poat─â da avizul în cuno┼čtin┼ú─â de cauz─â.
    ART. 69
    (1) Angajatorul trebuie s─â prezinte, cel pu┼úin o dat─â pe an, comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â un raport scris care va cuprinde situa┼úia securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, ac┼úiunile care au fost întreprinse ┼či eficien┼úa acestora în anul încheiat, precum ┼či propunerile pentru planul de prevenire ┼či protec┼úie ce se vor realiza în anul urm─âtor.
    (2) Angajatorul trebuie s─â transmit─â raportul prev─âzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munc─â.
    ART. 70
    Angajatorul trebuie s─â supun─â analizei comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â documenta┼úia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munc─â, ale echipamentelor de protec┼úie colectiv─â ┼či individual─â, în vederea selec┼úion─ârii echipamentelor optime.
    ART. 71
    Angajatorul trebuie s─â informeze comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate ┼či s─ân─âtate, m─âsurile de prevenire ┼či protec┼úie atât la nivel de unitate, cât ┼či la nivel de loc de munc─â ┼či tipuri de posturi de lucru, m─âsurile de prim ajutor, de prevenire ┼či stingere a incendiilor ┼či evacuare a lucr─âtorilor.
    ART. 72
    Angajatorul comunic─â comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â punctul s─âu de vedere sau, dac─â este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire ┼či protec┼úie, asupra plângerilor lucr─âtorilor privind condi┼úiile de munc─â ┼či modul în care serviciul intern sau extern de prevenire ┼či protec┼úie î┼či îndepline┼čte atribu┼úiile.
    ART. 73
    în cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, conform atribu┼úiilor prev─âzute la art. 67, trebuie s─â motiveze decizia sa în fa┼úa comitetului; motiva┼úia va fi consemnat─â în procesul-verbal.

CAP. 5
    Instruirea lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    SEC┼óIUNEA 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 74
    Prezentul capitol stabile┼čte procedura instruirii lucr─âtorilor din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, în conformitate cu art. 20 din lege.
    ART. 75
    Instruirea în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â are ca scop însu┼čirea cuno┼čtin┼úelor ┼či formarea deprinderilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â.
    ART. 76
    (1) Instruirea lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â la nivelul întreprinderii ┼či/sau al unit─â┼úii se efectueaz─â în timpul programului de lucru.
    (2) Perioada în care se desf─â┼čoar─â instruirea prev─âzut─â la alin. (1) este considerat─â timp de munc─â.
    ART. 77
    Instruirea lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â cuprinde 3 faze:
    a) instruirea introductiv-general─â;
    b) instruirea la locul de munc─â;
    c) instruirea periodic─â.
    ART. 78
    La instruirea personalului în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â vor fi folosite mijloace, metode ┼či tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstra┼úia, studiul de caz, vizion─âri de filme, diapozitive, proiec┼úii, instruire asistat─â de calculator.
    ART. 79
    Fiecare angajator are obliga┼úia s─â asigure baza material─â corespunz─âtoare unei instruiri adecvate.
    ART. 80
    Angajatorul trebuie s─â dispun─â de un program de instruire - testare, pe meserii sau activit─â┼úi.
    ART. 81
    (1) Rezultatul instruirii lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â se consemneaz─â în mod obligatoriu în fi┼ča de instruire individual─â, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei ┼či datei instruirii.
    (2) Completarea fi┼čei de instruire individual─â se va face cu pix cu past─â sau cu stilou, imediat dup─â verificarea instruirii.
    (3) Dup─â efectuarea instruirii, fi┼ča de instruire individual─â se semneaz─â de c─âtre lucr─âtorul instruit ┼či de c─âtre persoanele care au efectuat ┼či au verificat instruirea.
    (4) Fi┼ča de instruire individual─â va fi p─âstrat─â de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â ┼či va fi înso┼úit─â de o copie a fi┼čei de aptitudini, completat─â de c─âtre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.
    ART. 82
    (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere ┼či/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabile┼čte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, reguli privind instruirea ┼či înso┼úirea acestora în întreprindere ┼či/sau unitate.
    (2) Pentru lucr─âtorii din întreprinderi ┼či/sau unit─â┼úi din exterior, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi pe baz─â de contract de prest─âri de servicii în întreprinderea ┼či/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucr─âtorilor privind activit─â┼úile specifice întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii respective, riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie la nivelul întreprinderilor ┼či/sau unit─â┼úii, în general.
    (3) Instruirea prev─âzut─â la alin. (1) ┼či (2) se consemneaz─â în fi┼ča de instruire colectiv─â, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
    (4) Fi┼ča de instruire colectiv─â se întocme┼čte în dou─â exemplare, din care un exemplar se va p─âstra de c─âtre angajator/lucr─âtor desemnat/serviciu intern de prevenire ┼či protec┼úie care a efectuat instruirea ┼či un exemplar se p─âstreaz─â de c─âtre angajatorul lucr─âtorilor instrui┼úi sau, în cazul vizitatorilor, de c─âtre conduc─âtorul grupului.
    (5) Reprezentan┼úii autorit─â┼úilor competente în ceea ce prive┼čte controlul aplic─ârii legisla┼úiei referitoare la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â vor fi înso┼úi┼úi de c─âtre un reprezentant desemnat de c─âtre angajator, f─âr─â a se întocmi fi┼č─â de instructaj.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Instruirea introductiv-general─â

    ART. 83
    Instruirea introductiv-general─â se face:
    a) la angajarea lucr─âtorilor defini┼úi conform art. 5 lit. a) din lege;
    b) lucr─âtorilor deta┼ča┼úi de la o întreprindere ┼či/sau unitate la alta;
    c) lucr─âtorilor delega┼úi de la o întreprindere ┼či/sau unitate la alta;
    d) lucr─âtorului pus la dispozi┼úie de c─âtre un agent de munc─â temporar.
    ART. 84
    Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activit─â┼úile specifice întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii respective, riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie la nivelul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, în general.
    ART. 85
    Instruirea introductiv-general─â se face de c─âtre:
    a) angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â; sau
    b) lucr─âtorul desemnat; sau
    c) un lucr─âtor al serviciului intern de prevenire ┼či protec┼úie; sau
    d) serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie.
    ART. 86
    Instruirea introductiv-general─â se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
    ART. 87
    (1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activit─â┼úii ┼či de riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či de m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie la nivelul întreprinderii ┼či/sau al unit─â┼úii, în general.
    (2) Angajatorul stabile┼čte prin instruc┼úiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mic─â de 8 ore.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prev─âzute la art. 82, c─ârora li se vor prezenta succint activit─â┼úile, riscurile ┼či m─âsurile de prevenire ┼či protec┼úie din întreprindere ┼či/sau unitate.
    ART. 88
    (1) în cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, urm─âtoarele probleme:
    a) legisla┼úia de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    b) consecin┼úele posibile ale necunoa┼čterii ┼či nerespect─ârii legisla┼úiei de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    c) riscurile de accidentare ┼či îmboln─âvire profesional─â specifice unit─â┼úii;
    d) m─âsuri la nivelul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ┼či evacuarea lucr─âtorilor.
    (2) Con┼úinutul instruirii introductiv-generale trebuie s─â fie în conformitate cu tematica aprobat─â de c─âtre angajator.
    ART. 89
    (1) Instruirea introductiv-general─â se va finaliza cu verificarea însu┼čirii cuno┼čtin┼úelor pe baz─â de teste.
    (2) Rezultatul verific─ârii va fi consemnat în fi┼ča de instruire.
    (3) Lucr─âtorii prev─âzu┼úi la art. 83 lit. a) ┼či d) nu vor putea fi angaja┼úi dac─â nu ┼či-au însu┼čit cuno┼čtin┼úele prezentate în instruirea introductiv-general─â.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Instruirea la locul de munc─â

    ART. 90
    (1) Instruirea la locul de munc─â se face dup─â instruirea introductiv-general─â ┼či are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie la nivelul fiec─ârui loc de munc─â, post de lucru ┼či/sau fiec─ârei func┼úii exercitate.
    (2) Instruirea la locul de munc─â se face tuturor lucr─âtorilor prev─âzu┼úi la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de munc─â în cadrul întreprinderii ┼či/sau al unit─â┼úii.
    ART. 91
    (1) Instruirea la locul de munc─â se face de c─âtre conduc─âtorul direct al locului de munc─â, în grupe de maximum 20 de persoane.
    (2) Fi┼ča de instruire se p─âstreaz─â de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â.
    ART. 92
    (1) Durata instruirii la locul de munc─â depinde de riscurile pentru securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â, precum ┼či de m─âsurile ┼či activit─â┼úile de prevenire ┼či protec┼úie la nivelul fiec─ârui loc de munc─â, post de lucru ┼či/sau fiec─ârei func┼úii exercitate.
    (2) Durata instruirii la locul de munc─â nu va fi mai mic─â de 8 ore ┼či se stabile┼čte prin instruc┼úiuni proprii de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â respectiv, împreun─â cu:
    a) angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â; sau
    b) lucr─âtorul desemnat; sau
    c) un lucr─âtor al serviciului intern de prevenire ┼či protec┼úie; sau
    d) serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie.
    ART. 93
    (1) Instruirea la locul de munc─â se va efectua pe baza tematicilor întocmite de c─âtre angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â/lucr─âtorul desemnat/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie/serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie ┼či aprobate de c─âtre angajator, care vor fi p─âstrate la persoana care efectueaz─â instruirea.
    (2) Instruirea la locul de munc─â va cuprinde:
    a) informa┼úii privind riscurile de accidentare ┼či îmboln─âvire profesional─â specifice locului de munc─â ┼či/sau postului de lucru;
    b) prevederile instruc┼úiunilor proprii elaborate pentru locul de munc─â ┼či/sau postul de lucru;
    c) m─âsuri la nivelul locului de munc─â ┼či/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ┼či evacuarea lucr─âtorilor;
    d) prevederi ale reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â privind activit─â┼úi specifice ale locului de munc─â ┼či/sau postului de lucru;
    e) instruirea la locul de munc─â va include în mod obligatoriu demonstra┼úii practice privind activitatea pe care persoana respectiv─â o va desf─â┼čura ┼či exerci┼úii practice privind utilizarea echipamentului individual de protec┼úie, a mijloacelor de alarmare, interven┼úie, evacuare ┼či de prim ajutor.
    ART. 94
    începerea efectiv─â a activit─â┼úii la postul de lucru de c─âtre lucr─âtorul instruit se face numai dup─â verificarea cuno┼čtin┼úelor de c─âtre ┼čeful ierarhic superior celui care a f─âcut instruirea ┼či se consemneaz─â în fi┼ča de instruire individual─â.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Instruirea periodic─â

    ART. 95
    Instruirea periodic─â se face tuturor lucr─âtorilor prev─âzu┼úi la art. 83 ┼či are drept scop reîmprosp─âtarea ┼či actualizarea cuno┼čtin┼úelor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    ART. 96
    (1) Instruirea periodic─â se efectueaz─â de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â.
    (2) Intervalul dintre dou─â instruiri periodice va fi stabilit prin instruc┼úiuni proprii, în func┼úie de condi┼úiile locului de munc─â ┼či/sau postului de lucru, ┼či nu va fi mai mare de 6 luni.
    (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre dou─â instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
    (4) Verificarea instruirii periodice se face de c─âtre ┼čeful ierarhic al celui care efectueaz─â instruirea ┼či prin sondaj de c─âtre angajator/lucr─âtorul desemnat/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie/serviciile externe de prevenire ┼či protec┼úie, care vor semna fi┼čele de instruire ale lucr─âtorilor, confirmând astfel c─â instruirea a fost f─âcut─â corespunz─âtor.
    (5) Instruirea periodic─â se va completa în mod obligatoriu ┼či cu demonstra┼úii practice.
    ART. 97
    Instruirea periodic─â se va efectua pe baza tematicilor întocmite de c─âtre angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â/lucr─âtorul desemnat/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie/serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie ┼či aprobate de c─âtre angajator, care vor fi p─âstrate la persoana care efectueaz─â instruirea.
    ART. 98
    Instruirea periodic─â se face suplimentar celei programate în urm─âtoarele cazuri:
    a) când un lucr─âtor a lipsit peste 30 de zile lucr─âtoare;
    b) când au ap─ârut modific─âri ale prevederilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â privind activit─â┼úi specifice ale locului de munc─â ┼či/sau postului de lucru sau ale instruc┼úiunilor proprii, inclusiv datorit─â evolu┼úiei riscurilor sau apari┼úiei de noi riscuri în unitate;
    c) la reluarea activit─â┼úii dup─â accident de munc─â;
    d) la executarea unor lucr─âri speciale;
    e) la introducerea unui echipament de munc─â sau a unor modific─âri ale echipamentului existent;
    f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
    g) la introducerea oric─ârei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
    ART. 99
    Durata instruirii periodice prev─âzute la art. 98 nu va fi mai mic─â de 8 ore ┼či se stabile┼čte în instruc┼úiuni proprii de c─âtre conduc─âtorul locului de munc─â respectiv, împreun─â cu:
    a) angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â; sau
    b) lucr─âtorul desemnat; sau
    c) un lucr─âtor al serviciului intern de protec┼úie ┼či prevenire; sau
    d) serviciul extern de protec┼úie ┼či prevenire.
    ART. 100
    Instruirea periodic─â prev─âzut─â la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de c─âtre angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â/lucr─âtorul desemnat/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie/serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie ┼či aprobate de c─âtre angajator, care vor fi p─âstrate la persoana care efectueaz─â instruirea.

    CAP. 6
    Pericol grav ┼či iminent ┼či zone cu risc ridicat ┼či specific

    SEC┼óIUNEA 1
    Pericol grav ┼či iminent de accidentare

    ART. 101
    Starea de pericol grav ┼či iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatat─â de c─âtre orice lucr─âtor din întreprindere ┼či/sau unitate, lucr─âtor al serviciului extern de prevenire ┼či protec┼úie cu care întreprinderea ┼či/sau unitatea a încheiat contract, precum ┼či de c─âtre inspectorii de munc─â.
    ART. 102
    La constatarea st─ârii de pericol grav ┼či iminent de accidentare se vor lua imediat urm─âtoarele m─âsuri de securitate:
    a) oprirea echipamentului de munc─â ┼či/sau activit─â┼úii;
    b) evacuarea personalului din zona periculoas─â;
    c) anun┼úarea serviciilor specializate;
    d) anun┼úarea conduc─âtorilor ierarhici;
    e) eliminarea cauzelor care au condus la apari┼úia st─ârii de pericol grav ┼či iminent.
    ART. 103
    (1) în vederea realiz─ârii m─âsurilor prev─âzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucr─âtorii care trebuie s─â opreasc─â echipamentele de munc─â ┼či va asigura instruirea acestora.
    (2) în vederea realiz─ârii m─âsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
    a) s─â întocmeasc─â planul de evacuare a lucr─âtorilor;
    b) s─â afi┼čeze planul de evacuare la loc vizibil;
    c) s─â instruiasc─â lucr─âtorii în vederea aplic─ârii planului de evacuare ┼či s─â verifice modul în care ┼či-au însu┼čit cuno┼čtin┼úele.
    (3) în vederea realiz─ârii m─âsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
    a) s─â desemneze lucr─âtorii care trebuie s─â contacteze serviciile specializate ┼či s─â îi instruiasc─â în acest sens;
    b) s─â asigure mijloacele de comunicare necesare contact─ârii serviciilor specializate.
    (4) în vederea realiz─ârii m─âsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie s─â stabileasc─â modul operativ de anun┼úare la nivel ierarhic superior.
    (5) în vederea realiz─ârii m─âsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
    a) s─â desemneze lucr─âtorii care au capacitatea necesar─â s─â elimine starea de pericol grav ┼či iminent, s─â asigure instruirea ┼či dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interven┼úiei;
    b) s─â stabileasc─â serviciile specializate care pot interveni.
    ART. 104
    Angajatorul trebuie s─â stabileasc─â m─âsurile de securitate prev─âzute la art. 102, ┼úinând seama de natura activit─â┼úilor, num─ârul de lucr─âtori, organizarea teritorial─â a activit─â┼úii ┼či de prezen┼úa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Zone cu risc ridicat ┼či specific

    ART. 105
    Eviden┼úa zonelor cu risc ridicat ┼či specific prev─âzut─â la art. 13 lit. k) din lege trebuie s─â con┼úin─â nominalizarea ┼či localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či m─âsurile stabilite în urma evalu─ârii riscurilor pentru aceste zone.
    ART. 106
    Angajatorul trebuie s─â aduc─â la cuno┼čtin┼ú─â conduc─âtorilor locurilor de munc─â ┼či lucr─âtorilor care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în zonele cu risc ridicat ┼či specific m─âsurile stabilite în urma evalu─ârii riscurilor.
    ART. 107
    Ac┼úiunile pentru realizarea m─âsurilor stabilite în urma evalu─ârii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat ┼či specific constituie o prioritate în cadrul planului de protec┼úie ┼či prevenire.

    CAP. 7
    Comunicarea ┼či cercetarea evenimentelor, înregistrarea ┼či eviden┼úa accidentelor de munc─â ┼či a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea ┼či raportarea bolilor profesionale

    SEC┼óIUNEA 1
    Comunicarea evenimentelor

    ART. 108
    (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 ┼či art. 27 alin. (1) din lege.
    (2) Dac─â printre victimele evenimentului se afl─â ┼či lucr─âtori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat ┼či angajatorilor acestora de c─âtre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
    (3) Evenimentul produs în condi┼úiile prev─âzute la art. 30 alin. (1) lit. d) ┼či e) din lege, dac─â a avut loc în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii ┼či nu a avut nicio leg─âtur─â cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munc─â pe raza c─âruia s-a produs, de c─âtre orice persoan─â care are cuno┼čtin┼ú─â despre producerea evenimentului.
    ART. 109
    Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 13:
    a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul ┼či, dac─â este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
    b) sediul/adresa ┼či num─ârul de telefon ale angajatorului;
    c) locul unde s-a produs evenimentul;
    d) data ┼či ora la care s-a produs evenimentul/data ┼či ora la care a decedat accidentatul;
    e) numele ┼či prenumele victimei;
    f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civil─â, copii în între┼úinere, alte persoane în între┼úinere, ocupa┼úia, vechimea în ocupa┼úie ┼či la locul de munc─â;
    g) împrejur─ârile care se cunosc ┼či cauzele prezumtive;
    h) consecin┼úele accidentului;
    i) numele ┼či func┼úia persoanei care comunic─â evenimentul;
    j) data comunic─ârii;
    k) unitatea sanitar─â cu paturi la care a fost internat accidentatul.
    ART. 110
    în cazul accidentelor de circula┼úie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt ┼či persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poli┼úiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munc─â din jude┼úul pe raza c─âruia s-a produs.
    ART. 111
    (1) Angajatorul va lua m─âsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat─â din producerea evenimentului, pân─â la primirea acordului din partea organelor care efectueaz─â cercetarea, cu excep┼úia cazurilor în care men┼úinerea acestei st─âri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidenta┼úilor sau ar pune în pericol via┼úa lucr─âtorilor ┼či a celorlal┼úi participan┼úi la procesul muncii.
    (2) în situa┼úia în care este necesar s─â se modifice starea de fapt rezultat─â din producerea evenimentului, se vor face, dup─â posibilit─â┼úi, schi┼úe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica ┼či se vor ridica orice obiecte care con┼úin sau poart─â o urm─â a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaz─â cercetarea ┼či vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
    (3) Pentru orice modificare a st─ârii de fapt rezultat─â din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul s─âu legal va consemna pe propria r─âspundere, într-un proces-verbal, toate modific─ârile efectuate dup─â producerea evenimentului.
    ART. 112
    (1) Inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia a avut loc evenimentul va comunica Inspec┼úiei Muncii:
    a) incidentul periculos;
    b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
    c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
    d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evident─â;
    e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
    (2) Accidentul prev─âzut la alin. (1) lit. e) se va comunica dup─â primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
    (3) Comunicarea c─âtre Inspec┼úia Muncii va cuprinde informa┼úiile prev─âzute la art. 109.
    ART. 113
    (1) La solicitarea organelor care efectueaz─â cercetarea evenimentului, unitatea sanitar─â care acord─â asisten┼ú─â medical─â de urgen┼ú─â se va pronun┼úa în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucr─âtoare de la primirea solicit─ârii.
    (2) Unitatea sanitar─â prev─âzut─â la alin. (1) va lua m─âsuri pentru recoltarea imediat─â a probelor de laborator, în vederea determin─ârii alcoolemiei sau a st─ârii de influen┼ú─â a produselor ori substan┼úelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum ┼či pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munc─â, urmând s─â comunice rezultatul determin─ârilor specifice în termen de 5 zile lucr─âtoare de la ob┼úinerea acestora.
    (3) în caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munc─â va solicita în scris unit─â┼úii medico-legale competente un raport preliminar din care s─â reias─â faptul c─â decesul a fost sau nu urmarea unei v─ât─âm─âri violente, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activit─â┼úii ┼či func┼úionarea institu┼úiilor de medicin─â legal─â, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 459/2001, republicat─â, ┼či legisla┼úiei subsecvente.
    (4) Unitatea medico-legal─â va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munc─â în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 1/2000, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 459/2001, republicat─â, ┼či ale legisla┼úiei subsecvente.
    (5) Unitatea medico-legal─â va transmite raportul de constatare medico-legal─â în termenul prev─âzut la art. 29 alin. (3) din lege.
    (6) în cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiz─â medical─â ┼či recuperare a capacit─â┼úii de munc─â, care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucr─âtoare de la data eliber─ârii acesteia, la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia s-a produs accidentul.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Cercetarea evenimentelor
ART. 114
    Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejur─ârilor ┼či a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglement─ârilor legale înc─âlcate, a r─âspunderilor ┼či a m─âsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare ┼či, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
    ART. 115
    Cercetarea se face imediat dup─â comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
    ART. 116
    (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporar─â de munc─â se efectueaz─â de c─âtre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
    (2) Angajatorul are obliga┼úia s─â numeasc─â de îndat─â, prin decizie scris─â, comisia de cercetare a evenimentului.
    (3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus─â din cel pu┼úin 3 persoane; una dintre acestea trebuie s─â fie lucr─âtor desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu preg─âtire de nivel superior.
    (4) Persoanele numite de c─âtre angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie s─â aib─â preg─âtire tehnic─â corespunz─âtoare ┼či s─â nu fie implicate în organizarea ┼či conducerea locului de munc─â unde a avut loc evenimentul ┼či s─â nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
    (5) Angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând s─â apeleze la servicii externe.
    (6) Dac─â în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferi┼úi, în comisia de cercetare numit─â de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate ┼či persoane numite prin decizie scris─â de c─âtre ceilal┼úi angajatori.
    (7) Angajatorul care a organizat transportul r─âspunde pentru cercetarea accidentului de circula┼úie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporar─â de munc─â, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
    (8) Cercetarea evenimentului prev─âzut la art. 30 alin. (1) lit. d) ┼či e) din lege, dac─â acesta a avut loc în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii angajatorului ┼či nu a avut nicio leg─âtur─â cu aceasta, se efectueaz─â în condi┼úiile legii.
    (9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie s─â asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie.
    ART. 117
    (1) în cazul accidentelor de circula┼úie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poli┼úiei rutiere vor transmite organelor împuternicite s─â efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucr─âtoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fa┼úa locului ┼či orice alte documente existente, necesare cercet─ârii: copii de pe declara┼úii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schi┼úe.
    (2) în baza acestor acte ┼či a altor documente din care s─â rezulte c─â victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
    ART. 118
    (1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, s─â efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul s─â ia declara┼úii scrise, s─â preleveze sau s─â solicite prelevarea de probe necesare cercet─ârii, s─â solicite sau s─â consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat s─â le pun─â la dispozi┼úie în condi┼úiile legii.
    (2) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelev─ârii ┼či analiz─ârii probelor în vederea cercet─ârii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
    ART. 119
    (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita exper┼úi sau speciali┼čti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competen┼úe potrivit legii s─â efectueze expertize tehnice, iar ace┼čtia trebuie s─â r─âspund─â solicit─ârii.
    (2) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (1), speciali┼čtii ┼či exper┼úii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrant─â din dosarul de cercetare a evenimentului.
    (3) Cheltuielile aferente efectu─ârii expertizelor se suport─â de c─âtre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face r─âspunz─âtor de organizarea activit─â┼úii în urma c─âreia s-a produs evenimentul.
    ART. 120
    (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar─â de munc─â se va încheia în cel mult 5 zile lucr─âtoare de la data producerii.
    (2) Fac excep┼úie de la prevederile alin. (1) situa┼úii cum ar fi cele în care este necesar─â prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate solicita în scris, argumentat ┼či în termen, la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
    (3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evident─â, accident colectiv sau situa┼úie de persoan─â dat─â disp─ârut─â, precum ┼či cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucr─âtoare de la data producerii acestora.
    (4) Fac excep┼úie de la prevederile alin. (3) situa┼úii cum ar fi cele în care este necesar─â eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munc─â care cerceteaz─â evenimentele poate solicita în scris, argumentat ┼či în termen, la Inspec┼úia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
    ART. 121
    (1) în cazul accidentului cu incapacitate temporar─â de munc─â, în urma c─âruia a intervenit invaliditate confirmat─â prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munc─â va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului ┼či va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
    (2) întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prev─âzut la alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucr─âtoare de la data primirii de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
    (3) în cazul evenimentului a c─ârui consecin┼ú─â este invaliditate evident─â, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de munc─â ca eveniment care a produs incapacitate temporar─â de munc─â ┼či, în func┼úie de consecin┼úele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) ┼či (2).
    ART. 122
    (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
    a) opisul actelor aflate în dosar;
    b) procesul-verbal de cercetare;
    c) nota de constatare la fa┼úa locului, încheiat─â imediat dup─â producerea evenimentului de c─âtre inspectorul de munc─â, în cazul evenimentelor care se cerceteaz─â de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â/Inspec┼úia Muncii, conform competen┼úelor, sau de c─âtre lucr─âtorul desemnat/serviciile de prevenire ┼či protec┼úie, în cazul evenimentelor a c─âror cercetare intr─â în competen┼úa angajatorului, ┼či semnat─â de c─âtre angajator/reprezentantul s─âu legal, care va cuprinde preciz─âri cum ar fi pozi┼úia victimei, existen┼úa sau inexisten┼úa echipamentului individual de protec┼úie, starea echipamentelor de munc─â, modul în care func┼úionau dispozitivele de protec┼úie, închiderea fi┼čei individuale de instructaj prin barare ┼či semn─âtur─â, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
    d) schi┼úe ┼či fotografii referitoare la eveniment;
    e) declara┼úiile accidenta┼úilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporar─â de munc─â sau de invaliditate;
    f) declara┼úiile martorilor ┼či ale oric─âror persoane care pot contribui la elucidarea împrejur─ârilor ┼či a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
    g) copii ale actelor ┼či documentelor necesare pentru elucidarea împrejur─ârilor ┼či a cauzelor reale ale evenimentului;
    h) copii ale certificatului constatator sau oric─âror alte autoriza┼úii în baza c─ârora angajatorul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea;
    i) copii ale fi┼čei de expunere la riscuri profesionale ┼či ale fi┼čei de aptitudine, întocmite conform legii;
    j) copii ale contractelor individuale de munc─â ale victimelor;
    k) copii ale fi┼čelor de instruire individual─â în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â ale victimelor; în caz de deces aceste fi┼če se vor anexa în original;
    l) concluziile raportului de constatare medico-legal─â, în cazul accidentului mortal;
    m) copie a hot─ârârii judec─âtore┼čti prin care se declar─â decesul, în cazul persoanelor date disp─ârute;
    n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporar─â de munc─â;
    o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
    p) actul emis de unitatea sanitar─â care a acordat asisten┼úa medical─â de urgen┼ú─â, din care s─â rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru consulta┼úie ┼či diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
    q) copie a procesului-verbal de cercetare la fa┼úa locului, încheiat de serviciile poli┼úiei rutiere, în cazul accidentelor de circula┼úie pe drumurile publice.
    (2) Dosarul va mai cuprinde, dup─â caz, orice alte acte ┼či documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
    a) copie a autoriza┼úiei, în cazul în care victima desf─â┼čura o activitate care necesita autorizare;
    b) copie a diplomei, adeverin┼úei sau certificatului de calificare a victimei;
    c) acte de expertiz─â tehnic─â, întocmite cu ocazia cercet─ârii evenimentului;
    d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care s─â se poat─â stabili locul, data ┼či ora producerii evenimentului sau s─â se poat─â justifica prezen┼úa victimei la locul, ora ┼či data producerii evenimentului;
    e) documente din care s─â rezulte c─â accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
    f) coresponden┼úa cu alte institu┼úii/unit─â┼úi în vederea ob┼úinerii actelor solicitate;
    g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) ┼či (4);
    h) actul medical emis de unitatea sanitar─â care a acordat asisten┼ú─â medical─â de urgen┼ú─â, din care s─â rezulte diagnosticul la internare ┼či/sau externare;
    i) procesul-verbal încheiat dup─â producerea evenimentului, în condi┼úiile prev─âzute la art. 111;
    j) formularul pentru înregistrarea accidentului de munc─â, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei.
    ART. 123
    Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    a) filele dosarului s─â fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numit─â de angajator, ┼či ┼čtampilate cu ┼čtampila inspectoratului sau a angajatorului;
    b) num─ârul total de file con┼úinut de dosarul de cercetare ┼či num─ârul de file pentru fiecare document anexat la dosar s─â fie men┼úionate în opis;
    c) fiecare document, cu excep┼úia procesului-verbal de cercetare, s─â fie identificat în dosarul de cercetare ca anex─â;
    d) paginile ┼či spa┼úiile albe s─â fie barate;
    e) schi┼úele referitoare la eveniment, anexate la dosar, s─â fie înso┼úite de explica┼úii;
    f) fotografiile referitoare la eveniment s─â fie clare ┼či înso┼úite de explica┼úii;
    g) formularul pentru declara┼úie s─â fie conform modelului prev─âzut în anexa nr. 14;
    h) declara┼úiile aflate la dosar s─â fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul ┼či semnate de c─âtre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de c─âtre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
    ART. 124
    (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
    a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporar─â de munc─â; dosarul se p─âstreaz─â în arhiva angajatorului care înregistreaz─â accidentul;
    b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se p─âstreaz─â la inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea;
    c) în dou─â exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmat─â prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înainteaz─â organelor de urm─ârire penal─â ┼či un exemplar se p─âstreaz─â la inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea;
    d) în dou─â exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evident─â; originalul se p─âstreaz─â la inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea ┼či un exemplar se transmite angajatorului care înregistreaz─â accidentul;
    e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspec┼úia Muncii; originalul se înainteaz─â organelor de urm─ârire penal─â, un exemplar se p─âstreaz─â la Inspec┼úia Muncii ┼či un exemplar la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia s-a produs evenimentul;
    f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporar─â de munc─â pentru victime cu angajatori diferi┼úi; originalul se p─âstreaz─â în arhiva angajatorului care înregistreaz─â accidentul ┼či celelalte exemplare se p─âstreaz─â de c─âtre ceilal┼úi angajatori.
    (2) în cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporar─â de munc─â sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infrac┼úiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în dou─â exemplare, originalul fiind înaintat organului de urm─ârire penal─â.
    ART. 125
    (1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numit─â de c─âtre angajator, se înainteaz─â pentru verificare ┼či avizare la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucr─âtoare de la finalizarea cercet─ârii.
    (2) Inspectoratul teritorial de munc─â va analiza dosarul, va aviza ┼či va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucr─âtoare le la data primirii.
    (3) Dosarul va fi înso┼úit de avizul inspectoratului teritorial le munc─â.
    (4) în cazul în care inspectoratul teritorial de munc─â constat─â c─â cercetarea nu a fost efectuat─â corespunz─âtor, poate dispune completarea dosarului ┼či/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dup─â caz.
    (5) Comisia de cercetare va completa dosarul ┼či va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucr─âtoare de la data primirii dosarului.
    (6) Dac─â evenimentul urmat de incapacitate temporar─â de munc─â s-a produs în condi┼úiile prev─âzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munc─â va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urm─ârire penal─â, imediat dup─â avizare.
    ART. 126
    (1) Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munc─â va fi înaintat în vederea aviz─ârii la Inspec┼úia Muncii, în cel mult 5 zile lucr─âtoare de la finalizarea cercet─ârii.
    (2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispari┼úiei de persoane, ca urmare a unui eveniment ┼či în împrejur─âri care îndrept─â┼úesc presupunerea decesului acestora, va fi p─âstrat la inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea, pân─â la emiterea hot─ârârii judec─âtore┼čti prin care se declar─â decesul persoanelor disp─ârute, conform prevederilor legale în vigoare; dup─â completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea aviz─ârii la Inspec┼úia Muncii.
    (3) Inspec┼úia Muncii avizeaz─â ┼či restituie dosarele prev─âzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucr─âtoare de la data primirii.
    (4) în cazul în care Inspec┼úia Muncii constat─â c─â cercetarea nu a fost efectuat─â corespunz─âtor, poate dispune completarea dosarului ┼či întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
    (5) Inspectoratul teritorial de munc─â va completa dosarul ┼či va întocmi noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucr─âtoare de la data primirii dosarului.
    (6) Inspectoratul teritorial de munc─â transmite dosarele le cercetare prev─âzute la alin. (1) organelor de urm─ârire penal─â, numai dup─â ce au fost avizate de c─âtre Inspec┼úia Muncii.
    ART. 127
    (1) Dosarul de cercetare al accidentului de munc─â cu invaliditate, înaintat organelor de urm─ârire penal─â, se restituie la inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea, pentru completare ┼či întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
    (2) Dosarul prev─âzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munc─â în termen de 10 zile lucr─âtoare de la data solicit─ârii acestuia.
    (3) Completarea dosarului prev─âzut la alin. (1) ┼či întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucr─âtoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munc─â.
    (4) Dosarul completat ┼či noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea aviz─ârii la Inspec┼úia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munc─â în termen de 10 zile lucr─âtoare de la data primirii.
    (5) Dup─â avizarea de c─âtre Inspec┼úia Muncii în condi┼úiile prev─âzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urm─ârire penal─â de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â.
    ART. 128
    Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie s─â con┼úin─â urm─âtoarele capitole:
    a) data încheierii procesului-verbal;
    b) numele persoanelor ┼či în ce calitate efectueaz─â cercetarea evenimentului;
    c) perioada de timp ┼či locul în care s-a efectuat cercetarea;
    d) obiectul cercet─ârii;
    e) data ┼či ora producerii evenimentului;
    f) locul producerii evenimentului;
    g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului s─âu legal;
    h) datele de identificare a accidentatului/accidenta┼úilor;
    i) descrierea detaliat─â a locului, echipamentului de munc─â, a împrejur─ârilor ┼či modului în care s-a produs evenimentul;
    j) urm─ârile evenimentului ┼či/sau urm─ârile suferite de persoanele accidentate;
    k) cauza producerii evenimentului;
    l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
    m) alte constat─âri f─âcute cu ocazia cercet─ârii evenimentului;
    n) persoanele r─âspunz─âtoare de înc─âlcarea reglement─ârilor legale, din capitolele de la lit. k), l) ┼či m);
    o) sanc┼úiunile contraven┼úionale aplicate;
    p) propuneri pentru cercetare penal─â;
    q) caracterul accidentului;
    r) angajatorul care înregistreaz─â accidentul de munc─â sau incidentul periculos;
    s) m─âsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare ┼či persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
    t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munc─â privind realizarea m─âsurilor prev─âzute la lit. s);
    u) num─ârul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare ┼či repartizarea acestora;
    v) numele ┼či semn─âtura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
    w) avizul inspectorului-┼čef adjunct securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    x) viza inspectorului-┼čef/inspectorului general de stat.
    ART. 129
    (1) în capitolul prev─âzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit c─ârora persoanele sunt îndrept─â┼úite s─â efectueze cercetarea, precum ┼či numele angajatorului ┼či ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercet─âri.
    (2) în capitolul prev─âzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
    (3) în capitolul prev─âzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment ┼či ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
    (4) în capitolul prev─âzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentan┼úilor legali ai angajatorilor, num─ârul documentului prin care s-a certificat autorizarea de func┼úionare din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, adresa punctului de lucru.
    (5) în capitolul prev─âzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urm─âtoarele: numele, prenumele, cet─â┼úenia, vârsta, starea civil─â, num─ârul de copii minori, domiciliul, locul de munc─â la care este încadrat, profesia de paz─â, ocupa┼úia în momentul accident─ârii, vechimea în munc─â, în func┼úie sau în meserie ┼či la locul de munc─â, data efectu─ârii ultimului instructaj în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, iar pentru persoanele care, în momentul accident─ârii, desf─â┼čurau o activitate pentru care este necesar─â autorizare, se va face referire ┼či la aceasta.
    (6) Capitolul prev─âzut la art. 128 lit. i) va con┼úine urm─âtoarele subcapitole:
    a) descrierea detaliat─â a locului producerii evenimentului;
    b) descrierea detaliat─â a echipamentului de munc─â;
    c) descrierea detaliat─â a împrejur─ârilor;
    d) descrierea detaliat─â a modului în care s-a produs evenimentul.
    (7) în capitolele prev─âzute la art. 128 lit. k) - m) se va face trimitere la reglement─ârile legale în vigoare înc─âlcate, cu redarea integral─â a textului acestora.
    (8) Denumirea capitolului prev─âzut la art. 128 lit. o) se va schimba în "Propuneri pentru sanc┼úiuni administrative ┼či disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de c─âtre comisia numit─â de angajator.
    (9) Capitolele prev─âzute la art. 128 lit. w) ┼či x) se vor reg─âsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â sau Inspec┼úia Muncii, conform competen┼úelor.
    (10) în cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prev─âzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
    ART. 130
    în situa┼úiile în care din cercetare rezult─â c─â accidentul nu întrune┼čte condi┼úiile pentru a fi încadrat ca accident de munc─â, se va face aceast─â men┼úiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prev─âzute la art. 128 lit. q) ┼či r) ┼či se vor dispune m─âsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asem─ân─âtoare.
    ART. 131
    Comisia de cercetare a unui eveniment numit─â de angajator poate face propuneri de sanc┼úiuni disciplinare ┼či/sau administrative, pe care le va men┼úiona în procesul-verbal de cercetare.
    ART. 132
    (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocme┼čte în:
    a) 3 exemplare, în cazul accidentului de munc─â urmat de incapacitate temporar─â de munc─â, pentru angajatorul care înregistreaz─â accidentul, inspectoratul teritorial de munc─â care a avizat dosarul ┼či asigur─âtor;
    b) mai multe exemplare, în cazul accidentului de munc─â urmat de incapacitate temporar─â de munc─â pentru lucr─âtori cu angajatori diferi┼úi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munc─â care a avizat dosarul ┼či asigur─âtor;
    c) 5 exemplare, în cazul accidentului de munc─â urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistreaz─â accidentul, organul de urm─ârire penal─â, inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea, Inspec┼úia Muncii ┼či asigur─âtor;
    d) 5 exemplare, în cazul accidentului de munc─â mortal sau al celui colectiv, precum ┼či în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care înregistreaz─â accidentul, organul de urm─ârire penal─â, inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea, Inspec┼úia Muncii ┼či asigur─âtor;
    e) 5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreaz─â incidentul, organele de urm─ârire penal─â, inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea, Inspec┼úia Muncii ┼či asigur─âtor.
    (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un num─âr mai mare de exemplare, dup─â caz.
    ART. 133
    (1) în cazul în care accidentul de munc─â s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistreaz─â, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis ┼či acestuia.
    (2) în cazul în care angajatorul la care se înregistreaz─â accidentul de munc─â î┼či are sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa pe teritoriul altui jude┼ú decât cel pe raza c─âruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munc─â pe raza c─âruia are sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa angajatorul.
    ART. 134
    în cazul evenimentelor care nu au fost comunicate ┼či cercetate, dar persoana v─ât─âmat─â prezint─â un certificat medical cu cod "accident de munc─â", angajatorul care ┼či-a asumat atribu┼úiile în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â/lucr─âtorul desemnat/serviciul intern de prevenire ┼či protec┼úie/serviciul extern de prevenire ┼či protec┼úie va solicita acesteia o declara┼úie scris─â privind modul ┼či împrejur─ârile în care s-a produs evenimentul.
SECŢIUNEA a 3-a
    înregistrarea ┼či eviden┼úa accidentelor de munc─â ┼či a incidentelor periculoase

    ART. 135
    înregistrarea accidentelor de munc─â ┼či a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
    ART. 136
    (1) Accidentul de munc─â produs în timpul prest─ârii unor servicii pe baz─â de contract, comand─â sau alte forme legale încheiate în întreprinderea ┼či/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadrat─â victima, se înregistreaz─â potrivit clauzelor prev─âzute în acest sens în documentele încheiate.
    (2) în situa┼úia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situa┼úiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munc─â se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul r─âspunz─âtor de conducerea ┼či/sau de organizarea activit─â┼úii care a avut ca urmare producerea accidentului.
    (3) Accidentul de munc─â produs în timpul prest─ârii unor servicii pe baz─â de comand─â, la domiciliul clientului, se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul la care este/a fost angajat─â victima.
    (4) Accidentul de munc─â suferit de o persoan─â aflat─â în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea ┼či/sau unitatea altui angajator se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul r─âspunz─âtor de conducerea ┼či/sau de organizarea activit─â┼úii care a avut ca urmare producerea accidentului.
    (5) Accidentele suferite în timpul stagiului de practic─â profesional─â de c─âtre elevi, studen┼úi, ucenici ┼či ┼čomeri în perioada de reconversie profesional─â se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul la care se efectueaz─â practica/reconversia profesional─â.
    (6) Accidentul de munc─â suferit de o persoan─â în cadrul activit─â┼úilor cultural-sportive, în timpul ┼či din cauza îndeplinirii acestor activit─â┼úi, se înregistreaz─â de c─âtre institu┼úia sau angajatorul care a organizat ac┼úiunea respectiv─â.
    (7) Accidentul de munc─â produs ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse de o persoan─â, din proprie ini┼úiativ─â, pentru salvarea de vie┼úi omene┼čti sau pentru prevenirea ori înl─âturarea unui pericol grav ┼či iminent ce amenin┼ú─â avutul public sau privat din întreprinderea ┼či/sau unitatea unui angajator, se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul la care s-a produs accidentul.
    (8) în cazul accidentului produs ca urmare a unei ac┼úiuni întreprinse de o persoan─â, din proprie ini┼úiativ─â, pentru salvarea de vie┼úi omene┼čti sau pentru prevenirea ori înl─âturarea unui pericol grav ┼či iminent ce amenin┼ú─â avutul public sau privat, produs în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii unui angajator ┼či care nu are nicio leg─âtur─â cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
    (9) Accidentul de munc─â de traseu se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul la care este angajat─â victima sau, dup─â caz, de angajatorul r─âspunz─âtor de conducerea ┼či/sau de organizarea activit─â┼úii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercet─ârii.
    (10) Accidentul de munc─â de circula┼úie se înregistreaz─â c─âtre angajatorul la care este angajat─â victima sau, dup─â caz, de angajatorul r─âspunz─âtor de conducerea ┼či/sau de organizarea activit─â┼úii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercet─ârii.
    (11) Accidentul produs în afara întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii, ca urmare a nelu─ârii unor m─âsuri de securitate de c─âtre un alt angajator, se înregistreaz─â de c─âtre angajatorul din vina c─âruia s-a produs accidentul.
    (12) Accidentul de munc─â suferit de înso┼úitorii de înc─ârc─âturi, personalul de po┼čt─â de la vagoanele C.F.R., angaja┼úi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obliga┼úi s─â delege înso┼úitori pentru astfel de înc─ârc─âturi, pe mijloace de transport ce nu le apar┼úin, se va înregistra de c─âtre angajatorul r─âspunz─âtor de organizarea activit─â┼úii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dup─â caz, în condi┼úiile clauzelor prev─âzute în documentele încheiate.
    ART. 137
    Pentru unele situa┼úii neprev─âzute în prezentele reglement─âri, cu privire la înregistrarea accidentelor de munc─â, inspectoratul teritorial de munc─â sau Inspec┼úia Muncii va stabili modul de înregistrare accidentului în cauz─â.
    ART. 138
    (1) Dispari┼úia unei persoane în condi┼úiile unui accident de munc─â ┼či în împrejur─âri care îndrept─â┼úesc presupunerea decesului acesteia se înregistreaz─â ca accident mortal, dup─â r─âmânerea definitiv─â ┼či irevocabil─â a hot─ârârii judec─âtore┼čti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
    (2) Data producerii accidentului de munc─â mortal, prev─âzut la alin. (1), este data înscris─â în hot─ârârea judec─âtoreasc─â ca fiind data decesului.
    (3) Angajatorul la care a fost angajat─â persoana disp─ârut─â va comunica, imediat, num─ârul ┼či data hot─ârârii judec─âtore┼čti la inspectoratul teritorial de munc─â.
    ART. 139
    Accidentul de munc─â cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munc─â.
    ART. 140
    (1) în baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistreaz─â accidentul va completa FIAM.
    (2) FIAM se completeaz─â pentru fiecare persoan─â accidentat─â în câte 4 exemplare care se înainteaz─â spre avizare dup─â cum urmeaz─â:
    a) inspectoratului teritorial de munc─â care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucr─âtoare de la primirea avizului;
    b) inspectoratului teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucr─âtoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
    (3) Verificarea ┼či avizarea FIAM de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â se fac în termen de 5 zile lucr─âtoare de la primirea formularului.
    (4) Angajatorul la care se înregistreaz─â accidentul anexeaz─â FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare ┼či distribuie celelalte exemplare la persoana accidentat─â, inspectoratul teritorial de munc─â ┼či asigur─âtorul pe raza c─âruia î┼či are sediul social, domiciliul sau re┼čedin┼úa.
    (5) în cazul în care victima unui accident de munc─â a fost propus─â pentru pensionare odat─â cu emiterea deciziei de încadrare într-o grup─â de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unit─â┼úii de expertiz─â medical─â ┼či recuperare a capacit─â┼úii de munc─â.
    ART. 141
    (1) Angajatorul va ┼úine eviden┼úa evenimentelor în:
    a) Registrul unic de eviden┼ú─â a accidenta┼úilor în munc─â, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 15;
    b) Registrul unic de eviden┼ú─â a incidentelor periculoase, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 16;
    c) Registrul unic de eviden┼ú─â a accidentelor u┼čoare, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 17;
    d) Registrul unic de eviden┼ú─â a accidenta┼úilor în munc─â ce au ca urmare incapacitate de munc─â mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 18.
    (2) în registrul prev─âzut la alin. (1) lit. d) se va ┼úine eviden┼úa accidenta┼úilor în munc─â pentru care perioada de incapacitate temporar─â de munc─â este de minimum 4 zile de lucru, f─âr─â a lua în calcul ziua producerii accidentului.
    (3) Registrele de eviden┼ú─â trebuie s─â fie actualizate.
    ART. 142
    (1) în baza FIAM ┼či a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munc─â va ┼úine eviden┼úa tuturor accidentelor de munc─â ┼či a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa pe teritoriul jude┼úului respectiv.
    (2) Inspectoratul teritorial de munc─â va ┼úine eviden┼úa în:
    a) Registrul unic de eviden┼ú─â a accidenta┼úilor în munc─â;
    b) Registrul unic de eviden┼ú─â a incidentelor periculoase;
    c) Registrul unic de eviden┼ú─â a accidenta┼úilor în munc─â ce au ca urmare incapacitate de munc─â mai mare de 3 zile de lucru.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Comunicarea, cercetarea ┼či înregistrarea evenimentelor produse în afara grani┼úelor României, în care sunt implica┼úi lucr─âtori ai unor angajatori români, afla┼úi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu

    ART. 143
    (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara grani┼úelor ┼ú─ârii, în care sunt implica┼úi lucr─âtori ai unor angajatori români, se face conform prevederilor art. 108 - 113.
    (2) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (1) angajatorul are obliga┼úia de a comunica evenimentul ┼či misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ┼úara respectiv─â.
    (3) Orice eveniment produs pe teritoriul altei ┼ú─âri în care sunt implica┼úi lucr─âtori români, deta┼ča┼úi sau pu┼či la dispozi┼úie de c─âtre angajatori români la angajatori str─âini, respectiv utilizatori str─âini, pentru efectuarea unor lucr─âri pe teritoriul altui stat, se comunic─â imediat de c─âtre angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ┼úara respectiv─â.
    (4) Angajatorii români care deta┼čeaz─â ori pun la dispozi┼úie lucr─âtori la angajatori str─âini, respectiv utilizatori str─âini; au obliga┼úia s─â includ─â în cuprinsul conven┼úiilor interna┼úionale ┼či contractelor bilaterale încheiate cu partenerii str─âini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
    (5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum ┼či persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara grani┼úelor ┼ú─ârii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de c─âtre misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obliga┼úia de a comunica aceste evenimente Inspec┼úiei Muncii.
ART. 144
    (1) Cercetarea evenimentelor produse în afara grani┼úelor ┼ú─ârii în care sunt implica┼úi lucr─âtori ai unor angajatori români se va face conform prevederilor art. 114 - 134.
    (2) La cercetarea evenimentelor prev─âzute la alin. (1) poate participa ┼či un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ┼úara respectiv─â.
    (3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum ┼či persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara grani┼úelor ┼ú─ârii se face de c─âtre Ministerul Afacerilor Externe.
    (4) în cazul evenimentelor men┼úionate la alin. (1) ┼či (3), care au produs invaliditate confirmat─â prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor disp─ârute ┼či în cazul incidentului periculos, Inspec┼úia Muncii poate delega reprezentan┼úi care s─â efectueze cercetarea la fa┼úa locului.
    (5) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (4), cercetarea se va finaliza de c─âtre Inspec┼úia Muncii sau, dup─â caz, inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia î┼či are sediul, domiciliul sau re┼čedin┼úa angajatorul.
    ART. 145
    (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor r─âspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul str─âin, în cazul efectu─ârii de lucr─âri cu personal român, ┼či, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angaja┼úii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române ┼či persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara grani┼úelor României, afla┼úi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
    (2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prev─âzute la art. 122 ┼či se va completa cu:
    a) copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din ┼úara pe teritoriul c─âreia s-a produs evenimentul, precum ┼či traducerea acestora în limba român─â;
    b) copie de pe contractul încheiat cu partenerul str─âin, din care s─â rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucr─âri se execut─â, pe ce durat─â, locul unde se execut─â lucr─ârile respective, clauzele privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â, modul în care se fac comunicarea ┼či cercetarea evenimentelor ┼či înregistrarea accidentelor de munc─â.
    (3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în num─ârul de exemplare precizat la art. 124.
    (4) Imediat dup─â finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul român sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
    ART. 146
    înregistrarea ┼či eviden┼úa accidentelor de munc─â ┼či a incidentelor periculoase se fac de c─âtre angajatorul român, conform prevederilor art. 143 - 145.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Comunicarea ┼či cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implica┼úi cet─â┼úeni str─âini afla┼úi în îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu

    ART. 147
    (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implica┼úi cet─â┼úeni str─âini afla┼úi în îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia a avut loc, de c─âtre angajator sau de c─âtre orice alt─â persoan─â care are cuno┼čtin┼ú─â despre eveniment.
    (2) Inspectoratul teritorial de munc─â care a primit comunicarea va în┼čtiin┼úa misiunea diplomatic─â sau consulatul ┼ú─ârii din care provine persoana accidentat─â, prin intermediul Inspec┼úiei Muncii.
    ART. 148
    (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia au avut loc, împreun─â cu celelalte organe competente, precum ┼či cu reprezentan┼úi ai angajatorului str─âin implicat în eveniment sau de c─âtre Inspec┼úia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
    (2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului ┼ú─ârii respective.
    (3) Termenul de cercetare este cel prev─âzut la art. 120.
    (4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prev─âzute la art. 122.
    (5) Dosarul de cercetare se va întocmi în num─ârul de exemplare precizat la art. 124 ┼či o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului ┼ú─ârii de unde provine accidentatul de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â care a efectuat cercetarea.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Semnalarea bolilor profesionale

    ART. 149
    Bolile profesionale, precum ┼či suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de c─âtre to┼úi medicii care depisteaz─â astfel de îmboln─âviri, indiferent de specialitate ┼či locul de munc─â, cu prilejul oric─ârei presta┼úii medicale: examene medicale profilactice, consulta┼úii medicale de specialitate.
    ART. 150
    (1) Medicul care suspecteaz─â o boal─â profesional─â completeaz─â fi┼ča de semnalare BP1, prev─âzut─â în anexa nr. 19, ┼či trimite bolnavul cu aceast─â fi┼č─â la unitatea sanitar─â de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea preciz─ârii diagnosticului de boal─â profesional─â.
    (2) Medicul specialist de medicina muncii examineaz─â bolnavul, stabile┼čte diagnosticul de profesionalitate ┼či completeaz─â fi┼ča de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

    SEC┼óIUNEA a 7-a
    Cercetarea bolii profesionale

    ART. 151
    Dup─â primirea fi┼čei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autorit─â┼úii de s─ân─âtate public─â jude┼úene sau a municipiului Bucure┼čti cerceteaz─â în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesional─â, cauzele îmboln─âvirii profesionale.
    ART. 152
    Cercetarea se face în prezen┼úa angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dup─â caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
    ART. 153
    Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmboln─âvirii respective ┼či se finalizeaz─â cu redactarea ┼či semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boal─â profesional─â, prev─âzut în anexa nr. 20.
    ART. 154
    Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal─â profesional─â este semnat de to┼úi cei care au luat parte la cercetare, conform competen┼úelor, men┼úionându-se în mod special cauzele îmboln─âvirii, responsabilitatea angajatorilor ┼či m─âsurile tehnice ┼či organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
    ART. 155
    (1) în situa┼úia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dup─â caz, persoana fizic─â autorizat─â în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munc─â ori lucr─âtorul sau asigur─âtorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu m─âsura tehnic─â sau organizatoric─â formulat─â, se pot dresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boal─â profesional─â, Comisiei de exper┼úi de medicina muncii acredita┼úi de Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei ┼či de Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice.
    (2) Componen┼úa ┼či atribu┼úiile Comisiei de exper┼úi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei ┼či al ministrului s─ân─ât─â┼úii publice.
    ART. 156
    Solu┼úiile adoptate în aceste situa┼úii vor fi comunicate în scris celor interesa┼úi, în termen de 20 de zile de la data primirii contesta┼úiei.
    ART. 157
    Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal─â profesional─â se înmâneaz─â angajatorului, medicului are a semnalat îmboln─âvirea pentru eviden┼úa îmboln─âvirilor profesionale ┼či pentru a urm─âri realizarea m─âsurilor prescrise, precum ┼či medicului de medicina muncii din autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â sau a municipiului Bucure┼čti.
    ART. 158
    Pe baza confirm─ârii caracterului profesional al îmboln─âvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declar─â cazul de îmboln─âvire profesional─â, completând fi┼ča de declarare a cazului de boal─â profesional─â BP2, prev─âzut─â în anexa nr. 21.

    SEC┼óIUNEA a 8-a
    Declararea bolilor profesionale

    ART. 159
    Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se p─âstreaz─â la autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â sau a municipiului Bucure┼čti ┼či va cuprinde urm─âtoarele documente:
    a) opisul documentelor din dosar;
    b) istoricul de expunere profesional─â (documentul care certific─â ruta profesional─â, ┼či anume copie de pe carnetul de munc─â) ┼či, dup─â caz, nivelul m─âsurat al noxelor sau noxa identificat─â;
    c) copie de pe fi┼ča de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
    d) istoricul st─ârii de s─ân─âtate la locul de munc─â (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigur─â asisten┼úa de medicina muncii la unitatea respectiv─â);
    e) document medical care precizeaz─â diagnosticul de boal─â profesional─â (biletul de ie┼čire emis de clinica/sec┼úia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverin┼úa medical─â emis─â de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boal─â profesional─â, în cazul în care bolnavul nu a fost internat) ┼či copii ale unor investiga┼úii necesare pentru sus┼úinerea diagnosticului de profesionalitate;
    f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boal─â profesional─â;
    g) copie de pe fi┼ča de semnalare BP1.
    ART. 160
    Declararea bolilor profesionale se face de c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â sau a municipiului Bucure┼čti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fi┼ča de declarare a cazului de boal─â profesional─â BP2, denumit─â în continuare fi┼ča de declarare BP2, care reprezint─â formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
    ART. 161
    în cazul în care unitatea la care s-a produs îmboln─âvirea a fost desfiin┼úat─â sau nu mai exist─â la momentul preciz─ârii diagnosticului de boal─â profesional─â, cazul respectiv se poate declara prin fi┼ča de declarare BP2 pe baza documentelor prev─âzute la art. 159, cu excep┼úia procesului-verbal de cercetare a cazului de boal─â profesional─â.
    ART. 162
    Cazurile de pneumoconioze, precum ┼či cazurile de cancer profesional se înregistreaz─â la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul ┼či unde exist─â factorii de risc ai bolii profesionale respective eviden┼úia┼úi prin documente oficiale de la autoritatea de s─ân─âtate public─â; ele se declar─â ┼či se p─âstreaz─â în eviden┼ú─â de c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â sau a municipiului Bucure┼čti din jude┼úul sau din municipiul Bucure┼čti în care se afl─â agentul economic respectiv.
    ART. 163
    Autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, este r─âspunz─âtoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fi┼ča de declarare BP2.
    ART. 164
    Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioz─â se confirm─â numai pe baza diagnosticului precizat de c─âtre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

    SEC┼óIUNEA a 9-a
    Raportarea bolilor profesionale

    ART. 165
    (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz─â în cursul lunii în care s-a produs îmboln─âvirea, de c─âtre autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, la Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de S─ân─âtate Public─â Bucure┼čti, la Centrul Na┼úional pentru Organizarea ┼či Asigurarea Sistemului Informa┼úional ┼či Informatic în Domeniul S─ân─ât─â┼úii Bucure┼čti, precum ┼či la structurile teritoriale ale asigur─âtorului stabilite conform legii.
    (2) O copie a fi┼čei de declarare BP2 se va înmâna lucr─âtorului diagnosticat cu boal─â profesional─â.
    ART. 166
    La nivelul Centrului na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ na┼úional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaz─â lunar cu datele din fi┼čele de declarare BP2.
    ART. 167
    Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale reprezint─â forul metodologic care asigur─â asisten┼ú─â ┼či îndrumare tehnic─â profesional─â în domeniul bolilor profesionale.
    ART. 168
    Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale raporteaz─â semestrial datele privind morbiditatea profesional─â Autorit─â┼úii de S─ân─âtate Public─â din cadrul Ministerului S─ân─ât─â┼úii Publice.
    ART. 169
    Centrul na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale transmite informa┼úiile de interes public privind bolile profesionale tuturor institu┼úiilor implicate în activit─â┼úi cu impact asupra s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor.
    ART. 170
    Lista bolilor profesionale ale c─âror declarare, cercetare ┼či eviden┼ú─â sunt obligatorii este prev─âzut─â în anexa nr. 22.
    ART. 171
    Structurile de medicina muncii din cadrul autorit─â┼úilor de s─ân─âtate public─â jude┼úene vor raporta cu o periodicitate anual─â Centrului na┼úional de coordonare metodologic─â ┼či informare privind bolile profesionale situa┼úia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în anul respectiv.
    ART. 172
    Intoxica┼úia acut─â profesional─â se declar─â, se cerceteaz─â ┼či se înregistreaz─â atât ca boal─â profesional─â, cât ┼či ca accident de munc─â.

    SEC┼óIUNEA a 10-a
    Bolile legate de profesie

    ART. 173
    Lista bolilor legate de profesiune este prezentat─â în anexa nr. 23.
    ART. 174
    Bolile legate de profesiune nu se declar─â. Acestea se dispensarizeaz─â medical ┼či se comunic─â angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind s─ân─âtatea lucr─âtorilor, în vederea lu─ârii m─âsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condi┼úiilor de munc─â.

    SEC┼óIUNEA a 11-a
    Dispozi┼úii finale

    ART. 175
    în contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activit─â┼úi ┼či servicii vor fi prev─âzute clauze privind r─âspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea ┼či înregistrarea unor eventuale accidente de munc─â.
    ART. 176
    (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporar─â de munc─â, invaliditate sau deces au dreptul s─â sesizeze sau s─â se informeze la inspectoratul teritorial de munc─â pe raza c─âruia a avut loc accidentul.
    (2) Dac─â în urma investiga┼úiilor rezult─â c─â sunt întrunite condi┼úiile unui accident de munc─â, inspectoratul teritorial de munc─â va lua m─âsuri pentru efectuarea cercet─ârii în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    (3) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munc─â va r─âspunde sesiz─ârilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
    ART. 177
    (1) în situa┼úia în care angajatorul, lucr─âtorii implica┼úi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munc─â sau, dup─â caz, Inspec┼úiei Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
    (2) Solu┼úiile adoptate în cazul situa┼úiilor prev─âzute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesa┼úi, în termen legal.

    CAP. 8
    Avizarea documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â
SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 178
    Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documenta┼úii cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â care se supun aviz─ârii, a cerin┼úelor care stau la baza realiz─ârii acestora, precum ┼či a procedurii de avizare.
    ART. 179
    Documenta┼úiile care se supun aviz─ârii sunt:
    a) filme sau imagini, pe pelicul─â sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    b) afi┼če, pliante, bro┼čuri din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    c) suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, elaborate de prestatorii de servicii;
    d) diapozitive, diafilme ┼či altele asemenea.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Cerin┼úe de realizare a documenta┼úiilor

    ART. 180
    Cerin┼úele generale pentru realizarea documenta┼úiilor prev─âzute la art. 179 sunt:
    a) con┼úinutul s─â fie în concordan┼ú─â cu legisla┼úia în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â în vigoare;
    b) s─â prezinte informa┼úia într-o form─â accesibil─â, complet─â ┼či u┼čor de asimilat;
    c) con┼úinutul ┼či realizarea s─â fie în concordan┼ú─â cu nivelul de preg─âtire al subiec┼úilor c─ârora li se adreseaz─â.
    ART. 181
    Cerin┼úele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â sunt:
    a) scenariul ┼či regia s─â asigure perceperea corect─â ┼či clar─â a mesajului;
    b) imagine clar─â ┼či sugestiv─â;
    c) sonor clar ┼či sugestiv;
    d) forme de prezentare: filmare real─â sau anima┼úie;
    e) durata proiec┼úiei: 10 - 20 de minute.
    ART. 182
    Cerin┼úele specifice pentru realizarea afi┼čelor ┼či pliantelor din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â sunt:
    a) grafic─â simpl─â, f─âr─â gre┼čeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei ┼či eliminându-se detaliile nesemnificative;
    b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordan┼ú─â cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situa┼úii pozitive ┼či culori închise pentru situa┼úii negative;
    c) s─â nu aib─â text sau textul s─â fie scurt, concis ┼či vizibil, cu dimensiunea literelor aleas─â astfel încât s─â permit─â citirea textului de la o distan┼ú─â de 4 - 5 m;
    d) subiectul s─â ocupe circa 60% din suprafa┼úa afi┼čului, iar marginile s─â fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
    e) m─ârimea afi┼čului va fi aleas─â în func┼úie de scopul urm─ârit ┼či locul în care va fi expus;
    f) materialele din care sunt realizate s─â fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv s─â fie rezistente la ac┼úiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate ┼či/sau utilizate (umiditate, agen┼úi chimici etc.).
    ART. 183
    Cerin┼úele specifice pentru realizarea bro┼čurilor din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â sunt:
    a) s─â prezinte informa┼úiile clar ┼či concis;
    b) s─â se axeze pe o tem─â concret─â;
    c) s─â prezinte un interes practic cât mai larg.
    ART. 184
    Cerin┼úele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucr─âtorilor în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â sunt:
    a) s─â fie elaborat în baza unei document─âri bibliografice la zi;
    b) s─â utilizeze terminologia specific─â securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â;
    c) s─â fie elaborat pe o tematic─â orientat─â spre grupuri-┼úint─â de lucr─âtori ┼či tipul instruirii, dezvoltat─â efectiv pentru înl─âturarea problemelor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ce rezult─â din evaluarea riscurilor ┼či adaptat─â evolu┼úiei riscurilor sau apari┼úiei de riscuri noi;
    d) s─â fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de preg─âtire al grupului-┼úint─â c─âruia îi este destinat;
    e) informa┼úiile s─â fie sistematizate într-o organizare logic─â a con┼úinutului, orientate spre situa┼úii concrete de munc─â;
    f) s─â cuprind─â ilustra┼úii, desene, scheme, pictograme ┼či tabele explicative, dac─â este necesar;
    g) s─â eviden┼úieze consecin┼úele neaplic─ârii ┼či/sau nerespect─ârii legisla┼úiei din domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    ART. 185
    Cerin┼úele specifice pentru realizarea diapozitivelor ┼či diafilmelor sunt:
    a) pe cât posibil s─â fie realizate color ┼či s─â fie clare;
    b) s─â fie înso┼úite de scheme explicative;
    c) s─â fie înso┼úite de texte redactate clar ┼či concis, f─âr─â a da na┼čtere la interpret─âri;
    d) s─â fie realizate într-o succesiune logic─â.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Avizarea documenta┼úiilor

    ART. 186
    (1) Documenta┼úiile prev─âzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dac─â sunt avizate de c─âtre Comisia de abilitare ┼či avizare prev─âzut─â la art. 36, din jude┼úul în care î┼či are sediul elaboratorul.
    (2) în situa┼úia în care elaboratorul are cet─â┼úenia, respectiv na┼úionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori apar┼úinând Spa┼úiului Economic European, documenta┼úiile se avizeaz─â de c─âtre Comisia de abilitare ┼či avizare constituit─â la nivelul Direc┼úiei de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie a municipiului Bucure┼čti.
    ART. 187
    Pentru avizarea documenta┼úiilor elaboratorul va transmite prin po┼čt─â Comisiei de abilitare ┼či avizare prev─âzute la art. 186 o cerere conform modelului prev─âzut în anexa nr. 24, înso┼úit─â de un dosar care cuprinde:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comer┼úului ┼či, dup─â caz, anexa la acesta; în situa┼úia prev─âzut─â la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenien┼ú─â.
    b) un scurt memoriu de prezentare a documenta┼úiei;
    c) dou─â exemplare din documenta┼úia supus─â aviz─ârii;
    d) în cazul diapozitivelor ┼či diafilmelor se vor transmite: originalul ┼či dou─â copii pe suport hârtie.
    ART. 188
    (1) Comisia de abilitare ┼či avizare va transmite prin po┼čt─â avizul sau decizia de respingere motivat─â, în termen de 30 de zile de la data primirii solicit─ârii.
    (2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi înso┼úit de un exemplar din documenta┼úia transmis─â de elaborator, care va purta ┼čtampila Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei.
    (3) Decizia de respingere, prezentat─â în anexa nr. 26, va fi înso┼úit─â de cele dou─â exemplare de documenta┼úie transmis─â de elaborator, pentru a fi ref─âcut─â în sensul celor precizate în decizie.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Dispozi┼úii finale

    ART. 189
    (1) Difuzarea sau comercializarea documenta┼úiilor prev─âzute la art. 179 va fi înso┼úit─â de o copie a avizului.
    (2) Angajatorul care utilizeaz─â documenta┼úiile prev─âzute la art. 179 trebuie s─â de┼úin─â o copie a avizului.
    ART. 190
    (1) Respingerea aviz─ârii unei documenta┼úii poate face obiectul unei contesta┼úii depuse la Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
    (2) Solu┼úiile adoptate ca r─âspuns la contesta┼úie vor fi comunicate celor interesa┼úi în termen de 30 de zile de la data primirii contesta┼úiei.
    ART. 191
    (1) Dac─â în timpul controalelor efectuate de inspectorii de munc─â se constat─â diferen┼úe între documenta┼úia avizat─â ┼či cea folosit─â în activitatea curent─â, inspectorul de munc─â dispune m─âsuri pentru retragerea documenta┼úiei neconforme ┼či comunic─â în scris Comisiei de abilitare ┼či avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, situa┼úia constatat─â, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
    (2) Comisia de abilitare ┼či avizare teritorial─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, aduce la cuno┼čtin┼ú─â titularului de aviz situa┼úia constatat─â, pentru ca acesta s─â î┼či prezinte punctul de vedere.
    (3) Comisia de abilitare ┼či avizare teritorial─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, analizeaz─â comunicarea inspectorului de munc─â împreun─â cu punctul de vedere al titularului de aviz ┼či emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dup─â caz.
    (4) Suspendarea se poate face pe o perioad─â determinat─â, în func┼úie de timpul necesar pentru remedierea deficien┼úelor constatate.
    (5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contesta┼úii în condi┼úiile prev─âzute la art. 190.
    ART. 192
    (1) în situa┼úia în care titularul de aviz inten┼úioneaz─â s─â aduc─â modific─âri unei documenta┼úii avizate, are obliga┼úia s─â comunice Comisiei de abilitare ┼či avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucure┼čti, con┼úinutul acestor modific─âri.
    (2) Comisia de abilitare ┼či avizare teritorial─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, analizeaz─â dac─â modific─ârile asupra documenta┼úiei sunt interven┼úii minore sau majore ┼či decide men┼úinerea avizului sau necesitatea unei noi aviz─âri.
    ART. 193
    Anexele nr. 1 - 26*) fac parte integrant─â din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 26 sunt reproduse în facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
| I.                      | II.                     | III.                     |
|                         |                         |                          |
| C─âtre:                  |          CERERE         | INSPECTORATUL TERITORIAL |
| INSPECTORATUL TERITORIAL|          pentru         |         DE MUNC─é         |
| DE MUNC─é                | autorizarea desf─â┼čur─ârii| ........................ |
| ....................... | activităţii din punct de|__________________________|
|                         | vedere al securit─â┼úii ┼či| IV.                      |
|                         | s─ân─ât─â┼úii în munc─â la:  |                          |
|                         |  _                      | Nr. intrare: ........... |
|                         | |_| sediul social       | Data ................... |
|                         |  _                      |                          |
|                         | |_| sediul secundar     |                          |
|                         |  _                      |                          |
|                         | |_| în afara sediului   |                          |
|_________________________|_________________________|__________________________|
| V.                                                                           |
| 1. Persoana juridic─â: ...................................................... |
| 2. cu sediul în: localitatea ......................, str. .................. |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeţ/sector ............., |
| cod po┼čtal ....................., telefon ................................., |
| fax ............................, e-mail .........., web site .............. |
| 3. prin ..........................., CNP ................................... |
|               (nume, prenume)                 (cod numeric personal)         |
| în calitate de .............................., conform ..................... |
| 4. Obiectul cererii: autorizarea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii din punct de       |
| vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â la                               |
|  _                                                                           |
| |_| sediul social                                                            |
|  _                                                                           |
| |_| sediul secundar                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| în afara sediului                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| VI.                                                                          |
| Persoana ┼či domiciliul ales pentru comunic─âri:                               |
| 1. Nume ┼či prenume: ........................................................ |
| 2. Adresa: localitatea ........................, str. ...................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeţ/sector ............., |
| cod po┼čtal ....................., telefon ................................., |
| fax ............................, e-mail ................................... |
|______________________________________________________________________________|
| VII.                                                                         |
| 1. ACTIVIT─é┼óI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNC┼óIONARE DIN PUNCT DE    |
|    VEDERE AL SECURIT─é┼óII ┼×I S─éN─éT─é┼óII îN MUNC─é                               |
|                                                                              |
| 1.1. > SEDIU SOCIAL                                    Nr. lucr─âtori: ...... |
| Adresa: .................................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|   Cod CAEN   |       Denumirea activit─â┼úii       |   Autorizat─â anterior*)   |
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
|______________|___________________________________|___________________________|
| 1.2. > SEDIU SECUNDAR                                                        |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se va completa data ┼či legea în baza c─âreia s-a eliberat autoriza┼úia.

 ______________________________________________________________________________
|    Adresa    | Cod CAEN | Denumirea activit─â┼úii | Autorizat─â | Nr. lucr─âtori |
|              |          |                       | anterior*) |               |
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
|______________|__________|_______________________|____________|_______________|
| 1.3. > îN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE                     |
|______________________________________________________________________________|
|   Cod CAEN   |           Denumirea activit─â┼úii           |   Nr. lucr─âtori   |
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|______________|___________________________________________|___________________|
|                  Men┼úiuni privind sistarea activit─â┼úii                       |
|______________________________________________________________________________|
| Cod CAEN | Denumirea activit─â┼úii | Locul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii | Nr. ┼či   |
|          |                       |                                | data     |
|          |                       |                                | actului  |
|__________|_______________________|________________________________|__________|
|__________|_______________________|________________________________|__________|
|__________|_______________________|________________________________|__________|
| M─âsuri luate pentru remedierea deficien┼úelor care au condus la sistarea      |
| activit─â┼úii                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru ob┼úinerea autoriz─ârii depun actele men┼úionate în opisul de documente. |
|______________________________________________________________________________|
| Data ........................... | Semn─âtura ............................... |
|__________________________________|___________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNC┼óIONARE DIN PUNCT DE  |
| VEDERE AL SECURIT─é┼óII ┼×I S─éN─éT─é┼óII îN MUNC─é                                  |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |              Denumirea actului              | Nr. ┼či data       | Nr.   |
|crt.|                                             | actului/Emitent   | file  |
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|____|_____________________________________________|___________________|_______|
|                                                          Total file: ....... |
|______________________________________________________________________________|

    NOT─é:
    Punctele III ┼či IV se completeaz─â de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â.
    *) Se va completa data ┼či legea în baza c─âreia s-a eliberat autoriza┼úia.
ANEXA 2
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
| I.                      | II.                     | III.                     |
|                         |                         |                          |
| C─âtre:                  |       DECLARA┼óIE        | INSPECTORATUL TERITORIAL |
| INSPECTORATUL TERITORIAL|  PE PROPRIA R─éSPUNDERE  |         DE MUNC─é         |
| DE MUNC─é                |                         | ........................ |
| ....................... |                         |__________________________|
|                         |                         | IV.                      |
|                         |                         |                          |
|                         |                         | Nr. intrare: ........... |
|                         |                         | Data ................... |
|_________________________|_________________________|__________________________|
| V.                                                                           |
| 1. Subsemnat(ul/a) ......................, domiciliat în ................... |
| str. ...................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., |
| judeţ/sector ............, telefon ............. act identitate ..........., |
| seria ........ nr. .......................... CNP ........................., |
| eliberat de .................................. la data ...................., |
| în calitate de*1) .......................................................... |
| 2. pentru persoana juridic─â ................................................ |
| 3. cu sediul în: localitatea ....................., str. ................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeţ/sector ............., |
| cod po┼čtal ............., c─âsu┼ú─â po┼čtal─â  ........, telefon ..............., |
| fax ............................, e-mail ........., web site ............... |
|                                                                              |
|       în temeiul Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006        |
|                                                                              |
|                       4. DECLAR PE PROPRIA R─éSPUNDERE                        |
| c─â, de la data prezentei, activit─â┼úile pentru care se solicit─â autoriza┼úie   |
| de func┼úionare din punct de vedere al securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, se  |
| vor desf─â┼čura în conformitate cu prevederile Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii  |
| în munc─â nr. 319/2006 ┼či ale altor reglement─âri din domeniul securit─â┼úii ┼či  |
| s─ân─ât─â┼úii în munc─â.                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Data ........................... | Semn─âtura ..............................  |
|__________________________________|___________________________________________|

    NOT─é:
    *) Se completeaz─â cu calitatea pe care solicitantul o de┼úine (angajator, administrator, reprezentant).
    Punctele III ┼či IV se completeaz─â de c─âtre inspectoratul teritorial de munc─â.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                                      Seria .... nr. ........

                                 ROMâNIA
           MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT─é┼óII SOCIALE ┼×I FAMILIEI

    INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC─é .........................

                      CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ___________

emis în temeiul art. 13 lit. c) din lege ┼či art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea pentru înfiin┼úarea ┼či organizarea Inspec┼úiei Muncii nr. 108/1999, republicat─â, eliberat în baza declara┼úiei pe propria r─âspundere, înregistrat─â sub nr. ..... din ....................

    Persoana juridic─â ........................................................
    cu sediul: în localitatea ..................... str. .....................
    nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., jude┼ú/sector ............

    Prezentul certificat constatator atest─â c─â s-a înregistrat declara┼úia pe propria r─âspundere conform c─âreia societatea îndepline┼čte condi┼úiile de func┼úionare specifice securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â pentru activitatea/activit─â┼úile declarate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Denumirea activit─â┼úii       | Cod   | Adresa la care se desf─â┼čoar─â |
|crt.|                                  | CAEN  | activitatea                  |
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|
|____|__________________________________|_______|______________________________|

                                                            Inspector-┼čef,
                                                           ................

    Data eliber─ârii:
    ziua .... luna ........... anul .....

    Verso formular

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea   | Cod | Adresa la care| Semn─âtura        | Semn─âtura        |
|crt.| activit─â┼úii | CAEN| se desf─â┼čoar─â | inspectorului    | inspectorului    |
|    |             |     | activitatea   | ┼čef/Data sist─ârii| ┼čef/Data relu─ârii|
|    |             |     |               | activit─â┼úii      | activit─â┼úii      |
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|
|____|_____________|_____|_______________|__________________|__________________|

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    INSPEC┼óIA MUNCII
    Inspectoratul teritorial de munc─â ......................

                           REGISTRUL DE EVIDEN┼ó─é
                    a certificatelor constatatoare emise

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A - Activitate autorizat─â la sediu
    B - Cod CAEN
    C - Nr. de lucr─âtori
    D - Activitate autorizat─â la sediu secundar
    E - Activitate autorizat─â în afara sediu secundar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Societatea|Adresa| A | B| C |Adresa  | D | B| C | E |B |C |Data          |
|crt.|          |sediu |   |  |   |sediu   |   |  |   |   |  |  |emiterii      |
|    |          |      |   |  |   |secundar|   |  |   |   |  |  |certificatului|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|
|____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________|

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                           Activit─â┼úi industriale

    1. Activit─â┼úi cu risc poten┼úial de expunere la radia┼úii ionizante.
    2. Activit─â┼úi cu risc poten┼úial de expunere la agen┼úi toxici ┼či foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agen┼úi cancerigeni, mutageni ┼či al┼úi agen┼úi care pericliteaz─â reproducerea.
    3. Activit─â┼úi în care sunt implicate substan┼úe periculoase, potrivit prevederilor Hot─ârârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activit─â┼úilor care prezint─â pericole de accidente majore în care sunt implicate substan┼úe periculoase.
    4. Activit─â┼úi cu risc de expunere la grupa 3 ┼či 4 de agen┼úi biologici.
    5. Activit─â┼úi de fabricare, manipulare ┼či utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice ┼či alte produse care con┼úin materii explozive.
    6. Activit─â┼úi specifice exploat─ârilor miniere de suprafa┼ú─â ┼či de subteran.
    7. Activit─â┼úi specifice de foraj terestru ┼či de pe platforme maritime.
    8. Activit─â┼úi care se desf─â┼čoar─â sub ap─â.
    9. Activit─â┼úi în construc┼úii civile, excava┼úii, lucr─âri de pu┼úuri, terasamente subterane ┼či tuneluri, care implic─â risc de surpare sau risc de c─âdere de la în─âl┼úime.
    10. Activit─â┼úi în industria metalurgic─â ┼či activit─â┼úi de construc┼úii navale.
    11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate ┼či utilizarea masiv─â a acestora.
    12. Activit─â┼úi care produc concentra┼úii ridicate de praf de siliciu.
    13. Activit─â┼úi care implic─â riscuri electrice la înalt─â tensiune.
    14. Activit─â┼úi de producere a b─âuturilor distilate ┼či a substan┼úelor inflamabile.
    15. Activit─â┼úi de paz─â ┼či protec┼úie.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Con┼úinutul minim al cursurilor necesare preg─âtirii în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    A. Nivel de baz─â
    1. Cadrul legislativ general referitor la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â
    2. Concepte de baz─â referitoare la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â
    3. No┼úiuni despre riscuri generale ┼či prevenirea lor
    4. No┼úiuni despre riscuri specifice ┼či prevenirea lor în sectorul corespunz─âtor activit─â┼úii întreprinderii ┼či/sau unit─â┼úii
    5. Acordarea primului ajutor
    Total: 40 ore

    B. Nivel mediu
    1. Cadrul legislativ general referitor la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â
    2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
    3. Organizarea activit─â┼úii de prevenire
    4. Ac┼úiuni în caz de urgen┼ú─â: planuri de urgen┼ú─â ┼či de evacuare, prim-ajutor
    5. Elaborarea documenta┼úiilor necesare desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii de prevenire ┼či protec┼úie
    6. Eviden┼úe ┼či raport─âri în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â
    Total: 80 ore

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                      Planul de prevenire ┼či protec┼úie

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A - Loc de munc─â/post de lucru
    B - Riscuri evaluate
    C - M─âsuri tehnice
    D - M─âsuri organizatorice
    E - M─âsuri igienico-sanitare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A | B | C | D | E |M─âsuri|Ac┼úiuni în|Termen de |Persoana care|Observa┼úii|
|crt.|   |   |   |   |   |de    |scopul    |realizare |r─âspunde de  |          |
|    |   |   |   |   |   |alt─â  |realiz─ârii|          |realizarea   |          |
|    |   |   |   |   |   |natur─â|m─âsurii   |          |m─âsurii      |          |
|    |   |   |   |   |   |      |          |          |             |          |
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6   |    7     |    8     |      9      |   10     |
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|
|____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________|


        Avizat                                           Angajator

        CSSM

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Denumirea solicitantului: ___________________________________
    Adresa: _____________________________________________________
    Localitate: _________________________________________________
    Jude┼ú: ______________________________________________________
    Cod po┼čtal: _________________________________________________
    Telefon/fax: ________________________________________________
    Nr. de înregistrare în Registrul comer┼úului: ________________
    Cod unic de înregistrare (CUI): _____________________________

                                                             Nr. ___/___*1)

                 C─âtre,
                 Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei

         Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie ____________*2)

    Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    Prin prezenta v─â rug─âm s─â analiza┼úi dosarul anexat, în vederea eliber─ârii certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie. Avem personal cu capacitate, experien┼ú─â ┼či aptitudini corespunz─âtoare.
    în sus┼úinerea celor de mai sus v─â prezent─âm urm─âtoarele date referitoare la personalul care va desf─â┼čura activit─â┼úi în cadrul serviciului extern de prevenire ┼či protec┼úie:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele ┼či   | Preg─âtirea   | Cursuri în   | Experien┼úa | Func┼úia        |
|crt.| prenumele   | profesional─â | domeniul     |            | îndeplinit─â*3) |
|    |             |              | securit─â┼úii  |            |                |
|    |             |              | ┼či s─ân─ât─â┼úii |            |                |
|    |             |              | în munc─â     |            |                |
|    |             |              |              |            |                |
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|
|____|_____________|______________|______________|____________|________________|

                                   Solicitant,*4)

------------
    *1) Se va completa num─ârul de înregistrare la solicitant.
    *2) Se va completa denumirea Direc┼úiei de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie pe a c─ârei raz─â teritorial─â î┼či are sediul solicitantul.
    *3) Func┼úia îndeplinit─â în cadrul serviciului extern de prevenire ┼či protec┼úie (conduc─âtor al serviciului, personal de execu┼úie).
    *4) Se va specifica func┼úia, numele ┼či prenumele reprezentantului legal al solicitantului ┼či va purta semn─âtur─â ┼či ┼čtampil─â.
ANEXA 9
    la normele metodologice

                              România
    Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei
    Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie _______________________

                              Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

                          CERTIFICAT DE ABILITARE

            pentru servicii externe de prevenire ┼či protec┼úie

                           Nr. _____ din __________

emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat, la Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie, cu nr. ....... din data ..............

    Titular: _________________________________________________________________ cu sediul în localitatea _______________________, str. ____________________ nr. ______, bloc ____, scara _____, etaj ___, ap. ______, jude┼ú/sector ___________
    Cod unic de înregistrare: ________________________________________________
    Nr. înregistrare în Registrul comer┼úului: _______________ din data: ________

    Prezentul certificat atest─â c─â, din analiza dosarului depus, personalul care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de prevenire ┼či protec┼úie în cadrul serviciului extern îndepline┼čte cerin┼úele prev─âzute la art. 28 - 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006.
    Personalul din cadrul serviciului extern:
 ______________________________________________________________
|Nr. | Numele ┼či prenumele | Cod numeric personal | Func┼úia*1) |
|crt.|                     |                      |            |
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
|____|_____________________|______________________|____________|
    *1) Func┼úia în cadrul serviciului extern de prevenire ┼či protec┼úie (conduc─âtor al serviciului sau personal de execu┼úie)

    Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006 ┼či ale legisla┼úiei subsecvente acesteia.

    Emisia data ...................
    Valabil pân─â la ...............

                                 PRE┼×EDINTE

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                                             Nr. _________/________*1)

    Denumirea: ________________________________________________________
    Sediu: ____________________________________________________________
    Codul po┼čtal: ____________ Telefon: ____________ Fax: _____________
    Cod unic de înregistrare: _________________________________________
    Nr. înregistrare în Registrul comer┼úului: _________ din data ______
    Certificat de abilitare nr. ___________ din _______________________

                   RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

 ____________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul| Date referitoare la     |
|crt.| desf─â┼čurat─â*2) |            | beneficiar              |
|    |                |            |_________________________|
|    |                |            | A | B | C | Dac─â s-au   |
|    |                |            |   |   |   | înregistrat |
|    |                |            |   |   |   | evenimente  |
|    |                |            |   |   |   |_____________|
|    |                |            |   |   |   |  DA  |  NU  |
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|  0 |        1       |      2     | 3 | 4 | 5 |   6  |   7  |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|    |                |            |   |   |   |      |      |
|____|________________|____________|___|___|___|______|______|
|                   TOTAL:                                   |
|____________________________________________________________|

    - continuare -
 _______________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul|   Date referitoare la beneficiar   |
|crt.| desf─â┼čurat─â*2) |            |____________________________________|
|    |                |            |       Tipul evenimentelor          |
|    |                |            |____________________________________|
|    |                |            | Accidente | Accidente | Accidente  |
|    |                |            | u┼čoare    | de munc─â  | de traseu  |
|    |                |            |           |           | sau de     |
|    |                |            |           |           | circula┼úie |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|  0 |        1       |      2     |     8     |     9     |     10     |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|    |                |            |           |           |            |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|    |                |            |           |           |            |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|    |                |            |           |           |            |
|____|________________|____________|___________|___________|____________|
|                   TOTAL:         |           |           |            |
|__________________________________|___________|___________|____________|

    - continuare -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul|     Date referitoare la beneficiar      |
|crt.| desf─â┼čurat─â*2) |            |_________________________________________|
|    |                |            |             Tipul evenimentelor         |
|    |                |            |_________________________________________|
|    |                |            | Incidente  | îmboln─âviri | Cauza        |
|    |                |            | periculoase| profesionale| evenimentului|
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|  0 |        1       |      2     |     11     |      12     |      13      |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|    |                |            |            |             |              |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|    |                |            |            |             |              |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|    |                |            |            |             |              |
|____|________________|____________|____________|_____________|______________|
|                   TOTAL:         |            |             |              |
|__________________________________|____________|_____________|______________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea    |Beneficiarul| Date referitoare |Informa┼úii   |Observa┼úii|
|crt.| desf─â┼čurat─â*2) |            | la furnizor      |referitoare  |          |
|    |                |            |__________________|la controale |          |
|    |                |            |Persoana   |Timp  |ale          |          |
|    |                |            |care a     |alocat|inspectorilor|          |
|    |                |            |efectuat   |      |de munc─â     |          |
|    |                |            |activitatea|      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
| 0  |        1       |      2     |     14    |  15  |      16     |    17    |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|    |                |            |           |      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|    |                |            |           |      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|    |                |            |           |      |             |          |
|____|________________|____________|___________|______|_____________|__________|
|                   TOTAL:         |           |      |             |          |
|__________________________________|___________|______|_____________|__________|

    Titularul certificatului*3),

                                            Conduc─âtorul serviciului extern de
                                            prevenire ┼či protec┼úie*4),

    SEMNIFICA┼óIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URM─éTOAREA:
    A - Profilul de activitate
    B - Num─ârul total de salaria┼úi
    C - Num─ârul de participan┼úi la activitatea desf─â┼čurat─â

------------
    *1) Num─ârul de înregistrare la emitent.
    *2) Se vor completa activit─â┼úile desf─â┼čurate definite la art. 16 alin. 1 din prezentele norme.
    *3) Se va specifica func┼úia, numele ┼či prenumele reprezentantului legal al titularului ┼či va purta semn─âtur─â ┼či ┼čtampil─â.
    *4) Numele ┼či prenumele conduc─âtorului ┼či semn─âtura.

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    îNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________

                         FI┼×─é DE INSTRUIRE INDIVIDUAL─é
                  privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â

    NUMELE ┼×I PRENUMELE ______________________________________________________
    LEGITIMA┼óIA, MARCA _______________________________________________________
    GRUPA SANGUIN─é ___________________________________________________________
    DOMICILIUL _______________________________________________________________

    Data ┼či locul na┼čterii: __________________________________________________
    Calificarea _____________________________ Func┼úia ________________________
    Locul de munc─â ___________________________________________________________
    Autoriza┼úii (ISCIR ┼č.a.) _________________________________________________
    Traseul de deplasare la/de la serviciu
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

                            Instruirea la angajare

    1) Instruirea introductiv general─â, a fost efectuat─â la data ______________ timp de __________ ore, de c─âtre _________________________ având func┼úia de ______________________________________________________________________________
    Con┼úinutul instruirii
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    Semn─âtura celui   Semn─âtura celui care a   Semn─âtura celui care a verificat
    instruit          efectuat instruirea      însu┼čirea cuno┼čtin┼úelor

    2) Instruirea la locul de munc─â, a fost efectuat─â la data _________________ loc de munc─â/post de lucru __________________ timp de _________ ore, de c─âtre ____________________________ având func┼úia de ________________________________
    Con┼úinutul instruirii
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    Semn─âtura celui   Semn─âtura celui care a   Semn─âtura celui care a verificat
    instruit          efectuat instruirea      însu┼čirea cuno┼čtin┼úelor

    3) Admis la lucru
    Numele ┼či prenumele ______________________________________________________
    Func┼úia (┼čef sec┼úie, atelier, ┼čantier etc.) ______________________________
    Data ┼či semn─âtura ________________________________________________________

                          Instruirea periodic─â

 ______________________________________________________________________________
| Data      | Durata (h)| Ocupa┼úia| Materialul |       Semn─âtura celui         |
| instruirii|           |         | predat     |_______________________________|
|           |           |         |            | instruit| care a  | care a    |
|           |           |         |            |         | instruit| verificat |
|           |           |         |            |         |         | instruirea|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|

                    Instruire periodic─â suplimentar─â

 ______________________________________________________________________________
| Data      | Durata (h)| Ocupa┼úia| Materialul |       Semn─âtura celui         |
| efectu─ârii|           |         | predat     |_______________________________|
|           |           |         |            | instruit| care a  | care a    |
|           |           |         |            |         | instruit| verificat |
|           |           |         |            |         |         | instruirea|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|
|___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________|

                        Rezultatele test─ârilor

 ___________________________________________________________________
|    Data   |   Materialul examinat  |   Calificativ   | Examinator |
|___________|________________________|_________________|____________|
|___________|________________________|_________________|____________|
|___________|________________________|_________________|____________|

        Accidente de munc─â sau îmboln─âviri profesionale suferite

 ___________________________________________________________________
| Data producerii | Diagnosticul medical | Nr. ┼či data   | Nr. zile |
| evenimentului   |                      | PV de         | ITM      |
|                 |                      | cercetare a   |          |
|                 |                      | evenimentului |          |
|_________________|______________________|_______________|__________|
|_________________|______________________|_______________|__________|
|_________________|______________________|_______________|__________|

    Sanc┼úiuni aplicate pentru nerespectarea reglement─ârilor de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â

 ___________________________________________________________________
|     Abaterea s─âvâr┼čit─â    | Sanc┼úiunea          | Nr. ┼či data     |
|                           | administrativ─â      | deciziei        |
|___________________________|_____________________|_________________|
|___________________________|_____________________|_________________|
|___________________________|_____________________|_________________|

                            CONTROL MEDICAL PERIODIC

 _____________________________________    _____________________________________
|    Observa┼úii de specialitate       |  |     Observa┼úii de specialitate      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| Semn─âtura ┼či                Data    |  | Semn─âtura ┼či                Data    |
| parafa medicului            vizei   |  | parafa medicului            vizei   |
| de medicina muncii ....             |  | de medicina muncii                  |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|    Observa┼úii de specialitate       |  |     Observa┼úii de specialitate      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| Semn─âtura ┼či                Data    |  | Semn─âtura ┼či                Data    |
| parafa medicului            vizei   |  | parafa medicului            vizei   |
| de medicina muncii                  |  | de medicina muncii                  |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|    Observa┼úii de specialitate       |  |     Observa┼úii de specialitate      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| Semn─âtura ┼či                Data    |  | Semn─âtura ┼či                Data    |
| parafa medicului            vizei   |  | parafa medicului            vizei   |
| de medicina muncii ....             |  | de medicina muncii                  |
|_____________________________________|  |_____________________________________|

                       TESTAREA PSIHOLOGIC─é PERIODIC─é

 _____________________________________    _____________________________________
|        Apt psihologic pentru:*      |  |        Apt psihologic pentru:*      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| Semn─âtura                 Data      |  | Semn─âtura                 Data      |
| psihologului                        |  | psihologului                        |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|        Apt psihologic pentru:*      |  |        Apt psihologic pentru:*      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| Semn─âtura                 Data      |  | Semn─âtura                 Data      |
| psihologului                        |  | psihologului                        |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
 _____________________________________    _____________________________________
|        Apt psihologic pentru:*      |  |        Apt psihologic pentru:*      |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
|                                     |  |                                     |
| Semn─âtura                 Data      |  | Semn─âtura                 Data      |
| psihologului                        |  | psihologului                        |
|_____________________________________|  |_____________________________________|
    * lucru la în─âl┼úime, lucru în condi┼úii de izolare, conduc─âtori auto etc.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    întreprinderea/unitatea ___________________________________________

                           FI┼×─é DE INSTRUIRE COLECTIV─é
                  privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â

                           întocmit─â azi ______________

    Subsemnatul .................................................., având func┼úia de ..........................., am procedat la instruirea unui num─âr de ...... persoane de la ................................, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, pentru vizita (prezen┼úa) în întreprindere/unitate în zilele ........................ .
    în cadrul instruirii s-au prelucrat urm─âtoarele materiale:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Prezenta fi┼č─â de instructaj se va p─âstra la
    ..........................................................................
    ..........................................................................

           Verificat,            Semn─âtura celui care a efectuat instruirea

    verso

    Fi┼č─â de instruire colectiv─â
TABEL NOMINAL
                 cu persoanele participante la instruire

    Subsemna┼úii am fost instrui┼úi ┼či am luat cuno┼čtin┼ú─â de materialele prelucrate ┼či consemnate în fi┼ča de instruire colectiv─â privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â ┼či ne oblig─âm s─â le respect─âm întocmai.

 ______________________________________________________________________
|Nr. | Numele ┼či prenumele | Act identitate/grupa sanguin─â | Semn─âtura |
|crt.|                     |                               |           |
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|
|____|_____________________|_______________________________|___________|

    Numele ┼či prenumele persoanei care a primit un exemplar __________________
    Semn─âtura ____________________

    NOT─é:
    Fi┼ča se completeaz─â în 2 exemplare.

    ANEXA 13
    la normele metodologice

                            COMUNICAREA EVENIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
| FI┼×A Nr.    | JUDE┼óUL    | Denumirea angajatorului la       | Adresa         |
|             |            | care s-a produs evenimentul:     |                |
|             |            |                                  | Telefon        |
|_____________|            |__________________________________|________________|
| Cod CAEN    | LOCALITATEA| Denumirea angajatorului la care  | Adresa         |
|             |            | este/a fost angajat accidentatul |                |
|_____________|            |                                  | Telefon        |
| Data/Ora    |            |                                  |                |
| producerii  |            |                                  |                |
|_____________|____________|__________________________________|________________|
| Data        | Locul            |                 VICTIME                     |
| comunic─ârii:| producerii       |_____________________________________________|
|_____________| evenimentului    | Nume          | Nume         | Nume         |
| Numele/     |                  | Prenume       | Prenume      | Prenume      |
| func┼úia     |                  |_______________|______________|______________|
| persoanei   |__________________| Ocupa┼úie:     | Ocupa┼úie:    | Ocupa┼úie:    |
| care        | Unitatea medical─â| Vechime în    | Vechime în   | Vechime în   |
| comunic─â:   | la care a fost   | ocupa┼úie:     | ocupa┼úie:    | ocupa┼úie:    |
|             | internat         | Vechime la    | Vechime la   | Vechime la   |
|             | accidentatul:    | locul de      | locul de     | locul de     |
|             |                  | munc─â:        | munc─â:       | munc─â:       |
|             |                  | Vârsta:       | Vârsta:      | Vârsta:      |
|             |                  | Starea        | Starea       | Starea       |
|             |                  | civil─â:       | civil─â:      | civil─â:      |
|             |                  | Copii în      | Copii în     | Copii în     |
|             |                  | între┼úinere:  | între┼úinere: | între┼úinere: |
|             |                  | Alte persoane | Alte persoane| Alte persoane|
|             |                  | în            | în           | în           |
|             |                  | între┼úinere:  | între┼úinere: | între┼úinere: |
|_____________|__________________|_______________|______________|______________|
|                    ACCIDENT                    | INCIDENT     | Decizia de   |
|                                                | PERICULOS:   | încadrare INV|
|________________________________________________|              |______________|
|      Colectiv  |           Individual          |              |Nr./Data| Gr. |
|________________|_______________________________|              |        |     |
|Nr. de |Din     |Invaliditate|Invaliditate|Deces|              |        |     |
|victime|care    |evident─â    |            |     |              |        |     |
|       |deceda┼úi|            |            |     |              |        |     |
|_______|________|____________|____________|_____|              |        |     |
|       |        |            |            |     |              |        |     |
|_______|________|____________|____________|_____|______________|________|_____|
| Descrierea împrejur─ârilor care se cunosc ┼či cauze prezumtive în care s-a     |
| produs evenimentul:                                                          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Consecin┼úele accidentului (în cazul decesului se          | Starea civil─â:   |
| va men┼úiona data ┼či ora decesului):                       | C - c─âs─âtorit    |
|                                                           | D - divor┼úat     |
|                                                           | N - nec─âs─âtorit  |
|___________________________________________________________|__________________|

    ANEXA 14

    la normele metodologice

    Con┼úine ..... pagini

                                                  Dat─â în fa┼úa mea
                                              Azi ............................
                                              Inspector de munc─â .............
                                              Posesor legitima┼úie nr. .../....

                              DECLARA┼óIE

    Subsemnatul(a) ..................................................... fiul lui .............................. ┼či al ..............................., n─âscut(─â) în localitatea ................................. jude┼úul ............. la data de ..............., cu domiciliul stabil în jude┼úul .................... localitatea ................................ strada ........................... nr. ....., bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament ........., sector ......., posesor al CI/BI seria ....., num─âr ..............., eliberat la data .......... de ......................., CNP ..............................., de profesie ............................................... angajat la ........................................., din data de ..................... în func┼úia de ......................................, cu privire la evenimentul din data de ......... ora ......... ce a avut loc la .............................., la locul de munc─â .......................................... situat .................................................. ┼či în care au fost implica┼úi numi┼úii ......................................................................., declar urm─âtoarele:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    ANEXA 15
    la normele metodologice

                           REGISTRUL UNIC
DE EVIDEN┼ó─é A ACCIDENTA┼óILOR îN MUNC─é îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA _____________

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A - DATE PERSONALE
        - vârst─â;
        - stare civil─â;
        - ocupa┼úie;
        - vechime în ocupa┼úie;
        - vechime la loc de munc─â
    B - LOCUL DE MUNC─é AL VICTIMEI (sec┼úie, atelier etc.)
    C - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
    D - ACTIVITATEA ECONOMIC─é îN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
    E - îMPREJURARE CAUZELE ACCIDENT─éRII
    F - EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    G - Nr. zile ITM (calendaristice)
    H - OBS.
    I - RELUARE ACTIVITATE
    J - DECES
    K - DATA COMUNIC─éRII LA INSPECTORAT
        T: Transmis
        P: Primit (numele persoanei)
    L - Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
 ______________________________________________________________________________
|N|NUMELE ┼×I     | A| B| C| D| E| F|DATA/ORA    |   DATA TERMIN─éRII ITM  | G| H|
|r|PRENUMELE     |  |  |  |  |  |  |ACCIDENT─éRII|   PRIN:                |  |  |
| |ACCIDENTA┼óILOR|  |  |  |  |  |  |PRIN:       |________________________|  |  |
|c|              |  |  |  |  |  |  |            |INVALIDITATE| I | J | K |  |  |
|r|              |  |  |  |  |  |  |____________|____________|   |   |   |  |  |
|t|              |  |  |  |  |  |  |ITM| J |  K |  L  |  K   |   |   |   |  |  |
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|0|        1     | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 | 9 | 10 |  11 |  12  | 13| 14| 15|16|17|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|
|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|

    ANEXA 16
    la normele metodologice

                              REGISTRUL UNIC
DE EVIDEN┼ó─é A INCIDENTELOR PERICULOASE îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA _____________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |DESCRIEREA  |LOCUL UNDE|ACTIVITATEA|îMPREJURAREA|DATA        |M─éSURI     |
|crt.|INCIDENTULUI|S-A PRODUS|ECONOMIC─é  |CAUZELE     |TRANSMITERII|REALIZATE  |
|    |            |ACCIDENTUL|îN CARE    |INCIDENTULUI|OPERATIVE   |PENTRU     |
|    |            |(sec┼úie,  |S-A PRODUS |            |LA          |PREVENIREA |
|    |            |atelier   |ACCIDENTUL |            |INSPECTORAT |UNOR CAZURI|
|    |            |etc.)     |(Cod CAEN) |            |T: Transmis |SIMILARE   |
|    |            |          |           |            |P: Primit   |           |
|    |            |          |           |            |(numele     |           |
|    |            |          |           |            |persoanei)  |           |
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
| 0  |     1      |    2     |      3    |     4      |      5     |      6    |
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|
|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|

    ANEXA 17
    la normele metodologice

                              REGISTRUL UNIC
DE EVIDEN┼ó─é A ACCIDENTELOR U┼×OARE îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA _________________

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A - DATE PERSONALE
        - vârst─â;
        - stare civil─â;
        - ocupa┼úie;
        - vechime în ocupa┼úie;
        - vechime la loc de munc─â
    B - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
    C - ACTIVITATEA ECONOMIC─é îN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
    D - EFECTELE ACCIDENT─éRII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    E - OBS.
    F - CU INCAPACITATE DE MUNC─é (nr. zile, dar mai pu┼úin de 3)
    G - CU INCAPACITATE DE MUNC─é (dar mai pu┼úin de o zi)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE ┼×I     |A|LOCUL DE|B|C|îMPREJURAREA|D|DATA/       |FELUL       |E |
|crt.|PRENUMELE     | |MUNC─é AL| | |CAUZELE     | |ORA         |ACCIDENTULUI|  |
|    |ACCIDENTA┼óILOR| |VICTIMEI| | |ACCIDENT─éRII| |ACCIDENT─éRII|____________|  |
|    |              | |(sec┼úie,| | |            | |            |  F |   G   |  |
|    |              | |atelier | | |            | |            |    |       |  |
|    |              | |etc.)   | | |            | |            |    |       |  |
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|  0 |      1       |2|   3    |4|5|       6    |7|      8     |  9 |  10   |11|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|
|____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|

    ANEXA 18
    la normele metodologice

                              REGISTRUL UNIC
DE EVIDEN┼ó─é A ACCIDENTA┼óILOR îN MUNC─é CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNC─é MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU îN îNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________

    A - DATE PERSONALE
        - vârst─â;
        - stare civil─â;
        - ocupa┼úie;
        - vechime în ocupa┼úie;
        - vechime la loc de munc─â
    B - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
    C - ACTIVITATEA ECONOMIC─é îN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN)
    D - EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
    E - DATA/ORA ACCIDENT─éRII
    F - DATA COMUNIC─éRII LA ITM
        T: Transmis
        P: Primit (numele persoanei)
    G - PERIOADA CALENDARISTIC─é
    H - Nr. ZILE ITM (de lucru)
    I - INVALIDITATE Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
 ______________________________________________________________________________
|N|NUMELE ┼×I     |A|LOCUL DE |B|C|îMPREJURARE |D|E| DATA TERMIN─éRII   | F| G| H|
|r|PRENUMELE     | |MUNC─é AL | | |CAUZELE     | | | INCAPACIT─é┼óII DE  |  |  |  |
| |ACCIDENTA┼óILOR| |VICTIMEI | | |ACCIDENT─éRII| | | MUNC─é PRIN        |  |  |  |
|c|              | |(sec┼úie, | | |            | | |___________________|  |  |  |
|r|              | |atelier  | | |            | | |RELUARE   |I |DECES|  |  |  |
|t|              | |etc.)    | | |            | | |ACTIVITATE|  |     |  |  |  |
| |              | |         | | |            | | |          |  |     |  |  |  |
| |              | |         | | |            | | |          |  |     |  |  |  |
| |              | |         | | |            | | |          |  |     |  |  |  |
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|0|       1      |2|    3    |4|5|     6      |7|8|    9     |10|  11 |12|13|14|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|
|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|

    ANEXA 19
    la normele metodologice

    Nr. ...../data ...........................
    Jude┼úul ..................................
    Localitatea ..............................
    Unitatea sanitar─â ........................

                              FI┼×A DE SEMNALARE BP1

    C─âtre: ...................................................

    I. Numele ................................................................
    Prenumele ...................................................... Sexul M/F
    Data na┼čterii: an ...... luna ..................... ziua .................
    Buletin identitate: seria .... nr. ............ CNP ......................
    Profesia .................................................................
    încadrat la ..............................................................
    Adresa ...................................................................
    Diagnosticul prezumtiv ...................................................
    ..........................................................................
    Agentul cauzal ...........................................................
    Ocupa┼úia care a generat boala ............................................
    Vechimea în ocupa┼úia respectiv─â ..........................................

                      Semn─âtura ┼či parafa medicului,

    Diagnosticul de profesionalitate precizat
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                       Semn─âtura ┼či parafa
                  Medicului de medicina muncii,

    Data complet─ârii:
    an ...... luna ....... ziua .......

    ANEXA 20
    la normele metodologice

    Jude┼úul ...................................
    Localitatea ...............................
    Unitatea sanitar─â .........................

                             PROCES-VERBAL Nr. ....
                 DE CERCETARE A CAZULUI DE BOAL─é PROFESIONAL─é
                     anul ...... luna ........ ziua ......

    Subsemnatul, Dr. .................................... posedând legitima┼úia nr. .......... eliberat─â de Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice, în prezen┼úa (numele, prenumele, func┼úia): ............................................... procedând la cercetarea cazului de îmboln─âvire profesional─â .............................. din întreprinderea/institu┼úia .................................................. cu sediul în localitatea ........................... str. ............ nr. ..... depistat de unitatea sanitar─â .................................................. cu diagnosticul de ............................................................. am constatat urm─âtoarele:
    1. - îmboln─âvirea profesional─â se datoreaz─â urm─âtoarelor cauze:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    2. - Prin aceasta s-au înc─âlcat urm─âtoarele prevederi legislative de s─ân─âtate ┼či securitate în munc─â:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    1. ............................. r─âspunde: ...............................
    termen: ..................................................................
    2. ............................. r─âspunde: ...............................
    termen: ..................................................................
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, din care unul pentru întreprinderea/institu┼úia/societatea în cauz─â, al doilea pentru medicul/unitatea sanitar─â care asigur─â asisten┼úa de medicina muncii ┼či al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din Autoritatea de S─ân─âtate Public─â.

    Am primit un exemplar din prezentul
    proces-verbal ┼či am luat cuno┼čtin┼ú─â
    de prescrip┼úiile f─âcute, ast─âzi data
    de mai jos:
    an ..... luna .......... ziua ......

    Semn─âtura conduc─âtorului      Semn─âtura ┼či parafa   Semn─âtura
    întreprinderii/institu┼úiei    medicului care a      inspectorului de munc─â
                                  efectuat cercetarea,

    ANEXA 21
la normele metodologice

    FI┼×A DE DECLARARE A CAZULUI DE BOAL─é PROFESIONAL─é BP2 nr. ..../luna .....

    Jude┼úul ..................................................................
    Localitatea ..............................................................
    Unitatea sanitar─â ........................................................
    Numele ┼či prenumele ......................................................
    CNP ......................................................................
    îNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE ........................................
    ..........................................................................
    ADRESA COMPLET─é A îNTREPRINDERII/UNIT─é┼óII
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    COD CAEN*1) ..............................................................
    Sec┼úia, atelierul ........................................................
    COD OCUPA┼óIE ACTUAL─é*2) ..................................................
    COD OCUPA┼óIE CARE A GENERAT BOALA*3) .....................................
    Vechimea în ocupa┼úia care a generat boala ................................
    Data semnal─ârii ..........................................................
    Diagnosticul prezumtiv ...................................................
    Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ...............
    Diagnosticul precizat complet*4) (┼či codificarea radiologic─â*5))
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Data confirm─ârii (anul, luna, ziua) ......................................
    Agentul cauzal (circumstan┼úe)
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    M─âsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomand─âri program redus, control periodic schimbarea locului de munc─â, pensionare etc.)
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Bolnavul a decedat (da, nu) ..............................................
    Num─âr total lucr─âtori din întreprindere/unitate: .........................
    Num─âr lucr─âtori din întreprindere/unitate expu┼či la agentul cauzal incriminat: ..................................................................
    Cercetarea s-a f─âcut prin procesul-verbal nr.
    Data complet─ârii:
    an ............ luna ........... ziua .........

                                              Semn─âtura ┼či parafa medicului
                                                    de medicina muncii

------------
    *1) din patru cifre, conform Ordinului nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului Na┼úional de Statistic─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    *2) conform Ordinului ministrului muncii ┼či protec┼úiei sociale privind aprobarea Clasific─ârii ocupa┼úiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    *3) conform Ordinului ministrului muncii ┼či protec┼úiei sociale privind aprobarea Clasific─ârii ocupa┼úiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    *4) denumire complet─â, complica┼úii, afec┼úiuni asociate.
    *5) dup─â caz.

    verso

    Ruta profesional─â*)

    *) Se completeaz─â numai pentru silicoz─â.

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A - Concentra┼úia medie în pulberi
    B - Concentra┼úia medie în SiO2
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|întreprinderea|Ocupa┼úia| Sec┼úie |     Data expunerii    |    A   |   B    |
|   |(Localitatea) |        | Atelier|       Anul, luna      |        |        |
|   |              |        |        |_______________________|        |        |
|   |              |        |        |   de la   |  pân─â la  |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 1 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 2 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 3 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 4 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |              |        |        |           |           |        |        |
| 5 |              |        |        |           |           |        |        |
|   |              |        |        |           |           |        |        |
|___|______________|________|________|___________|___________|________|________|
|   |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    ANEXA 22
    la normele metodologice

             TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE

    Neoplazii

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm hepatic ┼či al | Arsen ┼či compu┼či                                    |
| ductelor biliare       |_____________________________________________________|
| intrahepatice          | Clorura de vinil                                    |
| Angiosarcom hepatic    |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri hepatitice B ┼či C                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al cavit─â┼úii  | Crom hexavalent ┼či compu┼či                          |
| nazale ┼či/sau          |_____________________________________________________|
| sinusurilor            | Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul    |
|                        | acidului concentrat                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nichel ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pulberi de lemn                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm laringian     | Azbest                                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm bronhopulmonar| Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Azbest                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Beriliu                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Bisclormetileter ┼či deriva┼úi                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cadmiu ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Carbura de tungsten                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clormetil-metileter                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de vinil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cobalt                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crom hexavalent ┼či compu┼či                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dioxid de siliciu liber cristalin                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Gaze mu┼čtar                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum |
|                        | ┼či altele)                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nichel ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de fier                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radon ┼či produ┼či de dezintegrare ai radonului       |
|                        | (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Talc cu con┼úinut de azbest                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm osos ┼či al    | Radia┼úii ionizante                                  |
| cartilajului articular |                                                     |
| al membrelor ┼či cu alte|                                                     |
| localiz─âri             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasme ale pielii:  | Arsen ┼či compu┼či                                    |
| - Epiteliom            |_____________________________________________________|
| spinocelular           | Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot,         |
| - Epiteliom bazocelular| gudroane, negru de fum, produ┼či de gazeificare a    |
| - Melanom malign       | c─ârbunelui, smoal─â ┼či altele)                       |
| - Boala Bowen          |_____________________________________________________|
| (carcinom in situ)     | Radia┼úii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Mezoteliom pleural     | Azbest                                              |
| Mezoteliom peritoneal  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al vezicii    | Amino- ┼či nitroderiva┼úi aromatici                   |
| urinare                |_____________________________________________________|
|                        | Auramina                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzidin─â ┼či deriva┼úi                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,    |
|                        | negru de fum ┼č.a.)                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | 2-Naftilamina                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al tractului  | Gaze mu┼čtar                                         |
| digestiv               |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,    |
|                        | negru de fum ┼či altele)                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Glioblastom            | Deriva┼úi de nitrozuree ┼či nitrozoguanidine          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm mamar         | Hormoni sexuali (dietilstilbestrol ┼či altele)       |
| Neoplasm al tractului  |                                                     |
| genital feminin        |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neoplasm al tractului  | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,    |
| genital masculin       | negru de fum ┼či altele)                             |
|________________________|_____________________________________________________|
| Leucemii               | Benzen ┼či deriva┼úi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilen─â)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Alte afec┼úiuni maligne | Agen┼úi cancerigeni cer┼úi din lista IARC             |
| cauzate de expunerea   |                                                     |
| profesional─â           |                                                     |
| obiectivat─â ┼či evaluat─â|                                                     |
| la unul sau mai mul┼úi  |                                                     |
| agen┼úi din lista IARC  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

     Alte boli ┼či modific─âri hematologice non-maligne

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Anemie hemolitic─â      | Butil de staniu                                     |
| dobândit─â              |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat (arsina)                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Medicamente                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalina                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Anemie aplastic─â       | Benzen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | p-Butilbenzen                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | o-Diclorbenzen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | DDT                                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hexaclorciclohexan (Lindan)                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoclorbenzen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pentaclorfenol                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trimetilbenzen (pseudocumen)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Anemie secundar─â       | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cimen (paracimol)                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de metil (monoclormetan)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Compu┼či organofosforici ┼či organoclorura┼úi          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crezoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mesitilen                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metilcelosolv                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- ┼či cloronitroderiva┼úi aromatici              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirocatechin─â                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirogalol                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Silicat de etil                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tricloretilen─â                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Agranulocitoza         | Benzen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Methemoglobinemie      | Amino- ┼či nitroderiva┼úi                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de azot                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirocatechina                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirogalol                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Rezorcina                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Afec┼úiuni psihice ┼či comportamentale

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindrom posttraumatic  | Traumatisme craniene prin accident de munc─â         |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli neurologice

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Parkinson secundar     | Mangan (dioxid de mangan)                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| Afec┼úiuni              | Acrilamida                                          |
| extrapiramidale ┼či     |_____________________________________________________|
| tulbur─âri de           | Furfural                                            |
| motilitate:            |_____________________________________________________|
| - ataxie/tremor        | N-Hexan                                             |
| inten┼úional ┼či altele  |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mangan                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Toluen                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Mononeuropatia         | Mi┼čc─âri repetitive                                  |
| membrelor superioare:  | Vibra┼úii                                            |
| - Sindrom de tunel     | Pozi┼úii extreme ale articula┼úiilor (în special      |
| carpian                | asocierea acestor factori de risc)                  |
| - Sindromul de tunel   |                                                     |
| cubital Guyon          |                                                     |
| - Sindromul            |                                                     |
| epitrohleo-olecranian  |                                                     |
| - Sindromul de tunel   |                                                     |
| radial                 |                                                     |
| - Alte mononeuropatii  |                                                     |
| ale membrelor          |                                                     |
| superioare             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindrom de compresie a | Pozi┼úii vicioase                                    |
| nervului sciatic       |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Neuropatie             | Acrilamida                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Borrelia (maladia Lyme)                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brucella (bruceloza cronic─â)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Compu┼či organofosforici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetil aminopropionitril                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilen─â)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan ┼či      |
|                        | altele)                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metil-N-butil-cetona                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Taliu                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusul hepatitic C                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusul varicelo-zosterian                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Vibra┼úii                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Mielit─â                | Borrelia (maladia Lyme)                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Bromur─â de metil (monobrommetan)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brucella (bruceloza cronic─â)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nevrit─â trigeminal─â    | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- ┼či aminoderiva┼úi aromatici                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Encefalopatia toxic─â   | Acetonitril                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcooli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Aldehide                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amine aromatice ┼či deriva┼úi                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cetone                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Decaboran                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetilformamid─â                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetilsulfoxid (DMSO)                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Esteri                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eteri                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Glicoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice ┼či aromatice                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitroderiva┼úi alifatici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- ┼či cloronitroderiva┼úi aromatici              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pentaboran                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Solven┼úi organici (amestecuri)                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Staniu ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tetrahidrofuran                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Paralizii              | Compresii mecanice                                  |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale analizatorului vizual
_____________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Conjunctivite          | Alergeni ┼či iritan┼úi profesionali                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii infraro┼čii                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri, bacterii                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Cheratite              | Acid clorhidric                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Acid fluorhidric                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amoniac                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzochinone                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cianamida calcic─â                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clor                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Creozot                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crezoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dioxid de sulf                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilen─â)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli (fenol, pirocatechin─â, pirogalol, rezorcina  |
|                        | ┼či altele)                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Formiat de metil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrochinona                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen sulfurat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Piridine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Quinoleina                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alergeni ┼či iritan┼úi profesionali                   |
|                        |_____________________________________________________|

|                        | Radia┼úii infraro┼čii                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ultraviolete                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Seleniu                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Silicat de metil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Streptococcus suis                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Cataract─â              | Dinitrocrezol                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dinitrofenol                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen-oxid (oxid de etilen─â)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Laseri                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Microunde                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalina                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii infraro┼čii                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante ┼či altele                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Trinitrotoluen                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nistagmus              | Iluminat inadecvat în mine                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Astenopie acomodativ─â  | Suprasolicit─âri vizuale, în special în condi┼úii de  |
|                        | iluminat nefiziologice cantitativ ┼či calitativ      |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nevrit─â optic─â         | Alcool alilic                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool metilic (metanol)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalin─â                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- ┼či aminoderiva┼úi aromatici                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Piridine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Taliu                                               |
|________________________|_____________________________________________________|
| Ambliopie              | Bromura de metil (monobrommetan)                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Diplopie               | Carbama┼úi heterociclici anticolinesterazici         |
| Amauroz─â               |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de metil (monoclormetan)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Compu┼či organofosforici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfa┼úi, pirofosfa┼úi, tiofosfa┼úi, fosforamide       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfura de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Taliu                                               |
|________________________|_____________________________________________________|
| Uveit─â                 | Streptococ                                          |
| Endoftalmie            | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale analizatorului auditiv

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hipoacuzie             | Zgomot peste LMA                                    |
| Surditate              |_____________________________________________________|
|                        | Substan┼úe chimice ototoxice (arsen, bromura de      |
|                        | metil, n-butil alcool, compu┼či organomercuriali,    |
|                        | mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren,   |
|                        | sulfura de carbon, toluen, tricloretilena ┼či altele)|
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Explozii cu afectarea timpanului                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Perfora┼úii ale timpanului cu scântei sau metale     |
|                        | topite                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Traum─â barometric─â                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Traumatisme cu interesarea urechii medii ┼či a       |
|                        | timpanului                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Traumatisme cu interesarea stâncii temporale        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Curent electric                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale aparatului cardio-vascular

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindromul Raynaud      | Vibra┼úii cu ac┼úiune la nivelul membrelor superioare |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de vinil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | R─â┼čini epoxidice                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| Varice ale membrelor   | Ortostatism prelungit static sau asociat cu         |
| inferioare complicate  | manipulare de greut─â┼úi                              |
| cu tulbur─âri trofice   |                                                     |
| sau cu tromboflebite   |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tromboflebita de efort | Efort cu mi┼čc─âri ample ale membrelor superioare     |
| a membrelor superioare |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tromboflebita profund─â | Pozi┼úie ┼čezând─â prelungit─â la conduc─âtorii          |
| a membrelor inferioare | profesioni┼čti de vehicule ┼či utilaje                |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale aparatului respirator

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Silicoz─â               | Dioxid de siliciu liber cristalin                   |
| Silicotuberculoz─â      |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Azbestoza              | Azbest                                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumoconioza minerului| C─ârbune                                             |
| la c─ârbune             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Aluminoz─â pulmonar─â    | Aluminiu                                            |
|________________________|_____________________________________________________|
| Berilioz─â              | Beriliu                                             |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumoconioze cauzate  | Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza),    |
| de alte pulberi        | caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale,     |
| anorganice             | mic─â (micatoza), nefelin─â - apatit─â, olivin─â        |
|                        | (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier           |
|                        | (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu|
|                        | (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, |
|                        | vanadiu, wolfram, zirconiu ┼či altele                |
|________________________|_____________________________________________________|
| Fibroz─â pulmonar─â      | Ardezie                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Carouri metalice (frite)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de vinil                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Medicamente (unele citostatice ┼či altele)           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metale grele (cobalt ┼či altele)                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii ionizante                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Substan┼úe chimice (gaze, fumuri ┼či vapori) -        |
|                        | inclusiv gaze de furnal, gaze de sudur─â ┼či altele   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼×isturi                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Afec┼úiuni pulmonare    | Azbest                                              |
| benigne: pleurezie     |                                                     |
| benign─â, atelectazii   |                                                     |
| rotunde, pl─âci pleurale|                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bisinoz─â               | Bumbac, cânep─â, in, iuta, sisal, kapoca             |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bronhoalveolita        | Acarieni                                            |
| alergic─â extrinsec─â    | Actinomicete termofile                              |
| (pneumonia prin        | Aer condi┼úionat                                     |
| hipersensibilizare)    | Alge                                                |
|                        | Algina┼úi                                            |
|                        | Amiodarona                                          |
|                        | Amoebe                                              |
|                        | Anhidride (ftalic─â, hexahidroftalic─â, himic─â,       |
|                        | tetracloroftalic─â, tetrahidroftalic─â, trimelitic─â ┼či|
|                        | altele)                                             |
|                        | Antigene animale (inclusiv din dejec┼úii)            |
|                        | Artropode                                           |
|                        | Aur (s─ârurile de aur)                               |
|                        | Bacterii aeropurtate                                |
|                        | Bagasa                                              |
|                        | Bl─ânuri                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brânzeturi                                          |
|                        | Bumbac                                              |
|                        | Cafea verde (pulbere)                               |
|                        | Carmin (pigment din g─ârg─âri┼úe)                      |
|                        | Ceai (pulbere)                                      |
|                        | Cereale (grâu, orz, secar─â ┼či altele)               |
|                        | Compost                                             |
|                        | Enzime din detergen┼úi                               |
|                        | F─âin─â                                               |
|                        | Fân (în special muceg─âit)                           |
|                        | Fungi (comestibili ┼či microscopici)                 |
|                        | Hamei                                               |
|                        | Hârtie (past─â)                                      |
|                        | Hipofiz─â (pulbere)                                  |
|                        | Izociana┼úi                                          |
|                        | Lemn (pulberi)                                      |
|                        | Mal┼ú                                                |
|                        | Mumii (înveli┼čurile lor textile)                    |
|                        | Neghina sorgului                                    |
|                        | Nuca de cocos                                       |
|                        | Paprika                                             |
|                        | Pe┼čte (f─âin─â de pe┼čte)                              |
|                        | Piretroide                                          |
|                        | Plut─â                                               |
|                        | Procarbazina                                        |
|                        | R─â┼čini epoxidice                                    |
|                        | Reactivul Paulis                                    |
|                        | Sisal                                               |
|                        | Soia (coaj─â)                                        |
|                        | Trestie de zah─âr                                    |
|                        | Tutun                                               |
|                        | Uleiuri de r─âcire                                   |
|                        | Variola (cruste variolice)                          |
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindromul toxic al     | Pulberi organice                                    |
| pulberilor organice    |                                                     |
| (boala de siloz ┼č.a.)  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| BPOC                   | Pulberi organice ┼či anorganice, gaze, fumuri ┼či     |
|                        | vapori                                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Rinite                 | Alergeni ┼či iritan┼úi profesionali                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| Ulcer nazal ┼či/sau     | Acid clorhidric                                     |
| perfora┼úia septului    |_____________________________________________________|
| nazal                  | Acid fluorhidric                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorura de potasiu                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clorur─â de sodiu                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crom ┼či compu┼či                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Lemn (pulberi)                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Laringita              | Alergeni ┼či iritan┼úi profesionali                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Suprasolicitare vocal─â profesional─â cronic─â         |
|________________________|_____________________________________________________|
| Noduli ai corzilor     | Suprasolicitare vocal─â profesional─â cronic─â         |
| vocale ("nodulii       |                                                     |
| cânt─âre┼úilor")         |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Irita┼úia ┼či inflama┼úia | Substan┼úe chimice (gaze, fumuri ┼či vapori)          |
| acut─â ┼či cronic─â a     |                                                     |
| c─âilor aeriene         |                                                     |
| superioare             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| RADS (Reactive airways | Substan┼úe chimice (gaze, fumuri ┼či vapori)          |
| dysfunction syndrome = |                                                     |
| Sindrom reactiv de c─âi |                                                     |
| aeriene)               |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Astm bron┼čic alergic ┼či| Alergeni ┼či iritan┼úi respiratori profesionali       |
| astm bron┼čic           |                                                     |
| non-alergic (iritativ) |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bron┼čita acut─â ┼či      | Azbest                                              |
| cronic─â                |_____________________________________________________|
|                        | Bioxid de siliciu liber cristalin                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pulberi organice                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Substan┼úe chimice (gaze, fumuri ┼či vapori)          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumopatia cauzată de | Agenţi vehiculaţi prin sistemele de aer condiţionat |
| sisteme de aer         | ┼či de umidifiere a aerului                          |
| condi┼úionat ┼či de      |                                                     |
| umidifiere a aerului   |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Pneumonia chimic─â      | Substan┼úe chimice (gaze, fumuri ┼či vapori), uleiuri |
|                        | minerale (pneumonia lipoidic─â), zinc ┼či alte metale |
|                        | (febra de fum)                                      |
|________________________|_____________________________________________________|
| Edem pulmonar acut     | Substan┼úe chimice (gaze, fumuri ┼či vapori)          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Emfizem pulmonar       | Efort respirator cronic (la sufl─âtori)              |
|________________________|_____________________________________________________|

    Bolile ficatului

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hepatite toxice        | Substan┼úe chimice hepatotoxice: arsen ┼či compu┼či,   |
|                        | brombenzen, clorura de vinil, crezoli, dinoseb,     |
|                        | dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,     |
|                        | etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi    |
|                        | alifatice halogenate, ioxinil, nitro- ┼či            |
|                        | cloronitroderiva┼úi aromatici ┼či altele              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hepatite infec┼úioase   | Amoebe                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brucella                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Rickettsii (Febra Q)                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Virusuri hepatitice                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale pielii ┼či ┼úesutului subcutanat

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Dermatit─â alergic─â de  | Antigene animale ┼či vegetale, adezivi, biocide,     |
| contact:               | cauciuc, coloran┼úi, cosmetice, detergen┼úi, esen┼úe   |
| a) - eczema alergic─â de| aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de lupt─â, |
|      contact           | medicamente (unele anestezice de contact,           |
|                        | antibiotice, antifungice imidazolice, chinina,      |
|                        | corticoizi, nitrofurazona, sulfamide ┼či altele),    |
|                        | metale ┼či compu┼čii lor, r─â┼čini naturale ┼či sintetice|
|                        | (monomeri), revelatori fotografici, solven┼úi        |
|                        | organici, substan┼úe de contrast, substan┼úe de       |
|                        | cur─â┼úat, uleiuri de r─âcire ┼či altele                |
|________________________|_____________________________________________________|
| b) - eczema            | Fotoalergeni                                        |
|      fotoalergic─â de   |                                                     |
|      contact           |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| c) - eritrodermie      | Insectofungicide arsenicale ┼či mercuriale           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tricloretilena                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tetracloretilena                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| d) - dermatita de      | Proteine vegetale ┼či animale                        |
|      contact la        |                                                     |
|      proteine          |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| e) - eritem polimorf   | Alergeni ce induc eritem polimorf                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| f) - erup┼úie lichenoid─â| Alergeni ce induc erup┼úii lichenoide                |
|________________________|_____________________________________________________|
| g) - dermatit─â         | Alergeni ce induc dermatit─â limfomatoid─â            |
|      limfomatoid─â      |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| h) - dermatita         | Adjuvan┼úi ai cauciucului, balsamul de Peru,         |
|      purpuric─â de      | coloran┼úi (de tipul Disperse ┼či Basic,              |
|      contact (purpur─â  | parafenilendiamina ┼či deriva┼úi ┼či altele), cumarine,|
|      alergic─â de       | dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-|
|      contact)          | propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de      |
|                        | sticl─â, lâna, medicamente (aprotinina, chinidina,   |
|                        | flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil ┼či     |
|                        | altele), plante (mu┼čchii de copac, p─âstârnac, sumac |
|                        | ┼či altele), r─â┼čini melamin-formaldehidice, r─â┼čini   |
|                        | ureo-formaldehidice, sulfura de carbon,             |
|                        | tetrametilol-acetilendiuree ┼či altele               |
|________________________|_____________________________________________________|
| i) - dermatit─â de      | Alergeni ce induc dermatit─â de contact sistemic─â    |
|      contact sistemic─â |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Dermatita ortoergic─â de| Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale,  |
| contact:               | vata de sticl─â, zgur─â ┼či altele), pulberi           |
| a) - dermatita de uzur─â| organice (lemn ┼či altele), microtraumatisme repetate|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| b) - dermatita         | Detergen┼úi, produse petroliere, reactivi chimici,   |
|      iritativ─â         | s─âpunuri, solven┼úi organici, uleiuri ┼či lubrefian┼úi,|
|      (propriu-zis─â)    | umezeal─â ("eczema menajer─â") ┼či altele              |
|________________________|_____________________________________________________|
| c) - dermatita caustic─â| Acizi ┼či baze tari (caustici)                       |
|      (arsura chimic─â)  |_____________________________________________________|
|                        | Alumino-silica┼úii de calciu (ciment)                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Var nestins (oxid de calciu)                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| d) - dermatita         | Substan┼úe fototoxice                                |
|      fototoxic─â de     |                                                     |
|      contact           |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Dermatita de contact   | Alergeni ┼či iritan┼úi cutana┼úi                       |
| mixt─â (alergic─â ┼či     |                                                     |
| iritativ─â)             |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Urticarie, angioedem   | Alergeni ce induc urticarie                         |
| (edem Quincke), ┼čoc    |_____________________________________________________|
| anafilactic            | Presiune cutanat─â, spectrul solar (radia┼úii         |
|                        | infraro┼čii, vizibile ┼či ultraviolete), temperaturi  |
|                        | extreme, vibra┼úii                                   |
|________________________|_____________________________________________________|
| Radiodermita           | Radia┼úii ionizante                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Acnee profesional─â     | Compu┼či halogena┼úi, gudron de huil─â, produse        |
|                        | petroliere, uleiuri minerale ┼či altele              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Porfirie cutanat─â      | Hexaclorbenzen                                      |
| tardiv─â (tarda)        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale sistemului musculo-scheletal ┼či ale ┼úesutului conjunctiv
______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bursite                | Manipulare de greut─â┼úi                              |
|________________________| Mi┼čc─âri repetitive                                  |
| Epicondilite           | Microtraumatisme repetate                           |
|________________________| Pozi┼úii extreme, for┼úate (vicioase) prelungite sau  |
| Sinovite               | violente, cu suprasolicitarea ┼či traumatizarea      |
|________________________| articula┼úiilor: supraîncord─âri, presiuni, torsiuni, |
| Tendinite              | trac┼úiuni                                           |
|________________________| Vibra┼úii                                            |
| Tenosinovite           |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Leziuni de menisc      |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Artroze                |
|________________________|                                                     |
| Periartrite            |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Deform─âri ale coloanei |                                                     |
| vertebrale             |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Discopatii, inclusiv   |                                                     |
| hernia de disc         |                                                     |
|________________________|                                                     |
| Fracturi osoase        |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli ale aparatului excretor

 ______________________________________________________________________________
|   BOALA PROFESIONAL─é   |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nefropatie toxic─â      | Acrilonitril                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Aldrin                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzochinone                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Butil-toluen ter┼úiar                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clor                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crezoli                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cumen                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | N,N-Dimetilformamida                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dimetilsulfat                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dioxan                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eter etilic                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eteri de glicoli                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etil-benzen                                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilenclorhidrina                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilenglicol ┼či deriva┼úi                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli ┼či deriva┼úii lor halogena┼úi ┼či nitra┼úi       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Beta-Propiolactona                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrazine                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi halogenate alifatice                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen arseniat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Metale grele ┼či compu┼či (cadmiu, crom, mercur,      |
|                        | plumb, vanadiu ┼či altele)                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- ┼či cloronitroderiva┼úi aromatici              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Paraquat (Dipiridillium)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Piridine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Pirogalol                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Silicat de metil ┼či de etil                         |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Stiren                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Tetralin─â (tetrahidronaftalin─â)                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Triazine                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nefropatie infec┼úioas─â | Brucella                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hantavirus                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mycobacterium tuberculosis                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Streptococ beta-hemolitic din grupul A              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli profesionale cauzate de expunerea la agen┼úi fizici neclasificate anterior

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Colaps caloric, crampe | Microclimat cald                                    |
| calorice, ┼čoc caloric  |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hipotermie, deger─âturi | Microclimat rece                                    |
|________________________|_____________________________________________________|
| îmboln─âviri datorate   | Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau     |
| compresiunilor sau     | sc─âzute (hipobarism)                                |
| decompresiunilor       |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Boala de vibra┼úii:     | Vibra┼úii                                            |
| - Sindrom osteo-       |                                                     |
| musculo-articular      |                                                     |
| - Sindrom digestiv     |                                                     |
| - Sindromul Raynaud    |                                                     |
| - Sindrom neurologic   |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Boala de iradiere      | Radia┼úii ionizante                                  |
| (sindrom acut de       |                                                     |
| iradiere)              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Sindroame neuro-cardio-| Câmpuri electrice ┼či magnetice                      |
| vasculare ┼či endocrine |_____________________________________________________|
|                        | Radia┼úii electromagnetice neionizante din banda     |
|                        | microunde ┼či radiofrecven┼ú─â                         |
|________________________|_____________________________________________________|

    Boli infec┼úioase ┼či parazitare

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tuberculoza            | Mycobacterium tuberculosis (uman ┼či animal)         |
|________________________|_____________________________________________________|
| Hepatita A, B, C, E    | Virus hepatitic A, B, C, E                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Leptospiroza           | Leptospira                                          |
|________________________|_____________________________________________________|
| Bruceloza              | Brucella                                            |
|________________________|_____________________________________________________|
| Tetanos                | Clostridium tetani                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Boli infec┼úioase ┼či    | Agen┼úi biologici                                    |
| parazitare, inclusiv   |                                                     |
| tropicale, pentru      |                                                     |
| care riscul de         |                                                     |
| infectare a fost       |                                                     |
| evaluat                |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|

    Intoxica┼úii acute, subacute ┼či cronice profesionale ┼či consecin┼úele lor

 ______________________________________________________________________________
|         BOALA          |                  NOX─é PROFESIONAL─é                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Intoxica┼úii acute,     | Acid azotic                                         |
| subacute ┼či cronice    |_____________________________________________________|
| profesionale ┼či        | Acid cianhidric                                     |
| consecin┼úele lor       |_____________________________________________________|
|                        | Acid sulfuric                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Acizi organici                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Acrilonitril                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool butilic (Butanol)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool izopropilic (Izopropanol)                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alcool metilic (Metanol)                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amine alifatice                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amine alifatice halogenate                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Amoniac                                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Antimoniu (stibiu) ┼či compu┼či                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Antracen                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Arsen ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului |
|                        | sunt defini┼úi prin formula: CnH2n-6)                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Benzochinone                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Beriliu ┼či compu┼či                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Bitum                                               |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Brom                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | 1,4-Butandiol                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cadmiu ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Carbazol ┼či compu┼či                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona,          |
|                        | hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil  |
|                        | cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool,    |
|                        | oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanona          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Cianuri ┼či compu┼či                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Clor                                                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Crom ┼či compu┼či                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Deriva┼úi halogena┼úi, fenolici, nitri┼úi, nitra┼úi sau |
|                        | sulfona┼úi ai hidrazinelor                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Dietilen glicol                                     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Disulfura de carbon                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Esteri organofosforici                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Esterii acidului azotic                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil |
|                        | eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter ┼či |
|                        | etil eter ai etilenglicolului                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Etilen glicol                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli halogena┼úi                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fenoli sau omologi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fluor ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Formaldehida                                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosfor ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fosgen (Oxiclorura de carbon)                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Funingine, negru de fum                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Gaz, petrol lampant                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Gudroane                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrazine                                           |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent|
|                        | nafta) sau petrol                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi alifatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA) |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrocarburi aromatice halogenate                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Hidrogen sulfurat                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Iod                                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Izociana┼úi                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mangan ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Mercur ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Monoxid de carbon                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei |
|                        | este definit prin formula: CnH2n-12)                |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftoli halogena┼úi                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Naftoli sau omologi                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nichel ┼či compu┼či                                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitro- ┼či aminoderiva┼úi aromatici                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitroderiva┼úi ai glicolilor ┼či ai glicerolului      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitroderiva┼úi alifatici                             |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Nitrofenoli ┼či omologi                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi alchilarilici halogena┼úi                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de azot                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Oxizi de sulf                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Parafin─â                                            |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Plumb ┼či compu┼či                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Produse petroliere                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Produ┼či de distilare a c─ârbunelui                   |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Smoal─â                                              |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sulfona┼úi alchilarilici halogena┼úi                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Uleiuri minerale                                    |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Vanadiu ┼či compu┼či                                  |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Vinilbenzen ┼či divinilbenzen                        |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | ┼či altele                                           |
|________________________|_____________________________________________________|

                            LISTA SUPLIMENTAR─é
             Al┼úi factori profesionali considera┼úi posibil nocivi

 ________________________________
| Anhidride aromatice ┼či compu┼či |
|________________________________|
| Argint                         |
|________________________________|
| Ciocolat─â, zah─âr ┼či f─âin─â -    |
| cauzând carii dentare          |
|________________________________|
| Decalina                       |
|________________________________|
| Difenil                        |
|________________________________|
| Difenil oxid                   |
|________________________________|
| Fibre minerale                 |
|________________________________|
| Fibre sintetice                |
|________________________________|
| Magneziu                       |
|________________________________|
| Mercaptani                     |
|________________________________|
| Metacrilonitril                |
|________________________________|
| Ozon                           |
|________________________________|
| Platina                        |
|________________________________|
| Sidef                          |
|________________________________|
| Terpene                        |
|________________________________|
| Thiopene                       |
|________________________________|
| Tioalcooli                     |
|________________________________|
| Tioeteri                       |
|________________________________|
| Tiofenoli                      |
|________________________________|

    NOT─é:
    Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic ┼či va r─âmâne deschis ┼či pentru alte boli pentru care se face dovada rela┼úiei nox─â/suprasolicitare profesional─â - boal─â profesional─â.

    ANEXA 23
    la normele metodologice

                    TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE

 _______________________________________________________________________
| BOALA LEGAT─é DE PROFESIUNE |     FACTORI PROFESIONALI CAUZALI         |
|____________________________|__________________________________________|
| Hipertensiune arterial─â    | Zgomot, vibra┼úii, temperatur─â ┼či radia┼úii|
|                            | calorice crescute, suprasolicitare       |
|                            | neuropsihic─â ┼či altele                   |
|____________________________|__________________________________________|
| Boal─â cardiac─â ischemic─â   | Suprasolicit─âri fizice ┼či neuropsihice   |
|                            | crescute ┼či altele                       |
|____________________________|__________________________________________|
| Afec┼úiuni respiratorii     | Pulberi, gaze iritante ┼či altele         |
| cronice nespecifice        |                                          |
|____________________________|__________________________________________|
| Afec┼úiuni digestive        | Temperatur─â crescut─â, zgomot, noxe       |
|                            | chimice ┼či altele                        |
|____________________________|__________________________________________|
| Afec┼úiuni osteo-musculo-   | Microclimat nefavorabil, vibra┼úii, efort |
| articulare (lombalgii,     | fizic crescut, postur─â incomod─â, efect   |
| cervico-scapulalgii ┼či     | traumatic mecanic ┼či altele              |
| altele)                    |                                          |
|____________________________|__________________________________________|
| Nevroze ┼či alte afec┼úiuni  | Zgomot, vibra┼úii, noxe chimice,          |
| neuropsihice               | suprasolicitare neuropsihic─â ┼či altele   |
|____________________________|__________________________________________|


    ANEXA 24
    la normele metodologice

    Denumirea solicitantului: ___________________________________
    Adresa: _____________________________________________________
    Localitate: _________________________________________________
    Jude┼ú: ______________________________________________________
    Cod po┼čtal: _________________________________________________
    Telefon/fax: ________________________________________________
    Nr. de înregistrare în Registrul comer┼úului: ________________
    Cod unic de înregistrare (CUI): _____________________________

                                                             Nr. ___/___*1)

                 C─âtre,
                 Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei

         Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie ____________*2)

    Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

    Prin prezenta solicit avizul pentru documenta┼úia cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, cu urm─âtoarele elemente de identificare:
    Tipul documenta┼úiei: _____________________________________________________
    Titlul documenta┼úiei: ____________________________________________________
    Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare ┼či avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006, urm─âtoarele documente*3):
    -
    -
    -

                              Solicitant*4),

____________
    *1) Se va completa num─ârul de înregistrare la solicitant.
    *2) Se va completa denumirea Direc┼úiei de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie pe a c─ârei raz─â teritorial─â î┼či are sediul solicitantul.
    *3) Se vor preciza documentele care compun dosarul ce înso┼úe┼čte cererea.
    *4) Se va specifica func┼úia, numele ┼či prenumele reprezentantului legal al solicitantului ┼či va purta semn─âtur─â ┼či ┼čtampil─â.

    ANEXA 25
    la normele metodologice

                               România

    Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei
    Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie _______________________

                               Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

                                  AVIZ
                            Nr. _____ din _____

    Se avizeaz─â documenta┼úia cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, înregistrat─â la Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie cu nr. ......... din data .................., cu urm─âtoarele elemente de identificare:
    Tipul documenta┼úiei: ___________________________________________________*1)
    Titlul documenta┼úiei: __________________________________________________*2)
    Titularul avizului: ____________________________________________________
    Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006.

                              PRE┼×EDINTE

____________
    *1) în situa┼úia în care documenta┼úia cuprinde mai multe tipuri cu acela┼či titlu sau mai multe titluri din acela┼či tip se va completa "conform anexei care face parte integrant─â din prezentul aviz".
    *2) Se va completa: numele titularului, adresa, cod po┼čtal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dac─â este cazul).

    Verso

    Aviz

                                    ANEXA
                   la avizul nr. ________ din _________

                  Titular: __________________________________

    Tipul/titlul*1) documenta┼úiei:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................
    3. .......................................................................
    4. .......................................................................
    5. .......................................................................
    6. .......................................................................
    7. .......................................................................
    8. .......................................................................
    9. .......................................................................
    10. ......................................................................

                              PRE┼×EDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

____________
    *1) Se va preciza tipul sau titlul, dup─â caz.

    ANEXA 26
    la normele metodologice

                              România

    Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei
    Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie _______________________

                                 Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire ┼či protec┼úie ┼či de avizare a documenta┼úiilor cu caracter tehnic de informare ┼či instruire în domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

                                 DECIZIE
                         Nr. ____ din _________

    în urma analizei documenta┼úiei, înregistrat─â la Direc┼úia de munc─â, solidaritate social─â ┼či familie cu nr. ......... din data ............, cu urm─âtoarele elemente de identificare:
    - Tipul documenta┼úiei: ___________________________________________________
    - Titlul documenta┼úiei: __________________________________________________
    - Solicitantul avizului: _________________________________________________
au rezultat urm─âtoarele neconformit─â┼úi cu cerin┼úele generale ┼či specifice prev─âzute la art. 178 - 192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006:
    - ........................................................................
    - ........................................................................
    - ........................................................................
    Ca urmare, Comisia decide respingerea solicit─ârii de acordare a avizului ┼či restituirea documenta┼úiei.