ORDONANÞÃ Nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reþelei de drumuri naþionale din România

   Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICÃ NEAMÞ

Monitorul Oficial al României, Partea I, pânĂŁ la 27 decembrie 2007:
    - Legea nr. 424/2002, prin care a fost aprobatĂŁ cu modificĂŁri OrdonanĂža Guvernului nr. 15/2002;
    - OrdonanĂža Guvernului nr. 51/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 415/2004;
    - Legea nr. 415/2004;
    - Legea nr. 101/2007;
    - OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 157/2007.

    NOTÃ:
    Prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1230/2005 au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România.

    ART. 1
    (1) în înĂželesul prezentei ordonanĂže, termenii Âşi expresiile de mai jos se definesc dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puĂžin douĂŁ axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
    a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput Âşi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;
    a^2) vehicul de transport marfĂŁ - vehiculul conceput Âşi construit pentru transportul de mĂŁrfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrĂŁri;
    b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice care deĂžin vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, sau care deĂžin vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori strĂŁini;
    c) distribuitori - persoanele juridice agreate de cĂŁtre Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., în condiĂžii ce vor fi publicate în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale Âşi personalul din reĂžeaua proprie a Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. cu sarcini de serviciu în acest domeniu, care încaseazĂŁ tariful de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România Âşi care elibereazĂŁ rovinietele care atestĂŁ achitarea acestui tarif;
    d) reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România - drumurile de interes naĂžional definite conform art. 6 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    e) tarif de utilizare - o anumitĂŁ sumĂŁ a cĂŁrei platĂŁ conferĂŁ unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România;
    f) tarif de trecere - o anumitĂŁ sumĂŁ determinatĂŁ în funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi de tipul de vehicul, care trebuie plĂŁtitĂŁ pentru un vehicul care se deplaseazĂŁ pe o anumitĂŁ distanÞã pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România;
    g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadĂŁ datĂŁ, împĂŁrĂžit la numĂŁrul de kilometri parcurÂşi de vehicule pe o anumitĂŁ reĂžea supusĂŁ tarifĂŁrii în perioada respectivĂŁ, atât venitul, cât Âşi kilometrii fiind calculaĂži pentru vehiculele la care se aplicĂŁ tarifele de trecere;
    h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 337/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 337/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    j) rovinietĂŁ - documentul care atestĂŁ achitarea tarifului de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România, ale cĂŁrui model, formĂŁ Âşi condiĂžii de eliberare se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;
    k) costuri de construcĂžie - costurile legate de construcĂžia reĂželei de drumuri naĂžionale din România, inclusiv, dacĂŁ este cazul, costurile financiare ale:
    (i) infrastructurii noi sau ale îmbunĂŁtĂŁĂžirii infrastructurii noi, inclusiv reparaĂžii structurale semnificative; sau
    (ii) infrastructurii existente sau ale îmbunĂŁtĂŁĂžirii infrastructurii existente, inclusiv reparaĂžii structurale semnificative;
    l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi Âşi/sau restituiri de dividende pentru acĂžionari;
    m) reparaĂžii structurale semnificative - reparaĂžiile structurale ale reĂželei de drumuri naĂžionale din România, exclusiv acele reparaĂžii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.
    (1^1) Rovinieta valabilĂŁ este:
    a) *** Abrogat
    (i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestĂŁ plata integralĂŁ a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizatĂŁ;
    (ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestĂŁ plata integralĂŁ a tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia ÂştampilatĂŁ Âşi semnatĂŁ în original de cĂŁtre conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, cu înscrisul "Conform cu originalul";
    b) rovinieta matcĂŁ-cupon, alcĂŁtuitĂŁ din matca aplicatĂŁ în partea stânga-jos a parbrizului vehiculului Âşi a cĂŁrei perioadĂŁ de valabilitate cuprinde ziua în care se efectueazĂŁ verificarea, care asigurĂŁ, prin tarifele plĂŁtite, dreptul de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România Âşi care este însoĂžitĂŁ, la bordul vehiculului, de cuponul cu aceeaÂşi serie având înscris numĂŁrul de înmatriculare al vehiculului, cupon care va fi prezentat în mod obligatoriu de cĂŁtre conducĂŁtorii auto, la cerere, organelor de control abilitate.
    (2) începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români Âşi strĂŁini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România Âşi structurat în funcĂžie de perioada de parcurs Âşi de staĂžionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ (MTMA) Âşi de numĂŁrul de axe, dupĂŁ caz.
    (3) Tariful de utilizare este prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    (4) *** Abrogat
    (5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcĂžie pentru transportul de persoane Âşi de marfĂŁ în compartimente separate, se tarifeazĂŁ ca Âşi vehiculele de transport marfĂŁ, conform anexei nr. 1.
    (6) *** Abrogat
    (7) Tariful de utilizare este structurat în funcĂžie de durata de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum Âşi durata de staĂžionare.
    (7^1) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme Âşi pentru vehiculele de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 3,5 tone, durata minimĂŁ pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
    (8) Tariful de utilizare se aplicĂŁ în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români Âşi strĂŁini ai reĂželei de drumuri naĂžionale din România, aflatĂŁ în administrarea Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.
    (9) încasarea tarifului de utilizare Âşi eliberarea rovinietei se fac de cĂŁtre distribuitori.
    (10) în cazul schimbĂŁrii deĂžinĂŁtorului vehiculului sau al cedĂŁrii dreptului de folosinÞã, rovinieta îÂşi menĂžine valabilitatea.
    (11) în cazul radierii din circulaĂžie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisĂŁ a acestuia, de cĂŁtre Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzĂŁtoare perioadei de neutilizare, în condiĂžiile stabilite prin norme metodologice.
    ART. 1^1
    (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere are la bazĂŁ principiul recuperĂŁrii costurilor de construcĂžie.
    (2) Tarifele de utilizare Âşi tarifele de trecere nu pot fi impuse în acelaÂşi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.
    (3) Pe reĂžeaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica Âşi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor Âşi trecĂŁtorilor de munte.
    ART. 1^2
    (1) Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare Âşi a tarifului de trecere pentru a se asigura cĂŁ aceasta funcĂžioneazĂŁ în mod transparent Âşi nediscriminatoriu.
    (2) Aplicarea Âşi colectarea tarifelor de trecere Âşi de utilizare Âşi urmĂŁrirea plĂŁĂžii acestora se fac în aÂşa fel încât fluxul liber de trafic sĂŁ fie perturbat cât se poate de puĂžin Âşi sĂŁ se evite controalele Âşi verificĂŁrile obligatorii exercitate la graniĂžele interne ale ComunitĂŁĂžii Europene. în acest scop, Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. va coopera cu celelalte autoritĂŁĂži similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care sĂŁ permitĂŁ transportatorilor rutieri sĂŁ plĂŁteascĂŁ tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puĂžin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obiÂşnuite de platĂŁ, în interiorul Âşi exteriorul statelor membre în care se aplicĂŁ acestea. Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. va dispune mĂŁsurile necesare în vederea asigurĂŁrii facilitĂŁĂžilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere Âşi de utilizare, astfel încât sĂŁ se menĂžinĂŁ siguranĂža rutierĂŁ normalĂŁ.
    ART. 2 *** Abrogat
    ART. 3
    Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deĂžinute în proprietate de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii, de unitĂŁĂžile Ministerului Internelor Âşi Reformei Administrative, de serviciile de ambulanÞã, de serviciile publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, astfel cum au fost reglementate în OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativĂŁ a unei localitĂŁĂži, vehiculele istorice, precum Âşi vehiculele deĂžinute în proprietate de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.
    ART. 4 *** Abrogat
    ART. 5 *** Abrogat
    ART. 6
    (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioarĂŁ datei achitĂŁrii tarifului.
    (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioarĂŁ datei achitĂŁrii tarifului se înĂželege cursul de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României în penultima zi lucrĂŁtoare a lunii respective.
    (3) Utilizatorii strĂŁini vor achita tariful de utilizare:
    a) în valute liber convertibile, cotate pe piaĂža valutarĂŁ, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcĂžie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca NaĂžionalĂŁ a României în penultima zi lucrĂŁtoare a lunii anterioare celei în care se efectueazĂŁ plata;
    b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioarĂŁ datei achitĂŁrii tarifului, aÂşa cum este definit la alin. (2).
    (4) Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaĂža valutarĂŁ, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca CentralĂŁ EuropeanĂŁ Âşi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmĂŁtor.
    ART. 7
    Responsabilitatea achitĂŁrii tarifului de utilizare Âşi deĂžinerea rovinietei valabile revin în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deĂžinĂŁtorilor menĂžionaĂži în certificatul de înmatriculare, în cartea de identitate, în documentele vamale sau în alte documente oficiale, iar în cazul utilizatorilor strĂŁini, acestea revin în exclusivitate conducĂŁtorului auto al vehiculului.
    ART. 8
    (1) Fapta de a circula fĂŁrĂŁ a deĂžine rovinietĂŁ valabilĂŁ constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ.
    (2) Cuantumul amenzilor contravenĂžionale prevĂŁzute la alin. (1) este prevĂŁzut în anexa nr. 2.
    (3) Sumele încasate în urma aplicĂŁrii amenzilor se fac venit la bugetul de stat în proporĂžie de 75%, diferenĂža de 25% revenind, ca venituri extrabugetare, Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. sau Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor, dupĂŁ caz.
    (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia, jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de prezentul act normativ, agentul constatator fĂŁcând menĂžiune despre aceastĂŁ posibilitate în procesul-verbal.
    (5) ConducĂŁtorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se pot aplica amenzi contravenĂžionale atât pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România, cât Âşi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieÂşirea din România.
    (6) O datĂŁ cu aplicarea amenzii contravenĂžionale, conducĂŁtorilor vehiculelor înmatriculate în România, care circulĂŁ fĂŁrĂŁ a avea rovinietĂŁ valabilĂŁ, li se reĂžine certificatul de înmatriculare a vehiculului pânĂŁ la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.
    (7) Prevederile alin. (6) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor Âşi conducĂŁtorilor vehiculelor înmatriculate în alte state.
    ART. 9
    Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute la art. 8 se fac de cĂŁtre:
    a) personalul împuternicit din cadrul Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.;
    b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, în numele Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.;
    c) poliĂžia rutierĂŁ, în situaĂžia când efectueazĂŁ controlul existenĂžei rovinietei valabile, fĂŁrĂŁ personalul menĂžionat la lit. a) Âşi b);
    d) personalul poliĂžiei de frontierĂŁ care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreunĂŁ cu personalul prevĂŁzut la lit. a).
    ART. 10
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. 11
    Aplicarea tarifului de utilizare nu exonereazĂŁ utilizatorii români Âşi strĂŁini de la plata celorlalte tarife percepute de cĂŁtre Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare.
    ART. 12
    (1) Sumele încasate în urma aplicĂŁrii tarifelor de utilizare se constituie venit la dispoziĂžia Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. Âşi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanĂžarea lucrĂŁrilor de construcĂžie, modernizare, întreĂžinere Âşi reparaĂžie a drumurilor naĂžionale, precum Âşi pentru garantarea Âşi rambursarea creditelor externe Âşi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plĂŁĂži în numele autoritĂŁĂžii publice contractante, ca urmare a obligaĂžiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naĂžionale Âşi autostrĂŁzilor.
    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat
    (5) Falsificarea rovinietelor, deĂžinerea sau utilizarea de formulare false constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.
    (6) în cazul lipsei rovinietei-ecuson din motive justificate, dovada achitĂŁrii tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de platĂŁ a acestuia.
    ART. 12^1 *** Abrogat
    ART. 13
    în termen de 90 de zile de la data publicĂŁrii prezentei ordonanĂže în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România.
    ART. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantĂŁ din prezenta ordonanÞã.
    ART. 15
    Prezenta ordonanÞã transpune Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfĂŁ pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveÂşte tarifarea utilizĂŁrii infrastructurii de transport rutier.

    NOTÃ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II - VI Âşi VIII din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 157/2007.
    "ART. II
    (1) începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, tariful de utilizare se aplicĂŁ structurat astfel:
    a) în funcĂžie de perioada de parcurs Âşi staĂžionare, de masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ (MTMA) Âşi de numĂŁrul de axe, pentru vehiculele de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 12 tone;
    b) în funcĂžie de perioada de parcurs Âşi staĂžionare Âşi de masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ (MTMA), pentru vehiculele de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai micĂŁ de 12 tone;
    c) în funcĂžie de perioada de parcurs Âşi staĂžionare Âşi de numĂŁrul de locuri, pentru vehiculele de transport persoane.
    (2) în cazul în care nu se pot determina cu exactitate caracteristicile vehiculului, în funcĂžie de care se stabileÂşte tariful de utilizare, conform alin. (1), acesta se achitĂŁ, pentru perioada de utilizare solicitatĂŁ, la valoarea maximĂŁ prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1 pentru tipul vehiculului, respectiv în funcĂžie de elementele de identificare.
    ART. III
    (1) La stabilirea nivelului tarifelor de trecere Âşi a tarifelor de trecere medii ponderate, calculul costurilor de construcĂžie se va face pe baza principiilor pentru alocarea costurilor Âşi calcularea tarifelor, principii ce se vor stabili prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, cu cel puĂžin 30 de zile înainte de data introducerii acestor tarife.
    (2) Nivelul maxim al tarifelor de concesiune va fi echivalent sau mai mic decât nivelul care ar rezulta din utilizarea principiilor pentru alocarea costurilor Âşi calcularea tarifelor stabilite potrivit alin. (1). Evaluarea unei astfel de echivalenĂže se face pe baza unei perioade de referinÞã rezonabil de lungĂŁ, adecvatĂŁ pentru natura unui contract de concesiune.
    (3) Tariful de trecere Âşi tariful de concesiune prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) se vor aplica structurat Âşi în funcĂžie de clasele de emisii poluante ale vehiculelor, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. IV
    Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puĂžin 4 luni înainte de punerea în aplicare a noilor tarife de trecere:
    a) pentru tarifele de trecere, altele decât cele de concesiune:
    (i) valorile unitare Âşi alĂži parametri folosiĂži în calcularea diferitelor elemente de cost, Âşi
    (ii) informaĂžii clare privind vehiculele supuse tarifului de trecere Âşi extinderea geograficĂŁ a reĂželei sau a pĂŁrĂžii reĂželei, folosite pentru calculul fiecĂŁrui cost, Âşi procentul din costurile pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ le recupereze;
    b) pentru tarifele de concesiune, informaĂžii referitoare la costurile estimate de construcĂžie, de operare, de întreĂžinere Âşi dezvoltare preconizate în cadrul concesiunii, traficul prognozat pe tipuri de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele de concesiune Âşi extinderea geograficĂŁ a reĂželei reglementatĂŁ de contractul de concesiune.
    ART. V
    în termen de 30 de zile de la data publicĂŁrii prezentei ordonanĂže de urgenÞã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reĂželei de drumuri naĂžionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. VI
    Rovinietele eliberate anterior intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã îÂşi menĂžin valabilitatea pânĂŁ la data expirĂŁrii.
    [...]
    ART. VIII
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã transpune prevederile art. 2 lit. a - f, ale art. 7 alin. 1, 2, 3, 4a), 5 - 9, 10 lit. b), 12, ale art. 7a) alin. 1 - 4, ale art. 8a), art. 9a), ale art. 10 alin. 1 Âşi ale art. 12 alin. 1 din Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfĂŁ pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile prevĂŁzute în Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului 2006/38/CE din 17 mai 2006 de modificare a Directivei Parlamentului European Âşi a Consiliului 1999/62/CE, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006."

    ANEXA 1

                                   NIVELUL
                  tarifului de utilizare a drumurilor naĂžionale

 ______________________________________________________________________________
|   |                 Tipul vehiculului                | Durata de   | Tariful |
|   |                                                  | utilizare a | [euro]  |
|   |                                                  | reĂželei de  | (TVA    |
|   |                                                  | drumuri     | inclus) |
|   |                                                  | naĂžionale   |         |
|   |                                                  | din România |         |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|
| A | autoturisme                                      | 1 zi        |    -    |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 7 zile      |     3   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 30 de zile  |     7   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 12 luni     |    28   |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|
| B | vehicule de transport marfĂŁ cu                   | 1 zi        |    -    |
|   | 0,0 t < MTMA </= 3,5 t                           |_____________|_________|
|   |                                                  | 7 zile      |     6   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 30 de zile  |    16   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 12 luni     |    96   |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|
| C | a) vehicule de transport marfĂŁ cu                | 1 zi        |     4   |
|   | 3,5 t < MTMA </= 7,5 t                           |_____________|_________|
|   | b) vehicule de transport persoane cu mai mult de | 7 zile      |    20   |
|   | 9 locuri pe scaune (inclusiv conducĂŁtorul auto)  |_____________|_________|
|   | Âşi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv      | 30 de zile  |    52   |
|   | conducĂŁtorul auto)                               |_____________|_________|
|   |                                                  | 12 luni     |   320   |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|
| D | a) vehicule de transport marfĂŁ cu                | 1 zi        |     7   |
|   | 7,5 t < MTMA < 12,0 t                            |_____________|_________|
|   | b) vehicule de transport persoane cu mai mult de | 7 zile      |    35   |
|   | 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducĂŁtorul    |_____________|_________|
|   | auto)                                            | 30 de zile  |    91   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 12 luni     |   560   |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|
| E | vehicule de transport marfĂŁ cu MTMA >/= 12,0 t,  | 1 zi        |     9   |
|   | cu maximum 3 axe (inclusiv)                      |_____________|_________|
|   |                                                  | 7 zile      |    45   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 30 de zile  |   117   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 12 luni     |   720   |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|
| F | vehicule de transport marfĂŁ cu MTMA >/= 12,0 t,  | 1 zi        |    11   |
|   | cu minimum 4 axe (inclusiv)                      |_____________|_________|
|   |                                                  | 7 zile      |    55   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 30 de zile  |   143   |
|   |                                                  |_____________|_________|
|   |                                                  | 12 luni     | 1.210   |
|___|__________________________________________________|_____________|_________|

    ANEXA 2

                                    CUANTUMUL
amenzii contravenĂžionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

 ______________________________________________________________________________
|                  Tipul vehiculului                  | Cuantumul amenzii      |
|                                                     | contravenĂžionale (lei) |
|                                                     |________________________|
|                                                     |    minim   |   maxim   |
|_____________________________________________________|____________|___________|
| vehicule de transport marfĂŁ cu MTMA >/= 12,0 t, cu  |            |           |
| minimum 4 axe (inclusiv)                            |    6.000   |    9.000  |
|_____________________________________________________|____________|___________|
| vehicule de transport marfĂŁ cu MTMA >/= 12,0 t, cu  |            |           |
| maximum 3 axe (inclusiv)                            |    4.500   |    6.000  |
|_____________________________________________________|____________|___________|
| a) vehicule de transport marfĂŁ cu                   |            |           |
| 7,5 t < MTMA < 12,0 t                               |            |           |
| b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 |            |           |
| de locuri pe scaune (inclusiv conducĂŁtorul auto)    |    3.500   |    4.500  |
|_____________________________________________________|____________|___________|
| a) vehicule de transport marfĂŁ cu                   |            |           |
| 3,5 t < MTMA </= 7,5 t                              |            |           |
| b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 9  |            |           |
| locuri pe scaune (inclusiv conducĂŁtorul auto) Âşi    |            |           |
| maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv            |            |           |
| conducĂŁtorul auto)                                  |    2.500   |    3.500  |
|_____________________________________________________|____________|___________|
| vehicule de transport marfĂŁ cu 0 t < MTMA </= 3,5 t |    1.500   |    2.500  |
|_____________________________________________________|____________|___________|
| autoturisme                                         |      500   |    1.000  |
|_____________________________________________________|____________|___________|

    ANEXA 3 *** AbrogatĂŁ