închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃRÂRE Nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncã al persoanelor care efectueazã activitãþi mobile de transport rutier
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 22 ianuarie 2008

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 11 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 371/2007,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    Prezenta hotĂŁrâre stabileÂşte regulile privind organizarea timpului de muncĂŁ al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier, în vederea îmbunĂŁtĂŁĂžirii sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi protecĂžiei acestora, pentru creÂşterea siguranĂžei rutiere, precum Âşi în vederea armonizĂŁrii condiĂžiilor de concurenÞã loialĂŁ între transportatorii rutieri.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei hotĂŁrâri se aplicĂŁ persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier care fac obiectul Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau activitĂŁĂži de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile prezentei hotĂŁrâri se aplicĂŁ conducĂŁtorilor auto independenĂži începând cu data de 23 martie 2009.
    ART. 3
    (1) în sensul prezentei hotĂŁrâri, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) timp de muncĂŁ al lucrĂŁtorului mobil - perioada de la începutul pânĂŁ la sfârÂşitul timpului de lucru, în cursul cĂŁreia lucrĂŁtorul mobil se aflĂŁ la postul sĂŁu de lucru, la dispoziĂžia angajatorului Âşi în exerciĂžiul funcĂžiilor sau activitĂŁĂžilor sale, adicĂŁ:
    - perioada dedicatĂŁ tuturor activitĂŁĂžilor de transport rutier. Aceste activitĂŁĂži sunt, cu precĂŁdere, urmĂŁtoarele:
    (i) conducerea autovehiculului;
    (ii) încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea;
    (iii) ajutorul acordat pasagerilor la urcarea Âşi coborârea din vehicul;
    (iv) curĂŁĂženia Âşi întreĂžinerea tehnicĂŁ;
    (v) toate celelalte activitĂŁĂži vizând asigurarea siguranĂžei vehiculului, a încĂŁrcĂŁturii sale Âşi a pasagerilor sau îndeplinirea obligaĂžiilor legale ori de reglementare direct legate de operaĂžiunea de transport aflatĂŁ în desfĂŁÂşurare, inclusiv supravegherea încĂŁrcĂŁrii Âşi descĂŁrcĂŁrii, formalitĂŁĂžile administrative legate de poliĂžie, vamĂŁ, serviciul de imigrare etc.;
    - perioadele de timp în care lucrĂŁtorul mobil nu poate dispune liber de timpul sĂŁu Âşi i se cere sĂŁ fie la postul sĂŁu de lucru, gata sĂŁ întreprindĂŁ activitatea sa normalĂŁ, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când aÂşteaptĂŁ sĂŁ se facĂŁ încĂŁrcarea sau descĂŁrcarea, dacĂŁ durata previzibilĂŁ a acestora nu este cunoscutĂŁ dinainte, Âşi anume fie înaintea plecĂŁrii, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauzĂŁ, fie în condiĂžiile generale negociate între partenerii sociali;
    b) timp de muncĂŁ al conducĂŁtorului auto independent - perioada de la începutul pânĂŁ la sfârÂşitul timpului de lucru, în cursul cĂŁreia conducĂŁtorul auto independent se aflĂŁ la postul sĂŁu de lucru, la dispoziĂžia clientului sau exercitându-Âşi funcĂžiile ori activitĂŁĂžile, altele decât activitatea administrativĂŁ generalĂŁ care nu este direct legatĂŁ de operaĂžiunea de transport rutier aflatĂŁ în curs de desfĂŁÂşurare;
    c) perioadĂŁ de disponibilitate - orice perioadĂŁ, care nu este nici pauzĂŁ, nici perioadĂŁ de odihnĂŁ, în cursul cĂŁreia lucrĂŁtorul mobil/conducĂŁtorul auto independent nu este nevoit sĂŁ rĂŁmânĂŁ la locul sĂŁu de muncĂŁ, dar trebuie sĂŁ fie disponibil pentru a rĂŁspunde oricĂŁror eventuale solicitĂŁri de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrĂŁtorul mobil/conducĂŁtorul auto independent însoĂžeÂşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum Âşi perioadele de aÂşteptare în punctele de trecere a frontierei Âşi cele impuse de restricĂžiile de circulaĂžie. Perioadele de disponibilitate Âşi durata lor preconizatĂŁ trebuie sĂŁ fie cunoscute dinainte de cĂŁtre lucrĂŁtorul mobil/conducĂŁtorul auto independent, fie înainte de plecarea în cursĂŁ, fie înainte de începerea perioadei în cauzĂŁ. în cazul celor care conduc un vehicul în echipĂŁ, perioada petrecutĂŁ stând lângĂŁ Âşofer sau în cuÂşetĂŁ în timp ce vehiculul este în miÂşcare este consideratĂŁ perioadĂŁ de disponibilitate;
    d) loc de muncĂŁ al lucrĂŁtorului mobil/conducĂŁtorului auto independent - locul de la sediul principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrĂŁtorul mobil/conducĂŁtorul auto independent îÂşi îndeplineÂşte atribuĂžiile, ori vehiculul pe care îl utilizeazĂŁ în exercitarea atribuĂžiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de transport;
    e) lucrĂŁtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueazĂŁ transporturi rutiere publice Âşi/sau în cont propriu Âşi face parte din personalul implicat efectiv în operaĂžiuni de transport rutier. CursanĂžii Âşi stagiarii implicaĂži efectiv în operaĂžiuni de transport rutier sunt consideraĂži lucrĂŁtori mobili;
    f) conducĂŁtor auto independent - conducĂŁtor auto a cĂŁrui ocupaĂžie principalĂŁ constĂŁ în transportul rutier public de mĂŁrfuri sau de persoane, conform prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, care nu este într-un raport de muncĂŁ cu un angajator, care este liber sĂŁ-Âşi organizeze singur activitatea, al cĂŁrui venit depinde direct de profitul realizat Âşi care poate avea, individual sau împreunĂŁ cu alĂži conducĂŁtori auto independenĂži, relaĂžii comerciale cu mai mulĂži clienĂži. ConducĂŁtorii auto care nu îndeplinesc aceste criterii vor avea aceleaÂşi drepturi Âşi obligaĂžii ca cele prevĂŁzute de prezenta hotĂŁrâre pentru lucrĂŁtorii mobili;
    g) persoanĂŁ care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier - lucrĂŁtorul mobil sau conducĂŁtorul auto independent care efectueazĂŁ astfel de activitĂŁĂži;
    h) sĂŁptĂŁmânĂŁ - perioada cuprinsĂŁ între ora 00,00 a zilei de luni Âşi ora 24,00 a zilei de duminicĂŁ;
    i) timp de noapte - o perioadĂŁ de cel puĂžin 4 ore, cuprinsĂŁ între orele 00,00 Âşi 07,00;
    j) muncĂŁ de noapte - orice muncĂŁ efectuatĂŁ pe timp de noapte, aÂşa cum este acesta definit la lit. i).
    (2) Pauzele la care se face referire la art. 5 Âşi perioadele de odihnĂŁ la care se face referire la art. 6, precum Âşi perioadele de disponibilitate definite la alin. (1) lit. c) nu fac parte din timpul de lucru.

    CAP. 2
    Organizarea timpului de muncĂŁ

    ART. 4
    (1) în cursul unei sĂŁptĂŁmâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maximĂŁ a timpului de lucru sĂŁptĂŁmânal poate fi prelungitĂŁ pânĂŁ la maximum 60 de ore, cu condiĂžia ca, pentru orice perioadĂŁ de 4 luni consecutive, media timpului de lucru sĂŁptĂŁmânal sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore.
    (2) în cazul lucrĂŁtorilor mobili care muncesc pentru mai mulĂži angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivĂŁ pentru toĂži angajatorii. Angajatorul va cere lucrĂŁtorului mobil în cauzĂŁ o evidenÞã în scris a timpului lucrat pentru alt/alĂži angajator/angajatori. LucrĂŁtorul mobil va furniza în scris aceastĂŁ informaĂžie.
    ART. 5
    Persoanele care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fĂŁrĂŁ pauzĂŁ. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel puĂžin 30 de minute dacĂŁ timpul total de lucru este de 6 pânĂŁ la 9 ore Âşi, respectiv, de cel puĂžin 45 de minute dacĂŁ timpul total de lucru depĂŁÂşeÂşte 9 ore. Pauzele pot fi împĂŁrĂžite în perioade de minimum 15 minute fiecare.
    ART. 6
    în cazul cursanĂžilor Âşi stagiarilor se aplicĂŁ, în ceea ce priveÂşte pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ, prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau ale Acordului AETR, dupĂŁ caz.
    ART. 7
    Timpul de muncĂŁ zilnic nu va depĂŁÂşi 10 ore într-un interval de 24 de ore dacĂŁ lucrĂŁtorul mobil/conducĂŁtorul auto independent efectueazĂŁ muncĂŁ de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiĂžiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât sĂŁ nu fie pusĂŁ în pericol siguranĂža rutierĂŁ.

    CAP. 3
    ObligaĂžiile întreprinderilor Âşi ale persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier

    ART. 8
    Angajatorii din domeniul transportului rutier au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ informeze lucrĂŁtorii mobili cu privire la reglementĂŁrile naĂžionale, regulamentele interne ale întreprinderii Âşi prevederile contractelor colective de muncĂŁ, aplicabile în acest domeniu;
    b) sĂŁ angajeze transporturile Âşi sĂŁ întocmeascĂŁ programul de executare a transporturilor, astfel încât sĂŁ fie respectate prevederile prezentei hotĂŁrâri privind timpul de lucru;
    c) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža timpului de muncĂŁ al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier Âşi sĂŁ pĂŁstreze aceste evidenĂže pentru o perioadĂŁ de cel puĂžin 2 ani de la desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor supuse prezentei hotĂŁrâri;
    d) sĂŁ elibereze lucrĂŁtorilor mobili, la cerere, copii ale evidenĂželor cu privire la timpul de muncĂŁ;
    e) sĂŁ prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidenĂžele privind timpul de muncĂŁ al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier pentru o perioadĂŁ de 2 ani.
    ART. 9
    LucrĂŁtorii mobili/conducĂŁtorii auto independenĂži au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ respecte timpul de muncĂŁ, aÂşa cum este stabilit prin prezenta hotĂŁrâre;
    b) în cazul lucrĂŁtorilor mobili care lucreazĂŁ pentru mai mulĂži angajatori, sĂŁ furnizeze în scris informaĂžii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncĂŁ lucrat.

    CAP. 4
    Controlul privind respectarea timpului de muncĂŁ Âşi de odihnĂŁ

    ART. 10
    Controlul privind respectarea timpului de muncĂŁ Âşi de odihnĂŁ are ca obiectiv prioritar verificarea condiĂžiilor de muncĂŁ ale lucrĂŁtorilor mobili/conducĂŁtorilor auto independenĂži Âşi respectarea principiilor concurenĂžei loiale dintre transportatorii rutieri.
    ART. 11
    Controlul respectĂŁrii prevederilor prezentei hotĂŁrâri se efectueazĂŁ la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse.

    CAP. 5
    ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni

    ART. 12
    Constituie contravenĂžii urmĂŁtoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6 Âşi 7 privind organizarea timpului de muncĂŁ de cĂŁtre întreprinderile/operatorii de transport rutier;
    b) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a evidenĂželor privind timpul de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili/conducĂŁtorilor auto independenĂži pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    c) refuzul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier de a se supune efectuĂŁrii controlului.
    ART. 13
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 12 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cele prevĂŁzute la lit. a) Âşi b), cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cea prevĂŁzutĂŁ la lit. c), cu amendĂŁ de la 3.000 lei la 4.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia, jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute la alin. (1), agentul constatator fĂŁcând menĂžiune în procesul-verbal despre aceastĂŁ posibilitate.
    (3) ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta hotĂŁrâre se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul InspecĂžiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse.
    ART. 14
    DispoziĂžiile referitoare la contravenĂžiile prevĂŁzute la art. 12 Âşi 13 se completeazĂŁ cu prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 15
    La fiecare 2 ani, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. prezintĂŁ un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie sĂŁ fie transmis Comisiei cel târziu pânĂŁ la data de 30 septembrie care urmeazĂŁ perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeaÂşi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.
    Prezenta hotĂŁrâre transpune Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. 80 din 23 martie 2002, p. 35 - 39.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Adrian CiocĂŁnea,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii, familiei
                       Âşi egalitĂŁĂžii de Âşanse,
                       Paul PĂŁcuraru

    BucureÂşti, 16 ianuarie 2008.