închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECIZIE Nr. 1102 din 22 noiembrie 2007 referitoare la excepĂžia de neconstituĂžionalitate a dispoziĂžiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili ĂŽn transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane
                EMITENT:      CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 10 decembrie 2007

   
    Pe rol se aflĂŁ soluĂžionarea excepĂžiei de neconstituĂžionalitate a dispoziĂžiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, excepĂžie ridicatĂŁ de Societatea ComercialĂŁ "Virgiliano Exim" - S.R.L. din ConstanĂža în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al JudecĂŁtoriei Slobozia.
    La apelul nominal se constatĂŁ lipsa pĂŁrĂžilor, faÞã de care procedura de citare este legal îndeplinitĂŁ.
    Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere cĂŁ legea criticatĂŁ a fost abrogatĂŁ expres, solicitĂŁ respingerea excepĂžiei de neconstituĂžionalitate ca fiind inadmisibilĂŁ.

    CURTEA,
având în vedere actele Âşi lucrĂŁrile dosarului, reĂžine urmĂŁtoarele:
    Prin încheierea din 5 iulie 2007, pronunĂžatĂŁ în Dosarul nr. 2.599/312/2007, JudecĂŁtoria Slobozia a sesizat Curtea ConstituĂžionalĂŁ cu excepĂžia de neconstituĂžionalitate a dispoziĂžiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, excepĂžie ridicatĂŁ de Societatea ComercialĂŁ "Virgiliano Exim" - S.R.L. din ConstanĂža.
    în motivarea excepĂžiei de neconstituĂžionalitate autorul acesteia susĂžine, în esenÞã, cĂŁ dispoziĂžiile legale criticate sunt neconstituĂžionale deoarece, "contrar prevederilor art. 23 alin. (12) Âşi art. 45 din ConstituĂžie, persoanele juridice sunt sancĂžionate pentru fapte care sunt obligatorii de îndeplinit în sarcina unor persoane fizice".
    JudecĂŁtoria Slobozia considerĂŁ cĂŁ excepĂžia de neconstituĂžionalitate este neîntemeiatĂŁ.
    în conformitate cu dispoziĂžiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatĂŁ preÂşedinĂžilor celor douĂŁ Camere ale Parlamentului, Guvernului Âşi Avocatului Poporului, pentru a-Âşi exprima punctele de vedere asupra excepĂžiei de neconstituĂžionalitate ridicate.
    Guvernul considerĂŁ cĂŁ excepĂžia de neconstituĂžionalitate este neîntemeiatĂŁ deoarece sancĂžiunea prevĂŁzutĂŁ de art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 apare ca justificatĂŁ Âşi nu poate fi de naturĂŁ sĂŁ încalce protecĂžia constituĂžionalĂŁ a dreptului la libertate economicĂŁ Âşi individualĂŁ, accesul liber al persoanei la libera iniĂžiativĂŁ Âşi exercitarea de activitĂŁĂži economice în condiĂžiile legii.
    Avocatul Poporului considerĂŁ cĂŁ prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 sunt constituĂžionale. în acest sens, aratĂŁ cĂŁ operatorul economic în activitatea cĂŁruia s-a constatat sĂŁvârÂşirea unei contravenĂžii nu poate invoca principiul libertĂŁĂžii economice, în condiĂžiile în care acesta nu a respectat prevederile legale. TotodatĂŁ, stabilirea circumstanĂželor sĂŁvârÂşirii unei contravenĂžii Âşi sancĂžionarea acestora prin amendĂŁ reprezintĂŁ opĂžiunea legiuitorului, care garanteazĂŁ exercitarea liberei iniĂžiative Âşi accesul liber al persoanei la o activitate economicĂŁ. Cât priveÂşte invocarea încĂŁlcĂŁrii dispoziĂžiilor art. 23 alin. (12) din ConstituĂžie, aratĂŁ cĂŁ acestea nu au incidenÞã în cauzĂŁ.
    PreÂşedinĂžii celor douĂŁ Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepĂžia de neconstituĂžionalitate ridicatĂŁ.

    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului Âşi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecĂŁtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziĂžiile legale criticate, raportate la prevederile ConstituĂžiei, precum Âşi Legea nr. 47/1992, reĂžine urmĂŁtoarele:
    Curtea ConstituĂžionalĂŁ a fost legal sesizatĂŁ Âşi este competentĂŁ, potrivit dispoziĂžiilor art. 146 lit. d) din ConstituĂžie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 Âşi 29 din Legea nr. 47/1992, sĂŁ soluĂžioneze excepĂžia de neconstituĂžionalitate.
    Obiectul excepĂžiei de neconstituĂžionalitate îl constituie dispoziĂžiile art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, publicatĂŁ în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    în susĂžinerea excepĂžiei de neconstituĂžionalitate, autorul acesteia apreciazĂŁ cĂŁ dispoziĂžiile legale criticate contravin prevederilor constituĂžionale ale art. 23 alin. (12) privind libertatea individualĂŁ Âşi art. 45 privind libertatea economicĂŁ.
    Examinând excepĂžia, Curtea constatĂŁ cĂŁ, ulterior sesizĂŁrii sale, a fost emisĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 - care stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85 sau operaĂžiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale -, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007.
    Potrivit art. 13 din ordonanÞã, pe data intrĂŁrii sale în vigoare se abrogĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    AÂşa fiind, rezultĂŁ cĂŁ, în temeiul dispoziĂžiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea Âşi funcĂžionarea CurĂžii ConstituĂžionale, potrivit cĂŁrora aceasta "[...] decide asupra excepĂžiilor ridicate în faĂža instanĂželor judecĂŁtoreÂşti sau de arbitraj comercial privind neconstituĂžionalitatea unei legi sau ordonanĂže ori a unei dispoziĂžii dintr-o lege sau dintr-o ordonanÞã în vigoare, care are legĂŁturĂŁ cu soluĂžionarea cauzei [...]", dispoziĂžii coroborate cu cele ale art. 29 alin. (6) din aceeaÂşi lege, care prevĂŁd cĂŁ "[...] excepĂžia este inadmisibilĂŁ, fiind contrarĂŁ prevederilor alin. (1) [...]", excepĂžia de neconstituĂžionalitate a dispoziĂžiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002, ce face obiectul prezentului dosar, a devenit inadmisibilĂŁ, ulterior sesizĂŁrii legale a CurĂžii ConstituĂžionale, prin încheierea din 5 iulie 2007 a JudecĂŁtoriei Slobozia. în consecinÞã, excepĂžia de neconstituĂžionalitate urmeazĂŁ sĂŁ fie respinsĂŁ.

    FaÞã de cele arĂŁtate, în temeiul art. 146 lit. d) Âşi al art. 147 alin. (4) din ConstituĂžie, precum Âşi al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) Âşi al art. 29 alin. (1) Âşi (6) din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
    în numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenitĂŁ inadmisibilĂŁ, excepĂžia de neconstituĂžionalitate a dispoziĂžiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, excepĂžie ridicatĂŁ de Societatea ComercialĂŁ "Virgiliano Exim" - S.R.L. din ConstanĂža în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al JudecĂŁtoriei Slobozia.
    DefinitivĂŁ Âşi general obligatorie.
    PronunĂžatĂŁ în ÂşedinĂža publicĂŁ din data de 22 noiembrie 2007.

          PREÂŞEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat-asistent,
                              Florentina Geangu