├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice ┼či a asocia┼úiilor familiale care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice ├«n mod independent
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 576 din 29 iunie 2004

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Persoanele fizice, cet─â┼úeni români sau cet─â┼úeni str─âini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene ┼či din statele apar┼úinând Spa┼úiului Economic European, pot desf─â┼čura activit─â┼úi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asocia┼úii familiale în condi┼úiile prev─âzute de prezenta lege.
    (2) Persoanele fizice ┼či asocia┼úiile familiale pot fi autorizate s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi economice în toate domeniile, meseriile ┼či ocupa┼úiile, cu excep┼úia celor reglementate prin legi speciale.
    ART. 2
    (1) Asocia┼úia familial─â se poate înfiin┼úa la ini┼úiativa unei persoane fizice ┼či se constituie din membrii de familie ai acesteia.
    (2) Sunt considera┼úi membrii unei familii, în sensul prezentei legi, so┼úul, so┼úia ┼či copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autoriz─ârii asocia┼úiei familiale, precum ┼či rudele acestora pân─â la gradul al patrulea inclusiv.
    (3) în cazul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii în contextul dreptului de stabilire, asocia┼úia familial─â se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau re┼čedin┼úa în România.
    (4) Asocia┼úia familial─â este reprezentat─â în rela┼úiile cu ter┼úii de persoana din ini┼úiativa c─âreia s-a înfiin┼úat sau de persoana împuternicit─â de aceasta, în baza unei procuri autentificate.
    ART. 3
    (1) Persoana fizic─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent, precum ┼či persoanele fizice care sunt membri ai asocia┼úiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.
    (2) Calitatea de angajat propriu se refer─â la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii ┼či alte drepturi de asigur─âri sociale, al asigur─ârilor sociale de s─ân─âtate ┼či al asigur─ârilor pentru ┼čomaj, în condi┼úiile prev─âzute de legile care reglementeaz─â aceste domenii.
    (3) Persoanele fizice care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent ┼či asocia┼úiile familiale autorizate în condi┼úiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de munc─â pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úilor pentru care s-a ob┼úinut autoriza┼úia.
    ART. 4
    Persoana fizic─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent ┼či asocia┼úia familial─â trebuie s─â de┼úin─â autoriza┼úia ┼či certificatul de înregistrare eliberate în condi┼úiile prezentei legi.

    CAP. 2
    Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea autoriza┼úiei

    ART. 5
    Pot desf─â┼čura activit─â┼úi economice în mod independent sau în cadrul asocia┼úiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicit─â autorizarea pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi economice în mod independent ┼či a persoanelor fizice care au ini┼úiativa constituirii asocia┼úiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asocia┼úiei familiale;
    b) starea s─ân─ât─â┼úii le permite desf─â┼čurarea activit─â┼úii pentru care se solicit─â autoriza┼úia;
    c) au calificarea - preg─âtire profesional─â sau, dup─â caz, experien┼ú─â profesional─â -, necesar─â pentru a desf─â┼čura activitatea economic─â pentru care se solicit─â autoriza┼úia;
    d) nu au fost condamnate penal prin hot─ârâre judec─âtoreasc─â r─âmas─â definitiv─â pentru s─âvâr┼čirea de fapte sanc┼úionate de legile financiare, vamale ┼či cele care privesc disciplina financiar-fiscal─â de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
    e) îndeplinesc condi┼úiile de func┼úionare prev─âzute de legisla┼úia specific─â în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec┼úiei mediului, protec┼úiei muncii ┼či ap─âr─ârii împotriva incendiilor ┼či cerin┼úele reglement─ârilor specifice protec┼úiei consumatorului pentru activitatea desf─â┼čurat─â, precum ┼či normele de calitate a produselor ┼či serviciilor puse pe pia┼ú─â.
    ART. 6
    (1) în vederea emiterii autoriza┼úiei pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi economice în mod independent sau în cadrul unei asocia┼úii familiale, trebuie s─â se asigure la prim─âria competent─â o documenta┼úie care va cuprinde:
    a) cerere-tip; în cazul asocia┼úiei familiale trebuie s─â con┼úin─â semn─âturile tuturor membrilor asocia┼úiei;
    b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comer┼úului;
    c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiec─ârui membru al asocia┼úiei familiale, în original. Cet─â┼úenii str─âini neînregistra┼úi fiscal în România au obliga┼úia s─â prezinte o declara┼úie pe propria r─âspundere autentificat─â, din care s─â rezulte c─â nu au datorii fiscale ┼či c─â nu au s─âvâr┼čit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sanc┼úionate de legile financiare, vamale ┼či cele care privesc disciplina financiar-fiscal─â;
    d) copii de pe actele de identitate;
    e) în cazul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii în contextul dreptului de stabilire - actele din care s─â rezulte domiciliul sau re┼čedin┼úa;
    f) certificatul medical pentru persoana fizic─â, respectiv pentru fiecare membru al asocia┼úiei familiale, prin care se atest─â c─â starea s─ân─ât─â┼úii le permite desf─â┼čurarea activit─â┼úii pentru care se solicit─â autoriza┼úia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitar─â;
    g) declara┼úia-tip pe propria r─âspundere c─â îndepline┼čte condi┼úiile de func┼úionare prev─âzute de legisla┼úia specific─â în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec┼úiei mediului, protec┼úiei muncii ┼či ap─âr─ârii împotriva incendiilor, precum ┼či reglement─ârile specifice protec┼úiei consumatorului pentru activitatea desf─â┼čurat─â ┼či normele de calitate a produselor ┼či serviciilor puse pe pia┼ú─â;
    h) copii de pe documentele prev─âzute la art. 7, care dovedesc preg─âtirea profesional─â sau, dup─â caz, experien┼úa profesional─â, pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii pentru care se solicit─â autorizarea.
    (2) în cazul în care pentru practicarea unor activit─â┼úi economice, ocupa┼úii sau meserii sunt prev─âzute, prin acte normative, cerin┼úe de preg─âtire profesional─â ┼či/sau de atestare specifice, persoana fizic─â sau, dup─â caz, reprezentantul asocia┼úiei familiale trebuie s─â depun─â dovada îndeplinirii cerin┼úelor respective.
    (3) în cazul în care activitatea economic─â pentru care se solicit─â autorizarea nu necesit─â calificare, persoana fizic─â nu va prezenta dovada preg─âtirii sau experien┼úei profesionale prev─âzute la alin. (1) lit. h).
    ART. 7
    (1) Calificarea prev─âzut─â la art. 5 lit. c), dobândit─â în România, poate fi dovedit─â cu urm─âtoarele documente, dup─â caz:
    a) diploma, certificatul sau adeverin┼úa prin care se dovede┼čte absolvirea unei institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar sau universitar;
    b) certificatul de absolvire a unei forme de preg─âtire profesional─â, organizat─â în condi┼úiile legii în vigoare la data eliber─ârii acestuia;
    c) certificatul de competen┼ú─â profesional─â, eliberat de institu┼úiile abilitate conform legisla┼úiei în vigoare;
    d) cartea de me┼čte┼čugar, ob┼úinut─â în condi┼úiile prev─âzute de actele normative în vigoare la data eliber─ârii acesteia;
    e) carnetul de munc─â al solicitantului, din care s─â reias─â c─â acesta a fost încadrat în munc─â pe o durat─â de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupa┼úia pentru care se solicit─â autorizarea;
    f) declara┼úie de notorietate cu privire la abilitatea de a desf─â┼čura activitatea pentru care se solicit─â autorizarea, eliberat─â de primarul localit─â┼úii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradi┼úionale artizanale;
    g) autoriza┼úia eliberat─â în condi┼úiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi economice de c─âtre persoane fizice, cu modific─ârile ulterioare;
    h) alte dovezi care s─â ateste experien┼úa profesional─â.
    (2) Persoanele fizice prev─âzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în str─âin─âtate trebuie s─â depun─â pentru ob┼úinerea autoriza┼úiei, dup─â caz:
    a) atestatul de recunoa┼čtere ┼či/sau echivalare eliberat de Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, prin Centrul Na┼úional de Recunoa┼čtere ┼či Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prev─âzute la alin. 1 lit. a);
    b) atestatul de recunoa┼čtere a calific─ârii dobândite în str─âin─âtate, în afara sistemului de înv─â┼ú─âmânt, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei, în condi┼úiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institu┼úiei care s─â recunoasc─â automat documentele care dovedesc calificarea dobândit─â în str─âin─âtate, în afara sistemului de înv─â┼ú─âmânt, de cet─â┼úeni români sau cet─â┼úeni ai statelor membre ale Uniunii Europene ┼či ai statelor apar┼úinând Spa┼úiului Economic European.
    ART. 8
    Autoriza┼úia pentru desf─â┼čurarea de c─âtre persoane fizice a unor activit─â┼úi economice în mod independent, precum ┼či pentru înfiin┼úarea ┼či func┼úionarea de asocia┼úii familiale, denumit─â în continuare autoriza┼úie, se elibereaz─â, la cerere:
    a) în cazul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii în contextul dreptului de stabilire, de c─âtre primarii comunelor, ora┼čelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucure┼čti, în a c─âror raz─â teritorial─â solicitan┼úii î┼či au domiciliul sau re┼čedin┼úa;
    b) în cazul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii în contextul prest─ârii de servicii, de c─âtre primarii comunelor, ora┼čelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucure┼čti, în a c─âror raz─â teritorial─â solicitan┼úii vor presta activit─â┼úile respective.
    ART. 9
    Prim─âria are obliga┼úia ca în termen de 10 zile lucr─âtoare de la data înregistr─ârii cererii de autorizare sau, dup─â caz, de completare a autoriza┼úiei, s─â elibereze autoriza┼úia ┼či copia certificat─â a acesteia.
    ART. 10
    Autoriza┼úia va cuprinde în mod obligatoriu:
    a) datele de identificare a emitentului autoriza┼úiei;
    b) datele de identificare a persoanei fizice care va desf─â┼čura activit─â┼úi economice în mod independent sau a persoanei din ini┼úiativa c─âreia se înfiin┼úeaz─â asocia┼úia familial─â ┼či a membrilor acesteia;
    c) activitatea principal─â ┼či, dup─â caz, activit─â┼úile secundare pentru care se elibereaz─â autoriza┼úia, codificate conform Clasific─ârii activit─â┼úilor din economia na┼úional─â - CAEN, aprobat─â prin Hot─ârârea Guvernului nr. 656/1997, actualizat─â prin Ordinul pre┼čedintelui Institutului Na┼úional de Statistic─â nr. 601/2002, clas─â de 4 cifre;
    d) locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii principale ┼či, dup─â caz, a activit─â┼úilor secundare;
    e) data eliber─ârii autoriza┼úiei ┼či num─ârul de înregistrare al acesteia.
    ART. 11
    (1) în cazul persoanelor prev─âzute la art. 1 alin. (1) care exercit─â în mod legal o activitate economic─â ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau apar┼úinând Spa┼úiului Economic European, în care sunt stabilite, ┼či care solicit─â desf─â┼čurarea activit─â┼úii respective în România în contextul prest─ârii de servicii, autoriza┼úia prev─âzut─â de prezenta lege va fi eliberat─â de prim─ârii în baza cererii ┼či a documentului care atest─â c─â solicitantul desf─â┼čoar─â în statul de provenien┼ú─â în mod legal activitatea pentru care solicit─â autorizarea.
    (2) Actul prev─âzut la alin. (1) va fi depus în copie tradus─â ┼či legalizat─â.
    ART. 12
    (1) O persoan─â fizic─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent sau o asocia┼úie familial─â are dreptul de a de┼úine o singur─â autoriza┼úie.
    (2) Pentru desf─â┼čurarea altei activit─â┼úi care nu este prev─âzut─â în autoriza┼úie este necesar─â completarea autoriza┼úiei.
    (3) Activit─â┼úile de formare profesional─â prin ucenicie la locul de munc─â pot fi realizate, în condi┼úiile stabilite de dispozi┼úiile legale în vigoare, f─âr─â a fi necesar ca aceste activit─â┼úi s─â fie prev─âzute în autoriza┼úie.
    ART. 13
    (1) Anularea autoriza┼úiei se realizeaz─â în baza cererii de renun┼úare sau când una dintre condi┼úiile de autorizare prev─âzute la art. 5 nu mai este îndeplinit─â.
    (2) Cererea de renun┼úare la autoriza┼úie se adreseaz─â în scris autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale emitente de c─âtre persoana fizic─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent sau de c─âtre reprezentantul asocia┼úiei familiale ┼či se solu┼úioneaz─â în termen de 15 zile lucr─âtoare de la data înregistr─ârii cererii.
    (3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comer┼úului cazurile de anulare a autoriza┼úiei, prev─âzute în prezenta lege, împreun─â cu originalul certificatelor de înregistrare ┼či va comunica aceste cazuri ┼či organelor fiscale competente aflate pe raza teritorial─â a autorit─â┼úii publice emitente.
    (4) Anularea autoriza┼úiei atrage radierea din oficiu din registrul comer┼úului a persoanei fizice care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent sau a asocia┼úiei familiale.
    ART. 14
    Persoanelor fizice, cet─â┼úeni str─âini, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplic─â regimul valutar stabilit prin reglement─ârile B─âncii Na┼úionale a României.
    ART. 15
    (1) Organele de control competente conform dispozi┼úiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea condi┼úiilor de autorizare de c─âtre persoanele fizice care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent ┼či asocia┼úiile familiale autorizate în condi┼úiile prezentei legi.
    (2) în cazul în care se constat─â c─â una dintre condi┼úiile de autorizare nu este îndeplinit─â, autoritatea care a emis autoriza┼úia va fi notificat─â în vederea anul─ârii autoriza┼úiei.
    (3) Anularea autoriza┼úiei în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (2) atrage radierea din registrul comer┼úului f─âr─â plata taxelor prev─âzute de lege.

    CAP. 3
    Procedura de înregistrare în registrul comer┼úului

    ART. 16
    (1) în vederea eliber─ârii certificatului de înregistrare, prim─âriile au obliga┼úia s─â ia m─âsurile necesare pentru a asigura ob┼úinerea cazierului fiscal ┼či dovada rezerv─ârii denumirii firmei necesare pentru eliberarea ┼či depunerea autoriza┼úiei, în copie certificat─â, la oficiul registrului comer┼úului.
    (2) Depunerea autoriza┼úiei în copie certificat─â de oficiul registrului comer┼úului se realizeaz─â în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia.
    (3) în cazul în care transmiterea documentelor prev─âzute la alin. (1) se face prin po┼čt─â, taxele po┼čtale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autoriza┼úiei.
    (4) Prin excep┼úie de la dispozi┼úiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer┼úului, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, înregistrarea în registrul comer┼úului a comercian┼úilor persoane fizice ┼či asocia┼úii familiale se face numai pe baza autoriza┼úiei emise de primari.
    (5) în termen de 7 zile lucr─âtoare de la primirea documentelor transmise de prim─ârie, oficiul registrului comer┼úului va emite ┼či va transmite c─âtre prim─ârie certificatul de înregistrare.
    (6) Data comunic─ârii certificatului de înregistrare c─âtre comerciant va fi transmis─â de c─âtre prim─ârii organelor fiscale competente din structura teritorial─â a Ministerului Finan┼úelor Publice, pentru eviden┼úa fiscal─â.
    (7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima ┼či a cincea zi a fiec─ârei luni, pentru luna anterioar─â.
    ART. 17
    Prim─âriile au obliga┼úia s─â notifice institu┼úiilor abilitate cu supravegherea respect─ârii de c─âtre comercian┼úi a legisla┼úiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec┼úiei mediului, protec┼úiei muncii ┼či ap─âr─ârii împotriva incendiilor, conform prevederilor Hot─ârârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func┼úion─ârii comercian┼úilor, despre eliberarea autoriza┼úiei ┼či a certificatului de înregistrare.

    CAP. 4
    Dispozi┼úii finale

    ART. 18
    Activit─â┼úile economice care fac obiectul prezentei legi sunt prev─âzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei nr. 701 din 17 decembrie 2003 pentru desemnarea institu┼úiei care s─â recunoasc─â automat documentele care dovedesc calificarea dobândit─â în str─âin─âtate, în afara sistemului de înv─â┼ú─âmânt, de cet─â┼úeni români sau cet─â┼úeni ai statelor membre ale Uniunii Europene ┼či ai statelor apar┼úinând Spa┼úiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004.
    ART. 19
    Autoritatea competent─â s─â elibereze documentele care atest─â experien┼úa profesional─â dobândit─â în România, pentru persoanele care doresc s─â desf─â┼čoare în statele membre ale Uniunii Europene ┼či în statele apar┼úinând Spa┼úiului Economic European activit─â┼úi economice care fac obiectul prezentei legi, se stabile┼čte prin hot─ârâre a Guvernului.
    ART. 20
    (1) Respingerea cererii de autorizare ┼či refuzul înregistr─ârii în registrul comer┼úului în mod nejustificat, precum ┼či m─âsura anul─ârii autoriza┼úiei pot fi contestate în instan┼ú─â, în condi┼úiile legii.
    (2) Nerespectarea termenului prev─âzut la art. 9 se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.
    ART. 21
    Constituie contraven┼úia prev─âzut─â de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea popula┼úiei împotriva unor activit─â┼úi comerciale ilicite, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či se sanc┼úioneaz─â, potrivit legii, începerea desf─â┼čur─ârii oric─ârei activit─â┼úi comerciale înainte de ob┼úinerea autoriza┼úiei ┼či a certificatului de înregistrare, prev─âzute de prezenta lege.
    ART. 22
    Persoanele fizice independente ┼či asocia┼úiile familiale care s-au înfiin┼úat în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi economice de c─âtre persoane fizice sau care ┼či-au preschimbat autoriza┼úia emis─â în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi economice pe baza liberei ini┼úiative nu au obliga┼úia de preschimbare a autoriza┼úiei.
    ART. 23
    în aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hot─ârâre a Guvernului, la propunerea comun─â a Agen┼úiei Na┼úionale pentru întreprinderi Mici ┼či Mijlocii ┼či Coopera┼úie, a Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor ┼či a Ministerului Justi┼úiei - Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 24
    (1) Prezenta lege intr─â în vigoare la 90 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei legi se abrog─â:
    a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi economice de c─âtre persoane fizice, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modific─ârile ulterioare;
    b) Hot─ârârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi economice de c─âtre persoane fizice, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare.

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (2) din Constitu┼úia României, republicat─â.

                       PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                               VALER DORNEANU

                          PRE┼×EDINTELE SENATULUI
                              NICOLAE V─éC─éROIU