închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice Âşi a asociaĂžiilor familiale care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice ĂŽn mod independent
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 576 din 29 iunie 2004

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) Persoanele fizice, cetĂŁĂženi români sau cetĂŁĂženi strĂŁini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene Âşi din statele aparĂžinând SpaĂžiului Economic European, pot desfĂŁÂşura activitĂŁĂži economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaĂžii familiale în condiĂžiile prevĂŁzute de prezenta lege.
    (2) Persoanele fizice Âşi asociaĂžiile familiale pot fi autorizate sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži economice în toate domeniile, meseriile Âşi ocupaĂžiile, cu excepĂžia celor reglementate prin legi speciale.
    ART. 2
    (1) AsociaĂžia familialĂŁ se poate înfiinĂža la iniĂžiativa unei persoane fizice Âşi se constituie din membrii de familie ai acesteia.
    (2) Sunt consideraĂži membrii unei familii, în sensul prezentei legi, soĂžul, soĂžia Âşi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizĂŁrii asociaĂžiei familiale, precum Âşi rudele acestora pânĂŁ la gradul al patrulea inclusiv.
    (3) în cazul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii în contextul dreptului de stabilire, asociaĂžia familialĂŁ se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau reÂşedinĂža în România.
    (4) AsociaĂžia familialĂŁ este reprezentatĂŁ în relaĂžiile cu terĂžii de persoana din iniĂžiativa cĂŁreia s-a înfiinĂžat sau de persoana împuternicitĂŁ de aceasta, în baza unei procuri autentificate.
    ART. 3
    (1) Persoana fizicĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent, precum Âşi persoanele fizice care sunt membri ai asociaĂžiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.
    (2) Calitatea de angajat propriu se referĂŁ la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii Âşi alte drepturi de asigurĂŁri sociale, al asigurĂŁrilor sociale de sĂŁnĂŁtate Âşi al asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, în condiĂžiile prevĂŁzute de legile care reglementeazĂŁ aceste domenii.
    (3) Persoanele fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent Âşi asociaĂžiile familiale autorizate în condiĂžiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncĂŁ pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor pentru care s-a obĂžinut autorizaĂžia.
    ART. 4
    Persoana fizicĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent Âşi asociaĂžia familialĂŁ trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ autorizaĂžia Âşi certificatul de înregistrare eliberate în condiĂžiile prezentei legi.

    CAP. 2
    Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea autorizaĂžiei

    ART. 5
    Pot desfĂŁÂşura activitĂŁĂži economice în mod independent sau în cadrul asociaĂžiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicitĂŁ autorizarea pentru desfĂŁÂşurarea de activitĂŁĂži economice în mod independent Âşi a persoanelor fizice care au iniĂžiativa constituirii asociaĂžiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaĂžiei familiale;
    b) starea sĂŁnĂŁtĂŁĂžii le permite desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii pentru care se solicitĂŁ autorizaĂžia;
    c) au calificarea - pregĂŁtire profesionalĂŁ sau, dupĂŁ caz, experienÞã profesionalĂŁ -, necesarĂŁ pentru a desfĂŁÂşura activitatea economicĂŁ pentru care se solicitĂŁ autorizaĂžia;
    d) nu au fost condamnate penal prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ pentru sĂŁvârÂşirea de fapte sancĂžionate de legile financiare, vamale Âşi cele care privesc disciplina financiar-fiscalĂŁ de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
    e) îndeplinesc condiĂžiile de funcĂžionare prevĂŁzute de legislaĂžia specificĂŁ în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecĂžiei mediului, protecĂžiei muncii Âşi apĂŁrĂŁrii împotriva incendiilor Âşi cerinĂžele reglementĂŁrilor specifice protecĂžiei consumatorului pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ, precum Âşi normele de calitate a produselor Âşi serviciilor puse pe piaÞã.
    ART. 6
    (1) în vederea emiterii autorizaĂžiei pentru desfĂŁÂşurarea de activitĂŁĂži economice în mod independent sau în cadrul unei asociaĂžii familiale, trebuie sĂŁ se asigure la primĂŁria competentĂŁ o documentaĂžie care va cuprinde:
    a) cerere-tip; în cazul asociaĂžiei familiale trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ semnĂŁturile tuturor membrilor asociaĂžiei;
    b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerĂžului;
    c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecĂŁrui membru al asociaĂžiei familiale, în original. CetĂŁĂženii strĂŁini neînregistraĂži fiscal în România au obligaĂžia sĂŁ prezinte o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere autentificatĂŁ, din care sĂŁ rezulte cĂŁ nu au datorii fiscale Âşi cĂŁ nu au sĂŁvârÂşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancĂžionate de legile financiare, vamale Âşi cele care privesc disciplina financiar-fiscalĂŁ;
    d) copii de pe actele de identitate;
    e) în cazul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii în contextul dreptului de stabilire - actele din care sĂŁ rezulte domiciliul sau reÂşedinĂža;
    f) certificatul medical pentru persoana fizicĂŁ, respectiv pentru fiecare membru al asociaĂžiei familiale, prin care se atestĂŁ cĂŁ starea sĂŁnĂŁtĂŁĂžii le permite desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii pentru care se solicitĂŁ autorizaĂžia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitarĂŁ;
    g) declaraĂžia-tip pe propria rĂŁspundere cĂŁ îndeplineÂşte condiĂžiile de funcĂžionare prevĂŁzute de legislaĂžia specificĂŁ în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecĂžiei mediului, protecĂžiei muncii Âşi apĂŁrĂŁrii împotriva incendiilor, precum Âşi reglementĂŁrile specifice protecĂžiei consumatorului pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ Âşi normele de calitate a produselor Âşi serviciilor puse pe piaÞã;
    h) copii de pe documentele prevĂŁzute la art. 7, care dovedesc pregĂŁtirea profesionalĂŁ sau, dupĂŁ caz, experienĂža profesionalĂŁ, pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii pentru care se solicitĂŁ autorizarea.
    (2) în cazul în care pentru practicarea unor activitĂŁĂži economice, ocupaĂžii sau meserii sunt prevĂŁzute, prin acte normative, cerinĂže de pregĂŁtire profesionalĂŁ Âşi/sau de atestare specifice, persoana fizicĂŁ sau, dupĂŁ caz, reprezentantul asociaĂžiei familiale trebuie sĂŁ depunĂŁ dovada îndeplinirii cerinĂželor respective.
    (3) în cazul în care activitatea economicĂŁ pentru care se solicitĂŁ autorizarea nu necesitĂŁ calificare, persoana fizicĂŁ nu va prezenta dovada pregĂŁtirii sau experienĂžei profesionale prevĂŁzute la alin. (1) lit. h).
    ART. 7
    (1) Calificarea prevĂŁzutĂŁ la art. 5 lit. c), dobânditĂŁ în România, poate fi doveditĂŁ cu urmĂŁtoarele documente, dupĂŁ caz:
    a) diploma, certificatul sau adeverinĂža prin care se dovedeÂşte absolvirea unei instituĂžii de învãÞãmânt preuniversitar sau universitar;
    b) certificatul de absolvire a unei forme de pregĂŁtire profesionalĂŁ, organizatĂŁ în condiĂžiile legii în vigoare la data eliberĂŁrii acestuia;
    c) certificatul de competenÞã profesionalĂŁ, eliberat de instituĂžiile abilitate conform legislaĂžiei în vigoare;
    d) cartea de meÂşteÂşugar, obĂžinutĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de actele normative în vigoare la data eliberĂŁrii acesteia;
    e) carnetul de muncĂŁ al solicitantului, din care sĂŁ reiasĂŁ cĂŁ acesta a fost încadrat în muncĂŁ pe o duratĂŁ de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaĂžia pentru care se solicitĂŁ autorizarea;
    f) declaraĂžie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfĂŁÂşura activitatea pentru care se solicitĂŁ autorizarea, eliberatĂŁ de primarul localitĂŁĂžii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiĂžionale artizanale;
    g) autorizaĂžia eliberatĂŁ în condiĂžiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži economice de cĂŁtre persoane fizice, cu modificĂŁrile ulterioare;
    h) alte dovezi care sĂŁ ateste experienĂža profesionalĂŁ.
    (2) Persoanele fizice prevĂŁzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în strĂŁinĂŁtate trebuie sĂŁ depunĂŁ pentru obĂžinerea autorizaĂžiei, dupĂŁ caz:
    a) atestatul de recunoaÂştere Âşi/sau echivalare eliberat de Ministerul EducaĂžiei Âşi CercetĂŁrii, prin Centrul NaĂžional de RecunoaÂştere Âşi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevĂŁzute la alin. 1 lit. a);
    b) atestatul de recunoaÂştere a calificĂŁrii dobândite în strĂŁinĂŁtate, în afara sistemului de învãÞãmânt, eliberat de Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei, în condiĂžiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituĂžiei care sĂŁ recunoascĂŁ automat documentele care dovedesc calificarea dobânditĂŁ în strĂŁinĂŁtate, în afara sistemului de învãÞãmânt, de cetĂŁĂženi români sau cetĂŁĂženi ai statelor membre ale Uniunii Europene Âşi ai statelor aparĂžinând SpaĂžiului Economic European.
    ART. 8
    AutorizaĂžia pentru desfĂŁÂşurarea de cĂŁtre persoane fizice a unor activitĂŁĂži economice în mod independent, precum Âşi pentru înfiinĂžarea Âşi funcĂžionarea de asociaĂžii familiale, denumitĂŁ în continuare autorizaĂžie, se elibereazĂŁ, la cerere:
    a) în cazul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii în contextul dreptului de stabilire, de cĂŁtre primarii comunelor, oraÂşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului BucureÂşti, în a cĂŁror razĂŁ teritorialĂŁ solicitanĂžii îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža;
    b) în cazul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii în contextul prestĂŁrii de servicii, de cĂŁtre primarii comunelor, oraÂşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului BucureÂşti, în a cĂŁror razĂŁ teritorialĂŁ solicitanĂžii vor presta activitĂŁĂžile respective.
    ART. 9
    PrimĂŁria are obligaĂžia ca în termen de 10 zile lucrĂŁtoare de la data înregistrĂŁrii cererii de autorizare sau, dupĂŁ caz, de completare a autorizaĂžiei, sĂŁ elibereze autorizaĂžia Âşi copia certificatĂŁ a acesteia.
    ART. 10
    AutorizaĂžia va cuprinde în mod obligatoriu:
    a) datele de identificare a emitentului autorizaĂžiei;
    b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfĂŁÂşura activitĂŁĂži economice în mod independent sau a persoanei din iniĂžiativa cĂŁreia se înfiinĂžeazĂŁ asociaĂžia familialĂŁ Âşi a membrilor acesteia;
    c) activitatea principalĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, activitĂŁĂžile secundare pentru care se elibereazĂŁ autorizaĂžia, codificate conform ClasificĂŁrii activitĂŁĂžilor din economia naĂžionalĂŁ - CAEN, aprobatĂŁ prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 656/1997, actualizatĂŁ prin Ordinul preÂşedintelui Institutului NaĂžional de StatisticĂŁ nr. 601/2002, clasĂŁ de 4 cifre;
    d) locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii principale Âşi, dupĂŁ caz, a activitĂŁĂžilor secundare;
    e) data eliberĂŁrii autorizaĂžiei Âşi numĂŁrul de înregistrare al acesteia.
    ART. 11
    (1) în cazul persoanelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (1) care exercitĂŁ în mod legal o activitate economicĂŁ ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparĂžinând SpaĂžiului Economic European, în care sunt stabilite, Âşi care solicitĂŁ desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii respective în România în contextul prestĂŁrii de servicii, autorizaĂžia prevĂŁzutĂŁ de prezenta lege va fi eliberatĂŁ de primĂŁrii în baza cererii Âşi a documentului care atestĂŁ cĂŁ solicitantul desfĂŁÂşoarĂŁ în statul de provenienÞã în mod legal activitatea pentru care solicitĂŁ autorizarea.
    (2) Actul prevĂŁzut la alin. (1) va fi depus în copie tradusĂŁ Âşi legalizatĂŁ.
    ART. 12
    (1) O persoanĂŁ fizicĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent sau o asociaĂžie familialĂŁ are dreptul de a deĂžine o singurĂŁ autorizaĂžie.
    (2) Pentru desfĂŁÂşurarea altei activitĂŁĂži care nu este prevĂŁzutĂŁ în autorizaĂžie este necesarĂŁ completarea autorizaĂžiei.
    (3) ActivitĂŁĂžile de formare profesionalĂŁ prin ucenicie la locul de muncĂŁ pot fi realizate, în condiĂžiile stabilite de dispoziĂžiile legale în vigoare, fĂŁrĂŁ a fi necesar ca aceste activitĂŁĂži sĂŁ fie prevĂŁzute în autorizaĂžie.
    ART. 13
    (1) Anularea autorizaĂžiei se realizeazĂŁ în baza cererii de renunĂžare sau când una dintre condiĂžiile de autorizare prevĂŁzute la art. 5 nu mai este îndeplinitĂŁ.
    (2) Cererea de renunĂžare la autorizaĂžie se adreseazĂŁ în scris autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale emitente de cĂŁtre persoana fizicĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent sau de cĂŁtre reprezentantul asociaĂžiei familiale Âşi se soluĂžioneazĂŁ în termen de 15 zile lucrĂŁtoare de la data înregistrĂŁrii cererii.
    (3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comerĂžului cazurile de anulare a autorizaĂžiei, prevĂŁzute în prezenta lege, împreunĂŁ cu originalul certificatelor de înregistrare Âşi va comunica aceste cazuri Âşi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorialĂŁ a autoritĂŁĂžii publice emitente.
    (4) Anularea autorizaĂžiei atrage radierea din oficiu din registrul comerĂžului a persoanei fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent sau a asociaĂžiei familiale.
    ART. 14
    Persoanelor fizice, cetĂŁĂženi strĂŁini, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplicĂŁ regimul valutar stabilit prin reglementĂŁrile BĂŁncii NaĂžionale a României.
    ART. 15
    (1) Organele de control competente conform dispoziĂžiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea condiĂžiilor de autorizare de cĂŁtre persoanele fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent Âşi asociaĂžiile familiale autorizate în condiĂžiile prezentei legi.
    (2) în cazul în care se constatĂŁ cĂŁ una dintre condiĂžiile de autorizare nu este îndeplinitĂŁ, autoritatea care a emis autorizaĂžia va fi notificatĂŁ în vederea anulĂŁrii autorizaĂžiei.
    (3) Anularea autorizaĂžiei în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) atrage radierea din registrul comerĂžului fĂŁrĂŁ plata taxelor prevĂŁzute de lege.

    CAP. 3
    Procedura de înregistrare în registrul comerĂžului

    ART. 16
    (1) în vederea eliberĂŁrii certificatului de înregistrare, primĂŁriile au obligaĂžia sĂŁ ia mĂŁsurile necesare pentru a asigura obĂžinerea cazierului fiscal Âşi dovada rezervĂŁrii denumirii firmei necesare pentru eliberarea Âşi depunerea autorizaĂžiei, în copie certificatĂŁ, la oficiul registrului comerĂžului.
    (2) Depunerea autorizaĂžiei în copie certificatĂŁ de oficiul registrului comerĂžului se realizeazĂŁ în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia.
    (3) în cazul în care transmiterea documentelor prevĂŁzute la alin. (1) se face prin poÂştĂŁ, taxele poÂştale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizaĂžiei.
    (4) Prin excepĂžie de la dispoziĂžiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerĂžului, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, înregistrarea în registrul comerĂžului a comercianĂžilor persoane fizice Âşi asociaĂžii familiale se face numai pe baza autorizaĂžiei emise de primari.
    (5) în termen de 7 zile lucrĂŁtoare de la primirea documentelor transmise de primĂŁrie, oficiul registrului comerĂžului va emite Âşi va transmite cĂŁtre primĂŁrie certificatul de înregistrare.
    (6) Data comunicĂŁrii certificatului de înregistrare cĂŁtre comerciant va fi transmisĂŁ de cĂŁtre primĂŁrii organelor fiscale competente din structura teritorialĂŁ a Ministerului FinanĂželor Publice, pentru evidenĂža fiscalĂŁ.
    (7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima Âşi a cincea zi a fiecĂŁrei luni, pentru luna anterioarĂŁ.
    ART. 17
    PrimĂŁriile au obligaĂžia sĂŁ notifice instituĂžiilor abilitate cu supravegherea respectĂŁrii de cĂŁtre comercianĂži a legislaĂžiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecĂžiei mediului, protecĂžiei muncii Âşi apĂŁrĂŁrii împotriva incendiilor, conform prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcĂžionĂŁrii comercianĂžilor, despre eliberarea autorizaĂžiei Âşi a certificatului de înregistrare.

    CAP. 4
    DispoziĂžii finale

    ART. 18
    ActivitĂŁĂžile economice care fac obiectul prezentei legi sunt prevĂŁzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei nr. 701 din 17 decembrie 2003 pentru desemnarea instituĂžiei care sĂŁ recunoascĂŁ automat documentele care dovedesc calificarea dobânditĂŁ în strĂŁinĂŁtate, în afara sistemului de învãÞãmânt, de cetĂŁĂženi români sau cetĂŁĂženi ai statelor membre ale Uniunii Europene Âşi ai statelor aparĂžinând SpaĂžiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004.
    ART. 19
    Autoritatea competentĂŁ sĂŁ elibereze documentele care atestĂŁ experienĂža profesionalĂŁ dobânditĂŁ în România, pentru persoanele care doresc sĂŁ desfĂŁÂşoare în statele membre ale Uniunii Europene Âşi în statele aparĂžinând SpaĂžiului Economic European activitĂŁĂži economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileÂşte prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 20
    (1) Respingerea cererii de autorizare Âşi refuzul înregistrĂŁrii în registrul comerĂžului în mod nejustificat, precum Âşi mĂŁsura anulĂŁrii autorizaĂžiei pot fi contestate în instanÞã, în condiĂžiile legii.
    (2) Nerespectarea termenului prevĂŁzut la art. 9 se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.
    ART. 21
    Constituie contravenĂžia prevĂŁzutĂŁ de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaĂžiei împotriva unor activitĂŁĂži comerciale ilicite, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi se sancĂžioneazĂŁ, potrivit legii, începerea desfĂŁÂşurĂŁrii oricĂŁrei activitĂŁĂži comerciale înainte de obĂžinerea autorizaĂžiei Âşi a certificatului de înregistrare, prevĂŁzute de prezenta lege.
    ART. 22
    Persoanele fizice independente Âşi asociaĂžiile familiale care s-au înfiinĂžat în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži economice de cĂŁtre persoane fizice sau care Âşi-au preschimbat autorizaĂžia emisĂŁ în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži economice pe baza liberei iniĂžiative nu au obligaĂžia de preschimbare a autorizaĂžiei.
    ART. 23
    în aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotĂŁrâre a Guvernului, la propunerea comunĂŁ a AgenĂžiei NaĂžionale pentru întreprinderi Mici Âşi Mijlocii Âşi CooperaĂžie, a Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor Âşi a Ministerului JustiĂžiei - Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 24
    (1) Prezenta lege intrĂŁ în vigoare la 90 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei legi se abrogĂŁ:
    a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži economice de cĂŁtre persoane fizice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) HotĂŁrârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži economice de cĂŁtre persoane fizice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi orice alte dispoziĂžii contrare.

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 Âşi ale art. 76 alin. (2) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ.

                       PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                               VALER DORNEANU

                          PREÂŞEDINTELE SENATULUI
                              NICOLAE VÃCÃROIU