închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞà DE URGENÞà Nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ºi a asociaþiilor familiale care desfãºoarã activitãþi economice în mod independent
  EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  7 iunie 2006

    Având în vedere situaĂžia epidemiologicĂŁ deosebitĂŁ cu care se confruntĂŁ România Âşi Ăžinând cont de faptul cĂŁ desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor comerciale cu animale vii Âşi produse de origine animalĂŁ prezintĂŁ pericol pentru sĂŁnĂŁtatea animalelor Âşi sĂŁnĂŁtatea publicĂŁ Âşi datoritĂŁ acestei situaĂžii gripa aviarĂŁ, pesta porcinĂŁ clasicĂŁ Âşi alte boli, precum anemia infecĂžioasĂŁ ecvinĂŁ, tuberculoza Âşi leucoza enzooticĂŁ bovinĂŁ, evolueazĂŁ endemic,
    luând în considerare faptul cĂŁ toate aceste aspecte vizeazĂŁ sĂŁnĂŁtatea publicĂŁ Âşi constituie o situaĂžie de crizĂŁ, a cĂŁrei reglementare nu poate fi amânatĂŁ,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. 1
    Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice Âşi a asociaĂžiilor familiale care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "g) declaraĂžia-tip pe propria rĂŁspundere cĂŁ îndeplineÂşte condiĂžiile de funcĂžionare prevĂŁzute de legislaĂžia specificĂŁ în domeniul sanitar, protecĂžiei mediului, protecĂžiei muncii Âşi apĂŁrĂŁrii împotriva incendiilor, reglementĂŁrile specifice protecĂžiei consumatorului pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ, precum Âşi normele de calitate a produselor Âşi serviciilor puse pe piaÞã;".
    2. La articolul 6 alineatul (1), dupĂŁ litera g) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera g^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "g^1) autorizaĂžie sanitarĂŁ veterinarĂŁ emisĂŁ de direcĂžia sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžeanĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, pentru comerĂžul cu ridicata al animalelor vii, comerĂžul cu ridicata al cĂŁrnii Âşi produselor din carne, precum Âşi pentru comerĂžul cu ridicata al produselor lactate, ouĂŁlor, uleiurilor Âşi produselor comestibile;".
    ART. 2
    AutorizaĂžiile pentru comerĂžul cu ridicata al animalelor vii, comerĂžul cu ridicata al cĂŁrnii Âşi produselor din carne, precum Âşi pentru comerĂžul cu ridicata al produselor lactate, ouĂŁlor, uleiurilor Âşi produselor comestibile, eliberate pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, îÂşi menĂžin valabilitatea numai în condiĂžiile în care, în termen de 30 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, obĂžin autorizaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. I pct. 2.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul agriculturii,
                       pĂŁdurilor Âşi dezvoltĂŁrii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. PreÂşedintele AutoritĂŁĂžii
                       NaĂžionale Sanitare Veterinare
                       Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor,
                       Constantin Lupescu

                       p. Ministrul administraĂžiei Âşi internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finanĂželor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe VlĂŁdescu