HOTÃRÂRE Nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitãþii de transport rutier de mãrfuri periculoase în România
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 696 din 15 octombrie 2007

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele de efectuare a activitĂŁĂžii de transport rutier de mĂŁrfuri periculoase în România, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 2
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri se abrogĂŁ HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatĂŁ în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2001, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       Ministrul internelor Âşi
                       reformei administrative,
                       Cristian David

                       Ministrul apĂŁrĂŁrii,
                       Teodor Viorel MeleÂşcanu

                       Ministrul mediului Âşi dezvoltĂŁrii durabile,
                       Attila Korodi

                       Ministrul muncii,
                       familiei Âşi egalitĂŁĂžii de Âşanse,
                       Paul PĂŁcuraru

                       Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                       Varujan Vosganian

                       Departamentul pentru Afaceri Europene
                       Adrian CiocĂŁnea,
                       secretar de stat

    BucureÂşti, 26 septembrie 2007.
    Nr. 1.175.

    ANEXA 1

                                 NORME
de efectuare a activitĂŁĂžii de transport rutier de mĂŁrfuri periculoase în România

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare, definiĂžii Âşi dispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare în România a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
    (2) Prezentele norme se aplicĂŁ transporturilor rutiere de mĂŁrfuri periculoase efectuate pe teritoriul României, activitĂŁĂžilor de control efectuate în transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase la vehiculele care circulĂŁ sau intrĂŁ pe teritoriul României dintr-o altĂŁ ĂžarĂŁ, controalelor activitĂŁĂžilor desfĂŁÂşurate de întreprinderi aÂşa cum sunt definite în prezenta hotĂŁrâre.
    (3) Prezentele norme nu se aplicĂŁ transportului de mĂŁrfuri periculoase cu vehicule aparĂžinând instituĂžiilor publice componente ale sistemului naĂžional de apĂŁrare sau aflate în responsabilitatea acestora.
    (4) Transporturile de mĂŁrfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere aparĂžinând instituĂžiilor publice componente ale sistemului naĂžional de apĂŁrare se vor executa corespunzĂŁtor normelor proprii elaborate de acestea, potrivit legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 2
    (1) Prezentele norme nu limiteazĂŁ dreptul autoritĂŁĂžilor competente de a emite, cu respectarea legislaĂžiei comunitare, reglementĂŁri privind:
    a) transportul naĂžional Âşi internaĂžional de mĂŁrfuri periculoase pe teritoriul României, efectuat cu vehicule care nu intrĂŁ sub incidenĂža prezentelor norme;
    b) regulamentele de circulaĂžie rutierĂŁ specifice transportului naĂžional Âşi internaĂžional de mĂŁrfuri periculoase.
    (2) Domeniul de aplicare al reglementĂŁrilor prevĂŁzute la alin. (1) nu poate fi extins.
    (3) ReglementĂŁrile prevĂŁzute la alin. (1) înceteazĂŁ sĂŁ se aplice dacĂŁ alte mĂŁsuri similare devin obligatorii potrivit dispoziĂžiilor comunitare.
    ART. 3
    (1) în înĂželesul prezentelor norme, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare;
    b) vehicul - orice fel de autovehicul rutier, complet sau incomplet, având cel puĂžin 4 roĂži Âşi o vitezĂŁ maximĂŁ proiectatĂŁ de peste 25 km/orĂŁ, precum Âşi remorcile acestuia, cu excepĂžia vehiculelor care circulĂŁ pe Âşine Âşi a maÂşinilor mobile;
    c) mĂŁrfuri periculoase - acele substanĂže Âşi obiecte al cĂŁror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în anumite împrejurĂŁri, potrivit anexelor A Âşi B la A.D.R.;
    d) transport - orice operaĂžiune de transport rutier efectuatĂŁ de un vehicul, integral sau parĂžial pe drumurile publice din România, inclusiv operaĂžiunile de încĂŁrcare Âşi descĂŁrcare a mĂŁrfurilor periculoase prevĂŁzute în anexele A Âşi B la A.D.R., cu excepĂžia operaĂžiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise;
    e) întreprindere - orice persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ, cu ori fĂŁrĂŁ scop lucrativ, orice asociaĂžie sau grup de persoane fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, cu ori fĂŁrĂŁ scop lucrativ, Âşi orice organism aflat în subordinea unei autoritĂŁĂži publice, care are personalitate juridicĂŁ sau depinde de o autoritate care are personalitate juridicĂŁ/care transportĂŁ, încarcĂŁ ori descarcĂŁ mĂŁrfuri periculoase sau determinĂŁ transportul acestora, precum Âşi cele care depoziteazĂŁ temporar, colecteazĂŁ, ambaleazĂŁ sau livreazĂŁ astfel de mĂŁrfuri ca parte a operaĂžiunii de transport Âşi care sunt stabilite pe teritoriul României ori desfĂŁÂşoarĂŁ pe teritoriul României astfel de activitĂŁĂži;
    f) control - orice activitate de control, inspecĂžie, verificare sau formalitate îndeplinite de autoritĂŁĂžile competente în scopul asigurĂŁrii siguranĂžei în transportul de mĂŁrfuri periculoase.
    (2) DefiniĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) se completeazĂŁ cu cele prevĂŁzute în cap. 1.2 din anexa A la A.D.R.
    ART. 4
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 12, mĂŁrfurile periculoase al cĂŁror transport este interzis potrivit anexelor A Âşi B la A.D.R. nu vor fi transportate rutier.
    (2) Transportul celorlalte mĂŁrfuri periculoase enumerate în anexa A la A.D.R. este autorizat în condiĂžiile respectĂŁrii prevederilor anexelor A Âşi B la A.D.R., în special în ceea ce priveÂşte:
    a) ambalarea Âşi etichetarea mĂŁrfurilor în cauzĂŁ; Âşi
    b) construcĂžia, echipamentul Âşi exploatarea corespunzĂŁtoare a vehiculului care transportĂŁ mĂŁrfurile în cauzĂŁ.

    CAP. 2
    DerogĂŁri, restricĂžii Âşi exceptĂŁri

    ART. 5
    (1) Pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase în trafic naĂžional, efectuat cu vehicule înmatriculate în România, pot fi adoptate dispoziĂžii suplimentare faÞã de cele prevĂŁzute în anexele A Âşi B la A.D.R., dacĂŁ acestea sunt conforme cu RecomandĂŁrile OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite privind transportul de mĂŁrfuri periculoase.
    (2) DispoziĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) pot fi valabile cel mult pânĂŁ când anexele A Âşi B la A.D.R. vor prelua prin revizuire aceste recomandĂŁri.
    (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat responsabilĂŁ cu aplicarea prevederilor A.D.R., informeazĂŁ Comisia EuropeanĂŁ despre dispoziĂžiile prevĂŁzute la alin. (1).
    ART. 6
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere legislaĂžiei comunitare, mai ales celei privind accesul la piaÞã, România îÂşi pĂŁstreazĂŁ dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul anumitor mĂŁrfuri periculoase pe teritoriul sĂŁu, strict pentru alte raĂžiuni decât cele de siguranÞã pe perioada transportului, cum ar fi raĂžiuni de siguranÞã naĂžionalĂŁ, de prohibiĂžie a deĂžinerii sau utilizĂŁrii acestora, ori de protecĂžie a mediului.
    (2) Orice reglementĂŁri impuse potrivit alin. (1) vehiculelor care efectueazĂŁ un transport internaĂžional se adoptĂŁ potrivit prevederilor cap. 1.9 din anexa A la A.D.R., se limiteazĂŁ ca domeniu Âşi arie de aplicare, se aplicĂŁ atât transporturilor naĂžionale, cât Âşi internaĂžionale Âşi nu pot da naÂştere niciunei discriminĂŁri.
    ART. 7
    Cu excepĂžia cerinĂželor privitoare la construcĂžie, pot fi adoptate dispoziĂžii mai stricte în privinĂža transportului rutier naĂžional de mĂŁrfuri periculoase efectuat cu vehicule înmatriculate în România.
    ART. 8
    în cazul în care Ministerul Transporturilor considerĂŁ cĂŁ dispoziĂžiile aplicabile privind siguranĂža transporturilor rutiere de mĂŁrfuri periculoase sunt insuficiente pentru a limita pericolele generate de transport în cazul unui eveniment Âşi dacĂŁ existĂŁ nevoia urgentĂŁ de a se întreprinde o acĂžiune, atunci, în faza de planificare, aceastĂŁ instituĂžie notificĂŁ Comisia EuropeanĂŁ despre mĂŁsurile pe care îÂşi propune sĂŁ le ia, urmând ca aceste mĂŁsuri sĂŁ fie aplicate numai dupĂŁ obĂžinerea acceptului Comisiei Europene.
    ART. 9
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 25, în cazul operaĂžiunilor de transport multimodal care implicĂŁ, pe lângĂŁ transportul rutier, transportul maritim sau aerian, dacĂŁ mĂŁrfurile periculoase sunt clasificate, ambalate Âşi etichetate potrivit cerinĂželor reglementĂŁrilor privind transportul maritim ori aerian al mĂŁrfurilor periculoase, atunci cerinĂžele prezentelor norme privind clasificarea, ambalarea Âşi etichetarea se considerĂŁ îndeplinite.
    ART. 10
    Prin excepĂžie de la dispoziĂžiile din anexele A Âşi B la A.D.R. referitoare la limba utilizatĂŁ în marcajele Âşi documentaĂžia relevantĂŁ, la transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase în trafic naĂžional poate fi utilizatĂŁ doar limba românĂŁ.
    ART. 11
    Echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condiĂžiile legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 12
    (1) Ministerul Transporturilor poate autoriza desfĂŁÂşurarea unei operaĂžiuni ad-hoc de transport rutier de mĂŁrfuri periculoase în trafic intern, care este fie interzisĂŁ prin anexa A sau B la A.D.R., fie este efectuatĂŁ în condiĂžii diferite de cele prevĂŁzute în aceste anexe, cu condiĂžia ca aceastĂŁ operaĂžiune ad-hoc de transport sĂŁ nu aducĂŁ atingere siguranĂžei sau securitĂŁĂžii Âşi sĂŁ fie clar limitatĂŁ în timp Âşi scop.
    (2) Pe perioade ce nu pot depĂŁÂşi 5 ani, Ministerul Transporturilor poate adopta, în condiĂžiile legii, anumite derogĂŁri temporare de la respectarea anexelor A Âşi B la A.D.R., cu respectarea prevederilor cap. 1.5 din anexa A la A.D.R. Âşi în urma notificĂŁrii Comisiei Europene.
    (3) DerogĂŁrile temporare prevĂŁzute la alin. (2) nu pot fi reînnoite.
    ART. 13
    (1) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaĂžie în statele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate sĂŁ efectueze transporturi internaĂžionale de mĂŁrfuri periculoase pe teritoriul României dacĂŁ transporturile în cauzĂŁ respectĂŁ prevederile Directivei nr. 94/55/CE, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (2) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaĂžie în alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate sĂŁ efectueze transporturi internaĂžionale de mĂŁrfuri periculoase pe teritoriul României dacĂŁ transporturile în cauzĂŁ respectĂŁ prevederile A.D.R.
    ART. 14
    DerogĂŁrile prevĂŁzute în prezentul capitol se completeazĂŁ cu cele prevĂŁzute în secĂžiunea 1.1.3 Âşi în cap. 1.6 Âşi 3.4 din anexa A la A.D.R.

    CAP. 3
    AtribuĂžii Âşi obligaĂžii

    ART. 15
    (1) AutoritĂŁĂžile administraĂžiei publice au urmĂŁtoarele atribuĂžii:
    I. Ministerul Transporturilor:
    a) reglementarea condiĂžiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mĂŁrfuri periculoase în condiĂžii de securitate, siguranÞã a transportului Âşi protecĂžie a mediului;
    b) reglementarea condiĂžiilor de omologare, agreare Âşi efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase;
    c) reglementarea pregĂŁtirii profesionale a conducĂŁtorilor autovehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase Âşi a consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase, precum Âşi acordarea Âşi recunoaÂşterea certificatelor de pregĂŁtire profesionalĂŁ ale acestora;
    d) stabilirea, împreunĂŁ cu Ministerul Internelor Âşi Reformei Administrative Âşi, dupĂŁ caz, cu autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative Âşi a modului de semnalizare a lor;
    e) controlul în transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase;
    f) cercetarea, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu celelalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale care au atribuĂžii potrivit legii, a evenimentelor produse la încĂŁrcarea, descĂŁrcarea sau transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi stabilirea Âşi aplicarea mĂŁsurilor ce se impun;
    II. Comisia NaĂžionalĂŁ pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare:
    a) reglementarea Âşi controlul condiĂžiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în condiĂžii de securitate, siguranÞã a transportului Âşi protecĂžie a mediului;
    b) stabilirea, împreunĂŁ cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor Âşi Reformei Administrative Âşi, dupĂŁ caz, cu autoritĂŁĂžile publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;
    c) cercetarea, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu celelalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale care au atribuĂžii potrivit legii, a evenimentelor produse la încĂŁrcarea, descĂŁrcarea sau transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi stabilirea Âşi aplicarea mĂŁsurilor ce se impun;
    III. Ministerul Mediului Âşi DezvoltĂŁrii Durabile:
    a) eliberarea Âşi controlul deĂžinerii acordului Âşi/sau a autorizaĂžiei de mediu pentru operatorii economici care ambaleazĂŁ, depoziteazĂŁ în vederea expedierii, încarcĂŁ, descarcĂŁ Âşi/sau transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase;
    b) cercetarea, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu celelalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale care au atribuĂžii potrivit legii, a evenimentelor produse la încĂŁrcarea, descĂŁrcarea sau transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi stabilirea Âşi aplicarea mĂŁsurilor ce se impun;
    IV. Ministerul Economiei Âşi FinanĂželor:
    a) reglementarea condiĂžiilor de construcĂžie, probe, omologare, marcare a tipului Âşi verificare periodicĂŁ pentru ambalajele Âşi recipientele destinate transportului rutier al mĂŁrfurilor periculoase;
    b) elaborarea normelor privind omologarea Âşi verificarea periodicĂŁ a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase;
    c) cercetarea, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu celelalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale care au atribuĂžii potrivit legii, a evenimentelor produse la încĂŁrcarea, descĂŁrcarea sau transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi stabilirea Âşi aplicarea mĂŁsurilor ce se impun;
    V. Ministerul Internelor Âşi Reformei Administrative:
    a) intervenĂžia operativĂŁ în caz de eveniment sau de iminenÞã a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mĂŁrfurilor periculoase;
    b) stabilirea, împreunĂŁ cu Ministerul Transporturilor Âşi, dupĂŁ caz, cu autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului de mĂŁrfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative Âşi a modului de semnalizare a lor;
    c) elaborarea, împreunĂŁ cu autoritĂŁĂžile publice locale, a planurilor de alarmare Âşi intervenĂžie în caz de poluare accidentalĂŁ a mediului în timpul transportului mĂŁrfurilor periculoase;
    d) cercetarea, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu celelalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale care au atribuĂžii potrivit legii, a evenimentelor produse la încĂŁrcarea, descĂŁrcarea sau transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi stabilirea Âşi aplicarea mĂŁsurilor ce se impun;
    e) elaborarea Âşi controlul respectĂŁrii de cĂŁtre unitĂŁĂžile Âşi structurile din subordine sau coordonare, a normelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (4);
    VI. autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale:
    a) stabilirea, împreunĂŁ cu Ministerul Internelor Âşi Reformei Administrative, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative Âşi a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;
    b) elaborarea unor programe locale de alarmare Âşi intervenĂžie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mĂŁrfuri periculoase;
    c) stabilirea locurilor unde încĂŁrcarea, descĂŁrcarea Âşi/sau parcarea vehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase sunt interzise sau autorizate numai în anumite condiĂžii;
    d) participarea la organizarea intervenĂžiei pentru limitarea efectelor evenimentelor grave provocate în timpul transportului mĂŁrfurilor periculoase;
    VII. Ministerul ApĂŁrĂŁrii, pentru:
    - elaborarea Âşi controlul respectĂŁrii de cĂŁtre unitĂŁĂžile Âşi instituĂžiile din subordine a normelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (4);
    VIII. AgenĂžia NaĂžionalĂŁ pentru SubstanĂže Âşi Preparate Chimice Periculoase, pentru:
    a) elaborarea normelor privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase, precum Âşi a celor privind compatibilitatea ambalajelor destinate transportului mĂŁrfurilor periculoase;
    b) omologarea Âşi recunoaÂşterea omologĂŁrii ambalajelor destinate transportului rutier al mĂŁrfurilor periculoase;
    c) cercetarea, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu celelalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale care au atribuĂžii potrivit legii, a evenimentelor produse la încĂŁrcarea, descĂŁrcarea sau transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi stabilirea Âşi aplicarea mĂŁsurilor ce se impun.
    (2) în termen de 6 luni de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri, autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice prevĂŁzute la alin. (1) vor emite sau actualiza reglementĂŁrile necesare pentru punerea în aplicare a prezentelor norme în domeniul lor de activitate.
    (3) AutoritĂŁĂžile publice prevĂŁzute la alin. (1) comunicĂŁ Ministerului Transporturilor textele reglementĂŁrilor elaborate potrivit alin. (2) în vederea notificĂŁrii Comisiei Europene.
    ART. 16
    (1) ObligaĂžiile principalilor factori implicaĂži în transportul de mĂŁrfuri periculoase, respectiv expeditorul, transportatorul Âşi destinatarul, sunt stabilite în secĂžiunile 1.4.1 Âşi 1.4.2 din anexa A la A.D.R.
    (2) ObligaĂžiile celorlalĂži factori implicaĂži în transportul de mĂŁrfuri periculoase, respectiv încĂŁrcĂŁtorul, ambalatorul, încĂŁrcĂŁtorul de cisterne Âşi operatorul unui container-cisternĂŁ sau al unei cisterne mobile, sunt stabilite în secĂžiunile 1.4.1 Âşi 1.4.3 din anexa A la A.D.R.
    ART. 17
    (1) întreprinderile care încarcĂŁ, transportĂŁ sau descarcĂŁ mĂŁrfuri periculoase au obligaĂžia de a desemna pentru fiecare punct de lucru câte un consilier de siguranÞã, potrivit prevederilor reglementĂŁrilor în vigoare.
    (2) Consilierii de siguranÞã pentru transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase trebuie sĂŁ fie deĂžinĂŁtori ai unui certificat de consilier de siguranÞã valabil, obĂžinut potrivit reglementĂŁrilor în vigoare care transpun prevederile secĂžiunii 1.8.3 din anexa A la A.D.R.
    (3) ConducĂŁtorii auto care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase trebuie sĂŁ fie deĂžinĂŁtori ai unui certificat A.D.R. valabil, obĂžinut potrivit reglementĂŁrilor în vigoare care transpun prevederile secĂžiunilor 8.2.1 Âşi 8.2.2 din anexa B la A.D.R.
    ART. 18
    (1) Personalul utilizat la operarea cu mĂŁrfuri periculoase, altul decât cel prevĂŁzut la art. 17, trebuie sĂŁ fie instruit potrivit prevederilor cap. 1.3 din anexa A la A.D.R. Âşi ale secĂžiunii 8.2.3 din anexa B la A.D.R.
    (2) Instruirea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) poate face parte din pregĂŁtirea pentru protecĂžia muncii Âşi se face cu ocazia angajĂŁrii, primirii de responsabilitĂŁĂži pe linia transportului de mĂŁrfuri periculoase Âşi periodic, la intervale de maximum un an.
    (3) Instruirea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se înregistreazĂŁ în dosarul personal al angajatului.
    ART. 19
    Pe lângĂŁ obligaĂžiile prevĂŁzute în alte acte normative, vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cumulativ Âşi urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ corespundĂŁ prevederilor cap. 8.1 din anexa B la A.D.R.;
    b) sĂŁ fie placardate potrivit cap. 5.3 din anexa A la A.D.R.;
    c) sĂŁ deĂžinĂŁ certificat de agreare, dacĂŁ acest lucru este impus de reglementĂŁrile în vigoare care transpun prevederile pĂŁrĂžii 9 din anexa B la A.D.R.
    ART. 20
    întreprinderile care opereazĂŁ cu mĂŁrfurile periculoase de mare risc prevĂŁzute în tabelul 1.10.5 din anexa A la A.D.R. trebuie sĂŁ respecte prevederile cap. 1.10 din anexa A la A.D.R.
    ART. 21
    (1) Pentru a putea fi încĂŁrcate în vehicule în vederea transportului, mĂŁrfurile periculoase trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ fie admise la transportul rutier potrivit cap. 2.2 Âşi tabelului A din cap. 3.2 din anexa A la A.D.R.;
    b) sĂŁ fie clasificate complet potrivit prevederilor pĂŁrĂžii a 2-a din anexa A la A.D.R.;
    c) sĂŁ fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor pĂŁrĂžii a 4-a Âşi cap. 5.1 din anexa A la A.D.R.;
    d) sĂŁ fie marcate Âşi etichetate potrivit cap. 5.2 din anexa A la A.D.R.
    (2) Laboratoarele care analizeazĂŁ mĂŁrfurile periculoase, în vederea clasificĂŁrii acestora, trebuie sĂŁ fie acreditate sau certificate cĂŁ respectĂŁ principiile bunei practici de laborator potrivit reglementĂŁrilor în vigoare.
    ART. 22
    Pe lângĂŁ documentele privind transportul rutier stabilite prin alte reglementĂŁri, la bordul vehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase trebuie sĂŁ se afle documentele stabilite în secĂžiunea 8.1.2 din anexa B la A.D.R.
    ART. 23
    Ambalajele, recipientele mari pentru transportul în vrac (RMV), ambalajele mari, cisternele Âşi containerele pentru transportul în vrac utilizate pentru transportul mĂŁrfurilor periculoase trebuie sĂŁ se conformeze cerinĂželor stabilite în partea a 6-a din anexa A la A.D.R.
    ART. 24
    La încĂŁrcarea, transportul Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase se vor respecta prevederile cap. 5.5 Âşi ale pĂŁrĂžii a 7-a din anexa A la A.D.R.
    ART. 25
    în cazul transportului combinat sau multimodal al mĂŁrfurilor periculoase ori al utilizĂŁrii unor echipamente construite pentru a corespunde cerinĂželor reglementĂŁrilor care vizeazĂŁ alte moduri de transport, în plus faÞã de prevederile art. 9, se vor aplica prevederile relevante din secĂžiunea 1.1.4 din anexa A la A.D.R.
    ART. 26
    întreprinderile care opereazĂŁ cu materiale radioactive din clasa 7 vor respecta Âşi prevederile cap. 1.7 din anexa A la A.D.R.
    ART. 27
    La clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, încĂŁrcarea, transportul rutier Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase, întreprinderile vor respecta toate dispoziĂžiile la care se face trimitere în cap. 3.1 Âşi 3.2 din anexa A la A.D.R.
    ART. 28
    în cazul producerii unui eveniment grav în timpul transportului de mĂŁrfuri periculoase pe teritoriul României, al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care este parte contractantĂŁ la A.D.R., întreprinderile înregistrate în România, ale cĂŁror vehicule sunt implicate în accident, au obligaĂžia de a redacta un raport potrivit prevederilor secĂžiunii 1.8.5 din anexa A la A.D.R. Âşi de a-l transmite Ministerului Transporturilor.
    ART. 29
    întreprinderile au obligaĂžia de a transmite Ministerului Transporturilor un raport anual privitor la activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ, aÂşa cum este prevĂŁzut în Regulamentul pentru desemnarea, pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.044/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 30
    Membrii echipajelor autovehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ respecte prevederile cap. 8.1, 8.3 Âşi 8.4 din anexa B la A.D.R.;
    b) sĂŁ poarte asupra lor, pe toatĂŁ durata transportului, documente de identitate Âşi, în cazul conducĂŁtorului auto, certificatul A.D.R. valabil, corespunzĂŁtor tipului de vehicul Âşi mĂŁrfurilor transportate;
    c) în caz de evenimente care implicĂŁ mĂŁrfurile periculoase, membrii echipajului au obligaĂžia de a lua mĂŁsurile prevĂŁzute în instrucĂžiunile scrise Âşi, dacĂŁ este cazul, de a alarma autoritĂŁĂžile însĂŁrcinate cu intervenĂžia în astfel de situaĂžii.

    CAP. 4
    Control, contravenĂžii Âşi sancĂžiuni

    ART. 31
    Controlul respectĂŁrii prezentelor norme se realizeazĂŁ de cĂŁtre:
    a) personalul cu atribuĂžii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, în traficul rutier, la sediile întreprinderilor Âşi în punctele de trecere a frontierei de stat;
    b) personalul cu atribuĂžii de control împuternicit în acest scop de preÂşedintele Comisiei NaĂžionale pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare, în toate situaĂžiile în care sunt deĂžinute sau transportate materiale radioactive, iar în traficul rutier, împreunĂŁ cu personalul prevĂŁzut la lit. a) sau e);
    c) personalul cu atribuĂžii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Mediului Âşi DezvoltĂŁrii Durabile, la sediile întreprinderilor, iar în traficul rutier Âşi în punctele de trecere a frontierei de stat, împreunĂŁ cu personalul prevĂŁzut la lit. a) sau e);
    d) personalul cu atribuĂžii de control împuternicit în acest scop de Ministerul ApĂŁrĂŁrii, în ceea ce priveÂşte controlul respectĂŁrii normelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (4) de cĂŁtre unitĂŁĂžile Âşi instituĂžiile din subordine;
    e) personalul cu atribuĂžii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Internelor Âşi Reformei Administrative, în traficul rutier, împreunĂŁ cu personalul prevĂŁzut la lit. a), b) sau c).
    ART. 32
    (1) AutoritĂŁĂžile competente împuternicite sĂŁ efectueze control potrivit prezentelor norme se vor asigura cĂŁ un segment reprezentativ al transporturilor rutiere de mĂŁrfuri periculoase face obiectul controalelor stabilite prin prezentele norme, astfel încât sĂŁ se verifice conformitatea acestora cu legislaĂžia privind transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase.
    (2) în cazul controlului vehiculelor din Þãrile membre ale Uniunii Europene, controalele se efectueazĂŁ potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul (CEE) nr. 4.060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere Âşi pe cĂŁi navigabile interioare Âşi ale art. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3.912/92 al Consiliului din 17 decembrie 1992 privind controalele efectuate în interiorul ComunitĂŁĂžii în domeniul transporturilor rutiere Âşi transporturilor pe cĂŁi navigabile interioare efectuate cu mijloace de transport înmatriculate sau puse în circulaĂžie într-un stat terĂž.
    (3) La efectuarea controlului privind respectarea prezentelor norme, autoritĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 31 vor avea în vedere Âşi respectarea prevederilor secĂžiunii 1.8.1 din anexa A la A.D.R.
    ART. 33
    (1) La efectuarea controalelor în trafic, în punctele de încĂŁrcare Âşi descĂŁrcare a mĂŁrfurilor periculoase, personalul cu atribuĂžii de control prevĂŁzut la art. 31 va completa buletinul de control prevĂŁzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare, din care un exemplar va fi înmânat conducĂŁtorului auto pentru a simplifica sau evita, dacĂŁ este posibil, controalele ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului personalului prevĂŁzut la art. 31 de a efectua un control amĂŁnunĂžit al oricĂŁrui transport de mĂŁrfuri periculoase.
    (3) Controalele în trafic vor fi efectuate aleatoriu Âşi vor acoperi pe cât posibil o arie extinsĂŁ din reĂžeaua rutierĂŁ.
    (4) Locurile alese pentru controalele în trafic trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ permitĂŁ scoaterea din trafic, oprirea Âşi staĂžionarea vehiculelor în condiĂžii de siguranÞã;
    b) sĂŁ permitĂŁ punerea în conformitate cu prevederile prezentelor norme a transporturilor neconforme;
    c) sĂŁ permitĂŁ, dacĂŁ este necesar, imobilizarea vehiculelor pe loc sau într-un alt loc stabilit în acest sens de cĂŁtre personalul care efectueazĂŁ controlul, fĂŁrĂŁ a periclita siguranĂža.
    (5) Atunci când existĂŁ suspiciunea neconcordanĂžei între înscrisurile din documentele de transport Âşi mĂŁrfurile transportate, cu condiĂžia ca acest lucru sĂŁ nu pericliteze siguranĂža, în trafic sau la sediul întreprinderilor, se pot preleva probe din mĂŁrfuri pentru a fi examinate de laboratoarele autorizate.
    (6) Durata controalelor nu va depĂŁÂşi un termen rezonabil.
    (7) La controlul vehiculelor care încarcĂŁ, transportĂŁ sau descarcĂŁ mĂŁrfuri periculoase, personalul prevĂŁzut la art. 31 are dreptul sĂŁ pĂŁtrundĂŁ atât în spaĂžiul destinat conducĂŁtorului auto, cât Âşi în spaĂžiul destinat mĂŁrfurilor pentru efectuarea controlului Âşi verificĂŁrilor care se impun.
    (8) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, personalul prevĂŁzut la art. 31 are dreptul sĂŁ pĂŁtrundĂŁ în spaĂžiile de lucru, cât Âşi în vehiculele deĂžinute de acestea.
    (9) La efectuarea controlului la sediile întreprinderilor, acestea au obligaĂžia prezentĂŁrii tuturor documentelor solicitate de personalul prevĂŁzut la art. 31.
    ART. 34
    (1) FĂŁrĂŁ a împiedica aplicarea altor sancĂžiuni stabilite potrivit dispoziĂžiilor legale, vehiculele care prezintĂŁ un pericol iminent prin încĂŁlcarea uneia sau mai multor prevederi privind transportul rutier, în special din cele prevĂŁzute la art. 37 - 39, vor fi imobilizate pe loc sau într-un loc stabilit în acest scop de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control Âşi li se va solicita punerea în conformitate înainte de continuarea deplasĂŁrii sau vor fi luate alte mĂŁsuri corespunzĂŁtoare, care, în funcĂžie de împrejurĂŁrile sau cerinĂžele privind siguranĂža, pot include refuzul accesului pe teritoriul României.
    (2) în situaĂžia în care, în termen de 72 de ore de la imobilizarea vehiculului, contravenientul nu a eliminat cauzele care au stat la baza acesteia, personalul cu atribuĂžii de control poate apela la o terÞã parte care sĂŁ elimine cauzele imobilizĂŁrii, costurile operaĂžiunilor de eliminare fiind suportate de cĂŁtre contravenient.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se referĂŁ la situaĂžiile în care cerinĂžele de siguranÞã sau securitate reclamĂŁ o intervenĂžie imediatĂŁ a autoritĂŁĂžilor cu atribuĂžii în acest sens, pentru eliminarea unei stĂŁri de pericol iminent.
    ART. 35
    (1) Controalele se efectueazĂŁ la sediul întreprinderilor în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) dacĂŁ în traficul rutier s-au constatat încĂŁlcĂŁri de naturĂŁ sĂŁ pericliteze siguranĂža în transportul de mĂŁrfuri periculoase;
    b) dacĂŁ autoritĂŁĂžile cu atribuĂžii de control din alte state membre sau pĂŁrĂži contractante ale A.D.R. au informat autoritĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 31 despre încĂŁlcĂŁri grave sau repetate ale reglementĂŁrilor privind transportul mĂŁrfurilor periculoase;
    c) ca mĂŁsurĂŁ preventivĂŁ în scopul asigurĂŁrii respectĂŁrii prezentelor norme.
    (2) Obiectivul acestor controale este de a se asigura respectarea legislaĂžiei în materie privind condiĂžiile de siguranÞã Âşi securitate în transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase.
    (3) DacĂŁ se constatĂŁ una sau mai multe încĂŁlcĂŁri referitoare la transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, în special cele prevĂŁzute în art. 37 - 39, transportul se aduce la conformitate înainte ca mĂŁrfurile sĂŁ plece din întreprindere sau este supus aplicĂŁrii altor mĂŁsuri corespunzĂŁtoare.
    ART. 36
    (1) în sensul prezentelor norme, contravenĂžiile prevĂŁzute la art. 37 - 39 se împart în 3 categorii, clasificate în funcĂžie de dimensiunea riscului pe care îl prezintĂŁ fiecare, categoria I incluzând contravenĂžiile cu riscurile cele mai mari.
    (2) încadrarea faptelor în categoriile corespunzĂŁtoare de risc se face de cĂŁtre autoritatea care efectueazĂŁ controlul, Ăžinând seama de prevederile art. 37 - 39, precum Âşi de alĂži factori conjuncturali relevanĂži.
    (3) în cazul în care se constatĂŁ mai multe contravenĂžii la o unitate de transport, la pct. 32 din buletinul de control prevĂŁzut în anexa nr. 1 la prezentele norme se va consemna doar categoria de risc cea mai gravĂŁ.
    ART. 37
    (1) Categoria I de risc este atribuitĂŁ în cazurile în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determinĂŁ un risc ridicat de deces, vĂŁtĂŁmare corporalĂŁ gravĂŁ sau deteriorarea semnificativĂŁ/importantĂŁ a mediului înconjurĂŁtor.
    (2) Pentru contravenĂžiile din categoria I de risc se pot lua imediat mĂŁsuri de siguranÞã corespunzĂŁtoare, cum ar fi imobilizarea vehiculului, în condiĂžiile legii.
    (3) Constituie contravenĂžii din categoria I de risc urmĂŁtoarele fapte:
    1. transportul mĂŁrfurilor periculoase interzise la transport;
    2. scurgerea substanĂželor periculoase;
    3. utilizarea unui mod de transport interzis sau a unui mijloc de transport necorespunzĂŁtor;
    4. transportul în vrac într-un container care nu este din punct de vedere structural corespunzĂŁtor utilizĂŁrii;
    5. transportul cu un vehicul fĂŁrĂŁ certificatul de agreare adecvat pentru vehicule care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase;
    6. vehiculul nu mai respectĂŁ condiĂžiile de agreare Âşi prezintĂŁ un pericol imediat. DacĂŁ vehiculul nu prezintĂŁ pericol imediat, nerespectarea se regĂŁseÂşte la categoria a II-a de risc;
    7. utilizarea de ambalaje neomologate;
    8. utilizarea de ambalaje care nu sunt conforme cu instrucĂžiunile de ambalare aplicabile;
    9. nerespectarea dispoziĂžiilor speciale referitoare la ambalarea în comun;
    10. nerespectarea prevederilor referitoare la fixarea Âşi stivuirea încĂŁrcĂŁturii;
    11. nerespectarea prevederilor referitoare la încĂŁrcarea în comun a coletelor;
    12. nerespectarea gradului de umplere a cisternelor sau a ambalajelor;
    13. nerespectarea dispoziĂžiilor de limitare a cantitĂŁĂžilor transportate cu o unitate de transport;
    14. transportul de mĂŁrfuri periculoase fĂŁrĂŁ indicarea prezenĂžei acestora prin documente, prin marcare Âşi etichetare a coletelor sau prin placardare Âşi marcare a vehiculului;
    15. transportul fĂŁrĂŁ placardarea Âşi marcarea vehiculului;
    16. absenĂža informaĂžiilor referitoare la substanĂža transportatĂŁ, permiĂžând determinarea unei contravenĂžii de categoria I de risc, de exemplu numĂŁrul ONU, denumirea, grupa de ambalare;
    17. nedeĂžinerea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ valabil;
    18. utilizarea focului sau a unei lĂŁmpi electrice neprotejate;
    19. nerespectarea interdicĂžiei de a fuma;
    20. neexecutarea mĂŁsurilor prevĂŁzute în instrucĂžiunile scrise aflate la bordul vehiculului Âşi aplicabile mĂŁrfurilor transportate;
    21. refuzul accesului sau obstrucĂžionarea personalului prevĂŁzut la art. 31 la efectuarea controlului în trafic ori la sediile întreprinderilor.
    ART. 38
    (1) Categoria a II-a de risc este atribuitĂŁ în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determinĂŁ un risc de vĂŁtĂŁmare corporalĂŁ sau deteriorare a mediului.
    (2) în cazul sĂŁvârÂşirii contravenĂžiilor din categoria a II-a de risc se iau mĂŁsuri corective corespunzĂŁtoare, cum ar fi obligaĂžia punerii în conformitate cu prevederile prezentelor norme la locul controlului, iar dacĂŁ acest lucru nu este posibil sau adecvat, pânĂŁ cel târziu la încheierea operaĂžiunii de transport în curs.
    (3) Constituie contravenĂžii din categoria a II-a de risc urmĂŁtoarele fapte:
    1. unitatea de transport are mai mult de o remorcĂŁ/semiremorcĂŁ;
    2. vehiculul nu mai respectĂŁ condiĂžiile de agreare, dar nu prezintĂŁ un pericol imediat;
    3. la bordul vehiculului nu existĂŁ toate stingĂŁtoarele de incendiu funcĂžionale conform cerinĂželor prezentelor norme. Un stingĂŁtor de incendiu poate fi considerat ca fiind funcĂžional dacĂŁ este utilizabil, dar lipsesc doar sigiliul prescris Âşi/sau termenul de valabilitate. Nu este considerat funcĂžional stingĂŁtorul de incendiu care este în mod evident inutilizabil, cum ar fi cel la care indicaĂžia manometrului este aproape "zero";
    4. la bordul vehiculului nu existĂŁ echipamentele prevĂŁzute în A.D.R. sau în instrucĂžiunile scrise;
    5. datele referitoare la încercare Âşi inspecĂžie Âşi cele referitoare la durata de utilizare a ambalajelor, a recipientelor mari de vrac sau a ambalajelor mari nu sunt respectate;
    6. transportul de mĂŁrfuri în ambalaje, recipiente mari de vrac sau ambalaje mari deteriorate ori transportul de ambalaje goale, necurĂŁĂžate Âşi deteriorate;
    7. transportul de mĂŁrfuri în colete într-un container care nu este utilizabil din punct de vedere structural;
    8. cisterne/containere-cisternĂŁ, inclusiv cele goale Âşi necurĂŁĂžate, care nu sunt închise corespunzĂŁtor;
    9. transportul unui ambalaj combinat, cu un supraambalaj care nu este închis corespunzĂŁtor;
    10. etichetarea, marcarea sau placardarea necorespunzĂŁtoare;
    11. lipsa instrucĂžiunilor scrise în conformitate cu A.D.R. sau existenĂža unor instrucĂžiuni scrise care nu sunt aplicabile mĂŁrfurilor transportate;
    12. supravegherea sau parcarea necorespunzĂŁtoare a vehiculului;
    13. indicarea pe ambalaje, colete sau mijloace de transport a unor pericole inexistente;
    14. utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operaĂžiunilor de manipulare, încĂŁrcare sau descĂŁrcare a mĂŁrfurilor periculoase;
    15. neefectuarea, efectuarea necorespunzĂŁtoare sau cu personal neinstruit a operaĂžiunilor de curĂŁĂžare, spĂŁlare, neutralizare, decontaminare sau dezinfectare a ambalajului ori a vehiculului dupĂŁ descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase. DacĂŁ aceste activitĂŁĂži prezintĂŁ un risc major pentru personal sau mediu, vor fi încadrate la categoria I de risc.
    ART. 39
    (1) Categoria a III-a de risc se atribuie în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determinĂŁ un risc redus de vĂŁtĂŁmare corporalĂŁ sau deteriorare a mediului înconjurĂŁtor.
    (2) în cazul sĂŁvârÂşirii contravenĂžiilor din categoria a III-a de risc, dacĂŁ nu este necesarĂŁ adoptarea de mĂŁsuri corective corespunzĂŁtoare pe loc, acestea pot fi aplicate la o datĂŁ ulterioarĂŁ la sediul întreprinderii.
    (3) Constituie contravenĂžii din categoria a III-a de risc urmĂŁtoarele fapte:
    1. dimensiunile panourilor sau etichetelor ori dimensiunile literelor, cifrelor sau simbolurilor de pe panouri ori de pe etichete nu respectĂŁ prevederile art. 19 lit. b) Âşi ale art. 21 alin. (1) lit. d);
    2. absenĂža din documentele de transport a unor informaĂžii, altele decât cele enunĂžate la categoria I de risc prevĂŁzute la art. 37 alin. (3) pct. 16;
    3. absenĂža de la bordul autovehiculului a certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ al conducĂŁtorului auto, în condiĂžiile în care existĂŁ dovezi cĂŁ acesta deĂžine un astfel de certificat;
    4. nedesemnarea consilierului/consilierilor de siguranÞã în cadrul întreprinderii;
    5. neredactarea Âşi/sau necomunicarea cĂŁtre organismul examinator desemnat care a eliberat certificatul consilierului de siguranÞã al întreprinderii a raportului anual al consilierului de siguranÞã, potrivit anexei E la Regulamentul pentru desemnarea, pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar Âşi pe cĂŁi navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase Âşi potrivit prevederilor subsecĂžiunii 1.8.3.3 din A.D.R.;
    6. neîntocmirea, întocmirea necorespunzĂŁtoare, neimplementarea Âşi/sau implementarea necorespunzĂŁtoare de cĂŁtre întreprindere a planului de securitate impus prin prevederile cap. 1.10 din A.D.R.
    ART. 40
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 37 se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 8.000 lei la 10.000 lei, aplicabilĂŁ expeditorului Âşi/sau transportatorului.
    (2) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 38 se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 5.000 lei la 7.000 lei, aplicabilĂŁ expeditorului Âşi/sau transportatorului.
    (3) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 39 se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilĂŁ expeditorului Âşi/sau transportatorului.
    (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia, jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de prezenta hotĂŁrâre, agentul constatator fĂŁcând menĂžiune despre aceastĂŁ posibilitate în procesul-verbal.
    ART. 41
    în cazul în care din documentele prezentate de conducĂŁtorul auto nu poate fi identificatĂŁ întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplicĂŁ acestuia.
    ART. 42
    Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute la art. 37 - 39 se fac de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control prevĂŁzut la art. 31.
    ART. 43
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 37 - 39 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 44
    (1) Imobilizarea vehiculului rutier prevĂŁzutĂŁ la art. 33, 34 Âşi 37 se realizeazĂŁ în condiĂžii de siguranÞã Âşi securitate a transportului, potrivit legii, Âşi, dacĂŁ este cazul, se procedeazĂŁ la ridicarea plĂŁcuĂželor cu numerele de înmatriculare pânĂŁ la punerea în conformitate în vederea continuĂŁrii cursei.
    (2) MĂŁsura imobilizĂŁrii vehiculului dispusĂŁ de personalul cu atribuĂžii de control se menĂžioneazĂŁ în urmĂŁtoarele documente:
    a) procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei;
    b) buletinul de control;
    c) diagrama tahograf, dupĂŁ caz;
    d) dovada eliberatĂŁ conducĂŁtorului auto în situaĂžia ridicĂŁrii plĂŁcuĂželor cu numerele de înmatriculare.
    (3) Pe durata imobilizĂŁrii asigurarea securitĂŁĂžii Âşi integritĂŁĂžii vehiculului Âşi a încĂŁrcĂŁturii se aflĂŁ sub rĂŁspunderea juridicĂŁ a transportatorului, potrivit legii.
    (4) Personalul cu atribuĂžii de control prevĂŁzut la art. 31 are dreptul de a reĂžine documentele de transport, certificatele de agreare sau certificatele de pregĂŁtire profesionalĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, când se constatĂŁ cĂŁ acestea au fost înstrĂŁinate, modificate sau deteriorate sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condiĂžiile care au stat la baza eliberĂŁrii lor, dupĂŁ caz.
    (5) Permisiunea privind reluarea efectuĂŁrii transportului cu vehicule înmatriculate în alte state se acordĂŁ dupĂŁ punerea în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 19 - 27 Âşi ale art. 30, precum Âşi cu condiĂžia achitĂŁrii amenzii aplicate în condiĂžiile prevĂŁzute de reglementĂŁrile în vigoare.

    CAP. 5
    DispoziĂžii finale

    ART. 45
    (1) Pe bazĂŁ de reciprocitate, România acordĂŁ sprijin statelor membre ale Uniunii Europene Âşi pĂŁrĂžilor contractante ale A.D.R. în vederea aplicĂŁrii corespunzĂŁtoare a legislaĂžiei în vigoare privind transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), încĂŁlcĂŁrile grave sau repetate care pericliteazĂŁ siguranĂža transportului de mĂŁrfuri periculoase, sĂŁvârÂşite cu un vehicul sau de cĂŁtre o întreprindere nerezidente în România, se comunicĂŁ autoritĂŁĂžilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau partea contractantĂŁ a A.D.R. în care este înmatriculat vehiculul sau în care este stabilitĂŁ întreprinderea.
    (3) AutoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantĂŁ a A.D.R. pot sĂŁ solicite autoritĂŁĂžilor române sĂŁ ia mĂŁsurile corespunzĂŁtoare împotriva vehiculelor sau întreprinderilor despre care constatĂŁ cĂŁ încalcĂŁ pe teritoriile lor, în mod grav sau repetat, legislaĂžia privind transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase.
    (4) AutoritĂŁĂžile române vor solicita luarea de mĂŁsuri autoritĂŁĂžilor competente din statele membre ale Uniunii Europene sau pĂŁrĂžile contractante ale A.D.R. în care sunt înmatriculate vehiculele sau în care sunt stabilite întreprinderile care încalcĂŁ pe teritoriul României, în mod grav sau repetat, legislaĂžia privind transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase.
    (5) AutoritĂŁĂžile române Âşi cele din statele membre ale Uniunii Europene sau pĂŁrĂži contractante ale A.D.R. îÂşi notificĂŁ reciproc mĂŁsurile adoptate în baza alin. (3) Âşi (4).
    ART. 46
    (1) DacĂŁ din cele constatate în timpul unui control în traficul rutier la un vehicul înmatriculat în România, în alt stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantĂŁ a A.D.R. existĂŁ motive sĂŁ se considere cĂŁ au fost comise încĂŁlcĂŁri grave sau repetate, care nu se pot detecta în timpul controlului respectiv din lipsa datelor necesare, autoritĂŁĂžile române Âşi autoritĂŁĂžile competente din statele prevĂŁzute îÂşi acordĂŁ sprijin reciproc pentru clarificarea situaĂžiei, potrivit legislaĂžiei în vigoare.
    (2) DacĂŁ în scopul aplicĂŁrii prevederilor alin. (1) se efectueazĂŁ un control la sediul întreprinderii sau întreprinderilor în cauzĂŁ, rezultatele acestora se comunicĂŁ celuilalt stat membru al Uniunii Europene sau celeilalte pĂŁrĂži contractante la A.D.R., interesatĂŁ.
    ART. 47
    (1) InstituĂžiile cu atribuĂžii de control prevĂŁzute la art. 31 vor transmite DirecĂžiei generale de infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, pânĂŁ cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, pentru anul anterior, un raport cu privire la constatarea Âşi sancĂžionarea contravenĂžiilor la prevederile prezentelor norme, elaborat potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 2, inclusiv urmĂŁtoarele detalii:
    a) numĂŁrul de controale efectuate;
    b) numĂŁrul de vehicule controlate în funcĂžie de statul în care acestea sunt înmatriculate (vehicule înmatriculate naĂžional, în alte state membre sau în Þãri terĂže);
    c) numĂŁrul Âşi tipurile de încĂŁlcĂŁri înregistrate;
    d) tipul Âşi numĂŁrul sancĂžiunilor impuse.
    (2) PânĂŁ cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, organismul examinator desemnat cu emiterea certificatelor de consilier de siguranÞã pentru transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase, în baza rapoartelor anuale ale consilierilor de siguranÞã, va transmite DirecĂžiei generale de infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor datele privind volumul total determinat sau estimat al mĂŁrfurilor periculoase transportate rutier, în tone Âşi în tone/kilometru, pentru anul precedent.
    (3) PânĂŁ cel târziu la data de 31 decembrie în fiecare an, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene un raport centralizat, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 2, al controalelor efectuate Âşi al volumului total determinat sau estimat al mĂŁrfurilor periculoase transportate rutier în anul precedent.
    ART. 48
    MĂŁsurile prevĂŁzute la art. 5 alin. (1) Âşi (2), art. 6, 7, 8 Âşi 12 se adoptĂŁ prin ordin al ministrului transporturilor sau, dupĂŁ caz, prin ordin comun al ministrului transporturilor Âşi al altei autoritĂŁĂži a administraĂžiei publice centrale Âşi se comunicĂŁ Comisiei Europene.
    ART. 49
    Textul prezentelor norme se comunicĂŁ Comisiei Europene de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.
    ART. 50
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezentele norme.
    ART. 51
    Prezentele norme transpun prevederile Directivei 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislaĂžiilor statelor membre privind transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 319 din 12 decembrie 1994, aÂşa cum a fost modificatĂŁ de Directiva 96/86/CE a Comisiei din 13 decembrie 1996, de Directiva 1999/47/CE a Comisiei din 21 mai 1999, de Directiva 2000/61/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 10 octombrie 2000, de Directiva 2001/7/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2001, de Directiva 2002/886/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2002, de Directiva 2003/28/CE a Comisiei din 7 aprilie 2003, de Directiva 2004/111/CE a Comisiei din 9 decembrie 2004, de Directiva 2006/89/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006, precum Âşi prevederile Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 249 din 17 octombrie 1995, aÂşa cum a fost modificatĂŁ de Directiva 2001/26/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 7 mai 2001 Âşi de Directiva 2004/112/CE a Comisiei din 13 decembrie 2004.