închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1058 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de ĂŽnregistrare a activitĂŁĂžii acestora
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 25 octombrie 2007

    Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaĂžiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiĂžiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaĂžia socialĂŁ referitoare la activitĂŁĂžile de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) Âşi f), ale art. 5 alin. (3) lit. e) Âşi ale art. 6 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 11 alin. (1) lit. b) din OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 4 alin. (1) - (5), art. 5, art. 6 alin. (1) - (5), art. 9 alin. (1) Âşi (2), art. 11 alin. (2) Âşi (4) Âşi ale anexelor nr. I, II Âşi III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiĂžiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 Âşi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind legislaĂžia socialĂŁ referitoare la activitĂŁĂžile de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
    ART. 4
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.061/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                          Ministrul transporturilor,
                                 Ludovic Orban

    BucureÂşti, 19 octombrie 2007.
    Nr. 1.058.

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) DispoziĂžiile prezentelor norme metodologice se aplicĂŁ pentru controlul respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, denumite tahografe sau tahografe digitale, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier cu autovehicule care au masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducĂŁtorului auto.
    (2) Activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora are ca obiectiv prioritar verificarea condiĂžiilor de muncĂŁ ale acestora, precum Âşi creÂşterea siguranĂžei rutiere Âşi respectarea principiilor concurenĂžei loiale între întreprinderi/operatorii de transport rutier.

    CAP. 2
    Activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora

    ART. 2
    (1) Controlul respectĂŁrii prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, Âşi ale OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora se va desfĂŁÂşura atât în trafic, cât Âşi la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre poliĂžiÂşti rutieri, potrivit competenĂželor legale.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse, potrivit competenĂželor legale.
    (4) La controalele efectuate în trafic, privind respectarea perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, va putea participa Âşi personalul specializat, cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care va verifica starea tehnicĂŁ Âşi funcĂžionarea tahografelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) în cursul exercitĂŁrii atribuĂžiilor, personalul cu atribuĂžii de control are dreptul:
    a) sĂŁ pĂŁtrundĂŁ în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanĂže Âşi sĂŁ inspecteze orice parte a vehiculului Âşi a tahografului, putând sĂŁ verifice, sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi/sau sĂŁ copieze orice document ori înregistrare relevantĂŁ pentru activitatea de control;
    b) sĂŁ solicite conducĂŁtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier sĂŁ prezinte de îndatĂŁ vehiculul spre a fi inspectat într-o locaĂžie dotatĂŁ corespunzĂŁtor pentru evaluĂŁri tehnice amĂŁnunĂžite, dacĂŁ existĂŁ indicii privind intervenĂžii neautorizate asupra tahografului sau privind existenĂža unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzĂŁtor în trafic;
    c) sĂŁ pĂŁtrundĂŁ, în vederea efectuĂŁrii controlului Âşi în timpul programului normal de lucru, în orice spaĂžiu în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaĂžii relevante pentru activitatea de control al respectĂŁrii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto.
    ART. 3
    Coordonatorul naĂžional al activitĂŁĂžilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR Âşi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., denumitĂŁ în continuare Coordonator naĂžional.
    ART. 4
    Coordonatorul naĂžional are urmĂŁtoarele atribuĂžii principale:
    a) coordoneazĂŁ activitatea de control, astfel încât:
    (i) sĂŁ fie verificat anual cel puĂžin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto care fac obiectul prezentei ordonanĂže. începând cu 1 ianuarie 2008, vor fi verificate anual cel puĂžin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puĂžin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto;
    (ii) sĂŁ fie verificate în trafic cel puĂžin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto verificate anual Âşi cel puĂžin 25% din numĂŁrul acestora sĂŁ fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel puĂžin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic Âşi cel puĂžin 50% din numĂŁrul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
    b) colaboreazĂŁ cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizĂŁrii unor activitĂŁĂži comune de control;
    c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportĂŁri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 Âşi ale Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
    d) colaboreazĂŁ cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistĂŁrii Âşi sancĂžionĂŁrii unor eventuale încĂŁlcĂŁri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi/sau Acordului AETR, acolo unde existĂŁ indicii în acest sens;
    e) transmite informaĂžiile prevĂŁzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 Âşi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni Âşi ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaĂžii cu privire la anumite cazuri particulare.
    ART. 5
    (1) Controalele efectuate în trafic se vor desfĂŁÂşura în locuri Âşi ore diferite, acoperind o suprafaÞã extinsĂŁ a reĂželei de drumuri, astfel încât sĂŁ fie dificilĂŁ evitarea punctelor de control.
    (2) Controalele vor fi efectuate fĂŁrĂŁ discriminare. Personalul cu atribuĂžii de control al Coordonatorului naĂžional Âşi/sau poliĂžiÂştii rutieri nu vor face discriminĂŁri pe baza niciunui motiv, cum ar fi:
    a) Ăžara în care a fost înmatriculat vehiculul;
    b) Ăžara de reÂşedinÞã a conducĂŁtorului auto;
    c) Ăžara în care îÂşi are sediul întreprinderea;
    d) punctul de plecare Âşi punctul de sosire ale cĂŁlĂŁtoriei;
    e) tipul tahografului: analogic sau digital.
    ART. 6
    La controalele în trafic se vor verifica, în general, urmĂŁtoarele:
    a) respectarea perioadelor de conducere zilnicĂŁ Âşi sĂŁptĂŁmânalĂŁ, a pauzelor Âşi perioadelor de repaus zilnic Âşi sĂŁptĂŁmânal;
    b) foile de înregistrare pentru zilele precedente, care trebuie deĂžinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    c) datele înregistrate pentru aceeaÂşi perioadĂŁ pe cardul conducĂŁtorului auto Âşi/sau în memoria aparatului de înregistrare, în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului Âşi/sau pe foile imprimate;
    d) cazurile de depĂŁÂşire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menĂžionatĂŁ în art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h, pentru vehiculele din categoria N3, sau de 100 km/h, pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 Âşi M3 fiind definite în anexa II partea A la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaĂžiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor Âşi a remorcilor acestora;
    e) funcĂžionarea corectĂŁ a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii Âşi/sau a cardului conducĂŁtorului auto Âşi/sau a foilor de înregistrare ori, dacĂŁ este cazul, prezenĂža documentelor prevĂŁzute la art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.
    ART. 7
    (1) ConducĂŁtorul auto care conduce un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 trebuie sĂŁ prezinte, la cererea personalului cu atribuĂžii de control, urmĂŁtoarele:
    a) foile de înregistrare din sĂŁptĂŁmâna în curs Âşi cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente;
    b) cardul conducĂŁtorului auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card;
    c) orice informaĂžie introdusĂŁ manual Âşi orice imprimat scos în timpul sĂŁptĂŁmânii în curs Âşi în timpul celor 15 zile precedente, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    d) formularul pentru atestarea activitĂŁĂžilor în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, dupĂŁ caz.
    (2) ConducĂŁtorul auto care conduce un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 trebuie sĂŁ prezinte, la cererea personalului cu atribuĂžii de control:
    a) cardul conducĂŁtorului auto al cĂŁrui titular este;
    b) orice informaĂžie introdusĂŁ manual Âşi orice imprimat scos în timpul sĂŁptĂŁmânii în curs Âşi în timpul celor 15 zile precedente, în conformitate cu prezentele norme metodologice Âşi cu Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    c) foile de înregistrare corespunzĂŁtoare perioadei prevĂŁzute la lit. b), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    d) formular pentru atestarea activitĂŁĂžilor în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, dupĂŁ caz.
    ART. 8
    Pentru efectuarea verificĂŁrilor în trafic personalul cu atribuĂžii de control va dispune de echipamente pentru descĂŁrcarea datelor din unitatea montatĂŁ pe vehicul Âşi de pe cardul conducĂŁtorului auto, de citirea datelor, analizarea datelor Âşi/sau transmiterea rezultatelor cĂŁtre o bazĂŁ de date spre analizĂŁ, precum Âşi de echipamente pentru verificarea diagramelor-tahograf.
    ART. 9
    (1) Constatarea nerespectĂŁrii prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 în trafic se va evidenĂžia Âşi se va consemna de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. într-un formular-tip, înseriat Âşi numerotat, denumit "Formular de control în trafic". Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Formularul de control în trafic va fi compus din douĂŁ exemplare autocopiante, dintre care un exemplar se înmâneazĂŁ sub semnĂŁturĂŁ conducĂŁtorului auto.
    (3) în cazul în care acesta refuzĂŁ sĂŁ îl semneze sau sĂŁ îl preia, agentul constatator va face aceastĂŁ menĂžiune la rubrica "SemnĂŁtura conducĂŁtorului auto".
    ART. 10
    (1) VerificĂŁrile efectuate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier vor viza, în plus faÞã de aspectele prevĂŁzute la art. 6, urmĂŁtoarele:
    a) respectarea perioadelor sĂŁptĂŁmânale de repaus Âşi, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihnĂŁ;
    b) respectarea limitĂŁrii la douĂŁ sĂŁptĂŁmâni a duratei de conducere a vehiculului;
    c) foile de înregistrare, datele Âşi imprimĂŁrile provenind de la unitatea montatĂŁ pe vehicul Âşi de pe cardul conducĂŁtorului auto.
    (2) VerificĂŁrile vor fi efectuate în prezenĂža persoanei desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier, care va pune la dispoziĂžia personalului de control toate înregistrĂŁrile solicitate.
    (3) La prelevarea înregistrĂŁrilor se completeazĂŁ un proces-verbal de prelevare, al cĂŁrui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care va fi înregistrat la întreprinderea/operatorul de transport rutier, în care se vor înscrie în coloana 1 numele conducĂŁtorilor auto în cazul prelevĂŁrii de diagrame Âşi/sau date din cardurile conducĂŁtorilor auto ori numĂŁrul de înmatriculare al vehiculului în cazul prelevĂŁrii de date copiate din memoria tahografelor digitale. în coloana 2 se vor înscrie perioadele de timp pentru care s-au prelevat înregistrĂŁrile.
    (4) în cazul prelevĂŁrii de diagrame-tahograf, se va verifica continuitatea dintre diagrame prin citirea kilometrilor înscriÂşi de conducĂŁtorul auto în zona centralĂŁ a diagramei completate, dacĂŁ este cazul, cu verificarea continuitĂŁĂžii la înregistrĂŁrile distanĂžei parcurse. Din aceste verificĂŁri se determinĂŁ lipsa înregistrĂŁrilor.
    (5) Pentru fiecare conducĂŁtor auto supus verificĂŁrilor se vor preleva înregistrĂŁri care sĂŁ acopere minimum 28 de zile, astfel încât sĂŁ se poatĂŁ verifica Âşi respectarea condiĂžiilor referitoare la perioadele sĂŁptĂŁmânale de conducere Âşi de odihnĂŁ, cele referitoare la timpul total de conducere pentru douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive, precum Âşi recuperarea timpului de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ.
    (6) DacĂŁ la prelevare se constatĂŁ lipsa unor înregistrĂŁri sau nerespectarea obligaĂžiei de a descĂŁrca periodic datele din cardurile de conducĂŁtor auto sau din memoria tahografelor digitale, aceste fapte se vor consemna în rubrica "MenĂžiuni" a procesului-verbal de prelevare.
    (7) Analiza înregistrĂŁrilor prelevate de la sediul operatorilor de transport rutier se face la sediul agenĂžiilor teritoriale ale ARR/Inspectoratului rutier prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare.
    (8) Controlul documentelor Âşi datelor furnizate de cĂŁtre întreprinderi la cererea personalului cu atribuĂžii de control al agenĂžiilor teritoriale ale ARR/Inspectoratului rutier se considerĂŁ ca fiind control efectuat la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.
    (9) VerificĂŁrile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 se vor evidenĂžia în formularul-tip "FiÂşa de contravenĂžii", care, dupĂŁ completare, se va comunica întreprinderii/operatorului de transport rutier. Modelul fiÂşei de contravenĂžii este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    ART. 11
    (1) Controalele la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se vor organiza Âşi atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat încĂŁlcĂŁri grave ale regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi (CEE) nr. 3.821/85.
    (2) Personalul cu atribuĂžii de control va Ăžine seama de toate informaĂžiile furnizate de organismul de legĂŁturĂŁ desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului, referitoare la întreprinderea/operatorul de transport rutier respectiv, în timpul controalelor efectuate.
    ART. 12
    (1) Coordonatorul naĂžional va întreprinde, de cel puĂžin 6 ori pe an, controale concertate în trafic - controale efectuate în acelaÂşi timp de cĂŁtre autoritĂŁĂžile de control a douĂŁ sau mai multe state membre, fiecare acĂžionând pe propriul teritoriu -, având ca tematicĂŁ domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 Âşi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85.
    (2) Coordonatorul naĂžional va participa împreunĂŁ cu organismele echivalente din statele membre ale Uniunii Europene la organizarea unor programe de formare privind cele mai bune practici în domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 Âşi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 cel puĂžin o datĂŁ pe an Âşi va facilita schimbul de informaĂžii Âşi experienÞã la nivelul angajaĂžilor din cadrul organismelor echivalente ale celorlalte state membre cel puĂžin o datĂŁ pe an.
    ART. 13
    Coordonatorul naĂžional va elabora proceduri proprii de control pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 14
    (1) Pentru verificarea respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere, a tahografelor Âşi a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al Coordonatorului naĂžional va fi pregĂŁtit profesional pentru desfĂŁÂşurarea acestei activitĂŁĂži.
    (2) PregĂŁtirea profesionalĂŁ va fi efectuatĂŁ astfel încât sĂŁ se asigure personalului Âşcolarizat cunoÂştinĂžele necesare despre tahografe Âşi foile de înregistrare, precum Âşi cunoÂştinĂžele necesare referitoare la reglementĂŁrile în vigoare privind perioadele de conducere Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere.

    CAP. 3
    Sistemul de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier

    ART. 15
    Coordonatorul naĂžional va introduce un sistem de evaluare pentru întreprinderi/operatori de transport rutier pe baza numĂŁrului Âşi a gravitĂŁĂžii încĂŁlcĂŁrilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, comise de fiecare întreprindere/operator de transport rutier.
    ART. 16
    întreprinderile/operatorii de transport rutier evaluaĂži ca prezentând un grad de risc ridicat vor face obiectul unor controale mai riguroase Âşi mai frecvente.
    ART. 17
    Criteriile Âşi normele de punere în aplicare a unui astfel de sistem de evaluare vor fi elaborate de cĂŁtre Coordonatorul naĂžional prin instrucĂžiuni proprii.

    CAP. 4
    SancĂžiuni

    ART. 18
    (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere Âşi perioadele de odihnĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere se sancĂžioneazĂŁ conform prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007.
    (2) în mĂŁsura în care contravenĂžiile la care se face referire la art. 8 pct. 26 - 35 Âşi 37 - 48 din OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 sunt depistate în trafic, precum Âşi în toate celelalte situaĂžii în care conducĂŁtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor Âşi/sau perioadelor minime de odihnĂŁ prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare, suplimentar faÞã de sancĂžiunea cu amenda prevĂŁzutĂŁ la art. 9 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 se va aplica Âşi sancĂžiunea imobilizĂŁrii vehiculului pânĂŁ la îndeplinirea condiĂžiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
    (3) Imobilizarea vehiculului rutier se face astfel încât sĂŁ nu fie afectatĂŁ siguranĂža rutierĂŁ.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusĂŁ în facsimil.

                                              Seria AETR nr. ..........
 ______________________________________________________________________________
| ARR | Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ -| Formular de control  |11. Rezultatul     |
|     |            ARR              |       în trafic      |    controlului    |
|     | AgenĂžia/Inspectoratul Rutier| Timpii de conducere  | _                 |
|     | Adresa                      | Âşi odihnĂŁ            ||_| Alte verificĂŁri|
|     | Tel.                        | ReglementĂŁrile       | _                 |
|     |                             | UE 561/2006 - 3821/85||_| Amenda         |
|     |                             | Acordul AETR         | _                 |
|     |                             |                      ||_| Avertisment    |
|     |                             |                      | _                 |
|     |                             |                      ||_| Imobilizare    |
|     |                             |                      | _                 |
|     |                             |                      ||_| FĂŁrĂŁ abateri   |
|_____|_____________________________|______________________|___________________|
| Locul controlului                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 13. Cod poÂştal al zonei| 13. Agent | 1. Locul controlului| 2. Data:| 3. Ora: |
| autoritĂŁĂžii de control | de control|                     | /   /   |       : |
|________________________|___________|_____________________|_________|_________|
| Categoria drumului                                                           |
|  _                   _                      _                                |
| |_| AutostradĂŁ      |_| Drum NaĂžional      |_| AltĂŁ categorie                |
|______________________________________________________________________________|
| Vehicul                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 4. NumĂŁr        |6. Tipul| Masa  |8. Þara|5. NumĂŁr     |6. Tip | Masa  | Þara|
| înmatriculare al|de      | totalĂŁ|       |înmatriculare|remorcĂŁ| totalĂŁ|     |
| autovehiculului |vehicul:| maximĂŁ|       |remorcĂŁ      |       | maximĂŁ|     |
|_________________|________|_______|_______|_____________|_______|_______|_____|
| ConducĂŁtor auto Âşi întreprinderea/operatorul de transport rutier             |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Numele operatorului de transport rutier:| Þara:| Adresa:                  |
|                                            |      |__________________________|
|                                            |      |                          |
|                                            |      |__________________________|
|                                            |      |                          |
|                                            |      |__________________________|
|                                            |      | Telefon:  |              |
|____________________________________________|______|___________|______________|
| 9. Numele conducĂŁtorului  | Data naÂşterii: | Þara:| Adresa:                  |
| auto:                     |                |      |__________________________|
|                           |                |      |                          |
|                           |                |      |__________________________|
|                           |                |      |                          |
|                           |                |      |__________________________|
|                           |                |      |                          |
|___________________________|________________|      |__________________________|
| Seria de card a           |                |      | Telefon:  |              |
| conducĂŁtorului auto:      |                |      |           |              |
|___________________________|________________|______|___________|______________|
| Angajator - dacĂŁ este altul decât cel      | Þara:| Adresa, numĂŁrul de       |
| de la rubrica 7:                           |      | telefon:                 |
|____________________________________________|______|__________________________|
| Tipul de transport                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| _               | _              | _                   | _                   |
||_| NaĂžional     ||_| De mĂŁrfuri  ||_| Tahograf digital ||_| Pe teritoriul UE |
| _               | _              | _                   | _                   |
||_| InternaĂžional||_| De persoane ||_| Tahograf analogic||_| Pe teritoriul    |
|                 |                |                     |    Þãrilor AETR     |
|                 |                |                     | _                   |
|                 |                |                     ||_| NaĂžional/Altele  |
|_________________|________________|_____________________|_____________________|
| Perioada pentru care au fost analizate înregistrĂŁrile                        |
|______________________________________________________________________________|
| De la data   | Ora     | La data      | Ora     | Nr. de zile| Citirea       |
|              |         |              |         | verificate | kilometrajului|
|______________|_________|______________|_________|____________|_______________|
|    /    /    |    :    |    /    /    |    :    |            |               |
|______________|_________|______________|_________|____________|_______________|
| ContravenĂžii - art. 8 din O.G. nr. 37/2007                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Cod|Punctul:|Valoare amendĂŁ conform|Data Âşi ora de    |Cod |Data Âşi ora de    |
|UE |        |art. 9 alin. 1 litera:|început Âşi sfârÂşit|UE  |început Âşi sfârÂşit|
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|                               |         |                   | _              |
|Imobilizarea se aplicĂŁ pânĂŁ la:| Ora  :  | Data   /   /   Sau||_| Nu se aplicĂŁ|
|                               |         |                   |    imobilizarea|
|_______________________________|_________|___________________|________________|
| 12. Comentarii:                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| Date descĂŁrcate sau diagrame luate de la conducĂŁtor auto Âşi/sau vehicul      |
|______________________________________________________________________________|
|Document| _          | _         | _           | _             | _            |
|eliberat||_| Diagrame||_| Raport ||_| Date     ||_| Date       ||_| Altele    |
|pentru: |    tahograf|    tipĂŁrit| digitale din| digitale din  | (SpecificaĂži |
|        |    NumĂŁrul |    NumĂŁrul| memoria     | cardul        | mai sus)     |
|        |            |           | tahografului| conducĂŁtorului|              |
|        |            |           |             | auto          |              |
|________|____________|___________|_____________|_______________|______________|
| 13. SemnĂŁtura agentului de control:           |SemnĂŁtura conducĂŁtorului auto:|
|_______________________________________________|______________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - ARR
    AGENÞIA TERITORIALÃ A ARR/INSPECTORATUL RUTIER ..................

                   PROCES-VERBAL DE PRELEVARE A îNREGISTRÃRILOR

 ______________________________________________________________________________
| Operator transport rutier/întreprindere    | Cod fiscal                      |
|____________________________________________|_________________________________|
| Adresa                                     | Nr. de vehicule utilizate       |
|____________________________________________|_________________________________|
| Tip/tipuri de transport                    | Nr. de conducĂŁtori auto angajaĂži|
|____________________________________________|_________________________________|
|    1. ConducĂŁtori auto sau numere  |          2. Perioada prelevatĂŁ          |
|       înmatriculare                |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pânĂŁ la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|

    MenĂžiuni:


                  Primit,                              Predat,
          Inspectorul/Inspectorii             Reprezentantul operatorului
       care a/au efectuat prelevarea              de transport rutier
       .............................        ...............................
           (numele Âşi semnĂŁtura)            (numele, semnĂŁtura Âşi Âştampila)

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - ARR
    AGENÞIA TERITORIALÃ A ARR ....................

 ______________________________________________________________________________
|                            FIÂŞA DE CONTRAVENÞII                              |
|               PrevĂŁzute de OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007                  |
|                                                                              |
| Operator transport/întreprindere:  Tipul de transport  NumĂŁrul de conducĂŁtori|
|                                                            auto controlaĂži   |
| .................................  ..................  ......................|
|          Sediul social:             Data controlului     NumĂŁrul de vehicule |
|                                                               utilizate      |
| .................................  ..................  ......................|
|______________________________________________________________________________|
| Clasificarea abaterii |  încadrarea faptei   | Proces-verbal de contravenĂžie:|
|                       |                      | seria, numĂŁrul, valoarea      |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|

             întocmit,                    ÂŞeful AgenĂžiei teritoriale a ARR,
                    

ARR,
        ...................               .................................