├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1058 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de ├«nregistrare a activit─â┼úii acestora
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 25 octombrie 2007

    Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau opera┼úiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 15 martie 2006 privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) ┼či f), ale art. 5 alin. (3) lit. e) ┼či ale art. 6 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Normele metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 4 alin. (1) - (5), art. 5, art. 6 alin. (1) - (5), art. 9 alin. (1) ┼či (2), art. 11 alin. (2) ┼či (4) ┼či ale anexelor nr. I, II ┼či III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 15 martie 2006 privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 ┼či a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicat─â în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
    ART. 4
    La data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.061/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                          Ministrul transporturilor,
                                 Ludovic Orban

    Bucure┼čti, 19 octombrie 2007.
    Nr. 1.058.

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Dispozi┼úiile prezentelor norme metodologice se aplic─â pentru controlul respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, denumite tahografe sau tahografe digitale, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier cu autovehicule care au masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto.
    (2) Activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora are ca obiectiv prioritar verificarea condi┼úiilor de munc─â ale acestora, precum ┼či cre┼čterea siguran┼úei rutiere ┼či respectarea principiilor concuren┼úei loiale între întreprinderi/operatorii de transport rutier.

    CAP. 2
    Activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora

    ART. 2
    (1) Controlul respect─ârii prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, ┼či ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora se va desf─â┼čura atât în trafic, cât ┼či la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre poli┼úi┼čti rutieri, potrivit competen┼úelor legale.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse, potrivit competen┼úelor legale.
    (4) La controalele efectuate în trafic, privind respectarea perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, va putea participa ┼či personalul specializat, cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care va verifica starea tehnic─â ┼či func┼úionarea tahografelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) în cursul exercit─ârii atribu┼úiilor, personalul cu atribu┼úii de control are dreptul:
    a) s─â p─âtrund─â în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonan┼úe ┼či s─â inspecteze orice parte a vehiculului ┼či a tahografului, putând s─â verifice, s─â re┼úin─â ┼či/sau s─â copieze orice document ori înregistrare relevant─â pentru activitatea de control;
    b) s─â solicite conduc─âtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier s─â prezinte de îndat─â vehiculul spre a fi inspectat într-o loca┼úie dotat─â corespunz─âtor pentru evalu─âri tehnice am─ânun┼úite, dac─â exist─â indicii privind interven┼úii neautorizate asupra tahografului sau privind existen┼úa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunz─âtor în trafic;
    c) s─â p─âtrund─â, în vederea efectu─ârii controlului ┼či în timpul programului normal de lucru, în orice spa┼úiu în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informa┼úii relevante pentru activitatea de control al respect─ârii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto.
    ART. 3
    Coordonatorul na┼úional al activit─â┼úilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR ┼či ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., denumit─â în continuare Coordonator na┼úional.
    ART. 4
    Coordonatorul na┼úional are urm─âtoarele atribu┼úii principale:
    a) coordoneaz─â activitatea de control, astfel încât:
    (i) s─â fie verificat anual cel pu┼úin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto care fac obiectul prezentei ordonan┼úe. începând cu 1 ianuarie 2008, vor fi verificate anual cel pu┼úin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel pu┼úin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto;
    (ii) s─â fie verificate în trafic cel pu┼úin 15% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto verificate anual ┼či cel pu┼úin 25% din num─ârul acestora s─â fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel pu┼úin 30% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic ┼či cel pu┼úin 50% din num─ârul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
    b) colaboreaz─â cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organiz─ârii unor activit─â┼úi comune de control;
    c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raport─âri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či ale Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
    d) colaboreaz─â cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depist─ârii ┼či sanc┼úion─ârii unor eventuale înc─âlc─âri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či/sau Acordului AETR, acolo unde exist─â indicii în acest sens;
    e) transmite informa┼úiile prev─âzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni ┼či ori de câte ori sunt solicitate astfel de informa┼úii cu privire la anumite cazuri particulare.
    ART. 5
    (1) Controalele efectuate în trafic se vor desf─â┼čura în locuri ┼či ore diferite, acoperind o suprafa┼ú─â extins─â a re┼úelei de drumuri, astfel încât s─â fie dificil─â evitarea punctelor de control.
    (2) Controalele vor fi efectuate f─âr─â discriminare. Personalul cu atribu┼úii de control al Coordonatorului na┼úional ┼či/sau poli┼úi┼čtii rutieri nu vor face discrimin─âri pe baza niciunui motiv, cum ar fi:
    a) ┼úara în care a fost înmatriculat vehiculul;
    b) ┼úara de re┼čedin┼ú─â a conduc─âtorului auto;
    c) ┼úara în care î┼či are sediul întreprinderea;
    d) punctul de plecare ┼či punctul de sosire ale c─âl─âtoriei;
    e) tipul tahografului: analogic sau digital.
    ART. 6
    La controalele în trafic se vor verifica, în general, urm─âtoarele:
    a) respectarea perioadelor de conducere zilnic─â ┼či s─âpt─âmânal─â, a pauzelor ┼či perioadelor de repaus zilnic ┼či s─âpt─âmânal;
    b) foile de înregistrare pentru zilele precedente, care trebuie de┼úinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    c) datele înregistrate pentru aceea┼či perioad─â pe cardul conduc─âtorului auto ┼či/sau în memoria aparatului de înregistrare, în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului ┼či/sau pe foile imprimate;
    d) cazurile de dep─â┼čire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada men┼úionat─â în art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h, pentru vehiculele din categoria N3, sau de 100 km/h, pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 ┼či M3 fiind definite în anexa II partea A la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legisla┼úiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor ┼či a remorcilor acestora;
    e) func┼úionarea corect─â a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii ┼či/sau a cardului conduc─âtorului auto ┼či/sau a foilor de înregistrare ori, dac─â este cazul, prezen┼úa documentelor prev─âzute la art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.
    ART. 7
    (1) Conduc─âtorul auto care conduce un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 trebuie s─â prezinte, la cererea personalului cu atribu┼úii de control, urm─âtoarele:
    a) foile de înregistrare din s─âpt─âmâna în curs ┼či cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente;
    b) cardul conduc─âtorului auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card;
    c) orice informa┼úie introdus─â manual ┼či orice imprimat scos în timpul s─âpt─âmânii în curs ┼či în timpul celor 15 zile precedente, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    d) formularul pentru atestarea activit─â┼úilor în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, dup─â caz.
    (2) Conduc─âtorul auto care conduce un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 trebuie s─â prezinte, la cererea personalului cu atribu┼úii de control:
    a) cardul conduc─âtorului auto al c─ârui titular este;
    b) orice informa┼úie introdus─â manual ┼či orice imprimat scos în timpul s─âpt─âmânii în curs ┼či în timpul celor 15 zile precedente, în conformitate cu prezentele norme metodologice ┼či cu Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    c) foile de înregistrare corespunz─âtoare perioadei prev─âzute la lit. b), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    d) formular pentru atestarea activit─â┼úilor în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, dup─â caz.
    ART. 8
    Pentru efectuarea verific─ârilor în trafic personalul cu atribu┼úii de control va dispune de echipamente pentru desc─ârcarea datelor din unitatea montat─â pe vehicul ┼či de pe cardul conduc─âtorului auto, de citirea datelor, analizarea datelor ┼či/sau transmiterea rezultatelor c─âtre o baz─â de date spre analiz─â, precum ┼či de echipamente pentru verificarea diagramelor-tahograf.
    ART. 9
    (1) Constatarea nerespect─ârii prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 în trafic se va eviden┼úia ┼či se va consemna de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. într-un formular-tip, înseriat ┼či numerotat, denumit "Formular de control în trafic". Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Formularul de control în trafic va fi compus din dou─â exemplare autocopiante, dintre care un exemplar se înmâneaz─â sub semn─âtur─â conduc─âtorului auto.
    (3) în cazul în care acesta refuz─â s─â îl semneze sau s─â îl preia, agentul constatator va face aceast─â men┼úiune la rubrica "Semn─âtura conduc─âtorului auto".
    ART. 10
    (1) Verific─ârile efectuate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier vor viza, în plus fa┼ú─â de aspectele prev─âzute la art. 6, urm─âtoarele:
    a) respectarea perioadelor s─âpt─âmânale de repaus ┼či, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihn─â;
    b) respectarea limit─ârii la dou─â s─âpt─âmâni a duratei de conducere a vehiculului;
    c) foile de înregistrare, datele ┼či imprim─ârile provenind de la unitatea montat─â pe vehicul ┼či de pe cardul conduc─âtorului auto.
    (2) Verific─ârile vor fi efectuate în prezen┼úa persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, care va pune la dispozi┼úia personalului de control toate înregistr─ârile solicitate.
    (3) La prelevarea înregistr─ârilor se completeaz─â un proces-verbal de prelevare, al c─ârui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care va fi înregistrat la întreprinderea/operatorul de transport rutier, în care se vor înscrie în coloana 1 numele conduc─âtorilor auto în cazul prelev─ârii de diagrame ┼či/sau date din cardurile conduc─âtorilor auto ori num─ârul de înmatriculare al vehiculului în cazul prelev─ârii de date copiate din memoria tahografelor digitale. în coloana 2 se vor înscrie perioadele de timp pentru care s-au prelevat înregistr─ârile.
    (4) în cazul prelev─ârii de diagrame-tahograf, se va verifica continuitatea dintre diagrame prin citirea kilometrilor înscri┼či de conduc─âtorul auto în zona central─â a diagramei completate, dac─â este cazul, cu verificarea continuit─â┼úii la înregistr─ârile distan┼úei parcurse. Din aceste verific─âri se determin─â lipsa înregistr─ârilor.
    (5) Pentru fiecare conduc─âtor auto supus verific─ârilor se vor preleva înregistr─âri care s─â acopere minimum 28 de zile, astfel încât s─â se poat─â verifica ┼či respectarea condi┼úiilor referitoare la perioadele s─âpt─âmânale de conducere ┼či de odihn─â, cele referitoare la timpul total de conducere pentru dou─â s─âpt─âmâni consecutive, precum ┼či recuperarea timpului de odihn─â s─âpt─âmânal─â.
    (6) Dac─â la prelevare se constat─â lipsa unor înregistr─âri sau nerespectarea obliga┼úiei de a desc─ârca periodic datele din cardurile de conduc─âtor auto sau din memoria tahografelor digitale, aceste fapte se vor consemna în rubrica "Men┼úiuni" a procesului-verbal de prelevare.
    (7) Analiza înregistr─ârilor prelevate de la sediul operatorilor de transport rutier se face la sediul agen┼úiilor teritoriale ale ARR/Inspectoratului rutier prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare.
    (8) Controlul documentelor ┼či datelor furnizate de c─âtre întreprinderi la cererea personalului cu atribu┼úii de control al agen┼úiilor teritoriale ale ARR/Inspectoratului rutier se consider─â ca fiind control efectuat la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.
    (9) Verific─ârile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 se vor eviden┼úia în formularul-tip "Fi┼ča de contraven┼úii", care, dup─â completare, se va comunica întreprinderii/operatorului de transport rutier. Modelul fi┼čei de contraven┼úii este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    ART. 11
    (1) Controalele la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se vor organiza ┼či atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat înc─âlc─âri grave ale regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85.
    (2) Personalul cu atribu┼úii de control va ┼úine seama de toate informa┼úiile furnizate de organismul de leg─âtur─â desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului, referitoare la întreprinderea/operatorul de transport rutier respectiv, în timpul controalelor efectuate.
    ART. 12
    (1) Coordonatorul na┼úional va întreprinde, de cel pu┼úin 6 ori pe an, controale concertate în trafic - controale efectuate în acela┼či timp de c─âtre autorit─â┼úile de control a dou─â sau mai multe state membre, fiecare ac┼úionând pe propriul teritoriu -, având ca tematic─â domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 ┼či a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85.
    (2) Coordonatorul na┼úional va participa împreun─â cu organismele echivalente din statele membre ale Uniunii Europene la organizarea unor programe de formare privind cele mai bune practici în domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 ┼či a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 cel pu┼úin o dat─â pe an ┼či va facilita schimbul de informa┼úii ┼či experien┼ú─â la nivelul angaja┼úilor din cadrul organismelor echivalente ale celorlalte state membre cel pu┼úin o dat─â pe an.
    ART. 13
    Coordonatorul na┼úional va elabora proceduri proprii de control pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 14
    (1) Pentru verificarea respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere, a tahografelor ┼či a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Coordonatorului na┼úional va fi preg─âtit profesional pentru desf─â┼čurarea acestei activit─â┼úi.
    (2) Preg─âtirea profesional─â va fi efectuat─â astfel încât s─â se asigure personalului ┼čcolarizat cuno┼čtin┼úele necesare despre tahografe ┼či foile de înregistrare, precum ┼či cuno┼čtin┼úele necesare referitoare la reglement─ârile în vigoare privind perioadele de conducere ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere.

    CAP. 3
    Sistemul de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier

    ART. 15
    Coordonatorul na┼úional va introduce un sistem de evaluare pentru întreprinderi/operatori de transport rutier pe baza num─ârului ┼či a gravit─â┼úii înc─âlc─ârilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, comise de fiecare întreprindere/operator de transport rutier.
    ART. 16
    întreprinderile/operatorii de transport rutier evalua┼úi ca prezentând un grad de risc ridicat vor face obiectul unor controale mai riguroase ┼či mai frecvente.
    ART. 17
    Criteriile ┼či normele de punere în aplicare a unui astfel de sistem de evaluare vor fi elaborate de c─âtre Coordonatorul na┼úional prin instruc┼úiuni proprii.

    CAP. 4
    Sanc┼úiuni

    ART. 18
    (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere ┼či perioadele de odihn─â de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transporturi rutiere se sanc┼úioneaz─â conform prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007.
    (2) în m─âsura în care contraven┼úiile la care se face referire la art. 8 pct. 26 - 35 ┼či 37 - 48 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 sunt depistate în trafic, precum ┼či în toate celelalte situa┼úii în care conduc─âtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor ┼či/sau perioadelor minime de odihn─â prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, suplimentar fa┼ú─â de sanc┼úiunea cu amenda prev─âzut─â la art. 9 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 se va aplica ┼či sanc┼úiunea imobiliz─ârii vehiculului pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
    (3) Imobilizarea vehiculului rutier se face astfel încât s─â nu fie afectat─â siguran┼úa rutier─â.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodus─â în facsimil.

                                              Seria AETR nr. ..........
 ______________________________________________________________________________
| ARR | Autoritatea Rutier─â Român─â -| Formular de control  |11. Rezultatul     |
|     |            ARR              |       în trafic      |    controlului    |
|     | Agen┼úia/Inspectoratul Rutier| Timpii de conducere  | _                 |
|     | Adresa                      | ┼či odihn─â            ||_| Alte verific─âri|
|     | Tel.                        | Reglement─ârile       | _                 |
|     |                             | UE 561/2006 - 3821/85||_| Amenda         |
|     |                             | Acordul AETR         | _                 |
|     |                             |                      ||_| Avertisment    |
|     |                             |                      | _                 |
|     |                             |                      ||_| Imobilizare    |
|     |                             |                      | _                 |
|     |                             |                      ||_| F─âr─â abateri   |
|_____|_____________________________|______________________|___________________|
| Locul controlului                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 13. Cod po┼čtal al zonei| 13. Agent | 1. Locul controlului| 2. Data:| 3. Ora: |
| autorit─â┼úii de control | de control|                     | /   /   |       : |
|________________________|___________|_____________________|_________|_________|
| Categoria drumului                                                           |
|  _                   _                      _                                |
| |_| Autostrad─â      |_| Drum Na┼úional      |_| Alt─â categorie                |
|______________________________________________________________________________|
| Vehicul                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Num─âr        |6. Tipul| Masa  |8. ┼óara|5. Num─âr     |6. Tip | Masa  | ┼óara|
| înmatriculare al|de      | total─â|       |înmatriculare|remorc─â| total─â|     |
| autovehiculului |vehicul:| maxim─â|       |remorc─â      |       | maxim─â|     |
|_________________|________|_______|_______|_____________|_______|_______|_____|
| Conduc─âtor auto ┼či întreprinderea/operatorul de transport rutier             |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Numele operatorului de transport rutier:| ┼óara:| Adresa:                  |
|                                            |      |__________________________|
|                                            |      |                          |
|                                            |      |__________________________|
|                                            |      |                          |
|                                            |      |__________________________|
|                                            |      | Telefon:  |              |
|____________________________________________|______|___________|______________|
| 9. Numele conduc─âtorului  | Data na┼čterii: | ┼óara:| Adresa:                  |
| auto:                     |                |      |__________________________|
|                           |                |      |                          |
|                           |                |      |__________________________|
|                           |                |      |                          |
|                           |                |      |__________________________|
|                           |                |      |                          |
|___________________________|________________|      |__________________________|
| Seria de card a           |                |      | Telefon:  |              |
| conduc─âtorului auto:      |                |      |           |              |
|___________________________|________________|______|___________|______________|
| Angajator - dac─â este altul decât cel      | ┼óara:| Adresa, num─ârul de       |
| de la rubrica 7:                           |      | telefon:                 |
|____________________________________________|______|__________________________|
| Tipul de transport                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| _               | _              | _                   | _                   |
||_| Na┼úional     ||_| De m─ârfuri  ||_| Tahograf digital ||_| Pe teritoriul UE |
| _               | _              | _                   | _                   |
||_| Interna┼úional||_| De persoane ||_| Tahograf analogic||_| Pe teritoriul    |
|                 |                |                     |    ┼ú─ârilor AETR     |
|                 |                |                     | _                   |
|                 |                |                     ||_| Na┼úional/Altele  |
|_________________|________________|_____________________|_____________________|
| Perioada pentru care au fost analizate înregistr─ârile                        |
|______________________________________________________________________________|
| De la data   | Ora     | La data      | Ora     | Nr. de zile| Citirea       |
|              |         |              |         | verificate | kilometrajului|
|______________|_________|______________|_________|____________|_______________|
|    /    /    |    :    |    /    /    |    :    |            |               |
|______________|_________|______________|_________|____________|_______________|
| Contraven┼úii - art. 8 din O.G. nr. 37/2007                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Cod|Punctul:|Valoare amend─â conform|Data ┼či ora de    |Cod |Data ┼či ora de    |
|UE |        |art. 9 alin. 1 litera:|început ┼či sfâr┼čit|UE  |început ┼či sfâr┼čit|
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|   |        |                      |                  |    |                  |
|___|________|______________________|__________________|____|__________________|
|                               |         |                   | _              |
|Imobilizarea se aplic─â pân─â la:| Ora  :  | Data   /   /   Sau||_| Nu se aplic─â|
|                               |         |                   |    imobilizarea|
|_______________________________|_________|___________________|________________|
| 12. Comentarii:                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| Date desc─ârcate sau diagrame luate de la conduc─âtor auto ┼či/sau vehicul      |
|______________________________________________________________________________|
|Document| _          | _         | _           | _             | _            |
|eliberat||_| Diagrame||_| Raport ||_| Date     ||_| Date       ||_| Altele    |
|pentru: |    tahograf|    tip─ârit| digitale din| digitale din  | (Specifica┼úi |
|        |    Num─ârul |    Num─ârul| memoria     | cardul        | mai sus)     |
|        |            |           | tahografului| conduc─âtorului|              |
|        |            |           |             | auto          |              |
|________|____________|___________|_____________|_______________|______________|
| 13. Semn─âtura agentului de control:           |Semn─âtura conduc─âtorului auto:|
|_______________________________________________|______________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - ARR
    AGEN┼óIA TERITORIAL─é A ARR/INSPECTORATUL RUTIER ..................

                   PROCES-VERBAL DE PRELEVARE A îNREGISTR─éRILOR

 ______________________________________________________________________________
| Operator transport rutier/întreprindere    | Cod fiscal                      |
|____________________________________________|_________________________________|
| Adresa                                     | Nr. de vehicule utilizate       |
|____________________________________________|_________________________________|
| Tip/tipuri de transport                    | Nr. de conduc─âtori auto angaja┼úi|
|____________________________________________|_________________________________|
|    1. Conduc─âtori auto sau numere  |          2. Perioada prelevat─â          |
|       înmatriculare                |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|
|                                    |     de la           | pân─â la           |
|____________________________________|_____________________|___________________|

    Men┼úiuni:


                  Primit,                              Predat,
          Inspectorul/Inspectorii             Reprezentantul operatorului
       care a/au efectuat prelevarea              de transport rutier
       .............................        ...............................
           (numele ┼či semn─âtura)            (numele, semn─âtura ┼či ┼čtampila)

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - ARR
    AGEN┼óIA TERITORIAL─é A ARR ....................

 ______________________________________________________________________________
|                            FI┼×A DE CONTRAVEN┼óII                              |
|               Prev─âzute de Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007                  |
|                                                                              |
| Operator transport/întreprindere:  Tipul de transport  Num─ârul de conduc─âtori|
|                                                            auto controla┼úi   |
| .................................  ..................  ......................|
|          Sediul social:             Data controlului     Num─ârul de vehicule |
|                                                               utilizate      |
| .................................  ..................  ......................|
|______________________________________________________________________________|
| Clasificarea abaterii |  încadrarea faptei   | Proces-verbal de contraven┼úie:|
|                       |                      | seria, num─ârul, valoarea      |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|
|                       |                      |                               |
|_______________________|______________________|_______________________________|

             întocmit,                    ┼×eful Agen┼úiei teritoriale a ARR,
                    

ARR,
        ...................               .................................