închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1044 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregãtirea profesionalã ºi examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cãile navigabile interioare al mãrfurilor periculoase
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 ianuarie 2004

 
    - Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1934/2006.

    în temeiul art. 12 lit. j) Âşi k) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi al art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului,
    având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, Âşi ComunitĂŁĂžile Europene Âşi statele membre ale acestora, pe de altĂŁ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ a consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase Âşi ale Directivei 2000/18/CE referitoare la cerinĂžele minime aplicabile la examenul consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁi navigabile al mĂŁrfurilor periculoase,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Regulamentul pentru desemnarea, pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase, prevĂŁzut în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Organismele desemnate de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului pentru organizarea Âşi prestarea serviciilor privind pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi certificarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase sunt Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea FeroviarĂŁ RomânĂŁ - AFER, Centrul Român pentru PregĂŁtirea Âşi PerfecĂžionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.
    ART. 3
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea FeroviarĂŁ RomânĂŁ - AFER, Autoritatea NavalĂŁ RomânĂŁ - A.N.R., precum Âşi toate persoanele fizice sau juridice care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport de mĂŁrfuri periculoase sau conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea Âşi calificarea profesionalĂŁ a consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 9 august 1999, îÂşi înceteazĂŁ aplicabilitatea.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicĂŁrii.

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
pentru desemnarea, pregãtirea profesionalã ºi examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cãile navigabile interioare al mãrfurilor periculoase

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    în sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) întreprindere - orice persoanĂŁ fizicĂŁ, orice persoanĂŁ juridicĂŁ cu sau fĂŁrĂŁ scop lucrativ, orice asociaĂžie sau orice grupare de persoane fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ cu sau fĂŁrĂŁ scop lucrativ, precum Âşi orice organism relevant al autoritĂŁĂžii publice, fie cĂŁ are personalitate juridicĂŁ proprie sau depinde de o autoritate având aceastĂŁ personalitate, care transportĂŁ, încarcĂŁ sau descarcĂŁ mĂŁrfuri periculoase;
    b) consilier de siguranÞã pentru transport de mĂŁrfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguranÞã - orice persoanĂŁ fizicĂŁ desemnatĂŁ de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile Âşi a asigura funcĂžiile definite la art. 4 Âşi care deĂžine un certificat de pregĂŁtire prevĂŁzut la art. 5;
    c) mĂŁrfuri periculoase - mĂŁrfurile care fac parte din lista prevĂŁzutĂŁ la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, preluatĂŁ ca anexa A la Directiva nr. 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind transportul rutier de mĂŁrfuri periculoase, mĂŁrfurile care fac parte din Lista materiilor Âşi obiectelor periculoase, prevĂŁzute în cap. 3.2, tabelul A din Regulamentul privind transportul internaĂžional feroviar al mĂŁrfurilor periculoase (RID), care se aplicĂŁ în România conform prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 49/1999, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 788/2001, precum Âşi mĂŁrfurile definite la art. 3 lit. k) Âşi l) din Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 323/2006 pentru aprobarea Sistemului de informare Âşi monitorizare a traficului navelor care intrĂŁ/ies în/din apele naĂžionale navigabile ale României;
    d) activitĂŁĂži vizate - transportul rutier, feroviar Âşi pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase, precum Âşi încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea aferente acestui transport;
    e) organism examinator - orice entitate desemnatĂŁ de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului pentru pregĂŁtirea profesionalĂŁ, examinarea Âşi certificarea consilierilor de siguranÞã;
    f) examen - examenul menĂžionat la art. 5 alin. (2);
    g) certificat de consilier de siguranÞã - certificatul care atestĂŁ urmarea cursurilor de pregĂŁtire profesionalĂŁ Âşi care este în conformitate cu modelul prezentat în anexa C la prezentul regulament.
    ART. 2
    Prevederile prezentului regulament nu se aplicĂŁ întreprinderilor:
    a) ale cĂŁror activitĂŁĂži se referĂŁ la transportul mĂŁrfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport aparĂžinând forĂželor armate sau care se aflĂŁ în responsabilitatea acestora;
    b) ale cĂŁror activitĂŁĂži se referĂŁ la transportul mĂŁrfurilor periculoase ambalate în cantitĂŁĂži limitate, conform prevederilor cap. 3.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, Âşi conform prevederilor cap. 3.4 din Regulamentul privind transportul internaĂžional feroviar al mĂŁrfurilor periculoase (RID), care se aplicĂŁ în România conform prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 49/1999, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 788/2001, sau stabilite prin alte convenĂžii internaĂžionale ori prin lege.
    c) *** AbrogatĂŁ
    ART. 3
    (1) Orice întreprindere care efectueazĂŁ transporturi rutiere, feroviare sau pe cĂŁile navigabile interioare ale mĂŁrfurilor periculoase ori care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni de încĂŁrcare Âşi/sau descĂŁrcare aferente acestor transporturi trebuie sĂŁ desemneze unul sau mai mulĂži consilieri de siguranÞã.
    (2) Consilierii de siguranÞã au ca atribuĂžii prevenirea riscurilor care pot apĂŁrea în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžilor prevĂŁzute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul înconjurĂŁtor.
    (3) Responsabilitatea pentru acĂžiunile consilierului de siguranÞã revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat.
    (4) Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului întreprinde toate mĂŁsurile necesare pentru a se asigura cĂŁ examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar Âşi pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase corespunde cerinĂželor minime stabilite de prezentul regulament.

    CAP. 2
    Desemnarea, pregĂŁtirea Âşi rolul consilierilor de siguranÞã

    ART. 4
    (1) Consilierul de siguranÞã, sub responsabilitatea conducĂŁtorului întreprinderii, are ca misiune esenĂžialĂŁ identificarea oricĂŁrui mijloc Âşi promovarea oricĂŁrei acĂžiuni, în limitele activitĂŁĂžilor specifice ale întreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activitĂŁĂži cu respectarea reglementĂŁrilor specifice aplicabile Âşi în condiĂžii optime de securitate.
    (2) Sarcinile consilierului de siguranÞã sunt prevĂŁzute în anexa A la prezentul regulament.
    (3) FuncĂžia de consilier de siguranÞã poate fi asiguratĂŁ, de asemenea, de cĂŁtre conducĂŁtorul întreprinderii, de cĂŁtre o persoanĂŁ care executĂŁ alte sarcini în cadrul întreprinderii sau de cĂŁtre o persoanĂŁ care nu este angajatĂŁ în întreprindere, cu condiĂžia ca aceastĂŁ persoanĂŁ sĂŁ fie în mĂŁsurĂŁ sĂŁ îndeplineascĂŁ sarcinile de consilier de siguranÞã.
    (4) Orice întreprindere comunicĂŁ, la cerere, identitatea consilierului sĂŁu de siguranÞã Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului.
    ART. 5
    Certificatul de consilier de siguranÞã
    (1) Consilierul de siguranÞã trebuie sĂŁ fie titularul unui certificat de pregĂŁtire valabil, dupĂŁ caz, pentru transportul rutier, pe calea feratĂŁ sau pe cĂŁile navigabile al mĂŁrfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.
    (2) Pentru obĂžinerea certificatului candidatul trebuie sĂŁ urmeze un curs de pregĂŁtire în urma cĂŁruia sĂŁ promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.
    (3) PregĂŁtirea are ca obiectiv esenĂžial sĂŁ furnizeze candidatului cunoÂştinĂže suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de mĂŁrfuri periculoase, dispoziĂžiile legale, reglementĂŁrile Âşi prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum Âşi o bunĂŁ cunoaÂştere a sarcinilor prevĂŁzute în anexa A la prezentul regulament.
    (4) Examenul trebuie sĂŁ acopere cel puĂžin tematica prevĂŁzutĂŁ în anexa B la prezentul regulament.
    (5) Modelul certificatului de pregĂŁtire este prevĂŁzut în anexa C la prezentul regulament.
    (6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeÂşte automat pentru o nouĂŁ perioadĂŁ de 5 ani, dacĂŁ titularul a urmat în anul anterior expirĂŁrii certificatului cursuri recapitulative conform art. 5^1 Âşi a promovat un examen organizat de organismul examinator desemnat, conform art. 8. în acest sens, organismul examinator desemnat poate elibera un nou certificat conform modelului prevĂŁzut în anexa C la prezentul regulament.
    ART. 5^1
    PregĂŁtirea consilierilor de siguranÞã
    (1) Pot efectua cursuri de pregĂŁtire a consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase ori cursuri recapitulative numai centrele autorizate de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, conform reglementĂŁrilor specifice fiecĂŁrui mod de transport.
    (2) Tematica cursurilor va cuprinde cel puĂžin subiectele prevĂŁzute în anexa B la prezentul regulament Âşi va fi avizatĂŁ de direcĂžiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, pentru fiecare mod de transport. Tematica specificĂŁ pentru mĂŁrfurile din clasa 7 (materiale radioactive) va fi avizatĂŁ Âşi de Comisia NaĂžionalĂŁ pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare din cadrul Ministerului Mediului Âşi GospodĂŁririi Apelor.
    (3) Pentru fiecare mod de transport cursurile de pregĂŁtire vor fi organizate pe module specifice tipurilor de mĂŁrfuri menĂžionate la art. 8 alin. (4), dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) modulul de bazĂŁ, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de mĂŁrfuri - 12 ore;
    b) modulul adiĂžional pentru mĂŁrfuri din clasa 1 (explozivi) - 6 ore;
    c) modulul adiĂžional pentru mĂŁrfuri din clasa 2 (gaze) - 6 ore;
    d) modulul adiĂžional pentru mĂŁrfuri din clasa 7 (materiale radioactive) - 12 ore;
    e) modulul adiĂžional pentru mĂŁrfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Âşi 9 (solide Âşi lichide) - 12 ore;
    f) modulul adiĂžional pentru mĂŁrfurile cu numerele ONU 1202, 1203 Âşi 1223 (uleiuri minerale) - 6 ore.
    (4) Cursurile recapitulative vor fi organizate conform modulelor descrise la alin. (3), având duratele reduse la jumĂŁtate din duratele prezentate la alin. (3).
    (5) CursanĂžii vor primi de la centrele unde urmeazĂŁ cursuri de pregĂŁtire materiale bibliografice elaborate astfel încât sĂŁ cuprindĂŁ informaĂžiile necesare în activitatea de consilier de siguranÞã.
    ART. 6
    Raport de accident
    (1) DacĂŁ în cursul unui transport de mĂŁrfuri periculoase sau ca urmare a unei operaĂžiuni de încĂŁrcare/descĂŁrcare efectuate de cĂŁtre întreprindere se produce un accident care afecteazĂŁ o persoanĂŁ, bunurile sau mediul înconjurĂŁtor, consilierul de siguranÞã trebuie, dupĂŁ ce a cules toate informaĂžiile utile pentru acest scop, sĂŁ redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii întreprinderii sau, dacĂŁ este cazul, unei autoritĂŁĂži publice locale. Raportul cu privire la accident se întocmeÂşte în conformitate cu modelul prevĂŁzut în anexa D la prezentul regulament.
    (2) Raportul menĂžionat la alin. (1) nu poate înlocui rapoartele redactate de cĂŁtre conducerea întreprinderii, care sunt prevĂŁzute de orice alte dispoziĂžii naĂžionale, comunitare Âşi internaĂžionale în vigoare.

    CAP. 3
    Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene

    ART. 7
    (1) Desemnarea de cĂŁtre Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza urmĂŁtoarelor criterii:
    a) competenĂža organismului examinator;
    b) modalitĂŁĂžile de examinare propuse de organismul examinator;
    c) mĂŁsurile menite sĂŁ asigure imparĂžialitatea examenelor;
    d) independenĂža organismului examinator în raport cu orice persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ care angajeazĂŁ consilieri de siguranÞã.
    (2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului sunt:
    a) Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. în domeniul transportului rutier;
    b) Autoritatea FeroviarĂŁ RomânĂŁ - AFER în domeniul transporturilor feroviare;
    c) Autoritatea NavalĂŁ RomânĂŁ - A.N.R. în domeniul transportului pe cĂŁi navigabile.
    ART. 8
    Examenul pentru obĂžinerea certificatului de consilier de siguranÞã
    (1) Organismul examinator organizeazĂŁ un examen scris obligatoriu, pe care poate sĂŁ îl completeze cu un examen oral, pentru a verifica însuÂşirea de cĂŁtre candidaĂži a nivelului de cunoÂştinĂže necesar exercitĂŁrii sarcinilor de consilier de siguranÞã. în cazul promovĂŁrii examenului, persoanei examinate i se elibereazĂŁ certificatul de consilier de siguranÞã.
    (2) Examenul obligatoriu constĂŁ într-o probĂŁ scrisĂŁ adaptatĂŁ modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul.
    (3) Examenul obligatoriu se desfĂŁÂşoarĂŁ în douĂŁ etape:
    a) o probĂŁ scrisĂŁ care constĂŁ în completarea unui chestionar. Acesta trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ un set de cel puĂžin 20 de întrebĂŁri directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prevĂŁzute în anexa B la prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza Âşi întrebĂŁri cu mai multe variante de rĂŁspuns. în acest caz douĂŁ întrebĂŁri cu mai multe variante de rĂŁspuns echivaleazĂŁ cu o întrebare directĂŁ. întrebĂŁrile vor trebui sĂŁ acopere, pentru modul de transport în cauzĂŁ, cel puĂžin urmĂŁtoarele tematici:
    - mĂŁsuri generale de prevenire Âşi de securitate;
    - clasificarea mĂŁrfurilor periculoase;
    - condiĂžii generale de ambalare, incluzând cisterne, containere-cisternĂŁ Âşi vagoane-cisternĂŁ;
    - inscripĂžiile Âşi etichetele de pericol;
    - menĂžiunile din documentul de transport;
    - manipulare Âşi depozitare;
    - pregĂŁtirea profesionalĂŁ a echipajului;
    - documentele însoĂžitoare Âşi certificatele de transport;
    - dispoziĂžii de securitate;
    - cerinĂže cu privire la echipamentele de transport;
    b) un studiu de caz efectuat de cĂŁtre fiecare candidat. Acesta se face în conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie sĂŁ demonstreze cĂŁ deĂžine cunoÂştinĂžele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranÞã.
    (4) CandidaĂžii care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ lucreze pentru întreprinderi specializate în transportul anumitor tipuri de mĂŁrfuri periculoase vor fi examinaĂži, în conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au legĂŁturĂŁ cu activitatea întreprinderilor respective. Aceste tipuri de mĂŁrfuri sunt grupate astfel:
    - clasa 1 (explozivi);
    - clasa 2 (gaze);
    - clasa 7 (materiale radioactive);
    - clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Âşi 9 (solide Âşi lichide);
    - numerele ONU 1202, 1203 Âşi 1223 (uleiuri minerale). în acest caz, la eliberarea certificatului conform modelului prezentat în anexa C la prezentul regulament, se vor anula grupele de mĂŁrfuri pentru care candidatul nu a promovat examenul prevĂŁzut la alin. (3).
    (5) Pentru promovarea examenului candidaĂžii trebuie sĂŁ rĂŁspundĂŁ corect la un numĂŁr de 70% din numĂŁrul întrebĂŁrilor din chestionar Âşi sĂŁ realizeze cel puĂžin 70% din punctajul maxim la studiul de caz.
    (6) Rezultatul examinĂŁrii se comunicĂŁ candidaĂžilor în cel mult 3 zile lucrĂŁtoare de la data susĂžinerii examenului, iar eventualele contestaĂžii se depun în termen de douĂŁ zile lucrĂŁtoare de la comunicare la sediul organismului examinator. CandidaĂžii respinÂşi pot susĂžine o singurĂŁ datĂŁ un nou examen la data Âşi în locul comunicate de comisia de examinare. CandidaĂžii respinÂşi Âşi la acest examen se pot prezenta la urmĂŁtoarea examinare numai dupĂŁ ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (7) Organismele examinatoare desemnate vor convoca, pentru fiecare examen, o comisie de examinare cu urmĂŁtoarea componenÞã:
    - 2 membri reprezentanĂži ai organismului examinator desemnat care organizeazĂŁ examenul, dintre care unul în calitate de preÂşedinte, iar cel de-al doilea în calitate de membru;
    - un membru reprezentant al Comisiei NaĂžionale pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare din cadrul Ministerului Mediului Âşi GospodĂŁririi Apelor, în cazul în care candidaĂžii susĂžin examen Âşi pentru mĂŁrfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
    - direcĂžiile de specialitate competente pe fiecare mod de transport din cadrul Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului pot desemna un reprezentant care sĂŁ facĂŁ parte din comisia de examinare. în acest sens, organismele examinatoare vor transmite o înÂştiinĂžare scrisĂŁ la direcĂžiile de specialitate cu cel puĂžin 5 zile lucrĂŁtoare înainte de susĂžinerea examenului.
    (8) PânĂŁ la 1 ianuarie 2007, organismele examinatoare desemnate vor elabora pentru fiecare mod de transport câte un compendiu cu întrebĂŁrile Âşi studiile de caz pe care le-au inclus în examinĂŁri. Compendiile vor cuprinde cel puĂžin câte 200 de întrebĂŁri Âşi 40 de studii de caz pentru fiecare mod de transport Âşi vor fi actualizate ori de câte ori va fi necesar.
    (9) Compendiile elaborate conform alin. (8) vor fi transmise direcĂžiilor de specialitate, competente pe fiecare mod de transport, din cadrul Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului.
    (10) începând cu data aderĂŁrii la Uniunea EuropeanĂŁ, Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului va transmite regulat Comisiei Europene compendiile elaborate conform alin. (8).
    ART. 9
    Organismele examinatoare desemnate vor Ăžine câte un registru al consilierilor de siguranÞã pentru fiecare mod de transport, care va cuprinde:
    a) datele de identificare ale consilierilor de siguranÞã;
    b) datele de identificare ale întreprinderilor care i-au desemnat;
    c) seria, numĂŁrul, perioada de valabilitate Âşi tipurile de mĂŁrfuri pentru care certificatul este valabil;
    d) perioada Âşi locul de desfĂŁÂşurare a cursului de pregĂŁtire sau recapitulativ, centrul de pregĂŁtire care a organizat cursul, precum Âşi data, locul Âşi componenĂža comisiei de examinare.
    ART. 10
    Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului comunicĂŁ Comisiei Europene:
    a) textul prezentului ordin, care transpune Directiva nr. 96/35/CE din 3 iunie 1996 privind desemnarea Âşi calificarea profesionalĂŁ a consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar Âşi pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996, Âşi Directiva nr. 2000/18/CE din 17 aprilie 2000 cu privire la exigenĂžele minimale aplicabile la examenul consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 19 mai 2000; Âşi
    b) textul celorlalte acte normative care dispun în domeniul reglementat de directivele menĂžionate la lit. a).

    ANEXA A
    la regulament

                              SARCINILE
                       consilierului de siguranÞã

    Consilierul de siguranÞã are urmĂŁtoarele sarcini:
    a) sĂŁ verifice respectarea reglementĂŁrilor privind transportul mĂŁrfurilor periculoase;
    b) sĂŁ acorde consultanÞã întreprinderii pentru operaĂžiile privind transportul mĂŁrfurilor periculoase;
    c) sĂŁ redacteze un raport anual destinat conducerii întreprinderii Âşi organismului examinator desemnat care i-a eliberat certificatul de consilier de siguranÞã, referitor la activitĂŁĂžile întreprinderii cu privire la transportul mĂŁrfurilor periculoase. Raportul anual va fi întocmit conform modelului prezentat în anexa E Âşi va fi transmis organismelor examinatoare desemnate, menĂžionate atât pe hârtie, cât Âşi în format electronic. Raportul anual se va pĂŁstra o perioadĂŁ de 5 ani la sediul întreprinderii Âşi va fi pus la dispoziĂžie autoritĂŁĂžilor naĂžionale, la cererea acestora;
    d) sĂŁ monitorizeze urmĂŁtoarele practici Âşi proceduri privind activitĂŁĂžile vizate:
    - procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea mĂŁrfurilor periculoase transportate;
    - practica întreprinderii cu privire la respectarea, la cumpĂŁrarea mijloacelor de transport, a tuturor condiĂžiilor specifice în legĂŁturĂŁ cu mĂŁrfurile periculoase transportabile;
    - procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul mĂŁrfurilor periculoase sau în cursul operaĂžiilor de încĂŁrcare ori de descĂŁrcare;
    - faptul cĂŁ angajaĂžii întreprinderii au o pregĂŁtire adecvatĂŁ Âşi cĂŁ aceastĂŁ pregĂŁtire este înscrisĂŁ în dosarul lor;
    - punerea în practicĂŁ a unor proceduri de urgenÞã adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securitĂŁĂžii în timpul transportului mĂŁrfurilor periculoase sau în timpul operaĂžiilor de încĂŁrcare ori de descĂŁrcare;
    - investigarea Âşi, dacĂŁ este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infracĂžiunile grave constatate în cursul transportului mĂŁrfurilor periculoase sau în timpul operaĂžiilor de încĂŁrcare ori de descĂŁrcare;
    - aplicarea unor mĂŁsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infracĂžiunilor grave;
    - respectarea prevederilor legale Âşi a condiĂžiilor speciale care se referĂŁ la transportul mĂŁrfurilor periculoase, la alegerea Âşi utilizarea unor subcontractori sau a unor terĂži;
    - verificarea faptului cĂŁ personalul însĂŁrcinat cu transportul, încĂŁrcarea sau descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase dispune de proceduri Âşi reguli de lucru detaliate;
    - aplicarea unor mĂŁsuri de sensibilizare la riscurile în legĂŁturĂŁ cu transportul, încĂŁrcarea sau descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase;
    - aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenĂža documentelor Âşi a echipamentelor de securitate care trebuie sĂŁ însoĂžeascĂŁ transporturile Âşi conformitatea acestor documente Âşi echipamente cu prevederile reglementĂŁrilor în vigoare;
    - aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operaĂžiile de încĂŁrcare Âşi descĂŁrcare;
    e) rĂŁspunde de existenĂža planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR Âşi monitorizeazĂŁ aplicarea acestuia. în sensul prezentului regulament, prin securitate se înĂželege complexul de acĂžiuni preventive Âşi de mĂŁsuri ce trebuie luate în scopul minimalizĂŁrii riscurilor de furt Âşi/sau utilizare rĂŁu-intenĂžionatĂŁ a acelor mĂŁrfuri periculoase care pot periclita siguranĂža persoanelor, a bunurilor materiale Âşi/sau a mediului înconjurĂŁtor.

    ANEXA B
    la regulament

                                 TEMATICA
    cursurilor pentru pregĂŁtirea consilierilor de siguranÞã

    CunoÂştinĂžele care trebuie avute în vedere pentru pregĂŁtirea în vederea obĂžinerii certificatului de consilier de siguranÞã trebuie sĂŁ includĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele:
    I. MĂŁsuri generale de prevenire Âşi securitate:
    a) cunoaÂşterea tipurilor de consecinĂže care pot fi determinate de un accident implicând mĂŁrfuri periculoase;
    b) cunoaÂşterea principalelor cauze ale accidentelor;
    c) cunoaÂşterea riscurilor determinate de furtul Âşi/sau utilizarea rĂŁu-intenĂžionatĂŁ a mĂŁrfurilor periculoase cu grad ridicat de risc Âşi modalitĂŁĂžile de prevenire a acestora;
    d) elaborarea planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR Âşi monitorizarea aplicĂŁrii acestuia.
    II. DispoziĂžiile cu privire la modul de transport al mĂŁrfurilor periculoase, cuprinse în legislaĂžia naĂžionalĂŁ, normele comunitare, convenĂžiile Âşi acordurile internaĂžionale la care România este parte, privind în special:
    1. clasificarea mĂŁrfurilor periculoase:
    - procedura de clasificare a soluĂžiilor Âşi amestecurilor;
    - structura codurilor materialelor;
    - clasele de mĂŁrfuri periculoase Âşi principiile clasificĂŁrii acestora;
    - natura materialelor Âşi obiectelor periculoase transportate;
    - proprietĂŁĂžile fizico-chimice Âşi toxicologice;
    2. condiĂžiile generale de ambalare, inclusiv cisternele Âşi containerele-cisternĂŁ:
    - tipurile de ambalaje, precum Âşi codificarea Âşi marcarea;
    - exigenĂžele cu privire la ambalaje Âşi dispoziĂžiile cu privire la încercĂŁrile asupra ambalajelor;
    - starea ambalajelor Âşi verificĂŁrile periodice;
    3. inscripĂžii Âşi etichete de pericol:
    - inscripĂžii pe etichetele de pericol;
    - aplicarea Âşi îndepĂŁrtarea etichetelor de pericol;
    - semnalizarea Âşi etichetarea;
    4. menĂžiunile în documentul de transport:
    - informaĂžiile din documentul de transport;
    - declaraĂžia de conformitate a expeditorului;
    5. modul de expediere Âşi restricĂžiile la expediĂžie:
    - încĂŁrcarea completĂŁ;
    - transportul în vrac;
    - transportul în recipiente mari pentru vrac;
    - transportul în containere;
    - transportul în cisterne fixe sau demontabile;
    6. transportul pasagerilor;
    7. interdicĂžii Âşi precauĂžii la încĂŁrcarea în comun;
    8. separarea substanĂželor;
    9. limitarea cantitĂŁĂžilor transportate Âşi cantitĂŁĂžile exceptate;
    10. manipularea Âşi arimajul:
    - încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea (nivel de umplere);
    - arimajul Âşi separarea;
    11. curĂŁĂžarea Âşi/sau degazarea înainte de încĂŁrcare Âşi dupĂŁ descĂŁrcare;
    12. echipaj: pregĂŁtirea profesionalĂŁ;
    13. documentele de bord:
    - documentele de transport;
    - instrucĂžiuni scrise;
    - certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;
    - copia oricĂŁrei derogĂŁri;
    - certificatul de pregĂŁtire pentru conducĂŁtorul vehiculului;
    - atestarea referitoare la pregĂŁtirea cu privire la navigaĂžia interioarĂŁ;
    - alte documente;
    14. instrucĂžiuni de securitate: aplicarea instrucĂžiunilor Âşi utilizarea echipamentului de protecĂžie;
    15. obligaĂžiile de supraveghere: staĂžionarea;
    16. reguli de circulaĂžie, navigaĂžie Âşi restricĂžii;
    17. deversĂŁrile operaĂžionale sau accidentale de substanĂže poluante;
    18. condiĂžiile referitoare la echipamentele de transport.

    ANEXA C*)
    la regulament

    *) Anexa C este reprodusĂŁ în facsimil.

 _________________________  ___________________________________________________
|            RO            ||           RO          |            RO            |
|                          |:                       |                          |
| Prezentul certificat     || Prezentul certificat  |                          |
| este valabil pentru:     |: este valabil pentru:  |         ROMâNIA          |
|          ___             ||          ___          |                          |
|         | 1 |            |:         | 1 |         |                          |
|         |___|            ||         |___|         |    MINISTERUL            |
|         | 2 |            |:         | 2 |         |    TRANSPORTURILOR,      |
|         |___|            ||         |___|         |    CONSTRUCÞIILOR ÂŞI     |
|         | 3 |            |:         | 3 |         |    TURISMULUI            |
|   ______|___|______      ||   ______|___|______   |                          |
|  | 4.1.| 4.2.| 4.3.|     |:  | 4.1.| 4.2.| 4.3.|  |                          |
|  |_____|_____|_____|     ||  |_____|_____|_____|  |                          |
|     | 5.1.| 5.2.|        |:     | 5.1.| 5.2.|     |                          |
|     |_____|_____|        ||     |_____|_____|     |                          |
|     | 6.1.| 6.2.|        |:     | 6.1.| 6.2.|     |                          |
|     |_____|_____|        ||     |_____|_____|     |                          |
|         | 7 |            |:         | 7 |         |                          |
|         |___|            ||         |___|         |                          |
|         | 8 |            |:         | 8 |         |  CONSILIER DE SIGURANÞà |
|         |___|            ||         |___|         |     TRANSPORT MÃRFURI    |
|         | 9 |            |:         | 9 |         |        PERICULOASE       |
|   ______|___|________    ||   ______|___|_______  |                          |
|  | UN 1202, UN 1203, |   |:  | UN 1202, UN 1203,| |                          |
|  | UN 1223           |   ||  | UN 1223          | |                          |
|  |___________________|   |:  |__________________| |                          |
|                          ||                       |                          |
| NotĂŁ:                    |: NotĂŁ:                 | CERTIFICAT DE PREGÃTIRE  |
| Se vor anula grupele de  || Se vor anula grupele  | PROFESIONALà            |
| mĂŁrfuri pentru care      |: de mĂŁrfuri pentru care|                          |
| certificatul nu este     || certificatul nu este  |                          |
| valabil.                 |: valabil.              |                          |
|                          ||                       |                          |
| Seria     Nr.            |: Seria     Nr.         |                          |
|__________________________||_______________________|__________________________|


 _________________________  ________________________  _________________________
|            RO            ||           RO         ||             RO           |
|                          ||                      :|                          |
|       ROMâNIA            || Emis de Ministerul   ||        ROMâNIA           |
|                          || Transporturilor,     :|                          |
| MINISTERUL               || ConstrucĂžiilor Âşi    || MINISTERUL               |
| TRANSPORTURILOR,         || Turismului prin      :| TRANSPORTURILOR,         |
| CONSTRUCÞIILOR ÂŞI        || .................... || CONSTRUCÞIILOR ÂŞI        |
| TURISMULUI               ||                      || TURISMULUI               |
|                          ||                      :|                          |
|      CERTIFICAT          ||   DIRECTOR GENERAL,  ||                          |
| DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ||                      :|      CERTIFICAT          |
| A CONSILIERULUI DE       ||                      || DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ|
| SIGURANÞÃ PENTRU         ||                      :| A CONSILIERULUI DE       |
| TRANSPORTUL ___________  ||                      || SIGURANÞÃ PENTRU         |
| DE MÃRFURI PERICULOASE   ||                      :| TRANSPORTUL ___________  |
|                          || Data eliberĂŁrii:     || DE MÃRFURI PERICULOASE   |
| Numele: ................ || .................... :|                          |
| Prenumele: ............. || Valabil pânĂŁ la:     || Numele: ................ |
| C.N.P.: ................ || .................... :| Prenumele: ............. |
| Data Âşi locul naÂşterii:  ||                      || C.N.P.: ................ |
| ........................ || Valabilitatea        :| Data Âşi locul naÂşterii:  |
| NaĂžionalitatea: .......  || prezentului          || ........................ |
|                          || certificat se        :| Valabil pânĂŁ la: ....... |
| Se certificĂŁ prin        || prelungeÂşte pânĂŁ la: || Primit de: ............. |
| prezentul document cĂŁ    || .................... :|                          |
| titularul a absolvit     ||                      || ARR, AFER Âşi ANR         |
| examenul prin care se    || Emitent: ........... :| prelucreazĂŁ date cu      |
| atestĂŁ calitatea de      ||                      || caracter personal în     |
| consilier de siguranÞã   ||                      :| scopul gestionĂŁrii unei  |
| pentru transportul       ||   DIRECTOR GENERAL,  || baze de date cu privire  |
| mĂŁrfurilor periculoase,  ||                      :| la operatorii de         |
| precum Âşi pentru         ||                      || transport Âşi persoanele  |
| operaĂžiuni de încĂŁrcare, || SemnĂŁtura            :| fizice direct implicate  |
| descĂŁrcare depozitare    || titularului,         || în activitatea de        |
| temporarĂŁ, ambalare,     ||                      :| transport Âşi furnizeazĂŁ  |
| etichetare sau expediere ||                      || informaĂžii instituĂžiilor |
| de mĂŁrfuri periculoase.  ||                      :| cu care conlucreazĂŁ în   |
|                          ||                      || exercitarea atribuĂžiilor.|
|                          ||                      :| Titularul prezentului    |
|                          ||                      || certificat beneficiazĂŁ de|
|                          ||                      :| drepturile conferite de  |
|                          ||                      || art. 13 - 18 din         |
|                          ||                      :| Legea nr. 677/2001.      |
|                          ||                      :|                          |
|                          ||                      ||            SemnĂŁtura:    |
|                          ||                      :|                          |
| Seria     Nr.            || Seria     Nr.        || Seria     Nr.            |
|__________________________||______________________||__________________________|


    ANEXA D*)
    la regulament

    *) Anexa D este reprodusĂŁ în facsimil.

    RAPORT DE INCIDENT/ACCIDENT:

    I. Model pentru transportul pe cĂŁi navigabile al mĂŁrfurilor periculoase:
    1. Data incidentului/accidentului:
    2. Ora:
    3. Locul (de exemplu: km):
    4. MĂŁrfuri periculoase implicate:
    5. Codul mĂŁrfurilor periculoase:
    6. Denumirea mĂŁrfurilor periculoase:
    7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:
    8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:
     _         _
    |_| Da |_| Nu

    codul ambalajului/codul IBC:
    9. Tipul mijlocului de transport implicat:
    10. ScurtĂŁ descriere a incidentului/accidentului:
    a) cum s-a întâmplat accidentul (descrierea exactĂŁ a pagubei):
    b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnicĂŁ Âşi/sau eroare umanĂŁ Âşi/sau condiĂžii meteorologice):
    c) propuneri pentru mĂŁsuri care sĂŁ previnĂŁ asemenea accidente în viitor:
    11. CantitĂŁĂžile de marfĂŁ pierdute (kg) Âşi, dacĂŁ este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (B(q)) Âşi simbolul chimic al nuclidului radioactiv:
    12. Felul incidentului/accidentului:
     _
    |_| pierdere de substanĂže
     _
    |_| foc
     _
    |_| explozie
     _
    |_| explozie cu foc ulterior

    13. Persoane rĂŁnite ca urmare a deversĂŁrii de mĂŁrfuri periculoase:
     _      _
    |_| Nu |_| Da

    14. Alte detalii:
    Data .....................
    SemnĂŁtura ................"

    II. Model pentru transportul feroviar Âşi rutier al mĂŁrfurilor periculoase conform paragrafului 1.8.5 RID/ADR:
 ______________________________________________________________________________
| Operator de transportator/Administrator al infrastructurii feroviare:        |
| ............................................................................ |
| Adresa:                                                                      |
| ............................................................................ |
| Numele persoanei de contactat: ............................................. |
| Tel: ................................ Fax: ................................. |
|______________________________________________________________________________|


    (Autoritatea competentĂŁ va înlĂŁtura aceastĂŁ paginĂŁ de copertĂŁ înaintea transmiterii raportului)

 ______________________________________________________________________________
| 1. Mod                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Feroviar                          | |_| Rutier                           |
| NumĂŁrul vagonului (facultativ)        | NumĂŁrul de înmatriculare al          |
|                                       | vehiculului (facultativ)             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2. Data Âşi locul evenimentului                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Anul: ............ Luna: ............ Ziua: ............ Ora: .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Feroviar                              | Rutier                               |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| StaĂžia                            | |_| ZonĂŁ locuitĂŁ                     |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| StaĂžia de triaj/de formare a      | |_| Locul de încĂŁrcare/descĂŁrcare/   |
|     trenului                          |     transbordare                     |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Linia de încĂŁrcare/descĂŁrcare/    | |_| Drum deschis                     |
|     transbordare                      |                                      |
|                                       |                                      |
| Localitatea/Þara: ................... | Localitatea/Þara: .................. |
| sau                                   |                                      |
|  _                                    |                                      |
| |_| Linie deschisĂŁ                    |                                      |
|     Descrierea liniei: .............. |                                      |
|     Kilometri: ...................... |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3. Topografia                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| PantĂŁ/înclinare                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| Tunel                                                                    |
|  _                                                                           |
| |_| Pod/pasaj inferior de nivel                                              |
|  _                                                                           |
| |_| IntersecĂžie                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. CondiĂžii meteorologice deosebite                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Ploaie                                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Ninsoare                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| GheaÞã                                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| CeaÞã                                                                    |
|  _                                                                           |
| |_| FurtunĂŁ                                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Vijelie                                                                  |
|                                                                              |
| TemperaturĂŁ: ................. grade C                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Descrierea evenimentului                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Deraiere/ieÂşire în afara drumului                                        |
|  _                                                                           |
| |_| Coliziune                                                                |
|  _                                                                           |
| |_| RĂŁsturnare/rostogolire                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Incendiu                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Explozie                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Pierderi                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| DefecĂžiune tehnicĂŁ                                                       |
|                                                                              |
| Alte detalii ale evenimentului:                                              |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 6. MĂŁrfuri periculoase implicate                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Nr.   |Clasa | Grupa de| Cantitatea | Mijlocul de| Materialul | Tip de       |
| ONU*1)|      | ambalare| estimatĂŁ   | reĂžinere*3)| mijlocului | defect al    |
|       |      |         | de produs  |            | de reĂžinere| mijlocului de|
|       |      |         | pierdutĂŁ   |            |            | reĂžinere*4)  |
|       |      |         | (kg sau l) |            |            |              |
|       |      |         | *2)        |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
| *1) Se va indica de asemenea          | *2) pentru clasa 7, se vor indica    |
| denumirea tehnicĂŁ în cazul mĂŁrfurilor | valorile conform criteriilor enunĂžate|
| periculoase atribuite unei rubrici    | la 1.8.5.3.                          |
| colective la care se aplicĂŁ dispoziĂžia|                                      |
| specialĂŁ 274.                         |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| *3) Se va indica numĂŁrul              | *4) Se va indica numĂŁrul             |
| corespunzĂŁtor                         | corespunzĂŁtor                        |
| 1 Ambalaj                             | 1 Pierderi                           |
| 2 RMV                                 | 2 Incendiu                           |
| 3 Ambalaj mare                        | 3 Explozie                           |
| 4 Container mic                       | 4 Defect de structurĂŁ                |
| 5 Vagon                               |                                      |
| 6 Vehicul                             |                                      |
| 7 Vagon-cisternĂŁ                      |                                      |
| 8 Vehicul-cisternĂŁ                    |                                      |
| 9 Vagon-baterie                       |                                      |
| 10 Vehicul-baterie                    |                                      |
| 11 Vagon cu cisterne demontabile      |                                      |
| 12 CisternĂŁ demontabilĂŁ               |                                      |
| 13 Container mare                     |                                      |
| 14 Container-cisternĂŁ                 |                                      |
| 15 CGEM                               |                                      |
| 16 CisternĂŁ mobilĂŁ                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 7. Cauza evenimentului (dacĂŁ este cunoscutĂŁ cu claritate)                    |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Defect tehnic                                                            |
|  _                                                                           |
| |_| Arimare necorespunzĂŁtoare a încĂŁrcĂŁturii                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Cauze operaĂžionale (exploatare feroviarĂŁ)                                |
|  _                                                                           |
| |_| Altele:                                                                  |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 8. ConsecinĂžele evenimentului                                                |
|______________________________________________________________________________|
| VĂŁtĂŁmare corporalĂŁ cauzatĂŁ de mĂŁrfurile periculoase implicate:               |
|  _                                                                           |
| |_| MorĂži (numĂŁr: ....................)                                      |
|  _                                                                           |
| |_| RĂŁniĂži (numĂŁr: ..................)                                       |
|                                                                              |
| Pierdere de produs:                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| Da                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Nu                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Risc iminent de pierdere de produs                                       |
|                                                                              |
| DeteriorĂŁri ale echipamentelor sau a mediului:                               |
|  _                                                                           |
| |_| Suma estimatĂŁ a deteriorĂŁrii </= 50.000 Euro                             |
|  _                                                                           |
| |_| Suma estimatĂŁ a deteriorĂŁrii > 50.000 Euro                               |
|                                                                              |
| IntervenĂžia autoritĂŁĂžilor:                                                   |
|  _               _                                                           |
| |_| Da          |_| Evacuarea de persoane timp de cel puĂžin trei ore         |
|                     din cauza prezenĂžei mĂŁrfurilor periculoase               |
|                  _                                                           |
|                 |_| închiderea cĂŁilor de circulaĂžie publice timp de cel      |
|                     puĂžin trei ore din cauza prezenĂžei mĂŁrfurilor periculoase|
|  _                                                                           |
| |_| Nu                                                                       |
|______________________________________________________________________________|


    DacĂŁ este necesar, autoritatea competentĂŁ poate cere informaĂžii suplimentare.

    ANEXA E*)
    la regulament

    *) Anexa E este reprodusĂŁ în facsimil.

                                 RAPORT ANUAL
                          al consilierului de siguranÞã
                  conform prevederilor art. 1.8.3.3 din RID/ADR

    1. DATE DE IDENTIFICARE ALE îNTREPRINDERII
       Denumire:
       Sediu:
       C.U.I.
       Tel.:
       Fax:
       e-mail:
       Puncte de lucru:

    (NotĂŁ: se vor menĂžiona datele tuturor punctelor de lucru ale întreprinderii)

    2. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURANÞÃ:
       Nume:
       Prenume:
       CNP:
       Act identitate, serie/numĂŁr:
       Certificat de consilier de siguranÞã, serie/numĂŁr:

    (NotĂŁ: se vor menĂžiona datele tuturor consilierilor de siguranÞã ai întreprinderii)

    3. MENÞIONAREA ACTIVITÃÞILOR RELEVANTE ÂŞI A MODURILOR DE TRANSPORT
     _                               _
    |_| încĂŁrcare             |_| Transport rutier
     _                                 _
    |_| DescĂŁrcare            |_| Transport feroviar
     _                                 _
    |_| Transport              |_| Transport pe cĂŁi navigabile interioare

    4. ACTIVITÃÞILE MENÞIONATE LA PCT. 3 FAC PARTE DIN OPERAÞIUNI DE TRANSPORT îN TRAFIC:
    judeĂžean (%)
    naĂžional (%)
    în U.E.(%)
    în alte state (%)

    5. INFORMAÞII PRIVIND ACTIVITÃÞILE ÂŞI CANTITÃÞILE RELEVANTE DE MÃRFURI

 __________________________________________________
|                    îNCÃRCARE                     |
|__________________________________________________|
| clasa | cantitatea          | punct de încĂŁrcare |
|       | (tone/an sau mc/an) |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
| TOTAL |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|


 __________________________________________________
|                  DESCÃRCARE                      |
|__________________________________________________|
| clasa | cantitatea          | punct de descĂŁrcare|
|       | (tone/an sau mc/an) |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
| TOTAL |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|

 __________________________________________________
|                   TRANSPORT                      |
|__________________________________________________|
| clasa |     cantitatea      | cantitatea         |
|       |     în tone/an      | în tone x km/an    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|


    6. LISTA VEHICULELOR RUTIERE UTILIZATE

 ______________________________________________________________________________
| nr.          |         deĂžinĂŁtor        | tipul      | masa      | tip       |
| înmatriculare|                          | vehiculului| maximĂŁ    | certificat|
|              |                          |            | autorizatĂŁ| de agreare|
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|

    7. MODURI DE TRANSPORT UTILIZATE

 _______________________________________________________
                      rutier (%) |                     |
|__________________________________|____________________|
|                     feroviar (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
| pe cĂŁi navigabile interioare (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
|                       altele (%) |                    |
|__________________________________|____________________|


    8. TIPURI DE RECIPIENTE UTILIZATE LA TRANSPORT
     _
    |_| Containere
     _
    |_| Containere cisternĂŁ
     _
    |_| Colete
     _
    |_| Recipiente mari pentru vrac
     _
    |_| Cisterne
     _
    |_| Recipiente pentru gaze
     _
    |_| Vagoane cisternĂŁ
     _
    |_| Cisterne demontabile
     _
    |_| Altele
     _
    |_| Vagoane de marfĂŁ

    9. LISTA EVENIMENTELOR (ACCIDENTE, INCIDENTE SAU ABATERI GRAVE) SURVENITE PE PARCURSUL ANULUI, îN TIMPUL TRANSPORTULUI, îNCÃRCÃRII SAU DESCÃRCÃRII MÃRFURILOR PERICULOASE

 ___________________________________
| DATA |      LOCUL EVENIMENTULUI        |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|


    10. INFORMARE GENERALÃ PRIVIND ACTIVITÃÞILE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURANÞÃ
    10.1 PregĂŁtirea angajaĂžilor
    NumĂŁrul de angajaĂži aflaĂži în punctul de lucru unde se desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea precizatĂŁ la pct. 3:
    NumĂŁrul de angajaĂži implicaĂži în activitatea precizatĂŁ la pct. 3:
    Au fost pregĂŁtiĂži profesional angajaĂžii implicaĂži în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor precizate la pct. 3:
           _          _
    DA |_|   NU |_|

    PregĂŁtirea profesionalĂŁ a angajaĂžilor a fost menĂžionatĂŁ în fiÂşele de protecĂžie a muncii Âşi în dosarele cu acte personale ale acestora:
          _            _
    DA |_|   NU |_|

    în cazul în care rĂŁspunsul este negativ, detalierea mĂŁsurilor luate de conducerea întreprinderii pentru a remedia aceastĂŁ deficienÞã.
    Descrierea, dacĂŁ este cazul, a pregĂŁtirii profesionale efectuate (duratĂŁ în ore, numĂŁr de cursanĂži, conĂžinut, alte informaĂžii relevante)

    11. INFORMAÞII DE ORDIN GENERAL PRIVIND ACTIVITÃÞILE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURANÞÃ

 _____________________________________________________________________
| 1. Au fost examinate de consilierul de siguranÞã          |  _               |
| procedurile pentru identificarea mĂŁrfurilor periculoase   | |_| Da           |
| în vederea transportului?                                 |  _               |
|                                                           | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 2. Au fost examinate de consilierul de siguranÞã          |  _               |
| procedurile referitoare la luarea în considerare a tuturor| |_| Da           |
| particularitĂŁĂžilor mĂŁrfurilor de transportat atunci când  |  _               |
| sunt achiziĂžionate vehicule?                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 3. Au fost examinate de consilierul de siguranÞã          |  _               |
| procedurile de verificare a echipamentelor utilizate la   | |_| Da           |
| transportul, încĂŁrcarea sau descĂŁrcarea mĂŁrfurilor        |  _               |
| periculoase?                                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 4. Au fost examinate de consilierul de siguranÞã          |  _               |
| procedurile de punere în aplicare a mĂŁsurilor de urgenÞã  | |_| Da           |
| adecvate Âşi, dupĂŁ caz, de redactare a raportului, în cazul|  _               |
| accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave constatate| |_| Nu           |
| în timpul transportului, încĂŁrcĂŁrii sau descĂŁrcĂŁrii       |  _               |
| mĂŁrfurilor periculoase?                                   | |_| Nu este cazul|
|                                                           |                  |
| ObservaĂžii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 5. A fost verificatĂŁ de consilierul de siguranÞã          |  _               |
| implementarea mĂŁsurilor necesare prevenirii repetĂŁrii     | |_| Da           |
| accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave din timpul|  _               |
| transportului, încĂŁrcĂŁrii sau descĂŁrcĂŁrii mĂŁrfurilor      | |_| Nu           |
| periculoase?                                              |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| ObservaĂžii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 6. Au fost examinate de consilierul de siguranÞã          |  _               |
| procedurile referitoare la luarea în considerare a        | |_| Da           |
| prescripĂžiilor legale Âşi a particularitĂŁĂžilor referitoare |  _               |
| la transportul mĂŁrfurilor periculoase la alegerea Âşi      | |_| Nu           |
| utilizarea subcontractorilor sau a terĂžilor?              |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| ObservaĂžii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 7. A fost verificat de consilierul de siguranÞã faptul cĂŁ |  _               |
| personalul implicat în transportul, încĂŁrcarea sau        | |_| Da           |
| descĂŁrcarea mĂŁrfurilor periculoase dispune de proceduri   |  _               |
| Âşi instrucĂžiuni de lucru detaliate?                       | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 8. A fost examinatĂŁ de consilierul de siguranÞã adoptarea |  _               |
| de mĂŁsuri în scopul sensibilizĂŁrii la riscul inerent      | |_| Da           |
| transportului, încĂŁrcĂŁrii sau descĂŁrcĂŁrii mĂŁrfurilor      |  _               |
| periculoase?                                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 9. A fost examinat de consilierul de siguranÞã modul în   |  _               |
| care se verificĂŁ existenĂža la bordul vehiculelor a        | |_| Da           |
| documentelor Âşi echipamentelor care trebuie sĂŁ însoĂžeascĂŁ |  _               |
| transportul, precum Âşi conformitatea acestora cu          | |_| Nu           |
| prevederile legale?                                       |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| ObservaĂžii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 10. A fost evaluatĂŁ de consilierul de siguranÞã           |  _               |
| implementarea procedurilor de verificare a respectĂŁrii    | |_| Da           |
| prescripĂžiilor referitoare la încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea   |  _               |
| mĂŁrfurilor periculoase?                                   | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 11. A fost verificatĂŁ de consilierul de siguranÞã         |  _               |
| existenĂža planului de securitate indicat în               | |_| Da           |
| capitolul 1.10.3.2 din RID/ADR?                           |  _               |
|                                                           | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| ObservaĂžii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|