├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 598 din 30 august 2007

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    ART. I
    Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. Dup─â articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) în cazul unei opera┼úiuni de transport combinat, dac─â segmentul rutier ini┼úial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condi┼úiile prev─âzute la art. 12, segmentul rutier final pentru transportarea la destina┼úie a m─ârfurilor se consider─â a fi efectuat în cont propriu dac─â transportatorul rutier c─âruia îi sunt destinate m─ârfurile utilizeaz─â autovehicule de┼úinute conform prevederilor art. 12, chiar dac─â remorcile sau semiremorcile sunt de┼úinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier ini┼úial.
    (2) Dac─â segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condi┼úiile prev─âzute la art. 12, segmentul rutier ini┼úial se consider─â a fi efectuat în cont propriu dac─â transportatorul rutier care expediaz─â m─ârfurile utilizeaz─â autovehicule de┼úinute conform prevederilor art. 12, chiar dac─â remorcile sau semiremorcile sunt de┼úinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final."
    2. Alineatul (2) al articolului 18 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Condi┼úia de onorabilitate, în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, se consider─â ca fiind îndeplinit─â dac─â persoana desemnat─â:
    a) nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni grave, inclusiv infrac┼úiuni de natur─â comercial─â;
    b) nu a fost declarat─â inapt─â pentru a conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a îndeplinit func┼úia de persoan─â desemnat─â pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sanc┼úionat/sanc┼úionat─â pentru înc─âlc─âri grave ale legisla┼úiei cu privire la:
    - condi┼úiile de plat─â ┼či de angajare;
    - condi┼úiile de desf─â┼čurare a opera┼úiunilor de transport rutier, în special în ceea ce prive┼čte regulile referitoare la perioadele de conducere ┼či de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, înc─ârcarea vehiculelor, utilizarea în condi┼úii de siguran┼ú─â a vehiculelor rutiere, siguran┼úa rutier─â ┼či protec┼úia mediului."
    3. Dup─â alineatul (2) al articolului 18 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) - (2^5), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2^1) în cazurile prev─âzute la alin. (2) lit. a) ┼či b), condi┼úia de onorabilitate se consider─â ca fiind îndeplinit─â de la momentul în care persoana în cauz─â este reabilitat─â, potrivit reglement─ârilor în vigoare, sau de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarat─â inapt─â, dup─â caz.
    (2^2) în cazul prev─âzut la alin. (2) lit. c), condi┼úia de onorabilitate se consider─â ca fiind îndeplinit─â dup─â o perioad─â de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauz─â îndepline┼čte func┼úia de persoan─â desemnat─â a fost sanc┼úionat/sanc┼úionat─â pentru înc─âlc─âri grave.
    (2^3) Autoritatea competent─â va stabili lista infrac┼úiunilor considerate ca fiind grave, precum ┼či lista infrac┼úiunilor de natur─â comercial─â, care afecteaz─â onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. a).
    (2^4) Autoritatea competent─â va stabili situa┼úiile ┼či circumstan┼úele în care înc─âlc─ârile legisla┼úiei sunt considerate grave ┼či afecteaz─â onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. c).
    (2^5) Dac─â faptele la care se face referire la alin. (2^3) ┼či (2^4) sunt s─âvâr┼čite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competent─â va informa autorit─â┼úile competente din statele membre de stabilire ale acestora în leg─âtur─â cu faptele constatate ┼či sanc┼úiunile aplicate."
    4. Dup─â articolul 50 se introduc dou─â noi articole, articolele 50^1 ┼či 50^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 50^1
    întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaz─â opera┼úiuni de transport de pasageri au obliga┼úia de a-i informa pe ace┼čtia cu privire la obligativitatea purt─ârii centurii de siguran┼ú─â pe timpul deplas─ârii vehiculelor, în unul dintre urm─âtoarele moduri:
    a) de c─âtre conduc─âtorul auto;
    b) de c─âtre conduc─âtorul grupului sau de c─âtre o persoan─â desemnat─â oficial drept conduc─âtor al grupului;
    c) prin mijloace audiovizuale;
    d) prin afi┼čarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne ┼či/sau pictograme stabilite prin norme.
    ART. 50^2
    (1) în scopul facilit─ârii controlului cu privire la vehiculele utilizate de c─âtre operatorii de transport/întreprinderi, ace┼čtia au obliga┼úia dot─ârii vehiculelor rutiere de┼úinute cu pl─âcu┼úe sau asigur─ârii existen┼úei la bordul acestora a unui document emis de autoritatea competent─â, din care s─â rezulte numele produc─âtorului, num─ârul de identificare al vehiculului, dimensiunile ┼či masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.
    (2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabile┼čte prin norme elaborate de autoritatea competent─â.
    (3) Pl─âcu┼úele ┼či documentele prev─âzute la alin. (1) fac dovada conformit─â┼úii vehiculului respectiv cu prevederile legisla┼úiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise ┼či masele maxime admise/autorizate.
    (4) Controlul vehiculelor prev─âzute la alin. (1) se face:
    a) pentru respectarea conformit─â┼úii maselor, în mod aleatoriu;
    b) pentru respectarea conformit─â┼úii dimensiunilor se verific─â doar acele vehicule care prezint─â indicii c─â ar putea fi neconforme prevederilor legisla┼úiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise."
    5. Dup─â alineatul (3) al articolului 65 se introduc dou─â noi alineate, alineatele (4) ┼či (5), cu urm─âtorul cuprins:
    "(4) Certificatele de calificare profesional─â ini┼úial─â (CPI) ┼či certificatele de calificare profesional─â continu─â (CPC) se elibereaz─â de c─âtre autoritatea competent─â numai:
    a) conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au re┼čedin┼úa curent─â, a┼ča cum este aceasta definit─â la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în România;
    b) conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai unui alt stat care sunt angaja┼úi în mod legal de un operator sau de o întreprindere de transport cu sediul sau domiciliul în România ori care sunt de┼úin─âtori ai unui permis de munc─â valabil eliberat de autorit─â┼úile române.
    (5) Certificatele de calificare profesional─â ini┼úial─â (CPI) ┼či certificatele de calificare profesional─â continu─â (CPC), eliberate de autorit─â┼úile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea ini┼úial─â ┼či preg─âtirea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, sunt recunoscute în România."
    6. Dup─â articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 65^1
    Certificatele de competen┼ú─â profesional─â ┼či/sau atestatele valabile eliberate de autorit─â┼úile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conduc─âtori auto, consilieri de siguran┼ú─â pentru transportul rutier al m─ârfurilor periculoase ┼či persoanele desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autorit─â┼úile române."
    7. La articolul 71, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) ┼či (3), art. 3 alin. (1) ┼či (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) ┼či (2), art. 7 alin. (1) ┼či ale art. 8, 9 ┼či 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa┼úia de transportator rutier de marf─â ┼či transportator rutier de c─âl─âtori ┼či recunoa┼čterea reciproc─â a diplomelor, certificatelor ┼či a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru opera┼úiuni de transport na┼úional ┼či interna┼úional, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1 - 10, a┼ča cum a fost modificat─â de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p. 17 - 25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legisla┼úiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguran┼ú─â în vehiculele cu capacitate mai mic─â de 3,5 tone, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26 - 28, ale art. 2 liniu┼úa a 11-a, art. 4 alin. (3) ┼či art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) ┼či (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circul─â în interiorul Comunit─â┼úii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul na┼úional ┼či interna┼úional ┼či a greut─â┼úii maxime autorizate în traficul interna┼úional, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59 - 75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de m─ârfuri între state membre, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38 - 42, precum ┼či ale art. 9, 10 ┼či art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind preg─âtirea ini┼úial─â ┼či periodic─â a conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transport de marf─â ┼či c─âl─âtori, publicat─â în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4 - 17, ce amendeaz─â Regulamentul nr. 3.820/85/CE ┼či Directiva 91/439/CEE ┼či abrog─â Directiva 76/914/CEE."
    ART. II
    în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunz─âtor Normele privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.
    ART. III
    Prezenta ordonan┼ú─â intr─â în vigoare în termen de 3 zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       p. Ministrul internelor
                       ┼či reformei administrative,
                       Paul Victor Dobre,
                       secretar de stat

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Adrian Cioc─ânea,
                       secretar de stat

    Bucure┼čti, 28 august 2007.
    Nr. 45.