├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1842 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare ┼či efectuare a transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora
Abrogat.

ART. 1
    Se aprob─â Normele metodologice de autorizare ┼či efectuare a transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 4 februarie 1998.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

      ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de autorizare ┼či efectuare a transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Opera┼úiunile de transport rutier de m─ârfuri ┼či de persoane, precum ┼či activit─â┼úile conexe acestora se pot efectua numai dac─â sunt îndeplinite urm─âtoarele condi┼úii:
    a) operatorul de transport rutier care desf─â┼čoar─â activitate de transport rutier sau operatorul care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier este o persoan─â juridic─â autorizat─â în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului;
    b) vehiculele utilizate în timpul opera┼úiunilor de transport rutier sunt omologate sau certificate de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, au inspec┼úia tehnic─â periodic─â actualizat─â ┼či li s-au eliberat licen┼úe de execu┼úie pentru vehicul;
    c) operatorul de transport rutier public este autorizat s─â efectueze una sau mai multe curse pe un anumit traseu, în cazul transportului de persoane prin servicii regulate.
    ART. 2
    (1) Documentele care permit operatorului executarea opera┼úiunilor de transport rutier de bunuri ┼či de persoane, precum ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora sunt:
    a) licen┼ú─â de transport rutier public;
    b) licen┼ú─â de transport rutier în interes propriu;
    c) autoriza┼úie de transport rutier în interes propriu;
    d) licen┼ú─â de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úile desf─â┼čurate în aceasta;
    e) licen┼ú─â de execu┼úie pentru activitatea de agen┼úie de voiaj;
    f) licen┼ú─â de execu┼úie pentru activitatea de colectare, expediere ┼či distribu┼úie a m─ârfurilor;
    g) licen┼ú─â de execu┼úie pentru activitatea de mesagerie;
    h) licen┼ú─â de execu┼úie pentru activitatea de intermediere în transporturile rutiere;
    i) licen┼ú─â de execu┼úie pentru vehicul;
    j) licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu.
    (2) Modelele licen┼úelor de transport rutier, autoriza┼úiilor de transport rutier ┼či licen┼úelor de execu┼úie sunt prezentate în anexa nr. 1 (anexele nr. 1.1 - 1.10) la prezentele norme metodologice.
    (3) Licen┼úele de transport rutier, autoriza┼úiile de transport rutier, licen┼úele de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, licen┼úele de execu┼úie pentru vehicul, precum ┼či licen┼úele de execu┼úie pentru traseu sunt documente cu regim special, nominale ┼či netransmisibile, eliberate operatorilor de transport rutier sau operatorilor pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier de c─âtre Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului prin Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în condi┼úiile prezentelor norme metodologice.
    ART. 3
    (1) Licen┼úele de transport rutier, autoriza┼úiile de transport rutier, licen┼úele de execu┼úie pentru activit─â┼úile conexe transportului rutier, precum ┼či licen┼úele de execu┼úie pentru traseu se elibereaz─â înso┼úite de caietele de sarcini specifice.
    (2) Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care con┼úin condi┼úiile ce trebuie respectate de operator în desf─â┼čurarea activit─â┼úilor de transport rutier sau a activit─â┼úilor conexe transportului rutier, respectiv condi┼úiile de efectuare a cursei pe un anumit traseu la transportul de persoane prin servicii regulate sau prin servicii regulate speciale.
    (3) Caietele de sarcini se elaboreaz─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., care le actualizeaz─â ori de câte ori este necesar.
    (4) Caietele de sarcini aferente licen┼úei de transport rutier public, licen┼úei de transport rutier în interes propriu, autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu, licen┼úelor de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, precum ┼či modelul caietului de sarcini pentru licen┼úa de execu┼úie pentru traseu sunt prev─âzute în anexele nr. 2 - 10 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Autorizarea operatorilor de transport rutier ┼či a operatorilor pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier

    ART. 4
    (1) Operatorul de transport rutier este autorizat s─â efectueze activitate de transport rutier dac─â a primit num─âr de registru din Registrul operatorilor de transport rutier, deschis la fiecare agen┼úie teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) Num─ârul de registru se acord─â dac─â operatorul de transport rutier îndepline┼čte condi┼úiile pentru dobândirea licen┼úei de transport rutier public, a licen┼úei de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu.
    (3) Num─ârul de registru se înscrie pe licen┼úa de transport rutier public, pe licen┼úa de transport rutier în interes propriu ┼či pe autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu.
    (4) Operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier este autorizat s─â efectueze una dintre aceste activit─â┼úi prin eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea conex─â respectiv─â.
    (5) în cazul în care autorizarea cuprinde dou─â sau mai multe activit─â┼úi conexe, se elibereaz─â o singur─â licen┼ú─â de execu┼úie în care vor fi men┼úionate activit─â┼úile pentru care a fost eliberat─â. în contractele încheiate între beneficiarii de transport ┼či societ─â┼úile (casele) de expedi┼úii pot fi prev─âzute ┼či alte servicii în leg─âtur─â cu transportul, cum ar fi: depozitarea, manipularea m─ârfurilor, obliga┼úii vamale, controlul m─ârfurilor etc., care nu sunt supuse licen┼úierii.
    ART. 5
    (1) Registrul operatorilor de transport rutier are filele numerotate, legate ┼či sigilate ┼či este structurat pe trei sec┼úiuni:
    a) operatori de transport rutier public;
    b) operatori de transport rutier în interes propriu, de┼úin─âtori de licen┼ú─â de transport rutier în interes propriu;
    c) operatori de transport rutier în interes propriu, de┼úin─âtori de autoriza┼úii de transport rutier în interes propriu.
    (2) Registrul operatorilor de transport rutier con┼úine:
    a) datele de identificare a operatorului de transport rutier;
    b) date privind administratorul operatorului de transport rutier;
    c) date privind persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier;
    d) alte men┼úiuni privind parcul, licen┼úele de┼úinute ┼či sanc┼úiunile aplicate.
    (3) Datele cuprinse în Registrul operatorilor de transport rutier se p─âstreaz─â ┼či pe suport magnetic.

    A. Licen┼úa de transport rutier public ┼či licen┼úa de transport rutier în interes propriu
    ART. 6
    (1) Licen┼úa de transport rutier public se elibereaz─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport rutier cu sediul în jude┼úul respectiv sau în municipiul Bucure┼čti, care de┼úin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea acestora, ┼či care îndeplinesc condi┼úiile privind baza tehnico-material─â, competen┼úa profesional─â, capacitatea financiar─â ┼či onorabilitatea. Documentele care atest─â îndeplinirea acestor condi┼úii sunt specificate la art. 7.
    (2) Licen┼úa de transport rutier în interes propriu se elibereaz─â operatorilor de transport rutier care efectueaz─â în interes propriu transport rutier de m─ârfuri sau de persoane, cu autovehicule de┼úinute în proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conduc─âtorului auto, în trafic interna┼úional, ori transport rutier de m─ârfuri periculoase sau agabaritice în trafic na┼úional.
    (3) Operatorul de transport rutier va ob┼úine câte un exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public sau al licen┼úei de transport rutier în interes propriu pentru fiecare punct de lucru, filial─â sau sucursal─â înregistrat─â la oficiul registrului comer┼úului, deschis─â în alte jude┼úe sau în municipiul Bucure┼čti, prin care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier.
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
    (6) Exemplarul de serviciu se elibereaz─â ┼či se vizeaz─â gratuit de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (7) Licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu se atribuie pentru o perioad─â de 5 ani de la data eliber─ârii ┼či este valabil─â numai în condi┼úiile viz─ârii anuale de c─âtre emitent, cu plata tarifelor aferente.
    (8) Licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu împreun─â cu caietul de sarcini aferent se p─âstreaz─â în original de c─âtre operatorul de transport rutier, la sediul acestuia, iar exemplarele de serviciu se p─âstreaz─â la punctele de lucru, filialele ori sucursalele pentru care au fost eliberate.
    ART. 7
    (1) Operatorul de transport rutier va solicita agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â î┼či are sediul eliberarea licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu, indicând, atunci când este cazul, eventualele puncte de lucru, filiale ori sucursale înregistrate la oficiul registrului comer┼úului, pentru care dore┼čte eliberarea de exemplare de serviciu.
    (2) în vederea eliber─ârii licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu solicitantul prezint─â un dosar care trebuie s─â cuprind─â:
    a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comer┼úului, codul fiscal ┼či statutul din care trebuie s─â reias─â c─â acesta are ca obiect de activitate transportul rutier sau dovada înscrierii în Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor pentru funda┼úii, asocia┼úii nonprofit ┼či altele asemenea, care au personalitate juridic─â, din care s─â reias─â c─â pot efectua activitate de transport rutier;
    b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comer┼úului pentru punctul de lucru, filiala ori sucursala pentru care solicit─â exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public sau al licen┼úei de transport rutier în interes propriu, precum ┼či decizia de numire a persoanei care conduce activitatea punctului de lucru, filialei sau sucursalei ┼či r─âspunde în fa┼úa Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de respectarea reglement─ârilor legale ┼či a caietelor de sarcini aferente;
    c) dovada c─â îndepline┼čte condi┼úia privind baza tehnico-material─â corespunz─âtoare, respectiv dovada c─â de┼úine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule cu care poate efectua activit─â┼úi de transport rutier;
    d) actele persoanei care conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier:
    - dovada c─â are calitatea de angajat, confirmat─â prin înregistrarea la camera de munc─â teritorial─â, cu excep┼úia cazului în care aceasta este chiar administratorul agentului economic;
    - decizia de numire;
    - certificat valabil de preg─âtire profesional─â eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    Persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceast─â func┼úie la un singur operator de transport rutier.
    Pentru fiecare punct de lucru, filial─â ┼či sucursal─â operatorul de transport rutier va numi dintre angaja┼úii s─âi o persoan─â care s─â conduc─â activitatea de transport ┼či care va r─âspunde de respectarea normativelor legale în vigoare;
    e) dovada c─â îndepline┼čte condi┼úia privind capacitatea financiar─â, respectiv confirmarea nivelului financiar, se certific─â astfel:
    - pentru operatorii de transport rutier - prin capitalul propriu, completat, dup─â caz, cu garan┼úii bancare sau asigurare de risc. Capitalul propriu se certific─â prin copia legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â;
    - pentru operatorii de transport rutier nou-înfiin┼úa┼úi - prin capitalul social subscris ┼či v─ârsat, completat, dup─â caz, cu garan┼úii bancare sau asigurare de risc. Capitalul social subscris ┼či v─ârsat este dovedit prin certificatul constatator, în original, valabil, eliberat de Ministerul Justi┼úiei - Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului de solicitare a eliber─ârii licen┼úei de transport rutier sau de vizarea anual─â a acesteia.
    Operatorul de transport rutier sau operatorul de transport rutier nou-înfiin┼úat va da o declara┼úie pe propria r─âspundere, prin care se angajeaz─â c─â pân─â la urm─âtoarea vizare a licen┼úei de transport nu va diminua nivelul financiar astfel încât s─â nu mai fie îndeplinit─â condi┼úia de capacitate financiar─â.
    Operatorul de transport rutier trebuie s─â dispun─â etapizat de un nivel financiar dup─â cum urmeaz─â:
    - la data de 31 decembrie 2003 - 3.000 euro pentru primul vehicul ┼či 1.500 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;
    - pân─â la data de 31 decembrie 2004 - 6.000 euro pentru primul vehicul ┼či 3.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;
    - pân─â la data de 31 decembrie 2005 - 9.000 euro pentru primul vehicul ┼či 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule.
    Calculul nivelului financiar se va efectua la cursul de schimb leu - euro al B─âncii Na┼úionale a României din data depunerii dosarului în vederea eliber─ârii sau viz─ârii licen┼úei de transport rutier.
    f) dovada c─â îndepline┼čte condi┼úia privind onorabilitatea, respectiv:
    - cazierul judiciar al administratorului agentului economic;
    - cazierul judiciar al persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier.
    - *** Abrogat─â
    Condi┼úia privind onorabilitatea nu se consider─â îndeplinit─â dac─â administratorul agentului economic a mai îndeplinit aceast─â func┼úie la un operator de transport rutier c─âruia i-a fost anulat─â licen┼úa de transport rutier public, licen┼úa de transport rutier în interes propriu sau autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu.
    ART. 8
    Licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu se elibereaz─â dup─â prezentarea de c─âtre operatorul de transport rutier a documentului de plat─â a tarifului de eliberare (ordin de plat─â, foaie de v─ârs─âmânt etc.).
    ART. 9
    (1) Vizarea anual─â a licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu, precum ┼či, dup─â caz, a exemplarelor de serviciu ale acestora este condi┼úionat─â de men┼úinerea valabilit─â┼úii documentelor care au stat la baza eliber─ârii acestora.
    (2) în cazul în care documentele care au stat la baza eliber─ârii licen┼úei de transport rutier sunt în termen de valabilitate ┼či nu prezint─â modific─âri, nu mai este necesar─â prezentarea acestora cu ocazia viz─ârii anuale a licen┼úei de transport rutier, deoarece con┼úinutul acestora se reg─âse┼čte în baza de date a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în acest caz vizarea licen┼úei de transport rutier se face doar pe baza unei declara┼úii pe propria r─âspundere din partea operatorului de transport rutier, prin care se confirm─â lipsa modific─ârilor în documentele care au stat la baza acord─ârii licen┼úei.
    (3) Verificarea de fond a activit─â┼úii operatorului de transport rutier se face o dat─â la doi ani, cu ocazia viz─ârii licen┼úei de transport rutier.
    ART. 10
    (1) Operatorului de transport rutier i se suspend─â licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu în unul dintre urm─âtoarele cazuri:
    a) când operatorul de transport rutier nu mai îndepline┼čte una dintre condi┼úiile care au stat la baza dobândirii licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu;
    b) necomunicarea în scris la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. a modific─ârilor fa┼ú─â de datele existente la data ob┼úinerii licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu, într-un termen de 15 zile de la apari┼úia acestora;
    c) când reclama┼úiile privind calitatea presta┼úiilor realizate, adresate în scris agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndrept─â┼úite, se confirm─â, iar de┼úin─âtorul de licen┼ú─â de transport rutier public sau de licen┼ú─â de transport rutier în interes propriu, la comunicarea în scris a agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., nu a remediat în termenul stabilit aspectele sesizate în reclama┼úii;
    d) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier în interes propriu desf─â┼čoar─â transport rutier public;
    e) neprezentarea pentru vizarea anual─â a licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu în termen de 10 zile de la data expir─ârii vizei precedente.
    (2) Licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu se suspend─â de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â.
    (3) Licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu suspendat─â se reacord─â, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dup─â expirarea termenului de suspendare.
    (4) Perioadele de suspendare sunt:
    - o lun─â, în cazul primei suspend─âri;
    - 3 luni, la a doua suspendare.
    ART. 11
    (1) Anularea licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu se efectueaz─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â, în urm─âtoarele cazuri:
    a) dup─â a doua suspendare;
    b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contraband─â, droguri, arme ┼či muni┼úii, materiale radioactive, la treceri ilegale de persoane peste frontier─â, din vina dovedit─â a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier;
    c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omene┼čti sau cu deteriorarea grav─â a mediului înconjur─âtor, datorate nerespect─ârii de c─âtre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare ┼či desf─â┼čurare a activit─â┼úii sau a normelor tehnice de între┼úinere a vehiculelor din administrarea sa;
    d) când se constat─â falsificarea documentelor de transport de c─âtre administratorul operatorului de transport rutier sau de c─âtre persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
    e) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier a ob┼úinut licen┼úa de transport rutier public sau licen┼úa de transport rutier în interes propriu în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezent─ârii unor date eronate;
    f) când se constat─â c─â declara┼úia pe propria r─âspundere prev─âzut─â la art. 9 alin. (2) nu corespunde realit─â┼úii.
    (2) Dup─â anularea licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu pozi┼úia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiaz─â.
    (3) Suspendarea sau anularea licen┼úei de transport rutier public sau a licen┼úei de transport rutier în interes propriu produce acelea┼či efecte ┼či pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.
    (4) în cazul în care operatorul de transport rutier î┼či înceteaz─â activitatea de transport rutier sau agentul economic se desfiin┼úeaz─â, acesta va preda licen┼úa de transport rutier, în termen de 15 zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â, iar pozi┼úia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiaz─â.

    B. Autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu
    ART. 12
    Autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu se elibereaz─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport rutier cu sediul în acel jude┼ú sau în municipiul Bucure┼čti, care desf─â┼čoar─â transport rutier în interes propriu de m─ârfuri ┼či de persoane în trafic na┼úional, cu vehicule de┼úinute în proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone sau capacitatea de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conduc─âtorului auto, ┼či care îndeplinesc condi┼úiile privind capacitatea profesional─â ┼či baza tehnico-material─â.
    ART. 13
    Prevederile alin. (3), (4), (5), (6), (7) ┼či (8) ale art. 6, ale lit. a), b), c) ┼či d) ale alin. (2) al art. 7, ale art. 8 ┼či 9 se aplic─â în mod corespunz─âtor operatorilor de transport rutier c─ârora li se elibereaz─â autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu.
    ART. 14
    (1) Operatorului de transport rutier i se suspend─â autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu în unul dintre urm─âtoarele cazuri:
    a) când operatorul de transport rutier nu mai îndepline┼čte una dintre condi┼úiile care au stat la baza dobândirii autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu;
    b) necomunicarea în scris la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. a modific─ârilor fa┼ú─â de datele existente la data ob┼úinerii autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu, într-un termen de 15 zile de la apari┼úia acestora;
    c) când reclama┼úiile privind calitatea presta┼úiilor realizate, adresate în scris agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndrept─â┼úite, se confirm─â, iar de┼úin─âtorul de autoriza┼úie de transport rutier în interes propriu, la comunicarea în scris a agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., nu le-a remediat în termenul stabilit;
    d) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier în interes propriu desf─â┼čoar─â transport rutier public;
    e) neprezentarea pentru vizarea anual─â a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu în termen de 10 zile de la data expir─ârii vizei precedente.
    (2) Autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu se suspend─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â.
    (3) Autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu suspendat─â se reacord─â, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dup─â expirarea termenului de suspendare.
    (4) Perioadele de suspendare sunt:
    - o lun─â, în cazul primei suspend─âri;
    - 3 luni, la a doua suspendare.
    ART. 15
    (1) Anularea autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu se efectueaz─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â, în urm─âtoarele cazuri:
    a) dup─â a doua suspendare;
    b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contraband─â, droguri, arme ┼či muni┼úii sau materiale radioactive, din vina dovedit─â a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier;
    c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omene┼čti sau cu deteriorarea grav─â a mediului înconjur─âtor, datorate nerespect─ârii de c─âtre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare ┼či desf─â┼čurare a activit─â┼úii sau a normelor tehnice de între┼úinere a vehiculelor din administrarea sa;
    d) când se constat─â falsificarea documentelor de transport de c─âtre administratorul operatorului de transport rutier sau de c─âtre persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
    e) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier a ob┼úinut autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezent─ârii unor date eronate;
    f) când se constat─â c─â declara┼úia pe propria r─âspundere prev─âzut─â la art. 9 alin. (2) nu corespunde realit─â┼úii.
    (2) Dup─â anularea autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu pozi┼úia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiaz─â.
    (3) Suspendarea sau anularea autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu produce acelea┼či efecte ┼či pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.
    (4) în cazul în care operatorul de transport rutier î┼či înceteaz─â activitatea de transport rutier sau agentul economic se desfiin┼úeaz─â, acesta va preda autoriza┼úia de transport rutier, în termen de 15 zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â, iar pozi┼úia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiaz─â.

    C. Licen┼úa de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier
    ART. 16
    (1) Principalele tipuri de activit─â┼úi conexe transportului rutier pentru care se elibereaz─â licen┼ú─â de execu┼úie sunt:
    a) autogara ┼či activit─â┼úile desf─â┼čurate în cadrul acesteia;
    b) activitatea de agen┼úie de voiaj;
    c) activitatea de colectare, expediere ┼či distribu┼úie a m─ârfurilor;
    d) activitatea de mesagerie;
    e) activitatea de intermediere în transporturile rutiere de m─ârfuri sau de persoane.
    (2) Licen┼úele de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier se atribuie de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â î┼či are sediul operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, pentru o perioad─â de 5 ani de la data eliber─ârii, ┼či sunt valabile numai în condi┼úiile viz─ârii anuale de c─âtre emitent, cu plata tarifelor aferente.
    (3) Dot─ârile necesare ┼či condi┼úiile în care au obliga┼úia s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea operatorii pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier sunt prev─âzute în caietele de sarcini specifice.
    (4) Se excepteaz─â de la obligativitatea de┼úinerii licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de agen┼úie de voiaj agen┼úiile de turism autorizate, în condi┼úiile în care vânzarea legitima┼úiilor de c─âl─âtorie pentru transportul de persoane prin servicii regulate este men┼úionat─â în documentele de autorizare.
    ART. 17
    (1) Documentele care se depun în vederea eliber─ârii licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier sunt:
    a) acte doveditoare din care s─â rezulte c─â agentul economic de┼úine în proprietate sau cu orice alt titlu spa┼úii special amenajate pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii respective;
    b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comer┼úului sau, în cazul asocia┼úiilor nonprofit, dovada înscrierii în Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, codul fiscal ┼či statutul, din care trebuie s─â reias─â c─â solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    c) autoriza┼úii de func┼úionare specifice;
    d) decizia de numire a persoanei, angajat─â a operatorului pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, desemnat─â s─â îl reprezinte în rela┼úia cu agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.;
    e) în cazul activit─â┼úii de intermediere în transporturile rutiere de m─ârfuri sau de persoane, operatorul pentru activit─â┼úi conexe transporturilor rutiere, în scopul evalu─ârii situa┼úiei financiare adecvate realiz─ârii activit─â┼úii/activit─â┼úilor respective, este obligat s─â prezinte o poli┼ú─â de asigurare pentru r─âspundere civil─â pentru activit─â┼úi conexe, în valoare de minimum 30.000 euro, în cazul efectu─ârii transporturilor rutiere interna┼úionale, sau în valoare de 50 milioane lei, în cazul efectu─ârii transporturilor rutiere na┼úionale.
    f) *** Abrogat─â
    (2) Licen┼úa de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier împreun─â cu caietul de sarcini aferent se p─âstreaz─â în original de c─âtre operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier la sediul acestuia.
    (3) Licen┼úa de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier se elibereaz─â dup─â prezentarea de c─âtre operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier a documentului de plat─â a tarifului de eliberare (ordin de plat─â, foaie de v─ârs─âmânt etc.).
    (4) Vizarea anual─â a licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier este condi┼úionat─â de men┼úinerea valabilit─â┼úii documentelor care au stat la baza eliber─ârii acesteia.
    (5) *** Abrogat
    ART. 18
    (1) Suspendarea licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier se hot─âr─â┼čte de c─âtre emitent în unul dintre urm─âtoarele cazuri:
    a) când operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier nu mai îndepline┼čte una dintre condi┼úiile care au stat la baza dobândirii licen┼úei de execu┼úie;
    b) necomunicarea în scris la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. a modific─ârilor fa┼ú─â de datele existente la data ob┼úinerii licen┼úei de execu┼úie, în termen de 15 zile de la apari┼úia acestora;
    c) înregistrarea din partea beneficiarilor de transport sau a operatorilor de transport rutier a unor reclama┼úii privind s─âvâr┼čirea unor abateri repetate de c─âtre operatorii pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, în derularea obliga┼úiilor ce le revin din activit─â┼úile pentru care au fost licen┼úia┼úi, între data autoriz─ârii ┼či urm─âtoarea vizare anual─â sau între dou─â viz─âri anuale, constatate de organele de control ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., recunoscute de c─âtre parte sau stabilite de instan┼úele judec─âtore┼čti printr-o hot─ârâre definitiv─â ┼či irevocabil─â, dup─â caz.
    Suspendarea în acest caz se poate aplica pentru o perioad─â de 1 - 3 luni.
    (2) în cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. a) ┼či b) licen┼úa de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier se reacord─â dup─â ce de┼úin─âtorul acesteia face dovada c─â au fost înl─âturate cauzele care au condus la suspendarea licen┼úei, cu plata tarifelor aferente.
    ART. 19
    (1) Anularea licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úile conexe transportului rutier se aplic─â în urm─âtoarele cazuri:
    a) dup─â a doua suspendare a licen┼úei de execu┼úie;
    b) în cazul s─âvâr┼čirii de c─âtre operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier a unor abateri grave ┼či repetate de la prevederile caietului de sarcini specific, constatate de organele de control ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., recunoscute de c─âtre parte sau stabilite de instan┼úele judec─âtore┼čti printr-o hot─ârâre definitiv─â ┼či irevocabil─â, dup─â caz.
    (2) M─âsura suspend─ârii sau anul─ârii se aplic─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licen┼úa de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier.
    (3) în toate cazurile titularul licen┼úei va fi ascultat cu privire la faptele ce i se imput─â, iar ap─âr─ârile sale vor fi analizate.

    CAP. 3
    Efectuarea opera┼úiunilor de transport rutier

    A. Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul
    ART. 20
    (1) Efectuarea de transporturi rutiere este permis─â numai cu vehicule c─ârora li s-au eliberat de c─âtre agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. licen┼úe de execu┼úie pentru vehicul, corespunz─âtoare categoriei ┼či tipului de transport rutier respectiv.
    (2) Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul se elibereaz─â sub form─â de cartel─â magnetic─â, personalizat─â, de culoare diferit─â pentru transportul rutier public fa┼ú─â de transportul rutier în interes propriu.
    (3) La eliberarea cartelei magnetice operatorul de transport rutier prime┼čte un document-tip care atest─â termenul de valabilitate a cartelei magnetice, categoria ┼či tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat─â, duplicatul documentului p─âstrându-se la emitent. Documentul-tip se preschimb─â ori de câte ori intervin modific─âri referitoare la termenul de valabilitate a cartelei magnetice, la categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, f─âr─â a fi necesar─â înlocuirea cartelei magnetice.
    (4) Tariful perceput la eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul, în cazul transporturilor rutiere de m─ârfuri, este unic ┼či permite efectuarea mai multor tipuri de transport rutier, operatorul de transport rutier având obliga┼úia de a prezenta documente din care s─â rezulte c─â sunt îndeplinite condi┼úiile necesare pentru derularea fiec─ârui tip de transport rutier.
    (5) Licen┼úele de execu┼úie pentru vehicul se elibereaz─â de c─âtre agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport rutier de┼úin─âtori de licen┼ú─â de transport rutier public, de licen┼ú─â de transport rutier în interes propriu sau de autoriza┼úie de transport rutier în interes propriu valabil─â, pentru parcul aflat în administrarea acestora.
    (6) Licen┼úele de execu┼úie pentru vehicul se elibereaz─â pentru transportul rutier na┼úional ┼či/sau transportul rutier interna┼úional. Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul pentru transporturile rutiere interna┼úionale d─â dreptul vehiculelor care îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute de inspec┼úia tehnic─â s─â efectueze transporturi de m─ârfuri sau de c─âl─âtori în trafic interna┼úional, având dreptul de a trece frontiera de stat a României în acest scop.
    (7) *** Abrogat
    (8) Pân─â la introducerea în totalitate a cartelelor magnetice licen┼úele de execu┼úie pentru vehicul se elibereaz─â pe formularele-tip, iar cele deja eliberate î┼či p─âstreaz─â valabilitatea.
    ART. 21
    (1) Sunt exceptate de la dobândirea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul vehiculele care se deplaseaz─â f─âr─â înc─ârc─âtur─â între vânz─âtor ┼či cump─âr─âtor sau între proprietar ┼či utilizator, situa┼úii pentru care trebuie prezentate documente justificative, precum ┼či vehiculele de┼úinute de persoane fizice ┼či care sunt utilizate la transportul rutier în interes personal.
    (2) Pentru situa┼úiile men┼úionate mai sus nu este necesar─â prezentarea licen┼úei de transport rutier public, a licen┼úei de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu.
    ART. 22
    (1) Autovehiculele utilizate la transportul rutier de m─ârfuri în trafic interna┼úional, care au masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone, sau autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic interna┼úional, cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conduc─âtorului auto, trebuie s─â fie dotate cu aparat tahograf omologat, instalat ┼či sigilat conform prescrip┼úiilor tehnice specifice, aparat care se va afla în func┼úiune pe toat─â durata cursei (tur ┼či retur), inclusiv pe parcursul intern.
    (2) Autovehiculele cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone, utilizate în trafic na┼úional la transporturile rutiere de m─ârfuri, sau autovehiculele cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conduc─âtorului auto, utilizate la transportul rutier de persoane în trafic na┼úional, vor fi dotate cu aparat tahograf omologat, instalat ┼či sigilat conform prescrip┼úiilor tehnice specifice, conform urm─âtorului grafic:
    a) pân─â la data de 31 decembrie 2003 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic interjude┼úean, autovehiculele destinate transportului rutier de m─ârfuri periculoase cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone, precum ┼či autovehiculele destinate transportului rutier de marf─â cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;
    b) pân─â la data de 31 decembrie 2004 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic jude┼úean ┼či autovehiculele destinate transportului rutier de marf─â cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 7,5 tone;
    c) pân─â la data de 31 decembrie 2005 pentru toate autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conduc─âtorului auto, ┼či autovehiculele destinate transportului rutier de marf─â cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone.
    (3) Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul este condi┼úionat─â de existen┼úa ┼či de func┼úionarea aparatului tahograf.
    ART. 23
    (1) Categoriile de autovehicule M2, M3, N2 ┼či N3 se definesc în conformitate cu prevederile Reglement─ârilor privind condi┼úiile tehnice pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â vehiculele rutiere în vederea admiterii în circula┼úie pe drumurile publice din România - RNTR 2.
    (2) Autovehiculele înmatriculate începând cu data de 1 ianuarie 1988 ┼či care fac parte din categoria M3, având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, sau din categoria N3 vor fi dotate cu limitatoare de vitez─â omologate conform reglement─ârilor în vigoare, dup─â cum urmeaz─â:
    a) la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, autovehiculele utilizate în trafic interna┼úional;
    b) pân─â la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria M3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate în trafic interjude┼úean, ┼či autovehiculele din categoria N3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 15 tone;
    c) pân─â la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate în trafic jude┼úean, ┼či toate autovehiculele din categoria N3.
    (3) Autovehiculele ale c─âror emisii poluante se încadreaz─â în limitele prev─âzute în Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE ┼či care fac parte din categoriile N2, M2 sau M3, având mase totale maxime autorizate cuprinse între 5 ┼či 10 tone, vor fi dotate cu limitatoare de vitez─â omologate conform reglement─ârilor în vigoare, dup─â cum urmeaz─â:
    a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele înmatriculate începând cu aceast─â dat─â;
    b) pân─â la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 ┼či 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate în trafic interna┼úional;
    c) pân─â la data de 1 ianuarie 2007, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 ┼či 1 ianuarie 2005, care fac parte din categoria N2 având mase totale maxime autorizate cuprinse între 7,5 ┼či 12 tone, utilizate în trafic intern;
    d) pân─â la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 ┼či 1 ianuarie 2005, utilizate în trafic intern ┼či care fac parte din categoria M2, precum ┼či cele din categoria N2 având mase totale maxime autorizate cuprinse între 3,5 ┼či 7,5 tone.
    (4) Autovehiculele care apar┼úin categoriei M3 având masa maxim─â mai mare de 10 tone ┼či care sunt înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2005 pot continua s─â fie echipate cu limitatoare de vitez─â la care viteza maxim─â este reglat─â la 100 km/h.
    (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) ┼či (3):
    a) autovehiculele destinate for┼úelor armate, protec┼úiei civile, serviciilor de lupt─â împotriva incendiilor ┼či altor servicii de urgen┼ú─â, precum ┼či for┼úelor de ap─ârare a ordinii publice;
    b) autovehiculele din categoriile M2 ┼či M3 care din punct de vedere constructiv nu pot dep─â┼či viteza de 100 km/h, precum ┼či autovehiculele din categoriile N2 ┼či N3 care din punct de vedere constructiv nu pot dep─â┼či viteza de 90 km/h;
    c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru încerc─âri în scopuri ┼čtiin┼úifice;
    d) autovehiculele care efectueaz─â transport rutier public numai în localit─â┼úi.
    (6) Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul este condi┼úionat─â de existen┼úa ┼či de func┼úionarea limitatorului de vitez─â, reglat astfel încât viteza autovehiculelor din categoriile M2 ┼či M3 s─â nu poat─â dep─â┼či 100 km/h, iar viteza autovehiculelor din categoriile N2 ┼či N3 s─â nu poat─â dep─â┼či 90 km/h.
    ART. 24
    Documentele care stau la baza eliber─ârii licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul sunt, dup─â caz, pentru fiecare tip de transport rutier:
    a) certificatul de înmatriculare ┼či cartea de identitate ale vehiculului;
    b) talonul-anex─â la certificatul de înmatriculare, cu inspec┼úia tehnic─â valabil─â;
    c) documentul ce atest─â dreptul de utilizare a vehiculului;
    d) certificate specifice eliberate de Registrul Auto Român;
    e) autoriza┼úie sanitar─â veterinar─â de transport pentru transporturile de m─ârfuri perisabile ┼či animale vii;
    f) asigurarea pasagerilor ┼či bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport rutier, în cazul transportului public de persoane;
    g) asigurarea obligatorie de r─âspundere civil─â auto.
    ART. 25
    (1) Pentru transportul rutier al m─ârfurilor periculoase vehiculele necesit─â amenaj─âri conform prescrip┼úiilor A.D.R. (Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase).
    (2) La eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul pentru acest tip de transport rutier se prezint─â, suplimentar fa┼ú─â de documentele prev─âzute la art. 24, urm─âtoarele documente:
    a) dup─â caz, certificat de agreare eliberat de Registrul Auto Român pentru autospecializate ┼či autotrenuri (subcategoria "Cisterne"), precum ┼či pentru vehiculele care transport─â produse periculoase din clasa 1 ┼či dovada c─â autovehiculul de┼úine trus─â A.D.R;
    b) autoriza┼úie eliberat─â de Comisia Na┼úional─â pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare, aflat─â în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, pentru vehiculele care transport─â produse periculoase din clasa 7;
    c) contract de munc─â, decizia de numire, cazierul judiciar ┼či certificatul profesional de atestare ale consilierului de siguran┼ú─â pentru transportul rutier al m─ârfurilor periculoase, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea ┼či calificarea profesional─â a consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase;
    d) certificat de atestare al conduc─âtorilor auto, specific m─ârfurilor periculoase care vor fi transportate, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesional─â pentru ┼čoferii care efectueaz─â transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.).
    ART. 26
    (1) Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul se suspend─â în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii ei.
    (2) Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul se reacord─â dup─â ce de┼úin─âtorul face dovada c─â au fost înl─âturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    ART. 27
    Anularea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul se face în urm─âtoarele cazuri:
    a) dup─â a doua suspendare;
    b) neremedierea în termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea acesteia.

    B. Efectuarea transporturilor de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale, în scop turistic sau ocazional
    B.1. Programul de transport persoane prin servicii regulate
    ART. 27^1
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale ┼či transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale se efectueaz─â numai cu autocare, autobuze sau microbuze, pe baza documentelor specifice corespunz─âtoare acestor tipuri de transport rutier.
    ART. 28
    Totalitatea traseelor, cursele necesare pentru acoperirea acestora, graficele de circula┼úie aferente, cu indicarea sta┼úiilor ┼či a autog─ârilor utilizate, num─ârul de autovehicule ┼či capacitatea de transport a acestora (microbuze, autobuze sau autocare), inclusiv autovehiculele de rezerv─â, necesare pentru efectuarea cursei sau a traseului, alc─âtuiesc programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate.
    ART. 29
    (1) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional cuprinde:
    a) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean;
    b) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe;
    c) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov;
    d) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean.
    (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional este organizat ┼či se efectueaz─â în conformitate cu prevederile legisla┼úiei în vigoare, ale acordurilor ┼či conven┼úiilor bilaterale ┼či interna┼úionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, ┼či în condi┼úiile prezentelor norme metodologice.
    ART. 30
    (1) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional se întocme┼čte pe o perioad─â de 3 ani de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., pe baza analiz─ârii solicit─ârilor consiliilor jude┼úene ┼či ale Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti, care vor comunica punctele de îmbarcare/debarcare, altele decât autog─ârile, ale operatorilor de transport rutier, ┼či pe baza programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate deja existent, cu obligativitatea consult─ârii organiza┼úiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere, ┼či se aprob─â:
    a) pentru traseele jude┼úene, de c─âtre consiliul jude┼úean respectiv;
    b) pentru traseele interjude┼úene între dou─â jude┼úe limitrofe, de c─âtre consiliile jude┼úene respective;
    c) pentru traseele între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov, de c─âtre Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti ┼či Consiliul Jude┼úean Ilfov;
    d) pentru traseele interjude┼úene, de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (2) în vederea întocmirii noului program de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional, solicit─ârile consiliilor jude┼úene ┼či Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti, ale operatorilor de transport rutier sau ale asocia┼úiilor de operatori de transport rutier se pot transmite Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. cu pân─â la 120 de zile înainte de expirarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional deja existent.
    (3) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional poate fi suplimentat, în perioada de valabilitate, cu noi curse pentru traseele deja existente, în urm─âtoarele cazuri:
    a) pentru traseele jude┼úene, precum ┼či pentru traseele situate între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov, numai la cererea de┼úin─âtorului de licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu aferent─â traseului respectiv;
    b) pentru traseele interjude┼úene ┼či interjude┼úene limitrofe, numai în urm─âtoarele condi┼úii:
    - cursa solicitat─â este între dou─â curse consecutive, atât pe tur, cât ┼či pe retur, ale aceluia┼či operator de transport rutier;
    - cursa solicitat─â este pe un traseu acoperit cu o singur─â curs─â atribuit─â deja operatorului de transport rutier solicitant;
    - cursa solicitat─â este pe un traseu unde mai mul┼úi operatori de transport efectueaz─â curse de transport de persoane prin servicii regulate, solicitantul fiind unul din respectivii operatori de transport rutier care a primit în prealabil acordul celorlal┼úi operatori de transport rutier.
    (4) în perioada de valabilitate a programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. poate include noi trasee, cu condi┼úia ca aceste trasee s─â nu se suprapun─â cu alte trasee deja existente, pe baza solicit─ârilor consiliilor jude┼úene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti. Traseele incluse de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov vor fi aprobate de consiliile jude┼úene sau, dup─â caz, de Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti ┼či vor fi oferite public.
    (5) Introducerea de noi sta┼úii pe traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional se poate face doar cu acordul operatorilor de transport rutier sau, dup─â caz, al asocia┼úiilor de operatori de transport rutier de┼úin─âtori ai licen┼úelor de execu┼úie pentru traseu, pe traseele pe care aceste sta┼úii sunt deja nominalizate.
    (6) Traseele sau cursele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional, r─âmase nesolicitate, vor fi oferite public de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în termen de 60 de zile de la data atribuirii, procedura de atribuire a acestora fiind aceea┼či cu procedura ini┼úial─â de atribuire.
    (7) în cazul transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional se pot introduce noi trasee sau curse la intervale de timp ┼či în condi┼úiile prev─âzute în acordurile rutiere bilaterale încheiate de România cu ┼ú─ârile respective.
    ART. 31
    Licen┼úele de execu┼úie pentru traseu pentru cursele ┼či traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate se ofer─â public de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. operatorilor de transport rutier public.
    B.2. Atribuirea licen┼úelor de execu┼úie pentru traseu
    ART. 32
    (1) în sensul prezentelor norme metodologice:
    a) prin curs─â se în┼úelege transportul c─âl─âtorilor între dou─â localit─â┼úi capete ale aceluia┼či traseu, tur ┼či retur. în graficul de circula┼úie întocmit de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. pentru fiecare traseu se stabilesc num─ârul de plec─âri în curs─â (tur) pentru fiecare din capetele acelui traseu, precum ┼či returul acestora;
    b) prin acoperirea unui traseu se în┼úelege efectuarea tuturor curselor din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate de pe acel traseu;
    c) prin grup─â de trasee se în┼úelege mai multe trasee independente grupate dup─â criterii economice sau/┼či geografice, licen┼úa de execu┼úie pentru traseu oferindu-se spre executare operatorului de transport rutier public.
    (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov se efectueaz─â pe baza licen┼úelor de execu┼úie pentru traseu, eliberate într-un num─âr egal cu num─ârul de autovehicule necesare pentru efectuarea traseului, ale c─âror caiete de sarcini cuprind toate cursele aferente traseului respectiv, prev─âzute în programul de transport aferent.
    (3) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean ┼či interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe se efectueaz─â pe baza licen┼úei de execu┼úie pentru traseu atribuite pentru fiecare curs─â, caietul de sarcini al acesteia cuprinzând toate cursele atribuite unui operator de transport rutier pentru traseul respectiv.
    (3^1) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional, caietul de sarcini al licen┼úei de execu┼úie pentru traseu cuprinde toate cursele necesare pentru acoperirea traseului respectiv.
    (4) Pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov operatorii de transport rutier se pot asocia în vederea asigur─ârii parcului necesar de autovehicule active ┼či de rezerv─â, pentru efectuarea tuturor curselor aferente unui traseu sau unei grupe de trasee din programul de transport. în situa┼úia în care licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se atribuie unei asocia┼úii de operatori de transport rutier, membrii acesteia vor prezenta agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 10 zile de la atribuire, turnusul dup─â care se vor efectua cursele. Neprezentarea turnusului în termenul stabilit duce la pierderea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu, aceasta fiind atribuit─â, în ordinea punctajului, urm─âtorului solicitant rezultat în urma procedurii de atribuire.
    (5) în cazul asocia┼úiilor de operatori de transport rutier f─âr─â personalitate juridic─â, licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se atribuie nominal fiec─ârui membru al asocia┼úiei. Contractul de asociere va cuprinde obligatoriu, pentru fiecare operator de transport rutier membru al asocia┼úiei, num─ârul de autovehicule cu care acesta intr─â în asocia┼úie, precum ┼či num─ârul de curse pe care le va efectua cu autovehiculele respective pe acel traseu.
    (6) în condi┼úiile în care asocia┼úia de operatori de transport rutier a fost înfiin┼úat─â printr-o hot─ârâre judec─âtoreasc─â ┼či are un statut propriu de func┼úionare, licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se va emite pe numele operatorului de transport rutier desemnat de asocia┼úie s─â o reprezinte în rela┼úia cu agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., acesta urmând s─â repartizeze licen┼úele de execu┼úie pentru traseu în func┼úie de fiecare curs─â celorlal┼úi operatori de transport rutier asocia┼úi.
    ART. 33
    (1) în vederea efectu─ârii transportului rutier de persoane prin servicii regulate, licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se atribuie solicitantului, care poate fi:
    - un operator de transport rutier sau o asocia┼úie de operatori de transport rutier, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov.
    - un operator de transport rutier, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean sau interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe.
    (2) în situa┼úia în care pentru ob┼úinerea licen┼úei de execu┼úie pentru un traseu sau a licen┼úei de execu┼úie pentru traseu pentru una sau mai multe curse aferente aceluia┼či traseu exist─â mai mul┼úi solicitan┼úi care îndeplinesc condi┼úiile cerute, atribuirea se face pe baz─â de punctaj, solicitantului care întrune┼čte punctajul cel mai mare atribuindu-i-se licen┼úa de execu┼úie pentru traseu pentru traseul sau cursele solicitate.
    (3) Criteriile în baza c─ârora se atribuie punctele, precum ┼či metodologia de punctare sunt prev─âzute în anexa nr. 11 [anexele nr. 11a) ┼či 11b)] la prezentele norme metodologice ┼či au în vedere:
    a) activitatea desf─â┼čurat─â anterior de operatorul de transport rutier public sau, în cazul unei asocia┼úii de operatori de transport rutier public, de membrii asocia┼úiei;
    b) dac─â autovehiculele se afl─â în proprietatea operatorului de transport rutier public sau, în cazul unei asocia┼úii de operatori de transport rutier public, a membrilor asocia┼úiei ori sunt de┼úinute cu alt titlu;
    c) condi┼úiile de c─âl─âtorie oferite de autovehiculele cu care se vor efectua cursele.
    ART. 34
    (1) Autovehiculele utilizate ca rezerv─â nu particip─â la atribuirea de puncte, dar trebuie s─â poat─â ob┼úine un num─âr de puncte cel pu┼úin egal cu al autovehiculului cu cel mai mic punctaj din lista prezentat─â.
    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
    (4) Autovehiculul cu care s-a ob┼úinut licen┼úa de execu┼úie pentru traseu poate fi înlocuit numai cu un autovehicul care întrune┼čte un num─âr de puncte cel pu┼úin egal cu al acestuia, cu condi┼úia anun┼ú─ârii, în scris, agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licen┼úa de execu┼úie pentru traseul respectiv, înainte de efectuarea înlocuirii.
    (5) Autovehiculul utilizat ca rezerv─â trebuie s─â fie de acela┼či tip (autobuz/microbuz) cu autovehiculele cu care se vor efectua cursa, traseul sau grupa de trasee ┼či poate fi nominalizat ca rezerv─â pe toate cursele/traseele solicitate de c─âtre operatorul de transport rutier/asocia┼úia de operatori de transport rutier, indiferent de programul de transport din care fac parte cursele/traseele respective.
    (6) în cazul în care operatorul de transport rutier/asocia┼úia de operatori de transport rutier solicit─â curse/trasee pentru care sunt prev─âzute ambele tipuri de autovehicule (autobuz/microbuz), acesta trebuie s─â de┼úin─â ca autovehicule de rezerv─â câte unul din fiecare tip.
    ART. 34^1
    Metodologia de atribuire a licen┼úei de execu┼úie pentru traseu va fi stabilit─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či de Ministerul Comunica┼úiilor ┼či Tehnologiei Informa┼úiei ┼či va fi comunicat─â operatorilor de transport rutier prin afi┼čare la sediul agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. cu cel pu┼úin 60 de zile înainte de ┼čedin┼úa de atribuire a licen┼úelor de execu┼úie pentru traseu.
    ART. 34^2
    (1) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, o licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu se poate solicita dac─â:
    - operatorul de transport rutier public are în localitatea cap de traseu din care este prev─âzut─â plecarea curselor pe traseul respectiv sau, în cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee sediul, o filial─â, o sucursal─â sau un punct de lucru.
    - unul dintre membrii asocia┼úi, în cazul asocia┼úiilor de operatori de transport rutier public, are în localitatea cap de traseu din care este prev─âzut─â plecarea curselor pe traseul respectiv sau, în cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee sediul, o filial─â, o sucursal─â sau un punct de lucru.
    (2) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov, o licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu se poate solicita dac─â:
    - operatorul de transport rutier public are sediul sau de┼úine exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public în una dintre localit─â┼úile cap de traseu;
    - unul dintre membrii asocia┼úi, în cazul asocia┼úiilor de operatori de transport rutier public, are sediul sau de┼úine exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public în una dintre localit─â┼úile cap de traseu;
    (3) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean ┼či interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe, o licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu se poate solicita dac─â operatorul de transport rutier public are sediul sau de┼úine exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public în una dintre localit─â┼úile cap de traseu.
    ART. 35 *** Abrogat
    ART. 36 *** Abrogat
    ART. 37 *** Abrogat
    ART. 38 *** Abrogat
    ART. 39
    (1) în vederea atribuirii licen┼úei de execu┼úie pentru traseu pentru traseele în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional, operatorul de transport rutier public depune la Direc┼úia licen┼úe, autoriz─âri ┼či investi┼úii din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. un dosar pentru fiecare licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu solicitat─â, care trebuie s─â cuprind─â:
    a) traseul ┼či graficul de circula┼úie propus pentru parcursul intern;
    b) numele operatorului de transport rutier public ┼či al partenerului str─âin;
    c) lista cuprinzând autovehiculele, pe numere de înmatriculare, pentru care de┼úine licen┼ú─â de execu┼úie valabil─â, cu care se vor efectua cursele pe acel traseu;
    d) lista cuprinzând autovehiculele de rezerv─â, pe numere de înmatriculare, pentru care exist─â licen┼ú─â de execu┼úie valabil─â ┼či, dac─â este cazul, contractul cu de┼úin─âtorul autovehiculelor.
    (2) O licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu se poate solicita dac─â operatorul de transport rutier public are în localitatea cap de traseu, din care este prev─âzut─â plecarea curselor pe traseul respectiv, sediul sau o filial─â, sucursal─â ori un punct de lucru ┼či spa┼úiu suficient pentru parcarea autovehiculelor aflate în administrarea sa ┼či pentru autovehiculele partenerului str─âin.
    ART. 40
    (1) Metodologia de atribuire a licen┼úei de execu┼úie pentru traseu pentru traseele în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional este urm─âtoarea:
    a) depunerea dosarului prev─âzut la art. 39;
    b) salaria┼úii Direc┼úiei licen┼úe, autoriz─âri ┼či investi┼úii din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. primesc ┼či înregistreaz─â dosarul, verificând dac─â este complet. Acesta se returneaz─â operatorului de transport rutier public dac─â nu con┼úine toate elementele necesare;
    c) dup─â analiza dosarului depus se aprob─â traseul ┼či graficul de circula┼úie sau se transmit operatorului de transport rutier modific─ârile care trebuie operate în vederea aprob─ârii;
    d) dosarul aprobat de Direc┼úia licen┼úe, autoriz─âri ┼či investi┼úii din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. se depune la Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere împreun─â cu documentele prev─âzute la alin. (2);
    e) licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se elibereaz─â dup─â ce operatorul de transport rutier prezint─â agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. avizul favorabil al Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (2) Documentele ce urmeaz─â s─â se depun─â la Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere împreun─â cu dosarul aprobat sunt:
    a) contractul autentificat perfectat cu un partener str─âin din ┼úara de destina┼úie sau, în cazul asocierii, contractul de asociere dintre operatorul de transport român ┼či operatorul de transport str─âin pentru efectuarea în comun a curselor prev─âzute în graficul de circula┼úie, cel pu┼úin la paritate pentru partea român─â;
    b) abilitarea partenerului str─âin de c─âtre Ministerul Transporturilor din ┼úara de origine cu privire la efectuarea de c─âtre acesta a transportului de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional, în traducere autorizat─â;
    c) schi┼úa traseului, cu eviden┼úierea punctelor de frontier─â;
    d) modelul legitima┼úiilor de c─âl─âtorie;
    e) perioada de efectuare a transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv.

    C. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu
    ART. 41
    (1) Licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se elibereaz─â:
    a) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â se afl─â traseul respectiv;
    b) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean, inclusiv între dou─â jude┼úe limitrofe, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov de c─âtre:
    - agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â se afl─â localitatea cap de traseu de plecare în curs─â, dac─â operatorul de transport rutier public are sediul în acel jude┼ú;
    - agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â se afl─â localitatea cap de traseu de plecare în curs─â, dac─â operatorul de transport rutier public are deschis în acel jude┼ú un punct de lucru, o filial─â sau o sucursal─â pentru care a ob┼úinut exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public ┼či nu î┼či are sediul în unul dintre cele dou─â jude┼úe în care se g─âsesc capetele de traseu;
    - agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â se afl─â localitatea cap de traseu de plecare (tur) în curs─â, dac─â operatorul de transport rutier public de┼úine exemplare de serviciu ale licen┼úei de transport rutier public în ambele jude┼úe în care se g─âsesc capetele de traseu;
    c) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional, de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â se afl─â localitatea cap de traseu de pe teritoriul României ┼či în care operatorul de transport rutier public î┼či are sediul ori are deschis un punct de lucru, o filial─â sau o sucursal─â pentru care a ob┼úinut exemplar de serviciu al licen┼úei de transport rutier public.
    (2) Licen┼úele de execu┼úie pentru traseu se elibereaz─â numai dup─â prezentarea contractelor pentru utilizarea autog─ârilor sau a punctelor de îmbarcare/debarcare autorizate.
    (3) Neprezentarea acestor contracte în termen de 15 zile de la atribuirea cursei sau a traseului duce la pierderea dreptului de execu┼úie a acelei curse sau a acelui traseu, în cazul în care operatorul de transport rutier se face vinovat. în acest caz cursa sau traseul se atribuie, în ordinea punctajului, urm─âtorului solicitant.
    (4) în cazul în care în termenul prev─âzut la alin. (3) operatorul de transport prezint─â documente din care rezult─â c─â i s-a refuzat accesul la autogar─â sau nu i s-a r─âspuns la solicitare în termenul de 5 zile prev─âzut în caietul de sarcini al licen┼úei de execu┼úie pentru autogar─â, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. se autosesizeaz─â, urmând s─â investigheze cazul respectiv, procedând la suspendarea licen┼úei de execu┼úie pentru autogar─â în cazul în care se constat─â c─â nu s-au respectat prevederile caietului de sarcini. în cazul în care se constat─â c─â refuzul este justificat datorit─â dep─â┼čirii capacit─â┼úii autog─ârii (num─âr de plec─âri/sosiri, sta┼úion─âri la peron) sau în cazul în care licen┼úa de execu┼úie pentru autogar─â a fost suspendat─â, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va oferi o alt─â autogar─â sau, cu aprobarea consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti, un alt punct de îmbarcare/debarcare ┼či va modifica în consecin┼ú─â caietul de sarcini al licen┼úei de execu┼úie pentru traseu.
    ART. 42
    (1) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale, legitima┼úiile de serviciu valabile eliberate de agentul economic contractant reprezint─â singurul document în baza c─âruia persoanele au acces la serviciul de transport rutier respectiv, fiind exclus─â utilizarea abonamentelor sau a altor legitima┼úii de c─âl─âtorie.
    (2) Documentele în baza c─ârora se elibereaz─â licen┼úa de execu┼úie pentru traseu în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale sunt:
    a) contractul legal întocmit cu beneficiarul transportului;
    b) graficul de circula┼úie vizat de beneficiar;
    c) avizele pentru punctele de oprire.
    ART. 43
    La efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin curse ocazionale sau turistice operatorul de transport rutier public trebuie s─â de┼úin─â suplimentar la bordul autovehiculului, pe toat─â durata transportului:
    a) documentul de control prev─âzut în Acordul INTERBUS, în cazul transportului interna┼úional, sau lista de pasageri întocmit─â, parafat─â ┼či barat─â dup─â ultimul c─âl─âtor de c─âtre beneficiar;
    b) documentul de tarifare global─â a transportului.
    ART. 44
    Licen┼úa de execu┼úie pentru traseu se anuleaz─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. care a emis-o, în urm─âtoarele cazuri:
    a) operatorul de transport rutier renun┼ú─â din considerente proprii la executarea cursei sau a traseului, pentru lipsa bazei materiale ┼či/sau din considerente economice;
    b) este suspendat─â sau anulat─â licen┼úa de transport rutier public;
    c) constatarea neîndeplinirii condi┼úiilor care au stat la baza acord─ârii licen┼úei de execu┼úie pentru traseu, inclusiv pierderea de c─âtre autovehiculul sau autovehiculele din administrare a dreptului de efectuare a cursei ori traseului în cauz─â;
    d) înc─âlcarea în mod repetat a prevederilor caietului de sarcini al licen┼úei de execu┼úie pentru traseu;
    e) neutilizarea în mod repetat a punctelor de îmbarcare/debarcare amplasate în autog─ârile cuprinse în caietul de sarcini;
    f) suspendarea cursei în mod repetat, f─âr─â justificare, constatat─â la controalele în trafic ┼či/sau din analiza jurnalului de mi┼čcare din autog─ârile utilizate;
    g) reclama┼úii ale publicului c─âl─âtor, ale altor beneficiari sau ale altor institu┼úii ori organisme privind calitatea ┼či legalitatea presta┼úiilor, confirmate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či neremediate în termenul dispus;
    h) rezilierea contractului de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
    i) în cazul liniilor interna┼úionale, pentru abateri de la legisla┼úia na┼úional─â a ┼ú─ârilor de destina┼úie sau de tranzit, s─âvâr┼čite de operatorul de transport rutier român care execut─â un traseu interna┼úional, comunicate de ministerele partenere, precum ┼či, în cazul interdic┼úiei de a mai opera pe teritoriul unei ┼ú─âri a operatorului respectiv, comunicate în scris de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 45
    în cazul renun┼ú─ârii la licen┼úa de execu┼úie pentru traseu, cu excep┼úia transportului rutier prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier este obligat s─â notifice aceast─â inten┼úie agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., precum ┼či s─â anun┼úe publicul c─âl─âtor cu minimum 30 de zile înainte de oprirea efectiv─â a cursei.
    ART. 46
    în cazul transportului de persoane prin servicii regulate, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. retrage dreptul de a mai efectua curse pe un anumit traseu unui autovehicul dac─â, prin utilizarea necorespunz─âtoare a acestuia, operatorul de transport rutier care îl are în administrare a fost sanc┼úionat contraven┼úional de mai mult de 5 ori în decursul unui an pentru înc─âlcarea caietului de sarcini al licen┼úei de transport public sau al licen┼úei de execu┼úie pentru traseu.
    ART. 47
    (1) în cazul anul─ârii licen┼úei de execu┼úie pentru traseu din dispozi┼úia agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â efectueze în continuare cursa pe perioada men┼úionat─â în decizia de anulare a licen┼úei de execu┼úie pentru traseu.
    (2) Dup─â anularea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu cursa sau traseul se va oferi spre executare altor operatori de transport rutier, în condi┼úiile prev─âzute în prezentele norme metodologice, prin atribuire public─â.

    CAP. 4
    Inspec┼úia ┼či controlul în transporturile rutiere ┼či activit─â┼úile conexe acestora

    ART. 48
    Activitatea de inspec┼úie ┼či control este condus─â de inspectorul de stat ┼čef, director general al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., ┼či se exercit─â prin Inspectoratul rutier ┼či prin personalul cu atribu┼úii de control din cadrul agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 49
    în exercitarea atribu┼úiilor de inspec┼úie ┼či control pentru care a fost abilitat personalul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. are drept de control în trafic, în punctele de îmbarcare/debarcare de c─âl─âtori ┼či în punctele de control pentru trecerea frontierei asupra tuturor autovehiculelor care efectueaz─â transport rutier de persoane sau de m─ârfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte ┼ú─âri, în punctele în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier, precum ┼či la sediile, punctele de lucru, filialele sau sucursalele operatorilor de transport rutier.
    ART. 50
    (1) Controlul în trafic se efectueaz─â din dispozi┼úia conducerii Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., conform graficului de control sau unui ordin expres, în baza autoriza┼úiei de control.
    (2) Oprirea în trafic a vehiculelor care urmeaz─â a fi supuse controlului se face numai de c─âtre reprezentan┼úi ai Poli┼úiei Rutiere sau ai Poli┼úiei de Frontier─â.
    ART. 51
    Personalul cu atribu┼úii de control are obliga┼úia de a purta uniforma de serviciu în timpul programului de lucru ┼či în timpul desf─â┼čur─ârii ac┼úiunilor de control.
    ART. 52
    Personalul abilitat s─â efectueze ac┼úiuni de control are obliga┼úia s─â trateze cu exigen┼ú─â ┼či fermitate abaterile constatate ┼či s─â aplice unitar ┼či corect sanc┼úiunile prev─âzute de lege.
    ART. 53
    (1) Constatarea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor se fac de c─âtre personalul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., abilitat s─â efectueze ac┼úiuni de control.
    (2) Organele de control men┼úionate la alin. (1) primesc carnete de procese-verbale de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor, eliberate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (3) Eviden┼úa carnetelor de procese-verbale de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor, eliberate, se ┼úine la sediul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pentru carnetele eliberate salaria┼úilor din sediul central ┼či cele transmise agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či la sediul fiec─ârei agen┼úii teritoriale pentru carnetele eliberate salaria┼úilor acesteia.
    ART. 54
    (1) Sanc┼úiunea se aplic─â operatorului de transport rutier pentru înc─âlcarea prevederilor caietelor de sarcini ale licen┼úelor de transport rutier public, licen┼úelor de transport rutier în interes propriu sau autoriza┼úiilor de transport rutier în interes propriu, precum ┼či ale licen┼úelor de execu┼úie, cu excep┼úia înc─âlc─ârii caietului de sarcini al licen┼úei de execu┼úie pentru traseu datorate condi┼úiilor de trafic, condi┼úiilor meteorologice nefavorabile, defec┼úiunilor tehnice ap─ârute în timpul efectu─ârii curselor sau cazurilor de for┼ú─â major─â.
    (2) Sanc┼úiunile aplicate operatorului de transport rutier se înregistreaz─â în fi┼ča cazier a acestuia, deschis─â la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licen┼úa de transport rutier public, licen┼úa de transport rutier în interes propriu sau autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu.
    (3) în cazul în care opera┼úiunea de transport rutier se desf─â┼čoar─â de c─âtre o persoan─â fizic─â sau de c─âtre un agent economic care nu este înregistrat ca operator de transport rutier, sanc┼úiunea se aplic─â de┼úin─âtorului vehiculului cu care se efectueaz─â transportul.
    ART. 55
    (1) în cazul operatorilor de transport rutier str─âini sau al angaja┼úilor acestora care încalc─â prevederile legale în vigoare, na┼úionale sau interna┼úionale, organele de control vor aplica sanc┼úiunile contraven┼úionale legale pe care le vor înscrie în Tichetul de înscriere a contraven┼úiilor, eliberat la intrarea în ┼úar─â de organele poli┼úiei de frontier─â, ┼či vor în┼čtiin┼úa în mod operativ Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, comunicând toate datele necesare pentru identificarea transportului ┼či a transportatorului.
    (2) în situa┼úii deosebite, cu aprobarea conducerii Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., personalul abilitat s─â efectueze controlul poate proceda la ridicarea autoriza┼úiei de transport eliberate de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului operatorului de transport rutier str─âin ┼či poate interzice continuarea derul─ârii transportului în cauz─â, solicitând în acest caz sprijin celui mai apropiat organ de poli┼úie.
    ART. 56
    (1) Procesul-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor se încheie în 3 exemplare, utilizându-se o scriere lizibil─â ┼či completându-se toate rubricile.
    (2) Primul exemplar se depune la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat carnetul de procese-verbale, operându-se în Registrul de eviden┼ú─â a contraven┼úiilor. în cazul în care operatorul de transport rutier de┼úine licen┼ú─â sau autoriza┼úie de transport rutier eliberat─â într-un alt jude┼ú, sanc┼úiunea aplicat─â se comunic─â agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul respectiv pentru completarea fi┼čei cazier a operatorului de transport rutier în cauz─â.
    (3) Al doilea exemplar se înmâneaz─â contravenientului sau, în cazul în care acesta refuz─â s─â îl semneze ori s─â îl primeasc─â, se transmite prin po┼čt─â, în termen de pân─â la o lun─â de la data aplic─ârii sanc┼úiunii.
    (4) Al treilea exemplar r─âmâne în carnetul de procese-verbale respectiv.
    ART. 57
    (1) împotriva procesului-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmân─ârii sau comunic─ârii acestuia.
    (2) Plângerea se depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din care face parte agentul constatator ┼či va fi înso┼úit─â de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraven┼úiilor.
    (3) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va transmite de îndat─â plângerile înso┼úite de copia de pe procesul-verbal la judec─âtoria în a c─ârei raz─â teritorial─â s-a s─âvâr┼čit contraven┼úia.
    ART. 58
    Dac─â dup─â expirarea termenului de plat─â contravenientul nu a achitat amenda, procesul-verbal sau, dup─â caz, o copie de pe încheierea sau dispozi┼úia judec─âtoreasc─â de solu┼úionare a plângerii se comunic─â, spre executare, organului financiar în a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â domiciliul contravenientului.
    ART. 59
    Procedura de urm─ârire a proceselor-verbale de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor se consider─â încheiat─â în urm─âtoarele cazuri:
    a) a fost încasat─â amenda;
    b) procesul-verbal a fost dat în urm─ârire organului financiar;
    c) procesul-verbal a fost anulat prin sentin┼úa unei instan┼úe judec─âtore┼čti, sentin┼ú─â r─âmas─â definitiv─â;
    d) procesul-verbal a fost prescris;
    e) în cazul imposibilit─â┼úii identific─ârii domiciliului contravenientului.

    CAP. 5
    Dispozi┼úii finale

    ART. 60
    De┼úin─âtorii de licen┼úe de transport rutier public, licen┼úe de transport rutier în interes propriu sau de autoriza┼úii de transport rutier în interes propriu ori de licen┼úe de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier î┼či organizeaz─â ┼či î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pentru care au fost autoriza┼úi în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a legisla┼úiei interne ┼či interna┼úionale în vigoare ┼či a prevederilor caietelor de sarcini aferente.
    ART. 61
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. elaboreaz─â reguli procedurale proprii de desf─â┼čurare a activit─â┼úii.
    ART. 62
    Documentele solicitate la eliberarea licen┼úei de transport rutier public, a licen┼úei de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu, precum ┼či a licen┼úelor de execu┼úie se prezint─â la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în copie, ┼čtampilate ┼či semnate de administratorul societ─â┼úii, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ..., declar pe propria r─âspundere, sub sanc┼úiunea legii penale privind falsul în declara┼úii, c─â prezentul act este conform cu originalul".
    ART. 62
    Documentele solicitate la eliberarea licen┼úei de transport rutier public, a licen┼úei de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu ┼či a licen┼úelor de execu┼úie se prezint─â la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în original ┼či în copie pentru verificarea autenticit─â┼úii.
    ART. 63
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. analizeaz─â dosarul depus de solicitant ┼či, în func┼úie de îndeplinirea condi┼úiilor necesare, în termen de 15 zile elibereaz─â licen┼úa de transport rutier public, licen┼úa de transport rutier în interes propriu sau autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu ┼či licen┼úele de execu┼úie ori comunic─â în scris refuzul motivat al eliber─ârii acestora, dup─â caz.
    ART. 64
    (1) Contesta┼úia împotriva refuzului de eliberare a licen┼úei de transport rutier public, a licen┼úei de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu ┼či a licen┼úelor de execu┼úie, precum ┼či împotriva m─âsurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune în termen de 15 zile de la comunicare la sediul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) în cazul în care m─âsura aplicat─â este reconfirmat─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., persoana interesat─â se poate adresa cu plângere instan┼úelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*).
------------
    *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogat─â prin Legea nr. 554/2004.
 
    ART. 65
    Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licen┼úei de transport rutier public, a licen┼úei de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu, a exemplarelor de serviciu ale acesteia ┼či/sau a licen┼úelor de execu┼úie, dup─â caz, se comunic─â, în termen de 15 zile de la data constat─ârii, de c─âtre operatorul de transport rutier sau de c─âtre operatorul pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licen┼úa sau autoriza┼úia respectiv─â, care procedeaz─â la anularea acesteia. înlocuirea acestora se efectueaz─â în mod similar procedurii de ob┼úinere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licen┼úelor de transport rutier public, a licen┼úelor de transport rutier în interes propriu sau a autoriza┼úiilor de transport rutier în interes propriu ┼či a licen┼úelor de execu┼úie se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ART. 66
    (1) Tarifele pentru presta┼úiile specifice efectuate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., stabilite în condi┼úiile legii, pot fi actualizate trimestrial, în func┼úie de coeficientul de infla┼úie publicat în Buletinul statistic, editat de Institutul Na┼úional de Statistic─â, de prevederile legislative nou-ap─ârute, ┼či se aprob─â de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    (2) Tariful pentru eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu se stabile┼čte pentru o curs─â, iar în cazul unui traseu tariful perceput reprezint─â suma curselor prev─âzute în caietul de sarcini al licen┼úei de execu┼úie pentru acel traseu.
    (3) în cazul în care licen┼úa de execu┼úie pentru traseu a fost ob┼úinut─â de o asocia┼úie de operatori de transport rutier public, aceasta va prezenta agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. modul de repartizare a curselor pentru fiecare dintre membrii asocia┼úi, în vederea stabilirii tarifului pe care ace┼čtia trebuie s─â îl achite.
    (4) Tarifele percepute sunt prezentate în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice.
    ART. 67
    (1) Transporturile rutiere interna┼úionale de m─ârfuri pot fi efectuate ┼či cu un autovehicul înmatriculat în România care tracteaz─â o semiremorc─â sau o remorc─â înmatriculat─â în alt─â ┼úar─â, sub sigiliu vamal, dac─â acordurile bilaterale prev─âd aceasta ┼či dac─â cu aceste vehicule nu se execut─â transport în regim de cabotaj.
    (2) Autotrenurile formate din autovehicul tr─âg─âtor, remorc─â sau semiremorc─â, dup─â caz, la care una dintre componente nu este înmatriculat─â în România, sunt considerate ca executând transport interna┼úional ┼či sunt supuse reglement─ârilor respective, inclusiv interdic┼úiei privind cabotajul.
    ART. 68
    Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale se pot executa numai cu autovehicule clasificate pe stele sau categorii.
    ART. 68
    Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale nu se pot executa cu autovehicule înmatriculate ca autoturisme.
    ART. 69
    (1) Data la care se desf─â┼čoar─â ┼čedin┼úa de atribuire a licen┼úelor de execu┼úie pentru traseu în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, interjude┼úean, interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov, precum ┼či data-limit─â de înregistrare a solicit─ârii se stabilesc de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či se comunic─â operatorilor de transport rutier public, cu cel pu┼úin 60 de zile înainte, prin afi┼čare la sediile agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) în cazul în care programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean ┼či interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe, precum ┼či între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov nu a fost aprobat de consiliul jude┼úean pân─â la data solicitat─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. prin agen┼úiile sale teritoriale, se consider─â c─â acesta nu a fost acceptat ┼či va r─âmâne în vigoare vechiul program.
    (3) Data de referin┼ú─â care se ia în considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare, specificate în anexa nr. 11 a) la prezentele norme metodologice, este cu 30 de zile înaintea desf─â┼čur─ârii ┼čedin┼úei de atribuire a licen┼úelor de execu┼úie pentru traseu.
    ART. 70
    Operatorii de transport rutier public care efectueaz─â transporturi urbane subven┼úionate au acces numai la licen┼úele de execu┼úie pentru traseu pentru transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, r─âmase nesolicitate, ┼či numai dup─â efectuarea în totalitate a programului de transport urban, confirmat─â de autorit─â┼úile locale, dac─â pentru aceste curse exist─â eviden┼ú─â contabil─â separat─â.
    ART. 71
    (1) în lipsa autog─ârilor autorizate, capetele de traseu ┼či opririle în tranzit vor fi amplasate în punctele care îndeplinesc condi┼úiile minime de siguran┼ú─â rutier─â ┼či de confort, stabilite de autorit─â┼úile publice locale ┼či de organele de poli┼úie.
    (2) în condi┼úiile în care capacitatea autog─ârilor este dep─â┼čit─â (num─âr de plec─âri/sosiri, sta┼úion─âri la peron), precum ┼či în cazul traseelor în trafic jude┼úean ┼či interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe, inclusiv între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov, pentru care sunt prev─âzute în caietul de sarcini mai mult de 15 curse zilnic, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. solicit─â consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti, amplasarea capetelor de traseu ┼či/sau a opririlor în tranzit în alte puncte de îmbarcare/debarcare care îndeplinesc condi┼úiile minime de siguran┼ú─â rutier─â ┼či de confort.
    (3) Autog─ârile folosite la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional vor fi abilitate de o comisie constituit─â la nivelul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. Criteriile de abilitare sunt prezentate în anexa nr. 5b) la prezentele norme metodologice.
    ART. 72
    în cazul execut─ârii transporturilor de c─âl─âtori de c─âtre un operator de transport rutier, în interes propriu, acesta trebuie s─â fac─â dovada (prin legitima┼úii de serviciu sau list─â nominal─â) c─â pasagerii transporta┼úi au calitatea de angaja┼úi proprii sau presteaz─â o activitate în folosul acestuia.
    ART. 73
    Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplic─â la transportul în regim taxi.

ANEXA 1.1
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                ROMâNIA                                       |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                          LICEN┼ó─é DE TRANSPORT                                |
|                             RUTIER PUBLIC                                    |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Este abilitat s─â efectueze transport rutier public în conformitate cu     |
|    caietul de sarcini                                                        |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|    R.O.T.R. ________/___/________                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.2
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                    ____                                      |
|                                   / RO                                      |
|                                   \____/                                     |
|                                                                              |
|                                   ROMâNIA                                    |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                             LICEN┼ó─é DE TRANSPORT                             |
|                          RUTIER îN INTERES PROPRIU                           |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Este abilitat s─â efectueze transport rutier propriu în conformitate cu    |
|    caietul de sarcini                                                        |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|    R.O.T.R. ________/___/________                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.3
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                       AUTORIZA┼óIE DE TRANSPORT                               |
|                       RUTIER îN INTERES PROPRIU                              |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Este abilitat s─â efectueze transport rutier în interes propriu în         |
| conformitate cu caietul de sarcini                                           |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|    R.O.T.R. ________/___/________                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.4
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                PENTRU ACTIVIT─é┼óI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|                               - AUTOGARA -                                   |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|    Categoria autog─ârii _____________                                         |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus men┼úionat este autorizat s─â execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activit─â┼úi specifice în spa┼úiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.5
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                PENTRU ACTIVIT─é┼óI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|                           - AGEN┼óIE DE VOIAJ -                               |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus men┼úionat este autorizat s─â execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activit─â┼úi specifice în spa┼úiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.6
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                PENTRU ACTIVIT─é┼óI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|       - ACTIVITATE DE COLECTARE, EXPEDIERE ┼×I DISTRIBUIRE A M─éRFURILOR -     |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus men┼úionat este autorizat s─â execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activit─â┼úi specifice în spa┼úiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.7
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                PENTRU ACTIVIT─é┼óI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|                              - MESAGERIE -                                   |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus men┼úionat este autorizat s─â execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activit─â┼úi specifice în spa┼úiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.8
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                PENTRU ACTIVIT─é┼óI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|         - ACTIVITATE DE INTERMEDIERE A ACTIVIT─é┼óILOR DE TRANSPORT -          |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pân─â la data de ______ numai cu viza anual─â. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus men┼úionat este autorizat s─â execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activit─â┼úi specifice în spa┼úiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pân─â la | Semn─âtura | ┼×tampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| Men┼úiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licen┼úe se pedepse┼čte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9a)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNA┼óIONALE                    |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Categorie vehicul __________ Nr. circula┼úie ____________                  |
|    Nr. identificare ___________                                              |
|    Valabil─â de la ___________ pân─â la ______________                         |
|    Eliberat─â în baza licen┼úei de transport rutier public Seria _____ nr. ___ |
|    Clasificare categ/stele ______________                                    |
|    Dovada de certificare a polu─ârii _______________                          |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9b)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNA┼óIONALE                    |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
| Operatorul de transport rutier ________________                              |
| Categorie vehicul __________ Nr. circula┼úie ____________                     |
| Nr. identificare ___________                                                 |
| Valabil─â de la ___________ pân─â la ______________                            |
| Eliberat─â în baza licen┼úei de transport rutier în interes propriu Seria ____ |
| nr. _____                                                                    |
| Clasificare categ/stele ______________                                       |
| Dovada de certificare a polu─ârii _______________                             |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9c)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                   PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE NA┼óIONALE                      |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Categorie vehicul __________ Nr. circula┼úie ____________                  |
|    Nr. identificare ___________                                              |
|    Valabil─â de la ___________ pân─â la ______________                         |
|    Eliberat─â în baza licen┼úei de transport rutier public Seria _____ nr. ___ |
|    Clasificare categ/stele ______________                                    |
|    Dovada de certificare a polu─ârii _______________                          |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9d)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                   PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE NA┼óIONALE                      |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
| Operatorul de transport rutier ________________                              |
| Categorie vehicul __________ Nr. circula┼úie ____________                     |
| Nr. identificare ___________                                                 |
| Valabil─â de la ___________ pân─â la ______________                            |
| Eliberat─â în baza licen┼úei de transport rutier în interes propriu Seria ____ |
| nr. _______                                                                  |
| Clasificare categ/stele ______________                                       |
| Dovada de certificare a polu─ârii _______________                             |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9e)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                   PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE NA┼óIONALE                      |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Categorie vehicul __________ Nr. circula┼úie ____________                  |
|    Nr. identificare ___________                                              |
|    Valabil─â de la ___________ pân─â la ______________                         |
|    Eliberat─â în baza autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu     |
|    Seria _____ nr. _______                                                   |
|    Clasificare categ/stele ______________                                    |
|    Dovada de certificare a polu─ârii _______________                          |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.10
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICEN┼ó─é DE EXECU┼óIE                                |
|                              PENTRU TRASEU                                   |
|                                                                              |
|            - TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE -           |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______________ pân─â la data de __________           |
|    Eliberat─â în baza licen┼úei de transport rutier public seria _____ nr. ___ |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR     |
|                                         Agen┼úia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             Semn─âtura ┼či ┼čtampila            |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport mai sus men┼úionat poate efectua transport de      |
| persoane pe traseul men┼úionat pe verso, în conformitate cu caietul de        |
| sarcini anexat.                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.10
    la normele metodologice

    verso
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|           Categoria traseului:                                               |
|             ________________________________________________                 |
|            |            |                 |                 |                |
|            |  Jude┼úean  |  Interjude┼úean  |  Interna┼úional  |                |
|            |            |                 |                 |                |
|            |____________|_________________|_________________|                |
|                                                                              |
|  Transport public prin                   Transport public prin               |
|  serviciu regulat                        serviciu regulat special            |
|                                                                              |
|   _________________________________      _______________________________     |
|  | Traseul:                        |    | Traseul:                      |    |
|  |                                 |    |                               |    |
|  |                                 |    |                               |    |
|  |_________________________________|    |_______________________________|    |
|                                                                              |
| Not─â: categoria traseului se certific─â prin ┼čtampil─â                         |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|


 ANEXA 2
    la normele metodologice

                     CAIET DE SARCINI
    al licen┼úei de transport rutier public

    CAP. 1
    Obliga┼úii generale

    1. Operatorul de transport rutier împreun─â cu persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier r─âspund de asigurarea unei st─âri tehnice a vehiculelor corespunz─âtoare cerin┼úelor categoriei de transport pentru care s-a ob┼úinut licen┼úa de transport rutier public.
    2. Persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier r─âspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, ┼či de respectarea locului de parcare comunicat agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    3. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â p─âstreze licen┼úa de transport rutier public la sediu ┼či s─â transmit─â un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filial─â sau sucursal─â care va în┼čtiin┼úa pentru luare în eviden┼ú─â agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    4. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â de┼úin─â la sediul s─âu sau/┼či la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, în func┼úie de categoria ┼či de tipul transportului rutier executat, urm─âtoarele documente:
    - eviden┼úa foilor de parcurs emise, precum ┼či matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau eviden┼úa pentru fiecare curs─â a diagramelor tahograf pentru o perioad─â de 2 ani;
    - listele de pasageri (în copie pentru cursele aflate în derulare ┼či în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - foile de parcurs tip ASOR (în copie pentru cursele aflate în derulare ┼či în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - scrisorile de transport intern ┼či/sau interna┼úional (în copie pentru cursele aflate în derulare ┼či în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - diagramele tahograf utilizate (în original) pentru anul precedent ┼či anul în curs, conform reglement─ârilor interne ┼či interna┼úionale în vigoare;
    - fi┼čele privind instruirea personalului în ceea ce prive┼čte respectarea normelor de protec┼úie a muncii ┼či PSI (în original) pentru o perioad─â de 5 ani;
    - documentele doveditoare din care s─â rezulte angajarea persoanei care conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či a conduc─âtorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele m─âsuri de protec┼úie a persoanelor încadrate în munc─â;
    - documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (în original) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - eviden┼úa biletelor de c─âl─âtorie pentru o perioad─â de 2 ani;
    - asigurarea c─âl─âtorilor ┼či bagajelor acestora în cazul transporturilor de persoane în trafic intern ┼či interna┼úional (în original);
    - clasificarea acordat─â de Registrul Auto Român (în copie);
    - certificatul de noxe (în copie) pentru o perioad─â de 2 ani;
    - cartea de identitate a autovehiculelor (în original);
    - documentele doveditoare din care s─â rezulte c─â de┼úine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dup─â caz (în copie);
    - talonul-anex─â la certificatul de înmatriculare, cu viza inspec┼úiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);
    - contractele pentru transporturile rutiere ocazionale (în copie pentru cursele aflate în derulare ┼či în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - raport─ârile privind situa┼úia curselor neefectuate pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - eviden┼úa modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 ┼či a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de func┼úii ale personalului care lucreaz─â în transportul rutier ┼či concur─â la siguran┼úa circula┼úiei, pentru o perioad─â de 5 ani;
    - registrul de eviden┼ú─â ┼či de folosire a autoriza┼úiilor TIR pentru anul în curs.
    Condi┼úii privind ┼čoferii:
    - s─â se utilizeze ┼čoferi ap┼úi din punct de vedere medical ┼či psihologic conform examin─ârilor periodice;
    - s─â se utilizeze ┼čoferi cu practic─â ┼či experien┼ú─â în conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunz─âtor;
    - s─â se utilizeze ┼čoferi f─âr─â antecedente grave la circula┼úia pe drumurile publice în ultimele 36 de luni, cum ar fi:
        - consum de b─âuturi alcoolice;
        - accidente grave de circula┼úie;
    - s─â se verifice capacitatea de munc─â a ┼čoferilor înainte de începerea activit─â┼úii de transport ┼či testarea alcoolscop;
    - s─â se respecte regimul de munc─â ┼či de odihn─â al ┼čoferului, prev─âzut de legisla┼úia în vigoare.
    5. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â comunice în termen de 15 zile agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de documentele care au stat la baza atribuirii licen┼úei de transport rutier public.
    6. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â declare la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licen┼úei de transport rutier public.
    7. Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â licen┼úa de transport rutier public la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit-o, în termen de 60 de zile de la data schimb─ârii sediului, procedându-se la anularea pozi┼úiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobândirii unei noi licen┼úe de transport rutier public. în aceast─â perioad─â operatorul de transport rutier este autorizat s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea.
    8. Operatorul de transport rutier va trebui s─â ob┼úin─â o nou─â licen┼ú─â de transport rutier public de la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care ┼či-a mutat sediul, ref─âcând etapele procedurii pentru dobândirea acesteia. La ridicarea noii licen┼úe operatorul de transport rutier va depune licen┼úa de┼úinut─â anterior.
    9. Operatorul de transport rutier de┼úin─âtor de licen┼ú─â de transport rutier public, care î┼či înceteaz─â activitatea, este obligat s─â anun┼úe în scris agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile de la data încet─ârii activit─â┼úii, procedându-se la anularea pozi┼úiei din Registrul operatorilor de transport rutier, ┼či s─â depun─â licen┼úa de transport rutier public în original împreun─â cu caietul de sarcini la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    10. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â reînnoiasc─â licen┼úa de transport rutier public la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia ┼či s─â solicite în termen aplicarea vizelor anuale.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoan─â desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, conduc─âtorii auto etc.) este obligat s─â pun─â la dispozi┼úie, sub sanc┼úiunea amenzii, toate documentele care atest─â dreptul, modul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii de transport rutier ┼či dovada existen┼úei legale a operatorului de transport rutier, precum ┼či actele de identitate ale reprezentantului s─âu.
    12. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â respecte întocmai legile ┼či reglement─ârile specifice fiec─ârei categorii de transport rutier pe care o execut─â ┼či prevederile caietelor de sarcini.
    13. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â execute numai categoriile de transport rutier pentru care de┼úine licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul.
    14. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â asigure securitatea pasagerilor la îmbarcarea/debarcarea acestora în/din mijloacele de transport rutier ce efectueaz─â curse ocazionale ┼či turistice.
    15. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia ca, la cererea agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., s─â efectueze cursa sau traseul respectiv pe perioada comunicat─â, în cazurile de retragere a licen┼úei de execu┼úie pentru traseu de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. sau în caz de renun┼úare la licen┼úa de execu┼úie pentru traseu din ini┼úiativa operatorului de transport rutier.
    16. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â asigure existen┼úa la bordul autovehiculului, pe toat─â durata execut─ârii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuat─â ┼či de prevederile legale în vigoare, respectiv:
    16.1. Pentru toate categoriile de transport rutier:
    - licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul sau cartela magnetic─â a vehiculului;
    - foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dup─â caz;
    - certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspec┼úia tehnic─â valabil─â;
    - contractul de închiriere în original, dac─â vehiculul este închiriat;
    - documentul-tip care atest─â valabilitatea cartelei magnetice (în copie).
    16.2. în mod suplimentar, în cazul transportului de persoane:
    a) certificat de clasificare pe stele sau categorii, în original;
    b) lista pasagerilor în cazul transportului în trafic intern sau documentul de control conform Acordului INTERBUS;
    c) documente specifice care s─â ateste caracterul transportului turistic sau ocazional efectuat în trafic intern sau interna┼úional (contract, invita┼úie, document de tarifare a transportului).
    16.3. în mod suplimentar, în cazul transportului de marf─â:
    a) documentele de înso┼úire a m─ârfii;
    b) scrisoarea de transport;
        - în cazul transportului rutier interna┼úional de marf─â:
    - scrisoarea de transport;
    - carnet TIR, dup─â caz;
        - în cazul transportului rutier de m─ârfuri cu greut─â┼úi ┼či/sau gabarite dep─â┼čite:
    - autoriza┼úia special─â emis─â de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România;
        - în cazul transportului rutier de produse periculoase ┼či materiale radioactive:
    - certificatul de atestare profesional─â pentru ┼čoferi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesional─â pentru ┼čoferii care efectueaz─â transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.);
    - documentele privind vehiculul ┼či marfa transportat─â, conform Hot─ârârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizat─â în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994;
    - fi┼ča de siguran┼ú─â pentru categoria de produse transportate.
    16.4. în mod suplimentar, în cazul efectu─ârii de transporturi rutiere cu vehicule închiriate, contractul de închiriere se va afla în original sau în copie legalizat─â la bordul vehiculului.
    17. în situa┼úii deosebite, calamit─â┼úi naturale, conflict armat, st─âri de necesitate declarate de conducerea statului ┼či alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a r─âspunde operativ la solicit─ârile autorit─â┼úii competente ┼či ale reprezentan┼úilor s─âi.

    CAP. 2
    Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

    A. Transportul rutier de persoane
    La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obliga┼úia:
    a) s─â utilizeze pe timpul execut─ârii transportului placa de traseu cu indicarea executantului ┼či a caracterului cursei;
    b) s─â supravegheze urcarea ┼či coborârea pasagerilor;
    c) s─â nu circule cu u┼čile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;
    d) s─â asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitima┼úii de c─âl─âtorie cu loc;
    e) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
    f) s─â nu admit─â la transport în salonul autovehiculului:
    - materii greu mirositoare;
    - materii inflamabile;
    - butelii de aragaz;
    - butoaie cu carbid;
    - tuburi de oxigen;
    - materiale explozibile;
    - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
    - produse caustice;
    - materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot murd─âri autovehiculul, bagajele sau îmbr─âc─âmintea c─âl─âtorilor;
    - obiecte sau m─ârfuri interzise la transport prin dispozi┼úiile legale;
    g) s─â nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea util─â de transport de pasageri înscris─â în certificatul de înmatriculare. S─â se asigure spa┼úii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor ┼či s─â nu se preia la transport în acestea m─ârfuri sau colete decât în limita spa┼úiilor disponibile;
    h) s─â nu opreasc─â pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prev─âzute în graficul de circula┼úie;
    i) s─â asigure gratuit readucerea c─âl─âtorilor la punctul de plecare în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din cauz─â de for┼ú─â major─â sau din vina transportatorului;
    j) s─â asigure preluarea c─âl─âtorilor din autovehiculele r─âmase imobilizate pe traseu în termen maxim de:
    - 3 ore în jude┼ú;
    - 5 ore în ┼úar─â;
    - 16 ore în str─âin─âtate.
    Condi┼úii comerciale de efectuare a transporturilor rutiere, pe care trebuie s─â le respecte operatorii de transport rutier:
    a) s─â emit─â legitima┼úii de c─âl─âtorie corespunz─âtoare sumelor încasate pentru c─âl─âtori ┼či bagaje;
    b) s─â utilizeze numai legitima┼úii de c─âl─âtorie înseriate pentru pasageri ┼či bagaje, înregistrate ca documente cu regim special;
    c) s─â nu permit─â c─âl─âtoria decât în baza legitima┼úiilor de c─âl─âtorie valabile, precum ┼či a legitima┼úiilor speciale;
    d) s─â asigure c─âl─âtorii ┼či bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorilor;
    e) în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mân─â, care pot fi ┼úinute în mân─â sau în plasa portpachet.
    în salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
    - nu se încadreaz─â în categoria bagajelor de mân─â;
    - con┼úin produse neadmise la transport;
    - sunt a┼čezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fa┼ú─â sau din spate a autovehiculului.
    Nu se admit la transport bagajele a┼čezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dac─â spa┼úiul r─âmas neutilizat de c─âtre pasageri ar permite acest lucru.
    Bagajele depuse în spa┼úiul destinat bagajelor se manipuleaz─â numai de c─âtre ┼čofer.
    în cazul execut─ârii transporturilor rutiere de c─âl─âtori prin curse ocazionale sau turistice, operatorul de transport rutier va urm─âri în mod suplimentar:
    a) utilizarea foii de parcurs tip ASOR sau a listei de pasageri întocmite, parafate ┼či barate dup─â ultimul c─âl─âtor de c─âtre beneficiar ┼či care, în cazul transporturilor rutiere interna┼úionale, va fi vizat─â de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.;
    b) neîmbarcarea suplimentar─â de c─âl─âtori fa┼ú─â de cei cuprin┼či în lista de pasageri sau în foaia de parcurs tip ASOR.
    în cazul în care pe unul dintre sensuri se transport─â un grup de turi┼čti care a fost transportat anterior (schimbare de serie), la bordul autovehiculului se va afla în mod obligatoriu ┼či lista de pasageri cu care a fost transportat ini┼úial grupul respectiv de turi┼čti.
    în mod suplimentar, în cazul execut─ârii transporturilor rutiere de c─âl─âtori prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    - referitor la condi┼úiile de executare a transporturilor rutiere:
    a) la cel pu┼úin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mi┼čcare s─â se eviden┼úieze cursele proprii plecate ┼či sosite;
    b) s─â execute transporturi strict în conformitate cu graficul de circula┼úie;
    c) s─â asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor s─â ia m─âsuri de înlocuire a acestora;
    d) s─â anun┼úe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauze de for┼ú─â major─â sau alte cauze la capetele de linie ┼či, în limita posibilit─â┼úilor, ┼či pe traseu;
    e) s─â comunice agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. lunar, pân─â la data de 10 a lunii în curs, cursele neexecutate ┼či cauza neexecut─ârii în luna expirat─â;
    f) s─â asigure oprirea în toate sta┼úiile prev─âzute în grafic pentru urcarea ┼či coborârea c─âl─âtorilor ┼či bagajelor;
    g) s─â nu blocheze sta┼úiile publice cu autovehicule pentru parcare sau efectuarea unor lucr─âri de între┼úinere ┼či repara┼úii;
    h) s─â asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de c─âl─âtori de pe traseele deservite în exclusivitate;
    i) s─â solicite avizul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pentru orice modific─âri ale graficului de circula┼úie;
    - referitor la condi┼úiile comerciale:
    a) s─â asigure vânzarea biletelor la capetele de linie ┼či în autovehicul, inclusiv cu anticipa┼úie;
    b) s─â asigure biletele de c─âl─âtorie în cel pu┼úin dou─â limbi - limba român─â ┼či o limb─â de circula┼úie interna┼úional─â, pentru cursele interna┼úionale;
    c) la emiterea abonamentelor s─â respecte reglement─ârile în vigoare;
    d) s─â nu emit─â legitima┼úii de c─âl─âtorie peste capacitatea autovehiculului, ca locuri pe scaune, la cursele interna┼úionale;
    e) s─â accepte la transport to┼úi c─âl─âtorii care au legitima┼úii de c─âl─âtorie valabile pentru cursa respectiv─â, în limita capacit─â┼úii vehiculului;
    f) s─â asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani pentru care nu se solicit─â loc separat, în cazul transportului în trafic na┼úional.
    Cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de c─âl─âtori existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul r─âmas imobilizat în traseu nu se consider─â curse noi; acestea se efectueaz─â dup─â acela┼či grafic ca al cursei dublate, în urm─âtoarele condi┼úii:
    - dep─â┼čirea capacit─â┼úii de preluare a autovehiculului ini┼úial;
    - men┼úionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei.
    în cazul curselor efectuate prin servicii regulate speciale, în mod suplimentar se vor respecta urm─âtoarele condi┼úii:
    - nu se vor transporta alte persoane decât angaja┼úii beneficiarului;
    - este interzis─â oprirea pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în sta┼úiile publice.
    Sta┼úiile utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate sunt puncte de oprire special amenajate cu alveole pentru scoaterea din trafic a vehiculului pe perioada opririi (capete de traseu sau sta┼úii de tranzit).
    Punctele de oprire special amenajate trebuie s─â asigure urm─âtoarele condi┼úii:
    - spa┼úii de oprire pentru îmbarcarea ┼či debarcarea pasagerilor;
    - spa┼úiu amenajat pentru sta┼úionarea pasagerilor;
    - s─â fie aprobate de consiliile locale ┼či de poli┼úie.
    în scopul realiz─ârii protec┼úiei sociale agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. poate s─â impun─â, prin graficul de circula┼úie anex─â la caietul de sarcini, oprirea în anumite sta┼úii publice existente pe traseul pentru care se emite licen┼úa de execu┼úie pentru traseu.
    Plecarea ┼či sosirea curselor turistice sau ocazionale se vor efectua în mod obligatoriu din locuri amenajate astfel încât s─â se asigure securitatea pasagerilor la îmbarcarea/debarcarea în/din autovehicul.
    Condi┼úiile pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:
    a) autovehiculele trebuie s─â aib─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â efectuat─â la termen;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, sp─âlate ┼či dezinfectate;
    c) s─â existe afi┼čat în interiorul autovehiculului numele ┼čoferului;
    d) s─â existe instala┼úia de înc─âlzire a salonului autovehiculului, în stare de func┼úionare, ┼či s─â fie utilizat─â ori de câte ori este nevoie;
    e) s─â existe roat─â de rezerv─â a┼čezat─â într-un suport exterior salonului;
    f) s─â existe la bord mijloace PSI ┼či ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
    g) în perioada de iarn─â s─â existe în dotare mijloace de desz─âpezire;
    h) s─â existe spa┼úii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor. Bagajele ce dep─â┼česc capacitatea spa┼úiilor de depozitare pot fi transportate în remorci închise, ata┼čate vehiculului;
    i) s─â aib─â un aspect estetic corespunz─âtor;
    j) autovehiculele trebuie s─â fie inscrip┼úionate cu însemnele operatorului de transport rutier;
    k) autovehiculele trebuie s─â fie dotate cu aparat tahograf care va fi în func┼úiune pe toat─â durata desf─â┼čur─ârii transportului conform reglement─ârilor în vigoare;
    l) autovehiculele trebuie s─â fie clasificate pe stele sau categorii de c─âtre Registrul Auto Român.
    La autovehiculele care execut─â transportul rutier de persoane prin servicii regulate, în mod suplimentar trebuie asigurate:
    a) afi┼čarea în interiorul salonului a tarifului de transport pe baz─â de bilet, pe zone kilometrice, pentru transporturile rutiere în trafic na┼úional;
    b) numerotarea locurilor pentru autovehiculele care execut─â transporturi rutiere între localit─â┼úi;
    c) locuri rezervate pentru invalizi, b─âtrâni, persoane cu copii în bra┼úe, pentru transporturile rutiere în trafic na┼úional.

    B. Transportul rutier de m─ârfuri
    Transporturile rutiere na┼úionale de m─ârfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive ┼či dot─âri conform reglement─ârilor în vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.
    Vehiculele utilizate la transportul de m─ârfuri trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    - s─â se încadreze în normele legale de siguran┼ú─â ┼či securitate a transporturilor rutiere;
    - s─â fie omologate;
    - s─â fie înscrise în circula┼úie definitiv sau temporar;
    - s─â aib─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â valabil─â.
    Pentru transportul m─ârfurilor perisabile vehiculele vor îndeplini condi┼úii suplimentare.
    Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice, ce corespund defini┼úiilor de mai jos:
    - mijlocul de transport rutier izoterm trebuie s─â fie construit cu pere┼úi izolan┼úi, inclusiv u┼čile, podeaua ┼či acoperi┼čul, permi┼úând limitarea schimburilor de c─âldur─â dintre interiorul ┼či exteriorul furgonului;
    - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o surs─â de frig (ghea┼ú─â hidric─â, cu sau f─âr─â adaos de sare; pl─âci eutectice; ghea┼ú─â carbonic─â, cu sau f─âr─â reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau f─âr─â reglare de evaporare etc.), alta decât echipament mecanic sau cu "absorb┼úie", ce permite sc─âderea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či o men┼úine în continuare pentru o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C;
    - mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, ma┼čin─â de "absorb┼úie" etc.), care s─â permit─â, la o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C, sc─âderea temperaturii din interiorul furgonului gol ┼či men┼úinerea ei în continuare în mod permanent;
    - mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prev─âzut cu un dispozitiv de producere a c─âldurii, care s─â permit─â ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či men┼úinerea ei în continuare timp de 12 ore cel pu┼úin f─âr─â reaprovizionare, la o temperatur─â practic constant─â ┼či nu mai mic─â de +12 grade C.
    în mod suplimentar vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    - transportul de animale vii se efectueaz─â cu autovehicule special amenajate în acest scop;
    - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglement─ârilor sanitare veterinare în vigoare;
    - în cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigur─â fixarea capului sau perete desp─âr┼úitor între ele, pentru evitarea accident─ârii acestora în timpul transportului.

    B1. Transportul rutier de m─ârfuri generale în trafic na┼úional
    La executarea transporturilor rutiere operatorii de transport rutier vor respecta urm─âtoarele condi┼úii:
    - operatorul de transport rutier r─âspunde de num─ârul, de greutatea ┼či integritatea m─ârfurilor de la înc─ârcare ┼či pân─â la predarea la destina┼úie a acestora;
    - ┼čoferul are obliga┼úia s─â asiste la înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea m─ârfurilor transportate, permi┼úând efectuarea acestor opera┼úiuni astfel încât pe parcursul transportului s─â se asigure securitatea m─ârfurilor ┼či s─â se preîntâmpine deplasarea acestora ┼či producerea unor evenimente rutiere;
    - ┼čoferul are obliga┼úia s─â nu permit─â înc─ârcarea m─ârfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu de┼úine licen┼ú─â;
    - s─â nu se încarce vehiculul peste capacitatea util─â de transport;
    - s─â se realizeze transportul în conformitate cu contractul încheiat cu beneficiarul, iar în caz de imobilizare a vehiculului s─â se ia m─âsuri de remediere sau de înlocuire a acestuia;
    - s─â se respecte normele de protec┼úie a muncii ┼či PSI pe tot timpul transportului, prev─âzute de legisla┼úia în vigoare;
    - transportul m─ârfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.

    B2. Transportul rutier al produselor periculoase ┼či al materialelor radioactive
    Transportul rutier al m─ârfurilor periculoase se execut─â cu vehicule care necesit─â amenaj─âri speciale (cisterne sau vehicule care transport─â m─ârfuri din clasele limitative 1 ┼či 7) sau nu necesit─â astfel de amenaj─âri (în cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea strict─â a caietului de sarcini al licen┼úei ┼či a prevederilor legale în vigoare.
    Transporturile se vor efectua cu respectarea urm─âtoarelor condi┼úii:
    1. Referitor la conduc─âtorii auto:
    - s─â se instruiasc─â ┼čoferii asupra specificului transporturilor ce urmeaz─â s─â fie executate privind obliga┼úiile care le revin la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;
    - ┼čoferul trebuie s─â de┼úin─â certificatul care s─â ateste instruirea general─â ┼či cunoa┼čterea de c─âtre acesta a obliga┼úiilor pe care le are privind executarea acestor transporturi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995.
    2. Condi┼úii de executare a transporturilor:
    - s─â se solicite expeditorului, pentru orice comand─â de transport susceptibil─â de a fi produs periculos sau de┼čeu toxic, precizarea naturii m─ârfii ce urmeaz─â s─â fie transportat─â ┼či dac─â are sau nu clasificare conform acordului interna┼úional A.D.R.;
    - s─â se pretind─â înainte de începerea transportului respectiv ca expeditorul s─â predea ┼čoferului la prezentarea pentru înc─ârcare fi┼ča de siguran┼ú─â a produsului ce urmeaz─â s─â fie transportat, pentru ca ┼čoferul s─â cunoasc─â caracteristicile m─ârfii ce urmeaz─â s─â fie transportat─â ┼či s─â poat─â verifica îndeplinirea condi┼úiilor de prezentare pentru transport;
    - s─â nu se transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau de┼čeuri toxice, ale c─âror caracteristici ┼či condi┼úii de transport nu au fost comunicate în scris de c─âtre expeditor ┼či nu sunt cunoscute;
    - s─â nu se utilizeze la vehiculele care transport─â asemenea produse decât cel mult o remorc─â sau o semiremorc─â, cu excep┼úia cazurilor în care prin specifica┼úia produsului respectiv se interzice transportul acestuia în remorci;
    - s─â nu se încredin┼úeze vehiculul unor ┼čoferi care nu îndeplinesc condi┼úiile pentru executarea unor asemenea transporturi;
    - s─â se verifice la preluarea m─ârfurilor pentru transport dac─â acestea sunt prezentate conform specifica┼úiei produsului respectiv;
    - s─â se pretind─â expeditorului s─â predea echipamentele auxiliare prev─âzute în specifica┼úia produsului respectiv, dup─â caz:
        - mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv;
        - mijloace de interven┼úie în caz de accident (masc─â de gaze, m─ânu┼či ┼či cizme din cauciuc, substan┼úe neutralizante etc.);
    - s─â nu se admit─â supraînc─ârcarea vehiculului peste capacitatea nominal─â, volumetric─â sau ca suprafa┼ú─â;
    - s─â nu se transporte pasageri în afara personalului care execut─â transportul;
    - s─â se respecte obliga┼úiile privind parcarea ┼či sta┼úionarea vehiculelor înc─ârcate cu asemenea produse;
    - s─â se asigure continuitatea transportului în cazul imobiliz─ârii din cauze tehnice, în parcurs, a vehiculelor înc─ârcate cu asemenea produse, în termen de maximum:
        - 5 ore în jude┼ú;
        - 12 ore în ┼úar─â;
        - 24 de ore în str─âin─âtate, cu excep┼úia cazurilor în care natura m─ârfurilor transportate nu impune termene mai scurte;
    - s─â se pretind─â expeditorului s─â asigure cur─â┼úarea, sp─âlarea ┼či, dup─â caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dup─â desc─ârcarea m─ârfurilor transportate.
    3. Vehiculele utilizate la transportul rutier de produse periculoase ┼či materiale radioactive trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    a) s─â se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenaj─ârilor pentru transportul categoriei respective de produse, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Român sau/┼či a atestatului pentru transporturi de materiale radioactive, emis de Comisia Na┼úional─â pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare;
    b) s─â li se asigure mijloace PSI conform prevederilor legale;
    c) s─â li se asigure pentru circula┼úia în perioada de iarn─â mijloace individuale de desz─âpezire;
    d) s─â fie echipate cu aparate de control omologate interna┼úional, instalate ┼či sigilate conform prescrip┼úiilor tehnice prev─âzute în legisla┼úia în vigoare;
    e) s─â fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor ┼či triunghiuri reflectorizante autorizate.

    B3. Transportul rutier interna┼úional de m─ârfuri
    Transporturile rutiere interna┼úionale de m─ârfuri se efectueaz─â în baza licen┼úelor de execu┼úie specifice, cu respectarea caietului de sarcini aferent licen┼úei. Vehiculele care nu de┼úin licen┼ú─â de execu┼úie valabil─â nu pot trece frontiera de stat a României.
    La efectuarea transporturilor se vor respecta urm─âtoarele condi┼úii:
    - se va respecta termenul de prezentare la înc─ârcare/desc─ârcare;
    - conduc─âtorul auto va asista la înc─ârcarea m─ârfii, urm─ârind num─ârul coletelor înc─ârcate, marcajul acestora, starea aparent─â a ambalajului ┼či a m─ârfii, indicând modul optim de repartizare a înc─ârc─âturii ┼či ancorarea acesteia;
    - deschiderea vehiculului pentru desc─ârcarea m─ârfii se va face numai în prezen┼úa organelor vamale.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                          CAIET DE SARCINI
    al licen┼úei de transport rutier în interes propriu

    CAP. 1
    Obliga┼úii generale

    1. Operatorul de transport rutier împreun─â cu persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier r─âspund de asigurarea unei st─âri tehnice a vehiculelor corespunz─âtoare cerin┼úelor categoriei de transport pentru care s-a ob┼úinut licen┼úa de transport rutier în interes propriu.
    2. Persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier r─âspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, ┼či de respectarea locului de parcare comunicat agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    3. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â p─âstreze licen┼úa de transport rutier în interes propriu la sediu ┼či s─â transmit─â un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filial─â sau sucursal─â, care va în┼čtiin┼úa pentru luare în eviden┼ú─â agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    4. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â de┼úin─â la sediul firmei sau/┼či la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, în func┼úie de categoria ┼či de tipul transportului rutier executat, urm─âtoarele documente:
    - eviden┼úa foilor de parcurs emise, precum ┼či matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau eviden┼úa pentru fiecare curs─â a diagramelor tahograf pentru o perioad─â de 2 ani;
    - scrisorile de transport intern ┼či/sau interna┼úional (în copie pentru cursele aflate în derulare ┼či în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - diagramele tahograf utilizate (în original) pentru anul precedent ┼či anul în curs, conform reglement─ârilor interne ┼či interna┼úionale în vigoare;
    - fi┼čele privind instruirea personalului în ceea ce prive┼čte respectarea normelor de protec┼úie a muncii ┼či PSI (în original) pentru o perioad─â de 5 ani;
    - documentele doveditoare din care s─â rezulte angajarea persoanei care conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či a conduc─âtorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele m─âsuri de protec┼úie a persoanelor încadrate în munc─â;
    - documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (în original) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - certificatul de noxe (în copie) pentru o perioad─â de 2 ani;
    - cartea de identitate a autovehiculelor (în original);
    - documentele doveditoare din care s─â rezulte c─â de┼úine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dup─â caz (în copie);
    - talonul-anex─â la certificatul de înmatriculare, cu viza inspec┼úiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);
    - eviden┼úa modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 ┼či a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de func┼úii ale personalului care lucreaz─â în transportul rutier ┼či concur─â la siguran┼úa circula┼úiei, pentru o perioad─â de 5 ani;
    - registrul de eviden┼ú─â ┼či de folosire a autoriza┼úiilor TIR pentru anul în curs.
    Condi┼úii privind ┼čoferii:
    - s─â se utilizeze ┼čoferi ap┼úi din punct de vedere medical ┼či psihologic conform examin─ârilor periodice;
    - s─â se utilizeze ┼čoferi cu practic─â ┼či experien┼ú─â în conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunz─âtor;
    - s─â se utilizeze ┼čoferi f─âr─â antecedente grave la circula┼úia pe drumurile publice în ultimele 36 de luni, cum ar fi:
        - consumul de b─âuturi alcoolice;
        - accidente grave de circula┼úie;
    - s─â se verifice capacitatea de munc─â a ┼čoferilor înainte de începerea activit─â┼úii de transport ┼či testarea alcoolscop;
    - s─â se respecte regimul de munc─â ┼či de odihn─â al ┼čoferului, prev─âzut de legisla┼úia în vigoare.
    5. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â comunice în termen de 15 zile agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de documentele care au stat la baza atribuirii licen┼úei de transport rutier în interes propriu.
    6. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â declare la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licen┼úei de transport rutier în interes propriu.
    7. Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â licen┼úa de transport rutier în interes propriu la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit-o, în termen de 60 de zile de la data schimb─ârii sediului, procedându-se la anularea pozi┼úiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobândirii unei noi licen┼úe de transport rutier în interes propriu. în aceast─â perioad─â operatorul de transport rutier este autorizat s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea.
    8. Operatorul de transport rutier va trebui s─â ob┼úin─â o nou─â licen┼ú─â de transport rutier în interes propriu de la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care ┼či-a mutat sediul, ref─âcând etapele procedurii pentru dobândirea acesteia. La ridicarea noii licen┼úe operatorul de transport rutier va depune licen┼úa de┼úinut─â anterior.
    9. Operatorul de transport rutier de┼úin─âtor de licen┼ú─â de transport rutier în interes propriu, care î┼či înceteaz─â activitatea, este obligat s─â anun┼úe în scris agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile de la data încet─ârii activit─â┼úii, procedându-se la anularea pozi┼úiei din Registrul operatorilor de transport rutier, ┼či s─â depun─â licen┼úa de transport rutier în interes propriu, în original, împreun─â cu caietul de sarcini la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    10. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â reînnoiasc─â licen┼úa de transport rutier în interes propriu la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia ┼či s─â solicite în termen aplicarea vizelor anuale.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoan─â desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, conduc─âtorii auto etc.) este obligat s─â pun─â la dispozi┼úie, sub sanc┼úiunea amenzii, toate documentele care atest─â dreptul, modul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii de transport rutier ┼či dovada existen┼úei legale a operatorului de transport rutier, precum ┼či actele de identitate ale reprezentantului s─âu.
    12. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â respecte întocmai legile ┼či reglement─ârile specifice fiec─ârei categorii de transport rutier pe care o execut─â, prev─âzute în prezentul caiet de sarcini.
    13. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â execute numai categoriile de transport rutier pentru care de┼úine licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul.
    14. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â asigure existen┼úa la bordul autovehiculului, pe toat─â durata execut─ârii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuat─â ┼či de prevederile legale în vigoare, respectiv:
    14.1. Pentru toate categoriile de transport rutier:
    - licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul sau cartela magnetic─â a vehiculului;
    - foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dup─â caz;
    - certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspec┼úia tehnic─â valabil─â;
    - contractul de închiriere în original, dac─â vehiculul este închiriat;
    - documentul-tip care atest─â valabilitatea cartelei magnetice (în copie).
    14.2. în mod suplimentar, în cazul transportului de persoane se asigur─â lista nominal─â sau legitima┼úiile de serviciu ale pasagerilor.
    14.3. în mod suplimentar, în cazul transportului de marf─â se asigur─â:
    a) documentele de înso┼úire a m─ârfii;
    b) scrisoarea de transport;
        - în cazul transportului rutier interna┼úional de marf─â:
    - scrisoarea de transport;
    - carnetul TIR, dup─â caz;
        - în cazul transportului rutier de m─ârfuri cu greut─â┼úi ┼či/sau gabarite dep─â┼čite:
    - autoriza┼úia special─â emis─â de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România;
        - în cazul transportului rutier de produse periculoase ┼či materiale radioactive:
    - certificatul de atestare profesional─â pentru ┼čoferi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesional─â pentru ┼čoferii care efectueaz─â transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.);
    - documentele privind vehiculul ┼či marfa transportat─â, conform Hot─ârârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizat─â în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994;
    - fi┼ča de siguran┼ú─â pentru categoria de produse transportate.
    14.4. în mod suplimentar, în cazul efectu─ârii de transporturi rutiere cu vehicule închiriate, contractul de închiriere se va afla în original sau în copie legalizat─â la bordul vehiculului.
    15. în situa┼úii deosebite, calamit─â┼úi naturale, conflict armat, st─âri de necesitate declarate de conducerea statului ┼či alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a r─âspunde operativ la solicit─ârile autorit─â┼úii competente ┼či ale reprezentan┼úilor s─âi.
    16. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â respecte legisla┼úia na┼úional─â ┼či interna┼úional─â, precum ┼či prevederile caietelor de sarcini ale licen┼úelor pe care le de┼úine.

    CAP. 2
    Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

    A. Transportul rutier de persoane
    La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obliga┼úia s─â fac─â dovada (prin legitima┼úii de serviciu sau lista nominal─â) c─â pasagerii transporta┼úi au calitatea de angaja┼úi proprii sau presteaz─â o activitate în interesul acestora.
    Condi┼úiile pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:
    a) autovehiculele trebuie s─â aib─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â efectuat─â la termen;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, sp─âlate ┼či dezinfectate;
    c) s─â existe instala┼úia de înc─âlzire a salonului autovehiculului, în stare de func┼úionare, ┼či s─â fie utilizat─â ori de câte ori este nevoie;
    d) s─â existe roat─â de rezerv─â a┼čezat─â într-un suport exterior salonului;
    e) în perioada de iarn─â s─â existe în dotare mijloace de desz─âpezire;
    f) autovehiculele trebuie s─â fie dotate cu aparat tahograf care va fi în func┼úiune pe toat─â durata desf─â┼čur─ârii transportului conform reglement─ârilor în vigoare;
    g) autovehiculele trebuie s─â fie clasificate pe stele sau categorii de c─âtre Registrul Auto Român.

    B. Transportul rutier de m─ârfuri
    Transporturile rutiere na┼úionale de m─ârfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive ┼či dot─âri conform reglement─ârilor în vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.
    Vehiculele utilizate la transportul rutier de m─ârfuri trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    - s─â se încadreze în normele legale de siguran┼ú─â ┼či securitate a transporturilor rutiere;
    - s─â fie omologate;
    - s─â fie înscrise în circula┼úie definitiv sau temporar;
    - s─â aib─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â valabil─â.
    Pentru transportul m─ârfurilor perisabile vehiculele vor îndeplini condi┼úii suplimentare.
    Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ce corespund defini┼úiilor de mai jos:
    - mijlocul de transport rutier izoterm trebuie s─â fie construit cu pere┼úi izolan┼úi, inclusiv u┼čile, podeaua ┼či acoperi┼čul, permi┼úând limitarea schimburilor de c─âldur─â dintre interiorul ┼či exteriorul furgonului;
    - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o surs─â de frig (ghea┼ú─â hidric─â, cu sau f─âr─â adaos de sare; pl─âci eutectice; ghea┼ú─â carbonic─â, cu sau f─âr─â reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau f─âr─â reglare de evaporare etc.), alta decât echipament mecanic sau cu "absorb┼úie", ce permite sc─âderea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či o men┼úine în continuare pentru o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C;
    - mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, ma┼čin─â de "absorb┼úie" etc.), care s─â permit─â, la o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C, sc─âderea temperaturii din interiorul furgonului gol ┼či men┼úinerea ei în continuare în mod permanent;
    - mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prev─âzut cu un dispozitiv de producere a c─âldurii, care s─â permit─â ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či men┼úinerea ei în continuare timp de 12 ore cel pu┼úin f─âr─â reaprovizionare, la o temperatur─â practic constant─â ┼či nu mai mic─â de +12 grade C.
    în mod suplimentar vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    - transportul de animale vii se efectueaz─â cu autovehicule special amenajate în acest scop;
    - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglement─ârilor sanitare veterinare în vigoare;
    - în cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigur─â fixarea capului sau perete desp─âr┼úitor între ele, pentru evitarea accident─ârii acestora în timpul transportului.

    B1. Transportul rutier de m─ârfuri în trafic na┼úional
    La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urm─âtoarele condi┼úii:
    - operatorul de transport rutier r─âspunde de num─ârul, de greutatea ┼či integritatea m─ârfurilor de la înc─ârcare ┼či pân─â la predarea la destina┼úie a acestora;
    - ┼čoferul are obliga┼úia s─â asiste la înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea m─ârfurilor transportate, permi┼úând efectuarea acestor opera┼úiuni astfel încât pe parcursul transportului s─â se asigure securitatea m─ârfurilor ┼či s─â se preîntâmpine deplasarea acestora ┼či producerea unor evenimente rutiere;
    - ┼čoferul are obliga┼úia s─â nu permit─â înc─ârcarea m─ârfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu de┼úine licen┼ú─â;
    - s─â nu se încarce vehiculul peste capacitatea util─â de transport;
    - s─â se realizeze transportul în conformitate cu contractul încheiat cu beneficiarul, iar în caz de imobilizare a vehiculului s─â se ia m─âsuri de remediere sau de înlocuire a acestuia;
    - s─â se respecte normele de protec┼úie a muncii ┼či PSI pe tot timpul transportului, prev─âzute de legisla┼úia în vigoare;
    - transportul m─ârfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.

    B2. Transportul rutier al produselor periculoase ┼či al materialelor radioactive
    Transportul rutier al m─ârfurilor periculoase se execut─â cu vehicule care necesit─â amenaj─âri speciale (cisterne sau vehicule care transport─â m─ârfuri din clasele limitative 1 ┼či 7) sau nu necesit─â astfel de amenaj─âri în cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea strict─â a caietului de sarcini al licen┼úei ┼či a prevederilor legale în vigoare.
    Transporturile se vor efectua cu respectarea urm─âtoarelor condi┼úii:
    1. Referitor la conduc─âtorii auto:
    - s─â se instruiasc─â ┼čoferii asupra specificului transporturilor ce urmeaz─â s─â fie executate privind obliga┼úiile care le revin la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;
    - ┼čoferul trebuie s─â de┼úin─â certificatul care s─â ateste instruirea general─â ┼či cunoa┼čterea de c─âtre acesta a obliga┼úiilor pe care le are privind executarea acestor transporturi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995.
    2. Condi┼úii de executare a transporturilor:
    - s─â se solicite expeditorului, pentru orice comand─â de transport susceptibil─â de a fi produs periculos sau de┼čeu toxic, precizarea naturii m─ârfii ce urmeaz─â s─â fie transportat─â ┼či dac─â are sau nu clasificare conform acordului interna┼úional A.D.R.;
    - s─â se pretind─â înainte de începerea transportului respectiv ca expeditorul s─â predea ┼čoferului la prezentarea pentru înc─ârcare fi┼ča de siguran┼ú─â a produsului ce urmeaz─â s─â fie transportat, pentru ca ┼čoferul s─â cunoasc─â caracteristicile m─ârfii ce urmeaz─â s─â fie transportat─â ┼či s─â poat─â verifica îndeplinirea condi┼úiilor de prezentare pentru transport;
    - s─â nu se transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau de┼čeuri toxice, ale c─âror caracteristici ┼či condi┼úii de transport nu au fost comunicate în scris de c─âtre expeditor ┼či nu sunt cunoscute;
    - s─â nu se utilizeze la vehiculele care transport─â asemenea produse decât cel mult o remorc─â sau o semiremorc─â, cu excep┼úia cazurilor în care prin specifica┼úia produsului respectiv se interzice transportul acestuia în remorci;
    - s─â nu se încredin┼úeze vehiculul unor ┼čoferi care nu îndeplinesc condi┼úiile pentru executarea unor asemenea transporturi;
    - s─â se verifice la preluarea m─ârfurilor pentru transport dac─â acestea sunt prezentate conform specifica┼úiei produsului respectiv;
    - s─â se pretind─â expeditorului s─â predea echipamentele auxiliare prev─âzute în specifica┼úia produsului respectiv, dup─â caz:
        - mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv;
        - mijloace de interven┼úie în caz de accident (masc─â de gaze, m─ânu┼či ┼či cizme din cauciuc, substan┼úe neutralizante etc.);
    - s─â nu se admit─â supraînc─ârcarea vehiculului peste capacitatea nominal─â, volumetric─â sau ca suprafa┼ú─â;
    - s─â nu se transporte pasageri în afara personalului care execut─â transportul;
    - s─â se respecte obliga┼úiile privind parcarea ┼či sta┼úionarea vehiculelor înc─ârcate cu asemenea produse;
    - s─â se asigure continuitatea transportului în cazul imobiliz─ârii din cauze tehnice, în parcurs, a vehiculelor înc─ârcate cu asemenea produse, în termen de maximum:
        - 5 ore în jude┼ú;
        - 12 ore în ┼úar─â;
        - 24 de ore în str─âin─âtate, cu excep┼úia cazurilor în care natura m─ârfurilor transportate nu impune termene mai scurte;
    - s─â se pretind─â expeditorului s─â asigure cur─â┼úarea, sp─âlarea ┼či, dup─â caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dup─â desc─ârcarea m─ârfurilor transportate.
    3. Vehiculele utilizate la transportul rutier de produse periculoase ┼či materiale radioactive trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    a) s─â se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenaj─ârilor pentru transportul categoriei respective de produse, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Român sau/┼či a atestatului pentru transporturi de materiale radioactive, emis de Comisia Na┼úional─â pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare;
    b) s─â li se asigure mijloace PSI conform prevederilor legale;
    c) s─â li se asigure pentru circula┼úia în perioada de iarn─â mijloace individuale de desz─âpezire;
    d) s─â fie echipate cu aparate de control omologate interna┼úional, instalate ┼či sigilate conform prescrip┼úiilor tehnice prev─âzute în legisla┼úia în vigoare;
    e) s─â fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor ┼či triunghiuri reflectorizante autorizate.

    B3. Transportul rutier interna┼úional de m─ârfuri
    Transporturile rutiere interna┼úionale de m─ârfuri se efectueaz─â în baza licen┼úelor de execu┼úie specifice, cu respectarea caietului de sarcini aferent licen┼úei. Vehiculele care nu de┼úin licen┼ú─â de execu┼úie valabil─â nu pot trece frontiera de stat a României.
    La efectuarea transporturilor se vor respecta urm─âtoarele condi┼úii:
    - se va respecta termenul de prezentare la înc─ârcare/desc─ârcare;
    - conduc─âtorul auto va asista la înc─ârcarea m─ârfii, urm─ârind num─ârul coletelor înc─ârcate, marcajul acestora, starea aparent─â a ambalajului ┼či a m─ârfii, indicând modul optim de repartizare a înc─ârc─âturii ┼či ancorarea acesteia;
    - deschiderea vehiculului pentru desc─ârcarea m─ârfii se va face numai în prezen┼úa organelor vamale.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                         CAIET DE SARCINI
    al autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu

    CAP. 1
    Obliga┼úii generale

    1. Operatorul de transport rutier împreun─â cu persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier r─âspund de asigurarea unei st─âri tehnice a vehiculelor corespunz─âtoare cerin┼úelor categoriei de transport pentru care s-a ob┼úinut autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu.
    2. Persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier r─âspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini ┼či de respectarea locului de parcare comunicat agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    3. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â p─âstreze autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu la sediu ┼či s─â transmit─â un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filial─â sau sucursal─â, care va în┼čtiin┼úa pentru luare în eviden┼ú─â agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    4. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â de┼úin─â la sediul firmei sau/┼či la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, în func┼úie de categoria ┼či de tipul transportului rutier executat, urm─âtoarele documente:
    - eviden┼úa foilor de parcurs emise, precum ┼či matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau eviden┼úa pentru fiecare curs─â a diagramelor tahograf pentru o perioad─â de 2 ani;
    - scrisorile de transport intern (în copie pentru cursele aflate în derulare ┼či în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - fi┼čele privind instruirea personalului în ceea ce prive┼čte respectarea normelor de protec┼úie a muncii ┼či PSI (în original) pentru o perioad─â de 5 ani;
    - documentele doveditoare din care s─â rezulte angajarea persoanei care conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či a conduc─âtorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele m─âsuri de protec┼úie a persoanelor încadrate în munc─â;
    - documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (în original) pentru anul precedent ┼či anul în curs;
    - cartea de identitate a autovehiculelor (în original);
    - documentele doveditoare din care s─â rezulte c─â de┼úine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dup─â caz (în copie);
    - talonul-anex─â la certificatul de înmatriculare, cu viza inspec┼úiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);
    - eviden┼úa modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 ┼či a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de func┼úii ale personalului care lucreaz─â în transportul rutier ┼či concur─â la siguran┼úa circula┼úiei, pentru o perioad─â de 5 ani.
    Condi┼úii privind ┼čoferii:
    - s─â se utilizeze ┼čoferi ap┼úi din punct de vedere medical ┼či psihologic conform examin─ârilor periodice;
    - s─â se utilizeze ┼čoferi cu practic─â ┼či experien┼ú─â în conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunz─âtor;
    - s─â se utilizeze ┼čoferi f─âr─â antecedente grave la circula┼úia pe drumurile publice în ultimele 36 de luni, cum ar fi:
        - consumul de b─âuturi alcoolice;
        - accidente grave de circula┼úie;
    - s─â se verifice capacitatea de munc─â a ┼čoferilor înainte de începerea activit─â┼úii de transport ┼či testarea alcoolscop;
    - s─â se respecte regimul de munc─â ┼či de odihn─â al ┼čoferului, prev─âzut de legisla┼úia în vigoare.
    5. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â comunice în termen de 15 zile agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de documentele care au stat la baza atribuirii autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu.
    6. Operatorul de transport rutier are obliga┼úie s─â declare la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu.
    7. Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit-o, în termen de 60 de zile de la data schimb─ârii sediului, procedându-se la anularea pozi┼úiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobândirii unei noi autoriza┼úii de transport rutier în interes propriu. în aceast─â perioad─â operatorul de transport rutier este autorizat s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea.
    8. Operatorul de transport rutier va trebui s─â ob┼úin─â o nou─â autoriza┼úie de transport rutier în interes propriu de la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care ┼či-a mutat sediul, ref─âcând etapele procedurii pentru dobândirea acesteia. La ridicarea noii autoriza┼úii de transport rutier în interes propriu operatorul de transport rutier va depune autoriza┼úia de┼úinut─â anterior.
    9. Operatorul de transport rutier de┼úin─âtor de autoriza┼úie de transport rutier în interes propriu, care î┼či înceteaz─â activitatea, este obligat s─â anun┼úe în scris agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile de la data încet─ârii activit─â┼úii, procedându-se la anularea pozi┼úiei din Registrul operatorilor de transport rutier, ┼či s─â depun─â autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu, în original, împreun─â cu caietul de sarcini la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    10. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â reînnoiasc─â autoriza┼úia de transport rutier la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia ┼či s─â solicite în termen aplicarea vizelor anuale.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoan─â desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, conduc─âtorii auto etc.) este obligat s─â pun─â la dispozi┼úie, sub sanc┼úiunea amenzii, toate documentele care atest─â dreptul, modul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii de transport rutier ┼či dovada existen┼úei legale a operatorului de transport rutier, precum ┼či actele de identitate ale reprezentantului s─âu.
    12. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â respecte întocmai legile ┼či reglement─ârile specifice fiec─ârei categorii de transport rutier pe care o execut─â, prev─âzute în prezentul caiet de sarcini.
    13. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â execute numai categoriile de transport rutier pentru care de┼úine autoriza┼úia de transport rutier în interes propriu.
    14. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â asigure existen┼úa la bordul autovehiculului, pe toat─â durata execut─ârii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuat─â ┼či de prevederile legale în vigoare, respectiv:
    14.1. Pentru toate categoriile de transport rutier:
    - licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul sau cartela magnetic─â a vehiculului;
    - foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dup─â caz;
    - certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspec┼úia tehnic─â valabil─â;
    - contractul de închiriere în original, dac─â vehiculul este închiriat;
    - documentul-tip care atest─â valabilitatea cartelei magnetice (în copie).
    în mod suplimentar, în cazul transportului rutier de persoane se va asigura lista nominal─â sau legitima┼úiile de serviciu ale c─âl─âtorilor.
    14.2. în mod suplimentar, în cazul transportului rutier de marf─â:
    a) documente de înso┼úire a m─ârfii;
    b) scrisoare de transport.
    14.3. în mod suplimentar, în cazul efectu─ârii de transporturi rutiere cu vehicule închiriate, contractul de închiriere se va afla în original sau în copie legalizat─â la bordul vehiculului.
    15. în situa┼úii deosebite, calamit─â┼úi naturale, conflict armat, st─âri de necesitate declarate de conducerea statului ┼či alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a r─âspunde operativ la solicit─ârile autorit─â┼úii competente ┼či ale reprezentan┼úilor s─âi.
    16. Operatorul de transport rutier are obliga┼úia s─â respecte legisla┼úia na┼úional─â ┼či prevederile caietului de sarcini al autoriza┼úiei de transport rutier în interes propriu pe care le de┼úine.

    CAP. 2
    Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

    A. Transportul rutier de persoane
    Operatorul de transport rutier în interes propriu trebuie s─â fac─â dovada (prin legitima┼úii de serviciu sau lista nominal─â) c─â pasagerii transporta┼úi au calitatea de angaja┼úi proprii sau presteaz─â o activitate în interesul acestuia.
    Condi┼úiile pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:
    a) autovehiculele trebuie s─â aib─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â efectuat─â la termen;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, sp─âlate ┼či dezinfectate;
    c) s─â existe instala┼úia de înc─âlzire a salonului autovehiculului, în stare de func┼úionare, ┼či s─â fie utilizat─â ori de câte ori este nevoie;
    d) s─â existe roat─â de rezerv─â a┼čezat─â într-un suport exterior salonului;
    e) s─â existe la bord mijloace PSI ┼či ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
    f) în perioada de iarn─â s─â existe în dotare mijloace de desz─âpezire.

    B. Transportul rutier de m─ârfuri
    Transporturile rutiere na┼úionale de m─ârfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive ┼či dot─âri conform reglement─ârilor în vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.
    Vehiculele utilizate la transportul rutier de m─ârfuri trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    - s─â se încadreze în normele legale de siguran┼ú─â ┼či securitate a transporturilor rutiere;
    - s─â fie omologate;
    - s─â fie înscrise în circula┼úie definitiv sau temporar;
    - s─â aib─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â valabil─â.
    Pentru transportul m─ârfurilor perisabile vehiculele vor îndeplini condi┼úii suplimentare.
    Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ce corespund defini┼úiilor de mai jos:
    - mijlocul de transport rutier izoterm trebuie s─â fie construit cu pere┼úi izolan┼úi, inclusiv u┼čile, podeaua ┼či acoperi┼čul, permi┼úând limitarea schimburilor de c─âldur─â dintre interiorul ┼či exteriorul furgonului;
    - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o surs─â de frig (ghea┼ú─â hidric─â, cu sau f─âr─â adaos de sare; pl─âci eutectice; ghea┼ú─â carbonic─â, cu sau f─âr─â reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau f─âr─â reglare de evaporare etc.), alta decât echipament mecanic sau cu "absorb┼úie", ce permite sc─âderea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či o men┼úine în continuare pentru o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C;
    - mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, ma┼čin─â de "absorb┼úie" etc.), care s─â permit─â, la o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C, sc─âderea temperaturii din interiorul furgonului gol ┼či men┼úinerea ei în continuare în mod permanent;
    - mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prev─âzut cu un dispozitiv de producere a c─âldurii, care s─â permit─â ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či men┼úinerea ei în continuare timp de 12 ore cel pu┼úin f─âr─â reaprovizionare, la o temperatur─â practic constant─â ┼či nu mai mic─â de +12 grade C.
    în mod suplimentar, vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    - transportul de animale vii se efectueaz─â cu autovehicule special amenajate în acest scop;
    - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglement─ârilor sanitare veterinare în vigoare;
    - în cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigur─â fixarea capului sau perete desp─âr┼úitor între ele, pentru evitarea accident─ârii acestora în timpul transportului.

    Transportul rutier de m─ârfuri generale în trafic na┼úional
    La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urm─âtoarele condi┼úii:
    - ┼čoferul are obliga┼úia s─â asiste la înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea m─ârfurilor transportate, permi┼úând efectuarea acestor opera┼úiuni astfel încât pe parcursul transportului s─â se asigure securitatea m─ârfurilor ┼či s─â se preîntâmpine deplasarea acestora ┼či producerea unor evenimente rutiere;
    - ┼čoferul are obliga┼úia s─â nu permit─â înc─ârcarea m─ârfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu de┼úine licen┼ú─â de execu┼úie;
    - s─â nu se încarce vehiculul pentru capacitatea util─â de transport;
    - s─â se respecte normele de protec┼úie a muncii ┼či PSI pe tot timpul transportului, prev─âzute de legisla┼úia în vigoare.

    ANEXA 5a)
    la normele metodologice

                            CAIET DE SARCINI
al licen┼úei de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úile desf─â┼čurate în cadrul acesteia

    Autogara este un spa┼úiu special amenajat în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe serviciilor regulate de transport rutier public de persoane.
    1. Condi┼úii pentru ob┼úinerea licen┼úei de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úile desf─â┼čurate în cadrul acesteia:
    a) spa┼úiu corespunz─âtor pentru:
    - cas─â de bilete ┼či abonamente;
    - birou de mi┼čcare ┼či informa┼úii;
    b) peroane pentru autobuzele care pleac─â sau sosesc din curs─â;
    c) grup sanitar propriu sau acces la un grup sanitar apropiat;
    d) spa┼úiu amenajat pentru sta┼úionarea publicului c─âl─âtor.
    2. Condi┼úii privind informarea publicului c─âl─âtor
    Informarea publicului c─âl─âtor se asigur─â prin:
    a) afi┼čarea la loc vizibil, pe table special confec┼úionate, a plec─ârilor ┼či sosirilor curselor, a pre┼úului biletelor de c─âl─âtorie pentru sta┼úiile deservite de autogar─â, a modific─ârilor survenite în programul de transport;
    b) afi┼čarea la fiecare cas─â de bilete ┼či abonamente a orarului de func┼úionare;
    c) montarea de table indicatoare la peroanele de plecare a curselor.
    3. Condi┼úii privind peroanele:
    a) num─ârul peroanelor pentru plecarea curselor se stabile┼čte în raport cu num─ârul maxim de plec─âri simultane din programul zilei ┼či ┼úinându-se seama de faptul c─â autobuzul trebuie s─â ocupe peronul cu 15 minute înainte de plecarea cursei;
    b) la repartizarea curselor pe peroane se va ┼úine seama ┼či de necesitatea ca plec─ârile curselor de pe un anumit traseu s─â aib─â loc de la acela┼či peron. Repartizarea curselor pe peroane se va face asigurându-se cel pu┼úin 15 minute interval între dou─â plec─âri consecutive de la acela┼či peron;
    c) num─ârul maxim al sosirilor simultane din programul zilei se stabile┼čte ┼úinându-se seama de num─ârul peroanelor pentru sosirea curselor din programul zilei.
    4. Condi┼úii privind programul de func┼úionare al autog─ârii
    Programul autog─ârii se stabile┼čte în func┼úie de orele de plecare ┼či de sosire a curselor:
    a) în principiu autogara se va deschide cu 30 de minute înainte de sosirea/plecarea primei curse a zilei ┼či se va închide dup─â 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    b) casele de bilete se vor deschide cu 30 de minute înainte de plecarea primei curse ┼či se vor închide dup─â plecarea ultimei curse.
    5. Condi┼úii privind executarea curselor:
    a) personalul autog─ârii este obligat s─â asigure respectarea de c─âtre public a regulilor stabilite cu privire la conduita în autogar─â, interzicând:
    - cer┼četoria, comer┼úul ambulant sau jocurile de noroc;
    - fumatul ┼či consumul b─âuturilor alcoolice în s─âlile de a┼čteptare;
    - murd─ârirea sau deteriorarea sub orice form─â a autog─ârilor, mobilierului sau a instala┼úiilor acestora;
    - tulburarea lini┼čtii ┼či ordinii în autogar─â;
    b) în scopul desf─â┼čur─ârii normale a circula┼úiei autobuzelor în incinta autog─ârii (accesul la peroane sau la locul de parcare, degaj─âri etc.) se va organiza aceast─â activitate dup─â reguli riguros stabilite ┼či sub controlul permanent al impiegatului de mi┼čcare;
    c) prin registrul de mi┼čcare se va asigura eviden┼úa curselor plecate ┼či sosite, în ordinea cronologic─â de execu┼úie, înscriindu-se ┼či operatorul de transport rutier care efectueaz─â cursele;
    d) de┼úin─âtorul de licen┼ú─â de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úi desf─â┼čurate în cadrul acesteia este obligat s─â comunice agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., pân─â la data de 10 a lunii în curs pentru luna expirat─â, regularitatea curselor pe fiecare operator de transport rutier, cu urm─âtoarele date:
    - operatorul de transport rutier;
    - num─ârul curselor conform programului curselor, cursele întârziate ┼či cursele suspendate (neexecutate).
    6. Condi┼úii comerciale:
    a) de┼úin─âtorii de licen┼ú─â de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úi desf─â┼čurate în cadrul acesteia au obliga┼úia de a permite în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogar─â, f─âr─â a condi┼úiona încheierea contractelor de efectuarea de servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicit─â;
    b) de┼úin─âtorii de licen┼ú─â de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úi desf─â┼čurate în cadrul acesteia au obliga┼úia de a primi ┼či de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicit─â accesul în autogar─â, cereri la care se va r─âspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 5 zile;
    c) de┼úin─âtorii de licen┼ú─â de execu┼úie pentru autogar─â ┼či activit─â┼úi desf─â┼čurate în cadrul acesteia au obliga┼úia de a încheia contracte de acces în autogar─â, în conformitate cu graficele de circula┼úie aprobate, cu operatorii de transport rutier sau cu asocia┼úiile de operatori de transport rutier c─ârora Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. le-a atribuit licen┼úe de execu┼úie pentru traseu;
    d) tariful perceput pentru accesul în autogar─â ┼či la serviciile specifice oferite de aceasta, diferen┼úiat pentru transportul rutier de persoane în trafic jude┼úean, interjude┼úean ┼či interna┼úional, va fi similar pentru to┼úi operatorii de transport rutier.
    Impunerea la încheierea contractului cu un operator de transport rutier, pentru acelea┼či servicii, a unui tarif mai mare decât cel practicat la încheierea contractului cu un alt operator de transport rutier este interzis─â.

    ANEXA 5b)
    la normele metodologice

                                  CRITERII
       de abilitare a autog─ârilor utilizate în traficul interna┼úional

    Autog─ârile utilizate drept cap de traseu sau sta┼úii la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional se abiliteaz─â în acest sens dac─â îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii privind dotarea ┼či func┼úionarea:
    a) sal─â de a┼čteptare cu capacitate de minimum 40 de locuri pe scaune - minimum 100 mp;
    b) func┼úionare conform graficelor de circula┼úie ale curselor pe care le deservesc;
    c) spa┼úiu de depozitare a bagajelor c─âl─âtorilor - minimum 100 mc;
    d) grup social propriu - minimum dou─â cabine;
    e) sta┼úie de amplificare ┼či tabel─â electronic─â de afi┼čaj pentru informarea publicului c─âl─âtor;
    f) spa┼úiu adecvat pentru eliberarea legitima┼úiilor de c─âl─âtorie;
    g) minimum 4 peroane acoperite, destinate în exclusivitate curselor interna┼úionale;
    h) personalul autog─ârii va fi dotat cu uniform─â de serviciu.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                        CAIET DE SARCINI
al licenţei de execuţie pentru activitatea de agenţie de voiaj

    Agen┼úia de voiaj este un spa┼úiu special amenajat în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de eliberare a legitima┼úiilor de c─âl─âtorie, informare ┼či îndrumare a c─âl─âtorilor.
    1. Condi┼úii pentru ob┼úinerea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de agen┼úie de voiaj:
    a) existen┼úa unui spa┼úiu corespunz─âtor amenajat pentru eliberarea legitima┼úiilor de c─âl─âtorie ┼či pentru informarea publicului;
    b) posibilit─â┼úi de p─âstrare, în condi┼úiile legii, a imprimatelor cu regim special ┼či a sumelor de bani încasate.
    2. Condi┼úii comerciale:
    a) s─â se emit─â numai legitima┼úii de c─âl─âtorie înseriate pentru pasageri ┼či bagajele acestora, înregistrate ca documente cu regim special;
    b) s─â se emit─â legitima┼úii de c─âl─âtorie corespunz─âtoare sumelor încasate;
    c) s─â se transmit─â în timp util operatorului de transport rutier diagrama legitima┼úiilor de c─âl─âtorie emise;
    d) s─â aib─â încheiate contracte legal întocmite pentru emiterea legitima┼úiilor de c─âl─âtorie numai cu operatorii de transport rutier de┼úin─âtori de licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseu;
    e) s─â se afi┼čeze la loc vizibil cursele ┼či graficele de circula┼úie ale fiec─ârui operator de transport rutier pentru care se emit legitima┼úii de c─âl─âtorie, precum ┼či tarifele aplicate.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                            CAIET DE SARCINI
al licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úi de intermediere în transporturile rutiere de m─ârfuri ┼či de persoane ┼či pentru activitatea de colectare, expediere ┼či distribuire a m─ârfurilor

    1. Intermedierea în transporturile rutiere este opera┼úiunea prin care un operator, din ordinul ┼či pe seama unui comitent (client, beneficiar), face s─â se transporte, adic─â s─â se organizeze un transport de m─ârfuri sau de persoane, f─âr─â s─â fie el însu┼či transportatorul.
    2. în executarea activit─â┼úii de intermediere operatorul poate s─â încheie contracte de transport în nume propriu sau în numele clientului, dar întotdeauna pe seama acestuia din urm─â.
    3. Transportul poate fi realizat prin unul sau mai mul┼úi operatori de transport rutier ori prin asociere cu al┼úi intermediari sau operatori din alte moduri de transport.
    4. Organizarea transportului sau a activit─â┼úilor de colectare, expediere ┼či distribu┼úie se face pe baza ┼či în condi┼úiile contractului încheiat între client/beneficiar ┼či intermediar, precum ┼či ale celui încheiat între intermediar ┼či transportator.
    5. Se consider─â drept contract încheiat ┼či comanda acceptat─â. Comanda ┼či acceptarea ei pot fi transmise prin po┼čt─â, telex, fax sau pe cale electronic─â.
    6. Comanda trebuie s─â con┼úin─â elemente necesare care s─â permit─â organizarea ┼či efectuarea transportului. Clientul este obligat s─â transmit─â prin comand─â instruc┼úiuni precise, dac─â solicit─â condi┼úii speciale de depozitare, transport sau de livrare a m─ârfii.
    7. Condi┼úii pentru ob┼úinerea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de intermediere/organizare a transporturilor:
    a) existen┼úa unui spa┼úiu corespunz─âtor pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii;
    b) posibilitatea de p─âstrare, în condi┼úiile legii, a imprimatelor cu regim special.
    8. Condi┼úii specifice pentru activitatea de colectare, expediere ┼či distribu┼úie a m─ârfurilor:
    a) existen┼úa depozitului/depozitelor pentru colectarea m─ârfii de minimum 100 mp;
    b) existen┼úa spa┼úiilor pentru sta┼úionarea autovehiculelor în timpul opera┼úiunilor de înc─ârcare/desc─ârcare a m─ârfurilor.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

                           CAIET DE SARCINI
al licenţei de execuţie pentru activitatea de mesagerie

    Mesageria este activitatea de transport rutier de bagaje, pachete ┼či colete neînso┼úite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autovehiculele ce deservesc traseele pe care se execut─â transport de persoane prin servicii regulate.
    1. Condi┼úii pentru ob┼úinerea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de mesagerie:
    a) existen┼úa unui spa┼úiu corespunz─âtor pentru primirea/predarea bagajelor, pachetelor sau coletelor, precum ┼či pentru p─âstrarea acestora;
    b) existen┼úa unui cântar;
    c) posibilit─â┼úi de p─âstrare, în condi┼úiile legii, a imprimatelor cu regim special ┼či a sumelor de bani încasate.
    2. Condi┼úii comerciale:
    a) expedi┼úiile de mesagerii se primesc la cursele de autobuze numai pe traseele pe care nu circul─â curse regulate de mesagerii ┼či numai dac─â sunt asigurate condi┼úii de avizare a destinatarilor ┼či de depozitare a coletelor, iar transportul acestora nu stinghere┼čte transportul de c─âl─âtori;
    b) bagajele ┼či mesageriile voluminoase se vor transporta în portbagajele sau în remorcile autobuzelor.
    Urcarea (coborârea) bagajelor ┼či a mesageriilor în portbagajele sau în remorcile autobuzelor se va efectua f─âr─â perceperea vreunei taxe de c─âtre personalul de serviciu al autog─ârii sau de c─âtre ┼čofer;
    c) în autog─âri tarifarea bagajelor ┼či a mesageriilor se face pe baz─â de cânt─ârire de c─âtre casierul casei de bagaje, iar acolo unde nu exist─â case de bagaje, de c─âtre ┼čofer.
    Dup─â cânt─ârire fiec─ârui colet (indiferent dac─â este supus sau nu tarif─ârii) i se aplic─â un tichet al c─ârui num─âr va fi înregistrat pe recipisa de bagaje, pe buletinul de mesagerii pentru coletele care au fost tarifate sau pe versoul biletului de c─âl─âtorie pentru cele transportate gratuit.
    Pe parcurs tarifarea se face de c─âtre conduc─âtorul auto, la greutatea declarat─â de c─âl─âtori ┼či verificat─â prin apreciere de conduc─âtorul auto. Dac─â exist─â dubii asupra greut─â┼úii, la prima autogar─â din parcurs se va proceda la cânt─ârire.
    Tarifarea bagajelor se face cu ajutorul recipiselor de bagaje ┼či buletinelor de mesagerii.
    Pentru transportul mesageriilor se folose┼čte buletinul de mesagerii, care constituie actul doveditor de primire a coletelor în autogar─â, precum ┼či de predare a lor destinatarului.
    Mesageriile se vor transporta cu condi┼úia ca ele s─â fie luate în primire de destinatar în sta┼úia indicat─â prin buletinul de mesagerii.
    Avizarea destinatarului se va face de c─âtre pred─âtor prin mijloacele ┼či pe r─âspunderea acestuia.
    în caz de neridicare a coletelor de c─âtre destinatar, acestea vor fi readuse la sta┼úia de predare ┼či înapoiate expeditorului, c─âruia i se va tarifa ┼či transportul de înapoiere.
    Mesageriile înapoiate la sta┼úiile de predare vor fi reavizate în termen de 24 de ore de la înapoierea coletului.
    Nu vor fi primite pentru transportul cu autobuzul sau pentru p─âstrare la casele de bagaje urm─âtoarele:
    - materii inflamabile (benzin─â, petrol lampant etc.);
    - butelii de aragaz;
    - bidoane cu carbid;
    - materii greu mirositoare;
    - produse caustice;
    - obiecte sau m─ârfuri interzise la transport prin dispozi┼úii legale.
    Transportul trimiterilor de po┼čt─â ┼či pres─â cu autobuzul se face respectându-se urm─âtoarele condi┼úii:
    - greutatea maxim─â admis─â la transport trebuie condi┼úionat─â de tipul autobuzelor, ca s─â nu fie afectate buna servire a c─âl─âtorilor, integritatea trimiterilor de po┼čt─â, siguran┼úa în circula┼úie;
    - de regul─â, pentru o manipulare u┼čoar─â, trimiterile de po┼čt─â ┼či pres─â se ambaleaz─â în colete de maximum 20 kg fiecare;
    - trimiterile de po┼čt─â ┼či pres─â se aduc la autogar─â de c─âtre po┼čt─â cu cel pu┼úin 30 de minute înaintea orei de plecare în curs─â a autobuzelor ┼či se predau gestionarului casei de bagaje (unde exist─â) sau, în lipsa acestuia, angajatului îns─ârcinat cu primirea ┼či predarea trimiterilor de po┼čt─â ┼či pres─â;
    - documentele care se întocmesc ┼či înso┼úesc transporturile ┼či care servesc pentru tarifare sunt listele de predare. Listele de predare se completeaz─â de po┼čt─â în 4 exemplare, pentru fiecare traseu, cu urm─âtoarele:
    - data (ziua, luna, anul);
    - sta┼úiile de destina┼úie;
    - num─ârul de colete pe sta┼úii;
    - greutatea coletelor pe sta┼úii;
    - num─ârul de ordine al coletelor.
    La primirea coletelor în autogar─â casierul de bagaje sau angajatul îns─ârcinat cu primirea/predarea trimiterilor de po┼čt─â ┼či pres─â va verifica dac─â num─ârul coletelor ┼či greutatea lor corespund datelor înscrise în listele de predare, dup─â care semneaz─â de primire ┼či restituie exemplarul 4 al listelor de predare, re┼úinându-le pe celelalte.
    Coletele se predau împreun─â cu exemplarul 3 al listei de predare ┼čoferului care semneaz─â de primire pe originalul listei de predare (care r─âmâne în arhiva casei de bagaje).
    în sta┼úiile de destina┼úie de pe traseu ┼čoferul pred─â coletele angaja┼úilor po┼čtei, care vor semna de primire pe exemplarul 3 al listei de predare.
    La înapoierea din curs─â ┼čoferul restituie casierului de bagaje sau angajatului îns─ârcinat cu primirea/predarea trimiterilor de po┼čt─â ┼či pres─â listele de predare.
    Pentru preluarea trimiterilor de po┼čt─â ┼či pres─â angaja┼úii po┼čtei sunt obliga┼úi s─â se prezinte la sta┼úiile de oprire cu 10 minute înainte de ora de sosire a autobuzelor.
    în cazurile în care angaja┼úii po┼čtei nu sunt prezen┼úi în sta┼úia de sosire a autobuzelor, trimiterile de po┼čt─â ┼či pres─â se readuc în autog─ârile de predare, urmând s─â fie retransportate cu urm─âtoarea curs─â.
    3. Condi┼úii pentru executarea transporturilor de mesagerie:
    a) s─â se execute transportul de mesagerie cu însemnele înscrise pe autovehicule;
    b) s─â se asigure timp suficient pentru îmbarcarea ┼či debarcarea coletelor;
    c) s─â nu se supraîncarce autovehiculul peste capacitatea util─â de transport;
    d) s─â se asigure preluarea coletelor din autovehiculele r─âmase imobilizate în traseu;
    e) la sediul agentului economic care execut─â transportul de mesagerie s─â existe un registru de mi┼čcare care s─â eviden┼úieze graficul de circula┼úie cu plec─âri ┼či sosiri.
    4. Condi┼úii de admitere la prezentare a coletelor la mesagerie:
    a) în categoria obiectelor de mesagerie se încadreaz─â urm─âtoarele:
    - colete;
    - scrisori sau cutii cu valoare declarat─â;
    - casete ┼či gen┼úi colectoare;
    - saci cu pachete cu pres─â sau alte tip─ârituri;
    b) ambalajele de mesagerie se prezint─â în ambalaje proprii sau tip;
    c) ambalarea se face cu: hârtie sau pânz─â rezistent─â, saci din hârtie, pânz─â f─âr─â petice, material plastic sau mu┼čama, cutii din carton, placaj, lemn ori tabl─â, co┼čuri sau împletituri din r─âchit─â, valize, containere.

    ANEXA 9  *** Abrogat─â
 
    ANEXA 10
    la normele metodologice

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - A.R.R.
    Agen┼úia A.R.R. ..................              Operator de transport rutier
                                                       .....................

                                                        Seria ... nr. ....

                          CAIET DE SARCINI
    pentru servicii regulate (speciale) de transport persoane

    A. Graficul de circula┼úie
    Traseul: Localitatea "0" (cap de traseu) - Localitatea "n" (cap de traseu)
 ____________________________________________________________________________
|       Dus      |      |         |                         |    întors      |
|________________| km   | Nr.     |     Denumirea sta┼úiei   |________________|
| Ora de plecare |      | sta┼úiei |                         | Ora de plecare |
|________________|______|_________|_________________________|________________|
| a0 |   |   |   | 0    |         | Sta┼úia 0 - cap de traseu| b0 |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
| a1 |   |   |   | k1   |         | Sta┼úia 1                | b1 |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
| a2 |   |   |   | k2   |         | Sta┼úia 2                | b2 |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
| an |   |   |   | kn   |         | Sta┼úia n - cap de traseu| bn |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|


    a0 - ora de plecare din sta┼úia 0 - cap de traseu
    a1 - ora de plecare din sta┼úia 1
    a2 - ora de plecare din sta┼úia 2
    .
    .
    an - ora de sosire în sta┼úia n - cap de traseu

    b0 - ora de sosire în sta┼úia 0 - cap de traseu
    b1 - ora de plecare din sta┼úia 1
    b2 - ora de plecare din sta┼úia 2
    .
    .
    bn - ora de plecare din sta┼úia n - cap de traseu

    k1 - distan┼úa între sta┼úia 0 (cap de traseu) ┼či sta┼úia 1
    k2 - distan┼úa între sta┼úia 0 (cap de traseu) ┼či sta┼úia 2
    k3 - distan┼úa între sta┼úia 0 (cap de traseu) ┼či sta┼úia 3
    .
    .
    kn - distan┼úa între sta┼úia 0 (cap de traseu) ┼či sta┼úia n

                                                         Emitent

    B. Condi┼úii pentru asigurarea graficului de circula┼úie
    1. Zilele în care circul─â - conform prevederilor privind efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate
    2. Num─ârul de autovehicule necesare - num─ârul de autovehicule pentru acoperirea curselor + rezerv─â
    3. Capacitatea autovehiculului - num─ârul de locuri conform CIV
    4. Amenaj─ârile ┼či dot─ârile autovehiculului - atunci când este cazul
    5. Num─ârul de ┼čoferi necesar - conform AETR
    6. Regimul de circula┼úie:
    - sta┼úiile vor fi acelea┼či la dus ┼či la întors
    - timpul parcurs între sta┼úii va fi acela┼či la dus ┼či la întors
    7. Contractul de asigurare a pasagerilor ┼či bagajelor acestora - conform contractului de asigurare

    C. Contractele pentru utilizarea autog─ârilor ┼či a sta┼úiilor de┼úinute de c─âtre alte persoane fizice
________________________________________________________________________________
Nr.  Sta┼úia sau autogara   Amplasarea  Num─ârul contractului         Valabil
crt.                       (adresa)    pentru sta┼úie sau autogar─â   pân─â la ....
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

        Operator de transport rutier,           ┼×eful agen┼úiei A.R.R.,
           ......................              .......................

    Data ....................

    ANEXA 11a)
    la normele metodologice

                               CRITERIILE
de evaluare ┼či punctajele care se acord─â în cazul atribuirii curselor în trafic interjude┼úean, inclusiv între dou─â jude┼úe limitrofe (inclusiv între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov) ┼či a traseelor în trafic jude┼úean

    1. Vechimea parcului de autovehicule:
    - Anul de fabrica┼úie (AF) este acela┼či cu anul atribuirii (AA) - 18 puncte;
    - AF = AA - 1          - 18 puncte;
    - AF = AA - 2          - 16 puncte;
    - AF = AA - 3          - 14 puncte;
    - AF = AA - 4          - 12 puncte;
    - AF = AA - 5          - 10 puncte;
    - AF = AA - 6          -  9 puncte;
    - AF = AA - 7          -  8 puncte;
    - AF = AA - 8          -  3 puncte;
    - AF = AA - 9          -  2 puncte;
    - AF = AA - 10         -  1 punct.
    2. în func┼úie de structura parcului de autovehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acord─â:
    - 10 puncte pentru fiecare autovehicul aflat în proprietate sau de┼úinut cu contract de leasing;
    - 3 puncte pentru fiecare autovehicul de┼úinut cu contract de închiriere.
    3. Dac─â operatorul de transport rutier a de┼úinut în mod neîntrerupt licen┼úa de execu┼úie pentru traseu sau grup─â de trasee pe acel traseu:
    - 5 ani sau mai mult                     - 15 puncte;
    - între 4 ┼či 5 ani                       - 13 puncte;
    - între 3 ┼či 4 ani                       - 11 puncte;
    - între 2 ┼či 3 ani                       - 9 puncte;
    - între 1 ┼či 2 ani                       - 7 puncte;
    - 6 luni inclusiv, dar mai pu┼úin de 1 an - 2 puncte.
    Nu se acord─â puncte pentru executarea de transport de persoane prin servicii regulate speciale. Pentru traseele pe care s-au efectuat curse care nu au un caracter permanent pe tot cuprinsul anului, vechimea neîntrerupt─â pe aceste trasee se calculeaz─â identic. în aceast─â situa┼úie vechimea neîntrerupt─â calculat─â este valabil─â numai pentru cursele cu caracter sezonier ┼či nu se ia în considerare pentru cursele cu caracter permanent. De asemenea, vechimea neîntrerupt─â calculat─â pentru traseu pentru cursele cu caracter permanent nu este valabil─â pentru cursele cu caracter sezonier.
    4. Gradul de confort al autovehiculelor, respectiv autobuze sau microbuze, clasificate pe:
    - stele:          - 5 puncte;
    - categorii I     - 5 puncte;
                II    - 3 puncte;
                III   - 1 punct;
                IV    - 0 puncte.

    ANEXA 11b)
    la normele metodologice

                         METODOLOGIA DE PUNCTARE

    1. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 11.a) se acord─â puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului, cumulându-se punctele, f─âr─â a se lua în calcul autovehiculul sau autovehiculele de rezerv─â. Punctele se cumuleaz─â ┼či apoi se face media aritmetic─â. Num─ârul de ani se stabile┼čte în func┼úie de anul fabrica┼úiei înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, f─âr─â a se lua în considerare luna din an.
    2. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 11.a) se acord─â puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului, f─âr─â a se lua în calcul autovehiculul sau autovehiculele de rezerv─â. Punctele se cumuleaz─â ┼či apoi se face media aritmetic─â.
    3. La acordarea punctelor în func┼úie de criteriul nr. 3 din anexa nr. 11.a) se procedeaz─â astfel:
    a) La acordarea punctelor pentru vechimea pe traseu sau pe grupa de trasee se vor lua în considera┼úie ziua, luna ┼či anul de când operatorul de transport rutier a de┼úinut licen┼úa de execu┼úie pentru traseul sau grupa de trasee respectiv─â. Aceea┼či modalitate de stabilire a vechimii pe traseu sau grup─â de trasee se aplic─â ┼či în cazul în care operatorul de transport rutier a f─âcut parte dintr-o asocia┼úie de operatori de transport rutier care a de┼úinut licen┼ú─â de execu┼úie pentru traseul sau pentru grupa de trasee în cauz─â.
    b) în cazul asocia┼úiilor de operatori de transport rutier, cu sau f─âr─â personalitate juridic─â, fiec─ârui membru asociat i se acord─â punctajul în func┼úie de num─ârul de autovehicule cu care particip─â în cadrul asocia┼úiei ┼či de vechimea pe care membrul asociat o are pe traseu sau pe grupa de trasee respectiv─â.
    Exemplu:
    A) în cazul solicit─ârii unui traseu:
    Asocia┼úia de operatori de transport este format─â din 3 membri - A, B ┼či C - care particip─â în cadrul asocia┼úiei cu autovehicule, astfel: A cu 5 autovehicule, B cu 3 autovehicule ┼či C cu 2 autovehicule.
    Vechimea neîntrerupt─â pe traseu a membrilor asocia┼úi este: A - între 5 ┼či 6 ani; B - între 3 ┼či 4 ani; C - 3 luni.
    Punctajul pe care membrii asocia┼úi îl ob┼úin pe traseul respectiv, conform criteriului 3, este:
    A = 15 x 5 : 10 = 7,5 puncte;
    B = 11 x 3 : 10 = 3,3 puncte;
    C = 0 x 2 : 10 = 0 puncte.
    Punctajul asocia┼úiei se calculeaz─â, în cazul exemplului prezentat, A + B + C = 10,8 puncte.
    B) în cazul solicit─ârii unei grupe de trasee:
    Grupa de trasee cuprinde 2 trasee X ┼či Y.
    Asocia┼úia de operatori de transport este format─â din 2 membri - A ┼či B - care particip─â în cadrul asocia┼úiei cu autovehicule, astfel: A cu 5 autovehicule, B cu 3 autovehicule.
    Vechimea pe traseu a membrilor asocia┼úi este de:
    A - pe traseul X, între 5 ┼či 6 ani, iar pe traseul Y nu are vechime;
    B - pe traseul X, între 1 ┼či 2 ani, iar pe Y, între 3 ┼či 4 ani;
    Punctajul pe care membrii asocia┼úi îl ob┼úin pentru grupa de trasee, conform criteriului 3, este:
    A = (15 + 0) x 5 : 8 = 9,38 puncte;
    B = (7 + 11) x 3 : 8 = 6,75 puncte.
    Punctajul ob┼úinut de asocia┼úie pe grupa de trasee, conform criteriului 3, este calculat ca medie aritmetic─â a punctajelor ob┼úinute de membrii asocia┼úi ┼či va fi, în cazul exemplului prezentat, 16,13 puncte : 2 = 8,06 puncte.
    c) Pentru traseele pe care se efectueaz─â curse care nu au un caracter permanent pe tot cuprinsul anului, vechimea se calculeaz─â astfel: 1 sezon = 1 an.
    4. La criteriul nr. 4 din anexa nr. 11.a) se acord─â puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului, f─âr─â a se lua în calcul autovehiculul sau autovehiculele de rezerv─â. Punctele se cumuleaz─â ┼či apoi se face media aritmetic─â.
    5. Punctajul ob┼úinut pentru fiecare dintre criteriile de evaluare men┼úionate în anexa nr. 11.a) se cumuleaz─â, ob┼úinându-se punctajul general.
    6. în caz de egalitate de puncte la punctajul general, licen┼úa de execu┼úie pentru traseu sau grup─â de trasee se atribuie operatorului de transport rutier sau asocia┼úiei de operatori de transport rutier care a ob┼úinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 11.a), iar în cazul în care egalitatea se men┼úine, operatorului de transport rutier sau asocia┼úiei de operatori de transport rutier care a ob┼úinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 11.a) sau, în cazul în care egalitatea se men┼úine, operatorului de transport rutier sau asocia┼úiei de operatori de transport rutier care a ob┼úinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2 din anexa nr. 11.a). în cazul în care egalitatea se men┼úine, licen┼úa de execu┼úie pentru traseu sau grup─â de trasee se acord─â în mod echitabil solicitan┼úilor.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

                                   TARIFE
pentru presta┼úiile de servicii specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.

                                                                    - lei/an -F
                                                                    __________

    1. Licen┼úa de transport rutier sau autoriza┼úia de transport rutier
    1.1. Eliberarea licen┼úei de transport rutier sau a
         autoriza┼úiei de transport rutier                             500.000
    1.2. Vizarea anual─â a licen┼úei de transport rutier sau
         a autoriza┼úiei de transport rutier                           500.000

    2. Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul pentru transport rutier interna┼úional
    2.1. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul
         (autovehicul)                                              2.200.000
    2.2. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul
         (remorc─â, semiremorc─â)                                     1.300.000

    3. Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul pentru transport rutier na┼úional
    3.1. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul
         (autovehicul)                                              1.000.000
    3.2. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul
         (remorc─â, semiremorc─â)                                       600.000

    4. Licen┼úa de execu┼úie pentru traseu
    4.1. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu jude┼úean
         (pentru o curs─â)                                             300.000
    4.2. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu
         interjude┼úean între dou─â jude┼úe limitrofe
         (inclusiv între municipiul Bucure┼čti ┼či jude┼úul Ilfov)
         (pentru o curs─â)                                             600.000
    4.3. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu
         interjude┼úean (pentru o curs─â)                             1.000.000
    4.4. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru traseu
         interna┼úional (pentru o curs─â)                             3.700.000

    5. Licen┼úa de execu┼úie pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier
    5.1. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úile
         desf─â┼čurate în cadrul autog─ârii:
         - deschise traficului na┼úional                             6.000.000
         - deschise traficului interna┼úional                        8.000.000
    5.1.1. Vizarea anual─â                                          50% din tarif
    5.2. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea
         de agen┼úie de voiaj                                        3.000.000
    5.2.1. Vizarea anual─â                                          50% din tarif
    5.3. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea
         de mesagerie                                               3.000.000
    5.3.1. Vizarea anual─â                                          50% din tarif
    5.4. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea
         de colectare, expediere ┼či distribu┼úie a m─ârfurilor        2.000.000
    5.4.1. Vizarea anual─â                                          50% din tarif
    5.5. Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea
         de intermediere a transporturilor rutiere                 10.000.000
    5.5.1. Vizarea anual─â                                          50% din tarif

    6. Alte tarife
    6.1. Eliberarea unei noi licen┼úe de transport rutier sau
         autoriza┼úii de transport rutier ori licen┼úe de execu┼úie,
         ocazionat─â de pierderea, sustragerea sau deteriorarea
         celei eliberate                                           tarif ini┼úial
    6.2. Eliberarea licen┼úei de transport rutier sau a
         autoriza┼úiei de transport rutier ori a licen┼úei de
         execu┼úie, ocazionat─â de re┼úinerea celei eliberate         tarif ini┼úial
    6.3. Activitatea de autorizare a ┼čcolii de conduc─âtori auto
         (lei/or─â)                                                 300.000
    6.4. Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru
         persoana desemnat─â, consilier de siguran┼ú─â, instructor
         de conducere auto sau profesor de legisla┼úie rutier─â
         (lei/certificat)                                          300.000
    6.5. Vizarea atestatului pentru persoana desemnat─â             300.000
    6.6. Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de
         conduc─âtori auto (lei/categorie)                          600.000
    6.7. Activitate de documentare ┼či consultan┼ú─â (lei/or─â)        300.000
    6.8. Distribuirea de documente ┼či documenta┼úii proprii         maximum 75%
                                                                   din valoarea
                                                                   acestora
    6.9. Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de
         atestare a taximetri┼čtilor                                100.000
    6.10. Furnizarea de date privind operatorii de transport
          (lei/unitate)                                            100.000