închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 639 din 19 iulie 2007 privind modificarea Âşi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din 15 august 2007

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizatĂŁ în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa "ReglementĂŁri privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase" la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 Âşi 97 bis din 1 februarie 2006, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La capitolul 1 punctul 1.3, la prima liniuÞã, textul: "1 ianuarie 2005" se înlocuieÂşte cu textul: "1 ianuarie 2007";
    2. La capitolul 1 punctul 1.3, textul prevĂŁzut la a Âşasea liniuÞã se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "- RNTR 2 - ReglementĂŁri privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea."
    3. La capitolul 1 punctul 1.4, la definiĂžia "Agreare ADR", textul: "Partea 9 din ADR" se înlocuieÂşte cu textul: "Partea 9 din anexa B la ADR".
    4. La capitolul 1 punctul 1.4, la definiĂžia "Vehicul FL", litera a), textul: "61 grade C" se înlocuieÂşte cu textul: "60 grade C" Âşi textul: "EN 590:1993" se înlocuieÂşte cu textul: "EN 590:2004".
    5. La capitolul 1 punctul 1.4, la definiĂžia "Vehicul AT", litera a), textul: "vehicul, altul decât un vehicul FL sau OX" se înlocuieÂşte cu textul: "vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX".
    6. La capitolul 1, punctul 1.5 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "1.5 Capitolele: 9.2 - PrescripĂžii referitoare la construcĂžia vehiculelor, 9.3 - PrescripĂžii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanĂželor Âşi obiectelor explozive (clasa 1) în colete Âşi 9.7 - PrescripĂžii suplimentare referitoare la vehicule-cisternĂŁ (cisterne fixe), vehicule-baterie Âşi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX Âşi AT), din partea 9 din anexa B la ADR, sunt prevĂŁzute în anexa nr. 1 la reglementĂŁri."
    7. în tot cuprinsul capitolului 2, textul: "RNTR 7" se înlocuieÂşte cu textul: "RNTR 2".
    8. La anexa nr. 1 la reglementĂŁri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 Âşi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), capitolul 9.2 "PrescripĂžii referitoare la construcĂžia vehiculelor" se modificĂŁ Âşi va avea cuprinsul prevĂŁzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    9. La anexa nr. 1 la reglementĂŁri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 Âşi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), titlul capitolului 9.3 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins: "PrescripĂžii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanĂželor Âşi obiectelor explozive (clasa 1) în colete".
    10. La anexa nr. 1 la reglementĂŁri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 Âşi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), la titlul capitolului 9.7, textul: "(vehicule FL, OX Âşi AT)" se înlocuieÂşte cu textul: "(vehicule EX/III, FL, OX Âşi AT)".
    11. La anexa nr. 1 la reglementĂŁri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 Âşi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), capitolul 9.7, la subpunctul 9.7.7.2, textul: "etichetĂŁ conform modelelor nr. 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2" se înlocuieÂşte cu textul: "etichetĂŁ conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2".
    12. Anexele nr. 6a, 6b, 6c la reglementĂŁri se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ Âşi vor avea cuprinsul prevĂŁzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    ART. II
    Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la data publicĂŁrii.

                        p. Ministrul transporturilor,
                             Septimiu BuzaÂşu,
                             secretar de stat

    BucureÂşti, 19 iulie 2007.
    Nr. 639.

    ANEXA 1

    CAP. 9.2
    PrescripĂžii referitoare la construcĂžia vehiculelor

    9.2.1 Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX Âşi AT trebuie sĂŁ corespundĂŁ cerinĂželor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.
    Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX Âşi AT:
    - prescripĂžiile de la punctul 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) la toate vehiculele înmatriculate pentru prima datĂŁ (sau care au intrat în exploatare, dacĂŁ înmatricularea nu este obligatorie) dupĂŁ 30 iunie 1997;
    - prescripĂžiile de la punctul 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/6/CE) se aplicĂŁ la toate autovehiculele cu o masĂŁ maximĂŁ mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 31 decembrie 1987, Âşi la toate autovehiculele cu masa maximĂŁ mai mare de 3,5 tone, dar mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 12 tone, înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 31 decembrie 2007.

 ______________________________________________________________________________
|                         |           VEHICULE          |       OBSERVAÞII     |
|_________________________|_____________________________|                      |
|  SPECIFICAÞII TEHNICE   |EX/II|EX/  |  AT |  FL |  OX |                      |
|                         |     |III  |     |     |     |                      |
|_________________________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2    | ECHIPAMENT    |     |     |     |     |     |                      |
|         | ELECTRIC      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.2  | Cablaj        |     |X    |X    |X    |X    |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3  | întrerupĂŁtorul|     |     |     |     |     |                      |
|         | bateriei      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.1|               |     |X*a) |     |X*a) |     | *a) Ultima frazĂŁ de  |
|         |               |     |     |     |     |     | la 9.2.2.3.1 se      |
|         |               |     |     |     |     |     | aplicĂŁ la toate      |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele           |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima datĂŁ (sau care |
|         |               |     |     |     |     |     | au intrat în         |
|         |               |     |     |     |     |     | exploatare, dacĂŁ     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricularea nu    |
|         |               |     |     |     |     |     | este obligatorie)    |
|         |               |     |     |     |     |     | începând cu 1 iulie  |
|         |               |     |     |     |     |     | 2005.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.2|               |     |X    |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.3|               |     |     |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.4|               |     |X    |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.4  | Baterii       |X    |X    |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.5  | Circuite      |     |     |     |     |     |                      |
|         | alimentate în |     |     |     |     |     |                      |
|         | permanenÞã    |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.5.1|               |     |     |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.5.2|               |     |X    |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.6  | InstalaĂžie    |     |X    |     |X    |     |                      |
|         | electricĂŁ în  |     |     |     |     |     |                      |
|         | spatele       |     |     |     |     |     |                      |
|         | cabinei       |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3    | ECHIPAMENT DE |     |     |     |     |     |                      |
|         | FRâNARE       |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.1  | DispoziĂžii    |X    |X    |X    |X    |X    |                      |
|         | generale      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|         | Sistem de     |     |X*b),|X*b),|X*b),|X*b),| *b) Aplicabil la     |
|         | frânare       |     |*d)  |*d)  |*d)  |*d)  | vehiculele           |
|         | antiblocare   |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima datĂŁ (sau care |
|         |               |     |     |     |     |     | au intrat în         |
|         |               |     |     |     |     |     | exploatare, dacĂŁ     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricularea nu    |
|         |               |     |     |     |     |     | este obligatorie)    |
|         |               |     |     |     |     |     | dupĂŁ 30 iunie 1993,  |
|         |               |     |     |     |     |     | în cazul             |
|         |               |     |     |     |     |     | autovehiculelor      |
|         |               |     |     |     |     |     | (tractoare Âşi        |
|         |               |     |     |     |     |     | purtĂŁtoare) cu o masĂŁ|
|         |               |     |     |     |     |     | maximĂŁ mai mare de 16|
|         |               |     |     |     |     |     | tone Âşi remorcilor   |
|         |               |     |     |     |     |     | (remorci complete,   |
|         |               |     |     |     |     |     | semiremorci Âşi       |
|         |               |     |     |     |     |     | remorci cu axĂŁ       |
|         |               |     |     |     |     |     | centralĂŁ) cu o masĂŁ  |
|         |               |     |     |     |     |     | maximĂŁ mai mare de 10|
|         |               |     |     |     |     |     | tone. Aplicabil la   |
|         |               |     |     |     |     |     | autovehicule         |
|         |               |     |     |     |     |     | autorizate sĂŁ        |
|         |               |     |     |     |     |     | tracteze remorci cu o|
|         |               |     |     |     |     |     | masĂŁ maximĂŁ mai mare |
|         |               |     |     |     |     |     | de 10 tone,          |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima datĂŁ dupĂŁ 30   |
|         |               |     |     |     |     |     | iunie 1995. Aplicabil|
|         |               |     |     |     |     |     | la toate vehiculele  |
|         |               |     |     |     |     |     | care sunt agreate    |
|         |               |     |     |     |     |     | pentru prima datĂŁ    |
|         |               |     |     |     |     |     | conform 9.1.2, dupĂŁ  |
|         |               |     |     |     |     |     | 30 iunie 2001,       |
|         |               |     |     |     |     |     | indiferent de data la|
|         |               |     |     |     |     |     | care au fost         |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima datĂŁ.          |
|         |               |     |     |     |     |     | *d) începând cu 1    |
|         |               |     |     |     |     |     | ianuarie 2010, toate |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele trebuie sĂŁ|
|         |               |     |     |     |     |     | fie conforme cu      |
|         |               |     |     |     |     |     | prescripĂžiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 sau cu|
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 71/320/CEE,|
|         |               |     |     |     |     |     | modificate,          |
|         |               |     |     |     |     |     | aplicabile la data   |
|         |               |     |     |     |     |     | primei lor           |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculĂŁri sau a  |
|         |               |     |     |     |     |     | punerii lor în       |
|         |               |     |     |     |     |     | circulaĂžie, dacĂŁ     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricularea nu    |
|         |               |     |     |     |     |     | este obligatorie, Âşi |
|         |               |     |     |     |     |     | cel puĂžin cu         |
|         |               |     |     |     |     |     | prescripĂžiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 seria |
|         |               |     |     |     |     |     | 06 de amendamente sau|
|         |               |     |     |     |     |     | cu Directiva         |
|         |               |     |     |     |     |     | 71/320/CEE,          |
|         |               |     |     |     |     |     | modificatĂŁ prin      |
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 91/422/CEE.|
|         |               |     |     |     |     |     | Remorcile (remorcile |
|         |               |     |     |     |     |     | complete,            |
|         |               |     |     |     |     |     | semiremorcile Âşi     |
|         |               |     |     |     |     |     | remorcile cu axĂŁ     |
|         |               |     |     |     |     |     | centralĂŁ) trebuie sĂŁ |
|         |               |     |     |     |     |     | fie echipate cu un   |
|         |               |     |     |     |     |     | sistem de frânare    |
|         |               |     |     |     |     |     | antiblocare de       |
|         |               |     |     |     |     |     | categoria A.         |
|         |               |     |     |     |     |     | Autovehiculele       |
|         |               |     |     |     |     |     | trebuie sĂŁ fie       |
|         |               |     |     |     |     |     | echipate cu un sistem|
|         |               |     |     |     |     |     | de frânare           |
|         |               |     |     |     |     |     | antiblocare de       |
|         |               |     |     |     |     |     | categoria 1.         |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|         | Sistem de     |X*c),|X*c),|X*c),|X*c),|X*c),| *c) Aplicabil la     |
|         | frânare de    |*g)  |*g)  |*g)  |*g)  |*g)  | autovehiculele       |
|         | încetinire    |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima datĂŁ dupĂŁ 30   |
|         |               |     |     |     |     |     | iunie 1993, cu o masĂŁ|
|         |               |     |     |     |     |     | maximĂŁ care depĂŁÂşeÂşte|
|         |               |     |     |     |     |     | 16 tone sau          |
|         |               |     |     |     |     |     | autorizate sĂŁ        |
|         |               |     |     |     |     |     | tracteze remorci cu o|
|         |               |     |     |     |     |     | masĂŁ maximĂŁ care     |
|         |               |     |     |     |     |     | depĂŁÂşeÂşte 10 tone.   |
|         |               |     |     |     |     |     | *g) începând cu      |
|         |               |     |     |     |     |     | 1 ianuarie 2010,     |
|         |               |     |     |     |     |     | toate autovehiculele |
|         |               |     |     |     |     |     | trebuie sĂŁ fie       |
|         |               |     |     |     |     |     | conforme cu          |
|         |               |     |     |     |     |     | prescripĂžiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 sau cu|
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 71/320/CEE,|
|         |               |     |     |     |     |     | modificate,          |
|         |               |     |     |     |     |     | aplicabile la data   |
|         |               |     |     |     |     |     | primei lor           |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculĂŁri, Âşi cel|
|         |               |     |     |     |     |     | puĂžin cu             |
|         |               |     |     |     |     |     | prescripĂžiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 seria |
|         |               |     |     |     |     |     | 06 de amendamente sau|
|         |               |     |     |     |     |     | cu                   |
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 71/320/CEE,|
|         |               |     |     |     |     |     | modificatĂŁ prin      |
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 91/422/CEE.|
|         |               |     |     |     |     |     | Sistemul de frânare  |
|         |               |     |     |     |     |     | de încetinire trebuie|
|         |               |     |     |     |     |     | sĂŁ fie de tip IIA.   |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.2  | Frâne de      |     |     |     |     |     |                      |
|         | siguranÞã     |     |     |     |     |     |                      |
|         | pentru remorci|     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.2.1|               |X    |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.2.2|               |     |X    |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4    | PREVENIREA    |     |     |     |     |     |                      |
|         | RISCURILOR DE |     |     |     |     |     |                      |
|         | INCENDIU      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.2  | Cabina        |     |     |     |     |X    |                      |
|         | vehiculului   |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.3  | Rezervoare    |X    |X    |     |X    |X    |                      |
|         | de combustibil|     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.4  | Motor         |X    |X    |     |X    |X    |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.5  | Sistem de     |X    |X    |     |X    |     |                      |
|         | evacuare      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.6  | Frâna de      |     |X    |X    |X    |X    |                      |
|         | încetinire a  |     |     |     |     |     |                      |
|         | vehiculului   |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7  | Dispozitive de|     |     |     |     |     |                      |
|         | încĂŁlzire cu  |     |     |     |     |     |                      |
|         | combustie     |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7.1|               |X*e) |X*e) |X*e) |X*e) |X*e) | *e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.2|               |     |     |     |     |     | autovehiculele       |
|9.2.4.7.5|               |     |     |     |     |     | echipate dupĂŁ 30     |
|         |               |     |     |     |     |     | iunie 1999.          |
|         |               |     |     |     |     |     | Conformitate         |
|         |               |     |     |     |     |     | obligatorie nu mai   |
|         |               |     |     |     |     |     | târziu de 1 ianuarie |
|         |               |     |     |     |     |     | 2010 pentru          |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele echipate  |
|         |               |     |     |     |     |     | înainte de 1 iulie   |
|         |               |     |     |     |     |     | 1999.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7.3|               |     |     |     |X*e) |     | *e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.4|               |     |     |     |     |     | autovehiculele       |
|         |               |     |     |     |     |     | echipate dupĂŁ        |
|         |               |     |     |     |     |     | 30 iunie 1999.       |
|         |               |     |     |     |     |     | Conformitate         |
|         |               |     |     |     |     |     | obligatorie nu mai   |
|         |               |     |     |     |     |     | târziu de 1 ianuarie |
|         |               |     |     |     |     |     | 2010 pentru          |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele echipate  |
|         |               |     |     |     |     |     | înainte de 1 iulie   |
|         |               |     |     |     |     |     | 1999.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7.6|               |X    |X    |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.5    | DISPOZITIV    |X*f) |X*f) |X*f) |X*f) |X*f) | *f) Aplicabil la     |
|         | DE LIMITARE   |     |     |     |     |     | autovehiculele cu    |
|         | A VITEZEI     |     |     |     |     |     | masa maximĂŁ mai      |
|         |               |     |     |     |     |     | mare de 12 tone,     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima datĂŁ dupĂŁ      |
|         |               |     |     |     |     |     | 31 decembrie 1987, Âşi|
|         |               |     |     |     |     |     | la toate             |
|         |               |     |     |     |     |     | autovehiculele cu    |
|         |               |     |     |     |     |     | masa maximĂŁ mai mare |
|         |               |     |     |     |     |     | de 3,5 tone, dar mai |
|         |               |     |     |     |     |     | micĂŁ sau egalĂŁ cu 12 |
|         |               |     |     |     |     |     | tone, înmatriculate  |
|         |               |     |     |     |     |     | pentru prima datĂŁ    |
|         |               |     |     |     |     |     | dupĂŁ 31 decembrie    |
|         |               |     |     |     |     |     | 2007.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.6    | DISPOZITIV DE |X    |X    |     |     |     |                      |
|         | CUPLARE A     |     |     |     |     |     |                      |
|         | REMORCII      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|


    9.2.2     Echipament electric

    9.2.2.1   DispoziĂžii generale
              InstalaĂžia electricĂŁ, în ansamblul sĂŁu, trebuie sĂŁ satisfacĂŁ
              prescripĂžiile de la punctele 9.2.2.2 - 9.2.2.6, conform tabelului
              de la 9.2.1.

    9.2.2.2   Cablaj
    9.2.2.2.1 Conductorii trebuie sĂŁ fie astfel dimensionaĂži încât sĂŁ se evite
              supraîncĂŁlzirea. Conductorii trebuie sĂŁ fie izolaĂži în mod
              corespunzĂŁtor. Toate circuitele trebuie protejate prin elemente
              fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepĂžia urmĂŁtoarelor
              circuite:
              - de la baterie la sistemele de pornire la rece Âşi de oprire a
              motorului;
              - de la baterie la alternator;
              - de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;
              - de la baterie la demarorul motorului;
              - de la baterie la cutia de comandĂŁ a sistemului de frânare de
              încetinire (a se vedea punctul 9.2.3.1.2), dacĂŁ acesta este
              electric sau electromagnetic;
              - de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei.
              Circuitele neprotejate de mai sus trebuie sĂŁ fie cât mai scurte
              posibil.
    9.2.2.2.2 Cablurile electrice trebuie ataÂşate sigur Âşi plasate astfel încât
              conductorii sĂŁ fie protejaĂži corespunzĂŁtor împotriva solicitĂŁrilor
              mecanice Âşi termice.

    9.2.2.3   întrerupĂŁtorul principal al bateriei
    9.2.2.3.1 Un întrerupĂŁtor pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie
              montat cât mai aproape posibil de baterie. DacĂŁ se utilizeazĂŁ un
              întrerupĂŁtor monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de
              alimentare Âşi nu pe cel de legare la masĂŁ.
    9.2.2.3.2 Pentru a facilita funcĂžiile de deconectare Âşi reconectare ale
              întrerupĂŁtorului, un dispozitiv de comandĂŁ trebuie instalat în
              cabina conducĂŁtorului auto. Acesta trebuie sĂŁ fie uÂşor accesibil
              pentru conducĂŁtorul auto Âşi semnalizat distinct. Acest dispozitiv
              trebuie protejat împotriva acĂžionĂŁrii involuntare, fie printr-un
              capac de protecĂžie, fie cu un dispozitiv de comandĂŁ cu miÂşcare
              dublĂŁ, fie prin alte mijloace corespunzĂŁtoare. Pot fi instalate
              dispozitive de comandĂŁ suplimentare, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ fie
              identificate în mod distinct Âşi protejate împotriva unei manevrĂŁri
              involuntare. DacĂŁ dispozitivul (dispozitivele) funcĂžioneazĂŁ
              electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comandĂŁ
              trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele de la punctul 9.2.2.5.
    9.2.2.3.3 întrerupĂŁtorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de
              protecĂžie IP65, conform standardului CEI 529.
    9.2.2.3.4 Conexiunile electrice la întrerupĂŁtor trebuie sĂŁ aibĂŁ un grad de
              protecĂžie IP54. TotuÂşi acest lucru nu este necesar dacĂŁ aceste
              conexiuni se aflĂŁ în interiorul unei cutii, care poate fi cea a
              bateriei. în acest caz, este suficientĂŁ protejarea acestor
              conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac
              din cauciuc, de exemplu.

    9.2.2.4   Baterii
              Bornele bateriei trebuie sĂŁ fie izolate electric sau acoperite de
              capacul izolator al cutiei bateriei. DacĂŁ bateriile sunt situate
              în altĂŁ parte decât sub capota motorului, acestea trebuie fixate
              într-o cutie pentru baterii ventilatĂŁ.

    9.2.2.5   Circuite alimentate în permanenÞã
    9.2.2.5.1 a) Acele pĂŁrĂži ale instalaĂžiei electrice, inclusiv conductorii,
              care trebuie sĂŁ rĂŁmânĂŁ sub tensiune atunci când întrerupĂŁtorul
              bateriei este deschis, trebuie sĂŁ aibĂŁ caracteristicile adecvate
              pentru utilizare în zone periculoase. Acest echipament trebuie sĂŁ
              satisfacĂŁ dispoziĂžiile generale ale standardului CEI 60079,
              pĂŁrĂžile 0 Âşi 14*1), Âşi dispoziĂžiile suplimentare aplicabile ale
              standardului CEI 60079, pĂŁrĂžile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18*2).
              b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14*1), trebuie
              utilizatĂŁ clasificarea urmĂŁtoare:
              Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv
              conductorii, care nu este supus prescripĂžiilor punctelor 9.2.2.3
              Âşi 9.2.2.4, trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile aplicabile zonei 1
              pentru echipamentul electric în general sau prescripĂžiile
              aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina
              conducĂŁtorului auto. Trebuie îndeplinite prescripĂžiile aplicabile
              grupei de explozie IIC, clasa de temperaturĂŁ T6.
              TotuÂşi, pentru echipamentul electric aflat în permanenÞã sub
              tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinatĂŁ de
              echipamentul neelectric situat în acelaÂşi mediu depĂŁÂşeÂşte limita
              de temperaturĂŁ T6, clasa de temperaturĂŁ a echipamentului electric
              aflat sub tensiune în permanenÞã trebuie sĂŁ fie cel puĂžin T4.
              c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în
              permanenÞã sub tensiune fie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ prescripĂžiile
              standardului CEI 60079, partea 7 ("Securitate crescutĂŁ"), Âşi sĂŁ
              fie protejaĂži de o siguranÞã sau întrerupĂŁtor automat al
              circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare,
              fie, în cazul unui "echipament de siguranÞã intrinsec", aceÂştia
              trebuie sĂŁ fie protejaĂži printr-un dispozitiv de siguranÞã plasat
              cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.
    9.2.2.5.2 Conexiunile de derivaĂžie ale întrerupĂŁtorului principal al
              bateriei pentru echipamentul electric care trebuie sĂŁ rĂŁmânĂŁ sub
              tensiune atunci când întrerupĂŁtorul bateriei este deschis trebuie
              protejate împotriva supraîncĂŁlzirii printr-o metodĂŁ adecvatĂŁ, cum
              ar fi un element fuzibil, un întrerupĂŁtor sau un dispozitiv de
              siguranÞã (limitator de curent).
------------
    *1) DispoziĂžiile standardului CEI 60079 partea 14 nu prevaleazĂŁ asupra dispoziĂžiilor prezentei pĂŁrĂži.
    *2) Implicit, dispoziĂžiile generale ale standardului european EN 50014 Âşi dispoziĂžiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028 pot fi aplicate.

    9.2.2.6   DispoziĂžii aplicabile pĂŁrĂžii instalaĂžiei electrice plasate în
              spatele cabinei
              Ansamblul acestei instalaĂžii trebuie conceput, realizat Âşi
              protejat astfel încât sĂŁ nu poatĂŁ provoca o aprindere sau un
              scurtcircuit în condiĂžii normale de utilizare a vehiculelor Âşi sĂŁ
              minimizeze aceste riscuri în caz de impact sau de deformare. în
              special:
    9.2.2.6.1 Cablaj
              Conductorii situaĂži în spatele cabinei conducĂŁtorului auto trebuie
              protejaĂži împotriva Âşocurilor, abraziunii Âşi frecĂŁrii în timpul
              utilizĂŁrii normale a vehiculului. Exemple de protecĂžii adecvate
              sunt oferite în figurile 1, 2, 3 Âşi 4 de mai jos. TotuÂşi,
              cablurile senzorilor dispozitivelor de frânare antiblocare nu
              necesitĂŁ o protecĂžie suplimentarĂŁ.
    9.2.2.6.2 Iluminare
              Nu trebuie utilizate becuri cu dulie filetatĂŁ.
    9.2.2.6.3 Conexiuni electrice
              Conexiunile electrice dintre autovehicule Âşi remorci trebuie sĂŁ
              fie conforme gradului de protecĂžie IP54 conform standardului
              CEI 529 Âşi trebuie sĂŁ fie concepute astfel încât sĂŁ împiedice
              orice debranÂşare accidentalĂŁ. Exemple de asemenea conexiuni
              adecvate sunt oferite în standardele ISO 12098:1994 Âşi
              ISO 7638:1985.

                                FIGURI

    Figura No 1

    Figura 1Lex: ÞeavĂŁ din poliamidĂŁ canelatĂŁ

    Figura No 2

    Figura 2Lex: ÞeavĂŁ din poliamidĂŁ canelatĂŁ cu manta izolatoare

    Figura No 3

    Figura 3Lex: Manta din poliuretan cu manta interioarĂŁ

    Figura No 4

    Figura 4Lex: Strat exterior Âşi strat interior cu protecĂžie de metal striatĂŁ

    9.2.3.    Echipament de frânare

    9.2.3.1   DispoziĂžii generale
    9.2.3.1.1 Autovehiculele Âşi remorcile destinate sĂŁ constituie o unitate de
              transport pentru mĂŁrfuri periculoase trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ
              toate cerinĂžele tehnice pertinente din
              Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3) sau Directiva 71/320/CEE*4),
              modificate, conform datelor de aplicare specificate.
    9.2.3.1.2 Vehiculele EX/III, FL, OX Âşi AT trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ
              dispoziĂžiile din anexa nr. 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3).
------------
    *3) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N Âşi O în ceea ce priveÂşte frânarea).
    *4) Directiva 71/320/CEE (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 202 din 6.09.1971).

    9.2.3.2   Frâne de siguranÞã pentru remorci
    9.2.3.2.1 Remorcile trebuie sĂŁ fie echipate cu un sistem eficient de frânare
              sau de reĂžinere a acestora în cazul desprinderii de autovehiculul
              tractor.
    9.2.3.2.2 Remorcile trebuie sĂŁ fie prevĂŁzute cu un sistem de frânare
              eficient, care sĂŁ acĂžioneze pe toate roĂžile, acĂžionat prin comanda
              frânei de serviciu a vehiculului tractor Âşi care sĂŁ opreascĂŁ
              automat remorca în cazul ruperii dispozitivului de cuplare.


    9.2.4     Prevenirea riscurilor de incendiu

    9.2.4.1   DispoziĂžii generale
              DispoziĂžiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabelului de
              la punctul 9.2.1.

    9.2.4.2   Cabina vehiculului
              Cu excepĂžia cazului în care cabina este construitĂŁ din materiale
              greu inflamabile, în spatele cabinei trebuie dispus un scut
              metalic sau dintr-un material adecvat, cu o lĂŁĂžime egalĂŁ cu cea a
              cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut
              trebuie sĂŁ fie închise ermetic, sĂŁ fie realizate din sticlĂŁ
              securizatĂŁ, rezistentĂŁ la foc Âşi sĂŁ aibĂŁ cadre ignifuge. între
              cisternĂŁ Âşi cabinĂŁ sau scut trebuie sĂŁ existe un spaĂžiu liber de
              cel puĂžin 15 cm.

    9.2.4.3   Rezervoare de combustibil
              Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului
              vehiculului trebuie sĂŁ corespundĂŁ urmĂŁtoarelor prescripĂžii:
              a) în caz de scurgere, combustibilul trebuie sĂŁ curgĂŁ pe sol fĂŁrĂŁ
              a veni în contact cu pĂŁrĂžile încĂŁlzite ale vehiculului sau cu
              încĂŁrcĂŁtura;
              b) rezervoarele care conĂžin benzinĂŁ trebuie echipate cu un
              dispozitiv antiflacĂŁrĂŁ eficient, care sĂŁ se adapteze la orificiul
              de umplere, sau cu un dispozitiv care permite menĂžinerea acestui
              orificiu închis ermetic.

    9.2.4.4   Motor
              Motoarele vehiculelor trebuie echipate Âşi plasate astfel încât sĂŁ
              se evite orice pericol pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ ca urmare a încĂŁlzirii
              sau aprinderii. în cazul vehiculelor EX/II Âşi EX/III, motorul
              trebuie sĂŁ fie un motor cu aprindere prin comprimare.

    9.2.4.5   Sistem de evacuare
              Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie
              îndreptat sau protejat astfel încât sĂŁ se evite orice pericol
              pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ ca urmare a încĂŁlzirii sau aprinderii. PĂŁrĂžile
              sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de
              combustibil (diesel) trebuie sĂŁ se gĂŁseascĂŁ la o distanÞã de cel
              puĂžin 100 mm sau sĂŁ fie protejate printr-un ecran termic.

    9.2.4.6   Frâna de încetinire a vehiculului
              Vehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire, care
              emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate
              al cabinei, trebuie prevĂŁzute cu un scut termic între acest sistem
              Âşi cisternĂŁ sau încĂŁrcĂŁturĂŁ, fixat solid Âşi astfel dispus încât sĂŁ
              permitĂŁ evitarea oricĂŁrei încĂŁlziri, chiar localizate, a peretelui
              cisternei sau a încĂŁrcĂŁturii. în plus, acest scut termic trebuie
              sĂŁ protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar
              accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept
              satisfĂŁcĂŁtoare o protecĂžie care are, de exemplu, un scut cu pereĂži
              dubli.

    9.2.4.7   Dispozitive de încĂŁlzire cu combustie
    9.2.4.7.1 Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ
              cerinĂžele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122*5),
              cu modificĂŁrile ulterioare, sau din Directiva 2001/56/CE*6), cu
              modificĂŁrile ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare
              specificate în acestea, precum Âşi prevederile punctelor 9.2.4.7.2
              - 9.2.4.7.6 aplicabile conform tabelului de la 9.2.1.
    9.2.4.7.2 Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie Âşi conductele lor de
              evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate Âşi protejate sau
              acoperite astfel încât sĂŁ previnĂŁ orice risc inacceptabil de
              încĂŁlzire sau de aprindere a încĂŁrcĂŁturii. AceastĂŁ prescripĂžie se
              considerĂŁ satisfĂŁcutĂŁ dacĂŁ rezervorul Âşi sistemul de evacuare ale
              dispozitivului sunt conforme cu dispoziĂžiile similare celor
              prescrise pentru rezervoarele de combustibil Âşi sistemele de
              evacuare ale vehiculelor de la 9.2.4.3 Âşi, respectiv, 9.2.4.5.
    9.2.4.7.3 Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ poatĂŁ fi scoase
              din funcĂžiune cel puĂžin prin urmĂŁtoarele metode:
              a) întrerupere manualĂŁ deliberatĂŁ din cabina conducĂŁtorului auto;
              b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, aparatul de
              încĂŁlzire poate fi repus în stare de funcĂžionare manual de cĂŁtre
              conducĂŁtorul auto;
              c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru
              substanĂžele periculoase transportate.
    9.2.4.7.4 O funcĂžionare rezidualĂŁ este permisĂŁ dupĂŁ ce dispozitivele de
              încĂŁlzire au fost întrerupte. Pentru metodele de la punctul
              9.2.4.7.3 lit. b) Âşi c), alimentarea cu aer de combustie trebuie
              sĂŁ fie întreruptĂŁ prin mĂŁsuri adecvate, dupĂŁ un ciclu de
              funcĂžionare rezidualĂŁ de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate
              numai dispozitive de încĂŁlzire cu combustie pentru care s-a
              demonstrat cĂŁ schimbĂŁtorul de cĂŁldurĂŁ rezistĂŁ la un ciclu de
              funcĂžionare rezidualĂŁ redus de 40 secunde pe durata utilizĂŁrii
              normale.
    9.2.4.7.5 Dispozitivul de încĂŁlzire cu combustie trebuie pus în funcĂžiune
              manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.
    9.2.4.7.6 Sistemele de încĂŁlzire cu combustie care utilizeazĂŁ combustibili
              gazoÂşi nu sunt autorizate.
------------
    *5) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N Âşi O în ceea ce priveÂşte sistemele lor de încĂŁlzire).
    *6) Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului, din 27 septembrie 2001, referitoare la sistemele de încĂŁlzire pentru autovehicule Âşi remorcile acestora (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 292 din 9 noiembrie 2001).

    9.2.5     Dispozitiv de limitare a vitezei
              Autovehiculele cu o masĂŁ maximĂŁ mai mare de 3,5 tone trebuie
              echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei conform
              prescripĂžiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89*7),
              modificat. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza sĂŁ nu
              depĂŁÂşeascĂŁ 90 km/h, Ăžinând seama de toleranĂža tehnicĂŁ a
              dispozitivului.
------------
    *7) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: PrescripĂžii referitoare la omologarea: I. vehiculelor, în ceea ce priveÂşte limitarea vitezei lor maxime; II. vehiculelor, în ceea ce priveÂşte instalarea unui dispozitiv limitator de vitezĂŁ (DLV) de un tip omologat; III. dispozitivelor limitatoare de vitezĂŁ (DLV). De asemenea, este posibilĂŁ aplicarea dispoziĂžiilor corespunzĂŁtoare din Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 057 din 2.03.1992) Âşi Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 129 din 14.05.1992), modificate, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ fi fost modificate conform ultimului amendament al Regulamentului nr. 89 aplicabil în momentul omologĂŁrii vehiculului.


    9.2.6     Dispozitive de cuplare a remorcilor
              Dispozitivele de cuplare a remorcilor trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ
              prescripĂžiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55*8)sau ale Directivei
              94/20/CE*9), aÂşa cum sunt modificate, conform datelor de aplicare
              specificate.
------------
    *8) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combinaĂžiilor de vehicule).
    *9) Directiva 94/20/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 30 mai 1994 (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 195 din 29.07.1994).

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 6a la reglementĂŁri)

    - faÞã -

    ROMâNIA                                             REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          AUTO
                                                        ROMâN
 ______________________________________________________________________________
|                CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING                 |
|                           CERTAIN DANGEROUS GOODS                            |
| This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the      |
| conditions prescribed by the European Agreement concerning the International |
|                  Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)                   |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORTÃ ANUMITE MÃRFURI PERICULOASE                  |
| Acest certificat atestĂŁ cĂŁ vehiculul definit mai jos îndeplineÂşte condiĂžiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri|
|                             periculoase (ADR)                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria numĂŁrul| 2. Constructor:| 3. Nr. identificare| 4. Nr. înmatriculare:|
|                 |                | al vehiculului:    |                      |
|_________________|________________|____________________|______________________|
| 5. Numele Âşi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadrĂŁrile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|          EX/II           EX/III              FL          OX        AT        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientĂŁ pentru o masĂŁ|
|     a unitĂŁĂžii de transport de:        t*4).                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternĂŁ/vehicul-baterie (dacĂŁ este    |
| cazul:                                                                       |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
| baterie:                                                                     |
| 9.4. Anul fabricaĂžiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. DispoziĂžii speciale TC Âşi TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dacĂŁ sunt |
| aplicabile)*6):                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. MĂŁrfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndeplineÂşte condiĂžiile cerute pentru transportul mĂŁrfurilor       |
| periculoase admise conform încadrĂŁrii (încadrĂŁrilor) de la pct. 7            |
|                                                  _                           |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)  |_| mĂŁrfuri din Clasa 1      |
|                                                     inclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
|                                                  _                           |
|                                                 |_| mĂŁrfuri din Clasa 1      |
|                                                     exclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
| 10.2 în cazul unui vehicul cisternĂŁ/vehicul baterie*3):                      |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai substanĂžele permise conform codul cisternei Âşi |
|     tuturor dispoziĂžiilor speciale indicate la pct. 9*5)                     |
| sau                                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai urmĂŁtoarele substanĂže (Clasa, nr. ONU, Âşi, dacĂŁ|
|     este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficialĂŁ a mĂŁrfii            |
|     transportate):                                                           |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substanĂžele care nu sunt susceptibile de a         |
| reacĂžiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor Âşi |
| înveliÂşurilor de protecĂžie (dacĂŁ este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Remarks - ObservaĂžii:                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pânĂŁ la:                     ÂŞtampila emitentului                |
|                                                                              |
|                                          Localitatea, data, semnĂŁtura        |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform definiĂžiilor autovehiculelor Âşi remorcilor din categoriile N Âşi O aÂşa cum sunt definite în Anexa 7 a RezoluĂžiei de ansamblu pentru construcĂžia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizĂŁrile) neadecvatĂŁ(e)
    *3) se va bifa menĂžiunea valabilĂŁ
    *4) se va înscrie valoarea constructivĂŁ corectĂŁ. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximĂŁ autorizatĂŁ înscrisĂŁ în documentele de înmatriculare.
    *5) substanĂžele admise pentru cisternele cu codul menĂžionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, Ăžinând seama de dispoziĂžiile speciale, dacĂŁ existĂŁ.
    *6) nu este necesar când substanĂžele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.

    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilitĂŁĂžii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungitĂŁ pânĂŁ la:     | ÂŞtampila emitentului, locul, data,    |
|                                      | semnĂŁtura.                            |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    NOTÃ:
    Acest certificat trebuie sĂŁ fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacĂŁ vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aÂşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitĂŁĂžii sale sau dacĂŁ vehiculul suferĂŁ modificĂŁri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.

  
 ANEXA 2
    (Anexa nr. 6b la reglementĂŁri

    - faÞã -

    ROMâNIA                                             REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          AUTO
                                                        ROMâN

 ______________________________________________________________________________
|           CERTIFICAT D AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT              |
|                    CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES                        |
| Ce certificat atteste que le vehicule designe ci-apres remplit les conditions|
| requises par l Accord europeen relatif au transport internaĂžional de         |
|                 marchandises dangereuses par route (ADR)                     |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORTÃ ANUMITE MÃRFURI PERICULOASE                  |
| Acest certificat atestĂŁ cĂŁ vehiculul definit mai jos îndeplineÂşte condiĂžiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri|
|                             periculoase (ADR)                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria numĂŁrul| 2. Constructor:| 3. Nr. identificare| 4. Nr. înmatriculare:|
|                 |                |    al vehiculului: |                      |
|_________________|________________|____________________|______________________|
| 5. Numele Âşi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadrĂŁrile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|          EX/II           EX/III              FL          OX        AT        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientĂŁ pentru o masĂŁ|
|     a unitĂŁĂžii de transport de:        t*4).                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternĂŁ/vehicul-baterie (dacĂŁ este    |
| cazul:                                                                       |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
| baterie:                                                                     |
| 9.4. Anul fabricaĂžiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. DispoziĂžii speciale TC Âşi TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dacĂŁ sunt |
| aplicabile)*6):                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. MĂŁrfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndeplineÂşte condiĂžiile cerute pentru transportul mĂŁrfurilor       |
| periculoase admise conform încadrĂŁrii (încadrĂŁrilor) de la pct. 7            |
|                                                  _                           |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)  |_| mĂŁrfuri din Clasa 1      |
|                                                     inclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
|                                                  _                           |
|                                                 |_| mĂŁrfuri din Clasa 1      |
|                                                     exclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
| 10.2 în cazul unui vehicul cisternĂŁ/vehicul baterie*3):                      |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai substanĂžele permise conform codul cisternei Âşi |
|     tuturor dispoziĂžiilor speciale indicate la pct. 9*5)                     |
| sau                                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai urmĂŁtoarele substanĂže (Clasa, nr. ONU, Âşi, dacĂŁ|
|     este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficialĂŁ a mĂŁrfii            |
|     transportate):                                                           |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substanĂžele care nu sunt susceptibile de a         |
| reacĂžiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor Âşi |
| înveliÂşurilor de protecĂžie (dacĂŁ este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Observations - ObservaĂžii:                                               |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pânĂŁ la:                     ÂŞtampila emitentului                |
|                                                                              |
|                                          Localitatea, data, semnĂŁtura        |
|______________________________________________________________________________|
   

*1) conform definiĂžiilor autovehiculelor Âşi remorcilor din categoriile N Âşi O aÂşa cum sunt definite în Anexa 7 a RezoluĂžiei de ansamblu pentru construcĂžia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizĂŁrile) neadecvatĂŁ(e)
    *3) se va bifa menĂžiunea valabilĂŁ
    *4) se va înscrie valoarea constructivĂŁ corectĂŁ. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximĂŁ autorizatĂŁ înscrisĂŁ în documentele de înmatriculare.
    *5) substanĂžele admise pentru cisternele cu codul menĂžionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, Ăžinând seama de dispoziĂžiile speciale, dacĂŁ existĂŁ.
    *6) nu este necesar când substanĂžele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.

    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilitĂŁĂžii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungitĂŁ pânĂŁ la:     | ÂŞtampila emitentului, locul, data,    |
|                                      | semnĂŁtura.                            |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    NOTÃ:
    Acest certificat trebuie sĂŁ fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacĂŁ vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aÂşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitĂŁĂžii sale sau dacĂŁ vehiculul suferĂŁ modificĂŁri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 6c la reglementĂŁri

    - faÞã -

    ROMâNIA                                             REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          AUTO
                                                        ROMâN
 ______________________________________________________________________________
|                      ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE                   |
|                 ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER                |
| Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete    |
| Fahrzeug die Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die          |
| Internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt  |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORTÃ ANUMITE MÃRFURI PERICULOASE                  |
| Acest certificat atestĂŁ cĂŁ vehiculul definit mai jos îndeplineÂşte condiĂžiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri|
|                             periculoase (ADR)                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria numĂŁrul| 2. Constructor:| 3. Nr. identificare| 4. Nr. înmatriculare:|
|                 |                |    al vehiculului: |                      |
|_________________|________________|____________________|______________________|
| 5. Numele Âşi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadrĂŁrile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|          EX/II           EX/III              FL          OX        AT        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientĂŁ pentru o masĂŁ|
|     a unitĂŁĂžii de transport de:        t*4).                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternĂŁ/vehicul-baterie (dacĂŁ este    |
| cazul:                                                                       |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
| baterie:                                                                     |
| 9.4. Anul fabricaĂžiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. DispoziĂžii speciale TC Âşi TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dacĂŁ sunt |
| aplicabile)*6):                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. MĂŁrfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndeplineÂşte condiĂžiile cerute pentru transportul mĂŁrfurilor       |
| periculoase admise conform încadrĂŁrii (încadrĂŁrilor) de la pct. 7            |
|                                                  _                           |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)  |_| mĂŁrfuri din Clasa 1      |
|                                                     inclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
|                                                  _                           |
|                                                 |_| mĂŁrfuri din Clasa 1      |
|                                                     exclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
| 10.2 în cazul unui vehicul cisternĂŁ/vehicul baterie*3):                      |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai substanĂžele permise conform codul cisternei Âşi |
|     tuturor dispoziĂžiilor speciale indicate la pct. 9*5)                     |
| sau                                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai urmĂŁtoarele substanĂže (Clasa, nr. ONU, Âşi, dacĂŁ|
|     este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficialĂŁ a mĂŁrfii            |
|     transportate):                                                           |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substanĂžele care nu sunt susceptibile de a         |
| reacĂžiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor Âşi |
| înveliÂşurilor de protecĂžie (dacĂŁ este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Bemerkungen - ObservaĂžii:                                                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pânĂŁ la:                     ÂŞtampila emitentului                |
|                                                                              |
|                                          Localitatea, data, semnĂŁtura        |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform definiĂžiilor autovehiculelor Âşi remorcilor din categoriile N Âşi O aÂşa cum sunt definite în Anexa 7 a RezoluĂžiei de ansamblu pentru construcĂžia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizĂŁrile) neadecvatĂŁ(e)
    *3) se va bifa menĂžiunea valabilĂŁ
    *4) se va înscrie valoarea constructivĂŁ corectĂŁ. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximĂŁ autorizatĂŁ înscrisĂŁ în documentele de înmatriculare.
    *5) substanĂžele admise pentru cisternele cu codul menĂžionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, Ăžinând seama de dispoziĂžiile speciale, dacĂŁ existĂŁ.
    *6) nu este necesar când substanĂžele autorizate sunt precizate la pct. 10.2

    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilitĂŁĂžii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungitĂŁ pânĂŁ la:     | ÂŞtampila emitentului, locul, data,    |
|                                      | semnĂŁtura.                            |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    NOTÃ:
    Acest certificat trebuie sĂŁ fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacĂŁ vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aÂşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitĂŁĂžii sale sau dacĂŁ vehiculul suferĂŁ modificĂŁri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.