închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 604 din 9 iulie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor care conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier
 
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 570 din 20 august 2007

    Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) Âşi (5) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor care conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. în tot cuprinsul ordinului, sintagma "certificat de pregĂŁtire profesionalĂŁ" se înlocuieÂşte cu sintagma "certificat de competenÞã profesionalĂŁ".
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la examen candidaĂžii trebuie sĂŁ facĂŁ dovada absolvirii învãÞãmântului obligatoriu prevĂŁzut de reglementĂŁrile în vigoare Âşi sĂŁ fi absolvit un curs de specialitate organizat de un centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, sau sĂŁ fie titulari ai unei diplome de absolvire a unei instituĂžii de învãÞãmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere."
    3. Articolul 6 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Certificatul de competenÞã profesionalĂŁ este valabil pe o perioadĂŁ de 5 ani.
    (2) DacĂŁ în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de competenÞã profesionalĂŁ titularul a urmat un curs de perfecĂžionare profesionalĂŁ, acestuia i se va elibera un nou certificat dupĂŁ promovarea examenului susĂžinut în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 5."
    4. Anexa nr. 1 se înlocuieÂşte cu anexa la prezentul ordin.
    ART. II
    începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, certificatele de competenÞã profesionalĂŁ eliberate persoanelor desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier de cĂŁtre statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaĂžia de transportator rutier de marfĂŁ Âşi transportator rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi recunoaÂşterea reciprocĂŁ a diplomelor, certificatelor Âşi altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaĂžiuni de transport naĂžional Âşi internaĂžional, amendatĂŁ prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998, se considerĂŁ echivalente cu certificatul de competenÞã profesionalĂŁ care face dovada pregĂŁtirii Âşi atestĂŁrii profesionale pentru calitatea de persoanĂŁ desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier, eliberat în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Directiva generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor Âşi Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 10 alin. (1) Âşi (3) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaĂžia de transportator rutier de marfĂŁ Âşi transportator rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi recunoaÂşterea reciprocĂŁ a diplomelor, certificatelor Âşi altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaĂžiuni de transport naĂžional Âşi internaĂžional, amendatĂŁ prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998.
    ART. V
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                          p. Ministrul transporturilor,
                                Septimiu BuzaÂşu,
                                secretar de stat

    BucureÂşti, 9 iulie 2007.
    Nr. 604.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 761/1999)

    Model de imprimat Format A4 hârtie groasĂŁ bej

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             UNIUNEA EUROPEANà                               |
|        ____________                         ____________________________     |
|       |    RO*1)   |                       | Ministerul Transporturilor |    |
|       |____________|                       |____________________________|    |
|                                                                              |
|                                CERTIFICAT                                    |
|       de competenÞã profesionalĂŁ pentru transportul rutier naĂžional          |
|                        Âşi internaĂžional de persoane                          |
|                          _______________________                             |
|                         | Nr. ................. |                            |
|                         |_______________________|                            |
|                                                                              |
|  Noi*2), ......................................................, certificĂŁm: |
|  a) cĂŁ*3) ................................................................., |
|     nĂŁscut(ĂŁ) în .......................... la data de ...................., |
|     a promovat examenul susĂžinut în data de ....................., organizat |
|     pentru obĂžinerea certificatului de competenÞã profesionalĂŁ pentru        |
|     transportul rutier naĂžional Âşi internaĂžional de persoane în conformitate |
|     cu dispoziĂžiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999       |
|     privind desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor   |
|     care conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier, cu      |
|     modificĂŁrile ulterioare;                                                 |
|  b) cĂŁ persoana menĂžionatĂŁ la lit. a) este abilitatĂŁ sĂŁ îÂşi punĂŁ în valoare  |
|     competenĂža sa profesionalĂŁ într-o întreprindere de transport rutier de   |
|     persoane:                                                                |
|     - care efectueazĂŁ transporturi naĂžionale în statul membru care a eliberat|
|     certificatul;                                                            |
|     - care efectueazĂŁ transporturi internaĂžionale.                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Prezentul certificat constituie dovada suficientĂŁ a competenĂžei          | |
| | profesionale menĂžionate la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului   | |
| | 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaĂžia de transportator| |
| | rutier de marfĂŁ Âşi transportator rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi recunoaÂşterea     | |
| | reciprocĂŁ a diplomelor, certificatelor Âşi altor forme de calificare,     | |
| | pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire     | |
| | pentru operaĂžiuni de transport naĂžional Âşi internaĂžional, amendatĂŁ prin  | |
| | Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998                                     | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
| Eliberat la ......................            Data ....................      |
|                                                               ...........*4) |
|------------                                                                  |
|    *1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica    |
| CehĂŁ, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) FranĂža,   |
| (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L)     |
| Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P)         |
| Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO)    |
| Slovenia, (UK) Marea Britanie                                                |
|    *2) Autoritatea sau organismul desemnat în prealabil în acest scop de     |
| cĂŁtre fiecare stat membru al ComunitĂŁĂžii Europene pentru a elibera prezentul |
| certificat                                                                   |
|    *3) Numele Âşi prenumele                                                   |
|    *4) ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura autoritĂŁĂžii sau a organismului competent care   |
| elibereazĂŁ certificatul.                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Model de imprimat Format A4 hârtie groasĂŁ bej

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             UNIUNEA EUROPEANà                               |
|        ____________                         ____________________________     |
|       |    RO*1)   |                       | Ministerul Transporturilor |    |
|       |____________|                       |____________________________|    |
|                                                                              |
|                                 CERTIFICAT                                   |
|         de competenÞã profesionalĂŁ pentru transportul rutier naĂžional        |
|                          Âşi internaĂžional de marfĂŁ                           |
|                            _______________________                           |
|                           | Nr. ................. |                          |
|                           |_______________________|                          |
|                                                                              |
|  Noi*2), ......................................................, certificĂŁm: |
|  a) cĂŁ*3) ................................................................., |
|     nĂŁscut(ĂŁ) în .......................... la data de ...................., |
|     a promovat examenul susĂžinut în data de ....................., organizat |
|     pentru obĂžinerea certificatului de competenÞã profesionalĂŁ pentru        |
|     transportul rutier naĂžional Âşi internaĂžional de marfĂŁ în conformitate cu |
|     dispoziĂžiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind  |
|     desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor care      |
|     conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier, cu           |
|     modificĂŁrile ulterioare;                                                 |
|  b) cĂŁ persoana menĂžionatĂŁ la lit. a) este abilitatĂŁ sĂŁ îÂşi punĂŁ în valoare  |
|     competenĂža sa profesionalĂŁ într-o întreprindere de transport rutier de   |
|     marfĂŁ:                                                                   |
|     - care efectueazĂŁ transporturi naĂžionale în statul membru care a eliberat|
|     certificatul;                                                            |
|     - care efectueazĂŁ transporturi internaĂžionale.                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Prezentul certificat constituie dovada suficientĂŁ a competenĂžei          | |
| | profesionale menĂžionate la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului   | |
| | 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaĂžia de transportator| |
| | rutier de marfĂŁ Âşi transportator rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi recunoaÂşterea     | |
| | reciprocĂŁ a diplomelor, certificatelor Âşi altor forme de calificare      | |
| | pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire     | |
| | pentru operaĂžiuni de transport naĂžional Âşi internaĂžional, amendatĂŁ prin  | |
| | Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998                                     | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
| Eliberat la ......................            Data ....................      |
|                                                               ...........*4) |
|------------                                                                  |
|    *1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica    |
|    CehĂŁ, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) FranĂža,|
|    (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L)  |
|    Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P)      |
|    Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) |
|    Slovenia, (UK) Marea Britanie                                             |
|    *2) Autoritatea sau organismul desemnat în prealabil în acest scop de     |
|    cĂŁtre fiecare stat membru al ComunitĂŁĂžii Europene pentru a elibera        |
|    prezentul certificat                                                      |
|    *3) Numele Âşi prenumele                                                   |
|    *4) ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura autoritĂŁĂžii sau a organismului competent care   |
|    elibereazĂŁ certificatul.                                                  |
|______________________________________________________________________________|