închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ Nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ºi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto ºi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãþii acestora
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 565 din 16 august 2007

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã.

    CAP. 1
    Scop Âşi domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaĂžiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aÂşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I Âşi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 2
    OperaĂžiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) Âşi p) al Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
    ART. 3
    Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogĂŁri temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

    CAP. 2
    Activitatea de control

    ART. 4
    (1) Controlul respectĂŁrii prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR Âşi ale prezentei ordonanĂže se va desfĂŁÂşura atât în trafic, cât Âşi la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre poliĂžiÂşti rutieri.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse.
    (4) Coordonatorul naĂžional al activitĂŁĂžilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR Âşi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., denumitĂŁ în continuare Coordonator naĂžional.
    ART. 5
    Coordonatorul naĂžional are urmĂŁtoarele atribuĂžii principale:
    a) coordoneazĂŁ activitatea de control, astfel încât:
    (i) sĂŁ fie verificat anual cel puĂžin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto care fac obiectul prezentei ordonanĂže. începând cu 1 ianuarie 2008 vor fi verificate anual cel puĂžin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010 vor fi verificate anual cel puĂžin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto;
    (ii) sĂŁ fie verificate în trafic cel puĂžin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto verificate anual Âşi cel puĂžin 25% din numĂŁrul acestora sĂŁ fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel puĂžin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic Âşi cel puĂžin 50% din numĂŁrul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
    b) colaboreazĂŁ cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizĂŁrii unor activitĂŁĂži comune de control;
    c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportĂŁri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 Âşi Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
    d) colaboreazĂŁ cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistĂŁrii Âşi sancĂžionĂŁrii unor eventuale încĂŁlcĂŁri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi/sau Acordului AETR, acolo unde existĂŁ indicii în acest sens;
    e) transmite informaĂžiile prevĂŁzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 Âşi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni Âşi ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaĂžii cu privire la anumite cazuri particulare.
    ART. 6
    (1) Toate instituĂžiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naĂžional statistici detaliate cu privire la controalele desfĂŁÂşurate, care sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) în ceea ce priveÂşte controalele în trafic:
    (i) tipul de drum pe care a avut loc controlul - autostradĂŁ, drum naĂžional sau drum judeĂžean/local - Âşi statul în care este înmatriculat vehiculul, astfel încât sĂŁ fie evitatĂŁ orice fel de discriminare bazatĂŁ pe naĂžionalitate;
    (ii) tipul de tahograf instalat pe vehicul;
    b) în ceea ce priveÂşte controalele la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier:
    (i) tipul de activitate de transport - transport naĂžional sau internaĂžional, de mĂŁrfuri sau de persoane, public ori în cont propriu;
    (ii) dimensiunea parcului de vehicule al întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier;
    (iii) tipul de tahograf instalat pe vehicul.
    (2) Statisticile prevĂŁzute la alin. (1) se centralizeazĂŁ de cĂŁtre Coordonatorul naĂžional Âşi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
    ART. 7
    în cursul exercitĂŁrii atribuĂžiilor, personalul cu atribuĂžii de control are dreptul:
    a) sĂŁ pĂŁtrundĂŁ în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanĂže Âşi sĂŁ inspecteze orice parte a vehiculului Âşi a tahografului, putând sĂŁ verifice, sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi/sau sĂŁ copieze orice document sau înregistrare relevantĂŁ pentru activitatea de control;
    b) sĂŁ solicite conducĂŁtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier sĂŁ prezinte de îndatĂŁ vehiculul spre a fi inspectat într-o locaĂžie dotatĂŁ corespunzĂŁtor pentru evaluĂŁri tehnice amĂŁnunĂžite, dacĂŁ existĂŁ indicii privind intervenĂžii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenĂža unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzĂŁtor în trafic;
    c) sĂŁ pĂŁtrundĂŁ, în vederea efectuĂŁrii controlului Âşi în timpul programului normal de lucru, în orice spaĂžiu în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaĂžii relevante pentru activitatea de control al respectĂŁrii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto.

    CAP. 3
    ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni

    ART. 8
    Constituie contravenĂžii urmĂŁtoarele fapte:
    1. utilizarea unui vehicul fĂŁrĂŁ tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
    2. montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
    3. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate;
    4. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montate/reparate/calibrate de operatori economici neautorizaĂži;
    5. utilizarea unor tahografe digitale necalibrate;
    6. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate al verificĂŁrii/calibrĂŁrii periodice depĂŁÂşit;
    7. calibrarea incorectĂŁ a unui tahograf sau tahograf digital;
    8. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
    9. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
    10. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fĂŁrĂŁ a utiliza diagrame tahograf;
    11. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fĂŁrĂŁ a utiliza cartela tahograficĂŁ;
    12. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind asigurarea unui numĂŁr suficient de diagrame tahografice corespunzĂŁtoare pentru efectuarea operaĂžiunilor de transport;
    13. nerespectarea obligaĂžiei de a asigura posibilitatea utilizĂŁrii imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    14. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind deĂžinerea, de cĂŁtre un conducĂŁtor auto, a mai mult de o cartelĂŁ tahograficĂŁ validĂŁ;
    15. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea, de cĂŁtre un conducĂŁtor auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    16. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    17. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci când cartela tahograficĂŁ este defectĂŁ sau nu este în posesia conducĂŁtorului auto;
    18. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate;
    19. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminĂŁrii zilei de lucru sau utilizarea lor pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ;
    20. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mulĂži conducĂŁtori auto;
    21. nerespectarea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a obligaĂžiei prevĂŁzute la art. 15 alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind introducerea manualĂŁ a unor date;
    22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind reglarea ceasului tahografului Âşi utilizarea comutatorului;
    23. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevĂŁzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    24. omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevĂŁzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    25. nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea vehiculului Âşi înregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto în eventualitatea defectĂŁrii sau funcĂžionĂŁrii defectuoase a tahografului ori în eventualitatea în care conducĂŁtorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrusĂŁ, defectĂŁ, pierdutĂŁ sau furatĂŁ;
    26. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    27. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu pânĂŁ la douĂŁ ore;
    28. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu pânĂŁ la 3 ore;
    29. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu pânĂŁ la 4 ore;
    30. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu 4 ore sau mai mult;
    31. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    32. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pânĂŁ la douĂŁ ore;
    33. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pânĂŁ la 3 ore;
    34. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pânĂŁ la 4 ore;
    35. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;
    36. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere într-un interval de douĂŁ sĂŁptĂŁmâni;
    37. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 24 de ore cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    38. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 24 de ore cu pânĂŁ la douĂŁ ore;
    39. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 24 de ore cu pânĂŁ la 3 ore;
    40. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 24 de ore cu pânĂŁ la 4 ore;
    41. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 24 de ore cu 4 ore sau mai mult;
    42. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducĂŁtori auto, cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    43. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducĂŁtori auto, cu pânĂŁ la douĂŁ ore;
    44. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducĂŁtori auto, cu pânĂŁ la 3 ore;
    45. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducĂŁtori auto, cu pânĂŁ la 4 ore;
    46. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducĂŁtori auto, cu 4 ore sau mai mult;
    47. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ dupĂŁ 6 perioade zilnice de conducere;
    48. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ dupĂŁ 12 perioade zilnice de conducere;
    49. conducerea unui vehicul imobilizat de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ;
    50. refuzul în cursul controlului de a permite verificarea, reĂžinerea sau copierea oricĂŁrei înregistrĂŁri privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto;
    51. neprezentarea, în trafic, a numĂŁrului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listĂŁrilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, dupĂŁ caz;
    52. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrĂŁrilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto solicitate de personalul de control;
    53. lipsa, la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini Âşi a orarului serviciului regulat, prevĂŁzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    54. neînscrierea în registrul de sarcini a tuturor datelor prevĂŁzute la art. 16 alin. (2) Âşi alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    55. nesemnarea registrului de sarcini de cĂŁtre conducĂŁtorul întreprinderii/operatorului de transport rutier sau de cĂŁtre o persoanĂŁ împuternicitĂŁ de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    56. neprezentarea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto, în cursul controlului în trafic, a unei copii a registrului de sarcini Âşi a orarului serviciului regulat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    57. nerespectarea obligaĂžiei de a pĂŁstra registrul de sarcini o perioadĂŁ de cel puĂžin un an de la expirarea perioadei la care se referĂŁ Âşi de a pune la dispoziĂžia conducĂŁtorilor auto câte o copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    58. nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de cĂŁtre conducĂŁtorul auto întreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi pĂŁstrate la sediu, dupĂŁ 28 de zile de la utilizarea lor;
    59. nerespectarea obligaĂžiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducĂŁtorilor auto Âşi/sau nerespectarea obligaĂžiei de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeazĂŁ;
    60. nerespectarea obligaĂžiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a pĂŁstra înregistrĂŁrile privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto cel puĂžin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologicĂŁ Âşi separat pentru fiecare conducĂŁtor auto;
    61. acordarea de cĂŁtre întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plĂŁĂži conducĂŁtorilor auto, chiar Âşi sub formĂŁ de bonificaĂžii sau prime, în funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi/sau de cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ.
    ART. 9
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 8 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cele de la pct. 1, 3, 8, 49, 50 Âşi 60, cu amendĂŁ de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cele de la pct. 2 Âşi 9, cu amendĂŁ de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilĂŁ atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal;
    c) cele de la pct. 4, 53 Âşi 57, cu amendĂŁ de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cele de la pct. 10, 11 Âşi 15, cu amendĂŁ de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducĂŁtorului auto, dupĂŁ caz;
    e) cea de la pct. 7, cu amendĂŁ de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilĂŁ atelierului care a calibrat tahograful sau tahograful digital;
    f) cele de la pct. 5, 6, 12, 13 Âşi 61, cu amendĂŁ de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    g) cele de la pct. 14 Âşi 16, cu amendĂŁ de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto;
    h) cele de la pct. 51, 52, 58 Âşi 59, cu amendĂŁ de la 3.000 lei la 3.500 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    i) cele de la pct. 54, 55 Âşi 56, cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    j) cele de la pct. 30, 35, 41 Âşi 46, cu amendĂŁ de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    k) cele de la pct. 29, 34, 40 Âşi 45, cu amendĂŁ de la 2.500 lei la 3.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    l) cele de la pct. 28, 33, 39 Âşi 44, cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    m) cele de la pct. 27, 32, 38 Âşi 43, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    n) cele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 Âşi 48, cu amendĂŁ de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    o) cele de la pct. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Âşi 25, cu amendĂŁ de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto.
    (2) în mĂŁsura în care contravenĂžiile la care se face referire la art. 8 pct. 26 - 35 Âşi 37 - 48 sunt depistate în trafic, precum Âşi în toate celelalte situaĂžii în care conducĂŁtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor Âşi/sau perioadelor minime de odihnĂŁ prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare, suplimentar faÞã de sancĂžiunea cu amenda prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), se va aplica Âşi sancĂžiunea imobilizĂŁrii vehiculului pânĂŁ la îndeplinirea condiĂžiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia, jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute la alin. (1), agentul constatator fĂŁcând menĂžiune în procesul-verbal despre aceastĂŁ posibilitate.
    (4) ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul InspecĂžiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse Âşi de cĂŁtre poliĂžiÂştii rutieri, potrivit competenĂželor ce le revin.
    ART. 10
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    CAP. 4
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    ART. 11
    (1) în termen de cel mult 90 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
    a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea cartelelor tahografice, precum Âşi pentru descĂŁrcarea Âşi stocarea datelor din tahografele digitale Âşi cartelele tahografice;
    b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce Âşi un sistem de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în ceea ce priveÂşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, în funcĂžie de numĂŁrul Âşi de gravitatea contravenĂžiilor constatate, precum Âşi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
    c) reglementĂŁri privind condiĂžiile de montare, reparare Âşi verificare a tahografelor, precum Âşi de autorizare a operatorilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ astfel de activitĂŁĂži.
    (2) în termen de cel mult 90 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže, Ministerul Transporturilor va elabora Âşi va supune spre aprobare Guvernului reglementĂŁri specifice privind organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane.
    (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., va lua mĂŁsuri pentru ca la proiectarea Âşi construcĂžia drumurilor noi, precum Âşi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administreazĂŁ, sĂŁ se realizeze pe marginea acestora spaĂžii adecvate care sĂŁ poatĂŁ fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, cât Âşi pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor de control al respectĂŁrii acestor prevederi.
    (4) Prezenta ordonanÞã transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) Âşi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) Âşi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiĂžiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaĂžia socialĂŁ referitoare la activitĂŁĂžile de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
    ART. 12
    Prezenta ordonanÞã intrĂŁ în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepĂžia art. 8 - 10, care intrĂŁ în vigoare în termen de 10 zile de la data publicĂŁrii.
    ART. 13
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže se abrogĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       Ministrul internelor Âşi
                       reformei administrative,
                       Cristian David

                       Ministrul muncii,
                       familiei Âşi egalitĂŁĂžii de Âşanse,
                       Paul PĂŁcuraru

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Adrian CiocĂŁnea

                       p. Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                       Doina-Elena DascĂŁlu,
                       secretar de stat

    BucureÂşti, 7 august 2007.
    Nr. 37.