închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 516 din 25 iunie 2007 pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinÞei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiÞiilor de obÞinere a atestatului profesional de cãtre conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ºi transport rutier cu vehicule având mase ºi/sau dimensiuni de gabarit depãºite ºi pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din 12 iulie 2007

    Având în vedere prevederile art. 10 Âşi 14 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, Âşi ale art. 66 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, ale art. 66 alin. (3) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a atestatului profesional de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Titlul ordinului se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ORDIN
privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a certificatului de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite"
    2. La subpunctul 2 al punctului V din anexa nr. 2 la norme se introduce o nouĂŁ liniuÞã cu urmĂŁtorul cuprins:
    "- cunoÂştinĂže generale privind transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase."
    ART. II
    PânĂŁ la data de 31 august 2007, conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone au obligaĂžia sĂŁ deĂžinĂŁ certificatul care face dovada competenĂžei Âşi atestĂŁrii profesionale pentru calitatea de conducĂŁtor auto de vehicule destinate transportului rutier de mĂŁrfuri, eliberat în conformitate cu prevederile Normelor pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a certificatului de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, aprobate prin Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. III
    începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, certificatele eliberate conducĂŁtorilor auto de cĂŁtre statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei 76/914/CEE referitoare la nivelul minim de pregĂŁtire a conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere se considerĂŁ echivalente cu certificatul care face dovada competenĂžei Âşi atestĂŁrii profesionale pentru calitatea de conducĂŁtor auto de vehicule destinate transportului rutier de mĂŁrfuri, eliberat în conformitate cu prevederile Normelor pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a certificatului de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, aprobate prin Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. IV
    DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor Âşi Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. V
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                               Ludovic Orban

    BucureÂşti, 25 iunie 2007.