închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor care conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 28 ianuarie 2000

    Ministrul transporturilor,
    în conformitate cu prevederile art. 12 lit. g) Âşi h) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 197/1998 Âşi republicatĂŁ, ale art. 4 alin. (3) lit. s), art. 5 Âşi ale art. 34 alin. (3) Âşi (5) din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 4 lit. s), Âş) Âşi t) din Regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 625/1998,
    având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, Âşi ComunitĂŁĂžile Europene Âşi statele membre ale acestora, pe de altĂŁ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Ăžinând seama de prevederile Directivei 96/26 a Consiliului C.E.E. referitoare la accesul la activitatea de operator de transport rutier de marfĂŁ Âşi persoane Âşi recunoaÂşterea reciprocĂŁ a diplomelor, certificatelor Âşi altor documente privind calificarea profesionalĂŁ, amendatĂŁ prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998,
    în temeiul art. 4 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Pentru efectuarea operaĂžiunilor de transport rutier de marfĂŁ sau de persoane operatorii de transport vor desemna, dintre angajaĂžii lor, una sau mai multe persoane fizice care sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv aceastĂŁ activitate.
    (2) Persoana fizicĂŁ desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier trebuie sĂŁ fie titular al unui certificat de pregĂŁtire profesionalĂŁ.
    ART. 2
    Persoana desemnatĂŁ conform art. 1 sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier este obligatĂŁ sĂŁ supravegheze Âşi sĂŁ controleze desfĂŁÂşurarea operaĂžiunilor de transport, astfel încât acestea sĂŁ se efectueze în conformitate cu prevederile reglementĂŁrilor naĂžionale Âşi internaĂžionale în vigoare, în condiĂžii de deplinĂŁ siguranÞã Âşi de protecĂžie a mediului.
    ART. 3
    (1) Certificatul de pregĂŁtire profesionalĂŁ, valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de operatorul de transport, este eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Modelul Âşi conĂžinutul certificatelor de pregĂŁtire profesionalĂŁ sunt prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) Certificatul de pregĂŁtire profesionalĂŁ se obĂžine în urma promovĂŁrii unui examen organizat de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Examenul va fi susĂžinut în faĂža unei comisii de examinare desemnate de aceasta.
    ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la examen candidaĂžii trebuie sĂŁ prezinte diploma de bacalaureat Âşi sĂŁ fi absolvit un curs de specialitate organizat de o instituĂžie abilitatĂŁ de Ministerul Transporturilor sau diploma de absolvire a unei instituĂžii de învãÞãmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere.
    (2) Cursurile de specialitate prevĂŁzute la alin. (1) trebuie sĂŁ asigure candidaĂžilor cunoÂştinĂžele necesare referitoare la reglementĂŁrile în vigoare privind organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere.
    (3) Programele cursurilor vor fi astfel întocmite încât cursanĂžii sĂŁ poatĂŁ rĂŁspunde cerinĂželor prevĂŁzute în anexa nr. 2 Âşi vor fi avizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
    ART. 5
    (1) Examenul pentru obĂžinerea certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ se desfĂŁÂşoarĂŁ pe durata a douĂŁ ore Âşi va cuprinde:
    - probĂŁ scrisĂŁ - test tip grilĂŁ cu 30 de întrebĂŁri (cu câte 4 rĂŁspunsuri posibile);
    - probĂŁ scrisĂŁ - studiu de caz cu maximum 20 de întrebĂŁri.
    (2) Pentru promovarea examenului este necesar sĂŁ se rĂŁspundĂŁ corect la 60% din totalul întrebĂŁrilor din cadrul ambelor probe, dar nu mai puĂžin de 50% din întrebĂŁrile de la fiecare probĂŁ.
    (3) Rezultatul examinĂŁrii se comunicĂŁ candidaĂžilor în aceeaÂşi zi, iar eventualele contestaĂžii se depun în termen de 3 zile de la comunicare la sediul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. CandidaĂžii respinÂşi pot susĂžine o singurĂŁ datĂŁ un nou examen la data Âşi în locul comunicate de comisia de examinare. CandidaĂžii respinÂşi Âşi la acest examen se pot prezenta la urmĂŁtoarea examinare numai dupĂŁ ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (4) Actele prevĂŁzute la art. 4 alin. (1), verificate de comisia de examinare, se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre organizatorul cursului pe durata valabilitĂŁĂžii certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ.
    ART. 6
    (1) Certificatul de pregĂŁtire profesionalĂŁ este valabil pe o perioadĂŁ de 5 ani, în condiĂžiile vizĂŁrii sale anuale.
    (2) Vizarea anualĂŁ se face dupĂŁ susĂžinerea unui test tip grilĂŁ cu 20 de întrebĂŁri, fiind necesar sĂŁ se rĂŁspundĂŁ corect la 75% dintre acestea.
    (3) DacĂŁ în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ, titularul a urmat un curs de perfecĂžionare profesionalĂŁ, acestuia i se va elibera un nou certificat dupĂŁ promovarea examenului susĂžinut în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 5.
    ART. 7
    Persoanele aflate în evidenĂža AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., care au condus activitĂŁĂži de transport pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, pot obĂžine, la cerere, în termen de un an, certificatul de pregĂŁtire profesionalĂŁ corespunzĂŁtor, fĂŁrĂŁ susĂžinerea unui examen, dacĂŁ au experienÞã practicĂŁ de cel puĂžin 5 ani. Pentru cei care au o experienÞã practicĂŁ de pânĂŁ la 5 ani sunt necesare susĂžinerea Âşi promovarea examenului prevĂŁzut la art. 5.
    ART. 8
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                               Traian BĂŁsescu

    ANEXA 1

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certificĂŁ prin prezentul cĂŁ      |
|               ROMâNIA               | | titularul a fĂŁcut dovada pregĂŁtirii |
|      MINISTERUL TRANSPORTURILOR     | | sale profesionale, potrivit         |
| AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - A.R.R. | | prevederilor OrdonanĂžei Guvernului  |
|                                     | | nr. 19/1997 privind transporturile, |
|                                     | | ale OrdonanĂžei Guvernului           |
|                                     | | nr. 44/1997 privind transporturile  |
|                                     | | rutiere Âşi ale celorlalte           |
|                                     | | reglementĂŁri în vigoare din domeniu,|
|                                     | | prin examenul susĂžinut în           |
|                                     | | conformitate cu HotĂŁrârea Guvernului|
|                                     | | nr. 625/1998 privind organizarea Âşi |
|                                     | | funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere    |
|                                     | | Române - A.R.R.                     |
|              CERTIFICAT             | |                                     |
|     DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ A     | |                                     |
|   PERSOANEI DESEMNATE Sà CONDUCà   | |                                     |
|  PERMANENT ÂŞI EFECTIV ACTIVITATEA   | |   Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ   |
|    DE TRANSPORT RUTIER DE MARFà    | |            RomânĂŁ - A.R.R.          |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   Valabil pânĂŁ la data de .......   |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Indicativul statului: RO  | | AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - A.R.R. |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general,          |
||        | Data Âşi locul naÂşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||________|                           | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           SemnĂŁtura ............... | |      Seria ASM nr. ...........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certificĂŁ prin prezentul cĂŁ      |
|               ROMâNIA               | | titularul a fĂŁcut dovada pregĂŁtirii |
|      MINISTERUL TRANSPORTURILOR     | | sale profesionale, potrivit         |
| AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - A.R.R. | | prevederilor OrdonanĂžei Guvernului  |
|                                     | | nr. 19/1997 privind transporturile, |
|                                     | | ale OrdonanĂžei Guvernului           |
|                                     | | nr. 44/1997 privind transporturile  |
|                                     | | rutiere Âşi ale celorlalte           |
|                                     | | reglementĂŁri în vigoare din domeniu,|
|                                     | | prin examenul susĂžinut în           |
|                                     | | conformitate cu HotĂŁrârea Guvernului|
|                                     | | nr. 625/1998 privind organizarea Âşi |
|                                     | | funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere    |
|                                     | | Române - A.R.R.                     |
|              CERTIFICAT             | |                                     |
|     DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ A     | |                                     |
|   PERSOANEI DESEMNATE Sà CONDUCà   | |                                     |
|  PERMANENT ÂŞI EFECTIV ACTIVITATEA   | |   Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ   |
|   DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE   | |            RomânĂŁ - A.R.R.          |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   Valabil pânĂŁ la data de .......   |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Indicativul statului: RO  | | AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - A.R.R. |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general,          |
||        | Data Âşi locul naÂşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||________|                           | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           SemnĂŁtura ............... | |      Seria ASP nr. ...........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|

    ANEXA 2

                                     LISTA
cuprinzând cerinĂžele care vor fi avute în vedere la întocmirea programelor de pregĂŁtire profesionalĂŁ

    Având în vedere faptul cĂŁ persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier trebuie sĂŁ supravegheze Âşi sĂŁ controleze desfĂŁÂşurarea operaĂžiunilor de transport rutier, astfel încât acestea sĂŁ se efectueze conform reglementĂŁrilor naĂžionale Âşi internaĂžionale în vigoare, este necesar ca, pentru îndeplinirea atribuĂžiilor sale, aceasta sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele cerinĂže:

    A. Drept civil
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    1. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu tipurile principale de contracte folosite în transportul rutier Âşi cu drepturile Âşi obligaĂžiile care decurg din acestea;
    2. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ negocieze un contract de transport valid din punct de vedere legal, mai ales cu privire la condiĂžiile de transport;
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri:
    3. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ evalueze o plângere privind daunele rezultate în urma pierderii sau deteriorĂŁrii bunurilor transportate, precum Âşi pentru nelivrarea la timp a mĂŁrfii Âşi sĂŁ înĂželeagĂŁ cum o astfel de plângere îi afecteazĂŁ rĂŁspunderea contractualĂŁ;
    4. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu regulile Âşi cu obligaĂžiile ce decurg din ConvenĂžia CMR asupra contractului privind transportul internaĂžional rutier de mĂŁrfuri;
    - pentru transportul de persoane:
    5. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ evalueze o plângere privind despĂŁgubirea pentru vĂŁtĂŁmĂŁri aduse pasagerilor sau pentru deteriorarea bagajelor, cauzatĂŁ de accidente în timpul transportului, precum Âşi pentru întârzieri Âşi sĂŁ înĂželeagĂŁ cum o astfel de plângere îi afecteazĂŁ rĂŁspunderea contractualĂŁ.

    B. Drept comercial
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    6. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu condiĂžiile Âşi cu formalitĂŁĂžile privind desfĂŁÂşurarea comerĂžului, obligaĂžiile generale ce incumbĂŁ operatorilor de transport (înregistrarea, contabilitatea etc.) Âşi consecinĂžele falimentului;
    7. sĂŁ aibĂŁ cunoÂştinĂže adecvate în privinĂža diferitelor tipuri de societĂŁĂži comerciale Âşi a regulilor care reglementeazĂŁ înfiinĂžarea Âşi funcĂžionarea acestora.

    C. LegislaĂžie socialĂŁ
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    8. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu rolul Âşi cu funcĂžionarea diferitelor instituĂžii sociale care au legĂŁturĂŁ cu transportul rutier (uniuni profesionale, camere de comerĂž, organizaĂžii sindicale etc.);
    9. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu obligaĂžiile operatorului de transport privind protecĂžia socialĂŁ a angajaĂžilor acestuia;
    10. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu reglementĂŁrile privind încheierea contractelor de muncĂŁ pentru diferite categorii de angajaĂži ai operatorilor de transport (forma contractelor, obligaĂžiile pĂŁrĂžilor, condiĂžiile Âşi orele de muncĂŁ, concediile plĂŁtite, salarizarea, desfacerea contractului de muncĂŁ etc.);
    11. sĂŁ cunoascĂŁ prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994;
    12. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu prevederile reglementĂŁrilor EEC nr. 3.820/85 privind armonizarea legislaĂžiei sociale referitoare la transportul rutier Âşi nr. 3.821/85 privind dotarea cu echipament de înregistrare Âşi cu modul de implementare a acestor reglementĂŁri.

    D. LegislaĂžie fiscalĂŁ
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    13. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu aplicarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ în activitatea de transport;
    14. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu taxa pe vehicul;
    15. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu taxele aplicabile anumitor vehicule de marfĂŁ Âşi cu taxele percepute la intrarea pe autostradĂŁ, precum Âşi cu taxele de drum;
    16. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu reglementĂŁrile privind impozitul pe venit.

    E. Managementul de afaceri Âşi financiar
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    17. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu legile Âşi cu practicile privind folosirea cecurilor, a cĂŁrĂžilor de credit Âşi a altor metode similare de platĂŁ;
    18. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu diferite forme de credit (credit bancar, documente de credit, depozite garante, ipoteci Âşi leasing etc.), precum Âşi cu taxele Âşi cu obligaĂžiile care derivĂŁ din acestea;
    19. sĂŁ Âştie ce este o balanÞã financiarĂŁ, cum se realizeazĂŁ Âşi cum se interpreteazĂŁ;
    20. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aprecieze un cont de profit Âşi pierderi;
    21. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aprecieze profitabilitatea Âşi poziĂžia financiarĂŁ a unui operator de transport, în special pe baza raportului financiar al acestuia;
    22. sĂŁ poatĂŁ elabora un buget;
    23. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu elementele de cost ale operatorilor de transport (cheltuieli fixe Âşi variabile, patrimoniu net, amortizare), sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ calculeze costuri pe vehicul, pe kilometru, pe cursĂŁ sau pe tonĂŁ;
    24. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ întocmeascĂŁ organigrama operatorilor de transport, organizarea pe compartimente, Âşi programele de muncĂŁ etc.;
    25. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu principiile de marketing, de publicitate Âşi relaĂžiile cu publicul, de promovarea serviciilor de transport Âşi atragerea clienĂžilor etc.;
    26. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu diferitele tipuri de asigurĂŁri privind transportul rutier (rĂŁspundere civilĂŁ, în caz de accident, pe viaÞã, de bunuri Âşi bagaje etc.), cu garanĂžiile Âşi obligaĂžiile ce decurg din acestea;
    27. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu folosirea metodelor de transmisie electronicĂŁ a datelor în cadrul transportului rutier (urmĂŁrirea autovehiculelor prin satelit etc.);
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri:
    28. sĂŁ poatĂŁ sĂŁ aplice legile privind facturile pentru serviciile de transport rutier de mĂŁrfuri Âşi sĂŁ cunoascĂŁ sensul Âşi implicaĂžiile INCOTERMS;
    29. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu diferitele categorii de activitĂŁĂži conexe ale transportului rutier, cu rolul Âşi cu funcĂžionarea acestora Âşi, acolo unde se impune, cu statutul lor;
    - pentru transportul rutier de pasageri:
    30. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aplice regulile privind stabilirea tarifelor Âşi a preĂžurilor în transportul public Âşi privat de persoane;
    31. sĂŁ poatĂŁ sĂŁ aplice regulile privind taxarea serviciilor de transport de persoane.

    F. Accesul la piaÞã
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    32. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu prevederile care reglementeazĂŁ transportul rutier, închirierea Âşi subînchirierea vehiculelor Âşi, în special, cu regulile privind organizarea activitĂŁĂžii, accesul la profesie, autorizarea necesarĂŁ pentru transportul naĂžional Âşi internaĂžional, verificĂŁri Âşi sancĂžiuni;
    33. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu reglementĂŁrile privind înfiinĂžarea unei societĂŁĂži de transport;
    34. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu documentele care se cer pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de transport Âşi sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ introducĂŁ proceduri de control pentru a se asigura cĂŁ documentele pentru derularea operaĂžiunilor de transport, în special cele privind vehiculul, Âşoferul, mĂŁrfurile Âşi bagajele, existĂŁ atât la bordul vehiculului, cât Âşi la sediul firmei;
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri:
    35. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu regulile de organizare a pieĂžei serviciilor de transport de mĂŁrfuri, de manevrare a acestora Âşi de organizare logisticĂŁ;
    36. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu formalitĂŁĂžile de frontierĂŁ, cu rolul Âşi scopul documentelor T Âşi ale carnetelor TIR, precum Âşi cu obligaĂžiile ce decurg din folosirea lor;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    37. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu regulile de organizare a pieĂžei transportului rutier de persoane;
    38. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu regulile de introducere a serviciilor de transport rutier de persoane Âşi sĂŁ poatĂŁ pregĂŁti programe de transport.

    G. Norme tehnice Âşi aspecte privind operarea
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    39. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu regulile privind greutĂŁĂžile Âşi dimensiunile vehiculelor Âşi cu procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor sau al încĂŁrcĂŁturilor cu greutĂŁĂži Âşi/sau dimensiuni care nu se conformeazĂŁ acestor reguli;
    40. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aleagĂŁ vehiculele Âşi componentele lor în conformitate cu nevoile societĂŁĂžii (Âşasiu, motor, transmisie, sistem de frânare etc.);
    41. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu formalitĂŁĂžile privind omologarea, înmatricularea Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ a vehiculelor;
    42. sĂŁ înĂželeagĂŁ ce mĂŁsuri trebuie luate pentru reducerea zgomotului Âşi pentru combaterea poluĂŁrii provocate de emisia de gaze de eÂşapament (protecĂžia mediului înconjurĂŁtor);
    43. sĂŁ poatĂŁ realiza programe periodice de întreĂžinere a vehiculelor Âşi a echipamentelor acestora;
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri:
    44. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu diferitele tipuri de echipamente pentru manevrarea Âşi încĂŁrcarea mĂŁrfurilor (containere, platforme etc.) Âşi sĂŁ poatĂŁ sĂŁ introducĂŁ proceduri Âşi sĂŁ emitĂŁ instrucĂžiuni pentru încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor (distribuĂžia încĂŁrcĂŁturii, stivuirea, asigurarea, blocarea etc.);
    45. sĂŁ fie familiarizatĂŁ cu diferitele tehnici de transport combinat (ROLA, RORO etc.);
    46. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificĂŁrile ulterioare;
    47. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin OrdonanĂža Guvernului nr. 75/1998;
    48. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ aplice procedurile necesare pentru a se conforma regulilor privind transportul animalelor vii.

    H. SiguranĂža rutierĂŁ
    - pentru transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane:
    49. sĂŁ cunoascĂŁ ce calificĂŁri sunt necesare pentru Âşoferi (permis de conducere, certificate de atestare profesionalĂŁ, certificate medicale etc.);
    50. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ ia mĂŁsurile necesare pentru a se asigura cĂŁ Âşoferii se conformeazĂŁ regulilor de trafic, interdicĂžiilor Âşi restricĂžiilor în vigoare, naĂžionale Âşi internaĂžionale (limitele de vitezĂŁ, acordarea prioritĂŁĂžii, staĂžionarea Âşi parcarea, folosirea luminilor, semnalizarea rutierĂŁ etc.);
    51. sĂŁ realizeze instruirea Âşoferilor pentru a cunoaÂşte aspecte legate de securitatea vehiculelor, echipamentul Âşi încĂŁrcĂŁtura acestora, precum Âşi mĂŁsurile preventive ce trebuie luate;
    52. sĂŁ fie capabilĂŁ sĂŁ stabileascĂŁ procedurile care trebuie urmate în caz de accident Âşi sĂŁ aplice procedurile corespunzĂŁtoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încĂŁlcĂŁri grave ale regulilor de circulaĂžie;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    53. sĂŁ aibĂŁ cunoÂştinĂže elementare privind reĂžeaua de drumuri naĂžionale Âşi internaĂžionale.