├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Hotarare nr. 518 din 10 iulie 1995 (cu modificarile ulterioare) privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului rom├ón trimis ├«n str─âin─âtate pentru ├«ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â personalului trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:
    a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consult─âri, încheieri de conven┼úii, acorduri ┼či alte asemenea în┼úelegeri;
    b) particip─âri la târguri ┼či expozi┼úii; prospectarea pie┼úei; ac┼úiuni de cooperare economic─â ┼či tehnico-┼čtiin┼úific─â; contract─âri ┼či alte ac┼úiuni care decurg din executarea contractelor de comer┼ú exterior;
    c) documentare, schimb de experien┼ú─â;
    d) cursuri ┼či stagii de practic─â ┼či specializare sau perfec┼úionare, inclusiv participarea elevilor, studen┼úilor ┼či cadrelor didactice înso┼úitoare la olimpiade ┼či concursuri în domeniul înv─â┼ú─âmântului;
    e) particip─âri la congrese, conferin┼úe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezint─â interes pentru activitatea specific─â a unit─â┼úii, precum ┼či la manifest─âri ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice, sportive ┼či altele asemenea;
    f) primiri de titluri, grade profesionale, distinc┼úii sau premii conferite pentru realiz─âri ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice sau sportive;
    g) desf─â┼čurarea unei activit─â┼úi ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, f─âr─â dobândirea calit─â┼úii de salariat a partenerului extern, precum ┼či pentru ┼úinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;
    h) control ┼či îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare ┼či alte asemenea reprezentan┼úe în str─âin─âtate;
    i) execut─âri de lucr─âri de construc┼úii, repara┼úii ┼či amenaj─âri la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ┼či ale celorlalte forme de reprezentare în str─âin─âtate, precum ┼či ducerea ┼či aducerea pe ro┼úi a mijloacelor auto apar┼úinând acestor reprezentan┼úe;
    j) asigurarea protec┼úiei demnitarilor români pe timpul cât ace┼čtia se deplaseaz─â în str─âin─âtate de c─âtre personalul specializat din cadrul Serviciului de Protec┼úie ┼či Paz─â sau din alte unit─â┼úi din sistemul de ap─ârare, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, dac─â în sistemele respective este prev─âzut─â o asemenea activitate;
    k) exerci┼úii, aplica┼úii, ateliere de lucru, controale la unit─â┼úile militare participante la misiuni de men┼úinere a p─âcii, cursuri la ┼čcoli ┼či academii militare.
    l) crearea ┼či consolidarea democra┼úiei, a prosperit─â┼úii, cooper─ârii ┼či stabilit─â┼úii în Europa de Sud-Est, ca etap─â preliminar─â a integr─ârii statelor regiunii în structurile euroatlantice.
    ART. 2
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice, precum ┼či alte institu┼úii publice, care trimit personal în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua m─âsuri pentru:
    a) stabilirea num─ârului de persoane ┼či a duratei de deplasare în raport strict cu necesit─â┼úile concrete de realizare a misiunii;
    b) selec┼úionarea ┼či preg─âtirea personalului ┼úinând seama de specificul activit─â┼úii pentru care are loc deplasarea, precum ┼či organizarea temeinic─â a acesteia;
    c) analiza concluziilor ┼či a propunerilor prezentate de c─âtre personalul în cauz─â la întoarcerea din deplasare, pe baz─â de raport scris, înaintat la conducerea unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare ┼či valorificarea optim─â a acestora.
    ART. 3
    (1) Deplasarea unor delega┼úi în str─âin─âtate, pe baz─â de invita┼úie primit─â din partea unor organiza┼úii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integral─â sau par┼úial─â de c─âtre ace┼čtia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabil─â a unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare.
    (2) Dac─â invita┼úia nu se refer─â la o anumit─â persoan─â ┼či exist─â mai mul┼úi candida┼úi care îndeplinesc condi┼úiile necesare, selec┼úia ┼či trimiterea lor în str─âin─âtate se vor face pe baz─â de concurs sau prin numirea de c─âtre conducerea unit─â┼úii a unor salaria┼úi care pot reprezenta corespunz─âtor interesele acesteia.
    ART. 4
    (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice, precum ┼či alte institu┼úii publice pot trimite în str─âin─âtate, în cadrul delega┼úiilor proprii, ┼či salaria┼úi ai altor institu┼úii publice, cu aprobarea conducerii unit─â┼úilor de la care provin, precum ┼či al┼úi speciali┼čti cu care s-au încheiat conven┼úii civile de prest─âri de servicii în condi┼úiile legii, în m─âsura în care prin conven┼úiile civile respective s-a prev─âzut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu excep┼úia drepturilor prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suport─â de c─âtre unitatea trimi┼ú─âtoare.
    (1^1) Pentru reprezentan┼úii mass-media, în cazul în care ace┼čtia sunt invita┼úi de c─âtre primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu excep┼úia drepturilor prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suport─â din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Pe timpul deplas─ârii în str─âin─âtate, în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, primul-ministru, mini┼čtrii de stat ┼či mini┼čtrii pot beneficia, la cererea acestora, de asisten┼ú─â medical─â prestat─â de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu excep┼úia drepturilor prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de c─âtre unitatea trimi┼ú─âtoare.
    ART. 5
    (1) Personalului trimis în str─âin─âtate în condi┼úiile prezentei hot─ârâri i se acord─â:
    A. în str─âin─âtate:
    a) o indemniza┼úie zilnic─â în valut─â, denumit─â în continuare diurn─â, în vederea acoperirii cheltuielilor de hran─â, a celor m─ârunte uzuale, precum ┼či a costului transportului în interiorul localit─â┼úii în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea;
    b) o sum─â zilnic─â în valut─â, denumit─â în continuare plafon de cazare, în limita c─âreia personalul trebuie s─â-┼či acopere cheltuielile de cazare.
    B. în ┼úar─â:
    a) salariul stabilit potrivit reglement─ârilor în vigoare, pe toat─â durata deplas─ârii, în cazul personalului care, pe timpul deplas─ârii în str─âin─âtate, î┼či men┼úine calitatea de salariat;
    b) o indemniza┼úie lunar─â în lei calculat─â în raport cu salariul de baz─â ┼či sporul de vechime, corespunz─âtor func┼úiei ┼či gradului profesional, în cazul personalului care se deplaseaz─â în interesul unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, pentru a participa la cursuri ┼či stagii de practic─â ┼či specializare sau perfec┼úionare, cu suportarea par┼úial─â sau integral─â a cheltuielilor de c─âtre diferite organiza┼úii sau al┼úi parteneri externi, pe o durat─â care dep─â┼če┼čte 90 de zile calendaristice ┼či c─âruia, pe timpul absen┼úei din ┼úar─â, i se suspend─â contractul de munc─â, dup─â cum urmeaz─â:
    - 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de între┼úinerea locuin┼úei;
    - 25% pentru fiecare copil sau p─ârinte aflat în între┼úinere, potrivit legii, în ┼úar─â, precum ┼či pentru so┼úul/so┼úia care nu realizeaz─â venituri.
    Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot s─â dep─â┼čeasc─â 100% din salariul de baz─â ┼či sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de munc─â, actualizate potrivit index─ârilor aprobate.
    (2) Drepturile prev─âzute la alin. (1) lit. B.b) se acord─â cu condi┼úia semn─ârii, de c─âtre persoanele în cauz─â, a unui act adi┼úional la contractul de munc─â, prin care se oblig─â ca, dup─â întoarcerea în ┼úar─â, s─â lucreze o anumit─â perioad─â în cadrul unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, indiferent de durata deplas─ârii în str─âin─âtate.
    (3) Actul adi┼úional la contractul de munc─â men┼úionat la alin. (2) se încheie ┼či în cazul personalului care se deplaseaz─â în str─âin─âtate pentru documentare ┼či schimb de experien┼ú─â.
    în cazul nerespect─ârii acestei obliga┼úii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de c─âtre unitatea trimi┼ú─âtoare.
    (4) Cadrele militare în activitate care se deplaseaz─â în str─âin─âtate în condi┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din func┼úii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare ┼či beneficiaz─â pe timpul absen┼úei din ┼úar─â de indemniza┼úia lunar─â în lei, calculat─â în raport cu solda de baz─â.
    ART. 5^1
    (1) Personalul militar ┼či civil din Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale ┼či din Ministerul de Interne, care particip─â în str─âin─âtate la cursuri, stagii de practic─â ┼či specializare, perfec┼úionare sau alte activit─â┼úi, inclusiv la cele finan┼úate de diferite organiza┼úii ori de al┼úi parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora s─â semneze un angajament, respectiv un act adi┼úional la contractul individual de munc─â. Modelele de angajament ┼či de act adi┼úional se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (2) Prin angajament, respectiv prin act adi┼úional, persoanele prev─âzute la alin. (1) se oblig─â ca dup─â întoarcerea în ┼úar─â s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea în Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioad─â determinat─â, stabilit─â prin ordin al ministrului.
    (3) în cazul nerespect─ârii obliga┼úiei prev─âzute la alin. (2), precum ┼či în situa┼úia exmatricul─ârii sau p─âr─âsirii cursului, a stagiului de practic─â, de specializare, de perfec┼úionare ┼či a altor activit─â┼úi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încet─ârii raportului de munc─â pentru comiterea unor infrac┼úiuni sau s─âvâr┼čirea unor abateri grave, înc─âlcarea în mod repetat a obliga┼úiilor de munc─â, inclusiv a normelor de comportare în unit─â┼úile militare ori când manifest─â dezinteres în îndeplinirea atribu┼úiilor ┼či sarcinilor de serviciu sau în perfec┼úionarea preg─âtirii lor militare ┼či de specialitate, persoanele prev─âzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale, respectiv de Ministerul de Interne, cât ┼či cheltuielile suportate de diferite organiza┼úii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hran─â, cazare, burs─â, precum ┼či alte cheltuieli efectuate în acest scop.
    (4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în condi┼úiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organiza┼úiile sau partenerii externi se ramburseaz─â acestora.
    (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar ┼či civil care desf─â┼čoar─â misiuni în cadrul for┼úelor de men┼úinere a p─âcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organiza┼úii interna┼úionale, precum ┼či personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României ┼či armatele altor ┼ú─âri.
    ART. 6
    (1) Ministerele ┼či celelalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare mai suport─â în valut─â ┼či în lei, dup─â caz, pe lâng─â drepturile prev─âzute la art. 5 alin. (1), ┼či urm─âtoarele alte cheltuieli:
    a) costul transportului în trafic interna┼úional, cel între localit─â┼úile din ┼úara în care personalul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea, precum ┼či pe distan┼úa dus-întors dintre aeroport sau gar─â ┼či locul de cazare;
    b) costul transportului documenta┼úiilor, mostrelor ┼či al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;
    c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri ┼či medicamente specifice unor ┼ú─âri sau localit─â┼úi cu clim─â greu de suportat, pentru spitalizare ┼či interven┼úii chirurgicale în cazuri de urgen┼ú─â, stabilite de Ministerul S─ân─ât─â┼úii ┼či Familiei, precum ┼či cheltuielile privind asigurarea medical─â a persoanelor care fac parte din delega┼úiile oficiale;
    d) cheltuielile în leg─âtur─â cu decesul în str─âin─âtate ┼či transportul în ┼úar─â al celor deceda┼úi;
    e) comisioanele ┼či taxele bancare, cheltuielile pentru ob┼úinerea vizelor de intrare în ┼ú─ârile respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel ┼či altele asemenea.
    f) taxele de înscriere ┼či/sau de participare la congrese, conferin┼úe, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum ┼či la manifest─âri ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice, sportive ┼či altele asemenea, în condi┼úiile stabilite de organizatori;
    g) cheltuielile necesare achizi┼úion─ârii materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor str─âini, pentru promovarea unitar─â a simbolurilor na┼úionale ┼či ale armatei, cu ocazia desf─â┼čur─ârii unor activit─â┼úi comune cu reprezentan┼úii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilit─â de Banca Na┼úional─â a României, la data aprob─ârii execut─ârii misiunii. Condi┼úiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum ┼či modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului ap─âr─ârii na┼úionale.
    (2) în situa┼úia în care partenerii externi ramburseaz─â delega┼úilor, par┼úial sau integral, cheltuielile prev─âzute la alin. (1), ace┼čtia au obliga┼úia ca la întoarcerea din deplasare s─â depun─â în contul unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de c─âtre aceste unit─â┼úi.

    CAP. 2
    Indemniza┼úii în valut─â

    Sec┼úiunea I
    Diurna

    ART. 7
    (1) Diurna în valut─â se diferen┼úiaz─â pe dou─â categorii ┼či se acord─â la nivelul prev─âzut pentru fiecare ┼úar─â în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Perioada pentru care se acord─â diurna în valut─â se determin─â în func┼úie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:
    a) momentul decol─ârii avionului, la plecarea în str─âin─âtate, ┼či momentul ateriz─ârii avionului, la sosirea în ┼úar─â, de ┼či pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
    b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României, atât la plecarea în str─âin─âtate, cât ┼či la înapoierea în ┼úar─â.
    (3) Pentru frac┼úiunile de timp care nu însumeaz─â 24 de ore, diurna se acord─â astfel: 50% pân─â la 12 ore ┼či 100% pentru perioada care dep─â┼če┼čte 12 ore.
    (4) Conducerea ministerelor ┼či celorlalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare este obligat─â s─â ia m─âsurile necesare ca deplasarea personalului s─â aib─â loc, pe cât posibil, f─âr─â întreruperea c─âl─âtoriei.
    (5) în cazul întreruperii c─âl─âtoriei, determinat─â de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurn─â ┼či cazare ale personalului se acord─â, în continuare, la nivelul prev─âzut pentru ┼úara de destina┼úie, numai dac─â sejurul pe perioada respectiv─â nu este asigurat de c─âtre companiile care efectueaz─â transportul.
    ART. 8
    (1) Personalul trimis în str─âin─âtate, în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, beneficiaz─â de 50% din diurna stabilit─â pentru ┼úara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaz─â, în cazul în care cheltuielile pentru mas─â se suport─â de c─âtre partenerii externi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplic─â corespunz─âtor ┼či:
    a) personalului care pe timpul deplas─ârii în str─âin─âtate se interneaz─â în spital, pentru cazurile ┼či în condi┼úiile stabilite potrivit prezentei hot─ârâri;
    b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ┼čtiin┼úifice ┼či altele asemenea, în situa┼úia în care cheltuielile de între┼úinere ┼či cazare a acestora în str─âin─âtate se suport─â din sumele pl─âtite organizatorilor reuniunilor sau manifest─ârilor la care iau parte, la nivelul comunicat de c─âtre ace┼čtia.
    ART. 8^1
    Muncitorii români care se deplaseaz─â în str─âin─âtate pentru execut─âri de lucr─âri de construc┼úii, repara┼úii ┼či amenaj─âri la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ┼či ale celorlalte forme de reprezentare în str─âin─âtate au dreptul la o diurn─â în valut─â în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prev─âzut─â în anex─â.

    Sec┼úiunea a II-a
    Cazarea

    ART. 9
    (1) Plafonul de cazare se acord─â în raport cu categoria de diurn─â în care se încadreaz─â personalul, la nivelul prev─âzut pentru fiecare ┼úar─â în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifest─âri cu caracter interna┼úional sau la alte ac┼úiuni se acord─â la nivelul corespunz─âtor tarifelor practicate de c─âtre hotelurile în care au loc manifest─ârile respective, pe baza comunic─ârii primite din partea organizatorilor sau a reprezentan┼úelor României din ┼ú─ârile respective.
    (3) în situa┼úia în care cazarea nu poate fi asigurat─â la unit─â┼úi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate s─â închirieze ┼či locuin┼úe, îns─â cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.
    (4) Eventualele pl─â┼úi pentru cazare, care dep─â┼česc plafoanele stabilite în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, se aprob─â, în cazuri temeinic justificate, de c─âtre conducerile unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare, pe baza documentelor de plat─â.
    (5) Prin cheltuieli de cazare se în┼úelege, pe lâng─â tarifele sau chiria pl─âtite, ┼či eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum ┼či costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

    CAP. 3
    Transportul

    ART. 10
    (1) Personalul trimis în str─âin─âtate în condi┼úiile prezentei hot─ârâri are dreptul s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul sau cu trenul.
    De asemenea, personalul poate s─â c─âl─âtoreasc─â ┼či cu mijloace auto în situa┼úia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de c─âtre ministere ┼či celelalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul c─âl─âtoriei cu avionul.
    (2) Personalul poate s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul, astfel:
    a) business class, personalul care se încadreaz─â la categoria a II-a de diurn─â, cu excep┼úia membrilor Guvernului ┼či a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot s─â c─âl─âtoreasc─â ┼či cu clasa I;
    b) la clasa economic─â, restul personalului.
    (3) Transportul delega┼úiilor conduse de c─âtre primul-ministru se poate face ┼či cu avioane care efectueaz─â curse speciale.
    De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în str─âin─âtate cu avioane care efectueaz─â curse speciale ┼či delega┼úiile conduse de c─âtre mini┼čtrii de stat, mini┼čtri, secretarul general al Guvernului ┼či de ┼čeful Statului Major General al Armatei.
    (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul ┼či la business class.
    (5) Cu aprobarea conducerii unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare, personalul care se încadreaz─â la categoria I de diurn─â poate s─â c─âl─âtoreasc─â ┼či la business class, în situa┼úia în care nu sunt locuri la clasa economic─â, iar plecarea în delega┼úie nu poate fi amânat─â.
    (6) Personalul poate s─â c─âl─âtoreasc─â cu trenul, astfel:
    - mini┼čtrii ┼či personalul încadrat în func┼úii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cu┼čet─â single;
    - curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabin─â cu dou─â locuri;
    - restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cu┼čet─â de 2 - 4 locuri.
    (7) Transportul dus-întors, pe distan┼úa dintre aeroport sau gar─â ┼či locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.
    (8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplas─ârii în grup, în interiorul ┼ú─ârii de destina┼úie, cât ┼či diferite mijloace de comunica┼úii, cu acordul prealabil al conduc─âtorului unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând s─â se fac─â, potrivit legii, pe baz─â de documente justificative.

    CAP. 4
    Alte cheltuieli

    ART. 11
    (1) Valuta necesar─â pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprev─âzute, precum ┼či a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferen┼úe de tarif la cazare ┼či altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acord─â în limita unei sume de pân─â la 50% din totalul diurnei ┼či al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.
    (2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, secretarul general al Guvernului ┼či mini┼čtrii conduc─âtori de delega┼úii oficiale în str─âin─âtate pot s─â beneficieze de o sum─â în valut─â în limita a 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate s─â efectueze astfel de cheltuieli pân─â la 2.000 dolari S.U.A.
    (3) în cazul personalului care se deplaseaz─â cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personal─â, unit─â┼úile trimi┼ú─âtoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburan┼úilor ┼či a lubrifian┼úilor, ┼úinând seama de consumul specific al acestora, precum ┼či pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru r─âspunderea civil─â, respectiv cartea verde. De asemenea, unit─â┼úile trimi┼ú─âtoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, dup─â parcurgerea unei distan┼úe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destina┼úiile men┼úionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valut─â, în func┼úie de ┼úara în care se efectueaz─â cheltuielile respective.

    CAP. 5
    Modul de acordare ┼či de justificare a sumelor cheltuite în valut─â

    ART. 12
    (1) Sumele în valut─â cuvenite personalului, în condi┼úiile stabilite prin prezenta hot─ârâre, se acord─â sub form─â de avans.
    (2) Justificarea sumelor cheltuite în valut─â, cu excep┼úia celor reprezentând drepturile de diurn─â, se face pe baz─â de documente ┼či se aprob─â de c─âtre conduc─âtorii unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar ┼či avizul policlinicii de specialitate.
    (3) în situa┼úia în care în unele ┼ú─âri, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaz─â documente sau acestea sunt re┼úinute de c─âtre autorit─â┼úi, sumele cheltuite se justific─â pe baz─â de declara┼úie dat─â pe propria r─âspundere.
    în ┼ú─ârile în care România are reprezentan┼úe, declara┼úia se confirm─â de c─âtre aceste reprezentan┼úe, dac─â pentru ob┼úinerea acestei confirm─âri nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.
    ART. 13
    (1) Sumele în valut─â folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite f─âr─â respectarea condi┼úiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hot─ârâri, se recupereaz─â în valut─â de la cei vinova┼úi.
    (2) Eventualele penalit─â┼úi de întârziere se calculeaz─â în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.
    ART. 14
    Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor r─âmase necheltuite ┼či nedepuse sau depuse peste termenele prev─âzute de lege, inclusiv a penalit─â┼úilor de întârziere, se face pe baz─â de dispozi┼úie emis─â de c─âtre conduc─âtorul unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unit─â┼úii care a acordat avansul în valut─â, indiferent de unitatea la care este încadrat în munc─â titularul de avans.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii finale

    ART. 15
    (1) De drepturile stabilite prin prezenta hot─ârâre beneficiaz─â ┼či personalul care particip─â la unele ac┼úiuni organizate de c─âtre partenerii externi, dar numai în m─âsura în care, din documentele primite sau din în┼úelegerile încheiate, rezult─â c─â partenerii în cauz─â nu suport─â integral cheltuielile de deplasare.
    (2) în astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare, personalul men┼úionat la alin. (1) poate s─â beneficieze ┼či de:
    a) diurn─â ┼či cazare în valut─â, pe timpul necesar c─âl─âtoriei pân─â la localitatea de destina┼úie, respectiv pân─â la data prelu─ârii personalului de c─âtre organiza┼úiile sau partenerii externi, precum ┼či pe timpul revenirii în ┼úar─â, în func┼úie de orarele mijloacelor de transport;
    b) diferen┼úa de diurn─â în valut─â, dac─â sumele acordate de c─âtre organiza┼úiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadreaz─â.
    ART. 16
    (1) Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â ┼či personalului din regiile autonome ┼či societ─â┼úile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaz─â temporar în str─âin─âtate pentru aducerea la îndeplinire a ac┼úiunilor men┼úionate la art. 1.
    (2) Drepturile ┼či obliga┼úiile personalului român trimis în str─âin─âtate de c─âtre Pre┼čedin┼úie, organele autorit─â┼úii legislative, judec─âtore┼čti ┼či de alte organe ale autorit─â┼úii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglement─âri proprii, aprobate potrivit legii.
    ART. 17
    (1) Se recomand─â agen┼úilor economici, al┼úii decât cei prev─âzu┼úi la art. 16 alin. (1), precum ┼či funda┼úiilor, asocia┼úiilor ┼či altora asemenea, s─â aplice în mod corespunz─âtor prevederile prezentei hot─ârâri.
    (2) în situa┼úia în care persoanele juridice prev─âzute la alin. (1) acord─â drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceast─â destina┼úie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot dep─â┼či pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele ┼či în condi┼úiile stabilite prin prezenta hot─ârâre.
    ART. 18
    Anexa face parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.
    ART. 19
    în m─âsura în care prezenta hot─ârâre nu prevede altfel, dispozi┼úiile sale se completeaz─â cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, eviden┼úa ┼či controlul sumelor puse la dispozi┼úia personalului care se deplaseaz─â în interesul serviciului pe teritoriul României.
    ART. 20
    Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceea┼či dat─â se abrog─â Hot─ârârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicat─â, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare.

     ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodus─â în facsimil.

    A. Nivelul diurnelor ┼či al plafoanelor de cazare
 
___________________________________________________________________
Nr.          ┼óara                  Valuta  Categoriile  Plafoanele
crt.                                       de diurne    de cazare
                                           ________________________
                                            I    II      A     B
___________________________________________________________________
 0                1                   2      3     4      5     6
___________________________________________________________________
  1. Afganistan                     $        38    60    100   200
  2. Africa de Sud (Republica)      $        38    60    110   220
  3. Albania                        euro     32    51    100   200
  4. Algeria                        $        32    51    150   300
  5. Anglia                         euro     35    56    150   300
  6. Angola                         $        32    51    140   280
  7. Antigua ┼či Barbuda             $        32    51    100   200
  8. Antile                         $        32    51    100   200
  9. Arabia Saudit─â                 $        38    60    110   220
 10. Argentina                      $        32    51    110   220
 11. Armenia                        $        38    60    140   280
 12. Australia                      $        38    60    160   320
 13. Austria                        euro     35    56    150   300
 14. Azerbaidjan                    $        38    60    120   240
 15. Bahamas                        $        32    51    100   200
 16. Bahrain                        $        32    51    100   200
 17. Bangladesh                     $        32    51    100   200
 18. Belarus                        $        38    60    110   220
 19. Belgia                         euro     35    56    150   300
 20. Benin                          $        32    51    100   200
 21. Bolivia                        $        32    51    120   240
 22. Botswana                       $        32    51    100   200
 23. Bosnia ┼či Herzegovina          euro     32    51    100   200
 24. Brazilia                       $        32    51    120   240
 25. Bulgaria                       euro     32    51    100   200
 26. Burkina Faso                   $        32    51    100   200
 27. Burundi                        $        32    51    120   240
 28. Cambodgia                      $        32    51    100   200
 29. Camerun                        $        32    51    100   200
 30. Canada                         $        38    60    150   300
 31. Capul Verde                    $        32    51    100   200
 32. Cehia                          euro     35    56    150   300
 33. Centrafrican─â (Republica)      $        32    51    100   200
 34. Chile                          $        32    51    120   240
 35. Chinez─â (Republica Popular─â)   $        38    60    140   280
 36. Ciad                           $        32    51    100   200
 37. Cipru                          euro     35    56    150   300
 38. Coasta de Filde┼č               $        32    51    100   200
 39. Columbia                       $        32    51    100   200
 40. Congo                          $        32    51    100   200
 41. Coreea de Sud                  $        38    60    180   360
 42. Coreea (RPD)                   euro     30    48    120   240
 43. Costa Rica                     $        32    51    110   220
 44. Croa┼úia                        euro     32    51    100   200
 45. Cuba                           euro     32    51    120   240
 46. Danemarca                      euro     35    56    150   300
 47. Djibouti                       $        32    51    100   200
 48. Dominican─â (Republica)         $        32    51    110   220
 49. Ecuador                        $        32    51    110   220
 50. Egipt                          $        32    51    100   200
 51. Elve┼úia                        euro     38    60    150   300
 52. Emiratele Arabe Unite          $        38    60    100   200
 53. Estonia                        euro     35    56    150   300
 54. Etiopia                        $        32    51    110   220
 55. Fiji                           $        38    60    120   240
 56. Filipine                       $        32    51    100   200
 57. Finlanda                       euro     35    56    150   300
 58. Fran┼úa                         euro     35    56    150   300
 59. Gabon                          $        32    51    100   200
 60. Gambia                         $        32    51    100   200
 61. Georgia                        $        38    60    160   320
 62. Germania                       euro     35    56    150   300
 63. Ghana                          $        32    51    100   200
 64. Grecia                         euro     35    56    150   300
 65. Guatemala                      $        32    51    100   200
 66. Guineea                        $        32    51    100   200
 67. Guineea-Bissau                 $        32    51    100   200
 68. Guineea Ecuatorial─â            $        32    51    100   200
 69. Guyana                         $        32    51    100   200
 70. Haiti                          $        32    51    110   220
 71. Honduras                       $        32    51    100   200
 72. Hong Kong                      USD      53    85    250   500
 73. India                          $        32    51    100   200
 74. Indonezia                      $        38    60    100   200
 75. Iordania                       $        38    60    100   200
 76. Irak                           USD      60    96    80    160
 77. Iran                           $        38    60    100   200
 78. Irlanda                        euro     35    56    150   300
 79. Islanda                        euro     35    56    130   260
 80. Israel                         $        38    60    120   240
 81. Italia                         euro     35    56    150   300
 82. Serbia ┼či Muntenegru           euro     32    51    100   200
 83. Jamaica                        $        32    51    110   220
 84. Japonia                        $        53    84    250   500
 85. Kazahstan                      $        38    60    100   200
 86. Kenya                          $        32    51    100   200
 87. Kârgâzstan                     $        38    60    100   200
 88. Kuwait                         $        38    60    150   300
 89. Laos                           $        32    51    100   200
 90. Lesotho                        $        32    51    100   200
 91. Letonia                        euro     35    56    150   300
 92. Liban                          $        38    60    100   200
 93. Liberia                        $        32    51    100   200
 94. Libia                          $        38    60    130   260
 95. Lituania                       euro     35    56    150   300
 96. Luxemburg                      euro     35    56    150   300
 97. Macedonia                      euro     32    51    100   200
 98. Madagascar                     $        32    51    100   200
 99. Malaysia                       $        32    51    110   220
100. Mali                           $        32    51    100   200
101. Malta                          euro     35    56    150   300
102. Maroc                          $        32    51    120   240
103. Mauritania                     $        32    51    100   200
104. Mauritius                      $        32    51    110   220
105. Mexic                          $        38    60    110   220
106. Moldova                        $        38    60    100   200
107. Mongolia                       $        38    60    110   220
108. Mozambic                       $        32    51    100   200
109. Myanmar                        $        32    51    100   200
110. Namibia                        $        32    51    100   200
111. Nepal                          $        32    51    110   220
112. Nicaragua                      $        32    51    110   220
113. Niger                          $        32    51    110   220
114. Nigeria                        $        32    51    160   320
115. Norvegia                       euro     35    56    150   300
116. Noua Zeeland─â                  $        38    60    160   320
117. Olanda                         euro     35    56    150   300
118. Oman                           $        38    60    100   200
119. Pakistan                       $        32    51    140   280
120. Panama                         $        32    51    110   220
121. Papua-Noua Guinee              $        32    51    100   200
122. Paraguay                       $        32    51    100   200
123. Peru                           $        32    51    110   220
124. Polonia                        euro     35    56    150   300
125. Portugalia                     euro     35    56    150   300
126. Qatar                          $        38    60    140   280
127. Rwanda                         $        32    51    100   200
128  Federa┼úia Rus─â                 USD      47    75    140   280
129. Salvador                       $        32    51    100   200
130. Sao Tome ┼či Principe           $        32    51    100   200
131. Senegal                        $        32    51    100   200
132. Sierra Leone                   $        32    51    100   200
133. Singapore                      $        38    60    150   300
134. Siria                          $        38    60    100   200
135. Slovacia                       euro     35    56    150   300
136. Slovenia                       euro     35    56    150   300
137. Somalia                        $        32    51    100   200
138. Spania                         euro     35    56    150   300
139. Sri Lanka                      $        38    60    110   220
140. S.U.A.                         $        53    84    210   420
141. Sudan                          $        32    51    110   220
142. Suedia                         euro     35    56    150   300
143. Surinam                        $        32    51    110   220
144. Tadjikistan                    $        38    60    100   200
145. Tanzania                       $        32    51    100   200
146. Taiwan                         $        38    60    110   220
147. Thailanda                      $        38    60    100   200
148. Togo                           $        32    51    100   200
149. Tunisia                        $        32    51    100   200
150. Turcia                         $        38    60    140   280
151. Turkmenistan                   $        38    60    110   220
152. Ucraina                        $        38    60    150   300
153. Uganda                         $        32    51    100   200
154. Ungaria                        euro     35    56    150   300
155. Uruguay                        $        32    51    100   200
156. Uzbekistan                     $        38    60    100   200
157. Venezuela                      $        32    51    130   260
158. Vietnam
     (Republica Socialist─â)         $        32    51    120   240
159. Yemen                          $        38    60    110   220
160. Zair                           $        32    51    100   200
161. Zambia                         $        32    51    100   200
162. Zimbabwe                       $        32    51    120   240
163. Vatican                        euro     35    56    150   300
164. San Marino                     euro     35    56    150   300
___________________________________________________________________

    B. încadrarea personalului în categorii de diurn─â ┼či plafoane de cazare

    I. Categorii de diurn─â

    în categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadreaz─â: mini┼čtrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în func┼úii asimilate acestora prin acte normative, precum ┼či prefec┼úii, subprefec┼úii, primarul general ┼či viceprimarul Capitalei, pre┼čedin┼úii ┼či vicepre┼čedin┼úii consiliilor jude┼úene, ambasadorii, academicienii ┼či membrii coresponden┼úi ai Academiei Române, ┼čeful Statului Major General, prim-loc┼úiitorul ┼či loc┼úiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, ┼čefii departamentelor Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale ┼či loc┼úiitorii acestora, ┼čeful Statului Major al Trupelor de Uscat, ┼čeful Statului Major al Avia┼úiei ┼či Ap─âr─ârii Antiaeriene, ┼čeful Statului Major al Marinei Militare, loc┼úiitorii secretarilor de stat din cadrul unit─â┼úilor care au astfel de func┼úii, emisarul special pe lâng─â coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
    Pentru primul-ministru diurna se majoreaz─â cu 50% .
    în categoria I (coeficient 1,00) se încadreaz─â restul personalului.

    II. Plafoane de cazare

    Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadreaz─â personalul prev─âzut la categoria I de diurn─â.
    Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadreaz─â personalul prev─âzut la categoria a II-a de diurn─â.

    NOT─é:
    a) Primul-ministru, mini┼čtrii, precum ┼či ceilal┼úi membri ai Guvernului beneficiaz─â de diurn─â în cuantum integral, indiferent de condi┼úiile în care are loc deplasarea.
    b) Personalul care asigur─â protec┼úia nemijlocit─â a demnitarilor, în func┼úie de importan┼úa misiunii ┼či de situa┼úia concret─â, poate beneficia, de la caz la caz, de acela┼či plafon de cazare ca ┼či persoana c─âreia îi asigur─â protec┼úia.