├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1892 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora ABROGAT !
                   ORDIN   Nr. 1892 din 17 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora

    Text în vigoare începând cu data de 12 ianuarie 2011
 
    în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 56 alin. (1) ┼či (2) ┼či ale art. 69 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004*) privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    *) Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 a fost abrogat─â. A se vedea Hot─ârârea Guvernului nr. 76/2009.


    ART. 1
    Se aprob─â Normele privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, prev─âzute în anexa**) care face parte integrant─â din prezentul ordin.
------------
    **) Anexa este reprodus─â în facsimil.

    ART. 2
    Prezentul ordin creeaz─â cadrul general pentru aplicarea de la data ader─ârii României a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul interna┼úional de c─âl─âtori cu autocarul ┼či autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 privind regulile comune pentru transportul interna┼úional de c─âl─âtori cu autocarul ┼či autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 12/98 privind stabilirea condi┼úiilor în care transportatorii nereziden┼úi pot presta servicii na┼úionale de transport rutier de c─âl─âtori într-un stat membru ┼či Regulamentului Comisiei nr. 2.121/98 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/92 ┼či (CE) nr. 12/98 privind documentele pentru transportul c─âl─âtorilor cu autocarul ┼či autobuzul, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 privind accesul la pia┼úa în transportul rutier de m─ârfuri în cadrul Comunit─â┼úii c─âtre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaz─â teritoriul unuia sau mai multor state membre, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.118/93 din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condi┼úiilor în care transportatorii nereziden┼úi pot s─â desf─â┼čoare servicii de transporturi rutiere na┼úionale într-un stat membru, Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 881/92 ┼či (CE) nr. 3.118/93 în vederea instituirii unui atestat de conduc─âtor auto.
    ART. 3
    Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.358/2005 privind exercitarea controlului respect─ârii reglement─ârilor din domeniul transporturilor rutiere, precum ┼či constatarea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005, ┼či Ordinul ministrului transporturilor nr. 316/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    NOTE:
    1. Reproducem mai jos prevederile art. V din Ordinul ministrului transporturilor ┼či infrastructurii nr. 1172/2009 ().

    "ART. V
    Pân─â la data de 31 martie 2010, de┼úin─âtorii de licen┼ú─â pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, care au ob┼úinut licen┼úa în baza asigur─ârii pentru r─âspundere civil─â pentru activit─â┼úi conexe, vor depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR emitent─â documentele prev─âzute la art. 136 lit. e) din Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006, în caz contrar licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public de┼úinut─â va fi retras─â."


    2. Reproducem mai jos prevederile art. IV ┼či art. V din Ordinul ministrului transporturilor ┼či infrastructurii nr. 1007/2010 ().

    "ART. IV
    în termen de 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, întreprinderile/operatorii de transport au obliga┼úia s─â transmit─â on-line Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în formatul solicitat, situa┼úia conduc─âtorilor auto angaja┼úi cu contract de munc─â."

    "ART. V
    întreprinderile care la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin de┼úin licen┼ú─â pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier vor îndeplini condi┼úiile prev─âzute în acesta în termen de 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare; în caz contrar, licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier de┼úinut─â va fi retras─â."


    ANEXA 1

                                   NORME
privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Transportul rutier public poate fi efectuat numai de c─âtre operatorii de transport rutier înregistra┼úi în Registrul operatorilor de transport rutier ┼úinut de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (2) Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat numai de c─âtre întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor ┼úinut de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    ART. 2
    (1) Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv Registrul întreprinderilor, cuprinde:
    a) datele de identificare a operatorului de transport rutier, respectiv a întreprinderii;
    b) datele privind reprezentantul legal al operatorului de transport rutier ┼či persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier;
    c) datele privind vehiculele de┼úinute ┼či utilizate de operatorul de transport rutier, respectiv de întreprindere;
    d) datele privind licen┼úele sau certificatele de┼úinute de operatorii de transport rutier, respectiv de întreprinderi;
    e) men┼úiunile privind sanc┼úiunile aplicate operatorilor de transport rutier, respectiv întreprinderilor.
    (2) Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv cel al întreprinderilor, are filele numerotate, legate ┼či sigilate.
    (3) Datele cuprinse în registre vor fi p─âstrate ┼či pe suport magnetic.

    CAP. 2
    Accesul la activitatea de transport rutier

    ART. 3
    în func┼úie de caracterul activit─â┼úii, transporturile rutiere se clasific─â în:
    a) transport rutier public;
    b) transport rutier în cont propriu.

    II.1. Transportul rutier public

    II.1.1. Eliberarea licen┼úei de transport
    ART. 4
    (1) Calitatea de operator de transport rutier se dobânde┼čte de c─âtre o întreprindere dup─â ce a ob┼úinut licen┼úa de transport.
    (2) Licen┼úa de transport se acord─â de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. dac─â întreprinderea îndepline┼čte cumulativ condi┼úiile de onorabilitate, capacitate financiar─â ┼či competen┼ú─â profesional─â.
    ART. 5
    (1) întreprinderea va solicita agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â î┼či are sediul social eliberarea licen┼úei de transport.
    (2) Odat─â cu solicitarea licen┼úei de transport, întreprinderea va indica, atunci când este cazul, agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. punctele de lucru ┼či/sau sucursalele înregistrate la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului, care au ca obiect de activitate transportul rutier, pentru a fi luate în eviden┼ú─â.
    ART. 6
    (1) Pentru ob┼úinerea licen┼úei de transport, întreprinderea trebuie s─â prezinte un dosar care va cuprinde, dup─â caz, urm─âtoarele:
    a) cerere;
    b) în func┼úie de forma juridic─â de organizare:
    (i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či actul constitutiv, din care s─â rezulte c─â societ─â┼úile comerciale au în obiectul de activitate transportul rutier;
    (ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či autoriza┼úia pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi economice în mod independent, din care s─â reias─â c─â persoanele fizice ┼či asocia┼úiile familiale au în obiectul de activitate transportul rutier;
    (iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul ┼či dovada înscrierii în Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, din care s─â rezulte c─â funda┼úiile ┼či asocia┼úiile nonprofit care au personalitate juridic─â pot efectua activitate de transport rutier;
    (iv) actul de înfiin┼úare, codul fiscal ┼či statutul/regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, din care trebuie s─â reias─â c─â institu┼úiile/autorit─â┼úile, altele decât cele men┼úionate mai sus, au în obiectul de activitate transportul rutier;
    c) actele persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, respectiv:
    (i) decizia de numire din care s─â rezulte c─â este managerul activit─â┼úii de transport rutier ┼či c─â este învestit─â s─â exercite atribu┼úiile corespunz─âtoare func┼úiei de conducere a acestei activit─â┼úi;
    (ii) certificatul de preg─âtire profesional─â, valabil, eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.;

    (iii) cazierul judiciar din care s─â rezulte c─â nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni s─âvâr┼čite în urm─âtoarele domenii:
    - drept comercial;
    - insolven┼ú─â;
    - condi┼úii de remunerare ┼či de munc─â ale profesiei;
    - circula┼úie rutier─â;
    - r─âspundere profesional─â;
    - trafic de fiin┼úe umane sau trafic de droguri.

    c^1) actele persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier în cazul cet─â┼úenilor str─âini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
    (i) decizia de numire, din care s─â rezulte c─â este managerul activit─â┼úii de transport rutier ┼či c─â este învestit─â s─â exercite atribu┼úiile corespunz─âtoare func┼úiei de conducere a acestei activit─â┼úi;
    (ii) certificatul de competen┼ú─â profesional─â, valabil, eliberat de autoritatea competent─â dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    (iii) cazierul judiciar eliberat de c─âtre o autoritate judiciar─â competent─â din ┼úara de origine sau din ┼úara din care aceasta vine, din care s─â rezulte c─â nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni grave, inclusiv infrac┼úiuni s─âvâr┼čite în domeniul comercial;
    (iv) certificat eliberat de autoritatea competent─â din ┼úara de origine sau din ┼úara din care aceasta vine, din care s─â rezulte c─â nu a îndeplinit func┼úia de persoan─â desemnat─â pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sanc┼úionat/sanc┼úionat─â pentru înc─âlc─âri grave ale legisla┼úiei cu privire la:
    - condi┼úiile de plat─â ┼či de angajare;
    - condi┼úiile de desf─â┼čurare a opera┼úiunilor de transport rutier, în special în ceea ce prive┼čte regulile referitoare la perioadele de conducere ┼či de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, înc─ârcarea vehiculelor, utilizarea în condi┼úii de siguran┼ú─â a vehiculelor rutiere, siguran┼úa rutier─â ┼či protec┼úia mediului;
    (v) în cazul în care în ┼úara de origine sau în ┼úara din care vine resortisantul str─âin nu se elibereaz─â documentele men┼úionate la pct. (iii) ┼či (iv), acestea pot fi înlocuite cu o declara┼úie sub jur─âmânt sau o declara┼úie solemn─â f─âcut─â de persoana în cauz─â în fa┼úa unei autorit─â┼úi judiciare ori administrative competente sau, dup─â caz, a unui notar din ┼úara de origine ori din ┼úara din care aceasta vine;
    (vi) documentele prev─âzute la pct. (iii), (iv) ┼či (v) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse dup─â mai mult de 90 de zile de la data emiterii;

    d) dovada c─â îndepline┼čte condi┼úia de capacitate financiar─â pentru autovehiculele pentru care solicit─â copie conform─â, dispunând de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier ┼či de 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere, care se certific─â astfel:
    (i) pentru societ─â┼úi comerciale - prin capitalul propriu, completat, dup─â caz, cu garan┼úii bancare sau asigurare. Capitalul propriu se certific─â prin copia legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â;
    (ii) pentru persoane fizice ┼či asocia┼úii familiale - prin garan┼úii bancare sau prin asigurare;
    (iii) pentru asocia┼úii ┼či funda┼úii nonprofit - prin patrimoniu, completat, dup─â caz, cu garan┼úii bancare sau asigurare. Valoarea patrimoniului se certific─â prin copia legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â;
    (iv) pentru alte institu┼úii/autorit─â┼úi - prin valoarea net─â a imobiliz─ârilor corporale, completat─â, dup─â caz, cu garan┼úii bancare sau asigurare;
    (v) în situa┼úia în care societ─â┼úile comerciale sunt nou-înfiin┼úate, capacitatea financiar─â se certific─â prin capitalul social subscris ┼či v─ârsat, completat, dup─â caz, cu garan┼úii bancare sau asigurare, urmând ca, odat─â cu încheierea primului bilan┼ú contabil, s─â prezinte copia legalizat─â a acestuia, din care s─â rezulte c─â îndepline┼čte condi┼úia de capacitate financiar─â men┼úionat─â anterior pentru societ─â┼úile comerciale. Capitalul subscris ┼či v─ârsat este dovedit prin certificatul constatator valabil, în original, eliberat de Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului de solicitare a eliber─ârii licen┼úei de transport.

    (2) în situa┼úia în care persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndepline┼čte aceast─â func┼úie sau nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (2) al art. 18 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, operatorul de transport rutier are obliga┼úia înlocuirii acesteia în termen de 60 de zile; în aceast─â perioad─â condi┼úiile de competen┼ú─â profesional─â ┼či onorabilitate ale operatorului de transport rutier se consider─â îndeplinite.

    (3) în aceea┼či perioad─â, persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceast─â func┼úie numai la un singur operator de transport rutier.
    (4) în exercitarea func┼úiei sale de manager al activit─â┼úii de transport rutier, persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport rutier are obliga┼úia ┼či r─âspunde de asigurarea respect─ârii reglement─ârilor în vigoare la derularea opera┼úiunilor de transport rutier.

    (5) *** Abrogat

    (6) O persoan─â fizic─â este declarat─â inapt─â pentru a conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier în urm─âtoarele cazuri:
    a) dac─â în ultimul an a îndeplinit aceast─â func┼úie la un operator de transport rutier c─âruia i-a fost retras─â licen┼úa de transport sau la o întreprindere c─âreia i-a fost retras certificatul de transport în cont propriu, din vina dovedit─â a acesteia;
    b) dac─â nu de┼úine certificat medical ┼či psihologic valabil sau dac─â acesta prevede c─â este inapt─â pentru aceast─â func┼úie.

    (6^1) înc─âlc─ârile grave ale legisla┼úiei în sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, sunt urm─âtoarele:
    a) (i) dep─â┼čirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de dou─â s─âpt─âmâni;
    (ii) dep─â┼čirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50% sau mai mult, f─âr─â o pauz─â sau f─âr─â o perioad─â neîntrerupt─â de repaus de cel pu┼úin 4,5 ore;
    b) lipsa tahografului ┼či/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil s─â modifice înregistr─ârile aparatului de înregistrare ┼či/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei ori falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor desc─ârcate de pe tahograf ┼či/sau de pe cartela conduc─âtorului auto;
    c) utilizarea vehiculului pe drumurile publice f─âr─â certificat valabil de inspec┼úie tehnic─â periodic─â (cu excep┼úia cazului în care vechimea vehiculului este mai mic─â decât termenul obligatoriu pentru efectuarea primei inspec┼úii tehnice periodice) ┼či/sau cu o defec┼úiune tehnic─â periculoas─â, la nivelul sistemului de frânare, al sistemului de direc┼úie, al jantelor/anvelopelor, al mecanismului de suspensie sau al ┼časiului, care ar crea un risc imediat pentru siguran┼úa circula┼úiei rutiere ┼či care determin─â decizia de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului.
    d) transportul de m─ârfuri periculoase în situa┼úia în care transportul acestora este interzis sau transportul de m─ârfuri periculoase în ambalaje interzise sau neautorizate ori f─âr─â identificarea acestora ca m─ârfuri periculoase marcat─â pe vehicul, punând astfel în pericol vie┼úile sau mediul într-o asemenea m─âsur─â încât aceasta determin─â o decizie de imobilizare a vehiculului;
    e) transportul de persoane sau de marf─â f─âr─â a de┼úine un permis de conducere valabil sau de c─âtre o întreprindere care nu este de┼úin─âtoarea unei licen┼úe comunitare valabile;
    f) conducerea de c─âtre un conduc─âtor auto care folose┼čte o cartel─â de conduc─âtor auto falsificat─â, al c─ârei titular nu este sau care a fost ob┼úinut─â pe baza unor declara┼úii false ┼či/sau documente falsificate;
    g) transportul de m─ârfuri cu dep─â┼čirea cu cel pu┼úin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o înc─ârc─âtur─â util─â admisibil─â care dep─â┼če┼čte 12 tone sau cu cel pu┼úin 25% pentru vehicule cu o înc─ârc─âtur─â util─â admisibil─â care nu dep─â┼če┼čte 12 tone.

    (7) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. analizeaz─â dosarul depus de întreprinderea care dore┼čte s─â devin─â operator de transport rutier ┼či, în func┼úie de îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la art. 4 alin. (2), în termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului elibereaz─â licen┼úa de transport sau comunic─â în scris refuzul motivat al eliber─ârii acesteia, dup─â caz.
    (8) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. nu va elibera licen┼úa de transport în situa┼úia în care întreprinderea nu prezint─â ┼či documentele prev─âzute la art. 9 în vederea eliber─ârii ┼či cel pu┼úin o copie conform─â a licen┼úei de transport.
    ART. 7
    (1) Exemplarul original al licen┼úei de transport se elibereaz─â pentru o perioad─â de 5 ani, dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de eliberare.
    (2) Modelul licen┼úei de transport este prev─âzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (3) Licen┼úa de transport este documentul nominal al operatorului de transport rutier ┼či nu este transmisibil─â. în ultimul an de valabilitate aceasta poate fi reînnoit─â pân─â la expirarea termenului de valabilitate.
    (4) Exemplarul original al licen┼úei de transport se p─âstreaz─â de c─âtre operatorul de transport rutier la sediul social al acestuia.

    (5) Operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a anun┼úa agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de documentele care au stat la baza eliber─ârii licen┼úei de transport, în termen de maximum 15 zile de la data apari┼úiei modific─ârii.

    ART. 8
    (1) Operatorul de transport rutier va solicita agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., care i-a eliberat exemplarul original al licen┼úei de transport, copii conforme ale acesteia pentru vehiculele de┼úinute ┼či utilizate la opera┼úiuni de transport rutier.

    (1^1) în situa┼úia în care operatorul de transport rutier desf─â┼čoar─â activitate de transport rutier ┼či la punctele de lucru ┼či/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale licen┼úei de transport ┼či la agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., pe raza c─ârora sunt respectivele puncte de lucru ┼či/sau sucursale.

    (2) *** Abrogat

    (3) în situa┼úia în care operatorul de transport rutier de┼úine ansambluri formate din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â, operatorul de transport rutier va solicita copie conform─â a licen┼úei de transport pentru ansamblu.

    (4) Copia conform─â a licen┼úei de transport este documentul nominal al operatorului de transport ┼či nu poate fi transmis─â altui operator de transport rutier. Aceasta se elibereaz─â pentru un vehicul în func┼úie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de m─ârfuri sau de persoane, ┼či va fi personalizat─â de c─âtre emitent cu num─ârul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis─â.

    (5) Modelul copiei conforme a licen┼úei de transport este prev─âzut, dup─â caz, în anexele nr. 2a) ┼či 2b) la prezentele norme.

    (6) Copia conform─â a licen┼úei de transport se elibereaz─â pentru perioade de minimum un an, f─âr─â a dep─â┼či perioada de valabilitate a licen┼úei de transport. în cazurile în care valabilitatea licen┼úei de transport r─âmase este mai mic─â de un an, copia conform─â se va elibera astfel încât aceasta s─â nu fie dep─â┼čit─â.

    (7) Copia conform─â a licen┼úei de transport se elibereaz─â dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de eliberare.
    (8) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un num─âr maxim de copii conforme ale licen┼úei de transport corespunz─âtor num─ârului de vehicule pentru care îndepline┼čte condi┼úia de capacitate financiar─â.
    ART. 9
    (1) Pentru ob┼úinerea copiei conforme a licen┼úei de transport, operatorul de transport rutier trebuie s─â prezinte un dosar care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) certificatul de înmatriculare ┼či cartea de identitate ale vehiculului; în cazul ansamblurilor de vehicule formate din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule;
    c) în cazul în care vehiculul este de┼úinut cu contract cu orice alt titlu decât de proprietate se va prezenta ┼či copia conform─â cu originalul a acestui contract;

    d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, în cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane, cu excep┼úia autobuzelor urbane utilizate pentru transportul local în interiorul unei localit─â┼úi.

    (2) *** Abrogat

    (3) La eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport pentru un vehicul care de┼úine copie conform─â a licen┼úei de transport valabil─â pe numele altui operator de transport, aceasta din urm─â î┼či pierde valabilitatea.

    (4) în cazul în care operatorul de transport nu mai de┼úine autovehiculul pentru care a ob┼úinut o copie conform─â a licen┼úei de transport, aceasta î┼či pierde valabilitatea, fiind considerat─â nul─â.

    ART. 10
    (1) Licen┼úa de transport se retrage de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin agen┼úia teritorial─â emitent─â, în urm─âtoarele cazuri:
    a) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii, prev─âzute la art. 4 alin. (2);
    b) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate, cu ocazia solicit─ârii eliber─ârii licen┼úei de transport.

    (2) Dup─â retragerea licen┼úei de transport, agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea pozi┼úiei respective din Registrul operatorilor de transport rutier.
    (3) Odat─â cu retragerea licen┼úei de transport, copiile conforme ale acesteia ┼či, dup─â caz, toate documentele de transport eliberate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. sau de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului se anuleaz─â.

    ART. 11
    (1) Copia conform─â a licen┼úei de transport se suspend─â în cazul s─âvâr┼čirii unei abateri grave de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. prin agen┼úia teritorial─â emitent─â.
    (2) Abaterile grave pentru care se suspend─â copia conform─â a licen┼úei de transport sunt:

    a) efectuarea transportului rutier public f─âr─â a se face dovada c─â de┼úine licen┼ú─â de traseu, autoriza┼úie special─â de transport, autoriza┼úie de transport interna┼úional, document de transport de persoane prin servicii ocazionale, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin re┼úinerea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare;

    b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licen┼úei de transport, eliberat─â pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectueaz─â transportul rutier;
    c) înstr─âinarea documentelor necesare efectu─ârii transportului rutier, precum ┼či utilizarea acestora de c─âtre o persoan─â fizic─â sau juridic─â, alta decât titularul, dup─â caz;
    d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
    e) utilizarea de cisterne, recipiente ┼či ambalaje care prezint─â pierderi de m─ârfuri periculoase ca urmare a lipsei de etan┼čeitate;
    f) lipsa documentelor men┼úionate la art. 36, prev─âzute a fi de┼úinute la sediul operatorului de transport rutier;

    g) utilizarea autovehiculului având verificarea periodic─â a aparatului de înregistrare (tahograf) ┼či a limitatorului de vitez─â expirat─â.

    h) *** Abrogat─â
    i) *** Abrogat─â

    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
    (6) *** Abrogat
    (7) *** Abrogat
    (8) *** Abrogat
    (9) *** Abrogat

    ART. 12
    (1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 11 alin. (2) lit. b) - g), suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport se va face pe o perioad─â de 30 de zile.
    (1^1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 11 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport se va face pentru o perioad─â de 6 luni de la data procesului-verbal de re┼úinere a pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare sau pentru cel pu┼úin 30 de zile de la data procesului-verbal de re┼úinere, în cazul achit─ârii contravalorii amenzii. în situa┼úia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelunge┼čte în condi┼úiile legii, se prelunge┼čte în mod corespunz─âtor ┼či suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport.
    (2) Copia conform─â a licen┼úei de transport suspendate se va depune de c─âtre operatorul de transport rutier la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucr─âtoare de la comunicarea m─âsurii suspend─ârii. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucr─âtoare a copiei conforme a licen┼úei de transport suspendate atrage m─ârirea perioadei de suspendare cu 60 de zile.

    (3) Suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport se poate prelungi pân─â la încetarea motivelor pentru care a fost suspendat─â. Copia conform─â a licen┼úei de transport suspendate se reacord─â dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului aferent.

    ART. 13
    (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licen┼úei de transport ┼či/sau a copiei conforme a acesteia se anun┼ú─â de c─âtre operatorul de transport rutier la agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constat─ârii, urmând ca aceasta s─â elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Pierderea, sustragerea licen┼úei de transport ┼či/sau a copiei conforme a acesteia se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ART. 14
    (1) Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul social în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â notifice aceast─â schimbare în termen de 15 zile la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit licen┼úa de transport.
    (2) Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul social în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â licen┼úa de transport ┼či copiile conforme ale acesteia, în termen de 30 zile de la data notific─ârii, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care se afl─â noul sediu social, care pe baza acestora va proceda la acordarea unei noi pozi┼úii în Registrul operatorilor de transport rutier ┼či la eliberarea concomitent a unei noi licen┼úe de transport ┼či copii conforme ale acesteia, p─âstrându-se termenul de valabilitate al celor depuse. Licen┼úa de transport ┼či copiile conforme ale acesteia se vor elibera dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de schimbare a documentelor.
    (3) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care s-a eliberat prima licen┼ú─â de transport va proceda la anularea pozi┼úiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier în termen de 15 zile ┼či transmiterea, în termen de 5 zile de la data primirii notific─ârii, a dosarului operatorului de transport rutier la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul unde se g─âse┼čte noul sediu social.
    (4) Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul social în acela┼či jude┼ú are obliga┼úia s─â notifice aceast─â schimbare, în termen de 15 zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit licen┼úa de transport.
    (5) Operatorul de transport rutier care î┼či schimb─â sediul social în acela┼či jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â licen┼úa de transport ┼či copiile conforme ale acesteia, în termen de 30 de zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care a dobândit-o, care pe baza acestora va proceda la eliberarea concomitent a unei noi licen┼úe de transport ┼či copii conforme ale acesteia, p─âstrându-se termenul de valabilitate al celor depuse. Licen┼úa de transport ┼či copiile conforme ale acesteia se vor elibera dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de schimbare a documentelor.
    ART. 15
    (1) La solicitarea expres─â a operatorului de transport rutier, agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea licen┼úei de transport ┼či la radierea pozi┼úiei din Registrul operatorilor de transport rutier. în acela┼či timp, acesta va depune la sediul agen┼úiei teritoriale emitente a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. licen┼úa de transport, precum ┼či copiile conforme ale acesteia în original.
    (2) La solicitarea expres─â a operatorului de transport rutier, agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea copiei conforme a licen┼úei de transport.
    ART. 16
    Operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a notifica în termen de maximum 15 zile orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de datele înscrise în lista prev─âzut─â la art. 8 alin. (2) privind de┼úinerea ┼či datele de identificare ale vehiculelor la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul unde a ob┼úinut licen┼úa de transport.
    ART. 17
    în situa┼úia în care condi┼úia de capacitate financiar─â nu mai este îndeplinit─â pentru toate vehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licen┼úei de transport, operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a depune, în termen de maximum 15 zile de la data constat─ârii, la sediul agen┼úiei teritoriale emitente a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. un num─âr de copii conforme ale licen┼úei de transport egal cu al vehiculelor pentru care aceast─â condi┼úie nu este îndeplinit─â.
    ART. 18
    Operatorul de transport rutier care de┼úine licen┼ú─â de transport poate efectua ┼či opera┼úiuni de transport rutier în cont propriu pe baza acesteia ┼či a copiei conforme a licen┼úei de transport.

    II.2. Transportul rutier în cont propriu

    II.2.1. Eliberarea certificatului de transport în cont propriu

    ART. 19
    Transportul rutier în cont propriu se efectueaz─â f─âr─â încasarea unui tarif sau a echivalentului în natur─â ori în servicii al acestuia, cu respectarea în mod cumulativ a condi┼úiilor prev─âzute la art. 12 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    ART. 20
    (1) Certificatul de transport în cont propriu se ob┼úine dac─â întreprinderea îndepline┼čte condi┼úia de competen┼ú─â profesional─â.
    (2) Condi┼úia de competen┼ú─â profesional─â se consider─â îndeplinit─â dac─â persoana desemnat─â de întreprindere pentru a conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier posed─â un certificat de preg─âtire profesional─â valabil, eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    ART. 21
    (1) întreprinderea va solicita agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în a c─ârei raz─â administrativ─â î┼či are sediul social, eliberarea certificatului de transport în cont propriu.
    (2) Odat─â cu solicitarea certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea va indica agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. punctele de lucru ┼či/sau sucursalele înregistrate la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului, pentru a fi luate în eviden┼ú─â.
    ART. 22
    (1) Pentru ob┼úinerea certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea trebuie s─â prezinte un dosar care va cuprinde, dup─â caz, urm─âtoarele:
    a) cererea;
    b) în func┼úie de forma juridic─â de organizare:

    (i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či actul constitutiv;

    (ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či autoriza┼úia pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi economice în mod independent, din care s─â rezulte c─â persoanele fizice ┼či asocia┼úiile familiale au ca obiect secundar de activitate transportul rutier;
    (iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul ┼či dovada înscrierii în Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, din care s─â reias─â c─â funda┼úiile ┼či asocia┼úiile nonprofit care au personalitate juridic─â pot efectua ca obiect secundar de activitate transportul rutier;

    (iv) actul de înfiin┼úare, certificatul de înregistrare fiscal─â ┼či statutul/actul constitutiv/regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, pentru institu┼úiile/autorit─â┼úile, altele decât cele men┼úionate mai sus, precum ┼či pentru societ─â┼úile comerciale, companiile na┼úionale, regiile autonome din subordinea/coordonarea/autoritatea autorit─â┼úilor centrale ┼či locale;

    c) actele persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier, respectiv:
    (i) decizia de numire din care s─â rezulte c─â este managerul activit─â┼úii de transport rutier ┼či este învestit─â s─â exercite atribu┼úiile corespunz─âtoare func┼úiei de conducere a activit─â┼úii de transport rutier;
    (ii) certificatul de preg─âtire profesional─â, valabil, eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.;
    d) lista vehiculelor de┼úinute ┼či utilizate de întreprindere.
    (2) în situa┼úia în care persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndepline┼čte aceast─â func┼úie, întreprinderea are obliga┼úia înlocuirii acesteia în termen de maximum 60 de zile, astfel încât s─â se îndeplineasc─â condi┼úia de competen┼ú─â profesional─â; în aceasta perioad─â condi┼úia de competen┼ú─â profesional─â se consider─â îndeplinit─â.
    (3) în aceea┼či perioad─â, persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceast─â func┼úie numai la o singur─â întreprindere.
    (4) în exercitarea func┼úiei sale, persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii are obliga┼úia ┼či r─âspunde de asigurarea respect─ârii reglement─ârilor în vigoare la derularea opera┼úiunilor de transport în cont propriu.
    (5) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. analizeaz─â dosarul depus de întreprindere ┼či, în func┼úie de îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la art. 20, în termen de maximum 30 zile de la data depunerii, elibereaz─â certificatul de transport în cont propriu sau comunic─â în scris refuzul motivat al eliber─ârii acestuia, dup─â caz.
    (6) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. nu va elibera certificatul de transport în cont propriu în situa┼úia în care întreprinderea nu prezint─â ┼či documentele prev─âzute la art. 25 în vederea eliber─ârii ┼či cel pu┼úin a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu.
    ART. 23
    (1) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se elibereaz─â pentru o perioad─â de 5 ani, dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de eliberare.
    (2) Modelul certificatului de transport în cont propriu este prev─âzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
    (3) Certificatul de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii ┼či nu este transmisibil. în ultimul an de valabilitate acesta poate fi reînnoit pân─â la expirarea termenului de valabilitate.
    (4) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se p─âstreaz─â de c─âtre întreprindere la sediul social al acesteia.
    (5) întreprinderea are obliga┼úia de a anun┼úa agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de maximum 15 zile de la data apari┼úiei modific─ârii, orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de datele din documentele care au stat la baza eliber─ârii certificatului de transport în cont propriu.
    ART. 24
    (1) întreprinderea va solicita agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., de la care a ob┼úinut exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu, copii conforme ale acestuia pentru vehiculele de┼úinute ┼či utilizate la opera┼úiuni de transport rutier.

    (1^1) în situa┼úia în care întreprinderea desf─â┼čoar─â activitate de transport rutier ┼či la punctele de lucru ┼či/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu ┼či la agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., pe raza c─ârora sunt respectivele puncte de lucru ┼či/sau sucursale.

    (2) *** Abrogat

    (3) în situa┼úia în care întreprinderea de┼úine ansambluri formate din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â, aceasta va solicita copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu pentru ansamblu.

    (4) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii ┼či nu poate fi transmis─â altei întreprinderi. Aceasta se elibereaz─â pentru un vehicul în func┼úie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de m─ârfuri sau de persoane, ┼či va fi personalizat─â de c─âtre emitent cu num─ârul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis─â.

    (5) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu este prev─âzut, corespunz─âtor tipului de transport rutier, în anexele nr. 5a) ┼či 5b) la prezentele norme.

    (6) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu se elibereaz─â pentru perioade de minimum un an, f─âr─â a dep─â┼či perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu. în cazurile în care valabilitatea certificatului de transport în cont propriu r─âmas─â este mai mic─â de un an, copia conform─â se va elibera astfel încât aceasta s─â nu fie dep─â┼čit─â.

    ART. 25
    (1) Pentru ob┼úinerea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea trebuie s─â prezinte un dosar care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) certificatul de înmatriculare ┼či cartea de identitate ale vehiculului; în situa┼úia ansamblurilor formate din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule;
    c) în cazul în care vehiculul este de┼úinut cu contract cu orice alt titlu decât de proprietate, se va prezenta copia conform─â a acestui contract.

    d) *** Abrogat─â

    (2) *** Abrogat

    (3) La eliberarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru un vehicul care de┼úine copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu valabil─â pe numele altei întreprinderi, aceasta din urm─â î┼či pierde valabilitatea.

    (4) în cazul în care întreprinderea nu mai de┼úine autovehiculul pentru care a ob┼úinut o copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu, aceasta î┼či pierde valabilitatea, fiind considerat─â nul─â.

    ART. 26
    (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin agen┼úia teritorial─â emitent─â, în urm─âtoarele cazuri:
    a) când întreprinderea nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acestuia;
    b) când întreprinderea a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii eliber─ârii certificatului de transport în cont propriu.

    (2) Dup─â retragerea certificatului de transport în cont propriu, agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea pozi┼úiei respective din Registrul întreprinderilor.
    (3) Odat─â cu retragerea certificatului de transport în cont propriu, copiile conforme ale acestuia se anuleaz─â.

    ART. 27
    (1) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu se suspend─â în cazul s─âvâr┼čirii unei abateri grave de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. prin agen┼úia teritorial─â emitent─â.
    (2) Abaterile grave pentru care se suspend─â o copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu sunt:

    a) efectuarea transportului rutier în cont propriu f─âr─â a se face dovada c─â de┼úine autoriza┼úie special─â de transport, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin re┼úinerea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare;

    b) efectuarea transportului rutier în cont propriu în baza unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu, eliberat─â pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectueaz─â transportul rutier;
    c) înstr─âinarea documentelor necesare efectu─ârii transportului rutier, precum ┼či utilizarea acestora de c─âtre o persoan─â fizic─â sau juridic─â, alta decât titularul, dup─â caz;
    d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
    e) utilizarea de cisterne, recipiente ┼či ambalaje care prezint─â pierderi de m─ârfuri periculoase ca urmare a lipsei de etan┼čeitate;

    f) utilizarea autovehiculului având verificarea periodic─â a aparatului de înregistrare (tahograf) ┼či a limitatorului de vitez─â expirat─â.

    g) *** Abrogat─â
    h) *** Abrogat─â

    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
    (6) *** Abrogat
    (7) *** Abrogat
    (8) *** Abrogat
    (9) *** Abrogat

    ART. 28
    (1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 27 alin. (2) lit. b) - f), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se va face pe o perioad─â de 30 de zile.
    (1^1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 27 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioad─â de 6 luni de la data procesului-verbal de re┼úinere a pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare sau pentru cel pu┼úin 30 de zile de la data procesului-verbal de re┼úinere în cazul achit─ârii contravalorii amenzii. în situa┼úia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelunge┼čte în condi┼úiile legii, se prelunge┼čte în mod corespunz─âtor ┼či suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport.
    (2) Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu suspendat─â se va depune de c─âtre întreprindere la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucr─âtoare de la comunicarea m─âsurii suspend─ârii. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucr─âtoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate atrage m─ârirea perioadei de suspendare cu 60 de zile.

    (3) Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se poate prelungi pân─â la încetarea motivelor pentru care a fost suspendat─â. Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu suspendat─â se reacord─â dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului aferent.

    ART. 29
    (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu ori a copiei conforme a acestuia se anun┼ú─â de c─âtre întreprindere la agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constat─ârii, urmând ca aceasta s─â elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu ┼či/sau a copiei conforme a acestuia se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ART. 30
    (1) întreprinderea care î┼či schimb─â sediul social în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â notifice aceast─â schimbare, în termen de 15 zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit certificatul de transport în cont propriu.
    (2) întreprinderea care î┼či schimb─â sediul social în alt jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â certificatul de transport în cont propriu ┼či copiile conforme ale acestuia, în termen de 30 de zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care se afl─â noul sediu social, care pe baza acestora va proceda la acordarea unei noi pozi┼úii în Registrul întreprinderilor ┼či la eliberarea concomitent a unui nou certificat de transport în cont propriu ┼či a copiilor conforme ale acestuia, p─âstrându-se termenul de valabilitate al celor depuse. Certificatul de transport în cont propriu ┼či copiile conforme ale acestuia se vor elibera dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de schimbare a documentelor.
    (3) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care s-a eliberat primul certificat de transport în cont propriu va proceda la anularea pozi┼úiei acesteia din Registrul întreprinderilor în termen de 15 zile ┼či transmiterea, în termen de 5 zile de la data primirii notific─ârii, a dosarului întreprinderii la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul unde se g─âse┼čte noul sediu social.
    (4) întreprinderea care î┼či schimb─â sediul social în acela┼či jude┼ú are obliga┼úia s─â notifice aceast─â schimbare, în termen de 15 zile, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit certificatul de transport în cont propriu.
    (5) întreprinderea care î┼či schimb─â sediul social în acela┼či jude┼ú are obliga┼úia s─â depun─â certificatul de transport în cont propriu ┼či copiile conforme ale acestuia, în termen de 30 de zile de la data notific─ârii, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care le-a dobândit, care pe baza acestora va proceda la eliberarea concomitent a unui nou certificat de transport în cont propriu ┼či a copiilor conforme ale acestuia, p─âstrându-se termenul de valabilitate al celor depuse. Certificatul de transport în cont propriu ┼či copiile conforme ale acestuia se vor elibera dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de schimbare a documentelor.
    ART. 31
    (1) La solicitarea expres─â a întreprinderii, agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea certificatului de transport în cont propriu ┼či la radierea pozi┼úiei din Registrul întreprinderilor. în acela┼či timp, aceasta va depune la sediul agen┼úiei teritoriale emitente a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. certificatul de transport în cont propriu, precum ┼či copiile conforme ale acestuia, în original.
    (2) La solicitarea expres─â a întreprinderii, agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.
    ART. 32
    întreprinderea are obliga┼úia de a notifica în termen de maximum 15 zile orice modificare ap─ârut─â fa┼ú─â de datele înscrise în lista prev─âzut─â la art. 22 alin. (1) lit. d) privind de┼úinerea ┼či datele de identificare ale vehiculelor la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul unde a ob┼úinut certificatul de transport în cont propriu.

    CAP. 3
    Efectuarea transporturilor rutiere

    ART. 33
    Transportul rutier se poate efectua numai în condi┼úiile respect─ârii prevederilor prezentelor norme, ale reglement─ârilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum ┼či ale acordurilor ┼či conven┼úiilor interna┼úionale la care România este parte.
    ART. 34
    Transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane se efectueaz─â numai cu vehicule rutiere destinate prin construc┼úie tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe ┼či limitatoare de vitez─â, în conformitate cu reglement─ârile în vigoare.
    ART. 35
    (1) Transportul rutier public de m─ârfuri sau de persoane se poate efectua numai de c─âtre operatorii de transport rutier cu vehicule la bordul c─ârora se afl─â, pe toat─â durata transportului, o copie conform─â a licen┼úei de transport.
    (2) Transportul rutier în cont propriu de m─ârfuri sau de persoane se poate efectua de c─âtre întreprinderi cu vehicule la bordul c─ârora se afl─â, pe toat─â durata transportului, o copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu.
    ART. 36
    Operatorul de transport rutier/întreprinderea are obliga┼úia s─â de┼úin─â la sediul social, în func┼úie de categoria ┼či de tipul transportului rutier efectuat, urm─âtoarele documente:
    a) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs ┼či anul precedent;
    b) documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dac─â a fost folosit în totalitate, ┼či foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs ┼či anul precedent;
    c) documentul de control prev─âzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs ┼či anul precedent;
    d) documentul de control, în original, reîntregit dac─â a fost folosit în totalitate, ┼či foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional, pentru anul în curs ┼či anul precedent;
    e) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;
    f) c─âr┼úile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele de┼úinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele de┼úinute cu orice alt titlu;
    g) documentele doveditoare, din care s─â rezulte c─â de┼úine vehicule cu orice alt titlu, în original;
    h) avizele medicale ┼či psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či pentru conduc─âtorii auto angaja┼úi;
    i) toate documentele din care reiese men┼úinerea condi┼úiilor ini┼úiale care au stat la baza eliber─ârii licen┼úei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu;
    j) formularul de expedi┼úie/transport ┼či formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de de┼čeuri, pentru anul în curs ┼či anul precedent;
    k) documentele doveditoare din care s─â rezulte angajarea în condi┼úii legale a persoanelor cu func┼úii care concur─â la siguran┼úa circula┼úiei.
    ART. 37
    Operatorii de transport rutier care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier public de m─ârfuri ┼či/sau de persoane au obliga┼úia de a transmite, în formatul electronic solicitat, Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier, pân─â la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent, datele solicitate de acestea privind activitatea de transport rutier efectuat─â.
    ART. 38
    întreprinderile/operatorii de transport care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â asigure preg─âtirea profesional─â a personalului cu func┼úii care concur─â la siguran┼úa rutier─â ┼či s─â utilizeze în aceste func┼úii numai persoane care de┼úin certificat de preg─âtire profesional─â valabil, eliberat de autoritatea competent─â;
    b) s─â asigure instruirea periodic─â a personalului care concur─â la siguran┼úa rutier─â, conform reglement─ârilor legale în vigoare;
    c) s─â verifice capacitatea de munc─â a conduc─âtorilor auto înainte de începerea activit─â┼úii de transport ┼či testarea alcoolscop;
    d) s─â respecte reglement─ârile legale privind efectuarea inspec┼úiilor tehnice periodice, repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor rutiere;
    e) s─â utilizeze vehicule rutiere a c─âror stare tehnic─â corespunde reglement─ârilor na┼úionale de siguran┼ú─â rutier─â ┼či de protec┼úia mediului înconjur─âtor, cu inspec┼úia tehnic─â periodic─â valabil─â ┼či certificate/clasificate/încadrate corespunz─âtor, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) în intervalul dintre dou─â inspec┼úii tehnice periodice s─â asigure men┼úinerea vehiculelor rutiere într-o stare tehnic─â corespunz─âtoare, în vederea încadr─ârii în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei;
    g) s─â monteze, prin agen┼úi economici autoriza┼úi, aparate tahograf ┼či limitatoare de vitez─â cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
    h) s─â nu permit─â plecarea în curs─â a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de vitez─â defect, nesigilat sau f─âr─â suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
    i) s─â informeze conduc─âtorii auto ┼či lucr─âtorii mobili cu privire la reglement─ârile din domeniul transporturilor rutiere;
    j) s─â verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conduc─âtorilor auto utilizate modul în care ace┼čtia respect─â prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere ┼či de odihn─â;
    k) s─â nu permit─â interven┼úia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf ┼či a limitatoarelor de vitez─â;
    l) s─â planifice transporturile ┼či s─â întocmeasc─â programul de executare a acestora, astfel încât conduc─âtorul auto ┼či lucr─âtorii mobili s─â poat─â respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihn─â ┼či de repaus;
    m) s─â asigure respectarea normelor de protec┼úia muncii ┼či a normelor de prevenire ┼či stingerea incendiilor, pe tot timpul efectu─ârii transportului, de c─âtre conduc─âtorii auto;

    n) în cazul operatorilor de transport, s─â efectueze transport rutier de persoane numai în limita num─ârului de locuri înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excep┼úia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localit─â┼úi în situa┼úia c─ârora trebuie ca num─ârul persoanelor transportate s─â fie în limita num─ârului de locuri prev─âzut în certificatul de înmatriculare al acestora, respectiv în cazul întreprinderilor, s─â efectueze transport rutier de persoane numai în limita num─ârului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;

    o) s─â respecte reglement─ârile în vigoare privind tractarea vehiculelor rutiere;
    p) s─â respecte regulile ┼či procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor sau al înc─ârc─âturilor cu greut─â┼úi ┼či/sau dimensiuni de gabarit care dep─â┼česc limitele maxime admise;
    q) s─â respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident ┼či s─â aplice procedurile corespunz─âtoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor înc─âlc─âri grave ale regulilor de circula┼úie;
    r) s─â respecte ┼či s─â aplice reglement─ârile legale în vigoare privind transportul rutier al m─ârfurilor periculoase ┼či perisabile;
    s) s─â respecte legisla┼úia ┼či reglement─ârile specifice fiec─ârei categorii de transport rutier pe care o execut─â;

    ┼č) s─â informeze pasagerii, în unul dintre modurile prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, cu privire la obligativitatea purt─ârii centurii de siguran┼ú─â pe timpul deplas─ârii vehiculelor, în cazul transportului rutier de persoane;

    t) s─â asigure parcarea vehiculelor de┼úinute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de c─âtre administra┼úia public─â local─â;
    ┼ú) s─â utilizeze în partea frontal─â a autovehiculului, pe timpul efectu─ârii transporturilor de produse de panifica┼úie sau de b─âuturi alcoolice, placa de identificare a transportului. Modelul pl─âcii de identificare a transportului este prev─âzut în anexele nr. 31a) ┼či 31b) la prezentele norme;
    u) s─â asigure existen┼úa la bordul vehiculelor cu care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier a legitima┼úiei de serviciu valabile a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii. Modelul legitima┼úiei de serviciu este prev─âzut în anexa nr. 32 la prezentele norme;

    v) s─â transmit─â anterior efectu─ârii transportului la Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale;
    x) s─â transmit─â Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modific─ârile privind situa┼úia conduc─âtorilor auto angaja┼úi, în termen de cel mult 15 zile de la apari┼úia modific─ârii; cu precizarea c─â fi┼čele profesionale pot s─â nu con┼úin─â informa┼úii din interiorul acestui termen;
    y) s─â de┼úin─â la sediul social tichetele de cântar prev─âzute la transportul m─ârfurilor divizibile, pentru anul în curs ┼či anul precedent;
    z) s─â efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a înc─ârc─âturii astfel încât acesta s─â reziste la for┼úele exercitate atunci când vehiculul este supus la urm─âtoarele accelera┼úii:
    (i) decelerare de 0,8 x g (accelera┼úie gravita┼úional─â) spre fa┼ú─â;
    (ii) decelerare de 0,5 x g (accelera┼úie gravita┼úional─â) spre spate;
    (iii) accelerare de 0,5 x g (accelera┼úie gravita┼úional─â) spre ambii pere┼úi laterali.
    Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercit─â o for┼ú─â determinat─â conform pct. (i), (ii) ┼či (iii), for┼úa exercitat─â asupra acestui element de fixare nu poate dep─â┼či sarcina nominal─â pentru care acesta a fost construit;
    aa) s─â efectueze transportul numai dup─â ce s-a asigurat în prealabil c─â vehiculul cu care se efectueaz─â transportul respect─â urm─âtoarele condi┼úii:
    (i) u┼čile laterale sau/┼či u┼čile din spatele vehiculului pentru înc─ârcarea/desc─ârcarea m─ârfurilor, obloanele, rampa escamotabil─â, prelatele, roata de rezerv─â, precum ┼či celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
    (ii) înc─ârc─âtura nu trebuie s─â împiedice conducerea vehiculului în condi┼úii de siguran┼ú─â;
    (iii) centrul de greutate al înc─ârc─âturii s─â fie cât mai aproape de centrul vehiculului;
    ab) s─â efectueze transportul numai dup─â ce s-a asigurat c─â ambalajul m─ârfii este destul de rezistent pentru siguran┼úa transportului. în cazul în care ambalajul m─ârfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentar─â suficient de rezistent─â;
    ac) s─â solicite în scris, în prealabil, expeditorului informa┼úiile necesare pentru fixarea m─ârfurilor care urmeaz─â a fi transportate;
    ad) s─â se asigure c─â elementele de fixare a m─ârfii respect─â urm─âtoarele condi┼úii:
    (i) îndeplinesc corect func┼úiile pentru care au fost construite;
    (ii) sunt adaptate pentru fixarea m─ârfii respective;
    (iii) nu prezint─â noduri ┼či/sau elemente deteriorate, uzate, sl─âbite;
    (iv) sunt conforme cu standardele europene ┼či/sau interna┼úionale în vigoare în domeniu;
    ae) s─â se asigure c─â sistemul de fixare a înc─ârc─âturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau men┼úinerea înc─ârc─âturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la m─ârimea, forma, consisten┼úa ┼či caracteristicile înc─ârc─âturii;
    af) s─â se asigure c─â dispozitivul de fixare sau de în┼čurubare utilizat pentru fixarea înc─ârc─âturii este fixat în a┼ča fel încât acesta s─â nu poat─â s─â fie de┼čurubat sau desprins. Dispozitivul de în┼čurubare integrat utilizat pentru fixarea unei înc─ârc─âturi trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    (i) s─â fie proiectat ┼či construit în scopul pentru care este folosit;
    (ii) s─â fie utilizat ┼či între┼úinut conform specifica┼úiilor produc─âtorului ┼či standardelor europene ┼či/sau interna┼úionale în domeniu;
    ag) s─â se asigure c─â înc─ârc─âtura înf─â┼čurat─â sau fixat─â în vehicul este în conformitate cu dispozi┼úiile din "Recomand─ârile europene privind cele mai bune practici în domeniul fix─ârii înc─ârc─âturii pentru transportul rutier", elaborate de Direc┼úia General─â pentru Energie ┼či Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005, ┼či respect─â prevederile lit. z).

    ART. 39
    Conduc─âtorii auto angaja┼úi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport, au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munc─â în circula┼úia rutier─â;
    b) s─â respecte regulile privind înc─ârcarea, repartizarea înc─ârc─âturii, asigurarea ┼či fixarea m─ârfurilor transportate;
    c) s─â cunoasc─â ┼či s─â respecte m─âsurile ce trebuie luate dup─â un accident sau incident în ceea ce prive┼čte asigurarea vehiculului, protec┼úia personal─â ┼či a celorlal┼úi participan┼úi la trafic, protec┼úia mediului, protec┼úia bunurilor;
    d) s─â respecte perioadele de conducere ┼či perioadele de odihn─â, conform reglement─ârilor legale în vigoare, ┼či s─â utilizeze corect aparatul tahograf;
    e) s─â nu intervin─â asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de vitez─â pentru scoaterea acestuia din uz sau modificarea caracteristicilor de func┼úionare.

    ART. 39^1
    (1) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. înregistreaz─â în registrul electronic al conduc─âtorilor auto, pentru to┼úi conduc─âtorii auto care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier care fac obiectul Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, urm─âtoarele:
    - datele de identificare ale conduc─âtorului auto (numele ┼či prenumele, CNP, domiciliu);
    - centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â la care a urmat cursul;
    - tipul/tipurile de certificat/certificate de competen┼ú─â profesional─â de┼úinute;
    - întreprinderile la care a fost angajat cu contract de munc─â în func┼úia de conduc─âtor auto;
    - sanc┼úiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legisla┼úiei în domeniul transporturilor rutiere.
    (2) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. încheie protocoale cu alte institu┼úii privind furnizarea de informa┼úii referitoare la sanc┼úiunile aplicate conduc─âtorilor auto pentru nerespectarea prevederilor legisla┼úiei din domeniul transporturilor rutiere.

    ART. 39^2
    (1) Pe baza datelor din registrul electronic al conduc─âtorilor auto, agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. elibereaz─â, la cererea conduc─âtorului auto, fi┼ča profesional─â a acestuia.
    (2) Cererea de eliberare a fi┼čei profesionale a conduc─âtorilor auto se depune la oricare agen┼úie teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.:
    (i) în format electronic pe adresa de e-mail a agen┼úiei teritoriale;
    (ii) în scris la sediul agen┼úiei teritoriale.
    (3) Eliberarea fi┼čei profesionale a conduc─âtorilor auto se face de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. unde conduc─âtorul auto a depus cererea, în termen de 24 de ore.
    (4) Fi┼ča profesional─â a conduc─âtorilor auto este prev─âzut─â în anexa nr. 34.


    III.1. Transportul rutier de m─ârfuri
    ART. 40
    (1) Pentru a efectua transport rutier public de m─ârfuri, operatorul de transport rutier trebuie s─â de┼úin─â la bordul vehiculului copia conform─â a licen┼úei de transport valabil─â pentru transportul rutier de m─ârfuri, documentul de transport, precum ┼či celelalte documente specifice, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare, pentru fiecare categorie ┼či/sau tip de transport rutier.
    (2) Pentru transportul rutier public de m─ârfuri în trafic na┼úional, prin document de transport se în┼úelege scrisoarea de transport C.M.R., prev─âzut─â de Conven┼úia referitoare la contractul de transport interna┼úional de m─ârfuri pe ┼čosele (Conven┼úia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.
    (3) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de m─ârfuri în trafic na┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;

    b) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    c) contractul de închiriere, în original sau în copie conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;
    d) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto valabil.
    (4) Pentru transportul rutier public de m─ârfuri în trafic interna┼úional, prin document de transport se în┼úelege scrisoarea de transport C.M.R. prev─âzut─â de la Conven┼úia C.M.R.
    (5) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de m─ârfuri în trafic interna┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) autoriza┼úiile de transport interna┼úional, dup─â caz;
    b) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;

    c) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori în copie conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;
    e) certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare ┼či siguran┼ú─â rutier─â;
    f) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil;
    g) certificatul interna┼úional de inspec┼úie tehnic─â, dup─â caz.
    ART. 41
    (1) în cazul transportului rutier de m─ârfuri în trafic interna┼úional, efectuat de c─âtre un operator de transport str─âin, autoriza┼úiile de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit sau de destina┼úie se acord─â în condi┼úiile stabilite de reglement─ârile în vigoare.
    (2) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit sau de destina┼úie sunt valabile numai în original.
    ART. 42
    (1) Pentru a efectua transport rutier de m─ârfuri în cont propriu întreprinderea trebuie s─â de┼úin─â la bordul vehiculului copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum ┼či celelalte documente specifice prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    (2) Prevederile art. 40 alin. (3) ┼či (5) se aplic─â corespunz─âtor ┼či la transportul rutier în cont propriu.
    (3) Pentru transportul rutier în cont propriu de m─ârfuri în trafic interna┼úional, prin document de transport se în┼úelege scrisoarea de transport C.M.R. prev─âzut─â de Conven┼úia C.M.R.
    (4) Pentru transportul rutier în cont propriu de m─ârfuri în trafic na┼úional, prin document de transport se în┼úelege avizul de înso┼úire al m─ârfurilor.
    ART. 43
    Pentru efectuarea transportului rutier de m─ârfuri periculoase operatorul de transport rutier sau întreprinderea are obliga┼úia de a prezenta suplimentar, la solicitarea copiilor conforme, la agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. urm─âtoarele:
    a) contractul individual de munc─â, decizia de numire ┼či certificatul de atestare profesional─â a consilierului de siguran┼ú─â;
    b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
    c) certificatul de atestare profesional─â al conduc─âtorului auto, specific m─ârfurilor periculoase care vor fi transportate;
    d) autoriza┼úia eliberat─â de Comisia Na┼úional─â pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare, pentru vehiculele care transport─â m─ârfuri periculoase din clasa 7;
    e) certificatul de inspec┼úie tehnic─â, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte m─ârfuri periculoase.

    III.2. Transportul rutier public de persoane
    ART. 44
    (1) Pentru a efectua transport rutier public de persoane, operatorul de transport rutier trebuie s─â de┼úin─â la bordul vehiculului o copie conform─â a licen┼úei de transport, precum ┼či toate documentele prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    (2) Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu, întreprinderea trebuie s─â de┼úin─â la bordul vehiculului copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu, precum ┼či documentele prin care se dovede┼čte faptul c─â transportul efectuat este în cont propriu.
    ART. 45
    Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale ┼či ocazionale, numai cu autovehicule destinate transportului de persoane, care prin construc┼úie ┼či echipare au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto.

    III.2.1. Transportul rutier public de persoane

    III.2.1.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate

    III.2.1.1.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional
    ART. 46
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional se poate efectua de c─âtre operatorii de transport rutier care de┼úin licen┼ú─â de traseu valabil─â.
    ART. 47
    Licen┼úa de traseu se elibereaz─â pentru traseele, respectiv cursele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate, înso┼úit─â de graficul de circula┼úie aferent cursei/traseului respectiv.

    ART. 48
    (1) *** Abrogat

    (2) *** Abrogat

    (3) Accesul operatorilor de transport rutier c─ârora li s-au atribuit trasee sau curse în sta┼úiile publice este gratuit ┼či nediscriminatoriu, conform graficelor de circula┼úie.

    ART. 49
    Programele de transport sunt:
    a) programul de transport jude┼úean;
    b) programul de transport interjude┼úean.

    ART. 50
    (1) Programul de transport interjude┼úean se întocme┼čte ┼či se aprob─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu consultarea prealabil─â a organiza┼úiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere.
    (2) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin agen┼úiile teritoriale, avizeaz─â programele jude┼úene de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, dup─â armonizarea acestora cu programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean.
    (3) Modificarea programului de transport interjude┼úean se poate face cel mult o dat─â pe an de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., astfel:
    a) prin introducerea de noi trasee de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care cea mai lung─â por┼úiune comun─â cu un traseu existent în programul de transport interjude┼úean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport;
    b) prin suplimentarea curselor pe un traseu existent în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier de┼úin─âtor de licen┼úa de traseu pe traseul respectiv, cu respectarea unui decalaj de minimum 30 de minute între plec─ârile din sta┼úiile/autog─ârile comune aferente traseelor interjude┼úene cu segmente comune;
    c) prin reducerea curselor existente în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier de┼úin─âtor de licen┼ú─â de traseu pe traseul respectiv, f─âr─â a dep─â┼či 50% din num─ârul total de curse de pe acel traseu;
    d) prin modificarea graficelor de circula┼úie, astfel:
    (i) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi sta┼úii sau autog─âri. Dac─â prin oprirea în tranzit solicitat─â se genereaz─â segmente comune de traseu care se reg─âsesc în graficele de circula┼úie aferente altor curse interjude┼úene pe care de┼úin licen┼úe de traseu al┼úi operatori de transport rutier, trebuie s─â se poat─â asigura un decalaj de 30 de minute între plec─ârile din sta┼úiile/autog─ârile comune;
    (ii) modificarea orelor, în situa┼úia în care dup─â monitorizarea cursei de c─âtre personalul desemnat al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. se constat─â modificarea semnificativ─â a fluxului de c─âl─âtori sau îmbun─ât─â┼úirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. în situa┼úia în care modificarea orei presupune mic┼čorarea intervalului dintre plec─ârile din sta┼úiile/autog─ârile comune care se reg─âsesc pe acela┼či segment de traseu aferent altor curse interjude┼úene, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plec─âri.
    (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare curs─â ┼či traseu câ┼čtigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire ┼či declarate câ┼čtig─âtoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul ob┼úinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condi┼úiile prev─âzute la alin. (5).
    (5) înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câ┼čtigat cursele ┼či a ob┼úinut licen┼úe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjude┼úean este permis─â numai cu un autovehicul care întrune┼čte cel pu┼úin acela┼či punctaj cu al celui înlocuit ┼či are cel pu┼úin aceea┼či capacitate dup─â notificarea, în formatul solicitat, a agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licen┼úei de traseu.
    (6) în perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câ┼čtigat trasee/curse pentru care a ob┼úinut licen┼úa de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioar─â.
    (7) La solicitarea operatorilor de transport, înlocuirea autog─ârii, a capacit─â┼úii de transport, precum ┼či suplimentarea/reducerea num─ârului de zile în care se efectueaz─â cursele de pe un traseu se pot efectua numai cu aprobarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (8) în perioada de valabilitate a programului de transport interjude┼úean, în cazul în care se înfiin┼úeaz─â o autogar─â într-o localitate în care nu a existat autogar─â la data eliber─ârii licen┼úei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či se vor modifica în mod corespunz─âtor graficele de circula┼úie anex─â la licen┼úa de traseu.

    ART. 51
    (1) Traseele cuprinse în programele de transport se atribuie operatorilor de transport rutier care solicit─â traseul sau cursa respectiv─â, în cadrul unei ┼čedin┼úe de atribuire.
    (2) în cazul transportului de persoane prin servicii regulate în trafic jude┼úean, se atribuie întregul traseu solicitat.
    (3) în cazul transportului de persoane prin servicii regulate în trafic interjude┼úean, se atribuie fiecare curs─â de pe un traseu.
    ART. 52
    (1) în situa┼úia în care pentru o curs─â s-a depus o singur─â solicitare, cursa solicitat─â este atribuit─â operatorului de transport rutier respectiv.
    (2) în situa┼úia în care pentru o curs─â s-au depus mai multe solicit─âri de c─âtre mai mul┼úi operatori de transport rutier, ace┼čtia sunt departaja┼úi pe baz─â de punctaj, cursa fiind atribuit─â solicitantului care întrune┼čte cel mai mare punctaj.
    (3) Criteriile de evaluare în baza c─ârora se atribuie punctele în cazul curselor interjude┼úene, precum ┼či metodologia de punctare sunt prev─âzute în anexele nr. 7a) ┼či 7b) la prezentele norme.
    (4) Agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. vor elibera licen┼úe de traseu dup─â atribuirea traseelor din programul jude┼úean.

    ART. 53
    (1) Datele la care vor avea loc ┼čedin┼úele de atribuire se vor stabili dup─â cum urmeaz─â:
    a) o ┼čedin┼ú─â de atribuire cu 60 de zile înainte de expirarea valabilit─â┼úii programului de transport, în vederea atribuirii noului program de transport interjude┼úean;
    b) o ┼čedin┼úa de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilit─â┼úii programului de transport interjude┼úean, în vederea atribuirii curselor r─âmase nesolicitate sau neatribuite la ┼čedin┼úa de atribuire prev─âzut─â la lit. a);
    c) pentru un traseu/curs─â cuprins/cuprins─â în programul de transport interjude┼úean la care a renun┼úat un operator de transport rutier sau în cazul în care m─âsura retragerii licen┼úei de traseu a r─âmas definitiv─â se va organiza o ┼čedin┼ú─â de atribuire în termen de 15 zile de la afi┼čarea traseelor/curselor respective pe site-ul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.;
    d) pentru un traseu/curs─â nou-introdus/introdus─â în programul de transport interjude┼úean, cursele se vor atribui în cadrul unor ┼čedin┼úe de atribuire organizate la o dat─â ce va fi stabilit─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či care va fi afi┼čat─â la sediul agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či pe site-ul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.

    (2) Cursele interjude┼úene care nu au fost solicitate sau atribuite la ┼čedin┼úele de atribuire prev─âzute la alin. (1) vor fi scoase din programul de transport interjude┼úean.

    (3) Lista traseelor ┼či curselor care au fost atribuite în cadrul fiec─ârei ┼čedin┼úe va fi f─âcut─â public─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. pe site-ul acesteia, precum ┼či prin afi┼čare la sediul agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (4) Lista traseelor ┼či curselor r─âmase nesolicitate sau neatribuite se va afi┼ča pe site-ul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., precum ┼či la sediul agen┼úiilor teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu 20 de zile înainte de data urm─âtoarei ┼čedin┼úei de atribuire.
    (5) Data limit─â pân─â la care operatorii de transport rutier pot depune op┼úiunile este cu 10 zile înainte de data la care se desf─â┼čoar─â ┼čedin┼úa de atribuire respectiv─â.

    (6) Operatorii de transport rutier vor depune toate op┼úiunile în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport interjude┼úean, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi ┼či 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desf─â┼čoar─â ┼čedin┼úa de atribuire respectiv─â.

    ART. 54
    Op┼úiunile depuse în format electronic de operatorii de transport vor fi respinse în urm─âtoarele cazuri:
    a) au dep─â┼čit termenele prev─âzute pentru ┼čedin┼úele de atribuire;
    b) când operatorul de transport nu de┼úine vehicule suficiente pentru a efectua traseele/cursele pentru care a depus op┼úiuni;
    c) când operatorul de transport rutier nu de┼úine copii conforme ale licen┼úei de transport, valabile la data depunerii op┼úiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care a depus op┼úiuni;
    d) când cursele pentru care s-au depus op┼úiuni nu pot fi efectuate cu acela┼či vehicul nominalizat din cauza suprapunerii graficelor de circula┼úie aferente, în cazul traseelor interjude┼úene;

    e) *** Abrogat─â

    f) când traseele/cursele pentru care s-au depus op┼úiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circula┼úie aferente, în cazul unei ┼čedin┼úe de atribuire în care se atribuie trasee jude┼úene ┼či curse pe trasee interjude┼úene;
    g) când graficele de circula┼úie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus op┼úiuni nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea distan┼úei dintre locul de sosire dintr-o curs─â ┼či locul de plecare în urm─âtoarea curs─â, cu o vitez─â de deplasare de 50 km/or─â, se dep─â┼če┼čte ora de plecare în urm─âtoarea curs─â.
    ART. 55
    (1) Licen┼úele de traseu se elibereaz─â operatorilor de transport rutier c─ârora li s-au atribuit trasee/curse de c─âtre agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.

    (2) Licen┼úele de traseu se elibereaz─â operatorilor de transport rutier în num─ârul solicitat de ace┼čtia numai în cazul în care autovehiculele de┼úin copie conform─â a licen┼úei de transport.

    (3) Modelul licen┼úei de traseu este prev─âzut în anexa nr. 8 la prezentele norme.
    (4) Graficul de circula┼úie, anex─â la licen┼úa de traseu, cuprinde:
    a) sta┼úiile publice, precum ┼či distan┼úele dintre acestea;
    b) orele de plecare, respectiv de sosire;
    c) zilele în care se efectueaz─â transporturile.
    (5) Modelul graficului de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme.

    (6) în cazul în care pân─â la eliberarea licen┼úei de traseu se constat─â c─â au fost furnizate informa┼úii eronate, aceasta nu se va elibera.

    ART. 56
    în cazul în care operatorul de transport rutier c─âruia i s-a atribuit un traseu/o curs─â nu se prezint─â la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în vederea solicit─ârii eliber─ârii licen┼úei de traseu în termen de 5 zile de la data ┼čedin┼úei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licen┼úa de traseu în termen de 15 zile de la data solicit─ârii, traseul/cursa va fi disponibil/disponibil─â la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â de atribuire.

    ART. 57
    (1) în cazul traseelor jude┼úene, eliberarea licen┼úei de traseu ┼či a graficului de circula┼úie se face de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe a c─ârei raz─â administrativ─â se afl─â respectivul traseu jude┼úean.
    (2) în cazul curselor interjude┼úene, eliberarea licen┼úei de traseu ┼či a graficului de circula┼úie se face, dup─â caz, de c─âtre:
    a) agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe a c─ârei raz─â administrativ─â î┼či are sediul respectivul operator de transport rutier, dac─â unul dintre capetele de traseu se afl─â în jude┼úul în care î┼či are sediul acesta;
    b) agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe a c─ârei raz─â administrativ─â se afl─â prima localitate cap─ât de traseu prev─âzut─â în denumirea traseului.

    ART. 58
    (1) Licen┼úa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport jude┼úean se elibereaz─â pentru o perioad─â de 3 ani, f─âr─â a dep─â┼či valabilitatea programului de transport.
    (1^1) Licen┼úa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport interjude┼úean se elibereaz─â pentru o perioad─â de 5 ani, f─âr─â a dep─â┼či valabilitatea programului de transport.

    (2) Licen┼úa de traseu se elibereaz─â dup─â prezentarea de c─âtre operatorul de transport rutier a documentului de plat─â a tarifului de eliberare.
    (3) Licen┼úa de traseu este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    ART. 59
    (1) Operatorul de transport rutier are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â utilizeze pe timpul execut─ârii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier ┼či a traseului;
    b) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;
    c) s─â asigure afi┼čarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe baz─â de legitima┼úie de c─âl─âtorie, conform distan┼úelor corespunz─âtoare sta┼úiilor prev─âzute în graficul de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu;
    d) s─â admit─â la transport persoanele care beneficiaz─â, potrivit legii, de facilit─â┼úi la transportul rutier;
    e) s─â asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din vina operatorului de transport rutier;
    f) s─â asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele r─âmase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în jude┼ú ┼či 5 ore în ┼úar─â;
    g) s─â asigure vânzarea biletelor la capetele traseului ┼či în vehicul, inclusiv cu anticipa┼úie;

    h) s─â încheie contracte de acces în autogar─â, în conformitate cu graficele de circula┼úie anex─â la licen┼úa de traseu;

    i) s─â comunice la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â a licen┼úei de traseu în fiecare zi de vineri situa┼úia persoanelor cu facilit─â┼úi la transportul rutier potrivit legii, transportate în s─âpt─âmâna precedent─â, în formatul solicitat de aceasta;
    j) s─â transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de c─âl─âtorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectu─ârii transportului, numai acele persoane care beneficiaz─â de facilit─â┼úi la transport potrivit legii.

    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai operatorului de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â preia la transport m─ârfuri sau colete doar în limita spa┼úiilor disponibile;
    b) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaz─â numai de c─âtre conduc─âtorul auto;
    c) s─â opreasc─â în toate sta┼úiile prev─âzute în graficul de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu, f─âr─â a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prev─âzute în graficul de circula┼úie;
    d) s─â emit─â legitima┼úii de c─âl─âtorie corespunz─âtoare tarifelor aferente distan┼úei parcurse de persoanele transportate;

    e) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excep┼úia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localit─â┼úi, în cazul c─ârora trebuie ca num─ârul persoanelor transportate s─â fie în limita num─ârului de locuri prev─âzut în certificatul de înmatriculare al acestora.

    ART. 60
    Renun┼úarea la licen┼úa de traseu se poate face la cererea expres─â a operatorului de transport rutier, care va fi depus─â la agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu minimum 30 de zile înainte de data încet─ârii efectu─ârii traseului/cursei.

    ART. 61
    (1) Retragerea licen┼úei de traseu se face de c─âtre agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în urm─âtoarele cazuri:
    a) când nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia;
    b) în cazul s─âvâr┼čirii de c─âtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dup─â cum urmeaz─â:
    (i) când licen┼úa de traseu a fost ob┼úinut─â prin furnizarea unor documente care con┼úineau informa┼úii eronate;
    (ii) când operatorul de transport rutier, de┼úin─âtor al licen┼úei de traseu, a încredin┼úat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prev─âzute în graficul de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu;
    (iii) când operatorul de transport rutier a înlocuit unul dintre vehicule f─âr─â respectarea prevederilor art. 50 alin. (5);

    (iv) când situa┼úiile referitoare la transportul persoanelor care beneficiaz─â de facilit─â┼úi la transportul rutier public potrivit legii nu sunt transmise în termenul prev─âzut de prezentele norme sau când respectivele situa┼úii sunt eronate;

    c) în cazul s─âvâr┼čirii de c─âtre operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, dup─â cum urmeaz─â:
    (i) în cazul transportului interjude┼úean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai pu┼úin de 90% din num─ârul de zile prev─âzute în graficul de circula┼úie al licen┼úei de traseu pentru cursa respectiv─â a se efectua într-o lun─â calendaristic─â;

    (ii) *** Abrogat

    d) la încetarea activit─â┼úii operatorului de transport rutier;
    e) la retragerea licen┼úei de transport;

    f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendat─â, conform înregistr─ârilor din registrul comer┼úului.

    (2) La transportul jude┼úean, pentru cazurile prev─âzute la lit. a) - c), retragerea licen┼úei de traseu se face în baza solicit─ârii motivate a administra┼úiei publice jude┼úene.

    ART. 62
    (1) în cazul retragerii licen┼úei de traseu, operatorul de transport rutier va fi în┼čtiin┼úat de agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., fiind obligat s─â efectueze traseul sau cursa pe o perioad─â de 30 de zile, în cazul transporturilor interjude┼úene, ┼či de 60 de zile, în cazul transporturilor jude┼úene.
    (2) Dup─â retragerea licen┼úei de traseu, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va atribui cursa respectiv─â în cadrul urm─âtoarei ┼čedin┼úe de atribuire prev─âzute la art. 53 alin. (1) lit. c).
    (3) în cazul în care operatorul de transport rutier a renun┼úat la licen┼úa de traseu pentru o curs─â, conform art. 60, acesta nu va mai putea participa la urm─âtoarele ┼čedin┼úe de atribuire pentru atribuirea aceleia┼či curse.
    (4) în cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licen┼úa de traseu pe o curs─â, acesta nu va mai putea participa la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â de atribuire a cursei respective.

    ART. 63
    (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licen┼úelor de traseu se comunic─â de c─âtre operatorul de transport rutier la agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constat─ârii, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Pierderea sau sustragerea licen┼úelor de traseu se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ART. 64
    (1) Operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a de┼úine în original la bordul vehiculului, pe toat─â durata transportului de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional, documentul de transport.
    (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional, prin document de transport se în┼úelege licen┼úa de traseu înso┼úit─â de graficul de circula┼úie aferent.
    (3) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier,
    b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori în copie conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;

    c) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    d) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie.
    e) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil, pentru tipul de transport efectuat.

    III.2.1.1.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional
    ART. 65
    (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional se efectueaz─â de operatorii de transport rutier români, pe baza autoriza┼úiei de transport interna┼úional emise de c─âtre autorit─â┼úile competente ale statelor unde sunt situate capetele traseului, înso┼úit─â de graficele de circula┼úie, ┼či a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional eliberate de autorit─â┼úile competente ale statelor tranzitate.
    (2) Autoriza┼úia de transport interna┼úional d─â dreptul titularului/titularilor s─â efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional.
    ART. 66
    (1) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional se elibereaz─â pe numele operatorului/operatorilor de transport rutier, acestea nefiind transmisibile c─âtre ter┼úi, ┼či va fi înso┼úit─â pe toat─â durata efectu─ârii traseului de graficul de circula┼úie al acesteia în original.
    (2) Operatorul/operatorii de transport rutier titular/titulari al/ai autoriza┼úiei de transport interna┼úional va/vor putea, în condi┼úiile ob┼úinerii acordului autorit─â┼úilor competente ale statelor unde sunt situate capetele traseului, s─â efectueze transport rutier public de persoane pe traseul solicitat ┼či prin unul sau mai mul┼úi subcontractan┼úi, ace┼čtia având calitatea de operator de transport rutier. în acest caz, numele subcontractantului/subcontractan┼úilor va fi înscris pe autoriza┼úia de transport interna┼úional.
    (3) în cazul asocierii mai multor operatori de transport rutier în scopul efectu─ârii unor servicii regulate, autoriza┼úiile de transport interna┼úional se elibereaz─â pe numele tuturor operatorilor de transport rutier asocia┼úi operatorului de transport rutier în numele c─âruia s-a depus cererea în vederea autoriz─ârii.
    (4) Perioada de valabilitate maxim─â a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional este de 5 ani.
    (5) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional este prev─âzut în anexa nr. 10 la prezentele norme.
    ART. 67
    Autoriza┼úia de transport interna┼úional se elibereaz─â în conformitate cu prevederile prezentelor norme, a acordurilor ┼či conven┼úiilor la care România este parte.
    ART. 68
    (1) în vederea autoriz─ârii efectu─ârii transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la sediul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului - Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier un dosar care va cuprinde urm─âtoarele documente:
    a) cererea de eliberare, al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 11 la prezentele norme;
    b) num─ârul de autovehicule necesar pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier men┼úiona┼úi în cerere;
    c) traseul ┼či graficul de circula┼úie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;
    d) schi┼úa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
    e) schema de conducere care s─â permit─â controlul respect─ârii perioadelor de conducere ┼či de odihn─â ale conduc─âtorilor auto;
    f) contractul încheiat cu un partener str─âin din statul unde se afl─â cel─âlalt cap─ât al traseului pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, cel pu┼úin la paritate pentru partenerul român, dup─â caz; contractul se va prezenta în limba român─â ┼či în limba oficial─â sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului str─âin;
    g) grila cu tarifele practicate;
    h) perioada de valabilitate a autoriza┼úiei ┼či num─ârul de autoriza┼úii solicitate;
    i) orice informa┼úii suplimentare pe care operatorii de transport rutier care înainteaz─â cereri le consider─â relevante sau care le sunt solicitate de autorit─â┼úile de autorizare.
    (2) Documentele prev─âzute la alin. (1) lit. a), c), e) ┼či g) se vor prezenta ┼či în formatul electronic solicitat de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    ART. 69
    (1) Autoriza┼úia de transport interna┼úional se acord─â de c─âtre autorit─â┼úile statului pe al c─ârui teritoriu sunt îmbarca┼úi ┼či debarca┼úi c─âl─âtorii. Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier înainteaz─â acestor autorit─â┼úi, precum ┼či autorit─â┼úilor competente ale statelor ale c─âror teritorii sunt tranzitate f─âr─â îmbarcarea ┼či debarcarea c─âl─âtorilor o copie a cererii, împreun─â cu copiile documenta┼úiei relevante ┼či cu aprecierea acesteia.
    (2) Deciziile asupra autoriz─ârii operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorit─â┼úile competente ale statelor de autorizare în termenele stipulate în acordurile ┼či conven┼úiile încheiate între România ┼či celelalte state.
    (3) Termenul în care Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier analizeaz─â cererile depuse de operatorii de transport rutier este de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului.
    ART. 70
    (1) Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va respinge dosarul depus în vederea autoriz─ârii transportului rutier de persoane prin servicii regulate pe un traseu în trafic interna┼úional în urm─âtoarele cazuri:
    a) dac─â solicitantul nu poate oferi serviciul care face obiectul cererii cu vehiculele de┼úinute;
    b) dac─â anterior solicitantul nu a respectat legisla┼úia na┼úional─â sau interna┼úional─â privind transportul rutier ┼či, în special condi┼úiile ┼či cerin┼úele privind autoriza┼úiile pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic interna┼úional sau a comis înc─âlc─âri grave ale legisla┼úiei privind siguran┼úa rutier─â, în special cu privire la reglement─ârile aplicabile vehiculelor ┼či perioadelor de odihn─â ┼či conducere ale conduc─âtorilor auto;
    c) dac─â, în cazul unei cereri de reînnoire a autoriza┼úiei, nu sunt îndeplinite condi┼úiile de autorizare;
    d) dac─â se stabile┼čte c─â existen┼úa serviciului în cauz─â ar compromite direct serviciile regulate deja autorizate, exceptându-se cazurile în care serviciile regulate sunt exploatate numai de un operator de transport rutier sau de mai mul┼úi operatori de transport rutier care exploateaz─â în comun traseul respectiv;
    e) dac─â exist─â indicii c─â efectuarea transportului rutier pe traseul solicitat în cerere are drept scop numai cele mai profitabile servicii existente pe traseul în cauz─â.
    (2) Faptul c─â un operator de transport rutier ofer─â pre┼úuri mai mici decât al┼úi operatori de transport rutier sau c─â traseul solicitat este deja efectuat de al┼úi operatori de transport rutier nu poate constitui o justificare pentru respingerea cererii.
    (3) în cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde men┼úionarea motivelor care au stat la baza acestei hot─ârâri.
    ART. 71
    (1) Cererile de reînnoire a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional sau de modificare a condi┼úiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autoriza┼úiei vor con┼úine propunerile de modificare ┼či/sau perioada de valabilitate ┼či vor fi solu┼úionate cu acceptul autorit─â┼úilor competente care au emis respectivele autoriza┼úii de transport interna┼úional.
    (2) Cererile de reînnoire/modificare a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional vor fi solu┼úionate cu respectarea procedurii prev─âzute la art. 68 - 70.
    (3) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional reînnoite/modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva return─ârii vechilor autoriza┼úii în termen de 10 zile de la primirea noilor autoriza┼úii de transport interna┼úional.
    ART. 72
    (1) Dup─â ob┼úinerea autoriza┼úiilor de transport interna┼úional de la statul unde este situat cel─âlalt cap─ât de traseu, precum ┼či a celor de la statele tranzitate, acestea vor fi eliberate operatorului de transport rutier de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    (2) Concomitent cu autoriza┼úiile de transport rutier men┼úionate la alin. (1), Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va elibera operatorului de transport rutier român ┼či autoriza┼úia de transport interna┼úional pe acel traseu, prev─âzut─â la art. 66.
    ART. 73
    Autoriza┼úia de transport interna┼úional se retrage de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier în urm─âtoarele cazuri:
    a) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia;
    b) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii autoriza┼úiei de transport interna┼úional;

    c) efectuarea de transport rutier public de persoane în trafic na┼úional pe baza autoriza┼úiei de transport interna┼úional, cu îmbarcarea/debarcarea persoanelor între dou─â puncte de pe teritoriul României;
    d) la a treia sanc┼úiune aplicat─â pentru nerespectarea prevederilor autoriza┼úiei de transport interna┼úional. Operatorul de transport va fi notificat dup─â aplicarea celei de-a doua sanc┼úiuni.

    ART. 74
    (1) Pe teritoriul României operatorii de transport rutier români au obliga┼úia de a de┼úine, în original, la bordul vehiculului, pe toat─â durata transportului de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional, autoriza┼úia de transport interna┼úional prev─âzut─â la art. 72 alin. (2), înso┼úit─â de graficul de circula┼úie.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de documentele men┼úionate la alin. (1), în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se afle:
    a) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;

    b) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori o copie conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;
    d) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    e) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil, pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 75
    (1) Operatorul de transport rutier are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â utilizeze pe timpul execut─ârii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier ┼či a traseului;
    b) s─â emit─â legitima┼úii de c─âl─âtorie corespunz─âtoare tarifelor aferente distan┼úei parcurse de persoana transportat─â;
    c) s─â asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din vina operatorului de transport rutier;
    d) s─â asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele r─âmase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore;
    e) s─â anun┼úe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauz─â de for┼ú─â major─â sau din alte cauze la capetele traseului ┼či, în limita posibilit─â┼úilor, ┼či pe traseu;
    f) s─â comunice Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier renun┼úarea la traseu, cu minimum 30 de zile înainte de data încet─ârii efectu─ârii traseului;
    g) s─â asigure vânzarea biletelor cu anticipa┼úie;
    h) s─â asigure bilete de c─âl─âtorie în cel pu┼úin dou─â limbi - limba român─â ┼či o limb─â de circula┼úie interna┼úional─â;
    i) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;

    j) s─â respecte prevederile prev─âzute în autoriza┼úia de transport ┼či s─â asigure criteriile de continuitate, regularitate ┼či capacitate necesare efectu─ârii transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv.

    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai operatorului de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â preia la transport m─ârfuri sau colete doar în limita spa┼úiilor disponibile;
    b) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaz─â numai de c─âtre conduc─âtorul auto;
    c) s─â opreasc─â în toate sta┼úiile prev─âzute în graficul de circula┼úie care înso┼úe┼čte autoriza┼úia de transport interna┼úional, f─âr─â a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prev─âzute în graficul de circula┼úie;

    d) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.

    ART. 76
    (1) Graficul de circula┼úie aferent unui traseu în trafic interna┼úional poate s─â prevad─â mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramifica┼úii ale traseului respectiv, men┼úionate corespunz─âtor în graficul de circula┼úie.
    (2) Aceste ramifica┼úii ale traseului se pot executa, numai în situa┼úia în care exist─â c─âl─âtori, cu vehicule care de┼úin la bord autoriza┼úia de transport interna┼úional.
    (3) Transportul de persoane pe aceste ramifica┼úii se consider─â ca fiind o continuare a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interna┼úional unde c─âl─âtoria se poate efectua numai în baza legitima┼úiilor de c─âl─âtorie eliberate pentru traseul sau traseele interna┼úionale pentru care exist─â la bord autoriza┼úiile de transport interna┼úional respective.
    ART. 77
    (1) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit sau de destina┼úie, necesare efectu─ârii unui transport de persoane prin serviciu regulat pentru operatorii de transport rutier str─âini, se acord─â în condi┼úiile ┼či în termenele prev─âzute de acordurile bilaterale ┼či multilaterale încheiate de România cu celelalte state, de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    (2) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit sau de destina┼úie sunt valabile numai în original.
    (3) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit este prev─âzut în anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (4) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de destina┼úie este prev─âzut în anexa nr. 13 la prezentele norme.
    ART. 78
    (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autoriza┼úiei de transport interna┼úional se comunic─â Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier, în termen de 15 zile de la data constat─ârii, aceasta înlocuindu-se cu un document nou.
    (2) Pierderea sau sustragerea autoriza┼úiei de transport interna┼úional se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

    III.2.1.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale


    III.2.1.2.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjude┼úean


    ART. 79
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjude┼úean se efectueaz─â de operatorii de transport rutier în baza licen┼úei de traseu eliberate de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â administrativ─â operatorul de transport rutier î┼či are sediul social.
    ART. 80
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjude┼úean poate fi efectuat de c─âtre operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de înv─â┼ú─âmânt sau unitate militar─â, în vederea efectu─ârii de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la art. 3 alin. (1) pct. 37 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006.
    ART. 81
    în vederea ob┼úinerii unei licen┼úe de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane în trafic interjude┼úean, operatorul de transport rutier va depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. un dosar care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) lista vehiculelor cu care se efectueaz─â traseul ┼či capacitatea de transport a acestora;
    c) copiile conforme ale licen┼úei de transport într-un num─âr egal cu cel al vehiculelor prezentate în list─â;
    d) graficul de circula┼úie propus, care trebuie s─â fie în concordan┼ú─â cu programul de începere/încheiere a activit─â┼úilor, respectiv programul de intrare/ie┼čire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circula┼úie va cuprinde sensurile în care se transport─â angaja┼úii pentru începerea activit─â┼úilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activit─â┼úilor/ie┼čirea din schimb;
    e) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care s─â rezulte programul de începere/încheiere a activit─â┼úilor, respectiv programul de intrare/ie┼čire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;
    f) tabel cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmeaz─â s─â fie transportate.

    ART. 82
    în termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. analizeaz─â documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condi┼úiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, s─â dispun─â eliberarea licen┼úei de traseu sau s─â comunice în scris refuzul motivat, dup─â caz.

    ART. 83
    (1) Licen┼úa de traseu se elibereaz─â operatorului de transport rutier într-un num─âr egal cu num─ârul de vehicule necesare efectu─ârii traseului, dup─â prezentarea avizelor eliberate de administra┼úiile locale pentru sta┼úiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.
    (2) în cazul transportului de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjude┼úean, sta┼úiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi sta┼úiile publice, dar trebuie s─â se asigure condi┼úii minime de siguran┼ú─â pentru persoanele transportate.
    (3) Licen┼úa de traseu se elibereaz─â de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pentru o perioad─â egal─â cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de un an, dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de eliberare.
    (4) Modelul licen┼úei de traseu este prev─âzut în anexa nr. 8 la prezentele norme.
    (5) Licen┼úa de traseu con┼úine tipul ┼či capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului ┼či este înso┼úit─â pe toat─â durata efectu─ârii transportului de graficul de circula┼úie aferent, în original.
    (6) Graficul de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu cuprinde:
    a) sta┼úiile, altele decât sta┼úiile publice, precum ┼či distan┼úele dintre acestea;
    b) orele de plecare, respectiv de sosire;
    c) zilele în care se efectueaz─â transporturile.
    (7) Modelul graficului de circula┼úie al licen┼úei de traseu este prev─âzut în anexa nr. 9 la prezentele norme.
    (8) Licen┼úa de traseu este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.

    ART. 84
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea ob┼úinerii unei licen┼úe de traseu în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) dac─â solicitantul nu dispune de num─ârul de vehicule sau de copii conforme ale licen┼úei de transport, necesare derul─ârii transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;
    b) dac─â solicitantul a fost sanc┼úionat în ultimul an prin suspendarea unui num─âr de copii conforme reprezentând 10% din num─ârul total de copii conforme pe care îl de┼úine, ca urmare a s─âvâr┼čirii unor abateri grave prev─âzute la art. 11;
    c) dac─â un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angaja┼úilor mai multor beneficiari, precum ┼či dac─â vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o curs─â/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale c─âror grafice de circula┼úie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

    ART. 85
    (1) Operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a de┼úine în original, la bordul vehiculului, pe toat─â durata transportului na┼úional de persoane prin servicii regulate speciale, documentul de transport.
    (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjude┼úean, prin document de transport se în┼úelege licen┼úa de traseu înso┼úit─â de graficul de circula┼úie aferent acesteia.
    (3) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjude┼úean, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conform─â cu originalul a acestuia;
    b) legitima┼úii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate;
    c) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;
    d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de închiriere sau leasing;

    e) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    f) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    g) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 86
    Retragerea licen┼úei de traseu se face de agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în urm─âtoarele cazuri:
    a) când nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia;
    b) în cazul s─âvâr┼čirii de c─âtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dup─â cum urmeaz─â:
    (i) când licen┼úa de traseu a fost ob┼úinut─â prin furnizarea unor documente care con┼úineau informa┼úii eronate;
    (ii) când operatorul de transport rutier de┼úin─âtor al licen┼úei de traseu a încredin┼úat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prev─âzute în graficul de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu;
    (iii) când s-a constatat faptul c─â în vehiculul/vehiculele care efectueaz─â transport de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate persoane care nu au fost nominalizate de c─âtre beneficiarul transportului în tabelul prev─âzut la art. 81 lit. f);
    c) când operatorul de transport rutier nu a efectuat cel pu┼úin 5% din totalul curselor prev─âzute în graficul de circula┼úie al licen┼úei de traseu într-un interval de 30 de zile;
    d) la încetarea activit─â┼úii operatorului de transport rutier;
    e) la retragerea licen┼úei de transport;

    f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendat─â, conform înregistr─ârilor din registrul comer┼úului.

    ART. 87
    (1) Operatorul de transport rutier are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â utilizeze pe timpul execut─ârii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului ┼či a tipului de transport;
    b) s─â asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din vina operatorului de transport rutier;
    c) s─â preia la transport numai persoanele nominalizate în tabelul prev─âzut la art. 81 lit. f), care de┼úin legitima┼úii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului;
    d) s─â asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele r─âmase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în jude┼ú ┼či 5 ore în ┼úar─â;
    e) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai operatorului de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â preia la transport m─ârfuri sau colete doar în limita spa┼úiilor disponibile;
    b) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaz─â numai de c─âtre conduc─âtorul auto;
    c) s─â opreasc─â în toate sta┼úiile prev─âzute în graficul de circula┼úie aferent licen┼úei de traseu, f─âr─â a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prev─âzute în graficul de circula┼úie;

    d) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.

    ART. 88
    (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licen┼úelor de traseu se comunic─â de c─âtre operatorul de transport rutier la agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constat─ârii, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Pierderea sau sustragerea licen┼úelor de traseu se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

    III.2.1.2.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interna┼úional
    ART. 89
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interna┼úional se efectueaz─â de c─âtre operatorii de transport rutier români, în baza autoriza┼úiilor de transport interna┼úional eliberate de autorit─â┼úile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, înso┼úite de graficele de circula┼úie, ┼či a autoriza┼úiilor de transport interna┼úionale eliberate de autorit─â┼úile competente ale statelor tranzitate, dup─â caz.
    ART. 90
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interna┼úional poate fi efectuat de c─âtre operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de înv─â┼ú─âmânt sau unitate militar─â, în vederea efectu─ârii de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la art. 3 alin. (1) pct. 37 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006.
    ART. 91
    (1) în vederea autoriz─ârii efectu─ârii de transport rutier public de persoane prin servicii regulate speciale pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier un dosar care cuprinde urm─âtoarele documente:
    a) cererea de eliberare, al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 11 la prezentele norme;
    b) num─ârul de autovehicule necesare pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier men┼úiona┼úi în cerere;
    c) traseul ┼či graficul de circula┼úie propus, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;
    d) avizele, pentru punctele de îmbarcare/debarcare, eliberate de de┼úin─âtorii acestora;
    e) schi┼úa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
    f) schema de conducere care s─â permit─â controlul respect─ârii perioadelor de conducere ┼či de odihn─â ale conduc─âtorilor auto;
    g) contractul original, încheiat cu beneficiarul transportului, în limba român─â, sau copia tradus─â ┼či legalizat─â, precum ┼či în limba oficial─â a statului unde se afl─â sediul beneficiarului;
    h) perioada de valabilitate a autoriza┼úiei ┼či num─ârul de autoriza┼úii solicitate;
    i) orice informa┼úii suplimentare pe care operatorii de transport rutier care înainteaz─â cereri le consider─â relevante sau care le sunt solicitate de autorit─â┼úile de autorizare.
    (2) Documentele prev─âzute la alin. (1) lit. a), c), e) ┼či f) se vor prezenta ┼či în formatul electronic solicitat de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    ART. 92
    (1) Autoriza┼úia de transport interna┼úional se acord─â de autorit─â┼úile statului pe al c─ârui teritoriu sunt îmbarca┼úi ┼či debarca┼úi c─âl─âtorii. Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier înainteaz─â acestor autorit─â┼úi, precum ┼či autorit─â┼úilor competente ale statelor ale c─âror teritorii sunt tranzitate f─âr─â îmbarcarea ┼či debarcarea c─âl─âtorilor o copie a cererii împreun─â cu copiile documenta┼úiei relevante ┼či aprecierea acesteia.
    (2) Deciziile asupra autoriz─ârii operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorit─â┼úile competente ale statelor de autorizare, în termenele stipulate în acordurile ┼či conven┼úiile încheiate între România ┼či celelalte state.
    (3) Termenul în care Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier analizeaz─â cererile depuse de operatorii de transport rutier este de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului.
    ART. 93
    (1) Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va respinge dosarul depus în vederea atribuiri unui traseu în trafic interna┼úional în urm─âtoarele cazuri:
    a) dac─â solicitantul nu dispune de num─ârul de vehicule ┼či copii conforme ale licen┼úei de transport, necesare derul─ârii transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;
    b) dac─â în trecut solicitantul nu a respectat legisla┼úia na┼úional─â sau interna┼úional─â privind transportul rutier ┼či în special condi┼úiile ┼či cerin┼úele privind autoriza┼úiile pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic interna┼úional sau a comis înc─âlc─âri grave ale legisla┼úiei privind siguran┼úa rutier─â, în special cu privire la reglement─ârile aplicabile vehiculelor ┼či perioadelor de odihn─â ┼či conducere ale conduc─âtorilor auto;
    c) dac─â prin atribuirea traseului respectiv se încalc─â prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România ┼či statele pe teritoriul c─ârora se afl─â traseul.
    (2) în cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde men┼úionarea motivelor care au stat la baza acestei hot─ârâri.
    ART. 94
    (1) Dup─â ob┼úinerea autoriza┼úiilor de transport interna┼úional de la statul unde este situat cel─âlalt cap─ât de traseu, precum ┼či cele de la statele tranzitate, acestea vor fi eliberate operatorului de transport rutier de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    (2) Concomitent cu autoriza┼úiile de transport rutier men┼úionate la alin. (1), Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va elibera operatorului de transport rutier român ┼či o autoriza┼úie de transport interna┼úional pe acel traseu, al c─ârei model este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme.
    (3) Autoriza┼úia de transport interna┼úional de persoane prin servicii regulate speciale se elibereaz─â pe o perioad─â de maximum 5 ani.
    (4) Autoriza┼úia este nominal─â, nu este transmisibil─â ┼či va fi înso┼úit─â pe toat─â durata efectu─ârii traseului de graficul de circula┼úie al acesteia în original.
    ART. 95
    (1) Cererile de reînnoire a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional sau de modificare a condi┼úiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autoriza┼úiei vor con┼úine propunerile de modificare ┼či/sau perioada de valabilitate ┼či vor fi solu┼úionate cu acceptul autorit─â┼úilor competente care au emis respectivele autoriza┼úii de transport interna┼úional.
    (2) Cererile de reînnoire/modificare a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional vor fi solu┼úionate cu respectarea procedurii prev─âzute la art. 91 - 93.
    (3) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional reînnoite/modificate se elibereaz─â operatorilor de transport rutier români sub rezerva return─ârii vechilor autoriza┼úii în termen de 10 zile de la primirea noilor autoriza┼úii de transport interna┼úional.
    ART. 96
    Autoriza┼úia de transport interna┼úional se retrage de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier în urm─âtoarele cazuri:
    a) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia;
    b) când se constat─â c─â operatorul de transport rutier a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii autoriza┼úiei de transport interna┼úional.
    ART. 97
    (1) Pe teritoriul României, operatorii de transport rutier români au obliga┼úia de a de┼úine în original, la bordul vehiculului, pe toat─â durata transportului de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interna┼úional, autoriza┼úia de transport interna┼úional prev─âzut─â la art. 72 alin. (2), înso┼úit─â de graficul de circula┼úie.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de documentele men┼úionate la alin. (1), în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interna┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului în limba român─â sau copia tradus─â ┼či legalizat─â;
    b) legitima┼úii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate;
    c) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;

    d) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    e) contractul de închiriere sau de leasing în original ori o copie conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;
    f) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    g) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 98
    (1) Operatorul de transport rutier are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â utilizeze pe timpul execut─ârii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului ┼či a tipului de transport;
    b) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;
    c) s─â asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din vina operatorului de transport rutier;
    d) s─â asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele r─âmase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai operatorului de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â preia la transport bagaje sau colete doar în limita spa┼úiilor disponibile;
    b) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaz─â numai de c─âtre conduc─âtorul auto sau de c─âtre reprezentantul acestuia;
    c) s─â opreasc─â în toate sta┼úiile prev─âzute în graficul de circula┼úie care înso┼úe┼čte autoriza┼úia de transport interna┼úional, f─âr─â a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prev─âzute în graficul de circula┼úie;

    d) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.

    ART. 99
    (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autoriza┼úiei de transport interna┼úional se comunic─â Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier, în termen de 15 zile de la data constat─ârii, aceasta înlocuindu-se cu un document nou.
    (2) Pierderea sau sustragerea autoriza┼úiei de transport interna┼úional se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

    III.2.1.3. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale

    III.2.1.3.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional
    ART. 100
    Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional se efectueaz─â de c─âtre operatorii de transport rutier numai în baza documentului de transport.
    ART. 101
    (1) La efectuarea unui transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional, operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a de┼úine în original, la bordul vehiculului, pe toat─â durata transportului, documentul de transport.
    (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional, prin document de transport se în┼úelege documentul de control al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 14 la prezentele norme.
    (3) Documentul de control este format din foi de parcurs deta┼čabile, în dou─â exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25.
    (4) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se p─âstreaz─â la bordul vehiculului pe toat─â durata transportului pentru care a fost întocmit.
    (5) Foile de parcurs se completeaz─â în dublu exemplar de c─âtre operatorul de transport rutier, pentru fiecare c─âl─âtorie înainte de începerea acesteia.
    (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se deta┼čeaz─â din documentul de control imediat dup─â completare ┼či se p─âstreaz─â la sediul operatorului de transport rutier.
    (7) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) contractul/comanda beneficiarului transportului respectiv, în original sau în copie;
    b) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;
    c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;

    d) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    e) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    f) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 102
    (1) Documentul de control se elibereaz─â de agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) Documentul de control este nominal ┼či nu este transmisibil.
    ART. 103
    Comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul trebuie s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) denumirea beneficiarului;
    b) codul unic de înregistrare;
    c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);
    d) traseul;
    e) punctul de îmbarcare ┼či cel de debarcare a persoanelor transportate;
    f) perioada de desf─â┼čurare a serviciului respectiv.
    ART. 104
    Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic na┼úional nicio persoan─â nu poate urca sau coborî, îmbarcarea, respectiv debarcarea acestora, fiind posibil─â numai într-un singur punct men┼úionat în comand─â sau contract.
    ART. 105
    (1) Operatorul de transport rutier are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;
    b) s─â transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;
    c) s─â asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din vina operatorului de transport rutier;
    d) s─â asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele r─âmase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în jude┼ú ┼či 5 ore în ┼úar─â.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai operatorului de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â preia la transport bagaje sau colete doar în limita spa┼úiilor disponibile;
    b) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaz─â numai de c─âtre conduc─âtorul auto;

    c) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.

    d) s─â opreasc─â pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate numai în locurile prev─âzute în comand─â sau în contract.

    III.2.1.3.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic interna┼úional
    ART. 106
    (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic interna┼úional se poate efectua numai în condi┼úiile respect─ârii prevederilor Acordului privind transportul interna┼úional ocazional de c─âl─âtori cu autocarul ┼či autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002.
    (2) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va afi┼ča la sediul agen┼úiilor teritoriale ┼či pe site-ul propriu lista ┼ú─ârilor semnatare ale Acordului INTERBUS.
    (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R va afi┼ča la sediul agen┼úiilor teritoriale ┼či pe site-ul propriu modul de efectuare a transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale ┼či documentul de transport necesar pentru fiecare stat.
    ART. 107
    (1) Documentul de control se elibereaz─â de agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. operatorului de transport rutier dup─â prezentarea documentului de plat─â a tarifului de eliberare.
    (2) Pentru statele semnatare ale Acordului INTERBUS, eliberarea autoriza┼úiilor pentru serviciile ocazionale neliberalizate se face de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    ART. 108
    Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic interna┼úional nicio persoan─â nu poate urca sau coborî, îmbarcarea, respectiv debarcarea acestora, fiind posibil─â numai într-un singur punct men┼úionat pe documentul de control.
    ART. 109
    (1) Pentru efectuarea unui transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a de┼úine în original, la bordul vehiculului, pe toat─â durata transportului, copia conform─â a licen┼úei de transport, precum ┼či documentul de transport.

    (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic interna┼úional, prin document de transport se în┼úelege, dup─â caz:
    a) documentul prev─âzut în anexa nr. 27 la prezentele norme pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;
    b) documentul de control prev─âzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România ┼či state nemembre ale Uniunii Europene sau care tranziteaz─â state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene;
    c) autoriza┼úia pentru serviciul ocazional neliberalizat;
    d) documentul de control prev─âzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.

    (3) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic interna┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se afle:
    a) contractul de transport sau documentul echivalent prev─âzut în pagina de gard─â a documentului de control;
    b) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier;
    c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de închiriere sau de leasing;

    d) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    e) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    f) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 110
    (1) Operatorul de transport rutier are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;
    b) s─â transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;
    c) s─â asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care c─âl─âtoria nu se poate realiza pân─â la destina┼úie din vina operatorului de transport rutier;
    d) s─â asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele r─âmase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai operatorului de transport rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â preia la transport m─ârfuri sau colete doar în limita spa┼úiilor disponibile;
    b) s─â asigure urcarea ┼či coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaz─â numai de c─âtre conduc─âtorul auto;

    c) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.

    d) s─â opreasc─â pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate numai în locurile prev─âzute în contractul de transport.
    ART. 111
    (1) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit sau destina┼úie, necesare efectu─ârii unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier str─âini, se acord─â în condi┼úiile ┼či în termenele prev─âzute de acordurile bilaterale ┼či multilaterale încheiate de România cu celelalte state, de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    (2) Autoriza┼úiile de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit sau destina┼úie sunt valabile numai în original.
    (3) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit, eliberat─â unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prev─âzut în anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (4) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de tranzit, eliberat─â unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prev─âzut în anexa nr. 15 la prezentele norme.
    (5) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de destina┼úie, eliberat─â unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prev─âzut în anexa nr. 13 la prezentele norme.
    (6) Modelul autoriza┼úiei de transport interna┼úional având România ca ┼úar─â de destina┼úie, eliberat─â unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prev─âzut în anexa nr. 16 la prezentele norme.

    III.2.2. Transportul rutier de persoane în cont propriu

    III.2.2.1. Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic na┼úional

    ART. 112
    Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu în trafic na┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se afle, pe toat─â durata transportului, copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu ┼či documentul de transport.

    ART. 113
    (1) Pentru transportul de persoane în cont propriu în trafic na┼úional, prin document de transport se în┼úelege tabelul cuprinzând persoanele transportate, semnat ┼či ┼čtampilat de c─âtre reprezentantul legal al întreprinderii.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic na┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al întreprinderii;
    b) contractul de leasing în original sau copia conform─â cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de leasing;

    c) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    d) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    e) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 114
    (1) întreprinderea are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;
    b) s─â transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai întreprinderii au urm─âtoarele obliga┼úii:

    a) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;

    b) s─â nu opreasc─â pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care sunt angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.

    III.2.2.2. Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic interna┼úional
    ART. 115
    (1) Pentru efectuarea transportului rutier de persoane în cont propriu în trafic interna┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se afle, pe toat─â durata transportului, copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu ┼či documentul de transport, iar persoanele transportate trebuie s─â fie angaja┼úii întreprinderii.
    (2) Calitatea de angajat al întreprinderii se dovede┼čte prin legitima┼úii de serviciu valabile.
    ART. 116
    (1) Pentru transportul de persoane în cont propriu în trafic interna┼úional, prin document de transport se în┼úelege tabelul cuprinzând persoanele transportate, semnat ┼či ┼čtampilat de c─âtre reprezentantul legal al întreprinderii.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic interna┼úional, la bordul vehiculului trebuie s─â se mai afle:
    a) legitima┼úia de serviciu valabil─â a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al întreprinderii;
    b) contractul de leasing în original sau în copie legalizat─â, în cazul în care vehiculul rutier este de┼úinut cu contract de leasing;

    c) actul prin care se dovede┼čte dreptul de munc─â în România, în cazul conduc─âtorilor auto cet─â┼úeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

    d) asigurarea pentru persoanele transportate ┼či bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    e) certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
    ART. 117
    (1) întreprinderea are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â asigure instruirea conduc─âtorilor auto privind obliga┼úiile ce revin acestora;
    b) s─â transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.
    (2) Suplimentar fa┼ú─â de prevederile art. 39, conduc─âtorii auto angaja┼úi ai întreprinderii au urm─âtoarele obliga┼úii:

    a) s─â transporte persoane doar în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita num─ârului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;

    b) s─â nu opreasc─â pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care sunt angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.

    CAP. 4
    Activit─â┼úi conexe transportului rutier

    ART. 118
    Activit─â┼úile conexe transportului rutier se pot efectua de întreprinderi numai pe baza licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, eliberat─â de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are sediul social.
    ART. 119
    Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier se elibereaz─â pentru fiecare tip de activitate conex─â, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

    ART. 120 *** Abrogat

    ART. 121
    Activit─â┼úile conexe transportului rutier sunt urm─âtoarele:
    a) activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â;
    b) activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public.

    IV.1. Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â

    ART. 122 *** Abrogat

    ART. 123
    (1) Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autog─âri se elibereaz─â întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condi┼úiile de baz─â material─â, competen┼ú─â profesional─â ┼či onorabilitate.
    (2) Condi┼úia de baz─â material─â este îndeplinit─â dac─â întreprinderea dispune de:
    - casa de bilete ┼či abonamente;
    - birou de mi┼čcare ┼či informa┼úii;
    - minimum dou─â peroane pentru autobuzele care pleac─â/sosesc în/din curs─â;
    - grup sanitar propriu cu minimum dou─â cabine;
    - sal─â de a┼čteptare pentru publicul c─âl─âtor, cu cel pu┼úin 20 de locuri pe scaune ┼či o suprafa┼ú─â echivalent─â de minimum 1 mp pentru fiecare loc pe scaun;
    - spa┼úiu pentru depozitarea bagajelor publicului c─âl─âtor, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunz─âtor ┼či suficient a bagajelor;
    - afi┼čaj pentru informarea publicului c─âl─âtor, inclusiv la fiecare peron;
    - calculator ┼či conexiune la internet.
    (3) Condi┼úia de competen┼ú─â profesional─â se consider─â îndeplinit─â dac─â persoana desemnat─â s─â conduc─â activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â de┼úine certificat de competen┼ú─â profesional─â pentru persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier de persoane, prev─âzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), valabil, eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (4) Condi┼úia de onorabilitate se consider─â îndeplinit─â dac─â persoana desemnat─â s─â conduc─â activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â nu se reg─âse┼čte în una dintre urm─âtoarele situa┼úii:
    a) a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni în urm─âtoarele domenii:
    - drept comercial;
    - insolven┼ú─â;
    - condi┼úii de remunerare ┼či de munc─â ale profesiei;
    - circula┼úie rutier─â;
    - r─âspundere profesional─â;
    - trafic de fiin┼úe umane sau trafic de droguri;
    b) dac─â în ultimul an a îndeplinit aceast─â func┼úie la o întreprindere care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogara c─âreia i-a fost retras─â licen┼úa de activit─â┼úi conexe transportului rutier, din vina dovedit─â a acesteia.

    ART. 123^1
    în situa┼úia în care persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndepline┼čte aceast─â func┼úie, întreprinderea care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â - are obliga┼úia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în aceast─â perioad─â condi┼úiile de competen┼ú─â profesional─â ┼či onorabilitate se consider─â îndeplinite.

    ART. 124 *** Abrogat

    ART. 125
    De┼úin─âtorii de licen┼ú─â pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autog─âri - au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â afi┼čeze la fiecare cas─â de bilete ┼či abonamente orarul de func┼úionare;
    b) s─â monteze afi┼čaje la peroanele de plecare/sosire a curselor;
    c) s─â repartizeze cursele pe peroane astfel încât s─â se asigure un interval de cel pu┼úin 15 minute între dou─â plec─âri consecutive de la acela┼či peron;
    d) s─â întocmeasc─â programul autog─ârii în func┼úie de orele de plecare ┼či de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse ┼či se va închide dup─â minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    e) s─â asigure eviden┼úa curselor plecate ┼či sosite, precum ┼či ordinea cronologic─â de execu┼úie, prin registrul de mi┼čcare ce va cuprinde:
    (i) ora de plecare/sosire;
    (ii) num─ârul de circula┼úie;
    (iii) traseul;
    (iv) operatorul de transport rutier;
    (v) observa┼úii;
    f) s─â permit─â în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogar─â, f─âr─â a condi┼úiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicit─â;
    g) s─â primeasc─â ┼či s─â înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicit─â accesul în autogar─â, cereri la care se va r─âspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
    h) s─â încheie contracte de acces în autogar─â, în conformitate cu graficele de circula┼úie aprobate, cu operatorii de transport rutier de┼úin─âtori de licen┼ú─â de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;
    i) s─â aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru acelea┼či servicii;
    j) s─â încheie contracte de acces în autogar─â cu operatorii de transport rutier f─âr─â a dep─â┼či capacitatea autog─ârii;
    k) s─â transmit─â on-line agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în formatul solicitat de aceasta, efectuarea curselor ┼či traseelor pe fiecare operator de transport de┼úin─âtor de licen┼ú─â de traseu cu care aceasta a încheiat contract;
    l) s─â încheie contracte de acces în autogar─â cu operatorii de transport rutier f─âr─â a dep─â┼či perioada de valabilitate a programului de transport;
    m) s─â remedieze deficien┼úele semnalate de publicul c─âl─âtor ┼či constatate de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termenul stabilit de aceasta.

    ART. 126
    (1) Pentru eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â, solicitantul va depune la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are sediul social un dosar care va cuprinde urm─âtoarele, dup─â caz:
    a) cererea;

    b) actele din care s─â reias─â dreptul de de┼úinere sau de folosin┼ú─â a spa┼úiului pe o perioad─â de minim un an de la data solicit─ârii;

    c) în func┼úie de forma juridic─â de organizare:
    (i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či actul constitutiv, din care s─â rezulte c─â societ─â┼úile comerciale au în obiectul de activitate activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    (ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či autoriza┼úia pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi economice în mod independent, din care s─â rezulte c─â persoanele fizice ┼či asocia┼úiile familiale au în obiectul de activitate activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    (iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul ┼či dovada înscrierii în Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, din care s─â rezulte c─â funda┼úiile ┼či asocia┼úiile nonprofit care au personalitate juridic─â pot efectua activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    (iv) actul de înfiin┼úare, codul fiscal ┼či statutul/regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, din care trebuie s─â rezulte c─â institu┼úiile/autorit─â┼úile, altele decât cele men┼úionate mai sus, au în obiectul de activitate activit─â┼úi conexe transportului rutier;

    d) aprobarea autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale pentru înfiin┼úarea autog─ârii;
    e) decizia de numire a persoanei desemnate posesoare a unui certificat de preg─âtire profesional─â eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. valabil pentru transportul de persoane;
    f) cazierul judiciar al persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier de persoane din care s─â reias─â c─â îndepline┼čte condi┼úia prev─âzut─â la art. 123 alin. (4) lit. a);
    g) actele persoanei desemnate s─â conduc─â activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â, în cazul cet─â┼úenilor str─âini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
    (i) decizia de numire;
    (ii) certificatul de competen┼ú─â profesional─â, valabil, eliberat de autoritatea competent─â dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    (iii) cazierul judiciar eliberat de c─âtre o autoritate judiciar─â competent─â din ┼úara de origine sau din ┼úara din care aceasta vine, din care s─â rezulte c─â nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiunile prev─âzute la art. 123 alin. (4) lit. a);
    (iv) în cazul în care în ┼úara de origine sau în ┼úara din care vine resortisantul str─âin nu se elibereaz─â documentul men┼úionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declara┼úie sub jur─âmânt sau o declara┼úie solemn─â f─âcut─â de persoana în cauz─â în fa┼úa unei autorit─â┼úi judiciare ori administrative competente sau, dup─â caz, a unui notar din ┼úara de origine ori din ┼úara din care aceasta vine;
    (v) documentele prev─âzute la pct. (iii) ┼či (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse dup─â mai mult de 90 de zile de la data emiterii.
    (2) Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are sediul social, punctul de lucru sau sucursala, dup─â caz, va verifica îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la art. 123 alin. (2) ┼či va întocmi o not─â de constatare.

    ART. 127
    în termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. analizeaz─â dosarul depus de solicitant ┼či, în func┼úie de îndeplinirea condi┼úiilor necesare, elibereaz─â licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â ori comunic─â în scris refuzul motivat al eliber─ârii acesteia.
    ART. 128
    (1) Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â se elibereaz─â dup─â prezentarea dovezii de plat─â a tarifului pentru acest document.
    (2) Modelul licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â este prev─âzut în anexa nr. 17 la prezentele norme.

    ART. 129
    în situa┼úia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmeaz─â s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi de autogar─â sau desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de autogar─â numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru ob┼úinerea licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â pentru acestea, întreprinderea va îndeplini condi┼úiile prev─âzute la art. 123 ┼či va depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are respectivul punct de lucru sau sucursal─â un dosar care va cuprinde documentele prev─âzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prev─âzut─â la art. 126 alin. (2) va fi întocmit─â de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are deschis respectivul punct de lucru sau sucursal─â, care va elibera licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â cu respectarea condi┼úiilor prev─âzute de prezentele norme.

    ART. 130 *** Abrogat
    ART. 131 *** Abrogat
    ART. 132 *** Abrogat

    ART. 133
    (1) Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â se retrage în urm─âtoarele cazuri:
    a) nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia;
    b) când întreprinderea a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii acesteia;
    c) când întreprinderea î┼či înceteaz─â activitatea conex─â transportului rutier sau se desfiin┼úeaz─â. în acest caz întreprinderea este obligat─â s─â depun─â, în termen de 15 zile de la încetarea activit─â┼úii, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â, licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â;

    d) în cazul abaterilor repetate de la obliga┼úiile care revin întreprinderii, dup─â cum urmeaz─â:
    (i) abaterile pentru care la a doua repetare în decurs de 12 luni, cu notificare prealabil─â, se aplic─â m─âsura retragerii licen┼úei sunt:
    1. nerespectarea programului autog─ârii, potrivit c─âruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse ┼či se închide dup─â minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    2. refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogar─â sau condi┼úionarea încheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicit─â;
    3. refuzul primirii ┼či/sau înregistr─ârii tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicit─â accesul în autogar─â;
    4. refuzul încheierii contractelor de acces în autogar─â, în conformitate cu graficele de circula┼úie aprobate, cu operatorii de transport rutier de┼úin─âtori de licen┼ú─â de traseu, în condi┼úiile respect─ârii pct. 7;
    5. încheierea contractelor de acces în autogar─â cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decât perioada de valabilitate a programului de transport;
    6. aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferen┼úiate pentru acelea┼či servicii;
    7. încheierea de contracte de acces în autogar─â cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autog─ârii;
    (ii) abaterile pentru care la a treia repetare, cu notificare prealabil─â, se aplic─â m─âsura retragerii licen┼úei sunt urm─âtoarele:
    1. lipsa orarului de func┼úionare la fiecare cas─â de bilete ┼či abonamente;
    2. lipsa afi┼čajelor la peroanele de plecare/sosire a curselor;
    3. repartizarea curselor pe peroane astfel încât nu sunt asigurate cel pu┼úin 15 minute interval între dou─â plec─âri/sosiri consecutive de la acela┼či peron;
    4. lipsa eviden┼úei curselor plecate ┼či sosite ┼či a ordinii cronologice de execu┼úie;
    5. necomunicarea on-line, în formatul solicitat, c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. a curselor efectuate pe fiecare operator de transport rutier sau comunicarea de date eronate;
    6. reclama┼úii din partea publicului c─âl─âtor privind nerespectarea serviciilor desf─â┼čurate de autogar─â, verificate ┼či confirmate, ┼či neremedierea de c─âtre întreprindere, în termenul stabilit de agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., a aspectelor semnalate în reclama┼úii.
    (2) Dup─â retragerea licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi desf─â┼čurate de autogar─â, agen┼úia teritorial─â emitent─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea pozi┼úiei respective din Registrul întreprinderilor.


    IV.2. Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public
    ART. 134
    Activit─â┼úile de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public se realizeaz─â prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele s─âu, prin intermediul unui operator de transport rutier.
    ART. 135
    (1) în executarea activit─â┼úii de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public întreprinderea încheie contracte de transport în nume propriu, fiind r─âspunz─âtoare de efectuarea transportului fa┼ú─â de beneficiarul acestuia.
    (2) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai mul┼úi intermediari.

    ART. 135^1
    (1) Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public se elibereaz─â întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condi┼úiile de baz─â material─â, competen┼ú─â profesional─â, onorabilitate ┼či capacitate financiar─â.
    (2) Condi┼úia de baz─â material─â se consider─â îndeplinit─â dac─â întreprinderea face dovada de┼úinerii cu orice titlu a unui spa┼úiu pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii.
    (3) Condi┼úia de competen┼ú─â profesional─â se consider─â îndeplinit─â dac─â persoana desemnat─â s─â conduc─â activitatea de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, angajat─â a întreprinderii, de┼úine certificat de competen┼ú─â profesional─â prev─âzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., valabil pentru transportul de m─ârfuri ┼či/sau persoane, dup─â caz, în func┼úie de tipul de activitate desf─â┼čurat─â.
    (4) Condi┼úia de onorabilitate se consider─â îndeplinit─â dac─â persoana desemnat─â s─â conduc─â activitatea de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, angajat─â a întreprinderii, nu se reg─âse┼čte în una dintre urm─âtoarele situa┼úii:
    a) a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni în urm─âtoarele domenii:
    - drept comercial;
    - insolven┼ú─â;
    - condi┼úiile de remunerare ┼či de munc─â ale profesiei;
    - circula┼úia rutier─â;
    - r─âspunderea profesional─â;
    - traficul cu fiin┼úe umane sau traficul de droguri;
    b) dac─â în ultimul an a îndeplinit aceast─â func┼úie la o întreprindere care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public c─âreia i-a fost retras─â licen┼úa de activit─â┼úi conexe transportului rutier, din vina dovedit─â a acesteia.
    (5) Condi┼úia de capacitate financiar─â se consider─â îndeplinit─â dac─â întreprinderea prezint─â documentele prev─âzute la art. 136 lit. e).

    ART. 135^2
    în situa┼úia în care persoana desemnat─â s─â conduc─â activitatea de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public nu mai îndepline┼čte aceast─â func┼úie, întreprinderea care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public are obliga┼úia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în aceast─â perioad─â condi┼úiile de competen┼ú─â profesional─â ┼či onorabilitate se consider─â îndeplinite.

    ART. 136
    Pentru eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, solicitantul va depune la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are sediul social, un dosar care va cuprinde urm─âtoarele, dup─â caz:
    a) cererea;
    b) actele din care s─â reias─â dreptul de de┼úinere sau de folosin┼ú─â a spa┼úiului;
    c) în func┼úie de forma juridic─â de organizare:
    (i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či actul constitutiv, din care s─â rezulte c─â societ─â┼úile comerciale au în obiectul de activitate activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    (ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či autoriza┼úia pentru desf─â┼čurarea de activit─â┼úi economice în mod independent, din care s─â rezulte c─â persoanele fizice ┼či asocia┼úiile familiale au în obiectul de activitate activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    (iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul ┼či dovada înscrierii în Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, din care s─â rezulte c─â funda┼úiile ┼či asocia┼úiile nonprofit care au personalitate juridic─â pot efectua activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    (iv) actul de înfiin┼úare, codul fiscal ┼či statutul/regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, din care trebuie s─â rezulte c─â institu┼úiile/autorit─â┼úile, altele decât cele men┼úionate mai sus, au în obiectul de activitate activit─â┼úi conexe transportului rutier;

    d) actele persoanei desemnate s─â conduc─â activitatea de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, respectiv:
    (i) decizia de numire;
    (ii) certificatul de preg─âtire profesional─â prev─âzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), eliberat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., valabil pentru transportul de m─ârfuri ┼či/sau persoane, dup─â caz;
    (iii) cazierul judiciar al persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public din care s─â reias─â c─â îndepline┼čte condi┼úia prev─âzut─â la art. 135^1 alin. (4) lit. a);
    d^1) actele persoanei desemnate s─â conduc─â activitatea de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, în cazul cet─â┼úenilor str─âini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
    (i) decizia de numire;
    (ii) certificatul de competen┼ú─â profesional─â, valabil, eliberat de autoritatea competent─â dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    (iii) cazierul judiciar eliberat de c─âtre o autoritate judiciar─â competent─â din ┼úara de origine sau din ┼úara din care aceasta vine, din care s─â rezulte c─â nu a fost condamnat─â sau sanc┼úionat─â pentru înc─âlc─âri grave prev─âzute la art. 123 alin. (4) lit. a);
    (iv) în cazul în care în ┼úara de origine sau în ┼úara din care vine resortisantul str─âin nu se elibereaz─â documentul men┼úionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declara┼úie sub jur─âmânt sau o declara┼úie solemn─â f─âcut─â de persoana în cauz─â în fa┼úa unei autorit─â┼úi judiciare ori administrative competente sau, dup─â caz, a unui notar din ┼úara de origine ori din ┼úara din care aceasta vine;
    (v) documentele prev─âzute la pct. (iii) ┼či (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse dup─â mai mult de 90 de zile de la data emiterii;

    e) în func┼úie de forma juridic─â de organizare:
    (i) copie legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â, din care s─â reias─â c─â societatea comercial─â are un capital propriu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clien┼úilor, rezultate din efectuarea activit─â┼úii; în situa┼úia în care societ─â┼úile comerciale sunt nou-înfiin┼úate, capitalul propriu va fi înlocuit cu capitalul subscris ┼či v─ârsat; în situa┼úia în care capitalul propriu, respectiv capitalul subscris ┼či v─ârsat nu acoper─â aceast─â valoare, se va completa cu scrisoare de garan┼úie bancar─â;
    (ii) scrisoare de garan┼úie bancar─â în valoare de minimum 50.000 euro pentru persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale/familiale;
    (iii) copie legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â, din care s─â reias─â c─â asocia┼úia sau funda┼úia nonprofit are un patrimoniu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clien┼úilor, rezultate din efectuarea activit─â┼úii; în situa┼úia în care patrimoniul nu acoper─â aceast─â valoare, se va completa cu scrisoare de garan┼úie bancar─â;
    (iv) copie a bilan┼úului contabil din care s─â reias─â c─â institu┼úiile/autorit─â┼úile publice au o valoare net─â a imobiliz─ârilor corporale de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clien┼úilor, rezultate din efectuarea activit─â┼úii; în situa┼úia în care valoarea net─â a imobiliz─ârilor corporale nu acoper─â aceast─â valoare, se va completa cu scrisoare de garan┼úie bancar─â.

    ART. 137
    în termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. analizeaz─â dosarul depus de solicitant ┼či, în func┼úie de îndeplinirea condi┼úiilor necesare, elibereaz─â licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public ori comunic─â în scris refuzul motivat al eliber─ârii acesteia.
    ART. 138
    (1) Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public se elibereaz─â dup─â prezentarea dovezii de plat─â a tarifului pentru acest document.
    (2) Modelul licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public este prev─âzut în anexa nr. 18 la prezentele norme.

    ART. 139
    în situa┼úia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmeaz─â s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public sau desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru ob┼úinerea licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public pentru acestea, întreprinderea va depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. în a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are respectivul punct de lucru sau sucursal─â un dosar care va cuprinde documentele prev─âzute la art. 136 pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe a c─ârei raz─â administrativ─â întreprinderea î┼či are deschis respectivul punct de lucru sau sucursal─â va elibera licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public cu respectarea condi┼úiilor prev─âzute de prezentele norme.

    ART. 139^1
    întreprinderea care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â de┼úin─â la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursal─â un registru de eviden┼ú─â a activit─â┼úilor de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public desf─â┼čurate;
    b) s─â p─âstreze la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursal─â, pentru anul în curs ┼či anul precedent, documentele privind activit─â┼úile de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public desf─â┼čurate;
    c) s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public numai cu operatori de transport/transportatori autoriza┼úi;
    d) s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public de m─ârfuri periculoase numai dac─â:
    (i) desemneaz─â un consilier de siguran┼ú─â pentru transportul m─ârfurilor periculoase;
    (ii) respect─â obliga┼úiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    e) s─â respecte clauzele contractuale stabilite prin contractul comercial încheiat de aceasta cu operatori de transport/transportatori autoriza┼úi ┼či/sau cu beneficiarul transportului.

    ART. 140 *** Abrogat
    ART. 141 *** Abrogat
    ART. 142 *** Abrogat

    ART. 143
    Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public se retrage în urm─âtoarele cazuri:
    a) nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia;
    b) când întreprinderea a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii acesteia;
    c) când întreprinderea î┼či înceteaz─â activitatea conex─â transportului rutier sau se desfiin┼úeaz─â. în acest caz întreprinderea este obligat─â s─â depun─â, în termen de 15 zile de la încetarea activit─â┼úii, la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitent─â licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public;

    d) în cazul abaterilor repetate de la obliga┼úiile care revin întreprinderii, dup─â cum urmeaz─â:
    (i) la a doua abatere în decurs de 12 luni, cu notificare prealabil─â, privind nerespectarea clauzelor contractuale, stabilite prin contractul comercial, de c─âtre de┼úin─âtorul licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, nerespectare stabilit─â de instan┼úa de judecat─â printr-o hot─ârâre judec─âtoreasc─â definitiv─â;
    (ii) la a treia abatere, cu notificare prealabil─â, ce confirm─â reclama┼úiile beneficiarilor referitoare la serviciile oferite de de┼úin─âtorul licen┼úei de execu┼úie pentru activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, confirmate ┼či constatate prin nota de control;
    (iii) la a treia abatere, cu notificare prealabil─â, privind de┼úinerea la sediul social sau la punctul de lucru ori la sucursal─â a documentelor prev─âzute la art. 139^1 lit. a) sau b).


    CAP. 5
    Inspec┼úia ┼či controlul transporturilor rutiere, activit─â┼úilor conexe acestora, a condi┼úiilor de siguran┼ú─â rutier─â ┼či protec┼úia mediului

    ART. 144
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. este organismul tehnic al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului specializat pentru transportul rutier, prin care se asigur─â inspec┼úia ┼či controlul îndeplinirii condi┼úiilor de operare, respect─ârii reglement─ârilor interne ┼či interna┼úionale referitoare la transportul rutier al m─ârfurilor periculoase ┼či la perioadele de conducere ┼či de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, precum ┼či derularea altor activit─â┼úi de inspec┼úie ┼či control date în competen┼úa sa prin reglement─âri specifice.

    ART. 145
    în sensul prezentelor norme, inspec┼úia, controlul ┼či supravegherea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora se efectueaz─â în trafic ┼či la sediul întreprinderilor de c─âtre inspectorii de trafic sau, dup─â caz, de c─âtre inspectorii împuternici┼úi în acest scop de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul controalelor în trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel pu┼úin unul va fi inspector de trafic.

    ART. 146
    Inspec┼úiile ┼či controalele în trafic ┼či la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se efectueaz─â în baza legitima┼úiei nominale de control.

    V.1. Personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control

    ART. 147
    Activitatea de inspec┼úie ┼či control este coordonat─â de inspectorul de stat-┼čef, director general al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., ┼či se exercit─â prin inspectori de trafic ┼či inspectori împuternici┼úi de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.

    ART. 148
    Inspectorii ┼či inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. sunt abilita┼úi s─â exercite controlul respect─ârii reglement─ârilor din domeniul transporturilor rutiere ┼či s─â sanc┼úioneze contraven┼úiile prev─âzute la art. 57^2 ┼či 58 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, la art. 8 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, la art. 8 din Hot─ârârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern ┼či interna┼úional ┼či pentru transporturi publice de persoane în trafic interna┼úional, la art. 37 - 39 din Normele de efectuare a activit─â┼úii de transport rutier de m─ârfuri periculoase în România, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1.175/2007, la art. 30 alin. (1) din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronic─â ┼či distribuirea autoriza┼úiilor de transport rutier interna┼úional de marf─â, la art. 12 lit. c), e) ┼či g) din Hot─ârârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condi┼úiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či a condi┼úiilor de montare, reparare, reglare ┼či verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere ┼či a limitatoarelor de vitez─â, la art. 12 din Hot─ârârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munc─â al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier, la art. 8 din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furniz─ârii ┼či transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, la art. 61 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či la art. 8 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ┼či a tarifului de trecere pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 424/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    ART. 149
    (1) Inspectorii de trafic sunt desemna┼úi dintre inspectorii Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. de c─âtre ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, la propunerea conducerii Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) Legitima┼úiile în baza c─ârora inspectorii de trafic sunt autoriza┼úi s─â exercite atribu┼úiile prev─âzute de prevederile legale în vigoare se atribuie de ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či se elibereaz─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., care va ┼úine eviden┼úa acestora într-un registru.
    (3) Legitima┼úiile "inspector de trafic" se emit urm─âtoarelor categorii de personal din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.:
    (i) - director general;
    (ii) - director general adjunct;
    (iii) - inspector-┼čef;
    (iv) - ┼čef agen┼úie teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (v) - ┼čef serviciu din cadrul Inspectoratului Rutier;
    (vi) - ┼čef birou din cadrul Inspectoratului Rutier;
    (vii) - inspectori desemna┼úi de conducerea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 150
    Modelul, forma ┼či con┼úinutul legitima┼úiilor nominale de control ale inspectorilor de trafic sunt prezentate în anexa nr. 19a) la prezentele norme.

    ART. 151
    (1) Inspectorii ┼či inspectorii de trafic au drept de control la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, precum ┼či în punctele în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier, în baza legitima┼úiilor de control.

    (2) Legitima┼úiile în baza c─ârora inspectorii sunt autoriza┼úi s─â exercite atribu┼úiile prev─âzute de prevederile legale în vigoare se atribuie de ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či se elibereaz─â de Inspectoratul Rutier din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., care va ┼úine eviden┼úa acestora într-un registru.
    ART. 152
    Modelul, forma ┼či con┼úinutul legitima┼úiilor nominale de control ale inspectorilor sunt prezentate în anexa nr. 19b) la prezentele norme.
    ART. 153
    în timpul exercit─ârii atribu┼úiilor de inspec┼úie ┼či control, inspectorii ┼či inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. au obliga┼úia purt─ârii uniformei de serviciu cu însemnele specifice ┼či, în mod suplimentar, a echipamentului de protec┼úie, în cazul controlului în trafic.

    V.2. Controlul respect─ârii reglement─ârilor din domeniul transporturilor rutiere

    ART. 154
    (1) în exercitarea atribu┼úiilor de inspec┼úie ┼či control pentru care sunt abilita┼úi, inspectorii ┼či inspectorii de trafic au drept de control în trafic, în punctele unde sta┼úionarea sau parcarea pe drumul public este permis─â, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a c─âl─âtorilor ┼či în punctele de trecere a frontierei de stat asupra tuturor vehiculelor care efectueaz─â transport rutier de persoane sau de m─ârfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, precum ┼či a autovehiculelor utilizate la preg─âtirea practic─â din cadrul ┼čcolilor de conduc─âtori auto, în punctele în care se desf─â┼čoar─â activit─â┼úi conexe transportului rutier, la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier ┼či la sediile ┼čcolilor de conduc─âtori auto. în cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel pu┼úin unul va fi inspector de trafic.

    (2) Vehiculele rutiere sta┼úionate pe drumurile publice f─âr─â conduc─âtor auto la bord ┼či care prezint─â suspiciunea c─â au fost sta┼úionate în vederea sustragerii de la controlul desf─â┼čurat în zona respectiv─â de c─âtre inspectorii Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR vor fi verificate în eviden┼úele Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR, urmând s─â fie verificat─â activitatea de┼úin─âtorilor acestora.

    ART. 155
    în exercitarea atribu┼úiilor de inspec┼úie ┼či control, inspectorii ┼či inspectorii de trafic vor solicita prezentarea tuturor documentelor pentru verificarea respect─ârii reglement─ârilor specifice în vigoare.
    ART. 156
    Controlul în trafic, precum ┼či cel din punctele de trecere a frontierei de stat a României ┼či din zona adiacent─â acestora vor fi organizate în diferite locuri în orice moment, acoperind o por┼úiune suficient de extins─â a re┼úelei de drumuri, pentru a face dificil─â evitarea punctelor de control.
    ART. 157
    (1) Controlul în trafic se finalizeaz─â prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglement─ârilor specifice ┼či/sau procedurilor proprii de control elaborate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (2) La efectuarea controlului în trafic, conduc─âtorii auto au obliga┼úia prezent─ârii tuturor documentelor solicitate de c─âtre inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.

    ART. 157^1
    (1) Verificarea activit─â┼úii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor, precum ┼či verificarea condi┼úiilor care au stat la baza eliber─ârii licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu se face la sediul acestora cel pu┼úin o dat─â la 3 ani, precum ┼či la eliberarea unei noi licen┼úe de transport/certificat de transport în cont propriu.
    (2) Verificarea activit─â┼úii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor la sediul acestora se face ┼či în cazul în care se constat─â de c─âtre organele de control abilitate abateri grave sau repetate în activitatea operatorilor de transport/întreprinderilor.

    ART. 158
    La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, administratorul ┼či/sau persoana desemnat─â au/are obliga┼úia prezent─ârii tuturor documentelor pe care întreprinderile/operatorii de transport rutier au obliga┼úia s─â le de┼úin─â la sediul social, în func┼úie de categoria ┼či de tipul transportului rutier executat.
    ART. 159
    (1) Controlul la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se finalizeaz─â prin întocmirea notei de constatare, ale c─ârei model ┼či con┼úinut se stabilesc de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în func┼úie de activitatea întreprinderii/operatorului de transport rutier, de categoria ┼či de tipul transportului.
    (2) Sanc┼úiunile administrative se aplic─â pe baza unei note de constatare.
    ART. 160
    Inspectoratul Rutier din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va ┼úine eviden┼úa centralizat─â a tuturor controalelor executate de agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., serviciile de inspec┼úie ┼či control teritoriale, precum ┼či de personalul propriu.

    V.3. Oprirea vehiculelor ┼či semnalele inspectorului de trafic

    ART. 161
    Inspectorul de trafic are dreptul s─â opreasc─â vehiculele care circul─â pe drumurile publice ┼či execut─â activit─â┼úi de transport rutier, asupra c─ârora are competen┼úe de control, precum ┼či vehiculele cu care se face instruirea practic─â a persoanelor în vederea ob┼úinerii permisului de conducere auto.

    ART. 162
    în timpul exercit─ârii atribu┼úiilor de inspec┼úie ┼či control în trafic, inspectorii de trafic au obliga┼úia respect─ârii prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.
    ART. 163
    Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din pozi┼úia static─â sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acela┼či mod ca ┼či poli┼úi┼čtii rutieri.
    ART. 164
    Semnalele inspectorului de trafic au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) bra┼úul ridicat vertical semnific─â "aten┼úie, oprire" pentru participan┼úii la trafic care se apropie, cu excep┼úia acelora care nu ar mai putea opri în condi┼úii de siguran┼ú─â;
    b) bra┼úul sau bra┼úele întinse orizontal semnific─â "oprire" pentru participan┼úii la trafic care circul─â în sensul de mers din fa┼úa inspectorului de trafic în direc┼úia intersectat─â de bra┼úul sau bra┼úele întinse;
    c) balansarea cu bra┼úul, pe vertical─â, a unui dispozitiv cu lumin─â ro┼čie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnific─â "oprire" pentru participan┼úii la trafic spre care este îndreptat.
    ART. 165
    (1) Inspectorii de trafic trebuie s─â fie echipa┼úi ┼či plasa┼úi astfel încât s─â poat─â fi observa┼úi ┼či recunoscu┼úi cu u┼čurin┼ú─â de c─âtre participan┼úii la trafic atunci când adreseaz─â acestora semnale de oprire.
    (2) Semnalele se execut─â pe timpul zilei cu bra┼úul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nop┼úii numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante, similare cu cele din dotarea poli┼úi┼čtilor rutieri.
    ART. 166
    Pentru oprirea unui autovehicul în trafic, inspectorul de trafic aflat în autovehiculul cu inscrip┼úia Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. se va deplasa în fa┼úa autovehiculului ce urmeaz─â a fi oprit ┼či va pune în func┼úiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant.
    ART. 167
    (1) Conduc─âtorii auto care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier au obliga┼úia s─â opreasc─â la semnalele adresate în acest sens de inspectorul de trafic.
    (2) Oprirea vehiculului se face în afara p─âr┼úii carosabile, în locul indicat de inspectorul de trafic, loc unde este permis─â sta┼úionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 168
    Conduc─âtorii auto au obliga┼úia s─â respecte semnifica┼úia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare ro┼čie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculului inspectorului de trafic.
    ART. 169
    Neoprirea la semnalul inspectorului de trafic ┼či sustragerea de la efectuarea controlului se sanc┼úioneaz─â în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 170
    întreprinderile/operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a instrui conduc─âtorii auto privind obliga┼úia respect─ârii semnalelor inspectorilor de trafic ┼či a instruc┼úiunilor afi┼čate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoas─â de culoare ro┼čie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculelor de control ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.


    V.3^1. Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere

    ART. 170^1
    (1) Controlul tehnic în trafic se efectueaz─â pentru toate vehiculele comerciale aflate în circula┼úie pe drumurile publice din România, f─âr─â discrimin─âri bazate pe na┼úionalitatea conduc─âtorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circula┼úie a vehiculului, ┼úinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor ┼či întârzierilor provocate conduc─âtorilor auto ┼či/sau operatorilor economici.
    (2) Controlul tehnic în trafic cuprinde urm─âtoarele verific─âri:
    a) o verificare a raportului de control tehnic în trafic întocmit recent sau o verificare a documentelor care atest─â efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice, denumit─â în continuare ITP, ori a inspec┼úiei tehnice periodice interna┼úionale, denumit─â în continuare ITPI, în statul de înmatriculare sau punere în circula┼úie a vehiculului ┼či, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atest─â c─â vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspec┼úia tehnic─â auto pentru autovehicule ┼či remorcile acestora;
    b) o inspec┼úie vizual─â a st─ârii tehnice a vehiculului în sta┼úionare; ┼či/sau
    c) o inspec┼úie ce vizeaz─â detectarea defec┼úiunilor privind starea tehnic─â a vehiculului. Aceast─â inspec┼úie se efectueaz─â asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic.
    (3) Dovada eliberat─â într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabile┼čte c─â un autovehicul, precum ┼či remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respect─â cel pu┼úin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului; este recunoscut─â ca având aceea┼či valabilitate ca ┼či dovada de ITP eliberat─â în România.
    (4) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul privind adoptarea de condi┼úii uniforme pentru inspec┼úiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere ┼či recunoa┼čterea reciproc─â a acestor inspec┼úii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 76/1998, aprobat─â prin Legea nr. 7/1999, cu excep┼úia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.
    (5) Inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R care efectueaz─â controale tehnice în trafic trebuie s─â fie atesta┼úi cu aplicarea mutatis mutandis a prevederilor aplicabile ale Reglement─ârilor privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.133/2005, cu modific─ârile ulterioare.

    ART. 170^2
    (1) înainte de a proceda la o inspec┼úie privind punctele de control prev─âzute în raportul de control tehnic în trafic, inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ia în considerare documentele care atest─â efectuarea ITP ori ITPI ┼či/sau un raport de control tehnic în trafic prezentat de conduc─âtorul auto ┼či care a fost întocmit recent fie de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. sau Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractant─â la Acordul privind adoptarea de condi┼úii uniforme pentru inspec┼úiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere ┼či recunoa┼čterea reciproc─â a acestor inspec┼úii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 76/1998, aprobat─â prin Legea nr. 7/1999.
    (2) Inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. poate, de asemenea, s─â ia în considerare un document eliberat de un atelier de repara┼úii autorizat de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" conform legisla┼úiei în vigoare, care atest─â efectuarea unor repara┼úii la vehiculul respectiv, prezentat, dac─â este cazul, de conduc─âtorul auto.
    (3) Atunci când aceste documente ┼či/sau raportul precizat mai sus furnizeaz─â proba c─â o inspec┼úie a fost deja efectuat─â în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existen┼úa unei defec┼úiuni sau a unei neconformit─â┼úi evidente.

    ART. 170^3
    (1) Planul de opera┼úiuni pe baza c─âruia se efectueaz─â controlul tehnic în trafic, precum ┼či sanc┼úiunile aplicate sunt prev─âzute în anexa nr. 35.
    (2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor m─ârfuri periculoase valabil, inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va proceda ┼či la efectuarea opera┼úiunilor de verific─âri suplimentare prev─âzute în anexa nr. 2 la Reglement─ârile privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor ┼či al ministrului internelor ┼či reformei administrative nr. 510/230/2007.
    (3) Inspectorii de trafic verific─â îndeplinirea cerin┼úelor privind încerc─ârile ┼či/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele ┼či limitatoarele de vitez─â prev─âzute în anexa nr. 3 la Reglement─ârile privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor ┼či al ministrului internelor ┼či reformei administrative nr. 510/230/2007.
    (4) Aparatura utilizat─â la controlul tehnic în trafic trebuie s─â îndeplineasc─â condi┼úiile precizate prin Reglement─ârile privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.133/2005, cu modific─ârile ulterioare.
    (5) Dac─â inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. estimeaz─â c─â importan┼úa defec┼úiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguran┼úa rutier─â, de natur─â s─â justifice o inspec┼úie mai aprofundat─â, în special în ceea ce prive┼čte frânarea, echipajul de control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va înso┼úi vehiculul care face obiectul controlului la o sta┼úie ITP autorizat─â de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", situat─â în apropiere, pentru efectuarea unei inspec┼úii complexe.
    (6) Conduc─âtorul auto are obliga┼úia s─â deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, înso┼úit de echipajul de control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., la sta┼úia ITP autorizat─â de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român".
    (7) Echipajul de control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va solicita sta┼úiei ITP autorizate de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" efectuarea inspec┼úiei complexe prev─âzute la alin. (5).

    ART. 170^4
    (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic se întocme┼čte un raport, al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 36.
    (2) Inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. completeaz─â rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marcheaz─â punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de opera┼úiuni.
    (3) Raportul de control tehnic se întocme┼čte în dou─â exemplare, unul pentru inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., iar cel─âlalt pentru conduc─âtorul auto sau, în cazul în care acesta refuz─â primirea, se comunic─â contravenientului.
    (4) Dac─â din raportul de control tehnic în trafic rezult─â defec┼úiuni tehnice majore ┼či/sau periculoase, inspectorul de trafic al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. întocme┼čte proces-verbal de constatare a contraven┼úiei ┼či dispune m─âsura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului prin re┼úinerea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare, întocmind în acest sens un proces-verbal de re┼úinere a acestora.
    (5) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se consider─â îndeplinit─â ┼či în situa┼úia în care s-au re┼úinut doar pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare.
    (6) Modelul procesului-verbal de re┼úinere este prev─âzut în anexa nr. 37.
    (7) Procesul-verbal de re┼úinere se întocme┼čte în dou─â exemplare, un exemplar se înmâneaz─â conduc─âtorului autovehiculului sau, în cazul în care acesta refuz─â primirea, acesta se comunic─â contravenientului.
    (8) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. notific─â contravenientului m─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare a autovehiculului.
    (9) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. comunic─â m─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare a autovehiculului/remedierea deficien┼úelor constatate inspectoratului jude┼úean de poli┼úie sau Direc┼úiei Generale de Poli┼úie a Municipiului Bucure┼čti/serviciului rutier/brig─âzii rutiere pe raza c─âruia/c─âreia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data procesului-verbal de re┼úinere.

    ART. 170^5
    Costurile rezultate prin aplicarea m─âsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa ┼či persoanele transportate aflându-se sub r─âspunderea juridic─â a acestuia, care este responsabil ┼či pentru eventualele pierderi cauzate ter┼úilor, conform legii.

    ART. 170^6
    (1) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin re┼úinerea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare înceteaz─â, iar pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare ┼či certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dup─â prezentarea dovezii de remediere a defec┼úiunilor constatate, eliberat─â de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" conform Reglement─ârilor privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.133/2005, cu modific─ârile ulterioare.
    (2) Restituirea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare ┼či/sau a certificatului de înmatriculare se face în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či reprezentantul contravenientului.
    (3) în scopul redobândirii certificatului de înmatriculare ca urmare a efectu─ârii controlului tehnic în trafic la un vehicul înmatriculat sau pus în circula┼úie în alt stat, trebuie prezentat un document eliberat de un atelier de repara┼úii autorizat de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" conform legisla┼úiei în vigoare ┼či care atest─â efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.

    ART. 170^7
    (1) în cazul vehiculelor comerciale ce apar┼úin unor nonreziden┼úi ┼či la care în urma controlului tehnic în trafic au fost constatate defec┼úiuni majore ┼či/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utiliz─ârii vehiculelor, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. comunic─â Regiei Autonome "Registrul Auto Român" m─âsurile luate.
    (2) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. transmite Regiei Autonome "Registrul Auto Român" datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani preceden┼úi ┼či care se refer─â la num─ârul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunz─âtoare din raportul de control tehnic în trafic ┼či pe ┼ú─âri de înmatriculare, precum ┼či punctele controlate ┼či defec┼úiunile constatate ┼či marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de control tehnic în trafic, la fiecare 2 ani, înainte de date de 15 februarie, în formatul pus la dispozi┼úie de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român".


    V.3^2. Verificarea respect─ârii limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la opera┼úiunile de transport rutier

    ART. 170^8
    Limita masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier utilizat la opera┼úiunile de transport rutier se determin─â din documentele de transport sau prin însumarea cânt─âririlor tuturor axelor vehiculului rutier.

    ART. 170^9
    Conduc─âtorii auto au obliga┼úia manevr─ârii vehiculului rutier care face obiectul cânt─âririi întocmai cu indica┼úiile transmise de c─âtre inspectorul de trafic.

    ART. 170^10
    Ca urmare a efectu─ârii cânt─âririi se elibereaz─â tichet de cântar.

    ART. 170^11
    în cazul în care în urma efectu─ârii cânt─âririi nu se constat─â dep─â┼čirea limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, tichetul de cântar cu semn─âtura ┼či ┼čtampila inspectorului de trafic se înmâneaz─â conduc─âtorului auto al vehiculului cânt─ârit.

    ART. 170^12
    în cazul constat─ârii dep─â┼čirii limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul de trafic întocme┼čte proces-verbal de constatare a contraven┼úiei, la care anexeaz─â tichetul de cântar cu semn─âtura ┼či ┼čtampila sa.


    V.4. întocmirea, urm─ârirea ┼či finalizarea proceselor-verbale de constatare ┼či sanc┼úionare contraven┼úional─â
    ART. 171
    Contraven┼úia se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â prin proces-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiei, în baza legitima┼úiei nominale de control, în condi┼úiile legii.
    ART. 172
    (1) Inspectorii ┼či inspectorii de trafic primesc carnete de procese-verbale de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiilor, eliberate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (2) Eviden┼úa proceselor-verbale de constatare ┼či sanc┼úionare contraven┼úional─â întocmite se ┼úine în Registrul de eviden┼ú─â a contraven┼úiilor, precum ┼či în baza de date pe suport magnetic a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 173
    Aplicarea sanc┼úiunilor contraven┼úionale persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în România/în str─âin─âtate, precum ┼či exercitarea c─âilor de atac de c─âtre ace┼čtia se fac cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    V.5. Arhivarea documentelor de control
    ART. 174
    (1) Procesele-verbale încheiate de c─âtre inspectorii/inspectorii de trafic se p─âstreaz─â la sediul compartimentului func┼úional din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. o perioad─â de 5 ani de la data finaliz─ârii lor.
    (2) Dup─â expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    V.6. Prevederi speciale privind sanc┼úionarea persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în str─âin─âtate
    ART. 175
    Aplicarea sanc┼úiunilor contraven┼úionale persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în str─âin─âtate se face cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 176
    (1) în cazul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, se procedeaz─â la ridicarea pl─âcu┼úelor de înmatriculare pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor legale pentru continuarea efectu─ârii transportului ┼či se aplic─â sanc┼úiunea corespunz─âtoare celor constatate.
    (2) Sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transport─â animale vii, m─ârfuri perisabile sau sub temperatur─â controlat─â.
    ART. 177
    Permisiunea privind reluarea efectu─ârii transportului se acord─â cu condi┼úia achit─ârii amenzii aplicate în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile în vigoare în contul de amenzi al Trezoreriei Statului sau cu condi┼úia pl─â┼úii unei sume egale cu aceasta în contul deschis special în acest scop de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    ART. 178
    în situa┼úia exercit─ârii unei c─âi de atac, în condi┼úiile legii, suma re┼úinut─â în contul special deschis de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va fi restituit─â sau, dup─â caz, va fi depus─â în contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform dispozitivului hot─ârârii definitive ┼či irevocabile a instan┼úei judec─âtore┼čti.
    ART. 179
    Dac─â procesul-verbal nu a fost contestat în termenul legal, suma re┼úinut─â în contul special deschis de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va fi v─ârsat─â în contul de amenzi al Trezoreriei Statului.

    V.7. Imobilizarea vehiculelor în trafic
    ART. 180
    Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či securitate a transportului, într-un spa┼úiu destinat acestui scop, pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor legale pentru continuarea efectu─ârii transportului.

    ART. 181
    M─âsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se va aplica de c─âtre inspectorii de trafic în urm─âtoarele cazuri:
    a) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihn─â sau pauze, precum ┼či în toate celelalte situa┼úii în care conduc─âtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor ┼či/sau a perioadelor minime de odihn─â;
    b) înc─âlcarea prevederilor legale în vigoare de c─âtre operatorul de transport str─âin, care atrage aplicarea unei sanc┼úiuni corespunz─âtoare ┼či achitarea amenzii aplicate ori a contravalorii unei sume egale cu aceasta;
    c) efectuarea de transport rutier de m─ârfuri cu un vehicul rutier care dep─â┼če┼čte masa total─â maxim─â autorizat─â;
    d) efectuarea de transport rutier de persoane, în trafic jude┼úean, interjude┼úean sau interna┼úional, cu mai multe persoane decât num─ârul de locuri prev─âzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului;
    e) efectuarea de transport rutier de m─ârfuri periculoase la care s-a constatat o contraven┼úie de categoria I de risc, conform legisla┼úiei în vigoare.
    (2) în cazul constat─ârii unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile de m─ârfuri periculoase, pentru care trebuie aplicat─â m─âsura imobiliz─ârii, se vor anun┼úa imediat reprezentan┼úii poli┼úiei rutiere cu competen┼úe în zona unde se efectueaz─â controlul în traficul rutier.

    ART. 182
    în toate cazurile când se constat─â fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, s─âvâr┼čite de un operator de transport sau de o întreprindere român─â/str─âin─â, care impun imobilizarea vehiculului, se procedeaz─â la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectu─ârii transportului se acord─â odat─â cu îndeplinirea condi┼úiilor legale pentru efectuarea acestuia.

    ART. 183
    în toate cazurile în care operatorului de transport str─âin i s-a aplicat, de c─âtre inspectorii de trafic, sanc┼úiunea corespunz─âtoare abaterilor constatate de la prevederile legale în vigoare se procedeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) se imobilizeaz─â vehiculul pe loc, dac─â sunt asigurate condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či securitate a transportului, sau într-un spa┼úiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
    b) se vor ridica pl─âcu┼úele de înmatriculare pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor legale pentru continuarea transportului. La ridicarea pl─âcu┼úelor de înmatriculare inspectorii ┼či inspectorii de trafic vor elibera o dovad─â. Modelul dovezii de ridicare a pl─âcu┼úelor de înmatriculare, modul de eliberare a acesteia, precum ┼či modul de returnare al pl─âcu┼úelor de înmatriculare de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control se vor stabili prin proceduri proprii de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în limita competen┼úelor;
    c) conduc─âtorul auto al operatorului de transport str─âin va fi îndrumat s─â achite contravaloarea amenzii aplicate în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile în vigoare sau s─â achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta direct c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., al c─ârei personal cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control a aplicat sanc┼úiunea contraven┼úional─â, urmând ca în conformitate cu prevederile legale aceast─â sum─â s─â fie restituit─â sau v─ârsat─â la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform hot─ârârii definitive a instan┼úei judec─âtore┼čti;
    d) permisiunea privind reluarea efectu─ârii transportului se acord─â cu condi┼úia achit─ârii amenzii aplicate sau a achit─ârii sumei egale cu amenda, precum ┼či a îndeplinirii condi┼úiilor legale pentru continuarea efectu─ârii transportului. în cazul în care sanc┼úiunea s-a aplicat pentru lipsa autoriza┼úiei de transport interna┼úional sau utilizarea unei autoriza┼úii nevalabile, permisiunea privind reluarea este condi┼úionat─â ┼či de prezentarea unei autoriza┼úii de transport interna┼úional valabile ┼či completate corespunz─âtor.

    ART. 184
    M─âsura imobiliz─ârii unui vehicul, dispus─â de c─âtre inspectorii de trafic, se va men┼úiona în scris pe urm─âtoarele documente, dup─â caz:
    a) procesul-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiei;
    b) formularul de control în trafic;
    c) buletinul de control ADR;
    d) diagrama tahograf/imprimate din tahograful digital;
    e) dovada eliberat─â conduc─âtorului auto în situa┼úia ridic─ârii pl─âcu┼úelor de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state.

    ART. 185
    Locurile unde se controleaz─â ┼či se imobilizeaz─â vehiculele pot fi private sau publice ┼či trebuie s─â asigure condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či securitate.

    ART. 186
    Costurile rezultate prin aplicarea m─âsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa ┼či persoanele transportate aflându-se sub r─âspunderea juridic─â a acestuia, care este responsabil ┼či pentru eventualele pierderi cauzate ter┼úilor, conform legii.

    ART. 187
    în limita competen┼úelor, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va elabora proceduri proprii cu privire la imobilizarea vehiculelor atunci când sunt constatate înc─âlc─âri ale prevederilor legale în vigoare care reglementeaz─â domeniul transporturilor rutiere.
    ART. 188
    în situa┼úia în care la efectuarea controlului transporturilor de animale vii, m─ârfuri perisabile sau sub temperatur─â controlat─â s-au constatat înc─âlc─âri ale prevederilor legale în vigoare care reglementeaz─â domeniul transporturilor, se va aplica sanc┼úiunea corespunz─âtoare celor constatate, f─âr─â a se imobiliza vehiculele.


    V.7^1. *** Abrogat

    ART. 188^1 *** Abrogat


    V.8. Siguran┼úa rutier─â
    ART. 189
    Siguran┼úa rutier─â se define┼čte prin totalitatea reglement─ârilor privind circula┼úia rutier─â, precum ┼či condi┼úiile pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â infrastructura rutier─â, vehiculele rutiere, persoanele cu atribu┼úii care concur─â la siguran┼úa circula┼úiei ┼či ceilal┼úi participan┼úi la trafic, pentru a se asigura efectuarea transportului rutier în condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či de protec┼úie a mediului.
    ART. 190
    în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier au obliga┼úia s─â adopte m─âsurile necesare pentru cunoa┼čterea, aplicarea ┼či respectarea reglement─ârilor legale privind siguran┼úa rutier─â ┼či a condi┼úiilor pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â vehiculele rutiere ┼či persoanele cu atribu┼úii care concur─â la siguran┼úa circula┼úiei.

    V.8.1. Persoane cu func┼úii care concur─â la siguran┼úa rutier─â
    ART. 191
    în sensul prezentelor norme, persoanele cu func┼úii care concur─â la siguran┼úa rutier─â sunt conduc─âtorii auto, persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier ┼či consilierul de siguran┼ú─â pentru transportul rutier de m─ârfuri periculoase.

    V.8.2. Clasificarea, cercetarea ┼či tratarea accidentelor de circula┼úie
    ART. 192
    (1) Accidentele de circula┼úie se clasific─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) accidente u┼čoare - cele care au drept consecin┼ú─â r─ânirea uneia sau mai multor persoane, determinând o incapacitate de munc─â individual─â pân─â la 30 de zile inclusiv sau pagube materiale pân─â la 60% din valoarea vehiculului rutier;
    b) accidente grave - cele care au una sau mai multe dintre urm─âtoarele consecin┼úe:
    (i) persoane accidentate mortal;
    (ii) persoane r─âmase definitiv cu infirmit─â┼úi;
    (iii) r─ânirea uneia sau mai multor persoane, determinând o incapacitate de munc─â individual─â de peste 30 de zile;
    (iv) pagube materiale de peste 60% din valoarea autovehiculului.
    (2) La stabilirea pagubelor materiale, în vederea încadr─ârii accidentului de circula┼úie, se vor lua în calcul:
    a) contravaloarea vehiculelor distruse în accident sau a repara┼úiei celor avariate;
    b) contravaloarea celorlalte bunuri, m─ârfuri transportate, distruse sau degradate.
    ART. 193
    întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier vor întreprinde o investiga┼úie pe linie administrativ─â, în toate cazurile de accidente de circula┼úie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.
    ART. 194
    Rezultatele cercet─ârii administrative vor sta la baza adopt─ârii m─âsurilor ce se impun pentru eliminarea repet─ârii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.
    ART. 195
    (1) întreprinderile/operatorii de transport care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier au obliga┼úia s─â înregistreze toate accidentele de circula┼úie ┼či s─â transmit─â agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe a c─ârei raz─â administrativ─â î┼či au sediul social, în cazul accidentelor grave, un raport imediat dup─â producerea acestuia.
    (2) Raportul prev─âzut la alin. (1) va con┼úine urm─âtoarele elemente:
    a) întreprinderea/operatorul de transport rutier:
    (i) denumirea ┼či adresa;
    (ii) seria, num─ârul licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu;
    b) data, ora ┼či locul producerii accidentului grav de circula┼úie, inclusiv indicativul drumului;
    c) conduc─âtorul auto:
    (i) numele ┼či prenumele;
    (ii) vârsta;
    (iii) categoriile permisului de conducere de┼úinut;
    (iv) dac─â este angajat legal al întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    (v) certificatul profesional A.D.R., dup─â caz;
    (vi) certificatul de preg─âtire profesional─â marf─â sau persoane;
    (vii) avizele medical ┼či psihologic valabile;
    d) autovehicul implicat:
    (i) tipul autovehiculului;
    (ii) num─ârul de înmatriculare;
    (iii) seria, num─ârul ┼či valabilitatea copiei conforme a licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu;
    (iv) valabilitatea inspec┼úiei tehnice periodice;
    (v) valabilitatea certificatului de clasificare;
    (vi) num─ârul de locuri în cazul transportului de persoane;
    (vii) valabilitatea certificatului de agreare RAR ┼či/sau IPROCHIM, dup─â caz;
    e) legalitatea cursei, dovedit─â prin:
    (i) diagram─â tahograf;
    (ii) copia conform─â a licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu, corespunz─âtoare tipului de transport efectuat;
    (iii) licen┼úa de traseu - seria, num─ârul ┼či valabilitatea;
    (iv) autoriza┼úiile specifice;
    (v) documentul de transport;
    (vi) existen┼úa consilierului de siguran┼ú─â, dac─â este cazul;
    f) descrierea împrejur─ârilor în care s-a produs accidentul;
    g) aprecieri privind cauzele producerii accidentului, conform procesului-verbal de constatare încheiat de organele de Poli┼úie;
    h) evaluarea preliminar─â a consecin┼úelor accidentului;
    i) organele de constatare ┼či cercetare care au intervenit la fa┼úa locului;
    j) stabilirea vinova┼úilor, în conformitate cu procesul-verbal de constatare încheiat de Poli┼úie;
    k) m─âsurile luate la fa┼úa locului pentru înl─âturarea unor consecin┼úe ┼či cele luate împotriva celor vinova┼úi;
    l) denumirea altor institu┼úii care au fost în┼čtiin┼úate despre producerea accidentelor de circula┼úie.
    ART. 196
    în cazul producerii unor evenimente rutiere grave, conducerea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va dispune verificarea activit─â┼úii de transport a întreprinderii/operatorului de transport rutier implicate/implicat, prin efectuarea unui control tematic.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    ART. 197
    De┼úin─âtorii de licen┼úe de transport sau de certificat de transport rutier în cont propriu î┼či organizeaz─â ┼či î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pentru care au fost licen┼úia┼úi/certifica┼úi în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme ┼či a legisla┼úiei interne ┼či interna┼úionale în vigoare.
    ART. 198
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. elaboreaz─â reguli ┼či proceduri proprii de control ┼či de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, aprobate prin decizie a directorului general al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 199
    Pân─â la emiterea noilor legitima┼úii de inspector de trafic, pentru a opri vehiculele în trafic ┼či a exercita controlul reglement─ârilor din domeniul transporturilor rutiere, precum ┼či constatarea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor, sunt valabile actualele legitima┼úii de control emise în baza Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor turismului nr. 1.358/2005 privind exercitarea controlului respect─ârii reglement─ârilor din domeniul transporturilor rutiere, precum ┼či constatarea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor.
    ART. 200
    în vederea program─ârii, organiz─ârii, bunei desf─â┼čur─âri a activit─â┼úii de control ┼či realiz─ârii unui control unitar, eficient ┼či sigur, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. este autorizat─â s─â încheie protocoale de colaborare cu celelalte institu┼úii ale statului cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control în transportul rutier.
    ART. 201
    (1) Documentele solicitate la eliberarea licen┼úei de transport, a certificatului de transport rutier în cont propriu, a copiilor conforme ale acestora, precum ┼či a licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier se prezint─â la sediul agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în copie, ┼čtampilate ┼či semnate de c─âtre administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ...................., declar pe propria r─âspundere, sub sanc┼úiunea legii penale privind falsul în declara┼úii, c─â prezentul act este conform cu originalul".
    (2) La efectuarea controlului în trafic, documentele prev─âzute a se afla la bordul vehiculului rutier pe toat─â durata transportului se prezint─â în original, cu excep┼úiile stabilite prin prezentele norme.
    ART. 202
    (1) în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate ┼či regulate speciale în trafic interjude┼úean, tariful pentru eliberarea licen┼úei de traseu se stabile┼čte pentru o curs─â.
    (2) în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate ┼či regulate speciale în trafic jude┼úean, tariful perceput pentru eliberarea licen┼úei de traseu reprezint─â suma tarifelor aferente curselor prev─âzute pentru acel traseu.
    ART. 203
    (1) Transportul rutier de m─ârfuri în trafic interna┼úional poate fi efectuat ┼či cu un autovehicul înmatriculat în România care tracteaz─â o semiremorc─â sau o remorc─â înmatriculat─â în alt stat, sub sigiliu vamal, dac─â acordurile bilaterale prev─âd aceasta.
    (2) Ansamblul format din autovehicule ┼či remorc─â/semiremorc─â sau tractor ┼či remorc─â/semiremorc─â, dup─â caz, la care una dintre componente nu este înmatriculat─â în România, poate fi utilizat numai la transport rutier în trafic interna┼úional ┼či este supus reglement─ârilor respective, inclusiv interdic┼úiei privind cabotajul.
    ART. 204
    (1) începând cu data ader─ârii României la Uniunea European─â, autoriza┼úiile de transport rutier interna┼úional de m─ârfuri având România ca ┼úar─â de tranzit sau destina┼úie vor fi acordate numai operatorilor de transport rutier str─âini din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene.
    (2) Modelul autoriza┼úiei de transport rutier interna┼úional de m─ârfuri având România ca ┼úar─â de tranzit sau de destina┼úie este prev─âzut în anexa nr. 20 la prezentele norme.
    ART. 205
    Data de referin┼ú─â care se ia în considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare pentru traseele jude┼úene ┼či interjude┼úene este cu 10 zile înainte de data desf─â┼čur─ârii ┼čedin┼úei de atribuire a traseelor sau curselor.
    ART. 206
    în condi┼úiile în care capacitatea autog─ârilor este dep─â┼čit─â (num─âr de plec─âri/sosiri, sta┼úion─âri la peron) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. solicit─â consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti, amplasarea capetelor de traseu ┼či/sau a opririlor în tranzit.
    ART. 207
    (1) Asocia┼úiile de operatori de transport rutier c─ârora li s-au atribuit trasee cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate în trafic na┼úional pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentelor norme vor executa traseele respective pân─â la expirarea valabilit─â┼úii licen┼úei de traseu.
    (2) în situa┼úia în care asocia┼úia de operatori de transport rutier se desfiin┼úeaz─â, licen┼úele de traseu pe care asocia┼úia le de┼úine se retrag, iar traseele respective vor fi atribuite în cadrul urm─âtoarei ┼čedin┼úe de atribuire.
    (3) Pân─â la terminarea valabilit─â┼úii programului de transport în vigoare, în cazul renun┼ú─ârii la efectuarea unui traseu de c─âtre un operator de transport rutier dintr-o asocia┼úie, ceilal┼úi operatori din asocia┼úie care nu au renun┼úat pot participa la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â de atribuire a respectivului traseu.
    ART. 208
    (1) în situa┼úia în care asocia┼úia de operatori de transport rutier renun┼ú─â sau i se retrag licen┼úele de traseu, eliberate pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentelor norme, corespunz─âtoare unei grupe de trasee, traseele care compun grupa respectiv─â se vor atribui distinct la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â de atribuire.
    (2) în situa┼úia în care unul sau mai mul┼úi operatori de transport rutier din cadrul asocia┼úiei de operatori de transport rutier renun┼ú─â sau i/li se retrag licen┼úele de traseu, eliberate pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentelor norme, corespunz─âtoare unuia sau mai multor trasee dintr-o grup─â de trasee, traseul/traseele respective se va/vor atribui distinct la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â de atribuire.
    ART. 209
    Prevederile art. 74 ┼či 97 se aplic─â începând cu data de 1 ianuarie 2007.

    ART. 210 *** Abrogat

    ART. 211
    (1) începând cu data ader─ârii României la Uniunea European─â, opera┼úiunile de transport rutier de persoane în trafic interna┼úional între România ┼či alte state membre, precum ┼či opera┼úiunile de cabotaj efectuate pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre se vor desf─â┼čura potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul interna┼úional de c─âl─âtori cu autocarul ┼či autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 privind regulile comune pentru transportul interna┼úional de c─âl─âtori cu autocarul ┼či autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 12/98 privind stabilirea condi┼úiilor în care transportatorii nereziden┼úi pot presta servicii na┼úionale de transport rutier de c─âl─âtori într-un stat membru ┼či Regulamentului Comisiei nr. 2.121/98 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/92 ┼či (CE) nr. 12/98 privind documentele pentru transportul c─âl─âtorilor cu autocarul ┼či autobuzul.
    (2) Certificatul la care se face referire în art. 13 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 ┼či în anexa V la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 va fi eliberat întreprinderilor române de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în condi┼úiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 21 la prezentele norme. Acesta trebuie s─â se afle la bordul vehiculului pe toat─â durata transportului.
    (3) în cazul transportului rutier public de persoane, licen┼úa de transport la care se face referire la art. 3a ┼či în anexa la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, va fi eliberat─â operatorilor de transport români de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 22 la prezentele norme. Copia conform─â a licen┼úei de transport se va elibera de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, iar modelul acesteia este prev─âzut în anexa nr. 23 la prezentele norme.
    (4) Autoriza┼úia de transport interna┼úional public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, la care se face referire în art. 5 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, ┼či în anexa IV la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98, va fi eliberat─â operatorilor de transport din alte state membre de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 24 la prezentele norme. Modelul copiei conforme a autoriza┼úiei de transport interna┼úional public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale eliberate de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier este prev─âzut în anexa nr. 25 la prezentele norme. Modelul cererii depuse de operatorul de transport rutier în vederea ob┼úinerii autoriza┼úiei de transport interna┼úional public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, la care se face referire în art. 6 alin. (2) al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, ┼či în anexa III la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 este prev─âzut în anexa nr. 26 la prezentele norme.
    (5) Documentul de control la care se face referire la art. 11 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, ┼či în anexele I ┼či II la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 va fi eliberat operatorilor de transport români de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în condi┼úiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 27 la prezentele norme.

    (6) în cazul efectu─ârii de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale sub forma cabotajului, prev─âzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 12/98, operatorul de transport rutier are obliga┼úia de a restitui un exemplar al foii de parcurs din documentul de control, în baza c─âreia a fost efectuat transportul respectiv, agen┼úiei teritoriale a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. emitente a documentului de control, pân─â în data de 10 a lunii curente, pentru luna precedent─â.

    ART. 212
    (1) începând cu data ader─ârii României la Uniunea European─â, opera┼úiunile de transport rutier de m─ârfuri în trafic interna┼úional între România ┼či alte state membre, precum ┼či opera┼úiunile de cabotaj efectuate pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre se vor desf─â┼čura în condi┼úiile prev─âzute de Tratatul de aderare a României ┼či Bulgariei la Uniunea European─â, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, de acordurile bilaterale încheiate cu statele membre ale Uniunii Europene ┼či conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 privind accesul la pia┼ú─â în transportul rutier de m─ârfuri în cadrul Comunit─â┼úii c─âtre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaz─â teritoriul unuia sau mai multor state membre, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.118/93 din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condi┼úiilor în care transportatorii nereziden┼úi pot s─â desf─â┼čoare servicii de transporturi rutiere na┼úionale într-un stat membru ┼či ale Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 881/92 ┼či (CE) nr. 3.118/93 în vederea instituirii unui atestat de conduc─âtor auto.
    (2) în cazul transportului rutier public de m─ârfuri, licen┼úa de transport la care se face referire la art. 3 alin. (1) ┼či în anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002, va fi eliberat─â operatorilor de transport români de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 28 la prezentele norme. Copia conform─â a licen┼úei de transport se va elibera de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, iar modelul acesteia este prev─âzut în anexa nr. 29 la prezentele norme.
    (3) Atestatul de conduc─âtor auto pentru transportul rutier public de m─ârfuri efectuat în baza licen┼úei de transport, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002, va fi eliberat operatorilor de transport români de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în condi┼úiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 30 la prezentele norme.
    ART. 213
    Licen┼úele de transport ┼či copiile conforme ale acestora, eliberate pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, vor fi înlocuite, cu plata tarifului aferent, cu noile modele prev─âzute la art. 211, respectiv 212, dup─â urm─âtorul calendar:
    a) pân─â la data ader─ârii României la Uniunea European─â - operatorilor de transport rutier care efectueaz─â transporturi de m─ârfuri ┼či/sau de persoane în trafic interna┼úional;
    b) în termen de 6 luni dup─â data ader─ârii României la Uniunea European─â - operatorilor de transport rutier care efectueaz─â numai transporturi de m─ârfuri ┼či persoane în trafic na┼úional.
    ART. 214
    Documentele prev─âzute la art. 211 ┼či 212, care înlocuiesc licen┼úele de transport ┼či copiile conforme ale acestora, se supun regimului juridic prev─âzut de prezentele norme pentru acestea.

    ART. 215
    Anexele nr. 1 - 37 fac parte integrant─â din prezentele norme.

 ANEXA 1
    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie albastr─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a licen┼úei)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   LICEN┼óA                                    |
|                                DE TRANSPORT                                  |
|                                                                              |
|                        Seria: ........ Nr.: ..........                       |
|                                                                              |
|   Prezenta licen┼ú─â de transport este eliberat─â operatorului de transport     |
| rutier:                                                                      |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| s─â efectueze transport rutier public de m─ârfuri ┼či/sau de persoane în trafic |
| na┼úional ┼či/sau interna┼úional.                                               |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.O.T.R. _______/_____/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼×tampil─â                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a licen┼úei)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezenta licen┼ú─â de transport este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectueaz─â transport rutier public de m─ârfuri ┼či/sau de persoane în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Licen┼úa de transport este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Licen┼úa de transport poate fi retras─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier:
    a) nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii;
    b) a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii eliber─ârii licen┼úei de transport.
    Originalul licen┼úei de transport se p─âstreaz─â la sediul operatorului de transport.
    Licen┼úa de transport trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, operatorul de transport rutier, de┼úin─âtor al licen┼úei de transport, are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.

&nbs;    ANEXA 2a)
    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie albastr─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a licen┼úei)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   LICEN┼óA                                    |
|                                DE TRANSPORT                                  |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
|                        Copie conform─â nr.: .............                     |
|                                                                              |
|   Prezenta copie conform─â este eliberat─â operatorului de transport rutier:   |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| s─â efectueze transport rutier public de m─ârfuri în trafic na┼úional ┼či/sau    |
| interna┼úional.                                                               |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.O.T.R. _______/_____/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼×tampil─â                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a licen┼úei)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezenta copie conform─â a licen┼úei de transport este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectueaz─â transport rutier public de m─ârfuri în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Copia conform─â a licen┼úei de transport este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Copia conform─â a licen┼úei de transport poate fi suspendat─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier a s─âvâr┼čit abateri grave sau repetate de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    Originalul unei copii conforme a licen┼úei de transport trebuie s─â se afle la bordul vehiculului*) pe toat─â durata transportului rutier.
    Copia conform─â a licen┼úei de transport trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, operatorul de transport rutier, de┼úin─âtor al copiei conforme a licen┼úei de transport, are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.
------------
    *) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circula┼úiei pe drumurile publice, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsie, ┼či care se utilizeaz─â în mod normal pentru transportul de m─ârfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucr─âri. Ansamblul format din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â ┼či ansamblul format din tractor ┼či remorc─â/semiremorc─â sunt considerate vehicule rutiere.

    ANEXA 2b
    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie albastr─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a licen┼úei)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                      LICEN┼óA                                 |
|                                   DE TRANSPORT                               |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
|                         Copie conform─â nr.: ...........                      |
|                                                                              |
| Prezenta copie conform─â este eliberat─â operatorului de transport rutier:     |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| s─â efectueze transport rutier public de persoane în trafic na┼úional ┼či/sau   |
| interna┼úional.                                                               |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
|                                                                              |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                                                              |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.O.T.R. _______/_____/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼čtampil─â                        |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a licen┼úei)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezenta copie conform─â a licen┼úei de transport este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectueaz─â transport rutier public de persoane în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Copia conform─â a licen┼úei de transport este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Copia conform─â a licen┼úei de transport poate fi suspendat─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier a s─âvâr┼čit abateri grave sau repetate de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    Originalul unei copii conforme a licen┼úei de transport trebuie s─â se afle la bordul vehiculului*) pe toat─â durata transportului rutier.
    Copia conform─â a licen┼úei de transport trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, operatorul de transport rutier, de┼úin─âtor al copiei conforme a licen┼úei de transport, are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.
------------
    *) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circula┼úiei pe drumurile publice, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsie, ┼či care se utilizeaz─â în mod normal pentru transportul de m─ârfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucr─âri. Ansamblul format din autovehicul ┼či remorc─â este considerat vehicul rutier.

 ANEXA 3 *** Abrogat─â
    la norme


    ANEXA 4
    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie galben─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a certificatului)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   CERTIFICAT                                 |
|                          DE TRANSPORT îN CONT PROPRIU                        |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
| Prezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat              |
| întreprinderii:                                                              |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| s─â efectueze transport rutier în cont propriu de m─ârfuri ┼či/sau de persoane, |
| în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.                                     |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil de la data de _______________ pân─â la data de _______________        |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
|                                                                              |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                                                              |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.î. ________/________/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼čtampil─â                        |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a certificatului)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezentul certificat de transport este eliberat, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaz─â transport rutier în cont propriu de m─ârfuri ┼či/sau de persoane în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Prezentul certificat de transport permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) ca o activitate secundar─â sau suplimentar─â celorlalte activit─â┼úi ale întreprinderii;
    b) m─ârfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cump─ârate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul deplas─ârii este transportul m─ârfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
    d) persoanele transportate sunt angaja┼úii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activit─â┼úilor proprii;
    e) întreprinderea folose┼čte vehicule rutiere de┼úinute în proprietate sau ob┼úinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cump─ârare cu plata ulterioar─â ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de m─ârfuri, vehiculele putând fi închiriate f─âr─â ┼čofer;
    f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conduc─âtori auto angaja┼úi ai întreprinderii sau de persoana fizic─â îns─â┼či.
    Certificatul de transport în cont propriu este nominal ┼či nu este transmisibil.
    Certificatul de transport în cont propriu poate fi retras de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care întreprinderea:
    a) nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acestuia;
    b) a furnizat documente con┼úinând informa┼úii eronate cu ocazia solicit─ârii eliber─ârii acestuia.
    Originalul certificatului de transport în cont propriu se p─âstreaz─â la sediul întreprinderii.
    Certificatul de transport în cont propriu trebuie prezentat ori de câte ori este solicitat de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či al oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, întreprinderea de┼úin─âtoare de certificat de transport în cont propriu are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.

    ANEXA 5a)
    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie galben─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a certificatului)    (Prima pagin─â a certificatului)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   CERTIFICAT                                 |
|                          DE TRANSPORT îN CONT PROPRIU                        |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
|                           Copie conform─â nr.: .........                      |
|                                                                              |
| Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este   |
| eliberat─â întreprinderii:                                                    |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| s─â efectueze transport rutier în cont propriu de m─ârfuri, în trafic na┼úional |
| ┼či/sau interna┼úional.                                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
|                                                                              |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                                                              |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.î. ________/________/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼čtampil─â                        |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a certificatului)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaz─â transport rutier în cont propriu de m─ârfuri în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) ca activitate secundar─â sau suplimentar─â celorlalte activit─â┼úi ale întreprinderii;
    b) m─ârfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cump─ârate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul deplas─ârii este transportul m─ârfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
    d) întreprinderea folose┼čte vehicule rutiere de┼úinute în proprietate sau ob┼úinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cump─ârare cu plata ulterioar─â ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de m─ârfuri, vehiculele putând fi închiriate f─âr─â ┼čofer;
    e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conduc─âtori auto angaja┼úi ai întreprinderii sau de persoana fizic─â îns─â┼či.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendat─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care întreprinderea a s─âvâr┼čit abateri grave sau repetate de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie s─â se afle la bordul vehiculului*) pe toat─â durata transportului rutier.
    Copia conform─â a certificatului de transport trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či al oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, întreprinderea de┼úin─âtoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.
------------
    *) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circula┼úiei pe drumurile publice, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsie, ┼či care se utilizeaz─â în mod normal pentru transportul de m─ârfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucr─âri. Ansamblul format din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â ┼či ansamblul format din tractor ┼či remorc─â/semiremorc─â sunt considerate vehicule rutiere.


 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   CERTIFICAT                                 |
|                          DE TRANSPORT îN CONT PROPRIU                        |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
|                           Copie conform─â nr.: .........                      |
|                                                                              |
| Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este   |
| eliberat─â întreprinderii:                                                    |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| s─â efectueze transport rutier în cont propriu de m─ârfuri, în trafic na┼úional |
| ┼či/sau interna┼úional.                                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
|                                                                              |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                                                              |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.î. ________/________/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼čtampil─â                        |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a certificatului)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaz─â transport rutier în cont propriu de m─ârfuri în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) ca activitate secundar─â sau suplimentar─â celorlalte activit─â┼úi ale întreprinderii;
    b) m─ârfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cump─ârate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul deplas─ârii este transportul m─ârfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
    d) întreprinderea folose┼čte vehicule rutiere de┼úinute în proprietate sau ob┼úinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cump─ârare cu plata ulterioar─â ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de m─ârfuri, vehiculele putând fi închiriate f─âr─â ┼čofer;
    e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conduc─âtori auto angaja┼úi ai întreprinderii sau de persoana fizic─â îns─â┼či.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendat─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care întreprinderea a s─âvâr┼čit abateri grave sau repetate de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie s─â se afle la bordul vehiculului*) pe toat─â durata transportului rutier.
    Copia conform─â a certificatului de transport trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či al oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, întreprinderea de┼úin─âtoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.
------------
    *) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circula┼úiei pe drumurile publice, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsie, ┼či care se utilizeaz─â în mod normal pentru transportul de m─ârfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucr─âri. Ansamblul format din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â ┼či ansamblul format din tractor ┼či remorc─â/semiremorc─â sunt considerate vehicule rutiere.

    ANEXA 5b)

    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie galben─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a certificatului)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   CERTIFICAT                                 |
|                          DE TRANSPORT îN CONT PROPRIU                        |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
|                           Copie conform─â nr.: .........                      |
|                                                                              |
| Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este   |
| eliberat─â întreprinderii:                                                    |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| s─â efectueze transport rutier în cont propriu de persoane, în trafic na┼úional|
| ┼či/sau interna┼úional.                                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
|                                                                              |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                                                              |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.î. ________/________/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼čtampil─â                        |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a certificatului)

    DISPOZI┼óII GENERALE
   Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaz─â transport rutier în cont propriu de m─ârfuri în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) ca activitate secundar─â sau suplimentar─â celorlalte activit─â┼úi ale întreprinderii;
    b) m─ârfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cump─ârate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul deplas─ârii este transportul m─ârfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
    d) întreprinderea folose┼čte vehicule rutiere de┼úinute în proprietate sau ob┼úinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cump─ârare cu plata ulterioar─â ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de m─ârfuri, vehiculele putând fi închiriate f─âr─â ┼čofer;
    e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conduc─âtori auto angaja┼úi ai întreprinderii sau de persoana fizic─â îns─â┼či.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendat─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care întreprinderea a s─âvâr┼čit abateri grave sau repetate de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie s─â se afle la bordul vehiculului*) pe toat─â durata transportului rutier.
    Copia conform─â a certificatului de transport trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či al oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, întreprinderea de┼úin─âtoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.
------------
    *) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circula┼úiei pe drumurile publice, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsie, ┼či care se utilizeaz─â în mod normal pentru transportul de m─ârfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucr─âri. Ansamblul format din autovehicul ┼či remorc─â/semiremorc─â ┼či ansamblul format din tractor ┼či remorc─â/semiremorc─â sunt considerate vehicule rutiere.

    ANEXA 5b)
    la norme

    (Model de imprimat Format A4 hârtie galben─â cu fond stema României)

    (Prima pagin─â a certificatului)

 ______________________________________________________________________________
|  ______                                                                      |
| |      |                             ROMâNIA                                 |
| |  RO  |      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI       |
| |______|                                                                     |
|                                   CERTIFICAT                                 |
|                          DE TRANSPORT îN CONT PROPRIU                        |
|                                                                              |
|                         Seria: ........ Nr.: ..........                      |
|                                                                              |
|                           Copie conform─â nr.: .........                      |
|                                                                              |
| Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este   |
| eliberat─â întreprinderii:                                                    |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| s─â efectueze transport rutier în cont propriu de persoane, în trafic na┼úional|
| ┼či/sau interna┼úional.                                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Valabil─â de la data de _______________ pân─â la data de _______________       |
|                                                                              |
| Observa┼úii:                                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                       Emitent:               |
|                                          Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. |
|                                          Agen┼úia A.R.R. ____________________ |
|                                                                              |
| Data eliber─ârii: ...............                                             |
|                                                                              |
|                                              Semn─âtur─â                       |
| R.î. ________/________/_________             ┼či          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                              ┼čtampil─â                        |
|______________________________________________________________________________|

    (A doua pagin─â a certificatului)

    DISPOZI┼óII GENERALE

    Prezenta copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu este eliberat─â, în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaz─â transport rutier în cont propriu de persoane în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional.
    Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) ca activitate secundar─â sau suplimentar─â celorlalte activit─â┼úi ale întreprinderii;
    b) scopul deplas─ârii este transportul persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
    c) persoanele transportate sunt angaja┼úii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activit─â┼úilor proprii;
    d) întreprinderea folose┼čte vehicule rutiere de┼úinute în proprietate sau ob┼úinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cump─ârare cu plata ulterioar─â ori în baza unui contract de leasing pe termen lung;
    e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conduc─âtori auto angaja┼úi ai întreprinderii sau de persoana fizic─â îns─â┼či.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu este nominal─â ┼či nu este transmisibil─â.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendat─â de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în cazul în care întreprinderea a s─âvâr┼čit abateri grave sau repetate de la reglement─ârile în vigoare privind transportul rutier ┼či/sau protec┼úia mediului, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie s─â se afle la bordul vehiculului*) pe toat─â durata transportului rutier.
    Copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu trebuie prezentat─â ori de câte ori este solicitat─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control.
    Pe teritoriul României ┼či al oric─ârui alt stat de tranzit sau de destina┼úie, întreprinderea de┼úin─âtoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obliga┼úia de a respecta legisla┼úia ┼či dispozi┼úiile statului respectiv.
------------
    *) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circula┼úiei pe drumurile publice, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsie, ┼či care se utilizeaz─â în mod normal pentru transportul de m─ârfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucr─âri. Ansamblul format din autovehicul ┼či remorc─â este considerat vehicul rutier.

    ANEXA 6
la norme

                         SCRISOARE DE TRANSPORT (C.M.R.)
                                    - model -