├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ Nr. 43/1997 - din 28 august 1997 Republicată privind regimul drumurilor

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din 29 august 1997    
    - Ordonan┼úa Guvernului nr. 132/2000*, suspendat─â prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 295/2000 ┼či respins─â prin Legea nr. 189/2002;
    - Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 295/2000, aprobat─â prin Legea nr. 109/2001;
    - Ordonan┼úa Guvernului nr. 79/2001, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 413/2002;
    - Legea nr. 189/2002;
    - Legea nr. 413/2002;
    - Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 1959/2002;
    - Ordonan┼úa Guvernului nr. 26/2003, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 227/2003;
    - Legea nr. 227/2003;
    - Legea nr. 47/2004;
    - Ordonan┼úa Guvernului nr. 21/2005, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 98/2005;
    - Legea nr. 98/2005;
    - Ordonan┼úa Guvernului nr. 38/2006, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 10/2007;
    - Legea nr. 10/2007.

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse ┼či modific─ârile efectuate prin aceste acte normative asupra Ordonan┼úei Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, nu mai sunt de actualitate.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    Sec┼úiunea I
    Domeniul drumurilor

    ART. 1
    (1) Regimul drumurilor reglementeaz─â în mod unitar administrarea drumurilor publice ┼či private, dobândirea ┼či folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea ┼či controlul activit─â┼úilor în leg─âtur─â cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice ┼či private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, între┼úinerea ┼či exploatarea drumurilor.
    (2) Prevederile prezentei ordonan┼úe se aplic─â integral tuturor drumurilor publice ┼či, par┼úial, drumurilor de utilitate privat─â.
    ART. 2
    (1) Drumurile fac parte din sistemul na┼úional de transport.
    (2) Drumurile sunt c─âi de comunica┼úie terestr─â special amenajate pentru circula┼úia vehiculelor ┼či a pietonilor.
    (3) Fac parte integrant─â din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construc┼úiile de ap─ârare ┼či consolidare, trotuarele, pistele pentru cicli┼čti, locurile de parcare, oprire ┼či sta┼úionare, indicatoarele de semnalizare rutier─â ┼či alte dot─âri pentru siguran┼úa circula┼úiei, terenurile ┼či planta┼úiile care fac parte din zona drumului, mai pu┼úin zonele de protec┼úie.
    (4) De asemenea, se consider─â c─â f─âcând parte din drum cl─âdirile de serviciu ┼či orice alte construc┼úii, amenaj─âri sau instala┼úii destinate ap─âr─ârii sau exploat─ârii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.
    (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostr─âzilor ┼či drumurilor na┼úionale apar┼úinând domeniului public al statului:
    1. suprastructura ┼či infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, ┼či terenul aferent;
    2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate ┼či alte lucr─âri de art─â, cu terenul aferent;
    3. locurile de parcare, oprire ┼či sta┼úionare, precum ┼či terenurile aferente care apar┼úin domeniului public al statului;
    4. lucr─ârile de consolidare, de protec┼úie ┼či de ap─ârare ┼či terenul aferent;
    5. planta┼úiile rutiere ┼či terenul aferent;
    6. suprafe┼úele de teren situate de o parte ┼či de cealalt─â a drumului, care formeaz─â zonele de siguran┼ú─â, în limitele prev─âzute de prezenta ordonan┼ú─â.

    Sec┼úiunea a II-a
    Clasificarea ┼či încadrarea drumurilor

    ART. 3
    Din punct de vedere al destina┼úiei drumurile se împart în:
    a) drumuri publice - drumuri de utilitate public─â destinate circula┼úiei rutiere ┼či pietonale, în scopul satisfacerii cerin┼úelor generale de transport ale economiei na┼úionale, ale popula┼úiei ┼či de ap─ârare a ┼ú─ârii; acestea sunt proprietate public─â;
    b) drumuri de utilitate privat─â - drumuri destinate satisfacerii cerin┼úelor proprii de transport rutier ┼či pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale ┼či altele asemenea, de acces în incinte, ca ┼či cele din interiorul acestora, precum ┼či cele pentru organiz─ârile de ┼čantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
    ART. 4
    Din punct de vedere al circula┼úiei drumurile se împart în:
    a) drumuri deschise circula┼úiei publice, care cuprind toate drumurile publice ┼či acele drumuri de utilitate privat─â care asigur─â, de regul─â, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor ┼či pietonilor;
    b) drumuri închise circula┼úiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privat─â care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum ┼či acele drumuri de utilitate public─â închise temporar circula┼úiei publice.
    ART. 5
    Din punct de vedere func┼úional ┼či administrativ-teritorial, în ordinea importan┼úei, drumurile publice se împart în urm─âtoarele categorii:
    a) drumuri de interes na┼úional;
    b) drumuri de interes jude┼úean;
    c) drumuri de interes local.
    ART. 6
    (1) Drumurile de interes na┼úional apar┼úin propriet─â┼úii publice a statului ┼či cuprind drumurile na┼úionale, care asigur─â leg─âturile cu capitala ┼ú─ârii, cu re┼čedin┼úele de jude┼ú, cu obiectivele de interes na┼úional, între ele, precum ┼či cu ┼ú─ârile vecine, ┼či pot fi:
    a) autostr─âzi;
    b) drumuri expres;
    c) drumuri na┼úionale europene (E);
    d) drumuri na┼úionale principale;
    e) drumuri na┼úionale secundare.
    (2) încadrarea în aceste categorii se face de c─âtre Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu excep┼úia drumurilor na┼úionale europene, a c─âror încadrare se stabile┼čte potrivit acordurilor ┼či conven┼úiilor interna┼úionale la care România este parte.
    (3) Propunerile de clasificare a drumurilor na┼úionale în categoria drumurilor na┼úionale europene (E) se fac de c─âtre Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    ART. 7
    Drumurile de interes jude┼úean fac parte din proprietatea public─â a jude┼úului ┼či cuprind drumurile jude┼úene, care asigur─â leg─âtura între:
    a) re┼čedin┼úele de jude┼ú cu municipiile, cu ora┼čele, cu re┼čedin┼úele de comun─â, cu sta┼úiunile balneoclimaterice ┼či turistice, cu porturile ┼či aeroporturile, cu obiectivele importante legate de ap─ârarea ┼ú─ârii ┼či cu obiectivele istorice importante;
    b) ora┼če ┼či municipii, precum ┼či între acestea ┼či re┼čedin┼úele de comun─â;
    c) re┼čedin┼úe de comun─â.
    ART. 8
    Drumurile de interes local apar┼úin propriet─â┼úii publice a unit─â┼úii administrative pe teritoriul c─âreia se afl─â ┼či cuprind:
    a) drumurile comunale, care asigur─â leg─âturile:
    - între re┼čedin┼úa de comun─â cu satele componente sau cu alte sate;
    - între ora┼čul cu satele care îi apar┼úin, precum ┼či cu alte sate;
    - între sate;
    b) drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai multe propriet─â┼úi, fiind situate la limitele acestora;
    c) str─âzile sunt drumuri publice din interiorul localit─â┼úilor, indiferent de denumire: strad─â, bulevard, cale, chei, splai, ┼čosea, alee, fund─âtur─â, uli┼ú─â etc.
    ART. 9
    Str─âzile din localit─â┼úile urbane se clasific─â în raport cu intensitatea traficului ┼či cu func┼úiile pe care le îndeplinesc, astfel:
    a) str─âzi de categoria I - magistrale, care asigur─â preluarea fluxurilor majore ale ora┼čului pe direc┼úia drumului na┼úional ce traverseaz─â ora┼čul sau pe direc┼úia principal─â de leg─âtur─â cu acest drum;
    b) str─âzi de categoria a II-a - de leg─âtur─â, care asigur─â circula┼úia major─â între zonele func┼úionale ┼či de locuit;
    c) str─âzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele func┼úionale ┼či le dirijeaz─â spre str─âzile de leg─âtur─â sau magistrale;
    d) str─âzi de categoria a IV-a - de folosin┼ú─â local─â, care asigur─â accesul la locuin┼úe ┼či pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
    ART. 10
    Str─âzile din localit─â┼úile rurale se clasific─â în:
    a) str─âzi principale;
    b) str─âzi secundare.
    ART. 11
    Drumurile na┼úionale, jude┼úene ┼či comunale î┼či p─âstreaz─â categoria func┼úional─â din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localit─â┼úilor, servind totodat─â ┼či ca str─âzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localit─â┼úilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordan┼ú─â cu planul urbanistic aprobat. în cazul drumurilor de interes na┼úional se va ob┼úine ┼či acordul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    ART. 12
    încadrarea în categorii func┼úionale a drumurilor na┼úionale, jude┼úene ┼či comunale se face prin hot─ârâre a Guvernului, iar a drumurilor vicinale ┼či a str─âzilor, prin hot─ârâre a consiliului jude┼úean sau local, dup─â caz.
    ART. 13
    (1) Propunerile de încadrare în categorii func┼úionale pentru drumurile na┼úionale ┼či jude┼úene se fac de c─âtre administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de c─âtre consiliile locale interesate, prin consiliile jude┼úene sau Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    (2) Propunerile de modificare a încadr─ârii unui drum vicinal sau a unei str─âzi în drum comunal ┼či invers se fac prin hot─ârâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se afl─â pe raza a dou─â sau mai multe autorit─â┼úi administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. în toate cazurile este necesar avizul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.

    CAP. 2
    Administrarea drumurilor

    Sec┼úiunea I
    Suprafe┼úele de teren aferente drumurilor publice

    ART. 14
    Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran┼ú─â ┼či zonele de protec┼úie.
    ART. 15
    Ampriza drumului este suprafa┼úa de teren ocupat─â de elementele constructive ale drumului: parte carosabil─â, trotuare, piste pentru cicli┼čti, acostamente, ┼čan┼úuri, rigole, taluzuri, ┼čan┼úuri de gard─â, ziduri de sprijin ┼či alte lucr─âri de art─â.
    ART. 16
    (1) Zonele de siguran┼ú─â sunt suprafe┼úe de teren situate de o parte ┼či de cealalt─â a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier─â, pentru planta┼úie rutier─â sau alte scopuri legate de între┼úinerea ┼či exploatarea drumului, pentru siguran┼úa circula┼úiei ori pentru protec┼úia propriet─â┼úilor situate în vecin─âtatea drumului. Din zonele de siguran┼ú─â fac parte ┼či suprafe┼úele de teren destinate asigur─ârii vizibilit─â┼úii în curbe ┼či intersec┼úii, precum ┼či suprafe┼úele ocupate de lucr─ârile de consolid─âri ale terenului drumului ┼či altele asemenea. în afara localit─â┼úilor, limitele minime ale zonelor de siguran┼ú─â a drumurilor, în cale curent─â ┼či aliniament, sunt prev─âzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonan┼ú─â.
    (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran┼ú─â este interzis─â.
    ART. 17
    (1) Zonele de protec┼úie sunt suprafe┼úele de teren situate de o parte ┼či de alta a zonelor de siguran┼ú─â, necesare protec┼úiei ┼či dezvolt─ârii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protec┼úie sunt prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Zonele de protec┼úie r─âmân în gospod─ârirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obliga┼úia ca acestea, prin activitatea lor, s─â nu aduc─â prejudicii drumului sau derul─ârii în siguran┼ú─â a traficului prin:
    a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunz─âtor;
    b) executarea de construc┼úii, împrejmuiri sau planta┼úii care s─â provoace înz─âpezirea drumului sau s─â împiedice vizibilitatea pe drum;
    c) executarea unor lucr─âri care pericliteaz─â stabilitatea drumului sau modific─â regimul apelor subterane sau de suprafa┼ú─â;
    d) practicarea comer┼úului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.
    ART. 18
    De┼úin─âtorii terenurilor din vecin─âtatea drumurilor publice sunt obliga┼úi s─â permit─â instalarea pe aceste terenuri a panourilor de ap─ârare a drumului contra înz─âpezirii, f─âr─â a percepe vreo chirie, cu condi┼úia ca aceast─â opera┼úiune s─â nu împiedice executarea lucr─ârilor agricole ┼či s─â nu produc─â degrad─âri culturilor de pe aceste terenuri.
    ART. 19
    (1) Zona str─âzilor include partea carosabil─â, acostamentele, ┼čan┼úurile, rigolele, trotuarele, spa┼úiile verzi care separ─â sensurile de circula┼úie, pistele pentru cicli┼čti, suprafe┼úele adiacente pentru parcaje, sta┼úion─âri sau opriri, precum ┼či suprafe┼úele de teren necesare amplas─ârii anexelor acestora. Pe sectoarele de str─âzi f─âr─â canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat─â prin ┼čan┼úuri amenajate.
    (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condi┼úiile de deplasare a pietonilor ┼či cicli┼čtilor prin amenaj─âri de trotuare ┼či piste.
    (3) Zonele de siguran┼ú─â ┼či de protec┼úie în intravilan se stabilesc prin studii de circula┼úie ┼či prin documenta┼úiile de urbanism ┼či amenajarea teritoriului.
    (4) Pentru dezvoltarea capacit─â┼úii de circula┼úie a drumurilor publice în traversarea localit─â┼úilor rurale, distan┼úa dintre gardurile sau construc┼úiile situate de o parte ┼či de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile na┼úionale, de minimum 24 m pentru drumurile jude┼úene ┼či de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
    (5) Asigurarea distan┼úelor minime, stabilite conform alin. (4), se realizeaz─â de c─âtre administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglement─ârilor în vigoare.

    Sec┼úiunea a II-a
    Administrarea drumurilor

    ART. 20
    Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului este organul administra┼úiei publice centrale care exercit─â prerogativele dreptului de proprietate public─â a statului în domeniul drumurilor na┼úionale.
    ART. 21
    (1) Administrarea drumurilor na┼úionale se realizeaz─â de Administra┼úia Na┼úional─â a Drumurilor*), sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului. Organizarea ┼či func┼úionarea Administra┼úiei Na┼úionale a Drumurilor se va aproba prin hot─ârâre a Guvernului.
    (2) Sectoarele de drumuri na┼úionale, incluzând ┼či lucr─ârile de art─â, amenaj─ârile ┼či accesoriile aferente, situate în intravilanul re┼čedin┼úelor de jude┼úe ┼či al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective.
------------
    *) Prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 84/2003, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 47/2004, s-a înfiin┼úat Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administra┼úia Na┼úional─â a Drumurilor din România", care s-a desfiin┼úat.

    ART. 22
    Administrarea drumurilor jude┼úene se asigur─â de c─âtre consiliile jude┼úene, iar a drumurilor de interes local, de c─âtre consiliile locale pe raza administrativ-teritorial─â a acestora. Fac excep┼úie sectoarele de drumuri jude┼úene, situate în intravilanul localit─â┼úilor urbane, inclusiv lucr─ârile de art─â, amenaj─ârile ┼či accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
    ART. 22^1
    (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes na┼úional ┼či european, cu acordul autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, se preiau de c─âtre administratorul drumurilor na┼úionale sectoare de drum de interes na┼úional, jude┼úean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localit─â┼úi, în vederea realiz─ârii lucr─ârilor respective.
    (2) Dup─â finalizarea lucr─ârilor, sectoarele de drum se retransmit autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale de care au apar┼úinut.
    ART. 23
    Administrarea drumurilor de utilitate privat─â se face de c─âtre de┼úin─âtorii acestora.

    Sec┼úiunea a III-a
    Proiectarea ┼či execu┼úia lucr─ârilor de drumuri

    ART. 24
    La proiectarea, execu┼úia ┼či interven┼úiile asupra drumurilor se va ┼úine seama de categoriile func┼úionale ale acestora, de traficul rutier, de siguran┼úa circula┼úiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali ┼či de ap─ârare, de utilizarea ra┼úional─â a terenurilor, de conservarea ┼či protec┼úia mediului ┼či de planurile de urbanism ┼či de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum ┼či de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerin┼úele pietonilor, cicli┼čtilor, persoanelor cu handicap ┼či de vârsta a treia.
    ART. 25
    Documenta┼úiile privind proiectarea construc┼úiei, reabilitarea ┼či modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului ┼či de urbanism, cu avizele prev─âzute în normele metodologice.
    ART. 26
    Amplasarea unor obiective economice sau de alt─â natur─â, care implic─â modific─âri ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezisten┼ú─â a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modific─ârile, cu respectarea legisla┼úiei în vigoare privind autorizarea execut─ârii construc┼úiilor.
    ART. 27
    (1) Intersec┼úiile între drumuri se realizeaz─â denivelat sau la acela┼či nivel, în func┼úie de categoriile drumurilor ┼či de traficul rutier, cu respectarea legisla┼úiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucr─âri sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desf─â┼čoar─â traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersec┼úiei.
    (2) între┼úinerea bretelelor de la intersec┼úiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioar─â. Dac─â unul dintre drumuri este de utilitate privat─â, cheltuielile de între┼úinere a acestuia sunt în sarcina administratorului respectiv.
    ART. 28
    Amenajarea intersec┼úiilor la acela┼či nivel între dou─â sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorit─â┼úii pentru circula┼úia care se desf─â┼čoar─â pe drumul de categorie superioar─â.
    ART. 29
    Realizarea unei noi intersec┼úii la acela┼či nivel cu calea ferat─â sau modificarea unei asemenea intersec┼úii cu calea ferat─â este în sarcina solicitantului lucr─ârii.
    ART. 30
    La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersec┼úiilor între drumurile publice, precum ┼či dintre acestea cu c─âile ferate se va ob┼úine ┼či acordul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, prin direc┼úiile sale de specialitate.
    ART. 31
    Instala┼úiile de semnalizare ┼či presemnalizare a trecerii la acela┼či nivel între drum ┼či calea ferat─â se realizeaz─â de c─âtre administratorul c─âii ferate, în func┼úie de categoria drumului, traficul rutier, frecven┼úa ┼či viteza de circula┼úie a trenurilor.
    ART. 32
    (1) între┼úinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului c─âii de comunica┼úie situate pe pasaj.
    (2) între┼úinerea trecerilor la acela┼či nivel, paza ┼či securitatea în limitele zonei de siguran┼ú─â a c─âii ferate revin de┼úin─âtorului acestei c─âi.
    (3) Modificarea cotelor ┼či declivit─â┼úilor pe oricare dintre c─âile de comunica┼úie care se intersecteaz─â atrage dup─â sine obliga┼úia de┼úin─âtorului de a suporta costul lucr─ârilor necesare ┼či pe cealalt─â cale de comunica┼úie.
    (4) Pentru poduri, baraje, diguri ┼či altele asemenea, care cuprind p─âr┼úi ale mai multor de┼úin─âtori, sarcinile ce revin fiec─âruia dintre ace┼čtia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.
    ART. 33
    Autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale împreun─â cu Poli┼úia rutier─â au obliga┼úia de a reglementa circula┼úia, parcarea, sta┼úionarea ┼či oprirea pe str─âzi a vehiculelor. Parcarea în localit─â┼úi se asigur─â de c─âtre administra┼úia public─â local─â în locuri special amenajate, în afara benzilor de circula┼úie ┼či a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poli┼úia rutier─â.
    ART. 34
    în zonele protejate ale localit─â┼úilor se va urm─âri descurajarea sau interzicerea circula┼úiei de tranzit, în condi┼úiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunz─âtoare, cu acordul administratorului drumului ┼či al Poli┼úiei rutiere.
    ART. 35
    în func┼úie de programele de circula┼úie aprobate de autorit─â┼úile competente, drumurile publice vor fi prev─âzute cu sta┼úii amenajate în afara fluxului circula┼úiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitar─â ┼či amenajarea acestora se asigur─â de c─âtre consiliile locale în intravilan ┼či de c─âtre consiliile jude┼úene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare ┼či refugiile de pe autostr─âzi vor fi dotate cu utilit─â┼úi, telefonie pentru apel de urgen┼ú─â ┼či cu grupuri sanitare.
    ART. 36
    Pe drumurile publice se vor aplica m─âsuri de protec┼úie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.
    ART. 37
    (1) Pentru descongestionarea traficului în localit─â┼úi, protec┼úia mediului ┼či sporirea siguran┼úei circula┼úiei pe re┼úeaua de drumuri expres ┼či drumuri na┼úionale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afara intravilanului localit─â┼úilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debu┼čeaz─â în intersec┼úii amenajate corespunz─âtor volumelor de trafic.
    (2) Accesul la zonele func┼úionale care cuprind în perimetrul lor drumurile de interes na┼úional se va realiza numai prin artere colectoare în intersec┼úiile existente, amenajate corespunz─âtor volumelor de trafic.
    ART. 38
    Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseaz─â localit─â┼úi rurale, locuitorii sunt obliga┼úi s─â între┼úin─â ┼čan┼úurile, rigolele, pode┼úele de la intr─ârile în cur┼úi, planta┼úiile, trotuarele sau c─âile pietonale din dreptul locuin┼úelor ┼či al terenurilor pe care le de┼úin. Supravegherea îndeplinirii acestor obliga┼úii revine autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale.
    ART. 39
    în vederea asigur─ârii materialelor necesare construirii, moderniz─ârii, repar─ârii ┼či între┼úinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide ┼či exploata cariere, balastiere ┼či altele asemenea ┼či pot organiza activit─â┼úi ┼či servicii specializate, în condi┼úiile legii.

    Sec┼úiunea a IV-a
    Condi┼úii de exploatare a drumurilor

    ART. 40
    (1) Drumurile trebuie s─â fie semnalizate ┼či men┼úinute de c─âtre administratorul drumului în stare tehnic─â corespunz─âtoare desf─â┼čur─ârii traficului în condi┼úii de siguran┼ú─â.
    (2) Masa total─â maxim─â admis─â, masa maxim─â admis─â pe ax─â, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum ┼či condi┼úiile impuse vehiculelor admise în circula┼úie pe drumurile publice sunt cele prev─âzute în anexa nr. 2.
    (3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu masele maxime admise ┼či dimensiunile prev─âzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marf─â, va fi stabilit─â periodic sau, pe m─âsura finaliz─ârii lucr─ârilor de reabilitare, prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Masele ┼či dimensiunile maxime admise prev─âzute în anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului  transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, pe m─âsura execut─ârii unor lucr─âri de sporire a capacit─â┼úii portante a drumurilor.
    (5) Transportatorilor str─âini ┼či români li se aplic─â tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale ┼či, respectiv, cu reglement─ârile interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finan┼úare a lucr─ârilor de administrare, exploatare, între┼úinere, repara┼úii ┼či modernizare a drumurilor publice.
    ART. 41
    (1) Transporturile efectuate cu vehicule a c─âror mas─â total─â maxim─â admis─â, mas─â maxim─â admis─â pe ax─â ┼či/sau ale c─âror dimensiuni maxime admise de gabarit dep─â┼česc limitele prev─âzute în anexa nr. 2 se efectueaz─â pe baza autoriza┼úiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectueaz─â transportul, în condi┼úiile stabilite prin reglement─âri specifice emise de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    (2) în condi┼úiile în care drumurile na┼úionale sau jude┼úene, pe care se efectueaz─â transporturile prev─âzute la alin. (1), traverseaz─â o localitate urban─â, este necesar ┼či avizul administra┼úiei publice locale care administreaz─â por┼úiunea de drum respectiv─â.
    (3) în cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucr─âri de amenajare sau consolidare a drumurilor ┼či a lucr─ârilor de art─â, precum ┼či modificarea instala┼úiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suport─â de beneficiarul transporturilor.
    (4) Pentru transporturile prev─âzute la alin. (1) se aplic─â tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în func┼úie de masa total─â sau de masa pe ax─â, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor ┼či de distan┼úa parcurs─â, care constituie surse financiare în contul emitentului autoriza┼úiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determin─â ┼či se propun de administratorii drumurilor publice ┼či se aprob─â:
    a) pentru drumurile de interes na┼úional, prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului;
    b) pentru drumurile de interes jude┼úean, prin hot─ârâre a consiliilor jude┼úene, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului;
    c) pentru drumurile de interes local, prin hot─ârâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor jude┼úene.
    (4^1) Ansamblul de vehicule cu mai mult de 6 axe ┼či care dep─â┼če┼čte limitele maselor totale maxime admise prev─âzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic ┼či va fi tarifat în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (5) Se excepteaz─â de la plata tarifelor prev─âzute la alin. (4) autovehiculele care apar┼úin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri ┼či administratorului drumului public respectiv.
    ART. 42 *** Abrogat
    ART. 43
    Pe drumurile publice sunt interzise:
    a) competi┼úiile sportive, f─âr─â avizul prealabil al administratorului drumului ┼či al Poli┼úiei rutiere. Organizatorii poart─â r─âspunderea ┼či iau toate m─âsurile pentru siguran┼úa traficului rutier ┼či redarea ulterioar─â a drumului pentru circula┼úia public─â, în condi┼úiile existente anterior organiz─ârii competi┼úiei;
    b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe ro┼úi sau pe ┼čenile, precum ┼či pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construc┼úie sau de alte materii;
    c) cur─â┼úarea sau sp─âlarea vehiculelor de p─âmânt, de materiale sau de alte substan┼úe; aceasta se va realiza înainte de a p─âtrunde în drum ┼či numai pe suprafe┼úe special amenajate prin grija administratorului drumului;
    d) scurgerea lubrifian┼úilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alt─â natur─â;
    e) ocuparea, sub orice form─â, a p─âr┼úii carosabile, a sta┼úiilor mijloacelor de transport în comun, a ┼čan┼úurilor, trotuarelor, pistelor ┼či zonelor de siguran┼ú─â a drumului, precum ┼či afectarea st─ârii de cur─â┼úenie a acestora;
    f) circula┼úia autovehiculelor pe acostamente, pe ┼čan┼úuri, pe trotuare, pe spa┼úii de siguran┼ú─â ale drumurilor ori pe banda de urgen┼ú─â sau median─â a autostr─âzilor;
    g) circula┼úia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu ┼čenile, f─âr─â bandaje de protec┼úie, precum ┼či transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin excep┼úie este admis─â circula┼úia vehiculelor apar┼úinând Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale sau Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, în cazul în care nu exist─â posibilitatea evit─ârii drumurilor publice modernizate, cu acordul ┼či în condi┼úiile stabilite de administratorul acestora.
    ART. 44
    (1) Administratorii drumurilor pot institui restric┼úii temporare, par┼úiale sau totale de circula┼úie, pentru executarea unor lucr─âri, conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului împreun─â cu Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor.
    (2) Pentru protec┼úia unor sectoare de drumuri administratorii acestora pot institui restric┼úii cu caracter temporar, semnalizate corespunz─âtor, privind viteza, masa total─â maxim─â admis─â ┼či masa maxim─â admis─â pe ax─â ale vehiculelor admise s─â circule pe sectorul respectiv, cu informarea Poli┼úiei rutiere, a Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului ┼či a utilizatorilor.
    (3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excep┼úia cazurilor autorizate de administratorul drumului ┼či de Poli┼úia rutier─â ┼či care vor fi semnalizate corespunz─âtor.
    ART. 45
    (1) în cazul în care drumurile deschise circula┼úiei publice sunt afectate de calamit─â┼úi naturale sau în alte cazuri de for┼ú─â major─â, administratorii acestora vor lua de urgen┼ú─â m─âsuri pentru restabilirea operativ─â a circula┼úiei, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenaj─âri cu caracter provizoriu, dup─â caz.
    (2) Atunci când aplicarea m─âsurilor prev─âzute la alin. (1) necesit─â ocuparea temporar─â a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autorit─â┼úile publice locale ┼či cu de┼úin─âtorii terenurilor, urmând ca eventualele desp─âgubiri cuvenite celor afecta┼úi s─â se stabileasc─â conform dispozi┼úiilor legale.

    Sec┼úiunea a V-a
    Aprobarea amplas─ârii de construc┼úii ┼či instala┼úii în zona drumului public

    ART. 46
    Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oric─ârei construc┼úii sau instala┼úii, în orice scop, care s─â nu pericliteze siguran┼úa circula┼úiei, se face cu respectarea legisla┼úiei în vigoare privind amplasarea ┼či autorizarea execut─ârii construc┼úiilor ┼či numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.
    ART. 47
    (1) *** Abrogat
    (1^1) în vederea fluidiz─ârii traficului în afara localit─â┼úilor se interzice amplasarea oric─âror construc┼úii care genereaz─â un trafic suplimentar, la o distan┼ú─â mai mic─â de 50,00 m de marginea îmbr─âc─âmintei asfaltice în cazul autostr─âzilor, al drumurilor expres ┼či al drumurilor na┼úionale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes na┼úional ┼či jude┼úean.
    (2) în zona median─â a autostr─âzilor se pot amplasa numai instala┼úii destinate între┼úinerii drumurilor ┼či siguran┼úei circula┼úiei.
    (3) Construc┼úiile sau instala┼úiile temporare ale Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, care au caracter de urgen┼ú─â, se pot executa f─âr─â acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept s─â se ob┼úin─â ulterior, în cazul în care construc┼úiile sau instala┼úiile nu se demonteaz─â într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
    (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea suprateran─â sau subteran─â a unor construc┼úii, instala┼úii sau panouri publicitare acceptate de administra┼úia drumurilor, se aplic─â tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispozi┼úia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, între┼úinerea, repararea ┼či modernizarea drumurilor publice. Se excepteaz─â perceperea de tarife de utilizare de c─âtre administratorii drumului, dac─â amplasarea se realizeaz─â pe zonele de protec┼úie unde ace┼čtia nu sunt de┼úin─âtori. Perceperea ┼či folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protec┼úie proprietate privat─â se realizeaz─â de c─âtre de┼úin─âtorul terenului respectiv.
    (5) De┼úin─âtorii panourilor publicitare, ai construc┼úiilor sau instala┼úiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obliga┼úi s─â execute, pe cheltuiala lor ┼či f─âr─â nici o desp─âgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dac─â astfel a fost convenit cu administratorul drumului la momentul acordului, în condi┼úiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, între┼úinerea sau exploatarea drumului public, precum ┼či de asigurarea condi┼úiilor pentru siguran┼úa circula┼úiei.
    (6) Administratorul drumului este obligat s─â în┼čtiin┼úeze pe de┼úin─âtorul de construc┼úii sau instala┼úii acceptate în zona drumului asupra lucr─ârilor ce se vor executa la drum, dup─â cum urmeaz─â:
    a) cu cel pu┼úin 12 luni înainte de începerea lucr─ârilor a c─âror execu┼úie impune mutarea sau modificarea, pentru construc┼úii ┼či instala┼úii autorizate cu caracter definitiv;
    b) cu cel pu┼úin 3 luni înainte de începerea lucr─ârilor la drum, în cazul construc┼úiilor ┼či instala┼úiilor acceptate cu caracter provizoriu.
    ART. 48
    Lucr─ârile edilitare subterane se amplaseaz─â, de regul─â, în afara p─âr┼úii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Construc┼úia, repararea ┼či între┼úinerea acestor lucr─âri, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului ┼či cu respectarea legisla┼úiei în vigoare.
    ART. 49 *** Abrogat
    (1) Proprietarul construc┼úiilor, instala┼úiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, f─âr─â respectarea condi┼úiilor din prezenta sec┼úiune sau cu nerespectarea condi┼úiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiin┼úa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator.
    (2) în cazul nerespect─ârii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiin┼úarea sau la mutarea lucr─ârilor, pe cheltuiala proprietarului.
    ART. 50
    De┼úin─âtorii de construc┼úii sau de instala┼úii amplasate în zona drumului public sunt obliga┼úi s─â execute revizia periodic─â ┼či repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului ┼či siguran┼úa circula┼úiei.
    ART. 51
    (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documenta┼úiilor de urbanism ┼či/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condi┼úiile legii.
    (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte interven┼úii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
    (3) Realizarea prevederilor alin. (1) ┼či (2) nu trebuie s─â afecteze construc┼úiile ┼či instala┼úiile subterane ┼či/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului. în caz contrar responsabilitatea revine administratorului drumului.

    Sec┼úiunea a VI-a
    C─âi de acces la drumurile deschise circula┼úiei publice

    ART. 52
    (1) Proiectarea, construc┼úia sau amenajarea c─âilor de acces la drumurile deschise circula┼úiei publice se face potrivit legisla┼úiei în vigoare de c─âtre cei interesa┼úi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public ┼či al Poli┼úiei rutiere.
    (2) Repararea, între┼úinerea ┼či exploatarea c─âilor de acces la drumurile deschise circula┼úiei publice sunt în sarcina celor care le de┼úin.
    ART. 53
    C─âile de acces realizate f─âr─â acordul administratorului drumului public ┼či al Poli┼úiei rutiere, precum ┼či c─âile de acces neutilizate vor fi desfiin┼úate de cei care le de┼úin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circula┼úiei publice.

    CAP. 3
    Dobândirea sau folosirea unor terenuri

    ART. 54
    (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, moderniz─âri, corec┼úii de trasee, reabilit─âri, l─ârgiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauz─â de utilitate public─â.
    (2) Dobândirea terenurilor prev─âzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, fiind scutit─â de la plata taxelor suplimentare prev─âzute în anexele nr. 1 ┼či 2 la aceast─â lege.
    ART. 55
    (1) Pentru rectific─âri de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi r─âmâne în circula┼úie pân─â la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat s─â achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
    (2) în situa┼úia în care proprietarul terenului primit în schimb dore┼čte redarea acestuia în circuitul agricol, amenaj─ârile aferente sunt în sarcina administratorului drumului.
    (3) Dac─â terenul necesar rectific─ârii traseului se dobânde┼čte prin cump─ârare sau expropriere pentru cauz─â de utilitate public─â, terenul ocupat de drumul vechi, r─âmas liber în urma d─ârii în folosin┼ú─â a noului traseu, devine proprietate public─â a statului sau a administra┼úiei publice locale, dup─â caz.
    ART. 56
    (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a m─âsur─âtorilor ┼či a studiilor necesare lucr─ârilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excep┼úie fac terenurile apar┼úinând obiectivelor Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale ┼či zonelor de siguran┼ú─â ale acestora, pentru care se solicit─â în prealabil acordul acestuia. în┼čtiin┼úarea asupra începerii acestor activit─â┼úi se face prin afi┼čare la sediul consiliului local ┼či, în scris, de┼úin─âtorului de teren, cu cel pu┼úin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea m─âsur─âtorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, s─â cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. în cazul în care totu┼či sunt cauzate prejudicii, desp─âgubirile sunt suportate de administratorul drumului.
    (2) Dac─â pentru efectuarea m─âsur─âtorilor sau studiilor se cauzeaz─â prejudicii bunurilor sau sunt necesare modific─âri asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modific─âri ┼či, dup─â caz, asupra modalit─â┼úilor ┼či cuantumului desp─âgubirilor.

    CAP. 4
    Conducerea, coordonarea ┼či controlul activit─â┼úii de administrare a drumurilor

    ART. 57
    Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului coordoneaz─â din punct de vedere tehnic ┼či metodologic întreaga re┼úea de drumuri deschise circula┼úiei publice. în aceast─â calitate are urm─âtoarele atribu┼úii:
    a) asigur─â administrarea drumurilor publice de interes na┼úional;
    b) elaboreaz─â ┼či urm─âre┼čte aplicarea ┼či actualizarea planului director, la nivel na┼úional, privind dezvoltarea re┼úelei rutiere, ca parte integrant─â a schemei re┼úelei na┼úionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
    c) stabile┼čte strategia privind dezvoltarea unitar─â ┼či echilibrat─â a întregii re┼úele de drumuri deschise circula┼úiei publice;
    d) asigur─â gospod─ârirea fondurilor bugetare ┼či extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, între┼úinerea, exploatarea ┼či administrarea drumurilor de interes na┼úional;
    e) asigur─â, în condi┼úiile legii, repartizarea ┼či gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, între┼úinerea, exploatarea ┼či administrarea drumurilor na┼úionale, jude┼úene ┼či comunale din administrarea consiliilor jude┼úene ┼či locale, dup─â caz;
    f) elaboreaz─â studii de sistematizare, prognoze ┼či proiecte de program pentru dezvoltarea ┼či optimizarea re┼úelei de drumuri publice;
    g) elaboreaz─â, în condi┼úiile legii, programe anuale ┼či de perspectiv─â privind construc┼úia, modernizarea, repararea, între┼úinerea, exploatarea ┼či administrarea drumurilor de interes na┼úional, iar împreun─â cu consiliile jude┼úene, programele finan┼úate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile jude┼úene ┼či comunale;
    h) elaboreaz─â norme ┼či reglement─âri, în concordan┼ú─â cu prevederile în domeniu din ┼ú─ârile Uniunii Europene, privind proiectarea, construc┼úia, modernizarea, repararea, între┼úinerea, administrarea ┼či exploatarea drumurilor ┼či, împreun─â cu Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, norme privind siguran┼úa traficului pe drumurile deschise circula┼úiei publice, care se supun aprob─ârii potrivit prevederilor legale;
    i) elaboreaz─â studii ┼či programe privind lucr─ârile destinate îmbun─ât─â┼úirii siguran┼úei circula┼úiei pe drumurile deschise circula┼úiei publice;
    j) elaboreaz─â norme, studii ┼či programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnic─â a drumurilor, de evolu┼úie a traficului ┼či de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucr─ârile de drumuri;
    k) elaboreaz─â norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum ┼či norme privind înregistrarea ┼či prelucrarea evolu┼úiei traficului rutier;
    l) elaboreaz─â o concep┼úie unitar─â privind aplicarea de tehnologii noi ┼či eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea ┼či execu┼úia lucr─ârilor de drumuri.
    ART. 58
    în exercitarea atribu┼úiilor prev─âzute la art. 57 Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului elaboreaz─â reglement─âri obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care de┼úin drumuri deschise circula┼úiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglement─ârilor în vigoare privind autonomia administra┼úiei publice locale ┼či dreptul de proprietate.
    ART. 59
    (1) Conducerea activit─â┼úii de proiectare, execu┼úie, modernizare, reparare, între┼úinere, exploatare ┼či administrare a drumurilor jude┼úene ┼či a celor de interes local revine autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
    (2) Pentru proiectarea ┼či modernizarea str─âzilor care constituie p─âr┼úi componente ale drumurilor de interes na┼úional este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.

    CAP. 5
    Sanc┼úiuni

    ART. 60
    (1) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â urm─âtoarele fapte:
    a) înc─âlcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 38 ┼či ale art. 49 alin. (2) se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicat─â persoanelor fizice sau juridice;
    b) înc─âlcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1) - (5), ale art. 48, 50, 52 ┼či 53 se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat─â persoanelor fizice sau juridice;
    c) înc─âlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autoriza┼úia special─â de transport emis─â pentru dep─â┼čirea maselor ┼či/sau dimensiunilor maxime admise se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat─â transportatorului, a┼ča cum este men┼úionat în autoriza┼úia special─â de transport;
    d) înc─âlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu dep─â┼čirea masei totale ┼či/sau a dimensiunilor maxime admise, f─âr─â autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de administratorul drumului, se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicat─â operatorului de transport, astfel cum este men┼úionat în licen┼úa de transport, sau de┼úin─âtorului vehiculului, astfel cum este men┼úionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;
    e) înc─âlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu dep─â┼čirea masei maxime admise pe axe pân─â la masa maxim─â ce poate fi autorizat─â, f─âr─â autoriza┼úie special─â de transport, se sanc┼úioneaz─â cu avertisment scris sau cu amend─â de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicat─â operatorului de transport, astfel cum este men┼úionat în licen┼úa de transport, sau de┼úin─âtorului vehiculului, astfel cum este men┼úionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;
    f) înc─âlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu dep─â┼čirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizat─â, f─âr─â autoriza┼úie special─â de transport, se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicat─â operatorului de transport, astfel cum este men┼úionat în licen┼úa de transport, sau de┼úin─âtorului vehiculului, astfel cum este men┼úionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;
    g) înc─âlcarea restric┼úiilor de circula┼úie instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat─â conduc─âtorului auto;
    h) refuzul de a se supune verific─ârii prin cânt─ârire ┼či/sau m─âsurare a dimensiunilor vehiculului se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat─â conduc─âtorului auto;
    i) blocarea accesului la instala┼úiile de cânt─ârire apar┼úinând administratorului drumului se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat─â conduc─âtorului auto, dac─â prin aceasta s-a încercat sustragerea sa sau a altor persoane de la obliga┼úia de a se supune verific─ârii prev─âzute la lit. h).
    (2) Pentru înc─âlcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum ┼či a restric┼úiilor de circula┼úie instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va pl─âti, pe lâng─â amenda contraven┼úional─â, ┼či contravaloarea autoriza┼úiei speciale de transport. în aceste situa┼úii agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contraven┼úiei obliga┼úia de plat─â a autoriza┼úiei speciale de transport, calculat─â ┼či eliberat─â potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu f─âr─â învestire sau alt─â formalitate ┼či cu privire la obliga┼úia de plat─â a autoriza┼úiei speciale de transport.
    (3) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenda contraven┼úional─â se aplic─â în toate cazurile conduc─âtorului auto.
    (4) Amenda contraven┼úional─â ┼či contravaloarea autoriza┼úiei speciale de transport se pot achita ┼či în punctele de trecere a frontierei.
    (5) Pentru înc─âlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) ┼či a restric┼úiilor de circula┼úie instituite potrivit art. 44 alin. (1) ┼či (2) ┼či sanc┼úionate potrivit alin. (1) lit. c), d), f) ┼či g), vehiculul va fi imobilizat în spa┼úii amenajate pe re┼úeaua intern─â sau în punctele de trecere a frontierei pân─â la achitarea contravalorii autoriza┼úiei speciale de transport.
    (5^1) în cazul în care la locul producerii contraven┼úiei nu se g─âse┼čte un spa┼úiu amenajat pentru imobilizarea vehiculului, trebuie s─â se asigure în condi┼úii de siguran┼ú─â, pe cheltuiala contravenientului, transportul vehiculului pân─â la cel mai apropiat spa┼úiu.
    (6) La data ader─ârii României la Uniunea European─â, verificarea privind masele ┼či dimensiunile maxime admise se va efectua în trafic ┼či în punctele de trecere de la frontiera cu statele nemembre ale Uniunii Europene.
    (7) La data ader─ârii României la Uniunea European─â agen┼úiile de control ┼či încasare ale Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., aflate la frontiera cu statele membre ale Uniunii Europene, devin agen┼úii de încasare a tarifelor datorate administratorului drumului.
    (8) Contravenientul care achit─â integral contravaloarea autoriza┼úiei speciale de transport în termen de 48 de ore de la data înmân─ârii sau comunic─ârii procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei poate achita, în acela┼či termen, jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute de actul normativ, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 61
    Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute la art. 60 alin. (1) ┼či (5) se fac de c─âtre:
    a) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului;
    b) administratorul drumului, prin personal împuternicit;
    c) ofi┼úerii ┼či agen┼úii de poli┼úie, dup─â caz.
    ART. 62
    Prevederile art. 60 se completeaz─â cu dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 180/2002.
    ART. 63
    Cuantumurile amenzilor prev─âzute la art. 60 pot fi modificate prin hot─ârâre a Guvernului.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale

    ART. 64
    Dispozi┼úiile prev─âzute la art. 2, art. 24 - 27, art. 30 ┼či 31, art. 38 ┼či 42 se aplic─â ┼či drumurilor de utilitate privat─â, deschise circula┼úiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 ┼či 51.
    ART. 65 *** Abrogat
    ART. 66
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezenta ordonan┼ú─â.
    ART. 67
    Prevederile prezentei ordonan┼úe intr─â în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceea┼či dat─â se abrog─â Legea drumurilor nr. 13/1974, publicat─â în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea ┼či realizarea arterelor de circula┼úie în localit─â┼úile urbane ┼či rurale, republicat─â în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea ┼či modernizarea drumurilor, publicat─â în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modific─ârile ulterioare, ┼či prevederile referitoare la drumuri din Hot─ârârea Consiliului de Mini┼čtri nr. 257/1959 privind ra┼úionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul c─âilor ferate ┼či drumurilor, precum ┼či orice prevederi contrare.

    ANEXA 1

                 LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR

    a) Zonele de siguran┼ú─â ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar─â a amprizei drumului pân─â la:
    - 1,50 m de la marginea exterioar─â a ┼čan┼úurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
    - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
    - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu în─âl┼úimea pân─â la 5,00 m inclusiv;
    - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu în─âl┼úimea mai mare de 5,00 m.
    b) Zonele de protec┼úie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguran┼ú─â ┼či marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urm─âtor:
---------------------------------------------------------
 Categoria     Autostr─âzi  Drumuri    Drumuri   Drumuri
 drumului                  na┼úionale  jude┼úene  comunale
---------------------------------------------------------
 Distan┼úa de
 la axul
 drumului
 pân─â la
 marginea         50          22         20        18
 exterioar─â
 a zonei
 drumului (m)
---------------------------------------------------------


     ANEXA 2*1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodus─â în facsimil.

                      Mase ┼či dimensiuni maxime admise

    Categoriile de drumuri din punct de vedere al maselor ┼či dimensiunilor maxime admise:

    ER = drum European Reabilitat
    E  = drum European
    M  = drum Modernizat
    P  = drum Pietruit
 ______________________________________________________________________________
|        |                                     |  ER   |   E   |   M   |   P   |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|1.      |DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.1.    |Lungime                                                              |
|        |_____________________________________________________________________|
|        |Autovehicul, altul decât autobuz     |12,00 m|12,00 m|12,00 m|12,00 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Remorc─â                              |12,00 m|12,00 m|12,00 m|12,00 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Vehicul articulat                    |16,50 m|16,50 m|16,50 m|16,50 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Tren rutier                          |18,75 m|18,75 m|18,75 m|18,75 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Autobuz cu dou─â axe                  |13,50 m|13,50 m|13,50 m|13,50 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Autobuz cu mai mult de dou─â axe      |15,00 m|15,00 m|15,00 m|15,00 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Autobuz cu remorc─â                   |18,75 m|18,75 m|18,75 m|18,75 m|
|        |_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|        |Autobuz articulat                    |18,75 m|18,75 m|18,75 m|18,75 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|1.2.    |L─â┼úime                                                               |
|________|_____________________________________________________________________|
|(a)     |Orice vehicul, cu excep┼úia celor     |       |       |       |       |
|        |frigorifice având caroseria izoterm─â | 2,55 m| 2,55 m| 2,55 m| 2,55 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|(b)     |Vehicul frigorific având caroseria   |       |       |       |       |
|        |izoterm─â                             | 2,60 m| 2,60 m| 2,60 m| 2,60 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|1.3.    |în─âl┼úime (orice vehicul)             | 4,00 m| 4,00 m| 4,00 m| 4,00 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|1.4.    |Suprastructuri demontabile ┼či unit─â┼úi de transport standardizate cum |
|        |ar fi containerele vor respecta dimensiunile precizate               |
|        |la 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.8. ┼či 4.4.                        |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.4.a.  |Dac─â în spatele autobuzului sunt montate dispozitive deta┼čabile      |
|        |exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea               |
|        |autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie s─â          |
|        |dep─â┼čeasc─â lungimea maxim─â prev─âzut─â la pct. 1.1.                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.5.    |Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie s─â aib─â    |
|        |posibilitatea de a întoarce într-o coroan─â circular─â cu o raz─â       |
|        |exterioar─â de 12,5 m ┼či o raz─â interioar─â de 5,3 m                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.5.a.  |Cerin┼úe suplimentare pentru autobuze.                                |
|        |Cu vehiculul în sta┼úionare, prin trasarea unei linii pe sol, se      |
|        |fixeaz─â un plan vertical tangent la latura vehiculului plasat─â spre  |
|        |cercul exterior. în cazul unui vehicul articulat, cele dou─â p─âr┼úi    |
|        |rigide ale acestuia trebuie s─â fie pe acela┼či aliniament cu planul.  |
|        |Atunci când vehiculul intr─â, dup─â o traiectorie liniar─â, pe suprafa┼úa|
|        |circular─â descris─â la pct. 1.5., nici o parte a vehiculului nu       |
|        |trebuie s─â dep─â┼čeasc─â acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.      |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.6.    |Distan┼úa maxim─â între axa pivotului  |       |       |       |       |
|        |de cuplare al semiremorcii ┼či partea |       |       |       |       |
|        |din spate a semiremorcii             |12,00 m|12,00 m|12,00 m|12,00 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|1.7.    |Distan┼úa maxim─â m─âsurat─â paralel cu  |       |       |       |       |
|        |axa longitudinal─â a trenului rutier  |       |       |       |       |
|        |din punctul extern aflat cel mai în  |       |       |       |       |
|        |fa┼ú─â al zonei de înc─ârcare din       |       |       |       |       |
|        |spatele cabinei, pân─â la punctul cel |       |       |       |       |
|        |mai din spate al remorcii din        |       |       |       |       |
|        |ansamblu, minus distan┼úa dintre      |       |       |       |       |
|        |partea din spate a autovehiculului ┼či|       |       |       |       |
|        |partea din fa┼ú─â a remorcii           |15,65 m|15,65 m|15,65 m|15,65 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|1.8.    |Distan┼úa maxim─â m─âsurat─â paralel cu  |       |       |       |       |
|        |axa longitudinal─â a trenului rutier  |       |       |       |       |
|        |din punctul extern aflat cel mai în  |       |       |       |       |
|        |fa┼ú─â al zonei de înc─ârcare din       |       |       |       |       |
|        |spatele cabinei pân─â la punctul cel  |       |       |       |       |
|        |mai din spate al remorcii din        |       |       |       |       |
|        |ansamblu                             |16,40 m|16,40 m|16,40 m|16,40 m|
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.      |MASA TOTAL─é MAXIM─é ADMIS─é A VEHICULULUI (în tone)                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.    |Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule                |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.  |Remorc─â cu dou─â axe                  |  18 t |  17 t |  17 t |  16 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.1.2.  |Remorc─â cu trei axe                  |  24 t |  22 t |  22 t |  20 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.2.    |Ansamblu de vehicule                                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.1.  |Tren rutier cu cinci sau ┼čase axe                                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|(a)     |Autovehicul cu dou─â axe cu remorc─â   |       |       |       |       |
|        |cu trei axe                          |  40 t |  40 t | 40 t  |  38 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|(b)     |Autovehicul cu trei axe cu remorc─â   |       |       |       |       |
|        |cu dou─â sau trei axe                 |  40 t |  40 t | 40 t  |  38 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.2.2.  |Vehicul articulat cu cinci sau ┼čase axe                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|(a)     |Autovehicul cu dou─â axe cu           |       |       |       |       |
|        |semiremorc─â cu trei axe              |  40 t |  40 t |  40 t |  38 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|(b)     |Autovehicul cu trei axe cu           |       |       |       |       |
|        |semiremorc─â cu dou─â sau trei axe     |  40 t |  40 t |  40 t |  38 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|(c)     |Autovehicul cu trei axe cu           |       |       |       |       |
|        |semiremorc─â cu dou─â sau trei axe     |       |       |       |       |
|        |care transport─â un container ISO de  |       |       |       |       |
|        |40 de picioare într-o opera┼úiune de  |       |       |       |       |
|        |transport combinat                   |  44 t |  42 t |  40 t |  40 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.2.3.  |Tren rutier cu patru axe compus      |       |       |       |       |
|        |dintr-un autovehicul cu dou─â axe ┼či  |       |       |       |       |
|        |o remorc─â cu dou─â axe                |  36 t |  36 t |  36 t |  34 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.2.4.  |Vehicul articulat cu patru axe compus dintr-un autovehicul cu dou─â   |
|        |axe ┼či o semiremorc─â cu dou─â axe, dac─â distan┼úa (d) dintre axele     |
|        |semiremorcii este:                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.4.1.|mai mare sau egal─â cu 1,3 m dar mai  |       |       |       |       |
|        |mic─â sau egal─â cu 1,8 m              |  36 t |  36 t |  36 t |  34 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.2.4.2.|mai mare de 1,8 m                    | 36 t* |  36 t |  36 t |  34 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.3.    |Autovehicule                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.3.1.  |Autovehicul cu dou─â axe              |  18 t |  17 t |  16 t |  16 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.3.2.  |Autovehicul cu trei axe              |25 t/  |22 t/  |  22 t |  22 t |
|        |                                     |26 t** |24 t** |       |       |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.3.3.  |Autovehicul cu patru axe din care    |       |       |       |       |
|        |dou─â axe de direc┼úie                 |32 t** | 30 t  |  30 t |  28 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|2.4.    |Autobuz articulat cu trei axe        |  28 t |  28 t |  26 t |  26 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.      |MASA MAXIM─é ADMIS─é PE AXE (în tone)                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.1.    |Axa simpl─â                                                           |
|        |_____________________________________________________________________|
|        |Axa simpl─â nemotoare                 |  10 t |  10 t |   8 t | 7,5 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.2.    |Axa dubl─â (tandem) a remorcilor ┼či semiremorcilor                    |
|        |Suma maselor pe axele componente, dac─â distan┼úa (d) dintre ele este: |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.2.1.  |mai mic─â de 1,0 m (d < 1,0)          |  11 t |  11 t |  11 t |  11 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.2.2.  |mai mare sau egal─â cu 1,0 m dar mai  |       |       |       |       |
|        |mic─â de 1,3 m (1,0 </= d < 1,3)      |  16 t |  16 t |  15 t |  14 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.2.3.  |mai mare sau egal─â cu 1,3 m dar mai  |       |       |       |       |
|        |mic─â de 1,8 m (1,3 </= d < 1,8)      |  18 t |  17 t |  16 t |  15 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.2.4.  |mai mare sau egal─â cu 1,8 m          |       |       |       |       |
|        |(1,8 </= d)                          |  20 t |  20 t |  16 t |  15 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.3.    |Axa tripl─â (tridem) a remorcilor ┼či semiremorcilor                   |
|        |Suma maselor pe axele componente, dac─â distan┼úa (d) dintre ele este: |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.3.1.  |mai mic─â sau egal─â cu 1,3 m          |       |       |       |       |
|        |(d </= 1,3)                          |  21 t |  21 t |  19 t |16,5 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.3.2.  |mai mare de 1,3 m dar mai mic─â sau   |       |       |       |       |
|        |egal─â cu 1,4 m (1,3 < d </= 1,4)     |  24 t |  22 t |  20 t |  18 t |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.4.    |Axa simpl─â motoare                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.4.1.  |Axa motoare a vehiculelor la care se |       |       |       |       |
|        |face referire la punctele            |       |       |       |       |
|        |2.2.1. ┼či 2.2.2.                     | 11,5 t|  10 t |   9 t |  8 t  |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.4.2.  |Axa motoare a vehiculelor la care se |       |       |       |       |
|        |face referire la punctele 2.2.3.,    |       |       |       |       |
|        |2.2.4., 2.3. ┼či 2.4.                 | 11,5 t|  10 t |   9 t |  8 t  |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.5.    |Axa dubl─â (tandem) a autovehiculelor                                 |
|        |Suma maselor pe axele componente, dac─â distan┼úa (d) dintre ele este: |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.5.1.  |mai mic─â de 1,0 m (d < 1,0)          | 11,5 t|  10 t |  10 t | 10 t  |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.5.2.  |mai mare sau egal─â cu 1,0 m dar mai  |  16 t |  15 t |14 t/  | 13 t  |
|        |mic─â de 1,3 m (1,0 </= d < 1,3)      |       |       |15 t***|       |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|3.5.3.  |mai mare sau egal─â cu 1,3 m dar mai  |18 t/  |17 t/  |  16 t |  15 t |
|        |mic─â de 1,8 m (1,3 </= d < 1,8)      |19 t** |18 t***|       |       |
|________|_____________________________________|_______|_______|_______|_______|
|4.      |ALTE CONDI┼óII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR                        |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.1.    |Pentru toate vehiculele                                              |
|        |Masa suportat─â de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul     |
|        |sau ansamblu de vehicule va fi de cel pu┼úin 25% din masa total─â cu   |
|        |înc─ârc─âtur─â a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când   |
|        |acestea sunt utilizate în trafic interna┼úional.                      |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.2.    |Trenuri rutiere                                                      |
|        |Distan┼úa dintre axa din spate a unui autovehicul ┼či axa din fa┼ú─â a   |
|        |remorcii va fi de cel pu┼úin 3,0 m.                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.3.    |Masa maxim─â admis─â în func┼úie de ampatament                          |
|        |Masa maxim─â admis─â, exprimat─â în tone, a unui autovehicul cu patru   |
|        |axe nu poate dep─â┼či de cinci ori distan┼úa, exprimat─â în metri,       |
|        |dintre axele osiilor extreme ale autovehiculului.                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.4.    |Semiremorci                                                          |
|        |Distan┼úa m─âsurat─â în plan orizontal între axa pivotului de cuplare ┼či|
|        |orice punct din partea frontal─â a semiremorcii nu trebuie s─â         |
|        |dep─â┼čeasc─â 2,04 m.                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|

    *) Plus o limit─â de 2 tone, atunci când masa maxim─â admis─â a vehiculului motor este de 18 tone ┼či masa maxim─â admis─â a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone ┼či axa motoare este prev─âzut─â cu ro┼úi jumelate ┼či cu suspensie pneumatic─â sau echivalent─â acesteia.
    **) Se aplic─â în cazul în care axa motoare este prev─âzut─â cu ro┼úi jumelate ┼či cu suspensie pneumatic─â sau echivalent─â acesteia, sau în cazul în care fiecare ax─â motoare este prev─âzut─â cu ro┼úi jumelate ┼či masa maxim─â a fiec─ârei axe nu dep─â┼če┼čte 9,5 tone.
    ***) Se aplic─â în cazul în care axa este prev─âzut─â cu suspensie pneumatic─â sau echivalent─â acesteia.