închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 521 din 19 martie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinÞei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiÞiilor de obÞinere a atestatului profesional de cãtre conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ºi transport rutier cu vehicule având mase ºi/sau dimensiuni de gabarit depãºite

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din  3 aprilie 2007

    Având în vedere prevederile art. 10 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, Âşi ale art. 66 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. h) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, ale art. 66 alin. (3) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a atestatului profesional de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. în titlu Âşi în tot cuprinsul ordinului, sintagma "transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone" se înlocuieÂşte cu sintagma "transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone".
    2. în tot cuprinsul ordinului sintagma "atestat profesional" se înlocuieÂşte cu sintagma "certificat".
    3. Articolul 1 din normele prevĂŁzute în anexĂŁ va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 1
    ConducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite trebuie sĂŁ fie titulari ai unui certificat, acesta reprezentând dovada competenĂžei Âşi atestĂŁrii profesionale pentru calitatea de conducĂŁtor auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menĂžionate."
    4. Anexa nr. 1 la norme se înlocuieÂşte cu anexa*) la prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusĂŁ în facsimil.

    ART. 2
    (1) Atestatele profesionale eliberate conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, rĂŁmân valabile pânĂŁ la data expirĂŁrii.
    (2) Atestatele profesionale eliberate conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, dau dreptul titularilor sĂŁ efectueze Âşi transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone.
    ART. 3
    DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului Âşi Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

          Ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului,
                            Radu Mircea Berceanu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la norme)

                                  MODELUL
certificatului pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone

                              faÞã                                       verso
 __________________________________   _________________________________________
|                                  | | Se certificĂŁ prin prezentul document cĂŁ |
|              ROMâNIA             | | titularul a fĂŁcut dovada competenĂžei Âşi |
|                                  | | pregĂŁtirii sale profesionale, potrivit  |
|    MINISTERUL TRANSPORTURILOR    | | prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a    |
|   CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI   | | Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu    |
|                                  | | modificĂŁri Âşi completĂŁri prin           |
|   - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - | | Legea nr. 102/2006 Âşi ale OrdonanĂžei    |
|                                  | | de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002    |
|                                  | | privind circulaĂžia pe drumurile publice,|
|                                  | | republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi         |
|                                  | | completĂŁrile ulterioare.                |
|            CERTIFICAT            | |                                         |
|                                  | |     Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ     |
| pentru conducĂŁtorii auto care    | |                RomânĂŁ - ARR             |
| efectueazĂŁ transport rutier de   | |                                         |
| mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror      | |   La data de .......................... |
| masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai  | |   Valabil pânĂŁ la data de ............. |
| mare de 3,5 tone                 | |                                         |
|                                  | |            DIRECTOR GENERAL             |
|                                  | |        ........................         |
|                                  | |                                         |
|                                  | | "Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ prelucreazĂŁ |
|                                  | | date cu caracter personal în scopul     |
|                                  | | îndeplinirii obligaĂžiilor sale legale;  |
|        Numele .................. | | conform Legii nr. 677/2001 beneficiaĂži  |
| Foto   Prenumele ............... | | de drept de acces, de intervenĂžie       |
|        Data Âşi locul naÂşterii .. | | asupra datelor Âşi de opoziĂžie, iar o    |
|        ......................... | | datĂŁ pe an, la cerere Âşi în mod gratuit,|
|        CNP ..................... | | vĂŁ puteĂži adresa AutoritĂŁĂžii Rutiere    |
|                                  | | Române - A.R.R. printr-o cerere scrisĂŁ, |
|            SemnĂŁtura titularului | | semnatĂŁ Âşi datatĂŁ, confirmarea faptului |
|            ..................... | | cĂŁ datele care vĂŁ privesc sunt sau nu   |
|                                  | | prelucrate. Datele d-voastrĂŁ nu vor fi  |
|                                  | | transferate în strĂŁinĂŁtate."            |
|                                  | |                                         |
| Seria CPCA nr. ................. | |      Seria CPCA nr. ................... |
|__________________________________| |_________________________________________|

                                MODELUL
certificatului pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier public de persoane

                               faÞã                                       verso
 __________________________________   _________________________________________
|                                  | | Se certificĂŁ prin prezentul document cĂŁ |
|             ROMâNIA              | | titularul a fĂŁcut dovada competenĂžei Âşi |
|                                  | | pregĂŁtirii sale profesionale, potrivit  |
|    MINISTERUL TRANSPORTURILOR    | | prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a    |
|   CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI   | | Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu    |
|                                  | | modificĂŁri Âşi completĂŁri prin           |
|  - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ -  | | Legea nr. 102/2006 Âşi ale OrdonanĂžei    |
|                                  | | de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002    |
|                                  | | privind circulaĂžia pe drumurile publice,|
|                                  | | republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi         |
|                                  | | completĂŁrile ulterioare.                |
|                                  | |                                         |
|           CERTIFICAT             | |     Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ     |
|                                  | |                RomânĂŁ - ARR             |
| pentru conducĂŁtorii auto care    | |                                         |
| efectueazĂŁ transport rutier      | |   La data de .......................... |
| public de persoane               | |   Valabil pânĂŁ la data de ............. |
|                                  | |                                         |
|                                  | |            DIRECTOR GENERAL             |
|                                  | |        ........................         |
|                                  | |                                         |
|                                  | | "Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ prelucreazĂŁ |
|                                  | | date cu caracter personal în scopul     |
|        Numele .................. | | îndeplinirii obligaĂžiilor sale legale;  |
| Foto   Prenumele ............... | | conform Legii nr. 677/2001 beneficiaĂži  |
|        Data Âşi locul naÂşterii .. | | de drept de acces, de intervenĂžie asupra|
|        ......................... | | datelor Âşi de opoziĂžie, iar o datĂŁ pe   |
|        CNP ..................... | | an, la cerere Âşi în mod gratuit, vĂŁ     |
|                                  | | puteĂži adresa AutoritĂŁĂžii Rutiere Române|
|            SemnĂŁtura titularului | | - A.R.R. printr-o cerere scrisĂŁ, semnatĂŁ|
|            ..................... | | Âşi datatĂŁ, confirmarea faptului cĂŁ      |
|                                  | | datele care vĂŁ privesc sunt sau nu      |
|                                  | | prelucrate. Datele d-voastrĂŁ nu vor fi  |
|                                  | | transferate în strĂŁinĂŁtate."            |
|                                  | |                                         |
| Seria CPCA nr. ................. | |      Seria CPCA nr. ................... |
|__________________________________| |_________________________________________|

                                MODELUL
certificatului pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite

                               faÞã                                       verso
 __________________________________   _________________________________________
|                                  | | Se certificĂŁ prin prezentul document cĂŁ |
|              ROMâNIA             | | titularul a fĂŁcut dovada competenĂžei Âşi |
|                                  | | pregĂŁtirii sale profesionale, potrivit  |
|    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,   | | prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a    |
|   CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI   | | Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu    |
|                                  | | modificĂŁri Âşi completĂŁri prin           |
|  - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ -  | | Legea nr. 102/2006 Âşi ale OrdonanĂžei    |
|                                  | | de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002    |
|                                  | | privind circulaĂžia pe drumurile         |
|                                  | | publice, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile   |
|                                  | | Âşi completĂŁrile ulterioare.             |
|                                  | |                                         |
|           CERTIFICAT             | |     Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ     |
|                                  | |                RomânĂŁ - ARR             |
| pentru conducĂŁtorii auto care    | |                                         |
| efectueazĂŁ transport rutier cu   | |   La data de .......................... |
| vehicule având mase Âşi/sau       | |   Valabil pânĂŁ la data de ............. |
| dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite   | |                                         |
|                                  | |            DIRECTOR GENERAL             |
|                                  | |        ........................         |
|                                  | |                                         |
|                                  | | "Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ prelucreazĂŁ |
|                                  | | date cu caracter personal în scopul     |
|                                  | | îndeplinirii obligaĂžiilor sale legale;  |
|        Numele .................. | | conform Legii nr. 677/2001 beneficiaĂži  |
| Foto   Prenumele ............... | | de drept de acces, de intervenĂžie asupra|
|        Data Âşi locul naÂşterii .. | | datelor Âşi de opoziĂžie, iar o datĂŁ pe   |
|        ......................... | | an, la cerere Âşi în mod gratuit, vĂŁ     |
|        CNP ..................... | | puteĂži adresa AutoritĂŁĂžii Rutiere Române|
|                                  | | - A.R.R. printr-o cerere scrisĂŁ, semnatĂŁ|
|            SemnĂŁtura titularului | | Âşi datatĂŁ, confirmarea faptului cĂŁ      |
|            ..................... | | datele care vĂŁ privesc sunt sau nu      |
|                                  | | prelucrate. Datele d-voastrĂŁ nu vor fi  |
|                                  | | transferatĂŁ în strĂŁinĂŁtate."            |
|                                  | |                                         |
| Seria CPCA nr. ................. | |      Seria CPCA nr. ................... |
|__________________________________| |_________________________________________|