├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 195 din 12 decembrie 2002 Republicată privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 28 decembrie 2002 CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Circula┼úia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor ┼či a celorlalte categorii de participan┼úi la trafic, drepturile, obliga┼úiile ┼či r─âspunderile care revin persoanelor fizice ┼či juridice, precum ┼či atribu┼úiile unor autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice, institu┼úii ┼či organiza┼úii sunt supuse dispozi┼úiilor prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    (2) Dispozi┼úiile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â au ca scop asigurarea desf─â┼čur─ârii fluente ┼či în siguran┼ú─â a circula┼úiei pe drumurile publice, precum ┼či ocrotirea vie┼úii, integrit─â┼úii corporale ┼či a s─ân─ât─â┼úii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protec┼úia drepturilor ┼či intereselor legitime ale persoanelor respective, a propriet─â┼úii publice ┼či private, cât ┼či a mediului.
    (3) Autoritatea competent─â în domeniul circula┼úiei pe drumurile publice privind ini┼úierea ┼či avizarea unor reglement─âri, precum ┼či aplicarea ┼či exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, prin Inspectoratul General al Poli┼úiei Române.
    (4) Reglement─ârile privind circula┼úia pe drumurile publice se emit, dup─â caz, de c─âtre autorit─â┼úile publice centrale sau locale cu atribu┼úii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poli┼úiei Române ┼či cu respectarea acordurilor ┼či conven┼úiilor interna┼úionale la care România este parte.
    (5) Prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se aplic─â tuturor participan┼úilor la trafic, precum ┼či autorit─â┼úilor care au atribu┼úii în domeniul circula┼úiei ┼či siguran┼úei pe drumurile publice ┼či în domeniul protec┼úiei mediului.
    ART. 2
    îndrumarea, supravegherea ┼či controlul respect─ârii normelor de circula┼úie pe drumurile publice se fac de c─âtre poli┼úia rutier─â din cadrul Inspectoratului General al Poli┼úiei Române, care are obliga┼úia s─â ia m─âsurile legale în cazul în care constat─â înc─âlc─âri ale acestora.
    ART. 3
    Circula┼úia pe drumurile publice din zona de frontier─â ┼či din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restric┼úii se face cu respectarea reglement─ârilor instituite pentru acele zone.
    ART. 4
    Controlul circula┼úiei vehiculelor apar┼úinând institu┼úiilor din sistemul de ap─ârare, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â se efectueaz─â de c─âtre poli┼úia rutier─â, precum ┼či de personalul desemnat de c─âtre aceste institu┼úii.
    ART. 5
    (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucr─ârilor, conform competen┼úelor ce îi revin, cu avizul poli┼úiei rutiere, este obligat s─â instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, s─â aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, ┼či s─â le men┼úin─â în stare corespunz─âtoare.
    (2) Administratorul drumului public sau, dup─â caz, antreprenorul ori executantul lucr─ârilor este obligat s─â semnalizeze corespunz─âtor, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabil─â, care stânjene┼čte sau pune în pericol siguran┼úa circula┼úiei, ┼či s─â ia toate m─âsurile de înl─âturare a acestuia.
    (3) Autorit─â┼úile publice locale sunt obligate s─â amenajeze sta┼úiile mijloacelor de transport public de persoane, prev─âzute cu alveole sau refugii, cu avizul poli┼úiei rutiere.
    (4) Se interzic amplasarea construc┼úiilor de orice fel ┼či practicarea actelor de comer┼ú pe trotuar sau pe acostament, în parc─ârile amenajate sau pe partea carosabil─â, în condi┼úiile în care aceste construc┼úii ar afecta siguran┼úa circula┼úiei pietonilor ┼či vehiculelor.
    (5) în perimetrul sta┼úiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spa┼úii:
    a) de a┼čteptare pentru c─âl─âtori;
    b) pentru comercializarea legitima┼úiilor de c─âl─âtorie.
    (6) în cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a st─ârii tehnice necorespunz─âtoare a drumului public, a nesemnaliz─ârii sau a semnaliz─ârii necorespunz─âtoare a acestuia, precum ┼či a obstacolelor ori lucr─ârilor care se execut─â pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucr─ârilor r─âspunde, dup─â caz, administrativ, contraven┼úional, civil sau penal, în condi┼úiile legii.
    (7) Orice m─âsur─â de restric┼úie a circula┼úiei pe drumurile publice se dispune de c─âtre administratorul drumului numai cu avizul poli┼úiei rutiere.
    (8) Prin excep┼úie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poli┼úia rutier─â poate dispune, f─âr─â acordul administratorului drumului public, m─âsuri temporare de restric┼úie a circula┼úiei pe drumurile publice.
    (9) în scopul asigur─ârii desf─â┼čur─ârii în condi┼úii de siguran┼ú─â a circula┼úiei pe drumurile publice, poli┼úia rutier─â poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dup─â caz, desfiin┼úarea de amenaj─âri rutiere.
    ART. 6
    în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, expresiile ┼či termenii de mai jos au urm─âtorul în┼úeles:
    1. acordare a priorit─â┼úii - obliga┼úia oric─ârui participant la trafic de a nu î┼či continua deplasarea sau de a nu efectua orice alt─â manevr─â, dac─â prin acestea îi oblig─â pe ceilal┼úi participan┼úi la trafic care au prioritate de trecere s─â î┼či modifice brusc direc┼úia sau viteza de deplasare ori s─â opreasc─â;
    2. acostament - fâ┼čia lateral─â cuprins─â între limita p─âr┼úii carosabile ┼či marginea platformei drumului;
    3. amenaj─âri rutiere - totalitatea construc┼úiilor, dispozitivelor ┼či oric─âror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnaliz─ârii, amplasate pe drumul public în scopul asigur─ârii securit─â┼úii rutiere;
    4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau dou─â vehicule, care circul─â pe drum ca o unitate;
    5. autostrad─â - drumul na┼úional de mare capacitate ┼či vitez─â, semnalizat special, rezervat exclusiv circula┼úiei autovehiculelor, cu sau f─âr─â remorci, care nu serve┼čte propriet─â┼úii riverane, prev─âzut cu dou─â c─âi unidirec┼úionale, separate printr-o zon─â median─â sau, în mod excep┼úional, prin alte modalit─â┼úi, cu excep┼úia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel pu┼úin dou─â benzi de circula┼úie pe sens ┼či band─â de urgen┼ú─â, intersec┼úii denivelate ┼či accese limitate, intrarea ┼či ie┼čirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
    6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplas─ârii pe drum. Troleibuzele ┼či tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaz─â pe ┼čine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploat─ârile agricole ┼či forestiere, precum ┼či vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucr─âri, care se deplaseaz─â numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
    7. band─â de circula┼úie - subdiviziunea longitudinal─â a p─âr┼úii carosabile, materializat─â prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dac─â are o l─â┼úime corespunz─âtoare pentru circula┼úia într-un sens a unui ┼čir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseaz─â pe dou─â ro┼úi;
    8. band─â de urgen┼ú─â - subdiviziunea longitudinal─â suplimentar─â, situat─â la extremitatea din partea dreapt─â a autostr─âzii, în sensul de circula┼úie, destinat─â exclusiv sta┼úion─ârii autovehiculelor în cazuri justificate, precum ┼či circula┼úiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaz─â la interven┼úii sau în misiuni cu caracter de urgen┼ú─â;
    9. band─â reversibil─â - banda de circula┼úie, marcat─â ┼či semnalizat─â, situat─â lâng─â axa drumului, destinat─â circula┼úiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în func┼úie de intensitatea traficului;
    10. biciclet─â - vehiculul prev─âzut cu dou─â ro┼úi, propulsat exclusiv prin for┼úa muscular─â, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
    11. coloan─â oficial─â - unul sau mai multe vehicule care circul─â pe drumul public ┼či sunt înso┼úite de unul sau mai multe autovehicule ale poli┼úiei rutiere, care au în func┼úiune semnale speciale de avertizare sonore ┼či luminoase de culoare ro┼čie;
    12. conduc─âtor - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de trac┼úiune, animale izolate sau în turm─â, de povar─â ori de c─âl─ârie;
    13. conduc─âtor de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizic─â posesoare a unui permis de conducere ┼či a unui certificat de atestare profesional─â, care conduce un autovehicul de o anumit─â categorie, cu sau f─âr─â remorc─â, pentru transportul de m─ârfuri, persoane sau alte servicii;
    13^1. *** Abrogat
    14. drum public - orice cale de comunica┼úie terestr─â, cu excep┼úia c─âilor ferate, special amenajat─â pentru traficul pietonal sau rutier, deschis─â circula┼úiei publice; drumurile care sunt închise circula┼úiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscrip┼úii vizibile;
    15. unit─â┼úi de asisten┼ú─â medical─â autorizate - unit─â┼úile sanitare cu personal calificat ┼či cu dotare corespunz─âtoare pentru examinarea medical─â ambulatorie a candida┼úilor la ob┼úinerea permisului de conducere ┼či a conduc─âtorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de s─ân─âtate public─â jude┼úean─â sau de cea a municipiului Bucure┼čti, dup─â caz;
    16. intersec┼úie - orice încruci┼čare, jonc┼úiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spa┼úiile formate de acestea;
    16^1. înmatriculare/înregistrare - opera┼úiunea administrativ─â prin care se atest─â c─â un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atest─ârii înmatricul─ârii/înregistr─ârii este certificatul de înmatriculare/înregistrare ┼či num─ârul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
    16^2. înmatriculare/înregistrare permanent─â - opera┼úiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare ┼či num─âr de înmatriculare/înregistrare pentru o perioad─â nedeterminat─â;
    16^3. înmatriculare temporar─â - opera┼úiunea de înmatriculare prin care se acord─â certificat de înmatriculare ┼či num─âr de înmatriculare pentru o perioad─â determinat─â;
    17. localitate - c─âtunul, satul, comuna, ora┼čul ┼či municipiul ale c─âror intr─âri ┼či ie┼čiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
    18. mas─â total─â maxim─â autorizat─â - masa maxim─â a unui vehicul înc─ârcat, declarat─â admisibil─â în urma omolog─ârii de c─âtre autoritatea competent─â;
    19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovede┼čte consumul de produse ori substan┼úe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezen┼úa în aerul expirat a alcoolului;
    20. mijloc tehnic omologat ┼či verificat metrologic - dispozitivul care stabile┼čte concentra┼úia de alcool în aerul expirat ori destinat m─âsur─ârii vitezei sau prin care se probeaz─â înc─âlc─âri ale unor reguli de circula┼úie;
    21. moped - vehiculul cu dou─â, trei sau patru ro┼úi, a c─ârui vitez─â maxim─â prin construc┼úie nu dep─â┼če┼čte 45 km/h ┼či care este echipat cu un motor cu ardere intern─â, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindric─â ce nu dep─â┼če┼čte 50 cm^3 sau cu un alt motor cu ardere intern─â ori, dup─â caz, electric, a c─ârui putere nominal─â este de cel mult 4 kW;
    22. motociclet─â - autovehiculul cu dou─â ro┼úi, cu sau f─âr─â ata┼č, echipat cu un motor care are o capacitate cilindric─â mai mare de 50 cm^3 ┼či/sau a c─ârui vitez─â maxim─â, prin construc┼úie, dep─â┼če┼čte 45 km/h;
    23. parte carosabil─â - por┼úiunea din platforma drumului destinat─â circula┼úiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe p─âr┼úi carosabile complet separate una de cealalt─â printr-o zon─â desp─âr┼úitoare sau prin diferen┼ú─â de nivel;
    24. participant la trafic - persoana fizic─â ce utilizeaz─â, la un moment dat, drumul public;
    25. pist─â pentru biciclete - subdiviziunea p─âr┼úii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pist─â separat─â de drum, special amenajat─â, semnalizat─â ┼či marcat─â corespunz─âtor, destinat─â numai circula┼úiei bicicletelor ┼či mopedelor;
    26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlal┼úi participan┼úi la trafic cu care se intersecteaz─â, în conformitate cu prevederile legale privind circula┼úia pe drumurile publice;
    27. remorc─â - vehiculul f─âr─â motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
    28. remorc─â u┼čoar─â - remorca a c─ârei mas─â total─â maxim─â autorizat─â nu dep─â┼če┼čte 750 kg;
    29. semiremorc─â - remorca a c─ârei mas─â total─â maxim─â autorizat─â este preluat─â în parte de c─âtre un autovehicul sau de c─âtre un tractor;
    30. tractor - vehiculul cu motor, pe ro┼úi sau pe ┼čenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploat─ârile agricole ori forestiere sau pentru alte lucr─âri, care se deplaseaz─â numai ocazional pe drumul public;
    31. tractor rutier - tractorul pe ro┼úi, cu cel pu┼úin dou─â axe, utilizat pentru executarea de lucr─âri, precum ┼či pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri ┼či care se deplaseaz─â, de regul─â, pe drumul public;
    32. trecere la nivel - încruci┼čarea la nivel dintre un drum public ┼či o cale ferat─â sau linie de tramvai, care dispune de o platform─â independent─â;
    33. trotuar - spa┼úiul longitudinal situat în partea lateral─â a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabil─â prin diferen┼ú─â sau f─âr─â diferen┼ú─â de nivel, destinat circula┼úiei pietonilor;
    34. de┼úin─âtor mandatat - persoana fizic─â sau juridic─â care folose┼čte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
    35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaz─â pe drum, cu sau f─âr─â mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane ┼či/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucr─âri;
    35^1. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodat─â înmatriculat;
    36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite - vehiculul care, datorit─â dimensiunilor sale ori m─ârfurilor transportate, dep─â┼če┼čte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prev─âzute în reglement─ârile legale;
    37. vehicul în circula┼úie interna┼úional─â sau în trafic interna┼úional - vehiculul care, prin deplasarea sa, dep─â┼če┼čte cel pu┼úin o frontier─â de stat;
    38. zona drumului public cuprinde suprafa┼úa de teren ocupat─â de elementele constructive ale drumului, zona de protec┼úie ┼či zona de siguran┼ú─â. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
    39. zon─â pietonal─â - perimetrul care cuprinde una sau mai multe str─âzi rezervate circula┼úiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circula┼úie, având intr─ârile ┼či ie┼čirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
    40. zon─â reziden┼úial─â - perimetrul dintr-o localitate unde se aplic─â reguli speciale de circula┼úie, având intr─ârile ┼či ie┼čirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 2
    Vehiculele

    SEC┼óIUNEA 1
    Condi┼úiile privind circula┼úia vehiculelor ┼či controlul acestora

    ART. 7
    Orice vehicul care circul─â pe drumurile publice trebuie s─â corespund─â normelor tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či utilizarea conform destina┼úiei.
    ART. 8
    Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele ┼či tramvaiele trebuie s─â fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante ┼či sting─âtoare de incendiu, omologate.
    ART. 9
    (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circula┼úie, autovehiculele, mopedele, remorcile ┼či tramvaiele trebuie s─â fie omologate în condi┼úiile legii.
    (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circula┼úie f─âr─â a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, cu avizul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor - Inspectoratul General al Poli┼úiei Române, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Documentul care atest─â omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberat─â în condi┼úiile legii.
    (4) Pentru a fi men┼úinute în circula┼úie, vehiculele înmatriculate se supun inspec┼úiei tehnice periodice.
    (5) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â se efectueaz─â în sta┼úii autorizate, conform legisla┼úiei în vigoare.
    (6) Pentru autovehiculele apar┼úinând institu┼úiilor din sistemul de ap─ârare, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, inspec┼úia tehnic─â periodic─â se poate efectua ┼či în sta┼úii proprii, autorizate potrivit legii.
    ART. 10
    (1) Este interzis─â circula┼úia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al c─âror termen de valabilitate a inspec┼úiei tehnice periodice a expirat, precum ┼či a celor neasigurate pentru r─âspundere civil─â pentru caz de pagube produse ter┼úilor prin accidente de circula┼úie.
    (2) Constatarea defec┼úiunilor tehnice ale vehiculelor se face de c─âtre poli┼úia rutier─â, iar verificarea st─ârii tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de c─âtre poli┼úia rutier─â, împreun─â cu institu┼úiile abilitate de lege.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    înmatricularea, înregistrarea ┼či radierea vehiculelor

    ART. 11
    (1) Proprietarii de vehicule sau de┼úin─âtorii mandata┼úi ai acestora sunt obliga┼úi s─â le înmatriculeze sau s─â le înregistreze, dup─â caz, înainte de a le pune în circula┼úie, conform prevederilor legale.
    (2) înmatricularea vehiculelor este continu─â, de la admiterea în circula┼úie pân─â la scoaterea definitiv─â din circula┼úie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condi┼úii, potrivit prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, ┼či presupune urm─âtoarele opera┼úiuni:
    a) înscrierea în eviden┼úele autorit─â┼úilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de c─âtre primul proprietar;
    b) transcrierea în eviden┼úele autorit─â┼úilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
    (3) Opera┼úiunile prev─âzute la alin. (2) se realizeaz─â pe baza datelor de identificare ale vehiculului ┼či ale proprietarului ┼či condi┼úioneaz─â eliberarea de c─âtre autorit─â┼úile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum ┼či a pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare atribuit ┼či transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare ┼či în cartea de identitate a vehiculului.
    (4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în eviden┼úele autorit─â┼úilor competente simultan cu men┼úionarea încet─ârii calit─â┼úii de titular al înmatricul─ârii a fostului proprietar.
    (5) Solicitan┼úii unei opera┼úiuni de înmatriculare a unui vehicul în eviden┼úele autorit─â┼úilor competente, potrivit legii, trebuie s─â fac─â dovada certific─ârii autenticit─â┼úii vehiculului de c─âtre Registrul Auto Român, în condi┼úiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticit─â┼úii vehiculului con┼úine ┼či atestarea faptului c─â acesta nu figureaz─â în baza de date ca fiind furat.
    (6) Dovada certific─ârii vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitan┼úii opera┼úiilor de înmatriculare.
    (7) Cu ocazia realiz─ârii oric─ârei opera┼úiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice ┼či a asigur─ârii obligatorii de r─âspundere civil─â, respectiv a valabilit─â┼úii acestora, se poate face ┼či pe cale informatic─â, în condi┼úiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competent─â din subordinea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor cu atribu┼úii de organizare ┼či coordonare a activit─â┼úii de eviden┼ú─â ┼či eliberare a certificatelor de înmatriculare ┼či a pl─âcu┼úelor cu numere de înmatriculare ┼či Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigur─ârilor.
    (8) Autorit─â┼úile competente s─â realizeze opera┼úiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa de la solicitan┼úi toate taxele ┼či tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor opera┼úiuni.
    (9) Societ─â┼úile abilitate s─â comercializeze vehicule noi ┼či societ─â┼úile de leasing din România pot solicita, pe cale informatic─â, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circula┼úie a vehiculelor, prin intermediul unei aplica┼úii informatice puse la dispozi┼úie, în condi┼úiile stabilite prin protocol, de c─âtre autoritatea competent─â din subordinea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor cu atribu┼úii de organizare ┼či coordonare a activit─â┼úii de eviden┼ú─â ┼či eliberare a certificatelor de înmatriculare ┼či a pl─âcu┼úelor cu numere de înmatriculare.
    (10) Proprietarul sau de┼úin─âtorul mandatat al unui vehicul este obligat s─â solicite autorit─â┼úii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oric─ârei modific─âri a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dup─â caz, ale proprietarului.
    ART. 12
    (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excep┼úia celor trase sau împinse cu mâna ┼či a bicicletelor, trebuie s─â fie înmatriculate ori înregistrate, dup─â caz, ┼či s─â poarte pl─âcu┼úe cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni ┼či con┼úinut prev─âzute de standardele în vigoare.
    (2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatricul─ârii sau înregistr─ârii pot circula pe drumurile publice numai în condi┼úiile prev─âzute prin regulament.
    ART. 13
    (1) Autovehiculele ┼či remorcile se înmatriculeaz─â permanent sau temporar la autoritatea competent─â în a c─ârei raz─â teritorial─â proprietarii î┼či au domiciliul, re┼čedin┼úa ori sediul, în condi┼úiile stabilite prin reglement─ârile în vigoare.
    (2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Ap─âr─ârii, a Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, precum ┼či cele ale Serviciului Român de Informa┼úii se înregistreaz─â la aceste institu┼úii ┼či pot, dup─â caz, s─â fie înmatriculate în condi┼úiile prev─âzute la alin. (1).
    (3) Pân─â la înmatriculare, vehiculele prev─âzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autoriza┼úii speciale eliberate de autoritatea competent─â.
    (4) La cerere, persoanelor juridice care fabric─â, asambleaz─â, caroseaz─â ori testeaz─â autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autoriza┼úii ┼či numere pentru prob─â.
    (5) Eviden┼úa vehiculelor înmatriculate se ┼úine la autoritatea competent─â pe raza c─âreia proprietarul î┼či are domiciliul, re┼čedin┼úa sau sediul.
    ART. 14
    (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, ma┼činile ┼či utilajele autopropulsate utilizate în lucr─âri de construc┼úii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatricul─ârii, precum ┼či vehiculele cu trac┼úiune animal─â se înregistreaz─â de c─âtre consiliile locale, care ┼úin ┼či eviden┼úa acestora.
    (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatricul─ârii sau înregistr─ârii, precum ┼či cele care nu se supun inspec┼úiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 15
    (1) Odat─â cu realizarea opera┼úiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competent─â elibereaz─â proprietarului sau de┼úin─âtorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum ┼či pl─âcu┼úe cu num─ârul de înmatriculare.
    (1^1) La cererea scris─â a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie ┼či o alt─â persoan─â decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie men┼úionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ┼či a datelor de identificare ale de┼úin─âtorului mandatat.
    (2) Autovehiculele se încadreaz─â în una dintre urm─âtoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în condi┼úiile stabilite în regulament.
    (3) Pentru vehiculele prev─âzute la art. 13 alin. (2) ┼či art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistreaz─â elibereaz─â proprietarilor acestora certificate ┼či pl─âcu┼úe cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.
    (4) Forma, dimensiunile ┼či con┼úinutul certificatului de înmatriculare ┼či ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Este interzis─â punerea în circula┼úie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate pl─âcu┼úe cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competent─â ori dac─â acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum ┼či în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este re┼úinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberat─â f─âr─â drept de circula┼úie sau termenul de valabilitate a expirat.
    ART. 16
    înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea num─ârului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaz─â de c─âtre autoritatea care a efectuat-o, dac─â se constat─â c─â au fost înc─âlcate normele legale referitoare la aceste opera┼úiuni.
    ART. 17
    (1) Radierea din eviden┼ú─â a vehiculelor se face de c─âtre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circula┼úie a acestora, la cererea proprietarului, în urm─âtoarele cazuri:
    a) proprietarul dore┼čte retragerea definitiv─â din circula┼úie a vehiculului ┼či face dovada depozit─ârii acestuia într-un spa┼úiu adecvat, de┼úinut în condi┼úiile legii;
    b) proprietarul face dovada dezmembr─ârii, cas─ârii sau pred─ârii vehiculului la unit─â┼úi specializate în vederea dezmembr─ârii;
    c) la scoaterea definitiv─â din România a vehiculului respectiv;
    d) în cazul furtului vehiculului.
    (2) Radierea din eviden┼ú─â a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de c─âtre autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condi┼úiile legii.
    (3) Este interzis─â circula┼úia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden┼ú─â.
    (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozi┼úie a autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale, f─âr─â st─âpân sau abandonate se radiaz─â din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispozi┼úiei respective.
    ART. 18
    în cazul pierderii, furtului, schimb─ârii numelui sau deterior─ârii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat s─â solicite autorit─â┼úii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condi┼úiile stabilite de autoritatea competent─â.
    ART. 19
    Procedura înmatricul─ârii, înregistr─ârii, radierii ┼či eliberarea autoriza┼úiei de circula┼úie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. 3
    Conduc─âtorii de vehicule

    SEC┼óIUNEA 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 20
    (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conduc─âtorul acestuia trebuie s─â posede permis de conducere corespunz─âtor ┼či s─â aib─â vârsta minim─â de 18 ani împlini┼úi, cu excep┼úia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 ┼či B1, care trebuie s─â aib─â vârsta minim─â de 16 ani împlini┼úi.
    (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, ma┼čini ┼či utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucr─âri, conduc─âtorii acestora trebuie s─â posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prev─âzute în regulament.
    (3) Conduc─âtorii de tramvaie sau vehicule care efectueaz─â transport public de persoane, precum ┼či cei care conduc autovehicule cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite dep─â┼čite ori care transport─â produse sau substan┼úe periculoase trebuie s─â aib─â vârsta minim─â de 21 de ani împlini┼úi.
    (4) Condi┼úiile de ob┼úinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
    ART. 21
    (1) Conduc─âtorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie s─â aib─â cuno┼čtin┼úele ┼či îndemânarea necesare conducerii ┼či s─â fie ap┼úi din punct de vedere medical ┼či psihologic.
    (2) Conduc─âtorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verifica┼úi periodic din punct de vedere medical ┼či al capacit─â┼úilor psihologice, în condi┼úiile stabilite de reglement─ârile în vigoare.
    ART. 22
    (1) Examinarea medical─â se realizeaz─â în scopul certific─ârii st─ârii de s─ân─âtate ┼či a calit─â┼úilor fizice necesare unui conduc─âtor de autovehicul sau tramvai.
    (2) Afec┼úiunile medicale incompatibile cu calitatea de conduc─âtor de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de c─âtre Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice ┼či se aprob─â prin ordin al ministrului, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Examinarea medical─â se realizeaz─â în vederea:
    a) aprob─ârii prezent─ârii la examen pentru ob┼úinerea permisului de conducere;
    b) ob┼úinerii certificatului de atestare profesional─â pentru conduc─âtorii de autovehicule ┼či de tramvaie stabili┼úi prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â;
    c) verific─ârii periodice, conform reglement─ârilor în vigoare.
    (4) Examinarea medical─â se realizeaz─â în unit─â┼úi de asisten┼ú─â medical─â autorizate, existente la nivelul fiec─ârui jude┼ú, care au obliga┼úia lu─ârii în eviden┼ú─â a solicitantului sau a conduc─âtorului de autovehicul ori de tramvai de c─âtre medicul de familie.
    (5) Lista unit─â┼úilor de asisten┼ú─â medical─â autorizate se stabile┼čte ┼či se actualizeaz─â prin ordin al ministrului s─ân─ât─â┼úii publice, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Medicul de familie, atunci când constat─â c─â o persoan─â din eviden┼úa sa, care posed─â permis de conducere, prezint─â afec┼úiuni medicale prev─âzute în ordinul ministrului s─ân─ât─â┼úii publice emis conform alin. (2), va solicita unit─â┼úii de asisten┼ú─â medical─â autorizate examenul de specialitate necesar. în cazul în care unitatea de asisten┼ú─â medical─â autorizat─â a stabilit c─â persoana este inapt─â medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poli┼úiei rutiere pe a c─ârei raz─â teritorial─â î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    (7) Verificarea medical─â se efectueaz─â în condi┼úiile stabilite prin ordin al ministrului s─ân─ât─â┼úii publice, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarat─â inapt─â medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de c─âtre poli┼úia rutier─â ┼či poate fi redobândit numai dup─â încetarea motivului pentru care s-a luat aceast─â m─âsur─â.
    (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institu┼úiile medico-legale, la solicitarea ┼či pe cheltuiala p─âr┼úilor interesate.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Permisul de conducere

    ART. 23
    (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posed─â permis de conducere valabil, corespunz─âtor categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circula┼úie.
    (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în condi┼úiile stabilite prin regulament, ┼či persoanele care urmeaz─â un curs de preg─âtire practic─â, în vederea ob┼úinerii permisului de conducere, numai în prezen┼úa ┼či sub supravegherea direct─â a unui instructor auto atestat în acest sens, precum ┼či a examinatorului din cadrul autorit─â┼úii competente în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prev─âzute de lege.
    (3) Pe parcursul activit─â┼úii de preg─âtire practic─â sau de examinare în vederea ob┼úinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dup─â caz, examinatorul împreun─â cu persoana pe care o supravegheaz─â sau o examineaz─â r─âspund pentru înc─âlcarea de c─âtre aceasta a regulilor de circula┼úie sau, dup─â caz, pentru pagubele produse ter┼úilor ca urmare a producerii unui accident de circula┼úie.
    (3^1) Preg─âtirea teoretic─â ┼či practic─â a persoanelor în vederea ob┼úinerii permisului de conducere este precedat─â de o evaluare obligatorie a capacit─â┼úilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologic─â este obligatorie în vederea ob┼úinerii certificatului de atestare profesional─â pentru conduc─âtorii de autovehicule ┼či de tramvaie stabili┼úi prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    (3^2) Conduc─âtorii de autovehicule sau de tramvaie, de┼úin─âtori ai certificatului de atestare profesional─â, vor fi evalua┼úi periodic din punct de vedere al capacit─â┼úilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condi┼úiile stabilite de reglement─ârile în vigoare.
    (3^3) Evaluarea psihologic─â se efectueaz─â în condi┼úiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, în condi┼úiile legii, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3^4) Evaluarea psihologic─â se realizeaz─â în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institu┼úiilor abilitate.
    (3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabile┼čte ┼či se actualizeaz─â prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Persoanele care solicit─â prezentarea la examen pentru ob┼úinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie s─â îndeplineasc─â, potrivit legii, condi┼úiile de vârst─â, s─â fie apte din punct de vedere medical ┼či s─â fac─â dovada preg─âtirii teoretice ┼či practice prin cursuri organizate de unit─â┼úi autorizate, potrivit legii.
    (5) Preg─âtirea teoretic─â ┼či practic─â a persoanelor în vederea ob┼úinerii permisului de conducere se efectueaz─â de c─âtre profesori de legisla┼úie rutier─â ┼či instructori auto atesta┼úi de autoritatea competent─â, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Pot fi atesta┼úi ca profesori de legisla┼úie sau instructori auto pentru preg─âtirea practic─â, f─âr─â ┼čcolarizare ┼či sus┼úinerea examenului de atestare, poli┼úi┼čtii rutieri cu grad de ofi┼úer c─ârora le-au încetat raporturile de serviciu ┼či care ┼či-au desf─â┼čurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile poli┼úiei rutiere.
    (7) Poli┼úi┼čtii rutieri care nu au grad de ofi┼úer pot fi atesta┼úi ca instructori auto pentru preg─âtirea practic─â, dac─â îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la alin. (6).
    (8) Programa de înv─â┼ú─âmânt pe baza c─âreia se organizeaz─â cursuri de preg─âtire, precum ┼či metodologia de organizare ┼či desf─â┼čurare a cursurilor în vederea ob┼úinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii, al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesar─â ob┼úinerea permisului de conducere, precum ┼či condi┼úiile concrete de ob┼úinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
    (10) Procedura de examinare pentru ob┼úinerea permisului de conducere se stabile┼čte prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 24
    (1) Examinarea pentru ob┼úinerea permisului de conducere ┼či eliberarea acestuia se realizeaz─â de c─âtre autoritatea competent─â unde solicitan┼úii î┼či au domiciliul sau re┼čedin┼úa.
    (2) Forma ┼či con┼úinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) în localit─â┼úile în care autoritatea competent─â autorizeaz─â desf─â┼čurarea cursurilor de preg─âtire ┼či sus┼úinerea examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, ┼či în limba minorit─â┼úii na┼úionale respective.
    (4) în cazul cet─â┼úenilor str─âini care î┼či stabilesc domiciliul sau re┼čedin┼úa în România, examinarea la proba teoretic─â pentru ob┼úinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limb─â de circula┼úie interna┼úional─â.
    (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliber─ârii. La schimbarea de c─âtre titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deterior─ârii, precum ┼či la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimb─â f─âr─â sus┼úinerea unui nou examen, în condi┼úiile stabilite prin regulament.
    (6) Nu are dreptul s─â se prezinte la examen pentru ob┼úinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnat─â, prin hot─ârâre judec─âtoreasc─â r─âmas─â definitiv─â, pentru o infrac┼úiune la regimul circula┼úiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori v─ât─âmare cauzatoare de moarte, v─ât─âmare corporal─â grav─â, tâlh─ârie sau de furt al unui autovehicul, cu excep┼úia cazurilor când a intervenit una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 116 alin. (1).
    ART. 25
    (1) Pentru conduc─âtorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mic─â de un an de la ob┼úinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circula┼úie.
    (2) Autovehiculele conduse de persoanele prev─âzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condi┼úiile stabilite prin regulament.
    ART. 26
    Proprietarii sau de┼úin─âtorii mandata┼úi de autovehicule care efectueaz─â transport public de persoane sau de m─ârfuri periculoase sunt obliga┼úi s─â asigure testarea anual─â a conduc─âtorilor de autovehicule atesta┼úi profesional, în scopul însu┼čirii corecte ┼či al respect─ârii de c─âtre ace┼čtia a dispozi┼úiilor legale care reglementeaz─â circula┼úia pe drumurile publice.
    ART. 27
    (1) Persoanele care î┼či stabilesc domiciliul ori re┼čedin┼úa în România pot solicita ob┼úinerea permisului de conducere la autorit─â┼úile competente pe a c─âror raz─â î┼či au domiciliul sau re┼čedin┼úa, în condi┼úiile prev─âzute la art. 24 alin. (1) ┼či (6).
    (2) Cet─â┼úenii români cu domiciliul în str─âin─âtate pot solicita în România ob┼úinerea permisului de conducere la autorit─â┼úile competente pe a c─âror raz─â î┼či au locuin┼úa de┼úinut─â în proprietate sau închiriat─â. în sensul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, locuin┼úa din România a cet─â┼úeanului român cu domiciliul în str─âin─âtate se consider─â re┼čedin┼ú─â.
    (3) *** Abrogat
    (4) Se interzice de┼úinerea simultan─â a dou─â permise de conducere na┼úionale.
    ART. 28
    Eviden┼úa permiselor de conducere re┼úinute ┼či a sanc┼úiunilor aplicate conduc─âtorilor de autovehicule sau tramvaie se ┼úine de c─âtre poli┼úia rutier─â pe a c─ârei raz─â titularii î┼či au domiciliul sau re┼čedin┼úa.

    CAP. 4
    Semnalizarea rutier─â

    ART. 29
    (1) Circula┼úia pe drumurile publice se desf─â┼čoar─â în conformitate cu regulile de circula┼úie ┼či cu respectarea semnifica┼úiei semnaliz─ârii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele ┼či indica┼úiile poli┼úistului rutier care dirijeaz─â circula┼úia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporar─â ┼či semnalele conduc─âtorilor de vehicule.
    (2) Participan┼úii la trafic sunt obliga┼úi s─â respecte ┼či semnalele poli┼úi┼čtilor de frontier─â, ale îndrum─âtorilor de circula┼úie ai Ministerului Ap─âr─ârii, agen┼úilor c─âilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circula┼úiei pe sectoarele de drum pe care se execut─â lucr─âri de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor ┼čcolare de circula┼úie care ac┼úioneaz─â în imediata apropiere a unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, precum ┼či ale nev─âz─âtorilor, potrivit prevederilor din regulament.
    ART. 30
    (1) Mijloacele de semnalizare rutier─â sunt:
    a) sistemele de semnalizare luminoas─â sau sonor─â;
    b) indicatoarele;
    c) marcajele;
    d) alte dispozitive speciale.
    (2) Mijloacele de semnalizare rutier─â se constituie într-un sistem unitar, se realizeaz─â ┼či se instaleaz─â astfel încât s─â fie observate cu u┼čurin┼ú─â ┼či de la o distan┼ú─â adecvat─â, atât pe timp de zi, cât ┼či pe timp de noapte, de cei c─ârora li se adreseaz─â ┼či trebuie s─â fie în deplin─â concordan┼ú─â între ele, precum ┼či într-o stare tehnic─â de func┼úionare corespunz─âtoare.
    (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circula┼úiei în intersec┼úii au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
    b) semnalul de culoare ro┼čie interzice trecerea;
    c) semnalul de culoare galben─â împreun─â cu cel de culoare ro┼čie interzic trecerea.
    (4) Mijloacele de semnalizare rutier─â, precum ┼či alte dispozitive speciale de acest fel se asigur─â, se instaleaz─â ┼či se între┼úin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al c─âii ferate, dup─â caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutier─â ┼či a dispozitivelor speciale se execut─â numai cu avizul prealabil al poli┼úiei rutiere.
    (5) Mijloacele de semnalizare ┼či presemnalizare a intersec┼úiilor dintre dou─â drumuri de categorii diferite se asigur─â, se instaleaz─â ┼či se între┼úin de c─âtre administratorul fiec─ârui drum, cu respectarea modului de reglementare a circula┼úiei stabilit în nodul rutier respectiv.
    (6) Mijloacele de semnalizare rutier─â pot fi înso┼úite ┼či de dispozitive speciale de avertizare.
    (7) Se interzic:
    a) amplasarea, în zona drumului public, de construc┼úii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instala┼úiile ce servesc la semnalizarea rutier─â ori realizarea de amenaj─âri sau alte obstacole care sunt de natur─â s─â limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, s─â stânjeneasc─â participan┼úii la trafic sau s─â le distrag─â aten┼úia, punând în pericol siguran┼úa circula┼úiei;
    b) lipirea de afi┼če, inscrip┼úii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutier─â, inclusiv pe suporturile acestora.
    ART. 31
    Participan┼úii la trafic trebuie s─â respecte regulile de circula┼úie, semnalele, indica┼úiile ┼či dispozi┼úiile poli┼úistului rutier, precum ┼či semnifica┼úia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutier─â, în urm─âtoarea ordine de prioritate:
    a) semnalele, indica┼úiile ┼či dispozi┼úiile poli┼úistului rutier;
    b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prev─âzute la art. 32 alin. (2) lit. a) ┼či b);
    c) semnalizarea temporar─â care modific─â regimul normal de desf─â┼čurare a circula┼úiei;
    d) semnalele luminoase sau sonore;
    e) indicatoarele;
    f) marcajele;
    g) regulile de circula┼úie.
    ART. 32
    (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule ┼či au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) lumina ro┼čie oblig─â participan┼úii la trafic s─â opreasc─â în direc┼úia de mers cât mai aproape de marginea drumului;
    b) lumina albastr─â oblig─â participan┼úii la trafic s─â acorde prioritate de trecere;
    c) lumina galben─â oblig─â participan┼úii la trafic s─â circule cu aten┼úie.
    (2) Sunt autorizate s─â utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
    a) pentru lumina ro┼čie - autovehiculele apar┼úinând poli┼úiei ┼či pompierilor;
    b) pentru lumina albastr─â - autovehiculele apar┼úinând poli┼úiei, jandarmeriei, poli┼úiei de frontier─â, serviciului de ambulan┼ú─â sau medicin─â legal─â, protec┼úiei civile, Ministerului Ap─âr─ârii care înso┼úesc coloane militare, unit─â┼úilor speciale ale Serviciului Român de Informa┼úii ┼či ale Serviciului de Protec┼úie ┼či Paz─â, Administra┼úiei Na┼úionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justi┼úiei, precum ┼či autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminali┼čti din Ministerul Public, atunci când se deplaseaz─â în ac┼úiuni de interven┼úie sau în misiuni care au caracter de urgen┼ú─â;
    c) pentru lumina galben─â - autovehiculele cu mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite ori care înso┼úesc asemenea vehicule, cele care transport─â anumite m─ârfuri sau substan┼úe periculoase, cele destinate între┼úinerii, repar─ârii ori verific─ârii unor lucr─âri efectuate în partea carosabil─â sau execut─ârii unor lucr─âri de drumuri, cur─â┼úeniei str─âzilor, desz─âpezirii sau tract─ârii, transportului ┼či depan─ârii autovehiculelor r─âmase în pan─â sau avariate, precum ┼či tractoarele care tracteaz─â utilajele agricole ┼či tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Poli┼úiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galben─â pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    (3) Autovehiculele prev─âzute la alin. (2) lit. a) ┼či b) trebuie s─â fie echipate ┼či cu mijloace speciale sonore de avertizare.
    (4) Pe autovehiculele apar┼úinând poli┼úiei ┼či pe cele prev─âzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate ┼či dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participan┼úilor la trafic.
    (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certific─â sau se omologheaz─â de autoritatea competent─â, potrivit legii. Condi┼úiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.
    ART. 33
    (1) Semnalizarea ┼či amenaj─ârile rutiere necesare pe drumurile publice se asigur─â de c─âtre administratorul drumului respectiv ┼či se efectueaz─â numai cu avizul poli┼úiei rutiere.
    (2) Semnalizarea lucr─ârilor care se execut─â pe drumurile publice este obligatorie ┼či se efectueaz─â de c─âtre executantul lucr─ârilor, cu avizul poli┼úiei rutiere, astfel încât aceasta s─â asigure deplasarea în siguran┼ú─â a tuturor participan┼úilor la trafic, conform reglement─ârilor în vigoare.
    (3) Semnalizarea ┼či amenaj─ârile rutiere se definesc ┼či se realizeaz─â în condi┼úiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglement─ârile tehnice în vigoare.
    ART. 34
    Condi┼úiile de circula┼úie pe viaducte ┼či în tunele, precum ┼či semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglement─ârile tehnice în vigoare.

    CAP. 5
    Reguli de circula┼úie

    SEC┼óIUNEA 1
    Obliga┼úiile participan┼úilor la trafic

    ART. 35
    (1) Participan┼úii la trafic trebuie s─â aib─â un comportament care s─â nu afecteze fluen┼úa ┼či siguran┼úa circula┼úiei, s─â nu pun─â în pericol via┼úa sau integritatea corporal─â a persoanelor ┼či s─â nu aduc─â prejudicii propriet─â┼úii publice ori private.
    (2) Participan┼úii la trafic sunt obliga┼úi ca, la cererea poli┼úistului rutier, s─â înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dup─â caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum ┼či alte documente prev─âzute de lege.
    (3) în exercitarea atribu┼úiilor care îi revin, poli┼úistul rutier are dreptul s─â verifice vehiculul, precum ┼či identitatea conduc─âtorului sau a pasagerilor afla┼úi în interiorul acestuia atunci când exist─â indicii despre s─âvâr┼čirea unei fapte de natur─â contraven┼úional─â sau penal─â.
    (4) în exercitarea atribu┼úiilor de dirijare a circula┼úiei rutiere, poli┼úi┼čtii rutieri sunt obliga┼úi s─â poarte uniform─â cu înscrisuri ┼či însemne distinctive.
    (5) Poli┼úi┼čtii de frontier─â, îndrum─âtorii de circula┼úie ai Ministerului Ap─âr─ârii, agen┼úii c─âilor ferate, personalul autorizat din zona lucr─ârilor pe drumurile publice, precum ┼či membrii patrulelor ┼čcolare de circula┼úie sunt obliga┼úi ca, pe timpul exercit─ârii atribu┼úiilor, s─â poarte echipament de protec┼úie - avertizare fluorescent-reflectorizant.
    (6) Conduc─âtorii autovehiculelor cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone sunt obliga┼úi s─â poarte echipament de protec┼úie - avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execut─â interven┼úii la vehiculul care se afl─â pe partea carosabil─â a drumului public.
    (7) Nev─âz─âtorii sunt obliga┼úi s─â poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alb─â.
    ART. 36
    (1) Conduc─âtorii de autovehicule ┼či persoanele care ocup─â locuri prev─âzute prin construc┼úie cu centuri sau dispozitive de siguran┼ú─â omologate trebuie s─â le poarte în timpul circula┼úiei pe drumurile publice, cu excep┼úia cazurilor prev─âzute în regulament.
    (2) Pe timpul deplas─ârii pe drumurile publice, conduc─âtorii motocicletelor, mopedelor ┼či persoanele transportate pe acestea au obliga┼úia s─â poarte casc─â de protec┼úie omologat─â.
    (3) Conduc─âtorilor de vehicule le este interzis─â folosirea telefoanelor mobile atunci când ace┼čtia se afl─â în timpul mersului, cu excep┼úia celor prev─âzute cu dispozitive tip <<mâini libere>>.
    ART. 37
    (1) Conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â opreasc─â imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea ┼či la trecerea autovehiculelor cu regim de circula┼úie prioritar─â care au în func┼úiune mijloacele speciale de avertizare luminoas─â de culoare ro┼čie ┼či sonore.
    (2) Conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â reduc─â viteza, s─â circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare ┼či s─â acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circula┼úie prioritar─â care au în func┼úiune mijloacele speciale de avertizare luminoas─â de culoare albastr─â ┼či sonore.
    (3) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2), pietonilor le sunt interzise traversarea ┼či circula┼úia pe carosabil pân─â la trecerea vehiculelor respective.
    ART. 38
    Conduc─âtorii vehiculelor, cu excep┼úia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atesta┼úi s─â efectueze instruirea practic─â a persoanelor pentru ob┼úinerea permisului de conducere, precum ┼či examinatorul autorit─â┼úii competente, în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, sunt obliga┼úi s─â se supun─â test─ârii aerului expirat ┼či/sau recolt─ârii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substan┼úe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea poli┼úistului rutier.
    ART. 39
    Proprietarul sau de┼úin─âtorul mandatat al unui vehicul este obligat s─â comunice poli┼úiei rutiere, la cererea acesteia ┼či în termenul solicitat, identitatea persoanei c─âreia i-a încredin┼úat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
    ART. 40
    Regulile de circula┼úie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de m─ârfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit dep─â┼čite ori care transport─â m─ârfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglement─ârile în vigoare.

    SEC┼óIUNEA a 2-a
    Reguli pentru circula┼úia vehiculelor

    &1. Pozi┼úii în timpul mersului ┼či circula┼úia pe benzi
    ART. 41
    (1) Vehiculele ┼či animalele, atunci când circul─â pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circula┼úie, cât mai aproape de marginea p─âr┼úii carosabile, cu respectarea semnifica┼úiei semnaliz─ârii rutiere ┼či a regulilor de circula┼úie.
    (2) Numerotarea benzilor de circula┼úie pe fiecare sens se efectueaz─â în ordine cresc─âtoare de la marginea din partea dreapt─â a drumului c─âtre axa acestuia. în cazul autostr─âzilor, banda de urgen┼ú─â nu intr─â în numerotarea benzilor de circula┼úie.
    (3) Dac─â un drum este prev─âzut cu o pist─â special─â destinat─â circula┼úiei bicicletelor, acestea, precum ┼či mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiv─â.
    ART. 42
    Când circula┼úia se desf─â┼čoar─â pe dou─â sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de c─âtre conduc─âtorii de vehicule în func┼úie de intensitatea traficului ┼či viteza de deplasare, având obliga┼úia s─â revin─â pe prima band─â ori de câte ori acest lucru este posibil, dac─â aceasta nu este destinat─â vehiculelor lente sau transportului public de persoane.
    ART. 43
    (1) Dac─â un drum este prev─âzut cu o band─â destinat─â vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizat─â ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiv─â.
    (2) Conduc─âtorul de vehicul care circul─â pe banda situat─â lâng─â marginea p─âr┼úii carosabile trebuie s─â acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaz─â transport public de persoane numai atunci când conduc─âtorii acestora semnalizeaz─â inten┼úia de a reintra în trafic din sta┼úiile prev─âzute cu alveole ┼či s-au asigurat c─â prin manevra lor nu pun în pericol siguran┼úa celorlal┼úi participan┼úi la trafic.

    &2. Mijloacele de avertizare folosite de conduc─âtorii de vehicule
    ART. 44
    (1) în circula┼úia pe drumurile publice conduc─âtorii de vehicule pot folosi, în condi┼úiile prev─âzute de regulament, mijloacele de avertizare sonor─â ┼či luminoas─â aflate în dotare ┼či omologate.
    (2) în circula┼úia pe autostr─âzi, pe drumurile expres ┼či pe cele na┼úionale europene (E) conduc─âtorii de autovehicule sunt obliga┼úi s─â foloseasc─â ┼či în timpul zilei luminile de întâlnire.
    (3) Conduc─âtorii motocicletelor ┼či mopedelor sunt obliga┼úi s─â foloseasc─â luminile de întâlnire pe toat─â durata deplas─ârii acestora pe drumurile publice.
    (4) în circula┼úia pe drumurile publice se interzice de┼úinerea la vedere, montarea ┼či folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonor─â ┼či luminoas─â pe ┼či în alte autovehicule decât cele prev─âzute la art. 32 alin. (2), precum ┼či de┼úinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturb─â buna func┼úionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.
    (5) Conduc─âtorii de autovehicule pot fi avertiza┼úi de poli┼úia rutier─â în leg─âtur─â cu prezen┼úa în trafic a dispozitivelor de m─âsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conduc─âtorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de m─âsurare a vitezei.

    &3. Dep─â┼čirea
    ART. 45
    (1) Dep─â┼čirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lâng─â un obstacol, aflat pe acela┼či sens de circula┼úie, prin schimbarea direc┼úiei de mers ┼či ie┼čirea de pe banda de circula┼úie sau din ┼čirul de vehicule în care s-a aflat ini┼úial.
    (2) Conduc─âtorul vehiculului care se angajeaz─â în dep─â┼čire trebuie s─â se asigure c─â vehiculul care circul─â în fa┼úa sau în spatele lui nu a ini┼úiat o asemenea manevr─â.
    (3) Atunci când prin manevra de dep─â┼čire se trece peste axa care separ─â sensurile de circula┼úie, conduc─âtorii de vehicule trebuie s─â se asigure c─â din sens opus nu se apropie un vehicul ┼či c─â dispun de spa┼úiu suficient pentru a reintra pe banda ini┼úial─â, unde au obliga┼úia s─â revin─â dup─â efectuarea manevrei de dep─â┼čire.
    (4) Nu constituie dep─â┼čire, în sensul alin. (1), situa┼úia în care un vehicul circul─â mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circul─â pe alt─â band─â în acela┼či sens de circula┼úie.
    (5) Dep─â┼čirea se efectueaz─â numai pe partea stâng─â a vehiculului dep─â┼čit. Tramvaiul sau vehiculul al c─ârui conduc─âtor a semnalizat inten┼úia ┼či s-a încadrat corespunz─âtor p─âr─âsirii sensului de mers spre stânga se dep─â┼če┼čte prin partea dreapt─â.
    (6) Tramvaiul aflat în mers poate fi dep─â┼čit ┼či pe partea stâng─â atunci când drumul este cu sens unic sau când între ┼čina din dreapta ┼či marginea trotuarului nu exist─â spa┼úiu suficient.
    ART. 46
    Obliga┼úiile conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â dep─â┼čirea ┼či ale conduc─âtorilor vehiculelor care sunt dep─â┼čite, precum ┼či cazurile în care dep─â┼čirea este interzis─â se stabilesc prin regulament.

    &4. Trecerea pe lâng─â vehiculele care circul─â din sens opus
    ART. 47
    Conduc─âtorii vehiculelor care circul─â din sensuri opuse trebuie s─â p─âstreze între vehicule o distan┼ú─â lateral─â suficient─â ┼či s─â circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circula┼úie respective.

    &5. Viteza ┼či distan┼úa dintre vehicule
    ART. 48
    Conduc─âtorul de vehicul trebuie s─â respecte regimul legal de vitez─â ┼či s─â o adapteze în func┼úie de condi┼úiile de drum, astfel încât s─â poat─â efectua orice manevr─â în condi┼úii de siguran┼ú─â.
    ART. 49
    (1) Limita maxim─â de vitez─â în localit─â┼úi este de 50 km/h.
    (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localit─â┼úilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A ┼či B, ┼či limite de vitez─â superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de vitez─â mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poli┼úiei rutiere.
    (3) Pe anumite sectoare de drum, ┼úinând seama de împrejur─âri ┼či de intensitatea circula┼úiei, administratorul drumului, cu avizul poli┼úiei rutiere, poate stabili ┼či limite de vitez─â inferioare, dar nu mai pu┼úin de 10 km/h pentru tramvaie ┼či de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
    (4) Limitele maxime de vitez─â în afara localit─â┼úilor sunt:
    a) pe autostr─âzi - 130 km/h;
    b) pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) - 100 km/h;
    c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.
    ART. 50
    (1) Vitezele maxime admise în afara localit─â┼úilor pentru categoriile ┼či subcategoriile de autovehicule prev─âzute la art. 15 alin. (2) sunt:
    a) 130 km/h pe autostr─âzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) ┼či 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B ┼či BE;
    b) 110 km/h pe autostr─âzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) ┼či 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D ┼či DE ┼či subcategoriile D1 ┼či D1E;
    c) 90 km/h pe autostr─âzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) ┼či 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 ┼či C1E;
    d) 45 km/h, pentru tractoare ┼či mopede.
    (2) Viteza maxim─â admis─â în afara localit─â┼úilor pentru autovehiculele care tracteaz─â remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mic─â decât viteza maxim─â admis─â pentru categoria din care face parte autovehiculul tr─âg─âtor.
    (3) Viteza maxim─â admis─â pentru autovehicule cu mase ┼či/sau gabarite dep─â┼čite ori care transport─â produse periculoase este de 40 km/h în localit─â┼úi, iar în afara localit─â┼úilor de 70 km/h.
    (4) Viteza maxim─â admis─â în afara localit─â┼úilor pentru autovehiculele ai c─âror conduc─âtori au mai pu┼úin de un an practic─â de conducere sau pentru persoanele care efectueaz─â preg─âtirea practic─â în vederea ob┼úinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mic─â decât viteza maxim─â admis─â pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
    ART. 51
    Conduc─âtorul unui vehicul care circul─â în spatele altuia are obliga┼úia de a p─âstra o distan┼ú─â suficient─â fa┼ú─â de acesta, pentru evitarea coliziunii.
    ART. 52
    (1) Este interzis─â desf─â┼čurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excep┼úia celor autorizate de administratorul drumului respectiv ┼či avizate de poli┼úia rutier─â.
    (2) Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obliga┼úi s─â ia toate m─âsurile necesare pentru desf─â┼čurarea în siguran┼ú─â a acestora, precum ┼či pentru protec┼úia celorlal┼úi participan┼úi la trafic.
    (3) în caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribu┼úiilor prev─âzute la alin. (2), organizatorii acestora r─âspund administrativ, contraven┼úional, civil sau penal, dup─â caz.
    ART. 53
    Autorit─â┼úile publice locale, cu autoriza┼úia administratorului drumului public ┼či cu avizul poli┼úiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate s─â ia m─âsuri pentru realizarea de amenaj─âri rutiere destinate circula┼úiei pietonilor, bicicli┼čtilor, vehiculelor cu trac┼úiune animal─â ┼či calm─ârii traficului, semnalizate corespunz─âtor, în apropierea unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, pie┼úelor, târgurilor, spitalelor, precum ┼či în zonele cu risc sporit de accidente.

    &6. Reguli referitoare la manevre
    ART. 54
    (1) Conduc─âtorul de vehicul care execut─â o manevr─â de schimbare a direc┼úiei de mers, de ie┼čire dintr-un rând de vehicule sta┼úionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o alt─â band─â de circula┼úie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmeaz─â s─â efectueze o întoarcere ori s─â mearg─â cu spatele este obligat s─â semnalizeze din timp ┼či s─â se asigure c─â o poate face f─âr─â s─â perturbe circula┼úia sau s─â pun─â în pericol siguran┼úa celorlal┼úi participan┼úi la trafic.
    (2) Semnalizarea schimb─ârii direc┼úiei de mers trebuie s─â fie men┼úinut─â pe întreaga durat─â a manevrei.

    &7. Intersec┼úii ┼či obliga┼úia de a ceda trecerea
    ART. 55
    Intersec┼úiile sunt:
    a) cu circula┼úie nedirijat─â;
    b) cu circula┼úie dirijat─â. în aceast─â categorie sunt incluse ┼či intersec┼úiile în care circula┼úia se desf─â┼čoar─â în sens giratoriu.
    ART. 56
    La apropierea de o intersec┼úie conduc─âtorul de vehicul trebuie s─â circule cu o vitez─â care s─â îi permit─â oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participan┼úilor la trafic care au acest drept.
    ART. 57
    (1) La intersec┼úiile cu circula┼úie nedirijat─â, conduc─âtorul de vehicul este obligat s─â cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapt─â.
    (2) La intersec┼úiile cu circula┼úie dirijat─â prin indicatoare, semafoare sau de c─âtre poli┼úistul rutier, conduc─âtorul de vehicul este obligat s─â respecte semnifica┼úia sau indica┼úiile acestuia.
    (3) P─âtrunderea unui vehicul într-o intersec┼úie este interzis─â dac─â prin aceasta se produce blocarea intersec┼úiei.
    (4) în intersec┼úiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circul─â în interiorul acestora au prioritate fa┼ú─â de cele care urmeaz─â s─â p─âtrund─â în intersec┼úie.
    ART. 58
    în cazul vehiculelor care p─âtrund într-o intersec┼úie dintre un drum închis circula┼úiei publice ┼či un drum public, au prioritate acele vehicule care circul─â pe drumul public.
    ART. 59
    (1) în intersec┼úiile cu circula┼úie nedirijat─â, conduc─âtorul de vehicul este obligat s─â acorde prioritate de trecere vehiculelor care circul─â pe ┼čine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectueaz─â virajul spre stânga sau când semnalizarea rutier─â din acea zon─â stabile┼čte o alt─â regul─â de circula┼úie.
    (2) în intersec┼úii, conduc─âtorii vehiculelor care vireaz─â spre stânga sunt obliga┼úi s─â acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaz─â ┼či care circul─â din partea dreapt─â.
    (3) în intersec┼úiile cu circula┼úie dirijat─â prin indicatoare de prioritate, regula priorit─â┼úii de dreapta se respect─â numai în cazul în care dou─â vehicule urmeaz─â s─â se întâlneasc─â, fiecare intrând în intersec┼úie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceea┼či semnifica┼úie de prioritate sau de pierdere a priorit─â┼úii.
    (4) Când un semafor cu trei culori are o lumin─â verde intermitent─â suplimentar─â, montat─â la acela┼či nivel cu lumina verde normal─â a semaforului, sub forma unei s─âge┼úi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnific─â permisiunea pentru vehicule de a-┼či continua drumul în direc┼úia indicat─â de s─âgeat─â, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condi┼úia acord─ârii priorit─â┼úii de trecere vehiculelor ┼či pietonilor care au drept de circula┼úie.

    &8. Trecerea la nivel cu calea ferat─â
    ART. 60
    (1) Participan┼úii la trafic trebuie s─â dea dovad─â de pruden┼ú─â sporit─â la apropierea ┼či traversarea liniilor de cale ferat─â curent─â sau industrial─â, dup─â caz.
    (2) La trecerea la nivel cu o cale ferat─â curent─â, prev─âzut─â cu bariere sau semibariere, conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â opreasc─â în dreptul indicatorului ce oblig─â la oprire, dac─â acestea sunt în curs de coborâre ori în pozi┼úie orizontal─â ┼či/sau semnalele sonore ┼či luminoase care anun┼ú─â apropierea trenului sunt în func┼úiune.
    (3) La trecerea la nivel cu o cale ferat─â industrial─â, semnalizat─â corespunz─âtor, conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â se conformeze semnifica┼úiei semnalelor agentului de cale ferat─â.

    &9. Autovehicule cu regim de circula┼úie prioritar─â
    ART. 61
    (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prev─âzute la art. 32 alin. (2) lit. a) ┼či b), atunci când se deplaseaz─â în ac┼úiuni de interven┼úie sau în misiuni care au caracter de urgen┼ú─â, trebuie s─â aib─â în func┼úiune semnalele luminoase ┼či sonore.
    (2) Conduc─âtorii autovehiculelor afla┼úi în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) pot înc─âlca regimul legal de vitez─â sau alte reguli de circula┼úie, cu excep┼úia celor care reglementeaz─â trecerea la nivel cu calea ferat─â.
    (3) Când pe drumul public circula┼úia este dirijat─â de un poli┼úist rutier, conduc─âtorii autovehiculelor prev─âzute la alin. (1) trebuie s─â respecte semnalele, indica┼úiile ┼či dispozi┼úiile acestuia.
    ART. 62
    (1) La intrarea în intersec┼úiile unde lumina ro┼čie a semaforului este în func┼úiune ori indicatoarele oblig─â la acordarea priorit─â┼úii de trecere, conduc─âtorii autovehiculelor prev─âzute la art. 61 alin. (1) trebuie s─â reduc─â viteza ┼či s─â circule cu aten┼úie sporit─â pentru evitarea producerii unor accidente de circula┼úie, în caz contrar urmând s─â r─âspund─â potrivit legii.
    (2) Când dou─â autovehicule cu regim de circula┼úie prioritar─â, care se deplaseaz─â în misiune având semnalele luminoase ┼či sonore în func┼úiune, se apropie de o intersec┼úie, venind din direc┼úii diferite, vehiculul care circul─â din partea dreapt─â are prioritate.

    &10. Oprirea, sta┼úionarea ┼či parcarea
    ART. 63
    (1) Se consider─â oprire imobilizarea voluntar─â a unui vehicul pe drumul public, pe o durat─â de cel mult 5 minute. Peste aceast─â durat─â, imobilizarea se consider─â sta┼úionare.
    (2) Nu se consider─â oprire:
    a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesar─â pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dac─â prin aceast─â manevr─â nu a fost perturbat─â circula┼úia pe drumul public respectiv;
    b) imobilizarea autovehiculului având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â de pân─â la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru opera┼úiunea de distribuire a m─ârfurilor alimentare la unit─â┼úile comerciale.
    (3) Pentru autovehiculele care transport─â m─ârfuri, altele decât cele prev─âzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreun─â cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, cu avizul poli┼úiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nop┼úii, în care oprirea sau sta┼úionarea este permis─â pentru distribuirea m─ârfurilor.
    (4) Se consider─â parcare sta┼úionarea vehiculelor în spa┼úii special amenajate sau stabilite ┼či semnalizate corespunz─âtor.
    (5) Vehiculul oprit sau sta┼úionat pe partea carosabil─â trebuie a┼čezat lâng─â ┼či în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dac─â printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele f─âr─â ata┼č, mopedele ┼či bicicletele pot fi oprite sau sta┼úionate ┼či câte dou─â, una lâng─â alta.
    ART. 64
    (1) Poli┼úia rutier─â poate dispune ridicarea ┼či depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor sta┼úionate neregulamentar pe partea carosabil─â ┼či care constituie un obstacol pentru circula┼úia public─â. Ridicarea ┼či depozitarea vehiculelor se realizeaz─â de c─âtre administra┼úiile publice locale sau de c─âtre administratorul drumului public, dup─â caz.
    (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul ┼či depozitarea vehiculului sta┼úionat neregulamentar se suport─â de c─âtre de┼úin─âtorul acestuia.
    ART. 65
    Cazurile ┼či condi┼úiile în care oprirea, sta┼úionarea sau parcarea pe drumul public este permis─â se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

    &11. Circula┼úia vehiculelor destinate transportului de m─ârfuri sau transportului public de persoane
    ART. 66
    (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conduc─âtorul autovehiculului care efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze ┼či autobuze, transporturi agabaritice, precum ┼či pentru autovehiculele de transport marf─â cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone, care circul─â în trafic intern ┼či interna┼úional.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic─â conduc─âtorilor de autovehicule apar┼úinând Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, Ministerului Ap─âr─ârii ┼či Serviciului Român de Informa┼úii.
    (3) Condi┼úiile de ob┼úinere a certificatului de atestare profesional─â se aprob─â prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Certificatul de atestare profesional─â care confer─â titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai înso┼úit de permisul de conducere corespunz─âtor categoriei din care face parte vehiculul condus.

    ART. 67
    Se interzice transportul pe drumurile publice al m─ârfurilor ┼či produselor periculoase în vehicule care nu au dot─ârile ┼či echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condi┼úiile tehnice ┼či de agreere prev─âzute în Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conduc─âtorul vehiculului nu de┼úine certificat A.D.R. corespunz─âtor.
    ART. 68
    (1) Autovehiculul care transport─â m─ârfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    (2) Vehiculele care, prin construc┼úie sau datorit─â înc─ârc─âturii transportate, dep─â┼česc masa ┼či/sau gabaritul prev─âzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dup─â caz, de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 69
    Autovehiculele cu mase ┼či/sau gabarite dep─â┼čite, cele care transport─â m─ârfuri sau produse periculoase, precum ┼či cele de înso┼úire trebuie s─â aib─â montate semnalele speciale de avertizare cu lumin─â galben─â, prev─âzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conduc─âtorii acestora trebuie s─â le men┼úin─â în func┼úiune pe toat─â perioada deplas─ârii pe drumul public.

    SEC┼óIUNEA a 3-a
    Reguli pentru al┼úi participan┼úi la trafic

    ART. 70
    (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conduc─âtorul acestuia trebuie s─â aib─â vârsta de cel pu┼úin 16 ani.
    (2) Pentru a conduce o biciclet─â pe drumurile publice, conduc─âtorul acesteia trebuie s─â aib─â vârsta de cel pu┼úin 14 ani.
    (3) Bicicletele ┼či mopedele care circul─â pe drumurile publice trebuie s─â fie echipate cu mijloace de iluminare ┼či dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzis─â circula┼úia acestora pe timp de noapte f─âr─â aceste mijloace ┼či dispozitive în stare de func┼úionare.
    ART. 71
    (1) Sunt interzise accesul ┼či deplasarea vehiculelor cu trac┼úiune animal─â, a animalelor de povar─â, de trac┼úiune sau de c─âl─ârie, precum ┼či a animalelor izolate sau în turm─â pe drumurile na┼úionale, în municipii ┼či pe drumurile la începutul c─ârora exist─â indicatoare de interzicere a accesului.
    (2) în cazurile prev─âzute la alin. (1), autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale sunt obligate s─â amenajeze drumuri laterale destinate circula┼úiei acestora, potrivit competen┼úelor stabilite prin lege.
    (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povar─â, de trac┼úiune ┼či de c─âl─ârie vor avea câte un conduc─âtor, iar vehiculele cu trac┼úiune animal─â vor fi echipate ┼či cu mijloace de iluminare ┼či dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.
    ART. 72
    (1) Pietonii sunt obliga┼úi s─â se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stâng─â a drumului, în direc┼úia lor de mers. Când ┼či acostamentul lipse┼čte, pietonii sunt obliga┼úi s─â circule cât mai aproape de marginea din partea stâng─â a p─âr┼úii carosabile, în direc┼úia lor de mers.
    (2) Pietonii au prioritate de trecere fa┼ú─â de conduc─âtorii de vehicule numai atunci când sunt angaja┼úi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate ┼či semnalizate corespunz─âtor, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
    (3) Traversarea drumului public de c─âtre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate ┼či semnalizate corespunz─âtor, iar în lipsa acestora, în localit─â┼úi, pe la col┼úul str─âzii, numai dup─â ce s-au asigurat c─â o pot face f─âr─â pericol pentru ei ┼či pentru ceilal┼úi participan┼úi la trafic.
    (4) Pietonii surprin┼či ┼či accidenta┼úi ca urmare a travers─ârii prin locuri nepermise, la culoarea ro┼čie a semaforului destinat acestora, sau a nerespect─ârii altor obliga┼úii stabilite de normele rutiere poart─â întreaga r─âspundere a accident─ârii lor, în condi┼úiile în care conduc─âtorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circula┼úia prin acel sector.
    (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construc┼úie special─â, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum ┼či cele care se deplaseaz─â pe patine sau dispozitive cu role.
    (6) Se excepteaz─â de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poli┼úistul rutier ┼či persoanele care se afl─â pe platforma drumului public ┼či sunt autorizate, în exercitarea atribu┼úiilor de serviciu, s─â îndrume sau s─â dirijeze circula┼úia rutier─â, în condi┼úiile stabilite prin regulament.
    (7) Este interzis─â ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permis─â, conform indicatoarelor sau marcajelor, l─â┼úimea minim─â a trotuarului l─âsat la dispozi┼úia pietonilor trebuie s─â fie de cel pu┼úin un metru.
    ART. 73
    Regulile privind circula┼úia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu trac┼úiune animal─â, a conduc─âtorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum ┼či de animale se stabilesc prin regulament.

    SEC┼óIUNEA a 4-a
    Circula┼úia pe autostr─âzi

    ART. 74
    (1) Pe autostr─âzi este interzis─â circula┼úia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase dep─â┼čite, f─âr─â autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de administratorul drumului public, conform reglement─ârilor în vigoare, a vehiculelor cu trac┼úiune animal─â, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor ┼či mopedelor, a tractoarelor ┼či ma┼činilor autopropulsate pentru lucr─âri agricole, precum ┼či a vehiculelor care, prin construc┼úie sau din alte cauze, nu pot dep─â┼či viteza de 50 km/h.
    (2) De asemenea, pe autostr─âzi sunt interzise înv─â┼úarea conducerii unui vehicul, încerc─ârile prototipurilor de ┼časiuri ┼či de autovehicule, manifesta┼úiile, defil─ârile, caravanele publicitare, antrenamentele ┼či competi┼úiile sportive de orice fel, precum ┼či cortegiile.
    (3) Se interzice circula┼úia, oprirea sau sta┼úionarea autovehiculelor pe banda de urgen┼ú─â, cu excep┼úia cazurilor justificate, precum ┼či a autovehiculelor cu regim de circula┼úie prioritar.
    (4) Circula┼úia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de m─ârfuri se efectueaz─â, de regul─â, numai pe banda marginal─â din partea dreapt─â a autostr─âzii, în sensul de mers.

    SEC┼óIUNEA a 5-a
    Obliga┼úii în caz de accident

    ART. 75
    Accidentul de circula┼úie este evenimentul care întrune┼čte cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) s-a produs pe un drum deschis circula┼úiei publice ori ┼či-a avut originea într-un asemenea loc;
    b) a avut ca urmare decesul, r─ânirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel pu┼úin unui vehicul sau alte pagube materiale;
    c) în eveniment a fost implicat cel pu┼úin un vehicul în mi┼čcare;
    d) s-a produs ca urmare a înc─âlc─ârii unei reguli de circula┼úie.
    ART. 76
    (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excep┼úia celor cu trac┼úiune animal─â, a remorcilor ┼či a mopedelor, care circul─â pe drumurile publice, trebuie s─â aib─â asigurare obligatorie pentru r─âspundere civil─â în caz de pagube produse ter┼úilor prin accidente de circula┼úie, conform legii.
    (2) Poli┼úia rutier─â dispune m─âsura re┼úinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare ┼či retragerea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovad─â f─âr─â drept de circula┼úie.
    (3) Dac─â de┼úin─âtorul vehiculului nu face dovada asigur─ârii acestuia, dup─â 30 de zile de la data aplic─ârii m─âsurii prev─âzute la alin. (2), poli┼úia rutier─â dispune radierea din eviden┼ú─â a vehiculului.
    ART. 77
    (1) Conduc─âtorul unui vehicul implicat într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii unei persoane este obligat s─â ia m─âsuri de anun┼úare imediat─â a poli┼úiei, s─â nu modifice sau s─â ┼čtearg─â urmele accidentului ┼či s─â nu p─âr─âseasc─â locul faptei.
    (2) Orice persoan─â care este implicat─â sau are cuno┼čtin┼ú─â de producerea unui accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau a mai multor persoane, precum ┼či în situa┼úia în care în eveniment este implicat un vehicul care transport─â m─ârfuri periculoase este obligat─â s─â anun┼úe de îndat─â poli┼úia ┼či s─â apeleze num─ârul na┼úional unic pentru apeluri de urgen┼ú─â 112, existent în re┼úelele de telefonie din România.
    (3) Este interzis oric─ârei persoane s─â schimbe pozi┼úia vehiculului implicat într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau a mai multor persoane, s─â modifice starea locului sau s─â ┼čtearg─â urmele accidentului f─âr─â încuviin┼úarea poli┼úiei care cerceteaz─â accidentul.
    ART. 78
    (1) Conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afl─â în procesul de instruire practic─â a unei persoane pentru ob┼úinerea permisului de conducere, precum ┼či examinatorului autorit─â┼úii competente în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implica┼úi într-un accident de circula┼úie, le este interzis consumul de alcool sau de substan┼úe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dup─â producerea evenimentului ┼či pân─â la testarea concentra┼úiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
    (2) în situa┼úia în care nu sunt respectate dispozi┼úiile alin. (1), se consider─â c─â rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflect─â starea conduc─âtorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.
    ART. 79
    (1) Conduc─âtorii vehiculelor implica┼úi într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obliga┼úi s─â le scoat─â imediat în afara p─âr┼úii carosabile ori, dac─â nu este posibil, s─â le deplaseze cât mai aproape de bordur─â sau de acostament, semnalizându-le corespunz─âtor.
    (2) Dac─â cel pu┼úin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de poli┼úie, conduc─âtorii implica┼úi sunt obliga┼úi s─â anun┼úe imediat ┼či s─â a┼čtepte poli┼úia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului ┼či eliber─ârii autoriza┼úiei de repara┼úie.
    (3) în situa┼úia în care vehiculele avariate pot fi deplasate f─âr─â riscul de a periclita siguran┼úa circula┼úiei, conduc─âtorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poli┼úie pe a c─ârei raz─â a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului ┼či eliber─ârii autoriza┼úiei de repara┼úie.
    (4) Pentru conduc─âtorii de vehicule care s-au deplasat la poli┼úie cu vehiculele avariate, poli┼úia este obligat─â s─â întocmeasc─â documentele de constatare a accidentului ┼či s─â elibereze autoriza┼úia de repara┼úie.
    ART. 80
    Proprietarul sau de┼úin─âtorul al c─ârui autovehicul, remorc─â sau tramvai a fost avariat în alte împrejur─âri decât într-un accident de circula┼úie este obligat s─â anun┼úe imediat poli┼úia pe raza c─âreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
    ART. 80^1
    Persoanele fizice sau juridice autorizate s─â execute lucr─âri de repara┼úii la vehicule avariate au obliga┼úia s─â ┼úin─â eviden┼úa proprie a repara┼úiilor executate, conform prevederilor legale, ┼či s─â comunice imediat, la cererea poli┼úiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.
    ART. 81
    (1) în vederea întocmirii dosarelor pentru desp─âgubire, la solicitarea societ─â┼úilor din domeniul asigur─ârilor, autoritatea care are în eviden┼ú─â vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunic─â acestora datele referitoare la proprietarii sau de┼úin─âtorii mandata┼úi ai vehiculelor.
    (2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigur─ârilor sau a societ─â┼úilor de asigurare, poli┼úia rutier─â comunic─â acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru desp─âgubire.
    (3) La solicitarea poli┼úiei rutiere, societ─â┼úile de asigurare comunic─â acesteia date referitoare la constat─ârile tehnice din dosarele înregistrate în eviden┼úele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate în urma accidentelor de circula┼úie sau a altor evenimente rutiere.

    SEC┼óIUNEA a 6-a
    Circula┼úia autovehiculelor în traficul interna┼úional

    ART. 82
    (1) Autovehiculele ┼či remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dac─â îndeplinesc condi┼úiile cerute pentru a fi admise în circula┼úia interna┼úional─â, iar conduc─âtorii lor posed─â permis de conducere valabil în condi┼úiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorit─â┼úile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spa┼úiului Economic European sau a c─ârui valabilitate este recunoscut─â în aceste state pe baz─â de reciprocitate.
    (2) Autovehiculele ┼či remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat ┼či pot circula pe drumurile publice din România, dac─â îndeplinesc condi┼úiile tehnice prev─âzute în Conven┼úia asupra circula┼úiei rutiere, încheiat─â la Viena la 8 noiembrie 1968 ┼či ratificat─â de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de r─âspundere civil─â ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
    (3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere, prev─âzut─â la alin. (2), trebuie s─â posede ┼či permis de conducere interna┼úional.
    (4) Autovehiculele ┼či remorcile înmatriculate în alte state, de┼úinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioad─â de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ┼úar─â, dac─â sunt asigurate pentru cazurile de r─âspundere civil─â ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circula┼úie.
    (5) Persoanele care ┼či-au stabilit re┼čedin┼úa în România pot s─â î┼či înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competent─â din zona de re┼čedin┼ú─â.
    (6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere, prev─âzut─â la alin. (2), sunt obligate s─â poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.
    ART. 83
    (1) Persoanele care domiciliaz─â în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dac─â posed─â permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Conven┼úia asupra circula┼úiei rutiere, prev─âzut─â la art. 82 alin. (2), sau a c─ârui valabilitate este recunoscut─â pe baz─â de reciprocitate.
    (2) Persoanele cu domiciliul în România care posed─â permise de conducere na┼úionale eliberate de autorit─â┼úile statelor membre ale Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere au dreptul s─â conduc─â autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în ┼úar─â.
    (3) Persoanele care ┼či-au stabilit re┼čedin┼úa în România pot s─â î┼či preschimbe permisul de conducere ob┼úinut în alt stat semnatar al Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere într-unul românesc, la autoritatea competent─â din zona de re┼čedin┼ú─â.
    (4) Preschimbarea permiselor de conducere na┼úionale emise de autorit─â┼úile str─âine cu documente similare române┼čti se efectueaz─â în condi┼úiile stabilite prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. 6
    Infrac┼úiuni ┼či pedepse

    ART. 84
    Nerespectarea dispozi┼úiilor privind circula┼úia pe drumurile publice, care întrune┼čte elementele constitutive ale unei infrac┼úiuni, atrage r─âspunderea penal─â ┼či se sanc┼úioneaz─â potrivit prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. 85
    (1) Punerea în circula┼úie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepse┼čte cu închisoare de la unu la 3 ani.
    (2) Punerea în circula┼úie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu num─âr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepse┼čte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu num─âr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend─â.
    (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale c─ârei pl─âcu┼úe cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circula┼úie în România, se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
    ART. 86
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de c─âtre o persoan─â care nu posed─â permis de conducere se pedepse┼čte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de c─âtre o persoan─â al c─ârei permis de conducere este necorespunz─âtor categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al c─ârei permis i-a fost retras sau anulat ori c─âreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat─â sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend─â.
    (3) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (2) se sanc┼úioneaz─â ┼či persoana care încredin┼úeaz─â cu ┼čtiin┼ú─â un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afl─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufer─â de o boal─â psihic─â ori se afl─â sub influen┼úa alcoolului sau a unor produse ori substan┼úe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
    ART. 87
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de c─âtre o persoan─â care are o îmbiba┼úie alcoolic─â de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepse┼čte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (1) se sanc┼úioneaz─â ┼či persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai ┼či care se afl─â sub influen┼úa unor substan┼úe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
    (3) Substan┼úele sau produsele stupefiante, precum ┼či medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de c─âtre Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice, iar lista acestora se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Dac─â persoana aflat─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) sau (2) efectueaz─â transport public de persoane, transport de substan┼úe sau produse periculoase ori se afl─â în procesul de instruire practic─â a unei persoane pentru ob┼úinerea permisului de conducere sau în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
    (5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conduc─âtorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorit─â┼úii competente, aflat în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, de a se supune recolt─ârii probelor biologice sau test─ârii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezen┼úei de produse sau substan┼úe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepse┼čte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    ART. 88
    (1) Recoltarea probelor biologice se face în unit─â┼úile de asisten┼ú─â medical─â autorizate sau în institu┼úii medico-legale ┼či se efectueaz─â numai în prezen┼úa unui reprezentant al poli┼úiei rutiere.
    (2) Stabilirea concentra┼úiei de alcool sau a prezen┼úei în organism de substan┼úe ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în institu┼úiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice.
    (3) Stabilirea prezen┼úei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminar─â a prezen┼úei în organism a substan┼úelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de c─âtre poli┼úia rutier─â, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
    (4) Stabilirea concentra┼úiei de alcool în aerul expirat se face de c─âtre poli┼úia rutier─â, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat ┼či verificat metrologic.
    (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testat─â de poli┼úistul rutier cu un mijloc tehnic certificat ┼či depistat─â ca având o concentra┼úie de pân─â la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia s─â i se recolteze probe biologice de c─âtre unit─â┼úile sau institu┼úiile medicale prev─âzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbiba┼úiei de alcool în sânge.
    (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testat─â cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentra┼úie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligat─â s─â se supun─â recolt─ârii probelor biologice sau test─ârii cu un mijloc tehnic omologat ┼či verificat metrologic.
    (7) Conduc─âtorilor de autovehicule sau tramvaie, testa┼úi în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indic─â prezen┼úa, în produsele biologice, a unor substan┼úe sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaz─â obligatoriu probe biologice.
    ART. 89
    (1) P─âr─âsirea locului accidentului de c─âtre conduc─âtorul vehiculului sau de c─âtre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorit─â┼úii competente, aflat în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat uciderea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau mai multor persoane ori dac─â accidentul s-a produs ca urmare a unei infrac┼úiuni, f─âr─â încuviin┼úarea poli┼úiei care efectueaz─â cercetarea locului faptei, se pedepse┼čte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (2) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (1) se sanc┼úioneaz─â ┼či fapta oric─ârei persoane de a modifica starea locului sau de a ┼čterge urmele accidentului de circula┼úie din care a rezultat uciderea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau mai multor persoane, f─âr─â acordul echipei de cercetare la fa┼úa locului.
    (3) Nu constituie infrac┼úiune fapta conduc─âtorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însu┼či transport─â persoanele r─ânite la cea mai apropiat─â unitate sanitar─â în m─âsur─â s─â acorde asisten┼ú─â medical─â necesar─â ┼či la care a declarat datele personale de identitate ┼či num─ârul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dac─â se înapoiaz─â imediat la locul accidentului.
    (4) Nu constituie infrac┼úiunea de p─âr─âsire a locului accidentului fapta conduc─âtorului autovehiculului cu regim de circula┼úie prioritar─â, dac─â acesta anun┼ú─â de îndat─â poli┼úia ┼či dup─â terminarea misiunii se prezint─â la sediul unit─â┼úii de poli┼úie pe a c─ârei raz─â de competen┼ú─â s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
    (5) Nu constituie infrac┼úiune p─âr─âsirea locului accidentului, dac─â victima p─âr─âse┼čte locul faptei, iar conduc─âtorul de vehicul anun┼ú─â imediat evenimentul la cea mai apropiat─â unitate de poli┼úie.
    ART. 90
    (1) Fapta conduc─âtorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorit─â┼úii competente, aflat în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substan┼úe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dup─â producerea unui accident de circula┼úie care a avut ca rezultat uciderea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau mai multor persoane, pân─â la recoltarea probelor biologice ori pân─â la testarea cu un mijloc tehnic omologat ┼či verificat metrologic sau pân─â la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezen┼úei acestora în aerul expirat, se pedepse┼čte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Nu constituie infrac┼úiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substan┼úelor stupefiante, dup─â producerea accidentului de circula┼úie ┼či pân─â la sosirea poli┼úiei la fa┼úa locului, dac─â acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de s─ân─âtate sau de v─ât─âmarea corporal─â a conduc─âtorului auto.
    ART. 91
    Neîndeplinirea obliga┼úiilor prev─âzute la art. 22 alin. (6) de c─âtre medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circula┼úie care a avut ca rezultat uciderea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afec┼úiunilor medicale ale conduc─âtorului de vehicul, se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend─â.
    ART. 92
    (1) Fapta s─âvâr┼čit─â cu inten┼úie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuin┼úare indicatoarele, semafoarele, amenaj─ârile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabil─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend─â.
    (2) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (1) se sanc┼úioneaz─â instalarea de mijloace de semnalizare rutier─â sau modificarea pozi┼úiilor acestora, f─âr─â autoriza┼úie eliberat─â de autorit─â┼úile competente, de natur─â s─â induc─â în eroare participan┼úii la trafic.
    (3) Organizarea sau participarea, în calitate de conduc─âtor de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend─â.
    (4) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (3) se sanc┼úioneaz─â blocarea cu inten┼úie a drumului public, dac─â se pune în pericol siguran┼úa circula┼úiei ori se aduce atingere dreptului la libera circula┼úie a celorlal┼úi participan┼úi la trafic.
    (5) L─âsarea f─âr─â supraveghere pe partea carosabil─â a drumurilor publice a unui vehicul care transport─â produse sau substan┼úe periculoase se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    ART. 93
    (1) îndeplinirea defectuoas─â sau neîndeplinirea atribu┼úiilor de verificare tehnic─â ori inspec┼úie tehnic─â periodic─â a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor repara┼úii sau interven┼úii tehnice de c─âtre persoanele care au asemenea atribu┼úii, dac─â din cauza st─ârii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circula┼úie care a avut ca rezultat uciderea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii unei persoane, se pedepse┼čte conform legii penale.
    (2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, f─âr─â autoriza┼úia eliberat─â de poli┼úie, se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend─â.
    (3) *** Abrogat
    ART. 94
    (1) Efectuarea unor lucr─âri de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ┼či amplasarea unor construc┼úii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, f─âr─â autoriza┼úie de construc┼úie eliberat─â în condi┼úiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend─â.
    (2) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (1) se sanc┼úioneaz─â ┼či persoana care nu respect─â condi┼úiile stabilite în autoriza┼úia de construc┼úie, eliberat─â în condi┼úiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construc┼úiilor amplasate în zona acestuia.
    (3) Persoana autorizat─â de administratorul c─âii ferate care nu ia m─âsurile corespunz─âtoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat─â se pedepse┼čte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend─â.
    (4) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (3) se sanc┼úioneaz─â ┼či persoana autorizat─â de c─âtre administratorul unui drum public sau de c─âtre executantul unei lucr─âri pe partea carosabil─â, care nu ia m─âsurile corespunz─âtoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucr─ârilor pe drumurile publice, dac─â prin aceasta s-a produs un accident de circula┼úie din care au rezultat victime omene┼čti sau pagube materiale.

    CAP. 7
    R─âspunderea contraven┼úional─â

    ART. 95
    (1) înc─âlcarea dispozi┼úiilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infrac┼úiuni, constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu avertisment ori cu amend─â ca sanc┼úiune principal─â ┼či, dup─â caz, cu una dintre sanc┼úiunile contraven┼úionale complementare prev─âzute la art. 96 alin. (2).
    (2) Avertismentul const─â în aten┼úionarea verbal─â sau scris─â a contravenientului, înso┼úit─â de recomandarea de a respecta dispozi┼úiile legale.
    (3) Avertismentul se aplic─â în cazul în care prin înc─âlcarea normei rutiere nu se pune în pericol siguran┼úa circula┼úiei.
    (4) Sanc┼úiunile contraven┼úionale prev─âzute la alin. (1) se stabilesc ┼či se aplic─â contravenien┼úilor, persoane fizice ori juridice.
    ART. 96
    (1) Sanc┼úiunile contraven┼úionale complementare au ca scop înl─âturarea unei st─âri de pericol ┼či preîntâmpinarea s─âvâr┼čirii altor fapte interzise de lege ┼či se aplic─â prin acela┼či proces-verbal prin care se aplic─â ┼či sanc┼úiunea principal─â a amenzii sau avertismentului.
    (2) Sanc┼úiunile contraven┼úionale complementare sunt urm─âtoarele:
    a) aplicarea punctelor de penalizare;
    b) suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce, pe timp limitat;
    c) confiscarea bunurilor destinate s─âvâr┼čirii contraven┼úiilor prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â ori folosite în acest scop;
    d) imobilizarea vehiculului;
    e) radierea din oficiu a înmatricul─ârii sau înregistr─ârii vehiculului, în cazurile prev─âzute la art. 17 alin. (4);
    f) ridicarea vehiculelor sta┼úionate neregulamentar.
    (3) Pentru înc─âlcarea unor norme la regimul circula┼úiei, pe lâng─â sanc┼úiunea principal─â sau, dup─â caz, una dintre sanc┼úiunile contraven┼úionale complementare prev─âzute la alin. (2) lit. c), d) ┼či f), în cazurile prev─âzute la art. 108 alin. (1) se aplic─â ┼či un num─âr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
    (4) Suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce se dispune de c─âtre ┼čeful poli┼úiei rutiere a jude┼úului sau a municipiului Bucure┼čti ori de înlocuitorul acestuia, pe raza c─âreia a fost s─âvâr┼čit─â una dintre faptele prev─âzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) ┼či art. 102 alin. (3), sau de c─âtre ┼čeful poli┼úiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli┼úiei Române ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de poli┼úi┼čtii rutieri din subordine. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce se dispune de c─âtre ┼čeful poli┼úiei rutiere a jude┼úului sau a municipiului Bucure┼čti pe raza c─âreia î┼či are domiciliul sau, dup─â caz, re┼čedin┼úa titularul permisului de conducere.
    (5) Confiscarea se dispune de c─âtre poli┼úia rutier─â prin procesul-verbal de constatare a contraven┼úiei, odat─â cu aplicarea sanc┼úiunii amenzii.
    (6) Sunt supuse confisc─ârii:
    a) mijloacele speciale de avertizare luminoase ┼či sonore de┼úinute, montate ┼či folosite pe alte autovehicule decât cele prev─âzute la art. 32 alin. (2) ┼či (3);
    b) dispozitivele care perturb─â func┼úionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
    c) pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare ┼či care sunt montate pe vehicule;
    d) vehiculele cu trac┼úiune animal─â, când circul─â pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorit─â┼úile publice locale.
    (7) Imobilizarea unui vehicul const─â în scoaterea acestuia în afara p─âr┼úii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, ┼či punerea lui în imposibilitate de mi┼čcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.
    (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de c─âtre poli┼úistul rutier, ca urmare a s─âvâr┼čirii de c─âtre conduc─âtorul acestuia a uneia dintre faptele prev─âzute la art. 117 alin. (1).
    ART. 97
    (1) Pe lâng─â sanc┼úiunile contraven┼úionale, poli┼úistul rutier dispune, în cazurile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, ┼či una dintre urm─âtoarele m─âsuri tehnico-administrative:
    a) re┼úinerea permisului de conducere ┼či/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, dup─â caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;
    b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare;
    c) anularea permisului de conducere.
    (2) Re┼úinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de c─âtre poli┼úistul rutier, odat─â cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovad─â înlocuitoare cu sau f─âr─â drept de circula┼úie.
    (3) Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consider─â suspendare, conform dispozi┼úiilor art. 96 alin. (2) lit. b).
    (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de c─âtre poli┼úia rutier─â dac─â titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de c─âtre o unitate de asisten┼ú─â medical─â autorizat─â.
    (5) Anularea permisului de conducere se dispune de c─âtre poli┼úia rutier─â pe a c─ârei raz─â de competen┼ú─â s-a produs una dintre faptele prev─âzute la art. 114.
    (6) Procedura aplic─ârii m─âsurilor administrative se stabile┼čte prin regulament.
    ART. 98
    (1) Amenzile contraven┼úionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea num─ârului punctelor-amend─â aplicate.
    (2) Un punct-amend─â reprezint─â valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hot─ârâre a Guvernului.
    (3) Contraven┼úiilor prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â li se stabilesc clase de sanc┼úiuni c─ârora le corespunde un num─âr de puncte-amend─â, în func┼úie de gravitatea faptelor ┼či de pericolul social pe care acestea îl prezint─â.
    (4) Clasele de sanc┼úiuni sunt urm─âtoarele:
    a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amend─â;
    b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amend─â;
    c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amend─â;
    d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amend─â;
    e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amend─â.
    (5) Contraven┼úiile prev─âzute la clasa a V-a de sanc┼úiuni se aplic─â persoanelor juridice.
    ART. 99
    (1) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa I de sanc┼úiuni urm─âtoarele fapte s─âvâr┼čite de c─âtre persoane fizice:
    1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o vitez─â cu cel pu┼úin 10 km/h sub limita minim─â obligatorie stabilit─â pe tronsonul de drum respectiv;
    2. nerespectarea obliga┼úiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direc┼úiei de mers;
    3. nerespectarea de c─âtre pietoni a normelor privind circula┼úia pe drumurile publice;
    4. neîndeplinirea obliga┼úiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejur─âri decât în urma unui accident de circula┼úie;
    5. nerespectarea normelor privind circula┼úia pe drumurile publice de c─âtre conduc─âtorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate ┼či cortegiilor;
    6. nerespectarea semnifica┼úiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor s─âge┼úi de culoare galben─â ori alb─â cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anun┼ú─â schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circula┼úie reversibil─â;
    7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliber─ârii documentului de constatare a avariei;
    8. nerespectarea obliga┼úiei conduc─âtorului de autovehicul ┼či a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplas─ârii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguran┼ú─â omologate;
    9. nerespectarea obliga┼úiei de c─âtre conduc─âtorul de motociclet─â sau moped de a purta, în timpul deplas─ârii pe drumurile publice, casca de protec┼úie omologat─â;
    10. nerespectarea obliga┼úiei conduc─âtorului de vehicul de a l─âsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singur─â band─â;
    11. nerespectarea regulilor de circula┼úie de c─âtre conduc─âtorii de animale;
    12. nerespectarea obliga┼úiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai pu┼úin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;
    13. l─âsarea liber─â în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comand─â a vehiculului;
    14. nerespectarea de c─âtre pasageri sau c─âl─âtori a obliga┼úiilor ce le revin atunci când se afl─â în vehicule;
    15. nerespectarea semnifica┼úiei culorii galbene a semaforului;
    16. conducerea unui vehicul ale c─ârui pl─âcu┼úe cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu ghea┼ú─â sau z─âpad─â de natur─â a împiedica identificarea num─ârului de înmatriculare sau de înregistrare;
    17. conducerea unui vehicul pe ale c─ârui pl─âcu┼úe cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea num─ârului de înmatriculare ori pl─âcu┼úele nu corespund standardelor în vigoare;
    18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defec┼úiuni tehnice, altele decât cele prev─âzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lips─â unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorat─â vizibil.
    (2) Amenda contraven┼úional─â prev─âzut─â la alin. (1) se aplic─â ┼či conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai care s─âvâr┼če┼čte o fapt─â pentru care se aplic─â 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).
    ART. 100
    (1) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a II-a de sanc┼úiuni urm─âtoarele fapte s─âvâr┼čite de persoane fizice:
    1. nerespectarea semnalelor poli┼úi┼čtilor de frontier─â în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrum─âtorilor de circula┼úie ai Ministerului Ap─âr─ârii, ale agen┼úilor de cale ferat─â, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circula┼úiei, pe sectoarele de drum pe care se execut─â lucr─âri de reabilitare a acestora, precum ┼či cele ale patrulelor ┼čcolare de circula┼úie ┼či ale nev─âz─âtorilor;
    2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonor─â de c─âtre conduc─âtorii de vehicule, cu excep┼úia celor care conduc autovehicule prev─âzute la art. 32 alin. (2) lit. a) ┼či b);
    3. nerespectarea semnifica┼úiei indicatoarelor ┼či marcajelor de obligare;
    4. neîndeplinirea obliga┼úiei de a solicita autorit─â┼úii competente, în termenul prev─âzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei ┼či con┼úinutului celor în vigoare;
    5. lipsa dot─ârilor specifice la autovehiculele destinate înv─â┼ú─ârii conducerii auto, prev─âzute în reglement─ârile în vigoare;
    6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prev─âzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admis─â;
    7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau sta┼úionare, polueaz─â fonic sau eman─â noxe peste limita legal admis─â;
    8. nerespectarea traseelor stabilite de poli┼úia rutier─â pentru preg─âtirea practic─â sau sus┼úinerea examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere;
    9. nerespectarea obliga┼úiei de a circula pe un singur ┼čir, indiferent de direc┼úia de deplasare, într-o intersec┼úie în care circul─â ┼či tramvaie ┼či de a l─âsa liber traseul tramvaiului atunci când spa┼úiul dintre ┼čina din dreapta ┼či trotuar nu permite circula┼úia pe dou─â ┼čiruri;
    10. efectuarea de c─âtre conduc─âtorul unui vehicul a unor activit─â┼úi de natur─â a-i distrage aten┼úia de la conducere ori folosirea instala┼úiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaz─â deplasarea în siguran┼ú─â a lui ┼či a celorlal┼úi participan┼úi la trafic;
    11. nerespectarea obliga┼úiei ce revine conduc─âtorului de motociclet─â sau moped de a avea în func┼úiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circula┼úia pe drumurile publice;
    12. neutilizarea echipamentului de protec┼úie-avertizare fluorescent-reflectorizant de c─âtre persoana care execut─â lucr─âri în zona drumului public sau de c─âtre agentul de cale ferat─â care asigur─â trecerea la nivel;
    13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trus─â medical─â, triunghiuri reflectorizante ┼či sting─âtor pentru incendii, omologate.
    (2) Amenda contraven┼úional─â prev─âzut─â la alin. (1) se aplic─â ┼či conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai care s─âvâr┼če┼čte o fapt─â pentru care se aplic─â 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
    (3) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a II-a de sanc┼úiuni ┼či cu aplicarea sanc┼úiunii contraven┼úionale complementare a suspend─ârii exercit─ârii dreptului de a conduce pentru o perioad─â de 30 de zile s─âvâr┼čirea de c─âtre conduc─âtorul de autovehicul sau tramvai a urm─âtoarelor fapte:
    a) dep─â┼čirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea ro┼čie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferat─â;
    b) neacordarea priorit─â┼úii de trecere pietonilor angaja┼úi în traversarea regulamentar─â a drumului public prin locurile special amenajate ┼či semnalizate, afla┼úi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
    c) neacordarea priorit─â┼úii de trecere vehiculelor care au acest drept;
    d) nerespectarea semnifica┼úiei culorii ro┼čii a semaforului;
    e) nerespectarea regulilor privind dep─â┼čirea;
    f) nerespectarea semnalelor, indica┼úiilor ┼či dispozi┼úiilor poli┼úistului rutier aflat în exercitarea atribu┼úiilor de serviciu;
    g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), dup─â caz.
    ART. 101
    (1) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a III-a de sanc┼úiuni urm─âtoarele fapte s─âvâr┼čite de persoane fizice:
    1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a c─ârui valabilitate a expirat;
    2. conducerea unui autovehicul de c─âtre o persoan─â care nu a preschimbat permisul de conducere na┼úional românesc la schimbarea domiciliului sau re┼čedin┼úei, în termenul prev─âzut de lege;
    3. conducerea unui autovehicul de c─âtre o persoan─â cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere ob┼úinut în alt stat, în termenul prev─âzut de lege;
    4. neîndeplinirea obliga┼úiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prev─âzute de lege;
    5. nep─âstrarea distan┼úei laterale suficiente fa┼ú─â de vehiculul care circul─â din sens opus;
    6. nerespectarea de c─âtre conduc─âtorul de vehicul a semnifica┼úiei indicatoarelor ┼či marcajelor de interzicere sau restric┼úie ori a celor temporare, cu excep┼úia celor care interzic accesul sau dep─â┼čirea care se încadreaz─â în alt─â clas─â de sanc┼úiuni;
    7. nerespectarea obliga┼úiei de a permite p─âr─âsirea intersec┼úiei conduc─âtorului vehiculului r─âmas în interiorul acesteia;
    8. nerespectarea normelor privind circula┼úia bicicletelor ┼či mopedelor;
    9. nereducerea vitezei în cazurile prev─âzute de regulament;
    10. montarea la autovehicul, remorc─â sau tramvai a luminilor de alt─â culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonor─â sau accesorii ori modific─âri neomologate;
    11. circula┼úia cu un autovehicul, remorc─â sau tramvai cu defec┼úiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonor─â ori când acestea lipsesc;
    12. nerespectarea regulilor în cazul imobiliz─ârii involuntare în pasaje subterane ┼či tuneluri;
    13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor ┼či al obiectelor în sau pe vehicule;
    14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu u┼čile deschise, circula┼úia cu u┼čile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea u┼čilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau sta┼úionat, f─âr─â asigurarea c─â nu se pune în pericol siguran┼úa deplas─ârii celorlal┼úi participan┼úi la trafic;
    15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în sta┼úiile semnalizate ca atare;
    16. nerespectarea regulilor privind circula┼úia pe benzi;
    17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu dou─â ro┼úi, f─âr─â a se asigura contactul cu partea carosabil─â pe ambele ro┼úi.
    (2) Amenda contraven┼úional─â prev─âzut─â la alin. (1) se aplic─â ┼či conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai care s─âvâr┼če┼čte o fapt─â pentru care se aplic─â 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).
    (3) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a III-a de sanc┼úiuni ┼či cu aplicarea sanc┼úiunii contraven┼úionale complementare a suspend─ârii dreptului de a conduce pentru o perioad─â de 60 de zile s─âvâr┼čirea de c─âtre conduc─âtorul de autovehicul sau tramvai a urm─âtoarelor fapte:
    a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, dep─â┼čirea sau trecerea la culoarea ro┼čie a semaforului, dac─â prin aceasta s-a produs un accident de circula┼úie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    b) nerespectarea interdic┼úiei temporare de circula┼úie instituite pe un anumit segment de drum public;
    c) nerespectarea regulilor de circula┼úie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloan─â;
    d) circula┼úia pe sens opus, cu excep┼úia cazurilor în care se efectueaz─â regulamentar manevra de dep─â┼čire.
    ART. 102
    (1) Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a IV-a de sanc┼úiuni urm─âtoarele fapte s─âvâr┼čite de persoane fizice:
    1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al c─ârui termen de valabilitate a inspec┼úiei tehnice periodice a expirat;
    2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul f─âr─â a avea montat─â una dintre pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare ori dac─â pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
    3. conducerea unui vehicul cu trac┼úiune animal─â neînregistrat;
    4. neefectuarea radierii vehiculelor din eviden┼ú─â, în cazurile ┼či termenele prev─âzute de lege;
    5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de m─ârfuri f─âr─â a de┼úine atestatul profesional;
    6. neefectuarea verific─ârii medicale periodice;
    7. *** Abrogat
    8. de┼úinerea simultan─â a dou─â permise de conducere na┼úionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competent─â str─âin─â;
    9. lipirea de afi┼če, inscrip┼úii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutier─â, inclusiv pe suporturile acestora;
    10. de┼úinerea, montarea sau folosirea în circula┼úia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonor─â sau luminoas─â pe vehiculele care nu au acest drept;
    11. de┼úinerea, montarea sau folosirea în circula┼úia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturb─â func┼úionarea normal─â a dispozitivelor de m─âsurare a vitezei;
    12. folosirea nejustificat─â a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de c─âtre conduc─âtorii autovehiculelor care au regim de circula┼úie prioritar─â;
    13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agen┼úilor de cale ferat─â la trecerea la nivel;
    14. necomunicarea de c─âtre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poli┼úiei rutiere, a identit─â┼úii persoanei c─âreia i-a încredin┼úat vehiculul spre a fi condus;
    15. neîndeplinirea obliga┼úiilor ce îi revin conduc─âtorului de vehicule care efectueaz─â transport public de persoane sau de m─ârfuri;
    16. nerespectarea obliga┼úiilor ce revin conduc─âtorilor de vehicule cu trac┼úiune animal─â;
    17. nerespectarea dispozi┼úiilor art. 74 privind circula┼úia pe autostr─âzi;
    18. *** Abrogat
    19. efectuarea transportului de m─ârfuri sau persoane cu autovehicule ┼či remorci care circul─â în baza autoriza┼úiei pentru probe;
    20. conducerea unui autovehicul care circul─â în baza autoriza┼úiei pentru probe în afara jude┼úului sau a municipiului Bucure┼čti în raza c─âruia î┼či are sediul titularul autoriza┼úiei;
    21. nerespectarea semnifica┼úiei luminii ro┼čii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circula┼úie reversibil─â;
    22. s─âvâr┼čirea de c─âtre conduc─âtorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participan┼úilor la trafic;
    23. aruncarea, l─âsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substan┼úe sau vehicule, dup─â caz;
    24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
    25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poli┼úie rutier─â la care au fost invitate pentru solu┼úionarea oric─ârei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
    26. p─âtrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe ro┼úi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabil─â ori din care cad sau se scurg produse, substan┼úe sau materiale ce pun în pericol siguran┼úa circula┼úiei;
    27. transportul copiilor în vârst─â de pân─â la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fa┼ú─â ale vehiculelor;
    28. conducerea autovehiculului cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu ghea┼ú─â, z─âpad─â sau polei, f─âr─â a avea montate pe ro┼úi lan┼úuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
    29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;
    30. sta┼úionarea neregulamentar─â pe drumurile publice în condi┼úii de vizibilitate redus─â;
    31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea por┼úilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferat─â;
    32. lovirea ┼či/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liber─â trecere semnalizat corespunz─âtor;
    33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a c─ârui durat─â a semnalului dep─â┼če┼čte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului dep─â┼če┼čte pragul fonic prev─âzut de lege;
    34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectueaz─â transport public de persoane sau de m─ârfuri, a indicatorului cu limitele de vitez─â admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
    35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunet─â sau pe geamurile laterale, cu excep┼úia celor omologate ┼či/sau certificate de c─âtre autoritatea competent─â ┼či care sunt marcate corespunz─âtor;
    36. aplicarea de afi┼če, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunet─â sau geamurile laterale care restrâng sau estompeaz─â vizibilitatea sub limita legal admis─â ori împiedic─â sau diminueaz─â eficacitatea dispozitivelor de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â ori citirea num─ârului de înmatriculare;
    37. înc─âlcarea obliga┼úiilor referitoare la circula┼úia pe drumurile publice a vehiculelor care transport─â produse sau m─ârfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa ┼či/sau gabaritul dep─â┼čit;
    38. nerespectarea obliga┼úiei de comunicare prev─âzute la art. 80^1 ┼či la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    (2) Amenda contraven┼úional─â prev─âzut─â la alin. (1) se aplic─â ┼či conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai care s─âvâr┼če┼čte o fapt─â pentru care se aplic─â 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).
    (3) Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a IV-a de sanc┼úiuni ┼či cu aplicarea sanc┼úiunii complementare a suspend─ârii exercit─ârii dreptului de a conduce pentru o perioad─â de 90 de zile s─âvâr┼čirea de c─âtre conduc─âtorul de autovehicul sau tramvai a urm─âtoarelor fapte:
    a) conducerea sub influen┼úa b─âuturilor alcoolice, dac─â fapta nu constituie, potrivit legii, infrac┼úiune;
    b) conducerea vehiculului cu defec┼úiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direc┼úie, constatate de poli┼úia rutier─â împreun─â cu speciali┼čtii Registrului Auto Român;
    c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferat─â când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini ro┼čii ┼či/sau sonore sunt în func┼úiune;
    d) nerespectarea dispozi┼úiilor prev─âzute la art. 35 alin. (3);
    e) dep─â┼čirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv ┼či pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatat─â, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate ┼či verificate metrologic.
    ART. 103
    (1) Suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
    a) pentru o perioad─â de 30 de zile, dac─â titularul permisului de conducere a s─âvâr┼čit contraven┼úii care cumuleaz─â 15 puncte de penalizare;
    b) pentru o perioad─â de 60 de zile, dac─â titularul permisului de conducere cumuleaz─â din nou cel pu┼úin 15 puncte de penalizare în urm─âtoarele 12 luni de la data expir─ârii ultimei suspend─âri a exercit─ârii dreptului de a conduce.
    (2) în cazul în care conduc─âtorul de autovehicul sau tramvai s─âvâr┼če┼čte, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nou─â fapt─â prev─âzut─â la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) ┼či art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaz─â cu înc─â 30 de zile.
    (3) în cazurile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) hot─ârârea de suspendare a exercit─ârii dreptului de a conduce se comunic─â titularului de c─âtre serviciul poli┼úiei rutiere, care are în eviden┼ú─â contravenientul, în termen de 10 zile de la data constat─ârii ultimei contraven┼úii.
    (4) Punctele de penalizare se anuleaz─â la împlinirea termenului de 6 luni de la data constat─ârii contraven┼úiei.
    (5) Suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce anuleaz─â toate punctele de penalizare acumulate pân─â în acel moment.
    (6) în cazurile prev─âzute la alin. (1), contravenientul este obligat s─â se prezinte la unitatea de poli┼úie pe raza c─âreia domiciliaz─â sau, dup─â caz, are re┼čedin┼úa, în termen de 5 zile de la primirea în┼čtiin┼ú─ârii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
    (7) Neprezentarea contravenientului în termenul prev─âzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercit─ârii dreptului de a conduce, prev─âzut─â la alin. (1) lit. a) ┼či b).
    ART. 104
    La cererea motivat─â a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de c─âtre ┼čeful poli┼úiei rutiere al jude┼úului sau al municipiului Bucure┼čti pe raza c─âreia a fost s─âvâr┼čit─â fapta ori de c─âtre ┼čeful poli┼úiei rutiere din Inspectoratul General al Poli┼úiei Române, dar nu mai pu┼úin de 30 de zile, în condi┼úiile prev─âzute în regulament.
    ART. 105
    Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amenda prev─âzut─â în clasa a V-a de sanc┼úiuni urm─âtoarele fapte s─âvâr┼čite de c─âtre persoane juridice:
    1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunz─âtoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferat─â, conform standardelor în vigoare; neînl─âturarea obstacolelor care împiedic─â vizibilitatea conduc─âtorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferat─â;
    2. neîndeplinirea obliga┼úiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutier─â, precum ┼či a dispozitivelor speciale de acest fel;
    3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunz─âtoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucr─ârilor aflate în zona drumului public;
    4. neasigurarea st─ârii de viabilitate a p─âr┼úii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum ┼či neluarea m─âsurilor de înl─âturare a obstacolelor aflate pe partea carosabil─â;
    5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instala┼úiile care servesc la semnalizarea rutier─â ori realizarea de construc┼úii sau instala┼úii ori crearea de alte obstacole de natur─â s─â le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
    6. instituirea de restric┼úii de circula┼úie pe drumurile publice f─âr─â autoriza┼úia administratorului drumului ┼či avizul poli┼úiei rutiere;
    7. nerespectarea termenelor ┼či condi┼úiilor stabilite de administratorul drumului public ┼či de poli┼úia rutier─â privind amplasarea ┼či executarea de lucr─âri în zona drumului public;
    8. nerespectarea obliga┼úiilor de c─âtre executant sau, dup─â caz, beneficiar ca, dup─â terminarea lucr─ârilor în partea carosabil─â, acostament sau trotuar, s─â readuc─â drumul public cel pu┼úin la starea ini┼úial─â;
    9. neîndeplinirea obliga┼úiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în leg─âtur─â cu vehiculele ┼či conduc─âtorii acestora;
    10. necomunicarea, în termen, la cererea poli┼úiei rutiere, a identit─â┼úii persoanei c─âreia i-a încredin┼úat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
    11. lipsa dot─ârilor specifice obligatorii pentru admiterea ┼či men┼úinerea în circula┼úie a vehiculelor;
    12. neasigurarea înso┼úirii deplas─ârii vehiculelor care efectueaz─â transport de m─ârfuri sau produse periculoase, precum ┼či a celor cu mase sau gabarite dep─â┼čite;
    13. nerespectarea obliga┼úiei de a echipa personalul de execu┼úie a lucr─ârilor în zona drumului public cu echipamente de protec┼úie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
    14. amplasarea sta┼úiilor mijloacelor de transport public de persoane f─âr─â avizul poli┼úiei rutiere;
    15. nerespectarea obliga┼úiilor de a efectua orele de educa┼úie rutier─â în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt;
    16. practicarea actelor de comer┼ú pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabil─â, iar în afara localit─â┼úilor, în zona de siguran┼ú─â a drumului public;
    17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a men┼úiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
    18. neîndeplinirea, de c─âtre proprietarul sau de┼úin─âtorul mandatat al vehiculului, a obliga┼úiei de a solicita autorit─â┼úii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
    19. neîndeplinirea obliga┼úiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate m─âsurile necesare pentru desf─â┼čurarea în siguran┼ú─â a acestora, precum ┼či pentru protec┼úia celorlal┼úi participan┼úi la trafic;
    20. neîndeplinirea obliga┼úiei, de c─âtre autorit─â┼úile publice locale, de a efectua amenaj─âri rutiere destinate circula┼úiei pietonilor, bicicli┼čtilor, vehiculelor cu trac┼úiune animal─â ┼či calm─ârii traficului, precum ┼či nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunz─âtoare a acestora;
    21. încredin┼úarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de m─ârfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de c─âtre un conduc─âtor de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
    22. dispunerea efectu─ârii transportului de m─ârfuri ┼či produse periculoase sau a vehiculelor cu masa ┼či/sau gabaritul dep─â┼čit f─âr─â autoriza┼úie special─â emis─â în condi┼úiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competent─â;
    23. neîndeplinirea obliga┼úiei de în┼čtiin┼úare a poli┼úiei rutiere de pe a c─ârei raz─â de competen┼ú─â pleac─â transportul de m─ârfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit ┼či localitatea de destina┼úie;
    24. neîndeplinirea obliga┼úiei de c─âtre autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condi┼úiile art. 71 alin. (2);
    25. nerespectarea obliga┼úiei administratorului drumului public sau autorit─â┼úii publice locale de a executa sau, dup─â caz, de a desfiin┼úa amenaj─ârile rutiere, în termenul stabilit împreun─â cu poli┼úia rutier─â;
    26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, f─âr─â ca acestea s─â fie avizate în prealabil de c─âtre administratorul drumului public ┼či poli┼úia rutier─â;
    27. înc─âlcarea dispozi┼úiilor legale privind efectuarea de modific─âri ┼či complet─âri în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum ┼či verificarea tehnic─â periodic─â a acestuia f─âr─â solicitarea prezent─ârii de c─âtre proprietar a dovezii existen┼úei asigur─ârii de r─âspundere civil─â pentru pagube produse ter┼úilor prin accidente de autovehicule;
    28. neîndeplinirea obliga┼úiei de între┼úinere a drumului public pe timp de iarn─â, potrivit reglement─ârilor în vigoare;
    29. nerespectarea obliga┼úiei de comunicare prev─âzute la art. 80^1 ┼či la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    ART. 106
    (1) în cazurile prev─âzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) ┼či art. 107 conduc─âtorul de autovehicul sau tramvai trebuie s─â se prezinte obligatoriu, conform convoc─ârii, pentru verificarea cunoa┼čterii regulilor de circula┼úie.
    (2) în cazul nepromov─ârii testului de cunoa┼čtere a regulilor de circula┼úie, perioada de suspendare se prelunge┼čte pân─â la promovarea testului.
    ART. 107
    Sanc┼úiunile prev─âzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) ┼či la art. 106 se aplic─â ┼či instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practic─â a persoanelor pentru ob┼úinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desf─â┼čur─ârii probei practice a examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere.
    ART. 108
    (1) S─âvâr┼čirea de c─âtre conduc─âtorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraven┼úii atrage, pe lâng─â sanc┼úiunea amenzii, ┼či aplicarea unui num─âr de puncte de penalizare, dup─â cum urmeaz─â:
    a) 2 puncte de penalizare pentru s─âvâr┼čirea urm─âtoarelor fapte:
    1. folosirea incorect─â a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circul─â din sens opus;
    2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excep┼úia celor prev─âzute cu dispozitive de tip "mâini libere";
    3. nerespectarea obliga┼úiei de a purta, în timpul circula┼úiei pe drumurile publice, centura de siguran┼ú─â ori c─â┼čtile de protec┼úie omologate, dup─â caz;
    4. dep─â┼čirea cu 10 - 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatat─â, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate ┼či verificate metrologic;
    5. circula┼úia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
    6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circula┼úie sau a direc┼úiei de mers;
    7. nerespectarea obliga┼úiei de a folosi luminile de întâlnire ┼či pe timpul zilei, pe autostr─âzi, drumuri expres ┼či pe drumuri na┼úionale europene (E);
    8. sta┼úionarea neregulamentar─â;
    9. refuzul înmân─ârii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prev─âzute de lege, la cererea poli┼úistului rutier, precum ┼či refuzul de a permite verificarea vehiculului;
    b) 3 puncte de penalizare pentru s─âvâr┼čirea urm─âtoarelor fapte:
    1. oprirea nejustificat─â sau circula┼úia pe banda de urgen┼ú─â a autostr─âzilor ori oprirea pe partea carosabil─â a drumurilor expres sau a drumurilor na┼úionale europene (E);
    2. dep─â┼čirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatat─â, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate ┼či verificate metrologic;
    3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circula┼úie sau a direc┼úiei de mers, dac─â prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    4. nep─âstrarea unei distan┼úe corespunz─âtoare fa┼ú─â de vehiculul care îl precede, dac─â prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    5. nerespectarea semnifica┼úiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul sta┼úiilor de tramvai;
    6. p─âtrunderea într-o intersec┼úie atunci când circula┼úia în interiorul acesteia este blocat─â;
    c) 4 puncte de penalizare pentru s─âvâr┼čirea urm─âtoarelor fapte:
    1. nerespectarea obliga┼úiilor care îi revin în cazul vehiculelor r─âmase în pan─â sau avariate;
    2. nerespectarea semnifica┼úiei indicatorului "STOP";
    3. dep─â┼čirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatat─â, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate ┼či verificate metrologic;
    4. circula┼úia în timpul nop┼úii sau ziua, pe timp de cea┼ú─â, ninsoare abundent─â sau ploaie toren┼úial─â, cu un autovehicul f─âr─â lumini sau f─âr─â semnalizare corespunz─âtoare;
    5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberat─â f─âr─â drept de circula┼úie sau durata acesteia a expirat;
    d) 6 puncte de penalizare pentru s─âvâr┼čirea urm─âtoarelor fapte:
    1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnic─â a acestuia;
    2. nerespectarea semnifica┼úiei semnalelor regulamentare ale agen┼úilor de cale ferat─â care dirijeaz─â circula┼úia la trecerile la nivel cu calea ferat─â;
    3. dep─â┼čirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatat─â, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate ┼či verificate metrologic;
    4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montat─â una dintre pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare;
    5. circula┼úia sau sta┼úionarea pe spa┼úiul interzis care separ─â sensurile de circula┼úie pe autostrad─â;
    6. sta┼úionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrad─â în alte locuri decât cele special amenajate ┼či semnalizate;
    7. executarea pe autostrad─â a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circula┼úia sau traversarea de pe un sens de circula┼úie pe cel─âlalt prin zonele interzise, respectiv prin zona median─â sau racordurile dintre cele dou─â p─âr┼úi carosabile;
    8. nerespectarea semnifica┼úiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferat─â simpl─â, f─âr─â bariere; Trecere la nivel cu o cale ferat─â dubl─â, f─âr─â bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferat─â;
    9. schimbarea direc┼úiei de mers prin viraj spre stânga, dac─â prin aceasta se încalc─â marcajul longitudinal continuu care separ─â sensurile de circula┼úie;
    10. p─âtrunderea într-o intersec┼úie dirijat─â prin semafoare, dac─â prin aceasta se produce blocarea circula┼úiei în interiorul intersec┼úiei.
    (2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabile┼čte prin regulament.
    ART. 109
    (1) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor se fac direct de c─âtre poli┼úistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de c─âtre poli┼úi┼čtii de frontier─â.
    (2) Constatarea contraven┼úiilor se poate face ┼či cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate ┼či verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraven┼úiei.
    (3) în cazurile prev─âzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia ┼či în lipsa contravenientului, dup─â stabilirea identit─â┼úii conduc─âtorului de vehicul, men┼úionându-se aceasta în procesul-verbal, f─âr─â a fi necesar─â confirmarea faptelor de c─âtre martori.
    (4) Forma ┼či con┼úinutul procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei se stabilesc prin regulament.
    (5) Contravenientul, cu excep┼úia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult dou─â zile lucr─âtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei, jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute de lege.
    (6) Pentru amenzile contraven┼úionale în cuantum de pân─â la 20 puncte-amend─â, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute de lege.
    (7) în cazul prev─âzut la alin. (6), agentul constatator elibereaz─â contravenientului chitan┼úa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se men┼úioneaz─â data, numele ┼či prenumele contravenientului, fapta s─âvâr┼čit─â, actul normativ care stabile┼čte ┼či sanc┼úioneaz─â contraven┼úia, numele, prenumele ┼či semn─âtura agentului constatator, nemaifiind necesar─â încheierea procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei dac─â nu se dispune ┼či o sanc┼úiune contraven┼úional─â complementar─â.
    (8) Amenzile privind circula┼úia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achit─â la Casa de Economii ┼či Consemna┼úiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale ori ale altor institu┼úii publice abilitate s─â administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a c─ârei raz─â func┼úioneaz─â acestea, de cet─â┼úenia, domiciliul sau de re┼čedin┼úa contravenientului ori de locul s─âvâr┼čirii contraven┼úiei, precum ┼či la ghi┼čeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitan┼ú─â se pred─â de c─âtre contravenient agentului constatator sau se trimite prin po┼čt─â organului din care acesta face parte, în termenul prev─âzut de lege.
    (9) Prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â referitoare la contraven┼úii se completeaz─â cu cele ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, dac─â prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â nu se dispune altfel.
    ART. 110
    în cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat m─âsura de siguran┼ú─â prev─âzut─â la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioad─â cât dureaz─â interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupa┼úia de conduc─âtor de autovehicul.
    ART. 111
    (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se re┼úine în urm─âtoarele cazuri:
    a) la cumularea a cel pu┼úin 15 puncte de penalizare;
    b) când titularul acestuia a s─âvâr┼čit una dintre infrac┼úiunile prev─âzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) ┼či (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) ┼či la art. 92 alin. (3) ┼či (5);
    c) la s─âvâr┼čirea uneia dintre contraven┼úiile prev─âzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) ┼či la art. 115 alin. (1);
    d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;
    e) când prezint─â modific─âri, ┼čters─âturi sau ad─âug─âri, este deteriorat ori se afl─â în mod nejustificat asupra altei persoane;
    f) când perioada de valabilitate a expirat.
    (2) La re┼úinerea permisului de conducere, în cazurile prev─âzute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereaz─â o dovad─â înlocuitoare cu sau f─âr─â drept de circula┼úie.
    (3) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. b) ┼či la art. 102 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaz─â f─âr─â drept de circula┼úie.
    (4) Permisul de conducere al conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circula┼úie din care a rezultat uciderea sau v─ât─âmarea corporal─â grav─â a unei persoane, se re┼úine de c─âtre poli┼úia rutier─â dac─â autorul accidentului a înc─âlcat o regul─â de circula┼úie dintre cele prev─âzute la art. 102 alin. (3), eliberându-se dovad─â înlocuitoare f─âr─â drept de circula┼úie. Dac─â regula de circula┼úie înc─âlcat─â este una dintre cele prev─âzute la art. 100 alin. (3) ┼či la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaz─â cu drept de circula┼úie pentru o perioad─â de 15 zile.
    (5) în situa┼úiile prev─âzute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) ┼či la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaz─â cu drept de circula┼úie pentru o perioad─â de 15 zile.
    (6) Pentru cazurile prev─âzute la alin. (4) teza a II-a ┼či alin. (5), dreptul de circula┼úie se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toat─â perioada urm─âririi penale de c─âtre ┼čeful poli┼úiei rutiere pe raza c─âreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaz─â urm─ârirea penal─â sau care exercit─â supravegherea cercet─ârii penale ori la propunerea instan┼úei de judecat─â care solu┼úioneaz─â cauza penal─â ori plângerea introdus─â împotriva procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei, pân─â la r─âmânerea definitiv─â ┼či irevocabil─â a hot─ârârii judec─âtore┼čti.
    (7) Decizia ┼čefului poli┼úiei rutiere privind prelungirea dreptului de circula┼úie poate fi atacat─â la instan┼úa de contencios administrativ competent─â de orice persoan─â interesat─â. Procedura prealabil─â nu este obligatorie.
    ART. 112
    (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se re┼úine de c─âtre poli┼úia rutier─â în urm─âtoarele cazuri:
    a) vehiculul nu are efectuat─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â valabil─â;
    b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
    c) vehiculul circul─â noaptea f─âr─â faruri sau l─âmpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare ┼či semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prev─âzute în normele tehnice în vigoare;
    d) vehiculul circul─â cu defec┼úiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
    e) sistemul de frânare de serviciu este defect;
    f) sistemul de frânare de ajutor sau de sta┼úionare este defect;
    g) mecanismul de direc┼úie prezint─â uzuri peste limitele admise;
    h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prev─âzute în cartea de identitate a vehiculului, prezint─â t─âieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admis─â;
    i) zgomotul în mers sau sta┼úionare dep─â┼če┼čte limita legal admis─â pentru tipul respectiv de vehicul;
    j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
    k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezint─â uzuri pronun┼úate ori nu sunt compatibile, fiind de natur─â s─â provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
    l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunet─â sau geamurile laterale afi┼če sau reclame publicitare, folii neomologate ┼či/sau nemarcate corespunz─âtor ori accesorii care restrâng sau estompeaz─â vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât ┼či din exterior;
    m) autovehiculul are aplicat pe partea frontal─â ┼či/sau posterioar─â a acestuia afi┼če, înscrisuri sau reclame care diminueaz─â eficacitatea dispozitivelor de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â ori citirea num─ârului de înmatriculare;
    n) autovehiculul prezint─â scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
    o) pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
    p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concord─â cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
    r) vehiculul nu a fost radiat din circula┼úie în cazurile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â;
    s) vehiculul nu este asigurat de r─âspundere civil─â în caz de pagube produse ter┼úilor prin accidente de circula┼úie, conform legii;
    t) de┼úin─âtorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
    u) vehiculul nu are montat─â una dintre pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare;
    v) vehiculul are lips─â elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansat─â de degradare;
    x) lipsa dot─ârilor obligatorii pe autovehicule destinate înv─â┼ú─ârii conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea ob┼úinerii permisului de conducere, prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.
    (2) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) ┼či s), la re┼úinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poli┼úistul rutier elibereaz─â conduc─âtorului de vehicul o dovad─â înlocuitoare f─âr─â drept de circula┼úie, iar în cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) ┼či x), o dovad─â înlocuitoare cu drept de circula┼úie pentru 15 zile.
    (3) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) ┼či s), odat─â cu re┼úinerea certificatului de înmatriculare poli┼úistul rutier retrage ┼či pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare.
    (4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ┼či pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excep┼úia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de c─âtre poli┼úia rutier─â, la prezentarea de c─âtre acesta a dovezii încet─ârii motivului pentru care documentul a fost re┼úinut, în condi┼úiile prev─âzute în regulament.
    ART. 113
    (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
    a) la expirarea perioadei de suspendare;
    b) când, în condi┼úiile art. 96 alin. (4), s-a hot─ârât c─â exercitarea dreptului de a conduce nu se suspend─â;
    c) la încetarea m─âsurii de siguran┼ú─â prev─âzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
    d) în baza rezolu┼úiei sau, dup─â caz, a ordonan┼úei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urm─âririi penale, scoaterea de sub urm─ârirea penal─â sau încetarea urm─âririi penale;
    e) în baza hot─ârârii judec─âtore┼čti r─âmase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraven┼úiei a fost anulat;
    f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condi┼úiile art. 97 alin. (4), certificat─â printr-un act medico-legal.
    (2) Permisul de conducere se restituie de c─âtre poli┼úia rutier─â în condi┼úiile stabilite în regulament.
    ART. 114
    (1) Anularea permisului de conducere se dispune în urm─âtoarele cazuri:
    a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hot─ârâre judec─âtoreasc─â r─âmas─â definitiv─â pentru o infrac┼úiune care a avut ca rezultat uciderea sau v─ât─âmarea corporal─â a unei persoane, s─âvâr┼čit─â ca urmare a nerespect─ârii regulilor de circula┼úie;
    b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hot─ârâre judec─âtoreasc─â r─âmas─â definitiv─â pentru infrac┼úiunile prev─âzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) ┼či (5), art. 89 alin. (1) ┼či (2), art. 90 alin. (1) ┼či la art. 92 alin. (3);
    c) *** Abrogat─â
    d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hot─ârâre judec─âtoreasc─â r─âmas─â definitiv─â, pedeapsa complementar─â a interzicerii exercit─ârii profesiei sau ocupa┼úiei de conduc─âtor de vehicule, prev─âzut─â la art. 64 lit. c) din Codul penal;
    e) permisul de conducere a fost ob┼úinut cu înc─âlcarea normelor legale, situa┼úie constatat─â de instan┼úa competent─â.
    (2) Permisul de conducere se anuleaz─â ┼či în cazul în care titularul acestuia a decedat.
    (3) Procedura anul─ârii permisului de conducere se stabile┼čte prin regulament.
    ART. 115
    (1) Suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de c─âtre poli┼úia rutier─â din cadrul Inspectoratului General al Poli┼úiei Române ┼či în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hot─ârât o astfel de m─âsur─â de c─âtre o autoritate str─âin─â competent─â pentru o fapt─â s─âvâr┼čit─â pe teritoriul altui stat, în condi┼úiile stabilite prin Conven┼úia european─â cu privire la efectele interna┼úionale ale interzicerii exercit─ârii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptat─â la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificat─â de România prin Legea nr. 126/1997.
    (2) Hot─ârârea asupra suspend─ârii exercit─ârii dreptului de a conduce un vehicul sau anul─ârii permisului de conducere se comunic─â titularului de c─âtre poli┼úia rutier─â care a dispus m─âsura.
    ART. 116
    (1) Persoana al c─ârei permis de conducere a fost anulat ca urmare a r─âmânerii definitive a unei hot─ârâri judec─âtore┼čti de condamnare pentru una dintre faptele prev─âzute la art. 114 alin. (1) ┼či la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru ob┼úinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior,