├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 407/991 din 26 iulie 1999/26 august 1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere cu greut─â┼úi ┼či/sau cu dimensiuni de gabarit care dep─â┼česc limitele maxime prev─âzute ├«n Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR NR. 407 din 26 iulie 1999
              MINISTERUL DE INTERNE NR. 991 din 26 august 1999
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 523 din 28 octombrie 1999

    Ministrul transporturilor ┼či ministrul de interne,
    în temeiul art. 11 lit. j) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 197/1998, al art. 41, 42 ┼či al art. 57 lit. h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 82/1998, republicat─â,
    în temeiul art. 3 pct. 56 ┼či al art. 4 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului de Interne,
    emit urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Normele privind autorizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere cu greut─â┼úi ┼či/sau cu dimensiuni de gabarit ce dep─â┼česc limitele maxime prev─âzute în Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 82/1998, republicat─â, cuprinse în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či va intra în vigoare dup─â 15 zile de la data public─ârii lui.
    ART. 3
    Regia Autonom─â "Administra┼úia Na┼úional─â a Drumurilor din România" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    La data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin î┼či înceteaz─â aplicabilitatea dispozi┼úiile contrare cu acela┼či obiect de reglementare.

                        Ministrul transporturilor,
                        Traian B─âsescu

                        p. Ministru de interne,
                        Mircea Mure┼čan,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME
privind autorizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere cu greut─â┼úi ┼či/sau cu dimensiuni de gabarit ce dep─â┼česc limitele maxime prev─âzute în Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 82/1998, republicat─â.
    ART. 2
    Circula┼úia vehiculelor rutiere care dep─â┼česc limitele maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit prev─âzute în anexele nr. 1a) ┼či 1b), cu sau f─âr─â înc─ârc─âtur─â, se desf─â┼čoar─â pe drumurile publice numai dac─â acestea sunt înmatriculate, corespund din punct de vedere al st─ârii tehnice ┼či al cerin┼úelor de siguran┼ú─â a circula┼úiei ┼či au autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de administratorul drumului pe care circul─â.
    ART. 3
    Tonajele totale maxime admise pentru vehicule, prev─âzute la lit. B) din anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, sunt corespunz─âtoare tuturor categoriilor de drum.
    ART. 4
    în sensul prezentelor norme:
    a) prin limit─â de greutate dep─â┼čit─â se în┼úelege dep─â┼čirea a cel pu┼úin uneia dintre limitele maxime admise de greutate total─â sau pe osii fa┼ú─â de cele cuprinse în anexele nr. 1a) ┼či 1b), în func┼úie de categoria drumului pe care se circul─â ┼či de schema configura┼úiei osiilor;
    b) prin dimensiuni de gabarit dep─â┼čite se în┼úelege dep─â┼čirea a cel pu┼úin uneia dintre limitele maxime admise de lungime, l─â┼úime sau în─âl┼úime fa┼ú─â de cele prev─âzute în anexa nr. 1a), în func┼úie de tipul autovehiculului sau al combina┼úiei de vehicule;
    c) prin greutate total─â a convoiului se în┼úelege greutatea cumulat─â a vehiculului tr─âg─âtor, a mijlocului propriu-zis de transport, a înc─ârc─âturii, a dispozitivului de fixare ┼či a repartitorului de sarcin─â;
    d) I.G.P.       - Inspectoratul General al Poli┼úiei;
    e) R.A.R.       - Regia Autonom─â "Registrul Auto Român";
    f) A.R.R.       - Autoritatea Rutier─â Român─â;
    g) A.N.D.       - Regia Autonom─â "Administra┼úia Na┼úional─â a Drumurilor din
                      România";
    h) D.R.D.P.     - Direc┼úia regional─â de drumuri ┼či poduri;
    i) S.D.N.       - Sec┼úia de drumuri na┼úionale;
    j) A.C.I.       - Agen┼úia de control ┼či încasare;
    k) pctf         - punct de control pentru trecerea frontierei;
    l) E.M.C.A.T.R. - echipaj mobil de control ┼či autorizare transporturi
                      rutiere;
    m) C.M.R.       - documentul eliberat în baza Conven┼úiei referitoare la
                      contractul de transport interna┼úional de m─ârfuri pe cale
                      rutier─â;
    n) carnet TIR   - documentul eliberat în baza Conven┼úiei vamale relative la
                      transportul interna┼úional al m─ârfurilor;
    o) T.I.R.       - transport interna┼úional rutier.
    ART. 5
    Eliberarea avizului prealabil omolog─ârii de c─âtre R.A.R., potrivit prezentelor norme, precum ┼či a autoriza┼úiei speciale de transport pentru trenuri rutiere ┼či vehicule articulate se condi┼úioneaz─â de respectarea masei maxime remorcabile, cu/f─âr─â dispozitiv de frânare, înscris─â în raportul de verificare tehnic─â în vederea omolog─ârii, efectuat de R.A.R.
    ART. 6
    (1) Circula┼úia vehiculelor de transport marf─â pe DN1 Bucure┼čti - Otopeni - Ploie┼čti este interzis─â în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului transporturilor ┼či ministrului de interne nr. 271/937/1999 privind circula┼úia autovehiculelor de transport marf─â cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 t pe DN1 (E60) sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti, nepublicat.
    (2) Fac excep┼úie transporturile pentru care nu exist─â alt─â posibilitate de acces.
    (3) Vehiculele care efectueaz─â transporturile de marf─â prev─âzute la alin. (2) se autorizeaz─â în conformitate cu prevederile metodologiei comune elaborate de A.N.D. ┼či I.G.P.
    (4) Pentru transporturile ce dep─â┼česc limitele maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit, care nu pot parcurge alte trasee datorit─â caracteristicilor tehnice ale înc─ârc─âturii ┼či ale drumului, A.N.D. poate elibera autoriza┼úii speciale de transport.
    ART. 7
    Majorarea limitelor maxime admise de greutate prev─âzute la lit. A) din anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, se va realiza numai dup─â recep┼úionarea sectoarelor de drumuri reabilitate, verificate din punct de vedere al capacit─â┼úii portante realizate, ┼či numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatic─â.
    ART. 8
    Verificarea prin cânt─ârirea greut─â┼úilor pe axe ┼či a celor totale, precum ┼či prin m─âsurarea dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circul─â pe drumurile publice, precum ┼či tarifarea pentru dep─â┼čirea limitelor maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit se efectueaz─â de c─âtre personalul A.N.D. în pctf ┼či, pe re┼úeaua intern─â de drumuri, de personalul administratorului acesteia.
    ART. 9
    Avizarea ┼či/sau autorizarea circula┼úiei autovehiculelor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit se efectueaz─â de c─âtre administratorul drumului pe care circul─â acestea, în conformitate cu prevederile art. 24 ┼či ale anexelor nr. 1c), 2 ┼či 3, privind limitele de competen┼ú─â.

    CAP. 2
    Eliberarea avizelor de principiu

    ART. 10
    Proiectarea, execu┼úia sau contractarea în ┼úar─â ori importul de vehicule rutiere, utilaje, agregate, instala┼úii, confec┼úii metalice, prefabricate, ansambluri ┼či subansambluri, piese, de colete de orice fel, care, la circula┼úia pe drumurile publice sau la transport, prezint─â dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit fa┼ú─â de cele prev─âzute în anexele nr. 1a) ┼či 1b) se efectueaz─â numai cu avizul de principiu al A.N.D. în ceea ce prive┼čte posibilitatea de circula┼úie ┼či de transport pe drumurile publice.
    ART. 11
    (1) Avizul de principiu se elibereaz─â la cererea:
    a) unit─â┼úii de proiectare, în cazul proiect─ârii ┼či execu┼úiei în ┼úar─â a vehiculelor rutiere ┼či a bunurilor prev─âzute la art. 10;
    b) beneficiarului sau a furnizorului, în cazul achizi┼úion─ârii de vehicule rutiere sau a bunurilor prev─âzute la art. 12.
    (2) Solicitan┼úii vor prezenta o documenta┼úie cuprinzând cel pu┼úin urm─âtoarele:
    a) caracteristicile de greutate ┼či dimensiunile de gabarit proprii bunului, precum ┼či cele rezultate la transport;
    b) desen la scar─â, din care s─â reias─â dimensiunile bunului ┼či cele rezultate la transport;
    c) traseul pe care urmeaz─â s─â se deplaseze.
    ART. 12
    Din faza de proiectare se va urm─âri diminuarea la minimum a dimensiunilor bunurilor ce se transport─â, prin sec┼úionare, tronsonare ┼či demontare a ansamblurilor, subansamblurilor ┼či accesoriilor, astfel încât transportul rutier s─â se efectueze pe cât posibil f─âr─â demont─âri ┼či remont─âri ale instala┼úiilor ce traverseaz─â drumurile publice. De asemenea, se va urm─âri ca greutatea total─â ┼či pe osii ale vehiculelor ce transport─â aceste bunuri s─â se încadreze în limitele maxime ce pot fi autorizate, prev─âzute în anexa nr. 1c).
    ART. 13
    (1) Avizele de principiu se elibereaz─â în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documenta┼úiei prev─âzute la art. 11 alin. (2), pentru cazurile în care nu sunt necesare studii ┼či cercet─âri suplimentare pe teren.
    (2) Pentru situa┼úiile în care sunt necesare studii ┼či cercet─âri suplimentare pe teren va fi întocmit un proiect de transport de c─âtre o unitate de specialitate agreat─â de administratorul drumului. Cheltuielile corespunz─âtoare studiilor, cercet─ârilor ┼či întocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
    (3) Proiectul de transport se întocme┼čte strict în func┼úie de caracteristicile reale ale transportului.
    (4) Eventualele lucr─âri de amenaj─âri rutiere impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul execu┼úiei ┼či recep┼úionate de administratorii re┼úelelor respective înaintea parcurgerii traseului. Documenta┼úia tehnic─â a lucr─ârilor va fi avizat─â, înaintea începerii execu┼úiei, de c─âtre A.N.D. pentru drumurile na┼úionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competen┼ú─â se stabile┼čte de c─âtre administratorul acestora. Cheltuielile corespunz─âtoare execu┼úiei lucr─ârilor vor fi suportate de solicitant.

    CAP. 3
    Eliberarea avizelor prealabile omolog─ârii

    ART. 14
    (1) Pentru omologarea de c─âtre R.A.R. a vehiculelor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit fa┼ú─â de cele prev─âzute în anexa nr. 1a) ┼či 1b), în vederea ob┼úinerii c─âr┼úii de identitate a vehiculului, este necesar avizul prealabil omolog─ârii, eliberat de A.N.D.
    (2) Avizul prealabil omolog─ârii se elibereaz─â la cerere, în termen de cel mult 30 de zile, cu plata tarifelor corespunz─âtoare.
    ART. 15
    Concomitent cu eliberarea avizului prealabil omolog─ârii, A.N.D. emite ┼či autoriza┼úia special─â de transport, în conformitate cu prevederile art. 25.
    ART. 16
    în cazul în care, ulterior ob┼úinerii avizului prealabil prev─âzut la art. 14, vehiculul suport─â modific─âri ale caracteristicilor tehnice ce privesc modific─âri de mas─â ┼či/sau de gabarit, pentru care este necesar─â o nou─â omologare, este obligatorie ┼či ob┼úinerea unui nou aviz prealabil acesteia, eliberat de A.N.D.

    CAP. 4
    Eliberarea avizelor prealabile efectu─ârii transporturilor

    ART. 17
    (1) Avizele prealabile efectu─ârii transporturilor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit se emit, la cerere, de c─âtre administratorul re┼úelei rutiere pentru rutele cu cheltuielile cele mai mici, ┼úinându-se seama de restric┼úiile de circula┼úie existente la data efectu─ârii transportului, în limitele de competen┼ú─â ┼či conform preciz─ârilor prev─âzute în anexele nr. 2 ┼či 3, ┼či se tarifeaz─â corespunz─âtor.
    (2) Pentru autovehiculele care efectueaz─â transporturi în trafic interna┼úional A.N.D. elibereaz─â, la cerere, un aviz prealabil efectu─ârii transportului. Pân─â la ob┼úinerea autoriza┼úiei speciale de transport transportul destinat exportului se poate efectua ┼či în baza avizului prealabil efectu─ârii transportului, tarifarea f─âcându-se la agen┼úia A.N.D. din pctf, în func┼úie de caracteristicile reale de greutate pe axe, total─â ┼či de gabarit ale convoiului. în cazul în care, în rela┼úia de trafic direct, originea sau destina┼úia se afl─â pe alt─â re┼úea de drumuri publice decât drumurile na┼úionale se impune avizarea sau autorizarea de c─âtre administratorul sectoarelor de drum pe care se circul─â.

    CAP. 5
    Eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport

    ART. 18
    Limitele de competen┼ú─â ale unit─â┼úilor de drumuri pentru eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport sunt prev─âzute în anexele nr. 2 - 4.
    ART. 19
    Autoriza┼úiile solicitate de Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale ┼či Ministerul de Interne se elibereaz─â, la cerere, numai de c─âtre A.N.D. pentru drumurile na┼úionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competen┼ú─â se stabile┼čte de c─âtre administratorul acestora.
    ART. 20
    (1) Pentru situa┼úiile în care sunt necesare studii ┼či cercet─âri suplimentare pe teren va fi întocmit un proiect de transport de c─âtre o unitate de specialitate agreat─â de administratorul drumului. Cheltuielile corespunz─âtoare studiilor, cercet─ârilor ┼či întocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
    (2) Proiectul de transport se întocme┼čte strict în func┼úie de caracteristicile reale ale transportului.
    (3) Eventualele lucr─âri impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul execu┼úiei ┼či recep┼úionate de administratorii re┼úelelor respective înaintea parcurgerii traseului. Documenta┼úia tehnic─â a lucr─ârilor va fi avizat─â înaintea începerii execu┼úiei de c─âtre A.N.D. pentru drumurile na┼úionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competen┼ú─â se stabile┼čte de c─âtre administratorul acestora. Cheltuielile corespunz─âtoare execu┼úiei lucr─ârilor vor fi suportate de solicitant.
    ART. 21
    Autoriza┼úiile speciale de transport se elibereaz─â la cerere, contra cost, ┼úinându-se seama de:
    a) condi┼úiile impuse de avizul prev─âzut la art. 17 ┼či de proiectul de transport, în cazurile prev─âzute la art. 20;
    b) siguran┼úa în circula┼úie pe timp de iarn─â - var─â, zi - noapte;
    c) capacitatea portant─â a sistemului rutier ┼či a lucr─ârilor de art─â;
    d) necesitatea protej─ârii tuturor accesoriilor drumurilor sau care traverseaz─â drumul.
    ART. 22
    Autoriza┼úiile speciale de transport se emit pentru perioade limitate, ┼úinându-se seama de restric┼úiile de circula┼úie cu caracter temporar sau permanent, ce impun ocolirea sectoarelor restric┼úionate.
    ART. 23
    Pân─â la definitivarea unor studii privind instituirea barierelor de dezghe┼ú administratorul drumului, cu acordul organelor de poli┼úie rutier─â, poate institui restric┼úii în perioade de umiditate maxim─â, pe zone (┼čes - munte), diminuând limitele maxime admise de greutate pe osii cu 20%, procent rezultat prin trecerea limitei prev─âzute pe osia simpl─â de la categoria drumurilor modernizate europene (E) la categoria imediat inferioar─â a altor drumuri modernizate.
    ART. 24
    (1) Limitele maxime de greutate pe osii, ce pot fi autorizate în func┼úie de categoria drumului pe care se circul─â, prev─âzute la lit. A) din anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, pot fi dep─â┼čite cu:
    a) 3,5 tone pentru osia simpl─â;
    b) 6,0 tone pentru osia dubl─â (tandem);
    c) 7,0 tone pentru osia tripl─â (tridem).
    (2) în mod excep┼úional se pot autoriza transporturi de interes na┼úional, cu dep─â┼čiri de greutate pe configura┼úii de osii peste limitele prev─âzute la alin. (1), pentru care nu exist─â posibilitatea tehnic─â de diminuare a greut─â┼úii înc─ârc─âturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, în condi┼úiile prev─âzute la art. 20 ┼či cu plata tarifului corespunz─âtor.
    ART. 25
    Autoriza┼úiile speciale de transport au o perioad─â de valabilitate stabilit─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) 12 luni pentru vehiculele înmatriculate în România:
    - pe unul sau mai multe trasee prestabilite, cu un num─âr limitat de curse, perioada putând fi redus─â în cazuri excep┼úionale, justificate prin documente contractuale în vigoare la data solicit─ârii, din care s─â rezulte c─â vehiculul este utilizat o perioad─â limitat─â. Dac─â autoriza┼úiile speciale de transport sunt eliberate pentru autovehicule care efectueaz─â trafic interna┼úional, ele cuprind în mod obligatoriu o anex─â pentru vizarea de c─âtre A.C.I. la ie┼čirea ┼či intrarea din/în România;
    - pe drumurile na┼úionale din România, în cazul în care solicitantul nu poate stabili trasee. în acest caz autoriza┼úiile speciale de transport se elibereaz─â la un rulaj mediu lunar de cel pu┼úin 1.000 km cu înc─ârc─âtur─â, autoriza┼úia special─â de transport având ca anex─â obligatorie restric┼úii de circula┼úie temporare sau permanente, cu respectarea prevederilor art. 24;
    - pentru alte drumuri publice decât cele na┼úionale, în cazul în care nu pot fi stabilite trasee, rulajul mediu lunar va fi apreciat de administratorul drumului ┼či condi┼úionat de eventualele restric┼úii de circula┼úie;
    b) maximum 30 de zile pentru traseu unic dus, dus-întors, mai multe curse identice sau în circuit.
    ART. 26
    Limitele maxime de greutate ┼či/sau de gabarit, pentru care se pot elibera autoriza┼úiile speciale de transport prev─âzute la art. 25 lit. a), sunt:
    a) 60,0 tone pentru greutatea total─â a convoiului;
    b) cele prev─âzute în anexa nr. 1c) pentru greut─â┼úile pe osii;
    c) 3,20 m pentru l─â┼úime;
    d) 4,20 m pentru în─âl┼úime;
    e) 30,0 m pentru lungime.
    ART. 27
    (1) Autoriza┼úiile speciale de transport prev─âzute la art. 15 ┼či la art. 25 lit. a) se reînnoiesc pentru o nou─â perioad─â de 12 luni, dac─â solicitarea transportatorului a fost f─âcut─â înaintea expir─ârii perioadei de valabilitate a autoriza┼úiei speciale de transport ┼či dac─â sunt respectate condi┼úiile impuse de reglement─ârile în vigoare.
    (2) Autoriza┼úiile speciale de transport prev─âzute la art. 15 ┼či la art. 25 lit. a) se reînnoiesc numai de administratorul drumului pe care se circul─â.
    (3) Reînnoirea autoriza┼úiilor speciale de transport prev─âzute la alin. (1) se poate face la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autoriza┼úiei speciale de transport, dac─â:
    a) se men┼úin caracteristicile tehnice autorizate ini┼úial;
    b) se men┼úin acelea┼či numere de înmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier.
    ART. 28
    (1) Autoriza┼úiile speciale de transport prev─âzute la art. 25 lit. b) pot fi prelungite de emitent, f─âr─â plata tarifelor.
    (2) Prelungirea valabilit─â┼úii autoriza┼úiilor speciale de transport prev─âzute la alin. (1) este posibil─â pentru o singur─â perioad─â de cel mult 30 de zile, în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autoriza┼úiei speciale de transport;
    b) dac─â se men┼úin caracteristicile tehnice autorizate ini┼úial;
    c) dac─â se men┼úin acelea┼či numere de înmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier;
    d) confirmarea în scris a administratorului drumului, pentru care urmeaz─â s─â expire valabilitatea autoriza┼úiei speciale de transport, asupra neefectu─ârii totale sau par┼úiale a transporturilor respective, dup─â verificarea prealabil─â.
    ART. 29
    (1) Autoriza┼úiile speciale de transport prev─âzute la art. 25 lit. b) pot fi reînnoite de c─âtre emitent, în cazul dep─â┼čirii cu cel mult 10 zile calendaristice a termenului de valabilitate, în acelea┼či condi┼úii prev─âzute la art. 28 alin. (2) lit. b) - d), cu achitarea tarifului de eliberare a autoriza┼úiei speciale de transport ┼či a diferen┼úelor rezultate din recalcularea tarifelor.
    (2) în cazul dep─â┼čirii termenului de valabilitate a autoriza┼úiilor speciale de transport prev─âzute la art. 24 lit. b) cu peste 10 zile calendaristice, acestea nu se reînnoiesc. în aceast─â situa┼úie se elibereaz─â o nou─â autoriza┼úie special─â de transport, în condi┼úiile prev─âzute la art. 21.
    ART. 30
    în cazul neefectu─ârii în totalitate a transporturilor autorizate, dup─â prelungirea termenului de valabilitate, emitentul poate acorda o nou─â autoriza┼úie special─â de transport, în condi┼úiile art. 29 alin. (1), cu prelungire conform art. 28 alin. (2).
    ART. 31
    Autoriza┼úiile speciale de transport prev─âzute la art. 25 lit. b) se pot elibera pentru o curs─â dus, dus-întors, mai multe curse identice sau în circuit.
    ART. 32
    Pierderea autoriza┼úiei speciale de transport determin─â solicitarea eliber─ârii unei noi autoriza┼úii speciale de transport, cu plata integral─â a tarifelor în vigoare.
    ART. 33
    Cererea pentru eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport se va completa integral de c─âtre solicitant cu date ┼či caracteristici reale, urm─ârile nerespect─ârii acestora atr─âgând responsabilitatea transportatorului.
    ART. 34
    în func┼úie de limitele de competen┼ú─â, termenele maxime pentru eliberarea avizelor prealabile ┼či a autoriza┼úiilor speciale de transport sunt prev─âzute în anexa nr. 4.
    ART. 35
    în cazul în care pe traseul solicitat exist─â obstacole care impun limitare de gabarit în în─âl┼úime sau l─â┼úime, la eliberarea autoriza┼úiei speciale de transport se vor avea în vedere spa┼úiile de siguran┼ú─â necesare, astfel:
    a) pentru în─âl┼úime: minimum 10 cm;
    b) pentru l─â┼úime: minimum 20 cm de fiecare parte.
    ART. 36
    în cazul în care mijlocul de transport este prev─âzut din construc┼úie cu dispozitive care permit reducerea în─âl┼úimii, acest sistem se va men┼úiona în mod obligatoriu în cererea pentru eliberarea autoriza┼úiei speciale de transport, cu specificarea limitei minime posibile de în─âl┼úime.
    ART. 37
    în cazul cânt─âririi autovehiculelor se admit urm─âtoarele toleran┼úe:
    a) în agen┼úiile din pctf, pe instala┼úii fixe de cânt─ârire:
    - pentru osia simpl─â                        + 200 kg;
    - pentru osia dubl─â (tandem)                + 400 kg;
    - pentru osia tripl─â (tridem)               + 500 kg;
    - pentru greutatea total─â a autovehiculului + 500 kg;
    b) de c─âtre E.M.C.A.T.R., pe instala┼úiile portabile de cânt─ârire:
    - pentru osia simpl─â          + 200 kg;
    - pentru osia dubl─â (tandem)  + 400 kg;
    - pentru osia tripl─â (tridem) + 500 kg;
    - pentru greutatea total─â a autovehiculului: suma toleran┼úelor pe configura┼úiile osiilor autovehiculului.
    ART. 38
    în cazul m─âsur─ârii efective a dimensiunilor de gabarit se admit urm─âtoarele toleran┼úe:
    a) în─âl┼úime: + 5 cm;
    b) l─â┼úime:   + 5 cm;
    c) lungime:  + 10 cm.
    ART. 39
    în situa┼úiile în care instala┼úiile de cânt─ârire prev─âzute la art. 37 nu func┼úioneaz─â sau în lipsa acestora, greutatea total─â se stabile┼čte din documentele aflate la bordul autovehiculului: C.M.R., carnet TIR, factur─â, certificat de înmatriculare etc., f─âr─â aplicarea toleran┼úelor.
    ART. 40
    în cazul în care se dep─â┼če┼čte una dintre limitele de greutate sau de gabarit prev─âzute în autoriza┼úia special─â de transport, se elibereaz─â o nou─â autoriza┼úie, achitându-se tariful pentru autorizare ┼či diferen┼úele rezultate din recalcularea tarifelor.

    CAP. 6
    Condi┼úii de efectuare a transporturilor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit

    ART. 41
    Transportatorul este obligat s─â respecte condi┼úiile impuse prin autoriza┼úia special─â de transport.
    ART. 42
    (1) Vehiculele care dep─â┼česc limitele maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit pot circula pe drumurile publice în baza autoriz─ârii efectuate de c─âtre administratorul drumului public, în cazul în care sunt îndeplinite condi┼úiile prev─âzute de prezentele norme, cele cuprinse în reglement─ârile privind condi┼úiile tehnice pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â vehiculele rutiere în vederea admiterii în circula┼úia pe drumurile publice din România, precum ┼či cele prev─âzute în orice alte acte normative ce privesc circula┼úia pe drumurile publice ┼či care se afl─â în vigoare.
    (2) Se excepteaz─â de la plata autoriza┼úiilor speciale de transport autospecialele destinate stingerii incendiilor, apar┼úinând Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, aflate în misiune, precum ┼či autospecializatele apar┼úinând administratorului re┼úelei rutiere, în condi┼úiile prev─âzute la alin. (1), inclusiv cu respectarea semnaliz─ârii restric┼úiilor de circula┼úie.
    ART. 43
    Pentru tractarea remorcilor, sistemele de prindere-cuplare ale tractorului ┼či remorcii vor fi supuse unor verific─âri tehnice suplimentare, efectuate de personal autorizat, folosind mijloace tehnice de defectoscopie nedistructiv─â. Prin buletin de analiz─â defectoscopic─â se vor certifica constat─ârile f─âcute cu privire la defectele materialului, sl─âbiri ale structurii sau efectuarea de repara┼úii cu ad─âugarea de alte metale (suduri) la carling sau cupl─â. O copie de pe buletinul de analiz─â va fi ata┼čat─â documentelor ce înso┼úesc transportul, pentru a putea fi prezentat─â organelor de control.
    ART. 44
    Mijloacele de transport vor fi dotate cu echipament complet - trus─â cu scule, accesorii ┼či altele asemenea - în stare bun─â, pentru interven┼úie imediat─â în caz de necesitate, inclusiv cu accesorii necesare pentru perioada de iarn─â (lopat─â, nisip, lan┼úuri antiderapante).
    ART. 45
    înc─ârc─âtura de pe mijlocul de transport se fixeaz─â ┼či se ancoreaz─â de c─âtre transportator. în cazul în care este necesar un proiect de coletaj întocmit de o unitate de proiectare autorizat─â pentru astfel de lucr─âri, fixarea ┼či ancorarea se vor face potrivit acestuia. Transportatorul ┼či/sau unitatea de proiectare, dup─â caz, sunt r─âspunz─âtoare de prejudiciile ┼či accidentele produse prin neluarea m─âsurilor de ancorare în siguran┼ú─â a obiectului pe timpul transportului.
    ART. 46
    (1) La semnalizarea ┼či solicitarea personalului autorizat, transportatorul este obligat s─â opreasc─â convoiul ┼či s─â prezinte autoriza┼úia special─â de transport pe baza c─âreia se efectueaz─â transportul, s─â respecte indica┼úiile speciale pe care le prime┼čte ┼či s─â supun─â convoiul verific─ârilor de greutate pe axe, total─â ┼či de gabarit, efectuate cu sau f─âr─â instala┼úiile de cânt─ârire.
    (2) Oprirea convoiului se face de c─âtre organele de poli┼úie. Verificarea tuturor documentelor specifice transportului cu dep─â┼čiri de limite masice ┼či/sau de gabarit, emise de administratorul re┼úelei rutiere, se efectueaz─â de c─âtre reprezentan┼úii autoriza┼úi ai acestuia, în baza prezent─ârii legitima┼úiei nominale.
    ART. 47
    Pentru subtraversarea conductelor, re┼úelelor aeriene ┼či a altor instala┼úii, solicitantul autoriza┼úiei speciale de transport va ob┼úine înaintea plec─ârii în curs─â avizele unit─â┼úilor care le administreaz─â, în vederea ridic─ârii, demont─ârii ┼či remont─ârii acestora, dup─â caz.
    ART. 48
    (1) Traversarea pasajelor la nivel cu calea ferat─â, unde exist─â semnalizare automat─â, se va efectua în maximum 30 de secunde.
    (2) Orice dep─â┼čire a timpului de trecere se va face numai cu avizul prealabil al organelor care administreaz─â calea ferat─â.
    ART. 49
    (1) Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferat─â de c─âtre convoaiele cu gabarit dep─â┼čit se va ob┼úine, în prealabil, aprobarea organelor care administreaz─â calea ferat─â, în urm─âtoarele cazuri:
    a) l─â┼úimi mai mari de 5,0 m;
    b) în─âl┼úimi mai mari de 4,5 m, în cazul liniilor electrificate;
    c) lungimi mai mari de 30,0 m.
    (2) Organele de administrare a c─âii ferate pot stabili ┼či alte condi┼úii de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferat─â.
    ART. 50
    Trecerea pe poduri, pe pasaje superioare ┼či viaducte se va efectua cu viteza maxim─â de 10 km/h, f─âr─â opriri, f─âr─â ┼čocuri, pe banda din dreapta în sensul de mers sau conform condi┼úiilor speciale prev─âzute în autoriza┼úie. în cazurile speciale prev─âzute în autoriza┼úie trecerea se poate efectua prin tractare cu cablu.
    ART. 51
    Parcurgerea unui sector de drum f─âr─â autoriza┼úie special─â de transport se sanc┼úioneaz─â cu amend─â contraven┼úional─â, precum ┼či cu suportarea desp─âgubirilor aduse administratorului drumului, potrivit legii.
    ART. 52
    Aplicarea amenzii contraven┼úionale nu exclude achitarea tarifelor pentru eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport ┼či a tarifelor pentru dep─â┼čire de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit.
    ART. 53
    Bunurile care dep─â┼česc la transport limitele maxime admise de gabarit vor avea înscrise cu vopsea, pe lateral, dimensiunile de gabarit în pozi┼úie de transport, în mm (lungime x l─â┼úime x în─âl┼úime).
    ART. 54
    La dep─â┼čirea limitei maxime admise de l─â┼úime a vehiculului sau a înc─ârc─âturii marginile laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din spate, cu t─âbli┼úe având aplicate benzi din folie retroreflectorizant─â alb-ro┼ču, având o înclina┼úie de 45 grade, descendente spre exteriorul vehiculului sau al înc─ârc─âturii, pe un fond având dimensiunile de 40 cm l─â┼úime ┼či 1,20 - 1,50 m în─âl┼úime.
    ART. 55
    Dac─â l─â┼úimea convoiului în mers este cuprins─â între limita maxim─â admis─â ┼či 3,20 m inclusiv, acesta va avea montat─â, suplimentar, în mod obligatoriu, în fa┼ú─â ┼či în spate, câte o t─âbli┼ú─â avertizoare cu inscrip┼úia "ATEN┼óIE! GABARIT DEP─é┼×IT!", iar mijlocul de tractare va folosi continuu l─âmpile girofar de culoare galben─â.
    ART. 56
    în cazul în care l─â┼úimea este cuprins─â între 3,20 m ┼či 4,50 m inclusiv, pe conturul lateral al înc─ârc─âturii se vor instala, suplimentar, becuri de semnalizare, la echidistan┼úe de cel mult 1,0 m. Totodat─â, convoiul va fi precedat în mers de un autovehicul echipat cu dou─â l─âmpi girofar de culoare galben─â, în func┼úiune, dotat cu t─âbli┼úa cu inscrip┼úia "ATEN┼óIE! GABARIT DEP─é┼×IT!", montat─â astfel încât s─â fie cât mai vizibil─â din sensul opus de circula┼úie.
    ART. 57
    Dac─â l─â┼úimea convoiului dep─â┼če┼čte 4,50 m, pe lâng─â condi┼úiile prev─âzute la art. 56, acesta va fi urmat de un vehicul dotat cu dou─â l─âmpi girofar de culoare galben─â, în func┼úiune, ┼či cu t─âbli┼úa cu inscrip┼úia "ATEN┼óIE! GABARIT DEP─é┼×IT!", montat─â în spate.
    ART. 58
    T─âbli┼úele avertizoare cu inscrip┼úia "ATEN┼óIE! GABARIT DEP─é┼×IT!" vor avea dimensiunile de cel pu┼úin 25 cm l─â┼úime ┼či 100 cm lungime.
    ART. 59
    T─âbli┼úele avertizoare vor fi realizate cu folie retroreflectorizant─â ┼či vor avea fond de culoare galben─â cu înscris negru. în─âl┼úimea caracterelor literelor va fi de cel pu┼úin 15 cm.
    ART. 60
    Dac─â în─âl┼úimea înc─ârc─âturii nu face vizibil─â din spate lumina de avertizare a l─âmpilor girofar, se vor instala, suplimentar, în spatele înc─ârc─âturii, la în─âl┼úime de 2,5 - 3,0 m de la partea carosabil─â, dou─â l─âmpi girofar de culoare galben─â, cu alimentare separat─â. Aceste l─âmpi vor func┼úiona tot timpul cât convoiul se afl─â pe partea carosabil─â.
    ART. 61
    L─âmpile girofar cu lumini intermitente galbene vor fi montate astfel încât s─â fie vizibile de la o distan┼ú─â de minimum 100 m.
    ART. 62
    Dubla înso┼úire prev─âzut─â la art. 57 este obligatorie ┼či pentru cazurile în care lungimea total─â a convoiului dep─â┼če┼čte 30,0 m.
    ART. 63
    Echipajele autorizate care înso┼úesc transporturile cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit trebuie s─â fie formate din cel pu┼úin dou─â persoane pe autovehicul.
    ART. 64
    Pentru transporturile a c─âror greutate total─â este mai mare de 60 de tone, trecerea pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectueaz─â, obligatoriu, cu întreruperea temporar─â ┼či local─â a circula┼úiei, pentru traversarea singular─â a lucr─ârii de art─â, prin înso┼úirea ┼či dirijarea de c─âtre organele de poli┼úie rutier─â. Transportatorul va solicita, înaintea eliber─ârii autoriza┼úiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru întreruperea temporar─â ┼či local─â a circula┼úiei.
    ART. 65
    (1) Autoriza┼úia special─â de transport pentru dep─â┼čire de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit, în original, trebuie s─â înso┼úeasc─â transportul ┼či este valabil─â doar pentru traseul, sensul, perioada ┼či caracteristicile autorizate.
    (2) Transportatorul are obliga┼úia s─â prezinte autoriza┼úia special─â de transport pe parcursul efectu─ârii cursei tuturor organelor de control abilitate.
    ART. 66
    în situa┼úia în care se transport─â pe platforme utilaje autopropulsate care la transport dep─â┼česc limitele maxime admise de în─âl┼úime, la subtraversarea unor obstacole utilajul poate fi coborât de pe mijlocul de transport, astfel încât s─â parcurg─â zona respectiv─â pe ro┼úile proprii. în cazul în care utilajul este ┼čenilat, deplasarea se poate efectua numai pe papuci de cauciuc sau pe un pat de dulapi din lemn, pentru protejarea suprafe┼úei de rulare a p─âr┼úii carosabile. Montarea ┼či demontarea suportului de rulare se fac prin grija transportatorului.
    ART. 67
    în cazul în care în─âl┼úimea sau l─â┼úimea transportului dep─â┼če┼čte gabaritul de liber─â trecere în dreptul consolelor sau portalelor de semnalizare rutier─â, trecerea se va efectua prin ocolirea sau demontarea ┼či remontarea acestora prin grija ┼či cheltuiala beneficiarului de transport sau transportatorului, cu avizul ┼či în prezen┼úa delegatului unit─â┼úii care administreaz─â drumul respectiv.
    ART. 68
    (1) în cazul transporturilor a c─âror l─â┼úime impune întreruperea temporar─â ┼či local─â a circula┼úiei, cu înso┼úire ┼či prin dirijare de c─âtre organele de poli┼úie rutier─â, transportatorul este obligat s─â ob┼úin─â aprobarea I.G.P. ┼či s─â întocmeasc─â un program de transport etapizat. Programul se va stabili de comun acord cu poli┼úia rutier─â ┼či va fi comunicat înaintea efectu─ârii transportului administratorului drumului ┼či prin mass-media. Transportatorul este obligat s─â achite contravaloarea presta┼úiei efectuate atât de echipajele mobile de înso┼úire, cât ┼či de celelalte cadre de poli┼úie participante, pentru asigurarea securit─â┼úii deplas─ârii transportului, potrivit dispozi┼úiilor legale în vigoare.
    (2) Pentru situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) transportatorul va solicita, înaintea ob┼úinerii autoriza┼úiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru întreruperea temporar─â ┼či local─â a circula┼úiei, propunând spre aprobare ┼či un program comun de lucru.
    ART. 69
    Pentru situa┼úiile prev─âzute la art. 64 ┼či la art. 68 alin. (1) emitentul autoriza┼úiei speciale de transport va specifica în aceasta condi┼úia înso┼úirii transportului de c─âtre organele poli┼úiei rutiere.
    ART. 70
    (1) Este interzis─â circula┼úia autovehiculelor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit pe timp de cea┼ú─â ┼či cu vizibilitate redus─â sub 100 m, în caz de ninsoare abundent─â, polei sau alte fenomene naturale ce afecteaz─â siguran┼úa circula┼úiei.
    (2) în situa┼úiile prev─âzute la alin. (1) convoiul va fi retras în afara platformei drumului ┼či se vor respecta strict interdic┼úiile ┼či restric┼úiile de circula┼úie din perioada efectu─ârii transportului.
    ART. 71
    Pentru cazurile prev─âzute la art. 70 emitentul poate prelungi sau reînnoi, la cererea transportatorului, autoriza┼úia special─â de transport, în condi┼úiile prezentelor norme.
    ART. 72
    Este interzis─â oprirea convoaielor cu dep─â┼čirea limitelor maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit pe sectoare de drum unde este afectat─â fluen┼úa traficului: poduri, pasaje, pante, sectoare îngustate datorit─â unor lucr─âri, în curbe sau pe sectoare f─âr─â vizibilitate.
    ART. 73
    (1) Transporturile cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit se vor efectua, pe cât posibil, în perioade cu trafic redus, între orele 6,00 - 8,00 15,00 - 17,00 evitându-se circula┼úia prin ora┼če, municipii sau zone aglomerate.
    (2) Se interzice efectuarea transporturilor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit în zilele de sâmb─ât─â, duminic─â ┼či în alte zile nelucr─âtoare.
    (3) în cazuri deosebite se pot efectua transporturi ┼či în perioadele prev─âzute la alin. (2), cu acordul organului ce administreaz─â drumul, precum ┼či al poli┼úiei rutiere.

    CAP. 7
    Condi┼úii impuse la înso┼úirea convoaielor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit

    ART. 74
    înso┼úirea convoaielor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit se va efectua numai de c─âtre personal specializat, apar┼úinând agen┼úilor economici cu personalitate juridic─â român─â.
    ART. 75
    Agen┼úii economici ┼či personalul nominalizat al acestora, care înso┼úesc aceste convoaie, vor fi autoriza┼úi în comun de c─âtre A.N.D. ┼či A.R.R.
    ART. 76
    Pentru autorizare agen┼úii economici vor depune o documenta┼úie care va cuprinde urm─âtoarele:
    a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comer┼úului, în copie;
    b) codul fiscal, în copie;
    c) extras din statutul/regulamentul, din care s─â reias─â domeniul de activitate al acestuia în transporturi rutiere de m─ârfuri ┼či bunuri sau activit─â┼úile conexe transportului rutier, în copie legalizat─â;
    d) num─ârul de autovehicule pentru care se solicit─â autorizarea, cu specificarea numerelor de înmatriculare ale acestora, la care se anexeaz─â copii de pe certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum ┼či de pe dovada efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice. în cazul în care mijlocul de transport necesit─â licen┼ú─â de execu┼úie pentru vehicul, conform legisla┼úiei în vigoare, aceasta se va anexa în copie, împreun─â cu licen┼úa de transport;
    e) copie de pe contractul de munc─â sau de colaborare pentru personalul nominalizat.
    ART. 77
    Personalul autorizat s─â înso┼úeasc─â convoaiele este obligat s─â prezinte de fiecare dat─â, la controlul efectuat de personalul abilitat de administratorul drumului, autorizarea agentului economic, în copie, precum ┼či autorizarea nominal─â în original.
    ART. 78
    Autovehiculele destinate s─â înso┼úeasc─â convoaiele vor fi dotate, obligatoriu, cu:
    a) t─âbli┼úe avertizoare cu inscrip┼úia "ATEN┼óIE! GABARIT DEP─é┼×IT!", vizibile atât ziua, cât ┼či noaptea;
    b) dou─â l─âmpi girofar de culoare galben─â, vizibile atât ziua, cât ┼či noaptea, de la o distan┼ú─â de cel pu┼úin 100 m;
    c) baston telescopic pentru m─âsur─âtori de în─âl┼úime (minimum 8,0 m) ┼či rulet─â de minimum 20,0 m lungime;
    d) trus─â complet─â cu scule;
    e) accesorii pentru depanarea defec┼úiunilor ce pot ap─ârea la vehiculele care sunt înso┼úite;
    f) lopat─â, lad─â cu nisip ┼či lan┼úuri antiderapante pentru circula┼úia pe timp de iarn─â, precum ┼či cu un num─âr suficient de cale pentru blocarea ro┼úilor, în scopul prevenirii deplas─ârii accidentale a convoiului în cazul unei opriri accidentale pe o pant─â sau ramp─â cu o înclinare minim─â de 3%;
    g) sta┼úii de emisie-recep┼úie mobile ┼či portabile, cu care s─â se poat─â ┼úine leg─âtura cu ceilal┼úi conduc─âtori auto;
    h) veste reflectorizante;
    i) baston de dirijare, având lumin─â galben─â.
    ART. 79
    Personalul care înso┼úe┼čte convoaiele are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â verifice existen┼úa ┼či respectarea prevederilor autoriza┼úiei speciale de transport sau ale avizului prealabil efectu─ârii transportului, în cazul exportului;
    b) s─â cunoasc─â restric┼úiile de circula┼úie de pe traseul de parcurs, printr-o informare prealabil─â la organele care administreaz─â re┼úeaua rutier─â respectiv─â;
    c) s─â verifice, în prealabil, traseul ce trebuie parcurs ┼či eventualele ocoliri;
    d) în cazul sta┼úion─ârii accidentale pe partea carosabil─â, s─â semnalizeze vizibil convoiul de la o distan┼ú─â de cel pu┼úin 50 m, în fa┼úa ┼či în spatele acestuia, pentru avertizarea celorlal┼úi participan┼úi la trafic, ┼či s─â ia toate m─âsurile pentru dirijarea local─â a coloanelor de vehicule, facilitând deplasarea vehiculelor, alternativ, pe cele dou─â sensuri de mers;
    e) s─â cunoasc─â piesa de transportat ┼či s─â verifice ancorarea acesteia la plecare ┼či pe parcurs;
    f) s─â verifice permanent existen┼úa, eficien┼úa ┼či func┼úionarea tuturor mijloacelor de semnalizare luminoas─â, luând m─âsuri de remediere imediat─â a defectelor, precum ┼či existen┼úa ┼či eficien┼úa t─âbli┼úelor avertizoare, prev─âzute cu folii retroreflectorizante;
    g) s─â verifice func┼úionarea l─âmpilor girofar;
    h) s─â verifice existen┼úa ┼či func┼úionarea becurilor de semnalizare amplasate pe p─âr┼úile laterale ale înc─ârc─âturii;
    i) s─â stabileasc─â etapele întregului traseu de parcurs, inclusiv zonele optime pentru sta┼úion─âri, în func┼úie de gabaritul convoiului;
    j) atâta timp cât se afl─â pe suprafa┼úa carosabilului s─â poarte vest─â reflectorizant─â, conform modelului stabilit de A.N.D. ┼či I.G.P., indiferent de gradul de iluminare;
    k) s─â dirijeze ┼či s─â opreasc─â convoiul în afara p─âr┼úii carosabile, atunci când are neclarit─â┼úi referitoare la parcurgerea unui sector din traseu, ┼či s─â fac─â o recunoa┼čtere prealabil─â a acestui sector;
    l) în cazul sta┼úion─ârilor s─â se asigure c─â transportul nu stânjene┼čte circula┼úia ┼či c─â este semnalizat corespunz─âtor;
    m) s─â evite circula┼úia pe vreme nefavorabil─â, cu vizibilitate redus─â, cu valori ridicate de trafic sau carosabil alunecos;
    n) s─â dirijeze ┼či s─â opreasc─â convoiul în afara p─âr┼úii carosabile, atunci când în spatele acestuia se formeaz─â coloan─â de autovehicule;
    o) s─â îi dirijeze pe ceilal┼úi participan┼úi la trafic, atunci când este necesar;
    p) s─â solicite sprijinul organelor administra┼úiei publice locale ┼či s─â respecte recomand─ârile f─âcute de reprezentan┼úii acesteia ori de câte ori este cazul sau atunci când au avut loc evenimente deosebite;
    q) s─â îl informeze din timp pe conduc─âtorul auto al convoiului despre particularit─â┼úile st─ârii p─âr┼úii carosabile ┼či ale traficului (curbe cu vizibilitate redus─â, poduri, dep─â┼čiri de vehicule cu deplasare lent─â sau sta┼úionate) ┼či s─â ia m─âsurile ce se impun;
    r) s─â verifice permanent ┼či s─â îl informeze pe conduc─âtorul convoiului despre defec┼úiunile ┼či deficien┼úele sesizate, referitoare la vehicul, la ancorarea m─ârfii, la sistemul de iluminare-semnalizare etc.
    ART. 80
    Pentru nerespectarea prevederilor art. 78 ┼či 79 personalul cu sarcini de control ┼či autorizare a transporturilor rutiere, precum ┼či agen┼úii de circula┼úie pot re┼úine autorizarea nominal─â a persoanei care înso┼úe┼čte convoiul, pe care o pred─â emitentului, acesta având posibilitatea de a decide retragerea autoriz─ârii.
    ART. 81
    în func┼úie de gravitatea ┼či de frecven┼úa abaterilor emitentul poate retrage pentru o perioad─â determinat─â sau definitiv autorizarea agentului economic de a înso┼úi vehicule cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit.

    CAP. 8
    Dispozi┼úii finale

    ART. 82
    în cazul efectu─ârii unui transport pe un traseu de drum având administratori diferi┼úi, emitentul autoriza┼úiei speciale de transport pentru sectorul de drum cu lungimea cea mai mare va solicita, obligatoriu, transportatorului s─â prezinte autoriza┼úiile speciale de transport eliberate de ceilal┼úi administratori.
    ART. 83
    Administratorul drumului care elibereaz─â autoriza┼úia special─â de transport poate modifica, par┼úial sau total, traseul de parcurs, în func┼úie de restric┼úiile de circula┼úie ap─ârute în perioada de valabilitate a autoriza┼úiei, f─âr─â încasarea de tarife suplimentare. în aceast─â situa┼úie emitentul poate prelungi valabilitatea autoriza┼úiei speciale de transport, la cererea transportatorului, dac─â aceasta se justific─â.
    ART. 84
    în anumite perioade se poate interzice efectuarea transporturilor cu dep─â┼čiri de limite maxime admise de greutate ┼či/sau de gabarit, condi┼úie ce se va înscrie în autoriza┼úia special─â de transport.
    ART. 85
    Restric┼úiile sau devierile de circula┼úie, în func┼úie de natura acestora, vor fi comunicate prin mass-media pentru a fi cunoscute de participan┼úii la trafic. Titularii autoriza┼úiilor speciale de transport au obliga┼úia de a le prezenta unit─â┼úilor emitente pentru efectuarea eventualelor modific─âri de traseu.
    ART. 86
    Transportatorii titulari de autoriza┼úii speciale de transport prev─âzute la art. 25 lit. a) sunt obliga┼úi s─â se informeze periodic la emitent cu privire la apari┼úia unor noi restric┼úii de circula┼úie existente pe traseele autorizate. în cazul în care se impune modificarea unor trasee, titularul autoriza┼úiei speciale de transport are obliga┼úia de a se prezenta la emitent pentru modificarea corespunz─âtoare.
    ART. 87
    Personalul autorizat cu drept de control poate re┼úine autoriza┼úia special─â de transport, în cazul înc─âlc─ârii uneia sau mai multor condi┼úii prev─âzute în prezentele norme sau atunci când, din anumite motive, nu mai sunt condi┼úii de efectuare a transportului. în aceste cazuri convoiul va fi retras, obligatoriu, în afara platformei drumului, pân─â la solu┼úionarea acestora.
    ART. 88
    (1) Unitatea care efectueaz─â transportul ┼či/sau echipajul de înso┼úire, dup─â caz, va suporta cheltuielile de repara┼úii datorate degrad─ârilor provocate drumurilor ┼či lucr─ârilor de art─â, precum ┼či alte desp─âgubiri potrivit legii, cauzate din vina acestora.
    (2) Se excepteaz─â de la prevederile alin. (1) institu┼úiile din sistemul de ap─ârare, de ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, care efectueaz─â transporturi pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege.
    ART. 89
    Instala┼úiile de cânt─ârire a autovehiculelor func┼úioneaz─â condi┼úionat de verific─ârile metrologice periodice, efectuate de personal autorizat c─âruia îi revine responsabilitatea preciziei nominale, între verific─âri succesive, la o exploatare corespunz─âtoare a acestora.
    ART. 90
    (1) Verific─ârile metrologice ale instala┼úiilor de cânt─ârire se vor realiza în termene scadente, la solicitarea de┼úin─âtorului, dep─â┼čirea acestora conducând la responsabilitatea de┼úin─âtorului.
    (2) în cazul unor verific─âri metrologice justificate, solicitate suplimentar de c─âtre alte organe decât cele de┼úin─âtoare, contravaloarea acestora va fi suportat─â de solicitant.
    ART. 91
    Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme privind autorizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere cu greut─â┼úi ┼či/sau cu dimensiuni de gabarit care dep─â┼česc limitele maxime prev─âzute în Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, se sanc┼úioneaz─â potrivit legii.
    ART. 92
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant─â din prezentele norme.

    ANEXA 1a)
    la norme

                          LIMITE MAXIME ADMISE
de greutate, pe configura┼úii de osii, în func┼úie de categoria drumului, pentru autovehiculele de transport marf─â ┼či dimensiuni de gabarit, f─âr─â a necesita autoriza┼úie special─â de transport
______________________________________________________________________________
|Nr. | Caracteristicile vehiculelor      | Drumuri      |Alte       |Drumuri   |
|crt.|                                   | modernizate  |drumuri    |pietruite |
|    |                                   | europene (E) |modernizate|          |
|    |                                   | ┼či drumuri   |           |          |
|    |                                   | deschise     |           |          |
|    |                                   | traficului   |           |          |
|    |                                   | greu         |           |          |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 0. |              1                    |      2       |     3     |    4     |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 1. | în─âl┼úime (m)                      |    4,00      |    4,00   |    4,00  |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 2. | L─â┼úime (m)                        |    2,50      |    2,50   |    2,50  |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 3. | L─â┼úime, pentru vehicule           |              |           |          |
|    | frigorifice cu caroserie izoterm─â |    2,60      |    2,60   |    2,60  |
|    | (m)                               |              |           |          |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
|    |            | autovehicule (solo)  |   12,00      |   12,00   |   12,00  |
|    |            | trenuri rutiere      |   18,35      |   18,35   |   18,35  |
| 4. | Lungime    | vehicule articulate  |   16,50      |   16,50   |   16,50  |
|    | (m)        | autocare cu remorc─â  |   18,00      |   18,00   |   18,00  |
|    |            | autobuze articulate  |   18,00      |   18,00   |   18,00  |
|____|____________|______________________|______________|___________|__________|
| 5. | Greut─â┼úi   | simpl─â               | 10,00 (11,00)|    8,00   |    7,50  |
|    | pe osii    | dubl─â (tandem)       | 16,00 (18,00)|   14,50   |   12,00  |
|    | (t)        | tripl─â (tridem)      |   22,00      |   20,00   |   16,50  |
|____|____________|______________________|______________|___________|__________|

    NOT─é:
    Tonajele men┼úionate în parantez─â se aplic─â numai pe drumurile reabilitate (recep┼úionate) ┼či numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatic─â, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilit─â anual de c─âtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 1b)
    la norme

                          LIMITE MAXIME ADMISE
    de greutate total─â pentru vehicule rutiere

    LEGEND─é:
    O = cerc (roat─â) continuu
    0 = cerc (roat─â) punctat
 ____________________________________________________________________________
| Categoria    | Schema              | Schema          | Distan┼úa | Tonajele |
| vehiculelor  | autovehiculelor     | configura┼úiilor | dintre   | totale   |
|              |                     | pe osii         | axe (m)  |   (t)    |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A2          | D < 4,0  |   16,0   |
|              | |_________|         |                 |          |          |
|              |  O     O            |                 |          |          |
|              |  |  D  |            |                 |          |          |
|              |  |<--->|            |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A2*         |D >/= 4,0 |   17,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (18,0)  |
|              |  O     O            |                 |          |          |
|              |  |  D  |            |                 |          |          |
|              |  |<--->|            |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
| autovehicule |    __......         |                 |          |          |
| marf─â (solo) |  _/  |____:         |     A3          |   ...    |   22,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (24,0)  |
|              |  O     OO           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A4          |   ...    |   24,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (30,0)  |
|              |  O     OOO          |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A2R2        |   ...    |   34,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A2R3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O  OO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
| trenuri      |  _/  |____: :_____: |     A3R2        |   ...    |   40,0   |
| rutiere      | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A3R3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O  OO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |   A...R...      |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |  0     000   00000  |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S1        |   ...    |   30,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O       O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S2*       |D >/= 2,0 |   36,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S2        | D < 2,0, |   34,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S1        |   ...    |   34,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO       O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O     OOO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S2        | D < 2,0, |   40,0   |
| vehicule     | |_________|_|_____| |                 |          |          |
| articulate   |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S2*       |D >/= 2,0 |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO     OOO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |   A...S...      |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   0   0000   00000  |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B2        |  D < 4,0 |   16,0   |
|              | |       BUS      |  |                 |          |          |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           O     |                 |          |          |
|              |   |<--- D --->|     |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B2*       |D >/= 4,0 |   17,0   |
| autocare     | |       BUS      |  |                 |          |  (18,0)  |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           O     |                 |          |          |
|              |   |<--- D --->|     |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B3        |   ...    |   22,0   |
|              | |       BUS      |  |                 |          |  (24,0)  |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           OO    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_| |_|_|_|  |       BA3       |   ...    |   26,0   |
|              | |    BUS | |     |  |                 |          |          |
|              | |________|_|_____|  |                 |          |          |
|              |   O    O       O    |                 |          |          |
| autobuze     |_____________________|_________________|__________|__________|
| articulate   |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_| |_|_|_|  |       BA4       |   ...    |   30,0   |
|              | |    BUS | |     |  |                 |          |          |
|              | |________|_|_____|  |                 |          |          |
|              |   O    O      OO    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |       B2R...    |  D < 4,0 |   22,0   |
|              | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
|              | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O      O    0O0    |                 |          |          |
|              |  |   D  |           |                 |          |          |
|              |  |<---->|           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |      B2*R...    |D >/= 4,0 |   23,0   |
| autocare     | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
| cu remorc─â   | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O      O    0O0    |                 |          |          |
|              |  |   D  |           |                 |          |          |
|              |  |<---->|           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |       B3R...    |   ...    |   28,0   |
|              | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
|              | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O     OO    0O0    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|

    NOT─é:
    Tonajele men┼úionate în parantez─â se aplic─â numai pe drumurile reabilitate (recep┼úionate) ┼či numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatic─â, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilit─â anual de c─âtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 1c)
    la norme

                           LIMITELE MAXIME
de greutate pe configura┼úii de osii ce pot fi autorizate în func┼úie de categoria drumului, admise în circula┼úie numai cu autoriza┼úie special─â de transport

 __________________________________________________________________________
| Tipuri de osie      | Drumuri         | Alte drumuri | Drumuri pietruite |
|                     | modernizate     | modernizate  |                   |
|                     | europene (E)    |              |                   |
|                     | ┼či drumuri ┼či   |              |                   |
|                     | deschise        |              |                   |
|                     | traficului greu |              |                   |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| simpl─â              | 13,50 (14,50)   |     11,50    |        11,00      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| dubl─â (tandem)      | 22,00 (24,00)   |     20,50    |        18,00      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| tripl─â (tridem)     |      29,00      |     27,00    |        23,50      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|


    NOT─é:
    Tonajele men┼úionate în parantez─â se aplic─â numai pe drumurile reabilitate (recep┼úionate) ┼či numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatic─â, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilit─â anual de c─âtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 2
    la norme

                     LIMITELE MAXIME DE COMPETEN┼ó─é
la eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport de c─âtre subunit─â┼úile AND, în func┼úie de greutatea pe osii ┼či dimensiunile de gabarit

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A = Drumuri modernizate europene (E) ┼či drumuri deschise traficului greu
    B = Alte drumuri modernizate ┼či drumuri pietruite
______________________________________________________________________________
|Nr. | Caracteristicile        |Cu autoriza┼úie |Cu autoriza┼úie |Cu autoriza┼úie |
|crt.| vehiculelor             |special─â de    |special─â de    |special─â de    |
|    |                         |transport      |transport      |transport      |
|    |                         |eliberat─â de   |eliberat─â de   |eliberat─â de   |
|    |                         |D.R.D.P. ┼či    |S.D.N.         |A.C.I. din     |
|    |                         |E.M.C.A.T.R.   |               |pctf           |
|____|_________________________|_______________|_______________|_______________|
|    |                         |   A   |   B   |   A   |   B   |   A    |   B  |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 0  |         1               |   2   |   3   |   4   |   5   |    6   |   7  |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 1. | în─âl┼úime (m)            |  5,5  |   5,5 |   4,5 |   4,5 |   4,2  |  4,2 |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 2. | L─â┼úime (m)              |  5,0  |   5,0 |   3,5 |   3,5 |   3,0  |  3,0 |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autovehicule  | 15,0  |  15,0 |  15,0 |  15,0 |  15,0  | 15,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         |trenuri rutiere| 35,0  |  35,0 |  35,0 |  35,0 |  22,0  | 22,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | vehicule      |       |       |       |       |        |      |
|    |         | articulate    | 35,0  |  35,0 |  35,0 |  35,0 |  20,0  | 20,0 |
| 3. | Lungime |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |   (m)   | autocare      | 14,0  |  14,0 |  14,0 |  14,0 |  14,0  | 14,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autocare cu   |       |       |       |       |        |      |
|    |         | remorc─â       | 20,0  |  20,0 |  19,0 |  19,0 |  18,0  | 18,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autobuze      |       |       |       |       |        |      |
|    |         | articulate    | 20,0  |  20,0 |  20,0 |  20,0 |  20,0  | 20,0 |
|____|_________|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | simpl─â        | 13,5  |  11,5 |  12,0 |  10,5 |  11,5  | 10,0 |
|    |         |               |(14,5) |       | (13,0)|       | (12,5) |      |
| 4. | Greutăţi|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    | pe osii | dubl─â         | 22,5  |  20,5 |  20,0 |  18,5 |  18,0  | 16,5 |
|    |   (t)   |               |(24,0) |       | (22,0)|       | (20,0) |      |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | tripl─â        | 29,0  |  27,0 |  27,0 |  25,0 |  24,5  | 22,0 |
|____|_________|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|

    NOT─é:
    Limitele maxime de competen┼ú─â pentru alte drumuri publice decât cele na┼úionale se stabilesc de administratorul fiec─ârui drum.
    Tonajele men┼úionate în parantez─â reprezint─â limite de competen┼ú─â numai pe drumurile reabilitate (recep┼úionate) ┼či numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatic─â, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilit─â anual de c─âtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 3
    la norme

                     LIMITELE MAXIME DE COMPETEN┼ó─é
la eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport de c─âtre subunit─â┼úile AND, în func┼úie de greutatea total─â

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A = F─âr─â autoriza┼úie special─â de transport
    B = Cu autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de D.R.D.P. ┼či E.M.C.A.T.R.
    C = Cu autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de S.D.N.
    D = Cu autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de A.C.I. din pctf
    E = Toate categoriile de drumuri
______________________________________________________________________________
|Categoria       |Schema         |Distan┼úa |Lungimea |     Greut─â┼úi totale     |
|vehiculelor     |configura┼úiilor|dintre   |maxim─â   |          (t)            |
|                |pe osii        |axe (m)  |admis─â   |_________________________|
|                |               |         |  (m)    |  A   |  B  |  C  |   D  |
|                |               |         |         |______|_____|_____|______|
|                |               |         |         |  E   |  E  |  E  |   E  |
|________________|_______________|_________|_________|______|_____|_____|______|
|                |       A2      |  < 4,0  |   12,0  | 16,0 |     |     | 18,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2*     | >/= 4,0 |   12,0  | 17,0 |     |     | 19,0 |
|                |               |         |         |(18,0)|     |     |(20,0)|
| autovehicule   |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| marf─â (solo)   |       A3      |   ...   |   12,0  | 22,0 |     |     | 24,0 |
|                |               |         |         |(24,0)|     |     |(26,0)|
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A4      |   ...   |   12,0  | 24,0 |     |     | 26,0 |
|                |               |         |         |(30,0)|     |     |(32,0)|
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2R2    |   ...   |   18,35 | 34,0 |     |     | 36,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2R3    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 42,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| trenuri        |       A3R2    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 42,0 |
| rutiere        |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A3R3    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 43,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |     A...R...  |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 43,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2S1    |   ...   |   16,5  | 30,0 |     |     | 32,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2S2*   | >/= 2,0 |   16,5  | 36,0 |     |     | 38,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |  A2S2; A3S1   |   < 2,0 |   16,5  | 34,0 |     |     | 36,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| vehicule       |       A2S3    |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 42,0 |
| articulate     |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |  A3S2; A3S2*  |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 42,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|100,0| 50,0|______|
|                |       A3S3    |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 43,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |     A...S...  |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 43,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B2      |  < 4,0  |   12,0  | 16,0 |     |     | 17,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B2*     | >/= 4,0 |   12,0  | 17,0 |     |     | 18,0 |
|                |               |         |         |(18,0)|     |     |(19,0)|
| autocare       |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B3      |   ...   |   12,0  | 22,0 |     |     | 24,0 |
|                |               |         |         |(24,0)|     |     |(26,0)|
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       BA3     |   ...   |   18,0  | 26,0 |     |     | 29,0 |
| autobuze       |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| articulate     |       BA4     |   ...   |   18,0  | 30,0 |     |     | 33,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |      B2R...   |  < 4,0  |   18,0  | 22,0 |     |     | 23,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| autocare       |     B2*R...   | >/= 4,0 |   18,0  | 23,0 |     |     | 24,0 |
| cu remorc─â     |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |      B3R...   |   ...   |   18,0  | 28,0 |     |     | 30,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|_____|_____|______|


    NOT─é:
    Peste limitele de 100 tone greutate total─â avizarea ┼či/sau autorizarea se realizeaz─â numai de c─âtre A.N.D. pentru drumurile na┼úionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competen┼ú─â se stabile┼čte de c─âtre administratorul acestora.
    Tonajele men┼úionate în parantez─â se aplic─â numai pe drumurile reabilitate (recep┼úionate) ┼či numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatic─â, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilit─â anual de c─âtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 4
    la norme

                         TERMENELE MAXIME
de solu┼úionare a cererilor pentru eliberarea avizelor prealabile ┼či a autoriza┼úiilor speciale de transport

 ______________________________________________________________________________
|                     |  A.N.D. | D.R.D.P. | E.M.C.A.T.R. | S.D.N.  |  A.C.I.  |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea avizelor | 30 zile |    ...   |      ...     |   ...   |    ...   |
| prealabile          |         |          |              |         |          |
| omolog─ârii          |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea avizelor | 30 zile |  20 zile |      ...     | 10 zile |    ...   |
| prealabile          |         |          |              |         |          |
| efectu─ârii          |         |          |              |         |          |
| transporturilor     |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea          | 30 zile |  20 zile |   pe loc     | 10 zile | pe loc*) |
| autoriza┼úiilor      |         |          |              |         |          |
| speciale de         |         |          |              |         |          |
| transport           |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|


    NOT─é:
    *) în cazurile în care se dep─â┼če┼čte limita de competen┼ú─â autorizarea se efectueaz─â în termen de maximum dou─â zile.
    Termenele maxime de solu┼úionare pentru alte drumuri publice decât cele na┼úionale se stabilesc de administratorul fiec─ârui drum.