închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 407/991 din 26 iulie 1999/26 august 1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere cu greutĂŁĂži Âşi/sau cu dimensiuni de gabarit care depĂŁÂşesc limitele maxime prevĂŁzute ĂŽn OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR NR. 407 din 26 iulie 1999
              MINISTERUL DE INTERNE NR. 991 din 26 august 1999
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 523 din 28 octombrie 1999

    Ministrul transporturilor Âşi ministrul de interne,
    în temeiul art. 11 lit. j) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 197/1998, al art. 41, 42 Âşi al art. 57 lit. h) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 82/1998, republicatĂŁ,
    în temeiul art. 3 pct. 56 Âşi al art. 4 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului de Interne,
    emit urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele privind autorizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere cu greutĂŁĂži Âşi/sau cu dimensiuni de gabarit ce depĂŁÂşesc limitele maxime prevĂŁzute în OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 82/1998, republicatĂŁ, cuprinse în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi va intra în vigoare dupĂŁ 15 zile de la data publicĂŁrii lui.
    ART. 3
    Regia AutonomĂŁ "AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ a Drumurilor din România" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin îÂşi înceteazĂŁ aplicabilitatea dispoziĂžiile contrare cu acelaÂşi obiect de reglementare.

                        Ministrul transporturilor,
                        Traian BĂŁsescu

                        p. Ministru de interne,
                        Mircea MureÂşan,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME
privind autorizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere cu greutĂŁĂži Âşi/sau cu dimensiuni de gabarit ce depĂŁÂşesc limitele maxime prevĂŁzute în OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 82/1998, republicatĂŁ.
    ART. 2
    CirculaĂžia vehiculelor rutiere care depĂŁÂşesc limitele maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit prevĂŁzute în anexele nr. 1a) Âşi 1b), cu sau fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, se desfĂŁÂşoarĂŁ pe drumurile publice numai dacĂŁ acestea sunt înmatriculate, corespund din punct de vedere al stĂŁrii tehnice Âşi al cerinĂželor de siguranÞã a circulaĂžiei Âşi au autorizaĂžie specialĂŁ de transport eliberatĂŁ de administratorul drumului pe care circulĂŁ.
    ART. 3
    Tonajele totale maxime admise pentru vehicule, prevĂŁzute la lit. B) din anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997, republicatĂŁ, sunt corespunzĂŁtoare tuturor categoriilor de drum.
    ART. 4
    în sensul prezentelor norme:
    a) prin limitĂŁ de greutate depĂŁÂşitĂŁ se înĂželege depĂŁÂşirea a cel puĂžin uneia dintre limitele maxime admise de greutate totalĂŁ sau pe osii faÞã de cele cuprinse în anexele nr. 1a) Âşi 1b), în funcĂžie de categoria drumului pe care se circulĂŁ Âşi de schema configuraĂžiei osiilor;
    b) prin dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite se înĂželege depĂŁÂşirea a cel puĂžin uneia dintre limitele maxime admise de lungime, lĂŁĂžime sau înĂŁlĂžime faÞã de cele prevĂŁzute în anexa nr. 1a), în funcĂžie de tipul autovehiculului sau al combinaĂžiei de vehicule;
    c) prin greutate totalĂŁ a convoiului se înĂželege greutatea cumulatĂŁ a vehiculului trĂŁgĂŁtor, a mijlocului propriu-zis de transport, a încĂŁrcĂŁturii, a dispozitivului de fixare Âşi a repartitorului de sarcinĂŁ;
    d) I.G.P.       - Inspectoratul General al PoliĂžiei;
    e) R.A.R.       - Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român";
    f) A.R.R.       - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ;
    g) A.N.D.       - Regia AutonomĂŁ "AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ a Drumurilor din
                      România";
    h) D.R.D.P.     - DirecĂžia regionalĂŁ de drumuri Âşi poduri;
    i) S.D.N.       - SecĂžia de drumuri naĂžionale;
    j) A.C.I.       - AgenĂžia de control Âşi încasare;
    k) pctf         - punct de control pentru trecerea frontierei;
    l) E.M.C.A.T.R. - echipaj mobil de control Âşi autorizare transporturi
                      rutiere;
    m) C.M.R.       - documentul eliberat în baza ConvenĂžiei referitoare la
                      contractul de transport internaĂžional de mĂŁrfuri pe cale
                      rutierĂŁ;
    n) carnet TIR   - documentul eliberat în baza ConvenĂžiei vamale relative la
                      transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor;
    o) T.I.R.       - transport internaĂžional rutier.
    ART. 5
    Eliberarea avizului prealabil omologĂŁrii de cĂŁtre R.A.R., potrivit prezentelor norme, precum Âşi a autorizaĂžiei speciale de transport pentru trenuri rutiere Âşi vehicule articulate se condiĂžioneazĂŁ de respectarea masei maxime remorcabile, cu/fĂŁrĂŁ dispozitiv de frânare, înscrisĂŁ în raportul de verificare tehnicĂŁ în vederea omologĂŁrii, efectuat de R.A.R.
    ART. 6
    (1) CirculaĂžia vehiculelor de transport marfĂŁ pe DN1 BucureÂşti - Otopeni - PloieÂşti este interzisĂŁ în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului transporturilor Âşi ministrului de interne nr. 271/937/1999 privind circulaĂžia autovehiculelor de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 t pe DN1 (E60) sectorul BucureÂşti - PloieÂşti, nepublicat.
    (2) Fac excepĂžie transporturile pentru care nu existĂŁ altĂŁ posibilitate de acces.
    (3) Vehiculele care efectueazĂŁ transporturile de marfĂŁ prevĂŁzute la alin. (2) se autorizeazĂŁ în conformitate cu prevederile metodologiei comune elaborate de A.N.D. Âşi I.G.P.
    (4) Pentru transporturile ce depĂŁÂşesc limitele maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit, care nu pot parcurge alte trasee datoritĂŁ caracteristicilor tehnice ale încĂŁrcĂŁturii Âşi ale drumului, A.N.D. poate elibera autorizaĂžii speciale de transport.
    ART. 7
    Majorarea limitelor maxime admise de greutate prevĂŁzute la lit. A) din anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997, republicatĂŁ, se va realiza numai dupĂŁ recepĂžionarea sectoarelor de drumuri reabilitate, verificate din punct de vedere al capacitĂŁĂžii portante realizate, Âşi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumaticĂŁ.
    ART. 8
    Verificarea prin cântĂŁrirea greutĂŁĂžilor pe axe Âşi a celor totale, precum Âşi prin mĂŁsurarea dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circulĂŁ pe drumurile publice, precum Âşi tarifarea pentru depĂŁÂşirea limitelor maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul A.N.D. în pctf Âşi, pe reĂžeaua internĂŁ de drumuri, de personalul administratorului acesteia.
    ART. 9
    Avizarea Âşi/sau autorizarea circulaĂžiei autovehiculelor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit se efectueazĂŁ de cĂŁtre administratorul drumului pe care circulĂŁ acestea, în conformitate cu prevederile art. 24 Âşi ale anexelor nr. 1c), 2 Âşi 3, privind limitele de competenÞã.

    CAP. 2
    Eliberarea avizelor de principiu

    ART. 10
    Proiectarea, execuĂžia sau contractarea în ĂžarĂŁ ori importul de vehicule rutiere, utilaje, agregate, instalaĂžii, confecĂžii metalice, prefabricate, ansambluri Âşi subansambluri, piese, de colete de orice fel, care, la circulaĂžia pe drumurile publice sau la transport, prezintĂŁ depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit faÞã de cele prevĂŁzute în anexele nr. 1a) Âşi 1b) se efectueazĂŁ numai cu avizul de principiu al A.N.D. în ceea ce priveÂşte posibilitatea de circulaĂžie Âşi de transport pe drumurile publice.
    ART. 11
    (1) Avizul de principiu se elibereazĂŁ la cererea:
    a) unitĂŁĂžii de proiectare, în cazul proiectĂŁrii Âşi execuĂžiei în ĂžarĂŁ a vehiculelor rutiere Âşi a bunurilor prevĂŁzute la art. 10;
    b) beneficiarului sau a furnizorului, în cazul achiziĂžionĂŁrii de vehicule rutiere sau a bunurilor prevĂŁzute la art. 12.
    (2) SolicitanĂžii vor prezenta o documentaĂžie cuprinzând cel puĂžin urmĂŁtoarele:
    a) caracteristicile de greutate Âşi dimensiunile de gabarit proprii bunului, precum Âşi cele rezultate la transport;
    b) desen la scarĂŁ, din care sĂŁ reiasĂŁ dimensiunile bunului Âşi cele rezultate la transport;
    c) traseul pe care urmeazĂŁ sĂŁ se deplaseze.
    ART. 12
    Din faza de proiectare se va urmĂŁri diminuarea la minimum a dimensiunilor bunurilor ce se transportĂŁ, prin secĂžionare, tronsonare Âşi demontare a ansamblurilor, subansamblurilor Âşi accesoriilor, astfel încât transportul rutier sĂŁ se efectueze pe cât posibil fĂŁrĂŁ demontĂŁri Âşi remontĂŁri ale instalaĂžiilor ce traverseazĂŁ drumurile publice. De asemenea, se va urmĂŁri ca greutatea totalĂŁ Âşi pe osii ale vehiculelor ce transportĂŁ aceste bunuri sĂŁ se încadreze în limitele maxime ce pot fi autorizate, prevĂŁzute în anexa nr. 1c).
    ART. 13
    (1) Avizele de principiu se elibereazĂŁ în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentaĂžiei prevĂŁzute la art. 11 alin. (2), pentru cazurile în care nu sunt necesare studii Âşi cercetĂŁri suplimentare pe teren.
    (2) Pentru situaĂžiile în care sunt necesare studii Âşi cercetĂŁri suplimentare pe teren va fi întocmit un proiect de transport de cĂŁtre o unitate de specialitate agreatĂŁ de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzĂŁtoare studiilor, cercetĂŁrilor Âşi întocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
    (3) Proiectul de transport se întocmeÂşte strict în funcĂžie de caracteristicile reale ale transportului.
    (4) Eventualele lucrĂŁri de amenajĂŁri rutiere impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul execuĂžiei Âşi recepĂžionate de administratorii reĂželelor respective înaintea parcurgerii traseului. DocumentaĂžia tehnicĂŁ a lucrĂŁrilor va fi avizatĂŁ, înaintea începerii execuĂžiei, de cĂŁtre A.N.D. pentru drumurile naĂžionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenÞã se stabileÂşte de cĂŁtre administratorul acestora. Cheltuielile corespunzĂŁtoare execuĂžiei lucrĂŁrilor vor fi suportate de solicitant.

    CAP. 3
    Eliberarea avizelor prealabile omologĂŁrii

    ART. 14
    (1) Pentru omologarea de cĂŁtre R.A.R. a vehiculelor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit faÞã de cele prevĂŁzute în anexa nr. 1a) Âşi 1b), în vederea obĂžinerii cĂŁrĂžii de identitate a vehiculului, este necesar avizul prealabil omologĂŁrii, eliberat de A.N.D.
    (2) Avizul prealabil omologĂŁrii se elibereazĂŁ la cerere, în termen de cel mult 30 de zile, cu plata tarifelor corespunzĂŁtoare.
    ART. 15
    Concomitent cu eliberarea avizului prealabil omologĂŁrii, A.N.D. emite Âşi autorizaĂžia specialĂŁ de transport, în conformitate cu prevederile art. 25.
    ART. 16
    în cazul în care, ulterior obĂžinerii avizului prealabil prevĂŁzut la art. 14, vehiculul suportĂŁ modificĂŁri ale caracteristicilor tehnice ce privesc modificĂŁri de masĂŁ Âşi/sau de gabarit, pentru care este necesarĂŁ o nouĂŁ omologare, este obligatorie Âşi obĂžinerea unui nou aviz prealabil acesteia, eliberat de A.N.D.

    CAP. 4
    Eliberarea avizelor prealabile efectuĂŁrii transporturilor

    ART. 17
    (1) Avizele prealabile efectuĂŁrii transporturilor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit se emit, la cerere, de cĂŁtre administratorul reĂželei rutiere pentru rutele cu cheltuielile cele mai mici, Ăžinându-se seama de restricĂžiile de circulaĂžie existente la data efectuĂŁrii transportului, în limitele de competenÞã Âşi conform precizĂŁrilor prevĂŁzute în anexele nr. 2 Âşi 3, Âşi se tarifeazĂŁ corespunzĂŁtor.
    (2) Pentru autovehiculele care efectueazĂŁ transporturi în trafic internaĂžional A.N.D. elibereazĂŁ, la cerere, un aviz prealabil efectuĂŁrii transportului. PânĂŁ la obĂžinerea autorizaĂžiei speciale de transport transportul destinat exportului se poate efectua Âşi în baza avizului prealabil efectuĂŁrii transportului, tarifarea fĂŁcându-se la agenĂžia A.N.D. din pctf, în funcĂžie de caracteristicile reale de greutate pe axe, totalĂŁ Âşi de gabarit ale convoiului. în cazul în care, în relaĂžia de trafic direct, originea sau destinaĂžia se aflĂŁ pe altĂŁ reĂžea de drumuri publice decât drumurile naĂžionale se impune avizarea sau autorizarea de cĂŁtre administratorul sectoarelor de drum pe care se circulĂŁ.

    CAP. 5
    Eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport

    ART. 18
    Limitele de competenÞã ale unitĂŁĂžilor de drumuri pentru eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport sunt prevĂŁzute în anexele nr. 2 - 4.
    ART. 19
    AutorizaĂžiile solicitate de Ministerul ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale Âşi Ministerul de Interne se elibereazĂŁ, la cerere, numai de cĂŁtre A.N.D. pentru drumurile naĂžionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenÞã se stabileÂşte de cĂŁtre administratorul acestora.
    ART. 20
    (1) Pentru situaĂžiile în care sunt necesare studii Âşi cercetĂŁri suplimentare pe teren va fi întocmit un proiect de transport de cĂŁtre o unitate de specialitate agreatĂŁ de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzĂŁtoare studiilor, cercetĂŁrilor Âşi întocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
    (2) Proiectul de transport se întocmeÂşte strict în funcĂžie de caracteristicile reale ale transportului.
    (3) Eventualele lucrĂŁri impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul execuĂžiei Âşi recepĂžionate de administratorii reĂželelor respective înaintea parcurgerii traseului. DocumentaĂžia tehnicĂŁ a lucrĂŁrilor va fi avizatĂŁ înaintea începerii execuĂžiei de cĂŁtre A.N.D. pentru drumurile naĂžionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenÞã se stabileÂşte de cĂŁtre administratorul acestora. Cheltuielile corespunzĂŁtoare execuĂžiei lucrĂŁrilor vor fi suportate de solicitant.
    ART. 21
    AutorizaĂžiile speciale de transport se elibereazĂŁ la cerere, contra cost, Ăžinându-se seama de:
    a) condiĂžiile impuse de avizul prevĂŁzut la art. 17 Âşi de proiectul de transport, în cazurile prevĂŁzute la art. 20;
    b) siguranĂža în circulaĂžie pe timp de iarnĂŁ - varĂŁ, zi - noapte;
    c) capacitatea portantĂŁ a sistemului rutier Âşi a lucrĂŁrilor de artĂŁ;
    d) necesitatea protejĂŁrii tuturor accesoriilor drumurilor sau care traverseazĂŁ drumul.
    ART. 22
    AutorizaĂžiile speciale de transport se emit pentru perioade limitate, Ăžinându-se seama de restricĂžiile de circulaĂžie cu caracter temporar sau permanent, ce impun ocolirea sectoarelor restricĂžionate.
    ART. 23
    PânĂŁ la definitivarea unor studii privind instituirea barierelor de dezgheĂž administratorul drumului, cu acordul organelor de poliĂžie rutierĂŁ, poate institui restricĂžii în perioade de umiditate maximĂŁ, pe zone (Âşes - munte), diminuând limitele maxime admise de greutate pe osii cu 20%, procent rezultat prin trecerea limitei prevĂŁzute pe osia simplĂŁ de la categoria drumurilor modernizate europene (E) la categoria imediat inferioarĂŁ a altor drumuri modernizate.
    ART. 24
    (1) Limitele maxime de greutate pe osii, ce pot fi autorizate în funcĂžie de categoria drumului pe care se circulĂŁ, prevĂŁzute la lit. A) din anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997, republicatĂŁ, pot fi depĂŁÂşite cu:
    a) 3,5 tone pentru osia simplĂŁ;
    b) 6,0 tone pentru osia dublĂŁ (tandem);
    c) 7,0 tone pentru osia triplĂŁ (tridem).
    (2) în mod excepĂžional se pot autoriza transporturi de interes naĂžional, cu depĂŁÂşiri de greutate pe configuraĂžii de osii peste limitele prevĂŁzute la alin. (1), pentru care nu existĂŁ posibilitatea tehnicĂŁ de diminuare a greutĂŁĂžii încĂŁrcĂŁturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 20 Âşi cu plata tarifului corespunzĂŁtor.
    ART. 25
    AutorizaĂžiile speciale de transport au o perioadĂŁ de valabilitate stabilitĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) 12 luni pentru vehiculele înmatriculate în România:
    - pe unul sau mai multe trasee prestabilite, cu un numĂŁr limitat de curse, perioada putând fi redusĂŁ în cazuri excepĂžionale, justificate prin documente contractuale în vigoare la data solicitĂŁrii, din care sĂŁ rezulte cĂŁ vehiculul este utilizat o perioadĂŁ limitatĂŁ. DacĂŁ autorizaĂžiile speciale de transport sunt eliberate pentru autovehicule care efectueazĂŁ trafic internaĂžional, ele cuprind în mod obligatoriu o anexĂŁ pentru vizarea de cĂŁtre A.C.I. la ieÂşirea Âşi intrarea din/în România;
    - pe drumurile naĂžionale din România, în cazul în care solicitantul nu poate stabili trasee. în acest caz autorizaĂžiile speciale de transport se elibereazĂŁ la un rulaj mediu lunar de cel puĂžin 1.000 km cu încĂŁrcĂŁturĂŁ, autorizaĂžia specialĂŁ de transport având ca anexĂŁ obligatorie restricĂžii de circulaĂžie temporare sau permanente, cu respectarea prevederilor art. 24;
    - pentru alte drumuri publice decât cele naĂžionale, în cazul în care nu pot fi stabilite trasee, rulajul mediu lunar va fi apreciat de administratorul drumului Âşi condiĂžionat de eventualele restricĂžii de circulaĂžie;
    b) maximum 30 de zile pentru traseu unic dus, dus-întors, mai multe curse identice sau în circuit.
    ART. 26
    Limitele maxime de greutate Âşi/sau de gabarit, pentru care se pot elibera autorizaĂžiile speciale de transport prevĂŁzute la art. 25 lit. a), sunt:
    a) 60,0 tone pentru greutatea totalĂŁ a convoiului;
    b) cele prevĂŁzute în anexa nr. 1c) pentru greutĂŁĂžile pe osii;
    c) 3,20 m pentru lĂŁĂžime;
    d) 4,20 m pentru înĂŁlĂžime;
    e) 30,0 m pentru lungime.
    ART. 27
    (1) AutorizaĂžiile speciale de transport prevĂŁzute la art. 15 Âşi la art. 25 lit. a) se reînnoiesc pentru o nouĂŁ perioadĂŁ de 12 luni, dacĂŁ solicitarea transportatorului a fost fĂŁcutĂŁ înaintea expirĂŁrii perioadei de valabilitate a autorizaĂžiei speciale de transport Âşi dacĂŁ sunt respectate condiĂžiile impuse de reglementĂŁrile în vigoare.
    (2) AutorizaĂžiile speciale de transport prevĂŁzute la art. 15 Âşi la art. 25 lit. a) se reînnoiesc numai de administratorul drumului pe care se circulĂŁ.
    (3) Reînnoirea autorizaĂžiilor speciale de transport prevĂŁzute la alin. (1) se poate face la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autorizaĂžiei speciale de transport, dacĂŁ:
    a) se menĂžin caracteristicile tehnice autorizate iniĂžial;
    b) se menĂžin aceleaÂşi numere de înmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier.
    ART. 28
    (1) AutorizaĂžiile speciale de transport prevĂŁzute la art. 25 lit. b) pot fi prelungite de emitent, fĂŁrĂŁ plata tarifelor.
    (2) Prelungirea valabilitĂŁĂžii autorizaĂžiilor speciale de transport prevĂŁzute la alin. (1) este posibilĂŁ pentru o singurĂŁ perioadĂŁ de cel mult 30 de zile, în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autorizaĂžiei speciale de transport;
    b) dacĂŁ se menĂžin caracteristicile tehnice autorizate iniĂžial;
    c) dacĂŁ se menĂžin aceleaÂşi numere de înmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier;
    d) confirmarea în scris a administratorului drumului, pentru care urmeazĂŁ sĂŁ expire valabilitatea autorizaĂžiei speciale de transport, asupra neefectuĂŁrii totale sau parĂžiale a transporturilor respective, dupĂŁ verificarea prealabilĂŁ.
    ART. 29
    (1) AutorizaĂžiile speciale de transport prevĂŁzute la art. 25 lit. b) pot fi reînnoite de cĂŁtre emitent, în cazul depĂŁÂşirii cu cel mult 10 zile calendaristice a termenului de valabilitate, în aceleaÂşi condiĂžii prevĂŁzute la art. 28 alin. (2) lit. b) - d), cu achitarea tarifului de eliberare a autorizaĂžiei speciale de transport Âşi a diferenĂželor rezultate din recalcularea tarifelor.
    (2) în cazul depĂŁÂşirii termenului de valabilitate a autorizaĂžiilor speciale de transport prevĂŁzute la art. 24 lit. b) cu peste 10 zile calendaristice, acestea nu se reînnoiesc. în aceastĂŁ situaĂžie se elibereazĂŁ o nouĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 21.
    ART. 30
    în cazul neefectuĂŁrii în totalitate a transporturilor autorizate, dupĂŁ prelungirea termenului de valabilitate, emitentul poate acorda o nouĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport, în condiĂžiile art. 29 alin. (1), cu prelungire conform art. 28 alin. (2).
    ART. 31
    AutorizaĂžiile speciale de transport prevĂŁzute la art. 25 lit. b) se pot elibera pentru o cursĂŁ dus, dus-întors, mai multe curse identice sau în circuit.
    ART. 32
    Pierderea autorizaĂžiei speciale de transport determinĂŁ solicitarea eliberĂŁrii unei noi autorizaĂžii speciale de transport, cu plata integralĂŁ a tarifelor în vigoare.
    ART. 33
    Cererea pentru eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport se va completa integral de cĂŁtre solicitant cu date Âşi caracteristici reale, urmĂŁrile nerespectĂŁrii acestora atrĂŁgând responsabilitatea transportatorului.
    ART. 34
    în funcĂžie de limitele de competenÞã, termenele maxime pentru eliberarea avizelor prealabile Âşi a autorizaĂžiilor speciale de transport sunt prevĂŁzute în anexa nr. 4.
    ART. 35
    în cazul în care pe traseul solicitat existĂŁ obstacole care impun limitare de gabarit în înĂŁlĂžime sau lĂŁĂžime, la eliberarea autorizaĂžiei speciale de transport se vor avea în vedere spaĂžiile de siguranÞã necesare, astfel:
    a) pentru înĂŁlĂžime: minimum 10 cm;
    b) pentru lĂŁĂžime: minimum 20 cm de fiecare parte.
    ART. 36
    în cazul în care mijlocul de transport este prevĂŁzut din construcĂžie cu dispozitive care permit reducerea înĂŁlĂžimii, acest sistem se va menĂžiona în mod obligatoriu în cererea pentru eliberarea autorizaĂžiei speciale de transport, cu specificarea limitei minime posibile de înĂŁlĂžime.
    ART. 37
    în cazul cântĂŁririi autovehiculelor se admit urmĂŁtoarele toleranĂže:
    a) în agenĂžiile din pctf, pe instalaĂžii fixe de cântĂŁrire:
    - pentru osia simplĂŁ                        + 200 kg;
    - pentru osia dublĂŁ (tandem)                + 400 kg;
    - pentru osia triplĂŁ (tridem)               + 500 kg;
    - pentru greutatea totalĂŁ a autovehiculului + 500 kg;
    b) de cĂŁtre E.M.C.A.T.R., pe instalaĂžiile portabile de cântĂŁrire:
    - pentru osia simplĂŁ          + 200 kg;
    - pentru osia dublĂŁ (tandem)  + 400 kg;
    - pentru osia triplĂŁ (tridem) + 500 kg;
    - pentru greutatea totalĂŁ a autovehiculului: suma toleranĂželor pe configuraĂžiile osiilor autovehiculului.
    ART. 38
    în cazul mĂŁsurĂŁrii efective a dimensiunilor de gabarit se admit urmĂŁtoarele toleranĂže:
    a) înĂŁlĂžime: + 5 cm;
    b) lĂŁĂžime:   + 5 cm;
    c) lungime:  + 10 cm.
    ART. 39
    în situaĂžiile în care instalaĂžiile de cântĂŁrire prevĂŁzute la art. 37 nu funcĂžioneazĂŁ sau în lipsa acestora, greutatea totalĂŁ se stabileÂşte din documentele aflate la bordul autovehiculului: C.M.R., carnet TIR, facturĂŁ, certificat de înmatriculare etc., fĂŁrĂŁ aplicarea toleranĂželor.
    ART. 40
    în cazul în care se depĂŁÂşeÂşte una dintre limitele de greutate sau de gabarit prevĂŁzute în autorizaĂžia specialĂŁ de transport, se elibereazĂŁ o nouĂŁ autorizaĂžie, achitându-se tariful pentru autorizare Âşi diferenĂžele rezultate din recalcularea tarifelor.

    CAP. 6
    CondiĂžii de efectuare a transporturilor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit

    ART. 41
    Transportatorul este obligat sĂŁ respecte condiĂžiile impuse prin autorizaĂžia specialĂŁ de transport.
    ART. 42
    (1) Vehiculele care depĂŁÂşesc limitele maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit pot circula pe drumurile publice în baza autorizĂŁrii efectuate de cĂŁtre administratorul drumului public, în cazul în care sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute de prezentele norme, cele cuprinse în reglementĂŁrile privind condiĂžiile tehnice pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaĂžia pe drumurile publice din România, precum Âşi cele prevĂŁzute în orice alte acte normative ce privesc circulaĂžia pe drumurile publice Âşi care se aflĂŁ în vigoare.
    (2) Se excepteazĂŁ de la plata autorizaĂžiilor speciale de transport autospecialele destinate stingerii incendiilor, aparĂžinând Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, aflate în misiune, precum Âşi autospecializatele aparĂžinând administratorului reĂželei rutiere, în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), inclusiv cu respectarea semnalizĂŁrii restricĂžiilor de circulaĂžie.
    ART. 43
    Pentru tractarea remorcilor, sistemele de prindere-cuplare ale tractorului Âşi remorcii vor fi supuse unor verificĂŁri tehnice suplimentare, efectuate de personal autorizat, folosind mijloace tehnice de defectoscopie nedistructivĂŁ. Prin buletin de analizĂŁ defectoscopicĂŁ se vor certifica constatĂŁrile fĂŁcute cu privire la defectele materialului, slĂŁbiri ale structurii sau efectuarea de reparaĂžii cu adĂŁugarea de alte metale (suduri) la carling sau cuplĂŁ. O copie de pe buletinul de analizĂŁ va fi ataÂşatĂŁ documentelor ce însoĂžesc transportul, pentru a putea fi prezentatĂŁ organelor de control.
    ART. 44
    Mijloacele de transport vor fi dotate cu echipament complet - trusĂŁ cu scule, accesorii Âşi altele asemenea - în stare bunĂŁ, pentru intervenĂžie imediatĂŁ în caz de necesitate, inclusiv cu accesorii necesare pentru perioada de iarnĂŁ (lopatĂŁ, nisip, lanĂžuri antiderapante).
    ART. 45
    încĂŁrcĂŁtura de pe mijlocul de transport se fixeazĂŁ Âşi se ancoreazĂŁ de cĂŁtre transportator. în cazul în care este necesar un proiect de coletaj întocmit de o unitate de proiectare autorizatĂŁ pentru astfel de lucrĂŁri, fixarea Âşi ancorarea se vor face potrivit acestuia. Transportatorul Âşi/sau unitatea de proiectare, dupĂŁ caz, sunt rĂŁspunzĂŁtoare de prejudiciile Âşi accidentele produse prin neluarea mĂŁsurilor de ancorare în siguranÞã a obiectului pe timpul transportului.
    ART. 46
    (1) La semnalizarea Âşi solicitarea personalului autorizat, transportatorul este obligat sĂŁ opreascĂŁ convoiul Âşi sĂŁ prezinte autorizaĂžia specialĂŁ de transport pe baza cĂŁreia se efectueazĂŁ transportul, sĂŁ respecte indicaĂžiile speciale pe care le primeÂşte Âşi sĂŁ supunĂŁ convoiul verificĂŁrilor de greutate pe axe, totalĂŁ Âşi de gabarit, efectuate cu sau fĂŁrĂŁ instalaĂžiile de cântĂŁrire.
    (2) Oprirea convoiului se face de cĂŁtre organele de poliĂžie. Verificarea tuturor documentelor specifice transportului cu depĂŁÂşiri de limite masice Âşi/sau de gabarit, emise de administratorul reĂželei rutiere, se efectueazĂŁ de cĂŁtre reprezentanĂžii autorizaĂži ai acestuia, în baza prezentĂŁrii legitimaĂžiei nominale.
    ART. 47
    Pentru subtraversarea conductelor, reĂželelor aeriene Âşi a altor instalaĂžii, solicitantul autorizaĂžiei speciale de transport va obĂžine înaintea plecĂŁrii în cursĂŁ avizele unitĂŁĂžilor care le administreazĂŁ, în vederea ridicĂŁrii, demontĂŁrii Âşi remontĂŁrii acestora, dupĂŁ caz.
    ART. 48
    (1) Traversarea pasajelor la nivel cu calea feratĂŁ, unde existĂŁ semnalizare automatĂŁ, se va efectua în maximum 30 de secunde.
    (2) Orice depĂŁÂşire a timpului de trecere se va face numai cu avizul prealabil al organelor care administreazĂŁ calea feratĂŁ.
    ART. 49
    (1) Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea feratĂŁ de cĂŁtre convoaiele cu gabarit depĂŁÂşit se va obĂžine, în prealabil, aprobarea organelor care administreazĂŁ calea feratĂŁ, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) lĂŁĂžimi mai mari de 5,0 m;
    b) înĂŁlĂžimi mai mari de 4,5 m, în cazul liniilor electrificate;
    c) lungimi mai mari de 30,0 m.
    (2) Organele de administrare a cĂŁii ferate pot stabili Âşi alte condiĂžii de trecere pe pasajele la nivel cu calea feratĂŁ.
    ART. 50
    Trecerea pe poduri, pe pasaje superioare Âşi viaducte se va efectua cu viteza maximĂŁ de 10 km/h, fĂŁrĂŁ opriri, fĂŁrĂŁ Âşocuri, pe banda din dreapta în sensul de mers sau conform condiĂžiilor speciale prevĂŁzute în autorizaĂžie. în cazurile speciale prevĂŁzute în autorizaĂžie trecerea se poate efectua prin tractare cu cablu.
    ART. 51
    Parcurgerea unui sector de drum fĂŁrĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ contravenĂžionalĂŁ, precum Âşi cu suportarea despĂŁgubirilor aduse administratorului drumului, potrivit legii.
    ART. 52
    Aplicarea amenzii contravenĂžionale nu exclude achitarea tarifelor pentru eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport Âşi a tarifelor pentru depĂŁÂşire de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit.
    ART. 53
    Bunurile care depĂŁÂşesc la transport limitele maxime admise de gabarit vor avea înscrise cu vopsea, pe lateral, dimensiunile de gabarit în poziĂžie de transport, în mm (lungime x lĂŁĂžime x înĂŁlĂžime).
    ART. 54
    La depĂŁÂşirea limitei maxime admise de lĂŁĂžime a vehiculului sau a încĂŁrcĂŁturii marginile laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din spate, cu tĂŁbliĂže având aplicate benzi din folie retroreflectorizantĂŁ alb-roÂşu, având o înclinaĂžie de 45 grade, descendente spre exteriorul vehiculului sau al încĂŁrcĂŁturii, pe un fond având dimensiunile de 40 cm lĂŁĂžime Âşi 1,20 - 1,50 m înĂŁlĂžime.
    ART. 55
    DacĂŁ lĂŁĂžimea convoiului în mers este cuprinsĂŁ între limita maximĂŁ admisĂŁ Âşi 3,20 m inclusiv, acesta va avea montatĂŁ, suplimentar, în mod obligatoriu, în faÞã Âşi în spate, câte o tĂŁbliÞã avertizoare cu inscripĂžia "ATENÞIE! GABARIT DEPêIT!", iar mijlocul de tractare va folosi continuu lĂŁmpile girofar de culoare galbenĂŁ.
    ART. 56
    în cazul în care lĂŁĂžimea este cuprinsĂŁ între 3,20 m Âşi 4,50 m inclusiv, pe conturul lateral al încĂŁrcĂŁturii se vor instala, suplimentar, becuri de semnalizare, la echidistanĂže de cel mult 1,0 m. TotodatĂŁ, convoiul va fi precedat în mers de un autovehicul echipat cu douĂŁ lĂŁmpi girofar de culoare galbenĂŁ, în funcĂžiune, dotat cu tĂŁbliĂža cu inscripĂžia "ATENÞIE! GABARIT DEPêIT!", montatĂŁ astfel încât sĂŁ fie cât mai vizibilĂŁ din sensul opus de circulaĂžie.
    ART. 57
    DacĂŁ lĂŁĂžimea convoiului depĂŁÂşeÂşte 4,50 m, pe lângĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute la art. 56, acesta va fi urmat de un vehicul dotat cu douĂŁ lĂŁmpi girofar de culoare galbenĂŁ, în funcĂžiune, Âşi cu tĂŁbliĂža cu inscripĂžia "ATENÞIE! GABARIT DEPêIT!", montatĂŁ în spate.
    ART. 58
    TĂŁbliĂžele avertizoare cu inscripĂžia "ATENÞIE! GABARIT DEPêIT!" vor avea dimensiunile de cel puĂžin 25 cm lĂŁĂžime Âşi 100 cm lungime.
    ART. 59
    TĂŁbliĂžele avertizoare vor fi realizate cu folie retroreflectorizantĂŁ Âşi vor avea fond de culoare galbenĂŁ cu înscris negru. înĂŁlĂžimea caracterelor literelor va fi de cel puĂžin 15 cm.
    ART. 60
    DacĂŁ înĂŁlĂžimea încĂŁrcĂŁturii nu face vizibilĂŁ din spate lumina de avertizare a lĂŁmpilor girofar, se vor instala, suplimentar, în spatele încĂŁrcĂŁturii, la înĂŁlĂžime de 2,5 - 3,0 m de la partea carosabilĂŁ, douĂŁ lĂŁmpi girofar de culoare galbenĂŁ, cu alimentare separatĂŁ. Aceste lĂŁmpi vor funcĂžiona tot timpul cât convoiul se aflĂŁ pe partea carosabilĂŁ.
    ART. 61
    LĂŁmpile girofar cu lumini intermitente galbene vor fi montate astfel încât sĂŁ fie vizibile de la o distanÞã de minimum 100 m.
    ART. 62
    Dubla însoĂžire prevĂŁzutĂŁ la art. 57 este obligatorie Âşi pentru cazurile în care lungimea totalĂŁ a convoiului depĂŁÂşeÂşte 30,0 m.
    ART. 63
    Echipajele autorizate care însoĂžesc transporturile cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit trebuie sĂŁ fie formate din cel puĂžin douĂŁ persoane pe autovehicul.
    ART. 64
    Pentru transporturile a cĂŁror greutate totalĂŁ este mai mare de 60 de tone, trecerea pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectueazĂŁ, obligatoriu, cu întreruperea temporarĂŁ Âşi localĂŁ a circulaĂžiei, pentru traversarea singularĂŁ a lucrĂŁrii de artĂŁ, prin însoĂžirea Âşi dirijarea de cĂŁtre organele de poliĂžie rutierĂŁ. Transportatorul va solicita, înaintea eliberĂŁrii autorizaĂžiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru întreruperea temporarĂŁ Âşi localĂŁ a circulaĂžiei.
    ART. 65
    (1) AutorizaĂžia specialĂŁ de transport pentru depĂŁÂşire de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit, în original, trebuie sĂŁ însoĂžeascĂŁ transportul Âşi este valabilĂŁ doar pentru traseul, sensul, perioada Âşi caracteristicile autorizate.
    (2) Transportatorul are obligaĂžia sĂŁ prezinte autorizaĂžia specialĂŁ de transport pe parcursul efectuĂŁrii cursei tuturor organelor de control abilitate.
    ART. 66
    în situaĂžia în care se transportĂŁ pe platforme utilaje autopropulsate care la transport depĂŁÂşesc limitele maxime admise de înĂŁlĂžime, la subtraversarea unor obstacole utilajul poate fi coborât de pe mijlocul de transport, astfel încât sĂŁ parcurgĂŁ zona respectivĂŁ pe roĂžile proprii. în cazul în care utilajul este Âşenilat, deplasarea se poate efectua numai pe papuci de cauciuc sau pe un pat de dulapi din lemn, pentru protejarea suprafeĂžei de rulare a pĂŁrĂžii carosabile. Montarea Âşi demontarea suportului de rulare se fac prin grija transportatorului.
    ART. 67
    în cazul în care înĂŁlĂžimea sau lĂŁĂžimea transportului depĂŁÂşeÂşte gabaritul de liberĂŁ trecere în dreptul consolelor sau portalelor de semnalizare rutierĂŁ, trecerea se va efectua prin ocolirea sau demontarea Âşi remontarea acestora prin grija Âşi cheltuiala beneficiarului de transport sau transportatorului, cu avizul Âşi în prezenĂža delegatului unitĂŁĂžii care administreazĂŁ drumul respectiv.
    ART. 68
    (1) în cazul transporturilor a cĂŁror lĂŁĂžime impune întreruperea temporarĂŁ Âşi localĂŁ a circulaĂžiei, cu însoĂžire Âşi prin dirijare de cĂŁtre organele de poliĂžie rutierĂŁ, transportatorul este obligat sĂŁ obĂžinĂŁ aprobarea I.G.P. Âşi sĂŁ întocmeascĂŁ un program de transport etapizat. Programul se va stabili de comun acord cu poliĂžia rutierĂŁ Âşi va fi comunicat înaintea efectuĂŁrii transportului administratorului drumului Âşi prin mass-media. Transportatorul este obligat sĂŁ achite contravaloarea prestaĂžiei efectuate atât de echipajele mobile de însoĂžire, cât Âşi de celelalte cadre de poliĂžie participante, pentru asigurarea securitĂŁĂžii deplasĂŁrii transportului, potrivit dispoziĂžiilor legale în vigoare.
    (2) Pentru situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) transportatorul va solicita, înaintea obĂžinerii autorizaĂžiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru întreruperea temporarĂŁ Âşi localĂŁ a circulaĂžiei, propunând spre aprobare Âşi un program comun de lucru.
    ART. 69
    Pentru situaĂžiile prevĂŁzute la art. 64 Âşi la art. 68 alin. (1) emitentul autorizaĂžiei speciale de transport va specifica în aceasta condiĂžia însoĂžirii transportului de cĂŁtre organele poliĂžiei rutiere.
    ART. 70
    (1) Este interzisĂŁ circulaĂžia autovehiculelor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit pe timp de ceaÞã Âşi cu vizibilitate redusĂŁ sub 100 m, în caz de ninsoare abundentĂŁ, polei sau alte fenomene naturale ce afecteazĂŁ siguranĂža circulaĂžiei.
    (2) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) convoiul va fi retras în afara platformei drumului Âşi se vor respecta strict interdicĂžiile Âşi restricĂžiile de circulaĂžie din perioada efectuĂŁrii transportului.
    ART. 71
    Pentru cazurile prevĂŁzute la art. 70 emitentul poate prelungi sau reînnoi, la cererea transportatorului, autorizaĂžia specialĂŁ de transport, în condiĂžiile prezentelor norme.
    ART. 72
    Este interzisĂŁ oprirea convoaielor cu depĂŁÂşirea limitelor maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit pe sectoare de drum unde este afectatĂŁ fluenĂža traficului: poduri, pasaje, pante, sectoare îngustate datoritĂŁ unor lucrĂŁri, în curbe sau pe sectoare fĂŁrĂŁ vizibilitate.
    ART. 73
    (1) Transporturile cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit se vor efectua, pe cât posibil, în perioade cu trafic redus, între orele 6,00 - 8,00 15,00 - 17,00 evitându-se circulaĂžia prin oraÂşe, municipii sau zone aglomerate.
    (2) Se interzice efectuarea transporturilor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit în zilele de sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi în alte zile nelucrĂŁtoare.
    (3) în cazuri deosebite se pot efectua transporturi Âşi în perioadele prevĂŁzute la alin. (2), cu acordul organului ce administreazĂŁ drumul, precum Âşi al poliĂžiei rutiere.

    CAP. 7
    CondiĂžii impuse la însoĂžirea convoaielor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit

    ART. 74
    însoĂžirea convoaielor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit se va efectua numai de cĂŁtre personal specializat, aparĂžinând agenĂžilor economici cu personalitate juridicĂŁ românĂŁ.
    ART. 75
    AgenĂžii economici Âşi personalul nominalizat al acestora, care însoĂžesc aceste convoaie, vor fi autorizaĂži în comun de cĂŁtre A.N.D. Âşi A.R.R.
    ART. 76
    Pentru autorizare agenĂžii economici vor depune o documentaĂžie care va cuprinde urmĂŁtoarele:
    a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului, în copie;
    b) codul fiscal, în copie;
    c) extras din statutul/regulamentul, din care sĂŁ reiasĂŁ domeniul de activitate al acestuia în transporturi rutiere de mĂŁrfuri Âşi bunuri sau activitĂŁĂžile conexe transportului rutier, în copie legalizatĂŁ;
    d) numĂŁrul de autovehicule pentru care se solicitĂŁ autorizarea, cu specificarea numerelor de înmatriculare ale acestora, la care se anexeazĂŁ copii de pe certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum Âşi de pe dovada efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice. în cazul în care mijlocul de transport necesitĂŁ licenÞã de execuĂžie pentru vehicul, conform legislaĂžiei în vigoare, aceasta se va anexa în copie, împreunĂŁ cu licenĂža de transport;
    e) copie de pe contractul de muncĂŁ sau de colaborare pentru personalul nominalizat.
    ART. 77
    Personalul autorizat sĂŁ însoĂžeascĂŁ convoaiele este obligat sĂŁ prezinte de fiecare datĂŁ, la controlul efectuat de personalul abilitat de administratorul drumului, autorizarea agentului economic, în copie, precum Âşi autorizarea nominalĂŁ în original.
    ART. 78
    Autovehiculele destinate sĂŁ însoĂžeascĂŁ convoaiele vor fi dotate, obligatoriu, cu:
    a) tĂŁbliĂže avertizoare cu inscripĂžia "ATENÞIE! GABARIT DEPêIT!", vizibile atât ziua, cât Âşi noaptea;
    b) douĂŁ lĂŁmpi girofar de culoare galbenĂŁ, vizibile atât ziua, cât Âşi noaptea, de la o distanÞã de cel puĂžin 100 m;
    c) baston telescopic pentru mĂŁsurĂŁtori de înĂŁlĂžime (minimum 8,0 m) Âşi ruletĂŁ de minimum 20,0 m lungime;
    d) trusĂŁ completĂŁ cu scule;
    e) accesorii pentru depanarea defecĂžiunilor ce pot apĂŁrea la vehiculele care sunt însoĂžite;
    f) lopatĂŁ, ladĂŁ cu nisip Âşi lanĂžuri antiderapante pentru circulaĂžia pe timp de iarnĂŁ, precum Âşi cu un numĂŁr suficient de cale pentru blocarea roĂžilor, în scopul prevenirii deplasĂŁrii accidentale a convoiului în cazul unei opriri accidentale pe o pantĂŁ sau rampĂŁ cu o înclinare minimĂŁ de 3%;
    g) staĂžii de emisie-recepĂžie mobile Âşi portabile, cu care sĂŁ se poatĂŁ Ăžine legĂŁtura cu ceilalĂži conducĂŁtori auto;
    h) veste reflectorizante;
    i) baston de dirijare, având luminĂŁ galbenĂŁ.
    ART. 79
    Personalul care însoĂžeÂşte convoaiele are urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ verifice existenĂža Âşi respectarea prevederilor autorizaĂžiei speciale de transport sau ale avizului prealabil efectuĂŁrii transportului, în cazul exportului;
    b) sĂŁ cunoascĂŁ restricĂžiile de circulaĂžie de pe traseul de parcurs, printr-o informare prealabilĂŁ la organele care administreazĂŁ reĂžeaua rutierĂŁ respectivĂŁ;
    c) sĂŁ verifice, în prealabil, traseul ce trebuie parcurs Âşi eventualele ocoliri;
    d) în cazul staĂžionĂŁrii accidentale pe partea carosabilĂŁ, sĂŁ semnalizeze vizibil convoiul de la o distanÞã de cel puĂžin 50 m, în faĂža Âşi în spatele acestuia, pentru avertizarea celorlalĂži participanĂži la trafic, Âşi sĂŁ ia toate mĂŁsurile pentru dirijarea localĂŁ a coloanelor de vehicule, facilitând deplasarea vehiculelor, alternativ, pe cele douĂŁ sensuri de mers;
    e) sĂŁ cunoascĂŁ piesa de transportat Âşi sĂŁ verifice ancorarea acesteia la plecare Âşi pe parcurs;
    f) sĂŁ verifice permanent existenĂža, eficienĂža Âşi funcĂžionarea tuturor mijloacelor de semnalizare luminoasĂŁ, luând mĂŁsuri de remediere imediatĂŁ a defectelor, precum Âşi existenĂža Âşi eficienĂža tĂŁbliĂželor avertizoare, prevĂŁzute cu folii retroreflectorizante;
    g) sĂŁ verifice funcĂžionarea lĂŁmpilor girofar;
    h) sĂŁ verifice existenĂža Âşi funcĂžionarea becurilor de semnalizare amplasate pe pĂŁrĂžile laterale ale încĂŁrcĂŁturii;
    i) sĂŁ stabileascĂŁ etapele întregului traseu de parcurs, inclusiv zonele optime pentru staĂžionĂŁri, în funcĂžie de gabaritul convoiului;
    j) atâta timp cât se aflĂŁ pe suprafaĂža carosabilului sĂŁ poarte vestĂŁ reflectorizantĂŁ, conform modelului stabilit de A.N.D. Âşi I.G.P., indiferent de gradul de iluminare;
    k) sĂŁ dirijeze Âşi sĂŁ opreascĂŁ convoiul în afara pĂŁrĂžii carosabile, atunci când are neclaritĂŁĂži referitoare la parcurgerea unui sector din traseu, Âşi sĂŁ facĂŁ o recunoaÂştere prealabilĂŁ a acestui sector;
    l) în cazul staĂžionĂŁrilor sĂŁ se asigure cĂŁ transportul nu stânjeneÂşte circulaĂžia Âşi cĂŁ este semnalizat corespunzĂŁtor;
    m) sĂŁ evite circulaĂžia pe vreme nefavorabilĂŁ, cu vizibilitate redusĂŁ, cu valori ridicate de trafic sau carosabil alunecos;
    n) sĂŁ dirijeze Âşi sĂŁ opreascĂŁ convoiul în afara pĂŁrĂžii carosabile, atunci când în spatele acestuia se formeazĂŁ coloanĂŁ de autovehicule;
    o) sĂŁ îi dirijeze pe ceilalĂži participanĂži la trafic, atunci când este necesar;
    p) sĂŁ solicite sprijinul organelor administraĂžiei publice locale Âşi sĂŁ respecte recomandĂŁrile fĂŁcute de reprezentanĂžii acesteia ori de câte ori este cazul sau atunci când au avut loc evenimente deosebite;
    q) sĂŁ îl informeze din timp pe conducĂŁtorul auto al convoiului despre particularitĂŁĂžile stĂŁrii pĂŁrĂžii carosabile Âşi ale traficului (curbe cu vizibilitate redusĂŁ, poduri, depĂŁÂşiri de vehicule cu deplasare lentĂŁ sau staĂžionate) Âşi sĂŁ ia mĂŁsurile ce se impun;
    r) sĂŁ verifice permanent Âşi sĂŁ îl informeze pe conducĂŁtorul convoiului despre defecĂžiunile Âşi deficienĂžele sesizate, referitoare la vehicul, la ancorarea mĂŁrfii, la sistemul de iluminare-semnalizare etc.
    ART. 80
    Pentru nerespectarea prevederilor art. 78 Âşi 79 personalul cu sarcini de control Âşi autorizare a transporturilor rutiere, precum Âşi agenĂžii de circulaĂžie pot reĂžine autorizarea nominalĂŁ a persoanei care însoĂžeÂşte convoiul, pe care o predĂŁ emitentului, acesta având posibilitatea de a decide retragerea autorizĂŁrii.
    ART. 81
    în funcĂžie de gravitatea Âşi de frecvenĂža abaterilor emitentul poate retrage pentru o perioadĂŁ determinatĂŁ sau definitiv autorizarea agentului economic de a însoĂži vehicule cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit.

    CAP. 8
    DispoziĂžii finale

    ART. 82
    în cazul efectuĂŁrii unui transport pe un traseu de drum având administratori diferiĂži, emitentul autorizaĂžiei speciale de transport pentru sectorul de drum cu lungimea cea mai mare va solicita, obligatoriu, transportatorului sĂŁ prezinte autorizaĂžiile speciale de transport eliberate de ceilalĂži administratori.
    ART. 83
    Administratorul drumului care elibereazĂŁ autorizaĂžia specialĂŁ de transport poate modifica, parĂžial sau total, traseul de parcurs, în funcĂžie de restricĂžiile de circulaĂžie apĂŁrute în perioada de valabilitate a autorizaĂžiei, fĂŁrĂŁ încasarea de tarife suplimentare. în aceastĂŁ situaĂžie emitentul poate prelungi valabilitatea autorizaĂžiei speciale de transport, la cererea transportatorului, dacĂŁ aceasta se justificĂŁ.
    ART. 84
    în anumite perioade se poate interzice efectuarea transporturilor cu depĂŁÂşiri de limite maxime admise de greutate Âşi/sau de gabarit, condiĂžie ce se va înscrie în autorizaĂžia specialĂŁ de transport.
    ART. 85
    RestricĂžiile sau devierile de circulaĂžie, în funcĂžie de natura acestora, vor fi comunicate prin mass-media pentru a fi cunoscute de participanĂžii la trafic. Titularii autorizaĂžiilor speciale de transport au obligaĂžia de a le prezenta unitĂŁĂžilor emitente pentru efectuarea eventualelor modificĂŁri de traseu.
    ART. 86
    Transportatorii titulari de autorizaĂžii speciale de transport prevĂŁzute la art. 25 lit. a) sunt obligaĂži sĂŁ se informeze periodic la emitent cu privire la apariĂžia unor noi restricĂžii de circulaĂžie existente pe traseele autorizate. în cazul în care se impune modificarea unor trasee, titularul autorizaĂžiei speciale de transport are obligaĂžia de a se prezenta la emitent pentru modificarea corespunzĂŁtoare.
    ART. 87
    Personalul autorizat cu drept de control poate reĂžine autorizaĂžia specialĂŁ de transport, în cazul încĂŁlcĂŁrii uneia sau mai multor condiĂžii prevĂŁzute în prezentele norme sau atunci când, din anumite motive, nu mai sunt condiĂžii de efectuare a transportului. în aceste cazuri convoiul va fi retras, obligatoriu, în afara platformei drumului, pânĂŁ la soluĂžionarea acestora.
    ART. 88
    (1) Unitatea care efectueazĂŁ transportul Âşi/sau echipajul de însoĂžire, dupĂŁ caz, va suporta cheltuielile de reparaĂžii datorate degradĂŁrilor provocate drumurilor Âşi lucrĂŁrilor de artĂŁ, precum Âşi alte despĂŁgubiri potrivit legii, cauzate din vina acestora.
    (2) Se excepteazĂŁ de la prevederile alin. (1) instituĂžiile din sistemul de apĂŁrare, de ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ, care efectueazĂŁ transporturi pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege.
    ART. 89
    InstalaĂžiile de cântĂŁrire a autovehiculelor funcĂžioneazĂŁ condiĂžionat de verificĂŁrile metrologice periodice, efectuate de personal autorizat cĂŁruia îi revine responsabilitatea preciziei nominale, între verificĂŁri succesive, la o exploatare corespunzĂŁtoare a acestora.
    ART. 90
    (1) VerificĂŁrile metrologice ale instalaĂžiilor de cântĂŁrire se vor realiza în termene scadente, la solicitarea deĂžinĂŁtorului, depĂŁÂşirea acestora conducând la responsabilitatea deĂžinĂŁtorului.
    (2) în cazul unor verificĂŁri metrologice justificate, solicitate suplimentar de cĂŁtre alte organe decât cele deĂžinĂŁtoare, contravaloarea acestora va fi suportatĂŁ de solicitant.
    ART. 91
    Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme privind autorizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere cu greutĂŁĂži Âşi/sau cu dimensiuni de gabarit care depĂŁÂşesc limitele maxime prevĂŁzute în OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997, republicatĂŁ, se sancĂžioneazĂŁ potrivit legii.
    ART. 92
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantĂŁ din prezentele norme.

    ANEXA 1a)
    la norme

                          LIMITE MAXIME ADMISE
de greutate, pe configuraĂžii de osii, în funcĂžie de categoria drumului, pentru autovehiculele de transport marfĂŁ Âşi dimensiuni de gabarit, fĂŁrĂŁ a necesita autorizaĂžie specialĂŁ de transport
______________________________________________________________________________
|Nr. | Caracteristicile vehiculelor      | Drumuri      |Alte       |Drumuri   |
|crt.|                                   | modernizate  |drumuri    |pietruite |
|    |                                   | europene (E) |modernizate|          |
|    |                                   | Âşi drumuri   |           |          |
|    |                                   | deschise     |           |          |
|    |                                   | traficului   |           |          |
|    |                                   | greu         |           |          |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 0. |              1                    |      2       |     3     |    4     |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 1. | înĂŁlĂžime (m)                      |    4,00      |    4,00   |    4,00  |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 2. | LĂŁĂžime (m)                        |    2,50      |    2,50   |    2,50  |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
| 3. | LĂŁĂžime, pentru vehicule           |              |           |          |
|    | frigorifice cu caroserie izotermĂŁ |    2,60      |    2,60   |    2,60  |
|    | (m)                               |              |           |          |
|____|___________________________________|______________|___________|__________|
|    |            | autovehicule (solo)  |   12,00      |   12,00   |   12,00  |
|    |            | trenuri rutiere      |   18,35      |   18,35   |   18,35  |
| 4. | Lungime    | vehicule articulate  |   16,50      |   16,50   |   16,50  |
|    | (m)        | autocare cu remorcĂŁ  |   18,00      |   18,00   |   18,00  |
|    |            | autobuze articulate  |   18,00      |   18,00   |   18,00  |
|____|____________|______________________|______________|___________|__________|
| 5. | GreutĂŁĂži   | simplĂŁ               | 10,00 (11,00)|    8,00   |    7,50  |
|    | pe osii    | dublĂŁ (tandem)       | 16,00 (18,00)|   14,50   |   12,00  |
|    | (t)        | triplĂŁ (tridem)      |   22,00      |   20,00   |   16,50  |
|____|____________|______________________|______________|___________|__________|

    NOTÃ:
    Tonajele menĂžionate în parantezĂŁ se aplicĂŁ numai pe drumurile reabilitate (recepĂžionate) Âşi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumaticĂŁ, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilitĂŁ anual de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 1b)
    la norme

                          LIMITE MAXIME ADMISE
    de greutate totalĂŁ pentru vehicule rutiere

    LEGENDÃ:
    O = cerc (roatĂŁ) continuu
    0 = cerc (roatĂŁ) punctat
 ____________________________________________________________________________
| Categoria    | Schema              | Schema          | DistanĂža | Tonajele |
| vehiculelor  | autovehiculelor     | configuraĂžiilor | dintre   | totale   |
|              |                     | pe osii         | axe (m)  |   (t)    |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A2          | D < 4,0  |   16,0   |
|              | |_________|         |                 |          |          |
|              |  O     O            |                 |          |          |
|              |  |  D  |            |                 |          |          |
|              |  |<--->|            |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A2*         |D >/= 4,0 |   17,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (18,0)  |
|              |  O     O            |                 |          |          |
|              |  |  D  |            |                 |          |          |
|              |  |<--->|            |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
| autovehicule |    __......         |                 |          |          |
| marfĂŁ (solo) |  _/  |____:         |     A3          |   ...    |   22,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (24,0)  |
|              |  O     OO           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __......         |                 |          |          |
|              |  _/  |____:         |     A4          |   ...    |   24,0   |
|              | |_________|         |                 |          |  (30,0)  |
|              |  O     OOO          |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A2R2        |   ...    |   34,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A2R3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O  OO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
| trenuri      |  _/  |____: :_____: |     A3R2        |   ...    |   40,0   |
| rutiere      | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |     A3R3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O  OO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __...... ....... |                 |          |          |
|              |  _/  |____: :_____: |   A...R...      |   ...    |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |  0     000   00000  |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S1        |   ...    |   30,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O       O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S2*       |D >/= 2,0 |   36,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S2        | D < 2,0, |   34,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S1        |   ...    |   34,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO       O  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A2S3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O      O     OOO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S2        | D < 2,0, |   40,0   |
| vehicule     | |_________|_|_____| |                 |          |          |
| articulate   |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S2*       |D >/= 2,0 |   40,0   |
|              | |_________|_|_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO   O   O  |                 |          |          |
|              |              | D |  |                 |          |          |
|              |              |<->|  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |     A3S3        |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   O     OO     OOO  |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |    __  ............ |                 |          |          |
|              |  _/  |_:__________: |   A...S...      |   ...    |   40,0   |
|              | |_________| |_____| |                 |          |          |
|              |   0   0000   00000  |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B2        |  D < 4,0 |   16,0   |
|              | |       BUS      |  |                 |          |          |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           O     |                 |          |          |
|              |   |<--- D --->|     |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B2*       |D >/= 4,0 |   17,0   |
| autocare     | |       BUS      |  |                 |          |  (18,0)  |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           O     |                 |          |          |
|              |   |<--- D --->|     |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|_|_|_|_|  |       B3        |   ...    |   22,0   |
|              | |       BUS      |  |                 |          |  (24,0)  |
|              | |________________|  |                 |          |          |
|              |   O           OO    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_| |_|_|_|  |       BA3       |   ...    |   26,0   |
|              | |    BUS | |     |  |                 |          |          |
|              | |________|_|_____|  |                 |          |          |
|              |   O    O       O    |                 |          |          |
| autobuze     |_____________________|_________________|__________|__________|
| articulate   |     _____________   |                 |          |          |
|              |    / | | | | | | |  |                 |          |          |
|              |  /___|_|_| |_|_|_|  |       BA4       |   ...    |   30,0   |
|              | |    BUS | |     |  |                 |          |          |
|              | |________|_|_____|  |                 |          |          |
|              |   O    O      OO    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |       B2R...    |  D < 4,0 |   22,0   |
|              | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
|              | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O      O    0O0    |                 |          |          |
|              |  |   D  |           |                 |          |          |
|              |  |<---->|           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |      B2*R...    |D >/= 4,0 |   23,0   |
| autocare     | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
| cu remorcĂŁ   | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O      O    0O0    |                 |          |          |
|              |  |   D  |           |                 |          |          |
|              |  |<---->|           |                 |          |          |
|              |_____________________|_________________|__________|__________|
|              |     _____           |                 |          |          |
|              |    / | | |          |                 |          |          |
|              |  /___|_|_|  _____   |       B3R...    |   ...    |   28,0   |
|              | |   BUS  |_|     |  |                 |          |          |
|              | |________| |_____|  |                 |          |          |
|              |  O     OO    0O0    |                 |          |          |
|______________|_____________________|_________________|__________|__________|

    NOTÃ:
    Tonajele menĂžionate în parantezĂŁ se aplicĂŁ numai pe drumurile reabilitate (recepĂžionate) Âşi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumaticĂŁ, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilitĂŁ anual de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 1c)
    la norme

                           LIMITELE MAXIME
de greutate pe configuraĂžii de osii ce pot fi autorizate în funcĂžie de categoria drumului, admise în circulaĂžie numai cu autorizaĂžie specialĂŁ de transport

 __________________________________________________________________________
| Tipuri de osie      | Drumuri         | Alte drumuri | Drumuri pietruite |
|                     | modernizate     | modernizate  |                   |
|                     | europene (E)    |              |                   |
|                     | Âşi drumuri Âşi   |              |                   |
|                     | deschise        |              |                   |
|                     | traficului greu |              |                   |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| simplĂŁ              | 13,50 (14,50)   |     11,50    |        11,00      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| dublĂŁ (tandem)      | 22,00 (24,00)   |     20,50    |        18,00      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|
| triplĂŁ (tridem)     |      29,00      |     27,00    |        23,50      |
|_____________________|_________________|______________|___________________|


    NOTÃ:
    Tonajele menĂžionate în parantezĂŁ se aplicĂŁ numai pe drumurile reabilitate (recepĂžionate) Âşi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumaticĂŁ, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilitĂŁ anual de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 2
    la norme

                     LIMITELE MAXIME DE COMPETENÞÃ
la eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport de cĂŁtre subunitĂŁĂžile AND, în funcĂžie de greutatea pe osii Âşi dimensiunile de gabarit

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A = Drumuri modernizate europene (E) Âşi drumuri deschise traficului greu
    B = Alte drumuri modernizate Âşi drumuri pietruite
______________________________________________________________________________
|Nr. | Caracteristicile        |Cu autorizaĂžie |Cu autorizaĂžie |Cu autorizaĂžie |
|crt.| vehiculelor             |specialĂŁ de    |specialĂŁ de    |specialĂŁ de    |
|    |                         |transport      |transport      |transport      |
|    |                         |eliberatĂŁ de   |eliberatĂŁ de   |eliberatĂŁ de   |
|    |                         |D.R.D.P. Âşi    |S.D.N.         |A.C.I. din     |
|    |                         |E.M.C.A.T.R.   |               |pctf           |
|____|_________________________|_______________|_______________|_______________|
|    |                         |   A   |   B   |   A   |   B   |   A    |   B  |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 0  |         1               |   2   |   3   |   4   |   5   |    6   |   7  |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 1. | înĂŁlĂžime (m)            |  5,5  |   5,5 |   4,5 |   4,5 |   4,2  |  4,2 |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
| 2. | LĂŁĂžime (m)              |  5,0  |   5,0 |   3,5 |   3,5 |   3,0  |  3,0 |
|____|_________________________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autovehicule  | 15,0  |  15,0 |  15,0 |  15,0 |  15,0  | 15,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         |trenuri rutiere| 35,0  |  35,0 |  35,0 |  35,0 |  22,0  | 22,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | vehicule      |       |       |       |       |        |      |
|    |         | articulate    | 35,0  |  35,0 |  35,0 |  35,0 |  20,0  | 20,0 |
| 3. | Lungime |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |   (m)   | autocare      | 14,0  |  14,0 |  14,0 |  14,0 |  14,0  | 14,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autocare cu   |       |       |       |       |        |      |
|    |         | remorcĂŁ       | 20,0  |  20,0 |  19,0 |  19,0 |  18,0  | 18,0 |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | autobuze      |       |       |       |       |        |      |
|    |         | articulate    | 20,0  |  20,0 |  20,0 |  20,0 |  20,0  | 20,0 |
|____|_________|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | simplĂŁ        | 13,5  |  11,5 |  12,0 |  10,5 |  11,5  | 10,0 |
|    |         |               |(14,5) |       | (13,0)|       | (12,5) |      |
| 4. | GreutĂŁĂži|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    | pe osii | dublĂŁ         | 22,5  |  20,5 |  20,0 |  18,5 |  18,0  | 16,5 |
|    |   (t)   |               |(24,0) |       | (22,0)|       | (20,0) |      |
|    |         |_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|
|    |         | triplĂŁ        | 29,0  |  27,0 |  27,0 |  25,0 |  24,5  | 22,0 |
|____|_________|_______________|_______|_______|_______|_______|________|______|

    NOTÃ:
    Limitele maxime de competenÞã pentru alte drumuri publice decât cele naĂžionale se stabilesc de administratorul fiecĂŁrui drum.
    Tonajele menĂžionate în parantezĂŁ reprezintĂŁ limite de competenÞã numai pe drumurile reabilitate (recepĂžionate) Âşi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumaticĂŁ, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilitĂŁ anual de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 3
    la norme

                     LIMITELE MAXIME DE COMPETENÞÃ
la eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport de cĂŁtre subunitĂŁĂžile AND, în funcĂžie de greutatea totalĂŁ

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A = FĂŁrĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport
    B = Cu autorizaĂžie specialĂŁ de transport eliberatĂŁ de D.R.D.P. Âşi E.M.C.A.T.R.
    C = Cu autorizaĂžie specialĂŁ de transport eliberatĂŁ de S.D.N.
    D = Cu autorizaĂžie specialĂŁ de transport eliberatĂŁ de A.C.I. din pctf
    E = Toate categoriile de drumuri
______________________________________________________________________________
|Categoria       |Schema         |DistanĂža |Lungimea |     GreutĂŁĂži totale     |
|vehiculelor     |configuraĂžiilor|dintre   |maximĂŁ   |          (t)            |
|                |pe osii        |axe (m)  |admisĂŁ   |_________________________|
|                |               |         |  (m)    |  A   |  B  |  C  |   D  |
|                |               |         |         |______|_____|_____|______|
|                |               |         |         |  E   |  E  |  E  |   E  |
|________________|_______________|_________|_________|______|_____|_____|______|
|                |       A2      |  < 4,0  |   12,0  | 16,0 |     |     | 18,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2*     | >/= 4,0 |   12,0  | 17,0 |     |     | 19,0 |
|                |               |         |         |(18,0)|     |     |(20,0)|
| autovehicule   |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| marfĂŁ (solo)   |       A3      |   ...   |   12,0  | 22,0 |     |     | 24,0 |
|                |               |         |         |(24,0)|     |     |(26,0)|
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A4      |   ...   |   12,0  | 24,0 |     |     | 26,0 |
|                |               |         |         |(30,0)|     |     |(32,0)|
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2R2    |   ...   |   18,35 | 34,0 |     |     | 36,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2R3    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 42,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| trenuri        |       A3R2    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 42,0 |
| rutiere        |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A3R3    |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 43,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |     A...R...  |   ...   |   18,35 | 40,0 |     |     | 43,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2S1    |   ...   |   16,5  | 30,0 |     |     | 32,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       A2S2*   | >/= 2,0 |   16,5  | 36,0 |     |     | 38,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |  A2S2; A3S1   |   < 2,0 |   16,5  | 34,0 |     |     | 36,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| vehicule       |       A2S3    |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 42,0 |
| articulate     |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |  A3S2; A3S2*  |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 42,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|100,0| 50,0|______|
|                |       A3S3    |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 43,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |     A...S...  |   ...   |   16,5  | 40,0 |     |     | 43,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B2      |  < 4,0  |   12,0  | 16,0 |     |     | 17,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B2*     | >/= 4,0 |   12,0  | 17,0 |     |     | 18,0 |
|                |               |         |         |(18,0)|     |     |(19,0)|
| autocare       |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       B3      |   ...   |   12,0  | 22,0 |     |     | 24,0 |
|                |               |         |         |(24,0)|     |     |(26,0)|
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |       BA3     |   ...   |   18,0  | 26,0 |     |     | 29,0 |
| autobuze       |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| articulate     |       BA4     |   ...   |   18,0  | 30,0 |     |     | 33,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |      B2R...   |  < 4,0  |   18,0  | 22,0 |     |     | 23,0 |
|                |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
| autocare       |     B2*R...   | >/= 4,0 |   18,0  | 23,0 |     |     | 24,0 |
| cu remorcĂŁ     |_______________|_________|_________|______|     |     |______|
|                |      B3R...   |   ...   |   18,0  | 28,0 |     |     | 30,0 |
|________________|_______________|_________|_________|______|_____|_____|______|


    NOTÃ:
    Peste limitele de 100 tone greutate totalĂŁ avizarea Âşi/sau autorizarea se realizeazĂŁ numai de cĂŁtre A.N.D. pentru drumurile naĂžionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenÞã se stabileÂşte de cĂŁtre administratorul acestora.
    Tonajele menĂžionate în parantezĂŁ se aplicĂŁ numai pe drumurile reabilitate (recepĂžionate) Âşi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumaticĂŁ, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilitĂŁ anual de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 4
    la norme

                         TERMENELE MAXIME
de soluĂžionare a cererilor pentru eliberarea avizelor prealabile Âşi a autorizaĂžiilor speciale de transport

 ______________________________________________________________________________
|                     |  A.N.D. | D.R.D.P. | E.M.C.A.T.R. | S.D.N.  |  A.C.I.  |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea avizelor | 30 zile |    ...   |      ...     |   ...   |    ...   |
| prealabile          |         |          |              |         |          |
| omologĂŁrii          |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea avizelor | 30 zile |  20 zile |      ...     | 10 zile |    ...   |
| prealabile          |         |          |              |         |          |
| efectuĂŁrii          |         |          |              |         |          |
| transporturilor     |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|
| Eliberarea          | 30 zile |  20 zile |   pe loc     | 10 zile | pe loc*) |
| autorizaĂžiilor      |         |          |              |         |          |
| speciale de         |         |          |              |         |          |
| transport           |         |          |              |         |          |
|_____________________|_________|__________|______________|_________|__________|


    NOTÃ:
    *) în cazurile în care se depĂŁÂşeÂşte limita de competenÞã autorizarea se efectueazĂŁ în termen de maximum douĂŁ zile.
    Termenele maxime de soluĂžionare pentru alte drumuri publice decât cele naĂžionale se stabilesc de administratorul fiecĂŁrui drum.