├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 55 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 799 din  2 septembrie 2005    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    ART. 1
    Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. Titlul va avea urm─âtorul cuprins:
    "ORDONAN┼ó─é
privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane"
    2. Articolul 1 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 1
    Dispozi┼úiile prezentei ordonan┼úe se aplic─â transporturilor rutiere publice ┼či în cont propriu, de m─ârfuri ┼či de persoane, care se efectueaz─â, integral sau par┼úial, pe drumurile publice din România."
    3. La articolul 2, dup─â litera i) se introduc ┼čase noi litere, literele j) - o), cu urm─âtorul cuprins:
    "j) tahograf digital - tip de tahograf care înglobeaz─â cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a ┼čoferului, unul sau dou─â cititoare de cartele tahografice, o imprimant─â integrat─â sau separat─â, instrumente de afi┼čaj ┼či care permite desc─ârcarea datelor din memorie, afi┼čarea sau imprimarea informa┼úiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localit─â┼úilor unde începe ┼či se termin─â perioada zilnic─â de lucru;
    k) cartel─â tahografic─â - cartel─â de memorie destinat─â a fi utilizat─â la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de c─âtre tahograful digital a de┼úin─âtorului cartelei sau a grupului c─âruia îi apar┼úine de┼úin─âtorul, precum ┼či desc─ârcarea ┼či stocarea datelor. Cartela tahografic─â are o valabilitate de 5 ani ┼či se elibereaz─â de autoritatea competent─â.
    O cartel─â tahografic─â poate fi de unul dintre urm─âtoarele tipuri:
    1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberat─â unui produc─âtor de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat s─â monteze, s─â repare, s─â regleze ┼či s─â verifice tahografe digitale. Aceast─â cartel─â identific─â de┼úin─âtorul ┼či permite încercarea ┼či etalonarea aparatului de control ┼či/sau desc─ârcarea datelor din aparat;
    2. cartela conduc─âtorului auto - cartela eliberat─â unui anumit conduc─âtor auto. Aceast─â cartel─â identific─â conduc─âtorul auto ┼či permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    3. cartel─â de control - cartela eliberat─â organismului de control abilitat prin legisla┼úia în vigoare. Aceast─â cartel─â identific─â organismul de control ┼či, eventual, persoana care efectueaz─â controlul ┼či permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conduc─âtorilor auto pentru citirea, imprimarea ┼či/sau desc─ârcarea datelor;
    4. cartela întreprinderii - cartela eliberat─â proprietarului sau de┼úin─âtorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Aceast─â cartel─â identific─â întreprinderea ┼či permite afi┼čarea, desc─ârcarea ┼či imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;
    l) lucr─âtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueaz─â transporturi rutiere publice ┼či/sau în cont propriu ┼či face parte din personalul implicat efectiv în opera┼úiuni de transport rutier. Cursan┼úii ┼či stagiarii implica┼úi efectiv în opera┼úiuni de transport rutier sunt considera┼úi lucr─âtori mobili;
    m) timp de munc─â al lucr─âtorului mobil - perioada, cuprins─â între începutul ┼či sfâr┼čitul lucrului, în care lucr─âtorul mobil este implicat efectiv în opera┼úiuni de transport rutier ┼či î┼či exercit─â func┼úiile ┼či atribu┼úiile ┼či perioada în care acesta este la dispozi┼úia angajatorului, neputând dispune liber de timpul s─âu, fiind obligat s─â r─âmân─â la locul de munc─â;
    n) perioad─â de disponibilitate - orice perioad─â, care nu este nici pauz─â, nici perioad─â de odihn─â, în cursul c─âreia lucr─âtorul mobil nu este nevoit s─â r─âmân─â la locul s─âu de munc─â, dar trebuie s─â fie disponibil pentru a r─âspunde oric─âror eventuale solicit─âri de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucr─âtorul mobil înso┼úe┼čte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum ┼či perioadele de a┼čteptare în punctele de trecere a frontierei ┼či cele impuse de restric┼úiile de circula┼úie. Perioadele de disponibilitate ┼či durata lor preconizat─â trebuie s─â fie cunoscute dinainte de c─âtre lucr─âtorul mobil, fie înainte de plecarea în curs─â, fie înainte de începerea perioadei în cauz─â;
    o) loc de munc─â al lucr─âtorului mobil - locul de la sediul întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucr─âtorul mobil î┼či îndepline┼čte atribu┼úiile, sau vehiculul pe care îl utilizeaz─â lucr─âtorul mobil în exercitarea atribu┼úiilor sale sau orice alt loc unde lucr─âtorul mobil desf─â┼čoar─â activit─â┼úi legate de activitatea de transport."
    4. La articolul 3 alineatul (1), litera l) va avea urm─âtorul cuprins:
    "l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal;".
    5. La articolul 3 alineatul (1), dup─â litera t) se introduce o nou─â liter─â, litera u), cu urm─âtorul cuprins:
    "u) vehicule istorice."
    6. Dup─â capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili

    ART. 8^1
    (1) în cursul unei s─âpt─âmâni, timpul total de lucru al lucr─âtorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maxim─â a timpului de lucru s─âpt─âmânal poate fi prelungit─â pân─â la maximum 60 de ore, cu condi┼úia ca, pentru orice perioad─â de 4 luni consecutive, media timpului de lucru s─âpt─âmânal s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucr─âtorilor mobili care muncesc pentru mai mul┼úi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiv─â pentru to┼úi angajatorii. Angajatorul va cere lucr─âtorului mobil în cauz─â informa┼úii cu privire la timpul lucrat pentru al┼úi angajatori. Lucr─âtorul mobil va furniza în scris aceste informa┼úii.
    ART. 8^2
    Lucr─âtorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive f─âr─â pauz─â. Timpul de lucru va fi întrerupt de o pauz─â de cel pu┼úin 30 de minute dac─â timpul total de lucru este de 6 pân─â la 9 ore ┼či, respectiv, de cel pu┼úin 45 de minute dac─â timpul total de lucru dep─â┼če┼čte 9 ore. Pauzele pot fi împ─âr┼úite în perioade de minimum 15 minute.
    ART. 8^3
    Timpul de munc─â zilnic nu va dep─â┼či 10 ore într-un interval de 24 de ore, dac─â lucr─âtorul mobil munce┼čte în perioada cuprins─â între ora 0,00 ┼či ora 7,00, indiferent de num─ârul de ore lucrate în aceast─â perioad─â. Munca efectuat─â în aceast─â perioad─â se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condi┼úiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât s─â nu fie pus─â în pericol siguran┼úa rutier─â.
    ART. 8^4
    în cazul cursan┼úilor ┼či al stagiarilor se aplic─â, în ceea ce prive┼čte pauzele ┼či perioadele de odihn─â, prevederile art. 5 - 8."
    7. Titlul capitolului IV va avea urm─âtorul cuprins:
    "CAP. 4
    Obliga┼úiile întreprinderilor, ale conduc─âtorilor auto ┼či ale lucr─âtorilor mobili"
    7^1. Partea introductiv─â a articolului 9 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 9
    întreprinderile care efectueaz─â transport rutier public sau în cont propriu au urm─âtoarele obliga┼úii:"
    8. La articolul 9, literele c) ┼či e) vor avea urm─âtorul cuprins:
    "c) s─â informeze conduc─âtorii auto ┼či lucr─âtorii mobili cu privire la reglement─ârile na┼úionale relevante, regulamentele interne ale întreprinderii ┼či prevederile relevante ale contractelor colective de munc─â;
    ..........................................................................
    e) s─â angajeze transporturile ┼či s─â întocmeasc─â programul de executare a transporturilor, astfel încât conduc─âtorul auto ┼či lucr─âtorii mobili s─â poat─â respecta prevederile prezentei ordonan┼úe privind timpul de lucru, de odihn─â ┼či de repaus;".
    9. La articolul 9, dup─â litera f) se introduce o nou─â liter─â, litera g), cu urm─âtorul cuprins:
    "g) s─â ┼úin─â eviden┼úa timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili, s─â p─âstreze aceste eviden┼úe pentru o perioad─â de 2 ani ┼či s─â elibereze lucr─âtorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste eviden┼úe cu privire la timpul de munc─â."
    10. Dup─â articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Lucr─âtorii mobili au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â respecte timpul de munc─â, a┼ča cum este stabilit prin prezenta ordonan┼ú─â;
    b) în cazul celor care lucreaz─â pentru mai mul┼úi angajatori, s─â furnizeze în scris informa┼úii corecte angajatorilor cu privire la timpul de munc─â lucrat."
    11. La articolul 13 alineatul (1), literele a) ┼či b) vor avea urm─âtorul cuprins:
    "a) întreprinderile au obliga┼úia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel pu┼úin 20% din înregistr─âri, astfel încât s─âpt─âmânal s─â fie controla┼úi to┼úi conduc─âtorii auto ┼či to┼úi lucr─âtorii mobili;
    b) Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului ┼či Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei au obliga┼úia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel pu┼úin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conduc─âtorii vehiculelor ┼či lucr─âtorii mobili care fac obiectul prezentei ordonan┼úe. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi mini┼čtri;".
    12. La articolul 15, literele e), l) ┼či m) vor avea urm─âtorul cuprins:
    "e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor ┼či a perioadelor de odihn─â ┼či de repaus ale conduc─âtorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili;
    ..........................................................................
    l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistr─ârilor sau a registrelor de eviden┼ú─â privind timpul de munc─â al lucr─âtorilor mobili;
    m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistr─ârilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de eviden┼ú─â privind timpul de munc─â al lucr─âtorilor mobili pentru ultimii 2 ani;".
    13. La articolul 15, dup─â litera n) se introduce o nou─â liter─â, litera o), cu urm─âtorul cuprins:
    "o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e)."
    13^1. La articolul 16, literele a), b), c), d), g) ┼či h) ale alineatului (1) vor avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 15 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cea de la lit. a), cu amend─â de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    b) cele de la lit. b) ┼či n), cu amend─â de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    c) cele de la lit. c), g) ┼či h), cu amend─â de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    d) cele de la lit. d) ┼či i), cu amend─â de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    ..........................................................................
    g) cele de la lit. j) ┼či k), cu amend─â de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier sau conduc─âtorului auto, dup─â caz;
    h) cele de la lit. l) ┼či m), cu amend─â de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier."
    14. La articolul 16 alineatul (1), literele e) ┼či f) vor avea urm─âtorul cuprins:
    "e) cea de la lit. e), cu amend─â de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabil─â întreprinderii, ┼či imobilizarea vehiculului aflat în trafic, pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor privind timpul de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â, dup─â caz, sau cu amend─â de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabil─â întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dac─â nu i-a sanc┼úionat pe conduc─âtorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonan┼úe;
    f) cele de la lit. f) ┼či o), cu amend─â de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabil─â întreprinderii;".
    15. Alineatele (3) ┼či (4) ale articolului 16 se abrog─â.
    16. Articolul 17 va avea urm─âtorul cuprins:
     "ART. 17
    Contraven┼úiile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei."
    17. La articolul 21, litera c) va avea urm─âtorul cuprins:
    "c) pân─â la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conduc─âtorului auto, precum ┼či vehiculele destinate transportului rutier de marf─â, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone;".
      18. La articolul 21, dup─â litera c) se introduc dou─â noi litere, literele d) ┼či e), cu urm─âtorul cuprins:
    "d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonan┼úe, care se înmatriculeaz─â pentru prima oar─â, vor fi dotate cu tahografe digitale;
    e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului ┼či în cazul în care transmiterea semnalelor c─âtre aparatul de înregistrare este exclusiv electric─â, noul tahograf ce se va instala pe urm─âtoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conduc─âtorului auto, ┼či mas─â maxim─â autorizat─â mai mare de 10 tone, precum ┼či vehiculele înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marf─â, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone."
    19. Dup─â articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 ┼či 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derog─ârii de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare."
    19^1. Dup─â articolul 21^1 se introduce un nou articol, articolul 21^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 21^2
    Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit."
    20. Articolul 22 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 22
    Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului emite normele tehnice privind montarea ┼či inspec┼úia tehnic─â a aparatelor de control (tahografelor) ┼či normele privind activitatea de control al respect─ârii prevederilor prezentei ordonan┼úe."
    ART. 2
    în cuprinsul Ordonan┼úei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ulterioare, sintagma "operator de transport" se înlocuie┼čte cu sintagma "întreprindere".
    ART. 3
    în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului va emite normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea cartelelor tahografice.
    ART. 4
    Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či cu modific─ârile ┼či complet─ârile aduse prin prezenta ordonan┼ú─â, va fi republicat─â, dup─â aprobarea acesteia de c─âtre Parlament, dându-se textelor o nou─â numerotare.
    Prezenta ordonan┼ú─â transpune prevederile art. 1 - 12 ┼či ale art. 14 - 16 din Directiva Parlamentului European ┼či a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/15 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier ┼či creeaz─â cadrul legal necesar aplic─ârii directe, la data ader─ârii, a prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.135/1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ┼či a Directivei nr. 88/599/CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či nr. 3.821/85.
    ART. 5
    Prezenta ordonan┼ú─â intr─â în vigoare la 3 zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.