închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ Nr. 55 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ºi a perioadelor de odihnã ale conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 799 din  2 septembrie 2005    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã.

    ART. 1
    OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Titlul va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ORDONANÞÃ
privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane"
    2. Articolul 1 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 1
    DispoziĂžiile prezentei ordonanĂže se aplicĂŁ transporturilor rutiere publice Âşi în cont propriu, de mĂŁrfuri Âşi de persoane, care se efectueazĂŁ, integral sau parĂžial, pe drumurile publice din România."
    3. La articolul 2, dupĂŁ litera i) se introduc Âşase noi litere, literele j) - o), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "j) tahograf digital - tip de tahograf care înglobeazĂŁ cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a Âşoferului, unul sau douĂŁ cititoare de cartele tahografice, o imprimantĂŁ integratĂŁ sau separatĂŁ, instrumente de afiÂşaj Âşi care permite descĂŁrcarea datelor din memorie, afiÂşarea sau imprimarea informaĂžiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localitĂŁĂžilor unde începe Âşi se terminĂŁ perioada zilnicĂŁ de lucru;
    k) cartelĂŁ tahograficĂŁ - cartelĂŁ de memorie destinatĂŁ a fi utilizatĂŁ la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de cĂŁtre tahograful digital a deĂžinĂŁtorului cartelei sau a grupului cĂŁruia îi aparĂžine deĂžinĂŁtorul, precum Âşi descĂŁrcarea Âşi stocarea datelor. Cartela tahograficĂŁ are o valabilitate de 5 ani Âşi se elibereazĂŁ de autoritatea competentĂŁ.
    O cartelĂŁ tahograficĂŁ poate fi de unul dintre urmĂŁtoarele tipuri:
    1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberatĂŁ unui producĂŁtor de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat sĂŁ monteze, sĂŁ repare, sĂŁ regleze Âşi sĂŁ verifice tahografe digitale. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ deĂžinĂŁtorul Âşi permite încercarea Âşi etalonarea aparatului de control Âşi/sau descĂŁrcarea datelor din aparat;
    2. cartela conducĂŁtorului auto - cartela eliberatĂŁ unui anumit conducĂŁtor auto. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ conducĂŁtorul auto Âşi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    3. cartelĂŁ de control - cartela eliberatĂŁ organismului de control abilitat prin legislaĂžia în vigoare. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ organismul de control Âşi, eventual, persoana care efectueazĂŁ controlul Âşi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conducĂŁtorilor auto pentru citirea, imprimarea Âşi/sau descĂŁrcarea datelor;
    4. cartela întreprinderii - cartela eliberatĂŁ proprietarului sau deĂžinĂŁtorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ întreprinderea Âşi permite afiÂşarea, descĂŁrcarea Âşi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;
    l) lucrĂŁtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueazĂŁ transporturi rutiere publice Âşi/sau în cont propriu Âşi face parte din personalul implicat efectiv în operaĂžiuni de transport rutier. CursanĂžii Âşi stagiarii implicaĂži efectiv în operaĂžiuni de transport rutier sunt consideraĂži lucrĂŁtori mobili;
    m) timp de muncĂŁ al lucrĂŁtorului mobil - perioada, cuprinsĂŁ între începutul Âşi sfârÂşitul lucrului, în care lucrĂŁtorul mobil este implicat efectiv în operaĂžiuni de transport rutier Âşi îÂşi exercitĂŁ funcĂžiile Âşi atribuĂžiile Âşi perioada în care acesta este la dispoziĂžia angajatorului, neputând dispune liber de timpul sĂŁu, fiind obligat sĂŁ rĂŁmânĂŁ la locul de muncĂŁ;
    n) perioadĂŁ de disponibilitate - orice perioadĂŁ, care nu este nici pauzĂŁ, nici perioadĂŁ de odihnĂŁ, în cursul cĂŁreia lucrĂŁtorul mobil nu este nevoit sĂŁ rĂŁmânĂŁ la locul sĂŁu de muncĂŁ, dar trebuie sĂŁ fie disponibil pentru a rĂŁspunde oricĂŁror eventuale solicitĂŁri de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrĂŁtorul mobil însoĂžeÂşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum Âşi perioadele de aÂşteptare în punctele de trecere a frontierei Âşi cele impuse de restricĂžiile de circulaĂžie. Perioadele de disponibilitate Âşi durata lor preconizatĂŁ trebuie sĂŁ fie cunoscute dinainte de cĂŁtre lucrĂŁtorul mobil, fie înainte de plecarea în cursĂŁ, fie înainte de începerea perioadei în cauzĂŁ;
    o) loc de muncĂŁ al lucrĂŁtorului mobil - locul de la sediul întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrĂŁtorul mobil îÂşi îndeplineÂşte atribuĂžiile, sau vehiculul pe care îl utilizeazĂŁ lucrĂŁtorul mobil în exercitarea atribuĂžiilor sale sau orice alt loc unde lucrĂŁtorul mobil desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži legate de activitatea de transport."
    4. La articolul 3 alineatul (1), litera l) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal;".
    5. La articolul 3 alineatul (1), dupĂŁ litera t) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera u), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "u) vehicule istorice."
    6. DupĂŁ capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili

    ART. 8^1
    (1) în cursul unei sĂŁptĂŁmâni, timpul total de lucru al lucrĂŁtorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maximĂŁ a timpului de lucru sĂŁptĂŁmânal poate fi prelungitĂŁ pânĂŁ la maximum 60 de ore, cu condiĂžia ca, pentru orice perioadĂŁ de 4 luni consecutive, media timpului de lucru sĂŁptĂŁmânal sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucrĂŁtorilor mobili care muncesc pentru mai mulĂži angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivĂŁ pentru toĂži angajatorii. Angajatorul va cere lucrĂŁtorului mobil în cauzĂŁ informaĂžii cu privire la timpul lucrat pentru alĂži angajatori. LucrĂŁtorul mobil va furniza în scris aceste informaĂžii.
    ART. 8^2
    LucrĂŁtorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive fĂŁrĂŁ pauzĂŁ. Timpul de lucru va fi întrerupt de o pauzĂŁ de cel puĂžin 30 de minute dacĂŁ timpul total de lucru este de 6 pânĂŁ la 9 ore Âşi, respectiv, de cel puĂžin 45 de minute dacĂŁ timpul total de lucru depĂŁÂşeÂşte 9 ore. Pauzele pot fi împĂŁrĂžite în perioade de minimum 15 minute.
    ART. 8^3
    Timpul de muncĂŁ zilnic nu va depĂŁÂşi 10 ore într-un interval de 24 de ore, dacĂŁ lucrĂŁtorul mobil munceÂşte în perioada cuprinsĂŁ între ora 0,00 Âşi ora 7,00, indiferent de numĂŁrul de ore lucrate în aceastĂŁ perioadĂŁ. Munca efectuatĂŁ în aceastĂŁ perioadĂŁ se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiĂžiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât sĂŁ nu fie pusĂŁ în pericol siguranĂža rutierĂŁ.
    ART. 8^4
    în cazul cursanĂžilor Âşi al stagiarilor se aplicĂŁ, în ceea ce priveÂşte pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ, prevederile art. 5 - 8."
    7. Titlul capitolului IV va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "CAP. 4
    ObligaĂžiile întreprinderilor, ale conducĂŁtorilor auto Âşi ale lucrĂŁtorilor mobili"
    7^1. Partea introductivĂŁ a articolului 9 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 9
    întreprinderile care efectueazĂŁ transport rutier public sau în cont propriu au urmĂŁtoarele obligaĂžii:"
    8. La articolul 9, literele c) Âşi e) vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) sĂŁ informeze conducĂŁtorii auto Âşi lucrĂŁtorii mobili cu privire la reglementĂŁrile naĂžionale relevante, regulamentele interne ale întreprinderii Âşi prevederile relevante ale contractelor colective de muncĂŁ;
    ..........................................................................
    e) sĂŁ angajeze transporturile Âşi sĂŁ întocmeascĂŁ programul de executare a transporturilor, astfel încât conducĂŁtorul auto Âşi lucrĂŁtorii mobili sĂŁ poatĂŁ respecta prevederile prezentei ordonanĂže privind timpul de lucru, de odihnĂŁ Âşi de repaus;".
    9. La articolul 9, dupĂŁ litera f) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera g), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "g) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili, sĂŁ pĂŁstreze aceste evidenĂže pentru o perioadĂŁ de 2 ani Âşi sĂŁ elibereze lucrĂŁtorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste evidenĂže cu privire la timpul de muncĂŁ."
    10. DupĂŁ articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 9^1
    LucrĂŁtorii mobili au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ respecte timpul de muncĂŁ, aÂşa cum este stabilit prin prezenta ordonanÞã;
    b) în cazul celor care lucreazĂŁ pentru mai mulĂži angajatori, sĂŁ furnizeze în scris informaĂžii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncĂŁ lucrat."
    11. La articolul 13 alineatul (1), literele a) Âşi b) vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) întreprinderile au obligaĂžia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puĂžin 20% din înregistrĂŁri, astfel încât sĂŁptĂŁmânal sĂŁ fie controlaĂži toĂži conducĂŁtorii auto Âşi toĂži lucrĂŁtorii mobili;
    b) Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului Âşi Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei au obligaĂžia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel puĂžin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducĂŁtorii vehiculelor Âşi lucrĂŁtorii mobili care fac obiectul prezentei ordonanĂže. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi miniÂştri;".
    12. La articolul 15, literele e), l) Âşi m) vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor Âşi a perioadelor de odihnĂŁ Âşi de repaus ale conducĂŁtorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili;
    ..........................................................................
    l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistrĂŁrilor sau a registrelor de evidenÞã privind timpul de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili;
    m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrĂŁrilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenÞã privind timpul de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili pentru ultimii 2 ani;".
    13. La articolul 15, dupĂŁ litera n) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera o), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e)."
    13^1. La articolul 16, literele a), b), c), d), g) Âşi h) ale alineatului (1) vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 15 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cea de la lit. a), cu amendĂŁ de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    b) cele de la lit. b) Âşi n), cu amendĂŁ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    c) cele de la lit. c), g) Âşi h), cu amendĂŁ de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    d) cele de la lit. d) Âşi i), cu amendĂŁ de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    ..........................................................................
    g) cele de la lit. j) Âşi k), cu amendĂŁ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier sau conducĂŁtorului auto, dupĂŁ caz;
    h) cele de la lit. l) Âşi m), cu amendĂŁ de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier."
    14. La articolul 16 alineatul (1), literele e) Âşi f) vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "e) cea de la lit. e), cu amendĂŁ de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabilĂŁ întreprinderii, Âşi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, pânĂŁ la îndeplinirea condiĂžiilor privind timpul de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ, dupĂŁ caz, sau cu amendĂŁ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilĂŁ întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacĂŁ nu i-a sancĂžionat pe conducĂŁtorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonanĂže;
    f) cele de la lit. f) Âşi o), cu amendĂŁ de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabilĂŁ întreprinderii;".
    15. Alineatele (3) Âşi (4) ale articolului 16 se abrogĂŁ.
    16. Articolul 17 va avea urmĂŁtorul cuprins:
     "ART. 17
    ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei."
    17. La articolul 21, litera c) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducĂŁtorului auto, precum Âşi vehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone;".
      18. La articolul 21, dupĂŁ litera c) se introduc douĂŁ noi litere, literele d) Âşi e), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonanĂže, care se înmatriculeazĂŁ pentru prima oarĂŁ, vor fi dotate cu tahografe digitale;
    e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului Âşi în cazul în care transmiterea semnalelor cĂŁtre aparatul de înregistrare este exclusiv electricĂŁ, noul tahograf ce se va instala pe urmĂŁtoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducĂŁtorului auto, Âşi masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 10 tone, precum Âşi vehiculele înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marfĂŁ, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone."
    19. DupĂŁ articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 Âşi 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derogĂŁrii de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare."
    19^1. DupĂŁ articolul 21^1 se introduce un nou articol, articolul 21^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 21^2
    Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit."
    20. Articolul 22 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 22
    Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului emite normele tehnice privind montarea Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ a aparatelor de control (tahografelor) Âşi normele privind activitatea de control al respectĂŁrii prevederilor prezentei ordonanĂže."
    ART. 2
    în cuprinsul OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile ulterioare, sintagma "operator de transport" se înlocuieÂşte cu sintagma "întreprindere".
    ART. 3
    în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže, Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului va emite normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea cartelelor tahografice.
    ART. 4
    OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile aduse prin prezenta ordonanÞã, va fi republicatĂŁ, dupĂŁ aprobarea acesteia de cĂŁtre Parlament, dându-se textelor o nouĂŁ numerotare.
    Prezenta ordonanÞã transpune prevederile art. 1 - 12 Âşi ale art. 14 - 16 din Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/15 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier Âşi creeazĂŁ cadrul legal necesar aplicĂŁrii directe, la data aderĂŁrii, a prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.135/1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier Âşi a Directivei nr. 88/599/CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi nr. 3.821/85.
    ART. 5
    Prezenta ordonanÞã intrĂŁ în vigoare la 3 zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.