închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 335 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere


EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1101 din  7 decembrie 2005

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 1, titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane"
    2. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică transporturilor rutiere publice şi în cont propriu, de mărfuri şi de persoane, care se efectuează, integral sau parţial, pe drumurile publice din România."
    3. La articolul I punctul 3, literele k), l) şi m) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:
    "k) cartelă tahografică - cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de către tahograful digital a deţinătorului cartelei sau a grupului căruia îi aparţine deţinătorul, precum şi descărcarea şi stocarea datelor. Cartela tahografică are o valabilitate de 5 ani şi se eliberează de autoritatea competentă.
    O cartelă tahografică poate fi de unul dintre următoarele tipuri:
    1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberată unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat să monteze, să repare, să regleze şi să verifice tahografe digitale. Această cartelă identifică deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descărcarea datelor din aparat;
    2. cartela conducătorului auto - cartela eliberată unui anumit conducător auto. Această cartelă identifică conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    3. cartelă de control - cartela eliberată organismului de control abilitat prin legislaţia în vigoare. Această cartelă identifică organismul de control şi, eventual, persoana care efectuează controlul şi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea şi/sau descărcarea datelor;
    4. cartela întreprinderii - cartela eliberată proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Această cartelă identifică întreprinderea şi permite afişarea, descărcarea şi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;
    l) lucrător mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice şi/sau în cont propriu şi face parte din personalul implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier. Cursanţii şi stagiarii implicaţi efectiv în operaţiuni de transport rutier sunt consideraţi lucrători mobili;
    m) timp de muncă al lucrătorului mobil - perioada, cuprinsă între începutul şi sfârşitul lucrului, în care lucrătorul mobil este implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier şi îşi exercită funcţiile şi atribuţiile şi perioada în care acesta este la dispoziţia angajatorului, neputând dispune liber de timpul său, fiind obligat să rămână la locul de muncă;".
    4. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. Partea introductivă a articolului 9 va avea următorul cuprins:
    <<ART. 9
    întreprinderile care efectuează transport rutier public sau în cont propriu au următoarele obligaţii:>>".
    5. La articolul I punctul 9, litera g) a articolului 9 va avea următorul cuprins:
    "g) să ţină evidenţa timpului de muncă al lucrătorilor mobili, să păstreze aceste evidenţe pentru o perioadă de 2 ani şi să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste evidenţe cu privire la timpul de muncă."
    6. La articolul I punctul 10, literele a) şi b) ale articolului 9^1 vor avea următorul cuprins:
    "a) să respecte timpul de muncă, aşa cum este stabilit prin prezenta ordonanţă;
    b) în cazul celor care lucrează pentru mai mulţi angajatori, să furnizeze în scris informaţii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncă lucrat."
    7. La articolul I punctul 11, litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
    "b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au obligaţia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor şi lucrătorii mobili care fac obiectul prezentei ordonanţe. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi miniştri;".
    8. La articolul I punctul 12, literele l) şi m) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:
    "l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistrărilor sau a registrelor de evidenţă privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili;
    m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrărilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenţă privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili pentru ultimii 2 ani;".
    9. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:
    "13^1. La articolul 16, literele a), b), c), d), g) şi h) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
    <<ART. 16
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează:
    a) cea de la lit. a), cu amendă de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    b) cele de la lit. b) şi n), cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    c) cele de la lit. c), g) şi h), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    d) cele de la lit. d) şi i), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;
    ..........................................................................
    g) cele de la lit. j) şi k), cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;
    h) cele de la lit. l) şi m), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier.>>"
    10. La articolul I punctul 16, articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."
    11. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:
    "19^1. După articolul 21^1 se introduce un nou articol, articolul 21^2, cu următorul cuprins:
    <<ART. 21^2
    Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.>>"

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                      PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                               ADRIAN NĂSTASE

                           PREŞEDINTELE SENATULUI
                              NICOLAE VĂCĂROIU