├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea ┼či certificarea produselor ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ┼či condi┼úiile de introducere pe pia┼ú─â a acestora - RNTR 4


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1168 din 22 decembrie 2005

    în temeiul prevederilor art. III din Ordonan┼úa Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum ┼či condi┼úiile de comercializare ┼či utilizare a acestora, ale art. 5 alin. (2) lit. k) ┼či alin. (3) lit. m) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Reglement─ârile privind omologarea ┼či certificarea produselor ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ┼či condi┼úiile de introducere pe pia┼ú─â a acestora - RNTR 4, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Certificatele de omologare ┼či certificatele de certificare pentru produse ┼či materiale de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, emise de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, î┼či p─âstreaz─â valabilitatea pân─â la data expir─ârii.
    ART. 3
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind certificarea ┼či/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum ┼či autorizarea agen┼úilor economici care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de repara┼úii, de reglare, de modific─âri constructive, de reconstruc┼úie a vehiculelor rutiere, precum ┼či de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

           Ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului,
                                Gheorghe Dobre

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodus─â în facsimil.

                                REGLEMENT─éRI
privind omologarea ┼či certificarea produselor ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ┼či condi┼úiile de introducere pe pia┼ú─â a acestora - RNTR 4

    CAP. 1
    Generalit─â┼úi

    1.1. Scop
    Scopul prezentelor reglement─âri este de a stabili metodologia ┼či condi┼úiile privind certificarea sau omologarea produselor ┼či materialelor de exploatare noi utilizate la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguran┼úa circula┼úiei, protec┼úia mediului, eficien┼úa energetic─â ┼či protec┼úia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.
    Prezentele reglement─âri stabilesc:
    - cerin┼úele ce trebuie îndeplinite de produc─âtorii, reprezentan┼úii produc─âtorilor, importatorii ┼či distribuitorii de produse ┼či materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere pentru a putea ob┼úine certificarea sau omologarea acestora;
    - cerin┼úele ce trebuie îndeplinite de operatorii economici pentru autorizarea proceselor de parti┼úionare ┼či ambalare a materialelor de exploatare certificate sau omologate de RAR;
    - lista produselor ┼či materialelor de exploatare care necesit─â omologare sau certificare în vederea introducerii pe pia┼ú─â;
    - condi┼úiile de introducere pe pia┼ú─â a produselor ┼či materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare.
    1.2. Domeniul de aplicare
    Prezentele reglement─âri se aplic─â la certificarea sau omologarea produselor ┼či materialelor de exploatare noi fabricate/importate în serie sau a loturilor de produse ┼či materiale de exploatare noi din categoria celor care privesc siguran┼úa circula┼úiei, protec┼úia mediului, eficien┼úa energetic─â ┼či protec┼úia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.
    De asemenea, prezentele reglement─âri se aplic─â la autorizarea de c─âtre RAR a operatorilor economici care parti┼úioneaz─â ┼či ambaleaz─â materiale de exploatare certificate sau omologate de c─âtre RAR.
    Prezenta metodologie se aplic─â de:
    - Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" (RAR);
    - produc─âtorii de vehicule rutiere;
    - produc─âtorii, reprezentan┼úii produc─âtorilor, importatorii ┼či distribuitorii de produse ┼či materiale de exploatare pentru vehicule rutiere;
    - operatorii economici, al┼úii decât produc─âtorii, care parti┼úioneaz─â ┼či ambaleaz─â materiale de exploatare auto certificate sau omologate.
    1.3. Defini┼úii ┼či abrevieri
    1.3.1. Defini┼úii
    Pentru scopul prezentelor reglement─âri sunt defini┼úi urm─âtorii termeni:
    - autorizare - proces în urma c─âruia se elibereaz─â o autoriza┼úie;
    - autoriza┼úie - document eliberat de RAR în urma evalu─ârii unor activit─â┼úi ┼či a rezultatelor acestora, conform reglement─ârilor ┼či procedurilor în vigoare, care confer─â celui autorizat dreptul de a desf─â┼čura o activitate bine precizat─â;
    - autoritate competent─â - institu┼úie notificat─â de Statele membre ale UE sau notificat─â de P─âr┼úile contractante la Acordurile de la Geneva pentru emiterea certificatelor de omologare comunitar─â CE/CEE, respectiv a certificatelor de omologare interna┼úional─â CEE-ONU;
    - certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare a conformit─â┼úii, ce indic─â faptul c─â un produs sau material de exploatare, proces sau serviciu, corespunz─âtor identificat, a parcurs procesul de certificare a conformit─â┼úii ┼či a respectat documenta┼úia tehnic─â normativ─â;
    - certificare a unui produs sau a unui material de exploatare - procedura administrativ─â prin care RAR sau un alt organism de certificare a produselor desemnat conform legisla┼úiei în vigoare de MTCT, certific─â faptul c─â un produs sau un material de exploatare îndepline┼čte condi┼úiile tehnice esen┼úiale pentru siguran┼úa rutier─â, protec┼úia mediului ┼či eficien┼úa energetic─â, precizate prin standarde na┼úionale, standarde interna┼úionale, reglement─âri interna┼úionale sau na┼úionale aplicabile ori prin specifica┼úiile tehnice declarate de c─âtre fabricant. în prezenta reglementare certificarea este asimilat─â omolog─ârii.
    - certificare a unui carburant auto - procedura administrativ─â prin care RAR certific─â faptul c─â un carburant auto îndepline┼čte condi┼úiile tehnice aplicabile în vederea introducerii pe pia┼ú─â;
    - declara┼úie de conformitate - document emis de titularul certificatului de conformitate/omologare al unui produs sau material de exploatare la introducerea pe pia┼ú─â a acestora, prin care atest─â pe propria r─âspundere conformitatea produsului sau materialului de exploatare cu cerin┼úele specificate;
    - distribuitor - persoan─â juridic─â având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare;
    - document tehnic normativ - document tehnic care specific─â reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activit─â┼úi ori pentru rezultatele acestora - produse, materiale de exploatare ┼či servicii. Exemple de documente tehnice normative: specifica┼úii tehnice, standarde, regulamente, directive;
    - familie de produse - produse din aceea┼či categorie, realizate de acela┼či produc─âtor cu aceea┼či dotare ┼či tehnologie, având acela┼či domeniu de utilizare ┼či caracteristici constructive similare. De exemplu, o familie de produse poate fi format─â din variante de tipodimensiuni ale aceluia┼či produs;
    - importator - persoan─â juridic─â având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare provenite din import;
    - interschimbabilitate - proprietatea unor produse care îndeplinesc aceea┼či func┼úie de a putea fi înlocuite unul cu cel─âlalt, f─âr─â a afecta func┼úionarea ansamblului pentru care au fost proiectate. Aceast─â proprietate se asigur─â printr-o stabilire corect─â a dimensiunilor, formelor, materialelor, prin respectarea limitelor de toleran┼ú─â, a caracteristicilor fizico-mecanice ┼či chimice, permi┼úând înlocuirea produselor uzate sau avariate cu altele noi;
    - introducere pe pia┼ú─â - ac┼úiunea de a face disponibile, contra cost sau gratuit, produse sau materiale de exploatare noi în vederea utiliz─ârii sau comercializ─ârii;
    - licen┼ú─â de utilizare a certificatului de conformitate - document care confer─â titularului dreptul de utilizare a certificatului de conformitate;
    - lot de produse sau materiale de exploatare pentru certificare sau omologare - cantitate definit─â ┼či omogen─â de produse sau materiale de exploatare noi de acela┼či tip, prezentat─â în acela┼či timp la certificare sau omologare;
    - marc─â de conformitate - simbol grafic protejat ce indic─â faptul c─â un produs sau un material de exploatare a fost certificat în raport cu toate cerin┼úele aplicabile;
    - marc─â de omologare - simbol grafic, care demonstreaz─â faptul c─â un produs sau un material de exploatare a fost omologat;
    - marc─â de omologare interna┼úional─â sau comunitar─â - simbol acordat de o autoritate competent─â pentru a demonstra îndeplinirea de c─âtre un produc─âtor ┼či de c─âtre produsul pe care se aplic─â a condi┼úiilor tehnice cerute de un regulament CEE-ONU sau de o directiv─â CE/CEE;
    - marcaj de securizare - set de simboluri ┼či informa┼úii codificate, inscrip┼úionate pe un mediu suport, centralizat la nivel na┼úional, protejat prin mijloace tehnice împotriva copierii neautorizate, care se aplic─â pe produsele certificate sau omologate RAR de c─âtre operatorii economici care au ob┼úinut certificate doveditoare a certific─ârii sau omolog─ârii, cu scopul de atestare a aprob─ârii de comercializare;
    - material de exploatare - substan┼úe chimice necesare la utilizarea vehiculelor rutiere care se consum─â sau se uzeaz─â în timpul utiliz─ârii unui vehicul rutier ┼či care se completeaz─â sau se înlocuiesc în timpul exploat─ârii acestuia. Include carburan┼úii auto, lubrifian┼úii auto, aditivii pentru carburan┼úii auto, lichidele de frân─â, lichidele de r─âcire, uleiurile hidraulice.
    - omologare a unui produs sau material de exploatare - procedura administrativ─â prin care RAR certific─â faptul c─â un produs sau un material de exploatare îndepline┼čte condi┼úiile tehnice aplicabile conform legisla┼úiei în vigoare;
    - onorabilitate - situa┼úie în care se g─âse┼čte o persoan─â fizic─â, ac┼úionar majoritar, administrator sau manager al unei societ─â┼úi comerciale, responsabil─â juridic pentru conformitatea produselor prezentate organismului de certificare sau autorit─â┼úii de omologare, care nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni penale ┼či care ac┼úioneaz─â în mod etic ┼či responsabil în rela┼úiile cu beneficiarii ┼či cu autorit─â┼úile;
    - produs - un sistem, un echipament, o pies─â, o component─â sau o entitate tehnic─â utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montare ori utilizare ulterioar─â fabric─ârii pe un vehicul omologat;
    - produs de schimb de origine - produs destinat s─â fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul ┼či care este de aceea┼či calitate ca ┼či produsul de origine fiind fabricat sub supravegherea produc─âtorului de vehicul conform specifica┼úiilor ┼či normelor de fabrica┼úie furnizate de acesta;
    - produs de schimb de uz general - produs de schimb, ale c─ârui condi┼úii tehnice de definire sunt specifice mai multor tipuri de vehicule rutiere;
    - produs/material de exploatare care prive┼čte siguran┼úa circula┼úiei - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor tehnice din documentul tehnic normativ al produsului, poate constitui o surs─â major─â ┼či iminent─â de producere a accidentelor rutiere;
    - produs nou - produs neutilizat ┼či aflat în termen de garan┼úie/valabilitate;

    NOT─é:
    Anvelopele rezultate în urma unui proces tehnologic de re┼čapare, aflate înainte de prima montare dup─â re┼čapare ┼či în termenul de garan┼úie, neutilizate, sunt considerate produse noi.

    - produs/material de exploatare care prive┼čte protec┼úia mediului - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor din documenta┼úia de referin┼ú─â, poate afecta negativ performan┼úele constructive în ceea ce prive┼čte poluarea chimic─â ┼či/sau fonic─â generate de vehiculele rutiere;
    - produs/material de exploatare care prive┼čte eficien┼úa energetic─â - produs/material de exploatare care montat/utilizat pe un vehicul rutier determin─â modificarea caracteristicilor energetice ale acestuia;
    - produs care prive┼čte protec┼úia împotriva furturilor vehiculelor rutiere - produs montat/utilizat pe un vehicul rutier care preîntâmpin─â utilizarea acestuia de persoane neautorizate;
    - regulament CEE-ONU - reglementare tehnic─â stabilit─â în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, anex─â la Acordurile de la Geneva;
    - reprezentant al produc─âtorului - persoan─â juridic─â împuternicit─â de produc─âtor pentru certificarea sau omologarea produselor;
    - specifica┼úie tehnic─â/standard de firm─â - document tehnic normativ care prescrie condi┼úiile tehnice pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â un produs sau un material de exploatare. Atunci când este necesar indic─â ┼či procedeul/procedeele ┼či/sau documentele tehnice normative care descriu metodele prin care se determin─â îndeplinirea condi┼úiilor prescrise;
    - supravegherea pe pia┼ú─â - totalitatea activit─â┼úilor desf─â┼čurate de c─âtre RAR în vederea asigur─ârii respect─ârii legisla┼úiei ┼či reglement─ârilor în vigoare privind introducerea pe pia┼ú─â a produselor ┼či materialelor de exploatare destinate utiliz─ârii la vehiculele rutiere;
    - validare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, c─â au fost îndeplinite cerin┼úele pentru o anumit─â utilizare sau aplicare inten┼úionate.
    1.3.2. Abrevieri:
    - RAR - Regia Autonom─â "Registrul Auto Român"
    - CE/CEE - Comunitatea European─â/Comunitatea Economic─â European─â
    - CEE-ONU - Comisia Economic─â pentru Europa a Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite
    - UE - Uniunea European─â
    - MTCT - Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului

    CAP. 2
    Metodologia ┼či condi┼úiile privind certificarea sau omologarea produselor utilizate la vehicule rutiere

    2.1. Produsele fabricate în ┼úar─â sau importate, prev─âzute în lista cuprins─â la cap. V, pot fi introduse pe pia┼ú─â numai dac─â sunt certificate sau omologate de RAR. Certificarea sau omologarea se solicit─â de c─âtre produc─âtori, reprezentan┼úii acestora, importatori sau distribuitori. Sunt exceptate de la aceast─â regul─â produsele men┼úionate la art. 1 alin. (6) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum ┼či condi┼úiile de comercializare ┼či utilizare a acestora.
    Solicitan┼úii care nu sunt produc─âtori sau reprezentan┼úi ai produc─âtorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. în acest caz, în momentul inspec┼úiei ┼či/sau prelev─ârii pentru încerc─âri întregul lot trebuie s─â fie ambalat, gata de livrare.
    2.2. RAR va desf─â┼čura activit─â┼úile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru produse atest─â c─â produsul este interschimbabil cu cel aflat pe vehicul la fabricarea acestuia ┼či respect─â cel pu┼úin cerin┼úele esen┼úiale ┼či relevante pentru siguran┼úa circula┼úiei, protec┼úia mediului, eficien┼úa energetic─â sau protec┼úia împotriva furturilor, cerin┼úe prev─âzute în documenta┼úia constructiv─â ┼či în documentele tehnice normative. în cazul produselor fabricate în serie se adaug─â semnifica┼úia c─â produc─âtorul are stabilite m─âsurile adecvate pentru ca procesul de fabrica┼úie s─â asigure men┼úinerea caracteristicilor în fabrica┼úia de serie. Valorile parametrilor de func┼úionare se pot determina ┼či prin încerc─âri comparative efectuate asupra produselor de origine.
    Certificatele de conformitate sau omologare emise de RAR nu exonereaz─â de r─âspundere operatorii economici cu privire la respectarea legisla┼úiei privind drepturile de autor, protec┼úia modelelor ┼či desenelor industriale.
    2.3. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de RAR în conformitate cu reglement─ârile aplicabile.
    2.4. Pentru ob┼úinerea certificatului de conformitate sau omologare, produc─âtorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul va prezenta la RAR dosarul produsului întocmit conform cerin┼úelor organismului de certificare/autorit─â┼úii de omologare.
    E┼čantioanele reprezentative de produse pentru încerc─âri se preleveaz─â de RAR. Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibil─â, mostrele se pun la dispozi┼úia RAR prin grija solicitantului certific─ârii sau omolog─ârii.
    2.5. Comunic─ârile de omologare interna┼úional─â sau comunitar─â, în raport cu regulamente ori directive, emise de autorit─â┼úile competente ┼či incluse în dosar, sunt recunoscute. în aceast─â situa┼úie, procesul de certificare se efectueaz─â la solicitarea produc─âtorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului ┼či const─â în activit─â┼úi de identificare a produselor prin inspec┼úie.
    2.6. Acordul produc─âtorului de vehicule rutiere asupra unei documenta┼úii tehnice sau asupra unui produs poate fi luat în considerare chiar dac─â a fost ob┼úinut de produc─âtor anterior demar─ârii procedurii de certificare sau omologare de RAR.
    2.7. în cazul produselor pentru care certificatele de conformitate sau omologare în termen de valabilitate emise de RAR permit comercializarea, urm─âtoarele modific─âri impun reluarea certific─ârii sau omolog─ârii:
    - modific─âri dimensionale, ale formei sau aspectului;
    - utilizarea altor materiale;
    - modific─âri ale procesului tehnologic de fabrica┼úie/control;
    - modificarea amplasamentului unit─â┼úii productive;
    - reluarea fabrica┼úiei dup─â o întrerupere mai mare de 12 luni;
    - preluarea fabrica┼úiei sau importului de c─âtre un alt operator economic.
    2.8. Pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úilor de certificare a conformit─â┼úii sau omolog─ârii se au în vedere încerc─ârile ┼či verific─ârile prev─âzute în reglement─ârile tehnice aplicabile sau urm─âtoarele categorii de încerc─âri ┼či verific─âri:
    - verificarea unor elemente de aspect exterior;
    - verificarea dimensiunilor;
    - verificarea maselor;
    - verificarea caracteristicilor fizico-chimice;
    - verificarea caracteristicilor func┼úionale ┼či a performan┼úelor;
    - verificarea montajului pe vehicul;
    - verificarea func┼úion─ârii prin încerc─âri de anduran┼ú─â.
    2.9. încerc─ârile ┼či verific─ârile se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de RAR.
    2.10. Determinarea capabilit─â┼úii organiza┼úiei de a furniza consecvent produse în conformitate cu documentul normativ al produsului se efectueaz─â de c─âtre RAR. Evaluarea se recomand─â a se efectua conform reglement─ârilor na┼úionale sau interna┼úionale aplicabile.
    2.11. Evaluarea sistemului de management al calit─â┼úii produc─âtorului este necesar─â numai pentru produsele fabricate în serie.
    2.12. în perioada de valabilitate a certific─ârii sau omolog─ârii, RAR verific─â respectarea condi┼úiilor ini┼úiale care au stat la baza certific─ârii sau omolog─ârii. în cazul constat─ârii nerespect─ârii cerin┼úelor evaluate ini┼úial, RAR suspend─â sau retrage certificarea sau omologarea acordat─â.
    2.13. Produsele certificate sau omologate trebuie s─â fie inscrip┼úionate ┼či/sau etichetate astfel încât s─â se poat─â stabili:
    - tipul ┼či denumirea produsului;
    - produc─âtorul ┼či adresa acestuia/marca produc─âtorului;
    - reprezentantul produc─âtorului, importatorul sau distribuitorul care introduce produsul pe pia┼ú─â ┼či adresa acestuia;
    - seria de fabrica┼úie/num─ârul lotului;
    - data fabrica┼úiei;
    - documentul tehnic normativ pentru produs;
    - num─ârul certificatului de conformitate sau omologare;
    - termenul de garan┼úie.
    în cazul în care din motive obiective inscrip┼úionarea/etichetarea nu se poate efectua pe produs, ea se realizeaz─â pe ambalaj.
    2.14. La acordarea certific─ârii sau omolog─ârii se pot lua în considerare rapoarte de încerc─âri prezentate de solicitantul certific─ârii sau omolog─ârii, efectuându-se doar încerc─ârile ┼či/sau inspec┼úiile necesare. Rapoartele de încerc─âri trebuie s─â nu fie mai vechi de 1 an ┼či s─â fie emise în regim acreditat sau evaluat de RAR.
    2.15. La livrarea produselor de c─âtre titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie s─â i se pun─â la dispozi┼úie, semnate de persoanele autorizate: declara┼úia de conformitate, certificatul de garan┼úie ┼či o copie a Certificatului/Licen┼úei. Operatorii economici care comercializeaz─â produse pentru vehicule rutiere sunt obliga┼úi ca, la cererea organelor de control, s─â prezinte documentele men┼úionate mai sus.

    CAP. 3
    Metodologia ┼či condi┼úiile tehnice privind certificarea sau omologarea materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere

    3.1. Materialele de exploatare produse în ┼úar─â sau importate, destinate utiliz─ârii la vehicule rutiere, prev─âzute în tabelele cuprinse la cap. V, pot fi introduse pe pia┼ú─â numai dac─â sunt certificate sau omologate de RAR.
    Certificarea sau omologarea se solicit─â de c─âtre produc─âtori, reprezentan┼úii acestora, importatori sau distribuitori.
    3.2. Solicitan┼úii care nu sunt produc─âtorii materialelor de exploatare sau reprezentan┼úii produc─âtorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. în acest caz în momentul inspec┼úiei ┼či/sau prelev─ârii pentru încerc─âri întregul lot trebuie s─â fie ambalat, gata de livrare.
    3.3. RAR va desf─â┼čura activit─â┼úile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru materiale de exploatare atest─â c─â materialul de exploatare îndepline┼čte cel pu┼úin cerin┼úele esen┼úiale ┼či relevante pentru siguran┼úa circula┼úiei, protec┼úia mediului sau eficien┼úa energetic─â, cerin┼úe prev─âzute în documentele tehnice normative aplicabile. în cazul materialelor de exploatare fabricate în serie se adaug─â semnifica┼úia c─â produc─âtorul are stabilite m─âsurile adecvate pentru ca procesul de fabrica┼úie s─â asigure men┼úinerea caracteristicilor în fabrica┼úia de serie.
    Certificatele de conformitate sau omologare emise de RAR nu exonereaz─â de r─âspundere operatorii economici cu privire la respectarea legisla┼úiei privind drepturile de autor.
    3.4. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de RAR în conformitate cu reglement─ârile aplicabile.
    3.5. Pentru ob┼úinerea certificatului de conformitate sau omologare, produc─âtorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul materialului de exploatare va prezenta la RAR dosarul materialului de exploatare întocmit conform cerin┼úelor organismului de certificare sau autorit─â┼úii de omologare.
    E┼čantioanele reprezentative de materiale de exploatare pentru încerc─âri se preleveaz─â de RAR.
    Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibil─â, mostrele se pun la dispozi┼úie RAR prin grija solicitantului de certificare sau omologare.
    3.6. Pentru materialele de exploatare certificate de conformitate sau omologate de c─âtre RAR, urm─âtoarele modific─âri impun reluarea certific─ârii sau omolog─ârii:
    - modific─âri ale caracteristicilor fizico-chimice;
    - utilizarea altor materii prime;
    - modific─âri ale procesului tehnologic de fabrica┼úie/control;
    - modificarea amplasamentului unit─â┼úii productive;
    - reluarea fabrica┼úiei dup─â o întrerupere mai mare de 12 luni;
    - preluarea fabrica┼úiei sau importului de c─âtre un alt operator economic.
    3.7. Pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úilor de certificare a conformit─â┼úii sau omologare se au în vedere, dup─â caz, urm─âtoarele categorii de încerc─âri ┼či verific─âri:
    - verificarea unor elemente de aspect;
    - verificarea caracteristicilor fizico-chimice relevante;
    - verificarea performan┼úelor;
    - verificarea comport─ârii în exploatare.
    3.8. încerc─ârile ┼či verific─ârile se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de RAR.
    3.9. Determinarea capabilit─â┼úii organiza┼úiei de a furniza consecvent materiale de exploatare în conformitate cu documentul normativ al materialului de exploatare se efectueaz─â de c─âtre RAR. Evaluarea se recomand─â a se efectua conform reglement─ârilor na┼úionale sau interna┼úionale aplicabile.
    3.10. Evaluarea sistemului de management al calit─â┼úii produc─âtorului este necesar─â numai pentru materialele de exploatare fabricate în serie.
    3.11. în perioada de valabilitate a certific─ârii sau omolog─ârii, RAR verific─â respectarea condi┼úiilor ini┼úiale care au stat la baza certific─ârii sau omolog─ârii. în cazul constat─ârii nerespect─ârii cerin┼úelor evaluate ini┼úial, RAR suspend─â sau retrage certificarea sau omologarea acordat─â.
    3.12. Materialele de exploatare certificate sau omologate trebuie s─â fie inscrip┼úionate ┼či/sau etichetate astfel încât s─â se poat─â stabili:
    - tipul ┼či denumirea materialului de exploatare;
    - produc─âtorul ┼či adresa acestuia/marca produc─âtorului;
    - reprezentantul produc─âtorului, importatorul sau distribuitorul care introduce materialul de exploatare pe pia┼ú─â ┼či adresa acestuia;
    - data de fabrica┼úie;
    - num─ârul lotului;
    - num─ârul certificatului de conformitate sau de omologare;
    - caracteristicile esen┼úiale, dac─â este cazul;
    - modul de întrebuin┼úare;
    - mesajele de avertizare;
    - documentul tehnic normativ de referin┼ú─â pentru materialul de exploatare;
    - termenul de garan┼úie/de valabilitate.
    3.13. Inscrip┼úionarea/etichetarea se realizeaz─â pe ambalaj, cu excep┼úia materialelor de exploatare livrate în vrac pentru care aceste informa┼úii pot fi prezentate ca document separat sau pot fi înscrise în certificatul de garan┼úie emis de c─âtre titularul de licen┼ú─â.
    3.14. La acordarea certific─ârii sau omolog─ârii se pot lua în considerare rapoartele de încerc─âri prezentate de solicitantul certific─ârii sau omolog─ârii, efectuându-se doar încerc─ârile ┼či/sau inspec┼úiile necesare. Rapoartele de încerc─âri trebuie s─â nu fie mai vechi de 1 an ┼či s─â fie emise în regim acreditat sau evaluat de RAR.
    3.15. La livrarea materialelor de exploatare auto de c─âtre titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie s─â i se pun─â la dispozi┼úie, semnate de persoanele autorizate: declara┼úia de conformitate, certificatul de garan┼úie ┼či o copie a Certificatului/Licen┼úei. Operatorii economici care comercializeaz─â materiale de exploatare pentru vehicule rutiere sunt obliga┼úi ca, la cererea organelor de control, s─â prezinte documentele men┼úionate mai sus.
    3.16. Operatorii economici care efectueaz─â activit─â┼úi de parti┼úionare ┼či ambalare a materialelor de exploatare trebuie s─â fie supraveghea┼úi de titularul certificatului de conformitate/omologare al materialului de exploatare ┼či autoriza┼úi de RAR. Aceste tipuri de materiale de exploatare se pot comercializa numai dac─â sunt certificate sau omologate de RAR anterior autoriz─ârii.
    3.17. Nivelul minim certificabil pentru calitatea carburan┼úilor este cel prev─âzut de legisla┼úia/reglement─ârile/standardele în vigoare.

    CAP. 4
    Metodologia ┼či condi┼úiile privind autorizarea operatorilor economici, al┼úii decât produc─âtorii, care parti┼úioneaz─â ┼či ambaleaz─â materiale de exploatare certificate sau omologate de RAR

    4.1. Prevederile prezentului capitol se aplic─â:
    - la autorizarea solicitan┼úilor de autorizare care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de parti┼úionare ┼či ambalare a materialelor de exploatare men┼úionate în lista cuprins─â la cap. V, fabricate în România sau importate, certificate sau omologate de RAR ca materiale de exploatare fabricate în serie sau ca loturi de materiale de exploatare;
    - la supravegherea titularilor de autoriza┼úii de parti┼úionare ┼či ambalare pentru materiale de exploatare.
    4.2. Prevederile prezentului articol se aplic─â în situa┼úia în care autorizarea este solicitat─â de c─âtre operatori economici, al┼úii decât produc─âtorii sau reprezentan┼úii acestora, ┼či anume este solicitat─â de c─âtre importatorii/distribuitorii care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de parti┼úionare ┼či ambalare a materialelor de exploatare vrac, în vederea comercializ─ârii materialelor de exploatare ambalate.
    4.3. Condi┼úii de autorizare:
    a) Cererea de autorizare se transmite la RAR de c─âtre solicitantul de autorizare ┼či trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele cerin┼úe:
    - cererea de autorizare trebuie s─â fie datat─â, s─â fie semnat─â de c─âtre reprezentan┼úii legali ai solicitantului de autorizare ┼či ┼čtampilat─â, cu indicarea persoanei nominalizate pentru rela┼úia cu RAR. Aceste persoane trebuie s─â îndeplineasc─â condi┼úia de onorabilitate;
    - în cererea de autorizare trebuie men┼úionate:
        - numele ┼či adresa solicitantului;
        - domeniul de autorizare, ┼či anume:
            - identificarea materialelor de exploatare/grupei de materiale de exploatare care se parti┼úioneaz─â ┼či ambaleaz─â;
           - titularul/ii licen┼úelor;
           - num─ârul certificatului/elor de conformitate sau omologare;
           - adresa sediului/ilor în care are loc parti┼úionarea ┼či ambalarea.
    b) Documenta┼úia anexat─â la cererea de autorizare trebuie s─â cuprind─â urm─âtoarele documente ale solicitantului de autorizare, prezentate în limba român─â:
    - o copie a chestionarului de autoevaluare, cu toate rubricile completate;
    - o copie a documentului care demonstreaz─â înregistrarea în condi┼úiile legii a activit─â┼úilor pentru care se solicit─â autorizarea;
    - o copie a contractului pentru parti┼úionare încheiat cu titularul licen┼úei;
    - o copie a certificatului de conformitate sau omologare emis de RAR pentru materialul de exploatare/materialele de exploatare parti┼úionate ┼či ambalate;
    - o copie a documenta┼úiei tehnice normative la care face referire certificatul de conformitate sau omologare emis de RAR;
    - modele ale declara┼úiei de conformitate ┼či certificatului de garan┼úie, emise în vederea comercializ─ârii materialului de exploatare ambalat.
    c) Documenta┼úia referitoare la manipularea, parti┼úionarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, protejarea ┼či transportul materialului de exploatare, precum ┼či documenta┼úia referitoare la eliberarea, livrarea materialului de exploatare trebuie s─â cuprind─â:
    - tipul ┼či materialul ambalajului, capacitatea nominal─â a ambalajului/volumul ambalajului;
    - modul de manipulare, parti┼úionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare ┼či transport al materialului de exploatare;
    - metodele de verificare a loturilor de materiale de exploatare preambalate - sondaj, inspec┼úie prin e┼čantionare la locul de ambalare etc. ┼či criteriile de acceptare a loturilor de materiale de exploatare preambalate;
    - documentele înso┼úitoare ale materialului de exploatare ambalat - declara┼úie de conformitate, certificat de conformitate sau omologare;
    - informa┼úii scrise privind garan┼úiile produc─âtorului, termenul de garan┼úie ┼či/sau termenul de valabilitate, dup─â caz.
    d) Declara┼úia de conformitate ┼či certificatul de garan┼úie ale materialului de exploatare livrat în vrac, emise de c─âtre titularul de certificat de conformitate/omologare trebuie:
    - s─â se refere la toate tipurile/tipovariantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat;
    - s─â con┼úin─â toate informa┼úiile prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, înscrise lizibil, explicit ┼či f─âr─â ambiguit─â┼úi;
    - s─â fie semnate ┼či ┼čtampilate de c─âtre emitent.
    e) Certificatul de conformitate sau omologare a materialului de exploatare - livrat în vrac, emis de c─âtre RAR, trebuie s─â se refere la toate tipurile/variantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat ┼či s─â se afle în termenul de valabilitate.
    f) Consumatorii materialului de exploatare trebuie informa┼úi într-un mod adecvat cu privire la: manipulare, depozitare, protejare ┼či transport ale materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindica┼úii, în conformitate cu standardele ┼či cu reglement─ârile aplicabile materialului de exploatare. Aceste informa┼úii pot fi prezentate ca document separat sau pot fi înscrise în certificatul de garan┼úie emis de c─âtre titularul licen┼úei pentru materialul de exploatare livrat în vrac.
    g) Modelul de etichet─â care se aplic─â pe ambalajul materialului de exploatare trebuie s─â includ─â urm─âtoarele informa┼úii în limba român─â:
    - denumirea ┼či tipul materialului de exploatare;
    - marca comercial─â sau marca de fabric─â a materialului de exploatare;
    - identificarea - marca/numele ┼či adresa produc─âtorului;
    - identificarea - marca/numele ┼či adresa titularului de autoriza┼úie de ambalare;
    - data fabrica┼úiei/anul, luna sau codul;
    - num─ârul lotului;
    - termenul de valabilitate;
    - cantitatea nominal─â a con┼úinutului preambalatului - volumul nominal ┼či marca prev─âzut─â pentru marcarea volumului;
    - identificarea documentului normativ de referin┼ú─â al materialului de exploatare - cod, num─âr, titlu, edi┼úia, data emiterii;
    - identificarea - marca/numele ┼či adresa titularului certificatului de conformitate/omologare;
    - num─ârul certificatului de conformitate sau omologare RAR precum ┼či a autoriza┼úiei pentru ambalare sau rubric─â prev─âzut─â pentru acest num─âr, atunci când modalitatea de marcare permite ad─âugarea acestor informa┼úii dup─â derularea procedurii de autorizare;
    - avertismentele legale privind compozi┼úia, aditivii, ingredientele folosite etc;
    - modul de utilizare, manipulare, depozitare, protejare ┼či transport al materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindica┼úii, în conformitate cu standardele ┼či reglement─ârile aplicabile materialului de exploatare.
    h) Conven┼úia/contractul încheiat între titularul de certificat de conformitate/omologare ┼či ambalator trebuie s─â includ─â clauze privind r─âspunderile titularului de autoriza┼úie ┼či ale titularului de certificat de conformitate/omologare, referitoare la p─âstrarea conformit─â┼úii materialului de exploatare certificat sau omologat pe parcursul manipul─ârii, parti┼úion─ârii, ambal─ârii, etichet─ârii, depozit─ârii, transportului, livr─ârii, termenului de valabilitate/garan┼úie ┼či de utilizare a materialului de exploatare.
    i) Solicitantul autoriz─ârii trebuie s─â dispun─â de o list─â cuprinzând metodele, procedurile ┼či instruc┼úiunile de lucru. Documentele cuprinse în list─â trebuie s─â descrie suficient de clar m─âsurile stabilite de c─âtre solicitantul de autorizare pentru controlul proceselor de management, asigurare a resurselor ┼či aprovizionare, pentru controlul procesului de manipulare, parti┼úionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare ┼či transport al materialului de exploatare, precum ┼či pentru controlul materialului de exploatare neconform.
    4.4. Solicitantul de autorizare trebuie s─â furnizeze, la termenul stabilit de c─âtre RAR, dovezile aferente referitoare la rezolvarea eventualelor deficien┼úe privind documenta┼úia transmis─â.
    4.5. Solicitantul de autorizare trebuie s─â asigure accesul necondi┼úionat al RAR la sediul de ambalare al solicitantului de autorizare, în vederea desf─â┼čur─ârii verific─ârilor, pentru evaluarea în raport cu cerin┼úele stabilite prin procedurile RAR ┼či cu cerin┼úele documenta┼úiei tehnice aplicabile a capabilit─â┼úii solicitantului de autorizare de a asigura controlul proceselor.
    4.6. Condi┼úiile esen┼úiale care trebuie asigurate de solicitantul autoriz─ârii pentru controlul calit─â┼úii materialelor de exploatare ambalate ┼či al proceselor sunt:
    a) pentru toate activit─â┼úile inspectate trebuie s─â fie disponibile documente care stabilesc etapele ┼či modul corect de desf─â┼čurare, responsabilii, succesiunea, condi┼úiile tehnice, criteriile de acceptare, formularele folosite, modul de verificare;
    b) pentru fiecare proces care influen┼úeaz─â calitatea materialului de exploatare ambalat trebuie s─â se p─âstreze înregistr─âri care s─â demonstreze îndeplinirea prevederilor documentelor men┼úionate în paragraful precedent;
    c) operatorul economic trebuie s─â aib─â ┼či s─â pun─â la dispozi┼úie la cererea RAR o list─â actualizat─â a procedurilor ┼či formularelor folosite;
    d) operatorul economic trebuie s─â aib─â o list─â disponibil─â complet─â a utilajelor de lucru ┼či a aparaturii de m─âsur─â ┼či control, cu eviden┼úierea verific─ârilor tehnice adecvate ┼či valabilit─â┼úii acestor verific─âri;
    e) documentele tehnice normative aplicabile materialului de exploatare ┼či proceselor, precum ┼či legisla┼úia aplicabil─â trebuie s─â fie disponibile, cunoscute ┼či actualizate;
    f) materialele de exploatare/materialele de exploatare ambalate/ambalajele neconforme trebuie identificate în mod clar prin depozitare în spa┼úii separate ┼či avertiz─âri împotriva utiliz─ârii neinten┼úionate;
    g) personalul trebuie s─â fie instruit asupra tuturor condi┼úiilor tehnice ┼či organizatorice care îi pot influen┼úa rezultatul activit─â┼úii;
    h) în locurile de munc─â având condi┼úii speciale ┼či cerin┼úe de calificare trebuie folosit numai personal calificat adecvat;
    i) orice activitate subcontractat─â unui alt operator economic trebuie s─â aib─â la baz─â documente contractuale care s─â con┼úin─â criterii de evaluare clare a rezultatelor activit─â┼úii subcontractate.
    Rezultatele colabor─ârii trebuie s─â fie verificate prin mijloacele proprii ale solicitantului de autorizare;
    j) trebuie prestabilite ┼či respectate c─âi adecvate de detectare, eliminare ┼či prevenire a repet─ârii neconformit─â┼úilor referitoare la materialul de exploatare sau procese;
    k) modul de emitere a documentelor care atest─â calitatea materialelor de exploatare puse în vânzare trebuie ┼úinut sub control strict. Trebuie p─âstrate dovezi ale pred─ârii acestora împreun─â cu materialele de exploatare livrate;
    l) trebuie luate m─âsuri pentru ca satisfac┼úia utilizatorilor de materiale de exploatare sau reclama┼úiile acestora s─â fie cunoscute ┼či m─âsurile adecvate pentru rezolvarea peti┼úiilor primite s─â fie luate într-un termen rezonabil.
    4.7. în afara verific─ârii condi┼úiilor prev─âzute la pct. 4.6 în cadrul inspec┼úiei la sediul solicitantului, se verific─â:
    a) identificarea ambalajului materialului de exploatare, respectiv precizarea în documenta┼úia solicitantului a tipului ┼či materialului ambalajului, a capacit─â┼úii nominale (capacitatea/volumul ambalajului), precum ┼či precizarea st─ârii, inclusiv a etan┼čeit─â┼úii ambalajului, modalit─â┼úile de verificare a acestora de c─âtre ambalator;
    b) eticheta aplicat─â pe ambalajul materialului de exploatare, respectiv con┼úinutul etichetei, inclusiv identificarea produc─âtorului, a de┼úin─âtorului certific─ârii sau omolog─ârii ┼či a ambalatorului, starea etichetei, lizibilitatea, vizibilitatea ┼či durabilitatea inscrip┼úiilor aplicate;
    c) materialul de exploatare preambalat, e┼čantionat prin sondaj, prin m─âsurarea/verificarea con┼úinutului real (volumul real) al preambalatului;
    d) modul de manipulare, parti┼úionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare ┼či transport al materialului de exploatare, prin asistare la desf─â┼čurarea activit─â┼úilor respective ┼či/sau prin examinarea dovezilor privind efectuarea de c─âtre solicitantul de autorizare a verific─ârilor loturilor de materiale de exploatare preambalate, conform metodelor de verificare precizate în documenta┼úia de manipulare, parti┼úionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare ┼či transport al materialului de exploatare;
    e) modul de livrare a materialului de exploatare ┼či documentele înso┼úitoare ale acestuia, prin examinarea declara┼úiei de conformitate ┼či a certificatului de garan┼úie ale materialului de exploatare emise de c─âtre de┼úin─âtorul certificatului de conformitate/omologare, precum ┼či a certificatului de conformitate sau omologare emis de RAR;
    f) existen┼úa ┼či valabilitatea documentului contractual încheiat între titularul licen┼úei ┼či solicitantul de autorizare.
    4.8. Cu ocazia inspec┼úiei la sediul solicitantului se preleveaz─â e┼čantioane din materialele de exploatare parti┼úionate ┼či ambalate ┼či se va efectua verificarea caracteristicilor fizico-chimice esen┼úiale. Verific─ârile se vor efectua de RAR în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de RAR.
    4.9. Solicitantul de autorizare trebuie s─â furnizeze la termenul stabilit dovezile referitoare la rezolvarea eventualelor neconformit─â┼úi care pot influen┼úa calitatea materialului de exploatare, identificate cu ocazia inspec┼úiei efectuate de RAR.
    4.10. Autoriza┼úia se acord─â în situa┼úia rezolv─ârii de c─âtre solicitant, la termenul stabilit, a tuturor neconformit─â┼úilor majore identificate la analiza documenta┼úiei, audit, inspec┼úie sau încerc─âri.
    4.11. în vederea men┼úinerii autoriz─ârii, titularul de autoriza┼úie trebuie s─â men┼úin─â conformitatea materialului de exploatare ambalat cu cerin┼úele documenta┼úiei tehnice care a stat la baza acord─ârii autoriza┼úiei, pe perioada de valabilitate a autoriz─ârii. în acest sens, titularul de autoriza┼úie are urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â informeze RAR asupra modific─ârilor semnificative pe care inten┼úioneaz─â s─â le efectueze asupra procesului de parti┼úionare, ambalare ┼či etichetare a materialului de exploatare, asupra modific─ârilor structurii sau managementului titularului de autoriza┼úie ┼či asupra oric─âror aspecte care pot influen┼úa conformitatea materialului de exploatare;
    b) s─â nu furnizeze materiale de exploatare ambalate, ca rezultat al modific─ârilor anun┼úate, f─âr─â un acord scris din partea RAR;
    c) s─â p─âstreze înregistr─ârile tuturor reclama┼úiilor primite cu privire la conformitatea materialului de exploatare ambalat ┼či s─â le pun─â la dispozi┼úie RAR, la cerere.
    De asemenea, s─â ia m─âsuri pentru rezolvarea acestor reclama┼úii ┼či a oric─âror deficien┼úe care afecteaz─â conformitatea materialului de exploatare ┼či s─â documenteze m─âsurile luate ┼či eficacitatea acestora;
    d) s─â asigure accesul necondi┼úionat al reprezentan┼úilor RAR la sediile de ambalare cu ocazia activit─â┼úilor de supraveghere programate ori neprogramate sau efectuate în situa┼úia unor reclama┼úii referitoare la conformitatea materialului de exploatare, ori pentru investiga┼úii suplimentare determinate de modific─ârile anun┼úate de titularul de autoriza┼úie.
    4.12. Pe perioada de valabilitate a autoriz─ârii, RAR efectueaz─â 2 supravegheri. Supravegherea const─â în inspec┼úia activit─â┼úii titularului autoriz─ârii ┼či verificarea caracteristicilor fizico-chimice esen┼úiale ale materialelor de exploatare parti┼úionate ┼či ambalate. Verific─ârile se vor efectua de RAR în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de RAR.
    4.13. Nerespectarea de c─âtre titularul autoriz─ârii a condi┼úiilor de autorizare, în perioada de valabilitate a autoriz─ârii, conduce la suspendarea sau retragerea de c─âtre RAR a autoriza┼úiei acordate.

    CAP. 5
    Lista produselor ┼či materialelor de exploatare care necesit─â omologare sau certificare RAR în vederea introducerii pe pia┼ú─â, destinate utiliz─ârii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguran┼úa circula┼úiei, protec┼úia mediului, eficien┼úa energetic─â ┼čt protec┼úia împotriva furturilor care fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directiv─â a Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea European─â

    5.1. Produse ┼či materiale de exploatare destinate utiliz─ârii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguran┼úa circula┼úiei:
 ______________________________________________________________________________
|5.1.1. - Produse ┼či materiale de exploatare utilizate în cadrul instala┼úiilor |
|         de frânare                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|Echipamente din cadrul instala┼úiilor de frânare hidraulice - pomp─â central─â,  |
|repartitor, cilindri, etrier, limitator de presiune, amplificator de frânare, |
|elemente componente ale acestora                                              |
|Echipamente din cadrul instala┼úiilor de frânare pneumatice - robinet          |
|principal, cilindrii pneumatici de frânare, levier reglabil cilindru pneumatic|
|frânare, ax cu came sabo┼úi frânare, regulator, supape, distribuitor, elemente |
|componente ale acestora                                                       |
|Garnituri de frân─â - pl─âcu┼úe, sabo┼úi, garnituri de fric┼úiune                  |
|Discuri de frân─â                                                              |
|Tamburi de frân─â                                                              |
|Furtunuri de frân─â                                                            |
|Conducte de frân─â                                                             |
|Garnituri de frân─â din cauciuc                                                |
|Cabluri de frân─â                                                              |
|Levier frân─â de mân─â                                                          |
|Lichid de frân─â                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.2. - Produse ┼či materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor de |
|         direc┼úie, transmisie, rulare sau suspensie                           |
|______________________________________________________________________________|
|Volan                                                                         |
|Coloan─â de direc┼úie ┼či elementele componente                                  |
|Caseta de direc┼úie ┼či elementele componente                                   |
|Echipament hidraulic servodirec┼úie ┼či elementele componente                   |
|Leviere de direc┼úie, tiran┼úi                                                  |
|Bare ┼či bielete de direc┼úie                                                   |
|Pivo┼úi, capete de bar─â, articula┼úii sferice, rotule, buc┼če                    |
|Cuplaje direc┼úie                                                              |
|Disc ambreiaj ┼či plac─â presiune ambreiaj                                      |
|Echipament hidraulic/pneumatic ac┼úionare ambreiaj ┼či elementele componente    |
|Echipamente transmisie ┼či elemente componente                                 |
|Cardane ┼či elementele componente                                              |
|Planetare                                                                     |
|Ro┼úi                                                                          |
|Prezoane ro┼úi                                                                 |
|Butuc roat─â                                                                   |
|Fuzet─â                                                                        |
|Rulmen┼úi                                                                      |
|Anvelope                                                                      |
|Lan┼úuri antiderapante                                                         |
|Arcuri                                                                        |
|Amortizoare                                                                   |
|Bra┼úe de suspensie - ansamblu ┼či elementele componente                        |
|Bare stabilizatoare/torsiune                                                  |
|Uleiuri ┼či lichide hidraulice                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.3. - Produse utilizate în cadrul motorului sau sistemelor anexe           |
|______________________________________________________________________________|
|Set motor ┼či elementele componente                                            |
|Chiulas─â - ansamblu ┼či elementele componente                                  |
|Garnituri chiulas─â                                                            |
|Carburatoare, pompe de injec┼úie ┼či elementele componente ale acestora,        |
|injectoare ┼či elementele componente ale acestora                              |
|Pompe de alimentare cu carburant ┼či elementele componente ale acestora        |
|Adaptare alimentare GPL sau orice alt tip de carburant                        |
|Rezervor de combustibil, bu┼čon de umplere, gur─â de umplere, supape            |
|Conducte de combustibil                                                       |
|Furtunuri de combustibil                                                      |
|Filtre de combustibil                                                         |
|Comenzi pentru ac┼úionarea dispozitivelor de alimentare - cabluri de ┼čoc,      |
|cabluri de accelera┼úie                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.4. - Produse utilizate în cadrul instala┼úiei de iluminare-semnalizare sau |
|         instala┼úiei electrice                                                |
|______________________________________________________________________________|
|Cabluri ┼či mecanisme de reglaj faruri                                         |
|Comenzi ┼či martori lumino┼či                                                   |
|Comand─â/comutator iluminare-semnalizare                                       |
|Comand─â/comutator ┼čterg─âtor parbriz                                           |
|Releu de semnalizare                                                          |
|Instala┼úia electric─â - cablajul                                               |
|Siguran┼úe electrice                                                           |
|Contact de pornire                                                            |
|Pl─âci: ADR, ATP, clasificare pe categorii de autobuze                         |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.5. - Produse ┼či materiale de exploatare utilizate în cadrul caroseriilor  |
|         sau ca elemente ale acestora                                         |
|______________________________________________________________________________|
|Elemente de caroserie                                                         |
|Parbriz                                                                       |
|Geamuri                                                                       |
|Folii pentru geamuri                                                          |
|Macarale mecanice sau electrice pentru geamurile u┼čilor                       |
|Mecanisme de închidere/deschidere a u┼čilor, balamale ┼či încuietori pentru u┼či |
|┼či capote                                                                     |
|Bare de protec┼úie                                                             |
|Bare antiîmp─ânare                                                             |
|Bare de protec┼úie laterale                                                    |
|Scaune, banchete                                                              |
|Tetiere                                                                       |
|Plan┼č─â de bord, mânere de viraj, parasolare, panouri de u┼či                   |
|Ansamblu ┼čterg─âtor ┼či sp─âl─âtor parbriz/hayon ┼či elemente componente           |
|Instala┼úii de dezaburire sau de degivrare                                     |
|Sisteme de înc─âlzire oglinzi retrovizoare                                     |
|┼×terg─âtoare pentru faruri                                                     |
|Cablu de kilometraj                                                           |
|Accesorii ┼či ornamente interioare                                             |
|Accesorii ┼či ornamente exterioare: Portbagaje exterioare, paravânt, antene    |
|radio                                                                         |
|Ap─âr─âtori de noroi                                                            |
|Suprastructuri auto/montaj suprastructuri                                     |
|Dispozitiv de re┼úinere pentru copii                                           |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.6. - Alte produse utilizate la vehiculele rutiere din categoria celor care|
|         care privesc siguran┼úa circula┼úiei                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Trus─â sanitar─â                                                                |
|Dispozitive de remorcare                                                      |
|Bar─â metalic─â ┼či leg─âtur─â flexibil─â pentru remorcare                          |
|Sting─âtor auto                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    5.2. Produse ┼či materiale de exploatare destinate utiliz─ârii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protec┼úia mediului:
 ______________________________________________________________________________
|5.2.1. - Combustibili                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|Benzin─â ┼či aditivi pentru benzin─â                                             |
|Motorin─â ┼či aditivi pentru motorin─â                                           |
|Biocarburan┼úi                                                                 |
|Gaz petrolier lichefiat - GPL sau alte tipuri de carburan┼úi auto,             |
|de exemplu GNC                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.2. - Produse ┼či materiale de exploatare utilizate în cadrul motorului,    |
|         sistemelor anexe la motor sau în cadrul transmisiei                  |
|______________________________________________________________________________|
|Traiect de e┼čapament de înlocuire, elementele componente ┼či de fixare         |
|Catalizatori                                                                  |
|Sonde Lambda                                                                  |
|Aprindere electronic─â                                                         |
|Bujii                                                                         |
|Ruptor distribuitor                                                           |
|Lichid antigel                                                                |
|Ulei de motor                                                                 |
|Filtre de ulei                                                                |
|Filtre de aer                                                                 |
|Ulei de transmisie                                                            |
|Unsori                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.3. - Produse utilizate în cadrul instala┼úiilor electrice                  |
|______________________________________________________________________________|
|Baterii de acumulatori                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.4. - Produse utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora|
|______________________________________________________________________________|
|Aeroterme                                                                     |
|Instala┼úii de înc─âlzire independente de func┼úionarea motorului                |
|Instala┼úii de aer condi┼úionat                                                 |
|Instala┼úii refrigeratoare pentru vehicule destinate transportului de m─ârfuri  |
|perisabile                                                                    |
|Panouri fonoabsorbante                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    5.3. Produse ┼či materiale de exploatare destinate utiliz─ârii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc eficien┼úa energetic─â a vehiculelor rutiere:
 ______________________________________________________________________________
|5.3.1. - Produse utilizate în cadrul instala┼úiilor electrice                  |
|______________________________________________________________________________|
|Releu pentru înc─ârcare baterie de acumulatoare                                |
|Fi┼če pentru bujii                                                             |
|Bobine de induc┼úie                                                            |
|Relee electrice auto                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|5.3.2. - Produse ┼či materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor    |
|         anexe la motor ┼či în cadrul transmisiei                              |
|______________________________________________________________________________|
|Curele de transmitere                                                         |
|Racorduri de cauciuc                                                          |
|Pompe de ap─â, pompe de ulei ┼či elementele componente ale acestora             |
|Radiatoare                                                                    |
|______________________________________________________________________________|


    5.4. Produse ┼či materiale de exploatare destinate utiliz─ârii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protec┼úia împotriva furturilor vehiculelor rutiere:
 ______________________________________________________________________________
|Alarme auto, sisteme electronice de imobilizare auto                          |
|Dispozitive pentru blocarea direc┼úiei/transmisiei                             |
|______________________________________________________________________________|


    Prescurt─âri utilizate:
    GPL - Gaz petrolier lichefiat
    GNC - Gaz natural comprimat
    ADR - Transport m─ârfuri periculoase
    ATP - Transport m─ârfuri perisabile.

    Not─â 1 - Produsele pentru care exist─â Directive CE/CEE sau Regulamente CEE-ONU se supun prevederilor prezentelor reglement─âri în cazul în care nu se pot aplica Directivele CE/CEE sau Regulamentele CEE-ONU corespunz─âtoare.
    Not─â 2 - în tabelele prezentate, produsele ┼či materialele de exploatare au fost repartizate conform clasific─ârii celei mai importante, chiar dac─â acestea pot fi încadrate în mai multe categorii.

    CAP. 6
    Introducerea ┼či supravegherea pe pia┼ú─â a produselor ┼či materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare

    6.1. RAR supravegheaz─â introducerea pe pia┼ú─â a produselor care trebuie s─â de┼úin─â omologare comunitar─â CE/CEE sau omologare interna┼úional─â CEE-ONU, omologare acordat─â în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile. Lista produselor care trebuie s─â de┼úin─â omologare comunitar─â CE/CEE sau omologare interna┼úional─â CEE-ONU este compus─â din produsele nominalizate în reglement─ârile RNTR - 2 aprobate prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    6.1.1. în cazul identific─ârii pe pia┼ú─â de produse care de┼úin omologare comunitar─â CE/CEE sau omologare interna┼úional─â CEE-ONU neconforme, RAR poate decide retragerea produselor respective de pe pia┼ú─â, cu aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute de legisla┼úia în vigoare.
    6.1.2. RAR decide retragerea de pe pia┼ú─â, cu aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, a produselor men┼úionate la pct. 6.1 care sunt introduse pe pia┼ú─â f─âr─â a fi omologate de autorit─â┼úile competente.
    6.1.3. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe pia┼ú─â ┼či retragerii de pe pia┼ú─â a produsului neconform revine operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe pia┼ú─â.
    6.2. în scopul introducerii pe pia┼ú─â, un produs de origine sau un produs de schimb de origine trebuie înso┼úit de un document emis de produc─âtorul vehiculului rutier care s─â îi ateste caracterul de produs de origine sau de produs de schimb de origine ┼či/ori de un marcaj corespunz─âtor care s─â ateste caracterul de origine al produsului.
    6.2.1. Produc─âtorul final de vehicule rutiere sau reprezentantul acestuia va întocmi ┼či va actualiza lista cuprinzând produsele de origine ┼či produsele de schimb de origine. Trimestrial ┼či la cerere listele vor fi puse la dispozi┼úie RAR de c─âtre produc─âtorul final de vehicule rutiere.
    6.2.2. în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor reglement─âri, produc─âtorii români de vehicule rutiere vor comunica la RAR lista produselor de origine ┼či a produselor de schimb de origine introduse pe pia┼ú─â pân─â în acel moment. Orice modific─âri ale acestei liste se vor comunica la RAR în termen de 14 zile calendaristice.
    Aceast─â list─â va cuprinde denumirea produsului, num─ârul certificatului de omologare al vehiculului la care se utilizeaz─â produsul, produc─âtorul produsului ┼či elementele specifice de identificare ale acestuia.
    6.2.3. Validarea unui produs ca fiind produs de origine sau produs de schimb de origine se face printr-un document emis de produc─âtorul de vehicule rutiere sau de c─âtre reprezentantul autorizat al acestuia.
    6.2.4. Produsele de origine sau produsele de schimb de origine trebuie s─â fie înso┼úite de declara┼úie de conformitate ┼či de certificat de garan┼úie. Certificatul de garan┼úie trebuie s─â identifice documentul de atestare a caracterului de produs de origine sau produs de schimb de origine. Produsele de origine ┼či produsele de schimb de origine vor fi atestate ca atare ┼či prin marcaj pe pies─â sau, în cazul în care acest fapt nu este posibil din punct de vedere tehnic, prin inscrip┼úionare pe ambalajul acestora.
    6.2.5. RAR supravegheaz─â introducerea pe pia┼ú─â a produselor de origine sau a produselor de schimb de origine în conformitate cu prevederile prezentelor reglement─âri. în acest scop, RAR are dreptul s─â verifice specifica┼úiile tehnice/caietele de sarcini sau alte tipuri de documente tehnice normative ale fabricantului de vehicul rutier, precum ┼či documentele de atestare a caracterului de produs de origine sau de produs de schimb de origine, precum ┼či alte acte de aprobare întocmite în acest sens de produc─âtorul vehiculului sau produc─âtorul produsului, dup─â caz.
    6.2.6. în cazul nerespect─ârii cerin┼úelor precizate prin prezentele reglement─âri referitoare la produsele de origine ┼či produsele de schimb de origine, RAR poate decide retragerea produselor respective de pe pia┼ú─â, cu aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute de legisla┼úia în vigoare.
    6.2.7. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe pia┼ú─â ┼či retragerii de pe pia┼ú─â a produsului neconform revine operatorului economic care a declarat produsul de origine sau produsul de schimb de origine sau operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe pia┼ú─â.
    6.3. De la data ader─ârii României la UE, RAR supravegheaz─â introducerea pe pia┼ú─â a produselor precizate la art. 1 alin. (8) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum ┼či condi┼úiile de comercializare ┼či utilizare a acestora ┼či a carburan┼úilor auto preciza┼úi la art. 1 alin. (9) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum ┼či condi┼úiile de comercializare ┼či utilizare a acestora. în acest scop, RAR are dreptul s─â verifice documentele care atest─â furnizarea de c─âtre produsul sau carburantul auto a unui nivel echivalent de protec┼úie a siguran┼úei rutiere, respectiv de protec┼úie a mediului în raport cu cerin┼úele reglement─ârilor na┼úionale, documente care trebuie puse la dispozi┼úie de c─âtre operatorul economic care introduce pe pia┼ú─â produsul sau carburantul auto.
    6.3.1. în cazul nerespect─ârii cerin┼úelor precizate prin prezentele reglement─âri referitoare la produsele sau carburan┼úii auto respectivi, RAR poate decide retragerea produselor sau carburan┼úilor auto respectivi de pe pia┼ú─â, cu aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute de legisla┼úia în vigoare.
    6.3.2. Cheltuielilor aferente supravegherii pe pia┼ú─â ┼či retragerii de pe pia┼ú─â a produsului sau carburantului neconform se suport─â de operatorul economic care a introdus produsul sau carburantul respectiv pe pia┼ú─â.

    CAP. 7
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    7.1. Lista prev─âzut─â la cap. V se actualizeaz─â în func┼úie de evolu┼úia documentelor normative. Regulile ┼či procedurile de autorizare/certificare/omologare/evaluare, precum ┼či cele de utilizare a m─ârcilor ┼či marcajelor aferente se stabilesc de RAR, cu respectarea reglement─ârilor tehnice aplicabile.
    7.2. Certificatul de conformitate sau omologare poate fi de serie sau de lot. Certificarea sau omologarea unui produs sau material de exploatare fabricat în serie se aplic─â numai în cazul în care solicitantul este produc─âtorul sau un reprezentant al s─âu.
    7.2.1. Certificatul de conformitate sau omologare ┼či autoriza┼úia de parti┼úionare ┼či ambalare au valabilitate maxim─â de 2 ani.
    Se pot acorda certific─âri/omolog─âri pentru produse/materiale de exploatare fabricate în serie pe o perioad─â de 3 luni, 6 luni sau 1 an în unul dintre urm─âtoarele cazuri:
    a) când este necesar controlul strict al operatorului economic ┼či al produsului sau materialului de exploatare certificat sau omologat, nefiind astfel îndeplinite toate condi┼úiile pentru acordarea certific─ârii sau omolog─ârii pe o perioad─â de 2 ani;
    b) când au fost analizate suficiente dovezi de natur─â tehnic─â, de exemplu, certificate de conformitate ┼či rapoarte de încerc─âri emise în regim acreditat, aprob─âri de la constructori de vehicule, care s─â permit─â acordarea certific─ârii sau omolog─ârii, iar încerc─ârile presupun perioade îndelungate.
    7.2.2. RAR efectueaz─â activit─â┼úi de supraveghere pe perioada de valabilitate a certific─ârii/omolog─ârii/autoriz─ârii. Dac─â se constat─â men┼úinerea condi┼úiilor care au stat la baza certific─ârii/omolog─ârii/autoriz─ârii ini┼úiale, la reluarea procesului se pot aplica proceduri simplificate. Aceast─â regul─â se aplic─â dac─â cererea de recertificare/reomologare/reautorizare se depune la RAR anterior datei de expirare a certific─ârii/omolog─ârii/autoriz─ârii.
    7.3. Certific─ârile sau omolog─ârile de lot se acord─â pe perioad─â de maxim 1 an, f─âr─â dep─â┼čirea termenului de garan┼úie/valabilitate al produsului/materialului de exploatare, în cantit─â┼úi determinate ┼či nu implic─â în mod obligatoriu efectuarea auditului privind capabilitatea tehnic─â a furnizorului. Lotul ce se prezint─â pentru certificare sau omologare trebuie s─â fie fabricat ┼či ambalat conform prezentelor reglement─âri.
    7.4. încerc─ârile ┼či verific─ârile luate în considerare pentru stabilirea conformit─â┼úii produsului sau materialului de exploatare fa┼ú─â de documenta┼úia de referin┼ú─â vor fi minimum cele esen┼úiale ┼či trebuie s─â acopere toate caracteristicile relevante. Aprecierea con┼úinutului ┼či nivelului de completare ale documentelor prezentate în cadrul procesului de certificare/omologare/autorizare, precum ┼či stabilirea caracteristicilor esen┼úiale ┼či relevante pentru produs sau materialul de exploatare sunt de competen┼úa RAR.
    7.5. încerc─ârile ┼či verific─ârile se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de RAR conform procedurilor în vigoare.
    Evaluarea RAR const─â în evaluarea sistemului de management al calit─â┼úii al laboratorului conform cerin┼úelor standardelor interna┼úionale aplicabile ┼či evaluarea capabilit─â┼úii laboratorului de a efectua încerc─ârile ┼či verific─ârile respective conform documentelor normative ale acestora sau în evaluarea capabilit─â┼úii laboratorului de a efectua încerc─ârile ┼či verific─ârile respective conform documentelor normative ale acestora.
    în cazul laboratoarelor evaluate numai din punct de vedere al capabilit─â┼úii de a efectua încerc─ârile ┼či verific─ârile respective conform documentelor normative ale acestora dar care nu au un sistem de management al calit─â┼úii implementat ┼či evaluat conform cerin┼úelor standardelor interna┼úionale aplicabile, încerc─ârile ┼či verific─ârile se efectueaz─â sub supravegherea RAR.
    Aceste laboratoare pot fi:
    - laboratoare de ter┼ú─â parte - laboratoare independente;
    - laboratoare de secund─â parte - laboratoare ale produc─âtorilor de vehicule;
    - laboratoare de prim─â parte - laboratoare ale produc─âtorilor produselor sau materialelor de exploatare.
    încerc─ârile ┼či verific─ârile efectuate în laboratoare de prim─â ┼či secund─â parte se vor desf─â┼čura sub supravegherea RAR.
    7.6. Se acord─â dreptul de utilizare a m─ârcii de conformitate sau omologare numai în cazul în care RAR a acordat certificarea sau omologarea în raport cu toate cerin┼úele din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.
    7.7. Inscrip┼úionarea ┼či marcarea produselor ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere men┼úionate la cap. V se efectueaz─â conform art. 3 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 34/2005, mai pu┼úin lichidul antigel ┼či unsorile, fabricate în serie, pentru care aplicarea marcajului special de securizare este op┼úional─â.
    7.8. RAR supravegheaz─â men┼úinerea conformit─â┼úii produsului sau materialului de exploatare certificat/omologat.
    7.9. La certificarea sau omologarea familiilor de produse se selecteaz─â încerc─ârile esen┼úiale pentru tipuri reprezentative de produse sau materiale de exploatare. Dreptul de utilizare a m─ârcii de certificare sau omologare se acord─â de RAR numai în cazul în care întreaga familie de produse sau materiale de exploatare este supus─â testelor ┼či se demonstreaz─â prin rapoartele de încerc─âri rezultate, îndeplinirea tuturor condi┼úiilor din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.
    7.9.1. în cazul în care, pe parcursul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor de certificare/omologare, actul normativ de referin┼ú─â se anuleaz─â sau se modific─â, RAR elibereaz─â dup─â finalizarea procedurii un certificat valabil 6 luni, timp în care solicitantul poate parcurge o nou─â procedur─â.
    7.10. Cheltuielile aferente certific─ârii/omolog─ârii/autoriz─ârii, inclusiv pentru activit─â┼úile de supraveghere pe pia┼ú─â care se desf─â┼čoar─â în termenul de valabilitate a documentului de certificare/omologare/autorizare, se suport─â de c─âtre solicitan┼úii certific─ârii/omolog─ârii/autoriz─ârii.
    7.11. R─âspunderea pentru calitatea, ambalarea, etichetarea, condi┼úiile de transport ┼či depozitarea produselor ┼či materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere introduse pe pia┼ú─â revine, dup─â caz, produc─âtorilor, reprezentan┼úilor acestora, importatorilor sau distribuitorilor. Ace┼čtia nu r─âspund pentru deficien┼úele de calitate datorate nerespect─ârii de c─âtre consumator a instruc┼úiunilor de montare, utilizare ┼či p─âstrare întocmite de produc─âtor cu respectarea cerin┼úelor legale, atunci când aceste instruc┼úiuni sunt aduse la cuno┼čtin┼úa consumatorilor.
    7.12. Documenta┼úiile tehnice de referin┼ú─â ale produselor sau materialelor de exploatare supuse certific─ârii/omolog─ârii, precum ┼či cele conexe acestora vor fi puse la dispozi┼úia RAR de c─âtre solicitan┼úi.
    7.13. Este interzis─â comercializarea de produse ┼či materiale de exploatare, destinate a fi utilizate pe vehicule rutiere, sub denumiri care pot crea confuzie, precum ┼či a celor marcate necorespunz─âtor.
    7.14. RAR accept─â cererile de certificare/omologare/autorizare completate corespunz─âtor, înso┼úite de toate documentele solicitate prin procedurile de certificare/omologare/autorizare.
    7.15. Evaluarea condi┼úiilor tehnice, organizatorice ┼či logistice asigurate de produc─âtorii de produse sau materiale de exploatare care solicit─â certificarea sau omologarea produselor sau materialelor de exploatare fabricate în serie se poate face fa┼ú─â de un referen┼úial de tipul ISO 9001 sau fa┼ú─â de cerin┼úele specificate de RAR, referitoare la:
    - documenta┼úia tehnic─â ┼či/sau pentru asigurarea calit─â┼úii, inclusiv formulare folosite;
    - controlul tehnic ┼či al proceselor de management al calit─â┼úii;
    - reclama┼úii, service, ac┼úiuni corective, ac┼úiuni preventive;
    - activit─â┼úi de încercare/inspec┼úie;
    - dot─âri ┼či metode pentru monitorizarea activit─â┼úilor ┼či inspec┼úie/încercare;
    - calitatea materiilor prime/materialelor/componentelor folosite;
    - identificarea ┼či trasabilitatea materiilor prime, produselor finite, documentelor;
    - tratarea produsului ┼či/sau materialului de exploatare neconform;
    - eventuale modific─âri ale proiectului, derog─âri;
    - moduri de etichetare/marcare;
    - înregistr─âri ale parametrilor proceselor ┼či rezultatelor acestora;
    - omologarea intern─â a produselor sau materialelor de exploatare;
    - definirea responsabilit─â┼úilor;
    - gestionarea înregistr─ârilor;
    - condi┼úii specifice produselor sau materialelor de exploatare.
    7.16. în vederea stabilirii modului de respectare a legisla┼úiei ┼či reglement─ârilor în vigoare privind introducerea pe pia┼ú─â a produselor ┼či materialelor de exploatare, a conformit─â┼úii ┼či interschimbabilit─â┼úii acestora, RAR poate preleva produse sau materiale de exploatare comercializate ori produse sau materiale de exploatare utilizate de ateliere de repara┼úii ┼či service.
    7.17. în cazul în care pentru un produs sau material de exploatare certificat/omologat de un reprezentant al produc─âtorului, se solicit─â certificarea/omologarea de un alt operator economic, reprezentant al produc─âtorului respectiv, se iau în considerare rapoartele de încerc─âri ┼či, dup─â caz, de audit aferente certific─ârii/omolog─ârii ini┼úiale. în acest caz, RAR aplic─â o procedur─â de certificare/omologare simplificat─â, iar perioada de valabilitate a certific─ârii/omolog─ârii nu va dep─â┼či data expir─ârii certific─ârii/omolog─ârii ini┼úiale.