├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind certificarea ├«ncadr─ârii vehiculelor rutiere ├«nmatriculate ├«n normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či ├«n categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1160 din 21 decembrie 2005

    în temeiul prevederilor art. III din Ordonan┼úa Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â, ale art. 5 alin. (2) lit. j) ┼či alin. (3) lit. l) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Reglement─ârile privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi men┼úinute în circula┼úie numai dac─â se face dovada încadr─ârii acestora în cerin┼úele tehnice specifice stabilite de reglement─ârile prev─âzute la art. 1, prin efectuarea inspec┼úiilor tehnice periodice.
    ART. 3
    (1) Certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei se efectueaz─â în conformitate cu reglement─ârile prev─âzute la art. 1, pe baza inspec┼úiei tehnice periodice.
    (2) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â include în cazul autovehiculelor ┼či inspec┼úia tehnic─â pentru poluare.
    ART. 4
    (1) Inspec┼úiile tehnice periodice se efectueaz─â de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", denumit─â în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, prin reprezentan┼úele sale jude┼úene sau prin operatori economici autoriza┼úi ┼či monitoriza┼úi de R.A.R.
    (2) Activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â se poate realiza prin operatori economici autoriza┼úi, numai pe baza unui contract de franciz─â încheiat cu R.A.R. de c─âtre ace┼čtia, în condi┼úiile legii.
    (3) în activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, autoritatea R.A.R. se concretizeaz─â prin folosirea m─ârcii înregistrate R.A.R. de c─âtre operatorii economici autoriza┼úi sau de c─âtre institu┼úiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecin┼ú─â a drepturilor ┼či obliga┼úiilor ce decurg din aceasta.
    (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciz─â pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â nu au dreptul s─â cesioneze activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    (5) Aparatura utilizat─â în sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â respecte cerin┼úele prev─âzute de legisla┼úia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum ┼či cerin┼úele specifice activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â stabilite prin reglement─ârile prev─âzute la art. 1.
    (6) Monitorizarea persoanelor autorizate s─â execute inspec┼úia tehnic─â periodic─â cuprinde:
    a) supravegherea tehnic─â a sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, inclusiv prin mijloace informatice;
    b) controlul execut─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice în sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
    c) controlul execut─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în sta┼úiile reprezentan┼úelor R.A.R.;
    d) controlul tehnic în trafic.
    (7) Inspec┼úiile tehnice periodice la anumite categorii de vehicule se efectueaz─â numai de c─âtre R.A.R. în sta┼úiile reprezentan┼úelor sale, în conformitate cu reglement─ârile prev─âzute la art. 1.
    (8) în vederea asigur─ârii monitoriz─ârii prev─âzute la alin. (6):
    a) persoanele autorizate trebuie s─â asigure posibilitatea conect─ârii informatice la sistemul na┼úional de supraveghere informatic─â a inspec┼úiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., ┼či prin personalul implicat în activitatea de inspec┼úii tehnice periodice trebuie s─â respecte cerin┼úele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.;
    b) în scopul verific─ârii unei inspec┼úii tehnice de c─âtre inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi re┼úinut în sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â maximum 45 de minute dup─â finalizarea verific─ârilor din planul de opera┼úiuni, la solicitarea R.A.R. efectuat─â prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului s─âu abilitat.
    (9) în urma reverific─ârii prev─âzute la alin. (6) lit. c) personalul abilitat R.A.R. poate anula inspec┼úia tehnic─â periodic─â în condi┼úiile stabilite prin reglement─ârile prev─âzute la art. 1.
    ART. 5
    (1) Autorizarea ┼či supravegherea sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, precum ┼či preg─âtirea tehnic─â specific─â ┼či atestarea personalului care efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â se fac de c─âtre R.A.R.
    (2) Autorizarea sta┼úiilor care efectueaz─â inspec┼úii tehnice periodice se face de c─âtre R.A.R., cu personal certificat pentru evaluarea conformit─â┼úii.
    ART. 6
    Vehiculele rutiere aflate în trafic vor fi supuse controalelor tehnice în trafic, prin sondaj, de c─âtre R.A.R.
    ART. 7
    Autoriza┼úiile tehnice ale persoanelor autorizate, precum ┼či certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, eliberate de R.A.R. înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, î┼či p─âstreaz─â valabilitatea pân─â la data expir─ârii.
    ART. 8
    R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či folosin┼úa conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 10
    Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 96/96/CE din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legisla┼úiei statelor membre referitoare la inspec┼úia tehnic─â a autovehiculelor ┼či remorcilor acestora, modificat─â ultima dat─â prin Directiva Comisiei 2003/27/CE din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei Consiliului 96/96/CE în ceea ce prive┼čte verificarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor, precum ┼či prevederile anexei I ┼či ale anexei II la Directiva Parlamentului European ┼či a Consiliului 2000/30/CE din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor comerciale care circul─â în cadrul Comunit─â┼úii, modificat─â ultima dat─â prin Directiva Comisiei 2003/26/CE din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului 2000/30/CE în ceea ce prive┼čte limitatoarele de vitez─â ┼či emisiile de evacuare ale autovehiculelor comerciale.
    ART. 11
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                        construc┼úiilor ┼či turismului,
                               Gheorghe Dobre

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodus─â în facsimil.

    Reglement─âri privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele reglement─âri stabilesc cerin┼úele, procedurile ┼či aparatura necesare efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice ┼či controlului tehnic în trafic pentru aprecierea, f─âr─â demontare, a st─ârii tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum ┼či a existen┼úei dot─ârilor obligatorii, din punct de vedere al siguran┼úei circula┼úiei rutiere, protec┼úiei mediului ┼či folosin┼úei conform destina┼úiei.
    (2) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â include în cazul autovehiculelor ┼či inspec┼úia tehnic─â pentru poluare.
    (3) Controlul tehnic în trafic se efectueaz─â conform prezentelor reglement─âri.
    ART. 2
    Lucr─ârile prev─âzute în prezentele reglement─âri constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor ┼či pieselor accesibile direct, precum ┼či a dot─ârilor obligatorii prev─âzute de normele privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či folosin┼úa conform destina┼úiei. Informa┼úiile privind gradul de uzur─â ┼či starea acestora, pentru care ar fi necesar─â demontarea lor, se ob┼úin de c─âtre de┼úin─âtor cu ocazia lucr─ârilor de între┼úinere sau de repara┼úii.
    ART. 3
    (1) Inspec┼úiile tehnice periodice se efectueaz─â de c─âtre Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", denumit─â în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, prin reprezentan┼úele sale jude┼úene sau prin operatori economici autoriza┼úi ┼či monitoriza┼úi de R.A.R.
    (2) Activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â se poate realiza prin operatori economici autoriza┼úi, numai pe baza unui contract de franciz─â încheiat cu R.A.R. de c─âtre ace┼čtia, în condi┼úiile legii.
    (3) în activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, autoritatea R.A.R. se concretizeaz─â prin folosirea m─ârcii înregistrate R.A.R. de c─âtre operatorii economici autoriza┼úi sau de c─âtre institu┼úiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecin┼ú─â a drepturilor ┼či obliga┼úiilor ce decurg din aceasta.
    (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciz─â pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â nu au dreptul s─â cesioneze activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    (5) Aparatura utilizat─â în sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â respecte cerin┼úele prev─âzute în legisla┼úia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum ┼či cerin┼úele specifice activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â prev─âzute de prezentele reglement─âri.
    (6) Preg─âtirea tehnic─â specific─â ┼či atestarea personalului care efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â se fac de R.A.R.
    (7) Monitorizarea persoanelor autorizate s─â execute inspec┼úia tehnic─â periodic─â cuprinde:
    a) supravegherea tehnic─â a sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, inclusiv prin mijloace informatice;
    b) controlul execut─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice în sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
    c) controlul execut─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în sta┼úiile reprezentan┼úelor R.A.R.;
    d) controlul tehnic în trafic.
    (8) în vederea asigur─ârii monitoriz─ârii prev─âzute la alin. (7):
    a) Persoanele autorizate trebuie s─â asigure posibilitatea conect─ârii informatice la sistemul na┼úional de supraveghere informatic─â a inspec┼úiilor tehnice periodice, gestionat de c─âtre R.A.R., ┼či prin personalul implicat în activitatea de inspec┼úii tehnice periodice trebuie s─â respecte cerin┼úele de utilizare a programelor informatice furnizate de c─âtre R.A.R.;
    b) în scopul verific─ârii unei inspec┼úii tehnice de c─âtre inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi re┼úinut în sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â maximum 45 de minute dup─â finalizarea verific─ârilor din planul de opera┼úiuni la solicitarea RAR efectuat─â prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului s─âu abilitat.
    (9) în urma reverific─ârii prev─âzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al R.A.R. poate anula inspec┼úia tehnic─â periodic─â în condi┼úiile prev─âzute în prezentele reglement─âri.
    ART. 4
    în func┼úie de categorie, destina┼úie ┼či masa total─â maxim─â autorizat─â, vehiculele rutiere ce vor fi supuse inspec┼úiei tehnice periodice sunt grupate în trei clase de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, astfel:
    a) clasa I: mopede, motociclete ┼či remorcile acestora;
    b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â pân─â la 3,5 tone inclusiv, cu excep┼úia mopedelor, motocicletelor ┼či remorcilor acestora;
    c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone.
    ART. 5
    (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi men┼úinute în circula┼úie numai dac─â se face dovada încadr─ârii acestora în cerin┼úele tehnice specifice prev─âzute în prezentele reglement─âri, prin efectuarea inspec┼úiilor tehnice periodice, precum ┼či a existen┼úei dot─ârilor obligatorii.
    (2) Obliga┼úia efectu─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice, precum ┼či a respect─ârii periodicit─â┼úii acestora, în func┼úie de categoria de vehicul, revine de┼úin─âtorului legal al vehiculului.
    (3) Categoriile de vehicule supuse inspec┼úiei tehnice periodice ┼či periodicitatea inspec┼úiei tehnice periodice sunt urm─âtoarele:
    a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conduc─âtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
    b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conduc─âtorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
    c) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere ┼či pentru înv─â┼úarea conducerii auto - la 6 luni ┼či autovehicule speciale ambulan┼ú─â - la un an;
    d) autovehicule destinate transportului de m─ârfuri, având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3.500 kg - la un an;
    e) remorci ┼či semiremorci având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3.500 kg - la un an;
    f) autovehicule cu cel pu┼úin 4 ro┼úi, destinate transportului de m─ârfuri, având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â care nu dep─â┼če┼čte 3.500 kg, cu excep┼úia tractoarelor - la 2 ani;
    g) remorci ┼či semiremorci având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â care nu dep─â┼če┼čte 3.500 kg - la 2 ani;
    h) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 ro┼úi ┼či cvadricicluri - la 2 ani;
    i) tractoare având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3.500 kg - la un an;
    j) tractoare având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â care nu dep─â┼če┼čte 3.500 kg - la 2 ani;
    k) remorci ┼či semiremorci apicole - la 3 ani.
    (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conduc─âtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere ┼či pentru înv─â┼úarea conducerii auto se supun primei inspec┼úii tehnice periodice la un an, dac─â la data primei înmatricul─âri în România au fost noi.
    (5) Termenul pentru efectuarea primei inspec┼úii tehnice periodice se socote┼čte de la data primei înmatricul─âri, iar pentru urm─âtoarea inspec┼úie tehnic─â periodic─â, de la data celei precedente.
    ART. 6
    în intervalul dintre dou─â inspec┼úii tehnice periodice, de┼úin─âtorul vehiculului rutier are obliga┼úia de a asigura men┼úinerea acestuia într-o stare tehnic─â corespunz─âtoare, în vederea încadr─ârii în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entit─â┼úi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare ┼či dot─âri obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legisla┼úiei în vigoare.
    ART. 7
    (1) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de m─ârfuri periculoase sau pentru transportul de m─ârfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cistern─â lente destinate transportului de m─ârfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competi┼úii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistr─ârii, dup─â caz, precum ┼či inspec┼úia tehnic─â în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectueaz─â de R.A.R. în sta┼úiile reprezentan┼úelor sale, în conformitate cu reglement─ârile na┼úionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.
    (2) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) se efectueaz─â în sta┼úiile reprezentan┼úelor R.A.R. sau în sta┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â autorizate în acest scop de c─âtre R.A.R.
    ART. 8
    (1) La inspec┼úia tehnic─â periodic─â, vehiculele rutiere supuse certific─ârii pentru transportul de m─ârfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze ┼či remorcile-cistern─â lente destinate transportului de m─ârfuri periculoase, trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor aplicabile din prezentele reglement─âri, precum ┼či cerin┼úelor suplimentare aplicabile pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â, prev─âzute prin reglement─ârile RNTR 3, edi┼úia în vigoare.
    (2) La inspec┼úia tehnic─â periodic─â, vehiculele rutiere supuse certific─ârii pentru transportul de m─ârfuri perisabile trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor aplicabile din prezentele reglement─âri, precum ┼či cerin┼úelor suplimentare aplicabile pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â, prev─âzute prin reglement─ârile specifice, edi┼úia în vigoare.
    (3) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele pentru competi┼úii sportive ┼či la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectueaz─â ┼úinându-se seama de cerin┼úele tehnice specifice pe baza c─ârora acestea au fost omologate.
    (4) Inspec┼úia tehnic─â periodic─â la vehiculele istorice se efectueaz─â în raport cu caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabrica┼úiei.

    CAP. 2
    Organizarea sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â

    ART. 9
    (1) Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â este o (sub)unitate care apar┼úine unei persoane juridice care are prev─âzut în statut ca obiect de activitate "Activit─â┼úi de test─âri ┼či analize tehnice", conform cod CAEN. Sta┼úia poate func┼úiona numai dac─â de┼úine autoriza┼úie tehnic─â în termen de valabilitate eliberat─â de c─âtre R.A.R. conform prezentelor reglement─âri. Spa┼úiul destinat activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â fie separat de spa┼úiul destinat altor activit─â┼úi ale persoanei juridice ┼či toat─â aparatura destinat─â acestei activit─â┼úi trebuie s─â fie amplasat─â într-o singur─â incint─â, astfel încât activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â s─â nu fie influen┼úat─â de alte activit─â┼úi desf─â┼čurate de persoana juridic─â respectiv─â.
    (2) în cadrul sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â nu se admite efectuarea de opera┼úiuni de între┼úinere ┼či repara┼úii în timpul programului pentru efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice.
    (3) Utilajele ┼či aparatura sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â pot fi utilizate pentru diagnosticare ┼či pentru verificarea calit─â┼úii repara┼úiilor ┼či reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de c─âtre alte ateliere de repara┼úii, în baza unui document de lucru înso┼úitor care se va înregistra în registrul prev─âzut la art. 12 alin. (1) lit. k).
    ART. 10
    (1) Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie amenajat─â ┼či dotat─â cu urm─âtoarele:
    a) canal de vizitare (cu adâncime ┼či l─â┼úime corespunz─âtoare) cu instala┼úie de iluminare, prev─âzut cu cric pentru suspendarea pun┼úii (corespunz─âtor clasei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â) sau cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor, care s─â permit─â minimum patru mi┼čc─âri liniare ori minimum dou─â mi┼čc─âri liniare ┼či dou─â mi┼čc─âri circulare.
    Pentru clasa a II-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â în locul canalului de vizitare se admite un elevator.
    Dotarea cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor este obligatorie pentru clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    b) instala┼úie pentru evacuarea for┼úat─â a gazelor arse;
    c) lamp─â portabil─â de 12 V sau 24 V.
    (2) Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie dotat─â cu urm─âtoarea aparatur─â:

    1. Stand de frânare cu role (corespunz─âtor clasei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â)
    1.1 Standul de frânare cu role trebuie s─â fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunec─ârii relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru m─âsurarea efortului la pedal─â (preferabil f─âr─â cablu de leg─âtur─â), iar pentru clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, ┼či cu dispozitiv pentru m─âsurarea presiunii în instala┼úia de frânare (0 - 10 atm.). Diametrul rolelor trebuie s─â fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rol─â ┼či pneu trebuie s─â fie de minimum 0,6 în stare umed─â.
    1.2 Standul de frânare cu role pentru clasa a II-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â aib─â viteza periferic─â a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â ┼či de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    1.3 Standul de frânare cu role trebuie s─â fie prev─âzut cu afi┼čaj analogic (grafic─â analogic─â pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afi┼čajul analogic trebuie amplasat astfel încât s─â permit─â vizualizarea sa de c─âtre operator, indiferent de pozi┼úia ansamblului de vehicule pe stand.
    1.4 Standul de frânare cu role pentru clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â fie dotat cu dispozitiv de simulare a înc─ârc─ârii vehiculului pentru efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate dup─â anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie s─â fie capabil s─â simuleze o înc─ârcare de minimum 3000 kg pe ax─â.
    1.5 Standul de frânare cu role trebuie s─â permit─â m─âsurarea rezisten┼úei la rulare, a for┼úei de frânare, a for┼úei de ap─âsare la pedal─â ┼či a presiunii în instala┼úia de frânare pneumatic─â ┼či s─â permit─â aprecierea ovalit─â┼úii. For┼úa maxim─â de frânare trebuie s─â fie m─âsurat─â la o alunecare relativ─â de 24% .
    1.6 Preciziile care trebuie asigurate pentru m─ârimile m─âsurate sunt:
    - pentru rezisten┼úa la rulare ┼či for┼úa de frânare: +/- 3%;
    - pentru for┼úa de ap─âsare la pedal─â: +/- 2%;
    - pentru presiunea din instala┼úia de frânare pneumatic─â:
        - 0,1 atm. pentru presiuni de cel mult 5 atm.;
        - 2% din valoarea de indica┼úie pentru presiuni mai mari de 5 atm.
    1.7 Programul standului de frânare cu role trebuie s─â permit─â determinarea cel pu┼úin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu ┼či pentru frâna de sta┼úionare, precum ┼či a dezechilibrului dintre for┼úele de frânare la ro┼úile aceleia┼či axe pentru frâna de serviciu ┼či pentru frâna de sta┼úionare.
    1.8 Pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele cu trac┼úiune integral─â permanent─â, sta┼úia trebuie s─â fie dotat─â cu stand de frânare care s─â permit─â efectuarea acestui tip de verificare.
    1.9 Standul de frânare cu role trebuie s─â permit─â transmiterea datelor c─âtre un calculator ┼či o imprimant─â.
    1.10 Programul standului de frânare cu role trebuie s─â permit─â tip─ârirea rezultatelor m─âsur─âtorii. Pe buletinul de prob─â trebuie s─â fie tip─ârite cel pu┼úin urm─âtoarele date:
    - marca, tipul ┼či num─ârul de înmatriculare al vehiculului verificat (aceste date pot fi introduse de la tastatur─â sau completate manual de inspector pe buletinul de prob─â);
    - data, ora ┼či minutul la care a fost efectuat─â verificarea;
    - masa efectiv─â a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectu─ârii probei;
    - sistemul de frânare verificat (serviciu sau sta┼úionare);
    - axa verificat─â (axa 1, axa 2 etc.) ┼či valorile for┼úelor de frânare m─âsurate;
    - valorile coeficien┼úilor de frânare (pentru frâna de serviciu ┼či cea de sta┼úionare);
    - valorile dezechilibrelor for┼úelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu ┼či cea de sta┼úionare);
    - valoarea m─âsurat─â a for┼úei de ap─âsare la pedala de frân─â (dup─â caz, calculul for┼úei maxim admisibile la pedal─â pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de c─âtre inspector pe buletinul de prob─â). Aceast─â cerin┼ú─â se aplic─â numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;
    - valoarea m─âsurat─â a presiunii din instala┼úia de frânare pneumatic─â.
    1.11 Nu este obligatorie tip─ârirea pe buletinul de prob─â a valorilor limit─â pentru coeficien┼úii de frânare ┼či dezechilibre, precum ┼či a rezultatului verific─ârii. Totu┼či, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformit─â┼úi ale sistemului de frânare, inspectorul va consemna manual pe buletinul de prob─â valorile limit─â ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.

    2. Analizor de gaze pentru sta┼úiile ce efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
    2.1 Pentru sta┼úiile ce efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie f─âr─â catalizator tricomponent ┼či sond─â lambda, este necesar─â dotarea cu analizor de gaze în infraro┼ču pentru m─âsurarea cel pu┼úin a CO, cu o precizie de minimum +/- 0,2%, ┼či, dac─â m─âsoar─â ┼či alte componente, cu o precizie de minimum +/- 1% pentru CO2, +/- 0,2% pentru O2 ┼či +/- 30 ppm pentru HC (conform OIML R 99 - clasa II);
    2.2 Pentru sta┼úiile ce efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent ┼či sond─â lambda, este necesar─â dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru CO ┼či lambda) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:
    +/- 0,06% pentru CO;
    +/- 0,5% pentru CO2;
    +/- 0,1% pentru O2;
    +/- 12 ppm pentru HC.
    2.3 Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de r─âspuns nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru m─âsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru m─âsurarea tura┼úiei motorului ┼či imprimant─â. De asemenea, trebuie s─â aib─â posibilitatea de conectare la un calculator.
    2.4 Programul analizorului de gaze trebuie s─â permit─â tip─ârirea rezultatelor m─âsur─âtorii. Pe buletinul de prob─â trebuie s─â fie tip─ârite cel pu┼úin urm─âtoarele date:
    - data, ora ┼či minutul efectu─ârii probei;
    - temperatura uleiului de motor, la momentul efectu─ârii probei;
    - tura┼úia de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;
    - valoarea CO_cor la tura┼úia de mers în gol încet;
    - tura┼úia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);
    - valoarea CO sau CO_cor la tura┼úia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);
    - valoarea coeficientului lambda la tura┼úia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze).
    2.5 Analizoarele de gaze cu care sunt echipate sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â care efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) trebuie s─â aib─â posibilitatea de a efectua m─âsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.

    3. Opacimetru pentru sta┼úiile ce efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare
    3.1 Opacimetrul trebuie s─â permit─â m─âsurarea în flux par┼úial conform R 24 CEE - ONU, cu o precizie de minimum +/- 0,3 m^-1.
    3.2 Camera de m─âsur─â a opacimetrului trebuie s─â fie mobil─â.
    3.3 Opacimetrul trebuie prev─âzut cu dispozitive adecvate m─âsur─ârii temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afi┼ča valoarea echivalent─â a opacit─â┼úii la temperatura de 100 grade C, dispozitiv pentru m─âsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru m─âsurarea tura┼úiei motorului care s─â poat─â m─âsura tura┼úia motorului, indiferent de diametrul conductelor de injec┼úie montate, precum ┼či imprimant─â. De asemenea, trebuie s─â aib─â posibilitatea de conectare la un calculator.
    3.4 Se admit numai sondele originale de prelevare a gazelor, în conformitate cu prescrip┼úiile fabricantului.
    3.5 Pentru autovehiculele din clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, dispozitivul pentru m─âsurarea temperaturii trebuie s─â aib─â lungimea de minimum 2,5 m.
    3.6 Opacimetrele vor fi acceptate pentru activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â numai dup─â verificarea comparativ─â cu un opacimetru etalon.
    3.7 Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 ┼či trebuie s─â permit─â m─âsurarea timpului de baz─â (durata acceler─ârii motorului).
    3.8 Programul opacimetrului trebuie s─â permit─â tip─ârirea rezultatelor m─âsur─âtorii. Pe buletinul de prob─â trebuie s─â fie tip─ârite cel pu┼úin urm─âtoarele date:
    - data, ora ┼či minutul efectu─ârii probei (numai pentru prima prob─â);
    - temperatura uleiului de motor la momentul efectu─ârii probei;
    - timpul de baz─â;
    - tura┼úia de mers în gol încet;
    - tura┼úia de mers în gol maxim─â (de regulator);
    - indicele de opacitate m─âsurat.
    3.9 Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculeaz─â ca medie aritmetic─â a valorilor m─âsurate în cel pu┼úin ultimele 3 cicluri de accelerare liber─â cu condi┼úia s─â nu se înregistreze diferen┼úe semnificative între tura┼úiile minime m─âsurate la ciclurile de accelerare sau între tura┼úiile maxime m─âsurate la ciclurile de accelerare.

    4. Aparat de control al farurilor prev─âzut cu nivel─â

    5. Dispozitiv de m─âsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de +/- 0,25 atm.

    6. Dispozitiv de m─âsurare a adâncimii profilului pneurilor, cu o precizie de +/- 0,1 mm

    7. Cântar pentru m─âsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum +/- 2% din valoarea m─âsurat─â. Cântarul trebuie s─â fie conectat la acela┼či calculator ca ┼či standul de frânare cu role.

    8. Decelerometru cu compensare ┼či înregistrare a datelor pentru verificarea eficacit─â┼úii sistemului de frânare prin probe func┼úionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, vehiculele speciale ┼či vehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role).

    9. Dispozitiv de simulare a for┼úei de împingere la pro┼úapul remorcii sau Dispozitiv de ancorare dotat cu întinz─âtor pentru sta┼úiile ce efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la remorcile cu sistem de frânare cu ac┼úionare prin iner┼úie

    10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinz─âtor pentru sta┼úiile ce efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la tractoare (cu excep┼úie sta┼úiilor dotate cu decelerometru)

    11. Calculator pentru eviden┼úa inspec┼úiilor tehnice periodice:
    11.1 Calculatorul trebuie s─â aib─â urm─âtoarea configura┼úie minimal─â:
    - procesor: 850 Mhz;
    - memorie intern─â: Ram 128 Mb, Hdd 10 Gb;
    - CD-ROM sau CD-W;
    - placa video pentru rezolu┼úie de minimum 800 x 600 pixels;
    - port paralel ┼či port USB;
    - sistem de operare: Windows 98;
    - modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb.
    11.2 Calculatorul trebuie folosit numai pentru activit─â┼úi legate de inspec┼úia tehnic─â periodic─â, nefiind permis─â instalarea altor programe decât cele furnizate de c─âtre R.A.R. Instalarea ┼či între┼úinerea programelor se fac numai de c─âtre personalul R.A.R. abilitat pentru aceast─â activitate.
    12. Camer─â foto digital─â.
    (3) Utilizatorii aplica┼úiei informatice de inspec┼úii tehnice periodice nu au voie s─â altereze baza de date (folosirea necorespunz─âtoare ┼či neavizat─â a aplica┼úiei pentru aceast─â activitate sau prin alte mijloace software).
    (4) Aparatura de m─âsur─â trebuie s─â fie atestat─â periodic prin buletine de verificare metrologic─â pentru aparatura prev─âzut─â la pct. 1 (pentru for┼úa de frânare) ┼či la pct. 2, 3 ┼či 5 sau buletine de etalonare pentru aparatura prev─âzut─â la pct. 1 (pentru for┼úa la pedal─â ┼či presiunea din instala┼úia de frânare) ┼či la pct. 4, 6 ┼či 7 ori buletine de încercare/etalonare pentru aparatura prev─âzut─â la pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de R.A.R. este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia.
    (5) Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real.
    (6) în cazul aparaturii de m─âsur─â pentru care este obligatorie imprimarea rezultatelor, furnizorul trebuie s─â depun─â la R.A.R. o declara┼úie pe propria r─âspundere. Prin aceasta furnizorul î┼či asum─â responsabilitatea c─â aparatura respect─â cerin┼úele prezentelor reglement─âri, precum ┼či faptul c─â programele sunt protejate împotriva oric─âror interven┼úii neautorizate, care s─â conduc─â la alterarea datelor primare achizi┼úionate sau a rezultatelor ob┼úinute.
    (7) Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â dispun─â de o linie telefonic─â dedicat─â în permanen┼ú─â activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    ART. 11
    (1) Persoanele care efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â trebuie s─â fie atestate de R.A.R. Ele trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    a) s─â fie:
    a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasific─ârii Ocupa┼úiilor din România (COR), ori calific─âri asimilate legal acestora;
    sau
    a2) calificate într-una din ocupa┼úiile prev─âzute în anexa nr. 17 sau într-o calificare asimilat─â legal acestora.
    b) s─â posede permis de conducere corespunz─âtor clasei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, cu respectarea urm─âtoarelor cerin┼úe minimale:
    - pentru clasa I de inspec┼úie tehnic─â periodic─â - permis de conducere categoria A1 sau A;
    - pentru clasa a II-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â - permis de conducere categoria B;
    - pentru clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â - permis de conducere categoria C ┼či/sau D;
    c) s─â aib─â vechime de minimum 3 ani în activitatea de între┼úinere auto ┼či/sau repara┼úii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);
    d) s─â fie angajat al persoanei juridice care solicit─â atestarea.
    (2) Inspectorul tehnic c─âruia i s-a anulat permisul de conducere î┼či pierde dreptul de a efectua inspec┼úii tehnice periodice.
    ART. 12
    (1) Sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â vor de┼úine în mod obligatoriu urm─âtoarele:
    a) registru de eviden┼ú─â a inspec┼úiilor tehnice al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 3 la reglement─âri, pân─â la data de la care pentru eviden┼úa inspec┼úiilor tehnice periodice se va utiliza numai calculatorul (data va fi stabilit─â de R.A.R.);
    b) registru de control al sta┼úiei;
    c) formulare-tip raport de inspec┼úie tehnic─â care se completeaz─â corespunz─âtor categoriei vehiculului ┼či ale c─âror modele sunt prev─âzut în anexele nr. 4 - 5 la reglement─âri;
    d) formulare-tip, anex─â la certificatul de înmatriculare al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 6 la reglement─âri;
    e) ecuson de inspec┼úie tehnic─â periodic─â al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 7 la reglement─âri;
    f) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;
    g) norme tehnice ┼či instruc┼úiuni de utilizare a aparaturii;
    h) avizier care va cuprinde:
    - autoriza┼úia tehnic─â a sta┼úiei, în copie (fa┼ú─â-verso);
    - metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectueaz─â conform prevederilor anexei nr. 13 la reglement─âri;
    - tarifele de inspec┼úie tehnic─â periodic─â;
    - precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â nu efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â;
    - precizarea actelor necesare efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice;
    - programul de lucru al sta┼úiei;
    - schi┼úa fluxului de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice;
    - instruc┼úiunile ┼či dispozi┼úiile specifice de detaliere ┼či precizare a prezentelor reglement─âri ┼či pentru care se prevede în mod expres a fi afi┼čate la avizier;
    i) dosarul sta┼úiei care va cuprinde documentele ce atest─â func┼úionarea legal─â a sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â:
    - în original: autoriza┼úia tehnic─â, certificatele de atestare a inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologic─â, buletinele de etalonare ┼či/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparatur─â întocmite conform prevederilor art. 10 ┼či tarifele pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â;
    - în copie: raportul de evaluare a capabilit─â┼úii tehnice ┼či contractul de franciz─â;
    j) dosar cu reglement─âri, norme, proceduri privind efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice;
    k) registru de eviden┼ú─â a vehiculelor la care se efectueaz─â pe linia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â diagnosticare sau verificarea calit─â┼úii reglajelor sau repara┼úiilor.
    (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezint─â vehicule rutiere la inspec┼úia tehnic─â periodic─â sta┼úia va afi┼ča la loc vizibil sau va pune la dispozi┼úie, la cerere, prezentele reglement─âri.

    CAP. 3
    Cerin┼úe ┼či proceduri

    ART. 13
    Inspec┼úia tehnic─â periodic─â se execut─â numai la vehiculele rutiere la care se prezint─â:
    - certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberat─â de organele de poli┼úie (completat─â în mod corespunz─âtor cu datele necesare identific─ârii) sau, dup─â caz, autoriza┼úia provizorie de circula┼úie;
    - cartea de identitate a vehiculului.
    ART. 14
    Vehiculele rutiere prezentate la inspec┼úia tehnic─â periodic─â trebuie s─â fie curate, în special caroseria, ┼časiul, ansamblurile ┼či subansamblurile ce urmeaz─â s─â fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominal─â.
    ART. 15
    La inspec┼úia tehnic─â periodic─â se execut─â opera┼úiunile cuprinse în Planul de opera┼úiuni, al c─ârui model este prev─âzut, în func┼úie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 - 2 la reglement─âri. Ordinea de executare a opera┼úiunilor precizate va fi stabilit─â de fiecare sta┼úie în func┼úie de fluxul de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice propriu, cu excep┼úia identific─ârii, care va fi prima opera┼úiune efectuat─â.
    ART. 16
    (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspec┼úia tehnic─â periodic─â se completeaz─â de c─âtre inspectorul tehnic un raport de inspec┼úie tehnic─â corespunz─âtor categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., dup─â caz, corespunz─âtor categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspec┼úie tehnic─â sau raportul de verificare R.A.R., dup─â caz, se înregistreaz─â dup─â finalizarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator ┼či în Registrul de eviden┼ú─â a inspec┼úiilor tehnice periodice (pân─â la data stabilit─â de R.A.R.).
    (2) Prima opera┼úiune care se efectueaz─â în cadrul inspec┼úiei tehnice periodice este identificarea.
    (3) în cazul în care la identificare se constat─â necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumat─â la reprezentan┼úa R.A.R. din jude┼úul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. în acest caz nu se accept─â efectuarea unei noi inspec┼úii tehnice periodice decât dup─â rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.
    (4) Dac─â vehiculul rutier nu prezint─â la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectueaz─â dup─â aceea toate verific─ârile prev─âzute în Planul de opera┼úiuni corespunz─âtor categoriei vehiculului rutier ┼či tipului de inspec┼úie tehnic─â periodic─â efectuat─â, precum ┼či verificarea dot─ârilor obligatorii.
    (5) în continuare se procedeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) dac─â vehiculul rutier corespunde cerin┼úelor tehnice precizate în Planul de opera┼úiuni corespunz─âtor, inspectorul tehnic consemneaz─â în raportul de inspec┼úie tehnic─â sau în raportul de verificare R.A.R., dup─â caz, "Bun tehnic", semneaz─â, ┼čtampileaz─â ┼či aplic─â matca elementului de securizare; consemneaz─â în anexa la certificatul de înmatriculare data pân─â la care trebuie efectuat─â urm─âtoarea inspec┼úie tehnic─â periodic─â, semneaz─â, ┼čtampileaz─â, noteaz─â num─ârul de înregistrare al inspec┼úiei tehnice periodice ┼či aplic─â elementul de securizare corespunz─âtor. în continuare, inspectorul tehnic aplic─â pe placa cu num─ârul de înmatriculare din fa┼ú─â ecusonul corespunz─âtor inspec┼úiei tehnice periodice, cu excep┼úia remorcilor ┼či autovehiculelor cu dou─â sau trei ro┼úi, în cazul c─ârora acesta se aplic─â pe placa cu num─ârul de înmatriculare din spate. Raportul de inspec┼úie tehnic─â sau raportul de verificare R.A.R., dup─â caz, completat se arhiveaz─â, la el ata┼čându-se, dup─â caz, buletinul de prob─â de la opera┼úiunea de verificare a emisiilor poluante ┼či/sau buletinul de prob─â de la opera┼úiunea de verificare a eficacit─â┼úii sistemului de frânare.
    b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentan┼úele R.A.R. pentru inspec┼úia tehnic─â în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defec┼úiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dac─â vehiculul rutier corespunde cerin┼úelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost men┼úionate defec┼úiuni, personalul R.A.R. consemneaz─â în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost men┼úionate defec┼úiuni]", semneaz─â, ┼čtampileaz─â ┼či aplic─â matca elementului de securizare; consemneaz─â pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost men┼úionate defec┼úiuni]", semneaz─â, ┼čtampileaz─â, noteaz─â num─ârul de înregistrare al inspec┼úiei tehnice ┼či aplic─â elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhiveaz─â, men┼úionându-se la rubrica "Observa┼úii privind respingerea vehiculului la inspec┼úia tehnic─â" num─ârul, seria ┼či emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ata┼čeaz─â, dup─â caz, buletinul de prob─â de la opera┼úiunea de verificare a emisiilor poluante ┼či/sau buletinul de prob─â de la opera┼úiunea de verificare a eficacit─â┼úii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmâneaz─â persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspec┼úia tehnic─â pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. în acest caz nu se fac men┼úiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.
    Dac─â redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspec┼úii tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerin┼úele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplic─â pe anexa la certificatul de înmatriculare.
    c) dac─â vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerin┼úelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemneaz─â defec┼úiunile în raportul de inspec┼úie tehnic─â sau în raportul de verificare R.A.R., dup─â caz, la rubrica "Observa┼úii privind respingerea vehiculului la inspec┼úia tehnic─â" ┼či marcheaz─â codurile defectelor constatate în momentul identific─ârii acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare pân─â nu sunt consemnate explicit ┼či am─ânun┼úit pe raport neconformit─â┼úile constatate la postul curent. La finalizarea inspec┼úiei tehnice periodice, raportul de inspec┼úie tehnic─â sau raportul de verificare R.A.R., dup─â caz, se înmâneaz─â persoanei care a prezentat vehiculul la inspec┼úia tehnic─â periodic─â.
    (6) în cadrul inspec┼úiei tehnice periodice va fi respectat─â ordinea posturilor de verificare comunicat─â R.A.R. ┼či existent─â în dosarul de autorizare al sta┼úiei. în eventualitatea modific─ârii succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicat─â R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o alt─â inspec┼úie tehnic─â periodic─â pân─â nu o finalizeaz─â pe cea curent─â, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
    (7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizeaz─â o înregistrare fotografic─â digital─â cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvat─â în calculatorul sta┼úiei.
    (8) Dup─â finalizarea opera┼úiunilor de verificare tehnic─â prev─âzute în Planul de opera┼úiuni corespunz─âtor, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prev─âzut─â la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prev─âzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglement─âri.
    (9) Reverificarea de c─âtre personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectueaz─â în
    (10) Nu se efectueaz─â reverificarea de c─âtre personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de c─âtre inspectorul tehnic la finalizarea inspec┼úiei tehnice periodice în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) nu s-a solicitat de c─âtre R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului s─âu abilitat reverificarea vehiculului;
    b) R.A.R. solicit─â reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezint─â în intervalul de timp prev─âzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3.
    (11) Se interzice completarea a dou─â anexe la certificatul de înmatriculare pentru acela┼či vehicul.
    (12) Datele de identificare ┼či rezultatele inspec┼úiei tehnice periodice se înregistreaz─â dup─â finalizarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator ┼či în Registrul de eviden┼ú─â a inspec┼úiilor tehnice (pân─â la data stabilit─â de R.A.R.).
    ART. 17
    (1) Dac─â în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezent─âri la inspec┼úia tehnic─â periodic─â defec┼úiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defec┼úiunile ┼či se procedeaz─â potrivit art. 16 lit. a) din reglement─âri, data urm─âtoarei inspec┼úii tehnice periodice urmând s─â fie stabilit─â în func┼úie de data la care s-a constatat remedierea.
    (2) Dac─â aceste verific─âri eviden┼úiaz─â ┼či alte defec┼úiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspec┼úia tehnic─â periodic─â este condi┼úionat─â de remedierea acestor defec┼úiuni. în cazul în care controlul vizual general eviden┼úiaz─â defec┼úiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspec┼úia tehnic─â periodic─â este condi┼úionat─â de remedierea acestora.
    (3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identific─ârii vehiculul rutier prezentat.
    (4) în cazul dep─â┼čirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezent─âri, admis pentru remedierea defec┼úiunilor, se va efectua o nou─â inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    ART. 18
    Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â va pune la dispozi┼úia R.A.R. datele privind activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    ART. 19
    (1) Reverificarea unui vehicul prev─âzut─â la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezent─ârii acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activit─â┼úilor pentru care R.A.R. este abilitat prin legisla┼úia în vigoare.
    (2) Stabilirea oportunit─â┼úii reverific─ârii unui vehicul se realizeaz─â numai de c─âtre personalul R.A.R. abilitat în acest scop.
    (3) Reverificarea unui vehicul se efectueaz─â numai de c─âtre personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â ┼či abilitat în acest scop.
    (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constat─ârii urm─âtoarelor:
    a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectat─â siguran┼úa rutier─â ┼či/sau utilizarea corespunz─âtoare a vehiculului (constatare vizual─â);
    b) coroziuni str─âpunse sau deforma┼úii semnificative ale caroseriei prin care este afectat─â siguran┼úa rutier─â ┼či/sau utilizarea corespunz─âtoare a vehiculului (constatare vizual─â);
    c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fa┼ú─â a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conduc─âtorului auto (constatare vizual─â);
    d) lipsa elementelor principale de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â (constatare vizual─â);
    e) aplicarea pe elementele de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â de folii sau alte tratamente (constatare vizual─â);
    f) existen┼úa unor elemente de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â neomologate (constatare vizual─â);
    g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deterior─âri importante ale acestuia (constatare auditiv─â - zgomot anormal);
    h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizual─â în timpul func┼úion─ârii motorului);
    i) joc excesiv în sistemul de direc┼úie (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
    j) anvelope care prezint─â t─âieturi, rupturi ale cordului sau alte deterior─âri importante vizibile (constatare vizual─â);
    k) eficacitate redus─â a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
    (5) Reverificarea se efectueaz─â conform Planurilor de opera┼úiuni precizate prin prezentele reglement─âri.
    (6) Se anuleaz─â de c─âtre personalul R.A.R. abilitat inspec┼úia tehnic─â periodic─â a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverific─ârii se constat─â cel pu┼úin una din urm─âtoarele defec┼úiuni:
    a) neconcordan┼úe privind num─ârul de identificare al vehiculului;
    b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectat─â siguran┼úa rutier─â ┼či/sau utilizarea corespunz─âtoare a vehiculului;
    c) coroziuni str─âpunse sau deforma┼úii semnificative ale caroseriei prin care este afectat─â siguran┼úa rutier─â ┼či/sau utilizarea corespunz─âtoare a vehiculului;
    d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fa┼ú─â a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigur─â transparen┼úa minim─â precizat─â prin reglement─ârile în vigoare;
    e) lipsa elementelor principale de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â (faruri, l─âmpi de frânare, l─âmpi de semnalizare);
    f) aplicarea pe elementele principale de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â de folii sau alte tratamente (faruri, l─âmpi de frânare, l─âmpi de semnalizare, l─âmpi de pozi┼úie);
    g) existen┼úa unor elemente de iluminare ┼či semnalizare luminoas─â neomologate;
    h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deterior─âri importante ale acestuia;
    i) emisii poluante care dep─â┼česc limitele stabilite prin prezentele reglement─âri;
    j) joc excesiv în sistemul de direc┼úie;
    k) eficacitate a sistemului de frânare mai mic─â decât limitele stabilite prin prezentele reglement─âri.
    (7) Pentru fiecare reverificare efectuat─â se completeaz─â un raport de verificare R.A.R.
    (8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor men┼úiona defec┼úiunile care atrag anularea inspec┼úiei tehnice periodice, precum ┼či, ca Observa┼úii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverific─ârii ┼či care sunt precizate în Planurile de opera┼úiuni corespunz─âtor.
    (9) Raportul de verificare R.A.R. se înmâneaz─â prezentatorului vehiculului.
    (10) în cazul anul─ârii inspec┼úiei tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, dup─â remedierea defec┼úiunilor, vehiculul se supune inspec┼úiei tehnice periodice în sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â autorizate sau în sta┼úiile reprezentan┼úelor R.A.R.

    CAP. 4
    Autorizarea sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â

    ART. 20
    (1) Persoanele juridice pot presta activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â în sta┼úii autorizate, numai sub marca R.A.R., pe baza unui contract de franciz─â.
    (2) Autorizarea sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â de┼úinute de persoanele juridice se face de c─âtre R.A.R., pe baza cererii de autorizare ┼či a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilit─â┼úii tehnice, întocmit de personal certificat pentru evaluarea conformit─â┼úii.
    (3) Sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â pot efectua inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) numai dac─â îndeplinesc cerin┼úele specifice precizate prin prezentele reglement─âri.
    ART. 21
    (1) Autoriza┼úia tehnic─â se acord─â persoanelor juridice care de┼úin, spa┼úii corespunz─âtoare desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 10 ┼či au personal atestat pentru activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, conform prevederilor cap. V. Modelul autoriza┼úiei tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglement─âri.
    (2) Hala de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â permit─â accesul corespunz─âtor al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicit─â autorizarea. Fluxul de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice poate s─â fie continuu sau discontinuu. Dac─â fluxul este discontinuu, sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â nu va fi autorizat─â pentru efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci ┼či semiremorci).
    (3) Dac─â sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â este dotat─â cu elevator, în─âl┼úimea minim─â interioar─â a incintei trebuie s─â fie corespunz─âtoare pentru desf─â┼čurarea normal─â a activit─â┼úii. Sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â dotate numai cu elevator (f─âr─â canal de vizitare) nu se autorizeaz─â pentru efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci ┼či semiremorci), iar în cazul în care sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â este dotat─â cu elevator cu bra┼úe nu se vor efectua inspec┼úii tehnice periodice la tractoare.
    (4) Incinta sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â asigure func┼úionarea corespunz─âtoare a aparaturii din dotare.
    (5) Sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â trebuie s─â dispun─â de:
    - spa┼úii de parcare suficiente care s─â permit─â sta┼úionarea vehiculelor rutiere în a┼čteptarea efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice sau în a┼čteptarea eliber─ârii documentelor; în cazul în care intrarea/ie┼čirea din sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â se face direct pe un drum public, iar în curte nu exist─â spa┼úiu de parcare, se va prezenta un accept de la autorit─â┼úile locale pentru parcarea pe drumul public;
    - spa┼úii sociale pentru personal (vestiare, grup social etc.);
    - spa┼úii sociale accesibile clien┼úilor (spa┼úii de a┼čteptare, grup social etc.);
    - birou inspector tehnic necesar înregistr─ârilor aferente inspec┼úiei tehnice periodice ┼či pentru activitatea de supraveghere efectuat─â de R.A.R.
    (6) Sta┼úiile trebuie s─â asigure circula┼úia pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor; în cazul sta┼úiilor cu flux discontinuu, standul de frânare cu role va fi prev─âzut cu capace pentru ie┼čirea cu spatele.
    (7) Autoriza┼úia tehnic─â eliberat─â va fi în conformitate cu caracteristicile constructive ┼či cu dotarea existent─â a sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, ┼úinându-se cont de prevederile art. 10.
    (8) Pe autoriza┼úia tehnic─â eliberat─â se vor men┼úiona categoriile de vehicule rutiere pentru care a fost autorizat─â sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, precum ┼či eventualele limit─âri privind gabaritul acestora.
    (9) Autoriza┼úia tehnic─â se elibereaz─â de c─âtre R.A.R. dup─â încheierea contractului de franciz─â cu persoana juridic─â ce de┼úine sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    (10) Dac─â persoana juridic─â de┼úine mai multe sta┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, R.A.R. va elibera autoriza┼úii tehnice pentru fiecare sta┼úie de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    ART. 22
    (1) în vederea autoriz─ârii, persoanele juridice vor depune la R.A.R., pentru fiecare sta┼úie de inspec┼úie tehnic─â periodic─â pe care o de┼úin, un dosar de autorizare.
    (2) Dosarul de autorizare va con┼úine urm─âtoarele documente:
    1. cerere-tip de autorizare a sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 9 la reglement─âri; în cuprinsul acesteia sunt prezentate principalele date de identificare a persoanei juridice ┼či a sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â;
    2. chestionar de autoevaluare a capabilit─â┼úii tehnice, completat ┼či semnat pe propria r─âspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;
    3. copie, certificat─â pentru conformitatea cu originalul de c─âtre reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comer┼úului, cu anexa la acesta, con┼úinând activitatea de test─âri ┼či analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit─â┼úilor la înregistrarea în registrul comer┼úului a persoanelor fizice, asocia┼úiilor familiale ┼či persoanelor juridice, înregistrarea fiscal─â a acestora, precum ┼či la autorizarea func┼úion─ârii persoanelor juridice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    4. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, dup─â caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer┼úului din care s─â rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de func┼úionare, asocia┼úi/ac┼úionari, obiect de activitate;
    5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;
    6. copii de pe buletinele de verificare metrologic─â, buletinele de etalonare ┼či/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparatur─â, dup─â caz (conform prevederilor art. 10);
    7. schi┼úa sta┼úiei, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor ┼či a utilajelor din dotarea sta┼úiei, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecin─ât─â┼úi;
    8. fluxul de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice.
    (3) Durata maxim─â de valabilitate a autoriza┼úiei tehnice este de 2 ani ┼či este condi┼úionat─â de asigurarea respect─ârii de c─âtre titular a condi┼úiilor legale de desf─â┼čurare a activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.
    (4) F─âr─â a dep─â┼či acest termen, persoana juridic─â va solicita R.A.R. reautorizarea sta┼úiei. Reautorizarea se acord─â în condi┼úiile respect─ârii prezentelor reglement─âri.
    (5) Pe durata de valabilitate a autoriza┼úiei tehnice titularul acesteia poate solicita încetarea activit─â┼úii, restrângerea sau extinderea domeniului autoriz─ârii.
    (6) Autoriza┼úia tehnic─â cu termenul de valabilitate dep─â┼čit devine nul─â.
    ART. 23
    (1) Pentru verificarea în timp a men┼úinerii capabilit─â┼úii tehnice a sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, R.A.R. va efectua supravegherea activit─â┼úii acesteia.
    (2) Neconformit─â┼úile constatate în cursul acestei activit─â┼úi vor fi men┼úionate în registrul de control al sta┼úiei ┼či, dup─â caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic.
    (3) în urma activit─â┼úii de supraveghere, R.A.R. poate adopta una dintre urm─âtoarele m─âsuri:
    a) Restrângerea domeniului de activitate se adopt─â pentru perioada în care sta┼úia de inspec┼úii tehnice ┼či-a pierdut temporar capabilitatea tehnic─â de efectuare a inspec┼úiilor tehnice periodice pentru o gam─â de vehicule rutiere cuprinse în autoriza┼úia tehnic─â eliberat─â;
    b) Suspendarea autoriza┼úiei tehnice se adopt─â în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desf─â┼čurarea activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniu┼úele unu, doi, patru, cinci, ┼čase sau ┼čapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de franciz─â;
    c) Anularea autoriza┼úiei tehnice se adopt─â în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desf─â┼čurarea activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniu┼úele unu, doi, patru, cinci, ┼čase sau ┼čapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de franciz─â.
    (4) în cazul suspend─ârii se bareaz─â registrul de eviden┼ú─â a inspec┼úiilor tehnice periodice dup─â ultima inspec┼úie tehnic─â periodic─â efectuat─â înainte de suspendare ┼či se noteaz─â în procesul-verbal de suspendare num─ârul ┼či data acesteia. în cazul anul─ârii autoriza┼úiei tehnice a sta┼úiei se procedeaz─â ca ┼či în cazul suspend─ârii, suplimentar ridicându-se autoriza┼úia tehnic─â de c─âtre R.A.R.
    (5) Efectuarea de inspec┼úii tehnice periodice în sta┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â neautorizate, cu autoriza┼úia tehnic─â suspendat─â, anulat─â sau cu termenul de valabilitate dep─â┼čit atrage m─âsuri de sanc┼úionare corespunz─âtor legisla┼úiei în vigoare, cu men┼úiunea c─â persoanele care se fac vinovate intr─â sub inciden┼úa normelor legale care sanc┼úioneaz─â abaterile de la circula┼úia pe drumurile publice.

    CAP. 5
    Atestarea personalului care efectueaz─â inspec┼úii tehnice periodice

    ART. 24
    (1) Atestarea personalului care efectueaz─â inspec┼úii tehnice periodice se face dup─â absolvirea unui curs de specialitate organizat de c─âtre R.A.R., în urma c─âruia se elibereaz─â un certificat de atestare.
    (2) Atestarea personalului care efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) este condi┼úionat─â de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar organizat de c─âtre R.A.R. La acest curs poate participa numai personalul care este atestat ca inspector tehnic, în conformitate cu prevederile alineatului anterior ┼či care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea într-o sta┼úie de inspec┼úie tehnic─â periodic─â autorizat─â pentru efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau într-o sta┼úie de inspec┼úie tehnic─â periodic─â care îndepline┼čte condi┼úiile privind capabilitatea tehnic─â pentru efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) prev─âzute în prezentele reglement─âri.
    (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglement─âri. în cazul inspectorilor tehnici atesta┼úi s─â efectueze inspec┼úia tehnic─â periodic─â ┼či la autovehiculele echipate cu instala┼úii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta se men┼úioneaz─â în mod expres în certificatul de atestare.
    (4) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani.
    (5) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de c─âtre R.A.R. cursuri de îmbun─ât─â┼úire a preg─âtirii profesionale a inspectorilor tehnici.
    ART. 25
    (1) în vederea atest─ârii ca inspector tehnic, persoana care solicit─â atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar care va con┼úine urm─âtoarele documente:
    a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea;
    b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesional─â, dup─â caz;
    c) copie de pe permisul de conducere;
    d) în cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie s─â aib─â o vechime de minimum 3 ani în activitatea de între┼úinere auto ┼či/sau repara┼úii auto, copie de pe cartea de munc─â sau registrul de munc─â, care s─â dovedeasc─â îndeplinirea acestei condi┼úii.
    (2) Atestarea ca inspector tehnic se poate face ┼či contra cost la cererea în nume propriu a persoanei fizice interesate, f─âr─â a fi îndeplinit─â condi┼úia de la art. 11 alin. (1) lit. d). în acest caz, cererea în vederea atest─ârii va fi formulat─â în numele persoanei fizice.
    (3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu îndeplinesc condi┼úia de vechime în munc─â cerut─â la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs preg─âtitor despre construc┼úia ┼či func┼úionarea vehiculelor rutiere.
    (4) Cursul se finalizeaz─â printr-un examen a c─ârui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglement─âri. în acest caz, documentul prev─âzut la lit. d) a alin. (1) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului preg─âtitor.
    (5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordând prioritate persoanelor deja angajate de persoane autorizate.
    ART. 26
    (1) F─âr─â a dep─â┼či termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul tehnic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri din partea persoanei autorizate la care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea sau la care va urma s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea ori la cererea în nume propriu.
    (2) Reatestarea se acord─â în acelea┼či condi┼úii ca ┼či atestarea, cu excep┼úia cerin┼úei de la art. 11 alin. (1) lit. a) pentru inspectorii tehnici atesta┼úi înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglement─âri. La preschimbarea certificatului de atestare în cazul transferului inspectorului tehnic la o alt─â persoan─â autorizat─â sau în cazul angaj─ârii la o persoan─â autorizat─â pentru inspectorul tehnic atestat la cerere în nume propriu este necesar─â prezentarea unei cereri de preschimbare a certificatului de atestare din partea persoanei autorizate respective, precum ┼či o copie par┼úial─â de pe carnetul de munc─â sau de pe alt document legal din care s─â reias─â transferul sau angajarea.
    ART. 27
    (1) Se consider─â abatere de la cerin┼úele de desf─â┼čurare a activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â de c─âtre un inspector tehnic ┼či se men┼úioneaz─â pe certificatul de atestare al acestuia urm─âtoarele cazuri:
    - confirmarea drept corespunz─âtoare a st─ârii tehnice a unui vehicul rutier care nu îndepline┼čte cerin┼úele tehnice precizate prin prezentele reglement─âri;
    - nerespectarea cerin┼úelor, procedurilor ┼či a instruc┼úiunilor de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice conform legisla┼úiei ┼či reglement─ârilor în vigoare;
    - nemen┼úionarea în raportul de inspec┼úie tehnic─â a tuturor defec┼úiunilor constatate, care impun respingerea unui vehicul la inspec┼úia tehnic─â periodic─â conform prezentelor reglement─âri;
    - transmiterea c─âtre R.A.R. (sau în baza na┼úional─â de date privind inspec┼úia tehnic─â periodic─â) de date eronate cu privire la activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â prestat─â.
    (2) Certificatul de atestare se anuleaz─â în cazul în care:
    - în decursul unei perioade de 12 luni se constat─â dou─â abateri de la cerin┼úele de desf─â┼čurare a activit─â┼úii de inspec┼úie tehnic─â periodic─â de c─âtre un inspector tehnic, men┼úionate pe certificatul de atestare al acestuia;
    - se certific─â starea tehnic─â a vehiculului rutier în lipsa acestuia;
    - se certific─â starea tehnic─â a vehiculului rutier în perioada în care autoriza┼úia tehnic─â a sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â este suspendat─â sau anulat─â;
    - se certific─â starea tehnic─â a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specific─â necesar─â efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice nu îndepline┼čte cerin┼úele specificate;
    - se certific─â starea tehnic─â a vehiculului f─âr─â a fi utilizat─â aparatura de verificare impus─â prin procedura de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice;
    - se constat─â modific─âri sau interven┼úii neautorizate la aparatura utilizat─â sau la programele utilizate;
    - se efectueaz─â inspec┼úii tehnice periodice la vehicule pentru care sta┼úia are interdic┼úie de a efectua inspec┼úia tehnic─â periodic─â;
    - se efectueaz─â inspec┼úii tehnice periodice în perioada în care autoriza┼úia tehnic─â este expirat─â.
    (3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioad─â de maximum 30 de zile în func┼úie de gravitatea abaterilor men┼úionate la alin. (1), precum ┼či în cazul în care analizarea abaterilor men┼úionate la alin. (2) necesit─â un timp suplimentar.
    (4) în cazul în care pentru aceea┼či sta┼úie se anuleaz─â dou─â certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru acela┼či inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferi┼úi), se procedeaz─â suplimentar la suspendarea autoriza┼úiei tehnice a sta┼úiei pe o perioad─â de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioar─â a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedeaz─â suplimentar la suspendarea autoriza┼úiei tehnice a sta┼úiei pe o perioad─â de 3 luni.
    (5) Ob┼úinerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24. Programarea pentru reatestare se face dup─â 30 de zile de la depunerea cererii prev─âzut─â la art. 25, perioad─â destinat─â reinstruirii în cadrul sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, dar f─âr─â a dep─â┼či 60 de zile de la depunerea cererii.
    (6) Persoana c─âreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oar─â nu mai are dreptul s─â efectueze inspec┼úii tehnice periodice.
    (7) Atestarea st─ârii tehnice corespunz─âtoare a unui vehicul, prin aplicarea ┼čtampilei, a semn─âturii ┼či a elementului de securizare care certific─â promovarea inspec┼úiei tehnice periodice, de c─âtre personal neatestat sau de c─âtre personal atestat, dar f─âr─â efectuarea în prealabil a inspec┼úiei tehnice periodice, atrage, dup─â caz, r─âspunderea administrativ─â, disciplinar─â, material─â sau penal─â.
    (8) Conducerea persoanei autorizate va lua m─âsuri de supraveghere a desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii inspectorilor tehnici ┼či de sanc┼úionare a persoanelor care se fac vinovate de s─âvâr┼čire a abaterilor men┼úionate în alineatele precedente.
    (9) Falsificarea înscrisurilor care atest─â starea corespunz─âtoare a unui vehicul în urma unei inspec┼úii tehnice periodice, precum ┼či utilizarea unui astfel de înscris, cunoscându-se c─â acesta este fals, constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte conform legii penale.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    ART. 28
    (1) Urm─âtoarele cerin┼úe impuse la autorizarea sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â devin obligatorii de la datele men┼úionate în continuare:
    a) echiparea cu dispozitiv pentru simularea înc─ârc─ârii pe punte se aplic─â de la 1 ianuarie 2007;
    b) echiparea standului de frânare cu capace se aplic─â de la 31.03.2006;
    c) echiparea cu camer─â foto digital─â se aplic─â de la 01.01.2006;
    d) existen┼úa biroului pentru inspectorul tehnic necesar înregistr─ârilor aferente inspec┼úiilor tehnice periodice ┼či pentru activitatea de supraveghere efectuat─â de R.A.R. se aplic─â de la data primei autoriz─âri pentru noile sta┼úii ┼či de la data primei reautoriz─âri pentru sta┼úiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglement─âri;
    e) amplasarea aparaturii într-o singur─â incint─â se aplic─â de la data primei autoriz─âri pentru noile sta┼úii ┼či de la data primei reautoriz─âri ulterioar─â datei de 01.07.2007 pentru sta┼úiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglement─âri.
    (2) Cerin┼úa privitoare la viteza periferic─â minim─â a rolelor standului de frânare nu se aplic─â la standurile de frânare care r─âmân în dotarea sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â care au mai fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglement─âri.
    (3) Cursul preg─âtitor despre construc┼úia ┼či func┼úionarea vehiculelor rutiere men┼úionat la art. 25 alin. (3) se va desf─â┼čura începând cu data de 1 ianuarie 2006.
    ART. 29
    (1) Sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunz─âtoare men┼úion─ârii efectu─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice, nu mai exist─â rubrici disponibile sau în cazul prezent─ârii unui certificat de înmatriculare de tip vechi.
    (2) în cazul utiliz─ârii anexei la certificatul de înmatriculare, inspectorul tehnic trebuie s─â completeze, suplimentar fa┼ú─â de elementele men┼úionate la art. 16, num─ârul de înmatriculare ┼či seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, dup─â caz, num─ârul de identificare al vehiculului.
    (3) Sta┼úiile de inspec┼úie tehnic─â periodic─â vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare ┼či în cazul efectu─ârii inspec┼úiilor tehnice periodice la vehicule înregistrate, dac─â prin legisla┼úia în vigoare se impune efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice pentru aceste vehicule.
    ART. 30
    Ecusoanele de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, elementele de securizare ┼či imprimatele prev─âzute în prezentele reglement─âri vor fi puse la dispozi┼úie sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â de c─âtre R.A.R. Ecusonul de inspec┼úie tehnic─â periodic─â vor avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2005 - verde, 2006 - portocaliu, 2007 - albastru, 2008 - galben, 2009 - ro┼ču. începând din anul 2010 succesiunea culorilor va fi reluat─â. Ecusonul de inspec┼úie tehnic─â periodic─â care se aplic─â pe placa de înmatriculare trebuie s─â aib─â culoarea corespunz─âtoare anului în care vehiculul va fi supus urm─âtoarei inspec┼úii tehnice periodice ┼či va fi amplasat între indicativul jude┼úului sau al municipiului Bucure┼čti ┼či num─ârul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus urm─âtoarei inspec┼úii tehnice periodice îndreptat pe vertical─â, în sus.
    ART. 31
    Suspendarea ┼či anularea autoriza┼úiilor tehnice a sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â ┼či anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de c─âtre R.A.R.
    ART. 32
    Prezentele reglement─âri se aplic─â, de asemenea, vehiculelor care au fost radiate din circula┼úie, în vederea reînmatricul─ârii acestora (în acest caz este necesar─â prezentarea cel pu┼úin a c─âr┼úii de identitate a vehiculului).
    ART. 33
    Prezentele reglement─âri se pot aplica, de asemenea, vehiculelor înregistrate ┼či care se supun omolog─ârii, dac─â prin legisla┼úia în vigoare se impune efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice pentru aceste vehicule (în acest caz este necesar─â prezentarea c─âr┼úii de identitate a vehiculului ┼či/sau a certificatului de înregistrare, dup─â caz).
    ART. 34
    Prevederile prezentelor reglement─âri vor putea fi detaliate ┼či precizate atunci când este necesar, în scopul aplic─ârii lor unitare, prin instruc┼úiuni ┼či dispozi┼úii specifice, f─âr─â ca acestea s─â modifice sau s─â completeze cadrul legal instituit; preciz─ârile constituie parte integrant─â a reglement─ârilor privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â.
    ART. 35
    Anexele nr. 1 - 17 fac parte integrant─â din prezentele reglement─âri.

    ANEXA 1
    la reglement─âri

              PLANUL DE OPERA┼óIUNI "INSPEC┼óIA TEHNIC─é PERIODIC─é"
                  mopede, motociclete ┼či remorcile acestora

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea      | Metoda de control |         Defecte constatate         |
|crt.| verific─ârii    | ┼či aparatura      |____________________________________|
|    |                | necesar─â          |  grupa cod 100  |  grupa cod 200   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  0 |        1       |         2         |        3        |        4         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  I |                              IDENTIFICARE                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |VERIFICARE:     |Control vizual     |Num─ârul de       |Neconcordan┼úa     |
|    |- concordan┼úa   |Se verific─â        |înmatriculare nu |dintre vehiculul  |
|    |dintre          |concordan┼úa dintre |corespunde cu    |prezentat la IT   |
|    |vehiculul       |vehiculul          |cel din          |┼či datele din     |
|    |prezentat la IT |prezentat          |documentele      |documentele       |
|    |┼či datele din   |la IT ┼či datele    |înso┼úitoare      |înso┼úitoare       |
|    |documentele     |din documentele    |Plac─â num─âr de   |Num─âr de          |
|    |înso┼úitoare     |înso┼úitoare        |înmatriculare    |identificare      |
|    |                |privind num─ârul de |lips─â,           |poansonat lips─â,  |
|    |                |înmatriculare, an  |deteriorat─â,     |modificat,        |
|    |                |fabrica┼úie,        |neconform─â cu    |incomplet,        |
|    |                |categoria, marca,  |standardul sau   |ilizibil          |
|    |                |tipul, culoarea,   |montat─â într-o   |Nu se poate       |
|    |                |num─ârul de         |pozi┼úie          |efectua           |
|    |                |identificare       |necorespunz─âtoare|identificarea     |
|    |                |poansonat, tipul   |                 |motorului         |
|    |                |┼či seria motorului |                 |Prindere          |
|    |                |                   |                 |neconform─â a      |
|    |                |                   |                 |pl─âcu┼úei cu tipul |
|    |                |                   |                 |┼či seria motor    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| II |                              MOTOR ┼×I CADRU                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 01 |ETAN┼×EITATE:    |Control vizual,    |Scurgeri benzin─â |Fixare            |
|    |- sistem de     |inclusiv cu        |                 |defectuoas─â,      |
|    |alimentare cu   |motorul            |                 |deformare         |
|    |combustibil     |în func┼úionare     |                 |rezervor          |
|    |- sistem de     |                   |                 |carburant         |
|    |ungere          |                   |                 |Conducte corodate |
|    |                |                   |                 |excesiv           |
|    |                |                   |                 |Furtune uzate     |
|    |                |                   |                 |Lips─â coliere     |
|    |                |                   |                 |fixare furtune    |
|    |                |                   |                 |Scurgeri ulei     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 02 |STARE, FIXARE,  |Control vizual ┼či  |Lips─â elemente   |Fixare sau        |
|    |ETAN┼×EITATE:    |auditiv, inclusiv  |sistem de        |montare           |
|    |- sistem de     |cu motorul în      |evacuare a       |necorespunz─âtoare |
|    |evacuare a      |func┼úionare (cu    |gazelor arse     |Deform─âri         |
|    |gazelor arse    |obturarea          |                 |importante        |
|    |                |evacu─ârii în cazul |                 |Coroziuni         |
|    |                |verific─ârii        |                 |excesive          |
|    |                |etan┼čeit─â┼úii)      |                 |Neetan┼čeit─â┼úi     |
|    |                |                   |                 |Zgomot anormal    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 03 |STARE, FIXARE:  |Control vizual ┼či  |Cadru fisurat,   |Elemente          |
|    |- motor pe      |auditiv            |sudat, deformat, |deformate sau     |
|    |cadru ┼či anexe  |încercare manual─â  |cu coroziuni     |sudate            |
|    |pe motor        |                   |avansate         |necorespunz─âtor   |
|    |- cadru         |                   |Suport motor     |Fixare sau        |
|    |- dispozitiv    |                   |fisurat          |montare           |
|    |cuplare remorc─â |                   |Dispozitiv       |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |cuplare remorc─â  |motor sau anexe   |
|    |                |                   |neomologat,      |                  |
|    |                |                   |fixat sau montat |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deform─âri        |                  |
|    |                |                   |importante,      |                  |
|    |                |                   |reparat prin     |                  |
|    |                |                   |sudur─â           |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 04 |STARE,          |Control vizual     |Lips─â            |Fixare sau        |
|    |FUNC┼óIONARE:    |Prob─â func┼úional─â  |                 |montare           |
|    |- cric          |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |Func┼úionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|III |                               FURC─é FA┼ó─é                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 05 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Cadru furc─â      |Joc anormal al    |
|    |JOCURI:         |încercare manual─â  |fisurat, sudat,  |furcii în cadru   |
|    |- cadru furc─â   |                   |deformat, cu     |                  |
|    |- articula┼úii   |                   |coroziuni        |                  |
|    |                |                   |avansate, fixat  |                  |
|    |                |                   |sau montat       |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IV |                        BASCUL─é SPATE (INCLUSIV ATA┼×)                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 06 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Cadru bascul─â    |Joc anormal       |
|    |JOCURI:         |încercare manual─â  |fisurat, sudat,  |Buc┼če uzate       |
|    |- cadru         |                   |deformat, cu     |                  |
|    |- articula┼úii   |                   |coroziuni        |                  |
|    |                |                   |avansate, fixat  |                  |
|    |                |                   |sau montat       |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  V |                        AMBREIAJ ┼×I CUTIE DE VITEZE                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| 07 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |                 |Scurgeri de       |
|    |FUNC┼óIONARE     |încerc─âri în       |                 |lichid sau ulei   |
|    |                |sta┼úionare ┼či în   |                 |Func┼úionare       |
|    |                |parcurs            |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |Elemente          |
|    |                |                   |                 |deformate, fixate |
|    |                |                   |                 |sau montate       |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| VI |                         RO┼óI (INCLUSIV ATA┼×, REMORC─é)                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 08 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Prindere         |Jant─â deformat─â   |
|    |MONTARE:        |Dispozitiv de      |necorespunz─âtoare|sau sudat─â        |
|    |- jante         |m─âsurare a         |Jant─â            |Spi┼úe deteriorate |
|    |JOCURI:         |adâncimii          |neomologat─â/     |sau lips─â         |
|    |rulmen┼úi ro┼úi   |profilului ┼či      |necertificat─â    |Uzur─â neuniform─â  |
|    |STARE, MONTARE, |dispozitiv         |Jant─â fisurat─â   |pronun┼úat─â        |
|    |UZUR─é,          |m─âsurare           |Jant─â de         |Adâncimea         |
|    |PRESIUNE:       |presiune pneuri    |dimensiune       |profilului        |
|    |- pneuri        |Control joc        |necorespunz─âtoare|principal al      |
|    |                |rulmen┼úi cu        |Pneu de          |pneului (zona     |
|    |                |suspendare pe cric |dimensiune       |central─â de 3/4   |
|    |                |┼či încercare       |necorespunz─âtoare|din l─â┼úimea       |
|    |                |manual─â            |T─âieturi         |benzii de rulare) |
|    |                |în caz de presiune |profunde         |sub limita        |
|    |                |necorespunz─âtoare  |pe banda de      |admis─â: 1 mm      |
|    |                |se aduce la        |rulare sau pe    |                  |
|    |                |valoarea nominal─â  |flancurile       |                  |
|    |                |                   |pneului          |                  |
|    |                |                   |Joc anormal      |                  |
|    |                |                   |rulment          |                  |
|    |                |                   |Blocarea ro┼úii   |                  |
|    |                |                   |la rotire        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VII |                                SUSPENSIE                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 09 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Lips─â            |Fixare            |
|    |ETAN┼×EITATE     |încercare manual─â  |amortizoare      |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |Fisuri elemente  |Amortizoare       |
|    |                |                   |                 |ineficiente       |
|    |                |                   |                 |Scurgeri lichid   |
|    |                |                   |                 |Buc┼če uzate       |
|    |                |                   |                 |Supor┼úi sl─âbi┼úi   |
|    |                |                   |                 |Articula┼úii cu    |
|    |                |                   |                 |jocuri anormale   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VIII|               SISTEM DE FRâNARE (în func┼úie de construc┼úie)             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 10 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Organe de        |                  |
|    |FUNC┼óIONARE:    |Probe func┼úionale  |comand─â,         |                  |
|    |- organe de     |în parcurs         |transmisie ┼či    |                  |
|    |comand─â,        |                   |ac┼úionare        |                  |
|    |transmisie ┼či   |                   |neomologate/     |                  |
|    |ac┼úionare,      |                   |necertificate,   |                  |
|    |conducte,       |                   |deteriorate,     |                  |
|    |furtune         |                   |fisurate, uzate  |                  |
|    |ETAN┼×EITATE:    |                   |sau corodate     |                  |
|    |- organe de     |                   |excesiv, fixate  |                  |
|    |comand─â,        |                   |sau montate      |                  |
|    |transmisie ┼či   |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |ac┼úionare       |                   |cu func┼úionare   |                  |
|    |- circuite de   |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|    |frânare         |                   |Neetan┼čeit─â┼úi    |                  |
|    |EFICACITATE:    |                   |Nivel sc─âzut     |                  |
|    |- frân─â serviciu|                   |lichid           |                  |
|    |(ambele         |                   |Eficacitate      |                  |
|    |dispozitive)    |                   |redus─â frâne     |                  |
|    |- frân─â         |                   |                 |                  |
|    |sta┼úionare (dac─â|                   |                 |                  |
|    |este prev─âzut─â) |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IX |INSTALA┼óIE ELECTRIC─é DE ILUMINARE ┼×I SEMNALIZARE (INCLUSIV ATA┼×, REMORC─é)|
|    |             (în raport cu dot─ârile prev─âzute de fabricant)              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 11 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Avertizor sonor  |Abateri de la     |
|    |FUNC┼óIONARE:    |Control auditiv    |lips─â            |prescrip┼úiile     |
|    |- generator de  |Verificare ┼či      |Lips─â integral─â  |privitoare la     |
|    |curent          |reglare a          |elemente         |luminile de drum  |
|    |- cablaje       |luminilor de drum  |componente,      |sau de întâlnire  |
|    |- avertizor     |┼či de întâlnire    |nefunc┼úionare    |(dac─â nu pot fi   |
|    |sonor           |Aparat de control  |integral─â sistem:|remediate conform |
|    |- faruri,       |al farurilor       |lumini de        |cerin┼úelor)       |
|    |faruri cea┼ú─â,   |                   |întâlnire, drum, |Fixare sau        |
|    |l─âmpi de        |                   |indicatoare de   |montare           |
|    |pozi┼úie,        |                   |direc┼úie, de     |necorespunz─âtoare,|
|    |de frânare,     |                   |pozi┼úie, de      |lips─â elemente    |
|    |de direc┼úie,    |                   |frânare          |componente,       |
|    |de gabarit,     |                   |Elemente         |nefunc┼úionare     |
|    |iluminare plac─â |                   |neomologate      |sistem            |
|    |num─âr de        |                   |instala┼úie       |Fixare sau        |
|    |înmatriculare,  |                   |electric─â        |montare           |
|    |catadioptri     |                   |Lumini de        |necorespunz─âtoare,|
|    |- baterie       |                   |culoare          |func┼úionare       |
|    |acumulatori     |                   |neregulamentar─â  |necorespunz─âtoare |
|    |- siguran┼úe     |                   |(anexa nr. 12)   |avertizor sonor   |
|    |                |                   |Bateria nu       |Fixare sau        |
|    |                |                   |asigur─â pornirea |montare           |
|    |                |                   |motorului        |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |cablaj, siguran┼úe |
|    |                |                   |                 |Cablaj deteriorat |
|    |                |                   |                 |Lumini faruri de  |
|    |                |                   |                 |culoare diferit─â  |
|    |                |                   |                 |Dispersor lips─â,  |
|    |                |                   |                 |spart sau de      |
|    |                |                   |                 |culoare           |
|    |                |                   |                 |neconform─â        |
|    |                |                   |                 |reglement─ârilor   |
|    |                |                   |                 |Inscrip┼úii,       |
|    |                |                   |                 |desene,           |
|    |                |                   |                 |acoperiri, semne  |
|    |                |                   |                 |distinctive sau   |
|    |                |                   |                 |reclame de natur─â |
|    |                |                   |                 |s─â împiedice      |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminoas─â         |
|    |                |                   |                 |Fixare sau        |
|    |                |                   |                 |montare           |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |baterie           |
|    |                |                   |                 |Scurgeri lichid   |
|    |                |                   |                 |baterie           |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  X |                                  ATA┼×                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 12 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Cadru fisurat,   |                  |
|    |- cadru         |                   |sudat, deformat, |                  |
|    |- dispozitiv de |                   |cu coroziuni     |                  |
|    |cuplare         |                   |avansate, fixat  |                  |
|    |- asigurare     |                   |sau montat       |                  |
|    |scaun           |                   |necorespunz─âtor  |                  |
|    |                |                   |Asigurare scaun  |                  |
|    |                |                   |lips─â,           |                  |
|    |                |                   |deteriorat─â,     |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|    |                |                   |Dispozitiv de    |                  |
|    |                |                   |cuplare          |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| XI |                              ASPECT EXTERIOR                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 13 |- motociclete   |Control vizual     |Oglind─â          |Coroziuni avansate|
|    |(inclusiv       |                   |retrovizoare     |Deform─âri         |
|    |ata┼čul)         |                   |lips─â            |importante        |
|    |- mopede        |                   |(în func┼úie de   |Oglind─â           |
|    |- remorcile     |                   |dotare)          |retrovizoare      |
|    |acestora        |                   |                 |deteriorat─â       |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XII |                                MODIFIC─éRI                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 14 |- motociclete   |Control vizual     |Modific─âri       |                  |
|    |(inclusiv       |                   |neomologate      |                  |
|    |ata┼čul)         |                   |Dispozitive sau  |                  |
|    |- mopede        |                   |accesorii        |                  |
|    |- remorcile     |                   |neomologate      |                  |
|    |acestora        |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|


    ANEXA 2
    la reglement─âri

               PLANUL DE OPERA┼óIUNI "INSPEC┼óIA TEHNIC─é PERIODIC─é"
vehicule rutiere cu excep┼úia mopedelor, motocicletelor ┼či remorcilor acestora

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea      | Metode de control |         Defecte constatate         |
|crt.| verific─ârii    | ┼či aparatura      |____________________________________|
|    |                | necesar─â          |  grupa cod 100  |  grupa cod 200   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  0 |        1       |         2         |         3       |         4        |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  I |                          IDENTIFICARE                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |VERIFICARE:     |Control vizual     |Num─ârul de       |Neconcordan┼úa     |
|    |- concordan┼úa   |Se verific─â        |înmatriculare nu |dintre vehiculul  |
|    |dintre vehiculul|concordan┼úa dintre |corespunde cu cel|prezentat la IT   |
|    |prezentat la IT |vehiculul prezentat|din documentele  |┼či datele din     |
|    |┼či datele din   |la IT ┼či datele din|înso┼úitoare      |documentele       |
|    |documentele     |documentele        |Plac─â num─âr de   |înso┼úitoare       |
|    |înso┼úitoare     |înso┼úitoare privind|înmatriculare    |Num─âr de          |
|    |                |nr. de             |lips─â,           |identificare      |
|    |                |înmatriculare, an  |deteriorat─â,     |poansonat lips─â,  |
|    |                |fabrica┼úie,        |neconform─â cu    |modificat,        |
|    |                |categoria, marca,  |standardul sau   |incomplet,        |
|    |                |tipul, culoarea,   |montat─â într-o   |ilizibil          |
|    |                |num─ârul de         |pozi┼úie          |Nu se poate       |
|    |                |identificare       |necorespunz─âtoare|efectua           |
|    |                |poansonat, tipul ┼či|                 |identificarea     |
|    |                |seria motorului    |                 |motorului         |
|    |                |Se verific─â        |                 |Prindere          |
|    |                |existen┼úa ┼či       |                 |neconform─â a      |
|    |                |valabilitatea      |                 |pl─âcu┼úei cu tipul |
|    |                |Certificatului de  |                 |┼či seria motor    |
|    |                |agreare emis de    |                 |Certificat de     |
|    |                |c─âtre R.A.R. (numai|                 |agreare lips─â,    |
|    |                |pentru             |                 |care nu           |
|    |                |autovehiculele     |                 |corespunde cu     |
|    |                |TAXI)              |                 |datele de         |
|    |                |                   |                 |identificare ale  |
|    |                |                   |                 |autovehiculului   |
|    |                |                   |                 |sau cu termen de  |
|    |                |                   |                 |valabilitate      |
|    |                |                   |                 |dep─â┼čit           |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| II |                                MOTOR                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 01 |ETAN┼×EITATE:    |Control vizual,    |Scurgeri benzin─â |Scurgeri motorin─â |
|    |- sistem de     |inclusiv cu motorul|                 |Fixare            |
|    |alimentare cu   |în func┼úionare     |                 |defectuoas─â,      |
|    |benzin─â sau     |                   |                 |deformare         |
|    |motorin─â        |                   |                 |rezervor          |
|    |                |                   |                 |carburant         |
|    |                |                   |                 |Conducte corodate |
|    |                |                   |                 |excesiv sau       |
|    |                |                   |                 |fixate            |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|    |                |                   |                 |Furtune uzate     |
|    |                |                   |                 |Lips─â coliere     |
|    |                |                   |                 |fixare furtune    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 02 |STARE, FIXARE,  |Control vizual ┼či  |Lips─â elemente   |Fixare sau        |
|    |ETAN┼×EITATE:    |auditiv, inclusiv  |sistem de        |montare           |
|    |- sistem de     |cu motorul în      |evacuare a       |necorespunz─âtoare |
|    |evacuare a      |func┼úionare (┼či cu |gazelor arse,    |Deform─âri         |
|    |gazelor arse    |obturarea evacu─ârii|sistem de        |importante        |
|    |- sistem de     |la verificarea     |reducere a       |Coroziuni         |
|    |reducere a      |etan┼čeit─â┼úii)      |emisiilor        |excesive          |
|    |emisiilor       |                   |poluante sau     |Neetan┼čeit─â┼úi     |
|    |poluante        |                   |sistem           |Scurgeri ulei     |
|    |ETAN┼×EITATE:    |                   |recirculare      |                  |
|    |- sistem de     |                   |gaze carter      |                  |
|    |ungere          |                   |                 |                  |
|    |- sistem        |                   |                 |                  |
|    |recirculare gaze|                   |                 |                  |
|    |carter          |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 03 |STARE, FIXARE:  |Control vizual ┼či  |Palet─â ventilator|Fixare sau        |
|    |- motor pe      |auditiv, inclusiv  |fisurat─â         |montare           |
|    |caroserie       |cu motorul în      |Suport motor     |necorespunz─âtoare |
|    |- anexe pe motor|func┼úionare        |fisurat          |motor sau anexe   |
|    |                |încercare manual─â  |                 |Elemente          |
|    |                |                   |                 |deteriorate       |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 04 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |conform          |conform           |
|    |ETAN┼×EITATE:    |                   |opera┼úiunilor    |opera┼úiunilor     |
|    |- instala┼úie    |                   |specifice pentru |specifice pentru  |
|    |alimentare cu   |                   |verificarea      |verificarea       |
|    |GPL             |                   |st─ârii, fix─ârii  |st─ârii, fix─ârii ┼či|
|    |                |                   |┼či etan┼čeit─â┼úii  |etan┼čeit─â┼úii      |
|    |                |                   |instala┼úiei de   |instala┼úiei de    |
|    |                |                   |alimentare cu GPL|alimentare cu GPL |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|III |                            TRANSMISIE                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 05 |ETAN┼×EITATE:    |Control vizual,    |                 |Scurgeri de lichid|
|    |- comand─â       |autovehiculul      |                 |sau ulei          |
|    |ambreiaj, cutie |aflându-se pe canal|                 |                  |
|    |viteze, pun┼úi   |sau elevator       |                 |                  |
|    |motoare,        |                   |                 |                  |
|    |reductor, cutie |                   |                 |                  |
|    |de distribu┼úie  |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 06 |STARE, FIXARE:  |Control vizual ┼či  |                 |Elemente          |
|    |- comand─â       |auditiv,           |                 |deformate, fixate |
|    |ambreiaj, cutie |autovehiculul      |                 |sau montate       |
|    |viteze, arbore  |aflându-se pe canal|                 |necorespunz─âtor   |
|    |cardanic, pun┼úi |sau elevator       |                 |îmbr─âc─âminte la   |
|    |motoare,        |                   |                 |pedala de ambreiaj|
|    |reductor, cutie |                   |                 |lips─â, incorect   |
|    |de distribu┼úie  |                   |                 |fixat─â sau uzat─â  |
|    |- comand─â dubl─â |                   |                 |                  |
|    |(numai pentru   |                   |                 |                  |
|    |autovehicule    |                   |                 |                  |
|    |"┼×COAL─é")       |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 07 |FUNC┼óIONARE:    |încerc─âri în       |                 |Func┼úionare       |
|    |- ambreiaj,     |sta┼úionare ┼či în   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |cutie de viteze,|parcurs            |                 |                  |
|    |arbore cardanic,|                   |                 |                  |
|    |pun┼úi motoare,  |                   |                 |                  |
|    |reductor, cutie |                   |                 |                  |
|    |distribu┼úie     |                   |                 |                  |
|    |- comand─â dubl─â |                   |                 |                  |
|    |(numai pentru   |                   |                 |                  |
|    |autovehicule    |                   |                 |                  |
|    |"┼×COAL─é"): se va|                   |                 |                  |
|    |verifica pentru |                   |                 |                  |
|    |ambele sisteme  |                   |                 |                  |
|    |de ac┼úionare    |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IV |                                RO┼óI                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| 08 |JOCURI:         |Control cu         |Joc anormal      |                  |
|    |- rulmen┼úi ro┼úi |autovehiculul pe   |Blocarea ro┼úii la|                  |
|    |                |canal dotat cu cric|rotire           |                  |
|    |                |sau pe elevator,   |                 |                  |
|    |                |prin încercarea    |                 |                  |
|    |                |manual─â a ro┼úilor  |                 |                  |
|    |                |stânga-dreapta ┼či  |                 |                  |
|    |                |rotirea lor (sau   |                 |                  |
|    |                |similar pe         |                 |                  |
|    |                |platforme          |                 |                  |
|    |                |culisante)         |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 09 |STARE, FIXARE,  |Control vizual ┼či  |Prindere         |Jant─â deformat─â   |
|    |MONTARE:        |manual             |necorespunz─âtoare|sau sudat─â        |
|    |- jante         |                   |Jant─â            |G─âuri pt. fixare  |
|    |                |                   |neomologat─â/     |roat─â ovalizate   |
|    |                |                   |necertificat─â    |Jante de          |
|    |                |                   |Jant─â fisurat─â   |dimensiuni        |
|    |                |                   |Jant─â de         |diferite pe       |
|    |                |                   |dimensiune       |aceea┼či punte     |
|    |                |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 10 |STARE, MONTARE, |Control vizual ┼či  |Pneu de          |Pneuri de         |
|    |UZUR─é, PRESIUNE:|manual             |dimensiune       |dimensiuni sau    |
|    |- pneuri        |Dispozitiv de      |necorespunz─âtoare|profiluri diferite|
|    |                |m─âsurare a         |T─âieturi profunde|pe aceea┼či punte  |
|    |                |adâncimii          |sau deterior─âri  |Pneuri de tipuri  |
|    |                |profilului         |importante pe    |diferite, radiale |
|    |                |pneurilor ┼či       |banda de rulare  |┼či diagonale, pe  |
|    |                |dispozitiv de      |sau pe flancurile|aceea┼či punte     |
|    |                |m─âsurare a         |pneului          |Uzur─â neuniform─â  |
|    |                |presiunii          |                 |pronun┼úat─â        |
|    |                |în caz de presiune |                 |Adâncimea         |
|    |                |necorespunz─âtoare  |                 |profilului        |
|    |                |se aduce la        |                 |principal (zona   |
|    |                |valoarea nominal─â  |                 |central─â de 3/4   |
|    |                |                   |                 |din l─â┼úimea benzii|
|    |                |                   |                 |de rulare) sub    |
|    |                |                   |                 |limita admis─â:    |
|    |                |                   |                 |1,6 mm (pentru    |
|    |                |                   |                 |tractoare ┼či      |
|    |                |                   |                 |ma┼čini pentru     |
|    |                |                   |                 |lucr─âri: 2 mm la  |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul sub 20" |
|    |                |                   |                 |sau 4 mm la       |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul peste   |
|    |                |                   |                 |20")              |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  V |                            SUSPENSIE                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 11 |EFICACITATE,    |Control vizual pe  |                 |Diferen┼ú─â vizibil─â|
|    |SIMETRIE        |canal sau elevator |                 |privind în─âl┼úimea |
|    |                |Control comparativ |                 |autovehiculului pe|
|    |                |al suspensiei      |                 |cele dou─â laturi  |
|    |                |ro┼úilor de pe      |                 |ale aceleia┼či     |
|    |                |aceea┼či punte      |                 |pun┼úi             |
|    |                |Control cu         |                 |Eficacitate       |
|    |                |dispozitivul de    |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |verificare a       |                 |                  |
|    |                |amortizoarelor     |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 12 |STARE, FIXARE:  |Control vizual,    |Lips─â amortizoare|Amortizoare sau   |
|    |- amortizoare,  |autovehiculul      |Foaie principal─â |arcuri defecte,   |
|    |bra┼úe oscilante |aflându-se pe canal|arc rupt─â        |fixate sau montate|
|    |- arcuri        |sau elevator       |Fisuri elemente  |necorespunz─âtor   |
|    |- bare          |                   |Burduf pern─â     |Foi arc rupte     |
|    |stabilizatoare  |                   |spart            |Bare deformate    |
|    |- perne de aer  |                   |Lips─â bol┼úuri    |Buc┼če uzate       |
|    |- bol┼úuri arc   |                   |arc, pl─âcu┼úe     |Articula┼úii cu    |
|    |- pl─âcu┼úe reazem|                   |reazem           |jocuri anormale   |
|    |                |                   |Articula┼úii rupte|Supor┼úi sl─âbi┼úi   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 13 |ETAN┼×EITATE:    |Control vizual ┼či  |                 |Scurgeri de lichid|
|    |- amortizoare   |auditiv,           |                 |sau pierderi de   |
|    |- perne de aer  |autovehiculul      |                 |aer               |
|    |                |aflându-se pe canal|                 |                  |
|    |                |sau elevator       |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 14 |FIXARE, STARE,  |încercare cu       |Fisuri           |Bra┼úe deformate   |
|    |JOC:            |suspendarea pun┼úii |                 |Buc┼če uzate       |
|    |- bol┼ú bra┼ú     |pe cric sau        |                 |Joc anormal bol┼ú  |
|    |suspensie (ax   |elevator (sau      |                 |bra┼ú suspensie    |
|    |portant)        |similar pe platouri|                 |Rulment gripat    |
|    |- bra┼úe         |culisante)         |                 |                  |
|    |oscilante       |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| VI |                     DIREC┼óIE ┼×I PUNTE FA┼ó─é-SPATE                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 15 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Fixare sau       |Deform─âri         |
|    |- volan, coloan─â|Cu autovehiculul pe|montare          |Burduf protec┼úie  |
|    |de direc┼úie     |canal se oscileaz─â |necorespunz─âtoare|lips─â sau         |
|    |- leviere, bare |volanul în plan    |Deform─âri        |deteriorat        |
|    |┼či pivo┼úi       |perpendicular pe   |importante,      |                  |
|    |- punte         |coloana de direc┼úie|coroziuni        |                  |
|    |- mecanism de   |┼či se exercit─â o   |avansate         |                  |
|    |direc┼úie        |for┼ú─â în sus ┼či în |Fisuri           |                  |
|    |                |jos. Se rote┼čte    |Lipsa            |                  |
|    |                |volanul alternativ |siguran┼úelor     |                  |
|    |                |stânga-dreapta     |Elemente         |                  |
|    |                |                   |neomologate/     |                  |
|    |                |                   |necertificate    |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 16 |JOCURI:         |Control vizual     |Uzur─â a leg─âturii|                  |
|    |- volan, coloan─â|Cu autovehiculul pe|flexibile        |                  |
|    |de direc┼úie     |canal se rote┼čte   |(cuplajului)     |                  |
|    |- articula┼úii   |volanul alternativ |Joc anormal      |                  |
|    |- leviere, bare |stânga-dreapta. Se |                 |                  |
|    |┼či pivo┼úi       |exercit─â o for┼ú─â   |                 |                  |
|    |- mecanism de   |alternativ─â în sus |                 |                  |
|    |direc┼úie        |┼či în jos asupra   |                 |                  |
|    |                |ro┼úii ┼či, de       |                 |                  |
|    |                |asemenea o for┼ú─â   |                 |                  |
|    |                |alternativ─â        |                 |                  |
|    |                |stânga-dreapta,    |                 |                  |
|    |                |roata fiind        |                 |                  |
|    |                |suspendat─â pe cric |                 |                  |
|    |                |sau elevator (sau  |                 |                  |
|    |                |similar pe platouri|                 |                  |
|    |                |culisante)         |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 17 |STARE, FIXARE,  |Se verific─â        |Fixare sau       |Func┼úionare       |
|    |FUNC┼óIONARE:    |func┼úionarea cu ┼či |montare          |necorespunz─âtoare |
|    |- servodirec┼úie |f─âr─â motorul       |necorespunz─âtoare|Neetan┼čeit─â┼úi     |
|    |                |pornit, rotindu-se |Deform─âri        |                  |
|    |                |volanul alternativ |Fisuri           |                  |
|    |                |stânga-dreapta     |Neomologat─â/     |                  |
|    |                |pentru ac┼úionarea  |necertificat─â    |                  |
|    |                |ro┼úilor            |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VII |                           SISTEM DE FRâNARE                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 18 |STARE, FIXARE,  |Control vizual cu  |Conducte sau     |Clapet─â lips─â,    |
|    |FUNC┼óIONARE:    |autovehiculul aflat|furtune cu       |blocat─â           |
|    |- conducte,     |pe canal sau       |deterior─âri,     |Func┼úionare       |
|    |furtune         |elevator cu        |frec─âri de alte  |necorespunz─âtoare |
|    |- organe de     |ac┼úionarea         |organe,          |frân─â de motor cu |
|    |comand─â ┼či      |sistemului de      |improvizate,     |clapet─â           |
|    |ac┼úionare       |frânare            |fixate sau       |Scurgeri excesive |
|    |- frân─â de motor|                   |montate          |ulei compresor    |
|    |(cu clapet─â de  |                   |necorespunz─âtor  |Cal─â de blocare   |
|    |obturare gaze   |                   |Conducte corodate|lips─â             |
|    |arse m.a.c.)    |                   |excesiv          |(anexa nr. 14)    |
|    |- comand─â dubl─â |                   |Furtune întinse, |                  |
|    |(numai pentru   |                   |r─âsucite sau     |                  |
|    |autovehiculele  |                   |umflate          |                  |
|    |"┼×COAL─é")       |                   |Organe de comand─â|                  |
|    |                |                   |┼či ac┼úionare     |                  |
|    |                |                   |neomologate/     |                  |
|    |                |                   |necertificate,   |                  |
|    |                |                   |deteriorate,     |                  |
|    |                |                   |fisurate, uzate  |                  |
|    |                |                   |sau corodate     |                  |
|    |                |                   |excesiv, fixate  |                  |
|    |                |                   |sau montate      |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |                |                   |cu func┼úionare   |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|    |                |                   |Regulatorul      |                  |
|    |                |                   |for┼úei de frânare|                  |
|    |                |                   |în func┼úie de    |                  |
|    |                |                   |înc─ârcare lips─â, |                  |
|    |                |                   |defect sau       |                  |
|    |                |                   |incorect reglat  |                  |
|    |                |                   |(dac─â a fost     |                  |
|    |                |                   |prev─âzut de      |                  |
|    |                |                   |fabricant)       |                  |
|    |                |                   |îmbr─âc─âminte la  |                  |
|    |                |                   |pedala de frân─â  |                  |
|    |                |                   |lips─â, incorect  |                  |
|    |                |                   |fixat─â sau uzat─â |                  |
|    |                |                   |Lips─â dispozitiv |                  |
|    |                |                   |blocare a        |                  |
|    |                |                   |pedalelor de     |                  |
|    |                |                   |frân─â            |                  |
|    |                |                   |stânga-dreapta în|                  |
|    |                |                   |cazul            |                  |
|    |                |                   |tractoarelor     |                  |
|    |                |                   |Lips─â,           |                  |
|    |                |                   |func┼úionare      |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|    |                |                   |comand─â dubl─â    |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 19 |ETAN┼×EITATE:    |Control vizual cu  |Scurgeri lichid  |Capac rezervor    |
|    |- circuite de   |autovehiculul aflat|frân─â sau        |lichid frân─â lips─â|
|    |frânare         |pe canal sau       |pierderi aer     |                  |
|    |- organe de     |elevator cu        |Nivel sc─âzut     |                  |
|    |comand─â ┼či      |ac┼úionarea         |lichid           |                  |
|    |ac┼úionare       |sistemului de      |                 |                  |
|    |                |frânare            |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 20 |EFICACITATE:    |încercare pe stand |Eficacitate sub  |                  |
|    |- frân─â de      |cu role (cu        |limita prev─âzut─â |                  |
|    |serviciu (la    |utilizarea, dup─â   |Dezechilibru     |                  |
|    |autovehiculele  |caz a              |între ro┼úile     |                  |
|    |"┼×COAL─é" cu     |dispozitivului de  |aceleia┼či pun┼úi  |                  |
|    |comand─â dubl─â se|m─âsurare a for┼úei  |mai mare de 20%  |                  |
|    |va verifica     |la pedal─â, a       |(abatere excesiv─â|                  |
|    |pentru ambele   |dispozitivului de  |de la direc┼úia de|                  |
|    |situa┼úii de     |m─âsurare a         |mers în cazul    |                  |
|    |ac┼úionare)      |presiunii în       |frân─ârii în      |                  |
|    |                |instala┼úia de      |parcurs)         |                  |
|    |                |frânare, a         |Varia┼úie excesiv─â|                  |
|    |                |dispozitivului de  |a for┼úei de      |                  |
|    |                |ancorare) sau în   |frânare m─âsurate |                  |
|    |                |parcurs (cu        |la roat─â datorit─â|                  |
|    |                |utilizarea         |ovalit─â┼úii       |                  |
|    |                |decelerometrului)  |tamburului sau   |                  |
|    |                |(anexa nr. 11)     |deform─ârii       |                  |
|    |                |                   |discului         |                  |
|    |                |                   |Frânare          |                  |
|    |                |                   |nemoderabil─â     |                  |
|    |                |                   |(blocare)        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 21 |EFICACITATE:    |încercare pe stand |Eficacitate sub  |                  |
|    |- frâna de      |cu role sau în     |limita prev─âzut─â |                  |
|    |sta┼úionare      |parcurs (cu        |Dezechilibru     |                  |
|    |                |utilizarea         |între ro┼úile     |                  |
|    |                |decelerometrului)  |aceleia┼či pun┼úi  |                  |
|    |                |(anexa nr. 11)     |mai mare de 50%  |                  |
|    |                |                   |(20% la          |                  |
|    |                |                   |automobilele la  |                  |
|    |                |                   |care frâna de    |                  |
|    |                |                   |sta┼úionare       |                  |
|    |                |                   |îndepline┼čte ┼či  |                  |
|    |                |                   |rolul de frân─â de|                  |
|    |                |                   |securitate)      |                  |
|    |                |                   |(abatere excesiv─â|                  |
|    |                |                   |de la direc┼úia de|                  |
|    |                |                   |mers în cazul    |                  |
|    |                |                   |frân─ârii în      |                  |
|    |                |                   |parcurs)         |                  |
|    |                |                   |Frânare          |                  |
|    |                |                   |nemoderabil─â     |                  |
|    |                |                   |(blocare)        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 22 |STARE, FIXARE,  |Ac┼úionarea frânei  |Fixare sau       |Func┼úionare       |
|    |FUNC┼óIONARE:    |cu ┼či f─âr─â motorul |montare          |necorespunz─âtoare |
|    |- servofrân─â    |în func┼úionare     |necorespunz─âtoare|servofrân─â        |
|    |- sistem        |Verificare în      |Deform─âri        |Neetan┼čeit─â┼úi     |
|    |antiblocare la  |parcurs a          |Fisuri           |Nefunc┼úionare     |
|    |frânare (ABS)   |indica┼úiei         |Servofrân─â       |martor ABS        |
|    |                |martorului ABS     |neomologat─â/     |Martorul ABS      |
|    |                |                   |necertificat─â    |indic─â func┼úionare|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VIII|                       ┼×ASIU, CAROSERIE, CABIN─é                          |
|____|_________________________________________________________________________|
| 23 |STARE, FIXARE:  |Control vizual cu  |Fisuri, ruperi,  |Elemente de       |
|    |- ┼časiu         |autovehiculul      |coroziuni        |prindere sl─âbite  |
|    |(lonjeroane,    |aflându-se pe canal|avansate,        |                  |
|    |traverse)       |sau elevator       |deform─âri        |                  |
|    |- dispozitiv de |                   |importante ale   |                  |
|    |remorcare       |                   |elementelor de   |                  |
|    |                |                   |rezisten┼ú─â       |                  |
|    |                |                   |Elemente de      |                  |
|    |                |                   |rezisten┼ú─â sudate|                  |
|    |                |                   |Necorespunz─âtor  |                  |
|    |                |                   |Dispozitiv de    |                  |
|    |                |                   |cuplare remorc─â  |                  |
|    |                |                   |neomologat,      |                  |
|    |                |                   |montat sau fixat |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deform─âri        |                  |
|    |                |                   |importante,      |                  |
|    |                |                   |reparat prin     |                  |
|    |                |                   |sudur─â           |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 24 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Fixare           |Deschiderea sau   |
|    |- caroserie     |                   |necorespunz─âtoare|închiderea        |
|    |- cabin─â        |                   |Elemente de      |incorect─â a u┼čilor|
|    |- scaune        |                   |fixare rupte     |sau capotelor     |
|    |ETAN┼×EITATE:    |                   |Posibilit─â┼úi de  |Dispozitiv de     |
|    |accesorii       |                   |deschidere       |culisare sau      |
|    |hidraulice      |                   |accidental─â a    |înclinare a       |
|    |suplimentare    |                   |capotelor sau a  |scaunului         |
|    |                |                   |u┼čilor           |necorespunz─âtor   |
|    |                |                   |Coroziuni        |Dispunere scaune  |
|    |                |                   |str─âpunse la     |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |podea, pasajele  |(numai pentru     |
|    |                |                   |ro┼úilor sau      |autovehiculele    |
|    |                |                   |praguri          |pentru transport  |
|    |                |                   |                 |în comun de       |
|    |                |                   |                 |persoane)         |
|    |                |                   |                 |Neetan┼čeit─â┼úi ale |
|    |                |                   |                 |caroseriei care   |
|    |                |                   |                 |afecteaz─â         |
|    |                |                   |                 |func┼úionarea      |
|    |                |                   |                 |normal─â (numai    |
|    |                |                   |                 |pentru            |
|    |                |                   |                 |autovehiculele    |
|    |                |                   |                 |pentru transport  |
|    |                |                   |                 |în comun de       |
|    |                |                   |                 |persoane)         |
|    |                |                   |                 |Lips─â ap─âr─âtori   |
|    |                |                   |                 |noroi (dac─â au    |
|    |                |                   |                 |fost prev─âzute de |
|    |                |                   |                 |fabricant)        |
|    |                |                   |                 |Neetan┼čeit─â┼úi     |
|    |                |                   |                 |accesorii         |
|    |                |                   |                 |hidraulice        |
|    |                |                   |                 |suplimentare      |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 25 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Parbriz lips─â    |Fixare sau montare|
|    |- parbriz       |Control ac┼úionare  |sau spart        |necorespunz─âtoare |
|    |- lunet─â        |geamuri            |Oglind─â          |Parbriz fisurat   |
|    |- geamuri       |Control            |retrovizoare     |sau cu opacit─â┼úi  |
|    |laterale        |transparen┼ú─â cu    |exterioar─â sau   |care diminueaz─â   |
|    |- oglinzi       |mostre de geam de  |interioar─â (în   |vizibilitatea     |
|    |retrovizoare    |transparen┼ú─â       |func┼úie de       |conduc─âtorului    |
|    |AC┼óIONARE       |cunoscut─â          |dotare) lips─â    |Lunet─â sau geamuri|
|    |GEAMURI         |                   |Geamuri de       |laterale lips─â sau|
|    |                |                   |securitate       |sparte, cu        |
|    |                |                   |neomologate      |opacit─â┼úi care    |
|    |                |                   |                 |diminueaz─â        |
|    |                |                   |                 |vizibilitatea     |
|    |                |                   |                 |conduc─âtorului    |
|    |                |                   |                 |Oglinzi           |
|    |                |                   |                 |retrovizoare      |
|    |                |                   |                 |deteriorate       |
|    |                |                   |                 |Lips─â oglind─â     |
|    |                |                   |                 |retrovizoare      |
|    |                |                   |                 |suplimentar─â      |
|    |                |                   |                 |interioar─â sau    |
|    |                |                   |                 |exterioar─â dreapta|
|    |                |                   |                 |(pentru           |
|    |                |                   |                 |autoturismele     |
|    |                |                   |                 |"┼×COAL─é"),        |
|    |                |                   |                 |respectiv lips─â   |
|    |                |                   |                 |oglind─â exterioar─â|
|    |                |                   |                 |dreapta (pentru   |
|    |                |                   |                 |celelalte         |
|    |                |                   |                 |autovehicule      |
|    |                |                   |                 |"┼×COAL─é")         |
|    |                |                   |                 |Geamuri cu        |
|    |                |                   |                 |transparen┼ú─â      |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |Ac┼úionare geamuri |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |Accesorii sau     |
|    |                |                   |                 |acoperiri care    |
|    |                |                   |                 |diminueaz─â        |
|    |                |                   |                 |vizibilitatea     |
|    |                |                   |                 |conduc─âtorului    |
|    |                |                   |                 |Autovehicule TAXI |
|    |                |                   |                 |care nu au        |
|    |                |                   |                 |geamurile         |
|    |                |                   |                 |transparente sau  |
|    |                |                   |                 |le au acoperite cu|
|    |                |                   |                 |înscrisuri,       |
|    |                |                   |                 |colante ori alte  |
|    |                |                   |                 |dot─âri care       |
|    |                |                   |                 |atenueaz─â         |
|    |                |                   |                 |vizibilitatea     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 26 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Supor┼úi fisura┼úi |Fixare sau montare|
|    |- l─âzi scule    |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |- roat─â de      |                   |                 |Lips─â roat─â       |
|    |rezerv─â         |                   |                 |rezerv─â (dac─â a   |
|    |                |                   |                 |fost prev─âzut─â de |
|    |                |                   |                 |fabricant)        |
|    |                |                   |                 |Jant─â neomologat─â/|
|    |                |                   |                 |necertificat─â, de |
|    |                |                   |                 |dimensiune        |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare,|
|    |                |                   |                 |fisurat─â,         |
|    |                |                   |                 |deformat─â, sudat─â |
|    |                |                   |                 |sau cu g─âuri de   |
|    |                |                   |                 |fixare roat─â      |
|    |                |                   |                 |ovalizate         |
|    |                |                   |                 |Pneu de dimensiune|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |T─âieturi profunde |
|    |                |                   |                 |sau deterior─âri   |
|    |                |                   |                 |importante pe     |
|    |                |                   |                 |banda de rulare   |
|    |                |                   |                 |sau pe flancurile |
|    |                |                   |                 |pneului           |
|    |                |                   |                 |Uzur─â neuniform─â  |
|    |                |                   |                 |pronun┼úat─â        |
|    |                |                   |                 |Adâncimea         |
|    |                |                   |                 |profilului        |
|    |                |                   |                 |principal (zona   |
|    |                |                   |                 |central─â de 3/4   |
|    |                |                   |                 |din l─â┼úimea benzii|
|    |                |                   |                 |de rulare) sub    |
|    |                |                   |                 |limita admis─â:    |
|    |                |                   |                 |1,6 mm (pentru    |
|    |                |                   |                 |tractoare ┼či      |
|    |                |                   |                 |ma┼čini pentru     |
|    |                |                   |                 |lucr─âri: 2 mm la  |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul sub 20",|
|    |                |                   |                 |4 mm la anvelopele|
|    |                |                   |                 |cu diametrul peste|
|    |                |                   |                 |20")              |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 27 |ASPECT EXTERIOR:|Control vizual     |Caroserie sau    |Elemente în afara |
|    |- caroserie     |                   |cabin─â incomplet─â|gabaritului admis |
|    |- cabin─â        |                   |                 |Coroziuni avansate|
|    |- platform─â,    |                   |                 |Deform─âri         |
|    |obloane laterale|                   |                 |importante        |
|    |                |                   |                 |Deterior─âri       |
|    |                |                   |                 |importante, fixare|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |platform─â, obloane|
|    |                |                   |                 |laterale          |
|    |                |                   |                 |Dispozitiv        |
|    |                |                   |                 |z─âvorâre obloane  |
|    |                |                   |                 |lips─â,            |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor,  |
|    |                |                   |                 |f─âr─â siguran┼úe    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 28 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Uzur─â anormal─â   |Fixare sau montare|
|    |- ansamblu ┼ča   |                   |la ansamblul ┼ča  |necorespunz─âtoare |
|    |- bare          |                   |Ansamblu ┼ča      |Sistem asigurare  |
|    |antiîmp─ânare    |                   |neomologat/      |necorespunz─âtor   |
|    |                |                   |necertificat     |Bare antiîmp─ânare |
|    |                |                   |                 |lips─â,            |
|    |                |                   |                 |neomologate,      |
|    |                |                   |                 |deteriorate (dac─â |
|    |                |                   |                 |au fost prev─âzute |
|    |                |                   |                 |de fabricant)     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 29 |DOTARE:         |Control vizual     |                 |Lips─â dot─âri (în  |
|    |- centuri de    |                   |                 |cazul centurilor  |
|    |siguran┼ú─â       |                   |                 |de siguran┼ú─â,     |
|    |- triunghi      |                   |                 |numai dac─â au fost|
|    |presemnalizare  |                   |                 |prev─âzute de      |
|    |- trus─â medical─â|                   |                 |fabricant locuri  |
|    |- sting─âtor de  |                   |                 |de ancorare) (2   |
|    |incendiu        |                   |                 |truse medicale    |
|    |- ie┼čiri de     |                   |                 |pentru mijloacele |
|    |siguran┼ú─â,      |                   |                 |de transport în   |
|    |ciocan pt. spart|                   |                 |comun cu mai mult |
|    |geamuri,        |                   |                 |de 15 locuri)     |
|    |ideograme:      |                   |                 |Centuri de        |
|    |"ie┼čire de      |                   |                 |siguran┼ú─â         |
|    |siguran┼ú─â",     |                   |                 |deteriorate sau   |
|    |"ciocan pentru  |                   |                 |care func┼úioneaz─â |
|    |spargerea       |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|    |geamului",      |                   |                 |Ancoraje centuri  |
|    |"loc sting─âtor  |                   |                 |de siguran┼ú─â      |
|    |de incendiu",   |                   |                 |deteriorate       |
|    |"marcare loc    |                   |                 |Centuri de        |
|    |trus─â sanitar─â",|                   |                 |siguran┼ú─â,        |
|    |"dispozitiv de  |                   |                 |triunghiuri de    |
|    |deschidere de   |                   |                 |presemnalizare    |
|    |urgen┼ú─â a u┼čii" |                   |                 |neomologate       |
|    |(numai pentru   |                   |                 |Trus─â medical─â    |
|    |autovehiculele  |                   |                 |necertificat─â     |
|    |transport       |                   |                 |Sting─âtor de      |
|    |persoane în     |                   |                 |incendiu nevizat  |
|    |comun)          |                   |                 |┼či necertificat   |
|    |- pl─âci de      |                   |                 |Pl─âci de          |
|    |identificare    |                   |                 |identificare spate|
|    |spate           |                   |                 |reflectorizant    |
|    |reflectorizant  |                   |                 |fluorescente      |
|    |fluorescente    |                   |                 |lips─â,            |
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |neomologate,      |
|    |- marcaje       |                   |                 |fixate sau montate|
|    |reflectorizante |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|    |pentru contur   |                   |                 |Marcaje           |
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |reflectorizante   |
|    |                |                   |                 |pentru contur     |
|    |                |                   |                 |lips─â,            |
|    |                |                   |                 |neomologate,      |
|    |                |                   |                 |fixate sau montate|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 30 |STARE,          |Control vizual     |                 |Lips─â vitezometru |
|    |FUNC┼óIONARE:    |încercare în       |                 |(cu excep┼úia      |
|    |- vitezometru   |parcurs            |                 |autovehiculelor   |
|    |- tahograf      |                   |                 |echipate cu       |
|    |- dispozitiv de |                   |                 |tahograf).        |
|    |limitare a      |                   |                 |Sigiliile ┼či, dac─â|
|    |vitezei         |                   |                 |este cazul, orice |
|    |                |                   |                 |alt dispozitiv de |
|    |                |                   |                 |protec┼úie         |
|    |                |                   |                 |împotriva         |
|    |                |                   |                 |manipul─ârii       |
|    |                |                   |                 |frauduloase lips─â |
|    |                |                   |                 |sau deteriorate,  |
|    |                |                   |                 |dac─â verificarea  |
|    |                |                   |                 |este posibil─â     |
|    |                |                   |                 |(pentru tahograf  |
|    |                |                   |                 |┼či limitator de   |
|    |                |                   |                 |vitez─â)           |
|    |                |                   |                 |Func┼úionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |(în cazul         |
|    |                |                   |                 |limitatorului de  |
|    |                |                   |                 |vitez─â se va      |
|    |                |                   |                 |verifica, dac─â    |
|    |                |                   |                 |este posibil,     |
|    |                |                   |                 |viteza maxim─â     |
|    |                |                   |                 |reglat─â conform   |
|    |                |                   |                 |legisla┼úiei în    |
|    |                |                   |                 |vigoare, precum ┼či|
|    |                |                   |                 |dac─â limitatorul  |
|    |                |                   |                 |de vitez─â         |
|    |                |                   |                 |împiedic─â         |
|    |                |                   |                 |vehiculul         |
|    |                |                   |                 |respectiv s─â      |
|    |                |                   |                 |dep─â┼čeasc─â aceast─â|
|    |                |                   |                 |vitez─â)           |
|    |                |                   |                 |Termenul de       |
|    |                |                   |                 |valabilitate al   |
|    |                |                   |                 |verific─ârii       |
|    |                |                   |                 |tahografului sau  |
|    |                |                   |                 |limitatorului de  |
|    |                |                   |                 |vitez─â dep─â┼čit (se|
|    |                |                   |                 |verific─â de pe    |
|    |                |                   |                 |pl─âcu┼úa de        |
|    |                |                   |                 |instalare)        |
|    |                |                   |                 |Dac─â este posibil,|
|    |                |                   |                 |se verific─â dac─â  |
|    |                |                   |                 |limitatorul este  |
|    |                |                   |                 |montat conform    |
|    |                |                   |                 |legisla┼úiei în    |
|    |                |                   |                 |vigoare           |
|    |                |                   |                 |Circumferin┼úa     |
|    |                |                   |                 |nominal─â sau      |
|    |                |                   |                 |dimensiunea       |
|    |                |                   |                 |pneului nu        |
|    |                |                   |                 |corespunde cu     |
|    |                |                   |                 |datele            |
|    |                |                   |                 |tahografului (se  |
|    |                |                   |                 |verific─â în caz de|
|    |                |                   |                 |dubiu)            |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IX |        INSTALA┼óIE ELECTRIC─é DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ┼×I AUXILIAR─é      |
|    |               (în raport cu dot─ârile prev─âzute de fabricant)            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 31 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Lips─â integral─â  |Fixare sau montare|
|    |- faruri        |                   |faruri           |necorespunz─âtoare,|
| 31 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Lips─â integral─â  |Fixare sau montare|
|    |- faruri        |                   |faruri           |necorespunz─âtoare,|
|    |                |                   |Far neomologat   |lips─â par┼úial─â    |
|    |                |                   |                 |faruri            |
|    |                |                   |                 |Dispersor lips─â,  |
|    |                |                   |                 |spart sau de      |
|    |                |                   |                 |culoare neconform─â|
|    |                |                   |                 |reglement─ârilor   |
|    |                |                   |                 |Inscrip┼úii,       |
|    |                |                   |                 |desene,           |
|    |                |                   |                 |acoperiri, semne  |
|    |                |                   |                 |distinctive sau   |
|    |                |                   |                 |reclame de natur─â |
|    |                |                   |                 |s─â împiedice      |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminilor         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 32 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Lips─â integral─â  |Fixare sau montare|
|    |- l─âmpi         |                   |elemente         |necorespunz─âtoare,|
|    |indicatoare de  |                   |componente sistem|lips─â par┼úial─â    |
|    |direc┼úie, de    |                   |Elemente         |elemente          |
|    |pozi┼úie, de     |                   |neomologate      |componente sistem |
|    |frânare         |                   |                 |Dispersor lips─â,  |
|    |                |                   |                 |spart sau de      |
|    |                |                   |                 |culoare neconform─â|
|    |                |                   |                 |reglement─ârilor   |
|    |                |                   |                 |Inscrip┼úii,       |
|    |                |                   |                 |desene, acoperiri,|
|    |                |                   |                 |semne distinctive |
|    |                |                   |                 |sau reclame de    |
|    |                |                   |                 |natur─â s─â         |
|    |                |                   |                 |împiedice         |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminilor         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 33 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Elemente         |Fixare sau montare|
|    |- faruri de     |                   |neomologate      |necorespunz─âtoare,|
|    |cea┼ú─â, l─âmpi de |                   |                 |lips─â elemente    |
|    |cea┼ú─â, de mers  |                   |                 |componente sistem |
|    |înapoi, de      |                   |                 |Dispersor lips─â,  |
|    |gabarit, de     |                   |                 |spart sau de      |
|    |parcare,        |                   |                 |culoare neconform─â|
|    |iluminare plac─â |                   |                 |reglement─ârilor   |
|    |num─âr de        |                   |                 |Inscrip┼úii,       |
|    |înmatriculare,  |                   |                 |desene, acoperiri,|
|    |catadioptri     |                   |                 |semne distinctive |
|    |- caset─â        |                   |                 |sau reclame de    |
|    |iluminat─â (numai|                   |                 |natur─â s─â         |
|    |pentru          |                   |                 |împiedice         |
|    |autovehiculele  |                   |                 |eficacitatea      |
|    |"┼×COAL─é")       |                   |                 |luminilor         |
|    |                |                   |                 |Lips─â caset─â      |
|    |                |                   |                 |iluminat─â         |
|    |                |                   |                 |Caset─â iluminat─â  |
|    |                |                   |                 |necertificat─â     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 34 |FUNC┼óIONARE:    |Control vizual     |Nefunc┼úionare    |Func┼úionare       |
|    |- luminile      |Verificare ┼či      |integral─â a unuia|necorespunz─âtoare |
|    |instala┼úiei     |reglare a luminilor|din sistemele:   |sistem            |
|    |electrice de    |de drum ┼či de      |lumini de drum,  |Abateri de la     |
|    |iluminare,      |întâlnire ┼či a     |de întâlnire,    |prescrip┼úiile     |
|    |semnalizare ┼či  |dispozitivului de  |indicatoare de   |privitoare la     |
|    |auxiliar─â       |corec┼úie a         |direc┼úie,        |luminile de drum  |
|    |                |farurilor în       |pozi┼úie, frânare |sau de întâlnire  |
|    |                |func┼úie de sarcin─â |Lumini de        |(dac─â nu pot fi   |
|    |                |(dac─â dispozitivele|culoare          |remediate conform |
|    |                |sunt în stare de   |neregulamentar─â  |cerin┼úelor)       |
|    |                |func┼úionare ┼či     |(anexa nr. 12)   |Lumini faruri de  |
|    |                |accesibile)        |                 |culoare diferit─â  |
|    |                |Aparat de control  |                 |Func┼úionare       |
|    |                |al farurilor       |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |indicatoare ┼či    |
|    |                |                   |                 |martori bord      |
|    |                |                   |                 |Func┼úionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |sistem iluminare  |
|    |                |                   |                 |interioar─â (numai |
|    |                |                   |                 |pentru            |
|    |                |                   |                 |autovehiculele    |
|    |                |                   |                 |pentru transport  |
|    |                |                   |                 |în comun de       |
|    |                |                   |                 |persoane)         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 35 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Siguran┼úe        |Fixare sau montare|
|    |- cablaje       |                   |improvizate      |necorespunz─âtoare |
|    |- siguran┼úe     |                   |                 |cablaj            |
|    |                |                   |                 |Fixare sau montare|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |siguran┼úe         |
|    |                |                   |                 |Cablaj deteriorat |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
36 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Avertizor sonor  |Lips─â, fixare sau |
|    |FUNC┼óIONARE:    |Control auditiv    |lips─â            |montare           |
|    |- ┼čterg─âtoare   |                   |Bateria nu       |necorespunz─âtoare,|
|    |parbriz, lunet─â |                   |asigur─â pornirea |func┼úionare       |
|    |- sp─âl─âtor      |                   |motorului        |necorespunz─âtoare |
|    |parbriz, lunet─â |                   |                 |┼čterg─âtor parbriz,|
|    |- avertizor     |                   |                 |lunet─â            |
|    |sonor           |                   |                 |Lips─â, fixare sau |
|    |- baterie       |                   |                 |montare           |
|    |acumulatori     |                   |                 |necorespunz─âtoare,|
|    |                |                   |                 |func┼úionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |sp─âl─âtor parbriz, |
|    |                |                   |                 |lunet─â            |
|    |                |                   |                 |Fixare sau montare|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare,|
|    |                |                   |                 |func┼úionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |avertizor sonor   |
|    |                |                   |                 |Fixare sau montare|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |                |                   |                 |baterie           |
|    |                |                   |                 |Scurgeri de lichid|
|    |                |                   |                 |din bateria de    |
|    |                |                   |                 |acumulatori       |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 37 |STARE,          |Verificare         |Instala┼úie de    |Func┼úionare       |
|    |FUNC┼óIONARE:    |func┼úionare        |înc─âlzire        |necorespunz─âtoare |
|    |- instala┼úie de |                   |independent─â     |Scurgeri lichid   |
|    |climatizare     |                   |neomologat─â/     |instala┼úie        |
|    |- instala┼úie de |                   |necertificat─â    |climatizare,      |
|    |înc─âlzire       |                   |                 |sistem de         |
|    |interioar─â,     |                   |                 |refrigerare       |
|    |instala┼úie de   |                   |                 |                  |
|    |aerisire        |                   |                 |                  |
|    |interioar─â      |                   |                 |                  |
|    |(pentru         |                   |                 |                  |
|    |autovehiculele  |                   |                 |                  |
|    |transport în    |                   |                 |                  |
|    |comun de        |                   |                 |                  |
|    |persoane)       |                   |                 |                  |
|    |- sistem de     |                   |                 |                  |
|    |refrigerare     |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|X   |                               EMISII POLUANTE                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 38 |VERIFICARE:     |Control cu analizor|                 |Nu se poate       |
|    |- gaze evacuare |de gaze pentru CO  |                 |asigura           |
|    |mas (cu excep┼úia|la autovehicule cu |                 |respectarea       |
|    |tractoarelor)   |mas f─âr─â           |                 |condi┼úiilor de    |
|    |- gaze evacuare |catalizator        |                 |m─âsurare impuse   |
|    |mac (cu excep┼úia|tricomponent ┼či    |                 |Emisia de CO      |
|    |tractoarelor)   |sond─â lambda, la   |                 |m─âsurat─â la mers  |
|    |- zgomot emis   |tura┼úia de mers în |                 |în gol încet mai  |
|    |                |gol încet          |                 |mare decât cea    |
|    |                |(anexa nr. 13)     |                 |precizat─â în      |
|    |                |La motoarele cu    |                 |anexa nr. 13      |
|    |                |alimentare dual─â   |                 |                  |
|    |                |benzin─â/GPL        |                 |                  |
|    |                |controlul va fi    |                 |                  |
|    |                |efectuat pentru    |                 |                  |
|    |                |ambele moduri de   |                 |                  |
|    |                |func┼úionare        |                 |                  |
|    |                |___________________|_________________|__________________|
|    |                |Control cu analizor|                 |Nu se poate       |
|    |                |de gaze pentru CO  |                 |asigura           |
|    |                |┼či lambda (lambda) |                 |respectarea       |
|    |                |la autovehicule cu |                 |condi┼úiilor de    |
|    |                |mas cu catalizator |                 |m─âsurare impuse   |
|    |                |tricomponent ┼či    |                 |Emisia de CO      |
|    |                |sond─â lambda, la   |                 |m─âsurat─â la mers  |
|    |                |tura┼úia de mers în |                 |în gol încet mai  |
|    |                |gol încet ┼či la    |                 |mare decât        |
|    |                |tura┼úia de mers în |                 |valoarea admis─â   |
|    |                |gol accelerat      |                 |precizat─â în      |
|    |                |(min. 2000 rot/min)|                 |anexa nr. 13      |
|    |                |(anexa nr. 13)     |                 |Emisia de CO      |
|    |                |Se efectueaz─â numai|                 |m─âsurat─â la mers  |
|    |                |la autovehiculele  |                 |în gol accelerat  |
|    |                |încadrate de R.A.R.|                 |mai mare decât    |
|    |                |ca autovehicule    |                 |valoarea admis─â   |
|    |                |cu poluare redus─â  |                 |precizat─â în      |
|    |                |La motoarele cu    |                 |anexa nr. 13      |
|    |                |alimentare dual─â   |                 |Coeficientul      |
|    |                |benzin─â/GPL        |                 |lambda m─âsurat la |
|    |                |controlul va fi    |                 |mers în gol       |
|    |                |efectuat pentru    |                 |accelerat nu se   |
|    |                |ambele moduri de   |                 |încadreaz─â în     |
|    |                |func┼úionare        |                 |intervalul admis  |
|    |                |                   |                 |precizat în       |
|    |                |                   |                 |anexa nr. 13      |
|    |                |___________________|_________________|__________________|
|    |                |Control cu         |                 |Nu se poate       |
|    |                |opacimetru în      |                 |asigura           |
|    |                |accelerare liber─â  |                 |respectarea       |
|    |                |la autovehicule cu |                 |condi┼úiilor de    |
|    |                |mac (anexa nr. 13) |                 |m─âsurare impuse   |
|    |                |                   |                 |Indicele de       |
|    |                |                   |                 |opacitate m─âsurat |
|    |                |                   |                 |în accelerare     |
|    |                |                   |                 |liber─â mai mare   |
|    |                |                   |                 |decât valoarea    |
|    |                |                   |                 |admis─â precizat─â  |
|    |                |                   |                 |în anexa nr. 13   |
|    |                |___________________|_________________|__________________|
|    |                |Control auditiv    |                 |Zgomot anormal    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XI  |                               REMORCI                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 39 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Dispozitiv de    |                  |
|    |- dispozitiv de |                   |cuplare remorc─â  |                  |
|    |cuplare         |                   |neomologat, fixat|                  |
|    |- dispozitiv de |                   |sau montat       |                  |
|    |asigurare       |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deform─âri        |                  |
|    |                |                   |importante,      |                  |
|    |                |                   |reparat prin     |                  |
|    |                |                   |sudur─â           |                  |
|    |                |                   |Joc anormal în   |                  |
|    |                |                   |sistemul de      |                  |
|    |                |                   |cuplare          |                  |
|    |                |                   |Dispozitiv de    |                  |
|    |                |                   |asigurare lips─â, |                  |
|    |                |                   |deteriorat,      |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 40 |STARE, FIXARE:  |Control pe canal,  |Fisuri, ruperi,  |                  |
|    |- pro┼úap        |vizual ┼či cu       |deform─âri        |                  |
|    |- ┼časiu         |încercarea manual─â |importante,      |                  |
|    |- pun┼úi         |a ro┼úilor stânga-  |coroziuni        |                  |
|    |JOCURI:         |dreapta ┼či rotirea |avansate ale     |                  |
|    |- rulmen┼úi ro┼úi |lor (sau similar pe|elementelor de   |                  |
|    |                |platforme          |rezisten┼ú─â       |                  |
|    |                |culisante)         |Pro┼úap montat sau|                  |
|    |                |                   |fixat            |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deform─âri        |                  |
|    |                |                   |importante, cu   |                  |
|    |                |                   |coroziuni        |                  |
|    |                |                   |avansate, reparat|                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor  |                  |
|    |                |                   |Fixare sau       |                  |
|    |                |                   |montare          |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|    |                |                   |Elemente fixare  |                  |
|    |                |                   |rupte, fisurate, |                  |
|    |                |                   |sl─âbite          |                  |
|    |                |                   |Joc anormal      |                  |
|    |                |                   |rulment          |                  |
|    |                |                   |Blocarea ro┼úii la|                  |
|    |                |                   |rotire           |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 41 |SIMETRIE,       |Control vizual ┼či  |Foaie principal─â |Diferen┼ú─â vizibil─â|
|    |EFICACITATE,    |auditiv pe canal   |arc rupt─â        |privind în─âl┼úimea |
|    |STARE, FIXARE,  |Control comparativ |Amortizoare lips─â|remorcii pe cele  |
|    |ETAN┼×EITATE:    |al suspensiei      |(dac─â au fost    |dou─â laturi ale   |
|    |- suspensie     |ro┼úilor de pe      |prev─âzute de     |aceleia┼či pun┼úi   |
|    |                |aceea┼či punte      |fabricant)       |Eficacitate       |
|    |                |Control cu         |Fisuri elemente  |necorespunz─âtoare |
|    |                |dispozitivul de    |Burduf pern─â     |Amortizoare sau   |
|    |                |verificare a       |spart            |arcuri defecte,   |
|    |                |suspensiei         |Lips─â bol┼úuri    |fixate sau montate|
|    |                |                   |arc, pl─âcu┼úe     |necorespunz─âtor   |
|    |                |                   |reazem           |Scurgeri de lichid|
|    |                |                   |Articula┼úii rupte|sau pierderi de   |
|    |                |                   |                 |aer               |
|    |                |                   |                 |Foi arc rupte     |
|    |                |                   |                 |Bare deformate    |
|    |                |                   |                 |Buc┼če uzate       |
|    |                |                   |                 |Supor┼úi sl─âbi┼úi   |
|    |                |                   |                 |Articula┼úii cu    |
|    |                |                   |                 |jocuri anormale   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
42 |STARE, FIXARE,  |Control vizual ┼či  |Prindere         |Jant─â deformat─â   |
|    |MONTARE:        |manual             |necorespunz─âtoare|sau sudat─â        |
|    |- jante         |Dispozitiv de      |Jant─â            |G─âuri pt. fixare  |
|    |STARE, MONTARE, |m─âsurare a         |neomologat─â/     |roat─â ovalizate   |
|    |UZUR─é, PRESIUNE:|adâncimii          |necertificat─â    |Jante de          |
|    |- pneuri        |profilului pneului |Jant─â fisurat─â   |dimensiuni        |
|    |(inclusiv roata |┼či dispozitiv de   |Jant─â de         |diferite pe       |
|    |de rezerv─â, dac─â|m─âsurare a         |dimensiune       |aceea┼či punte     |
|    |a fost prev─âzut─â|presiunii          |necorespunz─âtoare|Pneuri de         |
|    |de fabricant)   |în caz de presiune |Pneu de          |dimensiuni sau    |
|    |                |necorespunz─âtoare  |dimensiune       |profiluri diferite|
|    |                |se aduce la        |necorespunz─âtoare|pe aceea┼či punte  |
|    |                |valoarea nominal─â  |T─âieturi profunde|Pneuri de tipuri  |
|    |                |                   |sau deterior─âri  |diferite, radiate |
|    |                |                   |importante pe    |┼či diagonale, pe  |
|    |                |                   |banda de rulare  |aceea┼či punte     |
|    |                |                   |sau pe flancurile|Adâncimea         |
|    |                |                   |pneului          |profilului        |
|    |                |                   |Suport fisurat   |principal (zona   |
|    |                |                   |roat─â rezerv─â    |central─â de 3/4   |
|    |                |                   |                 |din l─â┼úimea benzii|
|    |                |                   |                 |de rulare) sub    |
|    |                |                   |                 |limita admis─â: 1,6|
|    |                |                   |                 |mm (pentru ma┼čini |
|    |                |                   |                 |pentru lucr─âri: 2 |
|    |                |                   |                 |mm la anvelopele  |
|    |                |                   |                 |cu diametrul sub  |
|    |                |                   |                 |20 inch, 4 mm la  |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul peste   |
|    |                |                   |                 |20 inch)          |
|    |                |                   |                 |Uzur─â neuniform─â  |
|    |                |                   |                 |pronun┼úat─â        |
|    |                |                   |                 |Roat─â de rezerv─â  |
|    |                |                   |                 |lips─â             |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 43 |STARE, FIXARE,  |Control vizual cu  |Conducte sau     |Cale de blocare   |
|    |FUNC┼óIONARE     |remorca aflat─â pe  |furtune cu       |lips─â,            |
|    |SISTEM FRâNARE: |canal, cu          |deterior─âri,     |necertificate     |
|    |- conducte,     |ac┼úionarea         |frec─âri de alte  |(anexa nr. 14)    |
|    |furtune         |sistemului de      |organe,          |                  |
|    |- organe de     |frânare            |improvizate,     |                  |
|    |comand─â ┼či      |încercare pe stand |fixate sau       |                  |
|    |ac┼úionare       |cu role (cu        |montate          |                  |
|    |ETAN┼×EITATE:    |utilizarea, dup─â   |necorespunz─âtor  |                  |
|    |- circuite de   |caz, a             |Conducte corodate|                  |
|    |frânare         |dispozitivului de  |excesiv          |                  |
|    |- organe de     |simulare a for┼úei  |Furtune întinse, |                  |
|    |comand─â ┼či      |de împingere la    |r─âsucite sau     |                  |
|    |ac┼úionare       |pro┼úapul remorcii, |umflate          |                  |
|    |EFICACITATE:    |dispozitivului de  |Organe de comand─â|                  |
|    |- frân─â de      |m─âsurare a         |┼či ac┼úionare     |                  |
|    |serviciu        |presiunii în       |neomologate/     |                  |
|    |- frân─â de      |instala┼úia de      |necertificate,   |                  |
|    |sta┼úionare      |frânare sau a      |deteriorate,     |                  |
|    |                |dispozitivului de  |fisurate, uzate  |                  |
|    |                |ancorare)          |sau corodate     |                  |
|    |                |(anexa nr. 11)     |excesiv, fixate  |                  |
|    |                |                   |sau montate      |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtor, |                  |
|    |                |                   |cu func┼úionare   |                  |
|    |                |                   |necorespunz─âtoare|                  |
|    |                |                   |Regulatorul      |                  |
|    |                |                   |for┼úei de frânare|                  |
|    |                |                   |în func┼úie de    |                  |
|    |                |                   |înc─ârcare lips─â, |                  |
|    |                |                   |defect sau       |                  |
|    |                |                   |incorect reglat  |                  |
|    |                |                   |(dac─â a fost     |                  |
|    |                |                   |prev─âzut de      |                  |
|    |                |                   |fabricant)       |                  |
|    |                |                   |Scurgeri lichid  |                  |
|    |                |                   |frân─â sau        |                  |
|    |                |                   |pierderi aer     |                  |
|    |                |                   |Eficacitate sub  |                  |
|    |                |                   |limita prev─âzut─â |                  |
|    |                |                   |Dezechilibru la  |                  |
|    |                |                   |frâna de serviciu|                  |
|    |                |                   |mai mare de 20%  |                  |
|    |                |                   |(abatere excesiv─â|                  |
|    |                |                   |de la direc┼úia de|                  |
|    |                |                   |mers în cazul    |                  |
|    |                |                   |frân─ârii în      |                  |
|    |                |                   |parcurs)         |                  |
|    |                |                   |Dezechilibru la  |                  |
|    |                |                   |frâna de         |                  |
|    |                |                   |sta┼úionare mai   |                  |
|    |                |                   |mare de 50%      |                  |
|    |                |                   |(abatere excesiv─â|                  |
|    |                |                   |de la direc┼úia de|                  |
|    |                |                   |mers în cazul    |                  |
|    |                |                   |frân─ârii în      |                  |
|    |                |                   |parcurs)         |                  |
|    |                |                   |Varia┼úie excesiv─â|                  |
|    |                |                   |a for┼úei de      |                  |
|    |                |                   |frânare m─âsurate |                  |
|    |                |                   |la roat─â datorit─â|                  |
|    |                |                   |ovalit─â┼úii       |                  |
|    |                |                   |tamburului sau   |                  |
|    |                |                   |deform─ârii       |                  |
|    |                |                   |discului         |                  |
|    |                |                   |Frânare          |                  |
|    |                |                   |nemoderabil─â     |                  |
|    |                |                   |(blocare)        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 44 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Lips─â integral─â  |Fixare sau montare|
|    |FUNC┼óIONARE:    |                   |elemente         |necorespunz─âtoare,|
|    |- instala┼úia    |                   |componente,      |lips─â elemente    |
|    |electric─â de    |                   |nefunc┼úionare    |componente,       |
|    |iluminare ┼či    |                   |integral─â a unuia|nefunc┼úionare     |
|    |semnalizare (în |                   |din sistemele:   |sistem            |
|    |raport cu       |                   |indicatoare de   |Dispersor lips─â,  |
|    |dot─ârile        |                   |direc┼úie,        |spart sau de      |
|    |prev─âzute de    |                   |pozi┼úie,         |culoare neconform─â|
|    |fabricant)      |                   |frânare          |reglement─ârilor   |
|    |                |                   |Elemente         |Inscrip┼úii,       |
|    |                |                   |neomologate      |desene, acoperiri,|
|    |                |                   |Lumini de culoare|semne distinctive |
|    |                |                   |neregulamentar─â  |sau reclame de    |
|    |                |                   |(anexa nr. 12)   |natur─â s─â         |
|    |                |                   |                 |împiedice         |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminilor         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 45 |ASPECT EXTERIOR:|Control vizual     |Caroserie        |Elemente în afara |
|    |- caroserie     |                   |incomplet─â,      |gabaritului admis |
|    |- pl─âci de      |                   |fixat─â sau       |Coroziuni avansate|
|    |identificare    |                   |montat─â          |Deform─âri         |
|    |spate           |                   |necorespunz─âtor  |importante        |
|    |reflectorizant  |                   |                 |Pl─âci de          |
|    |fluorescente    |                   |                 |identificare spate|
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |reflectorizant    |
|    |- marcaje       |                   |                 |fluorescente      |
|    |reflectorizante |                   |                 |lips─â,            |
|    |pentru contur   |                   |                 |neomologate,      |
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |fixate sau montate|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|    |                |                   |                 |Marcaje           |
|    |                |                   |                 |reflectorizante   |
|    |                |                   |                 |pentru contur     |
|    |                |                   |                 |lips─â,            |
|    |                |                   |                 |neomologate,      |
|    |                |                   |                 |fixate sau montate|
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor   |
|    |                |                   |                 |Lips─â ap─âr─âtori   |
|    |                |                   |                 |noroi (dac─â au    |
|    |                |                   |                 |fost prev─âzute de |
|    |                |                   |                 |fabricant)        |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 46 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |                 |Deterior─âri       |
|    |- platform─â     |                   |                 |importante, fixare|
|    |- obloane       |                   |                 |necorespunz─âtoare |
|    |laterale        |                   |                 |Dispozitiv        |
|    |                |                   |                 |z─âvorâre obloane  |
|    |                |                   |                 |lips─â,            |
|    |                |                   |                 |necorespunz─âtor,  |
|    |                |                   |                 |lips─â siguran┼úe   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XII |               SEMIREMORC─é AUTOBUZ ARTICULAT (suplimentar)               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 47 |STARE, FIXARE:  |Control vizual cu  |Fixare sau       |Neetan┼čeitate     |
|    |- ansamblu      |autovehiculul      |montare          |Deterior─âri burduf|
|    |burduf          |aflat pe canal sau |necorespunz─âtoare|                  |
|    |                |elevator           |Jocuri anormale  |                  |
|    |                |                   |(bra┼úe cadru,    |                  |
|    |                |                   |silence blocuri, |                  |
|    |                |                   |articula┼úie)     |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XIII|                               MODIFIC─éRI                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 48 |- autovehicul   |Control vizual     |Modific─âri       |                  |
|    |- remorc─â       |                   |neomologate      |                  |
|    |                |                   |Componente sau   |                  |
|    |                |                   |dot─âri           |                  |
|    |                |                   |neomologate sau  |                  |
|    |                |                   |necertificate    |                  |
|    |                |                   |conform          |                  |
|    |                |                   |prevederilor     |                  |
|    |                |                   |legale.          |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|


    OPERA┼óIUNI SPECIFICE PENTRU VERIFICAREA ST─éRII, FIX─éRII ┼×I ETAN┼×EIT─é┼óII INSTALA┼óIEI DE ALIMENTARE CU GPL

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Denumirea verific─ârii      |          Defecte constatate            |
|crt.|                                |________________________________________|
|    |                                | grupa cod 100         | grupa cod 200  |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|  I |                                 IDENTIFICARE                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|04.1| înregistrarea instala┼úiei de   |                       | Neînregistrarea|
|    | alimentare cu GPL în cartea de |                       | instala┼úiei de |
|    | identitate a vehiculului       |                       | alimentare cu  |
|    |                                |                       | GPL în cartea  |
|    |                                |                       | de identitate  |
|    |                                |                       | a vehiculului  |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.2| Conformitatea instala┼úiei GPL  |                       | Neconcordan┼úa  |
|    | montat─â pe autovehicul cu      |                       | reductorului-  |
|    | datele înregistrate în cartea  |                       | vaporizator    |
|    | de identitate a vehiculului    |                       | (marca ┼či      |
|    |                                |                       | tipul) ┼či/sau a|
|    |                                |                       | rezervorului   |
|    |                                |                       | GPL (marca,    |
|    |                                |                       | capacitatea ┼či |
|    |                                |                       | seria)         |
|____|________________________________|_______________________|________________|
| II |                        STARE, FIXARE, ETAN┼×EITATE                       |
II |                        STARE, FIXARE, ETAN┼×EITATE                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|04.3| Starea componentelor           | Carcasa etan┼č─â montat─â|                |
|    | instala┼úiei GPL                | pe rezervorul GPL     |                |
|    |                                | fisurat─â, f─âr─â        |                |
|    |                                | garnituri de etan┼čare |                |
|    |                                | sau f─âr─â capac        |                |
|    |                                | Furtunurile ┼či ┼úevile |                |
|    |                                | pentru evacuarea      |                |
|    |                                | sc─âp─ârilor de GPL     |                |
|    |                                | fisurate sau          |                |
|    |                                | neasigurate cu coliere|                |
|    |                                | ┼óevi pentru GPL din   |                |
|    |                                | cupru f─âr─â înveli┼č de |                |
|    |                                | protec┼úie anticoroziv─â|                |
|    |                                | Tuburi flexibile      |                |
|    |                                | pentru GPL uzate sau  |                |
|    |                                | îmb─âtrânite           |                |
|    |                                | Racorduri sudate sau  |                |
|    |                                | al─âmite pe ┼úevi       |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.4| Vechimea rezervorului GPL      | Vechime mai mare de 10|                |
|    |                                | ani fa┼ú─â de data      |                |
|    |                                | poansonat─â pe placa cu|                |
|    |                                | caracteristici a      |                |
|    |                                | rezervorului          |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.5| Fixarea componentelor          | Gura de umplere fixat─â|                |
|    | instala┼úiei GPL                | necorespunz─âtor       |                |
|    |                                | Rezervorul GPL fixat  |                |
|    |                                | necorespunz─âtor       |                |
|    |                                | Reductor-vaporizator  |                |
|    |                                | fixat necorespunz─âtor |                |
|    |                                | Tuburi flexibile f─âr─â |                |
|    |                                | coliere pentru        |                |
|    |                                | etan┼čare, neasigurate |                |
|    |                                | împotriva frec─ârii de |                |
|    |                                | elemente metalice     |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.6| Starea ┼či fixarea instala┼úiei  | Fixare                |                |
|    | electrice pentru aparatele GPL | necorespunz─âtoare,    |                |
|    |                                | izola┼úii degradate,   |                |
|    |                                | lipsa a cel pu┼úin o   |                |
|    |                                | siguran┼ú─â fuzibil─â    |                |
|    |                                | independent─â pe       |                |
|    |                                | conductorul pentru    |                |
|    |                                | alimentarea aparatelor|                |
|    |                                | GPL                   |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.7| Etan┼čeitatea instala┼úiei GPL   | Scurgeri de GPL       |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|


    NOT─é:
    Opera┼úiunile de identificare (prev─âzute la nr. crt. 04.1 ┼či 04.2) se efectueaz─â odat─â cu celelalte opera┼úiuni de identificare prev─âzute pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â a vehiculelor rutiere. în cazul în care la aceste opera┼úiuni de identificare se constat─â necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumat─â la reprezentan┼úa R.A.R. sau la un atelier autorizat pentru activit─â┼úi privind instala┼úiile de alimentare cu GPL, dup─â caz, pentru rezolvarea neconformit─â┼úilor constatate. în acest caz nu se accept─â efectuarea inspec┼úiei tehnice decât dup─â rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.

    ANEXA 3
    la reglement─âri

              REGISTRUL DE EVIDEN┼ó─é A INSPEC┼óIILOR TEHNICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Data| Num─âr de     | Categoria  | Marca| Anul de|   Seria   |Rezultatul |
|crt.|     | înmatriculare| vehiculului| ┼či   | fabric.|___________|inspec┼úiei |
|    |     |              |            | tipul|        |┼×asiu|Motor|Bun (Cod   |
|    |     |              |            |      |        |     |     |defec┼úiune)|
|    |     |              |            |      |        |     |     |           |
|    |     |              |            |      |        |     |     |           |
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|  0 |  1  |       2      |      3     |   4  |    5   |  6  |  7  |     8     |
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|Semn─âtura|Prezentarea dup─â remediere|Denumirea/    |Persoana care a  |Observa-|
|persoanei|__________________________|numele        |prezentat        |┼úii     |
|care a   |Data|Rezultatul |Semn─âtura|de┼úin─âtorului,|vehiculul la     |        |
|efectuat |    |inspec┼úiei |persoanei|adresa,       |inspec┼úia tehnic─â|        |
|inspec┼úia|    |Bun (Cod   |care a   |telefonul     |_________________|        |
|tehnic─â  |    |defec┼úiune)|efectuat |              |Nume   |   B.I.  |        |
|         |    |           |inspec┼úia|              |Prenume|_________|        |
|         |    |           |         |              |       |seria|nr.|        |
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|    9    | 10 |     11    |    12   |      13      |   14  | 15  | 16|   17   |
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|


    ANEXA 4
    la reglement─âri

    _________
   | MATCA   |           RAPORT DE INSPEC┼óIE TEHNIC─é*)
   | EL. SEC.|            Nr. crt. registru ITP _____
   | ITP     |               Data _______________
   |_________|       Mopede, motociclete ┼či remorcile acestora

 ______________________________________________________________________________
|STA┼óIA DE INSPEC┼óIE TEHNIC─é:          |Nr. chitan┼ú─â                           |
|______________________________________|_______________________________________|
|ADRESA:                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|        IDENTIFICAREA VEHICULULUI     |               DE┼óIN─éTOR               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. înmatriculare:                    |Denumirea/Numele:                      |
|______________________________________|_______________________________________|
|Categoria:                            |                                       | |______________________________________|_______________________________________|
|Marca ┼či tipul:                       |Adresa/Sediu:                          |
|______________________________________|_______________________________________|
|Data înmatricul─ârii:                  |Telefon:                               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Anul de fabrica┼úie:                   |PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL    |
|______________________________________|_______________________________________|
|Culoare cadru:                        |Numele ┼či prenumele:                   |
|______________________________________|_______________________________________|
|Tip/Serie motor:                      |B.I. seria      nr.                    |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. identificare (serie cadru):       |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Serie CI/CIV:                         |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|       OBSERVA┼óII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPEC┼óIA TEHNIC─é        |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
Semn─âtura de luare la cuno┼čtin┼ú─â a          Semn─âtura persoanei care a       |
| persoanei care a prezentat vehiculul        efectuat inspec┼úia tehnic─â       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| A. Seria ____________ nr. ______________ dovezii de reţinere a certificatului|
| de înmatriculare.                                                            |
| Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic       Semn─âtura ┼či ┼čtampila  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|


               LISTA OPERA┼óIUNILOR PENTRU INSPEC┼óIA TEHNIC─é

 ______________________________________________________________________________
|COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor  |COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor ┼či  |
|          | ┼či a lucr─ârilor          |          | a lucr─ârilor                |
|__________|__________________________|__________|_____________________________|
|           I IDENTIFICARE            |           VIII SISTEM DE FRâNARE       |
|_____________________________________|________________________________________|
| 100 | 200|VERIFICARE: concordan┼úa   | 110 |    |STARE, FIXARE: organe de     |
|     |    |dintre vehiculul prezentat|     |    |comand─â, transmisie ┼či       |
|     |    |la IT ┼či datele din       |     |    |ac┼úionare, conducte,         |
|     |    |documentele înso┼úitoare   |     |    |furtune                      |
|_____|____|__________________________|     |    |ETAN┼×EITATE: organe de       |
|           II MOTOR ┼×I CADRU         |     |    |comand─â, transmisie ┼či       |
|_____________________________________|     |    |ac┼úionare, circuite de       |
| 101 | 201|ETAN┼×EITATE: sistem de    |     |    |frânare                      |
|     |    |alimentare cu combustibil,|     |    |EFICACITATE: frân─â serviciu, |
|     |    |sistem de ungere          |     |    |frân─â sta┼úionare             |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| 102 | 202|STARE, FIXARE,            | IX INSTALA┼óIE ELECTRIC─é DE ILUMINARE ┼×I|
|     |    |ETAN┼×EITATE: sistem de    | SEMNALIZARE (INCLUSIV ATA┼×, REMORC─é)   |
|     |    |evacuare a gazelor arse   |________________________________________|
|_____|____|__________________________| 111 | 211|STARE, FIXARE, FUNC┼óIONARE:  |
| 103 | 203|STARE, FIXARE: motor pe   |     |    |generator de curent, cablaje,|
|     |    |cadru ┼či anexe pe motor,  |     |    |avertizor sonor, faruri de   |
|     |    |cadru, dispozitiv cuplare |     |    |cea┼ú─â, l─âmpi de pozi┼úie, de  |
|     |    |remorc─â                   |     |    |frânare, indicatoare de      |
|_____|____|__________________________|     |    |direc┼úie, de cea┼ú─â, de       |
| 104 | 204|STARE, FUNC┼óIONARE: cric  |     |    |gabarit, iluminare placa nr. |
|_____|____|__________________________|     |    |înmatriculare, catadioptri,  |
|           III FURC─é FA┼ó─é            |     |    |baterie acumulatori,         |
|_____________________________________|     |    |siguran┼úe                    |
| 105 | 205|STARE, FIXARE JOCURI:     |_____|____|_____________________________|
|     |    |cadru furc─â, articula┼úii  |            X ATA┼×                      |
|_____|____|__________________________|________________________________________|
|  IV BASCUL─é SPATE (INCLUSIV ATA┼×)   | 112 | 212|STARE, FIXARE: cadru,        |
|_____________________________________|     |    |dispozitiv de cuplare,       |
| 106 | 206|STARE, FIXARE, JOCURI:    |     |    |asigurare scaun              |
|     |    |cadru, articula┼úii        |     |    |                             |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
|     V AMBREIAJ ┼×I CUTIE DE VITEZE   |            XI ASPECT EXTERIOR          |
|_____________________________________|________________________________________|
|     | 207|STARE, FIXARE, FUNC┼óIONARE| 113 | 213|ASPECT EXTERIOR: motociclete |
|_____|____|__________________________|     |    |(inclusiv ata┼čul), mopede,   |
|    VI RO┼óI (INCLUSIV ATA┼×, REMORC─é) |     |    |remorcile acestora           |
|_____________________________________|_____|____|_____________________________|
| 108 | 208|STARE, FIXARE, MONTARE:   |           XII MODIFIC─éRI               |
|     |    |jante,                    |________________________________________|
|     |    |JOCURI: rulmen┼úi ro┼úi     | 114 |    |MODIFIC─éRI: motociclete      |
|     |    |STARE, MONTARE, UZUR─é,    |     |    |(inclusiv ata┼čul), mopede,   |
|     |    |PRESIUNE: pneuri          |     |    |remorcile acestora           |
|_____|____|__________________________|     |    |                             |
|           VII SUSPENSIE             |     |    |                             |
|_____________________________________|     |    |                             |
| 109 | 209|STARE, FIXARE, ETAN┼×EITATE|     |    |                             |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| *) Inspec┼úia tehnic─â efectuându-se f─âr─â demontare, starea ┼či uzura pieselor  |
| inaccesibile (garnituri, pl─âcu┼úe frân─â etc.) nu se controleaz─â               |
| Defectarea vehiculului în timpul inspec┼úiei tehnice, datorat─â st─ârii tehnice |
| sau viciilor ascunse, nu implic─â r─âspunderea sta┼úiei de IT                   |
|______________________________________________________________________________|
| ATEN┼óIE: în cazul dep─â┼čirii termenului de 30 zile calendaristice admis pentru|
| remedierea defec┼úiunilor, se va efectua o nou─â inspec┼úie tehnic─â.            |
| Pentru vehiculele cu defec┼úiuni se aplic─â prevederile legisla┼úiei privind    |
| circula┼úia pe drumurile publice                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la reglement─âri (fa┼ú─â)

    _________
   | MATCA   |           RAPORT DE INSPEC┼óIE TEHNIC─é*)
   | EL. SEC.|            Nr. crt. registru ITP _____
   | ITP     |               Data _______________
   |_________|

    Vehicule rutiere, cu excep┼úia mopedelor, motocicletelor ┼či remorcilor acestora

 ______________________________________________________________________________
|STA┼óIA DE INSPEC┼óIE TEHNIC─é:          |Nr. chitan┼ú─â:                          |
|______________________________________|_______________________________________|
|Adresa:                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|        IDENTIFICAREA VEHICULULUI     |               DE┼óIN─éTOR               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. înmatriculare:                    |Denumirea/numele:                      |
|______________________________________|_______________________________________|
|Categoria:                            |                                       | |______________________________________|_______________________________________|
|Marca ┼či tipul:                       |Adresa/Sediu:                          |
|______________________________________|_______________________________________|
|Data înmatricul─ârii:                  |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Anul de fabrica┼úie:                   |Telefon:                               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Culoarea:                             |PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL    |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. identificare:                     |Numele ┼či prenumele:                   |
|(serie caroserie/┼časiu)               |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Tip/Serie motor:                      |Adresa:                                |
|______________________________________|_______________________________________|
|Serie CI/CIV:                         |B.I. seria      nr.                    |
|______________________________________|_______________________________________|
|       OBSERVA┼óII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPEC┼óIA TEHNIC─é        |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| Semn─âtura de luare la cuno┼čtin┼ú─â a          Semn─âtura persoanei care a       |
| persoanei care a prezentat vehiculul        efectuat inspec┼úia tehnic─â       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| A. Seria ____________ nr. ______________ dovezii de reţinere a certificatului|
| de înmatriculare                                                             |
| Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic       Semn─âtura ┼či ┼čtampila  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| *) - Inspec┼úia tehnic─â efectuându-se f─âr─â demontare, starea ┼či uzura pieselor|
| inaccesibile (garnituri, pl─âcu┼úe frân─â etc.) nu se controleaz─â               |
| Defectarea vehiculului în timpul inspec┼úiei, datorat─â st─ârii tehnice sau     |
| viciilor ascunse, nu implic─â r─âspunderea sta┼úiei de IT                       |
|______________________________________________________________________________|
| ATEN┼óIE: în cazul dep─â┼čirii termenului de 30 de zile calendaristice admis    |
| pentru remedierea defec┼úiunilor, se va efectua o nou─â inspec┼úie tehnic─â      |
|          Pentru vehiculele cu defec┼úiuni se aplic─â prevederile legisla┼úiei   |
| privind circula┼úia pe drumurile publice                                      |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 5
    la reglement─âri (verso)

               LISTA OPERA┼óIUNILOR PENTRU INSPEC┼óIA TEHNIC─é

 ______________________________________________________________________________
|COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor  |COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor ┼či  |
|          | ┼či a lucr─ârilor          |          | a lucr─ârilor                |
|__________|__________________________|__________|_____________________________|
|           I IDENTIFICARE            | 125 | 225|STARE, FIXARE: parbriz,      |
|_____________________________________|     |    |lunet─â, geamuri laterale,    |
| 100 | 200|VERIFICARE: concordan┼úa   |     |    |oglinzi retrovizoare         |
|     |    |dintre vehiculul prezentat|     |    |AC┼óIONARE GEAMURI            |
|     |    |la IT ┼či datele din       |_____|____|_____________________________|
|     |    |documentele înso┼úitoare   | 126 | 226|STARE, FIXARE: l─âzi scule,   |
|_____|____|__________________________|     |    |roat─â de rezerv─â             |
|           II MOTOR                  |_____|____|_____________________________|
|_____________________________________| 127 | 227|ASPECT EXTERIOR: caroserie,  |
| 101 | 201|ETAN┼×EITATE: sistem de    |     |    |cabin─â, platform─â, obloane   |
|     |    |alimentare cu benzin─â sau |     |    |laterale                     |
|     |    |motorin─â                  |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 128 | 228|STARE, FIXARE: ansamblu ┼ča,  |
| 102 | 202|STARE, FIXARE,            |     |    |bare antiîmp─ânare            |
|     |    |ETAN┼×EITATE: sistem de    |_____|____|_____________________________|
|     |    |evacuare a gazelor arse,  |     | 229|DOTARE: centuri siguran┼ú─â,   |
|     |    |sistem reducere emisii    |     |    |triunghi presemnalizare,     |
|     |    |poluante                  |     |    |trus─â medical─â, sting─âtor    |
|     |    |ETAN┼×EITATE: sistem de    |     |    |incendiu, ie┼čiri de          |
|     |    |ungere, sistem recirculare|     |    |siguran┼ú─â, ciocan spart      |
|     |    |gaze carter               |     |    |geamuri, ideograme, pl─âci    |
|_____|____|__________________________|     |    |identificare reflectorizant  |
| 103 | 203|STARE, FIXARE: motor pe   |     |    |fluorescente, marcaje        |
|     |    |caroserie, anexe pe motor |     |    |reflectorizante pentru contur|
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| 104 | 204|STARE, FIXARE,            |     | 230|STARE, FUNC┼óIONARE:          |
|     |    |ETAN┼×EITATE: instala┼úie   |     |    |vitezometru, tahograf,       |
|     |    |alimentare cu GPL         |     |    |dispozitiv de limitare a     |
|_____|____|__________________________|     |    |vitezei                      |
|           III TRANSMISIE            |_____|____|_____________________________|
|_____________________________________|IX INSTALA┼óIE ELECTRIC─é DE ILUMINARE,   |
|     | 205|ETAN┼×EITATE: comand─â      |SEMNALIZARE ┼×I AUXILIAR─é (în raport cu  |
|     |    |ambreiaj, carcas─â cutie   |dot─ârile prev─âzute de fabricant)        |
|     |    |viteze, pun┼úi motoare,    |________________________________________|
|     |    |reductor, cutie de        | 131 | 231|STARE, FIXARE: faruri        |
|     |    |distribu┼úie               |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 132 | 232|STARE, FIXARE: l─âmpi         |
|     | 206|STARE, FIXARE: comand─â    |     |    |indicatoare de direc┼úie, de  |
|     |    |ambreiaj, cutie viteze,   |     |    |pozi┼úie, de frânare          |
|     |    |arbore cardanic, pun┼úi    |_____|____|_____________________________|
|     |    |motoare, reductor, cutie  | 133 | 233|STARE, FIXARE: faruri de     |
|     |    |de distribu┼úie, comanda   |     |    |cea┼ú─â, l─âmpi de cea┼ú─â, de    |
|     |    |dubl─â                     |     |    |mers înapoi, de gabarit, de  |
|_____|____|__________________________|     |    |parcare, iluminare plac─â     |
|     | 207|FUNC┼óIONARE: ambreiaj,    |     |    |num─âr de înmatriculare,      |
|     |    |cutie de viteze, arbore   |     |    |catadioptri, caset─â iluminat─â|
|     |    |cardanic, pun┼úi motoare,  |_____|____|_____________________________|
|     |    |reductor, cutie           | 134 | 234|FUNC┼óIONARE: luminile        |
|     |    |distribu┼úie, comand─â dubl─â|     |    |instala┼úiei electrice de     |
|_____|____|__________________________|     |    |iluminare, semnalizare ┼či    |
|           IV RO┼óI                   |     |    |auxiliar─â                    |
|_____________________________________|_____|____|_____________________________|
| 108 |    |JOCURI: rulmen┼úi ro┼úi     | 135 | 235|STARE, FIXARE: cablaje,      |
|_____|____|__________________________|     |    |siguran┼úe                    |
| 109 | 209|STARE, FIXARE, MONTARE:   |_____|____|_____________________________|
|     |    |jante                     | 136 | 236|STARE, FIXARE, FUNC┼óIONARE:  |
|_____|____|__________________________|     |    |┼čterg─âtoare parbriz, lunet─â; |
| 110 | 210|STARE, MONTARE, UZUR─é,    |     |    |sp─âl─âtor parbriz, lunet─â;    |
|     |    |PRESIUNE: pneuri          |     |    |avertizor sonor, baterie     |
|_____|____|__________________________|     |    |acumulatori                  |
|           V SUSPENSIE               |_____|____|_____________________________|
|_____________________________________|     | 237|STARE, FUNC┼óIONARE:          |
|     | 211|EFICACITATE, SIMETRIE     |     |    |instala┼úia de climatizare,   |
|_____|____|__________________________|     |    |instala┼úie de înc─âlzire      |
| 112 | 212|STARE, FIXARE:            |     |    |interioar─â, instala┼úie de    |
|     |    |amortizoare, bra┼úe        |     |    | aerisire interioar─â, sisteme|
|     |    |oscilante, arcuri, bare   |     |    | refrigerare                 |
|     |    |stabilizatoare, perne de  |_____|____|_____________________________|
|     |    |aer, bol┼úuri arc, pl─âcu┼úe |           X EMISII POLUANTE            |
|     |    |reazem                    |________________________________________|
|_____|____|__________________________|     | 238|VERIFICARE: gaze evacuare    |
|     | 213|ETAN┼×EITATE: amortizoare, |     |    |mas, gaze evacuare mac,      |
|     |    |perne de aer              |     |    |zgomot emis                  |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| 114 | 214|FIXARE, STARE, JOC: bol┼ú  |           XI REMORCI                   |
|     |    |bra┼ú suspensie (ax        |________________________________________|
|     |    |portant), bra┼úe oscilante | 139 |    |STARE, FIXARE: dispozitiv de |
|_____|____|__________________________|     |    |cuplare, dispozitiv de       |
|    VI DIREC┼óIE ┼×I PUNTE FA┼ó─é - SPATE|     |    |asigurare                    |
|_____________________________________|_____|____|_____________________________|
| 115 | 215|STARE, FIXARE: volan,     | 140 |    |STARE, FIXARE: pro┼úap, ┼časiu,|
|     |    |coloan─â de direc┼úie,      |     |    |pun┼úi                        |
|     |    |leviere, bare, pivo┼úi,    |     |    |JOCURI: rulmen┼úi ro┼úi        |
|     |    |punte, mecanism de        |_____|____|_____________________________|
|     |    |direc┼úie                  | 141 | 241|SIMETRIE, EFICACITATE, STARE,|
|_____|____|__________________________|     |    |FIXARE, ETAN┼×EITATE:         |
| 116 |    |JOCURI: volan, coloan─â de |     |    |suspensie                    |
|     |    |direc┼úie, articula┼úii,    |_____|____|_____________________________|
|     |    |leviere, bare, pivo┼úi,    | 142 | 242|STARE, FIXARE, MONTARE: jante|
|     |    |mecanism de direc┼úie      |     |    |STARE, MONTARE, UZUR─é,       |
|_____|____|__________________________|     |    |PRESIUNE: pneuri             |
| 117 | 217|STARE, FIXARE,            |_____|____|_____________________________|
|     |    |FUNC┼óIONARE: servodirec┼úie| 143 | 243|STARE FIXARE, FUNC┼óIONARE    |
|_____|____|__________________________|     |    |SISTEM FRâNARE: conducte,    |
|          VII SISTEM DE FRâNARE      |     |    |furtune, organe de comand─â ┼či|
|_____________________________________|     |    |ac┼úionare                    |
| 118 | 218|STARE, FIXARE,            |     |    |ETAN┼×EITATE: circuite de     |
|     |    |FUNC┼óIONARE: conducte,    |     |    |frânare, organe de comand─â ┼či|
|     |    |furtune, organe de        |     |    |ac┼úionare                    |
|     |    |comand─â ┼či ac┼úionare,     |     |    |EFICACITATE: frân─â de        |
|     |    |frân─â de motor, comand─â   |     |    |serviciu, frân─â de sta┼úionare|
|     |    |dubl─â                     |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 144 | 244|STARE, FIXARE, FUNC┼óIONARE:  |
| 119 | 219|ETAN┼×EITATE: circuite de  |     |    |instala┼úia electric─â de      |
|     |    |frânare, organe de comand─â|     |    |iluminare ┼či semnalizare     |
|     |    |┼či ac┼úionare              |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 145 | 245|ASPECT EXTERIOR: caroserie,  |
| 120 |    |EFICACITATE: frân─â de     |     |    |pl─âci de identificare        |
|     |    |serviciu                  |     |    |reflectorizant fluorescente, |
|_____|____|__________________________|     |    |marcaje reflectorizante      |
| 121 |    |EFICACITATE: frân─â de     |     |    |pentru contur                |
|     |    |sta┼úionare                |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________|     | 246|STARE, FIXARE: platform─â,    |
| 122 | 222|STARE, FIXARE,            |     |    |obloane laterale             |
|     |    |FUNC┼óIONARE: servofrân─â,  |_____|____|_____________________________|
|     |    |sistem antiblocare la     |XII SEMIREMORC─é AUTOBUZ ARTICULAT       |
|     |    |frânare (ABS)             |(suplimentar)                           |
|_____|____|__________________________|________________________________________|
|    VIII ┼×ASIU CAROSERIE, CABIN─é     | 147 | 247|STARE, FIXARE: ansamblu      |
|_____________________________________|     |    |burduf                       |
| 123 | 223|STARE: ┼časiu (lonjeroane, |_____|____|_____________________________|
|     |    |traverse), dispozitiv de  |           XIII MODIFIC─éRI              |
|     |    |remorcare                 |________________________________________|
|_____|____|__________________________| 148 |    |MODIFIC─éRI: autovehicul,     |
| 124 | 224|STARE, FIXARE: caroserie, |     |    |remorc─â                      |
|     |    |cabin─â, scaune            |     |    |                             |
|     |    |ETAN┼×EITATE: accesorii    |_____|____|_____________________________|
|     |    |hidraulice suplimentare   |
|_____|____|__________________________|


    ANEXA 6
    la reglement─âri

                   ANEXA LA CERTIFICATUL DE îNMATRICULARE

                  - fa┼ú─â -                                   - verso -
 _____________________________________    _____________________________________
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
||                                   ||  ||           |           |           ||
||               ANEXA               ||  ||           |           |           ||
||  LA CERTIFICATUL DE îNMATRICULARE ||  ||           |           |           ||
||          Nr. _____________        ||  ||___________|___________|___________||
||                                   ||  ||           |           |           ||
|| Num─ârul de                        ||  ||           |           |           ||
|| înmatriculare                     ||  ||           |           |           ||
||                                   ||  ||___________|___________|___________||
||___________________________________||  ||           |           |           ||
||    INSPEC┼óII TEHNICE PERIODICE    ||  ||           |           |           ||
||___________________________________||  ||           |           |           ||
|| Data      | Sta┼úia ┼či | Semn─âtura ||  ||___________|___________|___________||
|| urm─âtoarei| num─ârul   | ┼či        ||  ||           |           |           ||
|| inspec┼úii | din       | ┼čtampila  ||  ||           |           |           ||
|| tehnice   | registru  |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||___________|___________|___________||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||           |           |           ||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||___________|___________|___________||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||           |           |           ||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||___________|___________|___________||
|_____________________________________|  |_____________________________________|


    ANEXA 7
    la reglement─âri

ECUSON DE INSPECŢIE TEHNICĂ

    Figura 1 - Ecuson de inspec┼úie tehnic─â - se g─âse┼čte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pagina 90.

    ANEXA 8
    la reglement─âri

    (fa┼ú─â)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| REGISTRUL AUTO ROMâN                                         (Timbru sec)    |
|                                                                              |
|                               AUTORIZA┼óIE                                    |
|                      Nr. ............ din ..............                     |
|                                                                              |
| Se autorizeaz─â ............................................................. |
|                                   (persoana juridic─â)                        |
| cu sediul în ........... jud. ................ str. ............ nr. ....... |
| cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului         |
| Comer┼úului nr. ....... din ............. s─â execute inspec┼úii tehnice        |
| periodice la clasele de inspec┼úie tehnic─â periodic─â                          |
| ............................................................................ |
| conform specifica┼úiei de pe verso, în sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â  |
| din ............. jud. ................. str. ............... nr. .......... |
| începând cu data de .................. .                                     |
|                                                                              |
| Autorizarea s-a f─âcut în baza Cererii nr. .......... din ...............     |
| înregistrat─â la Registrul Auto Român ┼či a Raportului de evaluare a           |
| capabilit─â┼úii tehnice nr. ....... din .................., întocmit de        |
| Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Sisteme de Management.      |
|                                                                              |
|                                             DIRECTOR GENERAL R.A.R.          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 8
    la reglement─âri

    (verso)

                                  COD STA┼óIE

 ________________________________________________________________________
|Nr. | Vehicule pentru care se | Clasa de ITP | Interdicţii | Observaţii |
|crt.| autorizeaz─â sta┼úia de   |              |             |            |
|    | inspec┼úie tehnic─â       |              |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|
|  1 |                         |       I      |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|
|  2 |                         |      II      |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|
|  3 |                         |     III      |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|


    ANEXA 9
    la reglement─âri

                                    CERERE
pentru autorizarea staţiei de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere

    Persoana juridic─â ......................... cu sediul în ............. jude┼úul ................. str. ........................ nr. ....... cod po┼čtal ........... telefon ........... fax ................ solicit─â eliberarea autoriza┼úiei pentru sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â din ...................... jude┼úul ..................... str. ..................... nr. ....... cod po┼čtal ........... telefon ........... fax ................ pentru urm─âtoarele clase de inspec┼úie tehnic─â ┼či categorii de vehicule rutiere
    ...........................................................................

    Anex─âm:
    1. chestionar de autoevaluare a capabilit─â┼úii tehnice;
    2. copie, certificat─â pentru conformitatea cu originalul de c─âtre reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comer┼úului, cu anexa la acesta, con┼úinând activitatea de test─âri ┼či analize tehnice conform cod CAEN, pentru loca┼úia sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17 alin. (1) lit. b din Legea nr. 359/2004.
    3. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, dup─â caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer┼úului din care s─â rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de func┼úionare, asocia┼úi/ac┼úionari, obiect de activitate.
    4. copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectueaz─â inspec┼úia tehnic─â periodic─â;
    5. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologic─â, buletinele de etalonare ┼či/sau buletinele de încercare/etalonare ale aparatelor, dup─â caz (conform art. 10 din reglement─âri);
    6. schi┼úa sta┼úiei, la scar─â 1/100, cu amplasarea aparatelor ┼či a utilajelor din dotarea sta┼úiei, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecin─ât─â┼úi;
    7. fluxul de efectuare a inspec┼úiei tehnice periodice.

    Programul de lucru al sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â este în zilele de ................. orele ............ ┼či în zilele de .................... orele .............
    Ne oblig─âm ca pe timpul func┼úion─ârii sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â s─â respect─âm întocmai toate prevederile legale privitoare la inspec┼úia tehnic─â periodic─â.

                                                Nr. ......... din ............

                  REPREZENTANT LEGAL,
    (numele, prenumele, func┼úia, semn─âtura, ┼čtampila)

    ANEXA 10
    la reglement─âri


    (fa┼ú─â)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                               |
|                          CERTIFICAT DE ATESTARE                              |
|                         Nr. ....... din ..........                           |
|                                                                              |
| Dl. (Dna.) _________________________ n─âscut(─â) în anul _____ luna __________ |
| ziua __ în localitatea _________________________ jud. ____________ profesia  |
| (calificarea) _______________________ recomandat(─â) de*1) __________________ |
| cu sediul în localitatea*1) __________________ str.*1) _____________ nr.*1)  |
| ____ jud.*1) ______________                                                  |
|         a absolvit programul de preg─âtire profesional─â organizat de          |
|                          Registrul Auto Român                                |
| în perioada ___________________ cu o durat─â de _____ ore                     |
| Este atestat(─â) s─â execute inspec┼úii tehnice conform Reglement─ârilor         |
| RNTR - 1, pentru clasele de inspec┼úie tehnic─â I/a II-a/a III-a, inclusiv la  |
| autovehiculele echipate cu GPL.                                              |
| Prezentul Certificat de Atestare este valabil pân─â la data de ______________ |
|                                                                              |
|   DIRECTOR R.A.R.,                                   Responsabil program,    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                        ORIGINAL/DUPLICAT     |
|                                                                              |
| OBSERVA┼óIE:                                                                  |
| înscrierea în spa┼úiul corespunz─âtor de pe verso a dou─â abateri consecutive în|
| mai puţin de 12 luni, anulează prezentul Certificat de atestare care se află |
| permanent la dosarul sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â pentru a fi accesibil      |
| organelor de control pe durata programului de lucru.                         |
|______________________________________________________________________________|

    *1) Nu se completeaz─â dac─â atestarea se face la cererea în nume propriu a persoanei.

    ANEXA 10
    la reglement─âri

    (verso)
 ______________________________________________________________________________
|                          EVIDEN┼óA ABATERILOR                                 |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Numele ┼či prenumele  |     Abatere constatat─â    |  Data  |  Semn─âtura  |
|crt.| organului de control |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|


    ANEXA 11
    la reglement─âri

                               CONDI┼óII TEHNICE
privitoare la verificarea eficacit─â┼úii sistemului de frânare al vehiculelor rutiere

    Verificarea eficacit─â┼úii sistemului de frânare al vehiculelor rutiere presupune verificarea coeficien┼úilor de frânare realiza┼úi de frâna de serviciu ┼či frâna de sta┼úionare, precum ┼či verificarea dezechilibrului între for┼úele de frânare la ro┼úile aceleia┼či pun┼úi pentru frâna de serviciu ┼či frâna de sta┼úionare.
    I. Coeficientul de frânare reprezint─â raportul între suma for┼úelor de frânare la ro┼úile pe care ac┼úioneaz─â frâna a c─ârei eficacitate se verific─â ┼či greutatea vehiculului rutier prezentat la inspec┼úia tehnic─â:

         F
    C = --- x 100 (%),
         G

    în care:
    F (daN) reprezint─â suma for┼úelor de frânare la ro┼úile pe care ac┼úioneaz─â frâna a c─ârei eficacitate se verific─â;
    G (daN) reprezint─â greutatea vehiculului rutier prezentat la inspec┼úia tehnic─â.

    Valorile minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu ┼či tabelul 2 pentru frâna de sta┼úionare.

    Tabelul 1 - Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu

 ______________________________________________________________________________
|             Categoria vehiculului rutier           |    Frâna de serviciu    |
|                                                    |_________________________|
|                                                    | Efortul de  | Coeficient|
|                                                    | ac┼úionare   | de frânare|
|                                                    | maxim       | minim     |
|                                                    | admisibil   | admisibil |
|                                                    |_____________|   (%)     |
|                                                    | For┼úa (daN) |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule destinate transportului de persoane cu|     50      |     50    |
| pân─â la 8 locuri inclusiv, în afara conduc─âtorului |             |           |
| (autoturisme)                                      |             |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule destinate transportului de persoane cu|     70      |     50    |
| mai mult de 8 locuri, în afara conduc─âtorului      |             |           |
| (microbuze, autobuze)                              |             |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule destinate transportului de marf─â      |     70      |     50    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Remorci                                            |      -      |     50    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Semiremorci*)                                      |      -      |     45    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Remorci cu sistem de frânare cu ac┼úionare prin     |10% din masa |     50    |
| iner┼úie                                            |total─â maxim─â|           |
|                                                    |autorizat─â   |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Tractoare                                          |   60/40**)  |     20    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule ┼či remorci cu viteza maxim─â           |             |           |
| constructiv─â de pân─â la 25 km/h                    |      -      |     30    |
|____________________________________________________|_____________|___________|

    *) Coeficientul de frânare se calculeaz─â în raport cu greutatea repartizat─â pe pun┼úile semiremorcii.
    **) Cu ac┼úionare prin manet─â.

    La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrân─â este obligatorie verificarea eficacit─â┼úii frânei de serviciu prin ac┼úionarea acesteia cu un efort de ac┼úionare la pedal─â care nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â valoarea determinat─â în func┼úie de starea de înc─ârcare a autovehiculului:

    F_p = F_pmax x (m_ef / m_tot) (daN),

    în care:
    F_pmax reprezint─â efortul de ac┼úionare la pedala de frân─â maxim admisibil (tabelul 1);
    m_ef reprezint─â masa efectiv─â a autovehiculului inspectat;
    m_tot reprezint─â masa total─â maxim─â autorizat─â a vehiculului inspectat.

    Tabelul 2 - Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de sta┼úionare
______________________________________________________________________________
|    Categoria vehiculului rutier    |          Frâna de sta┼úionare            |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |  Efortul de |   Coeficient de frânare   |
|                                    |  ac┼úionare  |   minim admisibil (%)     |
|                                    |  maxim      |                           |
|                                    |  admisibil  |                           |
|                                    |_____________|___________________________|
|                                    |for┼úa |for┼úa |dac─â frâna   |dac─â frâna   |
|                                    |la    |la    |de sta┼úionare|de sta┼úionare|
|                                    |manet─â|pedal─â|nu este ┼či   |este ┼či frân─â|
|                                    |(daN) | (daN)|frân─â de     |de securitate|
|                                    |      |      |securitate   |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule destinate transportului|  40  |   50 |     18      |       25    |
|de persoane cu pân─â la 8 locuri     |      |      |             |             |
|inclusiv, în afara conduc─âtorului   |      |      |             |             |
|(autoturisme)                       |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule destinate transportului|  60  |   70 |     18      |       25    |
|de persoane cu mai mult de 8 locuri,|      |      |             |             |
|în afara conduc─âtorului             |      |      |             |             |
|(microbuze, autobuze)               |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule destinate transportului|  60  |   70 |     18      |       22    |
|de marf─â                            |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Tractoare                           |  40  |   60 |     18      |        -    |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Remorci, semiremorci*)              |  60  |    - |     18      |        -    |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule ┼či remorci cu viteza   |   -  |    - |      18     |        -    |
|maxim─â constructiv─â de pân─â la      |      |      |             |             |
|25 km/h                             |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|

    *) Coeficientul de frânare se calculeaz─â în raport cu greutatea repartizat─â pe pun┼úile semiremorcii.

    II. Dezechilibrul dintre for┼úele de frânare la ro┼úile aceleia┼či pun┼úi se determin─â cu rela┼úia:

        F_max - F_min
    d = ------------- x 100 (%),
            F_max

    în care:
    F_max (daN) reprezint─â for┼úa de frânare la roata ce înregistreaz─â for┼úa de frânare superioar─â;
    F_min (daN) reprezint─â for┼úa de frânare la roata ce înregistreaz─â for┼úa de frânare inferioar─â.

    Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre for┼úele de frânare la ro┼úile aceleia┼či pun┼úi pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 3 pentru frâna de serviciu ┼či tabelul 4 pentru frâna de sta┼úionare.

    Tabelul 3 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre for┼úele de frânare la ro┼úile aceleia┼či pun┼úi pentru frâna de serviciu

 __________________________________________________________________
|                          Frâna de serviciu                       |
|__________________________________________________________________|
| Categoria vehiculului rutier | Dezechilibrul maxim admisibil (%) |
|______________________________|___________________________________|
|     Toate categoriile        |                 20                |
|______________________________|___________________________________|


    Tabelul 4 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre for┼úele de frânare la ro┼úile aceleia┼či pun┼úi pentru frâna de sta┼úionare

 __________________________________________________________________
|                          Frâna de sta┼úionare                     |
|__________________________________________________________________|
| Categoria vehiculului rutier | Dezechilibrul maxim admisibil (%) |
|______________________________|___________________________________|
|                              | dac─â frâna de  | dac─â frâna de    |
|                              | sta┼úionare nu  | sta┼úionare este  |
|                              | este ┼či frân─â  | ┼či frân─â de      |
|                              | de securitate  | securitate       |
|______________________________|________________|__________________|
|       Toate categoriile      |        50      |          20      |
|______________________________|________________|__________________|


    în cazul autovehiculelor cu viteza maxim─â constructiv─â de cel mult 25 km/h, al tractoarelor, autoremorcherelor, vehiculelor speciale ┼či vehiculelor specializate ale c─âror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacit─â┼úii sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, aceast─â verificare se va efectua prin probe func┼úionale în parcurs, cu m─âsurarea decelera┼úiei maxime la o frânare brusc─â de la viteza de 30 km/h (sau, dup─â caz, de la viteza maxim─â constructiv─â) în cazul frânei de serviciu ┼či 15 km/h în cazul frânei de sta┼úionare. Valorile decelera┼úiei maxime m─âsurate trebuie s─â respecte urm─âtoarele condi┼úii:
 ______________________________________________________________________________
| Categoria vehiculului rutier|     Frâna de serviciu      |Frâna de sta┼úionare|
|                             |____________________________|___________________|
|                             |efortul de  |valoarea minim─â|valoarea minim─â a  |
|                             |ac┼úionare la|a decelera┼úiei |decelera┼úiei maxime|
|                             |pedala de   |maxime m─âsurate|m─âsurate (m/s^2)   |
|                             |frân─â maxim |    (m/s^2)    |                   |
|                             |admisibil   |               |                   |
|                             |   (daN)    |               |                   |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|
|Autoremorchere,              |     50     |        5      |         1,8       |
|autospecializate ┼či          |            |               |       (2,2)*)     |
|autospeciale                 |            |               |                   |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|
|Tractoare                    |   60/40**) |        2      |         1,8       |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|
|Autovehicule cu viteza maxim─â|      -     |        3      |         1,8       |
|constructiv─â de cel mult     |            |               |                   |
|25 km/h                      |            |               |                   |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|

    *) Dac─â frâna de sta┼úionare este ┼či frân─â de securitate.
    **) Dac─â ac┼úionarea este cu manet─â.

    ANEXA 12
    la reglement─âri

                                   CONDI┼óII
privind culoarea luminilor la elementele instala┼úiei electrice de iluminare ┼či semnalizare

    Fa┼ú─â:
    - Faruri                           - lumin─â alb─â sau galben─â (numai pentru
                                         mopede, motociclete ┼či tractoare)
    - Faruri de cea┼ú─â                  - lumin─â alb─â sau galben─â
    - Faruri pentru circula┼úia de zi   - lumin─â alb─â
    - L─âmpi indicatoare de direc┼úie    - lumin─â galben─â intermitent─â
    - L─âmpi de pozi┼úie, de gabarit,    - lumin─â alb─â
      de parcare
    - Catadioptri netriunghiulari      - culoare alb─â

    Spate:
    - L─âmpi de pozi┼úie, de frânare,    - lumin─â ro┼čie
      de gabarit, de cea┼ú─â, de parcare
    - L─âmpi indicatoare de direc┼úie    - lumin─â galben─â intermitent─â
    - L─âmpi (faruri) de mers înapoi,   - lumin─â alb─â
      l─âmpi de iluminare a pl─âcii cu
      num─ârul de înmatriculare
    - Catadioptri netriunghiulari      - culoare ro┼čie
      (autovehicule), triunghiulari
      (remorci)

    Lateral:
    - L─âmpi de pozi┼úie                 - lumin─â galben─â
    - L─âmpi indicatoare de direc┼úie    - lumin─â galben─â intermitent─â
    - Catadioptri netriunghiulari      - culoare galben─â

    Echipamentele trebuie amplasate ┼či reglate astfel încât s─â nu îi deranjeze pe ceilal┼úi participan┼úi la trafic ┼či s─â nu se influen┼úeze reciproc, chiar dac─â sunt încorporate în aceea┼či carcas─â.
    Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceea┼či în─âl┼úime deasupra c─âii de rulare ┼či simetric fa┼ú─â de axa longitudinal─â a vehiculului (cu excep┼úia vehiculelor asimetrice), s─â aib─â aceea┼či culoare ┼či s─â se aprind─â concomitent (cu excep┼úia l─âmpilor indicatoare de direc┼úie).
    Farurile ┼či l─âmpile din fa┼ú─â trebuie s─â se aprind─â numai concomitent cu l─âmpile din spate, cu excep┼úia l─âmpilor de parcare ┼či a farurilor de lucru de la tractoare, autospeciale ┼či utilaje pentru lucr─âri.
    Toate tipurile de faruri trebuie prev─âzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumin─â de întâlnire, atunci când este cazul, ┼či cu dispozitive de reglare pe vertical─â în func┼úie de înc─ârcarea autovehiculului.

    ANEXA 13
    la reglement─âri

                     VERIFICAREA EMISIILOR POLUANTE

    Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (benzin─â)
    A) Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfec┼úionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
    1. inspec┼úia vizual─â a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dac─â acesta este complet ┼či într-o stare satisf─âc─âtoare ┼či dac─â nu exist─â neetan┼čeit─â┼úi;
    2. inspec┼úia vizual─â a oric─ârui echipament de reglare a emisiilor instalat de c─âtre constructor, pentru a se verifica dac─â acesta este complet ┼či într-o stare satisf─âc─âtoare ┼či dac─â nu exist─â neetan┼čeit─â┼úi.
    Dup─â aducerea motorului la parametrii normali de func┼úionare, ┼úinând cont de recomand─ârile constructorului, se m─âsoar─â concentra┼úia emisiilor de monoxid de carbon (CO), cu motorul la mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat.
    Con┼úinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â urm─âtoarele valori:
    i) pentru autovehiculele fabricate pân─â în anul 1986 inclusiv: CO_cor: 4,5% în vol.;
    ii) pentru autovehiculele fabricate începând cu anul 1987: CO_cor: 3,5% în vol.
    B) Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfec┼úionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
    1. inspec┼úia vizual─â a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dac─â acesta este complet ┼či într-o stare satisf─âc─âtoare ┼či dac─â nu exist─â neetan┼čeit─â┼úi;
    2. inspec┼úia vizual─â a oric─ârui echipament de reglare a emisiilor instalat de c─âtre constructor, pentru a se verifica dac─â el este complet ┼či într-o stare satisf─âc─âtoare ┼či dac─â nu exist─â neetan┼čeit─â┼úi;
    3. determinarea eficacit─â┼úii sistemului de reglare a emisiilor prin m─âsurarea valorii lambda ┼či a con┼úinutului de CO din gazele de evacuare, conform dispozi┼úiilor pct. 4 sau procedurilor propuse de constructor ┼či agreate la omologarea de tip. Pentru fiecare din teste, motorul este adus la parametrii normali de func┼úionare, conform recomand─ârilor constructorului vehiculului.
    4. Emisii la ie┼čirea din ┼úeava de evacuare - valori limit─â
    Con┼úinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â urm─âtoarele valori:
    i) m─âsur─âri efectuate la tura┼úia de mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat: con┼úinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â valoarea CO_cor: 0,5% în vol.; el nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â valoarea CO_cor: 0,3% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limit─â indicate la linia A sau B a tabelului din sec┼úiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificat─â prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale u┼čoare EURO 3 sau EURO 4);
    ii) m─âsur─âri efectuate cu motorul la tura┼úia de cel pu┼úin 2000 min^-1, cu ambreiajul decuplat: con┼úinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â valoarea CO_cor: 0,3% în vol.; el nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â valoarea CO_cor: 0,2% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limit─â indicate la linia A sau B a tabelului din sec┼úiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificat─â prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale u┼čoare EURO 3 sau EURO 4);
    Lambda: 1 +/- 0,03 sau conform specifica┼úiilor constructorului;

    Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare (Diesel)
    a) m─âsurarea opacit─â┼úii fumului în accelerare liber─â, de la tura┼úia de mers în gol încet la tura┼úia de întrerupere a aliment─ârii, cu ambreiajul decuplat ┼či comanda cutiei de viteze la punctul mort;
    b) aducerea motorului la parametrii normali de func┼úionare a autovehiculului:
    1. autovehiculele pot fi controlate cu respectarea, din motive de securitate, cel pu┼úin a condi┼úiei ca motorul s─â fie cald ┼či într-o stare mecanic─â satisf─âc─âtoare;
    2. sub rezerva dispozi┼úiilor de la pct. d) 3, nici un autovehicul nu poate fi respins f─âr─â a fi fost respectate urm─âtoarele condi┼úii:
    i) motorul trebuie s─â fie cald: altfel spus, temperatura uleiului motorului m─âsurat─â de o sond─â în tubul jojei trebuie s─â fie de cel pu┼úin 80 grade C sau s─â corespund─â temperaturii de func┼úionare normale, dac─â aceasta este inferioar─â, sau temperatura blocului motor, m─âsurat─â dup─â nivelul radia┼úiei în infraro┼ču trebuie s─â ating─â o valoare echivalent─â. Dac─â, din cauza configura┼úiei vehiculului, nu este posibil s─â se procedeze în acest mod, temperatura normal─â de func┼úionare a motorului va putea fi stabilit─â altfel, de exemplu pe baza func┼úion─ârii ventilatorului de r─âcire;
    ii) sistemul de evacuare trebuie cur─â┼úat prin 3 acceler─âri libere sau printr-un mijloc echivalent.
    c) Procedura de încercare
    1. inspec┼úia vizual─â a oric─ârui echipament de reglare a emisiilor instalat de constructor, pentru a se verifica dac─â este complet ┼či într-o stare satisf─âc─âtoare ┼či dac─â nu exist─â neetan┼čeit─â┼úi;
    2. motorul, ┼či, dac─â este cazul, turbocompresorul, trebuie s─â func┼úioneze la tura┼úia de mers în gol încet înainte de începerea fiec─ârui ciclu de accelerare liber─â. Pentru motoarele autovehiculelor grele, aceasta înseamn─â a se a┼čtepta cel pu┼úin 10 s dup─â eliberarea comenzii de accelerare;
    3. la începerea fiec─ârui ciclu de accelerare liber─â pedala de accelerare trebuie ap─âsat─â rapid ┼či progresiv (în mai pu┼úin de o secund─â), dar nu brutal, astfel încât s─â se ob┼úin─â debitul maxim al pompei de injec┼úie ┼či s─â se ating─â tura┼úia de întrerupere a aliment─ârii, respectându-se valoarea specificat─â a timpului de baz─â;
    4. la fiecare ciclu de accelerare liber─â motorul trebuie ca, înainte s─â fie eliberat─â comanda, s─â ating─â tura┼úia de întrerupere a aliment─ârii sau, în cazul automobilelor cu transmisie automat─â, tura┼úia indicat─â de constructor ori, dac─â aceasta nu este cunoscut─â, dou─â treimi din tura┼úia de întrerupere a aliment─ârii. Aceasta se poate asigura, de exemplu prin supravegherea regimului motorului sau l─âsând s─â treac─â un timp suficient între momentul de ac┼úionare ┼či cel de eliberare a pedalei de accelera┼úie, adic─â cel pu┼úin 2 s pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conduc─âtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune ┼či pentru autovehiculele destinate transportului de m─ârfuri având o mas─â maxim─â tehnic admisibil─â mai mare de 3500 kg.
    d) Valori limit─â
    1. nivelul opacit─â┼úii nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â valorile limit─â ale indicelui de opacitate (coeficientului de absorb┼úie), care sunt urm─âtoarele:
    Indice de opacitate (coeficient de absorb┼úie) maxim pentru:
    - motoare Diesel cu aspira┼úie natural─â: 2,5 m^-1;
    - motoare Diesel cu turbocompresor: 3 m^-1;
    - o limit─â de 1,5 m^-1 se aplic─â urm─âtoarelor vehicule omologate conform valorilor limit─â indicate:
    a) la linia B a tabelului din sec┼úiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificat─â prin Directiva 98/69/CE (autovehicule comerciale u┼čoare cu motor Diesel EURO 4);
    b) la linia B1 a tabelelor din sec┼úiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificat─â prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 4);
    c) la linia B2 a tabelelor din sec┼úiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificat─â prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 5);
    d) la linia C a tabelelor din sec┼úiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificat─â prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele EEV);
sau conform valorilor limit─â ce figureaz─â într-o modificare ulterioar─â a Directivei 70/220/CEE, modificat─â prin Directiva 98/69/CE, sau conform valorilor limit─â care figureaz─â într-o modificare ulterioar─â a Directivei 88/77/CEE, modificat─â prin Directiva 1999/96/CE.
    2. autovehiculele nu trebuie respinse decât dac─â media aritmetic─â a valorilor m─âsurate în cel pu┼úin ultimele trei cicluri de accelerare liber─â dep─â┼če┼čte valoarea limit─â, cu condi┼úia s─â nu se înregistreze diferen┼úe semnificative între tura┼úiile minime m─âsurate la ciclurile de accelerare sau între tura┼úiile maxime m─âsurate la ciclurile de accelerare. Aceast─â medie poate fi calculat─â ignorând valorile observate care se îndep─ârteaz─â cu mult fa┼ú─â de media m─âsurat─â sau poate fi ob┼úinut─â prin un alt mod de calcul statistic care ┼úine cont de dispersia valorilor m─âsurate.
    3. pentru a evita efectuarea de încerc─âri inutile, prin derogare de la dispozi┼úiile lit. d) 2), sunt admise autovehiculele pentru care valorile m─âsurate în mai pu┼úin de 3 cicluri de accelerare liber─â sau dup─â ciclurile de cur─â┼úare vizate la lit. b) 2. ii) (sau aplicarea unui procedeu echivalent) sunt mai mici cu 0,5 m^-1 fa┼ú─â de valorile limit─â precizate la lit. d) 1.

    ANEXA 14
    la reglement─âri

                                  CONDI┼óII
          privind echiparea vehiculelor rutiere cu cale de blocare

    Vehiculele trebuie prev─âzute cu cale de blocare a ro┼úilor, amplasate într-un loc u┼čor accesibil pe vehicul, dup─â cum urmeaz─â:
    a) o cal─â de blocare pentru:
    - autovehicule cu o mas─â total─â maxim─â autorizat─â de peste 3,5 tone;
    - remorci cu dou─â axe, cu excep┼úia semiremorcilor cu ┼ča, cu o mas─â total─â maxim─â autorizat─â de peste 0,75 tone.
    b) dou─â cale de blocare pentru:
    - vehicule cu trei sau mai multe axe;
    - semiremorci cu ┼ča;
    - remorci cu ax─â simpl─â sau dubl─â, având distan┼úa dintre axe de cel mult 1,00 m, cu o mas─â total─â maxim─â autorizat─â de peste 0,75 tone;
    - remorci cu dou─â axe, cu o mas─â total─â maxim─â autorizat─â de peste 7,5 tone.

    ANEXA 15
    la reglement─âri

                                 I. CONDI┼óII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu pl─âci de identificare reflectorizant - fluorescente

    (1) Autovehiculele cu masa maxim─â tehnic admisibil─â care dep─â┼če┼čte 3,5 tone ┼či remorcile sau semiremorcile cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 10 tone ┼či a c─âror lungime dep─â┼če┼čte 8 m ori remorcile sau semiremorcile având o mas─â maxim─â tehnic admisibil─â mai mare de 10 tone trebuie s─â fie echipate cu pl─âci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerin┼úelor precizate prin prezentele reglement─âri.
    (2) Pl─âcile de identificare trebuie s─â fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie s─â respecte legisla┼úia în vigoare. Pentru autovehicule, aceste pl─âci de identificare sunt dreptunghiulare ┼či compuse din elemente reflectorizante de culoare galben─â ┼či fluorescente de culoare ro┼čie, înclinate ┼či descendente c─âtre exteriorul vehiculului. Pentru remorci ┼či semiremorci ele sunt compuse dintr-un fond reflectorizant galben ┼či o bordur─â fluorescent─â ro┼čie.
    (3) Vehiculele lente trebuie s─â fie echipate cu pl─âci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerin┼úelor precizate prin prezentele reglement─âri. Se în┼úelege vehicule lente: autovehicule care au, prin construc┼úie, o vitez─â maxim─â care nu dep─â┼če┼čte 30 km/h, precum ┼či remorcile acestora.
    (4) Pl─âcile de identificare trebuie s─â fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie s─â respecte legisla┼úia în vigoare. Ele sunt triunghiulare ┼či compuse dintr-un fond fluorescent ro┼ču ┼či o bordur─â reflectorizant─â ro┼čie.

    Amplasarea pl─âcilor de identificare spate reflectorizant - fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele ┼či lungi

    AUTOVEHICULE

    Figura 2, reprezentând amplasarea pl─âcilor de identificare spate reflectorizant-fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele ┼či lungi (autovehicule), se g─âse┼čte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 101.

    (5) Placa de identificare trebuie montat─â cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioar─â a pl─âcii (dac─â exist─â acest marcaj). Pl─âcile de identificare trebuie montate pe o suprafa┼ú─â perpendicular─â pe axa longitudinal─â a vehiculului (înclinarea unghiular─â maxim─â nu va dep─â┼či 5 grade pentru nici o parte a pl─âcii) ┼či simetric fa┼ú─â de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie s─â fie paralel─â la sol. Lungimea total─â a unei serii format─â din 1, 2 sau 4 pl─âci reflectorizant-fluorescente este de minimum 1130 mm ┼či maximum 2300 mm.

REMORCI ┼×I SEMIREMORCI

    Figura 3, reprezentând amplasarea pl─âcilor de identificare spate reflectorizant-fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele ┼či lungi (remorci ┼či semiremorci), se g─âse┼čte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 102.

    (6) Placa de identificare trebuie montat─â cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioar─â a pl─âcii (dac─â exist─â acest marcaj). Pl─âcile de identificare trebuie montate pe o suprafa┼ú─â perpendicular─â pe axa longitudinal─â a vehiculului (înclinarea unghiular─â maxim─â nu va dep─â┼či 5 grade pentru nici o parte a pl─âcii) ┼či simetric fa┼ú─â de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie s─â fie paralel─â la sol. Lungimea total─â a unei serii format─â din 1, 2 sau 4 pl─âci reflectorizant-fluorescente este de minimum 1130 mm ┼či maximum 2300 mm.

    Amplasarea pl─âcilor de identificare spate reflectorizant-fluorescente triunghiulare pentru remorci lente ┼či agricole, ma┼čini autopropulsate pentru lucr─âri ┼či ma┼čini pentru lucr─âri

        __________________
       |                  |
       |    </= 400       |
  ---->|--|<-------       |
       |  |               |
       |  |    ___________|_____________
       |  |   /          |            ^
       |  |  //         |            |
       |  | //__        |            |
       |  |/_____________|_____       |
       |__________________|     ^      |
        __              __      |      |
       | _|____________|_ | min.| max. |
       ||________________||  250| 1500 |
       |  |            |  |     |      |
       |__|            |__|     |      |
    ____________________________v______v_


    (7) Placa de identificare trebuie montat─â cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioar─â a pl─âcii (dac─â exist─â acest marcaj). Placa de identificare trebuie montat─â pe o suprafa┼ú─â perpendicular─â pe axa longitudinal─â a vehiculului (înclinarea unghiular─â maxim─â nu va dep─â┼či 5 grade pentru nici o parte a pl─âcii), iar marginea sa inferioar─â trebuie s─â fie paralel─â la sol.

                                 II. CONDI┼óII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu marcaje reflectorizante pentru contur

    (1) Vehiculele pentru transport de m─ârfuri cu masa maxim─â tehnic─â autorizat─â mai mare de 7500 kg trebuie echipate cu marcaje reflectorizante pentru contur începând cu data de 01.04.2006.
    (2) Recomand─âri privind prescrip┼úiile referitoare la forma ┼či la montajul marcajelor
    1. Marcaje laterale ┼či spate constituite din benzi
    1.1. Marcajele reflectorizante aplicate pe vehicule pot fi constituite dintr-un singur element sau din mai multe elemente, de preferin┼ú─â continue, paralele sau cât mai apropiate de paralela cu solul.
    Se aplic─â aceea┼či regul─â pentru autotractoare, semiremorci ┼či alte combina┼úii de vehicule. Trebuie s─â se evite constituirea de ansambluri compuse din vehicule cu ┼či f─âr─â marcaje.
    1.2. Montajul marcajelor trebuie s─â identifice cât mai fidel întreaga lungime ┼či l─â┼úime a vehiculului.
    "întreag─â" înseamn─â cel pu┼úin 80% din lungime ┼či/sau l─â┼úime.
    1.3. în cazul benzilor discontinue, spa┼úiul care separ─â elementele distinctive trebuie s─â fie cât mai scurt posibil ┼či nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 50% din lungimea celui mai scurt element.
    1.4. Partea inferioar─â a marcajelor reflectorizante trebuie s─â fie la o în─âl┼úime minim─â deasupra solului de cel pu┼úin 250 mm ┼či o în─âl┼úime maxim─â de 1500 mm.
    2. Marcaje ┼či grafici distinctive (publicitare)
    2.1. Marcajele ┼či graficile distinctive reflectorizante nu trebuie s─â fie plasate decât în interiorul marcajelor periferice laterale, cu condi┼úia ca ele s─â nu diminueze vizibilitatea marcajelor laterale sau a dispozitivelor obligatorii de iluminare ┼či de semnalizare luminoas─â. Marcajele ┼či graficile distinctive trebuie s─â fie discrete.
    2.2. Prin "discrete" se în┼úelege:
    2.2.1. mai pu┼úin de 15 litere/caractere;
    2.2.2. în─âl┼úimea literelor/caracterelor cuprins─â între 300 mm ┼či 1000 mm;
    2.2.3. o suprafa┼ú─â reflectorizant─â total─â de cel mult 2,0 mp;
    2.2.4. concizia men┼úiunilor, cum ar fi adresele ┼či numerele de telefon

          Exemple de marcaje reflectorizante constituite din benzi

    Figura 4, reprezentând exemple de marcaje reflectorizante constituite din benzi, se g─âse┼čte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 104.

    Exemple de marcaje periferice reflectorizante (cuprinzând marcaje ┼či grafici distincte)

    Figura 5, reprezentând exemple de marcaje periferice reflectorizante (cuprinzând marcaje ┼či grafici distincte), se g─âse┼čte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 104.

    ANEXA 16
    la reglement─âri

                        CONTROLUL TEHNIC îN TRAFIC

    La controlul tehnic în trafic se efectueaz─â urm─âtoarele opera┼úiuni:
    - VERIFIC─éRI REFERITOARE LA EFECTUAREA ULTIMEI INSPEC┼óII TEHNICE PERIODICE:
        - sta┼úia la care s-a efectuat inspec┼úia tehnic─â periodic─â;
        - num─ârul de ┼čtampil─â a inspectorului tehnic;
        - num─ârul de înregistrare a inspec┼úiei tehnice periodice;
        - data expir─ârii inspec┼úiei tehnice periodice;
        - termenul de valabilitate al inspec┼úiei tehnice periodice;
        - aplicarea ecusonului de inspec┼úie tehnic─â periodic─â;
    - IDENTIFICAREA;
    - MOTORUL ┼×I TRANSMISIA:
        - stare, fixare;
        - etan┼čeitate: sistem de alimentare cu benzin─â sau motorin─â, sistem de ungere, recircularea gazelor din carter, cutie viteze, diferen┼úial;
        - adaptare instala┼úie cu GPL;
    - SISTEMUL DE FRâNARE:
        - stare, fixare, etan┼čeitate;
        - eficacitate.  Sistemul de frânare de serviciu al vehiculului rutier trebuie s─â aib─â capacitatea de încetinire a acestuia ┼či de a asigura oprirea acestuia rapid, sigur ┼či eficace, indiferent de starea lui de înc─ârcare ┼či de înclinarea drumului. Sistemul de frânare de sta┼úionare trebuie s─â aib─â capacitatea de a men┼úine vehiculul oprit, indiferent de starea lui de înc─ârcare ┼či de înclinarea drumului (dar nu mai mult de 18%);
    - RO┼óILE:
        - stare, fixare, montare, dimensiuni: jante, anvelope;
    - DIREC┼óIA ┼×I PUNTEA FA┼ó─é - SPATE:
        - stare, fixare: volan, coloan─â de direc┼úie, mecanism de direc┼úie;
        - jocuri: volan, coloan─â de direc┼úie, articula┼úii, leviere, bare;
        - stare, fixare, func┼úionare, etan┼čeitate: servodirec┼úie;
    - SUSPENSIE:
        - stare, etan┼čeitate;
    - INSTALA┼óIA ELECTRIC─é DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ┼×I AUXILIAR─é:
        - stare, fixare: elemente componente;
        - func┼úionare: elemente componente;
        - verificare: lumini faruri;
    - ┼×ASIU, CAROSERIE, CABIN─é:
        -  stare, fixare: caroserie, cabin─â, scaune, dispozitiv de cuplare, platforme, obloane, pro┼úap, ansamblu ┼ča, bare antiîmp─ânare;
        - stare, fixare: parbriz, lunet─â, geamuri laterale, oglinzi;
        - aspect exterior: caroserie, cabin─â;
        - instalare aparat de control (tahograf);
        - instalare limitator de vitez─â;
        - dotare:
            - centuri de siguran┼ú─â;
            - triunghi de presemnalizare;
            - trus─â medical─â:
            - sting─âtor de incendiu;
            - ie┼čiri de siguran┼ú─â, ciocan pentru spargerea geamurilor, ideograme (numai pentru autovehicule de transport de persoane în comun);
            - pl─âci de identificare spate reflectorizant-fluorescente;
            - marcaje reflectorizante pentru contur.
    - EMISII POLUANTE:
        - stare, fixare, etan┼čeitate: sistem de evacuare a gazelor arse, sistem de reducere a emisiilor poluante;
        - verificare: gaze evacuare mas, mas kat, mac;
    - MODIFIC─éRI:
    - modific─âri neomologate.

    Criteriile de apreciere a defec┼úiunilor ┼či opera┼úiunile corespunz─âtoare sunt prev─âzute în anexele nr. 1, 2 ┼či 2^1 la reglement─âri.
    Aparatura utilizat─â pentru controlul tehnic în trafic trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor prev─âzute la art. 10 din reglement─âri.
    Pentru vehiculele din clasa a III-a de inspec┼úie tehnic─â periodic─â, controlul tehnic în trafic se face în conformitate cu prevederile Directivei 2000/30/CE, modificat─â de Directiva 2003/26/CE.
    Raportul de control tehnic în trafic este precizat în continuare:

 ______________________________________________________________________________
|Data efectu─ârii verific─ârii:          |Identificarea vehiculului              |
|Localitate:                           |_______________________________________|
|Jude┼ú:                                |Serie   |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |C.I.V.: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|______________________________________|________|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|
|              _               _       |Seria certificatului de înmatriculare  |
|Vehicul nou  |_|  ITP fals─â  |_|      |(Cî) sau a dovezii de re┼úinere a Cî:   |
|              _               _       |                                       |
|ITP expirat─â |_|  Lips─â acte |_|      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Sta┼úia la care s-a efectuat ITP:      |Nr. înmatriculare:                     |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. ┼čtampil─â:                         |Serie caroserie/┼časiu:                 |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. înregistrare:                     |Categoria:                             |
|______________________________________|_______________________________________|
|Data expir─ârii ITP:                   |Marca ┼či tipul:                        |
|______________________________________|_______________________________________|
|Serie folie securizare:               |Anul fabrica┼úiei:     | Km bord:       |
|______________________________________|______________________|________________|
|Termenul de valabilitate al ITP       |Tip motor:   MAS  MAS KAT  MAC N  MAC T|
|         _         _          _       |              _     _        _     _   |
| 6 luni |_|  1 an |_|  2 ani |_|      |             |_|   |_|      |_|   |_|  |
|______________________________________|_______________________________________|
| Aplicare ecuson ITP:  DA   NU        |Masa total─â maxim─â autorizat─â          |
|                        _    _        |            _             _            |
|                       |_|  |_|       | </= 3,5 t |_|   > 3,5 t |_|           |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Valoare m─âsurat─â noxe:                                                      |
|  _____% CO; n >/= 2000 rot./min. ______% CO; lambda _______; k _______ m^-1; |
|______________________________________________________________________________|
|  Men┼úiuni:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |       Denumirea ansamblurilor  | |Nr. |       Denumirea ansamblurilor   |
|crt.|       ┼či a lucr─ârilor          | |crt.|       ┼či a lucr─ârilor           |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|            IDENTIFICAREA            | |  INSTALA┼óIA ELECTRIC─é DE ILUMINARE,  |
|                                     | |        SEMNALIZARE ┼×I AUXILIAR─é      |
|_____________________________________| |______________________________________|
|01.1|NR. DE IDENTIFICARE:            | |  13|FUNC┼óIONARE: dispozitivele de    |
|    |neconcordan┼ú─â cu actele         | |    |iluminare, semnalizare, ┼čterg─âtor|
|____|________________________________| |    |parbriz                          |
|01.2|Alte probleme de identificare   | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |  14|STARE, FIXARE, FUNC┼óIONARE:      |
|        MOTORUL ┼×I TRANSMISIA        | |    |celelalte elemente componente    |
|_____________________________________| |____|_________________________________|
|  02|ETAN┼×EITATE: sistem de          | |  15|VERIFICARE: lumini faruri        |
|    |alimentare cu benzin─â sau       | |____|_________________________________|
|    |motorin─â, sistem de ungere,     | |         ┼×ASIU, CAROSERIE, CABIN─é     |
|    |sistem recirculare gaze carter, | |______________________________________|
|    |comand─â ambreiaj, carcas─â cutie | |  16|STARE: caroserie - elemente de   |
|    |viteze, pun┼úi                   | |    |rezisten┼ú─â                       |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|  03|STARE, FIXARE: anexe pe motor,  | |  17|STARE, FIXARE: ┼časiu, caroserie, |
|    |instala┼úie alimentare cu GPL,   | |    |cabin─â, scaune, dispozitiv de    |
|    |arbore cardanic, comand─â dubl─â  | |    |remorcare, platforme, ansamblu   |
|____|________________________________| |    |┼ča, bare antiîmp─ânare            |
|           SISTEMUL DE FRâNARE       | |____|_________________________________|
|_____________________________________| |  18|STARE, FIXARE: parbriz, lunet─â,  |
|  04|EFICACITATE                     | |    |geamuri laterale, oglinzi        |
|____|________________________________| |    |retrovizoare                     |
|  05|STARE, FIXARE, ETAN┼×EITATE      | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |  19|ASPECT EXTERIOR: caroserie,      |
|               RO┼óILE                | |    |cabin─â, platform─â, obloane       |
|_____________________________________| |    |laterale                         |
|  06|JOCURI: rulmen┼úi ro┼úi           | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |  20|INSTALARE: tahograf              |
|  07|STARE, FIXARE, MONTARE,         | |____|_________________________________|
|    |DIMENSIUNI: jante               | |  21|INSTALARE: limitator de vitez─â   |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|  08|STARE, MONTARE, UZUR─é,          | |  22|DOTARE: centuri siguran┼ú─â,       |
|    |DIMENSIUNI: pneuri              | |    |triunghi presemnalizare, trus─â   |
|____|________________________________| |    |medical─â, sting─âtor incendiu,    |
|   DIREC┼óIA ┼×I PUNTEA FA┼ó─é - SPATE   | |    |ie┼čiri de siguran┼ú─â, ciocan spart|
|_____________________________________| |    |geamuri, ideograme, pl─âci        |
|  09|STARE, FIXARE: volan, coloan─â de| |    |identificare spate, marcaje      |
|    |direc┼úie, leviere, bare, pivo┼úi,| |    |reflectorizante pentru contur    |
|    |punte, mecanism direc┼úie        | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |              EMISII POLUANTE         |
| 10 |JOCURI: volan, coloan─â de       | |______________________________________|
|    |direc┼úie, articula┼úii, leviere, | |  23|STARE, FIXARE, ETAN┼×EITATE:      |
|    |bare, pivo┼úi, mecanism direc┼úie | |    |sistem de evacuare a gazelor arse|
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|  11|STARE, FIXARE, FUNC┼óIONARE:     | |  24|VERIFICARE: gaze evacuare mas,   |
|    |servodirec┼úie                   | |    |gaze evacuare mac                |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|             SUSPENSIA               | |                  MODIFIC─éRI          |
|_____________________________________| |______________________________________|
|  12|STARE, ETAN┼×EITATE: elemente    | |  25|MODIFIC─éRI NEOMOLOGATE           |
|    |componente                      | |    |                                 |
|____|________________________________| |____|_________________________________|


    ANEXA 17
    la reglement─âri

            CALIFIC─éRI ADMISE PENTRU ATESTAREA CA INSPECTOR TEHNIC

                                    INGINERI

 ______________________________________________________________________________
|Clasificare|                         Calificare                               |
|COR        |                                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214506    | inginer avia┼úie                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251502    | inginer de cercetare de aeronave                                 |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251532    | inginer de cercetare în autovehicule rutiere                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251529    | inginer de cercetare în construc┼úii de ma┼čini agricole           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251541    | inginer de cercetare în crea┼úia tehnic─â în construc┼úia de ma┼čini |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251311    | inginer de cercetare în electromecanic─â                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251517    | inginer de cercetare în ma┼čini hidraulice ┼či pneumatice          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251514    | inginer de cercetare în ma┼čini ┼či echipamente termice            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251544    | inginer de cercetare în ma┼čini ┼či instala┼úii mecanice            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251508    | inginer de cercetare în sisteme de propulsie                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251526    | inginer de cercetare în tehnologia construc┼úiilor de ma┼čini      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214417    | inginer de recep┼úie ┼či control aeronave                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214421    | inginer electromecanic                                           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214503    | inginer electromecanic minier                                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214510    | inginer ma┼čini termice                                           | |___________|__________________________________________________________________|
| 214511    | inginer ma┼čini hidraulice ┼či pneumatice                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214508    | inginer ma┼čini-unelte                                            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214504    | inginer material rulant cale ferat─â                              |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214501    | inginer mecanic                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214519    | inginer mecanic ma┼čini instala┼úii miniere                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214515    | inginer mecanic utilaj tehnologic ma┼čini agricole                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214517    | inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construc┼úii             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214505    | inginer mecanic─â agricol─â                                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214404    | inginer montaj                                                   |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214507    | inginer nave                                                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214540    | inginer pilot de încercare                                       |
|___________|__________________________________________________________________|
| 122606    | inginer ┼čef transporturi                                         |
|___________|__________________________________________________________________|

                                SUBINGINERI

 ______________________________________________________________________________
| 214422    | subinginer electromecanic                                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214502    | subinginer mecanic                                               |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214527    | subinginer mecanic avioane ┼či motoare de avia┼úie                 |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214523    | subinginer mecanic material rulant de cale ferat─â                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214524    | subinginer mecanic mecanic─â agricol─â                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214520    | subinginer mecanic tehnologia construc┼úiilor de ma┼čini           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214526    | subinginer mecanic utilaje pentru construc┼úii                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214541    | subinginer proiectant mecanic                                    |
|___________|__________________________________________________________________|

                                    MAI┼×TRI

 ______________________________________________________________________________
| 311401    | maistru avia┼úie                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311302    | maistru electromecanic                                           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311503    | maistru între┼úinere ┼či repara┼úii ma┼čini-unelte, utilit─â┼úi,       |
|           | service, prototipuri                                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311505    | maistru l─âc─âtu┼č mecanic                                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311508    | maistru mecanic                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311523    | maistru mecanic ma┼čini ┼či utilaje pentru construc┼úii             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311510    | maistru mecanic─â agricol─â                                        |
|___________|__________________________________________________________________|

                                    TEHNICIENI

 ______________________________________________________________________________
| 311404    | tehnician avia┼úie                                                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311305    | tehnician electromecanic                                         |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311525    | tehnician încerc─âri componente vehicule/grup                     |
|           | motopropulsor/optimizare energetic─â/sisteme de m─âsurare          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311518    | tehnician ma┼čini ┼či utilaje                                      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311519    | tehnician mecanic                                                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311529    | tehnician mentenan┼ú─â mecanic─â echipamente industriale            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311527    | tehnician presta┼úii vehicule                                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311506    | tehnician proiectant mecanic                                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311522    | tehnician tehnolog mecanic                                       |
|___________|__________________________________________________________________|

   |