Prezentul model nu are un caracter oficial, ci unul pur orientativ, reprezentand doar un punct de inceput in
procesul de intocmire a documentului pe care il veti elabora. Pentru o redactare profesionista va recomandam
                                                            sa contactati un avocat

 

 

                    CONTRACT DE INCHIRIERE (AUTO)VEHICUL

                                                                Nr.______/______

                               CAP.I PARTILE CONTRACTANTE

                                                      Art.1 Locatorul si Locatarul

         (1) Societatea Comerciala ___________________________________________________,

    Sediul: _____________________________________________________________________,

    Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.________________________,

    Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_____________________________________________,

    Cont bancar nr.______________________________________________________________,

    Banca_______________________________sucursala_______________________________,

    Telefon____________________________e-mail____________________________________,

 

   reprezentata legal de

                    Dl/D-na___________________________________________________,

                    in calitate de:_______________________________________________,

                    identificat(a) prin:___________________________________________,

                    Telefon_____________________e-mail_________________________,            

    in calitate de LOCATOR, denumita in continuare in prezentul contract Locator,

    si

 

            (2) Societatea Comerciala ___________________________________________,

    Sediul: _______________________________________________________________,

    Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.__________________,

    Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_______________________________________,

    Cont bancar nr.________________________________________________________,

    Banca_______________________________sucursala_________________________,

    Telefon____________________________e-mail______________________________,

 

   reprezentata legal de

              Dl/D-na_____________________________________________________,

              in calitate de:________________________________________________,

              identificat(a) prin:_____________________________________________,

                    Telefon_____________________e-mail____________________________,

 

in calitate de LOCATAR, denumita in continuare in prezentul contract Locatar,

(in cazul in care Locator sau Locatar este o persoana fizica, se completeaza spatiul destinat
acesteia)

avand ca temei legal art.1410-1453 si 1470-1490 Cod Civil, precum si legislatia romana in
vigoare, au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune (inchiriere auto), cu respectarea
urmatoarelor clauze:

                             CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI

                                          Art.2 Descrierea obiectului contractului 

(1)       Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre Locator,
Locatarului a (auto)vehiculului descris la al.(2) din prezentul articol, proprietatea
Locatorului, denumit in continuare in prezentul contract „(auto)vehiculul”, in schimbul
achitarii de catre Locatar a unui pret.

(2)        (Auto)vehiculul inchiriat are urmatoarele caracteristici:

 

    CATEGORIA:______________________________________________________

    MARCA:__________________________________________________________

    TIPUL:____________________________________________________________

    CAROSERIA:______________________________________________________

    CULOARE:________________________________________________________

    NR. OMOLOGARE/ANUL FABRICATIEI:_______________________________

    NR. IDENTIFICARE (SERIE SASIU):___________________________________

    NR. DE INMATRICULARE:___________________________________________

    CERTIFICAT DE INMATRICULARE NR:________________________________

    SERIA CARTII DE IDENTITATE:______________________________________

    CAPACITATE CILINDRICA (CM3):____________________________________            

    MOTOR, TIPUL:______________________SERIE:________________________            

    NR/ KM LA BORD:_________________________________________________

    MASA PROPRIE:_________________________________________________Kg

    MASA total maxim autorizata:________________________________________Kg

    ALTE DATE:______________________________________________________

(3)       Cartea de identitate si talonul, precum si alte caracteristici ale acestuia daca este cazul, sunt
identificate in Anexa nr.1 la prezentul contract, care face parte integranta din acesta.

(4)        Pe toata durata contractului Locatorul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina
asupra (auto)vehiculului inchiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere.
(Auto)vehiculul este asigurat, asigurarea fiind operabila in conditiile legii si ale prezentului contract.

(5)       Locatarul declara ca va folosi (auto)vehiculul inchiriat pe teritoriul:

 

in tara:______________________________________________________;

in strainatate:_________________________________________________;

(Auto)vehiculul poate fi folosit in strainatate doar cu acordul explicit in scris al Locatorului.

(6)        In cazul in care Locatar este o societate comerciala, in sensul prezentului contract, prin
  „Locatar” se intelege atat societatea comerciala cat si persoana fizica desemnata de
 aceasta sa conduca (auto)vehiculul, si inscrisa in prezentul contract.

                                            Art.3 Predarea-primirea (auto)vehiculului

(1)        Predarea-primirea (auto)vehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti,
dupa semnarea prezentului contract, pana cel mai tarziu la data de __________________ si
 va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa nr.2 la
prezentul contract si face parte integranta din acesta.

(2)        (Auto)vehiculul se pune la dispozitia Locatarului impreuna cu cartea de identitate,
            cartea tehnica si toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala, cric, etc.), ce vor fi
inventariate in procesul verbal de predare-primire. (Auto)vehiculul intruneste toate conditiile
tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.

(3)        (Auto)vehiculul se inchiriaza cu plinul facut si va fi returnat in aceleasi conditii.

(4)       Locul predarii-primirii (auto)vehiculului este _______________________. Locatarul poate
sa returneze (auto)vehiculul la locul in care l-a primit, sau in orice alta locatie indicata de
Locator.   

                                                       Art.4 Garantia. Service-ul

(1)       Locatorul garanteaza ca (auto)vehiculul ce il inchireaza intruneste toate conditiile tehnice de
folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte si lipsuri, functioneaza la
capacitatea si calitatea descrisa in contract sau anexa.

(2)        La solicitarea Locatarului, Locatorul va acorda asistenta tehnica precum si service, in caz
de nevoie.

(3)        In cazul in care (auto)vehiculul nu functioneaza la capacitatea si calitatea garantata de
Locator, Locatarul poate cere reducerea corespunzatoare a chiriei sau rezilierea prezentului
contract, cu solicitarea platii de daune-interese.

(4)        Locatorul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidentele
nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei Locatarului in utilizare sau nerespectarea    
de catre acesta a instructiunilor de folosire, precum si in cazul in care nu s-a solicitat
asistenta tehnica Locatorului.

(5)        Locatarul se obliga sa se ingrijeasca de (auto)vehicul ca un bun proprietar, respectand 
instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functionare pe tot parcursul
derularii prezentului contract. Cheltuielile de intretinere si utilizare cad in sarcina
Locatarului.

(6)        Pentru garantarea folosirii (auto)vehiculului de catre Locatar in bune conditii, partile pot
sa incheie un contract de garantie, care sa se constituie anexa la acest contract. In caz
contrar, se aplica regulile contractului de depozit, Locatarul actionand ca un depozitar pe
toata durata folosirii bunului.

                                                        Art.5 Conditii de folosire

(1)       Locatarul inchiriaza (auto)vehiculul in scopul transportului de marfuri. Capacitatea maxima a
(auto)vehiculului este de_____________.
Orice alta utilizare contrara atrage culpa
Locatarului, pentru eventualele daune sau avarii produse.

(2)       Locatarul are varsta implinita de 21 ani, si poseda permis de conducere categoria _______,
necesar utilizarii (auto)vehiculului inchiriat, cu o vechime de cel putin _____ani.

(3)        (Auto)vehiculul va fi condus de catre Locatar sau de catre _____________________

domiciliat in_________________________________________________, identificat cu
__________________________________(persoana indicata de Locatar care sa respecte
conditiile prevazute la al.(2)). In cazul in care (auto)vehiculul a fost condus de o alta
persoana decat Locatarul sau persoana indicata mai sus, raspunderea pentru pagubele
cauzate printr-un eveniment rutier revine Locatarului, in solidar cu persoana implicata in
eveniment, Locatorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei 2, pentru
recuperarea prejudiciilor.

(4)       Sub sanctiunea platii de daune si a excluderii de la acoperire de catre asigurare,
(auto)vehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii:

a)   in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie;

b)   in timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor,
narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a
reactiona;

c)   in concursuri, curse sau teste auto;

d)   sa nu fie dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este
mentionata in prezentul contract de inchiriere);

e)   Locatarul se obliga sa pastreze (auto)vehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste si
sa tina asupra sa documentele acestuia.

(5)       Indiferent daca asigurarea a fost sau nu acceptata, Locatarul este responsabil pentru valoarea
totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu
(auto)vehiculul intr-unul din cazurile de mai sus.

(6)        In caz de accident, Locatarul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa
anunte atat Locatorul cat si Politia si sa se prezinte la cel mai apropiat post de Politie
pentru a obtine un Proces Verbal Constatator al accidentului pana la sfarsitul perioadei de
inchiriere. In cazul in care Locatarul nu prezinta acest Proces Verbal, acesta isi asuma
responsabilitatea pentru reparatii integrale. Asigurarile sunt aplicabile numai in cazul in care
Locatarul prezinta actele constatatoare eliberate de Politie pentru accident. In cazul
in care Locatarul nu prezinta aceste inscrisuri, el este singurul responsabil pentru acoperirea
sumelor de plata si accepta sa faca aceasta plata. 

(7)        Locatarul se obliga sa retina pentru o perioada de 90 de zile de la data incheierii perioadei
de inchiriere, toate documentele referitoare la inchiriere si la orice incidente intervenite in 
legatura cu (auto)vehiculul.           

(8)        Locatorul nu raspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care il insotesc,
in legatura cu (auto)vehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale
lasate nesupravegheate in interiorul (auto)vehiculului, daca acestea nu se datoreaza unor
defectiuni legate de (auto)vehicul.

 

                                           Art.6 Conditii generale pentru asigurare

 

(1)       Incheierea  asigurarii de raspundere civila auto si costul acesteia cade in sarcina
locatarului. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita prin
asigurare, locatarul este responsabil in mod direct pentru diferenta dintre valoarea totala a
pagubelor produse si limita maxima de despagubire acceptata de asigurator, fiind de
acord cu acoperirea integrala a valorii.

(2)        Pe toata perioada derularii contractului, (auto)vehiculul va fi asigurat full casco de catre
locator, costul acestei asigurari fiind suportat de catre locatar, urmand ca acesta sa
efectueze platile la termenul si cuantumul stabilit de societatea de asigurare.

(3)        Asigurarea nu absolva Locatarul de responsabilitatea de plata pentru pagubele
produse (auto)vehiculului in cazurile urmatoare:

            a)  in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie;

            b)  in timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului,
drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a
reactiona;

            c)  in concursuri, curse sau teste auto;

            d)  (auto)vehiculul este dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana 
care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);

            e)  Locatarul nu pastreaza masina incuiata pe durata in care nu o foloseste, si nu a tinut
asupra sa documentele (auto)vehiculului, iar acestea au disparut;

            f)  deteriorarea intentionata sau din neglijenta;

            g)  lipsa declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei in caz de accidentare a
            (auto)vehiculului;

 

      CAP.III PRETUL CONTRACTULUI  SI MODALITATI DE PLATA

                                                                    Art.7 Pretul

(1)        Pretul inchirierii (auto)vehiculului este:

____________euro /luna plus TVA

 

(2)        Ca modalitati de plata, chiria se va achita dupa cum urmeaza:

in lei, prin virament bancar in baza facturii lunare emise de locator, valoarea facturii
calculandu-se la cursul de schimb al BNR din data intocmirii facturii.

Factura va fi emisa la data de.................................... a fiecarei luni.

            Termenul de plata al chiriei este de .............................zile de la data emiterii facturii.

            Plata chiriei este obligatorie, pana cel tarziu in data de...................a fiecarei luni, indiferent
daca factura a fost intocmita/primita sau nu.

 

(3)       Suma inscrisa in contract ca pret nu include valoarea unor posibile avarieri ale
(auto)vehiculului produse pe durata inchirierii sau eventuale amenzi, taxe, penalitati.

(4)       La returnarea (auto)vehiculului, Locatorul va completa Certificatul Tehnic si va intocmi
factura finala. Locatarul este de acord sa achite si alte taxe ulterioare care ii sunt imputabile,
cum ar fi: valoarea asigurarii, valoarea avarierii masinii, amenzile de circulatie sau de
parcare, etc.

(5)       Locatarul datoreaza pretul pentru inchiriere, in cuantumul convenit chiar daca nu foloseste
(auto)vehiculul inchiriat.

 

                                                       Art.8 Costuri suplimentare

            Locatarul este de acord sa achite urmatoarele costuri suplimentare in cazul in care
acestea vor aparea:

           a)    Amenzile, penalitatile pentru parcare, incalcarea regulilor de circulatie ce vizeaza
(auto)vehiculul sunt responsabilitatea Locatarului pe perioada de inchiriere precum si 
daca s-a depasit aceasta perioada dar Locatarul nu a returnat (auto)vehiculul
Locatorului;

           b)  In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor masinii sau a cheilor acesteia, Locatarul 
va achita o taxa aditionala de ________ Euro (excl. TVA);

 

                                 CAP.IV DURATA CONTRACTULUI

                                                         Art.9 Perioada de inchiriere

(1)       Termenul  de  inchiriere  este  de__________luni, cu incepere  de  la  data  de 
____________ pana  la  data  de   ___________.

(2)        Durata contractului poate fi prelungita pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris
al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

                                          Art.10 Intarzierea in predarea (auto)vehiculului

(1)        Intarzierea in predarea (auto)vehiculului de catre Locatar are urmatoarele consecinte:

           a) locatarul va fi obligat la plata chiriei in cuantumul stabilit prin prezentul contract, pana  
in ziua returnarii (auto)vehiculului.

 

           b) in caz de intarziere cu mai mult de ____zile fata data incetarii contractului (atunci cand
intarzierea nu este anuntata telefonic) locatorul isi rezerva dreptul de a anunta imediat 
Politia pentru furt de masina.

                                    CAP. V OBLIGATIILE PARTILOR

                                               Art.11 Drepturile si obligatiile Locatorului

Drepturile si obligatiile Locatorului decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de
exemplu (dar nu limitativ):

a)   sa puna la dipozitia Locatarului, pentru efectuarea transportului pe intreaga durata a
contractului, (auto)vehiculul stabilit si care sa satisfaca cerintele standard pentru
transporturile interne si internationale;

b)   sa predea Locatarului (auto)vehiculul, avand rezervorul de carburant plin cu toate actele
necesare si dotarile aferente;

c)   sa asigure FULL CASCO (auto)vehiculul pe toata durata contractului;

d)   sa asigure asistenta tehnica si service, atunci cand ii este solicitata de catre Locatar;

e)   sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Locatarului in
folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu raspunde de tulburarea
cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreaun drept asupra bunului;

f)    Locatorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale
(auto)vehiculului care ii impiedica intrebuintarea. Locatorul nu raspunde insa pentru vicii
care ii fac Locatarului incomoda folosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata
la incheierea prezentului contract;

g)   orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

                                            Art.12 Drepturile si obligatiile Locatarului

Drepturile si obligatiile Locatarului decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de
exemplu (dar nu limitativ):

a)   de a avea varsta de 21 ani impliniti, carnet de conducere de categoria (auto)vehiculului
ce il inchireaza cu vechimea ceruta;

b)   de a plati contravaloarea chiriei (auto)vehiculului, la termenul si in conditiile stabilite in
prezentul contract;

c)   de a suporta costurile de intretinere si alte consturi suplimentare, conform prevederilor
prezentului contract;

            d)   de a exploata in conditii normale (auto)vehiculul, conform instructiunilor de folosire si
      intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;

e)   de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe
perioada inchirierii de catre conducatorii (auto)vehiculului ce face obiectul prezentului
contract;

f)    de a suporta si achita la termen costul primei de asigurare de raspundere civila auto si al
asigurarii full casco pentru (auto)vehiculul inchiriat.

g)  de a returna (auto)vehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de
carburant plin suportand sanctiunile pentru intarziere, conform prevederilor prezentului
contract;

  h)  in cazul unor avarii aduse (auto)vehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta
majora, Locatarul raspunde in solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate
cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a (auto)vehiculului sau inlocuirii
acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata;

             i)  in cazul in care asiguratorul Locatorului acopera in totalitate aceste cheltuieli,
     Locatarul este exonerat de raspundere civila, existand in sarcina sa raspunderea penala,
     in conditiile legii;

             j)  pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate
     prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de catre Locatar / 
     conducatorul (auto)vehiculului organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs
     evenimentul, urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral
     de catre Locatar/conducatorul (auto)vehiculului;  

             k)  in cazul in care (auto)vehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor 
      ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine
      in totalitate Locatarului/conducatorul (auto)vehiculului;

             l)  sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor. Prin uzurpare se intelege orice atingere 
      provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Locatarul are obligatia de
      a-l instiinta pe Locator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere 
      contra incercarii de uzurpare; Daca Locatarul neglijeaza sa-l informeze pe Locator, va 
      raspunde de prejudiciul suferit de Locator in urma neinstiintarii;

             m) la incetarea perioadei de inchiriere, Locatarul va preda (auto)vehiculul inchiriat cu plinul 
      facut, cu dotarile aferente catre Locator, cu actele ce i-au fost inmanate;

             n) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

                           CAP. VI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

                                                Art.13 Clauza penala. Daune interese

(1)       Pentru nerespectarea toatala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din
clauzele contractuale, partea vinovata poate sa calculeze si sa ceara plata unor daune interese

(2)       In vederea evitarii unor situatii conflictuale, partile pot hotari, de comun acord, noi termene
sau modalitati de rezolvare a litigiilor.

                                                 Art.14 Forta majora si cazul fortuit

(1)       Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie
notificat de partea care il invoca celeilalte parti, in termen de _10_(zile) de la producerea lui,
si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(2)       Prin „forta majora” se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de
nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile). Prin „caz
fortuit”se intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului
sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta
si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.lipsa din
            localitate).

(3)        Daca in termen de _10_ (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.

(4)        Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda 
urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei
majore, daca termenul contractului nu poate fi  respectat, sau daca valoarea prestatiilor se
modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract,
scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

                  CAP.VII CESIUNEA SI INCETAREA CONTRACTULUI

                                          Art.15 Modificarea si Cesiunea contractului

(1)       Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile
contractante.

(2)       Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce
rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta
parte. Acordul scris se comunica cedentului in termen de 24 ore de la data cand acesta a
cerut cesionarului consimtamantul;

(3)        In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus aratat, se considera ca acesta nu a
consimtit la cesiunea contractului.

                                                      Art.16 Incetarea contractului

(1)        Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:

a)   la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea
acestuia;

b)   prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;

c)  orice parte poate cere rezilierea unilaterala a contractului numai dupa o notificare
prealabila, cu cel putin...........zile inainte;

d)   prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta
culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in conditiile legii;

e)   pieirea bunului, in conditiile legii.

(2)        In toate cazurile de incetare a contractului, Locatarul are obligatia sa achite toate sumele
            datorate Locatorului pana la data incetarii locatiunii.

                      CAP. VIII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

                                                        Art.17 Notificari intre parti

(1)       In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.

(2)        In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data  
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca confirmarea se transmite 
prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
            Notificarile verbale sau prin email se iau in considerare in masura in care acestea sunt 
confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.

                                                Art.18 Litigii. Alte dispozitii finale

(1)       Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si  interpretarea  clauzelor 
prezentului  contract  se  rezolva  pe  cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti
competente. 

(2)       Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele
sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care
partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului
de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna
ca ea a renuntat la acest drept al sau.

(3)       Prezentul  contract contine un numar de VIII (opt) capitole,18 (optsprezece) articole, este
redactat pe ___ pagini, s-a  incheiat la sediul _________________,  in _4_ exemplare,
cate doua pentru fiecare parte, azi______________, data semnarii lui. Orice alte acte
aditionale la prezentul contract se vor semna tot in atatea exemplare, facandu-se mentiune
despre aceastea pe marginea contractului.

Acte anexe la prezentul contract: Anexa nr.1 – Cartea de identitate (copie) si talonul (auto)vehicului
(copie); Anexa nr.2 -  Proces verbal de predare-primire (auto)vehicul.

 

 

           

         LOCATOR_______________                                 LOCATAR________________

Nume reprezentant_______________                        Nume reprezentant________________

            Semnatura_______________                                      Semnatura________________

                       

                           Stampila                                                                       Stampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr.2 la contractul de inchiriere (auto)vehicul nr.________/________

 

 

 

 

    PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE  (AUTO)VEHICUL

                                                          din data____________

 

Incheiat intre:

 

S.C._______________________S.R.L., cu sediul in:_________________Str.______________

Nr.______, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. ___________________, avand
codul unic de inregistrare:___________________, denumit in continuare LOCATOR,

 

si

 

S.C._______________________S.R.L., cu sediul in:_________________Str.______________

Nr.______, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. ___________________, avand
codul unic de inregistrare:___________________, denumit in continuare LOCATAR.

 

            Prin semnarea prezentului proces-verbal de predare-primire, partile declara si recunosc in
mod irevocabil predarea-primirea urmatorului  (auto)vehicul:

 

Marca:__________________________

Tip/ Varianta:____________________

An de fabricatie:__________________

Culoare:_________________________

Serie sasiu:______________________

 

Locatarul confirma primirea urmatoarelor documente aferente bunului:

Certificat de inmatriculare

Carte de identitate (copie)

Act de producator cu date tehnice

Certificat de inspectie tehnica (ITP)

Certificat international de inspectie tehnica (ITPI)

Certificat de poluare (auto)vehicul

Certificat de zgomot (Larmes)

Certificat de agreere vamala

Dovada de verificare tahograf + limitator

Polita de asigurare RCA

Polita de asigurare Casco

Taxa de drum rovineta

Tachograf

 

Dotari si accesorii:.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

           

       Locatarul confirma ca bunul mentionat mai sus:

 

        - este in buna stare, in starea vazuta si incercata de acesta, functioneaza la parametri normali si
nu are defectiuni;

        - a fost inspectat de catre acesta si corespunde in totalitate specificatiilor tehnice comunicate de
catre Locator;

        - este livrat acestuia cu toate accesoriile, de care dispune Locatorul;

 

            Persoana care semneaza din partea Locatorului/ Locatarului pentru confirmarea livrarii/
            preluarii bunului, confirma ca are autorizatie deplina sa semneze si sa predea/ preia bunul.

           

            Intocmit la _________________________Str.___________________Nr________, la            
            data______________ in doua (2) exemplare originale, fiecare dintre parti retinand cate un       
            exemplar.

           

            Preluarea bunului (inclusiv actele aferente acestuia) s-a efectuat in data de:____________

 

 

                AM PREDAT                                                         AM PRELUAT

              

             Locator:______________________                          Locatar:_______________________ 
Nume, Prenume:______________________              Nume, Prenume:_______________________

             Functia:______________________                           Functia:_______________________

        Semnatura:______________________                      Semnatura:_______________________

                       

                              Stampila                                                                      Stampila